ร จ กชน ดและการใช งาน ป ม

Size: px
Start display at page:

Download "ร จ กชน ดและการใช งาน ป ม"

Transcription

1 บร ษ ท สยามราชธาน คอร ปอเรช น จำก ด ร จ กชน ดและการใช งาน ป ม ป มม อย ด วยก นหลายแบบ ม ข อด แตกต างก น จ งต อง ทำความเข าใจการทำงานของป มแต ละชน ด เพ อการเล อกใช งานได อย างเหมาะสม และเก ดความค มค า ความหมายอย างง ายโดยท วๆ ไป ของคำว า ป ม ก ค อ เคร องด ดของ เหลว หร อการเอาป มไปด ดของเหลว อย างไรก ด เพ อให สามารถมองเห น เป าหมายท ช ดเจนของการใช งานป ม จ ง ได ขยายความหมายว า ป ม ค อ อ ปกรณ เพ มอ ตราการไหลให ก บของเหลว เพราะ ป มจะด ดของเหลวได หร อไม น น ข น อย ก บการเล อกชน ดของป มให เหมาะ ก บการทำงาน รวมถ งการออกแบบและ ต ดต ง ซ งถ าหากม การออกแบบและ ต ดต งท ด ระบบป มย อมสามารถเพ ม อ ตราการไหลให ของเหลวได อย างเต ม ประส ทธ ภาพ ชน ดของป ม กลไกการทำงานของป มม อย หลายแบบ แต โดยส วนใหญ ม การแบ ง ชน ดของป มเป น 3 กล มใหญ ๆ ค อ 1. ป มแบบไคเนต ก (Kinetic pump) ค อ ป มท ทำให ของไหลเก ดการ เคล อนท ด วยความเร วอย างต อเน อง ป มหอยโข ง (ไคเนต ก) สยามราชธาน คอร ปอเรช น หร อในช อเด ม บร ษ ท สยาม- ราชธาน จำก ด ซ งเป นท ร จ กก นด ในฐานะเป นผ ส งมอบ อ ปกรณ และการทำงานเก ยวก บก าซธรรมชาต ในวงการอ ตสาห- กรรมของประเทศไทยมาอย างยาวนาน บร ษ ทในกล มสยามราชธาน ม ความสามารถในระบบ การจ ดหาอ ปกรณ เก ยวก บระบบแก สในงานอ ตสาหกรรมอย หลายกล มด วยก น เช น บร ษ ท เอ นจ เน ยร งโปรด กส จำก ด ท ม ท งส วนงานป มลำเล ยงของเหลว งานต ดต งสถาน บร การ NGV การนำเข าและจ ดจำหน ายอ ปกรณ Conversion kit NGV เป นต น เม อ 4 ก มภาพ นธ 2551 ท ผ านมา บร ษ ทในกล มสยาม ราชธาน ได ม การเปล ยนช อบร ษ ทให รวมเป นหน งเด ยวภายใต ช อว า สยามราชธาน คอร ปอเรช น (Siam Rajathanee Corporation Co., Ltd.) โดยได ใช โลโก ใหม ท เป นเอกล กษณ เด ยวก น จากหน งในส วนงานท ได ดำเน นการค ก บอ ตสาหกรรม ไทยมากว า 25 ป ของ บร ษ ท เอ นจ เน ยร งโปรด กส จำก ด ซ ง ป จจ บ นเปล ยนมาเป น สยามราชธาน คอร ปอเรช น จำก ด ซ ง กล มงานน ม คำขว ญประจำบร ษ ทฯ ว า Engineered Pump Company ซ งม ความหมายว า เป นบร ษ ทท ด แลเก ยวก บเร องป ม ท ถ กออกแบบมาอย างด ด านว ศวกรรม ท งน เพ อตอบสนองให ตรง ก บความต องการของล กค าอย างแท จร ง ท งการจ ดจำหน ายและ บร การ การฝ กอบรม ท นำไปส การใช งานท ค มค า 291, ส งหาคม

2 โดยความเร วท เก ดข นน นอาศ ยการ เหว ยงต วของใบพ ด ต วอย างของป มชน ด น ค อ ป มแบบเซนตร ฟ ก ล (Centrifugal) หร อป มหอยโข ง 2. ป มแบบแทนท โดยปร มาตร (Positive displacement pump) ค อ ป ม ท อาศ ยการแทนท ปร มาตรของไหลตาม กลไกการเคล อนต วภายในต วป ม ป มชน ด น ม การผล ตข นมาหลายแบบ เช น ป ม แบบเก ยร, ป ม Progressive cavity หร อ ป มแบบสกร, ป มโลบ (Lobe), ป มแบบ ล กส บ (Reciprocating) เป นต น 3. ป มส ญญากาศ (Vacuum pump) ค อ ป มท ใช สำหร บด ดอากาศ ออกจากระบบ จนกระท งเหล อแรงด น ภายในระบบน อยมาก จนม ค าเข าใกล ความเป นส ญญากาศ ป มไดอะแฟรม นอกเหน อจากป มท งสามชน ด ด งท กล าวมาน น ย งม ป มอ กประเภทหน ง ท ไม ได ถ กจ ดอย ในสามชน ดด งกล าว แต ป มชน ดน ก ม การนำมาใช ในอ ตสาห- กรรมอย างแพร หลาย และใช มายาวนาน พอสมควร ค อ ป มไดอะแฟรม (Diaphragm) หร อม ช อทางว ชาการ เร ยกว า Air Operated Double Diaphragm Pump (AODD) ป มไดอะแฟรม อาจม บางคนบอก ว าน าจะอย ในกล ม Positive displacement แต จร งๆ แล วป มไดอะแฟรมจะใช พล งงานลมมาเป นต นกำล งข บด นแผ น ไดอะแฟรมให เก ดการเคล อนท ซ าย-ขวา เพ อเพ มอ ตราการไหลของของเหลว ซ ง เป นการอาศ ยค ณสมบ ต ของอากาศ (Air) ท สามารถย บและขยายต วได (ลด-เพ ม ปร มาตรได ) ต วอย างของการนำป มชน ดน ไป ใช งานเก ยวก บการข ดเจาะน ำม นกลาง 2 291, ส งหาคม 2551 ของเหลวถ กเร งให ไหลเว ยนตามความเร วใบพ ดของป มหอยโข ง ร น G20 หร อ G30สำหร บส บฉ ด ล างทำความสะอาดท วไป ร น G30 สำหร บ ส บน ำทะเลท ใช เป นน ำ เต มเข าเข มเจาะ ต วอย างการต ดต งใช งานป มไดอะแฟรมในส วนต างๆ ของแท นข ดเจาะน ำม น ทะเล ซ งจะม แก สท เป นผลพลอยได จาก การข ดเจาะน ำม น ก จะอาศ ยแก สน น มาข บป มแทนอากาศ ด วยการทำงานท เป นผลมาจาก การย บต วของอากาศ จ งทำให ป มได- อะแฟรมไม ได ทำงานแบบ Positive displacement อย างสมบ รณ โดยส วนท หายไปน นก เน องจากปร มาตรท เปล ยน ไปจากการย บต วของอากาศน นเอง ทำ ให อ ตราการส บจ ายไม เก ดข นอย าง สมบ รณ 100 % อย างไรก ตาม ปร มาตร ร น G15 สำหร บ ส บจ ายน ำม นด เซล ร น G1F สำหร บ ส บน ำถ งเกรอะ ร น G1F สำหร บกระบวนการ ผล ตน ำและส บระบายคอนเดนเสต การทำงานของป มไดอะแฟรม

3 ส วนท หายไปน ถ อว าม ค าน อยมาก ป มไดอะแฟรมได ถ กจ ดอย ใน กล มท เร ยกว า Non-positive displacement pump การเล อกใช ป ม ให เหมาะก บงาน 1. ป มแบบไคเนต ก หร อป มเซน- ตร ฟ ก ล เช น ป มหอยโข ง ท ม ใบพ ดหม น อย ภายในเหมาะสำหร บใช ส บจ ายของ เหลวใสๆ เช น น ำธรรมดา สารเคม ใสๆ ไปจนกระท งของเหลวท ม ความหน ดเล ก น อย เช น น ำม นด เซล น ำม นพ ช ถ าใช ส บจ ายของเหลวท ม ความ หน ดมากกว าน จะทำให ประส ทธ ภาพ การทำงานลดลง เน องจากใบพ ดไม สามารถเหว ยงพาของเหลวไปได ผลท ตามมา ค อ ม อ ตราการไหลน อยลง และ เม อของเหลวไหลเข าระบบได น อยลง การอ ดของเหลวเพ อให เก ดแรงด นก จะ ลดลงตามมาน นเอง ตามปกต แล วป มชน ดน ส วนใหญ ม การผล ตให สามารถร บแรงด นทำงาน ได ถ ง 6 บาร ซ งถ าเป นป มท สามารถรอง ร บแรงด นการทำงานได มากกว าน ก จะ ม ราคาท แพงมาก 2. ป มแบบแทนท โดยปร มาตร เช น ป มแบบล กส บ ป มเหล าน ได ร บการ ออกแบบอย างละเอ ยดประณ ต ม การใช ว สด ด และใช เคร องจ กรการผล ตท ม ความแม นยำส ง เน องจากโครงสร างของ ป มจะต องม ขนาดท แน นอน และช นส วน จะต องม ความพอด ก น โดยม ค าพ ก ด ความเผ อ (Clearance) ของขนาดน อย มากถ งระด บไมครอน (Micron) เพ อเป นการอธ บายการทำงานของ ป มแบบล กส บอย างง ายๆ ให ลองน กถ ง หลอดฉ ดยา ซ งม แกนท เปร ยบเสม อน เป นล กส บของป ม เม อเราด งแกนหลอด ฉ ดยาถอยหล ง จะทำให เก ดโพรงอากาศ (ปร มาตร) ข นภายในหลอดฉ ดยา ทำให ของเหลวถ กด ดเข าไปอย ในหลอดฉ ดยา และเม อเราด นแกนหลอดฉ ดยาไปข าง หน า ซ งเปร ยบเหม อนก บล กส บเคล อน ต วไปแทนท ปร มาตรของเหลวท เก ดข น ก อนหน าน น จะทำให ของเหลวในหลอด ฉ ดยาเคล อนต วออกจากหลอดส ภายนอก ต วหม นเปล า ของไหลถ ก ก กไว ระหว าง ช องเกล ยว ต วหม นเปล า ป มเก ยร แบบฟ นด านใน (แทนท โดยปร มาตร) ป มโลบ (แทนท โดยปร มาตร) ป มสกร หลายช ด (แทนท โดยปร มาตร) สารท ม ความหน ด ท จะต องส บจ ายด วย ป มแบบแทนท โดยปร มาตร เร อนป ม ต วข บ MAG (Multi host axial peristic pump) (แทนท โดยปร มาตร) ป มล กส บ (แทนท โดยปร มาตร) 291, ส งหาคม

4 จากกลไกด งกล าว ถ าเราทำแบบ เด มซ ำก นหลายๆ คร งต อนาท ก จะทำให ได ปร มาณของเหลวท ไหลเข าและออก จากหลอดฉ ดยามากมายตามปร มาตร ของกระบอกส บ และความเร วในการ เคล อนต วของล กส บ ป มแบบแทนท โดยปร มาตร เหมาะ ก บการส บจ ายของเหลวท ม ความหน ด ย งของเหลวม ความหน ดมากย งเป นผลด เพราะความหน ดจะช วยให เก ดการซ ล ภายในป ม ทำให การด ดและการอ ดของ เหลวผ านป มชน ดน เก ดข นอย างเต ม ประส ทธ ภาพ ป มชน ดน จ งเหมาะสำหร บส บจ าย ของเหลวหน ด เช น น ำม นเคร อง, สารเคม ต างๆ, ยางมะตอย, กาว, โฟม, กากตะกอน (งานน ำเส ย), ยางธรรมชาต, น ำม นพ ช, น ำม นไบโอด เซล ม ข อควรพ จารณาสำหร บการนำ ไปใช ส บของเหลวท ม ความหน ดต ำ ถ ง แม ว าป มแบบแทนท ปร มาตรจะสามารถ ส บจ ายของเหลวท ม ความหน ดต ำ (ชน ด ใสเหม อนน ำ) ไปจนถ งความหน ดส ง (ชน ดเข มข นเหม อนจาระบ ) แต ก ต องใช อย างระม ดระว งเป นพ เศษสำหร บการ ใช ส บจ ายของเหลวความหน ดต ำท แรง ด นส ง ถ งแม ว าข อกำหนดของป มจะระบ ว าสามารถใช ก บแรงด นได ถ ง 4500 psi ก ตาม เพราะแรงด นส งขนาดน ถ อว า อ นตรายมากถ าหากเก ดการร วจนของ เหลวพ งไปกระทบก บผ ปฏ บ ต งานเก ด การบาดเจ บ หร อกระแทกเข าก บส วน ต างๆ ในระบบการทำงานจนเก ดการ เส ยหายได 3. ป มส ญญากาศ ป มชน ดน ม หล กการทำงานอย หลายร ปแบบ ซ งม ข อด แตกต างก น เพ ยงแต ล กษณะของ การใช งานจะเป นต วบ งบอกเองว าควรใช แบบใดจ งจะเหมาะสม 4 291, ส งหาคม ป มส ญญากาศแบบโบลว เออร (Vacuum blower) เหมาะก บสภาพ อากาศท วๆ ไป สร างส ญญากาศได ไม เก น 200 mbar ม ความช นปะปนเข าส ระบบได บ าง การใช งานได คล องต ว ไม ต องการอ ปกรณ เสร มมาก เพ ยงเข าก บ ต อระบบท อ ก สามารถเส ยบปล กเด น เคร องได แล ว 2. ป มส ญญากาศแบบโรตาร - เวน (Rotary vane) เหมาะก บสภาพ อากาศแห ง โดยการทำงานของป มชน ด น จะใช ใบเวน (Vane) หม นกวาดไป รอบๆ ต วเร อน จ งจำเป นต องใช น ำม น หล อล นเพ อลดแรงเส ยดส ของใบเวนก บ ป มส ญญากาศ ใบกวาด แก สแข าไปอย ใน โพรงของวงน ำ แก สเข า ของเหลวและแก สออก ป มส ญญากาศแบบวงน ำ (Liquid ring) ต วเร อน โดยถ าหากม ความช นเข าส ป ม ได ไปบ อยๆ จะทำให น ำม นเส อมค ณภาพ อย างรวดเร ว ส งผลให ภายในป มเก ดการ ส กหรอ และอาย การใช งานส นลง ด ง จะเห นได จากอะไหล ท ม การเปล ยนอย บ อยๆ ก ค อ ต วกรองน ำม น (Oil filter) ด งน นในการใช ป มแบบน อาจจะต อง เผ อค าอะไหล และการบำร งร กษาไว ด วย จ ดเด นในการนำป มส ญญากาศ แบบโรตาร เวนไปใช งาน ก เหม อนก บแบบ โบลว เออร แต แบบโรตาร เวนสามารถ สร างส ญญากาศได ด กว าจนเก อบ ๆ ถ ง 5 mbar อ กท งราคาก ย อมเยาว 3. ป มส ญญากาศแบบล คว ดร ง ป มส ญญากาศแบบโบลว เออร ต วเร อน วงน ำ แก สหล ดออกจาก โพรงของวงน ำ

5 ป มส ญญากาศแบบโรตาร เวน ป มส ญญากาศแบบล กส บ (Liquid ring) เหมาะก บการใช งานหน ก และกระบวนการผล ตในอ ตสาหกรรม ม ความทนทานต อสภาพแวดล อมในการ ทำงานท ม ความร อน ความช น เศษฝ น ป มชน ดน ม โครงสร างท ไม ซ บซ อน ในการทำงานต องใช ของเหลวจากภาย นอก เช น น ำ, น ำม น (ใสๆ) หร อสารเคม ท เป นชน ดเด ยวก บการผล ต เต มเข ามาใน ต วป มให ได ระด บท พอด จ งจะทำงานได เน องจากของเหลวท เต มเข าไป น นม ความสำค ญต อการทำงานของป ม ชน ดน จ งต องม ระบบภายนอกสำหร บ จ ดการก บระด บของเหลว และการป อน ของเหลวเข าป ม ป มชน ดน เหมาะก บการด ดอากาศ ออกจากกระบวนการผล ต เช น อ ปกรณ สาธารณ ปโภคในโรงพยาบาล, ใช ใน กระบวนการผล ตขวดแก ว สำหร บด ด อากาศออกเพ อทำให ขวดบางลง, การ ด ดอากาศออกจากถ งปฏ ก ร ยา เพ อ ร กษาสภาวะสมด ลในการทำปฏ ก ร ยา ทางเคม ในกระบวนการผล ต, อ ตสาห- กรรมอาหาร, ระบบหม อไอน ำ และอ นๆ อ กมากมาย สำหร บผ ท สนใจรายละเอ ยดเก ยว ก บป ม สามารถต ดต อสอบถามได ท บร ษ ท สยามราชธาน คอร ปอเรช น จำก ด 289/9 หม 10 ถ.รถรางสายเก า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สม ทรปราการ โทรศ พท โทรสาร อ เมล เวบไซต 291, ส งหาคม

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท การหาทางเล อกในการแก ป ญหา เทคโนโลย สะอาดเพ อม งส การพ ฒนา อย างย งย น ส งคมและส งแวดล อม

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท การหาทางเล อกในการแก ป ญหา เทคโนโลย สะอาดเพ อม งส การพ ฒนา อย างย งย น ส งคมและส งแวดล อม กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 4 หน วยการเร ยนร ท เทคโนโลย เพ อการพ ฒนาอย างย งย น ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 6 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจการใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค สะอาด

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ค ม อบำร งปกต จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN : ล ขส ทธ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

More information

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป 2553-2556 โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ

More information

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บทท 1 2 ภาพรวมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย 1.1 ความเป นมาและว ตถ ประสงค ในย คโลกาภ ว ตน การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของประชากร ด วยการศ กษารวมท งพ ฒนาว ทยาศาสตร

More information

หน วยท 4 งานโครงสร าง

หน วยท 4 งานโครงสร าง 66 หน วยท 4 งานโครงสร าง โครงสร างของอาคารเป นส งท จะกาหนดร ปร าง เค าโครง ขนาด รวมท งความม นคงแข งแรง ของต วอาคารซ งน บว าเป นส งท ส าค ญมาก อาคารท เก ดความบกพร องด านการตกแต งอาจแก ไขใน ภายหล งได โดยไม

More information

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน 1 บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน ความหมายและความส าค ญ การใช อ ปกรณ ในการท าความสะอาดบ าน อ ปกรณ

More information

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน คำนำ ในสภาวะป จจ บ น ปร มาณการใช พล งงานของประเทศม ความต องการใช พล งงานส งข นท ก ๆ ป น บเป นภาระหน กต อฐานะการเง น การลงท นของประเทศท ต องจ ดหาพล งงานให เพ ยงพอและเหมาะสมตามความต องการของประเทศ นอกจาก

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

หน วยการเร ยนร ท การสร างและว เคราะห การออกแบบผล ตภ ณฑ กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 4 ช วโมง

หน วยการเร ยนร ท การสร างและว เคราะห การออกแบบผล ตภ ณฑ กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 4 ช วโมง กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 2 หน วยการเร ยนร ท การสร างและว เคราะห การออกแบบผล ตภ ณฑ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 4 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจการออกแบบผล ตภ ณฑ โดยการสร างและใช

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553

แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ป พ.ศ. 2553 สำน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม กรมควบค มโรค แนวทางการดำเน นงานประเม นความเส ยงต อส ขภาพ ในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

More information

บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* การนำเสนอโดยใช คอมพ วเตอร

บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* การนำเสนอโดยใช คอมพ วเตอร บทความ เนตร หงษ ไกรเล ศ* นอกจากคอมพ วเตอร จะม บทบาท ในส วนของ การจ ดกระทำข อม ลแล ว ย งม โปรแกรมท นำมาใช เพ อการนำเสนอท สมบ รณ แบบอ กด วย โปรแกรมในการ นำเสนอม แตกต างก นออกไปตามบร ษ ทผ ผล ต ซ งในป จจ บ

More information

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน โดย สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต 4 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร บทค ดย อ การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องคอนเวนช นฮอลล โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก โดย กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงมหาดไทย

More information

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป กฎหมายควบค มอาคาร เพ อร บม อภ ยพ บ ต ร ไว ได ประโยชน ค ม อสร างความร ความเข าใจการร บม อภ ยพ บ ต ด วยกฎหมายควบค มอาคาร สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป คำนำ สารบ ญ ภาวะภ ยพ บ ต เป นเหต

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง การปฏ เสธความร บผ ด ค ม อฉบ บน ได พ ฒนาข นเพ อช วยให ผ ประกอบการธ รก จเข าใจถ ง กฎระเบ ยบท ส ำค ญของร ฐบาลว คตอเร ย ได

More information

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

More information

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร เขตด ส ต กทม. 10300 โทรศ พท 0 2669 3775 โทรสาร 0 2669 1460 Website: http://ppp.rid.go.th E-mail: rid1460@yahoo.com, rid1460@gmail.com สายด วนกรมชลประทาน 1460 ค ม อการจ ดเวท

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน

แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน แนวทางการฟ นฟ ป าชายเลน โดยช มชน สหภาพสากลว าด วยการอน ร กษ (IUCN) สำน กงานประเทศไทย คำนำ ป าชายเลนของประเทศไทยในอด ตม ความอ ดมสมบ รณ และม ปร มาณเน อท มากมาย แต กล บม เน อท ลดลงอย างรวดเร วในช วง 3-4 ศตวรรษท

More information

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข

More information

ด านส งแวดล อม มาร จ กก บ นว ตกรรมเด น ขององค กรปกครองส วนท องถ น ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก บเกร ดความร ประจำเด อนก นยายน - พฤศจ กายน 2552

ด านส งแวดล อม มาร จ กก บ นว ตกรรมเด น ขององค กรปกครองส วนท องถ น ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก บเกร ดความร ประจำเด อนก นยายน - พฤศจ กายน 2552 มาร จ กก บ นว ตกรรมเด น ขององค กรปกครองส วนท องถ น ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก บเกร ดความร ด านส งแวดล อม www.kkumui.go.th/rcc ประจำเด อนก นยายน - พฤศจ กายน 2552 ขอนแก น ชวนชาวเม องร กษ โลก ผล กด นส จ งหว

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

Thai Version ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ

Thai Version ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ STEEL CONSTRUCTION TODAY & TOMORROW (ฉบ บท 40 ประจำเด อนธ นวำคม 2013) บทความต พ มพ ร วมก นระหว างสหพ นธ เหล กและเหล กกล าแห งประเทศญ ป นและสมาคมก อสร างโครงสร าง เหล กแห งประเทศญ ป น Thai Version ว า ร

More information

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information