ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต"

Transcription

1 1

2 2 ขอบเขตเน อหา ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต ความเป นมาของสภาเกษตรกรแห งชาต 5 ความเป นมาของร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต 5 อ านาจหน าท 6 การด าเน นงานตามบทเฉพาะกาล 11 โครงสร างหน วยงาน 16 ส วนท 2 กฎหมายท เก ยวข อง พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการค ดเล อกผ ทรงค ณว ฒ 35 แนวข อสอบพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ส วนท 3 ความร เฉพาะต าแหน ง องค กรและการจ ดการ 51 การจ ดการในอด ตและป จจ บ น 59 ว ฒนธรรมองค การและสภาวะแวดล อม 70 การจ ดการในย คโลกาภ ว ฒน 73 ความร บผ ดชอบทางส งคมและจร ยธรรมทางธ รก จ 77 การต ดส นใจทางการจ ดการ 79 พ นฐานการวางแผน 83 การจ ดการเช งกลย ทธ 90 เคร องม อและเทคน คในการวางแผน 95 โครงการและการออกแบบองค การ 97 การส อสารทางการบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ 107 การจ ดการทร พยากรมน ษย 110 ความหมายและความส าค ญของการบร หารทร พยากรมน ษย 110 ว ว ฒนาการของการบร หารทร พยากรมน ษย 111 ภารก จและหน าท ในการบร หารงานทร พยากรมน ษย 115 กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Process) 119 การวางแผนทร พยากรมน ษย 125 การร องท กข และการว น ย 133 ว น ย (Discipline) 136 รางว ลและการปร บเปล ยนช นต าแหน ง 140 การออกจากงานและการเกษ ยณอาย การท างาน 146 การว เคราะห งาน 148 การจ าแนกต าแหน ง 151 การสรรหา 153 การค ดเล อก 155 การบรรจ แต งต ง 156 การประเม นค างาน 157

3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย 159 การว ดผลและการประเม นผล 160 การก าหนดค าตอบแทน 161 ผลประโยชน เก อก ลหร อค าตอบแทนเสร ม 165 แรงงานส มพ นธ 166 การจ ดการการเปล ยนแปลงและนว ตกรรม 167 พ นฐานของพฤต กรรม 173 การจ งใจพน กงาน 188 ภาวะผ น า 195 พ นฐานการควบค ม 204 การบร หารงานผล ต 208 ระเบ ยบงานสารบรรณ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม พ.ศ สร ปพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ การร างหน งส อราชการ 238 สร ประเบ ยบว าด วยร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ แนวข อสอบ 256 แนวข อสอบ ภาษาอ งกฤษ 299 อ งกฤษเพ อการส อสาร 336 ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 344 แนวข อสอบ ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 376 3

4 4 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต ความเป นมาของสภาเกษตรกรแห งชาต ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบมาตรา 303(1) ได บ ญญ ต ให ร ฐจ ดท ากฎหมายว าด วยสภาเกษตรกรให แล วเสร จ ภายในหน งป น บแต ว นท คณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภา กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ งได ม ค าส งแต งต ง คณะกรรมการยกร างกฎหมาย ว า ด วยสภาเกษตรกร โดยม ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย ประพ ฒน ป ญญาชาต ร กษ ) เป นประธานกรรมการ และผ อ านวยการกองน ต การ (ขณะน น) เป นกรรมการ และเลขาน การ เพ อด าเน นการศ กษา และยกร างกฎหมายว า ด วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได ยกร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรแห งชาต พ.ศ... ซ งเป นกฎหมาย ท ให หล กประก นส ทธ เสร ภาพในการค มครอง ร กษาผลประโยชน เก ยวก บการผล ต และการตลาดเพ อให ผล ตผลทางการเกษตร ได ร บผลตอบแทนส งส ด และม สภาส าหร บเกษตรกร ในการแลกเปล ยนความค ดเห น ตลอดจนเสร มสร าง สมานฉ นท ของเกษตรกรท งประเทศ ท าให เกษตรกร ม ความเข มแข ง และม การรวมต ว ก น อย างเป นเอกภาพ โดยสร างเคร อข ายเกษตรกร นอกจากน เกษตรกรสามารถจ ดท า แผนแม บท เสนอให คณะร ฐมนตร พ จารณา ก าหนดนโยบาย ให สอดคล องก บความ ต องการ และสภาพป ญหาอ นแท จร ง รวมท งให เกษตรกรได ร บ การพ ฒนา ส งเสร มให ได ร บความร และข อม ลเก ยวก บเกษตรกรรมด านต างๆในการน ได ม การน าร าง พระราชบ ญญ ต ด งกล าว ออกไปร บฟ งความค ดเห นจากเกษตรกร และผ เก ยวข องในพ นท แต ละภาค รวม 4 ภาค แล วน าข อม ลท ได จากการร บฟ งความค ดเห น มาปร บปร งร าง พระราชบ ญญ ต ฯ ให เหมาะสมย งข น และได เสนอไปย ง ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เพ อให ด าเน นการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย ความเป นมาของร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ. ร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ.... ม ผ เสนอให สภาผ แทนราษฎร พ จารณา รวม 9 ฉบ บ ค อ 1. คณะร ฐมนตร ช ดท ม นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ เป นนายกร ฐมนตร ซ งได เสนอต อ ประธานสภาผ แทนราษฎร เม อว นท 18 ม นาคม 2552 และได บรรจ ระเบ ยบวาระการ

5 พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 16 พฤศจ กายน พ.ศ เป นป ท 65 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการ โปรดเกล าฯ ให ประกาศว า โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยสภาเกษตรกรแห งชาต จ งทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต ข นไว โดยค าแนะน า และย นยอมของร ฐสภา ด งต อไปน มาตรา 1 พระราชบ ญญ ต น เร ยกว า พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกร แห งชาต พ.ศ มาตรา 2 พระราชบ ญญ ต น ให ใช บ งค บต งแต ว นถ ดจากว นประกาศในราช ก จจาน เบกษาเป นต นไป มาตรา 3 ในพระราชบ ญญ ต น เกษตรกรรม หมายความว า การเพาะปล ก การเล ยงส ตว การประมง และก จการอ นท เก ยวข องตามท ร ฐมนตร ประกาศก าหนดในราชก จจาน เบกษา โดยการ เสนอแนะของสภาเกษตรกรแห งชาต เกษตรกร หมายความว า ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม องค กรเกษตรกร หมายความว า กล มเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ตามพระราชบ ญญ ต น แผนแม บท หมายความว า แผนแม บทเพ อพ ฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง สภาเกษตรกร กร งเทพมหานครด วย ส าน กงาน หมายความว า ส าน กงานสภาเกษตรกรแห งชาต ส าน กงานสภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง ส าน กงานสภา เกษตรกรกร งเทพมหานครด วย ห วหน าส าน กงานสภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง ห วหน า ส าน กงานสภาเกษตรกรกร งเทพมหานครด วย เลขาธ การ หมายความว า เลขาธ การสภาเกษตรกรแห งชาต 5

6 ร ฐมนตร หมายความว า ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น มาตรา 4 ให นายกร ฐมนตร ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น และให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น เฉพาะใน ส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะกาล ให นายกร ฐมนตร และร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ม อ านาจ ออกประกาศเพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น ประกาศน นเม อได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล วให ใช บ งค บได หมวด 1 สภาเกษตรกรแห งชาต มาตรา 5 ให ม สภาเกษตรกรแห งชาต ประกอบด วยสมาช ก ด งต อไปน (1) ประธานสภาเกษตรกรจ งหว ดเป นสมาช กสภาเกษตรกรแห งชาต โดย ต าแหน ง (2) สมาช กซ งสมาช กตาม (1) เล อกจากต วแทนองค กรเกษตรกรด านพ ช ด านส ตว ด านประมง และด านเกษตรกรรมอ น ๆ จ านวนส บหกคน โดยกระจายตาม ความส าค ญและครอบคล มสาขาอาช พเกษตรกรรมในแต ละด าน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา (3) สมาช กผ ทรงค ณว ฒ ซ งสมาช กตาม (1) และ (2) เล อกจากผ ม ความร ความเช ยวชาญและประสบการณ ด านเกษตรกรรม จ านวนเจ ดคน โดยมาจากด านพ ช ด านส ตว และด านประมงอย างน อยด านละหน งคน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และ เง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา สมาช กตาม (2) ต องเป นสมาช กขององค กรเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ก บส าน กงาน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนด มาตรา 6 ภายในหกส บว นน บแต ว นท ม การประกาศรายช อสมาช กสภา เกษตรกรจ งหว ดครบท กจ งหว ด ให สภาเกษตรกรจ งหว ดแต ละจ งหว ดส งช อประธานสภา เกษตรกรจ งหว ดมาย ง เลขาธ การและให เลขาธ การจ ดให ม การประช มของประธานสภา เกษตรกรจ งหว ด ภายในสามส บว นน บแต ว นท ได ร บรายช อด งกล าวเพ อเล อกสมาช กตาม มาตรา 5 (2) ในกรณ ท ม เหต การณ ใด ๆ ท าให การส งช อประธานสภาเกษตรกรจ งหว ด มาย งเลขาธ การไม ครบท กจ งหว ด แต ได ม การส งช อประธานสภาเกษตรกรจ งหว ดมาย ง 6

7 แนวข อสอบพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม หมายถ ง ก. เกษตรกรรม ข. เกษตรกร ข. องค กรเกษตรกร ง. สภาเกษตรกร ตอบ ข. เกษตรกร เกษตรกรรม หมายความว า การเพาะปล ก การเล ยงส ตว การประมง และ ก จการอ นท เก ยวข องตามท ร ฐมนตร ประกาศก าหนดในราชก จจาน เบกษา โดยการ เสนอแนะของสภาเกษตรกรแห งชาต เกษตรกร หมายความว า ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม องค กรเกษตรกร หมายความว า กล มเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ตาม พระราชบ ญญ ต น 4. ผ ม อ านาจออกประกาศเพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต ค อ ก. ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ข. นายกร ฐมนตร ค. ถ กท ง ก. และ ข. ง. ไม ม ข อใดกล าวถ กต อง ตอบ ค. ถ กท ง ก. และ ข. 5. ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร กษาการในพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกร แห งชาต ในส วนใด ก. อ านาจหน าท ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห งชาต ข. อ านาจหน าท ใน สกช. ค. ร กษาการท งฉบ บ ง. ร กษาการเฉพาะในส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะกาล ตอบ ง. ร กษาการเฉพาะในส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะ กาล 7

8 8 11.เลขาน การในสภาเกษตรกรแห งชาต ม อาย ไม ต ากว าเท าใด ก. ไม ต ากว าย ส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นส ส บห าป บร บ รณ ข. ไม ต ากว าสามส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ค. ไม ต ากว าส ส บป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ง. ไม ต ากว าส ส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ตอบ ข. ไม ต ากว าสามส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ 12.ส าน กงานจ ดท างบด ล งบการเง นและบ ญช ท าการส งผ สอบบ ญช ภายในก ว นน บแต ว น ส นป บ ญช ก. สามส บว น ข. ส ส บห าว น ค. หกส บว น ง. เก าส บว น ตอบ. เก าส บว น ให ส าน กงานจ ดท างบด ล งบการเง นและบ ญช ท าการส งผ สอบบ ญช ภายในเก าส บ ว นน บแต ว นส นป บ ญช 13. หน วยงานใดเป นผ สอบบ ญช ของส าน กงานสภาเกษตรกรแห งชาต ก. ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ข. ส าน กงบประมาณ ค. กรมบ ญช กลาง ง. หน วยงานเอกชน ตอบ ก. ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นเป นผ สอบบ ญช ของส าน กงานและให ท าการ ตรวจสอบ ร บรองบ ญช และการเง นท กประเภทของส าน กงานรวมท งประเม นผลการใช จ ายเง น และทร พย ส นของส าน กงาน โดยแสดงให เห นด วยว าการใช จ ายด งกล าวเป นไป ตามว ตถ ประสงค ประหย ด และได ผลตามเป าหมายเพ ยงใดแล วท ารายงานเสนอผลการ สอบบ ญช ต อสภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และคณะร ฐมนตร โดยไม ช กช า 14.สภาเกษตรกรจ งหว ด ประกอบด วยสมาช กท ได ร บการเล อกต ง จ านวนก คน ก. ห าคน ข. ส บคน ค. ส บหกคน ง. ย ส บคน ตอบ ค. ส บหกคน

9 9 การจ ดการทร พยากรมน ษย ความแตกต างของการบร หารงานบ คคล (Public Personnel Management) ก บ การบร หารทร พยากรมน ษย (HRM) ค อ การบร หารงานบ คคลจะเร มต งแต การสรรหา (Recruitment) การพ นจาก งาน (Retirement) เท าน น แต การบร หารทร พยากรมน ษย จะเร มต งแต เก ด Recruitment Retirement ตาย ความหมายและความส าค ญของการบร หารทร พยากรมน ษย การบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) ค อ การ วางแผน การจ ดองค การ การอ านวยการ การส งการ เก ยวก บการสรรหา ค ดเล อก การ พ ฒนา การบ าร งร กษา การจ ายค าตอบแทน การบ รณาการ การออกจากงาน เพ อสนอง ความต องการของส งคม องค การ และบ คคล HRM ม ว ตถ ประสงค 3 ประการ ค อ 1. เพ อให ได คนด ท ม ความสามารถมากท ส ดเข าส องค การ 2. พ ฒนาคนด น ให ด ย งๆ ข น 3. ร กษาคนด ให อย ก บองค การให นานท ส ด ป จจ ยในการประกอบก จการท กว นน เง นเป นส งส าค ญมากท ส ด แต ถ าไม ม ข อม ล ข าวสารท ด ก ไม สามารถแข งข นก บคนอ นได ด งน นในป จจ บ นจ งม การซ อข อม ลข าวสาร (Information) เพ มมากข น เพ อใช เป นเคร องม อในการแข งข น นอกจากน ค ณภาพของคน ก เป นส งส าค ญ ศ กยภาพของคนจ งเป นห วใจของการแข งข นต อส ก บคนอ นได ซ งใน บรรดาทร พยากรการบร หาร 4 อย าง ซ งได แก คน เง น ว สด ส งของ และการจ ดการน น คนเป นทร พยากรการบร หารท ส าค ญท ส ด ท งน เพราะคนสามารถเป นป จจ ยส าค ญท ก อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการบร หารก จการต างๆ ด งน นการพ ฒนา ค ณภาพของคนให ม ประส ทธ ภาพจ งเป นส งส าค ญมากส วนหน งของ PPM เม อป จจ ยด านคนม ความส าค ญแก หน วยงานเป นอย างย ง ระบบการบร หารงาน บ คคลจ งต องเป นระบบท สามารถด งด ดและบ าร งร กษาคนท ม ความสามารถไว ใน หน วยงานให มากท ส ดและนานท ส ดเท าท หน วยงานต องการ

10 ความแตกต างก นของ Management และ Administration จะข นอย ก บ ระด บหร อภารก จของการปฏ บ ต งาน ค อ - Management จะเน นการปฏ บ ต - Administration เน นการค ดหาแนวทางการบร หาร/เป นเร องท เก ยวก บการ ก าหนดนโยบาย การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) ซ งในป จจ บ นน ยมเร ยกว า "การบร หาร ทร พยากรมน ษย "(Human Resource Management) ค อ การจ ดหาคนมาท างานและ บ าร งร กษา หร อเป นการระบ ความต องการในก าล งแรงงาน (Work Force) การจ ดการ ด แลคนท ได มา การสรรหา (Recruiting) การค ดเล อก การวางต าแหน งการส งเสร ม การประเม นผล การวางแผนงานอาช พ การจ ายเง นชดเชย และการฝ กอบรมบ คคล ว ว ฒนาการของการบร หารทร พยากรมน ษย ทฤษฎ ย คด งเด ม (Classical Theory) เป นทฤษฎ ท เก ยวก บการจ ดโครงสร างขององค การและกระบวนการท างาน เพ อ ต องการแสวงหาหล กเกณฑ หร อแนวทางในการบร หารท ม ประส ทธ ภาพและประหย ด โดยไม ค าน งถ งความต องการทางด านจ ตใจของผ ปฏ บ ต งาน ละเลยการสร างส ขภาพทาง จ ต และพ ฒนาบ คล กภาพของบ คคล ทฤษฎ ย คด งเด มน ประกอบด วยแนวความค ดท คล ายคล งก น 3 แนวค ด ค อ 1.แนวความค ดท เก ยวก บการจ ดการแบบว ทยาศาสตร (Scientific Management) ซ งเป นแนวค ดของ Frederick W. Taylor โดยม ข อสมมต ฐานว า โรงงาน อ ตสาหกรรมเป นแหล งของงานและเง น คนท างานในโรงงานส วนมากจะขาดท กษะและ ความร เม อเข ามาท างานในโรงงานจ งม กจะเก ยจคร าน หล กเล ยงการท างานอย เป น ประจ า เห นแก ต ว ขาดความร บผ ดชอบ และชอบท จะท างานให น อยท ส ด แต อยากได ค าตอบแทนท เป นต วเง นส ง ท าให เจ าขององค การหร อเจ าของโรงงานอ ตสาหกรรมต างๆ พยายามสร างกฎเกณฑ หล กเกณฑ ในการท างาน เพ อให ได ผลงานท ม ค ณภาพ ประหย ด และม ปร มาณส งส ด แต ใช ป จจ ยในการผล ตน อยท ส ด ซ งหล กเกณฑ ของการจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ประกอบด วย 10

11 1. Specialization หมายถ ง การท างานตามความร ความช านาญเฉพาะ อย าง จะท าให ปร มาณผลผล ตในโรงงานส งข น 2. One Best Way หมายถ ง การแสวงหาหล กการท างานท ด ท ส ดท จะท าให เก ดประส ทธ ภาพในการท างาน และได ผลผล ตจากการท างานส งส ด โดยจะศ กษาว ธ ปฏ บ ต งาน ท าทางการเคล อนไหว (Time and Motion) ในการปฏ บ ต งาน 3. Incentive Wage System หมายถ ง ระบบการจ งใจโดยใช ระบบของ ค าจ าง ซ งใช ว ธ ก าหนดมาตรฐานการท างาน และก าหนดค าตอบแทนอย างเป นส ดส วน ก บปร มาณงานท ท า ค อจะต องม การก าหนดอ ตราค าตอบแทนผลการปฏ บ ต งานเป นราย ช น (Piece Rate System) 2.แนวความค ดท เก ยวก บทฤษฎ การบร หาร (Administrative Management) ม ข อสมมต ฐานในท านองเด ยวก บกล มท 1 ค อ โดยธรรมชาต ของมน ษย ม กม น ส ยเก ยจคร านเห นแก ต ว และไม ม ความร บผ ดชอบ ด งน นเม อการบร หารม ขอบเขต กว างขวางข น องค การจ งพยายามท จะวางหล กเกณฑ ในการบร หาร และมอบหน าท ความ ร บผ ดชอบให ผ ปฏ บ ต งาน เพ อให ได มาซ งความม ประส ทธ ภาพ (Efficiency) และการ ประหย ด (Economy) น กทฤษฎ ในกล มน เช น Henri Fayol, Mooney และ Reiley, Gulick และ Urwick, Leonard D. White และ Willoughby Henri Fayol เป นคนแรกท ให ความสนใจศ กษาเก ยวก บการจ ดองค การและการ บร หาร (Principle of Organization and Management) โดยเสนอว า การบร หาร ประกอบด วยส วนส าค ญ 5 ประการ ค อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค การ (Organizing) 3. การอ านวยการ (Directing) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบค มงาน (Controlling) Mooney and Reiley ท าการศ กษาล กษณะองค การในแบบต างๆ โดยเสนอว า องค การและการบร หารควรม ในการบร หาร 4 ประการ ค อ 1. หล กการประสานงาน (Coordinative Principle) 2. ระบบความส มพ นธ และการบ งค บบ ญชา (Scalar Principle) 3. การแบ งงานก นท าตามหน าท (Functional Principle) 11

12 4. การจ ดหน วยงานหล ก (Line) และหน วยงานช วยอ านวยการ (Staff) Gulick and Urwick ได เสนอกระบวนการพ นฐานของการบร หารไว 7 ข นตอน หร อ POSDCORB 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค การ (Organizing) 3. การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) 4. การอ านวยการ (Directing) 5. การประสานงาน (Coordinating) 6. การรายงานผลการปฏ บ ต งาน (Reporting) 7. การงบประมาณ (Budgeting) แนวความค ดเก ยวก บการวางหล กเกณฑ และองค ประกอบต างๆ ทางการบร หาร ด งกล าวข างต น เป นการพ จารณาการบร หารจากป จจ ยต างๆ ภายในองค การเท าน น โดย ม ความเช อว าถ าหากผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ระเบ ยบ และข นตอนต างๆ ตามท ก าหนดไว จะท าให การบร หารม ประส ทธ ภาพและประหย ดได 3.แนวความค ดท เก ยวก บระบบราชการ (Bureaucracy) Max Weber กล าวว า ระบบราชการเป นร ปแบบขององค การท ด ท ส ด ในแง ของ ความถ กต อง ความม นคง ความเข มงวดของว น ย และความเช อถ อได Weber เช อว า ระบบราชการเป นองค การท สร างประส ทธ ภาพในการท างานเพ มข น ท งในด านขอบเขต การปฏ บ ต งานและความสามารถอย างเป นทางการ หล กการส าค ญของระบบราชการตามท ศนะของ Max Weber ประกอบด วย 1. ต องม การค ดเล อกบ คคลท ม ความสามารถเข าไปปฏ บ ต งาน 2. ต องม การฝ กอบรมให บ คคลเก ดความช านาญในการปฏ บ ต งาน 3. ม การก าหนดต าแหน งหน าท และความร บผ ดชอบอย างช ดเจน 4. ม การก าหนดค าตอบแทนเป นเง นเด อนท แน นอน 5. ผ ปฏ บ ต งานจะม ความม นคงในช ว ต 6. ม กฎระเบ ยบในการปฏ บ ต งาน (System of Rules) 7. ม เหต ผลในการท างาน (Rationality) 8. ไม ค าน งถ งต วบ คคล (Impersonality) 9. ม งท างานตามกฎระเบ ยบ (Rules Orientation) 12

13 การวางแผนทร พยากรมน ษย การวางแผนทร พยากรมน ษย (Human Resource Planning) การวางแผนทร พยากรมน ษย เป นเร องของการก าหนดความต องการท เหมาะสม ส าหร บทร พยากรมน ษย ในองค การในอนาคต ในแต ละช วงเวลา ตลอดจนการก าหนด ล กษณะว ธ การท จะให ทร พยากรในแต ละท กษะหร อการว เคราะห ถ งทร พยากรบ คคลท ม อย เด มในองค การว าม จ านวน ขนาด เหมาะสมมากน อยเพ ยงไร และหากจ าเป นจะต อง พ ฒนาท กษะจะท าอย างไร นอกจากน การวางแผนด งกล าวจะต องตอบค าถามในแง ของ การแก ไขป ญหา การขาดแรงงานหร อการล นงานทร พยากรบ คคลในบางประเภทในบาง ช วงเวลาด วย การวางแผนทร พยากรบ คคลอาจเป นภารก จท ม ท งระยะส น กลาง หร อระยะยาว ท เก ยวก บการสรรหา (Recruitment), การค ดเล อก (Selection), การฝ กอบรม (Training), การมอบหมายงาน (Job Delegation), การพ ฒนาคน (Personal Development) และก จกรรมอ นๆ โดยสร ป การวางแผนทร พยากรมน ษย ค อ การได คนท ม ค ณสมบ ต และจ านวนท เหมาะสมไปใช งานในเวลาและท ท เหมาะสม ความเก ยวข องของการวางแผนในกระบวนการบร หารทร พยากร มน ษย : การพ จารณาโดยองค รวม (Holistic Concept) ได แก 1. การวางแผนการได มาซ งทร พยากร (Resourcing) 2. การจ ดการงานบ คคลในแง การปฏ บ ต งาน (Performance Management) กล าวค อ เม อร บคนเข ามาจะด าเน นการต อหร อวางระบบการด านบ คคลอย างไร เช น ค าตอบแทนท เป นธรรม (Merit Rating) การก าหนดเป าหมายในการบร หารงาน การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนถ งการด าเน นการข นท คนต องพ นจากองค การไป 3. การพ ฒนาคน (Personal Development) ม ท งการพ ฒนาโดยการ ฝ กอบรมหร อว ธ อ นๆ เช น เร ยนร งานอ นโดยการหม นเว ยนงาน เกล ยงาน 4. การให รางว ล (Rewarding) เป นว ธ การจ งใจอย างหน ง 5. พน กงานส มพ นธ (Employee Relation) ข นตอนการวางแผนทร พยากรมน ษย ในองค การ (HRP Process) ประกอบด วย 1. การคาดการณ ความต องการก าล งคนในอนาคต (Demand Forecasting) 13

14 2. การคาดการณ ก าล งพลท ม อย (Supply Forecasting) ค อ มองก าล งคน ท ม อย ในป จจ บ น และต อไปข างหน าจะเป นอย างไร และจะตอบค าถามถ งจ านวนท จะ เกษ ยณ ลาออก หร อหากจะขยายงาน คนขององค การสามารถไปท างาน ณ จ ดน นได หร อไม ข นตอนในข อ 1. และ 2. อาจด าเน นการโดยการว เคราะห งาน (Job Analysis) ท ประกอบด วยการก าหนดหร อบรรยายล กษณะของงานท ต องการ (Job Description) และ การก าหนดค ณสมบ ต เฉพาะก าก บแต ละต าแหน ง (Job Specification) 3. การขาดด ลและการเก นด ลในอนาคต (Identifying Future Deficits or Surpluses) ค อ น าเอาการคาดการณ ก าล งพลท จะใช ในอนาคต (Demand) ก บก าล งท ม อย ในป จจ บ น (Supply) มาเปร ยบเท ยบก น ถ า Demand มากกว า Supply ก ต องหาคน เพ ม แต ถ า Demand น อยกว า Supply ก ต องลดคนลง 4. การว เคราะห ผลผล ตและต นท น (Productivity and Cost Analysis) ท จะใช ก บจ านวนคนท เพ มข น ว าม ความค มค าหร อจ าเป นมากน อยเพ ยงใด ส าหร บองค การ ในอนาคตตามช วงของแผน โดยอาจพ จารณาจากค าใช จ ายต อห วท จะต องใช เช น เง นเด อน การพ ฒนา ฯลฯ 5. แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ค อ การก าหนดเช งปฏ บ ต ว าจะท าเป น แผนปฏ บ ต งาน (Implement Plan) ได อย างไร เช น ในแผน 5 ป ถ าต องการก าล งคนเพ ม จะสรรหาค ดเล อกคนอย างไร จากภายในหร อภายนอกองค การ เป นต น 6. งบประมาณและการควบค ม (Budget and Control) ค อ ต องประมาณ การงบประมาณท จะต องใช โดยรวมว าเป นจ านวนเท าใด ซ งจะต องม การบร หารการใช จ ายงบประมาณถ กต อง ประโยชน ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. เพ อเป นการปร บปร งการใช อรรถประโยชน ของทร พยากรมน ษย 2. การใช คนให เหมาะสมก บงานเพ อบรรล เป าหมายขององค การอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อความค มค าในการจ างงานใหม 4. การทราบข อม ลพ นฐานด านบ คคลท วท งองค การ และเพ อประโยชน การ วางแผนก จกรรมด านอ นในองค การ 5. เพ อความส าเร จในแง การจ างจากตลาดแรงงาน 6. เพ อการประสานสอดคล องก บการจ ดการงานบ คคลด านอ นๆ เช น แผนการช วยเหล อ ผ ยากไร ด อยโอกาสและความต องการงานโดยท วไป 14

15 ป จจ ยแทรกซ อนในการวางแผนทร พยากรบ คคล ได แก 1. ป จจ ยทางเศรษฐก จ เช น ภาวะเศรษฐก จตกต า เง นเฟ อ ฯลฯ 2. ป จจ ยทางการเม องและส งคม เช น การอพยพโยกย ายถ นของผ ใช แรงงาน ท าให เหล อแรงงานในท องถ นน อย ไม เพ ยงพอต อความต องการ หร อในอด ตม การก ดก น การจ างงานส าหร บชนบางกล ม 3. ป จจ ยด านเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท กระทบโดยตรง ต อการจ างงานท ลดลงหร ออ ตราการว างงานท เพ มมากข น 4. ป จจ ยภายในองค การเอง เช น แผนกลย ทธ งบประมาณ การประมาณการ ผล ต หร อผ ใช และบร การในอนาคต ค แข งรายใหม หร อการออกแบบการท างาน การวางแผนก าล งคนในราชการพลเร อนไทย เป นหน าท ของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) ให กระทรวง ทบวง กรม จ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป ตามว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อปร บปร งหน าท ความร บผ ดชอบ โครงสร างส วนราชการระบบงานให เหมาะสมสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล มต ครม. แผนพ ฒนาฯ และแผนงานของ กระทรวง 2. เพ อตรวจสอบทบทวนการใช ต าแหน งให ถ กต องเหมาะสมตามท ก าหนดไว 3. เพ อก าหนดกรอบอ ตราก าล งตามความจ าเป นและล าด บความส าค ญของ งาน 4. เพ อให ม การวางแผนก าล งคนและตรวจสอบประเม นผลการบร หาร ทร พยากรก าล งคนของส วนราชการน นๆ และในภาพรวมของส วนราชการ 5. เพ อปร บปร งหล กเกณฑ และมาตรฐาน การก าหนดต าแหน งของส วน ราชการ 6. เพ อสร างทางก าวหน าในสายอาช พต างๆ 7. เพ อจ ดท าและปร บปร งระบบบรรยายหน าท ความร บผ ดชอบ ล กษณะงาน ของต าแหน ง 8. เพ อส งเสร มพ ฒนาบ คลากรและหน วยงานการเจ าหน าท ตลอดจนระบบ บร หารงานบ คคลของส วนราชการให เข มแข งและม ประส ทธ ภาพ 15

16 ข นตอนและกระบวนการในการท างาน 1. ข นศ กษาว เคราะห ข อม ลป ญหาและเสนอแนะทางแก ป ญหา 2. ข นก าหนดเป าหมายและท ศทางของการด าเน นงานของส วนราชการน นๆ ใน 3/5 ป ข างหน า 3. ข นด าเน นการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป 4. ข นเสนอองค กรท ม อ านาจพ จารณา ค อ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ.กระทรวง/ทบวง และ ก.พ. 5. ข นน าแผนไปปฏ บ ต กล าวโดยสร ป การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป หร อ 5 ป นอกจากจะค าน งถ ง ผลผล ตอ นเป นเป าหมายหล กแล ว ย งต องค าน งถ งความพอใจของท งฝ ายบร หาร ผ ปฏ บ ต งาน และล กค า หร อผ ร บบร การด วย ท งน ระบบราชการย งต องปร บต วให รวดเร ว สอดคล องก บข อจ าก ดของงบประมาณและความเหมาะสมขององค การภายใต ส งแวดล อม ป จจ บ นด วย ภาระงบประมาณด านบ คคลในภาคร ฐ : งบประมาณแผ นด นของไทย งบประมาณในส วนน ไปเบ ยดเบ ยนงบประมาณด านการลงท นและการพ ฒนา หร อเป นภาระการคล งของชาต อย างมาก แนวทางหน งในหลายๆ ทางท ร ฐบาลใช หร อ ก าหนดเป นแผนงานเพ อแก ไขป ญหาค อมาตรการควบค มค าใช จ ายด านบ คคลภาคร ฐ โดยการขยายเวลาบ งค บใช เพ อควบค มด านงบประมาณและขนาดก าล งคนไปในต ว แต ในขณะท มาตรการอ นๆ ในแง การเพ มประส ทธ ภาพก ย งม ความจ าเป นอย ด วย การบร หารงานบ คคลส การบร หารทร พยากรมน ษย : การเปล ยนตาม กระแสโลกาภ ว ฒน ในย คป จจ บ นม การยอมร บว าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นการพ ฒนาท ย งย น แนวโน มการให ความส าค ญก บคนอาจพ จารณาได จากว ธ การของการบร หารในแต ละย ค เช น จากการศ กษาท Hawtrone Studies ในป ค.ศ ได เสนอแนะการให ความส าค ญก บคนและม งพ ฒนาคน เช น จากระด บเสม ยนในส าน กงานกลายมาเป นระด บ ผ จ ดการ หร ออาจพ ฒนาข นต อไปเป นทร พยากรมน ษย ม ความร ความสามารถอย างม อ อาช พ (Professionalism) 16

17 17 แนวข อสอบ น กทร พยากร 97.ค าตอบแทนประเภทใดถ อปฏ บ ต เหม อนเง นเด อน ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค าตอบแทนของข าราชการม ท งเป นต วเง น และเป นประโยชน เก อก ลก น ค าตอบแทนท เป นต วเง น ได แก 1. บ าเหน จบ านาญ 2. เง นประจ าต าแหน ง 3. เง นช วยเหล อบ ตรเป นต น ค าตอบแทนท เป นผลประโยชน เก อก ล 1. การได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 2. การน บอาย ราชการเป นทว ค ณ 3. ส ทธ ในการลาของราชการ 98.การน บอาย ราชการเป นทว ค ณเก ยวข องก บข อใด ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ก. บ าเหน จบ านาญ บ าเหน จบ านาญ บ าเหน จ บ านาญ ค อการน บอาย ราชการเป นทว ค ณถ าร บเป น บ าเหน จก จะไม ได ร บเง นบ านาญ 99.ค าตอบแทนท เป นต วเง นประเภทใดท ไม ต องค าน งถ งค าของงาน ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร เง นช วยเหล อการศ กษาบ ตรถ อให ว าเป น ค าตอบแทนท เป นต วเง น เป นค าตอบแทนท เป นต วเง นท ไม ต องค าน งถ งค าของงาน 100.ข อใดม ความส มพ นธ ก บการสรรหาบ คคลเข าท างาน

18 ก. เรซ เม (Resume) ข. ใบสม คร (Application Form) ค. ประว ต ส วนต ว (Curriculum Vitae) ง. ถ กท งหมด ตอบ ข. ใบสม คร (Application Form) ว ธ การสรรหาบ คคลเข าท างานม อย 2 ว ธ ค อ 1. ส บเสาะจากแหล งผล ต ได แก การสรรหาจากภายใน (Recruitment from Within / Inside)เช นการโยกย าย การเล อนข น และการสรรหาจากภายนอก (Recruitment from Within / Outside)เช น การจ ดว นน ดพบแรงงาน การร บสม ครจากสถานการศ กษา สถาบ น พ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมแรงงาน ส าน กจ ดหางาน ฯลฯ 2. การประกาศร บสม ครตามส อต าง ๆ เช น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน และ อ นเตอร เนต เป นต น 101.หน วยงานใดท าหน าท Job Pricing ก. ส าน กงบประมาณ ข. ส าน กงาน ก.พ. ค. กระทรวงการคล ง ง. กรมบ ญช กลาง ตอบ ข. ส าน กงาน ก.พ. Job Pricing ค อ การต ค าต าแหน งออกมาเป นต วเง น โดยค าน งอ ตราค าครองช พ ท วไป อ ตราเง นเด อนของหน วยงานอ นท คล ายคล งก น ความสามารถในการจ ายซ งหน วยงาย ท ท าหน าท Job Pricing ในระบบราชการพลเร อนไทยก ค อ ส าน กงาน ก.พ. น นเอง 102.ส งใดจ ดเป นหล กประก นเพ อความเป นธรรมส าหร บข าราชการไทย ก.ระบบประก นส งคม ข. กองท นบ าเหน จบ านาญข าราชการ ค. สภาข าราชการ ง.การอ ทธรณ ตอบ ง.การอ ทธรณ การอ ทธรณ เป นกลไกอย างหน งในการประก นความเป นธรรมแก ข าราชการพลเร อน ในช ว ตการเป นข าราชการซ งอาจให ความหมายอย างง าย ๆ ได ว า การอ ทธรณ ค อ การร อง ขอให พ จารณาใหม ซ งใน พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อนฉบ บป จจ บ น การอ ทธรณ จะ หมายถ ง การอ ทธรณ ค าส งลงโทษเท าน น ไม รวมถ งค าส งให ออกจากราชการท ไม ใช การ ลงโทษ ซ งต องร องท กข ไม ใช อ ทธรณ 103.ความเป นว ชาการ เก ยวข องก บระบบการจ าแนกต าแหน งแบบใด ก. ระบบช นยศ ข. ระบบหน าท และความร บผ ดชอบ ค. ระบบค ณว ฒ ง. ระบบช นยศและระบบค ณว ฒ 18

19 ตอบ ค. ระบบค ณว ฒ การจ าแนกต าแหน งระบบค ณว ฒ (A.R.C.) เป นระบบท ค าน งถ งค ณว ฒ และ ประสบการณ ของผ ด ารงต าแหน งเป นส าค ญ โดยจะใช จ าแนกต าแหน งก บบ คคลในสายว ชาการ เช น อาจารย มหาว ทยาล ย คร เป นต น ซ งสาเหต ท ม การน าระบบ A.R.C.มาใช ในสาย ว ชาการก เพราะม ล กษณะการท างานท เหม อนก น หร อม ความแตกต างก นในเน อหาและ ปร มาณงานท น อยมากน นเอง 104.การทดสอบความถน ดท เร ยกว า Aptitude Test กระท าในข นตอนใด ก. การทดลองการปฏ บ ต งาน ข. การค ดเล อก ค. การสอนงาน ง. การฝ กอบรม ตอบ ข. การค ดเล อก ว ธ การในการค ดเล อก (Selection) ประกอบด วย 1. การตรวจสอบข นต น (Initial Screening) 2. การตรวจใบสม คร (Review of Application Form) 3. การว ดความร ความสามารถโดยการทดสอบระด บจ ลภาค (Test) และการสอบใน ระด บมหภาค (Examination) 105.การถ ายโอนเจ าหน าท ของร ฐม ความส มพ นธ ก บเร องใดมากท ส ด ก. Job Study ข. Job Description ค. Job Placement Center ง. Supply Work ตอบ ค. Job Placement Center Job Placement Center เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดหางานเพ อสน บสน นการถ าย โอนเจ าหน าท ของร ฐ ให ม งานใหม ท า เช น กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เป นต น 106.การจ าแนกต าแหน งระบบค ณว ฒ ม ล กษณะอย างไร ก. พ จารณาจากค ณว ฒ ข. พ จารณาประสบการณ ค. พ จารณาล กษณะงาน ง. ถ กเฉพาะข อ ก. และ ข. ตอบ ง. ถ กเฉพาะข อ ก. และ ข การม ระบบอาช พแจ งข าวสารเก ยวก บโอกาสในแต ละสายอาช พ ก. ส งเสร มบ รณาการทางส งคม ข. การพ ฒนาการความร ความสามารถ 19

20 การละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร ล ขส ทธ ซอฟต แวร หมายถ ง การไม อน ญาตให ท าซ าเพ อเผยแพร หร อ จ าหน าย นอกจากน การน าซอฟต แวร ไปท าซ าเพ อใช ในคอมพ วเตอร หลาย ๆ ระบบภายใน หน วยงานเด ยวก น โดยท เจ าของล ขส ทธ ให ใช เพ ยงคอมพ วเตอร ระบบเด ยวก ถ อเป นความผ ด เช นก น ว ธ การป องก นการละเม ดล ขส ทธ ค อ ก าหนดให ม แผ น Original System ของซอฟต แวร ท กคร งท ม การร นโปรแกรมท จะใช งาน ม ฉะน นจะไม สามารถใช งานได เรา เร ยกแผ น Original System Disk น ว า Key Disk การขอล ขส ทธ ซอฟต แวร ม 2 ร ปแบบ ค อ 1. Site Licensing หมายถ ง การขออน ญาตการใช ซอฟต แวร ประเภท ใดประเภทหน ง ก บคอมพ วเตอร หลาย ๆ ระบบภายในหน วยงานเด ยวก น ซ งผ ใช ม ส ทธ ท า ส าเนาซอฟต แวร ได หลาย ๆ ส าเนา โดยแต ละส าเนาเพ อคอมพ วเตอร 1 ระบบ ซ งถ อว า เป นว ธ ท จะช วยประหย ดค าใช จ ายได 2. Network Licensing หมายถ ง การม ซอฟต แวร 1 ระบบ และใช ในคอมพ วเตอร ระบบเคร อข าย โดยจะม การต ดต งซอฟต แวร ด งกล าวไว ท คอมพ วเตอร ท ท า หน าท เป น Server และจะใช ได ก บซอฟต แวร ท ม ล กษณะเป น Multi user เท าน น อาชญากรรมในทางคอมพ วเตอร สามารถแบ งออกได เป น 3 ประเภท ด งน ค อ 1.การละเม ดล ขส ทธ ในการใช งานในระบบคอมพ วเตอร เป น อาชญากรรมท ค อนข างจะปรากฏแพร หลายมากในหม ผ ใช คอมพ วเตอร โดยปกต ผ ก อ อาชญากรรมประเภทน ม กจะไม ค อยท าลายข อม ลในแฟ มของระบบเท าใดน ก นอกจากจะเข า ไปเพ อขอด สารสนเทศบางอย างท ตนเองต องการท ง ๆ ท ตนเองไม ม ส ทธ ว ธ ป องก นอาชญากรรมประเภทน ค อ สร างระบบความปลอดภ ยท ม การก าหนดการป องก นไว หลาย ๆ ระด บ เช น การก าหนดรห สผ าน (Password) เพ อใช ส ทธ ในการใช ข อม ล หร ออาจใช ว ธ การสอบถามหมายเลขโทรศ พท ของผ ใช ด วย ซ งถ าตอบ ผ ดจะไม อน ญาตให เข าไปในระบบ 2. การโจรกรรมโดยใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อ เป นการใช คอมพ วเตอร ในการย กยอกเง นจากผ อ นโดยโอนเง นเข าบ ญช ของตนเอง โดยปกต พวกท ก อ อาชญากรรมประเภทน ม กจะท าในกรณ ของการประมวลผลแบบ Transaction 20

21 21 แนวข อสอบคอมพ วเตอร 39.ต าแหน ง Home Address ของโปรแกรมตารางท าการน นค อเซลล ในข อใด ก. 1A ข. A1 ค. AA ง. 11 ตอบ ข. 40.ถ าท านต องการเล อกกราฟท จะใช ส าหร บด แนวโน มของม ลค าการขายไปตามกาลเวลา ควร เล อกใช กราฟในข อใดจ งจะเหมาะสมท ส ด ก. Line Graph ข. Bar Graph ค. XY Graph ง. Stacked Graph ตอบ ก. กราฟเส น (Line Graph) เป นกราฟท แสดงให เห นถ งท ศทางการเปล ยนแปลงข อม ลซ ง เหมาะก บงานท ต องการเปร ยบเท ยบม ลค าของต วแปรท ส มพ นธ ก น เช น แนวโน มของม ลค าการขาย ตามกาลเวลา 41.ถ าท านต องการหาค าเฉล ยของข อม ลในขอบเขตท ต องการท านใช ฟ งก ช นในข อใดถ กต องท ส ด ก. =Average (B2) ข. =Average (B2..B8) ค. =Average (B2:B8) ง. =Average (B2 B8) ตอบ ค.จากส ตร =Average (B2:B8) เป นการหาค าเฉล ยของค าท อย ในเซลล B2 ถ ง B8 42.ข อใดกล าวถ กต อง ก. การใช Integrated Package ช วยลดจ านวนโปรแกรมประเภทต าง ๆ ลง ข. การใช โปรแกรมส าเร จร ปประเภทต าง ๆ จะช วยให ประหย ดค าใช จ ายมากกว าการใช Integrated Software ค. การใช Integrate Software ม ขนาดเล กสามารถใช งานได โดยท วไปก บเคร องคอมพ วเตอร ระด บพ ซ ท วไป ง. Desktop Manager จ ดว าเป น Integrated Software ตอบ ก. โปรแกรมเบ ดเสร จ (Integrated Program) ค อ โปรแกรมท รวมหน าท ของซอฟต แวร ต งแต 2 หน าท ข นไปให อย ในโปรแกรมเด ยวก น เช น ม การประมวลผลค าและการจ ดการฐานข อม ลรวมอย ด วยก น ต วอย างของโปรแกรมเบ ดเสร จ ได แก Microsoft Works ซ งม ข อด ค อ ช วยลดจ านวน โปรแกรมประเภทต าง ๆ ท จะต องใช ลง

22 43.ข อใดต อไปน ไม จ ดเป นเคร องม อของระบบส าน กงาน (Office Tools) ก. Clock ข. Notepad ค. Calendar ง. Microsoft Office ตอบ ง. Desktop Manager เป นโปรแกรมประเภทฝ งต วท จะอ านวยความสะดวก โดยใช เป น เคร องม อของระบบส าน กงาน (Office Tools) โดยม ค ณสมบ ต ด งน ค อ 1. Appointment Book 2. Calendar 3. Clock 4. Notepad 5. Phone Book and Dialer 6. Stop Watch 7. Text Editor 44.โปรแกรมในข อใดต อไปน สามารถจ ดล าด บของงานท พ มพ แต ละงานได และสามารถยกเล กการ พ มพ ได ก. Ram Disk ข. Print Spooler ค. Project Management ง. Sidekick ตอบ ข. Print Spooler เป นซอฟต แวร ในระบบปฏ บ ต การหร อระบบปฏ บ ต การเคร อข ายท จ ดการ แถวรอการพ มพ และให พ มพ งานต อก นตามล าด บ โดยจะส งงานเหล าน นให เคร องพ มพ ไปอย เบ องหล ง 45.แผนภาพในข อใดท ใช ในการวางแผน โดยแสดงท ศทางและความส มพ นธ ของงานแต ละอย างของ ข ายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอ ยดว างานใดเป นงานท จ ดว าเป นงานว กฤต และงานแต ละงาน ใช เวลาเท าใดเพ อก าหนดและควบค มโครงการให ส าเร จท นเวลาท ก าหนด ก. PERT ข. Gantt Chart ค. Critical ง. CAD ตอบ ก. แผนภาพของ PERT เป นแผนภาพท แสดงท ศทางและความส มพ นธ ของงานแต ละอย าง ของข ายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอ ยดว างานใดเป นงานท จ ดว าเป นงานว กฤต และงานแต ละ งานใช เวลาเท าไร ส วน Gantt Chart จะแสดงรายละเอ ยดในแต ละข นตอนย อยของข นตอนการ ออกแบบระบบ โดยแสดงระยะเวลาท คาดว าจะด าเน นงานในแต ละงานจนเสร จท งน เพ อใช ในการ วางแผนและควบค มงานในแต ละข นตอน 46.ข อใดกล าวผ ด ก. ผ ท เก ยวข องก บการใช CAD มากท ส ดค อว ศวกร และสถาปน ก ข. ความสามารถพ เศษของ CAM ค อการวาดร ป ค. อ ปกรณ ท ใช ส าหร บการแสดงผลจากการวาดร ปค อ Plotter 22

23 23 ส งซ อได ท โทรศ พท : , , , , แจ งการโอนเง น พร อมช อ และอ เมลล ท LINE ID : sheetram โทรศ พท : , , , ,

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information