บทท 7 กระบวนการวางแผน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 กระบวนการวางแผน"

Transcription

1 บทท 7 กระบวนการวางแผน การวางแผนเป นเคร องม อส าค ญในการก าหนดท ศทางในการปฏ บ ต งาน หร อเป นการคาดคะเน สถานการณ อย างม เหต ผล ม หล กเกณฑ ด งน นการจะให ได มาซ งแผนจะต องม การพ จารณาอย าง รอบคอบท กแง ท กม มและจะต องผ านข นตอนต าง ๆ ตามท ก าหนดไว เพราะถ าไม ก าหนดข นตอน ในการวางแผนไว น กวางแผน น กปฏ บ ต และน กประเม นผล ก อาจปฏ บ ต ไม เป นไปตามข นตอน ซ งอาจท าให แผนน นไม บรรล ผลส าเร จ หร อล มเหลวได การวางแผนจ ดเป นกระบวนการท จะต อง จ ดท าอย างเป นระบบ โดยอาศ ยท งข อม ลเช งปร มาณ (Quantitative Data) และข อม ลเช งค ณภาพ (Qualitative Data) ท เก ยวข องก บสภาพการณ ป จจ บ น และสภาพการณ ในอนาคตซ งผลการว เคราะห ข อม ลจะท าให น กวางแผนสามารถต ดส นใจโดยใช หล กเหต ผลในการก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และแนวทางปฏ บ ต ของทางเล อกได อย างเหมาะสม ส าหร บข นตอนหร อกระบวนการ วางแผนน นจะมากหร อน อยข นอย ก บล กษณะของงานว าม ความสล บซ บซ อน(Complexity) มาก น อยเพ ยงใด ถ าล กษณะของงานม ขอบข ายกว างขวาง ครอบคล มก จกรรมหลายประเภท ม ความ สล บซ บซ อนมาก เก ยวข องก บหลายหน วยงาน กระบวนการวางแผนจะต องม หลายข นตอน เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ซ งเป นแผนท ม ระยะเวลา 5 ป ม ความซ บซ อนมาก กระบวนการวางแผนจ งต องครบท กข นตอนจ งจะท าให แผนน นม ความสมบ รณ กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของน กว ชาการต าง ๆ กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนน นม ความส าค ญก บองค การท งใน สภาพแวดล อมท ง ายและม นคง กระบวนการวางแผนเป นการปร บการท างานอย างม ข นตอน โดย การทบทวนจ ดม งหมาย บร หารเวลาให เหมาะสมอย ตลอดเวลา สร างให ผ บร หารสนใจผลล พธ ท ตรงก บว ตถ ประสงค กระบวนการวางแผนจ งเป นการก าหนดแนวทางเล อกส าหร บปฏ บ ต การ ล วงหน า เช อมโยงก บบทบาทหน าท ทางการบร หารท ว าด วยการควบค ม เพ อท จะบรรล จ ดม งหมาย ใช เป นกลไกป อนกล บ น าไปส การเปล ยนแปลงท จ าเป น เพ อให องค การเก ดการเร ยนร น กว ชาการและน กบร หารด านร ฐประศาสนศาสตร หลายท านได ก าหนดข นตอนการ วางแผนไว หลากหลาย ท งท ม ล กษณะคล ายก นและแตกต างก น บางท านก จะให ความส าค ญเฉพาะ ข นตอนการจ ดท าแผน บางท านก ให ความส าค ญท งข นตอนการจ ดท าแผน การด าเน นงานตามแผน

2 210 หร อการน าแผนไปปฏ บ ต และการประเม นผลแผน ซ งในท น จะขอเสนอแนวค ดของน กว ชาการ บางท านด งน ฟ ลเมอร (Fulmer : ) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนไว 12 ข นตอน ด งน 1. การเล อกว ตถ ประสงค (Choose Objectives) เน องจากว ตถ ประสงค เป นจ ดหมาย ปลายทางของการวางแผน ถ าม จ ดหมายปลายทางท แน นอนช ดเจน การกระท าหร อว ธ การกระท าก อาจจะย งยากม ใช น อย ยกต วอย างค อ ถ าท านไม ร ว าท านจะไปไหน ท านก ไม อาจเล อกว ธ การและ ท ศทางของการเด นทางได อย างถ กต องเหมาะสม 2. การส อสารว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ (Communicate Objectives) หมายความว า ผ ร วมงาน ท กคนในองค การควรทราบว ตถ ประสงค ร วมก นต งแต ว ตถ ประสงค ระด บส งขององค การ ลงไปถ ง ว ตถ ประสงค ของแต ละหน วยงาน และควรให ท กฝ ายม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค ด วย 3. การก าหนดข อส นน ษฐานหร อการพยากรณ (Forecasting) หมายถ ง การประเม นหร อ การคาดการณ สถานการณ ในอนาคต ซ งสามารถใช ว ธ การหลาย ๆ ประการ เช น เทคน คเดลฟาย (Delphi Technique) การหาค าเฉล ยเคล อนท (Moving Average) เป นต น 4. การส ารวจทร พยากร (Survey Resources)เป นการตรวจสอบเพ อให แน ใจว า การท าให เก ดผลตามว ตถ ประสงค น นม ความเป นไปได เพ ยงใด ม ทร พยากร และป จจ ยอ น ๆ ท จ าเป นในการ ท างานตามแผนให ส าเร จเพ ยงใด ท งน เพ อป องก นการวางแผนแบบสร างว มานในอากาศ โดยไม ม ป จจ ยท จะท าให บรรล ผลส าเร จได 5. การก าหนดนโยบาย (Establish Policies) เป นการก าหนดแนวทางในการต ดส นใจ อย างกว าง ๆ ส าหร บให คนในองค การย ดเป นหล กในการปฏ บ ต งานร วมก น 6. การระบ ทางเล อก(Identify Alternatives)หมายถ งระบ ว ธ การหร อหนทางท จะน าไป ปฏ บ ต ให บรรล ผลส าเร จ อย างน อย 2 ทางเล อก และควรเป นทางเล อกท ม ความเป นไปได 7. เปร ยบเท ยบทางเล อก (Compare Alternatives)เป นการประเม นทางเล อกท งหลายท ม อย เพ อด ความเป นไปได ในการน าแผนไปปฏ บ ต และด ว าจะเก ดผลกระทบอะไรบ างถ าเล อกทางเล อกน น 8. การเล อกแนวทางการกระท า (Choose a Course of Action) เม อประเม นทางเล อกและเปร ยบเท ยบ ทางเล อกแล ว จะต องต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสม ไม ควรล งเลให เส ยเวลา ถ าไม จ าเป น 9. การสร างแนวปฏ บ ต และกฎเกณฑ (Create Procedures and Rules) เป นการเข ยนรายละเอ ยด ของการกระท าโดยม นโยบายเป นกรอบ บอกถ งข นตอนการกระท าเป นล าด บท ละข นต งแต ต นไป จนจบเป นกระบวนการ

3 การก าหนดงบประมาณ (Establish Budgets) งบประมาณถ อเป นเคร องม อส าค ญใน การปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จ ซ งต องระบ ล กษณะของงบประมาณให ช ดเจน โดยเข ยนเป นแผน ทางการเง นหร อแผนงบประมาณ 11. การก าหนดตารางเวลา (Establish Time Tables) เป นการก าหนดตารางเวลาในการ ปฏ บ ต งานโดยใช เทคน คการวางแผนและการควบค มงาน เช น Gantt Chart, PERT, CPM เป นต น 12. การต ดส นใจเร องมาตรฐาน (Decide on Standard) ม การก าหนดมาตรฐานเพ อว ด การปฏ บ ต งานตามแผน เม อม แผนแล วก ต องม การควบค มให ปฏ บ ต ตามแผนและม การประเม นผล แผนเป นข นตอนส ดท าย กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร อาจเข ยนเป นข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท การต ดส นใจเร องมาตรฐาน 11 ก าหนดตารางเวลา 10 ก าหนดงบประมาณ 9 สร างแนวทางปฏ บ ต และกฎเกณฑ 8 เล อกทางเล อก 7 เปร ยบเท ยบทางเล อก 6 ระบ ทางเล อก 5 ก าหนดนโยบาย 4 ส ารวจทร พยากร 3 การก าหนดข อส นน ษฐาน 2 บอกว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ 1 การเล อกว ตถ ประสงค แผนภ ม ท 30 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร จะเห นว าม 12 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การเล อกว ตถ ประสงค จนกระท งถ งข นตอนท 12 การต ดส นใจเร องมาตรฐาน ซ งเน น การวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน(Planning Formulation)เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงาน ตามแผนหร อการประเม นผลแผน

4 212 ส วน เบรต น (Breton : 29 44) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนตามข นตอน ด งต อไปน 1. ต องม ความแน ใจถ งความต องการในการวางแผน หมายถ ง ผ ม หน าท ในการต ดส นใจว า ควรจะม การวางแผนในเร องต าง ๆ หร อไม จะต องใช ด ลยพ น จท ม หล กการและเหต ผล และข อม ล ประกอบการพ จารณาพอสมควร โดยควรจะใช หล กเกณฑ ก าหนดความต องการมาเป นส ง ประกอบการพ จารณา 2. ต องก าหนดว ตถ ประสงค ของแผนงานให ช ดเจน การก าหนดว ตถ ประสงค จะต องช ดเจน เข าใจง าย ไม ซ บซ อน สามารถว ดได และน าไปปฏ บ ต ได และต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค หล ก และนโยบายหล กของหน วยงานด วย 3. การเตร ยมห วข อกว าง ๆ (Broad Outline) ของแผนเพ อเสนอผ บ งค บบ ญชา เม อก าหนด ว ตถ ประสงค แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดขอบข ายหล กการกว าง ๆ ของแผน เช น เน นความ จ าเป นท ต องม แผน ผลท คาดว าจะได ร บ ว ธ ด าเน นงาน บ คลากร ฯลฯ เม อเสนอขออน ม ต แล วจ ง ด าเน นการวางแผนอย างละเอ ยดต อไป การปฏ บ ต เช นน ก เพ อป องก นการส ญเส ยทร พยากรในการ วางแผนโดยท ไม ได ร บการอน ม ต 4. การขออน ม ต ข อเสนอของแผน เม อเตร ยมข อเสนอของแผนเสร จแล วก จะน าเสนอต อ ผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช นข นไปเพ ออน ม ต ข นตอนน ส าค ญมาก ถ าข อเสนอของแผนขาดเหต ผล ขาดข อม ล หร อข อม ลไม ช ดเจน ขาดการศ กษาป ญหาข อเท จจร ง การอน ม ต อาจม ป ญหาได ด งน น ผ เตร ยมข อเสนอแผนจะต องม ความละเอ ยดรอบคอบ และย ดหล กเหต ผล 5. การก าหนดต วบ คคลผ วางแผนและผ ร บผ ดชอบ เม อข อเสนอของแผนได ร บการอน ม ต แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดต วบ คคลผ ร บผ ดชอบ โดยมอบอ านาจหน าท ให เป นส ดส วนตามหล กการ ของการบร หาร 6. การก าหนดห วข ออย างแน นอนของแผน ในข นน จะต องก าหนดรายละเอ ยดเพ อเป น หล กปฏ บ ต งานประจ าว น (day-to-day work) ว าจะปฏ บ ต อะไรบ างในแต ละว น และท าความเข าใจ ก บแต ละฝ ายท ร บผ ดชอบ เพ อป องก นการท างานซ าซ อนหร อหร อก าวก ายก น 7. การต ดต อก บหน วยงานท เก ยวข อง เป นข นตอนท ผ น าแผนไปปฏ บ ต จะต องต ดต อก บ บ คคลหร อหน วยงานอ นเพ อขอข อม ลท ต องการมาใช ในการด าเน นก จกรรมต าง ๆ 8. การหาข อม ลและต วเลขท จ าเป น การรวบรวมข อม ลในข นน หมายถ งการรวบรวม ข อม ลด บ และข อม ลท จ ดท าแล ว ซ งม ว ธ การ เช น การส มภาษณ การถาม การอ านรายงาน และ การบ นท กต างๆ ซ งผ วางแผนจะต องใช เคร องม อท แม นตรงและเช อถ อได ในการเก บรวบรวม ข อม ลท งจากแหล งข อม ลปฐมภ ม และแหล งข อม ลท ต ยภ ม

5 การประเม นข อม ล เม อรวบรวมข อม ลได แล ว ผ วางแผนจะต องประเม นข อม ลท เก บ มาว าเพ ยงพอหร อไม ถ กต องหร อไม ครบถ วนหร อไม ถ าข อม ลย งบกพร องก กล บไปเก บข อม ล เพ มเต ม หากข อม ลครบถ วนก จะอ านข อม ล แปลข อม ลและประเม นข อม ลต อไป 10. การสร ปและเตร ยมแผนช วคราว เป นการเล อกแนวทางปฏ บ ต ท ม ความเป นไปได เช น แผนการจ ดซ อจะต องพ จารณาส วนย อยลงไปว าจะซ อจากแหล งไหนมาได บ างในจ านวนหลายแหล ง แล วเล อกเอาแหล งท เหมาะสมท ส ดในการพ จารณาเล อกซ อด งกล าว 11. น าเอาส วนของแผนท ก าหนดไว มารวมก นเป นแผนช วคราว (Tentative Plan) เป นข น การจ ดท าแผนช วคราวเพ อเตร ยมท าแผนถาวรข นต อไป 12. การเตร ยมข นส ดท าย เม อได ท าการทดสอบแผนเป นท พอใจแล ว ผ วางแผนก เตร ยมก าหนดข นส ดท ายได เลย ถ าแผนน นประกอบด วยแผนย อย โครงการหร อส วนประกอบ ก ควร รวมเป นแผนเด ยวก น 13. การทดสอบและปร บปร งแผน ถ าแผนม ล กษณะซ บซ อนและม ความส าค ญมาก ผ วางแผน อาจท าการทดสอบแผนอ กคร งเพ อความแน ใจในความถ กต องและเพ อให แผนม ความสมบ รณ หากพบป ญหาจะได หาทางแก ไขได ถ กต อง การทดสอบแผนในข นน เพ อแน ใจว าผ อ นเข าใจแผน ตรงก น และให แผนม ความสมบ รณ ถ กต องมากย งข น 14. การขออน ม ต แผน เป นข นตอนเสนอผ ม อ านาจหร อผ บ งค บบ ญชาพ จารณาอน ม ต แผน เม อแผนได ร บการอน ม ต แล วจะได ด าเน นการในข นตอนต อไป ข นตอนหร อกระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น อาจแสดงให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 31

6 การขออน ม ต แผน 13 ทดสอบและปร บปร งแผน 12 เตร ยมแผนข นส ดท าย 11 รวมแผนช วคราว 10 การสร ปและเตร ยมแผนช วคราว 9 การประเม นข อม ล 8 การหาข อม ลและต วเลขท จ าเป น 7 การต ดต อก บหน วยงานท เก ยวข อง 6 การก าหนดห วข ออย างแน นอนของแผน 5 การก าหนดต วบ คคลผ วางแผน 4 การขออน ม ต ข อเสนอของแผน 3 เตร ยมห วข อกว าง ๆ 2 ก าหนดว ตถ ประสงค 1 ก าหนดความต องการว าควรจะม แผนหร อไม แผนภ ม ท 31 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเบรต น จะเห นว าม 14 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การก าหนดความต องการว าควรจะม แผนหร อไม จนกระท งถ งข นตอนท 14 การขอ อน ม ต แผน ซ งเน นการวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงานตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของฟ ลเมอร ส วนเวร กซ และค นท (Weihrich & Koontz : ) ได เสนอข นตอนในการวางแผน ควบค ก บกระบวนการวางแผนไว 8 ข นตอน ด งน 1. การร บร โอกาสหร อการแสวงหาโอกาส (Being Aware of Opportunities) โดยเน นไป ท การตลาด การแข งข นความต องการของล กค า จ ดแข งขององค การ จ ดอ อนขององค การ 2. การก าหนดว ตถ ประสงค หร อเป าประสงค (Setting Objectives or Goals) โดยระบ ให ช ดเจนว าเราต องการอะไร ท ไหน เม อไร อย างไร 3. การพ จารณาถ งสถานท ท เก ยวข องก บการวางแผน (Considering Planning Premises) เช น ม ส งแวดล อมใดเก ยวข องในการวางแผนบ าง ท งส งแวดล อมภายใน และส งแวดล อมภายนอก

7 การก าหนดทางเล อก (Identifying Alternatives)เป นการก าหนดทางเล อกท ด ท ส ด ท จะน า ไปปฏ บ ต ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 5. การเปร ยบเท ยบทางเล อกหร อการประเม นทางเล อก (Comparing Alternatives or Evaluating Alternatives)โดยเน นทางเล อกท เหมาะสมท ส ด เพ อน าไปส การบรรล ว ตถ ประสงค และต องเป น ทางเล อกท เส ยค าใช จ าย (Cost) น อย แต ให ผลประโยชน (Benefit)ส งส ด 6. การเล อกทางเล อก (Choosing an Alternative) ค อ การเล อกทางเล อกเพ ยงทางเล อกเด ยว ท เหมาะสมท ส ดในการน าไปปฏ บ ต 7. การก าหนดส งสน บสน นแผน(Formulating Supporting Plans) เช นว สด อ ปกรณ บ คลากร งบประมาณ เป นต น 8. การก าหนดแผนงบประมาณ(Numberizing plans by Budgeting)โดยก าหนดรายร บ รายจ าย และแผนการใช เง นให ช ดเจน กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของเวร กซ และค นท อาจแสดงได ด งแผนภ ม ท 32

8 216 BEING AWARE OF OPPORTUNITY In light of : The market Competition What customers want Our strengths Our weaknesses SETTING OBJECTIVES OR GOALS Where we want to be and what we want to accomplish CONSIDERING PLANNING PREMISES In what environment - internal or external will our plans operate? COMPARING ALTERNATIVES IN LIGHT OF GOALS SOUGHT Which alternative will give us the best chance of meeting our goals at the lowest cost and highest profit? CHOOSING AN ALTERNATIVE Selecting the course of action we will pursue FORMULATIVE SUPPORTING PLANS Such as plans to : Buy equipment Buy materials Hire and train workers Develop a new product IDENTIFYING ALTERNATIVES What are the most promising alternatives to accomplishing our objectives? NUMBERIZING PLANS BY MAKING BUDGETS Develop such budgets as : Volume and price of sales Operating expenses necessary for plans Expenditures for capital equipment แผนภ ม ท 32 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเ วร กซ และค นท (ท มา Weihrich & Koontz : 131)

9 217 ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของเวร กซ และค นท จะเห นว าม 18 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การร บร โอกาสหร อการแสวงหาโอกาส จนกระท งถ งข นตอนท 8 การก าหนด แผนงบประมาณ ซ งเน นการวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงานตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของฟ ลเมอร และเบรต น ส าหร บไดอานา และ ป เตอร (Diana & Peter : 67 68)ได สร ปกระบวนการวางแผน ท ม เหต ผลไว ด งน 1. การระบ ป ญหาหร อการก าหนดป ญหา 2. การค ดเล อกป ญหาและจ ดล าด บความส าค ญของป ญหา 3. การก าหนดทางเล อกในการแก ป ญหาให บรรล ผลส าเร จ 4. การพยากรณ ทางเล อกแต ละทางเล อก 5. การเปร ยบเท ยบทางเล อกแต ละทางเล อก 6. การเล อกทางเล อกท เหมาะสมท ส ดในการแก ป ญหา กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานาและป เตอร อาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 33 6 การเล อกทางเล อกท เหมาะสม 5 การเปร ยบเท ยบทางเล อก 4 การพยากรณ ทางเล อกแต ละทางเล อก 3 การก าหนดทางเล อก 2 การค ดเล อกป ญหาและจ ดล าด บความส าค ญของป ญหา 1 การระบ ป ญหา แผนภ ม ท 33 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานา และ ป เตอร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของไดอานา และ ป เตอร จะเห นว าม 6 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การระบ ป ญหา จนกระท งถ งข นตอนท 6 การเล อกทางเล อกท เหมาะสม ซ งเน น

10 218 การวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation)เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงาน ตามแผนหร อการประเม นผลแผน เช นเด ยวก บแนวค ดของ ฟ ลเมอร เบรต น เวร กซ และค นท ส วนบร กเนอร และโคพ (Brickner & Cope : 28 32) ได กล าวถ งกระบวนการวางแผน ไว ด งน 1. การสร างสมมต ฐานเก ยวก บอนาคต น กวางแผนจะต องพ จารณาอย างล กซ งต องว เคราะห ถ งความพร อมขององค การ ต องค าน งถ งป จจ ยภายนอกและป จจ ยภายในองค การ เพ อเป นข อม ลใน การก าหนดว ตถ ประสงค ในการวางแผนต อไป 2. การก าหนดว ตถ ประสงค หล งจากได พ จารณาข อม ลต าง ๆ อย างละเอ ยดรอบคอบแล ว น กวางแผนจะต องก าหนดว ตถ ประสงค ขององค การอย างกว าง ๆ ว าจะม ท ศทางอย างไร 3. การพ ฒนากลย ทธ การด าเน นงานขององค การจะบรรล ตามว ตถ ประสงค หร อไม เพ ยงใดน น ผ ด าเน นการจะต องม กลย ทธ หร อย ทธศาสตร (Strategy) หร อว ธ การท เหมาะสม ซ งน กวางแผนจะต อง ก าหนดกลย ทธ ให เหมาะสมตามล กษณะของงานและสภาพแวดล อมขององค การ 4. การก าหนดเป าหมายระยะปานกลาง เน องจากการก าหนดว ตถ ประสงค เป นการ ก าหนดอย างกว าง ๆ ท าให น าไปปฏ บ ต ได ยาก จ งต องม การก าหนดนโยบายโดยระบ ระยะเวลาและ ผลท คาดว าจะเก ดข นเช งปร มาณและเช งค ณภาพ เพราะจะช วยให ผ ปฏ บ ต มองเห นท ศทางในการ ท างานช ดเจน และเวลาท ระบ ไว ย งช วยเป นแรงกระต นให การท างานส าเร จตามเป าหมายอ กด วย 5. การก าหนดแผนปฏ บ ต งาน ต องก าหนดไว ละเอ ยดเพ อสน บสน นให การปฏ บ ต งานบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยต องระบ เก ยวก บทร พยากรท ใช บ คคลท ร บผ ดชอบ ระยะเวลา หน วยงานท เก ยวข องและผลล พธ ท ต องการ 6. การปฏ บ ต ตามแผนหร อการใช แผน เป นข นตอนน าแผนน นไปปฏ บ ต ให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว กล าวค อท กส วนของแผนจะต องเคล อนไหว ไม หย ดน ง และต องอาศ ย ป จจ ยต าง ๆ สน บสน นมาก เช น งบประมาณ บ คลากร ว สด อ ปกรณ การม ส วนร วม เป นต น 7. กลไกของข อม ลย อนกล บ เม อม การน าแผนไปปฏ บ ต แล วจะต องม การต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต โดยเท ยบก บมาตรฐานท ก าหนดไว ถ าผลท เก ดข นไม เป นเป นไปตาม มาตรฐานท ก าหนดก จะต องพ จารณาจากข อม ลย อนกล บ (Feedback) ว าบกพร องในข นตอนใด เพ อจะ ได มาหาปร บปร งแก ไขแผนหร ออาจยกเล กแผนไปถ าจ าเป น กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพอาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 34

11 219 7 กลไกของข อม ลย อนกล บ 6 การปฏ บ ต ตามแผน 5 การก าหนดแผนปฏ บ ต 4 การก าหนดเป าหมายระยะปานกลาง 3 การพ ฒนากลย ทธ 2 การก าหนดว ตถ ประสงค 1 การสร างสมม ต ฐานเก ยวก บอนาคต แผนภ ม ท 34 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพ ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของบร กเนอร และโคพ จะเห นว าม 7 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การสร างสมม ต ฐานเก ยวก บอนาคต จนกระท งถ งข นตอนท 7 กลไกของข อม ลย อนกล บ ซ งเน นการวางแผนครอบคล มท งข นตอนการจ ดท าแผน(Planning Formulation)การด าเน นงานตามแผน และการประเม นผลแผน นอกจากน นด นแคน (Duncan) ได พ จารณากระบวนการวางแผนออกเป น 5 ข นตอน ค อ 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค โดยค าน งถ งป จจ ยน าเข าและสภาพแวดล อม ความเป นจร ง สภาวะทางเศรษฐก จและส งคม และบรรยากาศทางการเม อง 2. การท านายการเปล ยนแปลงในอนาคตหร อการคาดการณ ในอนาคตว าถ าจะให บรรล ว ตถ ประสงค จะต องค าน งถ งส งใดในอนาคตบ าง เช น จะม ทร พยากรเพ ยงพอหร อไม 3. การพ ฒนากลย ทธ ส าหร บการปฏ บ ต ตามแผน ค อ การพ ฒนาย ทธว ธ เพ อให การน าแผน ไปปฏ บ ต ส าเร จได ง าย 4. การปฏ บ ต ตามแผน ค อ การน าแผนท ได ร บการอน ม ต แล วไปปฏ บ ต จร งซ งต องอาศ ย ป จจ ยต าง ๆ สน บสนน มาก 5. การต ดตามผล เป นข นตอนส ดท ายหล งจากม การน าแผนไปปฏ บ ต แล ว ค อจะต องม การก าก บด แลต ดตามผลความก าวหน าและป ญหาอ ปสรรคท อาจเก ดข น กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของของด นแคน อาจเข ยนเป นข นตอน ให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 35

12 220 5 การต ดตามผล 4 การปฏ บ ต ตามแผน 3 การพ ฒนากลย ทธ 2 การท านายการเปล ยนแปลงในอนาคต 1 การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค แผนภ ม ท 35 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของด นแคน ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของด นแคน จะเห นว าม 5 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค จนกระท งถ งข นตอนท 5 การต ดตามผล ซ งเน น การวางแผนครอบคล มท งข นตอนการจ ดท าแผน (Planning Formulation) การปฏ บ ต ตามแผน และ การประเม นผลแผน ส วน ปกรณ ปร ยากร (2538 : ไม ปรากฎเลขหน า) ได สร ปกระบวนการวางแผนไว 9 ข นตอน ค อ 1. การระบ ข อม ลเก ยวก บสภาพป ญหาและความต องการ ถ าเป นการวางแผนขององค การ ภาคร ฐ ผ ท ม ส วนในการเสนอป ญหาและความต องการอาจเป นข าราชการประจ า น กการเม อง น กว ชาการ กล มผลประโยชน และประชาชน เป นต น 2. การพ จารณาแนวโน มการพยากรณ ในอนาคต เม อทราบป ญหาและความต องการของ ผ เสนอป ญหาแล ว น กวางแผนก จะพ จารณาแนวโน มในการแก ไขป ญหาในอนาคต ว าจะม ความ เป นไปได มากน อยเพ ยงใด ม ป จจ ยอะไรบ างท จะเอ อต อการแก ไขป ญหาและสนองความต องการบ าง 3. การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป นการก าหนดส งท คาดหว งหร อส งท ต องการ จะบรรล ในอนาคต โดยจะต องก าหนดให ช ดเจน ว ดได และปฏ บ ต ได 4. การพ จารณาของผ ม อ านาจต ดส นใจ เป นการพ จารณาเบ องต นของผ บร หารหร อผ ม อ านาจ ต ดส นใจว าว ตถ ประสงค ท ก าหนดน นช ดเจนหร อไม ม โอกาสจะกระท าให ส าเร จได ง ายหร อยาก 5. การก าหนดทางเล อก และการว เคราะห ทางเล อก น กวางแผนจะเป นผ ก าหนดทางเล อกท เหมาะสมในการแก ไขป ญหา หร อสนองตอบต อความต องการ อย างน อย 2 ทางเล อก และว เคราะห ข อด ข อเส ยของแต ละทางเล อก ก อนต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสม 6. การก าหนดว ธ การด าเน นงาน เม อต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสมได แล ว จ งก าหนด ว ธ การด าเน นงาน หร อส งท จะกระท าต งแต ต นจนกระท งส นส ดแผน โดยเข ยนเป นรายละเอ ยด 7. การเสนอแผนเพ อพ จารณา เม อเข ยนรายละเอ ยดของแผนเสร จแล ว ก จะเสนอแผน เพ อให ผ ม อ านาจพ จารณา

13 การปฏ บ ต ตามแผนหร อการด าเน นงานตามแผน เม อแผนได ร บการอน ม ต แล ว ผ ท เก ยวข อง ก จะน าแผนไปปฏ บ ต ต อไป 9. การประเม นผลแผน หล งจากน าแผนไปปฏ บ ต แล ว จะทราบว าบรรล ผลส าเร จมากน อย เพ ยงใดก จะต องม การต ดตามและประเม นผลแผน ซ งอาจประเม นก อน ประเม นระหว าง หร อ ประเม นหล งก ได ข นอย ก บร ปแบบของการประเม นผลน นๆ กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของของปกรณ ปร ยากร อาจเข ยนเป น ข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท 36 9 การประเม นผลแผน 8 การปฏ บ ต ตามแผน 7 การเสนอแผนเพ อพ จารณา 6 การก าหนดว ธ การด าเน นงาน 5 การก าหนดทางเล อกและว เคราะห ทางเล อก 4 การพ จารณาของผ ม อ านาจต ดส นใจ 3 การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 การพ จารณาแนวโน มในอนาคต 1 การระบ ข อม ลเก ยวก บป ญหาและความต องการ แผนภ ม ท 36 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของปกรณ ปร ยากร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของปกรณ ปร ยากร จะเห นว าม การระบ กระบวนการวางแผนไว ค อนข างละเอ ยดม 9 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การระบ ข อม ลเก ยวก บ ป ญหาและความต องการจนกระท งถ งข นตอนส ดท าย การประเม นผลแผน ซ งเน นการวางแผน ครอบคล ม ท งข นตอนการจ ดท าแผน (Planed Formulation) การปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) และ การประเม นผลแผน (Planed Evaluation) จากแนวความค ดของน กว ชาการด านการวางแผนท กล าวมาข างต น ว เคราะห ได ว า แนวความค ดของฟ ลเมอร เบรต น เวร กซ และค นท ไดอานา และป เตอร น นได ระบ ข นตอนต าง ๆ ไว ละเอ ยด และม ข นตอนย อยคล ายๆก น แต อย ในข นการจ ดท าแผน (อน ม ต แผน) เท าน น ไม ได เน นถ ง ข นตอนการปฏ บ ต ตามแผนและการประเม นผลแผน ส วนบร กเนอร และโคพ ได ก าหนดท งข นตอน

14 222 การจ ดท าแผน การปฏ บ ต ตามแผน และกลไกของข อม ลย อนกล บ (Feed back) ส วนด นแคน และ ปกรณ ปร ยากร ได กล าว ถ งกระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนครอบคล มต งแต ข นการจ ดท าแผน ข นการปฏ บ ต ตามแผน และข นการประเม นผลแผน ซ งเป นกระบวนการวางแผน จร ง ๆ เพราะมองเป นระบบต งแต การเร มต นจ ดท าแผนหร อก าหนดแผน การปฏ บ ต ตามแผน และ การประเม นผลแผน ตลอดจนการปร บปร งแก ไขแผน กล าวโดยสร ป กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนท เป นท ยอมร บก น โดยท วไปน น สร ปเป น 3 ข นตอนใหญ ๆ ค อ ข นการจ ดท าแผน (Planned Formulation) ข นการปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) และข นการประเม นผล (Planned Evaluation) (อน นต เกต วงศ : 368) ซ งสามารถเข ยนเป นแผนภ ม ได ด งน การจ ดท าแผน (Planned Formulation) การประเม นผลแผน (Planned Evaluation) การปฏ บ ต ตามแผน (Planned Implementation) แผนภ ม ท 37 กระบวนการวางแผนโดยท วไป กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผน (Steps in Planning) จะม ล กษณะคล ายก บ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ค อ ม 3 ข นตอนใหญ ๆ ซ งจะได อธ บายรายละเอ ยดต อไป 1. การจ ดท าแผน (Planned Formulation) ข นการจ ดท าแผนเป นข นตอนแรกของกระบวนการวางแผน ถ อว าเป นข นตอน ท ย งยาก ต องอาศ ยความร ประสบการณ และเทคน คต าง ๆในการรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล และป ญหาต าง ๆ อ นจะน าไปส การแสวงหาแนวทาง หร อทางเล อกในการแก ไขป ญหาท เหมาะสม ซ งข นตอนจ ดท าแผนประกอบไปด วยข นตอนย อย ๆ ด งน

15 การรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบ ณฑ ตยสถาน : 134) ได ให ความหมายของข อม ลไว ว า ข อม ล(Data) หมายถ ง ข อเท จจร งหร อส งท ถ อหร อยอมร บว าเป น ข อเท จจร ง ส าหร บใช เป นหล กอน มานหร อหาความจร งหร อการค านวณ หร อ ข อม ลหมายถ ง ข อเท จจร งท ได จากการเก บรวบรวมข อม ลท ได จากกล มเป าหมาย หร อเอกสาร หร อหล กฐานอ นท เก ยวข อง เพ อน ามาใช ตอบค าถามประเด นท ต องการ (ส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ : 94) ส าหร บส จ ตรา บ ณยร ตพ นธ (2546 : 184 )ได กล าวว า ข อม ลหมายถ งข อความจร ง ข าวสารท อาจแสดง ออกมาในร ปของต วเลขและไม ใช ต วเลขก ได ส วนศร ไพร ศ กด ร งพงศาก ลและเจษฎาพร ย ทธนว บ ลย ช ย (2549 : 16) ได ให ความหมายว า ข อม ลหมายถ งข อเท จจร งท เก ยวก บเหต การณ หร อข อม ลด บท ย งไม ผ านการประมวลผล ย งไม ม ความหมายในการน าไปใช งาน ซ งข อม ลอาจเป นต วเลข อ กษร หร อ ร ปภาพเคล อนไหว นอกจากน นเสนาะ แสงมณ (2550 : 51)กล าวว า ข อม ลหมายถ งข อเท จจร งหร อ เหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น บ คคล ส งของ สถานท ต วอ กษร ต วเลขหร อส ญล กษณ ใด ๆ กล าวโดยสร ปข อม ล (Data) หมายถ ง ความจร ง ข าวสาร ท อาจแสดงออกมาในร ปของ ต วเลขและไม ใช ต วเลขก ได เช น สถ ต ต าง ๆ ข อม ลท ม การบ นท กไว แน นอนในร ปของเอกสาร รายงาน บทความ ผลการว จ ย แผนงาน โครงการท ม อย แล ว ตลอดจนเส ยงเร ยกร อง (Voices) จาก ผ ปฏ บ ต งาน กล มผลประโยชน ประชาชน หร อผ ร บบร การ และส อมวลชน (Mass Media) ต าง ๆ ซ งน กวางแผนจะต องรวบรวมข อม ลท งด านกายภาพ เศรษฐก จ ส งคม การเม อง การบร หารและ ส งแวดล อมต าง ๆ ด วยเทคน คว ธ การท ม ความแม นตรงและเช อถ อได ในการเก บรวบรวมข อม ลอาจ เก บจากแหล งข อม ลปฐมภ ม (Primary Data) เช น การจ ดเก บข อม ลโดยตรงจากพ นท หร อต วบ คคล ท เป นกล มต วอย าง เพราะข อม ลท ม อย แล วอาจม รายละเอ ยดไม ตรงก บส งท เราต องการ หร อม ข อม ล ไม เพ ยงพอต องม การจ ดเก บใหม ซ งว ธ การเก บรวบรวมข อม ลจากแหล งปฐมภ ม สามารถใช เคร องม อ เช น การส งเกต การส ารวจ การใช แบบสอบถาม การส มภาษณ ฯลฯ หร อแหล งข อม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) ก ได เช น การเก บรวบรวมข อม ลในร ปของเอกสาร ต วเลข สถ ต ตาราง กราฟ รายงาน บทความ ผลการว จ ย แผนภ ม หร อแผนท ฯลฯ แล วแต ล กษณะของข อม ลท ต องการ เม อท าการเก บรวบรวมข อม ลเสร จแล วก จะน าข อม ลน นมาว เคราะห เพ อแยกแยะป ญหาท ส าค ญต อไป 1.2 การว เคราะห สถานการณ การว เคราะห สถานการณ (Situation Analysis) เป นการว เคราะห เพ อช วยให น กบร หาร ต ดส นใจเป นไปตามท ศทางท ก าหนดเป าหมายอย างแท จร ง โดยปกต องค การจะต องท าการว เคราะห สถานการณ ท งสภาพแวดล อมภายในและภายนอกขององค การเพ อตรวจสอบท งอด ต ป จจ บ น และ แนวโน มในอนาคต ก อนการก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ จ ดม งหมาย โดยใช ต วแบบ SWOT

16 224 Analysis (ปกรณ ปร ยากร : 85) ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บจ ดแข งหร อจ ดเด น (Strengths) จ ดอ อนหร อจ ดด อย(Weaknesses)ซ งเป นป จจ ยภายในองค การ เช น โครงสร างองค การ บ คลากร งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ส งแวดล อมในองค การ เป นต น และว เคราะห ข อม ลเก ยวก บโอกาส (Opportunity) ตลอดจนข อจ าก ดหร อภาวะค กคามต าง ๆ (Threat) ซ งเป นป จจ ยภายนอกองค การ ท เก ยวข องก บการวางแผน เช น ประชากร เศรษฐก จ การเม องและกฎหมาย ว สด อ ปกรณ ส งคมและ ว ฒนธรรม ส งแวดล อม เทคโนโลย ค แข งข น ตลอดจนการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการเปล ยนแปลง ในอนาคต เช น แนวโน มจ านวนประชากรของประเทศจะเพ มเท าไร เทคโนโลย จะพ ฒนาไปอย างไร ตลาดจะต องการส งใด ล กค าหร อผ ร บบร การเป นกล มใด เป นต น ส าหร บรายละเอ ยดจะได กล าว ต อไปในบทท การพ จารณาป ญหา เม อน กวางแผนได ท าการว เคราะห ข อม ลแล ว จะท าให ทราบถ งป ญหา (Problems) และความต องการ(Needs)ของประชาชนหร อผ ร บบร การ ซ งน กวางแผนจะต องพ จารณาว าล กษณะ หร อสภาพการณ เช นใดเป นป ญหาส าค ญท จะต องวางแผนแก ไข ซ งโดยท ว ๆไปป ญหาท จะต องน ามา พ จารณาวางแผนควรม ล กษณะ ด งน เป นป ญหาสาธารณะหร อ เป นป ญหาท ม ผลกระทบต อส วนรวม ม ใช ป ญหา ส วนบ คคล เช น ความขาดแคลนบร การสาธารณะ การขาดแคลนสาธารณ ปโภคต าง ๆ ป ญหาภ ยแล ง ป ญหาความยากจน ป ญหายาเสพต ดให โทษ เป นต น ป ญหาท เป นความเด อดร อนของประชาชน เช น การขาดแคลนท อย อาศ ย การขาดแคลนแหล งน า การขาดท ด นท าก น ราคาน าม นแพง ส นค าอ ปโภคบร โภคราคาแพง อาชญากรรม การจราจรต ดข ด มลภาวะ ฯลฯ ป ญหาท เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา เช น การเพ มของประชากรอย าง รวดเร ว การขาดแคลนพล งงานเช อเพล ง ภาวะโลกร อน ประชากรม รายได ต า การว างงาน ส ขภาพ อนาม ยไม ด ประชากรม การศ กษาต า เด กเร ร อน ยาเสพต ดให โทษ ฯลฯ ข นตอนน น กวางแผนจะต องก าหนดเค าโครงหร อโครงร างของการวางแผนให ช ดเจนว า ป ญหาท ต องการวางแผนแก ไขน นม ความร นแรงอย างไร นโยบายของร ฐต อป ญหาน เป นอย างไร 1.4 การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป นการก าหนดมาตรฐานส าหร บการต ดส นใจ เล อกว าท ศทางการด าเน นงานตามแผนควรจะเป นไปในทางใด ก จกรรมน นม อะไรบ าง และจะต อง ใช ระยะเวลาเท าไรเราจ งจะสามารถว ดผลท เก ดข นได การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายจะต อง

17 225 ช ดเจนและสนองความต องการของประชาชนได รวมท งสามารถน าไปปฏ บ ต ได ด วย การก าหนด ว ตถ ประสงค จ งเป นห วใจส าค ญของการวางแผน ค าว า ว ตถ ประสงค ซ งภาษาอ งกฤษใช ค าว า Objective ม ผ ให ความหมายไว ต าง ๆ ก นค อ ป ระช ย เป ยมสมบ รณ (2539 : 162) ได ให ความหมายว าว ตถ ประสงค หมายถ ง ผลท คาดหว งว า จะสามารถบรรล ถ งได ภายใต ม ต ของเวลาและพ นท ท ก าหนด รวมท งระบ ถ งเกณฑ มาตรฐานส าหร บ ประเม นความส าเร จ จากความหมายด งกล าวว เคราะห ได ว า การก าหนดจ ดหมายปลายทางท ต องการจะบรรล น นจะก าหนดไว อย างกว าง ๆ โดยม กรอบของเวลาท จะกระท าในอนาคตและพ นท ท ด าเน นการท ช ดเจน ตลอดถ งการก าหนดเกณฑ หร อมาตรฐานเพ อว ดความส าเร จด วย แอกคอฟฟ (Ackoff) (อน นต เกต วงศ : 22)ได อธ บายว า ว ตถ ประสงค หมายถ ง สภาพหร อผลผล ตหร อผลงานของพฤต กรรมซ งเป นท พ งประสงค อาจเป นบางส งท ต องการและ ย งไม ม อย ขณะน หร อม อย แล วและต องการให ม อย ต อไป ความหมายด งกล าวจะเน นส งท ต องการ จะหามาใหม หร อการร กษาส งท ม อย แล วให คงอย ต อไป ท เก ยวก บผลผล ต หร อผลงานท พ งประสงค ซ งจะต องม การกระท าบางอย างหร อหลายอย างในอนาคต ซ งเป นเร องของการวางแผนท งส น ประส ทธ ตงย งศ ร (ม.ป.ป. : 1-4) ได กล าวว า ว ตถ ประสงค หมายถ งเป าหมายในอนาคต (Future Target) หร อผลส ดท าย(End Result)ท องค การต องการให เก ดข น ความหมายด งกล าว คล ายคล งก บแอกคอฟฟ ในแง ท เป นผลผล ตหร อหร อผลงานหร อผลส ดท ายท องค การต องการให เก ดข นหร อพ งประสงค ซ งโดยปกต ม กจะเป นผลท ต องการเช งบวก ต าราบางเล มใช ค าว า ว ตถ ประสงค ในภาษาอ งกฤษแตกต างก นเช น Purpose Goal End Objective และTarget เป นต น ส วนค าในภาษาไทยก ม กจะใช ต างก นจนแยกไม ออกว า อะไรเป น ว ตถ ประสงค ระด บส ง อะไรเป นว ตถ ประสงค ระด บปานกลาง และอะไรเป นว ตถ ประสงค ระด บต น เช น ใช ค าว า จ ดหมายปลายทาง จ ดม งหมาย จ ดประสงค เป าประสงค ว ตถ ประสงค เป าหมาย เป นต น เพ อให เข าใจง ายและม ให เก ดความส บสน ผ เข ยนขอจ ดระด บของว ตถ ประสงค ออกเป น 3 ระด บค อ ว ตถ ประสงค ระด บส ง ซ งเป นการระบ ผลส ดท ายหร อส งท ต องการบรรล อย างกว างๆ ในอนาคต ค าภาษาไทยจะใช ค าว า เป าประสงค หร อจ ดม งหมาย (Goal) ส วนว ตถ ประสงค ระด บกลาง เป น การก าหนดส งท ต องการบรรล ในอนาคตม ความช ดเจนข นกว าว ตถ ประสงค ระด บส ง เพราะเป น การช ให เห นถ งส งท ต องกระท า ซ งค าภาษาไทยจะใช ค าว าว ตถ ประสงค (Objective) และ ว ตถ ประสงค ระด บต น หร อว ตถ ประสงค เช งปฏ บ ต การ เป นการระบ ผลผล ตท ต องการจะบรรล ใน อนาคตอย างช ดเจนและสามารถว ดได ซ งค าภาษาไทยจะใช ค าว า เป าหมาย (Target) ระด บของ ว ตถ ประสงค แสดงได ด งแผนภ ม ท 38

18 226 ว ตถ ประสงค ระด บล าง ว ตถ ประสงค ระด บส ง ว ตถ ประสงค ระด บกลาง เป าประสงค / จ ดม งหมาย (Goal) ว ตถ ประสงค (Objective) เป าหมาย (Target) แผนภ ม ท 38 ระด บของว ตถ ประสงค ล กษณะของจ ดม งหมาย (Goal) ท ม ประส ทธ ผลและเอ อประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ต องม ล กษณะ (สาคร ส ขศร วงศ. ม.ป.ท. : ) ด งน 1. Challenging จ ดม งหมายต องม ล กษณะท าทาย เป นการกระต นสร างแรงจ งใจความอยาก ท างานของผ ปฏ บ ต งานในองค การ 2. Specific and Measurable จ ดม งหมายต องม ล กษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถว ดได ท ง เช งค ณภาพและปร มาณ ไม ควรก าหนดไว ลอย ๆ ซ งการระบ แบบเฉพาะเจาะจงน จะช วยให การว ดผล สะดวกข น และช วยให สามารถประเม นระด บความส าเร จได ช ดเจนมากข นด วย 3. Attainable จ ดม งหมายท ก าหนดต องปฏ บ ต ให บรรล ได ไม เพ อฝ น โดยเฉพาะผ ปฏ บ ต จะได ม ความหว งว าเป าหมายท ท าทายไม ส งหร อยากจนเก นไป หากผ ปฏ บ ต ประเม นว าเป าหมายน นไม สามารถบรรล ได ก อาจลดความคาดหว งในความส าเร จ และลดความพยายามท จะปฏ บ ต ให เป นไป ตามเป าหมายท เก นก าล ง 4. Relevant and Result Oriented จ ดม งหมายท ก าหนดจะต องม ความเก ยวข องโดยตรงก บ งาน และม งเน นไปท ผลล พธ ท ต องการ ผ บร หารไม ควรก าหนดเป าหมายหลากหลายจนเก นไป เน องจากจะท าให ผ ปฏ บ ต ไม สามารถต งใจด าเน นการตามเป าหมายท ไม เก ยวเน องก นพร อม ๆ ก นได และอาจท าให ผ ปฏ บ ต ลดความใส ใจ เน องจากเห นว าไม เก ยวข องก บงานท ร บผ ดชอบ หร อแม จะท า ได ตามเป าหมายน นๆ ก อาจไม ก อให เก ดผลล พธ ท พ งประสงค 5. Time Limited จ ดม งหมายต องม กรอบเวลาท ต องการให ส าเร จอย างช ดเจน ระยะเวลา ด งกล าวควรก าหนดไว อย างพอเหมาะ โดยไม ให นานเก นไปจนผ ปฏ บ ต เก ดความชะล าใจ และไม ส น เก นไปจนไม สามารถท าได ท น

19 227 นอกจากน น โบว และคนอ น ๆ (Bovee et.al) เสนอว าจ ดม งหมายท ม ประส ทธ ผลน นย งต อง ประกอบ ด วยการก าหนดจ ดม งหมายอ ก 3 ประการ ค อ 1. Establishing goals ต องม การบ นท ก และม ข อตกลงก นไว เป นลายล กษณ อ กษร 2. Coordinating goals ต องม การประสานงานของหน วยย อยท อย ในระนาบเด ยวก น 3. Prioritizing goals ต องม การจ ดเร ยงล าด บความส าค ญของจ ดม งหมายว าอ นใดม ความส าค ญ อ นด บหน ง สอง และสาม ให แน นอน โดยอย บนฐานคต ท ว าด วยทร พยากรท หายาก และจ ดม งหมายท ก าหนดข นมาก อน ก จะเป นพ นฐานของความส าเร จของจ ดม งหมายในล าด บต อ ๆ ไป ข อพ งระว งในการต งจ ดม งหมาย (Goal) กรณ ต งจ ดม งหมายส งเก นไปหร อจ ดม งหมาย ไม เหมาะสม อาจก อให เก ดความเส ยงส งในการท างาน และเก ดความแข งข นอย างร นแรงระหว าง ผ ปฏ บ ต งาน จนท าให เก ดความเคร ยด และในท ส ดอาจน าไปส การท จร ตในการปฏ บ ต งานได กรณ ต งจ ดม งหมายไม ครบถ วนท กด าน หร อไม ครบท กช วงเวลา อาจท าให ผ ปฏ บ ต ม งเน นเฉพาะบางเร อง และละเลยการปฏ บ ต บางเร อง ท าให ขาดภาพรวมในการปฏ บ ต งาน และบ อยคร เงท ผ ปฏ บ ต งานให ความส าค ญก บจ ดม งหมายระยะส นมากเก นไป จนละเลยการด าเน นการเพ อผลระยะยาว ด งน น ผ บร หารต องค ดและก าหนดจ ดม งหมายให ครบถ วน และมองภาพรวมขององค การเป นส าค ญ หล กการเข ยนว ตถ ประสงค โฮลท (Holt : ) ได เสนอว าการก าหนดว ตถ ประสงค ท ด ต องพ จารณาจาก ป จจ ยต อไปน 1. ม ความเป นไปได และม ล กษณะเฉพาะเจาะจง (Sensible and Specific) 2. สามารถว ดระด บของความส าเร จได (Measurable) โดยว ธ ทางประจ กษ น ยม ท งเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 3. ม ความต งใจจร งท จะน าไปปฏ บ ต ได (Attainable) น นค อควรต งว ตถ ประสงค ท อย ใน ระด บท สามารถกระท าได ม ใช ก าหนดว ตถ ประสงค ระด บส งเก นกว าท จะเป นไปได 4. ม เหต ผลสอดคล องก บความเป นจร ง (Reasonable) 5. ม การก าหนดระยะเวลาท จะกระท าให ส าเร จ (Time Frame) การก าหนดว ตถ ประสงค ท ด ด งกล าวข างต นอาจเร ยกส นๆให เข าใจง ายว าหล ก SMART ซ งเป นการใช ต วอ กษรแรกของแต ละข อท กล าวมา นอกจากน นการเข ยนว ตถ ประสงค ท ด จะต อง ค าน งถ งส งต อไปน 1. ใช ค าก ร ยาท แสดงถ งความต งใจจร งท จะปฏ บ ต เช น เพ อเพ ม เพ อลด เพ อพ ฒนา เพ อส งเสร ม เพ อรณรงค เพ อแก ไข เพ อปร บปร ง เพ อเผยแพร เป นต น 2. ระบ ผลผล ต(Output)หร อ ระบ ผลล พธ (Outcome)ท ต องการให เก ดข นเพ ยง

20 228 ประการเด ยวในว ตถ ประสงค หน งข อ ถ าเข ยนว ตถ ประสงค หลายข อ ข อใดท าไม ส าเร จเราก สามารถประเม นผลได และว ตถ ประสงค แต ละข อควรให น าหน กข อความส าค ญต าง ๆ ท ช ดเจน ซ งอาจก าหนดเป นว ตถ ประสงค หล ก 1 ข อ และว ตถ ประสงค รอง 1 2 ข อก ได โดยม เง อนไขว าถ า บรรล ว ตถ ประสงค หล กแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค รองก ควรท าต อไป แต ถ าบรรล ว ตถ ประสงค รองแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค หล กก อาจย ต 3. ก าหนดเกณฑ หร อมาตรฐานความส าเร จท สามารถว ดได ถ าระบ เป น ต วเลขได ก ควร ระบ เช น เพ มรายได แก เกษตรกรให ส งกว าป ท ผ านมาไม น อยกว าร อยละ 30 หร อ บ ณฑ ตม งานท า ไม น อยกว าร อยละ 80 หล งจากส าเร จการศ กษาไปแล ว 1 ป 4. ก าหนดช วงเวลา พ นท และกล มเป าหมายให ช ดเจน เน องจากการวางแผนท กระด บต องม การก าหนดว ตถ ประสงค และว ตถ ประสงค เป น ต วก าหนดแนวทางของการกระท าในอนาคต ซ งว ตถ ประสงค จะก อให เก ดความร วมม อร วมใจ ในการปฏ บ ต งาน เพราะผ ร วมงานท กคนม ขอบเขตท ช ดเจนในการปฏ บ ต งาน การประสานงานจะ เป นไปอย างน มนวลเพราะท กคนม ว ตถ ประสงค ร วมก น นอกจากน นการก าหนดว ตถ ประสงค ท ช ดเจนจะก อให เก ดมาตรฐานในการควบค มงาน เพราะการท างานท กอย างจะต องม การควบค ม และประเม นผล และการควบค มท กแบบก ม กจะม มาตรฐานเพ อว ดผลการกระท าน น หากก าหนด ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนว ดความส าเร จไม ได ก ย อมบร หารไม ได (If you can t measure, you can t mange) ในท านองเด ยวก นหากไม สามารถว ดหร อประเม นได ก ย อมพ ฒนาไม ได (If you can t measure, you can t improve) ส งท เราด าเน นการหากว ดหร อประเม นผลได ย อมได ร บความสนใจ ส วนค าว า เป าหมาย (Target) หมายถ ง การแสดงผลข นส ดท ายท ต องการจะบรรล ในแง ปร มาณ หร อจ านวน ในการว ดผลความส าเร จของนโยบาย แผนงาน หร อโครงการในช วง ระยะเวลาหน ง ๆ โดยปกต เป าหมายจะม ล กษณะเป นร ปธรรมมากกว าว ตถ ประสงค เพราะจะช ว ด เฉพาะเจาะจง ระบ ระยะเวลาท ต องการจะบรรล สามารถว ดได ท งเช งปร มาณและค ณภาพ เช น ในช วงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ.2551 ตามโครงการเมาไม ข บ ก าหนดเป าหมายว าจ านวน อ บ ต เหต ท เก ดบนท องถนนจากการเมาแล วข บ จะต องลดลงจากป ท ผ านมาร อยละ 20 (ข อม ลสมม ต ) ซ งการก าหนดเป าหมายจะต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในระด บท ส งข นไปเสมอ ต วอย าง การก าหนดว ตถ ประสงค ( Objective) และเป าหมาย (Target) สมม ต ในกร งเทพมหานครม ป ญหาการจราจรทางบก ซ งเป นป ญหาท ม ความส าค ญและ ม ความร นแรงมาก สาเหต มาจากจ านวนประชากรม มากและปร มาณรถยนต เพ มมากข นไม ได ส ดส วนก บถนน ประกอบก บถนนท ม อย ไม สามารถขยายให กว างกว าเด มได จ งเก ดป ญหารถต ด

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information