หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร"

Transcription

1 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1

2 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย ฉบ บท 18 พ.ศ สถานการณ พล งงานพ ฒนาภาพ ในอนาคต (Scenarios) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 และ ร างแผนฯ ฉบ บท 11 กฎหมายต างๆท ม ส วน เก ยวข องก บก จการพล งงาน ความต องการ ของผ ร บบร การ / ผ ม ส วนได ส วนเส ย ความเส ยงด าน พล งงานและผลกระทบ นโยบายร ฐบาล 29 ธ นวาคม 2551 แผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ Q3 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม SP2 3 การก าหนดย ทธศาสตร ก าหนดท ศทางการท างานของกระทรวงพล งงาน ทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม ก าหนดเป าประสงค ก าหนดย ทธศาสตร และแผนท ย ทธศาสตร Q4 คณะ ผ บร หาร/ หน วยงาน ด านแผน LD1 4 การปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ต.ค. SP4 จ ดหาพล งงาน เพ อความม นคง ของประเทศ สป.พน. ก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง เสร มสร าง ความเข มแข งของ ภาคธ รก จพล งงาน พ ฒนาพล งงาน อย างม ด ลยภาพ ต อส งแวดล อม องค กรสมรรถนะส ง ท ย ดม นใน หล กธรรมาภ บาล ชธ./สนพ./ธพ./สป.พน. ธพ./สนพ./ท กกรม สป.พน./ท กกรม พพ./สนพ./ท กกรม ท กกรม/สป.พน. ท ก หน วย งาน SP4 SP5 5 การควบค มย ทธศาสตร 2 เด อน 6, 9, 12 หน วยงาน ด านแผน/ กพร.กระ ทรวงและ กรม LD4

3 เจ าภาพรห สหมวด 2 เจ าภาพ ชธ. ธพ. พพ. สนพ. สป. SP1 สป. SP2 สนพ. SP3 ธพ. SP4 ชธ. SP5 พพ. SP6 SP7 สป. สป. 3

4 หมวด 2 : ระด บความส าเร จ เฉล ย 96.36% SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 รอบเวลา SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 เฉล ย 8 เด อน % 12 เด อน % 4

5 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP1 ส วนราชการต องม การก าหนด ข นตอน/ก จกรรม และกรอบ เวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การ ระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล ม ภารก จ A D ม การจ ดท าแผนภาพ (Flowchart) ของการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เป นลายล กษณ อ กษร ระบ แต ละข นตอนของกระบวนการอย างช ดเจน ระบ กรอบเวลาในแต ละข นตอนอย างช ดเจน ระบ ผ ร บผ ดชอบในแต ละข นตอนอย างช ดเจน แสดงการถ ายทอดค าเป าหมาย (cascading) ระหว าง แผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของ กระทรวงและกล มภารก จ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากร โดยเฉพาะอย างย ง การม ส วนร วมของผ บร หารในท กระด บ L แสดงให เห นถ งการปร บปร งกระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการให ด ข นจากเด ม สามารถแสดงให เห นถ งการน าเร องเหล าน ไปใช ปร บปร ง กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ o ผลการประเม นจากผ ประเม นภายนอกองค การ o ผลการประเม นจากผ ประเม นภายในองค การ (เช น การ ประเม นองค กรตามเกณฑ PMQA เป นต น) ม ต อ... 5

6 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP1 สป. ส วนราชการต องม การก าหนด ข นตอน/ก จกรรม และกรอบ เวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การ ระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล ม ภารก จ I กลย ทธ หล กท ก าหนด ต องแสดงให เห นถ งความสอดคล อง ตามท ระบ ไว ในล กษณะส าค ญขององค กร ป 2553 ด งน o แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท รองร บความท าทายท ส าค ญของ องค กร ครอบคล มท งด านพ นธก จ ด านปฏ บ ต การ ด าน ทร พยากรบ คคล o แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท ตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การ การด าเน นงาน พน.ม Flow Chart กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และปฏ บ ต ราชการ ประจ าป (เช อมโยงก บ LD1) โดยมอบหมายแต ละกรมเป นเจ าภาพกลย ทธ ระด บความส าเร จ 100% 6

7 LD1 SP1 แผนภาพ (Flow Chart) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป / 1 ป เป าหมายเช ง ย ทธศาสตร / ต วช ว ดรายป ระยะเวลารวม 45 ว น สนย. เร มจาก กรอบ นโยบาย พน. และแผน บร หาร ราชการ แผ นด น (ประกาศใน ราชก จจา น เบกษา) พน. จ ด ประช ม 7 ว น แนวทางการ จ ดท า 5ว น แผนปฏ บ ต ราชการ + หน วยงานใน ส งก ด ว เคราะห ผลการ ประเม นจากการ จ ดท าแผนในป ท ผ านมาโดย กพร./คตป. สนย.สปพน. ว เคราะห ผล ส ารวจ จากผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กหน วยงาน หน วยงาน กรม + รสก. ทบทวน สถานการณ ภารก จ ตามงบประมาณ ประจ าป และ งบฯป ท ผ านมา 30 ว น ลด ระยะเวลา ท กหน วยงาน หน วยงานใน ส งก ด พน. จ ดท า แผนปฏ บ ต จ ดส งให สนย. 1 ว น ใช เป นกรอบใน การ จ ดท าค าขอ งบประมาณ ประจ าป ของ พน. สนย.สปพน. ตรวจแผนงาน ให สอดคล อง ก บนโยบายและ แผนบร หาร ราชการ แผ นด น น าเสนอ ปพน. ให ความ เห นชอบ 1ว น สนย. สปพน. สนย. สปพน. น าเสนอ รมว.พน. ให ความ เห นชอบ 1ว น 7

8 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP2 สนพ. ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายใน และภายนอกท ส าค ญและ สอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย างน อย ประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธ ก จของส วนราชการ ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลการ ด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยง ในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ A ม กระบวนการรวบรวมข อม ล ในแต ละประเภทข อม ลท ใช อย าง ช ดเจน ม กระบวนการว เคราะห ข อม ล ในแต ละประเภทข อม ลท ใช อย างช ดเจน D แสดงให เห นถ งป จจ ยภายในและภายนอกท น ามาใช ประกอบการวางแผนฯ อย างน อยประกอบด วย o ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ o ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย o ความเส ยงในด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม o กฎหมาย ระเบ ยบ โครงสร างส วนราชการ o ป จจ ยอ น ๆ ท ม ผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการ ปฏ บ ต งานขององค กร แสดงประเภทข อม ลในแต ละป จจ ยภายในและภายนอกท ใช ประกอบการวางแผนฯ ได อย างช ดเจน สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลและ สารสนเทศท เหมาะสม ได แก o ข อม ลท น ามาใช เป นข อม ลป จจ บ น o การรวบรวมข อม ลต องครอบคล มท กหน วยงานท เก ยวข อง o แสดงให เห นถ งการว เคราะห ท เหมาะสมก บประเภทข อม ล 8 ม ต อ...

9 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP2 สนพ. ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายใน และภายนอกท ส าค ญและ สอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย างน อย ประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธ ก จของส วนราชการ ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลการ ด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยง ในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ L แสดงให เห นถ งการปร บเปล ยน/เพ มเต มป จจ ย (ประเภท ข อม ล) ท น ามาใช ประกอบการวางแผน I สามารถแสดงให เห นว าการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ท ว เคราะห ถ งความเส ยงด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม กฎหมาย ข อบ งค บ และด านอ น ๆ ได ถ กน าไปใช ในการจ ดท า แผนธรรมาภ บาล หร อนโยบายการก าก บด แลองค การท ด การด าเน นงาน พน. ม กระบวนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ อน ามาก าหนดท ศทาง จ ดท าย ทธศาสตร และก าหนดนโยบายก าก บองค การท ด ในป 2554 ม การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเพ มเต มเร องวงการธ รก จพล งงานและผ ให บร การ และข อผ กพ นระหว างประเทศ ระด บความส าเร จ 100% 9

10 ข อม ลท ใช ประกอบการวางแผน SP2 1. การว เคราะห สภาพแวดล อม จ ดแข ง/จ ดอ อน ทร พยากรบ คคล 2. การปร บท ศทางด านพล งงาน ความต องการผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย กฎหมาย ระเบ ยบ สถานการณ พล งงาน ความเส ยง นโยบายร ฐ/การเม อง 3. การก าหนดย ทธศาสตร 4. การปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร เทคโนโลย /นว ตกรรม 5. การควบค มย ทธศาสตร ผลการด าเน นงานท ผ านมา ว ส ยท ศน /พ นธก จ ความต องการผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย สถานการณ พล งงาน กฎหมาย ระเบ ยบ นโยบายร ฐ/การเม อง 10 10

11 ต วอย างกระบวนการรวบรวมและว ธ การว เคราะห ข อม ล SP2 ป จจ ย ประเภทข อม ล แหล งข อม ล รอบการ เก บ ข อม ล ผ ร บผ ด ชอบ ว ธ การ ว เคราะห ผ ว เคราะห ใช ในข นตอน 1. จ ดแข ง และ จ ดอ อน ข อม ล สภาพแวดล อม ของหน วยงาน รายงาน ผลการ ประช ม/ ส มมนา ป ละคร ง สป.พน. สนย. การประช ม ระดม ความเห น / การว เคราะห SWOT สป.พน. สนย. / กองแผน ท กกรม ข นตอนท 1 การว เคราะห สภาพแวดล อม 2. ทร พยากร บ คคล ข อม ลด าน บ คลากรของ หน วยงาน แผนทร พยากร บ คคล รายไตร มาส, รายป คณะ ท างาน หมวด 5 การว เคราะห เช งพรรณา และสถ ต แนวโน ม สป.พน. สนย. ข นตอนท 1 การว เคราะห สภาพแวดล อม ข นตอนท 4 การปฏ บ ต งาน ตาม ย ทธศาสตร 3. ความเส ยง ข อม ลความ เส ยงด านธรร มาภ บาล แผนบร หาร ความเส ยง ป ละคร ง สป.พน. สนย. การประช ม ระดม ความเห น / ว เคราะห และ ประเม น ระด บความ ร นแรงและ โอกาสใน การเก ด ความเส ยง สป.พน. สนย. / กองแผน ท กกรม ข นตอนท 2 การปร บท ศ ทางการ ด าเน นงานด าน พล งงานของ หน วยงาน 11 11

12 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP3 ธพ. ส วนราชการต องม การวางแผน กลย ทธ ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลให สอดคล อง ก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ A ม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อย ต องครอบคล มในแต ละด าน ด งน o o การวางแผนและบร หารก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร o แผนการบร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อ สมรรถนะส ง ในสายงานหล ก o แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล L/I ม การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป การด าเน นงาน ท กกรมม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทางของ ก.พ. และทบทวน แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (เช อมโยงก บ HR3) ระด บความส าเร จ 100% 12

13 ม ต ท 2: ค ณภาพ ผ ก าหนดนโยบาย ผ ประกอบการ ประชาชน/ผ บร โภค บร หารตาม นโยบาย Rev.4 : เม.ย. 54 HR3 ว ส ยท ศน : ม งบร หารพล งงานอย างย งย น ให ประเทศชาต และประชาชนชาวไทย ม พล งงานใช อย างพอเพ ยง ม ต ท 1: ประส ทธ ผล ม ต ท 3: ประส ทธ ภาพ เสนอมาตร การท ด 5.1 ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนาพล งงานทดแทน ม ต ท 4: พ ฒนาองค กร ประเด นย ทธ- ศาสตร HR จ ดหาพล งงาน เพ อความม นคง ของประเทศ ผ ร บบร การม ส วนร วมและให ความร วมม อด านพล งงาน 13 หน วยงาน สน บสน น ประโยชน เป น ราคา พล งงาน ค ณ ค มค า ธรรม ถ ก พอเพ ยง ภาพ ปลอด ข อม ล ภ ย ช ดเจน ประโยชน แนวทาง ร วม ท ช ดเจน นโยบายด านพล งงานท ช ดเจน ต อเน อง และเหมาะสมก บสภาวะเศรษฐก จ 1. ก าหนดนโยบาย 2. ประสานความร วมม อ มาตรการและ ด านพล งงาน (ใน 3. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา กฎระเบ ยบพล งงาน และต างประเทศ) และสร างนว ตกรรม 5.2 ส งเสร ม สน บสน น การอน ร กษ พล งงาน บ คลากรม ความสามารถเพ มข น เพ มข ดความสามารถ ของบ คลากร ก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง พ ฒนาระบบ สารสนเทศ พ ฒนาระบบ สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากร บ คคล เพ อการ ต ดส นใจ เสร มสร าง ความเข มแข งของภาค ธ รก จพล งงาน ผ ร บบร การพ งพอใจ 5.3 ก าก บด แล และ ควบค ม ส งเสร มค าน ยมการ ท างานท ด ส งเสร มการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อให เป นองค กรท เป นธรรมาภ บาล พ ฒนาพล งงาน อย างม ด ลยภาพต อ ส งแวดล อม 6. ผล ตพล งงานทดแทน บ คลากรม ความพ ง พอใจเพ มข น เพ มระด บความพ ง พอใจของบ คลากร ผ ได ร บผลกระทบ/ ผ ท ค าน งถ งผลกระทบ ผล กระทบ 4. จ ดหาพล งงาน ท กประเภท องค กรสมรรถนะส ง ท ย ดม นใน หล กธรรมาภ บาล 7. จ ดการความร และ พ ฒนาบ คลากรด าน พล งงาน SP3 การ ชดเชย พ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ปร บโครงสร างส วน ราชการ เพ อม งส ความเป นเล ศ

14 กรอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท เช อมโยงก บย ทธศาสตร HR3 SP3 ประเด นย ทธศาสตร ด าน HR 1. เพ มข ด ความสามารถของ บ คลากร 2. พ ฒนาระบบสาร- สนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อ การต ดส นใจของ ผ บร หาร 3. ส งเสร มการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อให เป นองค กรท เป นธรร มาภ บาล เป าประสงค ด าน HR 1. สร าง พ ฒนา และวางแผนการส บทอดต าแหน งผ บร หาร 2. ม การสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร 3. บร หารก าล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส งในสายงานหล ก 4. ม การร กษาไว ซ งข าราชการท จ าเป นต อการบรรล เป าหมายพ นธก จ 5. ม การพ ฒนาข ดสมรรถนะบ คลากร 6. สร างว ฒนธรรมและบรรยากาศการท างานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง 1. จ ดท าฐานข อม ล (Database) ของบ คลากรให ถ กต อง เท ยงตรง และท นสม ยอย เสมอ 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. น าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการพลเร อน พ.ศ.2551 มาใช ประเม นผล 2. ม ความโปร งใสของกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล 3. เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลสามารถตอบสนองนโยบายการ ก าก บด แลองค การท ด ของภาคร ฐ 4. ม การปร บปร งระบบงานให บ คลากรม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ และการต ดส นใจ 14

15 กรอบแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท เช อมโยงก บย ทธศาสตร HR3 SP3 ประเด นย ทธศาสตร ด าน HR 4. เพ มระด บความพ ง พอใจของบ คลากร เป าประสงค ด าน HR 1. ม การส ารวจความพ งพอใจต อการด าเน นงานท เก ยวข องก บการ บร หารทร พยากรบ คคล 2. ม แผนการสร างความผาส กความพ งพอใจ 3. ม การปร บปร งระบบการยกย องชมเชย 4. ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มจาก สว สด การท กฎหมายก าหนด 5. ปร บโครงสร างส วน ราชการ เพ อม งส ความ เป นเล ศ 1. ปร บโครงสร างหน วยงานและอ ตราก าล งให สอดคล องก บภารก จ และย ทธศาสตร กระทรวง (คร งท 2) 2. ม การวางแผนและบร หารก าล งคน 15

16 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP4 ชธ. ผ บร หารต องม การส อสารและ ท าความเข าใจในเร อง ย ทธศาสตร และการน า ย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไป ปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การ ถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล A สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ผ บร หารใช ใน การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ให ก บ บ คลากร D การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ต อง ครอบคล มประเด น o การถ ายทอดกลย ทธ องค กรไปส การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ o การปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ o ต วช ว ดของแต ละแผนปฏ บ ต การ o บทบาทหน าท ของบ คลากรต อการบรรล เป าหมายองค กร L สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท บ คลากรใช ใน การแลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ในการท างาน I แสดงให เห นถ งก จกรรมในการแลกเปล ยนว ธ การปฏ บ ต ท ด ใน การน าแผนไปส การปฏ บ ต ภายในส วนราชการ การด าเน นงาน พน. ส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ด วยการประกาศนโยบาย การ จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ หน งส อเว ยน (เช อมโยงก บ LD1 และ LD4) คณะท างาน PMQA จ ดแลกเปล ยนเร ยนร เร องการน าแผนไปส การปฏ บ ต เม อว นท ธ นวาคม 2553 ระด บความส าเร จ 100% 16

17 การส อสารและถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต SP4 ส อสารและสร างความเข าใจ ปพน. ประช มมอบนโยบายและท ศทางองค กรป 2554 แก ข าราชการ พน. เม อว นท 26 มกราคม 2554 ประกาศใช แผนย ทธศาสตร พน. (พ.ศ ) ตาม บ นท ก สป. พน. ด วนท ส ด ท พน 0202/1723 ลงว นท 8 เมษายน 2554 เผยแพร ทาง website ( (ร วมก บ LD1) การน าไปปฏ บ ต จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บกรม ระด บส าน ก/กอง และระด บบ คคล และต ดตามผลต วช ว ดตามค าร บรองระด บ กระทรวง ระด บกรม (ร วมก บ LD4) จ ดท าแผนงานโครงการ/ก จกรรม และต ดตามผลการปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ ต ดตามผลต วช ว ดระด บบ คคล แลกเปล ยนเร ยนร ประช มคณะท างาน PMQA หมวด 2 จ ดแลกเปล ยนเร ยนร เร องการถ ายทอดกลย ทธ ส การปฏ บ ต เม อว นท ธ นวาคม

18 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP5 พพ. ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและ เป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/กอง) ท กหน วยงาน (ท งท เป นส าน ก/ กองท ม โครงสร างรองร บตาม กฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ A ม การจ ดท าแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ระด บ องค การ ซ งแสดงความเช อมโยง สอดคล องของว ส ยท ศน พ นธ ก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค การในด าน ต างๆ อย างครบถ วน ม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการครบท กระด บ ด งต อไปน 1. ระด บหน วยงาน (ท กส าน ก/กอง ท งส าน ก/กองท ม โครงสร าง รองร บตามกฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต งเพ อรองร บการ บร หารจ ดการภายในส วนราชการเอง) 2. ระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) - การถ ายทอดเป าหมายลงส ระด บบ คคล จะต องด าเน นการ อย างน อย 1 ส าน ก/กอง ม แผนปฏ บ ต การประจ าป หร อปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห น ถ งกระบวนการ/ข นตอนในการด าเน นการตามระบบการ ถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายจากระด บองค การส ระด บ หน วยงานและระด บบ คคล ม แนวทางการประเม นผลส าเร จตามต วช ว ดและเป าหมายท ช ดเจน ม หล กเกณฑ และว ธ การท ใช ในการจ ดสรรส งจ งใจ ท ได ร บ ความเห นชอบจากผ บร หารท งในระด บหน วยงาน (ส วนราชการ) และระด บบ คคล (ส าน ก/ กอง) ม แนวทาง/ว ธ การต ดตาม และ รายงานผลการด าเน นงานท ม ความถ เหมาะสม 18 ม ต อ...

19 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP5 พพ. ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและ เป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/กอง) ท กหน วยงาน (ท งท เป นส าน ก/ กองท ม โครงสร างรองร บตาม กฎหมาย และส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ D L ม การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป หร อ ปฏ ท น ก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ม การส อสารให บ คลากรในส วนราชการร บทราบถ งกรอบการ ประเม นผล และแผนปฏ บ ต การประจ าป หร อปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายอย าง ท วถ ง ม ข อตกลงฯ ท เป นลายล กษณ อ กษร และสามารถใช ประเม นผลได อย างเป นร ปธรรมท งในระด บหน วยงานและใน ระด บบ คคล ม การต ดตามความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการและม การ รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดและเป าหมายในแต ละ ระด บท ม ความถ เหมาะสมและกล มเป าหมายท เข าร วมในการ ด าเน นการเหมาะสม ม การสร ปประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป (ผล คะแนน) ครบท กระด บ ม สร ปบทเร ยนจากการต ดตามความก าวหน าและ การรายงานสร ปผลการด าเน นงานประจ าป ม ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งการปฏ บ ต งานในอนาคต I ม การเช อมโยงระหว างผลการประเม นการปฏ บ ต งานตาม ข อตกลงในการปฏ บ ต งานก บระบบแรงจ งใจ 19

20 SP5 การด าเน นงาน พน. ม ปฏ ท นก จกรรม (Gantt Chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห นถ งกระบวนการ/ข นตอนในการด าเน นการตามระบบการถ ายทอดต วช ว ดและ เป าหมายจากระด บองค การส ระด บหน วยงานและระด บบ คคล อย ระหว างการสร ปผลการประเม น (ผลคะแนน) ของระด บส าน ก/กอง และระด บบ คคล เพ อขอความเห นชอบจากผ บร หารของส วนราชการภายในเด อนต ลาคม 54 ก อนสร ป บทเร ยนเพ อปร บปร งในป ต อไป ระด บความส าเร จ 82% 20

21 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด แล วเสร จ กองแผน ทบทวนแผนท ย ทธศาสตร ป ป จจ บ น แผนท ย ทธศาสตร กรมท ก.ย. และเช อมโยงระหว างกระทรวงและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ป ท ผ านมา กรม กระทรวงและภารก จหล ก/กล - กพร. - กองแผน - ผอ.กอง/ส าน ก - ผ บร หาร ค าร บรอง ระด บส ง - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก ย ทธ กรม สร ป/ทบทวนการประเม นผลป ท ผ าน - สร ปผลการด าเน นการ มา - ข อด ข อเส ย ป ญหาอ ปสรรค - ผลการด าเน นการท งหมด (กอง ข อเสนอแนะ แผน) - การด าเน นการตามค าร บรอง (กพร.) - ผลการปฏ บ ต งาน (ผอ.-ส ง ให กจ.) - ก าหนดกรอบการประเม นผลระด บ กรม-ส าน ก/กอง-ระด บบ คคล (กรอบ 4 ม ต โดย กพร.) - ก าหนดกรอบความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (โบน ส) - ก าหนดข นตอน, กรอบเวลาแล ว เสร จ (Gantt Chart), กรอบการ ประเม นผล, แนวทางการต ดตาม ความก าวหน าและการรายงานผล ค าร บรอง - กรอบการประเม นผลระด บ กรม-ส าน ก/กอง-ระด บบ คคล - กรอบเกณฑ ความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (โบน ส) - Gantt Chart 21 ต.ค. ค าร บรอง ก.ย. ป ก อนหน า Deadline พ.ย. ธ.ค. ค าร บรอง ก.ย. ป ก อนหน า

22 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด Deadline แล วเสร จ - ผ บร หาร ระด บส ง - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก จ ดท าค าร บรองและส อสารระหว าง กรมก บส าน ก/กอง ค าร บรองกรมก บส าน ก/กอง ค าร บรอง - 1 ต.ค. ถ ายทอดแล ว เสร จไม เก น 15 ต.ค. ค าร บรอง - 31 ม.ค. ผอ.กอง/ส าน ก จ ดท าค าร บรองและส อสารระหว าง ส าน ก/กองก บบ คคล (6 เด อนแรก, 6 เด อนหล ง) (ค ยก บผ ใต บ งค บบ ญชา) - ผ บร หาร ระด บส ง - กจ. - ผอ.กอง/ส าน ก กจ. 1) ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ประเม นผล - รอบเวลา - ผ ประเม น - องค ประกอบ (ผลส มฤทธ และ สมรรถนะ) - ส ดส วนคะแนน - ระด บผลคะแนน 2) ก าหนดกรอบความเช อมโยง ระหว างผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานตามข อตกลงก บระบบ แรงจ งใจ (เล อนข น เล อนเง นเด อน) หมายเหต : แนวทางตามว.20 ของ ก.พ. ค าร บรองส าน ก/กองก บบ คคล 1) หล กเกณฑ 2) กรอบความเช อมโยงฯ 22 ค าร บรอง ธ.ค. ค าร บรอง ธ.ค. กจ. กจ. - 1 ส ปดาห - ก อนรอบ ก อนรอบการ การประเม น ประเม น

23 ปฏ ท นก จกรรม การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย SP5 หน วยงาน ข นตอน ผลล พธ ก าหนด แล วเสร จ กจ. ประกาศหล กเกณฑ และแบบฟอร ม ท ใช ในการประเม น กพร./ กองแผน ผอ.กอง/ส าน ก - คณะกรรมการ กล นกรองฯ - ผ บร หารระด บส ง - กจ. ต ดตามความก าวหน า 6, 9, 12 เด อน - กอง/ส าน ก - บ คคล ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ ผ ใต บ งค บบ ญชา เข าท ประช มเพ อเล อนข น เล อน เง นเด อน หล กเกณฑ และ แบบฟอร มท ใช ในการ ประเม น รายงานผลความก าวหน า 6, 9, 12 เด อน - กอง/ส าน ก - บ คคล ผลการประเม น 6 เด อน แรก, 6 เด อนหล ง รายงานการเล อนข น เล อน เง นเด อน 1) ก.ย. (6 เด อนแรก) 2) ม.ค. (6 เด อนหล ง) ภายใน 1 เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา Deadline 1) ก.ย. (6 เด อนแรก) 2) ม.ค. (6 เด อนหล ง) ภายใน 1 เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา ภายใน 2เด อน หล งจากส น รอบเวลา กพร./ กองแผน ประเม นผลความส าเร จประจ าป - ผ บร หาร พ จารณาผลตอบแทนตามระบบ ระด บส ง แรงจ งใจ (โบน ส) - กพร. - ผอ.กอง/ส าน ก รายงานประเม นผล ความส าเร จประจ าป (ข อม ลป อนกล บเพ อ ทบทวนแผนย ทธศาสตร และการถ ายทอดต วช ว ด) รายงานผลตอบแทนตาม ระบบแรงจ งใจ 23 ภายใน ต.ค. ตามแต ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ภายใน ต.ค. ตามแต ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด

24 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP6 สป. ส วนราชการต องจ ดท า รายละเอ ยดโครงการเพ อใช ใน การต ดตามผลการด าเน นงาน ให สามารถบรรล เป าหมายตาม แผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ ง ประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรร ทร พยากรให แก แผนงาน โครงการ/ก จกรรม A ม การ - แสดงรายละเอ ยดโครงการท ส าค ญ โดยม รายละเอ ยด ซ งต องประกอบด วย D o ระยะเวลาด าเน นการในแต ละก จกรรม o ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ o การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ น ๆ แสดงให เห นถ งความส าเร จในการด าเน นการตามรายละเอ ยด ของแผนงาน/โครงการ ตามท ก าหนด แสดงให เห นถ งม การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยผ านการ ต ดตามการด าเน นงานในแต ละแผนงาน/โครงการ การด าเน นงาน ระด บความส าเร จ หน วยงานในส งก ดจ ดส งรายละเอ ยดแผนงาน/โครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการ ด าเน นงาน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 26 เมษายน 2554 หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 1 รอบ 6 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 6 พฤษภาคม 2554 หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 2 รอบ 9 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 2 ส งหาคม % หน วยงานในส งก ดจ ดส งผลการด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ คร งท 2 รอบ 12 เด อน (บ นท กท พน 0207/ ) ลงว นท 12 ก นยายน

25 รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วน SP7 สป. ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความ เส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อ เตร ยมการรองร บการ เปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข น จากการด าเน นแผนงาน/ โครงการท ส าค ญ ซ งต อง ครอบคล มความเส ยง ด านธรรมาภ บาล A แสดงเหต ผล/ว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกแผนงาน/ โครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ อย างน อยประเด น ย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป นแผนงาน/ โครงการท ได ร บงบประมาณ และม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร น น ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซ งต องน าความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป น ป จจ ยในการว เคราะห ด วย ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการว เคราะห และม ต วช ว ดความส าเร จตามแผนฯ ท ประเม นผลได ช ดเจน D ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงท ก าหนดไว L แสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ใช ในการส อสาร ท า ความเข าใจ เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถน าแผนบร หารความ เส ยงไปปฏ บ ต ได ม การรายงานความก าวหน าในการด าเน นการตามแผนบร หาร ความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย 2 ไตรมาส โดยสร ปผลการ ด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมให ข อเสนอแนะในการ แก ไข จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความ เส ยง พร อมท งแสดงผลส าเร จเปร ยบเท ยบก อนและหล ง ด าเน นการตามแผนฯ เม อส นป งบประมาณ 25

26 การด าเน นงาน พน. ก าหนดว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อกแผนงาน/โครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ อย างน อยประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน และว เคราะห ความเส ยงของ แผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO และความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ต ดตามความก าวหน าคร งท 1 รอบ 8 เด อน เม อว นท 2 ม ถ นายน 2554 ต ดตามความก าวหน าคร งท 2 รอบ 10 เด อน เม อว นท 29 ส งหาคม 2554 และสร ป บทเร ยนเพ อปร บปร งแผนบร หารความเส ยงในป ต อไป ระด บความส าเร จ 92.5 ก าหนดประช มสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ในว นท 6 ต ลาคม 2554 จากน นจะได จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง เพ อให ผ บร หารให ความเห นชอบภายใน 15 ต ลาคม

27 - แต งต งคณะท างานบร หารความเส ยง พน. 3 ช ด แผนบร หารความเส ยง SP7 - น าเสนอหล กเกณฑ และข นตอนแผนบร หารความเส ยง SP7 พ.ศ (ตามแนวทาง COSO) - ต ดตามความก าวหน าคร งท 1 เม อว นท 2 ม ถ นายน ต ดตามความก าวหน าคร งท 2 รอบ 10 เด อน เม อว นท 29 ส งหาคม 2554 ประเด นย ทธศาสตร 1. การจ ดหาพล งงาน เพ อความม นคงของ ประเทศ 2. การก าก บด แล ก จการพล งงานและ ก จการท เก ยวข อง 3. การเสร มสร าง ความเข มแข งของ ภาคธ รก จพล งงาน 4. การพ ฒนา พล งงานอย างม ด ลย ภาพต อส งแวดล อม 5. การเป นองค กร สมรรถนะส งท ย ดม น ในหล กธรรมาภ บาล โครงการ ท น ามาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง 1. เสร มสร างความเช อม นและความร วมม อจากท กภาคส วนเพ อการ พ ฒนาป โตรเล ยมบร เวณรอบอ าวไทย (ชธ) 2. ผล กด นแผน PDP (สนพ.) การพ ฒนาข ดความสามารถในการควบค มค ณภาพน าม นเช อเพล ง (ธพ.) ศ นย เร ยนร พล งงานเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม 2554 (สป. สวภ. 5) 1.ส งเสร มและสน บสน นว สด อ ปกรณ เพ อการอน ร กษ พล งงาน (พพ.) 2. การส งเสร มการผล ตไฟฟ าจากช วมวล(พพ.) ปร บปร งและพ ฒนาหน วยงานของกระทรวงพล งงาน (สป. - กพร.) 27

28 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ล าด บ ช อต วช ว ด เกณฑ การให คะแนน ผลการด าเน นงาน RM 2.1 ระด บ ความส าเร จ ของร อยละ เฉล ยถ วง น าหน กในการ บรรล เป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ ภารก จหล ก/ เอกสาร งบประมาณ รายจ ายฯ ของ ส วนราชการ ผลการต ดตามรอบ 10 เด อน กรม ระด บ ชธ ธพ พพ สนพ สป (เช อมโยงก บ SP6) หมายเหต : ก าหนดต ดตามต วช ว ดรอบ 12 เด อน ในว นท 7 ต ลาคม

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2553 SP 5 หมวด 2 การวางแผน เช งย ทธศาสตร (SP) จ งหว ดม การถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 1 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.30

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 กองแผนงาน *********************************************** สาระความส าค ญ การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information