โดย : ส รพ ฒณ ว เศษพจนก จ

Size: px
Start display at page:

Download "โดย : ส รพ ฒณ ว เศษพจนก จ"

Transcription

1 AIA โดย : ส รพ ฒณ ว เศษพจนก จ กล มบร ษ ทเอไอเอ และบร ษ ทในเคร อ ( เอไอเอ หร อ กล มบร ษ ทเอไอเอ ) เป นกล มบร ษ ท ประก นช ว ตในภ ม ภาคเอเช ยท ใหญ ท ส ดในโลกท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ม การ บร หารจ ดการอย างอ สระ ม บร ษ ทในเคร อและสำน กงานสาขาใน 14 ประเทศท วเอเช ย- แปซ ฟ ก ท งในประเทศฮ องกง, ส งคโปร, มาเลเซ ย, จ น, เกาหล ใต, ฟ ล ปป นส, ออสเตรเล ย, อ นโดน เซ ย, ไต หว น, เว ยดนาม, น วซ แลนด, มาเก า, บร ไน และประเทศไทย เป นผ ถ อห นร วมท น 26 เปอร เซ นต ในประเทศอ นเด ย เอไอเอเร มต นธ รก จคร งแรกในเม องเซ ยงไฮ เม อกว า 90 ป ท ผ านมา โดยเป นผ นำตลาดในภ ม ภาคเอเช ย- แปซ ฟ ก (ยกเว นประเทศญ ป น) ในด านเบ ยประก นภ ยร บจากธ รก จประก นช ว ต และเป นผ นำตลาดโดยส วนใหญ ในภ ม ภาค โดยม ส นทร พย รวม ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2555 ม ลค า 119,494 ล านเหร ยญสหร ฐ เอไอเอ ประเทศไทย: ข บเคล อนเป าหมายธ รก จ ไปพร อมก บความต องการของล กค า ด วยโมบายแอพพล เคช น กล มบร ษ ทเอไอเอนำเสนอผล ตภ ณฑ ในการออมเง นและความค มครองช ว ต แก ล กค าบ คคลผ านผล ตภ ณฑ และบร การท หลากหลาย ท งการวางแผนทาง การเง นในว ยเกษ ยณ การประก นช ว ต และการประก นภ ยอ บ ต เหต และส ขภาพ นอกจากน กล มบร ษ ทเอไอเอย งให บร การล กค าองค กรผ านผล ตภ ณฑ สว สด การ พน กงาน ประก นส นเช อ และให บร การเป นผ จ ดการกองท นสำรองเล ยงช พผ าน เคร อข ายต วแทนประก นช ว ต และพน กงานท วภ ม ภาคเอเช ย โดยให บร การแก ล กค าผ ถ อกรมธรรม ประก นช ว ตรายบ คคลท ม ผลบ งค บมากกว า 24 ล านกรมธรรม และสมาช กกรมธรรม ประก นกล มมากกว า 10 ล านคน ด วยร ปแบบของกรมธรรม ประก นช ว ตท ม ความหลากหลาย ทำให การว เคราะห หาคำตอบว าล กค าแต ละรายน นเหมาะก บกรมธรรม ร ปไหนน นไม ใช เร องง าย เอไอเอ ประเทศไทย จ งได ม การนำเทคโนโลย เคร องสมาร ตโฟน พร อมก บ แอพพล เคช นสำหร บงานเสนอขายกรมธรรม ท ถ กออกแบบข นมาโดยเฉพาะ ซ งช วยเปล ยนแปลงร ปแบบการทำงานของต วแทนประก นช ว ต ให สะดวก ง ายดาย และม ประส ทธ ภาพมากข น อ กท งย งว เคราะห ได ว ากรมธรรม ร ปแบบไหน ท เหมาะก บไลฟ สไตล หร อความต องการของล กค า น บเป นการข บเคล อน เป าหมายทางธ รก จของ เอไอเอ ประเทศไทย ให ก าวเด นไปพร อมๆ ก บการ ตอบร บความต องการของล กค าอย างแท จร ง ธ รก จทางด าน Finance แข งข นก นด วยความเช อม น ของล กค า ความปลอดภ ยของข อม ล และการบร การ ล กค าท ด จะทำให ได เปร ยบค แข ง เอไอเอ ประเทศไทย ร บม อก บ BYOD อย างไร? องค กรข ามชาต อย าง เอไอเอ การร กษาความปลอดภ ยในระบบไอท ถ อเป น เร องท ต องให ความสำค ญ เช น อ ปกรณ ไอท อาท เคร องสมาร ตโฟนท องค กร จ ดหามาให พน กงานแต ละคนได ใช งานน น ต องม การป ดฟ งก ช นท เส ยงต อ ความปลอดภ ยท งหมด ทำให พน กงานส วนใหญ น ยมนำอ ปกรณ ส วนต วมาใช สน บสน นการทำงาน หร อท เร ยกก นว ากระแส BYOD (Bring Your Own Device) อ ปกรณ ด งกล าวถ กใช เป นอ กหน งทางเล อกสำหร บการต ดต อส อสาร ระหว างก นในบร ษ ท ผ านแอพพล เคช นท ม การเล อกใช จากสำน กงานใหญ ท ม ความปลอดภ ยในระด บข อม ล และการเช อมต อ ipos ตอบท กความต องการของต วแทนประก นช ว ต เอไอเอ เป นองค กรข ามชาต ท ข บเคล อนความสำเร จด วยเทคโนโลย ทางด าน ไอท อย างแท จร ง และสามารถตอบสนองพฤต กรรมของผ บร โภคในย คส งคม ออนไลน ได เป นอย างด 34 DECEMBER 2012

2 แอพพล เคช นสำหร บต วแทนประก นช ว ตม ช อว า ipos (เด มเร ยกว า iaia) ท รองร บระบบปฏ บ ต การหล ก ท ง ios และแอนดรอยด ในท กๆ แพลตฟอร ม ได แก สมาร ตโฟน และแท บเล ต ซ ง ipos เป นแอพพล เคช นท ถ กพ ฒนา โดยอย บนพ นฐาน และประสบการณ การทำงานของผ ใช ในประเทศไทย เป นหล ก โดย ipos น นเก ดข นมาจากการว เคราะห ความต องการและ ประสบการณ การใช งานในแอพพล เคช นต างๆ ของพล งต วแทนฯ เป นหล ก โดยย ดเอาความต องการ และความสะดวก ง ายต อผ ใช เป นหล กในการ พ ฒนา ผสมผสานก บความปลอดภ ย และประส ทธ ภาพการทำงานของ ระบบควบค ก นไป ซ งผลล พธ ท ได ค อ แอพพล เคช น ipos ท ใช งานง าย และรองร บความต องการของต วแทนประก นช ว ตได อย างครอบคล ม และด วยร ปแบบการใช งานท สะดวกง ายดายของอ ปกรณ แท บเล ต และ แอพพล เคช น ipos ทำให ต วแทนประก นช ว ตของ เอไอเอ ประเทศไทย ยอมร บเทคโนโลย การใช อ ปกรณ พกพาเป นเคร องม อสน บสน นการทำงาน อย างรวดเร ว โดยม ผ ใช งานแล วถ งประมาณ 12,000 คน ภายในระยะ เวลา 1 ป และม แนวโน มเพ มข นอย างสม ำเสมอท กเด อน โดยม อ ตรา การเต บโตและเข าถ งส งกว าระบบอ นท เคยพ ฒนา เช น เว บเบสแอพพล เคช น DECEMBER

3 ว ว ฒนาการงานขาย ของต วแทนประก นช ว ต 1 2 ห วกองเอกสารไปหาล กค า ห วโน ตบ กไปหาล กค า 3 Time Bomb Application time out ห วไอแพดเคร องเด ยวไปหาล กค า ระบบความปลอดภ ยของแอพพล เคช น ipos เน องจาก ipos เป นแอพพล เคช นท สามารถเข าถ งฐานข อม ลของล กค า รวมถ งฐานข อม ลสำค ญอ นๆ ด งน น จ งต องม การร กษาความปลอดภ ย อย างเข มงวด ท งในระด บ User ID และต วแอพพล เคช นเอง ท ม การควบค ม ด วย Application time out และม การต ง Time bomb ของระบบหากไม ได ใช แอพพล เคช นในระยะเวลาท กำหนด ทำให ม นใจได ว าแอพพล เคช นน ม การใช อย างถ กท ถ กทาง และถ กคน ในช วงเวลาท เหมาะสม ฟ งก ช นการกระจายข าวสารของ ipos แอพพล เคช น ipos เป นช องทางในการกระจายข าวสารไปย งต วแทน ประก นช ว ตท กคนท กระจายก นอย ในท กภ ม ภาคของประเทศได ตลอดเวลา ซ งช วยประหย ดค าใช จ ายในการส ง SMS ไปได อย างมากมาย ต วแทนฯ สามารถเข าไปด ข าว หร อข อม ลได อย างง ายดาย ห วหน าท มขายย งสามารถ ใช ipos เป นช องทางในการส งข าว และส งอ เมลไปย งต วแทนฯ ในท ม รวมท งสามารถกำหนดกล มผ ร บตามข าวสารได ด วยเช นก น 36 DECEMBER 2012

4 การให อภ ย ค อการตกผล กของความร ก Reinhold Niebuhr Financial Health Check ฟ งก ช น Financial Health Check ของ ipos Financial Health Check เป นฟ งก ช นท ม ความโดดเด นของแอพพล เคช น ipos เป นเคร องม อใช งานง ายท ทำหน าท ค ดว เคราะห ว ากรมธรรม ร ปแบบไหน ท เหมาะก บไลฟ สไตล และความต องการของล กค า โดยการใช รายการคำถาม ง ายๆ ตามกล มเร องหล กท สนใจ เพ อคำนวณหาระด บของความต องการ ท แท จร ง (Need based selling) และการแนะนำแบบประก นท เหมาะสม โดย ม การนำเสนอท เป นรายงานการสร ปอย างง าย พร อมกราฟท อธ บายความ ค มครองหล กของกรมธรรม ทำให การนำเสนอขายเป นเร องง ายๆ และ สะดวกสบายสำหร บต วแทนฯ ในการเป ดใจก บผ ม งหว งทำประก น ฟ งก ช นค ดเบ ยประก นของ ipos การค ดเบ ยประก นภ ย เป นฟ เจอร สำค ญของ ipos โดยระบบก จะทำการ คำนวณเบ ยประก นภ ย และแสดงกราฟเบ ยประก นภ ยให ด เสร จสรรพ สามารถ เล อกแบบกรมธรรม มาด เปร ยบเท ยบก นได ถ ง 3 ร ปแบบ เพ อเป นต วช วย ในการต ดส นใจ รวมท งแสดงข อม ลอ นๆ ท เป นประโยชน สำหร บการนำเสนอ ขาย เช น โปรแกรมคำนวณอ ตราการลดหย อนภาษ เป นต น ทำให การค ด เบ ยฯ ผ ม งหว ง สามารถทำได อย างสะดวกสบาย ภายในเวลาท รวดเร ว และม ความคล องต วส ง ฟ งก ช นการเร ยกด ข อม ลกรมธรรม /ข อม ลการเร ยกร องส นไหมของ ipos ต วแทนประก นช ว ตสามารถเร ยกด รายละเอ ยดเก ยวก บสถานะกรมธรรม ของล กค าท กรายได อย างสะดวกง ายดาย ผ านฟ งก ช นการเร ยกด ข อม ลกรมธรรม ท ม อย ในแอพพล เคช น ipos ซ งช วยให ต วแทนฯ ทำงานง ายข น ระบบสามารถ ตรวจสอบสถานะกรมธรรม แบบออนไลน รวมท งใช สำหร บการต ดตามงานท อย ระหว างการพ จารณาร บประก น และเพ อให งานบร การล กค าท ม การเร ยกร องส นไหมดำเน นไปได อย างสะดวกรวดเร ว และคล องต ว ภายในแอพพล เคช น ipos จ งได จ ดให ม ฟ งก ช นสำหร บเร ยกด ข อม ลการเร ยกร องส นไหม ทำให ต วแทนฯ สามารถประสานงานก บล กค า และ ประสานงานก บหน วยงานภายในของ เอไอเอ ประเทศไทย ได อย างรวดเร ว ซ งรายละเอ ยดเหล าน ช วยทำให ต วแทนฯ สามารถด แลล กค าแต ละรายได อย างใกล ช ด DECEMBER

5 ฟ งก ช นการแจ งเต อนและน ดหมายของ ipos เพ อให ต วแทนฯ สามารถทำงานได อย างสมบ รณ แบบ ไม ขาดตกบกพร อง หร อหลงล มน ดหมายสำค ญ แอพพล เคช น ipos จ งได จ ดให ม ฟ งก ช นด าน การบ นท กกำหนดน ดหมาย และแจ งเต อนเม อม เหต การณ สำค ญ ซ งเป นการ แจ งเต อนแบบส ง Push มาแสดงท หน าจอของอ ปกรณ พกพาโดยตรง อาท การแจ งเต อนเม อครบกำหนดชำระเบ ยประก นของล กค า หร อ แจ งเต อนเม อกรมธรรม ของล กค าผ านการอน ม ต เป นต น สามารถมาร ก กำหนดการในการน ดพบล กค าลงใน Calendars ของอ ปกรณ พกพาได เลย ทำให ม ความง ายและสะดวกสำหร บผ ใช ท สามารถรวบรวมการน ดหมาย ท งหมดไว ภายในอ ปกรณ เด ยว ฟ งก ช นข อม ลผลผล ต และข อม ลต วแทนฯ ของ ipos สน บสน นการทำงานของท มขายได อย างสมบ รณ ด วยฟ งก ช นข อม ลผลผล ต และข อม ลต วแทนฯ ท บรรจ อย ในแอพพล เคช น ipos ห วหน าท มขายสามารถ ตรวจสอบผลงานของต วแทนฯ แต ละคนได อย างรวดเร ว เพ อช วยในการ มอน เตอร ผลงานระหว างพล งต วแทนฯ ก บห วหน าหน วย และระหว างบร ษ ท ได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการตรวจด โพรไฟล ของล กท มแต ละคน รวมท งประว ต ต างๆ ท ให ไว ก บบร ษ ทฯ เช น สถานะใบอน ญาตต วแทนฯ ทำให ร ได ท นท ว าใบอน ญาตของล กท มแต ละคนจะหมดอาย ในว นไหน ทำให สามารถกระต นเต อนล กท มให ไปทำการต ออาย ใบอน ญาต งานขายกรมธรรม ประก นภ ยในโลกย คใหม ด วยฟ งก ช นท ครบถ วน ท กความต องการเก ยวก บงานขายและงานบร การล กค าได ถ กบรรจ ลงในแอพพล เคช น ipos ทำให การขายประก นเก ดข นได ในท กสถานท แค เพ ยงม ไอแพด หร อแอนดรอยด แท บเล ตท สามารถเช อมต ออ นเทอร เน ตได ต วแทนฯ จ งสามารถทำงานนอกสถานท ได อย างแท จร ง โดยสำน กงานขายประก นย คใหม จะม ภาพล กษณ คล ายๆ ร าน กาแฟตามห างสรรพส นค าท ด โปร งโล ง หร หราท นสม ย ม การปล อยส ญญาณอ นเทอร เน ตไร สายครอบคล มท วบร เวณร าน ม ม มให พน กงานได น งค ยเพ อนำเสนอขายกรมธรรม ประก นภ ยให ก บล กค า โดยงานขายท งหมดต งแต เป ดการขายไป จนกระท งป ดการขายสามารถทำผ านอ ปกรณ พกพาเพ ยงเคร องเด ยวด วยแอพพล เคช น ipos ด วยร ปแบบงานขายท ง ายและท นสม ย จะทำให ได ต วแทนประก นช ว ตเล อดใหม ท ช นชอบเทคโนโลย ม ไลฟ สไตล ท นสม ย โดย จ ดเด นของ เอไอเอ อย ท ความแตกต างของบร การ ต วแทนฯ แค ม ไอแพดเคร องเด ยว ไม ว าจะน งอย ในร านกาแฟ หร อ สนามบ นก สามารถป ดการขายได แล ว 38 DECEMBER 2012

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547 ß π «π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï ª ª 2547 «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π รายงานการสำรวจสถานภาพ การทำธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ประจำป 2547 กระทรวงเทคโนโลย

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

(Postpaid and prepaid subscription service)

(Postpaid and prepaid subscription service) 038 ครบวงจรม ความสำค ญย งข น โดยเอไอเอสม ความสนใจท จะลงท นให บร การผ านระบบสายโทรศ พท พ นฐาน โดยม งเน นเร องการให บร การ ด านข อม ล เพ อส งเสร มธ รก จบรอดแบนด ท ป จจ บ นดำเน นการอย แล ว และสน บสน นการเต

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 67 คณะกรรมการบร ษ ท (คณะกรรมการ) ม ความต งใจท จะดำเน นธ รก จภายใต หล กเกณฑ การกำก บด แลก จการท ด ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (ตลท.) และระเบ ยบปฏ บ ต ของคณะกรรมการกำก

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 ประเภทโครงการ

More information

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร คำนำ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กรในป จจ

More information

การกำก บด แลก จการท ด

การกำก บด แลก จการท ด 164 การกำก บด แลก จการท ด บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) เก ดจากการควบบร ษ ทระหว าง บร ษ ท ปตท. เคม คอล จำก ด (มหาชน) (PTTCH) และ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำก ด (มหาชน) (PTTAR) เม อว

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

บร ษ ท ไทยพาณ ชย น วยอร คไลฟ ประก นช ว ต จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ไทยพาณ ชย น วยอร คไลฟ ประก นช ว ต จาก ด (มหาชน) รายงานการฝ กงาน บร ษ ท ไทยพาณ ชย น วยอร คไลฟ ประก นช ว ต จาก ด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL NEW YORK LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED นางสาวจ ฑาร ตน สรรค ศ กดา รห สประจาต ว 52320400006 นางสาวปว ณา ฉ นทส

More information