By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB)

Size: px
Start display at page:

Download "By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB)"

Transcription

1 การว เคราะห และออกแบบระบบ [System Analysis and Design : SA] Week 3: Lecture Date: 15/07/2552 Time: By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB) 1

2 การบร หารโครงการ (Project Management) โครงการ (Project) ค อ ก จกรรมท ข องเก ยวก น ม ข นตอนท ย งยาก น ง แต ม เป าหมายหร อจดประสงค ท มเ ม รสง ช ดเจน โดยจะม เวลาเร มต นและส นส ด รวมถ งการ ด าเน นการโครงการจะต องอย ภายใต ข อจ าก ด การบร หารโครงการ (Project Management) การท างานถ กควบค มอย ในเร องของเวลา, - งาน ทร พยากรมน ษย และค าใช จ าย - ทร พยากร ว ตถ ประสงค (บ คคล,งาน,งบประมาณ)

3 การก าหนดขอบเขต (Scop) หมายถ ง การท างานหร อก จกรรมน จะต องท าอะไร ม ข อก าหนด หร อม ส งใดท เก ยวข องในโครงการ มสงใ งในโ รง ร ผ ท เก ยวข องจะต องพ จารณาข อม ล 5 อย าง ค อ ส นค า (Product)( ) ค ณต องการส นค าท ม ล กษณะ/เป นอย างไร ค ณภาพ (Quality) ค ณต องการให ส นค าน นม ค ณภาพอย างไร เวลา (Time) ใช เวลาเท าไรส าหร บการผล ตส นค าน น ราคา (Cost) ต นท นหร อราคาเท าไรท ค ณสามารถจ ายได ไ ทร พยากร (Resources) จะใช ทร พยากรอะไรบ าง

4 การเล อกโครงการ เป นข นตอนแรกของการพ ฒนาระบบสารสนเทศ เช น ความเป นไปได ของโครงการ ง ต นท นในการท าโครงการ ข นตอนการบร หารและการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบโครงการ ประโยชน ท ได ร บจากการท าโครงการน การเลอกทาโครงการใดโครงการหนง โ จะตองพจารณา การค นหาโครงการท ต องการพ ฒนา การเล อกโครงการท เหมาะสม การเลอกโครงการทเหมาะสม

5 การค นหาโครงการท ต องการพ ฒนา สามารถหาข อม ลได จาก ผ บร หารระด บส ง ผ บร หารระด บกลาง/ผ จ ดการแผนก/ห วหน างาน ผ บรหารระดบกลาง/ผ จดการแผนก/หวหนางาน ผ ใช ระบบ ความส มพ นธ ระหว างบคคลก บล กษณะของโครงการ ความสมพนธระหวางบ คคลกบลกษณะของโครงการ ผ บร หารระด บส ง โครงการท ม ขนาดใหญ ม งเน นใน เช งกลย ทธ และม ระยะเวลานาน ผ บร หารระด บกลาง โครงการท ม ล กษณะเน นด านการ ปฏ บ ต งาน ปฏบตงาน ม การว เคราะห ต นทน มการวเคราะหตนท น ก าไร ผ ใช ระบบ โครงการท เน นปฏ บ ต งานได จร ง ม การใช งานได ง าย สะดวกและ ไม ย งยาก

6 การเล อกโครงการท เหมาะสม ป จจ ยท ใช ในการต ดส นใจส าหร บเล อกโครงการ ค อ ความจ าเป นขององค กรในการพ ฒนาระบบ รายช อโครงการท จะพ ฒนาระบบ แหล งทร พยากรท ม อย และสามารถน าไปใช ประโยชน ได ขนาดและงบประมาณท ใช ในแต ละโครงการ เง อนไขทางธรก จหร อป จจ ยด านอ น เงอนไขทางธ รกจหรอปจจยดานอน ๆ ท ม ผลต อองค กร ทมผลตอองคกร ผลประโยชน ท จะได ร บต อองค กร

7 การเล อกโครงการท เหมาะสม ผลล พธ ของการต ดส นใจในการเล อกโครงการ ยอมร บโครงการ (Accept Project) หมายถ ง การเร มต นจ ดท า โครงการและด าเน นการ ปฏ เสธโครงการ ปฏเสธโครงการ (Reject Project) หมายถ ง หมายถง ไม ม การพ จารณา ไมมการพจารณา โครงการน น ชะลอโครงการ (Delay Project) หมายถ ง ให ชะลอโครงการท เสนอไว ก อน ซ งอาจจะน ามาพ จารณาใหม ได ทบทวนโครงการ (Proof of Project) หมายถ ง ให ผ เข ยน โครงการน าไปแก ไขข อมล โครงการนาไปแกไขขอม ล หร อเร ยบเร ยงใหม แล วน ามาเสนอ หรอเรยบเรยงใหมแลวนามาเสนอ อ กคร งในภายหล ง

8 สาเหต ส าค ญท ส งผลต อความล มเหลว ขาดการศ กษาความเป นไปได ข อก าหนดหร อความต องการไม ช ดเจน รไม น ขาดการประสานงานท ด ขาดการควบค มท ด ไม ม มาตรการรองร บความเปล ยนแปลง ไม ยอมร บระบบ ระบบท างานผ ดพลาดบ อย ประสบการณ ท างานท ม น อย นโยบายท ไม ช ดเจน

9 การเข ยนโครงการ ในการเข ยนโครงการควรม รายละเอ ยด ด งน 1. ช อเร อง 2. ความส าค ญและท มาของป ญหา ความสาคญและทมาของปญหา เช น เชน ภม หล ง ภ มหลง 3. ว ตถ ประสงค 4. ขอบเขตของระบบงาน 5. ความต องการระบบใหม 6. ท มงานผ ร บผ ดชอบ 7. แนวทางในการพ ฒนาระบบ 8. แผนการด าเน นงาน ประมาณการใช ทร พยากร ประมาณการใชทรพยากร ประมาณการใช งบประมาณ ประมาณการระยะเวลาด าเน นการ 9. ประโยชน ท จะได ร บจากระบบงานใหม

10 แผนภ ม แกนต แกนต (Gantt Chart) ค อ แผนภ ม ท ใช เพ อแทนงานหร อก จกรรมต าง ๆ เทคน คแกนต ชาร ต เทคนคแกนตชารต (Gantt Chart) เป นแผนภ ม ท ใช ส าหร บวางแผนและก าหนดเวลาในการ ท างานของโครงการ ข อด ง ายต อการสร าง สามารถน าเสนอได ง าย ข อเส ย ไม ได แสดงความส มพ นธ ระหว างงานให เห นอย างช ดเจน ไมไดแสดงความสมพนธระหวางงานใหเหนอยางชดเจน ไม สามารถก าหนดได ว างานท ล าช าจะส งผลกระทบอย างไร ต อโครงการ

11

12 แผนภาพเพ ร ต (PERT Diagram) PERT (Program Evaluation and Review Technique) เป นการว เคราะห ข ายงานท ม กน ามาใช ก บการบร หารโครงการท จ ดเร มต น และการป ดโครงการท แน นอน ม ส วนงานย อยต าง ๆ ท ม ความส มพ นธ ก น PERT เน นเวลาการด าเน นงาน ว ตถ ประสงค ของ PERT วางแผนโครงการ ควบคมโครงการ ควบค มโครงการ บร หารทร พยากร บร หารโครงการ

13 ส ญล กษณ ท ใช สญลกษณทใช PERT

14 ตวอยาง ต วอย าง PERT

15 ต วอย าง PERT

16 สายงานว กฤต (Critical Path) เป นสายงานท ม ระยะเวลายาวนาน ท ส ด จากต วอย างค อ สายงานท 1

17 การวางแผนระบบงาน งาน ก าหนดการเร มต น ก าหนดการส นส ด งานท เก ยวข อง งาน ก าหนดการเร มต น ก าหนดการส นส ด ว นเร มต นจร ง ว นส นส ดจร ง ว นเร มต นจร ง ว นส นส ดจร ง ก าหนดป ญหา 4 พ.ค.52 N/A 4 พ.ค.52 N/A ว เคราะห ทางเล อก 2 ม.ย ก.ค.52 2 ม.ย ก.ค.52 ว เคราะห ป ญหา 4 พ.ค พ.ค.52 4 พ.ค.52 9 พ.ค.52 ว เคราะห ความต องการ 10 พ.ค.52 1 ม ม.ย พ.ค.52 3 ม.ย.52 ออกแบบทางตรรกะ 29 พ.ค.52 3 ก.ค พ.ค.52 6 ก.ค.52 ออกแบบทางกายภาพ พ ฒนาและทดสอบระบบ 14 ม.ย ส.ค.52 1 ก.ค.52 9 ก.ย ม ม.ย ส.ค.52 4 ก.ค.52 ดาเนนการ ต ดต งและบ าร งร กษา 1 ก.ย ก.ย.52 TBD TBD

18 การวางแผนระบบงาน ส ปดาห งาน A B 10 C D E E,

19 งานสมมต งานสมม ต (Pseudo-Activity or Dummy Activity) เป นก จกรรมท ไม ม ต วตนในโครงการ แต จ าเป นต องใส ไว ให การเข ยน ถ กต องก บความเป นจร ง ซ งจะใช เส น ( ) แทนงานสมม ต เช น โครงการท 1 งาน C จะเร มต นท าได เม อ งาน B ได ท าเสร จ ซ งไม จ าเป นต องให งาน A ท าเสร จ ระยะเวลาท ใช ในการท า โครงการน ค อ 7 ว น และไม จ าเป นต องม ก จกรรมสมม ต ซ งสามารถเข ยนงาน A จากหมายเลข 10 ไปย ง หมายเลข 40 ได โดยไม ต องเข ยนหมายเลข

20 งานสมมต งานสมม ต (Pseudo-Activity or Dummy Activity) โครงการท 2 งาน C จะเร มต นท าได ก ต อเม อ งาน A และงาน B ได ท า เสร จท ง 2 งาน ระยะเวลาท ใช ในการท าโครงการน ค อ 9 ว น และจะต องม ก จกรรมสมม ต ในโครงการท ใ 2 เพ อ ก าหนดล าด บการท างาน 20 Dummy

21 แบบฝ กห ด ให เข ยน Gantt Chart and PERT Diagram น.ส.ไทย คนสวย ได เสนอโครงการเก ยวก บระบบสารสนเทศด านการ ผล ต 1 ระบบ จ งได เตร ยมข อม ลและรายละเอ ยดต าง ๆ ส าหร บการ น าเสนอ เพ อให บร ษ ทท จะจ างพ ฒนาระบบ ได ทราบข อม ลเบ องต น โดย ม ก จกรรม 8 งาน ค อ Activity Detail Predecessor Duration / Days A ก าหนดป ญหาและความต องการ - 5 B ส มภาษณ อ านรายงานและแบบฟอร ม - 2 C รวบรวมและแยกยะข อม ล B 2 D ออกแบบทางตรรกะและกายภาพ A,C 3 E ว เคราะห ความค มท น A,C 4 F สร างต นแบบเบ องต น D 5 G เตร ยมเอกสารส าหร บน าเสนอ เตรยมเอกสารสาหรบนาเสนอ EF E,F 2 H น าเสนอโครงการ G 1

22 การคดคาใชจายของโครงการ ใช CPM (Critical Path Method) การค านวณหาระยะเวลาในการด าเน นงานโครงการ E,4 A,5 D,3 F,5 G,2 H, จากร ปสามารถหาเส นทางได 4 เส นทาง ค อ เส นทาง A E G H ค อ 12 เส นทาง A D F G H ค อ 16 เส นทาง B C E G H ค อ 11 เส นทาง เสนทาง B C D F G H ค อ คอ 15 ระยะเวลาของโครงการ ค อ ค าท มากท ส ดในท กเส นทาง ค อ 16 ว น

23 การคดคาใชจายของโครงการ ใช CPM (Critical Path Method) การค านวณหาระยะเวลาในการด าเน นงานโครงการ E,4 A,5 D,3 F,5 G,2 H, เส นทางว กฤต ค อ เส นทาง A D F G H ค อ 16 เวลาย ดหย น ค อ เส นทาง B C E G H ค อ 11 สามารถท างานล าช าได สามารถทางานลาชาได 5 ว น วน

24 การเร งโครงการ เป นการควบค มโครงการให ส าเร จตามเวลาท ได ก าหนดไว จ าเป นต องม การควบคมก จกรรมในสายงาน ม รรมในส ง น ว กฤตให เป นไปตามท ได วางแผนไว โดยม ความต องการเร งโครงการให เสร จเร วข น สามารถท าได ด วยการเร งก จกรรมภายในสายงาน ว กฤต

25 ต วอย างของการเร งก จกรรม

26 ต วอย างของค าใช จ ายในการเร งโครงการ

27 การค ดค าใช จ ายของโครงการ CPM (Critical Path Method) การค านวณหาเวลาท เหมาะสมของระยะเวลาโครงการและการค ด ค าใช จ าย ด งต วอย าง น.ส.ไทย คนสวย ได เสนอโครงการเก ยวก บระบบสารสนเทศด านการ ไดเสนอโครงการเกยวกบระบบสารสนเทศดานการ ผล ต 1 ระบบ ซ งได ก าหนดระยะเวลาและค าใช จ ายของโครงการไว แล ว แต เม อถ งเวลาปฏ บ ต จร งม ป ญหาเก ดข น จ งต องการเร งโครงการให เสร จ เรวขน ซ ซงจะตองเสยคาใชจายเพมขน ส ใช ด งตาราง งาน เร มหล งจากงาน ระยะเวลาท างาน /ส ปดาห ลดเวลาได ต าส ด/ส ปดาห ค าใช จ ายต อส ปดาห A B C B D A,C E AC A,C F D G E,F H G 1 - -

28 การค ดค าใช จ ายของโครงการ CPM (Critical Path Method) จากตารางจงตอบค าถามด งน จงค านวณระยะเวลาในการด าเน นงานโครงการก อน จงคานวณระยะเวลาในการดาเนนงานโครงการกอน เร งโครงการ ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลาเท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ถ าต องการเส ยค าใช จ ายเพ มข นไม เก น 1,500 บาท สามารถเร งโครงการให แล วเสร จภายในก ส ปดาห และลดจ านวนระยะเวลาการท างานใดบ าง

29 ระยะเวลาในการด าเน นงานโครงการก อนเร งโครงการ E,4 A,5 D,3 F,5 G,2 H, จากร ปสามารถหาเส นทางได 4 เส นทาง ค อ เส นทาง A E G H ค อ 12 เส นทาง A D F G H ค อ 16 เส นทาง B C E G H ค อ 11 เส นทาง เสนทาง B C D F G H ค อ คอ 15 ระยะเวลาของโครงการ ค อ ค าท มากท ส ดในท กเส นทาง ค อ 16 ส ปดาห

30 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ค านวณหาเส นทางว กฤต ได เส นทางต าง ๆ ค อ สาย ก. เส นทาง A E G H = = 12 สาย ข. เส นทาง A D F G H = = 16 สาย ค. เส นทาง B C E G H = = 11 สาย ง. เส นทาง B C D F G H = = 15 การเร งโครงการให เสร จเร วท ส ดต องเร งเส นทางว กฤต ค อสาย ข. ค าใช จ ายต อส ปดาห ท เพ มข น ม ด งน ถ าลดเวลาท งาน A เส ยค าใช จ าย 500 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน D เส ยค าใช จ าย 150 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน F เส ยค าใช จ าย 250 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน G เส ยค าใช จ าย 600 บาทต อส ปดาห เม อพ จารณาค าใช จ ายต าส ด ค อ 150 บาท ด งน นละเวลาในการท างานของ D

31 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ค านวณหาเส นทางว กฤตจากการลดเวลา D ได เส นทางต าง ๆ ค อ สาย ก. เส นทาง A E G H = = 12 สาย ข. เส นทาง A D F G H = = 15 สาย ค. เส นทาง B C E G H = = 11 สาย ง. เส นทาง B C D F G H = = 14 การเร งโครงการให เสร จเร วท ส ดต องเร งเส นทางว กฤต ค อสาย ข. ค าใช จ ายต อส ปดาห ท เพ มข น ม ด งน ถ าลดเวลาท งาน A เส ยค าใช จ าย 500 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน F เส ยค าใช จ าย 250 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน G เส ยค าใช จ าย 600 บาทต อส ปดาห เม อพ จารณาค าใช จ ายต าส ด ค อ 250 บาท ด งน นละเวลาในการท างานของ F

32 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ค านวณหาเส นทางว กฤตจากการลดเวลา F ได เส นทางต าง ๆ ค อ สาย ก. เส นทาง A E G H = = 12 สาย ข. เส นทาง A D F G H = = 14 สาย ค. เส นทาง B C E G H = = 11 สาย ง. เส นทาง B C D F G H = = 13 การเร งโครงการให เสร จเร วท ส ดต องเร งเส นทางว กฤต ค อสาย ข. ค าใช จ ายต อส ปดาห ท เพ มข น ม ด งน ถ าลดเวลาท งาน A เส ยค าใช จ าย 500 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน F เส ยค าใช จ าย 250 บาทต อส ปดาห สามารถลดได อ ก 1 ส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน G เส ยค าใช จ าย 600 บาทต อส ปดาห เม อพ จารณาค าใช จ ายต าส ด ค อ 250 บาท ด งน นละเวลาในการท างานของ F

33 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ค านวณหาเส นทางว กฤตจากการลดเวลา F ได เส นทางต าง ๆ ค อ สาย ก. เส นทาง A E G H = = 12 สาย ข. เส นทาง A D F G H = = 13 สาย ค. เส นทาง B C E G H = = 11 สาย ง. เส นทาง B C D F G H = = 12 การเร งโครงการให เสร จเร วท ส ดต องเร งเส นทางว กฤต ค อสาย ข. ค าใช จ ายต อส ปดาห ท เพ มข น ม ด งน ถ าลดเวลาท งาน A เส ยค าใช จ าย 500 บาทต อส ปดาห ถ าลดเวลาท งาน G เส ยค าใช จ าย 600 บาทต อส ปดาห เม อพ จารณาค าใช จ ายต าส ด ค อ 500 บาท ด งน นละเวลาในการท างานของ A

34 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร ค านวณหาเส นทางว กฤตจากการลดเวลา F ได เส นทางต าง ๆ ค อ สาย ก. เส นทาง A E G H = = 11 สาย ข. เส นทาง A D F G H = = 12 สาย ค. เส นทาง B C E G H = = 11 สาย ง. เส นทาง B C D F G H = = 12 การเร งโครงการให เสร จเร วท ส ดต องเร งเส นทางว กฤต ค อสาย ข. และสาย ง. ถ าเล อกสาย ข. สามารถลดจ านวนว นการท างานได ท งงาน A และ G จ านวน 1 ส ปดาห เส ยค าใช จ าย = 1,100 บาท ท าให เส นทางน เหล อการท างาน 10 ส ปดาห ถ าเล อกสาย ง. สามารถลดจ านวนว นการท างานได ท งงาน B และ G จ านวน 1 ส ปดาห เส ยค าใช จ าย = 1,000 บาท ท าให เส นทางน เหล อการท างาน 10 ส ปดาห หมายเหต เส นทางสาย ง. ไม สามารถลดงาน C ได อ กเน องจาก เส นทางสาย ข. ลดการ ท างานได แค 10 ส ปดาห และเส นทาง ง. ท เล อกลดเส นทาง G เน องจากสามารถลดการ ท างานได ท งเส นทางสาย ข. และสาย ง.

35 ถ าต องการเร งโครงการให เสร จเร วท ส ด จะใช ระยะเวลา เท าไร และต องเส ยค าใช จ ายเพ มข นเท าไร สร ปการปร บระยะโครงการและค าใช จ ายท เพ มข น ข น ขน งานท งานท ควรลดระยะเวลา ตอนท เล อก ระยะเวลารวมของงานตามเส นทางล งลดงาน ก 12 ข 16 ค 11 ง 15 ค าใช จ ายเม อลด คาใชจายเมอลด ค าใช จ าย คาใชจาย ระยะเวลา สะสม 1 A, D, F หร อ หรอ G D A, F หร อ G F A, F หร อ G F A หร อ G A ,150 5 A หร อ G A ,650 B, C หร อ G B ,050 เส นทาง ข. เล อก G G ,650 เส นทาง ง. เล อก G

36 ถ าต องการเส ยค าใช จ ายเพ มข นไม เก น 1,500 บาท สามารถเร งโครงการให แล ว เสร จภายในก ส ปดาห และลดจ านวนระยะเวลาการท างานใดบ าง ถ าต องการเส ยค าใช จ ายเพ มข นไม เก น 1,500 บาท สามารถเร งโครงการให แล วเสร จ ภายใน 12 ส ปดาห (จากตาราง) และลดจ านวนระยะเวลาการท างานได เร วข น = 4 ส ปดาห โดยเส ยค าใช จ าย 1,150 บาท และงานท เร ง ค อ งาน D เร งท างานให เร วข น 1 ส ปดาห งาน F เร งท างานให เร วข น 2 ส ปดาห งาน A เร งท างานให เร วข น 1 ส ปดาห สามารถเข ยนแผนภาพเพ ร ตได ด งน E,4 A,4 D,2 F,3 G,2 H,

37 แบบฝ กห ดท ายบทท 3 1. จากตาราง ให น กศ กษา ท าการ สร างแผนภ ม แกนต สร างข ายงานเพ ร ต โครงการน ใช เวลาในการ ด าเน นงานก ว น เสนทางวกฤตคอ ส เส นทางใด ประกอบด วย ก จกรรมใดบ าง ก จกรรม ก จกรรมท ต อง เสร จก อน เวลา (ส ปดาห ) A - 5 B - 6 C A 3 D A 5 E B 9 F B 12 G C,E 2 H DG D,G 8 I F,G 11 J H,I 5 K I 5

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

การจ ดการโครงการ (Project management)

การจ ดการโครงการ (Project management) การจ ดการโครงการ (Project management) โครงการ (Project) หมายถ ง ก จการท ม ว ตถ ประสงค ช ดเจน สามารถกาหนดเวลาเร มต นและส นส ดได ดาเน นงาน อย ภายใต ข อจาก ดของงบประมาณ, เวลาของงานต างๆ และค ณภาพของงานตามท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ ความยากในการพ ฒนาซอฟต แวร ผ ใช ไม ทราบว าตนเองต องการอะไรก นแน ผ พ ฒนาต องข ดค ยความต องการของผ ใช ออกมา และเร ยบเร ยงให ช ดเจน ความเปล ยนแปลงในด านเทคโนโลย เช น ฮาร

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร plan20@doae.go.th, plan0303@hotmail.com ว นท 3 ก

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 ความส าค ญของการจ ดการโครงการ โครงการ (Project) หมายถ ง กล มงานหร อก จกรรมท ม ความต อเน องและม ความส

More information

การบร หารโครงการ. (Project Management) โดย อาจารย สมส ณ ย ดวงแข สถาบ นว จ ยและให ค าปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สมส ณ ย ดวงแข V2.5.

การบร หารโครงการ. (Project Management) โดย อาจารย สมส ณ ย ดวงแข สถาบ นว จ ยและให ค าปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สมส ณ ย ดวงแข V2.5. การบร หารโครงการ (Project Management) โดย อาจารย สมส ณ ย ดวงแข สถาบ นว จ ยและให ค าปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1 การบร หารโครงการ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโครงการ ความหมายโครงการ/ต วอย างโครงการ

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information