หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร"

Transcription

1 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1

2 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย ฉบ บท 18 พ.ศ สถานการณ พล งงานพ ฒนาภาพ ในอนาคต (Scenarios) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 และ ร างแผนฯ ฉบ บท 11 กฎหมายต างๆท ม ส วน เก ยวข องก บก จการพล งงาน ความต องการ ของผ ร บบร การ / ผ ม ส วนได ส วนเส ย ความเส ยงด าน พล งงานและผลกระทบ นโยบายร ฐบาล 29 ธ นวาคม 2551 แผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ Q3 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม SP2 3 การก าหนดย ทธศาสตร ก าหนดท ศทางการท างานของกระทรวงพล งงาน ทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม ก าหนดเป าประสงค ก าหนดย ทธศาสตร และแผนท ย ทธศาสตร Q4 คณะ ผ บร หาร/ หน วยงาน ด านแผน LD1 4 การปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ต.ค. SP4 จ ดหาพล งงาน เพ อความม นคง ของประเทศ สป.พน. ก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง เสร มสร าง ความเข มแข งของ ภาคธ รก จพล งงาน พ ฒนาพล งงาน อย างม ด ลยภาพ ต อส งแวดล อม องค กรสมรรถนะส ง ท ย ดม นใน หล กธรรมาภ บาล ชธ./สนพ./ธพ./สป.พน. ธพ./สนพ./ท กกรม สป.พน./ท กกรม พพ./สนพ./ท กกรม ท กกรม/สป.พน. ท ก หน วย งาน SP4 SP5 5 การควบค มย ทธศาสตร 2 เด อน 6, 9, 12 หน วยงาน ด านแผน/ กพร.กระ ทรวงและ กรม LD4

3 เจ าภาพรห สหมวด 2 เจ าภาพ ชธ. ธพ. พพ. สนพ. สป. SP1 สป. SP2 สนพ. SP3 ธพ. SP4 ชธ. SP5 พพ. SP6 SP7 สป. สป. 3

4 หมวด 2 : ระด บความส าเร จ เฉล ย 96.36% SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 รอบเวลา SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 เฉล ย 8 เด อน % 12 เด อน % 4

5 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP1 ส วนราชการต องม การก าหนด ข นตอน/ก จกรรม และกรอบ เวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การ ระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล ม ภารก จ A D ม การจ ดท าแผนภาพ (Flowchart) ของการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เป นลายล กษณ อ กษร ระบ แต ละข นตอนของกระบวนการอย างช ดเจน ระบ กรอบเวลาในแต ละข นตอนอย างช ดเจน ระบ ผ ร บผ ดชอบในแต ละข นตอนอย างช ดเจน แสดงการถ ายทอดค าเป าหมาย (cascading) ระหว าง แผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของ กระทรวงและกล มภารก จ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากร โดยเฉพาะอย างย ง การม ส วนร วมของผ บร หารในท กระด บ L แสดงให เห นถ งการปร บปร งกระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการให ด ข นจากเด ม สามารถแสดงให เห นถ งการน าเร องเหล าน ไปใช ปร บปร ง กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ o ผลการประเม นจากผ ประเม นภายนอกองค การ o ผลการประเม นจากผ ประเม นภายในองค การ (เช น การ ประเม นองค กรตามเกณฑ PMQA เป นต น) ม ต อ... 5

6 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP1 สป. ส วนราชการต องม การก าหนด ข นตอน/ก จกรรม และกรอบ เวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การ ระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล ม ภารก จ I กลย ทธ หล กท ก าหนด ต องแสดงให เห นถ งความสอดคล อง ตามท ระบ ไว ในล กษณะส าค ญขององค กร ป 2553 ด งน o แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท รองร บความท าทายท ส าค ญของ องค กร ครอบคล มท งด านพ นธก จ ด านปฏ บ ต การ ด าน ทร พยากรบ คคล o แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท ตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การ การด าเน นงาน พน.ม Flow Chart กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และปฏ บ ต ราชการ ประจ าป (เช อมโยงก บ LD1) โดยมอบหมายแต ละกรมเป นเจ าภาพกลย ทธ ระด บความส าเร จ 100% 6

7 LD1 SP1 แผนภาพ (Flow Chart) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป / 1 ป เป าหมายเช ง ย ทธศาสตร / ต วช ว ดรายป ระยะเวลารวม 45 ว น สนย. เร มจาก กรอบ นโยบาย พน. และแผน บร หาร ราชการ แผ นด น (ประกาศใน ราชก จจา น เบกษา) พน. จ ด ประช ม 7 ว น แนวทางการ จ ดท า 5ว น แผนปฏ บ ต ราชการ + หน วยงานใน ส งก ด ว เคราะห ผลการ ประเม นจากการ จ ดท าแผนในป ท ผ านมาโดย กพร./คตป. สนย.สปพน. ว เคราะห ผล ส ารวจ จากผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กหน วยงาน หน วยงาน กรม + รสก. ทบทวน สถานการณ ภารก จ ตามงบประมาณ ประจ าป และ งบฯป ท ผ านมา 30 ว น ลด ระยะเวลา ท กหน วยงาน หน วยงานใน ส งก ด พน. จ ดท า แผนปฏ บ ต จ ดส งให สนย. 1 ว น ใช เป นกรอบใน การ จ ดท าค าขอ งบประมาณ ประจ าป ของ พน. สนย.สปพน. ตรวจแผนงาน ให สอดคล อง ก บนโยบายและ แผนบร หาร ราชการ แผ นด น น าเสนอ ปพน. ให ความ เห นชอบ 1ว น สนย. สปพน. สนย. สปพน. น าเสนอ รมว.พน. ให ความ เห นชอบ 1ว น 7

8 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP2 สนพ. ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายใน และภายนอกท ส าค ญและ สอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย างน อย ประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธ ก จของส วนราชการ ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลการ ด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยง ในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ A ม กระบวนการรวบรวมข อม ล ในแต ละประเภทข อม ลท ใช อย าง ช ดเจน ม กระบวนการว เคราะห ข อม ล ในแต ละประเภทข อม ลท ใช อย างช ดเจน D แสดงให เห นถ งป จจ ยภายในและภายนอกท น ามาใช ประกอบการวางแผนฯ อย างน อยประกอบด วย o ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ o ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย o ความเส ยงในด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม o กฎหมาย ระเบ ยบ โครงสร างส วนราชการ o ป จจ ยอ น ๆ ท ม ผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการ ปฏ บ ต งานขององค กร แสดงประเภทข อม ลในแต ละป จจ ยภายในและภายนอกท ใช ประกอบการวางแผนฯ ได อย างช ดเจน สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลและ สารสนเทศท เหมาะสม ได แก o ข อม ลท น ามาใช เป นข อม ลป จจ บ น o การรวบรวมข อม ลต องครอบคล มท กหน วยงานท เก ยวข อง o แสดงให เห นถ งการว เคราะห ท เหมาะสมก บประเภทข อม ล 8 ม ต อ...

9 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP2 สนพ. ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายใน และภายนอกท ส าค ญและ สอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย างน อย ประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธ ก จของส วนราชการ ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลการ ด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยง ในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ L แสดงให เห นถ งการปร บเปล ยน/เพ มเต มป จจ ย (ประเภท ข อม ล) ท น ามาใช ประกอบการวางแผน I สามารถแสดงให เห นว าการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ท ว เคราะห ถ งความเส ยงด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม กฎหมาย ข อบ งค บ และด านอ น ๆ ได ถ กน าไปใช ในการจ ดท า แผนธรรมาภ บาล หร อนโยบายการก าก บด แลองค การท ด การด าเน นงาน พน. ม กระบวนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ อน ามาก าหนดท ศทาง จ ดท าย ทธศาสตร และก าหนดนโยบายก าก บองค การท ด ในป 2554 ม การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ มเต มเร องวงการธ รก จพล งงานและผ ให บร การ และข อผ กพ นระหว างประเทศ ระด บความส าเร จ 100% 9

10 ข อม ลท ใช ประกอบการวางแผน SP2 1. การว เคราะห สภาพแวดล อม จ ดแข ง/จ ดอ อน ทร พยากรบ คคล 2. การปร บท ศทางด านพล งงาน ความต องการผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย กฎหมาย ระเบ ยบ สถานการณ พล งงาน ความเส ยง นโยบายร ฐ/การเม อง 3. การก าหนดย ทธศาสตร 4. การปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร เทคโนโลย /นว ตกรรม 5. การควบค มย ทธศาสตร ผลการด าเน นงานท ผ านมา ว ส ยท ศน /พ นธก จ ความต องการผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย สถานการณ พล งงาน กฎหมาย ระเบ ยบ นโยบายร ฐ/การเม อง 10 10

11 ต วอย างกระบวนการรวบรวมและว ธ การว เคราะห ข อม ล SP2 ป จจ ย ประเภทข อม ล แหล งข อม ล รอบการ เก บ ข อม ล ผ ร บผ ด ชอบ ว ธ การ ว เคราะห ผ ว เคราะห ใช ในข นตอน 1. จ ดแข ง และ จ ดอ อน ข อม ล สภาพแวดล อม ของหน วยงาน รายงาน ผลการ ประช ม/ ส มมนา ป ละคร ง สป.พน. สนย. การประช ม ระดม ความเห น / การว เคราะห SWOT สป.พน. สนย. / กองแผน ท กกรม ข นตอนท 1 การว เคราะห สภาพแวดล อม 2. ทร พยากร บ คคล ข อม ลด าน บ คลากรของ หน วยงาน แผนทร พยากร บ คคล รายไตร มาส, รายป คณะ ท างาน หมวด 5 การว เคราะห เช งพรรณา และสถ ต แนวโน ม สป.พน. สนย. ข นตอนท 1 การว เคราะห สภาพแวดล อม ข นตอนท 4 การปฏ บ ต งาน ตาม ย ทธศาสตร 3. ความเส ยง ข อม ลความ เส ยงด านธรร มาภ บาล แผนบร หาร ความเส ยง ป ละคร ง สป.พน. สนย. การประช ม ระดม ความเห น / ว เคราะห และ ประเม น ระด บความ ร นแรงและ โอกาสใน การเก ด ความเส ยง สป.พน. สนย. / กองแผน ท กกรม ข นตอนท 2 การปร บท ศ ทางการ ด าเน นงานด าน พล งงานของ หน วยงาน 11 11

12 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP3 ธพ. ส วนราชการต องม การวางแผน กลย ทธ ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลให สอดคล อง ก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ A ม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อย ต องครอบคล มในแต ละด าน ด งน o o การวางแผนและบร หารก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร o แผนการบร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อ สมรรถนะส ง ในสายงานหล ก o แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล L/I ม การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป การด าเน นงาน ท กกรมม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทางของ ก.พ. และทบทวน แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (เช อมโยงก บ HR3) ระด บความส าเร จ 100% 12

13 ม ต ท 2: ค ณภาพ ผ ก าหนดนโยบาย ผ ประกอบการ ประชาชน/ผ บร โภค บร หารตาม นโยบาย Rev.4 : เม.ย. 54 HR3 ว ส ยท ศน : ม งบร หารพล งงานอย างย งย น ให ประเทศชาต และประชาชนชาวไทย ม พล งงานใช อย างพอเพ ยง ม ต ท 1: ประส ทธ ผล ม ต ท 3: ประส ทธ ภาพ เสนอมาตร การท ด 5.1 ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนาพล งงานทดแทน ม ต ท 4: พ ฒนาองค กร ประเด นย ทธ- ศาสตร HR จ ดหาพล งงาน เพ อความม นคง ของประเทศ ผ ร บบร การม ส วนร วมและให ความร วมม อด านพล งงาน 13 หน วยงาน สน บสน น ประโยชน เป น ราคา พล งงาน ค ณ ค มค า ธรรม ถ ก พอเพ ยง ภาพ ปลอด ข อม ล ภ ย ช ดเจน ประโยชน แนวทาง ร วม ท ช ดเจน นโยบายด านพล งงานท ช ดเจน ต อเน อง และเหมาะสมก บสภาวะเศรษฐก จ 1. ก าหนดนโยบาย 2. ประสานความร วมม อ มาตรการและ ด านพล งงาน (ใน 3. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา กฎระเบ ยบพล งงาน และต างประเทศ) และสร างนว ตกรรม 5.2 ส งเสร ม สน บสน น การอน ร กษ พล งงาน บ คลากรม ความสามารถเพ มข น เพ มข ดความสามารถ ของบ คลากร ก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง พ ฒนาระบบ สารสนเทศ พ ฒนาระบบ สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากร บ คคล เพ อการ ต ดส นใจ เสร มสร าง ความเข มแข งของภาค ธ รก จพล งงาน ผ ร บบร การพ งพอใจ 5.3 ก าก บด แล และ ควบค ม ส งเสร มค าน ยมการ ท างานท ด ส งเสร มการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อให เป นองค กรท เป นธรรมาภ บาล พ ฒนาพล งงาน อย างม ด ลยภาพต อ ส งแวดล อม 6. ผล ตพล งงานทดแทน บ คลากรม ความพ ง พอใจเพ มข น เพ มระด บความพ ง พอใจของบ คลากร ผ ได ร บผลกระทบ/ ผ ท ค าน งถ งผลกระทบ ผล กระทบ 4. จ ดหาพล งงาน ท กประเภท องค กรสมรรถนะส ง ท ย ดม นใน หล กธรรมาภ บาล 7. จ ดการความร และ พ ฒนาบ คลากรด าน พล งงาน SP3 การ ชดเชย พ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ปร บโครงสร างส วน ราชการ เพ อม งส ความเป นเล ศ

14 กรอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท เช อมโยงก บย ทธศาสตร HR3 SP3 ประเด นย ทธศาสตร ด าน HR 1. เพ มข ด ความสามารถของ บ คลากร 2. พ ฒนาระบบสาร- สนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อ การต ดส นใจของ ผ บร หาร 3. ส งเสร มการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อให เป นองค กรท เป นธรร มาภ บาล เป าประสงค ด าน HR 1. สร าง พ ฒนา และวางแผนการส บทอดต าแหน งผ บร หาร 2. ม การสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร 3. บร หารก าล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส งในสายงานหล ก 4. ม การร กษาไว ซ งข าราชการท จ าเป นต อการบรรล เป าหมายพ นธก จ 5. ม การพ ฒนาข ดสมรรถนะบ คลากร 6. สร างว ฒนธรรมและบรรยากาศการท างานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง 1. จ ดท าฐานข อม ล (Database) ของบ คลากรให ถ กต อง เท ยงตรง และท นสม ยอย เสมอ 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. น าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการพลเร อน พ.ศ.2551 มาใช ประเม นผล 2. ม ความโปร งใสของกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล 3. เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลสามารถตอบสนองนโยบายการ ก าก บด แลองค การท ด ของภาคร ฐ 4. ม การปร บปร งระบบงานให บ คลากรม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ และการต ดส นใจ 14

15 กรอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท เช อมโยงก บย ทธศาสตร HR3 SP3 ประเด นย ทธศาสตร ด าน HR 4. เพ มระด บความพ ง พอใจของบ คลากร เป าประสงค ด าน HR 1. ม การส ารวจความพ งพอใจต อการด าเน นงานท เก ยวข องก บการ บร หารทร พยากรบ คคล 2. ม แผนการสร างความผาส กความพ งพอใจ 3. ม การปร บปร งระบบการยกย องชมเชย 4. ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มจาก สว สด การท กฎหมายก าหนด 5. ปร บโครงสร างส วน ราชการ เพ อม งส ความ เป นเล ศ 1. ปร บโครงสร างหน วยงานและอ ตราก าล งให สอดคล องก บภารก จ และย ทธศาสตร กระทรวง (คร งท 2) 2. ม การวางแผนและบร หารก าล งคน 15

16 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP4 ชธ. ผ บร หารต องม การส อสารและ ท าความเข าใจในเร อง ย ทธศาสตร และการน า ย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไป ปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การ ถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล A สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ผ บร หารใช ใน การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ให ก บ บ คลากร D การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ต อง ครอบคล มประเด น o การถ ายทอดกลย ทธ องค กรไปส การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ o การปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ o ต วช ว ดของแต ละแผนปฏ บ ต การ o บทบาทหน าท ของบ คลากรต อการบรรล เป าหมายองค กร L สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท บ คลากรใช ใน การแลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ในการท างาน I แสดงให เห นถ งก จกรรมในการแลกเปล ยนว ธ การปฏ บ ต ท ด ใน การน าแผนไปส การปฏ บ ต ภายในส วนราชการ การด าเน นงาน พน. ส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ด วยการประกาศนโยบาย การ จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ หน งส อเว ยน (เช อมโยงก บ LD1 และ LD4) คณะท างาน PMQA จ ดแลกเปล ยนเร ยนร เร องการน าแผนไปส การปฏ บ ต เม อว นท ธ นวาคม 2553 ระด บความส าเร จ 100% 16

17 การส อสารและถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต SP4 ส อสารและสร างความเข าใจ ปพน. ประช มมอบนโยบายและท ศทางองค กรป 2554 แก ข าราชการ พน. เม อว นท 26 มกราคม 2554 ประกาศใช แผนย ทธศาสตร พน. (พ.ศ ) ตาม บ นท ก สป. พน. ด วนท ส ด ท พน 0202/1723 ลงว นท 8 เมษายน 2554 เผยแพร ทาง website (www.energy.go.th) (ร วมก บ LD1) การน าไปปฏ บ ต จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บกรม ระด บส าน ก/กอง และระด บบ คคล และต ดตามผลต วช ว ดตามค าร บรองระด บ กระทรวง ระด บกรม (ร วมก บ LD4) จ ดท าแผนงานโครงการ/ก จกรรม และต ดตามผลการปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ ต ดตามผลต วช ว ดระด บบ คคล แลกเปล ยนเร ยนร ประช มคณะท างาน PMQA หมวด 2 จ ดแลกเปล ยนเร ยนร เร องการถ ายทอดกลย ทธ ส การปฏ บ ต เม อว นท ธ นวาคม

18 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP5 พพ. ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและ เป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/กอง) ท กหน วยงาน (ท งท เป นส าน ก/ กองท ม โครงสร างรองร บตาม กฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ A ม การจ ดท าแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ระด บ องค การ ซ งแสดงความเช อมโยง สอดคล องของว ส ยท ศน พ นธ ก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค การในด าน ต างๆ อย างครบถ วน ม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการครบท กระด บ ด งต อไปน 1. ระด บหน วยงาน (ท กส าน ก/กอง ท งส าน ก/กองท ม โครงสร าง รองร บตามกฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต งเพ อรองร บการ บร หารจ ดการภายในส วนราชการเอง) 2. ระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) - การถ ายทอดเป าหมายลงส ระด บบ คคล จะต องด าเน นการ อย างน อย 1 ส าน ก/กอง ม แผนปฏ บ ต การประจ าป หร อปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห น ถ งกระบวนการ/ข นตอนในการด าเน นการตามระบบการ ถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายจากระด บองค การส ระด บ หน วยงานและระด บบ คคล ม แนวทางการประเม นผลส าเร จตามต วช ว ดและเป าหมายท ช ดเจน ม หล กเกณฑ และว ธ การท ใช ในการจ ดสรรส งจ งใจ ท ได ร บ ความเห นชอบจากผ บร หารท งในระด บหน วยงาน (ส วนราชการ) และระด บบ คคล (ส าน ก/ กอง) ม แนวทาง/ว ธ การต ดตาม และ รายงานผลการด าเน นงานท ม ความถ เหมาะสม 18 ม ต อ...

19 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP5 พพ. ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและ เป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/กอง) ท กหน วยงาน (ท งท เป นส าน ก/ กองท ม โครงสร างรองร บตาม กฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ D L ม การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป หร อ ปฏ ท น ก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ม การส อสารให บ คลากรในส วนราชการร บทราบถ งกรอบการ ประเม นผล และแผนปฏ บ ต การประจ าป หร อปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายอย าง ท วถ ง ม ข อตกลงฯ ท เป นลายล กษณ อ กษร และสามารถใช ประเม นผลได อย างเป นร ปธรรมท งในระด บหน วยงานและใน ระด บบ คคล ม การต ดตามความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการและม การ รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดและเป าหมายในแต ละ ระด บท ม ความถ เหมาะสมและกล มเป าหมายท เข าร วมในการ ด าเน นการเหมาะสม ม การสร ปประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป (ผล คะแนน) ครบท กระด บ ม สร ปบทเร ยนจากการต ดตามความก าวหน าและ การรายงานสร ปผลการด าเน นงานประจ าป ม ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งการปฏ บ ต งานในอนาคต I ม การเช อมโยงระหว างผลการประเม นการปฏ บ ต งานตาม ข อตกลงในการปฏ บ ต งานก บระบบแรงจ งใจ 19

20 SP5 การด าเน นงาน พน. ม ปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห นถ งกระบวนการ/ข นตอนในการด าเน นการตามระบบการถ ายทอดต วช ว ดและ เป าหมายจากระด บองค การส ระด บหน วยงานและระด บบ คคล อย ระหว างการสร ปผลการประเม น (ผลคะแนน) ของระด บส าน ก/กอง และระด บบ คคล เพ อขอความเห นชอบจากผ บร หารของส วนราชการภายในเด อนต ลาคม 54 ก อนสร ป บทเร ยนเพ อปร บปร งในป ต อไป ระด บความส าเร จ 82% 20

21 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด แล วเสร จ กองแผน ทบทวนแผนท ย ทธศาสตร ป ป จจ บ น แผนท ย ทธศาสตร กรมท ก.ย. และเช อมโยงระหว างกระทรวงและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ป ท ผ านมา กรม กระทรวงและภารก จหล ก/กล - กพร. - กองแผน - ผอ.กอง/ส าน ก - ผ บร หาร ค าร บรอง ระด บส ง - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก ย ทธ กรม สร ป/ทบทวนการประเม นผลป ท ผ าน - สร ปผลการด าเน นการ มา - ข อด ข อเส ย ป ญหาอ ปสรรค - ผลการด าเน นการท งหมด (กอง ข อเสนอแนะ แผน) - การด าเน นการตามค าร บรอง (กพร.) - ผลการปฏ บ ต งาน (ผอ.-ส ง ให กจ.) - ก าหนดกรอบการประเม นผลระด บ กรม-ส าน ก/กอง-ระด บบ คคล (กรอบ 4 ม ต โดย กพร.) - ก าหนดกรอบความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (โบน ส) - ก าหนดข นตอน, กรอบเวลาแล ว เสร จ (Gantt Chart), กรอบการ ประเม นผล, แนวทางการต ดตาม ความก าวหน าและการรายงานผล ค าร บรอง - กรอบการประเม นผลระด บ กรม-ส าน ก/กอง-ระด บบ คคล - กรอบเกณฑ ความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (โบน ส) - Gantt Chart 21 ต.ค. ค าร บรอง ก.ย. ป ก อนหน า Deadline พ.ย. ธ.ค. ค าร บรอง ก.ย. ป ก อนหน า

22 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด Deadline แล วเสร จ - ผ บร หาร ระด บส ง - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก จ ดท าค าร บรองและส อสารระหว าง กรมก บส าน ก/กอง ค าร บรองกรมก บส าน ก/กอง ค าร บรอง - 1 ต.ค. ถ ายทอดแล ว เสร จไม เก น 15 ต.ค. ค าร บรอง - 31 ม.ค. ผอ.กอง/ส าน ก จ ดท าค าร บรองและส อสารระหว าง ส าน ก/กองก บบ คคล (6 เด อนแรก, 6 เด อนหล ง) (ค ยก บผ ใต บ งค บบ ญชา) - ผ บร หาร ระด บส ง - กจ. - ผอ.กอง/ส าน ก กจ. 1) ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ประเม นผล - รอบเวลา - ผ ประเม น - องค ประกอบ (ผลส มฤทธ และ สมรรถนะ) - ส ดส วนคะแนน - ระด บผลคะแนน 2) ก าหนดกรอบความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (เล อนข น เล อนเง นเด อน) หมายเหต : แนวทางตามว.20 ของ ก.พ. ค าร บรองส าน ก/กองก บบ คคล 1) หล กเกณฑ 2) กรอบความเช อมโยงฯ 22 ค าร บรอง ธ.ค. ค าร บรอง ธ.ค. กจ. กจ. - 1 ส ปดาห - ก อนรอบ ก อนรอบการ การประเม น ประเม น

23 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด แล วเสร จ กจ. ประกาศหล กเกณฑ และแบบฟอร ม ท ใช ในการประเม น กพร./ กองแผน ผอ.กอง/ส าน ก - คณะกรรมการ กล นกรองฯ - ผ บร หารระด บส ง - กจ. ต ดตามความก าวหน า 6, 9, 12 เด อน - กอง/ส าน ก - บ คคล ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ ผ ใต บ งค บบ ญชา เข าท ประช มเพ อเล อนข น เล อน เง นเด อน หล กเกณฑ และ แบบฟอร มท ใช ในการ ประเม น รายงานผลความก าวหน า 6, 9, 12 เด อน - กอง/ส าน ก - บ คคล ผลการประเม น 6 เด อน แรก, 6 เด อนหล ง รายงานการเล อนข น เล อน เง นเด อน 1) ก.ย. (6 เด อนแรก) 2) ม.ค. (6 เด อนหล ง) ภายใน 1 เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา Deadline 1) ก.ย. (6 เด อนแรก) 2) ม.ค. (6 เด อนหล ง) ภายใน 1 เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา กพร./ กองแผน ประเม นผลความส าเร จประจ าป - ผ บร หาร พ จารณาผลตอบแทนตามระบบ ระด บส ง แรงจ งใจ (โบน ส) - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก รายงานประเม นผล ความส าเร จประจ าป (ข อม ลป อนกล บเพ อ ทบทวนแผนย ทธศาสตร และการถ ายทอดต วช ว ด) รายงานผลตอบแทนตาม ระบบแรงจ งใจ 23 ภายใน ต.ค. ตามแต ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ภายใน ต.ค. ตามแต ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด

24 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP6 สป. ส วนราชการต องจ ดท า รายละเอ ยดโครงการเพ อใช ใน การต ดตามผลการด าเน นงาน ให สามารถบรรล เป าหมายตาม แผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ ง ประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรร ทร พยากรให แก แผนงาน โครงการ/ก จกรรม A ม การ - แสดงรายละเอ ยดโครงการท ส าค ญ โดยม รายละเอ ยด ซ งต องประกอบด วย D o ระยะเวลาด าเน นการในแต ละก จกรรม o ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ o การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ น ๆ แสดงให เห นถ งความส าเร จในการด าเน นการตามรายละเอ ยด ของแผนงาน/โครงการ ตามท ก าหนด แสดงให เห นถ งม การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยผ านการ ต ดตามการด าเน นงานในแต ละแผนงาน/โครงการ การด าเน นงาน ระด บความส าเร จ หน วยงานในส งก ดจ ดส งรายละเอ ยดแผนงาน/โครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการ ด าเน นงาน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 26 เมษายน 2554 หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 1 รอบ 6 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 6 พฤษภาคม 2554 หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 2 รอบ 9 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 2 ส งหาคม % หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 2 รอบ 12 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 12 ก นยายน

25 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP7 สป. ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความ เส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อ เตร ยมการรองร บการ เปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข น จากการด าเน นแผนงาน/ โครงการท ส าค ญ ซ งต อง ครอบคล มความเส ยง ด านธรรมาภ บาล A แสดงเหต ผล/ว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกแผนงาน/ โครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ อย างน อยประเด น ย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป นแผนงาน/ โครงการท ได ร บงบประมาณ และม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร น น ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซ งต องน าความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป น ป จจ ยในการว เคราะห ด วย ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการว เคราะห และม ต วช ว ดความส าเร จตามแผนฯ ท ประเม นผลได ช ดเจน D ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงท ก าหนดไว L แสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ใช ในการส อสาร ท า ความเข าใจ เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถน าแผนบร หารความ เส ยงไปปฏ บ ต ได ม การรายงานความก าวหน าในการด าเน นการตามแผนบร หาร ความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย 2 ไตรมาส โดยสร ปผลการ ด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมให ข อเสนอแนะในการ แก ไข จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความ เส ยง พร อมท งแสดงผลส าเร จเปร ยบเท ยบก อนและหล ง ด าเน นการตามแผนฯ เม อส นป งบประมาณ 25

26 การด าเน นงาน พน. ก าหนดว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกแผนงาน/โครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ อย างน อยประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน และว เคราะห ความเส ยงของ แผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO และความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ต ดตามความก าวหน าคร งท 1 รอบ 8 เด อน เม อว นท 2 ม ถ นายน 2554 ต ดตามความก าวหน าคร งท 2 รอบ 10 เด อน เม อว นท 29 ส งหาคม 2554 และสร ป บทเร ยนเพ อปร บปร งแผนบร หารความเส ยงในป ต อไป ระด บความส าเร จ 92.5 ก าหนดประช มสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ในว นท 6 ต ลาคม 2554 จากน นจะได จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง เพ อให ผ บร หารให ความเห นชอบภายใน 15 ต ลาคม

27 - แต งต งคณะท างานบร หารความเส ยง พน. 3 ช ด แผนบร หารความเส ยง SP7 - น าเสนอหล กเกณฑ และข นตอนแผนบร หารความเส ยง SP7 พ.ศ (ตามแนวทาง COSO) - ต ดตามความก าวหน าคร งท 1 เม อว นท 2 ม ถ นายน ต ดตามความก าวหน าคร งท 2 รอบ 10 เด อน เม อว นท 29 ส งหาคม 2554 ประเด นย ทธศาสตร 1. การจ ดหาพล งงาน เพ อความม นคงของ ประเทศ 2. การก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง 3. การเสร มสร าง ความเข มแข งของ ภาคธ รก จพล งงาน 4. การพ ฒนา พล งงานอย างม ด ลย ภาพต อส งแวดล อม 5. การเป นองค กร สมรรถนะส งท ย ดม น ในหล กธรรมาภ บาล โครงการ ท น ามาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง 1. เสร มสร างความเช อม นและความร วมม อจากท กภาคส วนเพ อการ พ ฒนาป โตรเล ยมบร เวณรอบอ าวไทย (ชธ) 2. ผล กด นแผน PDP (สนพ.) การพ ฒนาข ดความสามารถในการควบค มค ณภาพน าม นเช อเพล ง (ธพ.) ศ นย เร ยนร พล งงานเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม 2554 (สป. สวภ. 5) 1.ส งเสร มและสน บสน นว สด อ ปกรณ เพ อการอน ร กษ พล งงาน (พพ.) 2. การส งเสร มการผล ตไฟฟ าจากช วมวล(พพ.) ปร บปร งและพ ฒนาหน วยงานของกระทรวงพล งงาน (สป. - กพร.) 27

28 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ล าด บ ช อต วช ว ด เกณฑ การให คะแนน ผลการด าเน นงาน RM 2.1 ระด บ ความส าเร จ ของร อยละ เฉล ยถ วง น าหน กในการ บรรล เป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ ภารก จหล ก/ เอกสาร งบประมาณ รายจ ายฯ ของ ส วนราชการ ผลการต ดตามรอบ 10 เด อน กรม ระด บ ชธ ธพ พพ สนพ สป (เช อมโยงก บ SP6) หมายเหต : ก าหนดต ดตามต วช ว ดรอบ 12 เด อน ในว นท 7 ต ลาคม

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information