บทท 3 การกาหนดการใช ซ พ ย CPU Scheduling

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 การกาหนดการใช ซ พ ย CPU Scheduling"

Transcription

1 บทท 3 การกาหนดการใช ซ พ ย CPU Scheduling

2 การกาหนดการใช ซ พ ย ในการท างานของโปรเซส จ าเป นต องม การเร ยกใช ทร พยากรของระบบ ซ งม อย อย างจ าก ด ระบบจ าเป นต องม การแบ งสรรและจ ดล าด บการเข าใช งาน ของทร พยากร ซ พ ย เป นทร พยากรท จ าเป นต องม การจ ดล าด บให หลายโปรเซสเข าไปใช งาน ด งน นเม อซ พ ย ว าง และม โปรเซสเข าค วรออย ท ค วพร อม ต องการเข าไป ใช งานท ซ พ ย ก าหนดการใช ซ พ ย (CPU Scheduler) จะท าหน าท เล อก โปรเซสท อย ในค วพร อมออกมาท ละโปรเซส และมอบซ พ ย ให โปรเซสท ได ร บ เล อก ท าให โปรเซสน นเข าไปท างานท ซ พ ย ได และเปล ยนสถานะจาก สถานะ พร อม เป น สถานะการทางาน

3 การกาหนดการใช ซ พ ย อ ลกอร ท มในการเล อกโปรเซสเข าไปใช ซ พ ย ม หลายอ ลกอร ท ม ในการ พ จารณาจะข นอย ก บเป าหมาย (Criteria) ของระบบคอมพ วเตอร น นๆ เช น ม การใช งานซ พ ย (CPU Utilization) มากท ส ด ม ปร มาณงานมากท ส ด (Throughput) ม เวลาครบวงงานน อยท ส ด (Turnaround time) ม เวลารอ (Waiting time) น อยท ส ด ม เวลาตอบสนองน อยท ส ด (Response time)

4 การกาหนดการใช ซ พ ย Preemptive Process เม อโปรเซสได ครอบครองซ พ ย แล ว โปรเซสสามารถปลดปล อยหร อค น ซ พ ย ให โปรเซสอ นได Non-Preemptive Process เม อโปรเซสได ครอบครองซ พ ย แล ว โปรเซสไม สามารถปลดปล อยหร อค น ซ พ ย ให โปรเซสอ นได

5 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS เป นอ ลกอร ท มท ง ายท ส ด โดยจะก าหนดให โปรเซสท ร องขอซ พ ย ก อน เป นโปรเซสท ได ร บซ พ ย ก อน เม อม โปรเซสท อย ในสถานะพร อมท จะท างาน โปรเซสน นจะถ กน าเข าไป ต อท ายค วพร อม เม อซ พ ย ว าง ระบบปฏ บ ต การจะเร ยกก าหนดการซ พ ย เพ อให พ จารณามอบซ พ ย ให แก โปรเซสท อย ต นค วของค วพร อม

6 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS ส ตรในการคานวณหาเวลาครบวงงาน สามารถคานวณได ด งน T = n i=1 T i x 1/n เม อ T i = F i - A i T i หมายถ ง เวลาครบวงงานของแต ละโปรเซส (Turnaround time) F i หมายถ ง เวลาท แต ละโปรเซสทางานเสร จส น (Finish time) A i หมายถ ง เวลาท แต ละโปรเซสเข ามาในระบบ (Arrival time) n หมายถ ง จานวนของโปรเซสท เข ามาในระบบ T หมายถ ง เวลาครบวงงานเฉล ย (Average Turnaround time)

7 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS ต วอย างท 1 ระบบคอมพ วเตอร ม 3 โปรเซสท ต องการเข าใช งานซ พ ย ค อ P 1, P 2 และ P 3 เม อ โปรเซส P 1 เข าระบบเม อเวลา 8.00 และต องการใช ซ พ ย 2 หน วยเวลา โปรเซส P 2 เข าระบบเม อเวลา 8.10 และต องการใช ซ พ ย 1 หน วยเวลา โปรเซส P 3 เข าระบบเม อเวลา 8.25 และต องการใช ซ พ ย 0.25 หน วยเวลา ให แสดงว ธ ทาเพ อหาเวลาครบวงงานเฉล ย กรณ ใช อ ลกอร ท มจ ดลาด บใช ซ พ ย แบบมาก อนบร การก อน

8 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS Process Arrival Run Start Finish Turnaround P P P รวม 7.90 เวลาครบวงงานเฉล ย = 7.90/3 = 2.63 หน วยเวลา จากการทางานด วยอ ลกอร ท มน สามารถคานวณค าเฉล ยของเวลาครบวงงานได เท าก บ 2.63 หน วยเวลา

9 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS ต วอย างท 2 ให พ จารณาระบบท ประกอบไปด วย 3 โปรเซสท ถ กร บเข ามาใน ระบบ เร ยงตามล าด บ ค อ P 1, P 2 และ P 3 โดยท แต ละโปรเซสต องการใช ซ พ ย เป นเวลาตามท ก าหนด ให หาค าเฉล ยของเวลารอ เม อก าหนดให ใช อ ลกอร ท มแบบมาก อนบร การก อน Process เวลาท ต องการใช ซ พ ย P 1 24 P 2 3 P 3 3

10 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS การรอของแต ละโปรเซส สามารถแสดงได ด วย Gantt Chart ด งน P 1 เข ามาในระบบและได ร บการจ ดสรรให ใช ซ พ ย ท นท จ งไม ต องเส ยเวลาในการรอซ พ ย ด งน นเวลาในการรอซ พ ย = 0 หน วยเวลา P 2 ต องรอจนกว า P 1 ท างานเสร จเร ยบร อยและค นซ พ ย ให ก บระบบ ด งน นเวลาใน การรอซ พ ย = 24 หน วยเวลา P 3 ต องรอจนกว า P 2 ท างานเสร จเร ยบร อยและค นซ พ ย ให ก บระบบ ด งน นเวลาใน การรอซ พ ย = 27 หน วยเวลา ด งน นค าเฉล ยของเวลาท ใช ในการรอซ พ ย ค อ ( )/3 = 17 หน วยเวลา

11 มาก อนบร การก อน First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS การท างานของอ ลกอร ท มน ด เหม อนเป นการย ต ธรรมท ให ส ทธ การเข าใช ซ พ ย แก โปรเซสท เข ามาอย ในค วพร อมก อน แต ในกรณ ท ในค วพร อมของระบบม ท งโปรเซส ท เน นซ พ ย และโปรเซสท เน น I/O จะพบว า โปรเซสท เน น I/O จะต องเส ยเวลา รอนานมาก เพ อเข าใช งานซ พ ย ในระยะเวลาท ไม นานมากน ก ซ งจะท าให เก ดป ญหา Convoy effect ค อ เหต การณ ท โปรเซสขนาดเล ก ในระบบ จะต องเส ยเวลารอโปรเซสขนาดใหญ ท ครอบครองซ พ ย เป นเวลานาน การทางานของอ ลกอร ท มน เป นการท างานท ไม สามารถข ดจ งหวะ หร อแทรก กลางค นได (Non-Preemptive process) ซ งจะไม เหมาะก บระบบท ต องม การแบ งส วนการทางาน ให งานแต ละงานได ใช ซ พ ย อย างท วถ ง

12 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF จากอ ลกอร ท มมาก อนบร การก อนน น พบว า ค าเฉล ยของเวลาครบวง งาน และค าเฉล ยของเวลารอม ค าส ง โดยเฉพาะกรณ ท ในค วพร อมม โปรเซสท ต องการใช ซ พ ย เป นเวลาท แตกต างก น อ ลกอร ท มของงานส นทาก อน จะพยายามลดค าเฉล ยของเวลาครบวงงาน และค าเฉล ยของเวลารอ โดยก าหนดให โปรเซสท ต องการใช ซ พ ย เป นระยะเวลา น อยได เข าใช ซ พ ย ก อนโปรเซสท ต องการใช ซ พ ย เป นระยะเวลานาน

13 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF ต วอย างท 3 พ จารณาระบบท ประกอบด วยโปรเซส P 1, P 2, P 3 และ P 4 โดยท ท กโปรเซสถ กร บเข ามาในระบบพร อมก น Process เวลาท ต องการใช ซ พ ย P 1 6 P 2 8 P 3 7 P 4 3

14 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF จาก Gantt Chart จะเห นว า โปรเซส P 1 ต องรอเป นเวลา 3 หน วยเวลา โปรเซส P 2 ต องรอเป นเวลา 16 หน วยเวลา โปรเซส P 3 ต องรอเป นเวลา 9 หน วยเวลา โปรเซส P 4 ต องรอเป นเวลา 0 หน วยเวลา ค าเฉล ยของเวลาท ใช ในการรอ ค อ ( )/4 = 7 หน วยเวลา

15 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF ต วอย างท 4 จากโจทย ในต วอย างท 1 ให แสดงว ธ ท าเพ อหาเวลาครบวงงาน เฉล ย เม อกาหนดให ใช อ ลกอร ท มจ ดลาด บใช ซ พ ย แบบงานส นทาก อน Process Arrival Run Start Finish Turnaround P P P รวม 7.15 เวลาครบวงงานเฉล ย = 7.15/3 = 2.38 หน วยเวลา

16 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF อ ลกอร ท มน สามารถท างานได ท งแบบ Preemptive process และ Non-Preemptive process กรณ ท เป นการทางานแบบ Preemptive น น ขณะท โปรเซสหน งก าล ง ทางาน และม โปรเซสใหม เข ามาในค วพร อม และโปรเซสใหม ต องการใช ซ พ ย เป น เวลาน อยกว าโปรเซสท กาล งทางาน โปรเซสเด มท ก าล งท างานจะถ กข ดจ งหวะให หย ดการท างาน และค นซ พ ย ให แก ระบบ เพ อท ระบบจะได มอบซ พ ย ให โปรเซส ใหม ท ต องการใช ซ พ ย เป นเวลาน อยกว าได เข าไปท างานท ซ พ ย ก อน กรณ ท เป นการท างานแบบ Non-Preemptive ระบบจะย งคงให โปรเซสเด มทางานต อไป จนกว าจะเสร จส นการทางานของโปรเซสน น

17 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF ต วอย างท 5 ระบบคอมพ วเตอร ม 3 โปรเซสท ต องการเข าไปใช งานซ พ ย ค อ โปรเซส P 1 เข าระบบเม อเวลา 0.0 และต องการใช ซ พ ย 8 หน วยเวลา โปรเซส P 2 เข าระบบเม อเวลา 0.4 และต องการใช ซ พ ย 4 หน วยเวลา โปรเซส P 3 เข าระบบเม อเวลา 1.0 และต องการใช ซ พ ย 1 หน วยเวลา ให แสดงว ธ ท าเพ อหาเวลาครบรอบวงงานเฉล ย กรณ ท ใช อ ลกอร ท มจ ดล าด บใช ซ พ ย แบบงานส นท า ก อน ในแบบ Preemptive และแบบ Non- Preemptive

18 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF 1. จ ดลาด บใช ซ พ ย แบบงานส นได ก อน ในแบบ Non-Preemptive Process Arrival Run Start Finish Turnaround P P P รวม 28.6 เวลาครบวงงานเฉล ย = 28.6/3 = 9.53 หน วยเวลา

19 งานส นทาก อน Shortest-Job First Scheduling : SJF 2. จ ดลาด บใช ซ พ ย แบบงานส นได ก อน ในแบบ Preemptive Process Arrival Run Start Finish Left Turnaround P P P P P รวม 19.0 เวลาครบวงงานเฉล ย = 19/3 = 6.33 หน วยเวลา

20 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling เป นว ธ จ ดล าด บการใช ซ พ ย โดยก าหนดล าด บความส าค ญ (Priority) ให แต ละโปรเซส โดยระบบจะต องกาหนดว า ให ต วเลขท ม ค าน อยท ส ด แสดงถ งลาด บความสาค ญน อยท ส ด ให ต วเลขท ม ค ามากท ส ด แสดงถ งลาด บความสาค ญมากท ส ด หร อ ให ต วเลขท ม ค าน อยท ส ด แสดงถ งลาด บความสาค ญมากท ส ด ให ต วเลขท ม ค ามากท ส ด แสดงถ งลาด บความสาค ญน อยท ส ด

21 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling ต วอย างท 6 Process เวลาท ต องการใช ซ พ ย ลาด บความสาค ญ P P P P P เม อกาหนดให ต วเลขท ม ค าน อยท ส ดม ล าด บความส าค ญส งท ส ด การจ ดล าด บ ของซ พ ย จะเป นไปตามลาด บค าความสาค ญ ค อ P 2, P 5, P 1, P 3, P 4

22 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling การจ ดล าด บของซ พ ย จะเป นไปตามล าด บค าความส าค ญ ค อ P 2, P 5, P 1, P 3, P ด งน น ค าเฉล ยของเวลาท ใช ในการรอ ค อ ( )/5 เท าก บ 13.2 หน วยเวลา

23 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling การท างานของอ ลกอร ท มน สามารถท างานได ท งในกรณ Preemptive และ Non-Preemptive โดย กรณ ท อ ลกอร ท มท างานแบบ Preemptive จะท าให เก ดป ญหาส าค ญ ค อ การอดตาย (Starvation) ค อ โปรเซสท ม ลาด บความสาค ญต ากว า ถ ก โปรเซสท ม ล าด บความส าค ญส งกว าแย งซ พ ย ไปใช งาน ท าให โปรเซสท ม ล าด บ ความสาค ญต าไม ม โอกาสเข าไปใช ซ พ ย ว ธ การแก ป ญหาการอดตาย สามารถท าได โดยการท า Aging ค อ การ กาหนดให ม การเพ มค าของลาด บความสาค ญของท กโปรเซสในระบบเป นระยะ

24 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling ต วอย างท 7 กรณ ของการจ ดล าด บใช งานของซ พ ย แบบจ ดล าด บความส าค ญ ในแบบ Preemptive ท ม การใช Aging และไม ม การใช Aging Process ลาด บความสาค ญ P 1 1 P 2 2 P 3 3 เม อกาหนดให ต วเลขท ม ค าน อยท ส ดม ลาด บความส าค ญส งท ส ด

25 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling P 3 เก ดภาวะอดตาย การจ ดลาด บใช งานซ พ ย แบบจ ดลาด บความสาค ญในแบบ Preemptive ท ไม ม การใช Aging

26 ลาด บความสาค ญ Priority Scheduling P 3 ม โอกาสเข าใช ซ พ ย การจ ดลาด บใช งานซ พ ย แบบจ ดลาด บความสาค ญในแบบ Preemptive ท ม การใช Aging

27 ว ธ วนรอบ Round-Robin Scheduling : RR อ ลกอร ท มน ถ กออกแบบมาเพ อใช สาหร บระบบแบ งเวลา โดยม การท างาน เหม อนอ ลกอร ท มแบบมาก อนบร การก อน แต กาหนดให โปรเซสใช ซ พ ย ในเวลาท จ าก ด เร ยกว า เวลาควอนต ม (Quantum time) หร อ การแบ งเวลา ( slice)

28 ว ธ วนรอบ Round-Robin Scheduling : RR ในการทางาน ต วจ ดลาด บการใช ซ พ ย จะเล อกโปรเซสจากต นค วพร อมเข าไป ทางานเป นเวลา 1 เวลาควอนต ม ภายในระยะเวลาท ก าหนด ถ าโปรเซสสามารถท างานเสร จ โปรเซสจะค น ซ พ ย ให ระบบ แต ถ าโปรเซสไม สามารถท างานเสร จภายในเวลา 1 เวลาควอนต ม โปรเซส จะถ กข ดจ งหวะ และถ กนาไปต อท ายค วพร อม เพ อเปล ยนให โปรเซสอ นเข า ไปทางานในซ พ ย ต อไป

29 ว ธ วนรอบ Round-Robin Scheduling : RR ต วอย างท 8 ระบบคอมพ วเตอร ม โปรเซสท งหมด 3 โปรเซส แต ละโปรเซสม เวลาเข าระบบ และเวลาท ต องการใช ซ พ ย ด งน โปรเซส P 1 เข าระบบเม อเวลา 0.0 และต องการใช ซ พ ย 8 หน วยเวลา โปรเซส P 2 เข าระบบเม อเวลา 0.4 และต องการใช ซ พ ย 4 หน วยเวลา โปรเซส P 3 เข าระบบเม อเวลา 1.0 และต องการใช ซ พ ย 1 หน วยเวลา เม อก าหนดให ใช การจ ดล าด บใช งานซ พ ย แบบวนรอบ ท ม เวลาควอนต มเท าก บ 2.0 หน วยเวลา ให แสดงว ธ ทาเพ อคานวณหาเวลาครบวงงานเฉล ย

30 ว ธ วนรอบ Round-Robin Scheduling : RR เวลา โปรเซสท ทางาน P 1 Process Arrival Run Start Finish Turnaround P P 3 งานเสร จเร ยบร อย P P 2 งานเสร จเร ยบร อย P P 1 งานเสร จเร ยบร อย P P P รวม 25.6 เวลาครบวงงานเฉล ย = 25.6/3 = 8.53 หน วยเวลา

31 ว ธ วนรอบ Round-Robin Scheduling : RR เม อพ จารณาจะพบว า ประส ทธ ภาพของอ ลกอร ท มแบบวนรอบข นอย ก บ ขนาดของเวลาควอนต มท กาหนด ถ าเวลาควอนต มม ขนาดใหญ มาก พบกว าการท างานของอ ลกอร ท มแบบ วนรอบจะเหม อนก บการทางานของอ ลกอร ท มแบบมาก อนบร การก อน ถ าเวลาควอนต มม ขนาดเล ก เช น 1 หน วยเวลา จะท าให แต ละโปรเซส ร ส กเหม อนว าม ซ พ ย เป นของต วเอง เน องจาก โปรเซสม โอกาสเข าไปท างานใน ซ พ ย ตลอดเวลา แต ส งท ตามมาค อ เวลาท เส ยไปในการสล บการท างานจาก โปรเซสหน งไปย งอ กโปรเซสหน ง ท เร ยกว า การทา context switching ท ต องม การเก บข อม ลต างๆ ของโปรเซสท กาล งทางานในซ พ ย และท สล บออกไป

32 ค วหลายระด บ Multilevel Queue Scheduling อ ลกอร ท มของการจ ดล าด บว ธ น ถ กสร างข นจากแนวความค ดท ว า โปรเซสสามารถถ กแบ งออกเป นกล มต างๆ ได หลายกล ม เช น โปรเซสของระบบ (system process) โปรเซสแบบกล ม (batch process) โปรเซสแบบโต ตอบ (interactive process) โปรเซสแต ละกล มจะม เวลาการตอบสนอง (respond time) ท แตกต างก น จ งต องการการจ ดล าด บท แตกต างก นด วย เช น โปรเซสแบบ โต ตอบต องการได ร บการตอบสนองท รวดเร ว ควรได ล าด บการท างานก อน โปรเซสแบบกล ม

33 ค วหลายระด บ Multilevel Queue Scheduling จากร ปแสดงการจ ดลาด บแบบค วหลายระด บ ท แบ งโปรเซสในค วพร อมออกเป นค วย อย (sub-queue) 4 ค วย อย ท ม ระด บ ความสาค ญแตกต างก น เม อม โปรเซสใหม เข ามา ในระบบ จะถ กนาไปเข าค วรอท ค วใดค วหน ง โดยท แต ละค วน สามารถม การจ ดลาด บท แตกต างก น ในการท างานน นโปรเซสท อย ในค วท ม ค าล าด บความส าค ญส งส ดจะถ กท างานก อน ส วนโปรเซสท อย ในกล มท ม ค าล าด บความส าค ญน อยกว าจะถ กท างานได ก ต อเม อ โปรเซส ในค วย อยท ม ค าลาด บความสาค ญส งกว าถ กทางานเสร จเร ยบร อยแล วเท าน น

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13

RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com. การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 RAWI JAEMPINIT awe412@gmail.com การจ ดการ Process ส ปดาห ท 13 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถบอกการ จ ดการ Processได ว ตถ ประสงค การเร ยนร เพ อทาความเข าใจเก ยวก บองค ประกอบของโปรเซส ค ณสมบ ต ของโปรเซส

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

More information

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System โปรแกรมแจกจ ายอ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องหลายเคร อง Automatic PrintJob distributing Program for Multiple Printers System ปร ญญา จาร ศ ร เวช (1) และว เศษ ศ กด ศ ร (2) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ (1) คณะคร ศาสตร

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information