QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP

Size: px
Start display at page:

Download "QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP"

Transcription

1 ค ณภาพช ว ตในการท างานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP ว พ ฒน น ซ ง การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

2 ค ณภาพช ว ตในการท างานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ว พ ฒน น ซ ง การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

3

4 ห วข อการค นคว าอ สระ ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ช อ - นามสก ล นายว พ ฒน น ซ ง ว ชาเอก การจ ดการท วไป อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ส รางค เทพศ ร, ศศ.ม. ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ การค นคว าอ สระน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านของ พน กงานระด บปฏ บ ต การ และเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร กล มต วอย างท ใช ในการศ กษา คร งน ค อ พน กงานระด บปฏ บ ต การของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จานวน 261 ต วอย าง โดยใช แบบสอบถามเป นเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ สถ ต เช ง พรรณนาประกอบด วย ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และสถ ต เช งอน มานประกอบด วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD) ผลการศ กษาพบว าผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญ งม อาย ระหว าง ป อาย งาน 2-5 ป รายได 8,001-15,000 บาท และม ระด บการศ กษาต ากว าม ธยมศ กษาตอนปลายโดยม ค ณภาพช ว ตการทางานภาพรวมม ค าเฉล ยอย ในระด บปานกลาง เม อพ จารณารายด าน พบว าด านท ม ค าเฉล ยมากค อ ด านความภ ม ใจองค กร ผลการทดสอบสมมต ฐานพบว า พน กงานท ม เพศ รายได เฉล ยต อเด อนแตกต างก น ม ความ ค ดเห นเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานในภาพรวมไม แตกต างก น พน กงานท ม อาย ประสบการณ ทางานและระด บการศ กษาแตกต างก นม ความค ดเห นเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานในภาพรวม แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 คาส าค ญ : ค ณภาพช ว ตในการทางาน

5 Independent Study Title Quality of Work Life of Operational Staff of C.B. Paint Limited Partnership Name - Surname Mr. Wiput Neesang Major Subject General Management Independent Study Advisor Assistant Professor Surang Thepsiri, M.A. Academic Year 2012 ABSTRACT The objectives of the independent study were to investigate the level of quality of work life in 8 dimensions of the operational staff, and to compare the quality of life of the operational staff of C B Paint Limited Partnership, classified by demographic data. The sample used in the study comprised 261 operational staff of C B Paint Limited Partnership. The questionnaire was used as the data gathering tool, and the data were analyzed through descriptive statistics which included Percentage, Means, and Standard Deviation, as well as inferential statistics, which consisted of Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). The results of study showed that most of the respondents were female between years old, had 2-5 years of work experience, earned an income of 8,001-15,000 Bath, attained less than a high school education, and had overall quality of work life of at a moderate level. When each aspect of the quality of work life was examined, it was found that the aspect of organizational pride was at a high level. The results of hypothesis testing indicated that the operational staff with different gender, average monthly income had no differences in the opinion concerning overall quality of work life, however, the operational staff with different age, work experience, and level of education had differences in the opinion concerning overall quality of work life at 0.05 level of significance. Keyword: quality of work life

6 ก ตต กรรมประกาศ การค นคว าอ สระคร งน ประสบความส าเร จได ด วยด โดยได ร บความกร ณาจากผ ช วย ศาสตราจารย ส รางค เทพศ ร ซ งเป นผ ให คาปร กษาและแนะนา คอยตรวจสอบแก ไขข อบกพร องต าง ๆ ของการศ กษาค นคว าในคร งน จนกระท งเสร จสมบ รณ ขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ขอขอบพระค ณ ดร.สว สด วรรณร ตน ประธานกรรมการ และ ผ ช วยศาสตราจารย ฉ ตรปาร อย เย น กรรมการ ท ท านได ให คาปร กษาท ม ค ณค า และข อเสนอแนะต าง ๆ ในการค นคว าอ สระ ในคร งน ขอกราบขอบพระค ณ บ ดา มารดา ท คอยสน บสน นทางการศ กษาให แก ผ ค นคว าอ สระด วยด ตลอดมา คร อาจารย ท กท านท กร ณาประส ทธ ประสาทความร ขอขอบค ณเพ อน ๆ ท กคนท คอยให กาล งใจให การส งเสร มและสน บสน นช วยเหล อให งานสาเร จล ล วง และนอกจากน ขอขอบค ณผ บร หาร และพน กงานของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท ให ข อม ลและความร วมม อในการทาการค นคว า อ สระในคร งน และหว งว าความร จากการค นคว าอ สระเล มน จะเป นประโยชน ต อประเทศชาต ประชาชน น ส ต น กศ กษา และบ คคลท สนใจต อไป ว พ ฒน น ซ ง จ

7 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ง ก ตต กรรมประกาศ จ สารบ ญ ฉ สารบ ญตาราง ซ สารบ ญภาพ ท บทท 1. บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย คาจาก ดความในการว จ ย กรอบแนวค ดในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 6 2. เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน บร บทของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ การว เคราะห ข อม ล 26 ฉ

8 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 4. ผลการว เคราะห ข อม ล การนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย งานว จ ยท เก ยวเน องในอนาคต 54 บรรณาน กรม 55 ภาคผนวก 58 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 59 ภาคผนวก ข ผลการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต 67 ประว ต ผ เข ยน 84 ช

9 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 3.1 การเล อกกล มต วอย างจากจานวนประชากรท เป นพน กงานระด บปฏ บ ต การ ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท จานวนความถ ร อยละและร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาย จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาย งาน จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได ต อเด อน จานวนความถ และร อยละของป จจ ยด านประชากรศาสตร ของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระด บการศ กษา ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บ ปฏ บ ต การห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ในภาพรวมและรายด าน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและ ถ กส ขล กษณะ (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถ บ คคล (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความก าวหน าและความม นคงใน ในงาน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น การทางานร วมก น (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านล กษณะการบร หารงาน (n = 261) ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านภาวะอ สระจากงาน (n = 261) 38 ซ

10 สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.14 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของป จจ ยด านความภ ม ใจองค กร (n = 261) การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามเพศ การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การโดยจาแนกตาม อาย แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม อาย แตกต างก นเป นรายค (LSD) การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามอาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ) แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ)ท แตกต างก นเป นรายค การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของค ณภาพช ว ตในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การโดยจาแนกตามรายได โดยจาแนกตามรายได การเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยจาแนกตามโดย ระด บการศ กษา แสดงเปร ยบเท ยบความแตกต างของพน กงานระด บปฏ บ ต การท ม ระด บ การศ กษาท แตกต างก นเป นรายค สร ปสมมต ฐาน 45 ฌ

11 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย แสดงโครงสร างการบร หารงานของ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย าง (TOYOTA) ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย าง (CAP CENTER) ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 16 ญ

12 1 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ในการประกอบธ รก จน นเป นท ทราบก นด ว า ผ ประกอบการท งหลายต างก ต องพยายาม แข งข นก นโดยเฉพาะธ รก จท ดาเน นก จการประเภทเด ยวก น ต างก พยายามทายอดขายของตนให ส ง กว าค แข ง พยายามตอบสนองความต องการของล กค า และขยายตลาดให มากข น เพ อความ ความสามารถในการทากาไร และขณะเด ยวก นก ต องประหย ดค าใช จ ายในการผล ตส นค าอ กด วย ซ ง ในป จจ บ นธ รก จต าง ๆ ม การเต บโตและแข งข นก นอย างมากมายจากการแลกเปล ยนความค ดเห นก บ น กธ รก จสถาบ นและสมาคมธ รก จในสาขาต าง ๆ ท วประเทศจานวน 285 รายในช วงไตรมาส 2 ป 2555 และผลสารวจความเช อม นผ ประกอบการ (Business Sentiment Survey) พบว าภาวะธ รก จใน ไตรมาส 2 ป 2555 ฟ นต วต อเน องธ รก จส วนใหญ สามารถกล บมาผล ตได ตามปกต และเร งผล ตเพ อ ตอบสนองความต องการและสะสมส นค าคงคล ง อย างไรก ตามธ รก จส งออกเร มได ร บผลกระทบจาก ว กฤตเศรษฐก จในกล มประเทศย โรในปลายไตรมาสส งผลให การผล ตหดต ว สาหร บในไตรมาส 3 ป 2555 ภาวะธ รก จม แนวโน มขยายต วชะลอลงโดยแรงข บเคล อนหล กย งมาจากการบร โภคและการ ลงท นท ขยายต วด อย างไรก ด ธ รก จส งออกและท เก ยวเน องก บการส งออกได ร บผลกระทบจากว กฤต เศรษฐก จในกล มประเทศย โรช ดเจนข น (ท มา : ฝ ายนโยบายเศรษฐก จการเง นสายนโยบายการเง น ธนาคารแห งประเทศไทย) จากข อม ลด งกล าวจะเห นว า ภาพรวมของเศรษฐก จและธ รก จม การแข งข น และขยายต วก นอย างต อเน อง ด งน นการจะทาให องค กรประสบความสาเร จและบรรล เป าหมายท วาง ไว ได น นข นอย ก บป จจ ยท ง 4 ประการ ได แก คน (Man) เง น (Money) ว ตถ ด บ (Material) การบร หาร (Management) น นเองซ งป จจ ยด านคน (Man) หร อทร พยากรมน ษย น นถ อได ว าเป นป จจ ยท ส าค ญ ประการหน งก ว าได เพราะมน ษย เป นผ ดาเน นธ รก จหร อก จการและเป นกลไกข บเคล อนให ธ รก จ ดาเน นไปตามเป าหมายเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรหร อบร ษ ทท วางไว อย างส งส ดน นเอง ท กองค กรควรให ความสาค ญต อค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานท กคนถ าพวกเขา ได ร บค ณภาพช ว ตในการทางานอย างพอเพ ยง จะก อให เก ดความพ งพอใจในการทางาน จะเป น แรงจ งใจให พวกเขาเก ดการท มเทความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานอย างเต มท และทาให เก ด ความร ส กม ส วนร วมในงาน ก อให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ด ส งผลให องค กรสามารถบรรล

13 2 ว ตถ ประสงค ท ต งไว ซ งค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ประกอบไปด วยป จจ ยต าง ๆ ด งน 1) ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม 2) สภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ 3) ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล 4) ความก าวหน าและความม นคงในงาน 5) ด าน ความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น 6) ด านล กษณะการบร หารงาน 7) ด านภาวะอ สระ จากงาน และ 8) ด านความภ ม ใจองค กร อย างม ประส ทธ ภาพ เน องจากป จจ บ นผ ศ กษาค นคว าปฏ บ ต งานอย ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ประกอบธ รก จ ทางด านช นส วนรถยนต ซ งเป ดดาเน นงานในประเทศไทยมาท งหมด 15 ป ม พน กงานท งส น 738 คน แบ งเป นพน กงาน office 78 คน และพน กงานระด บปฏ บ ต การ 660 คน ได เล งเห นความสาค ญของ ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานเป นอย างย งโดยเฉพาะในฐานท เป นทร พยากร และศ นย กลาง ของการพ ฒนาองค กรท ม ค าย งของห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท ข บจะเคล อนในองค กรก าวหน า ท นสม ยและประสบความสาเร จในย คโลกาภ ว ตน น ผ ศ กษาจ งได สนใจท จะศ กษาค นคว าเร อง ค ณภาพ ช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท เพ อจะได ทราบถ ง ความค ดเห นของพน กงานระด บปฏ บ ต ท ม ต อค ณภาพช ว ตในการทางาน เพ อท จะได นาข อม ลไป ประกอบการวางแผนยกระด บค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด าน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2. เพ อเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท จาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 1.3 สมมต ฐานการว จ ย 1. เพศของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 2. อาย ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 3. อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ก จการ) ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น 4. รายได ของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางานแตกต างก น

14 3 5. ระด บการศ กษาของพน กงานระด บปฏ บ ต การท แตกต างก นค ณภาพช ว ตในการทางาน แตกต างก น 1.4 ขอบเขตของการว จ ย การศ กษาค นคว าอ สระในคร งน เป นการศ กษาค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงาน ระด บปฏ บ ต การกรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ผ ว จ ยได เล อกกล มต วอย างจากพน กงานในระด บปฏ บ ต การในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ท งหมด 261 คน โดยใช ระยะเวลาเก บข อม ลและทาการว เคราะห ข อม ลเป นเวลา 2 เด อน ค อ ช วงเด อน ธ นวาคม มกราคม 2556 ต วแปรท ใช ในการว จ ย 1. ต วแปรอ สระ ค อ ข อม ลส วนบ คคลของพน กงานในห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ซ งประกอบไปด วย 1.1 ป จจ ยด านสถานภาพของบ คคลได แก เพศได แก เพศหญ ง และ เพศชาย อาย อาย งาน (ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ณ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ) รายได ระด บการศ กษา 2. ต วแปรตาม 2.1 ค ณภาพช ว ตในการทางานได แก ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น ด านล กษณะการบร หารงาน ด านภาวะอ สระจากงาน ด านความภ ม ใจในองค การ

15 4 1.5 คาจ าก ดความในการว จ ย องค กร หมายถ ง ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท พน กงาน หมายถ ง พน กงานระด บปฏ บ ต การท ปฏ บ ต งานในห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรมหมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บมาตรฐาน ซ งผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความเหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บ รายได ก บงาน สภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานใน สภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลกระทบต อส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย โอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ด ความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจากล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะ และความสามารถหลากหลาย งานท ม ความท าทาย งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงานท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน ความก าวหน าและความม นคงในงาน หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าใน อาช พและตาแหน งอย างม นคง ความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บ ของผ ร วมงาน สถานท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ นเอ ออาทร ปราศจากการ แบ งแยกเป นหม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น ล กษณะการบร หารงาน หมายถ ง การม ความย ต ธรรมในการบร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อ บ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความเป นป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชา ยอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค กรม ความเสมอภาคและย ต ธรรม ภาวะอ สระจากงาน หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วงของช ว ตระหว างช วง ปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ ความภ ม ใจองค กร หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานใน องค กรท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค กรอานวยประโยชน และร บผ ดชอบต อส งคม

16 5 1.6 กรอบแนวค ดในการว จ ย ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม สถานภาพของบ คคลากร 1. เพศ 2. อาย 3. อาย งาน (ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งาน ณ ห างห นส วนจาก ด ซ. บ. เพนท ) 4. รายได 5. ระด บการศ กษา ค ณภาพช ว ตในการทางาน 1. ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและ ย ต ธรรม 2. ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและ ถ กส ขล กษณะ 3. ด านโอกาสในการพ ฒนา ความสามารถบ คคล 4. ด านความก าวหน าและความม นคง ในงาน 5. ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น และการทางานร วมก น 6. ด านล กษณะการบร หารงาน 7. ด านภาวะอ สระจากงาน 8. ด านความภ ม ใจในองค การ ภาพท 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย (การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552 อ างอ งจาก Huse and Cumming, Bruceand Blackburn และ Schermerhorn)

17 6 1.7 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบถ งระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด าน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห าง ห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2. เป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานระด บปฏ บ ต การของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 3. เป นแนวทางการปร บปร งและการพ ฒนาองค กร ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ต อไป

18 7 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การค นคว าอ สระเร อง ค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การห างห นส วน จาก ด ซ.บ. เพนท ได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน 2.1 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน 2.2 บร บทของ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ประว ต ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท นโยบายค ณภาพของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท โครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท อาคารสถานท ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ผล ตภ ณฑ ของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท 2.3 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน ความหมายของค ณภาพช ว ตในการทางาน แนวค ดเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ได กาเน ดและแพร หลาย ในประเทศอ ตสาหกรรม เพราะถ อว าเป นเร องท ผลกระทบโดยตรงต อบ คลากรท ปฏ บ ต งานในองค กร การปร บปร งค ณภาพช ว ตในการทางานจ งถ อเป นส วนหน งในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต (Quality of life) ของบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และเป นว ธ การหน งในการพ ฒนาองค กร เพราะเม อบ คลากรม ค ณภาพช ว ต ในการทางานท ด จะส งผลให เก ดความพ งพอใจในการทางาน อ นส งผลให องค กรสามารถดาเน น ก จกรรมให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ค ณภาพช ว ตในการทางาน (Quality of work life) ได ม ผ ให ความหมายไว หลายท านแตกต าง ก นออกไป เช น Huse and Cuming (1985 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ให ความหมายค ณภาพช ว ตในการทางานว าเป นความสอดคล องก นระหว างความร ส กว าได ร บส งท คาดหว งของบ คคล ก บประส ทธ ผลขององค กร น นค อ ค ณภาพช ว ตในการทางานเป นประส ทธ ผลของ

19 8 องค กรอ นเน องมาจากความผาส กในงานของผ ปฏ บ ต งานเป นผลส บเน องมาจากการร บร ประสบการณ ในการทางาน ซ งทาให พน กงานม ความพ งพอใจในงานน น ๆ ส งผลให พน กงานม ขว ญกาล งใจท ด ต องการปร บปร งศ กยภาพในการทางานและสามารถช วยเพ มผลผล ตในงานได บ คคลสภาพต วบ คคล หร อส งคม เร องส งคมขององค กรท ทาให งานประสบความสาเร จ ซ งสามารถว ดได จากเกณฑ ช ว ดใน แปดด าน ค อ ค าตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม สภาพการทางานท ม ความปลอดภ ยและส งเสร ม ส ขภาพ ความม นคงและความก าวหน าในงาน โอกาสพ ฒนางานสมรรถภาพของตนเอง การบ รณาการ ทางส งคมหร อการทางานร วมก น ประชาธ ปไตยในองค กร ความสมด ลระหว างงานและช ว ตส วนต ว และความเป นประโยชน ต อส งคม Bovee, Thill, Wood, and Dovel (1993 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) มองค ณภาพช ว ตในการทางานว า เป นปร ชญาในการปร บปร งผล ตภาพในการทางาน โดยการ ตระเตร ยมและกาหนดให พน กงาน ม โอกาสได ใช ความสามารถท ม อย ปร บปร งตนเอง รวมไปถ ง ปร บปร งในส งท องค การต องการ ซ งการดาเน นการ ในเร องค ณภาพช ว ตในการทางานน น กระทาได โดยการทาการออกแบบงานข นใหม อ นเป นช วงของการพยายาม ท จะว ดและกาหนดว ธ การ ปฏ บ ต งาน หน าท และการร บผ ดชอบในงาน โดยถ าเราออกแบบงานให ม ค ณภาพช ว ตในการทางาน แล ว ผลล พธ ท จะตามมา ก ค อ การแบ งมอบอานาจให ก บพน กงานในแต ละตาแหน งท จะต ดส นใจใน เร องต าง ๆ ได ตามขอบเขตอานาจ Gordon (1993 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวว า ค ณภาพ ช ว ตในการทางานเก ยวข องก บหล กของการเพ มค างานและว ธ การออกแบบทางส งคมศาสตร เพ อให สภาพการทางานม ค ณภาพข นต นน นเพ อประก นค าตอบแทนท เพ ยงพอและเป นธรรม สภาพแวดล อม การทางานท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ การเต บโตและความก าวหน าของพน กงาน ความพ งพอใจใน งาน ส ทธ ส วนบ คคล ความสอดคล องของก จกรรมในงานและนอกงาน และความเก ยวข องทางส งคม ของช ว ตในการทางาน ค ณภาพช ว ตในการทางาน ย งรวมถ งการม ส วนร วมในการแก ป ญหา การเพ มค า งาน ระบบการให รางว ลท สร างสรรค และการปร บปร งสภาพแวดล อมการทางาน Ronen (1984 : p. 12 อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) อธ บายว าค ณภาพช ว ต การทางาน หมายถ ง การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย และส งคมว ทยาในสถานท ทางาน แต เด ม แนวค ดเร องความส มพ นธ ระหว างนายจ างและล กจ างอย ในล กษณะค ปรป กษ จนกระท งป จจ บ นม การ ปร บแนวค ดใหม สร ปได ว า ความส มพ นธ ระหว างท งสองฝ ายม ล กษณะการม เป าหมายร วมก น กล าวค อ ล กจ างม ค ณภาพช ว ตการทางานส งข น และองค การม ประส ทธ ภาพการทางานด ข น โรเนนได อธ บายถ งองค ประกอบของความผาส กของพน กงานในเช งมน ษยธรรมในการทางานด งน

20 9 1. ความม นคงในงาน 2. ค าตอบแทนท ย ต ธรรม 3. ม การใช และพ ฒนาความสามารถส วนบ คคล 4. โอกาสได ม ส วนร วมในการต ดส นใจ 5. เพ มอ สรภาพในการจ ดงานและส งแวดล อม Wheelen and Hunger (2000: p. 99 อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวว า ค ณภาพช ว ตในการทางาน หมายถ ง ม ต ในการปร บปร งพ ฒนาการทางานอ นประกอบไปด วยเร อง 1. การแนะนาและแก ไขป ญหา 2. การปร บโครงสร างของหน วยงาน 3. การปร บปร งระบบการจ ายค าตอบแทน 4. การปร บปร งสภาพแวดล อมในการทางาน (Ivancevich อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) กล าวถ งค ณภาพช ว ตในการ ทางานจะต องประกอบด วย 1. การจ ดการพน กงานและร ปแบบของผ นา 2. อ สระและเอกภาพในการต ดส นใจในงาน 3. ความพอใจในสภาพแวดล อมทางกายภาพ 4. ความปลอดภ ยในการทางาน 5. ความพอใจในช วโมงการทางาน 6. งานท ท าทาย จากแนวความค ดเก ยวก บค ณภาพช ว ตในการทางานข างต น สร ปได ว า ค ณภาพช ว ตในการ ทางานหมายถ ง ความร ส กของผ ปฏ บ ต งานท ม ต องาน สภาพแวดล อมในการทางาน ความม นคงและ ก าวหน าในงาน โอกาสในการพ ฒนาความร ความสามารถ ความส มพ นธ ก บเพ อนร วมงานและ ผ บ งค บบ ญชา ค าตอบแทนท ได ร บ รวมถ งความร ส กภาคภ ม ใจท ได ทางานและงานท ได ทาน นต องเป น ท ยอมร บต อส งคม ซ งหากผ ปฏ บ ต งานม ความร ส กว าค ณภาพช ว ตในการทางานน นเหมาะสมแล ว ก จะ ส งผลให เก ดความพ งพอใจในการทางานและม แรงจ งใจท จะทางานอย างม ประส ทธ ภาพในองค กร ต อไป แต หากผ ปฏ บ ต งานม ความร ส กว าค ณภาพช ว ตในการทางานต า ก จะส งผลให เก ดความไม พ งพอใจในการทางานและเก ดความเบ อหน ายในการทางาน และอาจส งผลให ผ ปฏ บ ต งานน น ลาออกได

21 10 องค ประกอบของค ณภาพช ว ตในการทางาน Huse and Cumming (1985 : pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ได ว เคราะห และแจงองค ประกอบค ณภาพช ว ตในการทางานไว 8 ด านด งน 1. ผลตอบแทนท ย ต ธรรมและเพ ยงพอ (Adequate and fair compensation) หร อ รายได และประโยชน ตอบแทน หมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บ มาตรฐาน ผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความเหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บรายได จากงานอ น ๆ 2. สภาพท ทางานท ปลอดภ ย ไม เป นอ นตรายต อส ขภาพ (Safe and healthy environment) หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานในสภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลเส ยต อ ส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย 3. การพ ฒนาศ กยภาพของผ ปฏ บ ต งาน (Development of human capacities) หร อ โอกาส พ ฒนาศ กยภาพ หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ดความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจากล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะและความสามารถหลากหลาย งาน ท ม ความท าทาย งานท ผ ปฏ บ ต ม ความเป นต วของต วเองในการทางาน งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงานท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน 4. ความก าวหน า (Growth) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าในอาช พและ ตาแหน งอย างม นคง 5. ส งคมส มพ นธ (Social integration) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บของ ผ ร วมงาน ท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ นเอ ออาทร ปราศจากการแบ งแยกเป น หม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น 6. ล ก ษ ณ ะ ก า ร บ ร ห า ร ง า น (Constitutionalism)ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ค ว า ม ย ต ธ ร ร ม ใ น การบร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อบ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความ เป นป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชายอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค การม ความเสมอภาคและย ต ธรรม 7. ภาวะอ สระจากงาน (Total life space) หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วงของ ช ว ตระหว างช วงปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ 8. ความภ ม ใจในองค การ (Organizational pride) หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความ ภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานในองค การท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค การอานวยประโยชน และ ร บผ ดชอบต อส งคม

22 11 Bruce andblackburn (1992, pp อ างอ งจาก การเกด อน นต นาว น สรณ, 2552) ให ท ศนคต เก ยวก บองค ประกอบท สาค ญของค ณภาพช ว ตการทางาน ม ด งน 1. ค าตอบแทนท เป นธรรมและเพ ยงพอ 2. สภาพการทางานท ปลอดภ ยและไม ทาลายส ขภาพ 3. การม โอกาสในการพ ฒนาความสามารถ โดยทางานท ม ความหมายและแสวงหาแนวทาง ใหม ๆ ในการทางาน 4. ความก าวหน าและความม นคง ซ งหมายรวมถ งโอกาสในการพ ฒนาความร ท กษะ และ ความสามารถ รวมท งร ส กถ งความม นคงในการทางาน 5. การบ รณาการทางส งคม ซ งหมายถ งการม โอกาสได ร บปฏ ส มพ นธ ระหว างพน กงานและ ผ บร หาร 6. ระบบการบร หารซ งหมายถ ง นโยบายบ คลากรท ได ร บการบร หารอย างเป นธรรม การท พน กงานทางานในสภาพการทางานท ปราศจากความว ตกก งวล และการม โอกาสก าวหน าอย างเท า เท ยมก น 7. การม เวลาว าง หมายถ ง ความสามารถในการแบ งเวลาให ก บเร องส วนต วและงานได อย างเหมาะสม 8. การยอมร บทางส งคม ค อ ม ความภ ม ใจต องานท ร บผ ดชอบและต อนายจ าง Schermerhorn (1996 อ างอ งจาก พจมาน เต ยว ฒนร ฐต กาล, 2545) กล าวถ งแง ม มในการ พ จารณาค ณภาพช ว ตในการทางาน ไว ด งน 1. ผลตอบแทนท เพ ยงพอและม ความย ต ธรรม 2. สภาพการทางานท ม ความปลอดภ ยและม ส ขอนาม ย 3. โอกาสในการเร ยนร และใช ท กษะใหม ๆ 4. โอกาสในความก าวหน าและความเต บโตในสายอาช พ 5. ได ร บการป องก นส ทธ ส วนบ คคล 6. ความภ ม ใจในงานและองค การ พจมาน เต ยว ฒนร ฐต กาล (2545) กล าวว าค ณภาพช ว ตในการทางาน ค อความพอใจจะ เก ดข นเม อได ร บการตอบสนองด งน 1. ด านความจาเป น ค องานของพน กงาน 2. ด านความคาดหมาย ซ งโดยท วไปพน กงานจะม ความคาดหมายในกระบวนการทางาน ของตนเอง 4 ประเด นด งน

23 ความปลอดภ ย (Safety) สามารถแบ งได เป นการทางานด วยสภาพท ปลอดภ ย (safety condition) และการกระทาท ปลอดภ ย (Safety act) 2.2 ความม นคง (security) หร อไม กล วในส งต าง ๆ เช น กล วตกงาน กล วถ กลงโทษ 2.3 ขว ญและกาล งใจ (Morale) เป นความคาดหมายเก ยวก บบรรยากาศในการทางาน ท ด เป นแบบพ น องก น ให เก ยรต ซ งก นและก น 2.4 การเพ มผลผล ตด านแรงงาน (Labor productivity) เป นความคาดหมายท จะม ส ง อานวยความสะดวกในการทางาน จากแนวความค ดและองค ประกอบของค ณภาพช ว ตในการทางานท น กว ชาการและน กว จ ย ได กล าวถ งในข างต น ผ ศ กษาค นคว าได ใช แนวความค ดของ Huse and Cumming, BruceandBlackburn มาประย กต ให เหมาะสมก บการศ กษาเร องค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ซ งในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได จาแนกค ณภาพช ว ตในการทางานออกเป น 8 ด านด งน 1. ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอและย ต ธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถ ง การได ร บรายได และผลตอบแทนท เพ ยงพอ และสอดคล องก บมาตรฐาน ผ ปฏ บ ต งานร ส กว าม ความ เหมาะสมและเป นธรรมเม อเปร ยบเท ยบก บรายได จากงานอ น ๆ 2. ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ (Safe and healthy environment) หมายถ ง การท พน กงานได ปฏ บ ต งานในสภาพแวดล อมท เหมาะสม สถานท ทางานไม ได ส งผลเส ยต อ ส ขภาพและไม เส ยงอ นตราย 3. ด านโอกาสในการพ ฒนาความสามารถบ คคล (Development of human capacities) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานได ม โอกาสพ ฒนาข ดความสามารถของตนจากงานท ทา โดยพ จารณาจาก ล กษณะของงานท ปฏ บ ต ได แก งานท ได ใช ท กษะและความสามารถหลากหลาย งานท ม ความท าทาย งานท ผ ปฏ บ ต ม ความเป นต วของต วเองในการทางาน งานท ได ร บการยอมร บว าม ความสาค ญและงาน ท ผ ปฏ บ ต ได ร บทราบผลการปฏ บ ต งาน 4. ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน (Growth and security) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานม โอกาสท จะก าวหน าในอาช พและตาแหน งอย างม นคง 5. ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ นและการทางานร วมก น (Social integration) หมายถ ง การท ผ ปฏ บ ต งานเป นท ยอมร บของผ ร วมงาน ท ทางานม บรรยากาศของความเป นม ตร ม ความอบอ น เอ ออาทร ปราศจากการแบ งแยกเป นหม เหล า ผ ปฏ บ ต งานได ร บการยอมร บและม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น

24 13 6. ด านล กษณะการบร หารงาน (Constitutionalism) หมายถ ง การม ความย ต ธรรมในการ บร หารงาน ม การปฏ บ ต ต อบ คลากรอย างเหมาะสม พน กงานได ร บการเคารพในส ทธ และความเป น ป จเจกบ คคล ผ บ งค บบ ญชายอมร บฟ งข อค ดเห นของพน กงาน บรรยากาศขององค การม ความเสมอ ภาคและย ต ธรรม 7. ด านภาวะอ สระจากงาน (Total life space) หมายถ ง ภาวะท บ คคลม ความสมด ลในช วง ของช ว ตระหว างช วงปฏ บ ต งานก บช วงเวลาอ สระจากงาน ม ช วงเวลาท ได คลายเคร ยดจากภาระหน าท ท ร บผ ดชอบ 8. ด านความภ ม ใจองค กร (Organizational pride) หมายถ ง ความร ส กของพน กงานท ม ความภาคภ ม ใจท ได ปฏ บ ต งานในองค การท ม ช อเส ยง และได ร บร ว าองค การอานวยประโยชน และ ร บผ ดชอบต อส งคม 2.2 บร บทของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ประว ต ของ ห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ได ก อต งข นในป 2538 เพ อดาเน นธ รก จอ ตสาหกรรมการพ น ส โลโก เคร องหมาย ส ญล กษณ และอ ปกรณ ประด บยนต ต าง ๆ (โรงผล ตท 1) ต อมาในป 2541 ได ขยายฐานธ รก จการพ นส เพ มอ กพร อมท งร บงานพ นส ล อรถจ กรยานยนต ท ม คาส งซ อเข ามาอย าง ต อเน องซ งโรงงานท สร างข นใหม น ม ยอด Order เข ามาอย างหลากหลายมาก (โรงผล ตท 2) ต อมาในป 2542 ได ก อต งโรงผล ตแห งใหม เพ อรองร บ Hot Stamping, Pad Printing, Screening และย งได สร าง ห องพ นส ระบบ Clean Room อ ก 12 ช องพ นงานอ กด วย (โรงผล ตท 3) ต อมาในป 2546 ได ก อต งโรง ผล ตอ กแห งเพ อรองร บงานฉ ดช นส วนท เป นพลาสต กและย งได ต ดต งเคร องฉ ดพลาสต กท น จานวน 11 เคร องเพ อรองร บคาส งซ อของล กค า (โรงผล ตท 4) ต อมาในป 2548 ได สร างอาคารแบบพ เศษ เฉพาะต วข นเพ อให ล กค าหล กเช าเพ อใช เป นอาคาร สาน กงานใหญ และสโตร ของล กค าด วยเช นก น (โรงผล ตท 5) ต อมาในป 2549 ได ก อต งโรงผล ตใหม ท ใช ในการผล ตช นงานท เป น Acrylic โดยเฉพาะ แบบครบวงจรจนกระท งส งมอบล กค า (โรงผล ตท 6) ต อมาในป 2551 กระบวนการผล ตหล กของเรา ย งเน นท การพ นส ช นงานท เป นอ ปกรณ ประด บยนต จ งขยายฐานการผล ตออกไปท แห งใหม แบบ ครบวงจรด วยการต ดต งห องพ นส ท งด วยม อและเคร องพ นส (Robot Paint) เคร องฉ ดพลาสต ก การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจ และการส งมอบ (โรงผล ตท 7) สถานท ต ง 52/2 หม 21 ตาบลศาลาแดง อาเภอบางน าเปร ยว จ งหว ดฉะเช งเทรา รห สไปรษณ ย 24000

25 ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจ าก ด ซ. บ. เพนท ว ส ยท ศน ห างห นส วนจาก ด ซ.บ.เพนท เป นสถานประกอบการ SMEs ท ทาก จการร บจ างพ นส และ ประกอบช นงานพลาสต กท เป น Logo ประด บรถยนต ของค ายรถญ ป นเป นหล ก จากนโยบายสร าง ความพ งพอใจให ก บล กค าด วยการส งมอบตรงเวลา ตรงจานวนและค ณภาพของส นค าตรงตาม ข อกาหนดล กค า เพ ยงสร างความพ งพอใจให ก บล กค าอย างเด ยวย งไม พอ จะต องคาน กถ งพน กงาน และช มช นท อย รอบข างด วยโดยนาระบบ CSR เข าประย กต ใช ว ตถ ประสงค ของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท 1. เพ อสร างความพ งพอใจให ก บล กค า 2. เพ อสร างความเช อม นให ก บค ค าและล กค า 3. เพ อให องค กรและช มชนอย ร วมก นได อย างม ความส ข 4. เพ อให พน กงานม ส ขภาพอนาม ยท ด ในการทางาน 5. เพ อให ก จการขององค กรม ความม นคงและย งย นตลอดไป นโยบายค ณภาพของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท สร างความพ งพอใจให ล กค าและตอบสนองนโยบายล กค า (C = Customer satisfaction and customer's requirement with all responsibility) ผล ตภ ณฑ ค ณภาพด เล ศต ดตามผลและพ ฒนาอย างต อเน อง (B = Best quality product Follow up and continual development) โครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท President Board Advisor Vice President General manager Factory manager Business plan Management Purchase General Affair accounting Quality Management System New Product & Process Quality Assurance Planning Production Plant Injection Production Plant 2 Production Plant 4 Production Plant 6 Production Plant 7 General Engineering ภาพท 2.1 แสดงโครงสร างการบร หารงานของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท

26 ผล ตภ ณฑ ของห างห นส วนจ าก ด ซ.บ. เพนท ภาพท 2.2 แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย างของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ท มา : ภาพท 2.3 แสดงผล ตภ ณฑ ต วอย างของห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท ท มา :

27 งานว จ ยท เก ยวข อง การเกด อน นต นาว น สรณ (2552) ศ กษาเร องค ณภาพช ว ตในการทางานท ม ผลต อความ ผ กพ นองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทรา ซ งม ว ตถ ประสงค 1) เพ อศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านได แก ด านผลตอบแทนท เพ ยงพอ และย ต ธรรม ด านสภาพแวดล อมท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านโอกาสในการพ ฒนา ความสามารถบ คคล ด านความก าวหน าและความม นคงในงาน ด านความส มพ นธ ก บบ คคลอ น และ การทางานร วมก น ด านล กษณะการบร หารงาน ด านภาวะอ สระจากงาน และด านความภ ม ใจองค กร 2) เพ อศ กษาระด บความผ กพ นต อองค กร 3 ด านได แก ความต งใจท จะอย เป นสมาช กขององค กร ความ ต งใจและความพร อมท จะใช ความพยายามท ม อย เพ อองค กร และ การยอมร บและศร ทธาในเป าหมาย ขององค กร 3) เพ อเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การในกล ม อ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทราจาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 4) เพ อเปร ยบเท ยบ ความผ กพ นต อองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ด ฉะเช งเทราจาแนกตามข อม ลด านประชากรศาสตร 5) เพ อศ กษาความส มพ นธ ระหว างค ณภาพช ว ตใน การทางานก บความผ กพ นต อองค กรของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ในกล มอ ตสาหกรรมส ว นทวงศ จ งหว ดฉะเช งเทรา ก เก ยรต ภ ม พนา (2545) ศ กษาเร อง ค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ศ กษาระด บค ณภาพช ว ตในการทางาน 8 ด านได แก ด านค าตอบแทนท เหมาะสม และย ต ธรรม ด านส งแวดล อมในการท างานท ปลอดภ ยและถ กส ขล กษณะ ด านการพ ฒนา ความสามารถของบ คคล ด านความก าวหน าและความม งคงในงาน ด านความผ กพ นก บเพ อนร วมงาน ด านระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน ด านความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน และด านการ ปฏ บ ต งานในส งคม ซ งม งศ กษาและเปร ยบเท ยบค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา จาแนกตามเพศและประสบการณ กล มต วอย างเป นพน กงานคร เทศบาล 92 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถาม พบว า ค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงาน คร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา อย ในระด บปานกลาง ยกเว นด านความผ กพ นก บเพ อนร วมงาน ด าน ระเบ ยบข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน และด านความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน อย ในระด บมาก และค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ม เพศต างก นม ค ณภาพช ว ต การทางานโดยรวมและรายด านแตกต างก นอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต ยกเว นด านการพ ฒนา ความสามารถของบ คคล แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 และค ณภาพช ว ตการ ทางานของพน กงานคร เทศบาล จ งหว ดฉะเช งเทรา ท ม ประสบการณ ต างก น ม ค ณภาพช ว ตการทางาน

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

More information

ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน)

ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED ธนกร กรว ชรเจร ญ การค

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด

ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด ความน าเช อถ อของซอฟต แวร ท ม ผลต อพฤต กรรมการใช งาน โปรแกรมโอเพนออฟฟ ศดอตอ อก : กรณ ศ กษา ส าน กงานใหญ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จาก ด SOFTWARE RELIABILITY CHARACTERISTICS AFFECT OPENOFFICE.ORG USAGE BEHAVIOR

More information

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา การพ ฒนาการบร หารระบบสารสนเทศของโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL IN DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษา เก ยวก บป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของ พน กงาน ในหน วยงาน บร การด านเคร องร ดบ ตรเครด ต ของธนาคารกร งศร อย ธยา ซ งผ ว

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ส ข มาล หว งวณ ชพ นธ ส าเร ง กล นด ษฐ ก ตต พ นธ บ ญโตส ตระก ล ตฤณ ด ษฐ ล าภ เกษมช ย บ ญเพ ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร คณะคร

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ. ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

พระป ยว ฒน ป ยส โล (จ กร แต)

พระป ยว ฒน ป ยส โล (จ กร แต) การบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล ของเทศบาลเม องแพร จ งหว ดแพร ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE OF PHRAE MUNICIPALITY, PHRAE PROVINCE พระป ยว ฒน ป ยส โล (จ กร แต) ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCE ECONOMIC PHILOSOPHY OF SCHOOL IN THE OFFICE

More information

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion นายสากล ดอกข น* Mr. Sakol Dokkhan บทค ดย อ ในการว จ

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

พ นส ข ภ ส ข หอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

พ นส ข ภ ส ข หอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานตามหล กอ ทธ บาท ๔ ของข าราชการฝ ายอ ยการ ส าน กงานอ ยการคด เยาวชนและครอบคร วจ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ EFFICIENT PERFORMANCE OF OFFICERS ACCORDING TO FOURFOLD IDDHIPÃDA, AT

More information