การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต"

Transcription

1 การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต หมายถ ง กระบวนการผล ตส นค าหร อบร การให เป นไปตาม การวางแผน การจ ดการองค กร การควบค มการผล ต ม การใช ทร พยากรอย างม ให ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล เพ อให บรรล เป าหมายท ต งไว

2 ความส าค ญของการจ ดการการผล ต 1 ความส าค ญต อองค กร ต นท นการผล ตลดลง ม การ ใช ทร พยากรต างๆท เป นป จจ ยการผล ต อย างม ประส ทธ ภาพ ผลผล ตส งข น สร างผลก าไรเพ มมากข น ผลผล ตเพ มข น ม การควบค ม ให การท างานเป นไปตามแผนงานท วาง ไว ก ม ว ธ การจ งใจให ผ ปฏ บ ต งานต งใจ ท างาน ท าให การส ญเส ยน อยลง และ ได ผลผล ตมากข น ค ณภาพของส นค าด ข น กาiจ ดการผล ตม แนวค ดทางการ วางแผน และควบค มค ณภาพใน กระบวนการผล ต และการพ ฒนา ค ณภาพของผล ตภ ณฑ ให ด ข นเพ อ ตอบสนองความต องการของล กค า ภาพพจน ท ด ต อองค กร การจ ดการ การผล ตให ความส าค ญท งคนและงาน ม การปฏ บ ต ก บพน กงานอย างย ต ธรรม ในขณะเด ยวก นก บร การล กค าด วย ค ณภาพและสร างความพ งพอใจให ท ก ฝ าย ธ รก จในป จจ บ นต งอย ในสภาวะแวดล อมของเศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย กฎหมาย การแข งข น และ ล กค า ท เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลาไม หย ดน ง เช น การเปล ยนแปลงเทคโนโลย ทางธ รก จส งพ มพ ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว ท าให กระบวนการผล ตแบบเด ม ซ งให ผลผล ตต า ราคาต นท นการผล ตส ง จ งล าสม ย นอกจากน กฎระเบ ยบข อบ งค บจากภาคร ฐ ตลอดจนการแข งข นท ทว ความร นแรงมากข น รวมถ งความต องการของล กค าท เปล ยนแปลงอย เสมอ ท าให ธ รก จเผช ญก บความเส ยง ความส าค ญ ของการจ ดการการผล ตแบ งได 3 ประการ ค อ ความส าค ญต อองค กร บ คลากรม ท ศนคต ท เสร มให ความร ความก าวหน า ท าให ปลอดภ ย บ คลากรได ร บผลตอบแทนท ด ก าไรมากข ความส าค ญต อผ บร โภค2 การพ ฒนา ผล ตส นค าใหม ๆ เพ 3 น การเก บส นค าคงคล งในปร มาณท ตามท ต องการ ผ บร โภคได ร บส นค าในราคาท ราคาท ต ากว าค แข งได ผ บร โภคม ค ณภาพช ว ตท ด ข ด ใช หล กการจ งใจให พน กงานเต มใจท างานส ง เก ดการต นต ว โดยฝ กอบรบอย เสมอ สร าง บรรยากาศและสภาพแวดล อมของสถานท ท างานให เอ ออ านวยความสะดวกและ ผลผล ตเพ มข นต นท นต า องค กรม น สามารถจ ายเง นเด อนให แก บ คลากรมากข น ผ บร โภคได ร บการตอบสนองตามต องการ การจ ดการการผล ตท าให ม อตอบสนองความต องการของผ บร โภค นอกจาก เหมาะสม ท าให สามารถบร การจ ดส งล กค าได ต า การจ ดการการผล ตท าให เก ดการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ได ผลผล ตเพ มมากข นต นท นต า ท าให ขายได ใน น การจ ดการการผล ต ส งผลให เก ดส นค า ใหม ๆ ในตลาด อ านวยความสะดวกให แก ผ บร โภค

3 CMYK ว ตถ ประสงค ของการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ตม จ ด ม งหมายให การผล ตน นม ประส ทธ ผล ค อ ผลผลล ต ได ตามเป าหมาย ท งปร มาณ และค ณภาพ เป นไปตามเวลา ท ก าหนดหร อตามเป าหมายท ต งไว ม ประส ทธ ภาพ (efficiency) หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ได ผลผล ต(output) ท ม มาตรฐานโดยเปร ยบ เท ยบก บทร พยากรการผล ต (input) ท ใช ไป เช น คนงาน เคร องจ กร เง นลงท น เป นต น ประส ทธ ภาพการผล ต สามารถค านวณได จากส ตร ประส ทธ ภาพการผล ต = ผลงาน + ทร พยากร ประส ทธ ผล (effectiveness) หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ได ผลงานออกมาเท าก บหร อมากกว าเป าหมาย ท ต งไว อาจเป นผลผล ต ยอกขาย ผลก าไร หร อความพ งพอใจของล กค า ประส ทธ ผลการผล ตสามารถค านวณได จากส ตร ประส ทธ ผลการผล ต = ( ผลงานท ปฏ บ ต ได จร ง x 100 ) เป าหมาย ผล ตภาพ (productivity) หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ท าให อ ตราเปร ยบเท ยบระหว างผลงาน ก บป จจ ยน า เข า เพ มส งข นในเวลาท ต างก น เช น การเพ มยอดผล ต การเพ มยอดขาย การเพ มผลก าไร และกาเพ มส วนแบ งการ ตลาด เป นต น ความหมายคล ายก บ ประส ทธ ภาพ แต ผล ตภาพเป นหน วยว ดท เน นให ม การเปร ยบเท ยบในเร อง เด ยวก นในสองช วงเวลาท ต างก น

4 ต วอย าง : การออกแบบระบบการผล ต การผล ตส งพ มพ บรรจ ภ ณฑ ฝาจ บ การผล ตส งพ มพ บรรจ ภ ณฑ ฝา จ บ(crown cap) และฝาเกล ยว ก นปลอม (pilfer poor cap) ม กระบวนการผล ตท เก ยวข องซ ง สามารถแบ งได 2 ข นตอน ค อ ข น ตอนการเตร ยมแผ นพ มพ ส าเร จ และ ข นตอนการข นร ปเป นฝาป ด ข นตอนการเตร ยมแผ นพ มพ ส าเร จ น าแผ นเหล กเคล อบด บ ก/โครเม ยม/ อล ม เน ยม(TPS/TFS/AL)มาเคล อบ ด านนอกและด านในด วยน ายาปะเภท ไวน ลฟ นอล ก (Vinyl-Phenolic) พอ ล ฟ นอล ก(Poly-Phenolic) แล วน า เข าเตาอบท อ ณหภ ม องศา เซลเซ ยส เป นเวลา10-12 นาท จะได แผ นเคล อบแบบต างๆ ได แก แผ น เหล กเคล อบด บ ก(TPS) แผ นเหล ก เคล อบโครเม ยม(TFS) และแผ น (อะล ม เน ยม(AL น าแผ นเหล กเคล อบ(TPS/TFS/AL) ไปพ มพ เคร องหมายและหร อตราต างๆ ด านนอกด วยหม กพ มพ และตามด วย การเคล อบน ายาวาน ช ข นตอนการข นร ปเป นฝาป ด ฝาจ บ น าแผ นพ มพ ส าเร จส าหร บฝา จ บ มาเข าเคร องป มข นร ปเป นฝาจ บ (crown forming) ส งเข าเคร องใส แผ นก นร ว (gasket) ผ านเคร องน บ จ านวนและบรรจ กล องส งให ล กค า ฝาเกล ยวก นปลอมน า แผ นพ มพ ส าหร บท าฝาเกล ยวก น ปลอม ซ งเป นการกดอ ดคร งเด ยว (single press)ส าหร บฝาต น และการ กดอ ดสอง (double press)ส าหร บ ฝาล ก กรณ ท ล กค าต องการต วน น เพ อความสวยงาม ก น าแผ นพ บเข า เคร องท าต วน นส งเข าเคร องท ารอย ปร (perforation) และรอยก นล น (knurl) ก อนส งเข าเคร องใส แผ นก น ร ว(gasket) จากน นส งเข าเคร องน บ จ านวนและบรรจ กล องส ง

5 กระบวนการการจ ดการผล ตส งพ มพ การออกแบบส งพ มพ เป นกระบวนการของการค ดและก าหนดราย ละเอ ยดล กษณะของส งพ มพ ท ท ต องการผล ตให ด สวยงาม สะด ดตา ส อความหมาย ให ตรงใจผ บร โภค ในการออกแบบส งพ มพ ต องก าหนดว า ต องการผล ต ส งพ มพ อะไร ล กค าต องการอย างไร และจะด าเน น การผล ตด วยว ธ ใด ส งพ มพ ท วไปจ ดได 6 ประเภท 1) หน งส อพ มพ 2) น ตยสารและวารสาร 3) หน งส อ เล ม 4) ส งพ มพ ปลอดปลอม 5) บรรจ ภ ณฑ 6) ส ง พ มพ ผ ออกแบบต องม ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการพ มพ มากเพ ยงพอ การออกแบบส งพ มพ ในอด ตน กออกแบบอาจใช ม อหร อใช เคร องพ มพ ด ด แต ในป จจ บ นส วนใหญ การออกแบบส งพ มพ ใช ระบบ จ ดการอ เล กทรอน กส การออกแบบระบบและ กระบวนการผล ตส งพ มพ ในการออกแบบระบบการผล ต เป นการ เตร ยมระบบการผล ตให พร อมก อนการผล ต ประกอบด วย 3 ส วน ค อ ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผล ต และผลผล ต การออกแบบระบบท ด จะท าให กระบวนการผล ตด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บการออกแบบกระบวนการผล ต เป นการเล อกกระบวนการผล ตท เหมาะสมก บ ผล ตภ ณฑ ก อนท จะม การผล ตจร ง ก อนการออกแบบ กระบวนการผล ต ต องทราบว า จะผล ตส งพ มพ ชน ด ใด จ านวนเท าใด การต ดส นใจเล อกกระบวนการ ผล ตแบบใดจ งม ความส าค ญ

6 การวางแผนและการจ ดการตารางการผล ต การวางแผนการผล ต เป นกระบวนการ ท เก ยวข องก บการว เคราะห การก าหนด การจ ด เตร ยมป จจ ยการผล ตต างๆ ท ต องใช ในการผล ต ไว ล วงหน าก อนผล ตจร ง การวางแผนต องท าอย าง ต อเน อง และม การปร บปร งแผนการผล ตเม อ จ าเป น เพ อให การผล ตในอนาคตด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ข อด ของการวางแผนการผล ตงานพ มพ 1. เพ มประส ทธ ภาพในการผล ต เพราะจะไม ส ญเส ยเวลาในระหว างรองาน ในแต ละข นตอน 2. ลดว สด ในคล งและงานค างในสายการผล ต 3. สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างผ ปฏ บ ต งาน 4. สร างภาพพจน ท ด ต อล กค า เน องจากสามารถร กษาเวลาเสร จได ตาม ก าหนด 5. เพ มยอดขาย เม อล กค าม ความเช อถ อ ก จะจ างงานช นต อไป 6. เพ มก าไรเพราะสามารถใช ประโยชน จากทร พยากร เช น ว สด บ คลากร ท าให เส ยค าใช จ ายในการลงท นน อยลง ใช แรงงาน เคร อง และว สด ให ได ประโยชน ส งส ด เม อม การวางแผนการผล ตงานพ มพ แล ว. จะสามารถทราบก าล งการผล ตในส วนท ย งไม ได ใช ให เต มท ประเม นก าหนดเวลาเสร จได ถ กต อง ล กค าผ ส งงานพ มพ ย อมต องการทราบก าหนดเวลาเสร จของงาน พ มพ ล วงหน า เพ อการประกอบการต ดส นใจในการว าจ างพ มพ ท าให ล กค าม ความเช อม นในการว า จ างคร งต อไป 3. ผล ตงานพ มพ ได เสร จท นตามก าหนดเวลาท ส ญญาก บล กค า การวางแผนการผล ตช วยท าให หน วยงานต างๆทราบแผนการผล ต และด าเน นการผล ตตามแผนท วางไว เม อเก ดป ญหาท ท าให เก ดความล าช า ก สามารถแก ป ญหาในภาพรวมของงานท งหมดได ล วงหน า ทราบข อม ลของงานพ มพ ท อย ในสายการผล ต การวางแผนการผล ตจะม ระบบบ นท กและรวบรวม ข อม ลท งหมดของงานพ มพ และข อม ลของก าล งการผล ตท งหมดท ม อย เพ อน ามาใช ในการต ดส นใจ ท จะร บงานพ มพ อ นๆ 5. จ ดเตร ยมว สด ให เพ ยงพอก บความต องการ การวางแผนการผล ต จะท าให สามารถเตร ยม ว สด ท ใช ในการผล ตล วงหน าก อนการผล ตจร ง จะช วยท าให งานผล ตไม ต องหย ดชะง ก เน องจากขาดว สด ท าให การไหลของงานพ มพ แต ละงานเป นไปอย างราบร น การวางแผนการผล ต จะช วยให ม งานค าง ในสายการผล ตน อยลง ข อด ของแผนภ ม ภ ม แกนต เข าใจง าย ไม ย งยากซ บซ อน ส อความหมายได ช ดเจน ท าให สถาน งาน แต ละแห งทราบภาระงานท ต องท า ณ ช วงเวลาหน งๆได เม อร บงานใหม เข า มาผล ต ก ก าหนดงานให สถาน งานได อย างเหมาะสม ข อด อยของแผนภ ม ภ ม แกนต ไม สามารถก าหนดสภาพการกระจายเวลาในการท างานได เพราะในทาง ปฏ บ ต เวลาอาจเปล ยนแปลงได ตามสภาพการท างานในขณะน นๆ ท าให ว น เสร จอาจคลาดเคล อน การจ ดตารางการผล ต เป นการจ ดแผนการผล ตงานให แก เคร องจ กรท ม ในองค กร ตารางการผล ตจะแสดงข นตอนการผล ตและเวลาท ต องการใช ในการผล ตของข นตอนต างๆ 1. เคร องม อท ใช จ ดตารางการผล ต เคร องม อท น ยมใช ก นมากได แก แผนภ ม แกนท (Gantt Chart) ได ร บการพ ฒนาและค ดค นโยเฮนร แกนท (Gantt) เป นแผนภ ม ท แสดงภาระงานของแต ละ ก จกรรมในช วงเวลาหน ง (ช วโมง ว น ส ปดาห เด อน ป ) และแนวแกนต งเป นก จกรรมต างๆท ใช ใน การผล ต 2. ร ปแบบของตารางการผล ต ตารางจ ดภาระงาน (loading board) เป นตารางแสดงภาระงานของแต ละสถาน งาน หร อเคร องจ กรท ต องท างานในช วงเวลาหน งๆ ตามท จ ดล าด บของงานไว แล ว ตารางก าหนด (job scheduling board) เป นตารางแสดงความก าวหน าของงาน และก าหนดว น. เสร จของงานท ประมาณการไว โดยแสดงว างานพ มพ ใดจะเสร จตามก าหนด งานพ มพ ใดจะเสร จ ล าช า หร อเสร จก อนก าหนด

7 ต วอย าง : การออกแบบระบบการผล ต การผล ตส งพ มพ บรรจ ภ ณฑ ฝาจ บ การผล ตส งพ มพ บรรจ ภ ณฑ ฝา จ บ(crown cap) และฝาเกล ยว ก นปลอม (pilfer poor cap) ม กระบวนการผล ตท เก ยวข องซ ง สามารถแบ งได 2 ข นตอน ค อ ข น ตอนการเตร ยมแผ นพ มพ ส าเร จ และ ข นตอนการข นร ปเป นฝาป ด ข นตอนการเตร ยมแผ นพ มพ ส าเร จ น าแผ นเหล กเคล อบด บ ก/โครเม ยม/ อล ม เน ยม(TPS/TFS/AL)มาเคล อบ ด านนอกและด านในด วยน ายาปะเภท ไวน ลฟ นอล ก (Vinyl-Phenolic) พอ ล ฟ นอล ก(Poly-Phenolic) แล วน า เข าเตาอบท อ ณหภ ม องศา เซลเซ ยส เป นเวลา10-12 นาท จะได แผ นเคล อบแบบต างๆ ได แก แผ น เหล กเคล อบด บ ก(TPS) แผ นเหล ก เคล อบโครเม ยม(TFS) และแผ น (อะล ม เน ยม(AL น าแผ นเหล กเคล อบ(TPS/TFS/AL) ไปพ มพ เคร องหมายและหร อตราต างๆ ด านนอกด วยหม กพ มพ และตามด วย การเคล อบน ายาวาน ช ข นตอนการข นร ปเป นฝาป ด ฝาจ บ น าแผ นพ มพ ส าเร จส าหร บฝา จ บ มาเข าเคร องป มข นร ปเป นฝาจ บ (crown forming) ส งเข าเคร องใส แผ นก นร ว (gasket) ผ านเคร องน บ จ านวนและบรรจ กล องส งให ล กค า ฝาเกล ยวก นปลอมน า แผ นพ มพ ส าหร บท าฝาเกล ยวก น ปลอม ซ งเป นการกดอ ดคร งเด ยว (single press)ส าหร บฝาต น และการ กดอ ดสอง (double press)ส าหร บ ฝาล ก กรณ ท ล กค าต องการต วน น เพ อความสวยงาม ก น าแผ นพ บเข า เคร องท าต วน นส งเข าเคร องท ารอย ปร (perforation) และรอยก นล น (knurl) ก อนส งเข าเคร องใส แผ นก น ร ว(gasket) จากน นส งเข าเคร องน บ จ านวนและบรรจ กล องส ง

8 การใช ว ธ ศ กษาเวลาการท างาน time study เป นว ธ ท น ยมมากท ส ดม ข นตอนด งน 1. ก าหนดช นงานท ต องการสร างเวลามาตรฐาน ซ งม เกณฑ ในการเล อกค อ งานท ท า โดยช างปฏ บ ต งานและสามารถส งเกตการท างานได โดยตรง งานน นต องปฏ บ ต ได จร ง และต องใช ว สด อ ปกรณ ท เป นมาตรฐานท วไป 2. จ าแนกข นตอนการท างานในช นงานน น และล าด บข นตอนการท างานจนส าเร จ 3. ช นงาน ค ดเล อกช างปฏ บ ต งานท ใช ในการศ กษาเวลาการท างาน เพ อเป นต วแทนขอช าง 4. ปฏ บ ต งานในการท างานช นน นๆ บ นท กเวลาการท างานท กข นตอนท ผล ตงานช นน น โดยจ บเวลาการท างานตาม จ านวนคร งท ต องการศ กษา แล วน ามาหาค าเฉล ยของเวลาท จ บได ในระหว างการ จ บเวลาการท างาน ผ ว เคราะห ควรส งเกตพฤต กรรมในการท างานว า เร งร บ หร อช า ต วค ณอ ตราการท างาน = อ ตราการท างานจร ง(%) 100 กว าปกต หร อไม 5. การก าหนดเวลาปกต (normal time) เวลาปกต เป นเวลาท ใช ในการปฏ บ ต ก บเน อ งานจร งๆ ซ งก ค อเวลาท ได จากการจ บเวลาการท างาน ถ าศ กษาว าเวลาท างานก บ ต วอย าง ช างปฏ บ ต งานท ท างานได ช ากว าปกต อ ตราการท างานจะต ากว าปกต เวลาท จ บได โรงพ มพ แห งหน งต องการศ กษาเวลาท างานของช างเก บ จะมากกว าเวลาปกต ตรงก นข าม ถ าได ศ กษาเวลาท างานก บช างปฏ บ ต งานท ท างาน ล ม โดยให เก บเล มหน งส อ 2 ยก จ านวน เล ม ซ ง เวลาปกต = เวลาท บ นท กไว x ต วค ณอ ตราการท างาน ได เร วกว าปกต อ ตราการท างานจะส งกว าปกต เวลาท จ บได จะน อยกว าเวลาปกต จ บเวลา 10 คร งได เวลาเฉล ยเป น45 นาท ขณะจ บเวลา 6. ส งเกตว า ช างเก บเล มท างานเร งร บกว าปกต โดยประเม น อ ตราการท างานเป นร อยละ 110 โรงพ มพ แห งน ยอมให ม การก าหนดเวลายอมเผ อ (allowance time) ในทางปฏ บ ต จร งช างปฏ บ ต งานอาจไม สามารถ เวลาเผ อร อยละ 10 อยากทราบว า เวลามาตรฐานส าหร บ ปฏ บ ต งานได อย างต อเน องตลอดเวลา ต องม การพ กเหน อย การรองาน หร อเวลาเพ มข น การเก บเล มส าหร บหน งส อ 2 ยก จ านวน 1,000 เล ม เน องจากงานยากข น ปกต จะก าหนดเวลายอมเผ อเป นร อยละของเวลาท างาน เช น ใน 1 ว น ควรเป นเท าไหร ท างานเต ม 8 ช วโมง หร อ 480 นาท ยอมม เวลายอมเผ อ 45 นาท ต อ 1 ว น ด งน นสามารถ 7. ค านวณร อยละเวลายอมเผ อได เท าก บ(45 480)x100= 9.38 หร อ 9.38% โดยท ท วไปจะก าหนด เวลายอมเผ อประมาณร อยละ 5-10 ของเวลาท างานจร ง การค านวณเวลามาตรฐานในการท างานจร ง ค ดได จากเวลาปกต และร อยละของเวลายอมเผ อ เวลามาตรฐาน = เวลาปกต + เวลายอมเผ อ โดยเวลามาตรฐานเป นเวลาท รวมเวลายอมเผ อเพ มข นจากเวลาปกต นาท 45 = เวลาเฉล ยท จ บเวลาได 110= อ ตราการท างานของช างเก บเล มร อยละ = ต วค ณอ ตราการท างานของช างเก บเล ม ค าเฉล ยเวลาท จ บได x ต ว = เวลาปกต ค ณอ ตราการท างาน x ( ) = = เวลามาตรฐาน นาท เวลาปกต x (100 ( 100 = (เวลายอมเผ อเป นร อยละ (x (100 ( = (x ( = x = นาท 55 = ด งน น เวลามาตรฐานส าหร บเก บเล มหน งส อ 2 ยก จ านวน 1,000 เล ม ค อ 55 นาท

9 การก าหนดก าล งผล ต การว เคราะห หาก าล งการผล ตของงานพ มพ น บเป นข นตอนก อนการเร ก าล งการผล ต (capacity) หมายถ ง อ ตราของผลผล ต ส งส ดท เคร องจ กรสามารถผล ตออกมาได โดยท วไปจะว ดหน วยผลผล ต ต อหน วยเวลา เช น ก าล งการผล ตของเคร องพ มพ จะว ดเป น 6,000 เท ยว พ มพ (impression) ต อช วโมง หร อก าล งการผล ตของเคร องไสส นทากาว จะว ดเป น 1,000 เล มต อช วโมง เป นต น ข นตอนท ไม สามารถก าหนดอ ตรา ผลผล ตได เช น ก าล งการผล ตของหน วยพ ส จน อ กษร อาจว ดเป นช วโมงการ ท างานท งหมดต อช นงาน เป นต น มวางแผนการผล ตงานพ มพ แต ละงานท จะเข าส สายการผล ต โดยผ ท าการวางแผนการผล ตต องทราบข อม ลก าล งการผล ตท ม อย ว าจะสามารถผล ตงานพ มพ ท ม ค าส งเข ามาได อย างไร ปร มาณเท าไหร ในการก าหนดก าล งการผล ตของโรงพ มพ ต องประเม นก าล งการผล ตท ม อย ในป จจ บ น และ ในอนาคตจากข อม ลพยากรณ การขายของฝ ายขาย นอกจากน ย งต องพ จารณาเพ อก าหนดทางเล อกเปล ยนแปลงก าล งการผล ตท งใน ระยะส นและระยะยาวในอนาคต เพ อการต ดส นใจเล อกก าล งการผล ตท ให ผลก าไรส งส ด รายละเอ ยดข ดความสามารถของเคร องจ กร และช างปฏ บ ต งาน ในการว เคราะห ก าล งการผล ตต องรวบรวมรายละเอ ยดความสามารถของเคร องจ กรและช าง ปฏ บ ต งานท งหมดท เก ยวข องก บการผล ต ข อม ลน น าไปใช ส าหร บวางแผนการผล ตในรายละเอ ยดของ แต ละข นตอน ให ม ประส ทธ ภาพมากข น โดยก าหนดจ ดแบ งเป นสถาน londing center จ านวนเคร องจ กรและช างปฏ บ ต งาน เม อได ก าหนดสถาน งานส าหร บวางแผนและควบค มการผล ตแล ว ต องรวบรวมข อม ลจ านวนเคร องจ กร และช างปฏ บ ต งานท ม อย ในแต ละสถาน จะได สามรถว เคราะห ก าล งการผล ตรวมของแต ละสถาน งานได ซ งม ผลต อปร มาณการผล ต เช น ท สถาน งานจ ดเตร ยมต นฉบ บด วยเคร องคอมพ วเตอร ข อม ลท ต องการ ทราบค อ จ านวนเคร องคอมพ วเตอร ถ าจ านวนเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ม มากกว าจ านวนช างปฏ บ ต งาน จ านวนเคร องพ มพ จะเป นต วก าหนดก าล งการผล ตของสถาน งานมากกว าจ านวนช างปฏ บ ต งาน เป นต น เวลามาตรฐานในการผล ต การทราบเวลามาตรฐานท ใช ปฏ บ ต งานผล ตในแต ละสถาน ข อม ลท ได ส วนใหญ จะเป นต วเลข เพ อสามารถน าไปใช ค านวณหาก าล งของแต ละสถาน งานได และใช เป นหล กในการวางแผนการผล ตงาน พ มพ ต างๆ ว าแต ละงานควรใช เวลาในการผล ตเท าไร ใช ก าล งคนเท าไร เคร องจ กรจ านวนเท าไร จ งจะ สามารถท าให งานเสร จได ท นตามก าหนดเวลา

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 2 ช วโมง (1) (1) - - เจ าหน าท ร บค าร อง เจ าหน าท ร บค าร อง - - สอบถามข อเท จจร งเบ องต น สอบถามข

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information