บทท 7 กระบวนการวางแผน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 กระบวนการวางแผน"

Transcription

1 บทท 7 กระบวนการวางแผน การวางแผนเป นเคร องม อส าค ญในการก าหนดท ศทางในการปฏ บ ต งาน หร อเป นการคาดคะเน สถานการณ อย างม เหต ผล ม หล กเกณฑ ด งน นการจะให ได มาซ งแผนจะต องม การพ จารณาอย าง รอบคอบท กแง ท กม มและจะต องผ านข นตอนต าง ๆ ตามท ก าหนดไว เพราะถ าไม ก าหนดข นตอน ในการวางแผนไว น กวางแผน น กปฏ บ ต และน กประเม นผล ก อาจปฏ บ ต ไม เป นไปตามข นตอน ซ งอาจท าให แผนน นไม บรรล ผลส าเร จ หร อล มเหลวได การวางแผนจ ดเป นกระบวนการท จะต อง จ ดท าอย างเป นระบบ โดยอาศ ยท งข อม ลเช งปร มาณ (Quantitative Data) และข อม ลเช งค ณภาพ (Qualitative Data) ท เก ยวข องก บสภาพการณ ป จจ บ น และสภาพการณ ในอนาคตซ งผลการว เคราะห ข อม ลจะท าให น กวางแผนสามารถต ดส นใจโดยใช หล กเหต ผลในการก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และแนวทางปฏ บ ต ของทางเล อกได อย างเหมาะสม ส าหร บข นตอนหร อกระบวนการ วางแผนน นจะมากหร อน อยข นอย ก บล กษณะของงานว าม ความสล บซ บซ อน(Complexity) มาก น อยเพ ยงใด ถ าล กษณะของงานม ขอบข ายกว างขวาง ครอบคล มก จกรรมหลายประเภท ม ความ สล บซ บซ อนมาก เก ยวข องก บหลายหน วยงาน กระบวนการวางแผนจะต องม หลายข นตอน เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ซ งเป นแผนท ม ระยะเวลา 5 ป ม ความซ บซ อนมาก กระบวนการวางแผนจ งต องครบท กข นตอนจ งจะท าให แผนน นม ความสมบ รณ กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของน กว ชาการต าง ๆ กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนน นม ความส าค ญก บองค การท งใน สภาพแวดล อมท ง ายและม นคง กระบวนการวางแผนเป นการปร บการท างานอย างม ข นตอน โดย การทบทวนจ ดม งหมาย บร หารเวลาให เหมาะสมอย ตลอดเวลา สร างให ผ บร หารสนใจผลล พธ ท ตรงก บว ตถ ประสงค กระบวนการวางแผนจ งเป นการก าหนดแนวทางเล อกส าหร บปฏ บ ต การ ล วงหน า เช อมโยงก บบทบาทหน าท ทางการบร หารท ว าด วยการควบค ม เพ อท จะบรรล จ ดม งหมาย ใช เป นกลไกป อนกล บ น าไปส การเปล ยนแปลงท จ าเป น เพ อให องค การเก ดการเร ยนร น กว ชาการและน กบร หารด านร ฐประศาสนศาสตร หลายท านได ก าหนดข นตอนการ วางแผนไว หลากหลาย ท งท ม ล กษณะคล ายก นและแตกต างก น บางท านก จะให ความส าค ญเฉพาะ ข นตอนการจ ดท าแผน บางท านก ให ความส าค ญท งข นตอนการจ ดท าแผน การด าเน นงานตามแผน

2 210 หร อการน าแผนไปปฏ บ ต และการประเม นผลแผน ซ งในท น จะขอเสนอแนวค ดของน กว ชาการ บางท านด งน ฟ ลเมอร (Fulmer : ) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนไว 12 ข นตอน ด งน 1. การเล อกว ตถ ประสงค (Choose Objectives) เน องจากว ตถ ประสงค เป นจ ดหมาย ปลายทางของการวางแผน ถ าม จ ดหมายปลายทางท แน นอนช ดเจน การกระท าหร อว ธ การกระท าก อาจจะย งยากม ใช น อย ยกต วอย างค อ ถ าท านไม ร ว าท านจะไปไหน ท านก ไม อาจเล อกว ธ การและ ท ศทางของการเด นทางได อย างถ กต องเหมาะสม 2. การส อสารว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ (Communicate Objectives) หมายความว า ผ ร วมงาน ท กคนในองค การควรทราบว ตถ ประสงค ร วมก นต งแต ว ตถ ประสงค ระด บส งขององค การ ลงไปถ ง ว ตถ ประสงค ของแต ละหน วยงาน และควรให ท กฝ ายม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค ด วย 3. การก าหนดข อส นน ษฐานหร อการพยากรณ (Forecasting) หมายถ ง การประเม นหร อ การคาดการณ สถานการณ ในอนาคต ซ งสามารถใช ว ธ การหลาย ๆ ประการ เช น เทคน คเดลฟาย (Delphi Technique) การหาค าเฉล ยเคล อนท (Moving Average) เป นต น 4. การส ารวจทร พยากร (Survey Resources)เป นการตรวจสอบเพ อให แน ใจว า การท าให เก ดผลตามว ตถ ประสงค น นม ความเป นไปได เพ ยงใด ม ทร พยากร และป จจ ยอ น ๆ ท จ าเป นในการ ท างานตามแผนให ส าเร จเพ ยงใด ท งน เพ อป องก นการวางแผนแบบสร างว มานในอากาศ โดยไม ม ป จจ ยท จะท าให บรรล ผลส าเร จได 5. การก าหนดนโยบาย (Establish Policies) เป นการก าหนดแนวทางในการต ดส นใจ อย างกว าง ๆ ส าหร บให คนในองค การย ดเป นหล กในการปฏ บ ต งานร วมก น 6. การระบ ทางเล อก(Identify Alternatives)หมายถ งระบ ว ธ การหร อหนทางท จะน าไป ปฏ บ ต ให บรรล ผลส าเร จ อย างน อย 2 ทางเล อก และควรเป นทางเล อกท ม ความเป นไปได 7. เปร ยบเท ยบทางเล อก (Compare Alternatives)เป นการประเม นทางเล อกท งหลายท ม อย เพ อด ความเป นไปได ในการน าแผนไปปฏ บ ต และด ว าจะเก ดผลกระทบอะไรบ างถ าเล อกทางเล อกน น 8. การเล อกแนวทางการกระท า (Choose a Course of Action) เม อประเม นทางเล อกและเปร ยบเท ยบ ทางเล อกแล ว จะต องต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสม ไม ควรล งเลให เส ยเวลา ถ าไม จ าเป น 9. การสร างแนวปฏ บ ต และกฎเกณฑ (Create Procedures and Rules) เป นการเข ยนรายละเอ ยด ของการกระท าโดยม นโยบายเป นกรอบ บอกถ งข นตอนการกระท าเป นล าด บท ละข นต งแต ต นไป จนจบเป นกระบวนการ

3 การก าหนดงบประมาณ (Establish Budgets) งบประมาณถ อเป นเคร องม อส าค ญใน การปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จ ซ งต องระบ ล กษณะของงบประมาณให ช ดเจน โดยเข ยนเป นแผน ทางการเง นหร อแผนงบประมาณ 11. การก าหนดตารางเวลา (Establish Time Tables) เป นการก าหนดตารางเวลาในการ ปฏ บ ต งานโดยใช เทคน คการวางแผนและการควบค มงาน เช น Gantt Chart, PERT, CPM เป นต น 12. การต ดส นใจเร องมาตรฐาน (Decide on Standard) ม การก าหนดมาตรฐานเพ อว ด การปฏ บ ต งานตามแผน เม อม แผนแล วก ต องม การควบค มให ปฏ บ ต ตามแผนและม การประเม นผล แผนเป นข นตอนส ดท าย กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร อาจเข ยนเป นข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท การต ดส นใจเร องมาตรฐาน 11 ก าหนดตารางเวลา 10 ก าหนดงบประมาณ 9 สร างแนวทางปฏ บ ต และกฎเกณฑ 8 เล อกทางเล อก 7 เปร ยบเท ยบทางเล อก 6 ระบ ทางเล อก 5 ก าหนดนโยบาย 4 ส ารวจทร พยากร 3 การก าหนดข อส นน ษฐาน 2 บอกว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ 1 การเล อกว ตถ ประสงค แผนภ ม ท 30 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร จะเห นว าม 12 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การเล อกว ตถ ประสงค จนกระท งถ งข นตอนท 12 การต ดส นใจเร องมาตรฐาน ซ งเน น การวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน(Planning Formulation)เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงาน ตามแผนหร อการประเม นผลแผน

4 212 ส วน เบรต น (Breton : 29 44) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนตามข นตอน ด งต อไปน 1. ต องม ความแน ใจถ งความต องการในการวางแผน หมายถ ง ผ ม หน าท ในการต ดส นใจว า ควรจะม การวางแผนในเร องต าง ๆ หร อไม จะต องใช ด ลยพ น จท ม หล กการและเหต ผล และข อม ล ประกอบการพ จารณาพอสมควร โดยควรจะใช หล กเกณฑ ก าหนดความต องการมาเป นส ง ประกอบการพ จารณา 2. ต องก าหนดว ตถ ประสงค ของแผนงานให ช ดเจน การก าหนดว ตถ ประสงค จะต องช ดเจน เข าใจง าย ไม ซ บซ อน สามารถว ดได และน าไปปฏ บ ต ได และต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค หล ก และนโยบายหล กของหน วยงานด วย 3. การเตร ยมห วข อกว าง ๆ (Broad Outline) ของแผนเพ อเสนอผ บ งค บบ ญชา เม อก าหนด ว ตถ ประสงค แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดขอบข ายหล กการกว าง ๆ ของแผน เช น เน นความ จ าเป นท ต องม แผน ผลท คาดว าจะได ร บ ว ธ ด าเน นงาน บ คลากร ฯลฯ เม อเสนอขออน ม ต แล วจ ง ด าเน นการวางแผนอย างละเอ ยดต อไป การปฏ บ ต เช นน ก เพ อป องก นการส ญเส ยทร พยากรในการ วางแผนโดยท ไม ได ร บการอน ม ต 4. การขออน ม ต ข อเสนอของแผน เม อเตร ยมข อเสนอของแผนเสร จแล วก จะน าเสนอต อ ผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช นข นไปเพ ออน ม ต ข นตอนน ส าค ญมาก ถ าข อเสนอของแผนขาดเหต ผล ขาดข อม ล หร อข อม ลไม ช ดเจน ขาดการศ กษาป ญหาข อเท จจร ง การอน ม ต อาจม ป ญหาได ด งน น ผ เตร ยมข อเสนอแผนจะต องม ความละเอ ยดรอบคอบ และย ดหล กเหต ผล 5. การก าหนดต วบ คคลผ วางแผนและผ ร บผ ดชอบ เม อข อเสนอของแผนได ร บการอน ม ต แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดต วบ คคลผ ร บผ ดชอบ โดยมอบอ านาจหน าท ให เป นส ดส วนตามหล กการ ของการบร หาร 6. การก าหนดห วข ออย างแน นอนของแผน ในข นน จะต องก าหนดรายละเอ ยดเพ อเป น หล กปฏ บ ต งานประจ าว น (day-to-day work) ว าจะปฏ บ ต อะไรบ างในแต ละว น และท าความเข าใจ ก บแต ละฝ ายท ร บผ ดชอบ เพ อป องก นการท างานซ าซ อนหร อหร อก าวก ายก น 7. การต ดต อก บหน วยงานท เก ยวข อง เป นข นตอนท ผ น าแผนไปปฏ บ ต จะต องต ดต อก บ บ คคลหร อหน วยงานอ นเพ อขอข อม ลท ต องการมาใช ในการด าเน นก จกรรมต าง ๆ 8. การหาข อม ลและต วเลขท จ าเป น การรวบรวมข อม ลในข นน หมายถ งการรวบรวม ข อม ลด บ และข อม ลท จ ดท าแล ว ซ งม ว ธ การ เช น การส มภาษณ การถาม การอ านรายงาน และ การบ นท กต างๆ ซ งผ วางแผนจะต องใช เคร องม อท แม นตรงและเช อถ อได ในการเก บรวบรวม ข อม ลท งจากแหล งข อม ลปฐมภ ม และแหล งข อม ลท ต ยภ ม

5 การประเม นข อม ล เม อรวบรวมข อม ลได แล ว ผ วางแผนจะต องประเม นข อม ลท เก บ มาว าเพ ยงพอหร อไม ถ กต องหร อไม ครบถ วนหร อไม ถ าข อม ลย งบกพร องก กล บไปเก บข อม ล เพ มเต ม หากข อม ลครบถ วนก จะอ านข อม ล แปลข อม ลและประเม นข อม ลต อไป 10. การสร ปและเตร ยมแผนช วคราว เป นการเล อกแนวทางปฏ บ ต ท ม ความเป นไปได เช น แผนการจ ดซ อจะต องพ จารณาส วนย อยลงไปว าจะซ อจากแหล งไหนมาได บ างในจ านวนหลายแหล ง แล วเล อกเอาแหล งท เหมาะสมท ส ดในการพ จารณาเล อกซ อด งกล าว 11. น าเอาส วนของแผนท ก าหนดไว มารวมก นเป นแผนช วคราว (Tentative Plan) เป นข น การจ ดท าแผนช วคราวเพ อเตร ยมท าแผนถาวรข นต อไป 12. การเตร ยมข นส ดท าย เม อได ท าการทดสอบแผนเป นท พอใจแล ว ผ วางแผนก เตร ยมก าหนดข นส ดท ายได เลย ถ าแผนน นประกอบด วยแผนย อย โครงการหร อส วนประกอบ ก ควร รวมเป นแผนเด ยวก น 13. การทดสอบและปร บปร งแผน ถ าแผนม ล กษณะซ บซ อนและม ความส าค ญมาก ผ วางแผน อาจท าการทดสอบแผนอ กคร งเพ อความแน ใจในความถ กต องและเพ อให แผนม ความสมบ รณ หากพบป ญหาจะได หาทางแก ไขได ถ กต อง การทดสอบแผนในข นน เพ อแน ใจว าผ อ นเข าใจแผน ตรงก น และให แผนม ความสมบ รณ ถ กต องมากย งข น 14. การขออน ม ต แผน เป นข นตอนเสนอผ ม อ านาจหร อผ บ งค บบ ญชาพ จารณาอน ม ต แผน เม อแผนได ร บการอน ม ต แล วจะได ด าเน นการในข นตอนต อไป ข นตอนหร อกระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น อาจแสดงให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 31

6 การขออน ม ต แผน 13 ทดสอบและปร บปร งแผน 12 เตร ยมแผนข นส ดท าย 11 รวมแผนช วคราว 10 การสร ปและเตร ยมแผนช วคราว 9 การประเม นข อม ล 8 การหาข อม ลและต วเลขท จ าเป น 7 การต ดต อก บหน วยงานท เก ยวข อง 6 การก าหนดห วข ออย างแน นอนของแผน 5 การก าหนดต วบ คคลผ วางแผน 4 การขออน ม ต ข อเสนอของแผน 3 เตร ยมห วข อกว าง ๆ 2 ก าหนดว ตถ ประสงค 1 ก าหนดความต องการว าควรจะม แผนหร อไม แผนภ ม ท 31 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น จะเห นว าม 14 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การก าหนดความต องการว าควรจะม แผนหร อไม จนกระท งถ งข นตอนท 14 การขอ อน ม ต แผน ซ งเน นการวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงานตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของฟ ลเมอร ส วนเวร กซ และค นท (Weihrich & Koontz : ) ได เสนอข นตอนในการวางแผน ควบค ก บกระบวนการวางแผนไว 8 ข นตอน ด งน 1. การร บร โอกาสหร อการแสวงหาโอกาส (Being Aware of Opportunities) โดยเน นไป ท การตลาด การแข งข นความต องการของล กค า จ ดแข งขององค การ จ ดอ อนขององค การ 2. การก าหนดว ตถ ประสงค หร อเป าประสงค (Setting Objectives or Goals) โดยระบ ให ช ดเจนว าเราต องการอะไร ท ไหน เม อไร อย างไร 3. การพ จารณาถ งสถานท ท เก ยวข องก บการวางแผน (Considering Planning Premises) เช น ม ส งแวดล อมใดเก ยวข องในการวางแผนบ าง ท งส งแวดล อมภายใน และส งแวดล อมภายนอก

7 การก าหนดทางเล อก (Identifying Alternatives)เป นการก าหนดทางเล อกท ด ท ส ด ท จะน า ไปปฏ บ ต ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 5. การเปร ยบเท ยบทางเล อกหร อการประเม นทางเล อก (Comparing Alternatives or Evaluating Alternatives)โดยเน นทางเล อกท เหมาะสมท ส ด เพ อน าไปส การบรรล ว ตถ ประสงค และต องเป น ทางเล อกท เส ยค าใช จ าย (Cost) น อย แต ให ผลประโยชน (Benefit)ส งส ด 6. การเล อกทางเล อก (Choosing an Alternative) ค อ การเล อกทางเล อกเพ ยงทางเล อกเด ยว ท เหมาะสมท ส ดในการน าไปปฏ บ ต 7. การก าหนดส งสน บสน นแผน(Formulating Supporting Plans) เช นว สด อ ปกรณ บ คลากร งบประมาณ เป นต น 8. การก าหนดแผนงบประมาณ(Numberizing plans by Budgeting)โดยก าหนดรายร บ รายจ าย และแผนการใช เง นให ช ดเจน กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของเวร กซ และค นท อาจแสดงได ด งแผนภ ม ท 32

8 216 BEING AWARE OF OPPORTUNITY In light of : The market Competition What customers want Our strengths Our weaknesses SETTING OBJECTIVES OR GOALS Where we want to be and what we want to accomplish CONSIDERING PLANNING PREMISES In what environment - internal or external will our plans operate? COMPARING ALTERNATIVES IN LIGHT OF GOALS SOUGHT Which alternative will give us the best chance of meeting our goals at the lowest cost and highest profit? CHOOSING AN ALTERNATIVE Selecting the course of action we will pursue FORMULATIVE SUPPORTING PLANS Such as plans to : Buy equipment Buy materials Hire and train workers Develop a new product IDENTIFYING ALTERNATIVES What are the most promising alternatives to accomplishing our objectives? NUMBERIZING PLANS BY MAKING BUDGETS Develop such budgets as : Volume and price of sales Operating expenses necessary for plans Expenditures for capital equipment แผนภ ม ท 32 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเ วร กซ และค นท (ท มา Weihrich & Koontz : 131)

9 217 ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเวร กซ และค นท จะเห นว าม 18 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การร บร โอกาสหร อการแสวงหาโอกาส จนกระท งถ งข นตอนท 8 การก าหนด แผนงบประมาณ ซ งเน นการวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงานตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของฟ ลเมอร และเบรต น ส าหร บไดอานา และ ป เตอร (Diana & Peter : 67 68)ได สร ปกระบวนการวางแผน ท ม เหต ผลไว ด งน 1. การระบ ป ญหาหร อการก าหนดป ญหา 2. การค ดเล อกป ญหาและจ ดล าด บความส าค ญของป ญหา 3. การก าหนดทางเล อกในการแก ป ญหาให บรรล ผลส าเร จ 4. การพยากรณ ทางเล อกแต ละทางเล อก 5. การเปร ยบเท ยบทางเล อกแต ละทางเล อก 6. การเล อกทางเล อกท เหมาะสมท ส ดในการแก ป ญหา กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานาและป เตอร อาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 33 6 การเล อกทางเล อกท เหมาะสม 5 การเปร ยบเท ยบทางเล อก 4 การพยากรณ ทางเล อกแต ละทางเล อก 3 การก าหนดทางเล อก 2 การค ดเล อกป ญหาและจ ดล าด บความส าค ญของป ญหา 1 การระบ ป ญหา แผนภ ม ท 33 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานา และ ป เตอร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานา และ ป เตอร จะเห นว าม 6 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การระบ ป ญหา จนกระท งถ งข นตอนท 6 การเล อกทางเล อกท เหมาะสม ซ งเน น

10 218 การวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation)เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงาน ตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของ ฟ ลเมอร เบรต น เวร กซ และค นท ส วนบร กเนอร และโคพ (Brickner & Cope : 28 32) ได กล าวถ งกระบวนการวางแผน ไว ด งน 1. การสร างสมมต ฐานเก ยวก บอนาคต น กวางแผนจะต องพ จารณาอย างล กซ งต องว เคราะห ถ งความพร อมขององค การ ต องค าน งถ งป จจ ยภายนอกและป จจ ยภายในองค การ เพ อเป นข อม ลใน การก าหนดว ตถ ประสงค ในการวางแผนต อไป 2. การก าหนดว ตถ ประสงค หล งจากได พ จารณาข อม ลต าง ๆ อย างละเอ ยดรอบคอบแล ว น กวางแผนจะต องก าหนดว ตถ ประสงค ขององค การอย างกว าง ๆ ว าจะม ท ศทางอย างไร 3. การพ ฒนากลย ทธ การด าเน นงานขององค การจะบรรล ตามว ตถ ประสงค หร อไม เพ ยงใดน น ผ ด าเน นการจะต องม กลย ทธ หร อย ทธศาสตร (Strategy) หร อว ธ การท เหมาะสม ซ งน กวางแผนจะต อง ก าหนดกลย ทธ ให เหมาะสมตามล กษณะของงานและสภาพแวดล อมขององค การ 4. การก าหนดเป าหมายระยะปานกลาง เน องจากการก าหนดว ตถ ประสงค เป นการ ก าหนดอย างกว าง ๆ ท าให น าไปปฏ บ ต ได ยาก จ งต องม การก าหนดนโยบายโดยระบ ระยะเวลาและ ผลท คาดว าจะเก ดข นเช งปร มาณและเช งค ณภาพ เพราะจะช วยให ผ ปฏ บ ต มองเห นท ศทางในการ ท างานช ดเจน และเวลาท ระบ ไว ย งช วยเป นแรงกระต นให การท างานส าเร จตามเป าหมายอ กด วย 5. การก าหนดแผนปฏ บ ต งาน ต องก าหนดไว ละเอ ยดเพ อสน บสน นให การปฏ บ ต งานบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยต องระบ เก ยวก บทร พยากรท ใช บ คคลท ร บผ ดชอบ ระยะเวลา หน วยงานท เก ยวข องและผลล พธ ท ต องการ 6. การปฏ บ ต ตามแผนหร อการใช แผน เป นข นตอนน าแผนน นไปปฏ บ ต ให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว กล าวค อท กส วนของแผนจะต องเคล อนไหว ไม หย ดน ง และต องอาศ ย ป จจ ยต าง ๆ สน บสน นมาก เช น งบประมาณ บ คลากร ว สด อ ปกรณ การม ส วนร วม เป นต น 7. กลไกของข อม ลย อนกล บ เม อม การน าแผนไปปฏ บ ต แล วจะต องม การต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต โดยเท ยบก บมาตรฐานท ก าหนดไว ถ าผลท เก ดข นไม เป นเป นไปตาม มาตรฐานท ก าหนดก จะต องพ จารณาจากข อม ลย อนกล บ (Feedback) ว าบกพร องในข นตอนใด เพ อจะ ได มาหาปร บปร งแก ไขแผนหร ออาจยกเล กแผนไปถ าจ าเป น กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพอาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 34

11 219 7 กลไกของข อม ลย อนกล บ 6 การปฏ บ ต ตามแผน 5 การก าหนดแผนปฏ บ ต 4 การก าหนดเป าหมายระยะปานกลาง 3 การพ ฒนากลย ทธ 2 การก าหนดว ตถ ประสงค 1 การสร างสมม ต ฐานเก ยวก บอนาคต แผนภ ม ท 34 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพ ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพ จะเห นว าม 7 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การสร างสมม ต ฐานเก ยวก บอนาคต จนกระท งถ งข นตอนท 7 กลไกของข อม ลย อนกล บ ซ งเน นการวางแผนครอบคล มท งข นตอนการจ ดท าแผน(Planning Formulation)การด าเน นงานตามแผน และการประเม นผลแผน นอกจากน นด นแคน (Duncan) ได พ จารณากระบวนการวางแผนออกเป น 5 ข นตอน ค อ 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค โดยค าน งถ งป จจ ยน าเข าและสภาพแวดล อม ความเป นจร ง สภาวะทางเศรษฐก จและส งคม และบรรยากาศทางการเม อง 2. การท านายการเปล ยนแปลงในอนาคตหร อการคาดการณ ในอนาคตว าถ าจะให บรรล ว ตถ ประสงค จะต องค าน งถ งส งใดในอนาคตบ าง เช น จะม ทร พยากรเพ ยงพอหร อไม 3. การพ ฒนากลย ทธ ส าหร บการปฏ บ ต ตามแผน ค อ การพ ฒนาย ทธว ธ เพ อให การน าแผน ไปปฏ บ ต ส าเร จได ง าย 4. การปฏ บ ต ตามแผน ค อ การน าแผนท ได ร บการอน ม ต แล วไปปฏ บ ต จร งซ งต องอาศ ย ป จจ ยต าง ๆ สน บสนน มาก 5. การต ดตามผล เป นข นตอนส ดท ายหล งจากม การน าแผนไปปฏ บ ต แล ว ค อจะต องม การก าก บด แลต ดตามผลความก าวหน าและป ญหาอ ปสรรคท อาจเก ดข น กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของของด นแคน อาจเข ยนเป นข นตอน ให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 35

12 220 5 การต ดตามผล 4 การปฏ บ ต ตามแผน 3 การพ ฒนากลย ทธ 2 การท านายการเปล ยนแปลงในอนาคต 1 การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค แผนภ ม ท 35 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของด นแคน ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของด นแคน จะเห นว าม 5 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค จนกระท งถ งข นตอนท 5 การต ดตามผล ซ งเน น การวางแผนครอบคล มท งข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) การปฏ บ ต ตามแผน และ การประเม นผลแผน ส วน ปกรณ ปร ยากร (2538 : ไม ปรากฎเลขหน า) ได สร ปกระบวนการวางแผนไว 9 ข นตอน ค อ 1. การระบ ข อม ลเก ยวก บสภาพป ญหาและความต องการ ถ าเป นการวางแผนขององค การ ภาคร ฐ ผ ท ม ส วนในการเสนอป ญหาและความต องการอาจเป นข าราชการประจ า น กการเม อง น กว ชาการ กล มผลประโยชน และประชาชน เป นต น 2. การพ จารณาแนวโน มการพยากรณ ในอนาคต เม อทราบป ญหาและความต องการของ ผ เสนอป ญหาแล ว น กวางแผนก จะพ จารณาแนวโน มในการแก ไขป ญหาในอนาคต ว าจะม ความ เป นไปได มากน อยเพ ยงใด ม ป จจ ยอะไรบ างท จะเอ อต อการแก ไขป ญหาและสนองความต องการบ าง 3. การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป นการก าหนดส งท คาดหว งหร อส งท ต องการ จะบรรล ในอนาคต โดยจะต องก าหนดให ช ดเจน ว ดได และปฏ บ ต ได 4. การพ จารณาของผ ม อ านาจต ดส นใจ เป นการพ จารณาเบ องต นของผ บร หารหร อผ ม อ านาจ ต ดส นใจว าว ตถ ประสงค ท ก าหนดน นช ดเจนหร อไม ม โอกาสจะกระท าให ส าเร จได ง ายหร อยาก 5. การก าหนดทางเล อก และการว เคราะห ทางเล อก น กวางแผนจะเป นผ ก าหนดทางเล อกท เหมาะสมในการแก ไขป ญหา หร อสนองตอบต อความต องการ อย างน อย 2 ทางเล อก และว เคราะห ข อด ข อเส ยของแต ละทางเล อก ก อนต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสม 6. การก าหนดว ธ การด าเน นงาน เม อต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสมได แล ว จ งก าหนด ว ธ การด าเน นงาน หร อส งท จะกระท าต งแต ต นจนกระท งส นส ดแผน โดยเข ยนเป นรายละเอ ยด 7. การเสนอแผนเพ อพ จารณา เม อเข ยนรายละเอ ยดของแผนเสร จแล ว ก จะเสนอแผน เพ อให ผ ม อ านาจพ จารณา

13 การปฏ บ ต ตามแผนหร อการด าเน นงานตามแผน เม อแผนได ร บการอน ม ต แล ว ผ ท เก ยวข อง ก จะน าแผนไปปฏ บ ต ต อไป 9. การประเม นผลแผน หล งจากน าแผนไปปฏ บ ต แล ว จะทราบว าบรรล ผลส าเร จมากน อย เพ ยงใดก จะต องม การต ดตามและประเม นผลแผน ซ งอาจประเม นก อน ประเม นระหว าง หร อ ประเม นหล งก ได ข นอย ก บร ปแบบของการประเม นผลน นๆ กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของของปกรณ ปร ยากร อาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 36 9 การประเม นผลแผน 8 การปฏ บ ต ตามแผน 7 การเสนอแผนเพ อพ จารณา 6 การก าหนดว ธ การด าเน นงาน 5 การก าหนดทางเล อกและว เคราะห ทางเล อก 4 การพ จารณาของผ ม อ านาจต ดส นใจ 3 การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 การพ จารณาแนวโน มในอนาคต 1 การระบ ข อม ลเก ยวก บป ญหาและความต องการ แผนภ ม ท 36 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของปกรณ ปร ยากร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของปกรณ ปร ยากร จะเห นว าม การระบ กระบวนการวางแผนไว ค อนข างละเอ ยดม 9 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การระบ ข อม ลเก ยวก บ ป ญหาและความต องการจนกระท งถ งข นตอนส ดท าย การประเม นผลแผน ซ งเน นการวางแผน ครอบคล ม ท งข นตอนการจ ดท าแผน (Planed Formulation) การปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) และ การประเม นผลแผน (Planed Evaluation) จากแนวความค ดของน กว ชาการด านการวางแผนท กล าวมาข างต น ว เคราะห ได ว า แนวความค ดของฟ ลเมอร เบรต น เวร กซ และค นท ไดอานา และป เตอร น นได ระบ ข นตอนต าง ๆ ไว ละเอ ยด และม ข นตอนย อยคล ายๆก น แต อย ในข นการจ ดท าแผน (อน ม ต แผน) เท าน น ไม ได เน นถ ง ข นตอนการปฏ บ ต ตามแผนและการประเม นผลแผน ส วนบร กเนอร และโคพ ได ก าหนดท งข นตอน

14 222 การจ ดท าแผน การปฏ บ ต ตามแผน และกลไกของข อม ลย อนกล บ (Feed back) ส วนด นแคน และ ปกรณ ปร ยากร ได กล าว ถ งกระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนครอบคล มต งแต ข นการจ ดท าแผน ข นการปฏ บ ต ตามแผน และข นการประเม นผลแผน ซ งเป นกระบวนการวางแผน จร ง ๆ เพราะมองเป นระบบต งแต การเร มต นจ ดท าแผนหร อก าหนดแผน การปฏ บ ต ตามแผน และ การประเม นผลแผน ตลอดจนการปร บปร งแก ไขแผน กล าวโดยสร ป กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนท เป นท ยอมร บก น โดยท วไปน น สร ปเป น 3 ข นตอนใหญ ๆ ค อ ข นการจ ดท าแผน (Planned Formulation) ข นการปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) และข นการประเม นผล (Planned Evaluation) (อน นต เกต วงศ : 368) ซ งสามารถเข ยนเป นแผนภ ม ได ด งน การจ ดท าแผน (Planned Formulation) การประเม นผลแผน (Planned Evaluation) การปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) แผนภ ม ท 37 กระบวนการวางแผนโดยท วไป กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผน (Steps in Planning) จะม ล กษณะคล ายก บ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ค อ ม 3 ข นตอนใหญ ๆ ซ งจะได อธ บายรายละเอ ยดต อไป 1. การจ ดท าแผน (Planned Formulation) ข นการจ ดท าแผนเป นข นตอนแรกของกระบวนการวางแผน ถ อว าเป นข นตอน ท ย งยาก ต องอาศ ยความร ประสบการณ และเทคน คต าง ๆในการรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล และป ญหาต าง ๆ อ นจะน าไปส การแสวงหาแนวทาง หร อทางเล อกในการแก ไขป ญหาท เหมาะสม ซ งข นตอนจ ดท าแผนประกอบไปด วยข นตอนย อย ๆ ด งน

15 การรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบ ณฑ ตยสถาน : 134) ได ให ความหมายของข อม ลไว ว า ข อม ล(Data) หมายถ ง ข อเท จจร งหร อส งท ถ อหร อยอมร บว าเป น ข อเท จจร ง ส าหร บใช เป นหล กอน มานหร อหาความจร งหร อการค านวณ หร อ ข อม ลหมายถ ง ข อเท จจร งท ได จากการเก บรวบรวมข อม ลท ได จากกล มเป าหมาย หร อเอกสาร หร อหล กฐานอ นท เก ยวข อง เพ อน ามาใช ตอบค าถามประเด นท ต องการ (ส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ : 94) ส าหร บส จ ตรา บ ณยร ตพ นธ (2546 : 184 )ได กล าวว า ข อม ลหมายถ งข อความจร ง ข าวสารท อาจแสดง ออกมาในร ปของต วเลขและไม ใช ต วเลขก ได ส วนศร ไพร ศ กด ร งพงศาก ลและเจษฎาพร ย ทธนว บ ลย ช ย (2549 : 16) ได ให ความหมายว า ข อม ลหมายถ งข อเท จจร งท เก ยวก บเหต การณ หร อข อม ลด บท ย งไม ผ านการประมวลผล ย งไม ม ความหมายในการน าไปใช งาน ซ งข อม ลอาจเป นต วเลข อ กษร หร อ ร ปภาพเคล อนไหว นอกจากน นเสนาะ แสงมณ (2550 : 51)กล าวว า ข อม ลหมายถ งข อเท จจร งหร อ เหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น บ คคล ส งของ สถานท ต วอ กษร ต วเลขหร อส ญล กษณ ใด ๆ กล าวโดยสร ปข อม ล (Data) หมายถ ง ความจร ง ข าวสาร ท อาจแสดงออกมาในร ปของ ต วเลขและไม ใช ต วเลขก ได เช น สถ ต ต าง ๆ ข อม ลท ม การบ นท กไว แน นอนในร ปของเอกสาร รายงาน บทความ ผลการว จ ย แผนงาน โครงการท ม อย แล ว ตลอดจนเส ยงเร ยกร อง (Voices) จาก ผ ปฏ บ ต งาน กล มผลประโยชน ประชาชน หร อผ ร บบร การ และส อมวลชน (Mass Media) ต าง ๆ ซ งน กวางแผนจะต องรวบรวมข อม ลท งด านกายภาพ เศรษฐก จ ส งคม การเม อง การบร หารและ ส งแวดล อมต าง ๆ ด วยเทคน คว ธ การท ม ความแม นตรงและเช อถ อได ในการเก บรวบรวมข อม ลอาจ เก บจากแหล งข อม ลปฐมภ ม (Primary Data) เช น การจ ดเก บข อม ลโดยตรงจากพ นท หร อต วบ คคล ท เป นกล มต วอย าง เพราะข อม ลท ม อย แล วอาจม รายละเอ ยดไม ตรงก บส งท เราต องการ หร อม ข อม ล ไม เพ ยงพอต องม การจ ดเก บใหม ซ งว ธ การเก บรวบรวมข อม ลจากแหล งปฐมภ ม สามารถใช เคร องม อ เช น การส งเกต การส ารวจ การใช แบบสอบถาม การส มภาษณ ฯลฯ หร อแหล งข อม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) ก ได เช น การเก บรวบรวมข อม ลในร ปของเอกสาร ต วเลข สถ ต ตาราง กราฟ รายงาน บทความ ผลการว จ ย แผนภ ม หร อแผนท ฯลฯ แล วแต ล กษณะของข อม ลท ต องการ เม อท าการเก บรวบรวมข อม ลเสร จแล วก จะน าข อม ลน นมาว เคราะห เพ อแยกแยะป ญหาท ส าค ญต อไป 1.2 การว เคราะห สถานการณ การว เคราะห สถานการณ (Situation Analysis) เป นการว เคราะห เพ อช วยให น กบร หาร ต ดส นใจเป นไปตามท ศทางท ก าหนดเป าหมายอย างแท จร ง โดยปกต องค การจะต องท าการว เคราะห สถานการณ ท งสภาพแวดล อมภายในและภายนอกขององค การเพ อตรวจสอบท งอด ต ป จจ บ น และ แนวโน มในอนาคต ก อนการก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ จ ดม งหมาย โดยใช ต วแบบ SWOT

16 224 Analysis (ปกรณ ปร ยากร : 85) ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บจ ดแข งหร อจ ดเด น (Strengths) จ ดอ อนหร อจ ดด อย(Weaknesses)ซ งเป นป จจ ยภายในองค การ เช น โครงสร างองค การ บ คลากร งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ส งแวดล อมในองค การ เป นต น และว เคราะห ข อม ลเก ยวก บโอกาส (Opportunity) ตลอดจนข อจ าก ดหร อภาวะค กคามต าง ๆ (Threat) ซ งเป นป จจ ยภายนอกองค การ ท เก ยวข องก บการวางแผน เช น ประชากร เศรษฐก จ การเม องและกฎหมาย ว สด อ ปกรณ ส งคมและ ว ฒนธรรม ส งแวดล อม เทคโนโลย ค แข งข น ตลอดจนการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการเปล ยนแปลง ในอนาคต เช น แนวโน มจ านวนประชากรของประเทศจะเพ มเท าไร เทคโนโลย จะพ ฒนาไปอย างไร ตลาดจะต องการส งใด ล กค าหร อผ ร บบร การเป นกล มใด เป นต น ส าหร บรายละเอ ยดจะได กล าว ต อไปในบทท การพ จารณาป ญหา เม อน กวางแผนได ท าการว เคราะห ข อม ลแล ว จะท าให ทราบถ งป ญหา (Problems) และความต องการ(Needs)ของประชาชนหร อผ ร บบร การ ซ งน กวางแผนจะต องพ จารณาว าล กษณะ หร อสภาพการณ เช นใดเป นป ญหาส าค ญท จะต องวางแผนแก ไข ซ งโดยท ว ๆไปป ญหาท จะต องน ามา พ จารณาวางแผนควรม ล กษณะ ด งน เป นป ญหาสาธารณะหร อ เป นป ญหาท ม ผลกระทบต อส วนรวม ม ใช ป ญหา ส วนบ คคล เช น ความขาดแคลนบร การสาธารณะ การขาดแคลนสาธารณ ปโภคต าง ๆ ป ญหาภ ยแล ง ป ญหาความยากจน ป ญหายาเสพต ดให โทษ เป นต น ป ญหาท เป นความเด อดร อนของประชาชน เช น การขาดแคลนท อย อาศ ย การขาดแคลนแหล งน า การขาดท ด นท าก น ราคาน าม นแพง ส นค าอ ปโภคบร โภคราคาแพง อาชญากรรม การจราจรต ดข ด มลภาวะ ฯลฯ ป ญหาท เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา เช น การเพ มของประชากรอย าง รวดเร ว การขาดแคลนพล งงานเช อเพล ง ภาวะโลกร อน ประชากรม รายได ต า การว างงาน ส ขภาพ อนาม ยไม ด ประชากรม การศ กษาต า เด กเร ร อน ยาเสพต ดให โทษ ฯลฯ ข นตอนน น กวางแผนจะต องก าหนดเค าโครงหร อโครงร างของการวางแผนให ช ดเจนว า ป ญหาท ต องการวางแผนแก ไขน นม ความร นแรงอย างไร นโยบายของร ฐต อป ญหาน เป นอย างไร 1.4 การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป นการก าหนดมาตรฐานส าหร บการต ดส นใจ เล อกว าท ศทางการด าเน นงานตามแผนควรจะเป นไปในทางใด ก จกรรมน นม อะไรบ าง และจะต อง ใช ระยะเวลาเท าไรเราจ งจะสามารถว ดผลท เก ดข นได การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายจะต อง

17 225 ช ดเจนและสนองความต องการของประชาชนได รวมท งสามารถน าไปปฏ บ ต ได ด วย การก าหนด ว ตถ ประสงค จ งเป นห วใจส าค ญของการวางแผน ค าว า ว ตถ ประสงค ซ งภาษาอ งกฤษใช ค าว า Objective ม ผ ให ความหมายไว ต าง ๆ ก นค อ ป ระช ย เป ยมสมบ รณ (2539 : 162) ได ให ความหมายว าว ตถ ประสงค หมายถ ง ผลท คาดหว งว า จะสามารถบรรล ถ งได ภายใต ม ต ของเวลาและพ นท ท ก าหนด รวมท งระบ ถ งเกณฑ มาตรฐานส าหร บ ประเม นความส าเร จ จากความหมายด งกล าวว เคราะห ได ว า การก าหนดจ ดหมายปลายทางท ต องการจะบรรล น นจะก าหนดไว อย างกว าง ๆ โดยม กรอบของเวลาท จะกระท าในอนาคตและพ นท ท ด าเน นการท ช ดเจน ตลอดถ งการก าหนดเกณฑ หร อมาตรฐานเพ อว ดความส าเร จด วย แอกคอฟฟ (Ackoff) (อน นต เกต วงศ : 22)ได อธ บายว า ว ตถ ประสงค หมายถ ง สภาพหร อผลผล ตหร อผลงานของพฤต กรรมซ งเป นท พ งประสงค อาจเป นบางส งท ต องการและ ย งไม ม อย ขณะน หร อม อย แล วและต องการให ม อย ต อไป ความหมายด งกล าวจะเน นส งท ต องการ จะหามาใหม หร อการร กษาส งท ม อย แล วให คงอย ต อไป ท เก ยวก บผลผล ต หร อผลงานท พ งประสงค ซ งจะต องม การกระท าบางอย างหร อหลายอย างในอนาคต ซ งเป นเร องของการวางแผนท งส น ประส ทธ ตงย งศ ร (ม.ป.ป. : 1-4) ได กล าวว า ว ตถ ประสงค หมายถ งเป าหมายในอนาคต (Future Target) หร อผลส ดท าย(End Result)ท องค การต องการให เก ดข น ความหมายด งกล าว คล ายคล งก บแอกคอฟฟ ในแง ท เป นผลผล ตหร อหร อผลงานหร อผลส ดท ายท องค การต องการให เก ดข นหร อพ งประสงค ซ งโดยปกต ม กจะเป นผลท ต องการเช งบวก ต าราบางเล มใช ค าว า ว ตถ ประสงค ในภาษาอ งกฤษแตกต างก นเช น Purpose Goal End Objective และTarget เป นต น ส วนค าในภาษาไทยก ม กจะใช ต างก นจนแยกไม ออกว า อะไรเป น ว ตถ ประสงค ระด บส ง อะไรเป นว ตถ ประสงค ระด บปานกลาง และอะไรเป นว ตถ ประสงค ระด บต น เช น ใช ค าว า จ ดหมายปลายทาง จ ดม งหมาย จ ดประสงค เป าประสงค ว ตถ ประสงค เป าหมาย เป นต น เพ อให เข าใจง ายและม ให เก ดความส บสน ผ เข ยนขอจ ดระด บของว ตถ ประสงค ออกเป น 3 ระด บค อ ว ตถ ประสงค ระด บส ง ซ งเป นการระบ ผลส ดท ายหร อส งท ต องการบรรล อย างกว างๆ ในอนาคต ค าภาษาไทยจะใช ค าว า เป าประสงค หร อจ ดม งหมาย (Goal) ส วนว ตถ ประสงค ระด บกลาง เป น การก าหนดส งท ต องการบรรล ในอนาคตม ความช ดเจนข นกว าว ตถ ประสงค ระด บส ง เพราะเป น การช ให เห นถ งส งท ต องกระท า ซ งค าภาษาไทยจะใช ค าว าว ตถ ประสงค (Objective) และ ว ตถ ประสงค ระด บต น หร อว ตถ ประสงค เช งปฏ บ ต การ เป นการระบ ผลผล ตท ต องการจะบรรล ใน อนาคตอย างช ดเจนและสามารถว ดได ซ งค าภาษาไทยจะใช ค าว า เป าหมาย (Target) ระด บของ ว ตถ ประสงค แสดงได ด งแผนภ ม ท 38

18 226 ว ตถ ประสงค ระด บล าง ว ตถ ประสงค ระด บส ง ว ตถ ประสงค ระด บกลาง เป าประสงค / จ ดม งหมาย (Goal) ว ตถ ประสงค (Objective) เป าหมาย (Target) แผนภ ม ท 38 ระด บของว ตถ ประสงค ล กษณะของจ ดม งหมาย (Goal) ท ม ประส ทธ ผลและเอ อประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ต องม ล กษณะ (สาคร ส ขศร วงศ. ม.ป.ท. : ) ด งน 1. Challenging จ ดม งหมายต องม ล กษณะท าทาย เป นการกระต นสร างแรงจ งใจความอยาก ท างานของผ ปฏ บ ต งานในองค การ 2. Specific and Measurable จ ดม งหมายต องม ล กษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถว ดได ท ง เช งค ณภาพและปร มาณ ไม ควรก าหนดไว ลอย ๆ ซ งการระบ แบบเฉพาะเจาะจงน จะช วยให การว ดผล สะดวกข น และช วยให สามารถประเม นระด บความส าเร จได ช ดเจนมากข นด วย 3. Attainable จ ดม งหมายท ก าหนดต องปฏ บ ต ให บรรล ได ไม เพ อฝ น โดยเฉพาะผ ปฏ บ ต จะได ม ความหว งว าเป าหมายท ท าทายไม ส งหร อยากจนเก นไป หากผ ปฏ บ ต ประเม นว าเป าหมายน นไม สามารถบรรล ได ก อาจลดความคาดหว งในความส าเร จ และลดความพยายามท จะปฏ บ ต ให เป นไป ตามเป าหมายท เก นก าล ง 4. Relevant and Result Oriented จ ดม งหมายท ก าหนดจะต องม ความเก ยวข องโดยตรงก บ งาน และม งเน นไปท ผลล พธ ท ต องการ ผ บร หารไม ควรก าหนดเป าหมายหลากหลายจนเก นไป เน องจากจะท าให ผ ปฏ บ ต ไม สามารถต งใจด าเน นการตามเป าหมายท ไม เก ยวเน องก นพร อม ๆ ก นได และอาจท าให ผ ปฏ บ ต ลดความใส ใจ เน องจากเห นว าไม เก ยวข องก บงานท ร บผ ดชอบ หร อแม จะท า ได ตามเป าหมายน นๆ ก อาจไม ก อให เก ดผลล พธ ท พ งประสงค 5. Time Limited จ ดม งหมายต องม กรอบเวลาท ต องการให ส าเร จอย างช ดเจน ระยะเวลา ด งกล าวควรก าหนดไว อย างพอเหมาะ โดยไม ให นานเก นไปจนผ ปฏ บ ต เก ดความชะล าใจ และไม ส น เก นไปจนไม สามารถท าได ท น

19 227 นอกจากน น โบว และคนอ น ๆ (Bovee et.al) เสนอว าจ ดม งหมายท ม ประส ทธ ผลน นย งต อง ประกอบ ด วยการก าหนดจ ดม งหมายอ ก 3 ประการ ค อ 1. Establishing goals ต องม การบ นท ก และม ข อตกลงก นไว เป นลายล กษณ อ กษร 2. Coordinating goals ต องม การประสานงานของหน วยย อยท อย ในระนาบเด ยวก น 3. Prioritizing goals ต องม การจ ดเร ยงล าด บความส าค ญของจ ดม งหมายว าอ นใดม ความส าค ญ อ นด บหน ง สอง และสาม ให แน นอน โดยอย บนฐานคต ท ว าด วยทร พยากรท หายาก และจ ดม งหมายท ก าหนดข นมาก อน ก จะเป นพ นฐานของความส าเร จของจ ดม งหมายในล าด บต อ ๆ ไป ข อพ งระว งในการต งจ ดม งหมาย (Goal) กรณ ต งจ ดม งหมายส งเก นไปหร อจ ดม งหมาย ไม เหมาะสม อาจก อให เก ดความเส ยงส งในการท างาน และเก ดความแข งข นอย างร นแรงระหว าง ผ ปฏ บ ต งาน จนท าให เก ดความเคร ยด และในท ส ดอาจน าไปส การท จร ตในการปฏ บ ต งานได กรณ ต งจ ดม งหมายไม ครบถ วนท กด าน หร อไม ครบท กช วงเวลา อาจท าให ผ ปฏ บ ต ม งเน นเฉพาะบางเร อง และละเลยการปฏ บ ต บางเร อง ท าให ขาดภาพรวมในการปฏ บ ต งาน และบ อยคร เงท ผ ปฏ บ ต งานให ความส าค ญก บจ ดม งหมายระยะส นมากเก นไป จนละเลยการด าเน นการเพ อผลระยะยาว ด งน น ผ บร หารต องค ดและก าหนดจ ดม งหมายให ครบถ วน และมองภาพรวมขององค การเป นส าค ญ หล กการเข ยนว ตถ ประสงค โฮลท (Holt : ) ได เสนอว าการก าหนดว ตถ ประสงค ท ด ต องพ จารณาจาก ป จจ ยต อไปน 1. ม ความเป นไปได และม ล กษณะเฉพาะเจาะจง (Sensible and Specific) 2. สามารถว ดระด บของความส าเร จได (Measurable) โดยว ธ ทางประจ กษ น ยม ท งเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 3. ม ความต งใจจร งท จะน าไปปฏ บ ต ได (Attainable) น นค อควรต งว ตถ ประสงค ท อย ใน ระด บท สามารถกระท าได ม ใช ก าหนดว ตถ ประสงค ระด บส งเก นกว าท จะเป นไปได 4. ม เหต ผลสอดคล องก บความเป นจร ง (Reasonable) 5. ม การก าหนดระยะเวลาท จะกระท าให ส าเร จ (Time Frame) การก าหนดว ตถ ประสงค ท ด ด งกล าวข างต นอาจเร ยกส นๆให เข าใจง ายว าหล ก SMART ซ งเป นการใช ต วอ กษรแรกของแต ละข อท กล าวมา นอกจากน นการเข ยนว ตถ ประสงค ท ด จะต อง ค าน งถ งส งต อไปน 1. ใช ค าก ร ยาท แสดงถ งความต งใจจร งท จะปฏ บ ต เช น เพ อเพ ม เพ อลด เพ อพ ฒนา เพ อส งเสร ม เพ อรณรงค เพ อแก ไข เพ อปร บปร ง เพ อเผยแพร เป นต น 2. ระบ ผลผล ต(Output)หร อ ระบ ผลล พธ (Outcome)ท ต องการให เก ดข นเพ ยง

20 228 ประการเด ยวในว ตถ ประสงค หน งข อ ถ าเข ยนว ตถ ประสงค หลายข อ ข อใดท าไม ส าเร จเราก สามารถประเม นผลได และว ตถ ประสงค แต ละข อควรให น าหน กข อความส าค ญต าง ๆ ท ช ดเจน ซ งอาจก าหนดเป นว ตถ ประสงค หล ก 1 ข อ และว ตถ ประสงค รอง 1 2 ข อก ได โดยม เง อนไขว าถ า บรรล ว ตถ ประสงค หล กแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค รองก ควรท าต อไป แต ถ าบรรล ว ตถ ประสงค รองแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค หล กก อาจย ต 3. ก าหนดเกณฑ หร อมาตรฐานความส าเร จท สามารถว ดได ถ าระบ เป น ต วเลขได ก ควร ระบ เช น เพ มรายได แก เกษตรกรให ส งกว าป ท ผ านมาไม น อยกว าร อยละ 30 หร อ บ ณฑ ตม งานท า ไม น อยกว าร อยละ 80 หล งจากส าเร จการศ กษาไปแล ว 1 ป 4. ก าหนดช วงเวลา พ นท และกล มเป าหมายให ช ดเจน เน องจากการวางแผนท กระด บต องม การก าหนดว ตถ ประสงค และว ตถ ประสงค เป น ต วก าหนดแนวทางของการกระท าในอนาคต ซ งว ตถ ประสงค จะก อให เก ดความร วมม อร วมใจ ในการปฏ บ ต งาน เพราะผ ร วมงานท กคนม ขอบเขตท ช ดเจนในการปฏ บ ต งาน การประสานงานจะ เป นไปอย างน มนวลเพราะท กคนม ว ตถ ประสงค ร วมก น นอกจากน นการก าหนดว ตถ ประสงค ท ช ดเจนจะก อให เก ดมาตรฐานในการควบค มงาน เพราะการท างานท กอย างจะต องม การควบค ม และประเม นผล และการควบค มท กแบบก ม กจะม มาตรฐานเพ อว ดผลการกระท าน น หากก าหนด ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนว ดความส าเร จไม ได ก ย อมบร หารไม ได (If you can t measure, you can t mange) ในท านองเด ยวก นหากไม สามารถว ดหร อประเม นได ก ย อมพ ฒนาไม ได (If you can t measure, you can t improve) ส งท เราด าเน นการหากว ดหร อประเม นผลได ย อมได ร บความสนใจ ส วนค าว า เป าหมาย (Target) หมายถ ง การแสดงผลข นส ดท ายท ต องการจะบรรล ในแง ปร มาณ หร อจ านวน ในการว ดผลความส าเร จของนโยบาย แผนงาน หร อโครงการในช วง ระยะเวลาหน ง ๆ โดยปกต เป าหมายจะม ล กษณะเป นร ปธรรมมากกว าว ตถ ประสงค เพราะจะช ว ด เฉพาะเจาะจง ระบ ระยะเวลาท ต องการจะบรรล สามารถว ดได ท งเช งปร มาณและค ณภาพ เช น ในช วงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ.2551 ตามโครงการเมาไม ข บ ก าหนดเป าหมายว าจ านวน อ บ ต เหต ท เก ดบนท องถนนจากการเมาแล วข บ จะต องลดลงจากป ท ผ านมาร อยละ 20 (ข อม ลสมม ต ) ซ งการก าหนดเป าหมายจะต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในระด บท ส งข นไปเสมอ ต วอย าง การก าหนดว ตถ ประสงค ( Objective) และเป าหมาย (Target) สมม ต ในกร งเทพมหานครม ป ญหาการจราจรทางบก ซ งเป นป ญหาท ม ความส าค ญและ ม ความร นแรงมาก สาเหต มาจากจ านวนประชากรม มากและปร มาณรถยนต เพ มมากข นไม ได ส ดส วนก บถนน ประกอบก บถนนท ม อย ไม สามารถขยายให กว างกว าเด มได จ งเก ดป ญหารถต ด

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารโครงการ โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool - - การบร หารโครงการ การบร หารโครงการตามวงจรการบร หาร แบ งออกเป น ( ส วน หร อ ( ข -นตอน ได แก ข -นตอนท 3 ข -นตอนการวางแผนโครงการ หร

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector)

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) I. การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค ออะไร? การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค อการบร หารจ ดการภาคร ฐท ช วยให องค การภาคร ฐตระหน กถ ง ความสามารถขององค

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑ ค ม อ การพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑. กล าวท วไป การศ กษาเก ยวก บการเสร มสร างชาต ให

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ )

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ ) มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ ) จากการประช มร บฟ งความค ดเห นและว พากย โดยผ ทรงค ณว ฒ ว นท ๔ พฤษภาคม

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information