วารสารว ชาการและว จ ย มทร.พระนคร ฉบ บพ เศษ

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารว ชาการและว จ ย มทร.พระนคร ฉบ บพ เศษ"

Transcription

1 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference โมเดลป ญหาป บสมด ลท พยโดยทบทวนเง อนไขคมส มพ นธ กณ ศ กษา โคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด Resource Constrained Project Scheduling by Review Relationship Option Case Study Orthopaedics Building Renovate Project, Ramathibodi Hospital เอกอน นต อ นทท พย 1* และ วชภ ม เบญจโอฬา 2 1 น กศ กษา 2 องศาสตาจาย หล กส ตกาบ หางานก อส างและธาณ ปโภค ส าน กาว ศวกมศาสต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นา จ งหว ดนคาชส มา บทค ดย อ กางแผนจ ดสท พยเป นส งท ส าค ญต อแผนงานก อส างอย างมเพาะ ท พยท ใช ในก จกม งานก อส างเป นส งท ม จ ด กาจ ดสท พยให เพ ยงพอก บท กก จกมในโคงกาเป นห วใจส าค ญต อคมส าเ จ ของโคงกา แต โดยท วไปแล ว พบว าม คมผ นผวนของจ านวนท พยท ใช แตกต างก นในแต ละช วงเวลา ผ งแผน จ าเป นต องป บแผนงานซ งเ ยกว าป บสมด ลท พย เพ อลดคมผ นผวน ห อเพ อให ม ะด บคมต องกาใช ท พยค อนข างคงท อย างไก ด กาป บสมด ลท พยโดยกาใช กาค านวณด วยม อเป นส งท ค อนข างล าบและ ใช เวลานาน ป จจ บ นจ งม กาพ ฒนาแก ป ญหาป บสมด ลท พยด วยกาส างโมเดลในโปแกมสเปช ต เช น ไมโคซอฟ ทเอ กเซล ท าให มาถหาค าตอบ ท ม คมซ บซ อนได เป นอย างด หเาพ จาณาเพ มต วแป ทางเล อกคมส มพ นธ แบบต างๆเข าไปในแบบจ าลองเช น คมส มพ นธ แบบ SS(Start To Start), FF(Finish To Finish) ห อ NO(No Relation) จะเป นกาส างโอกาสให กาหาค าตอบท ได จแบบจ าลองย ดหย นข น ได จ านวน ค าตอบท ด มข น ซ งส งผลให แบบจ าลองน ม กาป บสมด ลท พยท ใช ตลอดโคงกาได ด ย งข น bstract Resource leveling schedule is important for construction planning process very much, because quantity of resource such as labors is limited. The optimal solution to allocate enough resource for every activity is main principle for project successful. But in ordinary, they always observe that have different quantity of resource every time periods, is called of Resource fluctuation. So, planners have to adjust first schedule is called of Resource Leveling. This method necessary for decrease resource fluctuations or make uniformly resource demand level. However, normal method (heuristic method) to solve this problem is difficult and use much time. So in present,there is new developed method by create model in spreadsheet computer programs such as Microsoft Excel. This new method can solve very complex resource leveling problem well..so in this research if we add vary relationship options such as SS (Start-To-Start),FF (Finish-To- Finish) or NO (No Relation) for activity in model, objective is increasing optimal solution flexibly and output solution is better than El Rayes & Jun s Model. We can discover for optimal solution from this new model that received uniformly resource demand level of project schedule in the end าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ ค าส าค ญ : โมเดล กางแผนจ ดสท พย กาป บสมด ลท พย ทางเล อกคมส มพ นธ Keywords : Model, Resource llocation, Resource Leveling.Relationship Option, Optimization * ผ น พนธ ปะนงานไปษณ ย อ เล กทอน กส โท

2 600 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 1. บทน า ษ ท ค ป ญหาขาดแคลนท พยแงงานในงานก อส าง ห อ แงงานไม เพ ยงพอในช วงท ม คมต องกา ใช ส งส งผลให จะต องม กางแผนงานในกาจ ดสท พย ว ธ กาแก ป ญหาค อต องว เคาะห กาใช ท พย และ ท าป บะด บกาใช ท พย(Resource Levelling) เพ อให ม ะด บกาใช ท พยม คมสม าเสมอตลอด ะยะเวลาโคงกา เน องจล กษณะของกาป บสมด ลน ค าตอบท เป นไปได น นม จ านวนม ว ธ กาหาค าตอบท เหมาะสม โดยกาน าหล กกาว จ ยด าเน นงาน(Operation Research)และคมมาถในกาค านวณของโปแกมคอมพ วเตอ มาส างเป นต วแบบถ อว าเป นแนวทางท ใช ก นแพ หลายและถ กพ ฒนามาอย างต อเน อง กาป บแก แผนงานก อส างโดยเปล ยนแปลง ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมเช น จแบบ Finish-toStart (FS) เป นแบบFinish-to-Finish (FF), Start -to-start (SS) และ No Relation (NO) เป นต น จะม ผลโดยตง ต อคมสมด ลของะด บกาใช ท พย ซ งจะเพ มโอกาสให ได แผนงานผลล พธ ท ด ย งข น ในงานว จ ยน เป นกาพ ฒนาต วแบบป ญหาป บะด บกาใช ท พย โดยกณ ต วอย างม ป ญหาเป นกา ใช แงงานในโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ซ งม ป ญหาใช แงงานในก อส าง ไม สม าเสมอ ท าให แงงานไม เพ ยงพอในบางช วงเวลา โดยผ ว จ ยจะใช คมมาถของโปแกม สเปตช ตเอ กเซล และ หล กกาข นตอนทางพ นธ กม มาช วยเพ อให โมเดลม คมมาถในกาพ จาณาต ดส นใจเล อก ห อ ทบทวน เง อนไขคมส มพ นธ ของก จกมต างๆเพ อท าให ได แผนงานท ม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยและมาถน าไปใช ก บงานโคงก อส างได จ ง 2. ว ธ กาทดลอง า ท ผ านมาม กาว จ ยท ได พ ฒนาโมเดลป ญหาป บสมด ลท พย เช น Hegazy(1999)ได เสนอโมเดล ป ญหาป บสมด ลท พยซ งได เสนอด ชน กาใช โมเมนต ของคมผ นผวนน อยท ส ด จสมกา(1) K Minimize ( Mxk + Myk ) Mx = My = (1) k T ( rt)2 (2) [ rt * (t-d) ] (3) t T t ต อมาในงานว จ ยท น าสนใจของ El-Rayes and Jun(09) พวกเขาจ งได เสนอว ธ กาว ดค าคมสมด ลของ ะด บ กาใช ท พ ยแบบใหม ท ม งเน น ไปท ก าลด ป ทงท ไ ม ม ป ะส ท ธ ภ าพในกาใช ท พ ย(Minimize Undesirable resource) โดยได เสนอค าด ชน ท ใช ว ดคมไม ม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยเป น 2 ปะเภทค อ RRH และ RIDและท า Minimization ค าผลวมแบบถ วงน าหน กของด ชน RRH และ RID ก บะด บกาใช ท พยส งส ด MRD จ ดปะสงค ของแบบจ าลองในงานว จ ยน ค อกาท าให ค าด ชน RRH และ RID ต าท ส ด ซ งแสดง ถ งกาม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยได ด ท ส ด ค า RRH (Release & Rehire) ค อ ด ชน ว ดผลวมจ านวนท พยท ต องปล อยให ว างงานช วคาวในช วงท กาใช งานต าแล ล บมาใช อ กในช วงคมต องกาใช กล บเพ มข นมา RRH = H - MRD = HR 2 - MRD (4)

3 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 601 กาใช HR = [ r 1 + T 1 t r t - r t+1 + r T ] (5) MRD = Max ( r 1,r 2,r 3,r 4,...,r T ) (6) RID (Resource Idle Day) ค อ ด ชน ว ดผลวมจ านวนท พยท ว างงานอ นเน องคมผ นผวนของะด บ RID = T t [r t -Min(Max(r 1,r 2,,r t ),Max(r t,r t+1,, r T ) )] () โดยท H ค อผลวมจ านวนท พยปะจ าว นท ต องกาเพ มข น MRD ค อจ านวนท พยปะจ าว นท ต องกามท ส ด HR ค อผลวมคมผ นผวนายว นของคมต องกาใช ท พย r t ค อจ านวนท พยท ต องกาปะจ าว นท t T ค อ Total Project Durations อย างไก ตามพบว าโมเดลป ญหาป บสมด ลกาใช ท พยแบบเด มท ผ านมา ปะกอบด วยก จกมท ม คมส มพ นธ ะหว างก จกมแบบ Finish-to-Start (FS) แต เพ ยงอย างเด ยวเท าน น ท งท ในกาปฏ บ ต จ ง กา งแผนโคงกาอาจก าหนดเล อกใช คมส มพ นธ ได หลหลายแบบ ได แก Finish-to-Finish (FF), Start -to-start (SS) และ No Relation (NO) เป นต น โมเดลป ญหาของงานว จ ยน ม กาป บป งงานของ El-Rayes and Jun(09) ด วยกาเพ มต วแปกาเล อก คมส มพ นธ โดยน าข อม ลต วอย างโจทย จโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด มาใช เน องจ เป นโคงกาท ม จ านวนก จกมพอเหมาะไม มไม น อยเก นไปบางก จกมมาถป บเง อนไขคมส มพ นธ ได โดยไม ข ดแย งก บคมเป นจ งโดยม สมม ต ฐานงานว จ ยท ว าเม อใช โมเดลท พ ฒนาใหม น ป บสมด ลท พยโคงกาจะ แก ป ญหาจ ดสท พยท ไม สม าเสมอเพ อให ได แผนงานท ด ย งข น โคงก อส างป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด น ม งบปะมาณโคงกาเป นจ านวนเง น 58 ล านบาท ะยะเวลาโคงกา 1 ว น ด าเน นงานก อส างโดยบ ษ ท ปฐมเฟอ น เจอ (199) จ ด ล กษณะงาน เป นกาป บป งพ นท ใช สอยเด มของช นท 1 ให ม คมสะดวกสบายและท นสม ยข นต อกาให บ กาผ ป วยแผนกออ โธพ ด กส ด งายละเอ ยดในตาางท สมกาของโมเดลป ญหา ส วนปะกอบหล กของโมเดลน แบ งเป น 4 ส วนได แก ต วแปต ดส นใจ(Decision Variable),ฟ งก ช น ว ตถ ปะสงค (Objective Function),ฟ งก ช นข อจ ด(Constraint Function) และ ว ธ กาหาค าตอบ(Solving lgorithms) ซ งายละเอ ยดของส วนปะกอบหล กของโมเดลท ส างข นม ด งน าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

4 602 ษ ท ค าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 ปท 1 ปงานโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ตาางท 1 แสดงายละเอ ยดข อม ลก จกมของโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด Description B C D E F G H I J K L M N O P งาน อถอนโคงส างและต ดต อว ศวกม งานเเข มเจาะภายในอาคา งานหล อฐานและตอม อ งานถมด นป บพ นท และหล อพ น คสล.ใหม งานก ออ ฐ-ฉาบป นผน ง งานต ดต งโคงผน งเบา-โคงฝ าเพดาน งานต ดต งแผ นผน งเบา-แผ นฝ าเพดาน งานต ดต งปะต -หน าต าง งานป กะเบ องยาง งานป กะเบ องห องน า และ ต ดต งส ขภ ณฑ งานตกแต งภายใน - งานไม งานเด นท อส ขาภ บาลและท อด บเพล ง งานทดสอบแงด นท อส ขาภ บาลและท อด บเพล ง งานต ดต งห วฉ ดน า-ต ด บเพล ง-ป มน า งานเด นท อ Conduit ะบบไฟฟ าและะบบส อ งาน อยยไฟในะบบไฟฟ าและะบบส อ-งานต ดต งางWireway-งานต ดต งต Load Panel งานต ดต งโคมไฟ-สว ทช -ปล กไฟฟ า-เต า บส ญญาณTV-โทศ พท -LN งานต ดต งท อ Duct - ห วจ าย Fresh ir- ช อง Exhaust งานต ดต ง HU และ FCU -ท อน าเย น-ท อน าท ง งานต ดต ง Chiller - Pump และอ ปกณ ควบค ม งานต ดต อล วเก า และ ต ดต งล วใหม งานเด นท อก าซออกซ เจน-ท อไนต ส งานต ดต งอ ปกณ ห วจ ายก าซ และ ต ดต งป มอาศอ ด งานทดสอบแงด นท อก าซออกซ เจน-ท อไนต ส า ctivity Q R S T U V W X Duration Resource Predecessors B C,D E,D F G D G,I H,J L M,G O G,P R,G S U,G V W ต วแปต ดส นใจ ก าหนดให เป น 2 กล มค อ กล มเวลาเ มของก จกม(ctivity Start Time) จะเป นค าตอบท ใช ก าหนดเวลาของแผนงานซ งเวลาเ มของก จกมเหล าน จะเป นไปตามเง อนไขของก จกมท ก าหนด เสม อนเป นกา ป บเล อนก าหนดเวลาเ มของก จกมต างๆเป นล าด บภายในะยะเวลาโฟลทท ก จกมน นม อย กาค านวณ CPM จะ

5 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 603 ท าให ได ะยะเวลาของโคงกาท งหมดและก าหนดเวลาเ มของก จกมย งท าให ได ะด บกาจ ดสท พยอ ก ด วย ต วแปต ดส นใจ1: S i = เวลาเล อน(Shifting time) ของก จกมท i ST i = ES i + S i (8) โดยท ST i = เวลาเ มของก จกมท i S.i = เป นต วเลขจ านวนเต มท มกว าห อเท บศ นย ต วแปต ดส นใจอ กกล มค อกล มกาเล อก ปแบบคมส มพ นธ (Relationship Options) เป นก าหนดให คมส มพ นธ ะหว างก จกมบางอ นมาถม ทางเล อกต างๆก นได ซ งผลของ ปแบบคมส มพ นธ ท ถ กเล อกจะ น าไปใช ในกาค านวณ CPM ต อไป ต วแปต ดส นใจ 2: กาเล อก ปแบบคมส มพ นธ x ihj = ต วแป Binary ท ใช ทางเล อกท j ของ ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมท i และ predecessors ของ i ต วท h โดยท S j x ih = 0,1 ; I (9) ฟ งก ช นว ตถ ปะสงค (Objective Function) ก าหนดให เป นแบบ Multi-Objective ท ม ค าถ วงน าหน กโดย ป บป งจงานของ Hegazy(1999) และ El-Rayes and Jun(09) Total Score=Minimize (w 1 M x + w 2 MRD+w 3 RRH+ w 4 RID+w 5 T) () โดยท w 1,w 2,w 3,w 4,w 5 ค อค าถ วงน าหน กตามคมส าค ญของว ตถ ปะสงค ย อยและเพ อกาป บสเกลของต วเลขซ ง ก าหนดให ค าเ มต นเท บ 0.0,,1, และ 30 ตามล าด บ ฟ งก ช นข อจ ด(Constraint Function)แบ งออกเป นกล มเง อนไขคมส มพ นธ ปแบบต างๆและกล ม เง อนไขท วไป ด งน :กล มเง อนไขคมส มพ นธ FS: ST i FT h ; h (11) SS: ST i ST h ; h (12) FF: FT i FT h ; h (13) :กล มเง อนไขท วไป T = Max(FT i ) (14) FT i ST i + D i (15) โดยท ST i เวลาเ มของก จกมท i ท ป บเล อนแล ว FT i เวลาแล วเส จของก จกมท i h ก จกม predecessors ของก จกมท i T ะยะเวลาของโคงกาท ก าหนด D i ะยะเวลาของก จกมท i ว ธ กาหาค าตอบ(Solving lgorithms) โมเดลป ญหาท พ ฒนาข นใหม น ได ถ กส างข นด วยโปแกม Microsoft Excel และได เล อกใช ว ธ กาหาค าตอบแบบ Genetic lgorithms (Gs) โดยโปแกมส าเ จ ปค อ Evolver TM ของบ ษ ท Palisade Corp. ซ งเป นโปแกม dd-in ใน Microsoft Excel าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

6 604 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท กาส างโมเดลด วยสเปตช ต า ษ ท ค โมเดลป ญหาน จะถ กส างบนโปแกมสเปตช ตโดยจะถ กบ นท กเป นไฟล ท ม แผ นงาน(Sheet)แผ นเด ยวโดย ในแต ละเซลของแผ นงานจะใช ป อนส ตของสมกาต างๆท ต องค านวณ และเพ อให เข าใจโมเดลได ง ายในพ นท แผ น ค านวณจะ ม ส วนกาค านวณค าเวลา,ส วนแสดงบา ชา ทของแต ละก จกมและส วนของกาค านวณค า ฟ งก ช น ว ตถ ปะสงค ด วยท งหมดโดยแสดงในล กษณะตาาง กาน าเข าข อม ล เท มเพลตของแผนงานค อพ นท ส าห บป อนข อม ลน าเข าจผ ใช งาน เป นต วโจทย ป ญหาแผนงานโคงกาท ต องกาหาค าตอบ ข อม ลท ต องน าเข าได แก ายช อก จกม ะยะเวล จกม จ านวนท พยท ใช ต อว น และ คมส มพ นธ ะหว างก จกม ซ งเป นข อม ลพ นฐานในกาจ ดท าแผนงานก อส าง คมส มพ นธ ะหว างก จกมเป นข อม ลท แสดงแทนด วย Predecessors ได ต งแต ศ นย ถ งมก จกม โดย ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมก บPredecessors ก าหนดให ม ค าต งต นแบบ Finish To Start (FS) นอกจน เน องจเป าหมายของกาส างโมเดลน ม คมมาถพ จาณาคมส มพ นธ ท เหมาะสมได จ งก าหนดให ก จกมใดๆมาถม ทางเล อกของก จกมได ไม เก นสองทางเล อกเพ อไม ให ขนาดของโมเดลใหญ เก นไป โดยทางเล อก คมส มพ นธ ใดๆอาจม ปแบบเป น FS หมายถ ง Finish To Start ท เป นค าต งต น, SS หมายถ ง Start To Start, FF หมายถ ง Finish To Finish ห อ No หมายถ ง ไม ม คมส มพ นธ ในโมเดลน ผ งแผนมาถก าหนดทางเล อกของคมส มพ นธ ท เหมาะสมท ส ดให เป นค าตอบโดยท แต ละค คมส มพ นธ ของก จกมไม จ าเป นต องม ทางเล อกเด ยวเสมอไป กาค านวณค าเวลา ส วนของกาค านวณค าเวลา แบ งเป นส วนแสดงค าเวลาท ส าค ญ 6 ค า ได แก ST (Starting Time),FT (Finish Time),LS (Lasted Started),LF (Lasted Finished),TF (Total Float)และ FF (Free Float) กาค านวณค าเวลาของแต ละก จกมเป นพ นฐานของกาท าแผนงานโคงก อส าง ด วยว ธ กาค านวณ แบบ CPM (Critical Path Method) โดยกาค านวณเหล าน จะเป นกาแสดงผลกาค านวณท อ างอ งมาจข อม ล น าเข า และช ดค าตอบท เป นไปได ด งน นค าเวลาท ต องค านวณเหล าน จะม กาป บแต งส ตให สะท อนค าเวลาเล อน (Shifting Time) และกาเล อกทางเล อกคมส มพ นธ ด วยเง อนไขคมส มพ นธ เช งเวลา มาถส างเป นส ตค านวณ ในสเปตช ตได ด งน (1) กณ FS และไม ม ทางเล อก : กาค านวณขาไป STi = Max (FTh) + Si; h (16) ต วอย างเช น ก จกม F ม Predecessors เป นก จกม และ D จะได ว า STF = Max (FT, FTD) + SF กาค านวณขล บ LFi = Min (LSk) ; k (1) ต วอย างเช น ก จกม F ม Successors เป นก จกม G จะได ว า LFF = Min (LSG) โดยท i = ก จกมท ก าล งพ จาณา h = ก จกม predecessors ของก จกม i k = ก จกม successors ของก จกม i

7 RMUTP Research Journal Special Issue The 5th Rajamangala University of Technology National Conference D 605 F ค G ปท 2 บา ชา ทแสดงค ค มส มพ นธ ของก จกม F และก จกมอ นท เก ยวข อ า ษ ท (2) กณ ทางเล อก FS ก บ No: กาค านวณขาไป STi = Max (FTh* xihj) + Si; h (18) ต วอย างเช น ก จกม E ม Predecessors เป นก จกม และ D โดยม ทางเล อกของคมส มพ นธ กบ ก จกม D เป น FS ห อ No จะได ว า STE = Max (FT,FTD * xied1) + SE กาค านวณขล บ ในขณะท ก จกม D ม Successors เป นก จกม E,F,I จะได ว า LFD = Min (LSE + xed2* BN, LSF, LSI ) โดยท xihj = Binary Integer (0 ห อ 1) แทนกาไม เล อกห อเล อก BN = ต วเลขเต มบวกท ม คา มๆเม อเท ยบก บะยะเวลาโคงกา เช น 1,000 ว น D E F I ปท 3 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม E-D และก จกมอ นท เก ยวข อง (3) กณ ทางเล อก FS และ SS กาค านวณขาไป STi = Max (FTh* xihj) + Si; h (19) ต วอย างเช น ก จกม M ม Predecessors เป นก จกม L และม ทางเล อกคมส มพ นธ ก บก จกม L เป น FS ห อ SS จะได ว า

8 606 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 กาค านวณขล บ ในขณะท ก จกม L ม Successors เป นก จกม M จะได ว า LFL=Min(LSM+DL+ xlm1*bn,lsm+ xlm2*bn) () SS:L ค M L FS:L า ษ ท ปท 4 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม M-L และก จกมอ นท เก ยวข อง (4) กณ ทางเล อก FS และ FF กาค านวณขาไป STi = Max (FTh - Di * xihj) + Si; h ต วอย างเช น ก จกม S ม Predecessors เป นก จกม R และ G และม ทางเล อกคมส มพ นธ กบ ก จกม G เป น FS ห อ FF จะได ว า STS = Max (FTR DR * xsr2, FTG) + SS (21) กาค านวณขล บ LFi = Min (LSh+ xihj*bn); h ต วอย างเช น ในขณะท ก จกม R ม Successors เป นก จกม S จะได ว า LFR = Min (LSS+ xsr2*bn, LFS+ xsr1*bn) (22) G R FS:L FF:L S ปท 5 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม S-R และก จกมอ นท เก ยวข อง (5) ในท กกณ FTi = STi+ Di LSi = LFi- Di ; h ; h 2.3 ว ธ ทดสอบโมเดลและกาแสดงผลกาทดสอบ กาส างแผนงานตาางเวลา และ แผนงานกาจ ดสท พยก อนกาป บสมด ล โมเดลท ถ กส างข นได ถ กทดสอบก บข อม ลโคงกาท น ามาจโคงก อส างจ ง ในงานว จ ยน เล อกใช แผนงานโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด จตาางท 1 แล วน ามาส างแผนงาน ตาางเวลา เพ อค านวณค าเวลา CPM เบ องต นจน นส างกาฟแท งกาจ ดสท พย

9 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 60 ก าหนดต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมโดย ก จกม E ม ทางเล อกเป น FS:D และ No:D ก บก จกม D, ก จกม K ม ทางเล อกเป น FS:H และ SS:H ก บก จกม H, ก จกม M ม ทางเล อกเป น FS:L และ SS:L ก บ ก จกม L,ก จกม N ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บก จกม G,ก จกม S ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บ ก จกม G,ก จกม V ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บก จกม G,ก จกม X ม ทางเล อกเป น FS:W และ SS:W ก บก จกม W กาเป ยบเท ยบคมแตกต างะหว างโมเดลท ไม ม และม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกม กาทดลองท 1 โมเดลท ไม ม ต วเล อกคมส มพ นธ สมกาว ตถ ปะสงค ค อTotal Score =Minimize [ 0.0Mx + MRD + RRH + RID + 30T ] ท าทดลอง นโปแกม Evolver เพ อหาค าตอบจ านวน ค ง แต ถอดคมส มพ นธ แบบม ต วเล อกออก กาทดลองท 2 โมเดลท ม ต วเล อกคมส มพ นธ สมกาว ตถ ปะสงค ค อTotal Score =Minimize [ 0.0Mx + MRD + RRH + RID + 30T ] ท าทดลอง นโปแกม Evolver เพ อหาค าตอบจ านวน ค ง 3. ผลกาทดลองและว จาณ ผล 3.1 ผลล พธ จาส างแผนงานตาางเวลา และ แผนงานกาจ ดสท พยก อนกาป บสมด ลจะได แผนงานแบบตาางเวลาตาม ปท 6 และส างกาฟแท งได ตาม ปท.1 ปท 6 แผนงานโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ก อนป บสมด ลแสดงด วย Gantt Chart าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ ปท.1 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา ก อนใช โมเดล

10 608 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 า ษ ท ค พบว าเม อส างแผนงานตาางเวลาพบว าผลท ออกมาพบว าแผนงานก อส างน ม ะยะเวลาด าเน นโคงกา ต งแต ต นจนจบท งส น 2 ว น เก ดยงานว กฤตเป นจ านวน 2 ย ค อ ยแก ค อ -B-C-D-E-F-G-J-K และยท 2 -B-C-D-E-F-G-S-T ม ก จกมท น าสนใจค อ ก จกม ซ งเป นก จกมแกของโคงกา ม ล กษณะท เด นค อ ม Successor ต อท ายมถ ง 6 ก จกม อ กก จกมค อ G ม ล กษณะท เด นค อม Successor ต อท ายมถ ง 6 ก จกมเช นก น น นหมายถ ง หก จกมน เ มต นล าช าห อด าเน นกาไม เส จก จะกะทบถ งก จกมท ตามมาถ ง 6 ก จกมส งผลให โคงกาท งหมดล าช าออกไปกาจ ดสท พยของแผนงานเ มต นน ไม ด น กกล าวค อคมแตกต าง ก น ในแต ล ะช ว งเวลาส งม ม ป า งเป น ภ เ ขาสองล ก ท ย อดส งะหว า งห บ เขาท ค อ นข างกว า งพ จ าณาค า ด ชน Mx=143,295,MRD=65, RRH=65, RID=98,T=2 daysและ Total Score=28,659 ก ม ค าส งแสดงถ งย งม คม ผ นผวนในกาใช ท พยมและจล กษณะของกาฟท าให มองเห นได ว าม แนวโน มท จะป บสมด ลท พยได จ ป างท เป นห บเขาซ งค อนข างกว าง แนวทางท เป นไปได ค อกาพ จาณาป บเล อนก จกมท ไม ว กฤตท อย ใ นช วงเวลาน 3.2 ผลล พธ จกาเป ยบเท ยบคมแตกต างะหว างโมเดลท ไม ม และม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว าง ก จกมได ผลล พธ ด งตาางท 2 3 พบว า โมเดลแกท ไม ม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมน น ค า Score ด ชน ม ค าใกล เค ยงก นส งม ส งเกตจ %C.V. = 1.8% ซ งต ามแสดงถ งคมเสถ ยของค าตอบท ด จกา น กา ส างแผนงานใหม ท ได จโมเดล เาเล อกค า Score ด ชน ท ใกล เค ยงก บค า Mean ท ส ดจกาทดสอบท งหมดค อ ค าตอบท 6 (Total Score = 28,659 ส วน Mean=28,68.4) ตาม ปท.2 ปท.2 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา หล งใช โมเดล

11 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 609 ตาางท 2 ผลกาทดลองท 1 ตาางท 3 ผลกาทดลองท 2 ใช โมเดลท ไม ม ต วแปต วเล อกคมส มพ นธ ใช โมเดลใหม ท ม ต วแปต วเล อกคมส มพ นธ าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

12 6 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 ษ ท ค 3.3 โมเดลต อมาท เพ มต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมเข าไปน นค า Score ด ชน ม ค าใกล เค ยงก นส ง ม ส งเกตจ %C.V. = 0.8% ซ งต ามแสดงถ งคมเสถ ยของค าตอบท ด จกา น กาส างแผนงานใหม ท ได จโมเดล เาเล อกค า Score ด ชน ท ใกล เค ยงก บค า Mean ท ส ดจกาทดสอบท งหมดค อค าตอบท 6 (Score = 26,63 ส วน Mean=26,991.8 ล กษณะของกาฟแท งม ล กษณะเหม อนเน นเขาเต ยๆท ม ห บเขาบ างช วงแคบๆแสดงถ ง กาใช ท พยท น อยในช วงเ มต นโคงกาและค อยๆเพ มข นจนส งในช วงกลางและค อยๆใช ท พยต าลงในช วง ปลายโคงกา น นหมายถ งกาได บค าตอบท ด ข นอย างมเม อเท ยบก บโมเดลแก แผนงานกาจ ดสท พยหล ง กาป บสมด ลจะได แผนงานแบบตาางเวลาตาม ปท 8 และส างกาฟแท งได ตาม ปท.3 า ปท.3 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา หล งใช โมเดลใหม ท เพ มต วแปต วเล อกคมส มพ นธ ปท 8 แผนงานโคงกาอาคาออ โธพ ดก ส โงพยาบาลามาธ บด หล งใช โมเดลใหม ท เพ มต วแปต วเล อก คมส มพ นธ แสดงด วย Gantt Chart 4. ส ป กาน าต วอย างโจทย โคงก อส างโงพยาบาลามาธ บด ท น ามาว เคาะห โดยโมเดลน เพ อเป นกาเป นกา แสดงคมมาถของโมเดลซ งส างแผนงานท ม คมเหมาะสม (Optimal Schedule) เพ อเพ มคมมาถในกา ใช ท พยในโคงก อส างได อย างม ปะส ทธ ภาพส งส ด จกาฟแท ง ท ง 3 ท ได บจกา นโมเดลข อม ลโจทย ด วยโปแกม Evolver พบว า ม ล กษณะกาฟเป น ภ เขาฐานกว างท ม ยอดไม ส งมซ งเป น ป างท พ งปะสงค มข น และค าผลล พท ด ชน คมผ นผวนต างๆ ก ม แนวโน ม ท ลดต าลงด วย โดยท ะยะเวลาโคงกา T ย งคงเท าเด ม แสดงว า ว ธ กาป บสมด ลด วยกาเพ มต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกม( Relationship Option ) เข าไป จะท าให ได บค าตอบท ด ม เามาถน าว ธ กาน ไปปะย กต ใช

13 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 611 ย งโคงกาอ นๆ ได อ ก เพ อปะโยชน ในกาป บสมด ลกาใช ท พย และเพ อกาใช ท พยได อย างม ปะส ทธ ภาพ ในภาวะป จจ บ นท ป จจ ยด านท พยแงงานก อส างม คมส าค ญต อคมส าเ จของโคงก อส าง เป นอย างม 5. เอกอ างอ ง กว หว งน เวศน ก ล.254. กาบ หางานว ศวกมก อส าง. ส.เอเช ยพล ส (1989),ก งเทพฯ วชภ ม เบญจโอฬา กาบ หางานก อส าง มพ ค งท 6,ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นา,นคาชส มา Hegazy, Tarek Optimization of Resource llocation and Leveling Using Genetic lgorithms. El-Rayes, Khaled, and Dho Jun. 09. Optimizing Resource Leveling in Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management 135,no.11(November): Doi.61/(SCE)CO ส ทธ มา ช านาญเวช(2552) กาว จ ยด าเน นกา มพ ค งท 2,พ มพ ด กาพ มพ,ก งเทพฯ Chassiakos,. P, Sakellaropoulos. 05. Time-cost optimization of construction projects with generalized activity constraints. Journal of Construction Engineering and Management 131:1115. าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน การใช โปรแกรม SPREADSHEET สาหร บคานวณเพ อเร งร ดงานใน S-CURVE นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา

More information

โครงการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจ าลอง 3 ม ต (โปรแกรมเสร มบน Sketch Up)

โครงการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจ าลอง 3 ม ต (โปรแกรมเสร มบน Sketch Up) โครงการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจ าลอง 3 ม ต (โปรแกรมเสร มบน Sketch Up) โดย นางสาวส ชล ส ระศ ลป ก ล ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

Chapter I Introduction การวางแผนโครงการ (Microsoft Project 2000) ความเข าใจพ นฐานโครงการ (Project) ค ออะไร

Chapter I Introduction การวางแผนโครงการ (Microsoft Project 2000) ความเข าใจพ นฐานโครงการ (Project) ค ออะไร Chapter_1 : MIS II (lab) 2/2547 โดย อ.พ มลพรรณ Chapter I Introduction การวางแผนโครงการ (Microsoft Project 2000) โปรแกรม Microsoft Project 2000 เป นโปรแกรมท ได ถ กพ ฒนาข นมา โดยม จ ดประสงค เพ อ ช วยใน การบร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd.

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส วนหน @งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม

เอกสารประกอบการฝ กอบรม เอกสารประกอบการฝ กอบรม การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด สาขาประมง โดย กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง ว นท 13-15 ม นาคม 2556 ณ โรงแรมเอเช ย กร งเทพมหานคร สารบ ญ เร อง หน า 1. การประมงทะเลพาณ

More information

การจ ดเส นทางการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด นทาง ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม

การจ ดเส นทางการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด นทาง ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม การจ ดเส นการขนส งโดยใช เซฟว งอ ลกอร ท มและต วแบบป ญหาการเด น ของพน กงานขาย กรณ ศ กษาโรงงานน าด ม นคร ไชยวงศ ศ กดา *1 ประเวช อน นเอ อ 2 น เวศ จ นะบ ญเร อง 3 เสกสรรค ว นยางค ก ล 4 5 ขว ญเร อน ส นณรงค ธนากร

More information