QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP"

Transcription

1 ค ณภาพช ว ตในการท างานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP ว พ ฒน น ซ ง การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

2 ค ณภาพช ว ตในการท างานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ว พ ฒน น ซ ง การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

3

4 ห วข อการค นคว าอ สระ ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ช อ - นามสก ล นายว พ ฒน น ซ ง ว ชาเอก การจ ดการท วไป อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ส รางค เทพศ ร, ศศ.ม. ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ การค นคว าอ สระน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านของ พน กงานระด บปฏ บ ต การ และเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร กล มต วอย างท ใช ในการศ กษา คร งน ค อ พน กงานระด บปฏ บ ต การของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จานวน 261 ต วอย าง โดยใช แบบสอบถามเป นเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ สถ ต เช ง พรรณนาประกอบด วย ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และสถ ต เช งอน มานประกอบด วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD) ผลการศ กษาพบว าผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญ งม อาย ระหว าง ป อาย งาน 2-5 ป รายได 8,001-15,000 บาท และม ระด บการศ กษาต ากว าม ธยมศ กษาตอนปลายโดยม ค ณภาพช ว ตการทางานภาพรวมม ค าเฉล ยอย ในระด บปานกลาง เม อพ จารณารายด าน พบว าด านท ม ค าเฉล ยมากค อ ด านความภ ม ใจองค กร ผลการทดสอบสมมต ฐานพบว า พน กงานท ม เพศ รายได เฉล ยต อเด อนแตกต างก น ม ความ ค ดเห นเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานในภาพรวมไม แตกต างก น พน กงานท ม อาย ประสบการณ ทางานและระด บการศ กษาแตกต างก นม ความค ดเห นเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานในภาพรวม แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 คาส าค ญ : ค ณภาพช ว ตในการทางาน

5 Independent Study Title Quality of Work Life of Operational Staff of C.B. Paint Limited Partnership Name - Surname Mr. Wiput Neesang Major Subject General Management Independent Study Advisor Assistant Professor Surang Thepsiri, M.A. Academic Year 2012 ABSTRACT The objectives of the independent study were to investigate the level of quality of work life in 8 dimensions of the operational staff, and to compare the quality of life of the operational staff of C B Paint Limited Partnership, classified by demographic data. The sample used in the study comprised 261 operational staff of C B Paint Limited Partnership. The questionnaire was used as the data gathering tool, and the data were analyzed through descriptive statistics which included Percentage, Means, and Standard Deviation, as well as inferential statistics, which consisted of Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). The results of study showed that most of the respondents were female between years old, had 2-5 years of work experience, earned an income of 8,001-15,000 Bath, attained less than a high school education, and had overall quality of work life of at a moderate level. When each aspect of the quality of work life was examined, it was found that the aspect of organizational pride was at a high level. The results of hypothesis testing indicated that the operational staff with different gender, average monthly income had no differences in the opinion concerning overall quality of work life, however, the operational staff with different age, work experience, and level of education had differences in the opinion concerning overall quality of work life at 0.05 level of significance. Keyword: quality of work life

6 ก ตต กรรมประกาศ การค นคว าอ สระคร งน ประสบความส าเร จได ด วยด โดยได ร บความกร ณาจากผ ช วย ศาสตราจารย ส รางค เทพศ ร ซ งเป นผ ให คาปร กษาและแนะนา คอยตรวจสอบแก ไขข อบกพร องต าง ๆ ของการศ กษาค นคว าในคร งน จนกระท งเสร จสมบ รณ ขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ขอขอบพระค ณ ดร.สว สด วรรณร ตน ประธานกรรมการ และ ผ ช วยศาสตราจารย ฉ ตรปาร อย เย น กรรมการ ท ท านได ให คาปร กษาท ม ค ณค า และข อเสนอแนะต าง ๆ ในการค นคว าอ สระ ในคร งน ขอกราบขอบพระค ณ บ ดา มารดา ท คอยสน บสน นทางการศ กษาให แก ผ ค นคว าอ สระด วยด ตลอดมา คร อาจารย ท กท านท กร ณาประส ทธ ประสาทความร ขอขอบค ณเพ อน ๆ ท กคนท คอยให กาล งใจให การส งเสร มและสน บสน นช วยเหล อให งานสาเร จล ล วง และนอกจากน ขอขอบค ณผ บร หาร และพน กงานของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท ให ข อม ลและความร วมม อในการทาการค นคว า อ สระในคร งน และหว งว าความร จากการค นคว าอ สระเล มน จะเป นประโยชน ต อประเทศชาต ประชาชน น ส ต น กศ กษา และบ คคลท สนใจต อไป ว พ ฒน น ซ ง จ

7 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ง ก ตต กรรมประกาศ จ สารบ ญ ฉ สารบ ญตาราง ซ สารบ ญภาพ ท บทท 1. บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย คาจาก ดความในการว จ ย กรอบแนวค ดในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 6 2. เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน บร บทของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ การว เคราะห ข อม ล 26 ฉ

8 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 4. ผลการว เคราะห ข อม ล การนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย งานว จ ยท เก ยวเน องในอนาคต 54 บรรณาน กรม 55 ภาคผนวก 58 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 59 ภาคผนวก ข ผลการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต 67 ประว ต ผ เข ยน 84 ช

9 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 3.1 การเล อกกล มต วอย างจากจานวนประชากรท เป นพน กงานระด บปฏ บ ต การ ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท จานวนความถ ร อยละและร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาย จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาย งาน จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได ต อเด อน จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระด บการศ กษา ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บ ปฏ บ ต การห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ในภาพรวมและรายด าน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและ ถ กส ขล กษณะ (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถ บ คคล (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความก าวหน าและความม นคงใน ในงาน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น การทางานร วมก น (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านล กษณะการบร หารงาน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านภาวะอ สระจากงาน (n = 261) 38 ซ

10 สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.14 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความภ ม ใจองค กร (n = 261) การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามเพศ การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การโดยจาแนกตาม อาย แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม อาย แตกต างก นเป นรายค (LSD) การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามอาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ) แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ)ท แตกต างก นเป นรายค การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของค ณภาพช ว ตในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การโดยจาแนกตามรายได โดยจาแนกตามรายได การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามโดย ระด บการศ กษา แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม ระด บ การศ กษาท แตกต างก นเป นรายค สร ปสมมต ฐาน 45 ฌ

11 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย แสดงโครงสร างการบร หารงานของ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย าง (TOYOTA) ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย าง (CAP CENTER) ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 16 ญ

12 1 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ในการประกอบธ รก จน นเป นท ทราบก นด ว า ผ ประกอบการท งหลายต างก ต องพยายาม แข งข นก นโดยเฉพาะธ รก จท ดาเน นก จการประเภทเด ยวก น ต างก พยายามทายอดขายของตนให ส ง กว าค แข ง พยายามตอบสนองความต องการของล กค า และขยายตลาดให มากข น เพ อความ ความสามารถในการทากาไร และขณะเด ยวก นก ต องประหย ดค าใช จ ายในการผล ตส นค าอ กด วย ซ ง ในป จจ บ นธ รก จต าง ๆ ม การเต บโตและแข งข นก นอย างมากมายจากการแลกเปล ยนความค ดเห นก บ น กธ รก จสถาบ นและสมาคมธ รก จในสาขาต าง ๆ ท วประเทศจานวน 285 รายในช วงไตรมาส 2 ป 2555 และผลสารวจความเช อม นผ ประกอบการ (Business Sentiment Survey) พบว าภาวะธ รก จใน ไตรมาส 2 ป 2555 ฟ นต วต อเน องธ รก จส วนใหญ สามารถกล บมาผล ตได ตามปกต และเร งผล ตเพ อ ตอบสนองความต องการและสะสมส นค าคงคล ง อย างไรก ตามธ รก จส งออกเร มได ร บผลกระทบจาก ว กฤตเศรษฐก จในกล มประเทศย โรในปลายไตรมาสส งผลให การผล ตหดต ว สาหร บในไตรมาส 3 ป 2555 ภาวะธ รก จม แนวโน มขยายต วชะลอลงโดยแรงข บเคล อนหล กย งมาจากการบร โภคและการ ลงท นท ขยายต วด อย างไรก ด ธ รก จส งออกและท เก ยวเน องก บการส งออกได ร บผลกระทบจากว กฤต เศรษฐก จในกล มประเทศย โรช ดเจนข น (ท มา : ฝ ายนโยบายเศรษฐก จการเง นสายนโยบายการเง น ธนาคารแห งประเทศไทย) จากข อม ลด งกล าวจะเห นว า ภาพรวมของเศรษฐก จและธ รก จม การแข งข น และขยายต วก นอย างต อเน อง ด งน นการจะทาให องค กรประสบความสาเร จและบรรล เป าหมายท วาง ไว ได น นข นอย ก บป จจ ยท ง 4 ประการ ได แก คน (Man) เง น (Money) ว ตถ ด บ (Material) การบร หาร (Management) น นเองซ งป จจ ยด านคน (Man) หร อทร พยากรมน ษย น นถ อได ว าเป นป จจ ยท ส าค ญ ประการหน งก ว าได เพราะมน ษย เป นผ ดาเน นธ รก จหร อก จการและเป นกลไกข บเคล อนให ธ รก จ ดาเน นไปตามเป าหมายเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรหร อบร ษ ทท วางไว อย างส งส ดน นเอง ท กองค กรควรให ความสาค ญต อค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานท กคนถ าพวกเขา ได ร บค ณภาพช ว ตในการทางานอย างพอเพ ยง จะก อให เก ดความพ งพอใจในการทางาน จะเป น แรงจ งใจให พวกเขาเก ดการท มเทความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานอย างเต มท และทาให เก ด ความร ส กม ส วนร วมในงาน ก อให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ด ส งผลให องค กรสามารถบรรล

13 2 ว ตถ ประสงค ท ต งไว ซ งค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ประกอบไปด วยป จจ ยต าง ๆ ด งน 1) ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม 2) สภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ 3) ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล 4) ความก าวหน าและความม นคงในงาน 5) ด าน ความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น 6) ด านล กษณะการบร หารงาน 7) ด านภาวะอ สระ จากงาน และ 8) ด านความภ ม ใจองค กร อย างม ประส ทธ ภาพ เน องจากป จจ บ นผ ศ กษาค นคว าปฏ บ ต งานอย ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ประกอบธ รก จ ทางด านช นส วนรถยนต ซ งเป ดดาเน นงานในประเทศไทยมาท งหมด 15 ป ม พน กงานท งส น 738 คน แบ งเป นพน กงาน office 78 คน และพน กงานระด บปฏ บ ต การ 660 คน ได เล งเห นความสาค ญของ ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานเป นอย างย งโดยเฉพาะในฐานท เป นทร พยากร และศ นย กลาง ของการพ ฒนาองค กรท ม ค าย งของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท ข บจะเคล อนในองค กรก าวหน า ท นสม ยและประสบความสาเร จในย คโลกาภ ว ตน น ผ ศ กษาจ งได สนใจท จะศ กษาค นคว าเร อง ค ณภาพ ช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท เพ อจะได ทราบถ ง ความค ดเห นของพน กงานระด บปฏ บ ต ท ม ต อค ณภาพช ว ตในการทางาน เพ อท จะได นาข อม ลไป ประกอบการวางแผนยกระด บค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด าน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2. เพ อเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 1.3 สมมต ฐานการว จ ย 1. เพศของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 2. อาย ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 3. อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ) ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 4. รายได ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น

14 3 5. ระด บการศ กษาของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางาน แตกต างก น 1.4 ขอบเขตของการว จ ย การศ กษาค นคว าอ สระในคร งน เป นการศ กษาค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงาน ระด บปฏ บ ต การกรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ผ ว จ ยได เล อกกล มต วอย างจากพน กงานในระด บปฏ บ ต การในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท งหมด 261 คน โดยใช ระยะเวลาเก บข อม ลและทาการว เคราะห ข อม ลเป นเวลา 2 เด อน ค อ ช วงเด อน ธ นวาคม มกราคม 2556 ต วแปรท ใช ในการว จ ย 1. ต วแปรอ สระ ค อ ข อม ลส วนบ คคลของพน กงานในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ซ งประกอบไปด วย 1.1 ป จจ ยด านสถานภาพของบ คคลได แก เพศได แก เพศหญ ง และ เพศชาย อาย อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ) รายได ระด บการศ กษา 2. ต วแปรตาม 2.1 ค ณภาพช ว ตในการทางานได แก ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น ด านล กษณะการบร หารงาน ด านภาวะอ สระจากงาน ด านความภ ม ใจในองค การ

15 4 1.5 คาจ าก ดความในการว จ ย องค กร หมายถ ง ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท พน กงาน หมายถ ง พน กงานระด บปฏ บ ต การท ปฏ บ ต งานในห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรมหมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บมาตรฐาน ซ งผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความเหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บ รายได ก บงาน สภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานใน สภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลกระทบต อส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย โอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ด ความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจากล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะ และความสามารถหลากหลาย งานท ม ความท าทาย งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงานท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน ความก าวหน าและความม นคงในงาน หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าใน อาช พและตาแหน งอย างม นคง ความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บ ของผ ร วมงาน สถานท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ นเอ ออาทร ปราศจากการ แบ งแยกเป นหม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น ล กษณะการบร หารงาน หมายถ ง การม ความย ต ธรรมในการบร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อ บ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความเป นป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชา ยอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค กรม ความเสมอภาคและย ต ธรรม ภาวะอ สระจากงาน หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วงของช ว ตระหว างช วง ปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ ความภ ม ใจองค กร หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานใน องค กรท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค กรอานวยประโยชน และร บผ ดชอบต อส งคม

16 5 1.6 กรอบแนวค ดในการว จ ย ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม สถานภาพของบ คคลากร 1. เพศ 2. อาย 3. อาย งาน (ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งาน ณ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ) 4. รายได 5. ระด บการศ กษา ค ณภาพช ว ตในการทางาน 1. ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและ ย ต ธรรม 2. ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและ ถ กส ขล กษณะ 3. ด านโอกาสในการพ ฒนา ความสามารถบ คคล 4. ด านความก าวหน าและความม นคง ในงาน 5. ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น และการทางานร วมก น 6. ด านล กษณะการบร หารงาน 7. ด านภาวะอ สระจากงาน 8. ด านความภ ม ใจในองค การ ภาพท 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย (การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552 อ างอ งจาก Huse and Cumming, Bruceand Blackburn และ Schermerhorn)

17 6 1.7 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบถ งระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด าน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2. เป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 3. เป นแนวทางการปร บปร งและการพ ฒนาองค กร ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ต อไป

18 7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การค นคว าอ สระเร อง ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การห างห นส วน จาก ด ซ.บ. เพนท ได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน 2.1 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน 2.2 บร บทของ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ประว ต ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท นโยบายค ณภาพของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท โครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท อาคารสถานท ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ผล ตภ ณฑ ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2.3 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน ความหมายของค ณภาพช ว ตในการทางาน แนวค ดเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ได กาเน ดและแพร หลาย ในประเทศอ ตสาหกรรม เพราะถ อว าเป นเร องท ผลกระทบโดยตรงต อบ คลากรท ปฏ บ ต งานในองค กร การปร บปร งค ณภาพช ว ตในการทางานจ งถ อเป นส วนหน งในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต (Quality of life) ของบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และเป นว ธ การหน งในการพ ฒนาองค กร เพราะเม อบ คลากรม ค ณภาพช ว ต ในการทางานท ด จะส งผลให เก ดความพ งพอใจในการทางาน อ นส งผลให องค กรสามารถดาเน น ก จกรรมให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ได ม ผ ให ความหมายไว หลายท านแตกต าง ก นออกไป เช น Huse and Cuming (1985 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ให ความหมายค ณภาพช ว ตในการทางานว าเป นความสอดคล องก นระหว างความร ส กว าได ร บส งท คาดหว งของบ คคล ก บประส ทธ ผลขององค กร น นค อ ค ณภาพช ว ตในการทางานเป นประส ทธ ผลของ

19 8 องค กรอ นเน องมาจากความผาส กในงานของผ ปฏ บ ต งานเป นผลส บเน องมาจากการร บร ประสบการณ ในการทางาน ซ งทาให พน กงานม ความพ งพอใจในงานน น ๆ ส งผลให พน กงานม ขว ญกาล งใจท ด ต องการปร บปร งศ กยภาพในการทางานและสามารถช วยเพ มผลผล ตในงานได บ คคลสภาพต วบ คคล หร อส งคม เร องส งคมขององค กรท ทาให งานประสบความสาเร จ ซ งสามารถว ดได จากเกณฑ ช ว ดใน แปดด าน ค อ ค าตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม สภาพการทางานท ม ความปลอดภ ยและส งเสร ม ส ขภาพ ความม นคงและความก าวหน าในงาน โอกาสพ ฒนางานสมรรถภาพของตนเอง การบ รณาการ ทางส งคมหร อการทางานร วมก น ประชาธ ปไตยในองค กร ความสมด ลระหว างงานและช ว ตส วนต ว และความเป นประโยชน ต อส งคม Bovee, Thill, Wood, and Dovel (1993 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) มองค ณภาพช ว ตในการทางานว า เป นปร ชญาในการปร บปร งผล ตภาพในการทางาน โดยการ ตระเตร ยมและกาหนดให พน กงาน ม โอกาสได ใช ความสามารถท ม อย ปร บปร งตนเอง รวมไปถ ง ปร บปร งในส งท องค การต องการ ซ งการดาเน นการ ในเร องค ณภาพช ว ตในการทางานน น กระทาได โดยการทาการออกแบบงานข นใหม อ นเป นช วงของการพยายาม ท จะว ดและกาหนดว ธ การ ปฏ บ ต งาน หน าท และการร บผ ดชอบในงาน โดยถ าเราออกแบบงานให ม ค ณภาพช ว ตในการทางาน แล ว ผลล พธ ท จะตามมา ก ค อ การแบ งมอบอานาจให ก บพน กงานในแต ละตาแหน งท จะต ดส นใจใน เร องต าง ๆ ได ตามขอบเขตอานาจ Gordon (1993 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวว า ค ณภาพ ช ว ตในการทางานเก ยวข องก บหล กของการเพ มค างานและว ธ การออกแบบทางส งคมศาสตร เพ อให สภาพการทางานม ค ณภาพข นต นน นเพ อประก นค าตอบแทนท เพ ยงพอและเป นธรรม สภาพแวดล อม การทางานท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ การเต บโตและความก าวหน าของพน กงาน ความพ งพอใจใน งาน ส ทธ ส วนบ คคล ความสอดคล องของก จกรรมในงานและนอกงาน และความเก ยวข องทางส งคม ของช ว ตในการทางาน ค ณภาพช ว ตในการทางาน ย งรวมถ งการม ส วนร วมในการแก ป ญหา การเพ มค า งาน ระบบการให รางว ลท สร างสรรค และการปร บปร งสภาพแวดล อมการทางาน Ronen (1984 : p. 12 อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) อธ บายว าค ณภาพช ว ต การทางาน หมายถ ง การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย และส งคมว ทยาในสถานท ทางาน แต เด ม แนวค ดเร องความส มพ นธ ระหว างนายจ างและล กจ างอย ในล กษณะค ปรป กษ จนกระท งป จจ บ นม การ ปร บแนวค ดใหม สร ปได ว า ความส มพ นธ ระหว างท งสองฝ ายม ล กษณะการม เป าหมายร วมก น กล าวค อ ล กจ างม ค ณภาพช ว ตการทางานส งข น และองค การม ประส ทธ ภาพการทางานด ข น โรเนนได อธ บายถ งองค ประกอบของความผาส กของพน กงานในเช งมน ษยธรรมในการทางานด งน

20 9 1. ความม นคงในงาน 2. ค าตอบแทนท ย ต ธรรม 3. ม การใช และพ ฒนาความสามารถส วนบ คคล 4. โอกาสได ม ส วนร วมในการต ดส นใจ 5. เพ มอ สรภาพในการจ ดงานและส งแวดล อม Wheelen and Hunger (2000: p. 99 อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวว า ค ณภาพช ว ตในการทางาน หมายถ ง ม ต ในการปร บปร งพ ฒนาการทางานอ นประกอบไปด วยเร อง 1. การแนะนาและแก ไขป ญหา 2. การปร บโครงสร างของหน วยงาน 3. การปร บปร งระบบการจ ายค าตอบแทน 4. การปร บปร งสภาพแวดล อมในการทางาน (Ivancevich อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวถ งค ณภาพช ว ตในการ ทางานจะต องประกอบด วย 1. การจ ดการพน กงานและร ปแบบของผ นา 2. อ สระและเอกภาพในการต ดส นใจในงาน 3. ความพอใจในสภาพแวดล อมทางกายภาพ 4. ความปลอดภ ยในการทางาน 5. ความพอใจในช วโมงการทางาน 6. งานท ท าทาย จากแนวความค ดเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานข างต น สร ปได ว า ค ณภาพช ว ตในการ ทางานหมายถ ง ความร ส กของผ ปฏ บ ต งานท ม ต องาน สภาพแวดล อมในการทางาน ความม นคงและ ก าวหน าในงาน โอกาสในการพ ฒนาความร ความสามารถ ความส มพ นธ ก บเพ อนร วมงานและ ผ บ งค บบ ญชา ค าตอบแทนท ได ร บ รวมถ งความร ส กภาคภ ม ใจท ได ทางานและงานท ได ทาน นต องเป น ท ยอมร บต อส งคม ซ งหากผ ปฏ บ ต งานม ความร ส กว าค ณภาพช ว ตในการทางานน นเหมาะสมแล ว ก จะ ส งผลให เก ดความพ งพอใจในการทางานและม แรงจ งใจท จะทางานอย างม ประส ทธ ภาพในองค กร ต อไป แต หากผ ปฏ บ ต งานม ความร ส กว าค ณภาพช ว ตในการทางานต า ก จะส งผลให เก ดความไม พ งพอใจในการทางานและเก ดความเบ อหน ายในการทางาน และอาจส งผลให ผ ปฏ บ ต งานน น ลาออกได

21 10 องค ประกอบของค ณภาพช ว ตในการทางาน Huse and Cumming (1985 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ได ว เคราะห และแจงองค ประกอบค ณภาพช ว ตในการทางานไว 8 ด านด งน 1. ผลตอบแทนท ย ต ธรรมและเพ ยงพอ (Adequate and fair compensation) หร อ รายได และประโยชน ตอบแทน หมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บ มาตรฐาน ผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความเหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บรายได จากงานอ น ๆ 2. สภาพท ทางานท ปลอดภ ย ไม เป นอ นตรายต อส ขภาพ (Safe and healthy environment) หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานในสภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลเส ยต อ ส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย 3. การพ ฒนาศ กยภาพของผ ปฏ บ ต งาน (Development of human capacities) หร อ โอกาส พ ฒนาศ กยภาพ หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ดความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจากล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะและความสามารถหลากหลาย งาน ท ม ความท าทาย งานท ผ ปฏ บ ต ม ความเป นต วของต วเองในการทางาน งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงานท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน 4. ความก าวหน า (Growth) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าในอาช พและ ตาแหน งอย างม นคง 5. ส งคมส มพ นธ (Social integration) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บของ ผ ร วมงาน ท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ นเอ ออาทร ปราศจากการแบ งแยกเป น หม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น 6. ล ก ษ ณ ะ ก า ร บ ร ห า ร ง า น (Constitutionalism)ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ค ว า ม ย ต ธ ร ร ม ใ น การบร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อบ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความ เป นป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชายอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค การม ความเสมอภาคและย ต ธรรม 7. ภาวะอ สระจากงาน (Total life space) หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วงของ ช ว ตระหว างช วงปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ 8. ความภ ม ใจในองค การ (Organizational pride) หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความ ภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานในองค การท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค การอานวยประโยชน และ ร บผ ดชอบต อส งคม

22 11 Bruce andblackburn (1992, pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ให ท ศนคต เก ยวก บองค ประกอบท สาค ญของค ณภาพช ว ตการทางาน ม ด งน 1. ค าตอบแทนท เป นธรรมและเพ ยงพอ 2. สภาพการทางานท ปลอดภ ยและไม ทาลายส ขภาพ 3. การม โอกาสในการพ ฒนาความสามารถ โดยทางานท ม ความหมายและแสวงหาแนวทาง ใหม ๆ ในการทางาน 4. ความก าวหน าและความม นคง ซ งหมายรวมถ งโอกาสในการพ ฒนาความร ท กษะ และ ความสามารถ รวมท งร ส กถ งความม นคงในการทางาน 5. การบ รณาการทางส งคม ซ งหมายถ งการม โอกาสได ร บปฏ ส มพ นธ ระหว างพน กงานและ ผ บร หาร 6. ระบบการบร หารซ งหมายถ ง นโยบายบ คลากรท ได ร บการบร หารอย างเป นธรรม การท พน กงานทางานในสภาพการทางานท ปราศจากความว ตกก งวล และการม โอกาสก าวหน าอย างเท า เท ยมก น 7. การม เวลาว าง หมายถ ง ความสามารถในการแบ งเวลาให ก บเร องส วนต วและงานได อย างเหมาะสม 8. การยอมร บทางส งคม ค อ ม ความภ ม ใจต องานท ร บผ ดชอบและต อนายจ าง Schermerhorn (1996 อ างอ งจาก พจมาน เต ยว ฒนร ฐต กาล, 2545) กล าวถ งแง ม มในการ พ จารณาค ณภาพช ว ตในการทางาน ไว ด งน 1. ผลตอบแทนท เพ ยงพอและม ความย ต ธรรม 2. สภาพการทางานท ม ความปลอดภ ยและม ส ขอนาม ย 3. โอกาสในการเร ยนร และใช ท กษะใหม ๆ 4. โอกาสในความก าวหน าและความเต บโตในสายอาช พ 5. ได ร บการป องก นส ทธ ส วนบ คคล 6. ความภ ม ใจในงานและองค การ พจมาน เต ยว ฒนร ฐต กาล (2545) กล าวว าค ณภาพช ว ตในการทางาน ค อความพอใจจะ เก ดข นเม อได ร บการตอบสนองด งน 1. ด านความจาเป น ค องานของพน กงาน 2. ด านความคาดหมาย ซ งโดยท วไปพน กงานจะม ความคาดหมายในกระบวนการทางาน ของตนเอง 4 ประเด นด งน

23 ความปลอดภ ย (Safety) สามารถแบ งได เป นการทางานด วยสภาพท ปลอดภ ย (safety condition) และการกระทาท ปลอดภ ย (Safety act) 2.2 ความม นคง (security) หร อไม กล วในส งต าง ๆ เช น กล วตกงาน กล วถ กลงโทษ 2.3 ขว ญและกาล งใจ (Morale) เป นความคาดหมายเก ยวก บบรรยากาศในการทางาน ท ด เป นแบบพ น องก น ให เก ยรต ซ งก นและก น 2.4 การเพ มผลผล ตด านแรงงาน (Labor productivity) เป นความคาดหมายท จะม ส ง อานวยความสะดวกในการทางาน จากแนวความค ดและองค ประกอบของค ณภาพช ว ตในการทางานท น กว ชาการและน กว จ ย ได กล าวถ งในข างต น ผ ศ กษาค นคว าได ใช แนวความค ดของ Huse and Cumming, BruceandBlackburn มาประย กต ให เหมาะสมก บการศ กษาเร องค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ซ งในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได จาแนกค ณภาพช ว ตในการทางานออกเป น 8 ด านด งน 1. ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บมาตรฐาน ผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความ เหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บรายได จากงานอ น ๆ 2. ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ (Safe and healthy environment) หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานในสภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลเส ยต อ ส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย 3. ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล (Development of human capacities) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ดความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจาก ล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะและความสามารถหลากหลาย งานท ม ความท าทาย งานท ผ ปฏ บ ต ม ความเป นต วของต วเองในการทางาน งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงาน ท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน 4. ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน (Growth and security) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าในอาช พและตาแหน งอย างม นคง 5. ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น (Social integration) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บของผ ร วมงาน ท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ น เอ ออาทร ปราศจากการแบ งแยกเป นหม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น

24 13 6. ด านล กษณะการบร หารงาน (Constitutionalism) หมายถ ง การม ความย ต ธรรมในการ บร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อบ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความเป น ป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชายอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค การม ความเสมอ ภาคและย ต ธรรม 7. ด านภาวะอ สระจากงาน (Total life space) หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วง ของช ว ตระหว างช วงปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ 8. ด านความภ ม ใจองค กร (Organizational pride) หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานในองค การท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค การอานวยประโยชน และ ร บผ ดชอบต อส งคม 2.2 บร บทของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ประว ต ของ ห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ได ก อต งข นในป 2538 เพ อดาเน นธ รก จอ ตสาหกรรมการพ น ส โลโก เคร องหมาย ส ญล กษณ และอ ปกรณ ประด บยนต ต าง ๆ (โรงผล ตท 1) ต อมาในป 2541 ได ขยายฐานธ รก จการพ นส เพ มอ กพร อมท งร บงานพ นส ล อรถจ กรยานยนต ท ม คาส งซ อเข ามาอย าง ต อเน องซ งโรงงานท สร างข นใหม น ม ยอด Order เข ามาอย างหลากหลายมาก (โรงผล ตท 2) ต อมาในป 2542 ได ก อต งโรงผล ตแห งใหม เพ อรองร บ Hot Stamping, Pad Printing, Screening และย งได สร าง ห องพ นส ระบบ Clean Room อ ก 12 ช องพ นงานอ กด วย (โรงผล ตท 3) ต อมาในป 2546 ได ก อต งโรง ผล ตอ กแห งเพ อรองร บงานฉ ดช นส วนท เป นพลาสต กและย งได ต ดต งเคร องฉ ดพลาสต กท น จานวน 11 เคร องเพ อรองร บคาส งซ อของล กค า (โรงผล ตท 4) ต อมาในป 2548 ได สร างอาคารแบบพ เศษ เฉพาะต วข นเพ อให ล กค าหล กเช าเพ อใช เป นอาคาร สาน กงานใหญ และสโตร ของล กค าด วยเช นก น (โรงผล ตท 5) ต อมาในป 2549 ได ก อต งโรงผล ตใหม ท ใช ในการผล ตช นงานท เป น Acrylic โดยเฉพาะ แบบครบวงจรจนกระท งส งมอบล กค า (โรงผล ตท 6) ต อมาในป 2551 กระบวนการผล ตหล กของเรา ย งเน นท การพ นส ช นงานท เป นอ ปกรณ ประด บยนต จ งขยายฐานการผล ตออกไปท แห งใหม แบบ ครบวงจรด วยการต ดต งห องพ นส ท งด วยม อและเคร องพ นส (Robot Paint) เคร องฉ ดพลาสต ก การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจ และการส งมอบ (โรงผล ตท 7) สถานท ต ง 52/2 หม 21 ตาบลศาลาแดง อาเภอบางน าเปร ยว จ งหว ดฉะเช งเทรา รห สไปรษณ ย 24000

25 ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจ าก ด ซ. บ. เพนท ว ส ยท ศน ห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท เป นสถานประกอบการ SMEs ท ทาก จการร บจ างพ นส และ ประกอบช นงานพลาสต กท เป น Logo ประด บรถยนต ของค ายรถญ ป นเป นหล ก จากนโยบายสร าง ความพ งพอใจให ก บล กค าด วยการส งมอบตรงเวลา ตรงจานวนและค ณภาพของส นค าตรงตาม ข อกาหนดล กค า เพ ยงสร างความพ งพอใจให ก บล กค าอย างเด ยวย งไม พอ จะต องคาน กถ งพน กงาน และช มช นท อย รอบข างด วยโดยนาระบบ CSR เข าประย กต ใช ว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท 1. เพ อสร างความพ งพอใจให ก บล กค า 2. เพ อสร างความเช อม นให ก บค ค าและล กค า 3. เพ อให องค กรและช มชนอย ร วมก นได อย างม ความส ข 4. เพ อให พน กงานม ส ขภาพอนาม ยท ด ในการทางาน 5. เพ อให ก จการขององค กรม ความม นคงและย งย นตลอดไป นโยบายค ณภาพของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท สร างความพ งพอใจให ล กค าและตอบสนองนโยบายล กค า (C = Customer satisfaction and customer's requirement with all responsibility) ผล ตภ ณฑ ค ณภาพด เล ศต ดตามผลและพ ฒนาอย างต อเน อง (B = Best quality product Follow up and continual development) โครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท President Board Advisor Vice President General manager Factory manager Business plan Management Purchase General Affair accounting Quality Management System New Product & Process Quality Assurance Planning Production Plant Injection Production Plant 2 Production Plant 4 Production Plant 6 Production Plant 7 General Engineering ภาพท 2.1 แสดงโครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท

26 ผล ตภ ณฑ ของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ภาพท 2.2 แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย างของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ท มา : ภาพท 2.3 แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย างของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ท มา :

27 งานว จ ยท เก ยวข อง การเกด อน นต นาว น สรณ (2552) ศ กษาเร องค ณภาพช ว ตในการทางานท ม ผลต อความ ผ กพ นองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทรา ซ งม ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านได แก ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอ และย ต ธรรม ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านโอกาสในการพ ฒนา ความสามารถบ คคล ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น และ การทางานร วมก น ด านล กษณะการบร หารงาน ด านภาวะอ สระจากงาน และด านความภ ม ใจองค กร 2) เพ อศ กษาระด บความผ กพ นต อองค กร 3 ด านได แก ความต งใจท จะอย เป นสมาช กขององค กร ความ ต งใจและความพร อมท จะใช ความพยายามท ม อย เพ อองค กร และ การยอมร บและศร ทธาในเป าหมาย ขององค กร 3) เพ อเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การในกล ม อ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทราจาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 4) เพ อเปร ยบเท ยบ ความผ กพ นต อองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ด ฉะเช งเทราจาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 5) เพ อศ กษาความส มพ นธ ระหว างค ณภาพช ว ตใน การทางานก บความผ กพ นต อองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทรา ก เก ยรต ภ ม พนา (2545) ศ กษาเร อง ค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านได แก ด านค าตอบแทนท เหมาะสม และย ต ธรรม ด านส งแวดล อมในการท างานท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านการพ ฒนา ความสามารถของบ คคล ด านความก าวหน าและความม งคงในงาน ด านความผ กพ นก บเพ อนร วมงาน ด านระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน ด านความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน และด านการ ปฏ บ ต งานในส งคม ซ งม งศ กษาและเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา จาแนกตามเพศและประสบการณ กล มต วอย างเป นพน กงานคร เทศบาล 92 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถาม พบว า ค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงาน คร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา อย ในระด บปานกลาง ยกเว นด านความผ กพ นก บเพ อนร วมงาน ด าน ระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน และด านความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน อย ในระด บมาก และค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ม เพศต างก นม ค ณภาพช ว ต การทางานโดยรวมและรายด านแตกต างก นอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต ยกเว นด านการพ ฒนา ความสามารถของบ คคล แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 และค ณภาพช ว ตการ ทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ม ประสบการณ ต างก น ม ค ณภาพช ว ตการทางาน

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information