Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010

Size: px
Start display at page:

Download "Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010"

Transcription

1 Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010 By Mobilis Automata Co., Ltd. 31 March 2010

2 ท ปร กษาโครงการ ดร.กฤษณ จงสฤษด จ ดท าโดย นาย อาด ม พ มอ อน ภาคว ชาว ศวะกรรมไฟฟ า คณะว ศวะกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ นาย ประเสร ฐ ภ ทรภากร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวะกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร

3 สารบ ญ 1 บทน า (INTRODUCTION) แรงจ งใจในการเสนอโครงการ (PROJECT DRIVERS) ว ตถ ประสงค ของโครงการ (THE PURPOSE OF THE PRODUCT) ผ ใช เป าหมาย(MAIN CUSTOMER GROUP) เง อนไขของโครงการ (PROJECT CONSTRAINTS) เง อนไขท ปรากฏของโครงการ (MANDATED CONSTRAINTS) การใช ช อและค าน ยาม (NAMING CONVENTIONS AND DEFINITIONS) ข อเท จจร งและฐานมต (RELEVANT FACTS AND ASSUMPTIONS) ความต องการและค ณสมบ ต ของโครงงาน (REQUIREMENTS & SPECIFICATION) ขอบเขตของโครงงาน (SCOPE OF PROJECT) ค ณสมบ ต ของโครงงาน (PROJECT SPECIFICATION) ส งท ต องพ จารณาในโครงการ (PROJECT ISSUES) แบตเตอร ความประหย ดพล งงาน Application Software ความเส ยง (RISKS) ความเส ยงในทางเทคน ค ความเส ยงในทางการตลาด แผนการท างาน (GANTT CHART) ส งท จะส งมอบ ต วต นแบบของ MOBILE DATA ACQUISITION UNIT รายงานสร ปผลโครงการ (FINAL REPORT)... 8

4 Page 1 1 บทน า (Introduction) เน องจากทางภาคอ ตสาหกรรมม ความต องการอ ปกรณ ว ดค าจากเซนเซอร ต างๆ ท ม ความสามารถเพ มข นจาก อ ปกรณ เด มท ม อย แล ว เช น ความสามารถในการบ นท กค า การประมวลผลค าท ได ในฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร การแสดงผลใน ล กษณะของGraphics Display และล าส ด ค อความสามารถในการเป นอ ปกรณ พกพาได ซ งโครงงานน จะเป นการน า Mobile Data Acquisition Unit ของทางบร ษ ท Mobilis Automata ร น RTU 010 มาพ ฒนาเป นร นพกพาได เพ อตอบสนองต อ ความต องการของผ ใช ในภาคอ ตสาหกรรม 2 แรงจ งใจในการเสนอโครงการ (PROJECT DRIVERS) 2.1ว ตถ ประสงค ของโครงการ (The Purpose of the Product) เน องมาจากในทางภาคอ ตสาหกรรมได ม ความต องการ อ ปกรณ อ านค าเซนเซอร และแสดงผล เพ อใช ในงานการตรวจ ว เคราะห และซ อมบ าร ง ซ งอ ปกรณ ท กล าวมาน ควรท จะม ความสามารถท จะประมวลผลข อม ลท อ านมาได ในทางคณ ตศาสตร ได อ กด วย เช น การค านวณอ ตราการไหลของน า โดยการอ านค าความส งของน าในรางน า และค าความกว างของรางน าท ผ ใช ป อนค าเข าไป รวมถ งความสามารถท จะจ ดเก บและแสดงผลค าท ได อ านและประมวลผลแล ว WinCE 5.0 Marco line serial Mobile Data Acquisition Unit RTOS PIC32 Touch screen Sensor Sensor Sensor จากค ณสมบ ต ท ได กล าวมา พบว าม ความใกล เค ยงก บอ ปกรณ RTU 010 ของทางบร ษ ท Mobilis Automata ซ ง เป น Remote Terminal Unit เพ อใช ก บระบบ SCADA ซ งม ความสามารถท จะอ านข อม ลจาก sensor ท ง analog และ digital แบบ real time โดยใช PIC32M ในส วนการอ านค า ซ งเช อมต อเข าก บบอร ด Friendly ARM (macro2440) ผ าน Serial port และม จอแบบส มผ ส ขนาด 7 น ว เพ อใช เป นส วนต ดต อก บผ ใช (User Interface) ท าให เหมาะก บการแสดงผล เช ง Graphic เช น แผนภ ม กราฟ และย งม ความสามารถท จะบ นท กค าท อ านได ลงใน SD Card ซ งค ณสมบ ต ท ขาดไปได แก ความสามารถในการพกพา เน องจาก RTU 010 ถ กออกแบบมาให เป นอ ปกรณ ชน ดต ดต งก บท และม แหล งจ ายไฟฟ า ตลอดเวลา ซ งเป นท มาของโครงการว จ ยและพ ฒนาในคร งน ซ งได แก การพ ฒนา RTU 010 ให ม ค ณสมบ ต เป นอ ปกรณ ท

5 Page 2 สามารถพกพาน าไปใช งานได และปร บปร งรายละเอ ยดในบางรายการ เพ อให เหมาะก บการเป นอ ปกรณ พกพาส าหร บการอ าน และประมวลผลข อม ลจากเซนเซอร เพ อใช ในงานซ อมบ าร งและงานอ นๆ ซ งในส วนของการปร บปร งท ว าน เป นท งการปร บปร ง ในส วนของ Hardware และ Software รวมถ งการพ ฒนาแอพพล เคช นท เหมาะสมส าหร บการน าไปใช งาน ของกล มล กค า 2.2 ผ ใช เป าหมาย(Main customer group) เหมาะส าหร บกล มล กค าภาคอ ตสาหกรรมท ม ความต องการอ ปกรณ ซ งสามารถเก บข อม ลจากเซนเซอร ประมวลผล ข อม ล และแสดงผลแบบ Real time ได ซ งจ ดเด นของอ ปกรณ ช นน นอกจากความสามารถในการพกพาก ค อ ความสามารถท จะแสดงผลและการต ดต อก บผ ใช (User Interface) เน องจากอ ปกรณ ช นน ม จอแสดงผลแบบส มผ สขนาด 7 น ว รวมถ งม ระบบปฎ บ ต การ WinCE ส าหร บประมวลผลข อม ลด วยฟ งก ช นและสมการทางคณ ตศาสตร ท าให สามารถประมวลผลข อม ล อ านจากเซนเซอร และแสดงผลได ท นท 3 เง อนไขของโครงการ (PROJECT CONSTRAINTS) 3.1 เง อนไขท ปรากฏของโครงการ (Mandated Constraints) โครงการน เป นการพ ฒนาให RTU 010 ม ความในการพกพาได ซ งนอกจากจะต องหาแหล งจ ายไฟฟ ากระแสตรงท เหมาะสม (แบตเตอร ชน ดต างๆ) เพ อแทนท การใช ฟ ากระแสสล บของ RTU 010 น น โครงการน ย งได ครอบคล มไปถ งการ พ ฒนาโหมดประหย ดพล งงาน (Power Saving Mode) เป นการย ดระยะเวลาการใช งานของอ ปกรณ เพ อให ม ความเหมาะสม ก บการพกพาน าไปใช ในงานว เคราะห และซ อมบ าร งมากย งข น โดยเบ องต นได ต งเป าหมายไว ให สามารถใช งานด วยแบตเตอร ได เป นเวลาอย างต า 2 ช วโมง รวมถ งการสร างโปรแกรมบน WinCE เพ อให ม ความเหมาะสมก บการใช งานมากข น โดยจะ สามารถแบ งเง อนไขการพ ฒนาได ด งน ค ณสมบ ต ในการเป นอ ปกรณ แบบพกพา (Portable Device) ซ งเป นห วใจหล กของโครงการในคร งน ซ งต ว ของ RTU 010 น นม ขนาดไม ใหญ เก นกว าการท จะพกพา ด งน นในส วนของต วอ ปกรณ ท ต องด ดแปลงได แก การต ดต ง Battery แทนท การใช AC power supply ซ งต องหาBattery ซ งม ค ณสมบ ต ท เหมาะสม ท งใน เร องของค า Voltage และ Amp per Hour รวมถ งในเร องของขนาดและน าหน กก เป นค ณสมบ ต ท ควร ค าน งถ งด วยเช นก น ค ณสมบ ต ในการประหย ดพล งงาน (Energy Saving Mode) เพ อท จะย ดระยะการใช งานต อ Battery หน งก อนให นานข น (ต งเป าไว ท มากกว า2ช วโมง) ระบบจ งควรท จะลดการงานใช พล งงานของต วเองได ซ ง การป ดหน าจอเม อไม จ าเป นต องใช งานก จะเป นหน งว ธ ท จะช วยในการประหย ดพล งงานได มาก หร อการต ด การใช งานPortหร อConnectorท ไม ม ความจ าเป น เช น Port Analog,Digital Input ท เก นมาจากความ จ าเป น RS232 และในอ กส วนหน งก ค อการส งให ส วนของบอร ด macro 2440 และ PIC32 เข าส Sleep

6 Page 3 Mode ได เพ อลดการใช พล งงาน ซ งในท งสองส วนน เป นส วนท ต องพ ฒนาข นมาใหม เน องจากในต ว RTU 010 ไม ได ม ของในส วนการประหย ดพล งงานเพราะว าไม ม ความจ าเป นต องใช งาน ความสะดวกในการใช งาน Connector ของ RTU 010น น ออกแบบมาให เป นชน ดมาตราฐานในงาน อ ตสาหกรรมซ งจะต อเข า ออกได ยาก ท าให การเปล ยนเซนเซอร เป นได ยาก ด งน น เพ อความเหมาะสมและ ความสะดวกสบายในการใช งานจ งควรเปล ยนชน ดของ Connector ให ถอดเข า ออกได สะดวกข น ค ณสมบ ต ท จะเป นเคร องม อตรวจว ด เน องจากต วของ RTU 010น นถ กพ ฒนามาเพ อใช เป นเป น Remote Terminal Unit ส าหร บงานอ ตสาหกรรม เม อน ามาพ ฒนาต อยอดให เป นอ ปกรณ ตรวจว ดแบบพกพาได ส าหร บงานซ อมบ าร งน น จ งม ความจ าเป นท จะต องม ฟ งก ช นการใช งานเพ มเต ม เพ อให ม ความเหมาะสม สามารถท างานได ด และม ประส ทธ ภาพเพ มข น ในส วนน ท าให ต องพ ฒนาแอพพล เคช นบน WinCE เพ อร บ ข อม ลจากเซนเซอร ท ก าหนดไว และน าค าท ได มาประมวลผลตามฟ งก ช นท เหมาะสมก บการใช งาน และ แสดงผลทางหน าจอ LCD Mobile Sensor Data Acquisition Unit Hardware Software Battery Power Management Sensor Signal Converter Application Development ค านวณข อม ลตามสมการท ผ ใช ป อน แสดงผลในร ปแบบกราฟ หร อแผนภ ม จ ดเก บข อม ลใน SD Card

7 Page การใช ช อและค าน ยาม (Naming Conventions and Definitions) TERM OS ระบบปฎ บ ต การณ Windows CE DEFINATION RTU 010 Friendly ARM LCD Idle time อ ปกรณ Remote Terminal Unit ของบร ษ ท Mobilis Automata บอร ด Friendly ARM ร น Macro 2440 จอภาพผล กเหลว (Liquid Crystal Display) ช วงเวลาท ไม เก ดการกระท าใดๆระหว างผ ใช ก บต วเคร อง 3.3 ข อเท จจร งและฐานมต (Relevant Facts and Assumptions) Case 1 ม ว ตถ มาส มผ สก บจอภาพตลอดเวลา ท าให ไม เก ด idle time ผลท เก ดข น อ ปกรณ จะไม เข าส โหมดประหย ดพล งงานเลย ท าให แบตเตอร หมดเร วมาก ผ ใข อาจจะร ต วเม อม ส ญญาณเต อนแบตเตอร ใกล หมด Case 2 ผ ใช ล มต งค าไว ท าให ระบบต ดเข าส Sleep Mode ท งท ย งต องให ให เก บข อม ลอย ผลท เก ดข น ข อม ลขณะท เข าส Sleep Mode จะหายไป โดยไม ม การแจ งให ผ ใช ได ทราบ 3.4 ความต องการและค ณสมบ ต ของโครงงาน (REQUIREMENTS & SPECIFICATION) ขอบเขตของโครงงาน (SCOPE OF PROJECT) ความสามารถในการประหย ดพล งงานของระบบปฎ บ ต การ WinCE ว าม ระบบประหย ดพล งงานหร อไม และ ม ประส ทธ ภาพแค ไหน การใช Sleep Mode ของ PIC32 ช วยในการประหย ดพล งงาน การหาแบตเตอร ท เหมาะสม ท งในแง ของแรงด น ระยะเวลาท ใช งานได น าหน ก ขนาด หากม เวลาเพ ยงพอ ให ออกแบบกล องบรรจ ภ ณฑ ของ RTU 010 เพ อใช เป นอ ปกรณ พกพา หากม เวลาเพ ยงพอ ให ทดลองท าระบบว ดระด บไฟฟ าในแบตเตอร (Battery Monitoring) ค ณสมบ ต ของโครงงาน (PROJECT SPECIFICATION) หล งจากผ านการปร บปร งแล ว ได ต งเป าให RTU 010 ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน ใช งานโดยอาศ ยพล งงานจากแบตเตอร ได อย างต า 2 ช วโมง สามารถร บค าจะเซนเซอร เข ามาประมวลผลได อย างถ กต อง โดยใช ได ก บเซนเซอร ชน ดอนาล อกอย างต าสาม ต ว Connector ส าหร บต อเซนเซอร สามารถต อเข า ถอดออกได ง ายข น น าค าท ร บจากเซนเซอร มาประมวลผลบน WinCE ท าการแสดงผลออกทางจอ LCD

8 Page 5 4 ส งท ต องพ จารณาในโครงการ (PROJECT ISSUES) แบตเตอร ส าหร บอ ปกรณ ประเภทพกพาได น น แบตเตอร ถ อว าเป นป จจ ยส าค ญ ซ งตามเง อนไขทาง Hardware น น ระบ ให ใช ท ระด บแรงด น 12V ในส วนของค า Amp per Hour น น ข นอย ความเหมาะสมโดยด จากระยะเวลาการใช งานเป นหล ก อ กประเด นหน งในส วนของแบตเตอร ค อ ความสะดวกในการใช งาน ได แก เร องของขนาด น าหน ก และความสะดวกในการต ดต ง ใช งาน และย งรวมถ งการแจ งเต อนถ งระด บพล งงานท เหล อในแบตเตอร อ กด วย ความประหย ดพล งงาน ความสามารถในการประหย ดพล งงานน นจะช วยย ดเวลาการใช งานของแบตเตอร ออกไปได ท าให ม ค ณสมบ ต ในการเป นอ ปกรณ พกพาด ข น ซ งจากท ได เคยกล าวไปแล วว าการประหย ดพล งงานในส วนของ Hardware จะ มาจากสองทาง ได แก การป ดจอแสดงผลเม อไม ม การใช งาน และการเข าส Sleep Mode ของบอร ด mini2440 และ PIC32 ส งท ต องให ความสนใจก ค อว า ท งสองว ธ น จะสามารถประหย ดพล งงานได มากน อยเพ ยงใด พอ ส าหร บท จะให อ ปกรณ ท างานได นานตามเป าหมายหร อไม ม ผลกระทบต อการท างานของอ ปกรณ หร อไม ซ ง เป นป จจ ยท ต องให ความส าค ญในแง ของประส ทธ ภาพการท างานของอ ปกรณ Application Software ด วยต วของ RTU-010 น นถ งแม จะม ระบบปฏ บ ต การณ WinCE แต ในส วนของแอพพล เคช นน นจะเป นการร บ และส งข อม ลในระบบ SCADA ด งน นโครงงานน จ งจะพ ฒนาในส วนของแอพพล เคช นท เหมาะสมก บการ น าไปใช เป นอ ปกรณ ตรวจว ดส าหร บงานซ อมบ าร ง ซ งจะเป นในล กษณะของการอ านค าจากเซนเซอร เข ามา ประมวลผลบน WinCE ก อนจะเก บบ นท กและแสดงผลแบบกราฟฟ ค (แผนภ ม, กราฟ) ซ งจะช วยประหย ดเวลา ให ก บผ ไม ต องน าค าท ได จากเซนเซอร มาค านวณอ กต อหน ง 4.2 ความเส ยง (Risks) 4.2.1ความเส ยงในทางเทคน ค ความเส ยงเก ดมาจากท ไม เคยม ประสบการณ ในเทคโนโลย ท ใช ในโครงการน ได แก WinCE, การเข ยน User Interface ด วยภาษา C#,.NET, PIC32 และภาษา C32 จ งเป นความเส ยงท อาจท าให โครงงานน ไม เป นไป ตามท ได ต งเป าหมายไว การบร หารความเส ยง (Risk Management) การลดความเส ยงในส วนทางเทคน คน น ได วางแผนไว ว า ผ ท าโครงการจะแบ งก นท าการศ กษาเร องน เป นอย างหน ก และได ม การต ดต อร นพ ท ม ประสบการณ ของ บร ษ ท เพ อให เป นท ปร กษาในเร องน แล ว

9 Page ความเส ยงในทางการตลาด เน องจากอ ปกรณ ประเภทเคร องม อตรวจว ดค าต างๆน น ได ม บร ษ ทท ผล ตออกมาจ าหน ายอย แล วจ านวนหน ง ซ ง ล วนแต เป นบร ษ ทใหญ ถ งแม ว าโครงการน จะผล ตอ ปกรณ ตรวจว ดท ไม ม, หาพบได ยาก แต ก ย งคงม โอกาสท จ ดเด นของอ ปกรณ ช นน จะไม เพ ยงพอท จะท าล กค าสนใจได (จ ดเด นของอ ปกรณ น ได แก จอแสดงผล LCD ขนาด7น ว ความสามรถในการประมวลผลด วย WinCE) การบร หารความเส ยง (Risk Management) การลดความเส ยงในด านน น น จ าเป นต องด งศ กยภาพของ อ ปกรณ ออกมาให ได มากท ส ด และต องสร างจ ดขายจากศ กยภาพของอ ปกรณ ซ งส งท จะช วยสร างจ ดขาย ข นมาได อ กส วนหน งก ค อส วนของ Application Software ซ งจะออกแบบให ตรงก บความต องการในงาน ของผ ใช และสร างความสะดวกในการใช งานให ได มากท ส ด

10 Gantt Chart Page 7 Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010 Mobilis Automata Co., Ltd. Project adviser: ดร.กฤษณ จงสฤษด Start Date: 25/3/2010 พฤห สบด [42] Finish Date: 28/5/2010 ศ กร พ.ย Duration (Days) Working Days 22 - ม.ค ม.ค เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย พ.ค พ.ค พ.ค พ.ค พ.ค ม.ย ม.ย ม.ย ม.ย ก.ค ก.ค ก.ค ก.ค ส.ค ส.ค ส.ค ส.ค ส.ค ก.ย ก.ย ก.ย ก.ย ต.ค ต.ค ต.ค ต.ค พ.ย WBS Tasks Start End 1 ว เคราะห และรวบรวมข อม ล 25/03/10 31/03/ เก บรวบรวมข อม ล 25/03/10 27/03/ ว เคราะห ความต องการ 26/03/10 26/03/ ว เคราะห ความเส ยง 27/03/10 27/03/ จ ดท า Proposal 28/03/10 31/03/ ตรวจสอบความถ กต องก บบร ษ ท 28/03/10 31/03/ Implement and Testing 2/04/10 17/05/ Power Management 2/04/10 9/04/ Power Saving on WinCE 2/04/10 9/04/ Power Saving on PIC32 2/04/10 9/04/ Hardware modify 19/04/10 27/04/ Battery 19/04/10 21/04/ Sensor signal convert 22/04/10 27/04/ Software Develop 28/04/10 17/05/ Data collecting and Final Report 18/05/10 27/05/ รวบรวมข อม ลจาก Testing 18/05/10 19/05/ จ ดท า Final Report 22/05/10 27/05/ Gantt Chart Template by Vertex42.com 2008 Vertex42 LLC

11 Page 8 6 ส งท จะส งมอบ 6.1 ต วต นแบบของ Mobile Data Acquisition Unit ต วต นแบบซ งพ ฒนาต อมาจาก RTU-010 ซ งจะม ค ณสมบ ต ด งต อไปน ใช พล งงานจากแบตเตอร ระยะเวลาการใช งาน 2ช วโมงเป นอย างต า ช องส าหร บเส ยบสายเซนเซอร ท มาสามารถเส ยบสายส ญญาณเข า-ออกได อย างไม ยาก ม ระบบประหย ดพล งงาน (Power Saving Mode) ม Application Software ส าหร บตรวจว ด และค านวณค าส าหร บใช ในงานซ อมบ าร ง 6.2 รายงานสร ปผลโครงการ (Final Report) รายงานจะประกอบไปด วย ข อม ลทางเทคน ค (Design Document, Specification) เพ อให ผ ว จ ยและพ ฒนาอ น สามารถพ ฒนาต อยอดโครงการน ได

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341

HR-Pro บทท ภาคผนวก COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ภาคผนวก 341 HR-Pro บทท 16 COMPANY PROFILE ค ม อการเล อกซอฟท แวร ข อผ ดพลาด 16 ประการในการเล อกซ อซอฟท แวร บทท 16 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม 341 COMPANY PROFILE Software Solution ช อบร ษ ท : บร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จ าก ด ท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 การตรวจสอบข อม ลทางการเง นท เก ยวก บอนาคต มาตรฐานงานท ให ความเช อม นฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ ญช ซ งได ผ านข นตอนการพ จารณาท กข นตอนแล ว

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

แท บเล ตเพ อการศ กษา : โอกาสและความท าทาย

แท บเล ตเพ อการศ กษา : โอกาสและความท าทาย แท บเล ตเพ อการศ กษา : โอกาสและความท าทาย ( Tablet for Education : The Opportunity and Challenge ) บทนา ส รศ กด ปาเฮ* รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 พ.ม., ค.บ.(ภาษาอ งกฤษ), ศษ.ม.(เทคโนโลย

More information

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 1 บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 3.1 ปกนอก ส งควรพ จารณาเป นพ เศษค อ ช อโครงงานข อเสนอแนะการต งช อโครงงานม ด งน ก. ช อโครงงานไม ควรซ าก บโครงงานท ต พ มพ ไปแล วโดยเฉพาะอย างย งรายงานท ม การ เผยแพร ส สาธารณะ

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information