รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า ผ จ ดการโครงการ ฯ ดร.ช ชพล มงคล ก ท อย บร ษ ท ห วหน าท มท ปร กษา อ.ส ร ย ศ ร พ ฒน 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ ช อท ปร กษา อ าเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน 2. อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ผ ประสานงาน นายมานะ ส วรรณค า 3. อ.ป นอนงค ส วแพทย โทรศ พท โทรสาร

2 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความเป นมาของโครงการให บร การปร กษาแนะน า 3 2. ข อม ลเบ องต นและขอบข ายของป ญหา 3 3. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 5 4. แนวทางการด าเน นงาน ว ธ การแก ไขปร บปร ง และแผนงาน (Gantt Chart) 7 5. ต วช ว ดของโครงการ ข อเสนอแนะในการเข าร วมโครงการ ป ญหา / อ ปสรรคท ประสบระหว างการให บร การปร กษาแนะน า คณะท างานและเวลาท างาน 34 เอกสารแนบ 36 หน า 2

3 1. ความเป นมาของโครงการให บร การปร กษาแนะน า ตามท ผ บร หารของ ว สาหก จช มชน กล มค ณมานะ ส วรรณค า ได ต ดต อขอร บบร การ ปร กษาแนะน าจากโครงการส งเสร มและพ ฒนาผ ประกอบการโรงงานอ ตสาหกรรมและว สาหก จ ช มชน ซ งท มท ปร กษาได ประเม นสถานประกอบการแล ว ท มท ปร กษาขอเสนอแนวทางในการท จะปร บปร งและพ ฒนาการบร หารการจ ดการด านต าง ๆ ภายในโรงงานให ม ประส ทธ ภาพส งข นและ ม ว ธ การท างานท ด ข น เพ อจะน ามาซ งการพ ฒนาประส ทธ ภาพโดยรวมของบร ษ ท 2. ข อม ลเบ องต นและขอบข ายของป ญหา 2.1 ข อม ลเบ องต น ช อ ว สาหก จช มชน กล มค ณมานะ ส วรรณค า ท อย 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร โทรศ พท โทรสาร Website ประเภทธ รก จ(ระบ ประเภท) 1. ผล ตอ ฐบล อกประสาน 2. ผล ตเคร องอ ดอ ฐบล อกประสาน ก อต งเม อ ป 2546 ท นจดทะเบ ยน 100,000 บาท พ นท โรงงาน 1 ไร กรรมการผ จ ดการ นายมานะ ส วรรณค า ผ ถ อห นหล ก นายมานะ ส วรรณค า ร ปแบบกระบวนการผล ต ป ม ผสมส วนประกอบ และประกอบ ผล ตภ ณฑ หล ก 1. อ ฐบล อกประสาน 2. เคร องอ ดอ ฐบล อกประสาน ล กค าป จจ บ น (ตลาดในประเทศ/ ป จจ บ นในประเทศ 100% ณ.ป จจ บ น ได แก ต างประเทศ) สระบ ร, กร งเทพฯ, นครนายก และจ งหว ดใกล เค ยง จ านวนพน กงาน(รายเด อน/รายว น/รายเหมา) 12 คน ระบบค ณภาพ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงว ทยาศาสตร หน า 3

4 2.2 ผ งโครงสร างองค กร เจ าของ ค ณมานะ ส วรรณค า ฝ ายการผล ต ฝ ายการเง น ฝ ายการตลาด ค ณมานะ และค ณมาน จ ค ณมานะ และภรรยา ค ณมานะ 2.3 การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) ของ ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า จ ดแข ง (Strength) 1. ม ความแข งแรง และสวยงาม ให ความ เป นธรรมชาต ส ไม ตก ตรงตามค ณภาพ 2. สามารถผล ตแม พ มพ ได เอง 3. อย ใกล แหล งว ตถ ด บ 4. ก อสร างได รวดเร ว 5. ม ช างบร การร บเหมาก อสร าง 6. แข งข นก บค แข งเฉพาะบร เวณใกล เค ยง 7. สามารถออกแบบร ปร างผล ตภ ณฑ ได ตามล กค าต องการ โอกาส (Opportunity) 1. ความต องการส นค าในตลาดย งม อ กมาก 2. สามารถพ ฒนาและเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ได เช น ร ว อ างปลา น าตก หร อ ร ปแบบบ านล กษณะต าง ๆ ตามล กค า ต องการ จ ดอ อน (Weakness) 1. น าหน กมากท าให ค าขนส งส ง 2. เง นท นด าเน นการน อย 3. ขาดท มงานผ ม ความช านาญเฉพาะทาง และการวางแผนเช งกลย ทธ อ ปสรรค (Threat) 1. ขาดแคลนแรงผ ม อ 2. ค าขนส งส งและไม คงท 3. ว ตถ ด บม เฉพาะพ นท อาจขาดแคลนได ในระยะยาว 4. ค แข งม โอกาสเก ดข นได ง าย เพราะใช เง นท นต า หน า 4

5 2.4 ป ญหาของว สาหก จช มชน ป ญหาผลการด าเน นงานของ สถานประกอบการ ยอดขายไม ม ความแน นอน ไม ม การ ขายอย างเป นทางการ และไม ม การท า ตลาดอย างเป นระบบ ส นค าย งไม เป นท ร จ กแพร หลายในหม ล กค าท วไป โอกาสเป ดต วส นค าน อย ส นค า เป นท ร จ กในกล มล กค าเฉพาะกล มฐาน การเง นด ขาดท กษะในการบร หารและจ ดการ ธ รก จในก จกรรมต าง ๆ อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ระบบบร หารและการ จ ดการ การส งซ อ การต ดต อล กค า หร อ ระบบการประชาส มพ นธ ป ญหาการปฏ บ ต /ระบบ/ว ธ การ ซ งสร างป ญหาต อ ผลประกอบการ ไม ม ท มงานก าหนดแนวทางกลย ทธ ตลาดและ แผนการตลาด เน องจากขาดแคลนบ คลากรท อย ใน ร ปแบบองค กรธ รก จในครอบคร ว ค อ ท างานหลาย อย างภายใต การต ดส นใจเพ ยงคนเด ยว ไม ส อทางการตลาด โชว ร มแสดงส นค า หร อ หน าร านจ ดแสดงส นค าของตนเอง ในท องตลาด และขาดเทคน คการพยากรณ ยอดขายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ ไม ม การจ ดระบบท ช ดเจน เน องจากขาดแผน ธ รก จ เพ อเป นการก าหนดท ศทางในการด าเน น ธ รก จ รวมท งความร พ นฐานทางธ รก จ 3. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 3.1 ว ตถ ประสงค (เช งค ณภาพ) จ ดท าแผนการตลาดและกลย ทธ การตลาด ท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดท าแผนธ รก จเพ อขออน ม ต แหล งเง นท นเพ มเต มในการขยายก จการ จ ดระบบการขายและการบ รการท ด แก ล กค าท ม อย และท คาดหว ง หน า 5

6 3.2 เป าหมายและต วช ว ด (เช งปร มาณ ) ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % อ ตราก าไร = (รายได ท งหมด ค าใช จ ายท งหมด) X 100 ค าใช จ ายท งหมด เปร ยบเท ยบอ ตราก าไรของแต ละเด อนช วง พฤษภาคม กรกฎาคม 2549 ก บ พฤษภาคม กรกฎาคม 2548 ท ผ านมา ก าไร = รายได ท งหมด ค าใช จ ายท งหมด (บาท) ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % ต วช ว ด 1 อ ตราร อยละของยอดขายท เปล ยนแปลง อ ตรายอดขาย = ยอดขายของเด อนท ศ กษา ยอดขายของเด อนท ผ านมา X 100 ยอดขายของเด อนท ผ านมา ต วช ว ด 2 การเปล ยนแปลงของยอดขาย การเปล ยนแปลงของยอดขาย = ยอดขายของเด อนท ศ กษา ยอดขายของเด อนท ผ านมา (บาท) ต วช ว ด 3 ค าโฆษณาและประชาส มพ นธ ท ม ผลต อยอดขาย Q = f(ad) โดยท Q = ปร มาณขายหร อยอดขายท งหมด Ad = ค าใช จ ายในการโฆษณาและประชาส มพ นธ (บาท) อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของอ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % (MR - MC ) X 100 MC โดยท MR = รายได ท งหมดท เพ มข น MC = ค าใช จ ายในการโฆษณาและประชาส มพ นธ ท เพ มข น (บาท) ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอ ส นค าตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ล กค าของผ ประกอบการม ความร จ กผล ตภ ณฑ มากข น 10 % ล กค าของผ ประกอบการม ความพ งพอใจต อการขายและบร การอย างน อย 80 % หน า 6

7 4. แนวทางการด าเน นงาน ว ธ การแก ไขปร บปร ง และแผนงาน (Gantt Chart) 4.1 แนวทางการด าเน นงาน แนวทางการด าเน นงานด านวางแผน การตลาด ให ค าปร กษาแนะน ากลย ทธ การตลาด และแผนการตลาด การเก บข อม ลเบ องต นของล กค า สภาพตลาด จ ดด และจ ดอ อนของผล ตภ ณฑ การค ดเล อกกล มล กค า และการก าหนดว ธ การขาย ศ กษาข อม ลด านต าง ๆ ของค แข ง จากแหล งข อม ลท สามารถค นคว าได ร างแผนการตลาดและปร บปร งให เหมาะสม แนวทางการด าเน นงานด านแผนธ รก จและจ ดหาแหล งเง นท น ศ กษา และส ารวจแหล งเง นท นแต ละแห ง ข นตอนการเสนอขอท น การจ ดเก บข อม ลทางการเง น การจ ดระบบบ ญช การเข ยนแผนธ รก จเพ อการขยายก จการหร อสายผล ตภ ณฑ ใหม แนวทางการด าเน นงานด านเคร องม อส อสารการตลาด ศ กษาและว เคราะห ส อการตลาดท เหมาะสมและการจ ดงบประมาณท เป นไป ได เพ อเสร มประส ทธ ภาพและศ กยภาพทางการตลาด จ ดท าหร อสร างส อการตลาดน น ๆ อบรมว ธ การท าตลาด 4.2 ว ธ การแก ไขปร บปร งโรงงาน ประเม นสถานการณ ป ญหาและความพร อมเบ องต น ก าหนดแนวทางแก ไขป ญหา อบรมให ความร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ด าเน นการ ตรวจต ดตามผล และปร บปร งอย างต อเน อง สร ปผลการด าเน นงานและตรวจประเม นผล หน า 7

8 4.3 แนวทางการด าเน นงานท ม การเปล ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏ บ ต งานระหว างโครงการ (Mid-term Report) และเหต ผลท ม การเปล ยนแปลง แนวทางการด าเน นงานท ม การเปล ยนแปลง เหต ผลท ม การเปล ยนแปลง หน า 8

9 4.4 แผนงาน (Gantt Chart) ระยะเวลาด าเน นงาน (เด อน) ผ ปฏ บ ต (ท ปร กษา) หมายเหต ก จกรรม Man-day(s) ด านวางแผนการตลาด 1. ให ค าปร กษาแนะน าเทคน คทางการ ตลาด อ. ส ร ย / อ. ก ตต 2. ให ค าปร กษาแนะน าการร าง แผนการตลาด ด านการจ ดหาแหล งเง นท น 1. ศ กษาระบบการเง นธ รก จและ ระบบบ ญช อ. ส ร ย / อ. ก ตต 3 2. ให ค าปร กษาแนะน าการร างแผน ธ รก จ 3. ให ค าปร กษาแนะน าในการย น เสนอต อสถาบ นแหล งเง นท น ด านการจ ดการส อการตลาด 1. ศ กษาประเภทส อท เหมาะสม 3 อ. ส ร ย / 2. การผล ตส อท จะน าเสนอต อล กค า อ. ก ตต สร ปและต ดตามผลการด าเน นงาน 1. สร ปและต ดตามผลการด าเน นงาน อ.ป นอนงค 2 4 แสดงแผนงาน แสดงผลการปฏ บ ต จร หน า 9

10 4.5 ผลการด าเน นงาน ก จกรรมท ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตาม ผลการด าเน นงานเม อเท ยบก บเป าหมาย ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ก จกรรม เป าหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท าแผนการตลาด และกลย ทธ การตลาด ท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล จ ดเอกสารให ฝ กท าแผนการ ตลาดและกลย ทธ ทางการตลาด ให ค าปร กษาการจ ดท าส อ การตลาด และการว จ ยตลาด เบ องต น หมายเหต : ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของอ ตราการเพ มข นของ ต นท น 5 % เปอร เซ นต ความส าเร จ 100% หมายเหต เป นไปตามแผนงาน จ ดท าแผนธ รก จเพ อ ขออน ม ต แหล งเง นท น เพ มเต มในการขยาย ก จการ ฝ กเข ยนแผ นธ รก จท สอดคล องก บ ระเบ ยนแหล งเง นท น ข อม ลใน อนาคต หมายเหต : คมพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % 100 % หน า 10

11 ก จกรรมท ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ผลการด าเน นงานเม อเท ยบก บเป าหมาย ว ตถ ประสงค ก จกรรม เป าหมาย ผลการด าเน นงาน เปอร เซ นต ความส าเร จ หมายเหต จ ดระบบการขายและการ บร การท ด แก ล กค าท ม อย และ ท คาดหว ง การจ ดและประย กต การบ นท กรายการค า โดยใช เอกสารเป นร ปฟอร มมาตรฐานทาง การเง นแบบธ รก จ SMEs ของธนาคาร กร งเทพจ าก ด การออกภาคสนามในการ ให บร การล กค า ให ค าปร กษาในการพ ฒนา ความร การตลาดและพฤต กรรมผ บร โภค เฉพาะกล ม รวมการจ ดระบบรวบรวมและ ต ดตามล กค าเป นล กษณะฐานข อม ล รวมท ง การพ ฒนาพวกส อทางการตลาดท ม ประส ทธ ภาพ เช น ร ปแบบซ ด และเว บไซต หมายเหต : อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว า ของอ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการสร างส อการตลาดและว ธ การ น าเสนอส นค าตามท ท ปร กษาให ค าแนะน า อย างน อย 80 % คมพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 80 % ค าของผ ประกอบการม ความร จ ก ผล ตภ ณฑ มากข น 10 % ล กค าของผ ประกอบการม ความพ ง พอใจต อการขายและบร การอย างน อย 80 % 100% เป นไปตามแผนงาน หน า 11

12 4.6 มาตรการท แก ไขปร บปร งโรงงาน และร ปประกอบก อนปร บปร งและหล งปร บปร ง จ ดเอกสารให ฝ กท าแผนการตลาดและกลย ทธ ทางการตลาด ให ค าปร กษาการจ ดท าส อ การตลาด และการว จ ยตลาดเบ องต น ร ปภาพท 1 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการร วมประช มเก ยวก บแผนการตลาด ร ปภาพท 2 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการร วมประช มเก ยวก บการเล อกส อท เหมาะสม หน า 12

13 ร ปภาพท 3 เว บไซต ของค ณมานะ ส วรรณค า URL: ใช แทนหน าร าน ฝ กเข ยนแผ นธ รก จท สอดคล องก บระเบ ยนแหล งเง นท น ข อม ลในอนาคต ร ปภาพท 4 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการตรวจสอบข อม ลความเป นไปได ในการลงท น หน า 13

14 ร ปภาพท 5 คณะท ปร กษาให ค าแนะน าเพ มเต มก บการลงท น ร ปภาพท 6 การแบบฟอร มแผนธ รก จของ SME Bank มาประย กต ใช ในการขอก เง นลงท น หน า 14

15 การจ ดและประย กต การบ นท กรายการค าโดยใช เอกสารเป นร ปฟอร มมาตรฐานทางการเง น แบบธ รก จ SMEs ของธนาคารกร งเทพจ าก ด การออกภาคสนามในการให บร การล กค า ให ค าปร กษาในการพ ฒนาความร การตลาดและพฤต กรรมผ บร โภคเฉพาะกล ม รวมการจ ดระบบ รวบรวมและต ดตามล กค าเป นล กษณะฐานข อม ล รวมท ง การพ ฒนาพวกส อทางการตลาดท ม ประส ทธ ภาพ เช น ร ปแบบซ ด และเว บไซต ร ปภาพท 7 เว บไซต ของผ ประกอบการท แสดงรายการส นค าหร อบร การแก ล กค า URL: หมายเหต : ล กค าสามารถเข าเย ยมได ตลอดเวลาท วโลก หน า 15

16 ร ปภาพท 8 แผ นพ บโฆษณาท ผล ตข นตามท คณะท ปร กษาแนะน า ร ปภาพท 9 การน าเอา SMEsBoxTools ของธนาคารกร งจ าก ดมาประย กต ใช ในก จการ หน า 16

17 ร ปภาพท 10 ทบทวนแนวทางการออกเย ยมล กค าเพ อสร างความส มพ นธ ท ด ร ปภาพท 11 ภาพรวมในซ ด ท ใช ในน าเสนอให ล กค ารายใหม ได เห นการใช ผล ตภ ณฑ และการ ออกแบบโดยผ ประกอบการ หน า 17

18 ร ปภาพท 12 คณะท ปร กษาออกภาคสนามเพ อว เคราะห แนวทางในการก าหนดท ศทางการโฆษณา ผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการ ร ปภาพท 13 คณะท ปร กษาและผ ประกอบการออกภาคสนามเพ อแวะเย ยมล กค าท ใช ผล ตภ ณฑ เพ อ หาข อบกพร องในการแก ไขจ ดด อยของผล ตภ ณฑ หน า 18

19 ร ปภาพท 14 บ านล กค าท ภ พ มานท ต ดส นใจใช ผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการ ร ปภาพท 15 คณะท ปร กษาให ค าปร กษาจ ดเด นของผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าแผนการตลาดและการขาย หน า 19

20 ร ปภาพท 16 การให ค าแนะน าล กค าท สถานก อสร างจร ง ร ปภาพท 17 การน าเสนอล กค าท คาดหว งด วยซ ด รวมภาพและเว บไซต เพ อท าให ล กค าเก ดความ ม นใจและต ดส นใจซ อส นค า หน า 20

21 ร ปภาพท 18 หน าสมาช กของเว บไซต ผ ประกอบการท ให ความร แก ผ เข าเย ยมชมเก ยวก บการเร มท า ธ รก จขนานเล กหร อว สาหก จช มชน และข าวสารด านเศรษฐก จและการค า ร ปภาพท 19 คณะท มท ปร กษาเข าตรวจสอบและประเม นความส าเร จของโครงการ หน า 21

22 4.7 สร ปเวลาท ใช ในการปร กษาแนะน าไปแล ว ห วหน าท มท ปร กษา อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ จ านวน Man-day(s) 1 12 พฤษภาคม น. 1. ให ผ ประกอบการน าคณะท ปร กษาตรวจชมสถานประกอบการ พร อม ถ ายภาพผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าส อโฆษณาและประชาส มพ นธ 2. ผ ประกอบการน าชมล กค าท น าอ ฐบล อคประสานไปใช ในการก อสร างบ าน 3. ให ผ ประกอบการเร มท าฐานข อม ลล กค าเก า ท เป นผ ร บเหมารายย อย และ ล กค าท มาซ อส นค าโดยตรง 4. ให จ ดเตร ยมข อม ลทางการเง นเพ อจ ดระบบบ ญช 1. อธ บายโครงสร างการเข ยนแผนธ รก จ พร อมต วอย 2. เข าตรวจสอบแหล งการเง นลงท นจากเว บไซต ภายในประเทศ เพ อท าเป น ฐานข อม ลในการต ดต อ 3. ให ค าปร กษาการเข ยนแผนตลาดส นค าแต ละรายการ และกลย ทธ ทาง การตลาด เพ อก าหนดเส นทางการขยายธ รก จในอนาคต 4. จ ดท างบการเง น บ ญช รายร บ-รายจ าย และงบด ล 5. อธ บายการพ ฒนาร ปธ รก จไปส ส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) 1. ทบทวนรายละเอ ยดห วข อการให ค าปร กษาในคร งท ผ านมา เม อว นท 21 พฤษภาคม ก าหนดการวางแผนการขยายธ รก จ โดยเฉพาะอย างย ง สายผล ตภ ณฑ ท เป นไปได และบร การเสร มล กค าในการให ค าปร กษาและออกแบบการ ก อสร าง 3. จ ดท าเคร องม อในการขาย เช น นามบ ตร แผ นพ บ ร ปถ ายท จ ดหมวดหม ของ การใช อ ฐบล อคของล กค าต าง ๆ เพ อส อความเข าใจก บล กค าท ไปต ดต อโดย เน นการใช คอมพ วเตอร โน ตบ ค (Notebook Computer) เป นส อ ในการ น าเสนอส นค า และบร การการออกแบบและร บเหมาก อสร าง 4. จ ดท าข อม ลพ นฐานของก จการ เพ อน าเสนอในเว บไซต พร อมเน อหาต าง ๆ ท จะใช เป นส อในการโฆษณาและประชาส มพ นธ ส นค าและบร การ 5. ท ปร กษาออกพบล กค าท สถานก อสร างร สอร ทของล กค า เพ อน าเสนอขาย ส นค า และให ค าแนะน าในการใช ผล ตภ ณฑ อ ฐบล อคประสาน และการออกแบบสถานท พ กท ภ พ มาน เพ อน าส อการตลาดไปใช จร ง ตามท ปร กษาแนะน า 2 22 พฤษภาคม 2549 างการเข ยนแผนธ รก จ น ม ถ นายน น หน า 22

23 (ต อ) ห วหน าท มท ปร กษา อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 4 9 กรกฎาคม น าเอกสารและแบบฟอร มของ SMEs Box Tool มาปร บปร งเพ อให เก ด น. ประส ทธ ภาพมากข น 2. จ ดเพ มร ปภาพส นค าและล กค าท น าส นค าไปใช เพ อเพ มในไฟล ของ คอมพ วเตอร โน ตบ ค 3. จ ดเพ มร ปภาพส นค าและล กค าท น าส นค าไปใช เพ อเพ มในไฟล สไลค ของเว บไซต 4. ทดลองน าแผ นพ บออกประชาส มพ นธ จร งในตลาด 5. ต งงบประมาณการผล ตแผ นซ ด ประชาส มพ นธ ให ค าปร กษาการน าแผนธ รก จมาประย กต ใช ในการก าหนด แผนก น. การตลาด และกลย ทธ ทางการตลาด 2. ให ค าปร กษาในการออกพบและแวะเย ยมล กค าในสร างก อสร างจร ง ภาคสนาม 3. การให ค าแนะน าล กค าให เข าใจและต องการส นค าโดยใช ส อซ ด และ เว บไซต 4. จร ยธรรมทางธ รก จ และการสร างภาพพจน ท ด ต อช มชน และเป น ประโยชน ต อช มชนในอนาคต รวม 5 Man-days จ านวน Man-day(s) 1 1 หน า 23

24 โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ ประกอบการโรงงานอ ตสาหกรรมและว สาหก จช มชน ท ปร กษารวม อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 1 12 พฤษภาคม ให ผ ประกอบการน าคณะท ปร กษาตรวจชมสถานประกอบการ น. พร อมถ ายภาพผล ตภ ณฑ เพ อจ ดท าส อโฆษณาและประชาส มพ นธ 2. ผ ประกอบการน าชมล กค าท น าอ ฐบล อคประสานไปใช ในการ ก อสร างบ าน 3. ให ผ ประกอบการเร มท าฐานข อม ลล กค าเก า ท เป นผ ร บเหมาราย ย อย และล กค าท มาซ อส นค าโดยตรง 4. ให จ ดเตร ยมข อม ลทางการเง นเพ อจ ดระบบบ ญช 2 25 พฤษภาคม จ ดท าเอกสารทางการเง นและบ ญช ตามแบบฟอร มของธนาคาร น. กร งเทพ (SMEs Box Tool) 2. อธ บายให เห นความส าค ญในการบร หารและการจ ดการ ระหว าง ความส มพ นธ ส นค า แผนการตลาด (กลย ทธ การตลาด) และระบบ การเง น 3. ให ผ ประกอบการศ กษาเอกสารไฟล เก ยวก บแผนธ รก จและ แผนการตลาดท เตร ยมไว ในแผ นซ ด 4. ตรวจสอบและจ ดร ปภาพถ าย เพ อใช น าเสนอล กค าท สนใจอ ฐ บล อคประสาน และเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน 5. ตรวจพ ส จน อ กษร ใบแผ นพ บ ท จะใช เป นส อการตลาด 6. ตรจวสอบและปร บปร งเน อหาของเว บไซต ท งร ปภาพและ ข อความ 3 12 ม ถ นายน จ ดท าแบบสอบถามเพ อเก บรายละเอ ยดข อม ลของล กค า น. 2. จ ดท าแบบตรวจสอบความพร อมของการออกพบล กค า 3. ประมวลร ปแบบว ธ การเข าพบ และการแบ งประเภทของล กค า 4. การพ ดเพ อโน มน าวล กค าให ต ดส นใจซ อ และการป ดการขาย จ านวน Man-day(s) หน า 24

25 (ต อ) ท ปร กษารวม อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล คร งท ว น เด อน ป เวลา ก จกรรมท ได ด าเน นการ 4 13 กรกฎาคม ว เคราะห ความได เปร ยบค แข ง ด านค ณส นค าและบร การ 2. ก าหนดกลย ทธ การให บร การล กค า ด านการประเม นราคาค าก อสร าง น. การออกแบบ และการตกแต งท งภายในและภายนอก 3. การจ ดท าแค ตตาล อคร ปแบบการตกแต งบ านหลากหลายชน ด โดย บ นท กไว ในแผ นซ ด 4. การจ ดตารางเข าพบและเย ยมล กค าเก า เพ อให ช วยในด านการ ประชาส มพ นธ และเข าร วมเป นสมาช กท มงานตลาด 5. จ ดข อม ลการบร การและส งเสร มด านธ รก จส าหร บผ ร เร มต องการท า ธ รก จแบบว สาหก จช มชน โดยสม ครเป นสมาช กในเว บไซต ให ค าปร กษาการน าแผนธ รก จมาประย กต ใช ในการก าหนด แผนก น. การตลาด และกลย ทธ ทางการตลาด 6. ให ค าปร กษาในการออกพบและแวะเย ยมล กค าในสร างก อสร างจร ง ภาคสนาม 7. การให ค าแนะน าล กค าให เข าใจและต องการส นค าโดยใช ส อซ ด และ เว บไซต 8. จร ยธรรมทางธ รก จ และการสร างภาพพจน ท ด ต อช มชน และเป น ประโยชน ต อช มชนในอนาคต รวม 5 Man-days จ านวน Man-day(s) 1 1 หน า 25

26 4.8 ภาพก จกรรมระหว างให ค าปร กษาแนะน า การร วมประช มให ค าปร กษาระหว างท มงานผ ให ค าปร กษาก บฝ ายบร ษ ทผ ขอค าปร กษา ฝ ายการผล ตและตลาด หน า 26

27 ส นค าหล กของก จการอ ฐบล อคประสาน ส นค าหล กของก จการเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน หน า 27

28 การน าผล ตภ ณฑ ไปประย กต ใช บ านต วอย างท ใช ผล ตภ ณฑ อ ฐบล อคประสาน หน า 28

29 ว ทยากรออกภาคสนามด ต วอย างบ านท ใช ผล ตภ ณฑ อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ว ทยากรออกภาคสนามด ต วอย างบ านท ใช ผล ตภ ณฑ อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน หน า 29

30 4.9 การให ค าปร กษาในเช งล ก สภาพรวมของก จการท บร หารและด าเน นการโดย ค ณมานะ ส วรรณค า น ย งไม จ ดเป นร ปแบบ องค กร ท บร หารงานเป นคณะ และส นค าหล ก ค อ อ ฐบล อคประสาน และเคร องอ ดอ ฐบล อค ประสาร ย งไม คอยเป นท ร จ กด ในหม ล กค าระท วไป การขยายส วนแบ งทางตลาด จะเน นไปท กล ม ล กค าระด บกลางและระด บส ง ท ม อ านาจในซ อส ง ด งน นการขยายตลาดจ งเป นล กษณะการบอกปาก ต อปากของล กค า และล กค าได เห นต วส นค าท ม ผ น าไปใช ในการก อสร างบ านเร อน หร อ ส วนประกอบอ น ๆ ของบ าน ด งน น ความผ กพ นก บล กค าท เป นส วนต วจ งม ความส าค ญเป นอย าง มาก เพ อใช เป นส อช วยส งเสร มทางการขายและทางการตลาด ผ ประกอบการควารปร บกลย ทธ ทาง การตลาดใหม เพ อให เห นภาพการเจร ญเต บโตทางการตลาดอย างเป นระบบ และม แผนธ รก จท ช ดเจน ในการพ ฒนาส วนการลงท น การขยายสายผล ตภ ณฑ ใหม ๆ และการพ ฒนาโครงสร างของ องค กร โดยเฉพาะอย าง การสร างว ส ยท ศน อย างกว างขวางทางด านธ รก จของผ ประกอบการ และ บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให เก ดความเข มแข ง และม ศ กยภาพในเช งการแข งข นก บผ ผล ตรายอ นได ท มท ปร กษาได เสนอให ผ ประกอบการจ ดการบร หารโครงสร างองค กรโดยใช ระบบเอกสารต าง ๆ แบบว สาหก จขนาดย อมและขนาดกลาง หร อ SMEs โดยให ด ดแปลงและประย กต เอกสารการค า และการบร หารทางการเง น อย างเป นระบบ เพ อช วยในการวางแผนและประเม นศ กยภาพทางด าน การจ ดการธ รก จของผ ประกอบการเอง อย างไรก ตาม การพ ฒนาค ณภาพของผ ประกอบการเอง ก เป นอ กส วนหน งท ส าค ญ โดยเฉพาะอย างย ง การบร หารและการจ ดการทางการตลาด เพ อเสนอ ส นค าค ณภาพส งและบร การท ประท บใจให แก กล มล กค า ซ งควรม ความรวดเร วต อการร บข าวสาร ด านธ รก จส งจากส อประเภทต าง ๆ รวมท งเว บไซต ทางอ นเทอร เน ต อ กประการหน งท ส าค ญ ผ ประกอบการควรน าเสนอการขายผ านเคร องคอมพ วเตอร และรวบรวมต วอย างส นค าท ล กค าน าไป ก อสร าง เพ อสร างแรงกระต นล กค าท คาดหว ง หร อจ ดท าซ ด เสนอให กล มผ ร บเหมาก อสร าง หร อ ร านขายว สด ก อสร าง โดยม แผนการส งเสร มการขาย หร อค าตอบแทนให ต วแทนการขายเหล าน ด วย หน า 30

31 5. ต วช ว ดของโครงการ ล าด บท รายการต วช ว ดของโครงการ เป าหมาย ท ก าหนด ต วช ว ด จากการ ด าเน นงาน หน วย น บ เอกสาร แนบ หมายเลข 1 ก าไรเพ มข นอย างน อย 5 % 5.25 % % - 2 ยอดขายเพ มข นอย างน อย 5 % 5.25 % % - 3 อ ตราการเพ มข นของรายได มากกว าของ 5 % % % - อ ตราการเพ มข นของต นท น 5 % 4 ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อการ 80 % 90 % % - สร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอส นค า ตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 5 ความพ งพอใจของผ ประกอบการท ม ต อ 80 % 90 % % - ด านการบร หารและการตลาดตามท ท ปร กษาให ค าแนะน าอย างน อย 6 ล กค าของผ ประกอบการม ความร จ ก 8 3 คน - ผล ตภ ณฑ มากข น 7 ล กค าของผ ประกอบการม ความพ งพอใจต อ 80 % % % - การขายและบร การอย างน อย 10 ม แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า 1 ช ด 1 11 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของ 1 ช ด 2 ล กค าท ม ต อการขายและบร การ 12 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจ 1 ช ด 3 ค าปร กษาด านการบร หารและการตลาด 13 ม แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจ 1 ช ด 4 ค าปร กษาด านส อและการเสนอส นค า 14 ม เอกสารการอบรมหล กการตลาด (Marketing: 1 ช ด 5 PowerPoint Presentation for SP Suzuki Generation) 15 ม บทความ ว ธ การเข ยนแผนธ รก จของไมโคร ซอฟ ท 1 ช ด 6 (ม ต อ) หน า 31

32 (ต อ) ล าด บ รายการต วช ว ดของโครงการ ท 16 ม แบบฟอร มแผนการตลาด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) 17 ม แบบฟอร มเอกสารทางการเง นและบ ญช ของ SMEsBoxTools ของธนาคารกร ง จ าก ด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) 18 ม บทความ บทความ แนวค ดด าน การตลาดสม ยใหม โดย อ.ส ร ย ศ ร พ ฒน 19 ม เอกสาร หล กการเข ยนแผนการตลาด เป าหมาย ท ก าหนด ต วช ว ด จากการ ด าเน นงาน หน วย น บ เอกสาร แนบ หมายเลข 1 ช ด 7 1 ช ด 8 1 ช ด 9 1 ช ด ข อเสนอแนะก อนเร มโครงการ 1. ผ บร หารระด บส งควรให เวลาก บโครงการน อย างเต มท ตลอดเวลาของการท าโครงการ 2. สถานประกอบการ / โรงงาน ควรเตร ยมคณะท างานเพ อท างานร วมก บท มท ปร กษา และ ด าเน นก จกรรมต อไปภายหล งจากการให ค าปร กษาแนะน าแล ว จ ดหาอ ปกรณ หร อส ง อ านวยความสะดวก ท ผ เช ยวชาญจ าเป นต องใช ในการปฏ บ ต งาน 7. ป ญหา / อ ปสรรคท ประสบระหว างการให บร การปร กษาแนะน า 7.1 เจ าของก จการม เวลาน อย ในการด าเน นการตามค าแนะน า เช น การออกตลาดหร อ การเข าพบล กค ารายใหม ๆ การจ ดท าเอกสารด านการค า เป นต น ข อเสนอแนะ ควรจ ดตารางการบร หารเวลาอย างเป นส ดส วนท แน นอนมากข น เช น ช วโมงการ ท างานด านตลาดของอ ฐบล อคประสานและเคร องอ ดอ ฐบล อคประสาน ก บงาน ร บเหมาก อสร าง และอ น ๆ ให ได ส ดส วนท เหมาะสมมากข น หน า 32

33 7.2 การจ ดหาด านเง นท น เพ อขยายก จการ โดยเฉพาะอย างย ง การเพ มปร มาณการผล ต เม อ ม ใบส งซ อส นค าในปร มาณส ง ท าให เจ าของก จการขาดเง นลงท น ข อเสนอแนะ ควรวางแผนในเร องหาแหล งเง นท นจากสถาบ นการเง น และควบค ก บบร หารด านการ ผล ตและการตลาด 7.3 การขาดประสบการณ ในการบร หารเง นสดหม นเว ยน หร อขาดสภาพคล องในการ จ ดการด านการง น ข อเสนอแนะ ควรศ กษาหร อฝ กปฏ บ ต ในการบร หารเง นสดหม นเว ยนให มากข น 7.4 ส นค าท ผล ตหร ออ ฐบล อคประสาน เป นส นค าท ม ล กษณะเฉพาะต ว เน องจากม ราคาส ง พอประมาณ จ งท าให ม ล กค าท จ าก ดอย เฉพาะกล มท ม รายได ด ด งน น ตลาดจ งเป น ตลาดเฉพาะกล มผ ม รายได ปานกลางหร อส ง และม รสน ยมแบบร กธรรมชาต หร อ ศ ลปะแบบคลาสส ค ล กค าส วนใหญ ม กถ กบอกต อจากล กค าเก าท เคยซ อส นค ามาก อน ข อเสนอแนะ ควรศ กษาหร อค นหาล กค าเฉพาะกล ม (Niche Market) ให มากข น 7.5 ส นค าสามารถผล ตได ง าย และม ค แข งมากในเขตจ งหว ด ค าขนส งส ง ม การแข งข นอย ท ค ณภาพของต วส นค า จ งท าให ต นท นส งข นเร อย ๆ ข อเสนอแนะ ควรว จ ยและพ ฒนาสายผล ตภ ณฑ ใหม ๆ เพ มข น 7.6 เจ าของก จการไม ม ร านแสดงส นค าของตนเอง อาศ ยล กค าด งเด มท เคยซ อผล ตภ ณฑ เป นผ บอกต อ หร อล กค ารายใหม ได เห นส งก อสร างท สร างข นด วยอ ฐบล อคประสาน เช น บ านพ กตามหม บ าน ร วบ าน เสา ซ มประต หร อ ก าแพง ตามร านอาหาร ในแถบ บร เวณน น ข อเสนอแนะ ควรขยายการพบเห นส นค าของล กค าให มากข น โดยไปสร างพ นธม ตรก บร านค าว สด ก อสร างหร อร านอ นๆ ท ช มชนหนาแน นหร อท คนส ญจรไปมาจ านวนมาก หร อจ ดท า เว บไซต โฆษณาประชาส มพ นธ ส นค าให ล กค าท ม อย และท คาดหว ง ได ทราบข อม ลมาก ย งข น รวมท งการผล ตส อการตลาดเพ มข น เช น แผ นพ บ หร อซ ด ภาพถ ายให เป นแค ต ตาล อคของส นค า ของการใช อ ฐบล อคประสานของล กค าจากอด ตถ งป จจ บ น หน า 33

34 8. คณะท ปร กษาแนะน าของโครงการ 1. ดร.ช ชพล มงคล ก ผ จ ดการโครงการ 2. อ. ส ร ย ศ ร พ ฒน ห วหน าท มท ปร กษา 3. อ. ก ตต ส ต นต วณ ชย ก ล ท ปร กษา 4. อ.ป นอนงค ส วแพทย ท ปร กษา ระยะเวลาด าเน นการ ท ปร กษาเข าไปให ค าปร กษาแนะน าท โรงงานเป นระยะเวลาประมาณ 4 เด อน ก จการจะอ านวยความสะดวกตามขอบเขตท สมควร เพ อให ท ปร กษาสามารถให บร การได อย างม ประส ทธ ภาพ หน า 34

35 พร อมน ท ปร กษาขอร บรองว าจะร กษาข อม ลของสถานประกอบการ / โรงงานเป นความล บอย าง เคร งคร ด โดยจะไม น าไปเป ดเผยไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น เว นแต จะได ร บอน ญาตเป นลาย ล กษณ อ กษรจากผ ประกอบการ ท งน เพ อป องก นความเส ยหายในเช งธ รก จของสถาน ประกอบการ ท ปร กษาจะจ ดส งบ นท กการปฏ บ ต งานการให ปร กษาแนะน าแก ผ ประกอบการท กคร งให ก บ สถานประกอบการ / โรงงาน ผ จ ดการโครงการ และส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด ท งน รายละเอ ยดการด าเน นโครงการและเง อนไขต าง ๆ เป นท ยอมร บโดยก จการ และ ท มท ปร กษา จ งได ลงนามในเอกสารเสนอโครงการน เพ อร บทราบ ( ) ( ) ต าแหน ง เจ าของว สาหก จช มชน ห วหน าท มท ปร กษา ว นท ว นท. ( ดร.ช ชพล มงคล ก ) ผ จ ดการโครงการ ฯ ผ เห นชอบ ว นท. หน า 35

36 เอกสารแนบ เอกสารแนบหมายเลข 1 แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม เอกสารแนบหมายเลข 3 เอกสารแนบหมายเลข 4 เอกสารแนบหมายเลข 5 เอกสารแนบหมายเลข 6 เอกสารแนบหมายเลข 7 เอกสารแนบหมายเลข 8 เอกสารแนบหมายเลข 9 เอกสารแนบหมายเลข 10 ต อการขายและบร การ แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน การบร หารและการตลาด แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน ส อและการเสนอส นค า เอกสารการอบรมหล กการตลาด (Marketing: PowerPoint Presentation for SP Suzuki Generation) บทความ ว ธ การเข ยนแผนธ รก จของไมโคร ซอฟ ท โดย C.E. Yandle แบบฟอร มแผนธ รก จของธนาคาร SME Bank (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) ต วอย างแบบฟอร มเอกสารทางการเง นและบ ญช ของ SMEsBoxTools ของธนาคารกร งจ าก ด (ส วนท สมบ รณ อย ในไฟล ซ ด ) บทความ แนวค ดด านการตลาดสม ยใหม โดย อาจารย ส ร ย ศ ร พ ฒน หล กการเข ยนแผนการตลาด หน า 36

37 เอกสารแนบหมายเลข 1 แบบฟอร มตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า แบบตรวจสอบการเตร ยมเข าพบล กค า Sales Call Checklist ว น/เด อน/ป : พน กงานขาย: ล กค าท เข าพบ: สถานท ต ดต อ: โทร. โปรดใช เวลาส กเล กน อยในการตรวจสอบความพร อมของท าน ก อนเข าพบล กค าในห วข อต อไปน เช ค ล าด บ ความพร อม 1. ม ความม นใจในเร องท จะน าเสนอให ตรงต อความต องการของล กค า 2. โทรย นย นการน ดเพ อความแน ใจว าจะไม พลาดน ด 3. ม ความเข าใจในล กษณะโครงสร างองค กร และสภาพการแข งข นของล กค าได ด พร อม 4. ร ถ งบ คคลท จะเข าพบ ว าม อ านาจในการต ดส นใจในการซ อ 5. จ ดเตร ยมส อการขายท งหมด ท ต องน าเสนอจร ง หร ออาจน าเสนอถ าม โอกาส 6. จ ดส งของต าง ๆ ให เป นระเบ ยบ พร อมท จะใช งาน เช น แผ นพ บ นามบ ตร ส อการตลาดอ น ๆ 7. จ ดเตร ยมแผนการเข าพบล กค า ค าพ ด การแต งกาย ท ถ กต องตามกาลเทศะ 8. เข าใจว ฒนธรรม และแนวทางการปฏ บ ต ทางธ รก จ เป นอย างด 9. ม นใจว าม เวลาก อนเข าพบล กค า อย างน อย 15 นาท ก อนถ งเวลาน ดพบจร ง 10. ตรวจสอบท มงานขายจนนาท ส ดท าย ซ งอาจม ผลต อเป าหมายของการเข าพบล กค า 11. ตรวจสอบความเร ยบร อยกระเป าเอกสาร เอกสาร และส อการตลาด ก อนออกจากส าน กงาน 12. ศ กษาข อม ลท เป นป จจ บ นของล กค าให มากท ส ด เพ อเป นประโยชน ในการเป ด-ป ดการขาย 13. จ ดเตร ยมรายการค าถามท เอ อต อการเป ดประเด นการขาย 14. ม ความม นใจว าจะท างานน ให ด ท ส ดและประสบความส าเร จ 15. กล าเผช ญก บป ญหาท กอย างในการเข าพบล กค า 16. ทบทวนแผนการเข าพบล กค าก อนถ งเวลาเข าพบ 17. ม ความพร อมในการป ดการขายหากม โอกาสและจ งหวะท เหมาะสม เกณฑ ตรวจสอบ % % % % 0 50 % (ข อ) (ข อ) 8 10 (ข อ) 5 7 (ข อ) 1 4 (ข อ) ม ความพร อมมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ม ความพร อมน อยมาก หน า 37

38 เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม ต อการขายและบร การ แบบตรวจสอบความพ งพอใจของล กค าท ม ต องานขายและบร การ Sales and Service Evaluation พน กงานขาย: Form ว น/เด อน/ป : ล กค าท เข าพบ: สถานท ต ดต อ: โทร. หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต องานขายและการให บร การของ ว สาหก จช มชนของ ค ณมานะ ส วรรณค า จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ความร ส กอบอ นเป นก นเองในการต อนร บ 2. ความสะดวกในการเข าพบ 3. การต ดต อและให บร การทางด านโทรศ พท 4. การต ดต อท สถานประกอบการโดยภาพรวม 5. เน อหาทางเว บไซต 6. ค ณภาพของส นค า 7. ความรวดเร วในการให บร การ 8. ความหลากหลายในการให บร การ 9. ก ร ยามารยาทของฝ ายขายและจ ดส ง 10. ความเท ยงตรงต อเวลาน ดหมาย 11. ความช ดเจนในการอธ บายส นค า 12. พน กงานขายม ความเป นก นเองในการให บร การ 13. ความกระต อร อร นในการให บร การ 14. การเอาใจใส และการด แลผลประโยชน ล กค า 15. ความสะดวกและรวดเร วในการแก ไขป ญหา 16. พน กงานขายแนะน าส นค าใหม ให ทราบมากข น 17. ภาพพจน ของพน กงานขายในการให บร การ ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 50 % ม ความพร อมมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ม ความพร อมน อยมาก หน า 38

39 เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน การบร หารและการตลาด แบบสอบถามความพ งพอใจต อค าปร กษาในการบร หารและการตลาด Questionnaire Advisee Satisfaction towards Marketing Media and Sales Presentations ว น/เด อน/ป : ผ ร บค าปร กษา: ค ณมานะ ส วรรณค า สถานท ต ดต อ: 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร โทร หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต อค าปร กษาในการบร หารและการตลาด จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ล กษณะภาพรวมของโครงการให ค าปร กษา 2. ความรอบร และความถน ดของท ปร กษา 3. ความพร อมของท ปร กษาในภาพรวม 4. ความช ดเจนด านเน อหาและขอบเขตการให ค าปร กษา 5. กระบวนการถ ายทอคข อม ลและแนวความค ด 6. การเข ยนแผนธ รก จ แผนการตลาด และกลย ทธ การตลาด 7. การบร หารระบบการเง น บ ญช และการบร หารธ รก จ 8. การค นหาแหล งเง นท น 9. การสร างฐานข อม ลและแยกประเภทล กค า 10. การโน มน าว การกระต น และการสร างแรงดลใจ 11. ต วอย างกรณ ศ กษาแบบงานท น ามาให ศ กษา 12. การให ค าปร กษาระหว างออกพบล กค าจร ง 13. แหล งความร ท แนะน าระหว างให ค าปร กษา 14. ประโยชน ท ได ร บและน าไปใช ในการท างานจร ง 15. แนวโน มในการพ ฒนาตลาดในอนาคต 16. ความส าเร จท คาดหว งในอนาคต ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 59 % พ งพอใจมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ต องปร บปร งแก ไข หน า 39

40 เอกสารแนบหมายเลข 4 แบบฟอร มตรวจสอบความพ งพอใจค าปร กษาด าน ส อและการเสนอส นค า แบบสอบถามความพ งพอใจต อค าปร กษาในการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสนอส นค า Questionnaire Advisee Satisfaction towards Marketing Media and Sales Presentations ว น/เด อน/ป : ผ ร บค าปร กษา: ค ณมานะ ส วรรณค า สถานท ต ดต อ: 60 หม 2 ต าบลม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร โทร หมายเหต : ข อค ดเห นของท านท ม ต อค าปร กษาในการสร างส อการตลาดและว ธ การน าเสอนส นค า จะถ กเก บเป นความล บ หร อให บ คคลท 3 น าไปใช ประโยชน ในด านอ น ๆ โปรดกาเคร องหมาย ลงในช องการประเม นความพ งพอใจ 5 ระด บ ท อย ข างรายกระทงข อค ดเห นแต ละข อ ล าด บ ข อค ดเห น ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปากลาง น อย ต องปร บปร ง 1. ล กษณะภาพรวมของโครงการให ค าปร กษา 2. ความรอบร และความถน ดของท ปร กษา 3. ความพร อมของท ปร กษาในภาพรวม 4. ความช ดเจนด านการถ ายทอดเน อหาและแนวค ด 5. การโน มน าว การกระต น และการสร างแรงดลใจ 6. การสร างความเช อม นในการประย กต ความร 7. กระบวนการหร อข นตอนการให ค าปร กษา 8. ต วอย าง หร อแบบงานท น ามาใช 9. การสร างส อทางการตลาดแบบแผ นพ บ 10. การสร างส อทางการตลาดแบบซ ด หร อไฟล ร ปภาพ 11. การสร างส อทางการแบบเว บไซต 12. ค าแนะน าในการน าเสนอรายละเอ ยดส นค าต อล กค า 13. แหล งความร ท แนะน าระหว างให ค าปร กษา 14. ประโยชน ท ได ร บและน าไปใช ในการท างานจร ง 15. แนวโน มในการพ ฒนาตลาดในอนาคต 16. ศ กยภาพในเช งแข งข นในตลาด 17. ความส าเร จท คาดหว งในอนาคต ข อเสนอแนะเพ มเต ม: ส าหร บเจ าหน าท : เกณฑ ตรวจสอบระหว างอ ตราร อยละก บค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) % % % % 0 59 % พ งพอใจมากท ส ด มาก ปานกลาง น อย ต องปร บปร งแก ไข หน า 40

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information