[ บทความท วไป ] ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว. Mind Mapping

Size: px
Start display at page:

Download "[ บทความท วไป ] ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว. Mind Mapping"

Transcription

1 [ บทความท วไป ] ชน ดา บ ญชรโชต ก ล ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว ความร นแรงมากข นเร อยๆ ส งผลให ท กองค กรท งภาคร ฐ และเอกชน ต างต นต วปฏ ร ปการบร หารองค กรของตน จากการบร หารสม ยเก าเข าส การบร หารสม ยใหม หร อ การบร หารค ณภาพ (Quality Management) เพ อ พ ฒนากระบวนการทำงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดย นำองค ความร ใหม ๆ มาช วยในการบร หารองค กร และ ควบค มข นตอน ทำงานให ด ย งข น ขณะท ใช ระยะเวลา ลดลง อาท ISO 9001:2000, KPI, Balance Scorecard, Bench Mark, Six Sigma, TQM, Project management และ Mind Mapping เป นต น ซ งในส วนของฝ ายเคร อข ายการว จ ย และพ ฒนา ศอ. (RDD) ก ม ความจำเป นอย างย งท ต องนำองค ความร ใหม มาช วยในการเพ มประส ทธ ภาพการทำงาน เพ อ ให สอดคล องก บระยะเวลาท น กว จ ยเสนอขอร บท นสน บสน นการว จ ยฯ แม ว า RDD จะนำ ISO 9001:2000 มาใช เพ อให กระบวนการ ในพ จารณาข อเสนอโครงการว จ ยพ ฒนาและว ศวกรรม ในความ ร บผ ดชอบของ RDD ถ กต องและสอดคล องตามระเบ ยบท ควร ปฏ บ ต แล วก ตาม แต หากน กว เคราะห โครงการสามารถช วยลด 1 ระยะเวลาในแต ละกระบวนการให ลดลงกว าท ISO กำหนดไว ก จะส งผลให น กว จ ยท านน น สามารถดำเน นการเร มต นงานว จ ย ได ท นตามเทคโนโลย ท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วอย ท กว น ด งน น การประย กต นำเอา Concept ของ Mind Mapping ใช ควบค ก บโปรแกรม Project Management มาช วยในการว เคราะห โครงการแล ว จะช วยให น กว เคราะห โครงการสามารถต ดตาม (Tracking) กระบวนการท งหมดของโครงการท เสนอได ขณะน โครงการน นๆ อย ในช วงกระบวนการใด หร อข นตอนใดใช ระยะเวลาเก นท กำหนด เพ อ จะได สามารถต ดตามงานได ท นท วงท ท สำค ญ จะช วยให น กว เคราะห โครงการสามารถบร หารโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น Mind Mapping Mind mapping ค อ เทคน คการจดบ นท กท พ ฒนา ข นจากความร เร องสมองและความทรงจำของมน ษย ผ ท ค ดค น ค อ Tony Buzan เม อป ค.ศ ซ งม หล กสำค ญ อย ท การใช ภาพ ส เส น ร วมก น ในการจดบ นท ก โดยเร มจาก ตรงก งกลางหน ากระดาษท ไม ม เส นความค ดต างๆ อาจจะ แทรกด วยคำสำค ญ (Keyword) ท เป นศ นย กลางของแผนท ความค ด และคำสำค ญน นจะเป น ห วเร องหร อแกนของ เร องท จะเป นจ ดศ นย กลางความค ดท กอย างท เก ยวข อง โดย ม เส นโยงเช อมต อก นแบบเด ยวก บท สมองทำงาน A Mind Map is a powerful graphic technique which provides a universal key to unlock the potential of the brain. It harnesses the full range of cortical skills - word, image, number, logic, rhythm, colour and spatial awareness - in a single, uniquely powerful manner. In so doing, it gives you the freedom to roam the infinite expanses of your brain. The Mind Map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance human performance. * (http://www.mind-map.com/en/mindmaps/definition.html) กรกฎาคม - ส งหาคม

2 หล กการสร าง Mind Mapping หล กสำค ญของ Mind mapping จะเร มต นจากการเข ยน ห วเร องหร อแกนของเร องท จะเป นจ ดศ นย กลางความค ด ท กอย างท เก ยวข อง โดยม เส นเช อมโยงความค ดรองและแตก ก งก านออกไปจากศ นย กลาง คล ายก บท สมองทำงาน ซ งม ข นตอนการทำ ด งน 1. Paper: หากระดาษท ม พ นท ว าง ต งกระดาษตาม แนวนอน และเร มการเข ยน Mind Mapping ด วย ห วเร องท ก งกลาง หน ากระดาษ 2. Use: ใช ร ปภาพ ส และคำ ในการช วยส อความหมาย ของแกนเร องและความค ดรอง 3. Lines: ใช เส นช วยเช อมความส มพ นธ ระหว างแกน ของเร องท จะเป นจ ดศ นย กลางความค ดท กอย างก บความ ค ดรองท เก ยวข อง 4. Style: ร ปแบบการนำเสนอสามารถกำหนดได ตามต องการ 5. Struture: โครงสร างม หลายร ปแบบ เช น ม โครงสร างอย างช ดเจน โดยจ ดตามลำด บความสำค ญ หร อเสนอแบบความส มพ นธ ของข อม ล เป นต น การเข ยน Mind Mapping สำหร บการว เคราะห ข อเสนอโครงการ การเร มต นว เคราะห ข อเสนอโครงการ ควรเร มต น ด วยการเข ยน Mind Mapping ก อนการทำใน Project Management เน องจากจะช วยให น กว เคราะห โครงการ สามารถเห นภาพโดยรวมของกระบวนการท งหมดได อย างช ดเจน ทำให การทำงานสะดวกมากข นและใช เวลาใน การทำงานท รวดเร ว ซ งเข าใจได อย างช ดเจน ในกรณ ท ม การประช มเพ อปร กษาหาร อก นภายในฝ าย แต ในกรณ ตรงก นข าม หากน กว เคราะห โครงการเร มต นการทำงานด วย Project Management แล ว งานท ได ร บอาจจะเหม อน ก นท กอย าง แต ต องใช เวลาในการทำท มากกว า หลายเท า รวมท งอาจจะม บางกระบวนการท ขาดหายไปจากส ง ท ต องการควบค ม อย างไรก ตาม การว เคราะห โครงการด วย Project Management ม ส วนช วยทำให น กว เคราะห โคงการ และห วหน างาน สามารถต ดตามความค บหน าแต ละโครงการได หร อโครงการเหล าน นสำเร จแล วก เปอร เซ นต ซ งเป นส งสำค ญท จะช วยให ม การวางแผนงานและการบร หารองค กรท ด ข น ด งน น การว เคราะห โครงการ เช งบ รณาการควรเร มด วย Mind Mapping และนำกระบวนการท สร ปได มาทำงานต อใน Project Management จะช วยให การทำงานสะดวกและรวดเร วมากข น โดยไม ม กระบวนการใดขาดหายจากส งท กำหนดไปได (สามารถ ด ภาพ กระบวนการว เคราะห โครงการท งหมดด วย Mind Mapping ได จากหน า 32) 30 สาร NECTEC

3 Project Management การบร หารโครงการ ค อ การจ ดการเก ยวก บงานท ม ใช การทำงานท เป นปกต ในสำน กงาน แต เป นงานท กำหนดข นมา โดยม ระยะเวลากำหนดแน นอน และให ใช ทร พยากรท ม อย อย างจำก ด บางคร งเป นว ธ การทำงานท ผ ทำงาน ไม ค นเคย ม การจ ดการองค กรของโครงการท ผสมผสานให ครอบคล ม ท กฝ ายงานท เก ยวข องเพ อให สามารถดำเน นการท กกระบวนการ ได อย างม ประส ทธ ภาพการศ กษาเร องของการบร หาร โครงการ จ งเป นส งสำค ญ เพ อให โครงการน นๆ บรรล ว ตถ ประสงค ท หน วยงานหร อองค กรได ต งไว (http://www.nectec.or.th/ite/ course/2004/detail/ html) การทำ Project management จะทำให เห นกระบวนการ ทำงานท เก ดข นท งหมด หากม ป ญหาเก ดข นท กระบวนการ ใดก จะร ได ท นท ส งผลให สามารถคาดการณ ล วงหน าและ หาทางแก ไขป ญหาได ก อนท ป ญหาจะเก ดข น Project management is a philosophy and technique that enables its practitioners to perform to their maximum potential within the constraints of limited resources, thereby increasing profitability... With the future bright for expanding the role of project management on a worldwide basis, the only potential clouds on the horizon concern the ability of governments and businesses to use these techniques well. The lack of formal training for many future project managers is worrisome and must be corrected. We must continue our efforts to develop a common skill set and body of knowledge so that these techniques can be used to their maximum potential. ** (http://www.maxwideman.com/papers/pm-models/ intro.htm) สามารถทราบได ว าม งานอะไรท เสร จแล วบ าง สามารถกำหนด จำนวนว นได สามารถกำหนด ว นเร มต นได สามารถกำหนด ว นส นส ดได ภาพ Project Management ท แสดงแบบ Gantt Chart ท สามารถกำหนดจำนวนว นท ทำงาน ว นท เร มงาน ว นท ส นส ดของงาน ฯลฯ กรกฎาคม - ส งหาคม

4 ภาพ Project Management ท แสดงแบบ Tracking Gantt (การต ดตามความค บหน าของโครงการ) ท สามารถทราบได ว าแต ละกระบวนการสำเร จไปแล วก เปอร เซ นต เพ อทำให ร ว าโดยภาพรวมท งหมดของโครงการย งเหล องานอ กก เปอร เซ นต กระบวนการทำงาน ฝ ายเคร อข ายการว จ ยและพ ฒนา ศอ. (RDD) ม กระบวน การ ทำงานตาม ISO 9001:2000 ใช งานเพ อให การพ จารณา ข อเสนอโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม ในความร บผ ดชอบ ของ RDD ถ กต องและสอดคล องตามระเบ ยบท ควรปฏ บ ต ประกอบด วย 1. การร บข อเสนอโครงการ 2. การพ จารณา PP/PR/FR 3. การค ดเล อกคณะทำงานและผ เช ยวชาญ 4. การจ ดทำและปร บปร งบ ญช รายช อผ เช ยวชาญ 5. การขออน ม ต โครงการว จ ย 6. การทำส ญญาร บท นอ ดหน นโครงการว จ ย พ ฒนาและ ว ศวกรรม 7. การให รห สเอกสารโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม 8. การต ดตามและเย ยมชมโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม 9. การย ต โครงการ 10.การป ดโครงการ ซ งตามเอกสาร ค ม อการขอร บท นสน บสน นการว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรมภาคร ฐ (หน า 1, 6) ได สร ปข นตอนปฏ บ ต ในการขอร บท นสน บสน นการว จ ย ด งน ท งน สามารถนำข อม ลตาม ISO 9001:2000 มาเข ยนเป น Mind Mapping ได ด งภาพต อไปน 32 สาร NECTEC

5 Diagram การว เคราะห โครงการด วย Mind Mapping กรกฎาคม - ส งหาคม

6 แผนผ งการว เคราะห โครงการด วย Project Management 34 สาร NECTEC

7 ข นตอนท งหมดของการว เคราะห ข อเสนอโครงการ 1. ร บข อเสนอโครงการ (I-NT-RDD-01) ลงทะเบ ยนร บข อเสนอโครงการ + มอบหมายให น ก ว เคราะห โครงการ See also: ให เลขโครงการก อนการได ร บอน ม ต (ลง ทะเบ ยนร บข อเสนอโครงการและให รห ส โครงการตามว ธ การปฏ บ ต งานการให รห ส เอกสาร I-NT-RDD-07 ในฐานข อม ลโครงการ) ตรวจสอบโครงการว าสอดคล องตาม ECTI ใช See also: ตรวจสอบความครบถ วนของข อเสนอโครงการ ไม ใช See also: ป ดโครงการ (ทำจดหมายแจ งน กว จ ยทราบผล แล วเก บเอกสารเข ากล มโครงการท ไม สน บสน น ป ดโครงการ) ตรวจสอบความครบถ วนของข อเสนอโครงการ (โดยใช แบบพ จารณาข อเสนอโครงการ โดยต องระบ การสร ปผลเพ อดำเน นการลงนามในช องน กว เคราะห โครงการนำเสนอห วหน างานลงนามในช องพ จารณา) ครบถ วน See also: ว ธ ปฏ บ ต งาน เร อง การพ จารณา PP/PR/ FR ไม ครบถ วน (ประสานงานแจ งห วหน าโครงการใน รายละเอ ยดท ต องปร บปร งหร อแก ไข) 2. ว ธ ปฏ บ ต งานเร องการพ จารณา PP/PR/FR (I-NT-RDD-02) บ นท กและรายงานท เก ยวข อง 1. บ นท กขอเย ยมชมโครงการว จ ย พ ฒนาและว ศวกรรม 2. F-NT-RDD-01 บ นท กสถานภาพโครงการ 3. F-NT-RDD-07 แบบประเม นข อเสนอโครงการ 4. F-NT-RDD-08 แบบประเม นความก าวหน าโครงการ 5. F-NT-RDD-09 แบบประเม นรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ 6. คำส งแต งต งคณะผ เช ยวชาญ 7. รายงานการประช ม 8. สร ปผลการพ จารณาข อเสนอ/รายงานโครงการ 9. แบบเบ กจ าย Fin 101 พ จารณาค ดเล อกผ เช ยวชาญ See also: ค ดเล อกคณะทำงาน หมายเหต See also: หมายถ ง เส นเช อมความส มพ นธ (Relationship) ระหว าง process งาน ประเม นผลโครงการ (3 ว ธ ) จ ดประช มผ เช ยวชาญ ทำบ นท กขออน ม ต จ ดประช มฯ และขออน ม ต ค าใช จ าย ทำจดหมายเช ญประช ม จองห องประช ม สร ปรายงานการประช ม ส งเอกสารใ ห คณะผ เช ยวชาญพ จารณา (เอกสาร ท ต องจ ดส ง) ข อเสนอโครงการ รายงานความก าวหน า รายงาน ฉบ บสมบ รณ แบบประเม นข อเสนอโครงการ (F-NT-RDD-07) แนบเอกสารเก ยวก บการเบ กจ ายค าตอบแทน ต ดตามรวบรวมการประเม นผลจากผ เช ยวชาญ สร ปผลการพ จารณา ปร บปร ง (แจ งห วหน าโครงการ ตามมต ของท ประช ม และต ดตามผลเม อได ร บ ข อม ลเพ มเต ม ประสานก บผ ประเม น) ไม ปร บปร งผ านการพ จารณา ให เตร ยมเอกสาร เพ อดำเน นการในข นตอนต อไป (ข อเสนอโครงการต องนำเสนอบอร ด เพ อขออน ม ต งบประมาณรายงาน การว จ ยต องทำเร องเบ กจ ายงวดเง น สำหร บโครงการ) ทำเร องขออน ม ต เบ กจ ายค าประเม น ให ผ เช ยวชาญ เย ยมชมโครงการ (Site Visit) น กว เคราะห โครงการพ จารณาความเหมาะสม น ดหมายห วหน าโครงการและเร ยนเช ญผ เช ยวชาญ ทำบ นท กขออน ม ต เพ อเย ยมชมโครงการ (เอกสาร ท ต องจ ดเตร ยม) บ นท กขอเย ยมชมโครงการ แบบเบ กจ าย FIN 101 ส ญญาย มเง น กำหนดการเย ยมชม จดหมายขอซ อต วเคร องบ น (กรณ เด นทาง ไปต างจ งหว ด) บ นท กรายงายผลการเย ยมชมโครงการ บ นท กสถานภาพโครงการและประเม นผลการทำงานของผ เช ยวชาญ กรกฎาคม - ส งหาคม

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กระบวนการสน บสน น ด านการบร หารงานพ สด คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานการจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กองพ สด กรกฏาคม 2553 ค าน า การจ ดกระบวนการใน PM

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ

124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ 124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวดการจ ดการกระบวนการการปร บปร งกระบวนการท สำค ญด านผลผล ตและบร การ เพ อ การสร างค ณค าต อผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และการบรรล พ นธก จขององค

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 2 ช วโมง (1) (1) - - เจ าหน าท ร บค าร อง เจ าหน าท ร บค าร อง - - สอบถามข อเท จจร งเบ องต น สอบถามข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information