ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต"

Transcription

1 1

2 2 ขอบเขตเน อหา ส วนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต ความเป นมาของสภาเกษตรกรแห งชาต 5 ความเป นมาของร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต 5 อ านาจหน าท 6 การด าเน นงานตามบทเฉพาะกาล 11 โครงสร างหน วยงาน 16 ส วนท 2 กฎหมายท เก ยวข อง พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการค ดเล อกผ ทรงค ณว ฒ 35 แนวข อสอบพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ส วนท 3 ความร เฉพาะต าแหน ง องค กรและการจ ดการ 51 การจ ดการในอด ตและป จจ บ น 59 ว ฒนธรรมองค การและสภาวะแวดล อม 70 การจ ดการในย คโลกาภ ว ฒน 73 ความร บผ ดชอบทางส งคมและจร ยธรรมทางธ รก จ 77 การต ดส นใจทางการจ ดการ 79 พ นฐานการวางแผน 83 การจ ดการเช งกลย ทธ 90 เคร องม อและเทคน คในการวางแผน 95 โครงการและการออกแบบองค การ 97 การส อสารทางการบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ 107 การจ ดการทร พยากรมน ษย 110 ความหมายและความส าค ญของการบร หารทร พยากรมน ษย 110 ว ว ฒนาการของการบร หารทร พยากรมน ษย 111 ภารก จและหน าท ในการบร หารงานทร พยากรมน ษย 115 กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Process) 119 การวางแผนทร พยากรมน ษย 125 การร องท กข และการว น ย 133 ว น ย (Discipline) 136 รางว ลและการปร บเปล ยนช นต าแหน ง 140 การออกจากงานและการเกษ ยณอาย การท างาน 146 การว เคราะห งาน 148 การจ าแนกต าแหน ง 151 การสรรหา 153 การค ดเล อก 155 การบรรจ แต งต ง 156 การประเม นค างาน 157

3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย 159 การว ดผลและการประเม นผล 160 การก าหนดค าตอบแทน 161 ผลประโยชน เก อก ลหร อค าตอบแทนเสร ม 165 แรงงานส มพ นธ 166 การจ ดการการเปล ยนแปลงและนว ตกรรม 167 พ นฐานของพฤต กรรม 173 การจ งใจพน กงาน 188 ภาวะผ น า 195 พ นฐานการควบค ม 204 การบร หารงานผล ต 208 ระเบ ยบงานสารบรรณ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม พ.ศ สร ปพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ การร างหน งส อราชการ 238 สร ประเบ ยบว าด วยร กษาความล บของทางราชการ พ.ศ แนวข อสอบ 256 แนวข อสอบ ภาษาอ งกฤษ 299 อ งกฤษเพ อการส อสาร 336 ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 344 แนวข อสอบ ความร ท วไปเก ยวก บคอมพ วเตอร 376 3

4 4 ความร ท วไปเก ยวก บสภาเกษตรกรแห งชาต ความเป นมาของสภาเกษตรกรแห งชาต ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบมาตรา 303(1) ได บ ญญ ต ให ร ฐจ ดท ากฎหมายว าด วยสภาเกษตรกรให แล วเสร จ ภายในหน งป น บแต ว นท คณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภา กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ งได ม ค าส งแต งต ง คณะกรรมการยกร างกฎหมาย ว า ด วยสภาเกษตรกร โดยม ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย ประพ ฒน ป ญญาชาต ร กษ ) เป นประธานกรรมการ และผ อ านวยการกองน ต การ (ขณะน น) เป นกรรมการ และเลขาน การ เพ อด าเน นการศ กษา และยกร างกฎหมายว า ด วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได ยกร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรแห งชาต พ.ศ... ซ งเป นกฎหมาย ท ให หล กประก นส ทธ เสร ภาพในการค มครอง ร กษาผลประโยชน เก ยวก บการผล ต และการตลาดเพ อให ผล ตผลทางการเกษตร ได ร บผลตอบแทนส งส ด และม สภาส าหร บเกษตรกร ในการแลกเปล ยนความค ดเห น ตลอดจนเสร มสร าง สมานฉ นท ของเกษตรกรท งประเทศ ท าให เกษตรกร ม ความเข มแข ง และม การรวมต ว ก น อย างเป นเอกภาพ โดยสร างเคร อข ายเกษตรกร นอกจากน เกษตรกรสามารถจ ดท า แผนแม บท เสนอให คณะร ฐมนตร พ จารณา ก าหนดนโยบาย ให สอดคล องก บความ ต องการ และสภาพป ญหาอ นแท จร ง รวมท งให เกษตรกรได ร บ การพ ฒนา ส งเสร มให ได ร บความร และข อม ลเก ยวก บเกษตรกรรมด านต างๆในการน ได ม การน าร าง พระราชบ ญญ ต ด งกล าว ออกไปร บฟ งความค ดเห นจากเกษตรกร และผ เก ยวข องในพ นท แต ละภาค รวม 4 ภาค แล วน าข อม ลท ได จากการร บฟ งความค ดเห น มาปร บปร งร าง พระราชบ ญญ ต ฯ ให เหมาะสมย งข น และได เสนอไปย ง ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เพ อให ด าเน นการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย ความเป นมาของร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ. ร างพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ.... ม ผ เสนอให สภาผ แทนราษฎร พ จารณา รวม 9 ฉบ บ ค อ 1. คณะร ฐมนตร ช ดท ม นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ เป นนายกร ฐมนตร ซ งได เสนอต อ ประธานสภาผ แทนราษฎร เม อว นท 18 ม นาคม 2552 และได บรรจ ระเบ ยบวาระการ

5 พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 16 พฤศจ กายน พ.ศ เป นป ท 65 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการ โปรดเกล าฯ ให ประกาศว า โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยสภาเกษตรกรแห งชาต จ งทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต ข นไว โดยค าแนะน า และย นยอมของร ฐสภา ด งต อไปน มาตรา 1 พระราชบ ญญ ต น เร ยกว า พระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกร แห งชาต พ.ศ มาตรา 2 พระราชบ ญญ ต น ให ใช บ งค บต งแต ว นถ ดจากว นประกาศในราช ก จจาน เบกษาเป นต นไป มาตรา 3 ในพระราชบ ญญ ต น เกษตรกรรม หมายความว า การเพาะปล ก การเล ยงส ตว การประมง และก จการอ นท เก ยวข องตามท ร ฐมนตร ประกาศก าหนดในราชก จจาน เบกษา โดยการ เสนอแนะของสภาเกษตรกรแห งชาต เกษตรกร หมายความว า ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม องค กรเกษตรกร หมายความว า กล มเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ตามพระราชบ ญญ ต น แผนแม บท หมายความว า แผนแม บทเพ อพ ฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง สภาเกษตรกร กร งเทพมหานครด วย ส าน กงาน หมายความว า ส าน กงานสภาเกษตรกรแห งชาต ส าน กงานสภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง ส าน กงานสภา เกษตรกรกร งเทพมหานครด วย ห วหน าส าน กงานสภาเกษตรกรจ งหว ด หมายความรวมถ ง ห วหน า ส าน กงานสภาเกษตรกรกร งเทพมหานครด วย เลขาธ การ หมายความว า เลขาธ การสภาเกษตรกรแห งชาต 5

6 ร ฐมนตร หมายความว า ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น มาตรา 4 ให นายกร ฐมนตร ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น และให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น เฉพาะใน ส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะกาล ให นายกร ฐมนตร และร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ม อ านาจ ออกประกาศเพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น ประกาศน นเม อได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล วให ใช บ งค บได หมวด 1 สภาเกษตรกรแห งชาต มาตรา 5 ให ม สภาเกษตรกรแห งชาต ประกอบด วยสมาช ก ด งต อไปน (1) ประธานสภาเกษตรกรจ งหว ดเป นสมาช กสภาเกษตรกรแห งชาต โดย ต าแหน ง (2) สมาช กซ งสมาช กตาม (1) เล อกจากต วแทนองค กรเกษตรกรด านพ ช ด านส ตว ด านประมง และด านเกษตรกรรมอ น ๆ จ านวนส บหกคน โดยกระจายตาม ความส าค ญและครอบคล มสาขาอาช พเกษตรกรรมในแต ละด าน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา (3) สมาช กผ ทรงค ณว ฒ ซ งสมาช กตาม (1) และ (2) เล อกจากผ ม ความร ความเช ยวชาญและประสบการณ ด านเกษตรกรรม จ านวนเจ ดคน โดยมาจากด านพ ช ด านส ตว และด านประมงอย างน อยด านละหน งคน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และ เง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา สมาช กตาม (2) ต องเป นสมาช กขององค กรเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ก บส าน กงาน ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท สภาเกษตรกรแห งชาต ก าหนด มาตรา 6 ภายในหกส บว นน บแต ว นท ม การประกาศรายช อสมาช กสภา เกษตรกรจ งหว ดครบท กจ งหว ด ให สภาเกษตรกรจ งหว ดแต ละจ งหว ดส งช อประธานสภา เกษตรกรจ งหว ดมาย ง เลขาธ การและให เลขาธ การจ ดให ม การประช มของประธานสภา เกษตรกรจ งหว ด ภายในสามส บว นน บแต ว นท ได ร บรายช อด งกล าวเพ อเล อกสมาช กตาม มาตรา 5 (2) ในกรณ ท ม เหต การณ ใด ๆ ท าให การส งช อประธานสภาเกษตรกรจ งหว ด มาย งเลขาธ การไม ครบท กจ งหว ด แต ได ม การส งช อประธานสภาเกษตรกรจ งหว ดมาย ง 6

7 แนวข อสอบพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต พ.ศ ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม หมายถ ง ก. เกษตรกรรม ข. เกษตรกร ข. องค กรเกษตรกร ง. สภาเกษตรกร ตอบ ข. เกษตรกร เกษตรกรรม หมายความว า การเพาะปล ก การเล ยงส ตว การประมง และ ก จการอ นท เก ยวข องตามท ร ฐมนตร ประกาศก าหนดในราชก จจาน เบกษา โดยการ เสนอแนะของสภาเกษตรกรแห งชาต เกษตรกร หมายความว า ผ ประกอบอาช พเกษตรกรรม องค กรเกษตรกร หมายความว า กล มเกษตรกรท ได ข นทะเบ ยนไว ตาม พระราชบ ญญ ต น 4. ผ ม อ านาจออกประกาศเพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกรแห งชาต ค อ ก. ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ข. นายกร ฐมนตร ค. ถ กท ง ก. และ ข. ง. ไม ม ข อใดกล าวถ กต อง ตอบ ค. ถ กท ง ก. และ ข. 5. ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร กษาการในพระราชบ ญญ ต สภาเกษตรกร แห งชาต ในส วนใด ก. อ านาจหน าท ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห งชาต ข. อ านาจหน าท ใน สกช. ค. ร กษาการท งฉบ บ ง. ร กษาการเฉพาะในส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะกาล ตอบ ง. ร กษาการเฉพาะในส วนท เก ยวก บการด าเน นการตามบทเฉพาะ กาล 7

8 8 11.เลขาน การในสภาเกษตรกรแห งชาต ม อาย ไม ต ากว าเท าใด ก. ไม ต ากว าย ส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นส ส บห าป บร บ รณ ข. ไม ต ากว าสามส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ค. ไม ต ากว าส ส บป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ง. ไม ต ากว าส ส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ ตอบ ข. ไม ต ากว าสามส บห าป บร บ รณ แต ไม เก นหกส บห าป บร บ รณ 12.ส าน กงานจ ดท างบด ล งบการเง นและบ ญช ท าการส งผ สอบบ ญช ภายในก ว นน บแต ว น ส นป บ ญช ก. สามส บว น ข. ส ส บห าว น ค. หกส บว น ง. เก าส บว น ตอบ. เก าส บว น ให ส าน กงานจ ดท างบด ล งบการเง นและบ ญช ท าการส งผ สอบบ ญช ภายในเก าส บ ว นน บแต ว นส นป บ ญช 13. หน วยงานใดเป นผ สอบบ ญช ของส าน กงานสภาเกษตรกรแห งชาต ก. ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ข. ส าน กงบประมาณ ค. กรมบ ญช กลาง ง. หน วยงานเอกชน ตอบ ก. ส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นเป นผ สอบบ ญช ของส าน กงานและให ท าการ ตรวจสอบ ร บรองบ ญช และการเง นท กประเภทของส าน กงานรวมท งประเม นผลการใช จ ายเง น และทร พย ส นของส าน กงาน โดยแสดงให เห นด วยว าการใช จ ายด งกล าวเป นไป ตามว ตถ ประสงค ประหย ด และได ผลตามเป าหมายเพ ยงใดแล วท ารายงานเสนอผลการ สอบบ ญช ต อสภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และคณะร ฐมนตร โดยไม ช กช า 14.สภาเกษตรกรจ งหว ด ประกอบด วยสมาช กท ได ร บการเล อกต ง จ านวนก คน ก. ห าคน ข. ส บคน ค. ส บหกคน ง. ย ส บคน ตอบ ค. ส บหกคน

9 9 การจ ดการทร พยากรมน ษย ความแตกต างของการบร หารงานบ คคล (Public Personnel Management) ก บ การบร หารทร พยากรมน ษย (HRM) ค อ การบร หารงานบ คคลจะเร มต งแต การสรรหา (Recruitment) การพ นจาก งาน (Retirement) เท าน น แต การบร หารทร พยากรมน ษย จะเร มต งแต เก ด Recruitment Retirement ตาย ความหมายและความส าค ญของการบร หารทร พยากรมน ษย การบร หารทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) ค อ การ วางแผน การจ ดองค การ การอ านวยการ การส งการ เก ยวก บการสรรหา ค ดเล อก การ พ ฒนา การบ าร งร กษา การจ ายค าตอบแทน การบ รณาการ การออกจากงาน เพ อสนอง ความต องการของส งคม องค การ และบ คคล HRM ม ว ตถ ประสงค 3 ประการ ค อ 1. เพ อให ได คนด ท ม ความสามารถมากท ส ดเข าส องค การ 2. พ ฒนาคนด น ให ด ย งๆ ข น 3. ร กษาคนด ให อย ก บองค การให นานท ส ด ป จจ ยในการประกอบก จการท กว นน เง นเป นส งส าค ญมากท ส ด แต ถ าไม ม ข อม ล ข าวสารท ด ก ไม สามารถแข งข นก บคนอ นได ด งน นในป จจ บ นจ งม การซ อข อม ลข าวสาร (Information) เพ มมากข น เพ อใช เป นเคร องม อในการแข งข น นอกจากน ค ณภาพของคน ก เป นส งส าค ญ ศ กยภาพของคนจ งเป นห วใจของการแข งข นต อส ก บคนอ นได ซ งใน บรรดาทร พยากรการบร หาร 4 อย าง ซ งได แก คน เง น ว สด ส งของ และการจ ดการน น คนเป นทร พยากรการบร หารท ส าค ญท ส ด ท งน เพราะคนสามารถเป นป จจ ยส าค ญท ก อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการบร หารก จการต างๆ ด งน นการพ ฒนา ค ณภาพของคนให ม ประส ทธ ภาพจ งเป นส งส าค ญมากส วนหน งของ PPM เม อป จจ ยด านคนม ความส าค ญแก หน วยงานเป นอย างย ง ระบบการบร หารงาน บ คคลจ งต องเป นระบบท สามารถด งด ดและบ าร งร กษาคนท ม ความสามารถไว ใน หน วยงานให มากท ส ดและนานท ส ดเท าท หน วยงานต องการ

10 ความแตกต างก นของ Management และ Administration จะข นอย ก บ ระด บหร อภารก จของการปฏ บ ต งาน ค อ - Management จะเน นการปฏ บ ต - Administration เน นการค ดหาแนวทางการบร หาร/เป นเร องท เก ยวก บการ ก าหนดนโยบาย การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) ซ งในป จจ บ นน ยมเร ยกว า "การบร หาร ทร พยากรมน ษย "(Human Resource Management) ค อ การจ ดหาคนมาท างานและ บ าร งร กษา หร อเป นการระบ ความต องการในก าล งแรงงาน (Work Force) การจ ดการ ด แลคนท ได มา การสรรหา (Recruiting) การค ดเล อก การวางต าแหน งการส งเสร ม การประเม นผล การวางแผนงานอาช พ การจ ายเง นชดเชย และการฝ กอบรมบ คคล ว ว ฒนาการของการบร หารทร พยากรมน ษย ทฤษฎ ย คด งเด ม (Classical Theory) เป นทฤษฎ ท เก ยวก บการจ ดโครงสร างขององค การและกระบวนการท างาน เพ อ ต องการแสวงหาหล กเกณฑ หร อแนวทางในการบร หารท ม ประส ทธ ภาพและประหย ด โดยไม ค าน งถ งความต องการทางด านจ ตใจของผ ปฏ บ ต งาน ละเลยการสร างส ขภาพทาง จ ต และพ ฒนาบ คล กภาพของบ คคล ทฤษฎ ย คด งเด มน ประกอบด วยแนวความค ดท คล ายคล งก น 3 แนวค ด ค อ 1.แนวความค ดท เก ยวก บการจ ดการแบบว ทยาศาสตร (Scientific Management) ซ งเป นแนวค ดของ Frederick W. Taylor โดยม ข อสมมต ฐานว า โรงงาน อ ตสาหกรรมเป นแหล งของงานและเง น คนท างานในโรงงานส วนมากจะขาดท กษะและ ความร เม อเข ามาท างานในโรงงานจ งม กจะเก ยจคร าน หล กเล ยงการท างานอย เป น ประจ า เห นแก ต ว ขาดความร บผ ดชอบ และชอบท จะท างานให น อยท ส ด แต อยากได ค าตอบแทนท เป นต วเง นส ง ท าให เจ าขององค การหร อเจ าของโรงงานอ ตสาหกรรมต างๆ พยายามสร างกฎเกณฑ หล กเกณฑ ในการท างาน เพ อให ได ผลงานท ม ค ณภาพ ประหย ด และม ปร มาณส งส ด แต ใช ป จจ ยในการผล ตน อยท ส ด ซ งหล กเกณฑ ของการจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ประกอบด วย 10

11 1. Specialization หมายถ ง การท างานตามความร ความช านาญเฉพาะ อย าง จะท าให ปร มาณผลผล ตในโรงงานส งข น 2. One Best Way หมายถ ง การแสวงหาหล กการท างานท ด ท ส ดท จะท าให เก ดประส ทธ ภาพในการท างาน และได ผลผล ตจากการท างานส งส ด โดยจะศ กษาว ธ ปฏ บ ต งาน ท าทางการเคล อนไหว (Time and Motion) ในการปฏ บ ต งาน 3. Incentive Wage System หมายถ ง ระบบการจ งใจโดยใช ระบบของ ค าจ าง ซ งใช ว ธ ก าหนดมาตรฐานการท างาน และก าหนดค าตอบแทนอย างเป นส ดส วน ก บปร มาณงานท ท า ค อจะต องม การก าหนดอ ตราค าตอบแทนผลการปฏ บ ต งานเป นราย ช น (Piece Rate System) 2.แนวความค ดท เก ยวก บทฤษฎ การบร หาร (Administrative Management) ม ข อสมมต ฐานในท านองเด ยวก บกล มท 1 ค อ โดยธรรมชาต ของมน ษย ม กม น ส ยเก ยจคร านเห นแก ต ว และไม ม ความร บผ ดชอบ ด งน นเม อการบร หารม ขอบเขต กว างขวางข น องค การจ งพยายามท จะวางหล กเกณฑ ในการบร หาร และมอบหน าท ความ ร บผ ดชอบให ผ ปฏ บ ต งาน เพ อให ได มาซ งความม ประส ทธ ภาพ (Efficiency) และการ ประหย ด (Economy) น กทฤษฎ ในกล มน เช น Henri Fayol, Mooney และ Reiley, Gulick และ Urwick, Leonard D. White และ Willoughby Henri Fayol เป นคนแรกท ให ความสนใจศ กษาเก ยวก บการจ ดองค การและการ บร หาร (Principle of Organization and Management) โดยเสนอว า การบร หาร ประกอบด วยส วนส าค ญ 5 ประการ ค อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค การ (Organizing) 3. การอ านวยการ (Directing) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบค มงาน (Controlling) Mooney and Reiley ท าการศ กษาล กษณะองค การในแบบต างๆ โดยเสนอว า องค การและการบร หารควรม ในการบร หาร 4 ประการ ค อ 1. หล กการประสานงาน (Coordinative Principle) 2. ระบบความส มพ นธ และการบ งค บบ ญชา (Scalar Principle) 3. การแบ งงานก นท าตามหน าท (Functional Principle) 11

12 4. การจ ดหน วยงานหล ก (Line) และหน วยงานช วยอ านวยการ (Staff) Gulick and Urwick ได เสนอกระบวนการพ นฐานของการบร หารไว 7 ข นตอน หร อ POSDCORB 1. การวางแผน (Planning) 2. การจ ดองค การ (Organizing) 3. การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) 4. การอ านวยการ (Directing) 5. การประสานงาน (Coordinating) 6. การรายงานผลการปฏ บ ต งาน (Reporting) 7. การงบประมาณ (Budgeting) แนวความค ดเก ยวก บการวางหล กเกณฑ และองค ประกอบต างๆ ทางการบร หาร ด งกล าวข างต น เป นการพ จารณาการบร หารจากป จจ ยต างๆ ภายในองค การเท าน น โดย ม ความเช อว าถ าหากผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ระเบ ยบ และข นตอนต างๆ ตามท ก าหนดไว จะท าให การบร หารม ประส ทธ ภาพและประหย ดได 3.แนวความค ดท เก ยวก บระบบราชการ (Bureaucracy) Max Weber กล าวว า ระบบราชการเป นร ปแบบขององค การท ด ท ส ด ในแง ของ ความถ กต อง ความม นคง ความเข มงวดของว น ย และความเช อถ อได Weber เช อว า ระบบราชการเป นองค การท สร างประส ทธ ภาพในการท างานเพ มข น ท งในด านขอบเขต การปฏ บ ต งานและความสามารถอย างเป นทางการ หล กการส าค ญของระบบราชการตามท ศนะของ Max Weber ประกอบด วย 1. ต องม การค ดเล อกบ คคลท ม ความสามารถเข าไปปฏ บ ต งาน 2. ต องม การฝ กอบรมให บ คคลเก ดความช านาญในการปฏ บ ต งาน 3. ม การก าหนดต าแหน งหน าท และความร บผ ดชอบอย างช ดเจน 4. ม การก าหนดค าตอบแทนเป นเง นเด อนท แน นอน 5. ผ ปฏ บ ต งานจะม ความม นคงในช ว ต 6. ม กฎระเบ ยบในการปฏ บ ต งาน (System of Rules) 7. ม เหต ผลในการท างาน (Rationality) 8. ไม ค าน งถ งต วบ คคล (Impersonality) 9. ม งท างานตามกฎระเบ ยบ (Rules Orientation) 12

13 การวางแผนทร พยากรมน ษย การวางแผนทร พยากรมน ษย (Human Resource Planning) การวางแผนทร พยากรมน ษย เป นเร องของการก าหนดความต องการท เหมาะสม ส าหร บทร พยากรมน ษย ในองค การในอนาคต ในแต ละช วงเวลา ตลอดจนการก าหนด ล กษณะว ธ การท จะให ทร พยากรในแต ละท กษะหร อการว เคราะห ถ งทร พยากรบ คคลท ม อย เด มในองค การว าม จ านวน ขนาด เหมาะสมมากน อยเพ ยงไร และหากจ าเป นจะต อง พ ฒนาท กษะจะท าอย างไร นอกจากน การวางแผนด งกล าวจะต องตอบค าถามในแง ของ การแก ไขป ญหา การขาดแรงงานหร อการล นงานทร พยากรบ คคลในบางประเภทในบาง ช วงเวลาด วย การวางแผนทร พยากรบ คคลอาจเป นภารก จท ม ท งระยะส น กลาง หร อระยะยาว ท เก ยวก บการสรรหา (Recruitment), การค ดเล อก (Selection), การฝ กอบรม (Training), การมอบหมายงาน (Job Delegation), การพ ฒนาคน (Personal Development) และก จกรรมอ นๆ โดยสร ป การวางแผนทร พยากรมน ษย ค อ การได คนท ม ค ณสมบ ต และจ านวนท เหมาะสมไปใช งานในเวลาและท ท เหมาะสม ความเก ยวข องของการวางแผนในกระบวนการบร หารทร พยากร มน ษย : การพ จารณาโดยองค รวม (Holistic Concept) ได แก 1. การวางแผนการได มาซ งทร พยากร (Resourcing) 2. การจ ดการงานบ คคลในแง การปฏ บ ต งาน (Performance Management) กล าวค อ เม อร บคนเข ามาจะด าเน นการต อหร อวางระบบการด านบ คคลอย างไร เช น ค าตอบแทนท เป นธรรม (Merit Rating) การก าหนดเป าหมายในการบร หารงาน การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนถ งการด าเน นการข นท คนต องพ นจากองค การไป 3. การพ ฒนาคน (Personal Development) ม ท งการพ ฒนาโดยการ ฝ กอบรมหร อว ธ อ นๆ เช น เร ยนร งานอ นโดยการหม นเว ยนงาน เกล ยงาน 4. การให รางว ล (Rewarding) เป นว ธ การจ งใจอย างหน ง 5. พน กงานส มพ นธ (Employee Relation) ข นตอนการวางแผนทร พยากรมน ษย ในองค การ (HRP Process) ประกอบด วย 1. การคาดการณ ความต องการก าล งคนในอนาคต (Demand Forecasting) 13

14 2. การคาดการณ ก าล งพลท ม อย (Supply Forecasting) ค อ มองก าล งคน ท ม อย ในป จจ บ น และต อไปข างหน าจะเป นอย างไร และจะตอบค าถามถ งจ านวนท จะ เกษ ยณ ลาออก หร อหากจะขยายงาน คนขององค การสามารถไปท างาน ณ จ ดน นได หร อไม ข นตอนในข อ 1. และ 2. อาจด าเน นการโดยการว เคราะห งาน (Job Analysis) ท ประกอบด วยการก าหนดหร อบรรยายล กษณะของงานท ต องการ (Job Description) และ การก าหนดค ณสมบ ต เฉพาะก าก บแต ละต าแหน ง (Job Specification) 3. การขาดด ลและการเก นด ลในอนาคต (Identifying Future Deficits or Surpluses) ค อ น าเอาการคาดการณ ก าล งพลท จะใช ในอนาคต (Demand) ก บก าล งท ม อย ในป จจ บ น (Supply) มาเปร ยบเท ยบก น ถ า Demand มากกว า Supply ก ต องหาคน เพ ม แต ถ า Demand น อยกว า Supply ก ต องลดคนลง 4. การว เคราะห ผลผล ตและต นท น (Productivity and Cost Analysis) ท จะใช ก บจ านวนคนท เพ มข น ว าม ความค มค าหร อจ าเป นมากน อยเพ ยงใด ส าหร บองค การ ในอนาคตตามช วงของแผน โดยอาจพ จารณาจากค าใช จ ายต อห วท จะต องใช เช น เง นเด อน การพ ฒนา ฯลฯ 5. แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ค อ การก าหนดเช งปฏ บ ต ว าจะท าเป น แผนปฏ บ ต งาน (Implement Plan) ได อย างไร เช น ในแผน 5 ป ถ าต องการก าล งคนเพ ม จะสรรหาค ดเล อกคนอย างไร จากภายในหร อภายนอกองค การ เป นต น 6. งบประมาณและการควบค ม (Budget and Control) ค อ ต องประมาณ การงบประมาณท จะต องใช โดยรวมว าเป นจ านวนเท าใด ซ งจะต องม การบร หารการใช จ ายงบประมาณถ กต อง ประโยชน ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. เพ อเป นการปร บปร งการใช อรรถประโยชน ของทร พยากรมน ษย 2. การใช คนให เหมาะสมก บงานเพ อบรรล เป าหมายขององค การอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อความค มค าในการจ างงานใหม 4. การทราบข อม ลพ นฐานด านบ คคลท วท งองค การ และเพ อประโยชน การ วางแผนก จกรรมด านอ นในองค การ 5. เพ อความส าเร จในแง การจ างจากตลาดแรงงาน 6. เพ อการประสานสอดคล องก บการจ ดการงานบ คคลด านอ นๆ เช น แผนการช วยเหล อ ผ ยากไร ด อยโอกาสและความต องการงานโดยท วไป 14

15 ป จจ ยแทรกซ อนในการวางแผนทร พยากรบ คคล ได แก 1. ป จจ ยทางเศรษฐก จ เช น ภาวะเศรษฐก จตกต า เง นเฟ อ ฯลฯ 2. ป จจ ยทางการเม องและส งคม เช น การอพยพโยกย ายถ นของผ ใช แรงงาน ท าให เหล อแรงงานในท องถ นน อย ไม เพ ยงพอต อความต องการ หร อในอด ตม การก ดก น การจ างงานส าหร บชนบางกล ม 3. ป จจ ยด านเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท กระทบโดยตรง ต อการจ างงานท ลดลงหร ออ ตราการว างงานท เพ มมากข น 4. ป จจ ยภายในองค การเอง เช น แผนกลย ทธ งบประมาณ การประมาณการ ผล ต หร อผ ใช และบร การในอนาคต ค แข งรายใหม หร อการออกแบบการท างาน การวางแผนก าล งคนในราชการพลเร อนไทย เป นหน าท ของส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) ให กระทรวง ทบวง กรม จ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป ตามว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อปร บปร งหน าท ความร บผ ดชอบ โครงสร างส วนราชการระบบงานให เหมาะสมสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล มต ครม. แผนพ ฒนาฯ และแผนงานของ กระทรวง 2. เพ อตรวจสอบทบทวนการใช ต าแหน งให ถ กต องเหมาะสมตามท ก าหนดไว 3. เพ อก าหนดกรอบอ ตราก าล งตามความจ าเป นและล าด บความส าค ญของ งาน 4. เพ อให ม การวางแผนก าล งคนและตรวจสอบประเม นผลการบร หาร ทร พยากรก าล งคนของส วนราชการน นๆ และในภาพรวมของส วนราชการ 5. เพ อปร บปร งหล กเกณฑ และมาตรฐาน การก าหนดต าแหน งของส วน ราชการ 6. เพ อสร างทางก าวหน าในสายอาช พต างๆ 7. เพ อจ ดท าและปร บปร งระบบบรรยายหน าท ความร บผ ดชอบ ล กษณะงาน ของต าแหน ง 8. เพ อส งเสร มพ ฒนาบ คลากรและหน วยงานการเจ าหน าท ตลอดจนระบบ บร หารงานบ คคลของส วนราชการให เข มแข งและม ประส ทธ ภาพ 15

16 ข นตอนและกระบวนการในการท างาน 1. ข นศ กษาว เคราะห ข อม ลป ญหาและเสนอแนะทางแก ป ญหา 2. ข นก าหนดเป าหมายและท ศทางของการด าเน นงานของส วนราชการน นๆ ใน 3/5 ป ข างหน า 3. ข นด าเน นการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป 4. ข นเสนอองค กรท ม อ านาจพ จารณา ค อ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ.กระทรวง/ทบวง และ ก.พ. 5. ข นน าแผนไปปฏ บ ต กล าวโดยสร ป การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป หร อ 5 ป นอกจากจะค าน งถ ง ผลผล ตอ นเป นเป าหมายหล กแล ว ย งต องค าน งถ งความพอใจของท งฝ ายบร หาร ผ ปฏ บ ต งาน และล กค า หร อผ ร บบร การด วย ท งน ระบบราชการย งต องปร บต วให รวดเร ว สอดคล องก บข อจ าก ดของงบประมาณและความเหมาะสมขององค การภายใต ส งแวดล อม ป จจ บ นด วย ภาระงบประมาณด านบ คคลในภาคร ฐ : งบประมาณแผ นด นของไทย งบประมาณในส วนน ไปเบ ยดเบ ยนงบประมาณด านการลงท นและการพ ฒนา หร อเป นภาระการคล งของชาต อย างมาก แนวทางหน งในหลายๆ ทางท ร ฐบาลใช หร อ ก าหนดเป นแผนงานเพ อแก ไขป ญหาค อมาตรการควบค มค าใช จ ายด านบ คคลภาคร ฐ โดยการขยายเวลาบ งค บใช เพ อควบค มด านงบประมาณและขนาดก าล งคนไปในต ว แต ในขณะท มาตรการอ นๆ ในแง การเพ มประส ทธ ภาพก ย งม ความจ าเป นอย ด วย การบร หารงานบ คคลส การบร หารทร พยากรมน ษย : การเปล ยนตาม กระแสโลกาภ ว ฒน ในย คป จจ บ นม การยอมร บว าการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นการพ ฒนาท ย งย น แนวโน มการให ความส าค ญก บคนอาจพ จารณาได จากว ธ การของการบร หารในแต ละย ค เช น จากการศ กษาท Hawtrone Studies ในป ค.ศ ได เสนอแนะการให ความส าค ญก บคนและม งพ ฒนาคน เช น จากระด บเสม ยนในส าน กงานกลายมาเป นระด บ ผ จ ดการ หร ออาจพ ฒนาข นต อไปเป นทร พยากรมน ษย ม ความร ความสามารถอย างม อ อาช พ (Professionalism) 16

17 17 แนวข อสอบ น กทร พยากร 97.ค าตอบแทนประเภทใดถ อปฏ บ ต เหม อนเง นเด อน ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค าตอบแทนของข าราชการม ท งเป นต วเง น และเป นประโยชน เก อก ลก น ค าตอบแทนท เป นต วเง น ได แก 1. บ าเหน จบ านาญ 2. เง นประจ าต าแหน ง 3. เง นช วยเหล อบ ตรเป นต น ค าตอบแทนท เป นผลประโยชน เก อก ล 1. การได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 2. การน บอาย ราชการเป นทว ค ณ 3. ส ทธ ในการลาของราชการ 98.การน บอาย ราชการเป นทว ค ณเก ยวข องก บข อใด ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ก. บ าเหน จบ านาญ บ าเหน จบ านาญ บ าเหน จ บ านาญ ค อการน บอาย ราชการเป นทว ค ณถ าร บเป น บ าเหน จก จะไม ได ร บเง นบ านาญ 99.ค าตอบแทนท เป นต วเง นประเภทใดท ไม ต องค าน งถ งค าของงาน ก. บ าเหน จบ านาญ ข. เง นประจ าต าแหน ง ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร ง. ถ กท กข อ ตอบ ค. เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร เง นช วยเหล อการศ กษาของบ ตร เง นช วยเหล อการศ กษาบ ตรถ อให ว าเป น ค าตอบแทนท เป นต วเง น เป นค าตอบแทนท เป นต วเง นท ไม ต องค าน งถ งค าของงาน 100.ข อใดม ความส มพ นธ ก บการสรรหาบ คคลเข าท างาน

18 ก. เรซ เม (Resume) ข. ใบสม คร (Application Form) ค. ประว ต ส วนต ว (Curriculum Vitae) ง. ถ กท งหมด ตอบ ข. ใบสม คร (Application Form) ว ธ การสรรหาบ คคลเข าท างานม อย 2 ว ธ ค อ 1. ส บเสาะจากแหล งผล ต ได แก การสรรหาจากภายใน (Recruitment from Within / Inside)เช นการโยกย าย การเล อนข น และการสรรหาจากภายนอก (Recruitment from Within / Outside)เช น การจ ดว นน ดพบแรงงาน การร บสม ครจากสถานการศ กษา สถาบ น พ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมแรงงาน ส าน กจ ดหางาน ฯลฯ 2. การประกาศร บสม ครตามส อต าง ๆ เช น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน และ อ นเตอร เนต เป นต น 101.หน วยงานใดท าหน าท Job Pricing ก. ส าน กงบประมาณ ข. ส าน กงาน ก.พ. ค. กระทรวงการคล ง ง. กรมบ ญช กลาง ตอบ ข. ส าน กงาน ก.พ. Job Pricing ค อ การต ค าต าแหน งออกมาเป นต วเง น โดยค าน งอ ตราค าครองช พ ท วไป อ ตราเง นเด อนของหน วยงานอ นท คล ายคล งก น ความสามารถในการจ ายซ งหน วยงาย ท ท าหน าท Job Pricing ในระบบราชการพลเร อนไทยก ค อ ส าน กงาน ก.พ. น นเอง 102.ส งใดจ ดเป นหล กประก นเพ อความเป นธรรมส าหร บข าราชการไทย ก.ระบบประก นส งคม ข. กองท นบ าเหน จบ านาญข าราชการ ค. สภาข าราชการ ง.การอ ทธรณ ตอบ ง.การอ ทธรณ การอ ทธรณ เป นกลไกอย างหน งในการประก นความเป นธรรมแก ข าราชการพลเร อน ในช ว ตการเป นข าราชการซ งอาจให ความหมายอย างง าย ๆ ได ว า การอ ทธรณ ค อ การร อง ขอให พ จารณาใหม ซ งใน พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อนฉบ บป จจ บ น การอ ทธรณ จะ หมายถ ง การอ ทธรณ ค าส งลงโทษเท าน น ไม รวมถ งค าส งให ออกจากราชการท ไม ใช การ ลงโทษ ซ งต องร องท กข ไม ใช อ ทธรณ 103.ความเป นว ชาการ เก ยวข องก บระบบการจ าแนกต าแหน งแบบใด ก. ระบบช นยศ ข. ระบบหน าท และความร บผ ดชอบ ค. ระบบค ณว ฒ ง. ระบบช นยศและระบบค ณว ฒ 18

19 ตอบ ค. ระบบค ณว ฒ การจ าแนกต าแหน งระบบค ณว ฒ (A.R.C.) เป นระบบท ค าน งถ งค ณว ฒ และ ประสบการณ ของผ ด ารงต าแหน งเป นส าค ญ โดยจะใช จ าแนกต าแหน งก บบ คคลในสายว ชาการ เช น อาจารย มหาว ทยาล ย คร เป นต น ซ งสาเหต ท ม การน าระบบ A.R.C.มาใช ในสาย ว ชาการก เพราะม ล กษณะการท างานท เหม อนก น หร อม ความแตกต างก นในเน อหาและ ปร มาณงานท น อยมากน นเอง 104.การทดสอบความถน ดท เร ยกว า Aptitude Test กระท าในข นตอนใด ก. การทดลองการปฏ บ ต งาน ข. การค ดเล อก ค. การสอนงาน ง. การฝ กอบรม ตอบ ข. การค ดเล อก ว ธ การในการค ดเล อก (Selection) ประกอบด วย 1. การตรวจสอบข นต น (Initial Screening) 2. การตรวจใบสม คร (Review of Application Form) 3. การว ดความร ความสามารถโดยการทดสอบระด บจ ลภาค (Test) และการสอบใน ระด บมหภาค (Examination) 105.การถ ายโอนเจ าหน าท ของร ฐม ความส มพ นธ ก บเร องใดมากท ส ด ก. Job Study ข. Job Description ค. Job Placement Center ง. Supply Work ตอบ ค. Job Placement Center Job Placement Center เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดหางานเพ อสน บสน นการถ าย โอนเจ าหน าท ของร ฐ ให ม งานใหม ท า เช น กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เป นต น 106.การจ าแนกต าแหน งระบบค ณว ฒ ม ล กษณะอย างไร ก. พ จารณาจากค ณว ฒ ข. พ จารณาประสบการณ ค. พ จารณาล กษณะงาน ง. ถ กเฉพาะข อ ก. และ ข. ตอบ ง. ถ กเฉพาะข อ ก. และ ข การม ระบบอาช พแจ งข าวสารเก ยวก บโอกาสในแต ละสายอาช พ ก. ส งเสร มบ รณาการทางส งคม ข. การพ ฒนาการความร ความสามารถ 19

20 การละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร ล ขส ทธ ซอฟต แวร หมายถ ง การไม อน ญาตให ท าซ าเพ อเผยแพร หร อ จ าหน าย นอกจากน การน าซอฟต แวร ไปท าซ าเพ อใช ในคอมพ วเตอร หลาย ๆ ระบบภายใน หน วยงานเด ยวก น โดยท เจ าของล ขส ทธ ให ใช เพ ยงคอมพ วเตอร ระบบเด ยวก ถ อเป นความผ ด เช นก น ว ธ การป องก นการละเม ดล ขส ทธ ค อ ก าหนดให ม แผ น Original System ของซอฟต แวร ท กคร งท ม การร นโปรแกรมท จะใช งาน ม ฉะน นจะไม สามารถใช งานได เรา เร ยกแผ น Original System Disk น ว า Key Disk การขอล ขส ทธ ซอฟต แวร ม 2 ร ปแบบ ค อ 1. Site Licensing หมายถ ง การขออน ญาตการใช ซอฟต แวร ประเภท ใดประเภทหน ง ก บคอมพ วเตอร หลาย ๆ ระบบภายในหน วยงานเด ยวก น ซ งผ ใช ม ส ทธ ท า ส าเนาซอฟต แวร ได หลาย ๆ ส าเนา โดยแต ละส าเนาเพ อคอมพ วเตอร 1 ระบบ ซ งถ อว า เป นว ธ ท จะช วยประหย ดค าใช จ ายได 2. Network Licensing หมายถ ง การม ซอฟต แวร 1 ระบบ และใช ในคอมพ วเตอร ระบบเคร อข าย โดยจะม การต ดต งซอฟต แวร ด งกล าวไว ท คอมพ วเตอร ท ท า หน าท เป น Server และจะใช ได ก บซอฟต แวร ท ม ล กษณะเป น Multi user เท าน น อาชญากรรมในทางคอมพ วเตอร สามารถแบ งออกได เป น 3 ประเภท ด งน ค อ 1.การละเม ดล ขส ทธ ในการใช งานในระบบคอมพ วเตอร เป น อาชญากรรมท ค อนข างจะปรากฏแพร หลายมากในหม ผ ใช คอมพ วเตอร โดยปกต ผ ก อ อาชญากรรมประเภทน ม กจะไม ค อยท าลายข อม ลในแฟ มของระบบเท าใดน ก นอกจากจะเข า ไปเพ อขอด สารสนเทศบางอย างท ตนเองต องการท ง ๆ ท ตนเองไม ม ส ทธ ว ธ ป องก นอาชญากรรมประเภทน ค อ สร างระบบความปลอดภ ยท ม การก าหนดการป องก นไว หลาย ๆ ระด บ เช น การก าหนดรห สผ าน (Password) เพ อใช ส ทธ ในการใช ข อม ล หร ออาจใช ว ธ การสอบถามหมายเลขโทรศ พท ของผ ใช ด วย ซ งถ าตอบ ผ ดจะไม อน ญาตให เข าไปในระบบ 2. การโจรกรรมโดยใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อ เป นการใช คอมพ วเตอร ในการย กยอกเง นจากผ อ นโดยโอนเง นเข าบ ญช ของตนเอง โดยปกต พวกท ก อ อาชญากรรมประเภทน ม กจะท าในกรณ ของการประมวลผลแบบ Transaction 20

21 21 แนวข อสอบคอมพ วเตอร 39.ต าแหน ง Home Address ของโปรแกรมตารางท าการน นค อเซลล ในข อใด ก. 1A ข. A1 ค. AA ง. 11 ตอบ ข. 40.ถ าท านต องการเล อกกราฟท จะใช ส าหร บด แนวโน มของม ลค าการขายไปตามกาลเวลา ควร เล อกใช กราฟในข อใดจ งจะเหมาะสมท ส ด ก. Line Graph ข. Bar Graph ค. XY Graph ง. Stacked Graph ตอบ ก. กราฟเส น (Line Graph) เป นกราฟท แสดงให เห นถ งท ศทางการเปล ยนแปลงข อม ลซ ง เหมาะก บงานท ต องการเปร ยบเท ยบม ลค าของต วแปรท ส มพ นธ ก น เช น แนวโน มของม ลค าการขาย ตามกาลเวลา 41.ถ าท านต องการหาค าเฉล ยของข อม ลในขอบเขตท ต องการท านใช ฟ งก ช นในข อใดถ กต องท ส ด ก. =Average (B2) ข. =Average (B2..B8) ค. =Average (B2:B8) ง. =Average (B2 B8) ตอบ ค.จากส ตร =Average (B2:B8) เป นการหาค าเฉล ยของค าท อย ในเซลล B2 ถ ง B8 42.ข อใดกล าวถ กต อง ก. การใช Integrated Package ช วยลดจ านวนโปรแกรมประเภทต าง ๆ ลง ข. การใช โปรแกรมส าเร จร ปประเภทต าง ๆ จะช วยให ประหย ดค าใช จ ายมากกว าการใช Integrated Software ค. การใช Integrate Software ม ขนาดเล กสามารถใช งานได โดยท วไปก บเคร องคอมพ วเตอร ระด บพ ซ ท วไป ง. Desktop Manager จ ดว าเป น Integrated Software ตอบ ก. โปรแกรมเบ ดเสร จ (Integrated Program) ค อ โปรแกรมท รวมหน าท ของซอฟต แวร ต งแต 2 หน าท ข นไปให อย ในโปรแกรมเด ยวก น เช น ม การประมวลผลค าและการจ ดการฐานข อม ลรวมอย ด วยก น ต วอย างของโปรแกรมเบ ดเสร จ ได แก Microsoft Works ซ งม ข อด ค อ ช วยลดจ านวน โปรแกรมประเภทต าง ๆ ท จะต องใช ลง

22 43.ข อใดต อไปน ไม จ ดเป นเคร องม อของระบบส าน กงาน (Office Tools) ก. Clock ข. Notepad ค. Calendar ง. Microsoft Office ตอบ ง. Desktop Manager เป นโปรแกรมประเภทฝ งต วท จะอ านวยความสะดวก โดยใช เป น เคร องม อของระบบส าน กงาน (Office Tools) โดยม ค ณสมบ ต ด งน ค อ 1. Appointment Book 2. Calendar 3. Clock 4. Notepad 5. Phone Book and Dialer 6. Stop Watch 7. Text Editor 44.โปรแกรมในข อใดต อไปน สามารถจ ดล าด บของงานท พ มพ แต ละงานได และสามารถยกเล กการ พ มพ ได ก. Ram Disk ข. Print Spooler ค. Project Management ง. Sidekick ตอบ ข. Print Spooler เป นซอฟต แวร ในระบบปฏ บ ต การหร อระบบปฏ บ ต การเคร อข ายท จ ดการ แถวรอการพ มพ และให พ มพ งานต อก นตามล าด บ โดยจะส งงานเหล าน นให เคร องพ มพ ไปอย เบ องหล ง 45.แผนภาพในข อใดท ใช ในการวางแผน โดยแสดงท ศทางและความส มพ นธ ของงานแต ละอย างของ ข ายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอ ยดว างานใดเป นงานท จ ดว าเป นงานว กฤต และงานแต ละงาน ใช เวลาเท าใดเพ อก าหนดและควบค มโครงการให ส าเร จท นเวลาท ก าหนด ก. PERT ข. Gantt Chart ค. Critical ง. CAD ตอบ ก. แผนภาพของ PERT เป นแผนภาพท แสดงท ศทางและความส มพ นธ ของงานแต ละอย าง ของข ายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอ ยดว างานใดเป นงานท จ ดว าเป นงานว กฤต และงานแต ละ งานใช เวลาเท าไร ส วน Gantt Chart จะแสดงรายละเอ ยดในแต ละข นตอนย อยของข นตอนการ ออกแบบระบบ โดยแสดงระยะเวลาท คาดว าจะด าเน นงานในแต ละงานจนเสร จท งน เพ อใช ในการ วางแผนและควบค มงานในแต ละข นตอน 46.ข อใดกล าวผ ด ก. ผ ท เก ยวข องก บการใช CAD มากท ส ดค อว ศวกร และสถาปน ก ข. ความสามารถพ เศษของ CAM ค อการวาดร ป ค. อ ปกรณ ท ใช ส าหร บการแสดงผลจากการวาดร ปค อ Plotter 22

23 23 ส งซ อได ท โทรศ พท : , , , , แจ งการโอนเง น พร อมช อ และอ เมลล ท LINE ID : sheetram โทรศ พท : , , , ,

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information