Keywords: enzyme, King and Altman procedure, mathematical modelling, Visual Basic programming, Microsoft EXCEL

Size: px
Start display at page:

Download "Keywords: enzyme, King and Altman procedure, mathematical modelling, Visual Basic programming, Microsoft EXCEL"

Transcription

1 การประย กต ใช ไมโครซอฟท เอ กซ เซลร วมก บว ช วลเบส ค ในการพ ฒนาโมเดลคณ ตศาสตร ส าหร บกลไกปฏ ก ร ยาเอนไซม หลายร ปแบบ Application of Microsoft EXCEL and Visual Basic in the development of mathematical model for various enzymatic reaction mechanisms นพพล เล กสว สด ภาคว ชาว ศวกรรมอาหาร คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 155 หม 2 ต.แม เห ยะ อ.เม อง จ.เช ยงใหม โทรศ พท โทรสาร บทค ดย อ การพ ฒนาคอมพ วเตอร โพรซ เยอร ท อ งว ธ การแผนผ งของค งและอ ล ตแมน[1] ส าหร บโมเดลคณ ตศาสตร ในไมโครซอฟท เอ กซ เซล 2003 และว ช วลเบส ค 6.3 ท าให การสร างสมการอ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาของกลไกปฏ ก ร ยาเอนไซม หลายร ปแบบเป นไปได โดยอ ตโนม ต ต วอย างของกลไกปฏ ก ร ยาเหล าน ได แก กลไก ย น ย น ของม เชลล สและเมนเทน, กลไกแผนภาพสามเหล ยม, กลไก ย น ย น ของเฮนร, บราวน, ม เชลล สและเมนเทน, กลไก ไอโซ ย น ย น, กลไกล าด บ ย น ไบ, กลไกล าด บ ไบ ไบ, กลไกท โอเรล-ชานซ, กลไก ป งปอง ไบ ไบ, กลไกล าด บ เทอ เทอ, กลไกล าด บ ย น ย น ไบ ไบ ป งปอง และกลไกล าด บส มส าหร บปฏ ก ร ยาเทอนาร คอมเพล กซ ซ ง สมการเหล าน ล วนตรงก บท ใช ว ธ ว เคราะห และโปรแกรมร ปแบบอ นๆ ต วอย างการประย กต ใช โปรแกรมน ได แก การพ ฒนาโมเดลทาง คณ ตศาสตร ส าหร บจลศาสตร เอนไซม ในการผล ต R-ฟ น ลอะซ ต ลคาร บ นอล จากสารต งต นเบนซาลด ไฮด และไพร เวต [2]. ค าส าค ญ : เอนไซม, ว ธ การแผนผ งของค งและอ ล ตแมน, โมเดลทางคณ ตศาสตร, การเข ยนโพรซ เยอร ด วยว ช วลเบส ค, ไมโครซอฟท เอ กซ เซล Abstract Computer procedures based on the schematic method for deriving mathematical model described by King and Altman [1] have been developed in Microsoft EXCEL 2003 and Visual Basic 6.3 to derive the reaction rate equations automatically from various enzymatic mechanisms such as Uni Uni mechanism of Michaelis and Menten, triangle enzyme mechanism, Uni Uni mechanisms of Henri, Brown, Michaelis and Menten, Iso Uni Uni mechanism, Ordered Uni Bi mechanism, Ordered Bi Bi mechanism, Theorell-Chance mechanism, Ping Pong Bi Bi mechanism, Ordered Ter Ter mechanism, Ordered Uni Uni Bi Bi Ping Pong mechanism, and random-order ternary-complex mechanism. These equations are in agreement with those obtained from the other means utilizing different programming platforms. The recent application of this program is the development of mathematical model for kinetics of enzymatic conversion of benzaldehyde and pyruvate to R-phenylacetylcarbinol [2]. Keywords: enzyme, King and Altman procedure, mathematical modelling, Visual Basic programming, Microsoft EXCEL 1. บทน า การใช ต วเร งปฏ ก ร ยาเคม ทางช วภาพ เพ อผล ตสารเคม ท ต องการจากสารต งต น ม มานานก อนท สาขาจ ลช วว ทยาจะถ กจ ดต ง ข นโดยหล ยส ปาสเตอร (Louis Pasteur) เส ยอ ก (ท านม ช ว ตอย ในช วงป พ.ศ ) [3] ต วอย างได แก การผล ตกรด น าส ม (acetic acid) จากเอทานอล (ethanol) โดยใช เช อจ ล นทร ย สายพ นธ อะเซโตแบคเตอร (acetobactor) น น ม มา หน า 1 จาก 6

2 ต งแต พ.ศ [4] เราเร ยกกระบวนการผล ตสารเคม น ว าไบโอทรานส ฟอร เมช น (biotransformation) แม ว าในป จจ บ น สารเคม กว า 6 หม นห าพ นชน ดจะถ กน ามาใช เพ อการค า แต โดยภาพรวมแล วย งน บเป นจ านวนท น อยมากเม อเท ยบก บสารเคม ท งหมด 18 ล านชน ดท ร จ กก น [5] หนทางพ ฒนางานว จ ยทางด านไบโอทรานส ฟอร เมช นจ งย งเป ดกว าง ได ม การประมาณม ลค าอ ตสาหกรรม ต วเร งปฏ ก ร ยาเคม ทางช วภาพไว ท 6 หม นล านบาท (1.5 พ นล านเหร ยญดอลล าร สหร ฐ, ใช อ ตราแลกเปล ยน 1 ดอลล าห สหร ฐเท าก บ 40 บาท) [6] อ กท งย งพบในป พ.ศ ว าม กระบวนการไบโอทรานส ฟอร เมช นท ถ กพ ฒนามาจนถ งระด บอ ตสาหกรรมแล ว กว า 134 รายการ ซ งถ อว าเป นการเจร ญเต บโตท รวดเร วมากถ าเปร ยบเท ยบก บช วงป พ.ศ ท ม อ ตสาหกรรมประเภทน ไม ถ ง 10 กระบวนการ [7] ต วอย างอ ตสาหกรรมท ใช ประโยชน จากไบโอทรานส ฟอร เมช น ได แก อ ตสาหกรรมอาหาร (food industry), สารเคม เพ อการเกษตร (agrochemical), เภส ชกรรม (pharmaceutical) และสารเคม บร ส ทธ (fine chemical) [8-10] การผล ตสารเคม ท ใช ต วเร งปฏ ก ร ยาเคม ทางช วภาพม ข อด หลายอย าง เช น ม ความจ าเพาะเจาะจงส ง, สามารถใช สารต งต นได หลายชน ด (ท อย ในกล มเด ยวก นหร อม หม พ งก ช นเด ยวก น), ม การสร างสารผล ตภ ณฑ ข างเค ยงท ไม ต องการ (by-products) น อย, ม อ ตราการ เก ดปฏ ก ร ยาส ง และระด บอ ณหภ ม หร อ ph ท ใช ม กไม ส งหร อต ามากเก นไป จ งม ผลกระทบต อส งแวดล อมน อยกว ากระบวนการผล ต ทางเคม [11-14] นอกจากน ม กไม พบป ญหาปฏ ก ร ยาเคม ข างเค ยงอ นๆ ท เก ดข นในกระบวนการผล ตทางเคม [15] จากแนวโน ม และประโยชน ด งกล าวจ งไม น าสงส ยเลยว าเศรษฐก จย คโมเลก ล (molecular economy) จะต องเก ยวเน องก บการประย กต และ ปร บปร งเปล ยนแปลงปฏ ก ร ยาเอนไซม แบบใดแบบหน ง ว ธ หน งในการเพ มผลผล ต (yield) และอ ตราผลผล ต (productivity) ของกระบวนการช วภาพค อการใช โมเดลทาง คณ ตศาสตร และซ มม วเลช น (simulation) ท ม ข อม ลจากการทดลองทางจลศาสตร สน บสน น [16,17] ต วอย างในกรณ ของ เอนไซม ได แก กลไกป งปอง ไบ ไบ [18] ส าหร บเอนไซม serine acetyltransferase [19,20] ท ม แผนผ งการ เก ดปฏ ก ร ยา และตารางด เทอร ม แนนท ท หาได จากว ธ ของค งและอ ล ตแมน ส าหร บเอนไซม คอมเพล กซ แต ละชน ดด งร ปท 1 โมเดล คณ ตศาสตร ท แสดงสมการอ ตราการใช สารต งต น (A, B) และสมการอ ตราการผล ตสารผล ตภ ณฑ (P, Q) จะได มาจากการ ว เคราะห ตารางด เทอร ม แนนท น ด วยกฎมวลก ร ยา (law of mass action) คอมเพล กซ E F EA FB ด เทอร ม แนนต (k 2 +k 3 )k 5 k 7 [B] + (k 6 +k 7 )k 2 k 4 [P] (k 6 +k 7 )k 1 k 3 [A] + (k 2 +k 3 )k 6 k 8 [Q] k 1 k 5 k 7 [A][B] + (k 6 +k 7 )k 1 k 4 [A][P] + k 4 k 6 k 8 [P][Q] k 1 k 3 k 5 [A][B] + (k 2 +k 3 )k 5 k 8 [B][Q] + k 2 k 4 k 8 [P][Q] ร ปท 1 แผนผ งการเก ดปฏ ก ร ยาและตารางด เทอร ม แนนท ส าหร บเอนไซม ท ม กลไกแบบป งปอง ไบ ไบ หน า 2 จาก 6

3 2. การประย กต ใช ไมโครซอฟท เอ กซ เซลร วมก บว ช วลเบส คในงานว จ ยทางว ทยาศาสตร น บต งแต Dan Bricklin และ Bob Frankston ออกแบบโปรแกรมสเปรดช ท VisiCalc ส าหร บ Apple II เป นคร งแรกในป พ.ศ [21] และการพ ฒนาไมโครซอฟท เอ กซ เซลส าหร บว นโดวส ในป พ.ศ ต งแต ร น 2.0 จนถ ง ร น 11.0 ในป จจ บ น (ไมโครซอฟท เอ กซ เซล 2003) [22,23] จ านวนผ ใช สเปรดช ทได เพ มจ านวนข นตามล าด บ ในป พ.ศ ม ผ ใช โปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซท ได ร บการจดทะเบ ยนแล วกว า 120 ล านราย [24] ไมโครซอฟท เอ กซ เซลจ งเป น หน งในโปรแกรมสเปรดช ทท น ยมใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น อย างไรก ตามการใช ไมโครซอฟท เอ กซ เซลม กถ กจ าก ดอย ก บการค ด บ ญช เท าน น และน กว ทยาศาสตร จ านวนมากย งไม ทราบถ งประโยชน ของว ช วลเบส ค (Visual Basic) ท ถ กผนวกเข าก บ ไมโครซอฟท เอ กซ เซลในป พ.ศ ท าให ผ ใช สามารถออกแบบโพรซ เยอร เองเพ อควบค ม เปล ยนแปลง และว เคราะห ข อม ลใน สเปรดช ทได โดยอ ตโนม ต ในช วงเวลา 4 ป ท ผ านมาผ เข ยนได ต พ มพ ผลงานว จ ยหลายช นท ประย กต ใช ไมโครซอฟท เอ กซ เซลร วมก บ ว ช วลเบส คซ งเก ยวข องก บการว เคราะห เช งต วเลข เช น การถดถอยแบบไม เป นเส นตรง, การค นหาพาราม เตอร ในโมเดลคณ ตศาสตร ท ท า ให ผลรวมก าล งสองของ residual (Residual Sum of Square, RSS) ม ค าต าส ด, การอ นท เกรตเช งต วเลข รวมไปถ ง การออกแบบและควบค มระบบป อนอากาศเข าส ถ งปฏ กรณ ช วภาพแบบพลศาสตร [25-31] ความสะดวกในการว เคราะห ข อม ลได โดยตรงในร ปแบบของสเปรดช ทเป นข อได เปร ยบของไมโครซอฟท เอ กซ เซลท หลายโปรแกรมค แข งไม ม และไมโครซอฟท เอ กซ เซล ย งถ กตรวจสอบอย อย างสม าเสมอจากผ ใช ท าให โปรแกรมร นล าส ดได ร บการปร บปร งและม ความสมบ รณ ย งข นกว าเด ม [32] 3. การท างานของโพรซ เยอร ท อ งว ธ การแผนผ งของค งและอ ล ตแมน ผ ใช ป อนข อม ลรายละเอ ยดท ศทางของปฏ ก ร ยาจากเอนไซม คอมเพล กซ ปลายล กศร (From complex) ไปย งเอนไซม คอมเพล กซ ห วล กศร (To complex) พร อมค าคงท อ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาท เหมาะสมในเว ร กช ท Main เช นในกรณ ร ปท 1 ปฏ ก ร ยาแรกม เอนไซม คอมเพล กซ ปลายล กศรค อ E, เอนไซม คอมเพล กซ ห วล กศรค อ EA และค าคงท อ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาค อ k 1 [A] เพ มปฏ ก ร ยาในแผนผ งในร ปแบบตารางจนครบท กปฏ ก ร ยา จากน นใช เมาส คล กล กศร NEXT เพ อร นโพรซ เยอร ด งร ปท 2 ร ปท 2 การป อนข อม ลรายละเอ ยดปฏ ก ร ยาของกลไกแบบป งปอง ไบ ไบ (อ างอ งแผนผ งปฏ ก ร ยาจากร ปท 1) โพรซ เยอร จะท าการว เคราะห จ านวนเอนไซม คอมเพล กซ และจ านวนปฏ ก ร ยาในแผนผ ง จากน นจ าแนกท ศทางของปฏ ก ร ยา ท พ งเข าส และพ งออกจากแต ละเอนไซม คอมเพล กซ แล วเล อกผ งปฏ ก ร ยาท เหมาะสมก บเอนไซม คอมเพล กซ หน งๆ โดยใช การค นหา แบบ combinatorial พร อมขจ ดร ปแบบผ งปฏ ก ร ยาท ฝ าฝ นว ธ แผนผ งของค งและอ ล ตแมนออกไป ข นตอนส ดท ายจะรวบรวม และจ ดเร ยงผลค ณแค ปป า (kappa product) ของเอนไซม คอมเพล กซ แต ละชน ด จ ดวงเล บ (ถ าม ) แล วน าเสนอในร ปตารางด เทอร ม แนนท โดยอ ตโนม ต ด งแสดงในร ปท 3 รายละเอ ยดกลไกของเอนไซม ชน ดต างๆ ท น ามาทดสอบก บโพรซ เยอร แล วม อ างอ งใน หน า 3 จาก 6

4 [18,33,34] ผ สนใจสามารถต ดต อผ เข ยนได โดยตรงเพ อขอเอกสารเพ มเต มเก ยวก บรายละเอ ยดว ธ การแผนผ งของค งและอ ล ตแมน ท ประย กต ใช เมตร กซ และกฎของเครเมอร (Kramer s rule) หร ออาจศ กษาได โดยตรงจาก [2,35,36] ร ปท 3 การแสดงผลตารางด เทอร ม แนนท หล งจากท โพรซ เยอร ว เคราะห ข อม ลรายละเอ ยดปฏ ก ร ยาของกลไกแบบป งปอง ไบ ไบ 4. สร ป โพรซ เยอร ท พ ฒนาข นใช สร างโมเดลคณ ตศาสตร ส าหร บปฏ ก ร ยาเอนไซม ท ม ความสล บซ บซ อนได หลายแบบ และใช ใน ว นโดวส ได เม อน าไปผสานเข าก บข อม ลท ได จากการทดลองจร งจะท าให ได โมเดลจลศาสตร เอนไซม ท ม ความสมบ รณ ย งข น และ น าไปส ข นตอนต อไปในการเพ มผลผล ตและอ ตราผลผล ตในถ งปฏ กรณ ช วภาพเอนไซม ชน ดต างๆ เช น ค านวณร ปแบบการเต มสารต ง ต นในถ งปฏ กรณ ช วภาพแบบก งกะท เหมาะสมท ส ด เพ อให ได ผลผล ตและอ ตราผลผล ตส งส ด เอกสารอ างอ ง [1] King, E.L. and Altman, C. (1956) A schematic method of deriving the rate laws for enzyme catalysed reactions. Journal of Physical Chemistry, vol.60, [2] Leksawasdi, N., Rosche, B. and Rogers, P.L. (2005) Mathematical model for kinetics of enzymatic conversion of benzaldehyde and pyruvate to (R)- phenylacetylcarbinol, Manuscript accepted. (Biochemical Engineering Journal). [3] Leon, R., Fernandes, P., Pinheiro, H.M. and Cabral, J.M.S. (1998) Whole-cell biocatalysis in organic media. Enzyme and Microbial Technology, vol.23, [4] Wandrey, C., Liese, A. and Kihumbu, D. (2000) Industrial biocatalysis: past, present and future. Organic Process Research and Development, vol.4, [5] Hou, B.K., Wackett, L.P. and Ellis, L.B.M. (2003) Microbial pathway prediction: a functional group approach. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, vol.43, หน า 4 จาก 6

5 [6] McCoy, M. (2000) Novozymes emerges. Chemical Engineering News, vol.19, [7] Straathof, A.J.J., Panke, S. and Schmid, A. (2002) The production of fine chemicals by biotransformations. Current Opinion in Biotechnology, vol.13, [8] May, S.W. (1992) Biocatalysis in the 90s: a perspective. Enzyme and Microbial Technology, vol.14, [9] May, S.W. (1997) New applications for biocatalysts. Current Opinion in Biotechnology, vol.8, [10] Turner, N.J. (2003) Controlling chirality. Current Opinion in Biotechnology, vol.14, [11] Ward, O.P. and Singh, A. (2000) Enzymatic asymmetric synthesis by decarboxylases. Current Opinion in Biotechnology, vol.11, [12] Schmid, A., Dordick, J.S., Hauer, B., Kiener, A., Wubbolts, M. and Witholt, B. (2001) Industrial biocatalysis today and tomorrow. Nature, vol.409, [13] Schmid, A., Hollmann, F., Park, J.B. and Buhler, B. (2002) The use of enzymes in the chemical industry in Europe. Current Opinion in Biotechnology, vol.13, [14] Cherry, J.R. and Fidantsef, A.L. (2003) Directed evolution of industrial enzymes: an update. Current Opinion in Biotechnology, vol.14, [15] Patel, R.N. (2001) Biocatalytic synthesis of intermediates for the synthesis of chiral drug substances. Current Opinion in Biotechnology, vol.12, [16] Tholudur, A., Ramirez, W.F. and McMillan, J.D. (1999) Mathematical modelling and optimisationof cellulase protein production using Trichoderma reesei RL- P37. Biotechnology and Bioengineering, vol.66, [17] d Anjou, M.C. and Dangulis, A.J. (2000) Mixed-feed exponential feeding for fedbatch culture of recombinant methylotrophic yeast. Biotechnology Letters, vol.22, [18] Fromm, H.J. (1975) Initial rate enzyme kinetics. Springer-Verlag Berlin: New York, pp. 14, 286. [19] Leu, L.-S. and Cook, P.F. (1994) Kinetic Mechanism of Serine Transacetylase from Salmonella typhimurium. Biochemistry, vol.33, [20] Johnson, C.M., Huang, B., Roderick, S.L. and Cook, P.F. (2004) Kinetic mechanism of the serine acetyltransferase from Haemophilus influenzae. Archives of Biochemistry and Biophysics, vol.429, [21] (accessed 31/01/05) [22] Liebowitz, S.J. and Margolis, S.E. (1999) Winners, Losers, and Microsoft, Competition and Antitrust in High Technology, Independent Institute. [23] (accessed 31/01/05) [24] (accessed 31/01/05) หน า 5 จาก 6

6 [25] Leksawasdi, N., Breuer, M., Hauer, B., Rosche, B. and Rogers, P.L. (2003) Kinetics of pyruvate decarboxylase deactivation by benzaldehyde. Biocatalysis and Biotransformation, vol.21, [26] Leksawasdi, N., Chow, Y.Y.S., Breuer, M., Hauer, M., Rosche, B. and Rogers, P.L. (2004) Kinetic studies and model validation of enzymatic (R)- phenylacetylcarbinol batch biotransformation process. Journal of Biotechnology, vol.111, [27] Boonmee, M., Leksawasdi, N., Bridge, W. and Rogers, P.L. (2003) Batch and continuous culture of Lactococcus lactis NZ133: experimental data and model development. Biochemical Engineering Journal, vol.14, [28] Leksawasdi, N., Joachimsthal, E.L. and Rogers, P.L. (2001) Mathematical modelling of ethanol production from glucose/xylose mixtures by recombinant Zymomonas mobilis. Biotechnology Letters, vol.23, [29] Pulsawat, W., Leksawasdi, N., Rogers, P.L. and Foster, L.J.R. (2003) Anion effects on biosorption of Mn(II) by extracellular polymeric substance (EPS) from Rhizobium etli. Biotechnology Letters, vol.25, [30] Borompichaichartkul, C., Moran, G., Srzednicki, G., Driscoll, R., Leksawasdi, N. and Ball, G. (2001) Studies of physical state of water in frozen china maize (Huangmo 417) using NMR technique-deuterium relaxation and DSC, Quality management and market access: Proceedings of the 20th ASEAN/2nd APEC, seminar on postharvest technology. Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiang Mai, Thailand, September, pp , ISBN [31] Leksawasdi, N., Cheung, C.K., Noble, M. and Doran, P.M. (2003) Application of Microsoft EXCEL and Visual Basic in the design and control of a dynamic bioreactor air feeding system, Fermentation and Bioprocessing Conference: Ideas into products. The Garvan Institute for Medical Research, Sydney, Australia, April, poster presentation, p.54, ISBN [32] (accessed 31/01/05) [33] Schulz, A.R. (1994) Enzyme kinetics: from Diastase to multi-enzyme system. Cambridge University Press: United States. [34] Cornish-Bowden, A. (1977) An automatic method for deriving steady-state rate equations. Biochemical Journal, vol. 165, [35] Cornish-Bowden, A. (1995) Fundamentals of enzyme kinetics, revised edition. Portland Press: London. [36] Palmer T. (1991) Understanding enzymes, 3 rd edition. Ellis Horwood: New York. ประว ต ผ น าเสนอผลงาน ดร. นพพล เล กสว สด ได ร บท นกระทรวงว ทยาศาสตร ให ไปศ กษาต อในระด บตร - โท-เอก ณ มหาว ทยาล ยแห งน วเซาท เวลส (The University of New South Wales) ซ ดน ย ประเทศออสเตรเล ย ในสาขาว ศวกรรมกระบวนการช วภาพ/เทคโนโลย ช วภาพระหว างป พ.ศ ป จจ บ นม ความประสงค จะเข าร วมกล มว จ ย ผ สนใจสามารถต ดต อได ตามท อย ข างต น งานว จ ยท สนใจ: เอนไซม เทคโนโลย, โมเดลล งและ ซ มม วเลช น, ว ศวกรรมกระบวนการช วภาพ, กระบวนการหม ก, เทคโนโลย ช วภาพ และว ศวกรรมอาหาร หน า 6 จาก 6

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป น พล งงานทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) A Study on Integrated Approaches of Municipal Solid Waste Management for

More information

ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data

ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data Analysis) ความส าค ญ : ช ดโปรแกรม, ว เคราะห ข อม ล, ช

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด

การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด รายงานโครงการหมายเลข IE2013_08 การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด นายน ธ พ ทธ ไชยรา เลขประจ าต ว 533040105-1

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการฐานข อม ลด านกระบวนการผล ตน าตาลจากมะพร าวของช มชน จ งหว ดสม ทรสงคราม

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการฐานข อม ลด านกระบวนการผล ตน าตาลจากมะพร าวของช มชน จ งหว ดสม ทรสงคราม รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการฐานข อม ลด านกระบวนการผล ตน าตาลจากมะพร าวของช มชน จ งหว ดสม ทรสงคราม โดย นายชนมภ ทร โตระสะ นายทศพร นาคย อย นายณรงค ณรงค ร ตน นายร ชศ กด สารนอก ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554

More information

การใช โปรแกรม StatLab

การใช โปรแกรม StatLab การใช โปรแกรม StatLab โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต StatLab สร างข นโดยใช ภาษา Visual Basic for Applications ท เพ มเข า ไป (Add-in) ใน Microsoft Excel ส าหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ข นพ นฐาน รวมท งสร

More information

สารบ ญ การว เคราะห ความแปรปรวนและการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยของแผนการทดลองแบบ RCBD. โดย การใช ค าส ง One way ANOVA 55. โดย การใช ค าส ง Univariate 63

สารบ ญ การว เคราะห ความแปรปรวนและการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยของแผนการทดลองแบบ RCBD. โดย การใช ค าส ง One way ANOVA 55. โดย การใช ค าส ง Univariate 63 สารบ ญ เร อง หน า ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางว ทยาศาสตร (ส าเนา Power Point) 1 สถ ต เบ องต น 9 การว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต เช งบรรยาย 11 สถ ต เช งอน มาน 14 การออกแบบการว จ ย (Research design) 17 การออกแบบการทดลอง

More information

การจ ดเส นทางการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด นทาง ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม

การจ ดเส นทางการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด นทาง ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม การจ ดเส นการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด น ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม นคร ไชยวงศ ศ กดา *1 ประเวช อน นเอ อ 2 น เวศ จ นะบ ญเร อง 3 เสกสรรค ว นยางค ก ล 4 5 ขว ญเร อน ส นณรงค ธนากร

More information

การจ ดประช มเสนอผลงานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช คร งท 4

การจ ดประช มเสนอผลงานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช คร งท 4 การประย กต ธ รก จอ จฉร ยะในการบร หารงานจ ดซ อจ ดจ างในธ รก จซ อมเร อ : กรณ ของ บร ษ ท อ เร อ มาร น แอ คม ไทย จ าก ด The Application of Business Intelligence for Procurement Management in Ship Repair Business

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

น กศ กษาปร ญญาโท ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร จ.กร งเทพฯ 2,3

น กศ กษาปร ญญาโท ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร จ.กร งเทพฯ 2,3 การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท 20 The 20 th National Convention on Civil Engineering ว นท 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบ ร 8-10 July 2015, Chonburi, THAILAND อ ทธ พลของภ ยแล งและอ ทกภ ยต อด ชน พ ชพรรณของข

More information

ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต

ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 การบร หารคล งยาส าหร บธ รก จโรงพยาบาล: กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร MEDICINE INVENTORY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF KASEMRAD SRIBURIN HOSPITAL

More information

การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic

การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic การพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บว เคราะห สถ ต ทางด านประชากร Statistical Package Development for Analysis of Demographic วฐา ม นเสน ภาคว ชาสถ ต ประย กต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม

More information

ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท

ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท NCCIT2010-225 ผลผล ตโครงการ ด านโครงสร าง พ นฐานด านไอซ ท และด าน กระบวนการน าไอซ ท ส การปฏ บ ต ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ค าส าค ญ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

รายงานว จ ย ต วแบบการจ ดสรรทร พยากร ผศ.ดร. พ ชราภรณ เน ยมมณ

รายงานว จ ย ต วแบบการจ ดสรรทร พยากร ผศ.ดร. พ ชราภรณ เน ยมมณ รายงานว จ ย ต วแบบการจ ดสรรทร พยากร Resource Allocation Model ผศ.ดร. พ ชราภรณ เน ยมมณ พฤษภาคม 2551 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 118 ถนนเสร ไทยคลองจ น บางกะป กร งเทพมหานคร 10240

More information

นางสาวส มาล ดอกไม ขาว 1* อาจารย จ ฑาท พย ล ลาธนาพ พ ฒน

นางสาวส มาล ดอกไม ขาว 1* อาจารย จ ฑาท พย ล ลาธนาพ พ ฒน การปร บปร งข นตอนการสร างร าน 7- Eleven กรณ ศ กษาข นตอนการย นแบบขออน ญาตก อสร าง Improving the process of creating 7- Eleven Case study submission process Construction permit การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล นายบรรจบ ธ ปพงษ โรงเร ยนเบญจมราชร งสฤษฎ ฉะเช

More information

LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553

LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553 การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ม ล MICROSOFT OFFICEE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ รายงานน เป นส วนหน งของการศ

More information

บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช บ นท กว จ ยเล มท 1/2556 สถาน ว จ ยต นน าน าน กรกฎาคม 2556 ส วนว จ ยต นน า ส าน กอน ร กษ และ จ ดการต นน า กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช การประย กต ใช แบบจ าลอง API เพ อการเต อนภ ยน าบ าไหลหลากล

More information

Keywords: Applications, Android

Keywords: Applications, Android การประช มว ชาการระด บชาต การจ ดการเทคโนโลย และนว ตกรรมคร งท 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ประเทศไทย 12 13 พฤษภาคม 2558 การพ ฒนาแอพพล เคช นบนแอนดรอยด เร อง ร กส ขภาพ Development of Android

More information

รายงานผลการว จ ย โดย นางเกษมศร มาน มนต นางสาววรรยา ส ธรรมช ย นางน สา ม แสง นางส ภา บร ก ปปก ล

รายงานผลการว จ ย โดย นางเกษมศร มาน มนต นางสาววรรยา ส ธรรมช ย นางน สา ม แสง นางส ภา บร ก ปปก ล รายงานผลการว จ ย ศ กษาอ ตราการใช ป ยเคม ร วมก บป ยคอกเพ อปล กกะหล าปล ในพ นท อาศ ยน าฝน โครงการหลวงหนองหอย Study on the Rate of Chemical Fertilizer Combination with Animal Manure for Cabbage (Brassica

More information

หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters

หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters หน วยการเร ยนร : Time To Be The Reporters กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรรม ภาษาต างประเทศ คณ ตศาสตร การงานอาช พ และเทคโนโลย ภาษาไทย มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ส 5.2 เข าใจปฏ ส มพ นธ ระหว างมน

More information