รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า ผ จ ดการโครงการ ฯ ดร.ช ชพล มงคล ก ท อย บร ษ ท ห วหน าท มท ปร กษา อ.ส ร ย ศ ร พ ฒน 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ ช อท ปร กษา อ าเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน 2. อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ผ ประสานงาน นายมานะ ส วรรณค า 3. อ.ป นอนงค ส วแพทย โทรศ พท โทรสาร

2 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความเป นมาของโครงการให บร การปร กษาแนะน า 3 2. ข อม ลเบ องต นและขอบข ายของป ญหา 3 3. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 5 4. แนวทางการด าเน นงาน ว ธ การแก ไขปร บปร ง และแผนงาน (Gantt Chart) 7 5. ต วช ว ดของโครงการ ข อเสนอแนะในการเข าร วมโครงการ ป ญหา / อ ปสรรคท ประสบระหว างการให บร การปร กษาแนะน า คณะท างานและเวลาท างาน 34 เอกสารแนบ 36 หน า 2

3 1. ความเป นมาของโครงการให บร การปร กษาแนะน า ตามท ผ บร หารของ ว สาหก จช มชน กล มค ณมานะ ส วรรณค า ได ต ดต อขอร บบร การ ปร กษาแนะน าจากโครงการส งเสร มและพ ฒนาผ ประกอบการโรงงานอ ตสาหกรรมและว สาหก จ ช มชน ซ งท มท ปร กษาได ประเม นสถานประกอบการแล ว ท มท ปร กษาขอเสนอแนวทางในการท จะปร บปร งและพ ฒนาการบร หารการจ ดการด านต าง ๆ ภายในโรงงานให ม ประส ทธ ภาพส งข นและ ม ว ธ การท างานท ด ข น เพ อจะน ามาซ งการพ ฒนาประส ทธ ภาพโดยรวมของบร ษ ท 2. ข อม ลเบ องต นและขอบข ายของป ญหา 2.1 ข อม ลเบ องต น ช อ ว สาหก จช มชน กล มค ณมานะ ส วรรณค า ท อย 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร โทรศ พท โทรสาร Website ประเภทธ รก จ(ระบ ประเภท) 1. ผล ตอ ฐบล อกประสาน 2. ผล ตเคร องอ ดอ ฐบล อกประสาน ก อต งเม อ ป 2546 ท นจดทะเบ ยน 100,000 บาท พ นท โรงงาน 1 ไร กรรมการผ จ ดการ นายมานะ ส วรรณค า ผ ถ อห นหล ก นายมานะ ส วรรณค า ร ปแบบกระบวนการผล ต ป ม ผสมส วนประกอบ และประกอบ ผล ตภ ณฑ หล ก 1. อ ฐบล อกประสาน 2. เคร องอ ดอ ฐบล อกประสาน ล กค าป จจ บ น (ตลาดในประเทศ/ ป จจ บ นในประเทศ 100% ณ.ป จจ บ น ได แก ต างประเทศ) สระบ ร, กร งเทพฯ, นครนายก และจ งหว ดใกล เค ยง จ านวนพน กงาน(รายเด อน/รายว น/รายเหมา) 12 คน ระบบค ณภาพ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงว ทยาศาสตร หน า 3

4 2.2 ผ งโครงสร างองค กร เจ าของ ค ณมานะ ส วรรณค า ฝ ายการผล ต ฝ ายการเง น ฝ ายการตลาด ค ณมานะ และค ณมาน จ ค ณมานะ และภรรยา ค ณมานะ 2.3 การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) ของ ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า จ ดแข ง (Strength) 1. ม ความแข งแรง และสวยงาม ให ความ เป นธรรมชาต ส ไม ตก ตรงตามค ณภาพ 2. สามารถผล ตแม พ มพ ได เอง 3. อย ใกล แหล งว ตถ ด บ 4. ก อสร างได รวดเร ว 5. ม ช างบร การร บเหมาก อสร าง 6. แข งข นก บค แข งเฉพาะบร เวณใกล เค ยง 7. สามารถออกแบบร ปร างผล ตภ ณฑ ได ตามล กค าต องการ โอกาส (Opportunity) 1. ความต องการส นค าในตลาดย งม อ กมาก 2. สามารถพ ฒนาและเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ได เช น ร ว อ างปลา น าตก หร อ ร ปแบบบ านล กษณะต าง ๆ ตามล กค า ต องการ จ ดอ อน (Weakness) 1. น าหน กมากท าให ค าขนส งส ง 2. เง นท นด าเน นการน อย 3. ขาดท มงานผ ม ความช านาญเฉพาะทาง และการวางแผนเช งกลย ทธ อ ปสรรค (Threat) 1. ขาดแคลนแรงผ ม อ 2. ค าขนส งส งและไม คงท 3. ว ตถ ด บม เฉพาะพ นท อาจขาดแคลนได ในระยะยาว 4. ค แข งม โอกาสเก ดข นได ง าย เพราะใช เง นท นต า หน า 4

5 2.4 ป ญหาของว สาหก จช มชน ป ญหาผลการด าเน นงานของ สถานประกอบการ ยอดขายไม ม ความแน นอน ไม ม การ ขายอย างเป นทางการ และไม ม การท า ตลาดอย างเป นระบบ ส นค าย งไม เป นท ร จ กแพร หลายในหม ล กค าท วไป โอกาสเป ดต วส นค าน อย ส นค า เป นท ร จ กในกล มล กค าเฉพาะกล มฐาน การเง นด ขาดท กษะในการบร หารและจ ดการ ธ รก จในก จกรรมต าง ๆ อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ระบบบร หารและการ จ ดการ การส งซ อ การต ดต อล กค า หร อ ระบบการประชาส มพ นธ ป ญหาการปฏ บ ต /ระบบ/ว ธ การ ซ งสร างป ญหาต อ ผลประกอบการ ไม ม ท มงานก าหนดแนวทางกลย ทธ ตลาดและ แผนการตลาด เน องจากขาดแคลนบ คลากรท อย ใน ร ปแบบองค กรธ รก จในครอบคร ว ค อ ท างานหลาย อย างภายใต การต ดส นใจเพ ยงคนเด ยว ไม ส อทางการตลาด โชว ร มแสดงส นค า หร อ หน าร านจ ดแสดงส นค าของตนเอง ในท องตลาด และขาดเทคน คการพยากรณ ยอดขายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ ไม ม การจ ดระบบท ช ดเจน เน องจากขาดแผน ธ รก จ เพ อเป นการก าหนดท ศทางในการด าเน น ธ รก จ รวมท งความร พ นฐานทางธ รก จ 3. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 3.1 ว ตถ ประสงค (เช งค ณภาพ) จ ดท าแผนการตลาดและกลย ทธ การตลาด ท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดท าแผนธ รก จเพ อขออน ม ต แหล งเง นท นเพ มเต มในการขยายก จการ จ ดระบบการขายและการบ รการท ด แก ล กค าท ม อย และท คาดหว ง หน า 5

6 3.2 เป าหมายและต วช ว ด (เช งปร มาณ ) ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % อ ตราก าไร = (รายได ท งหมด ค าใช จ ายท งหมด) X 100 ค าใช จ ายท งหมด เปร ยบเท ยบอ ตราก าไรของแต ละเด อนช วง พฤษภาคม กรกฎาคม 2549 ก บ พฤษภาคม กรกฎาคม 2548 ท ผ านมา ก าไร = รายได ท งหมด ค าใช จ ายท งหมด (บาท) ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % ต วช ว ด 1 อ ตราร อยละของยอดขายท เปล ยนแปลง อ ตรายอดขาย = ยอดขายของเด อนท ศ กษา ยอดขายของเด อนท ผ านมา X 100 ยอดขายของเด อนท ผ านมา ต วช ว ด 2 การเปล ยนแปลงของยอดขาย การเปล ยนแปลงของยอดขาย = ยอดขายของเด อนท ศ กษา ยอดขายของเด อนท ผ านมา (บาท) ต วช ว ด 3 ค าโฆษณาและประชาส มพ นธ ท ม ผลต อยอดขาย Q = f(ad) โดยท Q = ปร มาณขายหร อยอดขายท งหมด Ad = ค าใช จ ายในการโฆษณาและประชาส มพ นธ (บาท) อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของอ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % (MR - MC ) X 100 MC โดยท MR = รายได ท งหมดท เพ มข น MC = ค าใช จ ายในการโฆษณาและประชาส มพ นธ ท เพ มข น (บาท) ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอ ส นค าตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ล กค าของผ ประกอบการม ความร จ กผล ตภ ณฑ มากข น 10 % ล กค าของผ ประกอบการม ความพ งพอใจต อการขายและบร การอย างน อย 80 % หน า 6

7 4. แนวทางการด าเน นงาน ว ธ การแก ไขปร บปร ง และแผนงาน (Gantt Chart) 4.1 แนวทางการด าเน นงาน แนวทางการด าเน นงานด านวางแผน การตลาด ให ค าปร กษาแนะน ากลย ทธ การตลาด และแผนการตลาด การเก บข อม ลเบ องต นของล กค า สภาพตลาด จ ดด และจ ดอ อนของผล ตภ ณฑ การค ดเล อกกล มล กค า และการก าหนดว ธ การขาย ศ กษาข อม ลด านต าง ๆ ของค แข ง จากแหล งข อม ลท สามารถค นคว าได ร างแผนการตลาดและปร บปร งให เหมาะสม แนวทางการด าเน นงานด านแผนธ รก จและจ ดหาแหล งเง นท น ศ กษา และส ารวจแหล งเง นท นแต ละแห ง ข นตอนการเสนอขอท น การจ ดเก บข อม ลทางการเง น การจ ดระบบบ ญช การเข ยนแผนธ รก จเพ อการขยายก จการหร อสายผล ตภ ณฑ ใหม แนวทางการด าเน นงานด านเคร องม อส อสารการตลาด ศ กษาและว เคราะห ส อการตลาดท เหมาะสมและการจ ดงบประมาณท เป นไป ได เพ อเสร มประส ทธ ภาพและศ กยภาพทางการตลาด จ ดท าหร อสร างส อการตลาดน น ๆ อบรมว ธ การท าตลาด 4.2 ว ธ การแก ไขปร บปร งโรงงาน ประเม นสถานการณ ป ญหาและความพร อมเบ องต น ก าหนดแนวทางแก ไขป ญหา อบรมให ความร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ด าเน นการ ตรวจต ดตามผล และปร บปร งอย างต อเน อง สร ปผลการด าเน นงานและตรวจประเม นผล หน า 7

8 4.3 แนวทางการด าเน นงานท ม การเปล ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏ บ ต งานระหว างโครงการ (Mid-term Report) และเหต ผลท ม การเปล ยนแปลง แนวทางการด าเน นงานท ม การเปล ยนแปลง เหต ผลท ม การเปล ยนแปลง หน า 8

9 4.4 แผนงาน (Gantt Chart) ระยะเวลาด าเน นงาน (เด อน) ผ ปฏ บ ต (ท ปร กษา) หมายเหต ก จกรรม Man-day(s) ด านวางแผนการตลาด 1. ให ค าปร กษาแนะน าเทคน คทางการ ตลาด อ. ส ร ย / อ. ก ตต 2. ให ค าปร กษาแนะน าการร าง แผนการตลาด ด านการจ ดหาแหล งเง นท น 1. ศ กษาระบบการเง นธ รก จและ ระบบบ ญช อ. ส ร ย / อ. ก ตต 3 2. ให ค าปร กษาแนะน าการร างแผน ธ รก จ 3. ให ค าปร กษาแนะน าในการย น เสนอต อสถาบ นแหล งเง นท น ด านการจ ดการส อการตลาด 1. ศ กษาประเภทส อท เหมาะสม 3 อ. ส ร ย / 2. การผล ตส อท จะน าเสนอต อล กค า อ. ก ตต สร ปและต ดตามผลการด าเน นงาน 1. สร ปและต ดตามผลการด าเน นงาน อ.ป นอนงค 2 4 แสดงแผนงาน แสดงผลการปฏ บ ต จร หน า 9

10 4.5 ผลการด าเน นงาน ก จกรรมท ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตาม ผลการด าเน นงานเม อเท ยบก บเป าหมาย ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ก จกรรม เป าหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท าแผนการตลาด และกลย ทธ การตลาด ท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล จ ดเอกสารให ฝ กท าแผนการ ตลาดและกลย ทธ ทางการตลาด ให ค าปร กษาการจ ดท าส อ การตลาด และการว จ ยตลาด เบ องต น หมายเหต : ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของอ ตราการเพ มข นของ ต นท น 5 % เปอร เซ นต ความส าเร จ 100% หมายเหต เป นไปตามแผนงาน จ ดท าแผนธ รก จเพ อ ขออน ม ต แหล งเง นท น เพ มเต มในการขยาย ก จการ ฝ กเข ยนแผ นธ รก จท สอดคล องก บ ระเบ ยนแหล งเง นท น ข อม ลใน อนาคต หมายเหต : คมพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % 100 % หน า 10

11 ก จกรรมท ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ผลการด าเน นงานเม อเท ยบก บเป าหมาย ว ตถ ประสงค ก จกรรม เป าหมาย ผลการด าเน นงาน เปอร เซ นต ความส าเร จ หมายเหต จ ดระบบการขายและการ บร การท ด แก ล กค าท ม อย และ ท คาดหว ง การจ ดและประย กต การบ นท กรายการค า โดยใช เอกสารเป นร ปฟอร มมาตรฐานทาง การเง นแบบธ รก จ SMEs ของธนาคาร กร งเทพจ าก ด การออกภาคสนามในการ ให บร การล กค า ให ค าปร กษาในการพ ฒนา ความร การตลาดและพฤต กรรมผ บร โภค เฉพาะกล ม รวมการจ ดระบบรวบรวมและ ต ดตามล กค าเป นล กษณะฐานข อม ล รวมท ง การพ ฒนาพวกส อทางการตลาดท ม ประส ทธ ภาพ เช น ร ปแบบซ ด และเว บไซต หมายเหต : อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว า ของอ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการสร างส อการตลาดและว ธ การ น าเสนอส นค าตามท ท ปร กษาให ค าแนะน า อย างน อย 80 % คมพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ค าของผ ประกอบการม ความร จ ก ผล ตภ ณฑ มากข น 10 % ล กค าของผ ประกอบการม ความพ ง พอใจต อการขายและบร การอย างน อย 80 % 100% เป นไปตามแผนงาน หน า 11

12 4.6 มาตรการท แก ไขปร บปร งโรงงาน และร ปประกอบก อนปร บปร งและหล งปร บปร ง จ ดเอกสารให ฝ กท าแผนการตลาดและกลย ทธ ทางการตลาด ให ค าปร กษาการจ ดท าส อ การตลาด และการว จ ยตลาดเบ องต น ร ปภาพท 1 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการร วมประช มเก ยวก บแผนการตลาด ร ปภาพท 2 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการร วมประช มเก ยวก บการเล อกส อท เหมาะสม หน า 12

13 ร ปภาพท 3 เว บไซต ของค ณมานะ ส วรรณค า URL: ใช แทนหน าร าน ฝ กเข ยนแผ นธ รก จท สอดคล องก บระเบ ยนแหล งเง นท น ข อม ลในอนาคต ร ปภาพท 4 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการตรวจสอบข อม ลความเป นไปได ในการลงท น หน า 13

14 ร ปภาพท 5 คณะท ปร กษาให ค าแนะน าเพ มเต มก บการลงท น ร ปภาพท 6 การแบบฟอร มแผนธ รก จของ SME Bank มาประย กต ใช ในการขอก เง นลงท น หน า 14

15 การจ ดและประย กต การบ นท กรายการค าโดยใช เอกสารเป นร ปฟอร มมาตรฐานทางการเง น แบบธ รก จ SMEs ของธนาคารกร งเทพจ าก ด การออกภาคสนามในการให บร การล กค า ให ค าปร กษาในการพ ฒนาความร การตลาดและพฤต กรรมผ บร โภคเฉพาะกล ม รวมการจ ดระบบ รวบรวมและต ดตามล กค าเป นล กษณะฐานข อม ล รวมท ง การพ ฒนาพวกส อทางการตลาดท ม ประส ทธ ภาพ เช น ร ปแบบซ ด และเว บไซต ร ปภาพท 7 เว บไซต ของผ ประกอบการท แสดงรายการส นค าหร อบร การแก ล กค า URL: หมายเหต : ล กค าสามารถเข าเย ยมได ตลอดเวลาท วโลก หน า 15

16 ร ปภาพท 8 แผ นพ บโฆษณาท ผล ตข นตามท คณะท ปร กษาแนะน า ร ปภาพท 9 การน าเอา SMEsBoxTools ของธนาคารกร งจ าก ดมาประย กต ใช ในก จการ หน า 16

17 ร ปภาพท 10 ทบทวนแนวทางการออกเย ยมล กค าเพ อสร างความส มพ นธ ท ด ร ปภาพท 11 ภาพรวมในซ ด ท ใช ในน าเสนอให ล กค ารายใหม ได เห นการใช ผล ตภ ณฑ และการ ออกแบบโดยผ ประกอบการ หน า 17

18 ร ปภาพท 12 คณะท ปร กษาออกภาคสนามเพ อว เคราะห แนวทางในการก าหนดท ศทางการโฆษณา ผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการ ร ปภาพท 13 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการออกภาคสนามเพ อแวะเย ยมล กค าท ใช ผล ตภ ณฑ เพ อ หาข อบกพร องในการแก ไขจ ดด อยของผล ตภ ณฑ หน า 18

19 ร ปภาพท 14 บ านล กค าท ภ พ มานท ต ดส นใจใช ผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการ ร ปภาพท 15 คณะท ปร กษาให ค าปร กษาจ ดเด นของผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าแผนการตลาดและการขาย หน า 19

20 ร ปภาพท 16 การให ค าแนะน าล กค าท สถานก อสร างจร ง ร ปภาพท 17 การน าเสนอล กค าท คาดหว งด วยซ ด รวมภาพและเว บไซต เพ อท าให ล กค าเก ดความ ม นใจและต ดส นใจซ อส นค า หน า 20

21 ร ปภาพท 18 หน าสมาช กของเว บไซต ผ ประกอบการท ให ความร แก ผ เข าเย ยมชมเก ยวก บการเร มท า ธ รก จขนานเล กหร อว สาหก จช มชน และข าวสารด านเศรษฐก จและการค า ร ปภาพท 19 คณะท มท ปร กษาเข าตรวจสอบและประเม นความส าเร จของโครงการ หน า 21

22 4.7 สร ปเวลาท ใช ในการปร กษาแนะน าไปแล ว ห วหน าท มท ปร กษา อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ จ านวน Man-day(s) 1 12 พฤษภาคม น. 1. ให ผ ประกอบการน าคณะท ปร กษาตรวจชมสถานประกอบการ พร อม ถ ายภาพผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าส อโฆษณาและประชาส มพ นธ 2. ผ ประกอบการน าชมล กค าท น าอ ฐบล อคประสานไปใช ในการก อสร างบ าน 3. ให ผ ประกอบการเร มท าฐานข อม ลล กค าเก า ท เป นผ ร บเหมารายย อย และ ล กค าท มาซ อส นค าโดยตรง 4. ให จ ดเตร ยมข อม ลทางการเง นเพ อจ ดระบบบ ญช 1. อธ บายโครงสร างการเข ยนแผนธ รก จ พร อมต วอย 2. เข าตรวจสอบแหล งการเง นลงท นจากเว บไซต ภายในประเทศ เพ อท าเป น ฐานข อม ลในการต ดต อ 3. ให ค าปร กษาการเข ยนแผนตลาดส นค าแต ละรายการ และกลย ทธ ทาง การตลาด เพ อก าหนดเส นทางการขยายธ รก จในอนาคต 4. จ ดท างบการเง น บ ญช รายร บ-รายจ าย และงบด ล 5. อธ บายการพ ฒนาร ปธ รก จไปส ส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) 1. ทบทวนรายละเอ ยดห วข อการให ค าปร กษาในคร งท ผ านมา เม อว นท 21 พฤษภาคม ก าหนดการวางแผนการขยายธ รก จ โดยเฉพาะอย างย ง สายผล ตภ ณฑ ท เป นไปได และบร การเสร มล กค าในการให ค าปร กษาและออกแบบการ ก อสร าง 3. จ ดท าเคร องม อในการขาย เช น นามบ ตร แผ นพ บ ร ปถ ายท จ ดหมวดหม ของ การใช อ ฐบล อคของล กค าต าง ๆ เพ อส อความเข าใจก บล กค าท ไปต ดต อโดย เน นการใช คอมพ วเตอร โน ตบ ค (Notebook Computer) เป นส อ ในการ น าเสนอส นค า และบร การการออกแบบและร บเหมาก อสร าง 4. จ ดท าข อม ลพ นฐานของก จการ เพ อน าเสนอในเว บไซต พร อมเน อหาต าง ๆ ท จะใช เป นส อในการโฆษณาและประชาส มพ นธ ส นค าและบร การ 5. ท ปร กษาออกพบล กค าท สถานก อสร างร สอร ทของล กค า เพ อน าเสนอขาย ส นค า และให ค าแนะน าในการใช ผล ตภ ณฑ อ ฐบล อคประสาน และการออกแบบสถานท พ กท ภ พ มาน เพ อน าส อการตลาดไปใช จร ง ตามท ปร กษาแนะน า 2 22 พฤษภาคม 2549 างการเข ยนแผนธ รก จ น ม ถ นายน น หน า 22

23 (ต อ) ห วหน าท มท ปร กษา อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 4 9 กรกฎาคม น าเอกสารและแบบฟอร มของ SMEs Box Tool มาปร บปร งเพ อให เก ด น. ประส ทธ ภาพมากข น 2. จ ดเพ มร ปภาพส นค าและล กค าท น าส นค าไปใช เพ อเพ มในไฟล ของ คอมพ วเตอร โน ตบ ค 3. จ ดเพ มร ปภาพส นค าและล กค าท น าส นค าไปใช เพ อเพ มในไฟล สไลค ของเว บไซต 4. ทดลองน าแผ นพ บออกประชาส มพ นธ จร งในตลาด 5. ต งงบประมาณการผล ตแผ นซ ด ประชาส มพ นธ ให ค าปร กษาการน าแผนธ รก จมาประย กต ใช ในการก าหนด แผนก น. การตลาด และกลย ทธ ทางการตลาด 2. ให ค าปร กษาในการออกพบและแวะเย ยมล กค าในสร างก อสร างจร ง ภาคสนาม 3. การให ค าแนะน าล กค าให เข าใจและต องการส นค าโดยใช ส อซ ด และ เว บไซต 4. จร ยธรรมทางธ รก จ และการสร างภาพพจน ท ด ต อช มชน และเป น ประโยชน ต อช มชนในอนาคต รวม 5 Man-days จ านวน Man-day(s) 1 1 หน า 23

24 โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ ประกอบการโรงงานอ ตสาหกรรมและว สาหก จช มชน ท ปร กษารวม อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 1 12 พฤษภาคม ให ผ ประกอบการน าคณะท ปร กษาตรวจชมสถานประกอบการ น. พร อมถ ายภาพผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าส อโฆษณาและประชาส มพ นธ 2. ผ ประกอบการน าชมล กค าท น าอ ฐบล อคประสานไปใช ในการ ก อสร างบ าน 3. ให ผ ประกอบการเร มท าฐานข อม ลล กค าเก า ท เป นผ ร บเหมาราย ย อย และล กค าท มาซ อส นค าโดยตรง 4. ให จ ดเตร ยมข อม ลทางการเง นเพ อจ ดระบบบ ญช 2 25 พฤษภาคม จ ดท าเอกสารทางการเง นและบ ญช ตามแบบฟอร มของธนาคาร น. กร งเทพ (SMEs Box Tool) 2. อธ บายให เห นความส าค ญในการบร หารและการจ ดการ ระหว าง ความส มพ นธ ส นค า แผนการตลาด (กลย ทธ การตลาด) และระบบ การเง น 3. ให ผ ประกอบการศ กษาเอกสารไฟล เก ยวก บแผนธ รก จและ แผนการตลาดท เตร ยมไว ในแผ นซ ด 4. ตรวจสอบและจ ดร ปภาพถ าย เพ อใช น าเสนอล กค าท สนใจอ ฐ บล อคประสาน และเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน 5. ตรวจพ ส จน อ กษร ใบแผ นพ บ ท จะใช เป นส อการตลาด 6. ตรจวสอบและปร บปร งเน อหาของเว บไซต ท งร ปภาพและ ข อความ 3 12 ม ถ นายน จ ดท าแบบสอบถามเพ อเก บรายละเอ ยดข อม ลของล กค า น. 2. จ ดท าแบบตรวจสอบความพร อมของการออกพบล กค า 3. ประมวลร ปแบบว ธ การเข าพบ และการแบ งประเภทของล กค า 4. การพ ดเพ อโน มน าวล กค าให ต ดส นใจซ อ และการป ดการขาย จ านวน Man-day(s) หน า 24

25 (ต อ) ท ปร กษารวม อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 4 13 กรกฎาคม ว เคราะห ความได เปร ยบค แข ง ด านค ณส นค าและบร การ 2. ก าหนดกลย ทธ การให บร การล กค า ด านการประเม นราคาค าก อสร าง น. การออกแบบ และการตกแต งท งภายในและภายนอก 3. การจ ดท าแค ตตาล อคร ปแบบการตกแต งบ านหลากหลายชน ด โดย บ นท กไว ในแผ นซ ด 4. การจ ดตารางเข าพบและเย ยมล กค าเก า เพ อให ช วยในด านการ ประชาส มพ นธ และเข าร วมเป นสมาช กท มงานตลาด 5. จ ดข อม ลการบร การและส งเสร มด านธ รก จส าหร บผ ร เร มต องการท า ธ รก จแบบว สาหก จช มชน โดยสม ครเป นสมาช กในเว บไซต ให ค าปร กษาการน าแผนธ รก จมาประย กต ใช ในการก าหนด แผนก น. การตลาด และกลย ทธ ทางการตลาด 6. ให ค าปร กษาในการออกพบและแวะเย ยมล กค าในสร างก อสร างจร ง ภาคสนาม 7. การให ค าแนะน าล กค าให เข าใจและต องการส นค าโดยใช ส อซ ด และ เว บไซต 8. จร ยธรรมทางธ รก จ และการสร างภาพพจน ท ด ต อช มชน และเป น ประโยชน ต อช มชนในอนาคต รวม 5 Man-days จ านวน Man-day(s) 1 1 หน า 25

26 4.8 ภาพก จกรรมระหว างให ค าปร กษาแนะน า การร วมประช มให ค าปร กษาระหว างท มงานผ ให ค าปร กษาก บฝ ายบร ษ ทผ ขอค าปร กษา ฝ ายการผล ตและตลาด หน า 26

27 ส นค าหล กของก จการอ ฐบล อคประสาน ส นค าหล กของก จการเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน หน า 27

28 การน าผล ตภ ณฑ ไปประย กต ใช บ านต วอย างท ใช ผล ตภ ณฑ อ ฐบล อคประสาน หน า 28

29 ว ทยากรออกภาคสนามด ต วอย างบ านท ใช ผล ตภ ณฑ อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ว ทยากรออกภาคสนามด ต วอย างบ านท ใช ผล ตภ ณฑ อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน หน า 29

30 4.9 การให ค าปร กษาในเช งล ก สภาพรวมของก จการท บร หารและด าเน นการโดย ค ณมานะ ส วรรณค า น ย งไม จ ดเป นร ปแบบ องค กร ท บร หารงานเป นคณะ และส นค าหล ก ค อ อ ฐบล อคประสาน และเคร องอ ดอ ฐบล อค ประสาร ย งไม คอยเป นท ร จ กด ในหม ล กค าระท วไป การขยายส วนแบ งทางตลาด จะเน นไปท กล ม ล กค าระด บกลางและระด บส ง ท ม อ านาจในซ อส ง ด งน นการขยายตลาดจ งเป นล กษณะการบอกปาก ต อปากของล กค า และล กค าได เห นต วส นค าท ม ผ น าไปใช ในการก อสร างบ านเร อน หร อ ส วนประกอบอ น ๆ ของบ าน ด งน น ความผ กพ นก บล กค าท เป นส วนต วจ งม ความส าค ญเป นอย าง มาก เพ อใช เป นส อช วยส งเสร มทางการขายและทางการตลาด ผ ประกอบการควารปร บกลย ทธ ทาง การตลาดใหม เพ อให เห นภาพการเจร ญเต บโตทางการตลาดอย างเป นระบบ และม แผนธ รก จท ช ดเจน ในการพ ฒนาส วนการลงท น การขยายสายผล ตภ ณฑ ใหม ๆ และการพ ฒนาโครงสร างของ องค กร โดยเฉพาะอย าง การสร างว ส ยท ศน อย างกว างขวางทางด านธ รก จของผ ประกอบการ และ บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให เก ดความเข มแข ง และม ศ กยภาพในเช งการแข งข นก บผ ผล ตรายอ นได ท มท ปร กษาได เสนอให ผ ประกอบการจ ดการบร หารโครงสร างองค กรโดยใช ระบบเอกสารต าง ๆ แบบว สาหก จขนาดย อมและขนาดกลาง หร อ SMEs โดยให ด ดแปลงและประย กต เอกสารการค า และการบร หารทางการเง น อย างเป นระบบ เพ อช วยในการวางแผนและประเม นศ กยภาพทางด าน การจ ดการธ รก จของผ ประกอบการเอง อย างไรก ตาม การพ ฒนาค ณภาพของผ ประกอบการเอง ก เป นอ กส วนหน งท ส าค ญ โดยเฉพาะอย างย ง การบร หารและการจ ดการทางการตลาด เพ อเสนอ ส นค าค ณภาพส งและบร การท ประท บใจให แก กล มล กค า ซ งควรม ความรวดเร วต อการร บข าวสาร ด านธ รก จส งจากส อประเภทต าง ๆ รวมท งเว บไซต ทางอ นเทอร เน ต อ กประการหน งท ส าค ญ ผ ประกอบการควรน าเสนอการขายผ านเคร องคอมพ วเตอร และรวบรวมต วอย างส นค าท ล กค าน าไป ก อสร าง เพ อสร างแรงกระต นล กค าท คาดหว ง หร อจ ดท าซ ด เสนอให กล มผ ร บเหมาก อสร าง หร อ ร านขายว สด ก อสร าง โดยม แผนการส งเสร มการขาย หร อค าตอบแทนให ต วแทนการขายเหล าน ด วย หน า 30

31 5. ต วช ว ดของโครงการ ล าด บท รายการต วช ว ดของโครงการ เป าหมาย ท ก าหนด ต วช ว ด จากการ ด าเน นงาน หน วย น บ เอกสาร แนบ หมายเลข 1 ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % 5.25 % % - 2 ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % 5.25 % % - 3 อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของ 5 % % % - อ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % 4 ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการ 80 % 90 % % - สร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอส นค า ตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 5 ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ 80 % 90 % % - ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 6 ล กค าของผ ประกอบการม ความร จ ก 8 3 คน - ผล ตภ ณฑ มากข น 7 ล กค าของผ ประกอบการม ความพ งพอใจต อ 80 % % % - การขายและบร การอย างน อย 10 ม แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า 1 ช ด 1 11 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของ 1 ช ด 2 ล กค าท ม ต อการขายและบร การ 12 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจ 1 ช ด 3 ค าปร กษาด านการบร หารและการตลาด 13 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจ 1 ช ด 4 ค าปร กษาด านส อและการเสนอส นค า 14 ม เอกสารการอบรมหล กการตลาด (Marketing: 1 ช ด 5 PowerPoint Presentation for SP Suzuki Generation) 15 ม บทความ ว ธ การเข ยนแผนธ รก จของไมโคร ซอฟ ท 1 ช ด 6 (ม ต อ) หน า 31

32 (ต อ) ล าด บ รายการต วช ว ดของโครงการ ท 16 ม แบบฟอร มแผนการตลาด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) 17 ม แบบฟอร มเอกสารทางการเง นและบ ญช ของ SMEsBoxTools ของธนาคารกร ง จ าก ด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) 18 ม บทความ บทความ แนวค ดด าน การตลาดสม ยใหม โดย อ.ส ร ย ศ ร พ ฒน 19 ม เอกสาร หล กการเข ยนแผนการตลาด เป าหมาย ท ก าหนด ต วช ว ด จากการ ด าเน นงาน หน วย น บ เอกสาร แนบ หมายเลข 1 ช ด 7 1 ช ด 8 1 ช ด 9 1 ช ด ข อเสนอแนะก อนเร มโครงการ 1. ผ บร หารระด บส งควรให เวลาก บโครงการน อย างเต มท ตลอดเวลาของการท าโครงการ 2. สถานประกอบการ / โรงงาน ควรเตร ยมคณะท างานเพ อท างานร วมก บท มท ปร กษา และ ด าเน นก จกรรมต อไปภายหล งจากการให ค าปร กษาแนะน าแล ว จ ดหาอ ปกรณ หร อส ง อ านวยความสะดวก ท ผ เช ยวชาญจ าเป นต องใช ในการปฏ บ ต งาน 7. ป ญหา / อ ปสรรคท ประสบระหว างการให บร การปร กษาแนะน า 7.1 เจ าของก จการม เวลาน อย ในการด าเน นการตามค าแนะน า เช น การออกตลาดหร อ การเข าพบล กค ารายใหม ๆ การจ ดท าเอกสารด านการค า เป นต น ข อเสนอแนะ ควรจ ดตารางการบร หารเวลาอย างเป นส ดส วนท แน นอนมากข น เช น ช วโมงการ ท างานด านตลาดของอ ฐบล อคประสานและเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน ก บงาน ร บเหมาก อสร าง และอ น ๆ ให ได ส ดส วนท เหมาะสมมากข น หน า 32

33 7.2 การจ ดหาด านเง นท น เพ อขยายก จการ โดยเฉพาะอย างย ง การเพ มปร มาณการผล ต เม อ ม ใบส งซ อส นค าในปร มาณส ง ท าให เจ าของก จการขาดเง นลงท น ข อเสนอแนะ ควรวางแผนในเร องหาแหล งเง นท นจากสถาบ นการเง น และควบค ก บบร หารด านการ ผล ตและการตลาด 7.3 การขาดประสบการณ ในการบร หารเง นสดหม นเว ยน หร อขาดสภาพคล องในการ จ ดการด านการง น ข อเสนอแนะ ควรศ กษาหร อฝ กปฏ บ ต ในการบร หารเง นสดหม นเว ยนให มากข น 7.4 ส นค าท ผล ตหร ออ ฐบล อคประสาน เป นส นค าท ม ล กษณะเฉพาะต ว เน องจากม ราคาส ง พอประมาณ จ งท าให ม ล กค าท จ าก ดอย เฉพาะกล มท ม รายได ด ด งน น ตลาดจ งเป น ตลาดเฉพาะกล มผ ม รายได ปานกลางหร อส ง และม รสน ยมแบบร กธรรมชาต หร อ ศ ลปะแบบคลาสส ค ล กค าส วนใหญ ม กถ กบอกต อจากล กค าเก าท เคยซ อส นค ามาก อน ข อเสนอแนะ ควรศ กษาหร อค นหาล กค าเฉพาะกล ม (Niche Market) ให มากข น 7.5 ส นค าสามารถผล ตได ง าย และม ค แข งมากในเขตจ งหว ด ค าขนส งส ง ม การแข งข นอย ท ค ณภาพของต วส นค า จ งท าให ต นท นส งข นเร อย ๆ ข อเสนอแนะ ควรว จ ยและพ ฒนาสายผล ตภ ณฑ ใหม ๆ เพ มข น 7.6 เจ าของก จการไม ม ร านแสดงส นค าของตนเอง อาศ ยล กค าด งเด มท เคยซ อผล ตภ ณฑ เป นผ บอกต อ หร อล กค ารายใหม ได เห นส งก อสร างท สร างข นด วยอ ฐบล อคประสาน เช น บ านพ กตามหม บ าน ร วบ าน เสา ซ มประต หร อ ก าแพง ตามร านอาหาร ในแถบ บร เวณน น ข อเสนอแนะ ควรขยายการพบเห นส นค าของล กค าให มากข น โดยไปสร างพ นธม ตรก บร านค าว สด ก อสร างหร อร านอ นๆ ท ช มชนหนาแน นหร อท คนส ญจรไปมาจ านวนมาก หร อจ ดท า เว บไซต โฆษณาประชาส มพ นธ ส นค าให ล กค าท ม อย และท คาดหว ง ได ทราบข อม ลมาก ย งข น รวมท งการผล ตส อการตลาดเพ มข น เช น แผ นพ บ หร อซ ด ภาพถ ายให เป นแค ต ตาล อคของส นค า ของการใช อ ฐบล อคประสานของล กค าจากอด ตถ งป จจ บ น หน า 33

34 8. คณะท ปร กษาแนะน าของโครงการ 1. ดร.ช ชพล มงคล ก ผ จ ดการโครงการ 2. อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน ห วหน าท มท ปร กษา 3. อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ท ปร กษา 4. อ.ป นอนงค ส วแพทย ท ปร กษา ระยะเวลาด าเน นการ ท ปร กษาเข าไปให ค าปร กษาแนะน าท โรงงานเป นระยะเวลาประมาณ 4 เด อน ก จการจะอ านวยความสะดวกตามขอบเขตท สมควร เพ อให ท ปร กษาสามารถให บร การได อย างม ประส ทธ ภาพ หน า 34

35 พร อมน ท ปร กษาขอร บรองว าจะร กษาข อม ลของสถานประกอบการ / โรงงานเป นความล บอย าง เคร งคร ด โดยจะไม น าไปเป ดเผยไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น เว นแต จะได ร บอน ญาตเป นลาย ล กษณ อ กษรจากผ ประกอบการ ท งน เพ อป องก นความเส ยหายในเช งธ รก จของสถาน ประกอบการ ท ปร กษาจะจ ดส งบ นท กการปฏ บ ต งานการให ปร กษาแนะน าแก ผ ประกอบการท กคร งให ก บ สถานประกอบการ / โรงงาน ผ จ ดการโครงการ และส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด ท งน รายละเอ ยดการด าเน นโครงการและเง อนไขต าง ๆ เป นท ยอมร บโดยก จการ และ ท มท ปร กษา จ งได ลงนามในเอกสารเสนอโครงการน เพ อร บทราบ ( ) ( ) ต าแหน ง เจ าของว สาหก จช มชน ห วหน าท มท ปร กษา ว นท ว นท. ( ดร.ช ชพล มงคล ก ) ผ จ ดการโครงการ ฯ ผ เห นชอบ ว นท. หน า 35

36 เอกสารแนบ เอกสารแนบหมายเลข 1 แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม เอกสารแนบหมายเลข 3 เอกสารแนบหมายเลข 4 เอกสารแนบหมายเลข 5 เอกสารแนบหมายเลข 6 เอกสารแนบหมายเลข 7 เอกสารแนบหมายเลข 8 เอกสารแนบหมายเลข 9 เอกสารแนบหมายเลข 10 ต อการขายและบร การ แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน การบร หารและการตลาด แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน ส อและการเสนอส นค า เอกสารการอบรมหล กการตลาด (Marketing: PowerPoint Presentation for SP Suzuki Generation) บทความ ว ธ การเข ยนแผนธ รก จของไมโคร ซอฟ ท โดย C.E. Yandle แบบฟอร มแผนธ รก จของธนาคาร SME Bank (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) ต วอย างแบบฟอร มเอกสารทางการเง นและบ ญช ของ SMEsBoxTools ของธนาคารกร งจ าก ด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) บทความ แนวค ดด านการตลาดสม ยใหม โดย อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน หล กการเข ยนแผนการตลาด หน า 36

37 เอกสารแนบหมายเลข 1 แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า แบบตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า Sales Call Checklist ว น/เด อน/ป : พน กงานขาย: ล กค าท เข าพบ: สถานท ต ดต อ: โทร. โปรดใช เวลาส กเล กน อยในการตรวจสอบความพร อมของท าน ก อนเข าพบล กค าในห วข อต อไปน เช ค ล าด บ ความพร อม 1. ม ความม นใจในเร องท จะน าเสนอให ตรงต อความต องการของล กค า 2. โทรย นย นการน ดเพ อความแน ใจว าจะไม พลาดน ด 3. ม ความเข าใจในล กษณะโครงสร างองค กร และสภาพการแข งข นของล กค าได ด พร อม 4. ร ถ งบ คคลท จะเข าพบ ว าม อ านาจในการต ดส นใจในการซ อ 5. จ ดเตร ยมส อการขายท งหมด ท ต องน าเสนอจร ง หร ออาจน าเสนอถ าม โอกาส 6. จ ดส งของต าง ๆ ให เป นระเบ ยบ พร อมท จะใช งาน เช น แผ นพ บ นามบ ตร ส อการตลาดอ น ๆ 7. จ ดเตร ยมแผนการเข าพบล กค า ค าพ ด การแต งกาย ท ถ กต องตามกาลเทศะ 8. เข าใจว ฒนธรรม และแนวทางการปฏ บ ต ทางธ รก จ เป นอย างด 9. ม นใจว าม เวลาก อนเข าพบล กค า อย างน อย 15 นาท ก อนถ งเวลาน ดพบจร ง 10. ตรวจสอบท มงานขายจนนาท ส ดท าย ซ งอาจม ผลต อเป าหมายของการเข าพบล กค า 11. ตรวจสอบความเร ยบร อยกระเป าเอกสาร เอกสาร และส อการตลาด ก อนออกจากส าน กงาน 12. ศ กษาข อม ลท เป นป จจ บ นของล กค าให มากท ส ด เพ อเป นประโยชน ในการเป ด-ป ดการขาย 13. จ ดเตร ยมรายการค าถามท เอ อต อการเป ดประเด นการขาย 14. ม ความม นใจว าจะท างานน ให ด ท ส ดและประสบความส าเร จ 15. กล าเผช ญก บป ญหาท กอย างในการเข าพบล กค า 16. ทบทวนแผนการเข าพบล กค าก อนถ งเวลาเข าพบ 17. ม ความพร อมในการป ดการขายหากม โอกาสและจ งหวะท เหมาะสม เกณฑ ตรวจสอบ % % % % 0 50 % (ข อ) (ข อ) 8 10 (ข อ) 5 7 (ข อ) 1 4 (ข อ) ม ความพร อมมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ม ความพร อมน อยมาก หน า 37

38 เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม ต อการขายและบร การ แบบตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม ต องานขายและบร การ Sales and Service Evaluation พน กงานขาย: Form ว น/เด อน/ป : ล กค าท เข าพบ: สถานท ต ดต อ: โทร. หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต องานขายและการให บร การของ ว สาหก จช มชนของ ค ณมานะ ส วรรณค า จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ความร ส กอบอ นเป นก นเองในการต อนร บ 2. ความสะดวกในการเข าพบ 3. การต ดต อและให บร การทางด านโทรศ พท 4. การต ดต อท สถานประกอบการโดยภาพรวม 5. เน อหาทางเว บไซต 6. ค ณภาพของส นค า 7. ความรวดเร วในการให บร การ 8. ความหลากหลายในการให บร การ 9. ก ร ยามารยาทของฝ ายขายและจ ดส ง 10. ความเท ยงตรงต อเวลาน ดหมาย 11. ความช ดเจนในการอธ บายส นค า 12. พน กงานขายม ความเป นก นเองในการให บร การ 13. ความกระต อร อร นในการให บร การ 14. การเอาใจใส และการด แลผลประโยชน ล กค า 15. ความสะดวกและรวดเร วในการแก ไขป ญหา 16. พน กงานขายแนะน าส นค าใหม ให ทราบมากข น 17. ภาพพจน ของพน กงานขายในการให บร การ ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 50 % ม ความพร อมมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ม ความพร อมน อยมาก หน า 38

39 เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน การบร หารและการตลาด แบบสอบถามความพ งพอใจต อค าปร กษาในการบร หารและการตลาด Questionnaire Advisee Satisfaction towards Marketing Media and Sales Presentations ว น/เด อน/ป : ผ ร บค าปร กษา: ค ณมานะ ส วรรณค า สถานท ต ดต อ: 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร โทร หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต อค าปร กษาในการบร หารและการตลาด จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ล กษณะภาพรวมของโครงการให ค าปร กษา 2. ความรอบร และความถน ดของท ปร กษา 3. ความพร อมของท ปร กษาในภาพรวม 4. ความช ดเจนด านเน อหาและขอบเขตการให ค าปร กษา 5. กระบวนการถ ายทอคข อม ลและแนวความค ด 6. การเข ยนแผนธ รก จ แผนการตลาด และกลย ทธ การตลาด 7. การบร หารระบบการเง น บ ญช และการบร หารธ รก จ 8. การค นหาแหล งเง นท น 9. การสร างฐานข อม ลและแยกประเภทล กค า 10. การโน มน าว การกระต น และการสร างแรงดลใจ 11. ต วอย างกรณ ศ กษาแบบงานท น ามาให ศ กษา 12. การให ค าปร กษาระหว างออกพบล กค าจร ง 13. แหล งความร ท แนะน าระหว างให ค าปร กษา 14. ประโยชน ท ได ร บและน าไปใช ในการท างานจร ง 15. แนวโน มในการพ ฒนาตลาดในอนาคต 16. ความส าเร จท คาดหว งในอนาคต ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 59 % พ งพอใจมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ต องปร บปร งแก ไข หน า 39

40 เอกสารแนบหมายเลข 4 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน ส อและการเสนอส นค า แบบสอบถามความพ งพอใจต อค าปร กษาในการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอส นค า Questionnaire Advisee Satisfaction towards Marketing Media and Sales Presentations ว น/เด อน/ป : ผ ร บค าปร กษา: ค ณมานะ ส วรรณค า สถานท ต ดต อ: 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร โทร หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต อค าปร กษาในการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสอนส นค า จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ล กษณะภาพรวมของโครงการให ค าปร กษา 2. ความรอบร และความถน ดของท ปร กษา 3. ความพร อมของท ปร กษาในภาพรวม 4. ความช ดเจนด านการถ ายทอดเน อหาและแนวค ด 5. การโน มน าว การกระต น และการสร างแรงดลใจ 6. การสร างความเช อม นในการประย กต ความร 7. กระบวนการหร อข นตอนการให ค าปร กษา 8. ต วอย าง หร อแบบงานท น ามาใช 9. การสร างส อทางการตลาดแบบแผ นพ บ 10. การสร างส อทางการตลาดแบบซ ด หร อไฟล ร ปภาพ 11. การสร างส อทางการแบบเว บไซต 12. ค าแนะน าในการน าเสนอรายละเอ ยดส นค าต อล กค า 13. แหล งความร ท แนะน าระหว างให ค าปร กษา 14. ประโยชน ท ได ร บและน าไปใช ในการท างานจร ง 15. แนวโน มในการพ ฒนาตลาดในอนาคต 16. ศ กยภาพในเช งแข งข นในตลาด 17. ความส าเร จท คาดหว งในอนาคต ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 59 % พ งพอใจมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ต องปร บปร งแก ไข หน า 40

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information