มหาว ทยาล ยคร สเต ยน ประมวลรายว ชา (รายว ชาทฤษฎ และปฏ บ ต )

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยคร สเต ยน ประมวลรายว ชา (รายว ชาทฤษฎ และปฏ บ ต )"

Transcription

1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน ประมวลรายว ชา (รายว ชาทฤษฎ และปฏ บ ต ) FM-ACS รห สว ชา TFRE3519 ช อรายว ชา เทคน คและว ธ การท างานก บ จ านวนหน วยก ต 2(1-2-3) ภาคการศ กษาท 3 ป การศ กษา 2556 หล กส ตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา เทวว ทยา ประเภทรายว ชา หมวดว ชาเล อกเสร ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ว ทยา 1. ค าอธ บายรายว ชา แนวค ด ทฤษฎ การพ ฒนา ความเข าใจถ งสถานการณ ทางส งคมท ส งผลกระทบต อส งคม และ การว เคราะห ส งคมและ การท างานพ ฒนาใน โดยเน นค ณค าทางศาสนาและว ฒนธรรม ค ณสมบ ต ของผ ท างานพ ฒนา เทคน คและว ธ การท างาน และการประย กต ในการท างานอภ บาลส งคม 2. ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมของรายว ชา (เม อส นส ดการศ กษา น กศ กษาสามารถ) สภาพความเป นอย และ ด าน 3. ห วข อการสอน / ห วข อการสอนย อย 3.1 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บในการท างานก บ หล กการของน กพ ฒนา 3.2 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บในการท างานก บ หล กการจากพระคร สตธรรมค มภ ร 3.3พ ฒนา ค ณสมบ ต โดยท วไปของผ ท างานพ ฒนา พ ฒนาในฐานะผ อภ บาล การเป นเกล อและแสงสว าง ของคร สเต ยนต อ 3.4 เทคน คและว ธ การสร างความส มพ นธ ก บ การแนะน าต วก บ หล กการสร างความส มพ นธ การศ กษาว ฒนธรรม ธรรมเน ยมปฎ บ ต และส งท เป นท เคารพน บถ อใน ส งท ควร และไม ควรท าในการสร างความส มพ นธ ก บ 3.5 การศ กษา สภาพป ญหา และความต องการของ ว ธ การ และกระบวนการศ กษาว เคราะห

2 การศ กษาสภาพป ญหาและความต องการโดยท วไปของ การศ กษาสภาพป ญหาและความต องการฝ ายจ ตว ญญาณของ 3.6 การว เคราะห ผลกระทบจากสถานการณ ทางส งคมในป จจ บ น ท ม ต อ การว เคราะห สถานการณ ทางส งคมในป จจ บ นท ม ผลกระทบต อสภาพความเป นอย ของคนใน การว เคราะห สถานการณ ทางส งคมในป จจ บ นท ม ผลกระทบต อจ ตว ญญาณของคนใน 3.7 กระบวนการท างานอภ บาลใน ว ธ การสร ปสภาพป ญหาของ ว ธ การหาแนวทางแก ไขป ญหาและพ ฒนา(ท งด านจ ตว ญญาณ) เทคน คการท างานพ ฒนาโดยกระบวนการม ส วนร วมของคนใน ว ธ การท าแผนพ ฒนา ด านค ณภาพความเป นอย และด านจ ตว ญญาณ ควบค ก น การประเม นสถานการณ และการแก ป ญหาท เก ดข นก บงานอภ บาลใน 4. ก จกรรมการเร ยนการสอน 4.1 บรรยาย 4.2 อภ ปราย/ ถาม-ตอบ 4.3 ลงพ นท 4.4 ท าแบบบ นท กการลง 5. ว ธ การประเม นผล 5.1 ความตรงต อเวลาในการเข าช น และการ ส งงาน ร อยละ รายงานรายบ คคล ร อยละ การน าเสนอรายงานรายบ คคล ร อยละ รายงานรายบ คคล: ว เคราะห ป ญหาและความต องการของ ร อยละ การน าเสนอรายงาน: ว เคราะห ป ญหาและความต องการของ ร อยละ รายงานรายบ คคล: การฝ กภาคปฏ บ ต ใน ร อยละ สอบกลางภาค ร อยละ สอบปลายภาค ร อยละ ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ว ทยา 7. ผ ร วมสอน ล กษณา

3 3 8. ก าหนดการสอน 1 พฤ. 5 ก.ย แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บ ในการท างานก บ -หล กการของน กพ ฒนา 2 พฤ. 12 ก.ย แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บ ในการท างานก บ -หล กการจากพระคร สตธรรม ค มภ ร 3 พฤ. 19 ก.ย พ ฒนา -ค ณสมบ ต โดยท วไปของผ ท างานพ ฒนา -พ ฒนา ในฐานะผ อภ บาล -การเป นเกล อและแสงสว าง ของคร สเต ยนต อ 4 พฤ. 26 ก.ย เทคน คและว ธ การสร าง ความส มพ นธ ก บ -การแนะน าต วก บ -หล กการสร างความส มพ นธ

4 4 5 พฤ. 3 ต.ค พฤ. 10 ต.ค พฤ. 17 ต.ค พฤ. 24 ต.ค การศ กษาว ฒนธรรม ธรรม เน ยมปฎ บ ต และส งท เป นท เคารพน บถ อใน - ส งท ควร และไม ควรท าใน การสร างความส มพ นธ ก บ 5. การศ กษา สภาพ ป ญหา และความต องการของ -ว ธ การ และกระบวนการศ กษา ว เคราะห -การศ กษาสภาพป ญหาและ ความต องการโดยท วไปของ -การศ กษาสภาพป ญหาและ ความต องการฝ ายจ ตว ญญาณ ของ -บรรยาย -ลงพ นท ลง - บรรยาย -ลงพ นท ลง

5 5 9 พฤ. 31 ต.ค พฤ. 7 พ.ย พฤ. 14 พ.ย พฤ. 21 พ.ย พฤ. 28 พ.ย. 56 ส ปดาห สอบกลางภาค 7. การว เคราะห ผลกระทบจาก สถานการณ ทางส งคมใน ป จจ บ น ท ม ต อ -การว เคราะห สถานการณ ทาง ส งคมในป จจ บ นท ม ผลกระทบ ต อสภาพความเป นอย ของคน ใน -การว เคราะห สถานการณ ทาง ส งคมในป จจ บ นท ม ผลกระทบ ต อจ ตว ญญาณของคนใน 8. กระบวนการท างานอภ บาล ใน -ว ธ การสร ปสภาพป ญหาของ -ว ธ การหาแนวทางแก ไขป ญหา และพ ฒนา (ท งด านสภาพความเป นอย และ ด านจ ตว ญญาณ) -เทคน คการท างานพ ฒนาโดย กระบวนการม ส วนร วมของคน ใน - บรรยาย -ลงพ นท ลง - บรรยาย -ลงพ นท ลง - บรรยาย - อภ ปราย/ ถาม-ตอบ -รายงานน กศ กษา อ.ว ทยา

6 6 14 พฤ. 5 ธ.ค. 56 -ว ธ การท าแผนพ ฒนา ด านค ณภาพความเป นอย และ ด านจ ตว ญญาณ ควบค ก น - บรรยาย - อภ ปราย/ ถาม-ตอบ -รายงานน กศ กษา อ.ว ทยา 15 พฤ. 12 ธ.ค. 56 -การประเม นสถานการณ และ การแก ป ญหาท เก ดข นก บงาน อภ บาลใน 16 พฤ. 19 ธ.ค. 56 ส ปดาห สอบปลายภาค 9. ต าราและเอกสารหล ก 9.1 จอห น มาร ค เทอร ร.(2003).งานประกาศของคร สตจ กร.แปลโดย พรรณ ส ปร ชญาสก ล,กร งเทพฯ:ศ นย หน งส อท ร นน ท (ส าน กพ มพ จ พ ),พ มคร งท บ อบ ม อฟฟ ตต และ คาร ลา เทสช.(2009).ถ าพระเยซ เป นผ น า.แปลโดย เกศมาส แผ วสก ล,กร งเทพฯ: Thailand Food for the Hungry International (TFHI) 9.3 ปาร ชาต วล ยเสถ ยร และคณะ.(2003). กระบวนการและเทคน คการท างานของน กพ ฒนา. พ มพ คร งท 2. โครงการเสร มสร าง การเร ยนร เพ อเป นส ข (สสร). อ ษาการพ มพ, กร งเทพฯ. 10. เอกสารและข อม ลส าค ญ 10.1 จ ตต มงคลช ยอร ญญา.(1998). การศ กษาเพ อการพ ฒนา. กร งเทพฯ : เอกสารประกอบการเร ยนภาคว ชา การพ ฒนา, คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 10.2 ฉว วรรณ ประจวบเหมาะ.(1993). ว ธ การเก บข อม ลเพ อเข าใจสภาวะและการเปล ยนแปลงของ. ค ม อการว จ ยเช งค ณภาพเพ องานพ ฒนา. ขอนแก น : สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยขอนแก น

7 ส าน กงานมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานสภาสภาบ นราชภ ฎ และส าน กงานมาตรฐานอ ดมศ กษา.(2002). ช ดว ชาการว จ ย (Community Research Study). นนทบ ร : กระทรวงศ กษาธ การ และทบวงมหาว ทยาล ย. เอส. อาร. พร นต ง แมสโปรด กส จ าก ด อรพ นท สพโชคช ย.(1994). ค ม อการจ ดประช มเพ อระดมความค ดในการพ ฒนาหม บ าน โดยพล งประชาชน. สถาบ นว จ ยเพ อ พ ฒนาประเทศไทย, กร งเทพฯ. 11. เอกสารและข อม ลแนะน า จอห น โรบ นส น และเบรนดา สล อกเก ต(2006).ผมไม อยากเป นเด กเหล อขอ.กร งเทพฯ: กนกบรรณสาร,พ มพ คร งท : เทเรซา (1992).เทเรซา แม ช รางว ลโนเบล สาขาส นต ภาพ.แปลโดย ธรรมกร ต งแนวส นต,กร งเทพฯ: ส าน กพ มพ ส ร ยบรรณ.

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน

ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน แบบ มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2552 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง รห สว ชา 1543231 ช อว ชา ศ ลปะการน าเสนอผลงาน ผ สอน อาจารย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา ส วน ก ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1.1 รห สและช อรายว ชา 31544115 (ภาษาไทย) ส มมนาการใช ภาษาไทยเพ อการส อสาร (ภาษาอ งกฤษ)

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คณะ / ภาคว ชา คณะคร ศาสตร ภาคว ชาพ นฐานการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 1103402 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4000107 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อช ว ต Information

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) 1 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ว ทยาเขต / คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อว ชา 4122202 ปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 5721201 เทคโนโลย คอมพ วเตอร

More information

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112)

รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) รายว ชา ท กษะการร สารสนเทศ Information Literacy Skills (รห สว ชา 2500112) มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5752207 เทคโนโลย พล งงานเช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา หมวดท 1 ข อม ลท วไป หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อรายว ชา 103481 การพ ฒนาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษาเพ อการจ ดการ 1 Development of Education Technology and Innovation for Knowledge Management 1 2. จ านวนหน วยก ต 3

More information

มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา

มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย / โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4121002

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 102210 การจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Principle

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะ/ว ทยาเขต/ว ทยาล ย สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร ว ศวกรรมการว ดและควบค ม หล กส ตร ว ศวกรรมการว ดค ม

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4123604 โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for

More information

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification)

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) รห สว ชา ๑๔๗ ๔๐๓/๑๔๔ ๔๐๔ การใช คอมพ วเตอร ทางธ รก จและอ ตสาหกรรม (Use of Computer in Business and Industry) รายว ชาน เป นส วนหน งของหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

รายละเอ ยดแนวการเร ยน

รายละเอ ยดแนวการเร ยน รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท 089-9773193 E-mail: tnapat@gmail.com สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

More information