วารสารว ชาการและว จ ย มทร.พระนคร ฉบ บพ เศษ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารว ชาการและว จ ย มทร.พระนคร ฉบ บพ เศษ"

Transcription

1 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference โมเดลป ญหาป บสมด ลท พยโดยทบทวนเง อนไขคมส มพ นธ กณ ศ กษา โคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด Resource Constrained Project Scheduling by Review Relationship Option Case Study Orthopaedics Building Renovate Project, Ramathibodi Hospital เอกอน นต อ นทท พย 1* และ วชภ ม เบญจโอฬา 2 1 น กศ กษา 2 องศาสตาจาย หล กส ตกาบ หางานก อส างและธาณ ปโภค ส าน กาว ศวกมศาสต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นา จ งหว ดนคาชส มา บทค ดย อ กางแผนจ ดสท พยเป นส งท ส าค ญต อแผนงานก อส างอย างมเพาะ ท พยท ใช ในก จกม งานก อส างเป นส งท ม จ ด กาจ ดสท พยให เพ ยงพอก บท กก จกมในโคงกาเป นห วใจส าค ญต อคมส าเ จ ของโคงกา แต โดยท วไปแล ว พบว าม คมผ นผวนของจ านวนท พยท ใช แตกต างก นในแต ละช วงเวลา ผ งแผน จ าเป นต องป บแผนงานซ งเ ยกว าป บสมด ลท พย เพ อลดคมผ นผวน ห อเพ อให ม ะด บคมต องกาใช ท พยค อนข างคงท อย างไก ด กาป บสมด ลท พยโดยกาใช กาค านวณด วยม อเป นส งท ค อนข างล าบและ ใช เวลานาน ป จจ บ นจ งม กาพ ฒนาแก ป ญหาป บสมด ลท พยด วยกาส างโมเดลในโปแกมสเปช ต เช น ไมโคซอฟ ทเอ กเซล ท าให มาถหาค าตอบ ท ม คมซ บซ อนได เป นอย างด หเาพ จาณาเพ มต วแป ทางเล อกคมส มพ นธ แบบต างๆเข าไปในแบบจ าลองเช น คมส มพ นธ แบบ SS(Start To Start), FF(Finish To Finish) ห อ NO(No Relation) จะเป นกาส างโอกาสให กาหาค าตอบท ได จแบบจ าลองย ดหย นข น ได จ านวน ค าตอบท ด มข น ซ งส งผลให แบบจ าลองน ม กาป บสมด ลท พยท ใช ตลอดโคงกาได ด ย งข น bstract Resource leveling schedule is important for construction planning process very much, because quantity of resource such as labors is limited. The optimal solution to allocate enough resource for every activity is main principle for project successful. But in ordinary, they always observe that have different quantity of resource every time periods, is called of Resource fluctuation. So, planners have to adjust first schedule is called of Resource Leveling. This method necessary for decrease resource fluctuations or make uniformly resource demand level. However, normal method (heuristic method) to solve this problem is difficult and use much time. So in present,there is new developed method by create model in spreadsheet computer programs such as Microsoft Excel. This new method can solve very complex resource leveling problem well..so in this research if we add vary relationship options such as SS (Start-To-Start),FF (Finish-To- Finish) or NO (No Relation) for activity in model, objective is increasing optimal solution flexibly and output solution is better than El Rayes & Jun s Model. We can discover for optimal solution from this new model that received uniformly resource demand level of project schedule in the end าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ ค าส าค ญ : โมเดล กางแผนจ ดสท พย กาป บสมด ลท พย ทางเล อกคมส มพ นธ Keywords : Model, Resource llocation, Resource Leveling.Relationship Option, Optimization * ผ น พนธ ปะนงานไปษณ ย อ เล กทอน กส โท

2 600 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 1. บทน า ษ ท ค ป ญหาขาดแคลนท พยแงงานในงานก อส าง ห อ แงงานไม เพ ยงพอในช วงท ม คมต องกา ใช ส งส งผลให จะต องม กางแผนงานในกาจ ดสท พย ว ธ กาแก ป ญหาค อต องว เคาะห กาใช ท พย และ ท าป บะด บกาใช ท พย(Resource Levelling) เพ อให ม ะด บกาใช ท พยม คมสม าเสมอตลอด ะยะเวลาโคงกา เน องจล กษณะของกาป บสมด ลน ค าตอบท เป นไปได น นม จ านวนม ว ธ กาหาค าตอบท เหมาะสม โดยกาน าหล กกาว จ ยด าเน นงาน(Operation Research)และคมมาถในกาค านวณของโปแกมคอมพ วเตอ มาส างเป นต วแบบถ อว าเป นแนวทางท ใช ก นแพ หลายและถ กพ ฒนามาอย างต อเน อง กาป บแก แผนงานก อส างโดยเปล ยนแปลง ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมเช น จแบบ Finish-toStart (FS) เป นแบบFinish-to-Finish (FF), Start -to-start (SS) และ No Relation (NO) เป นต น จะม ผลโดยตง ต อคมสมด ลของะด บกาใช ท พย ซ งจะเพ มโอกาสให ได แผนงานผลล พธ ท ด ย งข น ในงานว จ ยน เป นกาพ ฒนาต วแบบป ญหาป บะด บกาใช ท พย โดยกณ ต วอย างม ป ญหาเป นกา ใช แงงานในโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ซ งม ป ญหาใช แงงานในก อส าง ไม สม าเสมอ ท าให แงงานไม เพ ยงพอในบางช วงเวลา โดยผ ว จ ยจะใช คมมาถของโปแกม สเปตช ตเอ กเซล และ หล กกาข นตอนทางพ นธ กม มาช วยเพ อให โมเดลม คมมาถในกาพ จาณาต ดส นใจเล อก ห อ ทบทวน เง อนไขคมส มพ นธ ของก จกมต างๆเพ อท าให ได แผนงานท ม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยและมาถน าไปใช ก บงานโคงก อส างได จ ง 2. ว ธ กาทดลอง า ท ผ านมาม กาว จ ยท ได พ ฒนาโมเดลป ญหาป บสมด ลท พย เช น Hegazy(1999)ได เสนอโมเดล ป ญหาป บสมด ลท พยซ งได เสนอด ชน กาใช โมเมนต ของคมผ นผวนน อยท ส ด จสมกา(1) K Minimize ( Mxk + Myk ) Mx = My = (1) k T ( rt)2 (2) [ rt * (t-d) ] (3) t T t ต อมาในงานว จ ยท น าสนใจของ El-Rayes and Jun(09) พวกเขาจ งได เสนอว ธ กาว ดค าคมสมด ลของ ะด บ กาใช ท พ ยแบบใหม ท ม งเน น ไปท ก าลด ป ทงท ไ ม ม ป ะส ท ธ ภ าพในกาใช ท พ ย(Minimize Undesirable resource) โดยได เสนอค าด ชน ท ใช ว ดคมไม ม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยเป น 2 ปะเภทค อ RRH และ RIDและท า Minimization ค าผลวมแบบถ วงน าหน กของด ชน RRH และ RID ก บะด บกาใช ท พยส งส ด MRD จ ดปะสงค ของแบบจ าลองในงานว จ ยน ค อกาท าให ค าด ชน RRH และ RID ต าท ส ด ซ งแสดง ถ งกาม ปะส ทธ ภาพในกาใช ท พยได ด ท ส ด ค า RRH (Release & Rehire) ค อ ด ชน ว ดผลวมจ านวนท พยท ต องปล อยให ว างงานช วคาวในช วงท กาใช งานต าแล ล บมาใช อ กในช วงคมต องกาใช กล บเพ มข นมา RRH = H - MRD = HR 2 - MRD (4)

3 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 601 กาใช HR = [ r 1 + T 1 t r t - r t+1 + r T ] (5) MRD = Max ( r 1,r 2,r 3,r 4,...,r T ) (6) RID (Resource Idle Day) ค อ ด ชน ว ดผลวมจ านวนท พยท ว างงานอ นเน องคมผ นผวนของะด บ RID = T t [r t -Min(Max(r 1,r 2,,r t ),Max(r t,r t+1,, r T ) )] () โดยท H ค อผลวมจ านวนท พยปะจ าว นท ต องกาเพ มข น MRD ค อจ านวนท พยปะจ าว นท ต องกามท ส ด HR ค อผลวมคมผ นผวนายว นของคมต องกาใช ท พย r t ค อจ านวนท พยท ต องกาปะจ าว นท t T ค อ Total Project Durations อย างไก ตามพบว าโมเดลป ญหาป บสมด ลกาใช ท พยแบบเด มท ผ านมา ปะกอบด วยก จกมท ม คมส มพ นธ ะหว างก จกมแบบ Finish-to-Start (FS) แต เพ ยงอย างเด ยวเท าน น ท งท ในกาปฏ บ ต จ ง กา งแผนโคงกาอาจก าหนดเล อกใช คมส มพ นธ ได หลหลายแบบ ได แก Finish-to-Finish (FF), Start -to-start (SS) และ No Relation (NO) เป นต น โมเดลป ญหาของงานว จ ยน ม กาป บป งงานของ El-Rayes and Jun(09) ด วยกาเพ มต วแปกาเล อก คมส มพ นธ โดยน าข อม ลต วอย างโจทย จโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด มาใช เน องจ เป นโคงกาท ม จ านวนก จกมพอเหมาะไม มไม น อยเก นไปบางก จกมมาถป บเง อนไขคมส มพ นธ ได โดยไม ข ดแย งก บคมเป นจ งโดยม สมม ต ฐานงานว จ ยท ว าเม อใช โมเดลท พ ฒนาใหม น ป บสมด ลท พยโคงกาจะ แก ป ญหาจ ดสท พยท ไม สม าเสมอเพ อให ได แผนงานท ด ย งข น โคงก อส างป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด น ม งบปะมาณโคงกาเป นจ านวนเง น 58 ล านบาท ะยะเวลาโคงกา 1 ว น ด าเน นงานก อส างโดยบ ษ ท ปฐมเฟอ น เจอ (199) จ ด ล กษณะงาน เป นกาป บป งพ นท ใช สอยเด มของช นท 1 ให ม คมสะดวกสบายและท นสม ยข นต อกาให บ กาผ ป วยแผนกออ โธพ ด กส ด งายละเอ ยดในตาางท สมกาของโมเดลป ญหา ส วนปะกอบหล กของโมเดลน แบ งเป น 4 ส วนได แก ต วแปต ดส นใจ(Decision Variable),ฟ งก ช น ว ตถ ปะสงค (Objective Function),ฟ งก ช นข อจ ด(Constraint Function) และ ว ธ กาหาค าตอบ(Solving lgorithms) ซ งายละเอ ยดของส วนปะกอบหล กของโมเดลท ส างข นม ด งน าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

4 602 ษ ท ค าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 ปท 1 ปงานโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ตาางท 1 แสดงายละเอ ยดข อม ลก จกมของโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด Description B C D E F G H I J K L M N O P งาน อถอนโคงส างและต ดต อว ศวกม งานเเข มเจาะภายในอาคา งานหล อฐานและตอม อ งานถมด นป บพ นท และหล อพ น คสล.ใหม งานก ออ ฐ-ฉาบป นผน ง งานต ดต งโคงผน งเบา-โคงฝ าเพดาน งานต ดต งแผ นผน งเบา-แผ นฝ าเพดาน งานต ดต งปะต -หน าต าง งานป กะเบ องยาง งานป กะเบ องห องน า และ ต ดต งส ขภ ณฑ งานตกแต งภายใน - งานไม งานเด นท อส ขาภ บาลและท อด บเพล ง งานทดสอบแงด นท อส ขาภ บาลและท อด บเพล ง งานต ดต งห วฉ ดน า-ต ด บเพล ง-ป มน า งานเด นท อ Conduit ะบบไฟฟ าและะบบส อ งาน อยยไฟในะบบไฟฟ าและะบบส อ-งานต ดต งางWireway-งานต ดต งต Load Panel งานต ดต งโคมไฟ-สว ทช -ปล กไฟฟ า-เต า บส ญญาณTV-โทศ พท -LN งานต ดต งท อ Duct - ห วจ าย Fresh ir- ช อง Exhaust งานต ดต ง HU และ FCU -ท อน าเย น-ท อน าท ง งานต ดต ง Chiller - Pump และอ ปกณ ควบค ม งานต ดต อล วเก า และ ต ดต งล วใหม งานเด นท อก าซออกซ เจน-ท อไนต ส งานต ดต งอ ปกณ ห วจ ายก าซ และ ต ดต งป มอาศอ ด งานทดสอบแงด นท อก าซออกซ เจน-ท อไนต ส า ctivity Q R S T U V W X Duration Resource Predecessors B C,D E,D F G D G,I H,J L M,G O G,P R,G S U,G V W ต วแปต ดส นใจ ก าหนดให เป น 2 กล มค อ กล มเวลาเ มของก จกม(ctivity Start Time) จะเป นค าตอบท ใช ก าหนดเวลาของแผนงานซ งเวลาเ มของก จกมเหล าน จะเป นไปตามเง อนไขของก จกมท ก าหนด เสม อนเป นกา ป บเล อนก าหนดเวลาเ มของก จกมต างๆเป นล าด บภายในะยะเวลาโฟลทท ก จกมน นม อย กาค านวณ CPM จะ

5 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 603 ท าให ได ะยะเวลาของโคงกาท งหมดและก าหนดเวลาเ มของก จกมย งท าให ได ะด บกาจ ดสท พยอ ก ด วย ต วแปต ดส นใจ1: S i = เวลาเล อน(Shifting time) ของก จกมท i ST i = ES i + S i (8) โดยท ST i = เวลาเ มของก จกมท i S.i = เป นต วเลขจ านวนเต มท มกว าห อเท บศ นย ต วแปต ดส นใจอ กกล มค อกล มกาเล อก ปแบบคมส มพ นธ (Relationship Options) เป นก าหนดให คมส มพ นธ ะหว างก จกมบางอ นมาถม ทางเล อกต างๆก นได ซ งผลของ ปแบบคมส มพ นธ ท ถ กเล อกจะ น าไปใช ในกาค านวณ CPM ต อไป ต วแปต ดส นใจ 2: กาเล อก ปแบบคมส มพ นธ x ihj = ต วแป Binary ท ใช ทางเล อกท j ของ ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมท i และ predecessors ของ i ต วท h โดยท S j x ih = 0,1 ; I (9) ฟ งก ช นว ตถ ปะสงค (Objective Function) ก าหนดให เป นแบบ Multi-Objective ท ม ค าถ วงน าหน กโดย ป บป งจงานของ Hegazy(1999) และ El-Rayes and Jun(09) Total Score=Minimize (w 1 M x + w 2 MRD+w 3 RRH+ w 4 RID+w 5 T) () โดยท w 1,w 2,w 3,w 4,w 5 ค อค าถ วงน าหน กตามคมส าค ญของว ตถ ปะสงค ย อยและเพ อกาป บสเกลของต วเลขซ ง ก าหนดให ค าเ มต นเท บ 0.0,,1, และ 30 ตามล าด บ ฟ งก ช นข อจ ด(Constraint Function)แบ งออกเป นกล มเง อนไขคมส มพ นธ ปแบบต างๆและกล ม เง อนไขท วไป ด งน :กล มเง อนไขคมส มพ นธ FS: ST i FT h ; h (11) SS: ST i ST h ; h (12) FF: FT i FT h ; h (13) :กล มเง อนไขท วไป T = Max(FT i ) (14) FT i ST i + D i (15) โดยท ST i เวลาเ มของก จกมท i ท ป บเล อนแล ว FT i เวลาแล วเส จของก จกมท i h ก จกม predecessors ของก จกมท i T ะยะเวลาของโคงกาท ก าหนด D i ะยะเวลาของก จกมท i ว ธ กาหาค าตอบ(Solving lgorithms) โมเดลป ญหาท พ ฒนาข นใหม น ได ถ กส างข นด วยโปแกม Microsoft Excel และได เล อกใช ว ธ กาหาค าตอบแบบ Genetic lgorithms (Gs) โดยโปแกมส าเ จ ปค อ Evolver TM ของบ ษ ท Palisade Corp. ซ งเป นโปแกม dd-in ใน Microsoft Excel าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

6 604 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท กาส างโมเดลด วยสเปตช ต า ษ ท ค โมเดลป ญหาน จะถ กส างบนโปแกมสเปตช ตโดยจะถ กบ นท กเป นไฟล ท ม แผ นงาน(Sheet)แผ นเด ยวโดย ในแต ละเซลของแผ นงานจะใช ป อนส ตของสมกาต างๆท ต องค านวณ และเพ อให เข าใจโมเดลได ง ายในพ นท แผ น ค านวณจะ ม ส วนกาค านวณค าเวลา,ส วนแสดงบา ชา ทของแต ละก จกมและส วนของกาค านวณค า ฟ งก ช น ว ตถ ปะสงค ด วยท งหมดโดยแสดงในล กษณะตาาง กาน าเข าข อม ล เท มเพลตของแผนงานค อพ นท ส าห บป อนข อม ลน าเข าจผ ใช งาน เป นต วโจทย ป ญหาแผนงานโคงกาท ต องกาหาค าตอบ ข อม ลท ต องน าเข าได แก ายช อก จกม ะยะเวล จกม จ านวนท พยท ใช ต อว น และ คมส มพ นธ ะหว างก จกม ซ งเป นข อม ลพ นฐานในกาจ ดท าแผนงานก อส าง คมส มพ นธ ะหว างก จกมเป นข อม ลท แสดงแทนด วย Predecessors ได ต งแต ศ นย ถ งมก จกม โดย ปแบบคมส มพ นธ ะหว างก จกมก บPredecessors ก าหนดให ม ค าต งต นแบบ Finish To Start (FS) นอกจน เน องจเป าหมายของกาส างโมเดลน ม คมมาถพ จาณาคมส มพ นธ ท เหมาะสมได จ งก าหนดให ก จกมใดๆมาถม ทางเล อกของก จกมได ไม เก นสองทางเล อกเพ อไม ให ขนาดของโมเดลใหญ เก นไป โดยทางเล อก คมส มพ นธ ใดๆอาจม ปแบบเป น FS หมายถ ง Finish To Start ท เป นค าต งต น, SS หมายถ ง Start To Start, FF หมายถ ง Finish To Finish ห อ No หมายถ ง ไม ม คมส มพ นธ ในโมเดลน ผ งแผนมาถก าหนดทางเล อกของคมส มพ นธ ท เหมาะสมท ส ดให เป นค าตอบโดยท แต ละค คมส มพ นธ ของก จกมไม จ าเป นต องม ทางเล อกเด ยวเสมอไป กาค านวณค าเวลา ส วนของกาค านวณค าเวลา แบ งเป นส วนแสดงค าเวลาท ส าค ญ 6 ค า ได แก ST (Starting Time),FT (Finish Time),LS (Lasted Started),LF (Lasted Finished),TF (Total Float)และ FF (Free Float) กาค านวณค าเวลาของแต ละก จกมเป นพ นฐานของกาท าแผนงานโคงก อส าง ด วยว ธ กาค านวณ แบบ CPM (Critical Path Method) โดยกาค านวณเหล าน จะเป นกาแสดงผลกาค านวณท อ างอ งมาจข อม ล น าเข า และช ดค าตอบท เป นไปได ด งน นค าเวลาท ต องค านวณเหล าน จะม กาป บแต งส ตให สะท อนค าเวลาเล อน (Shifting Time) และกาเล อกทางเล อกคมส มพ นธ ด วยเง อนไขคมส มพ นธ เช งเวลา มาถส างเป นส ตค านวณ ในสเปตช ตได ด งน (1) กณ FS และไม ม ทางเล อก : กาค านวณขาไป STi = Max (FTh) + Si; h (16) ต วอย างเช น ก จกม F ม Predecessors เป นก จกม และ D จะได ว า STF = Max (FT, FTD) + SF กาค านวณขล บ LFi = Min (LSk) ; k (1) ต วอย างเช น ก จกม F ม Successors เป นก จกม G จะได ว า LFF = Min (LSG) โดยท i = ก จกมท ก าล งพ จาณา h = ก จกม predecessors ของก จกม i k = ก จกม successors ของก จกม i

7 RMUTP Research Journal Special Issue The 5th Rajamangala University of Technology National Conference D 605 F ค G ปท 2 บา ชา ทแสดงค ค มส มพ นธ ของก จกม F และก จกมอ นท เก ยวข อ า ษ ท (2) กณ ทางเล อก FS ก บ No: กาค านวณขาไป STi = Max (FTh* xihj) + Si; h (18) ต วอย างเช น ก จกม E ม Predecessors เป นก จกม และ D โดยม ทางเล อกของคมส มพ นธ กบ ก จกม D เป น FS ห อ No จะได ว า STE = Max (FT,FTD * xied1) + SE กาค านวณขล บ ในขณะท ก จกม D ม Successors เป นก จกม E,F,I จะได ว า LFD = Min (LSE + xed2* BN, LSF, LSI ) โดยท xihj = Binary Integer (0 ห อ 1) แทนกาไม เล อกห อเล อก BN = ต วเลขเต มบวกท ม คา มๆเม อเท ยบก บะยะเวลาโคงกา เช น 1,000 ว น D E F I ปท 3 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม E-D และก จกมอ นท เก ยวข อง (3) กณ ทางเล อก FS และ SS กาค านวณขาไป STi = Max (FTh* xihj) + Si; h (19) ต วอย างเช น ก จกม M ม Predecessors เป นก จกม L และม ทางเล อกคมส มพ นธ ก บก จกม L เป น FS ห อ SS จะได ว า

8 606 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 กาค านวณขล บ ในขณะท ก จกม L ม Successors เป นก จกม M จะได ว า LFL=Min(LSM+DL+ xlm1*bn,lsm+ xlm2*bn) () SS:L ค M L FS:L า ษ ท ปท 4 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม M-L และก จกมอ นท เก ยวข อง (4) กณ ทางเล อก FS และ FF กาค านวณขาไป STi = Max (FTh - Di * xihj) + Si; h ต วอย างเช น ก จกม S ม Predecessors เป นก จกม R และ G และม ทางเล อกคมส มพ นธ กบ ก จกม G เป น FS ห อ FF จะได ว า STS = Max (FTR DR * xsr2, FTG) + SS (21) กาค านวณขล บ LFi = Min (LSh+ xihj*bn); h ต วอย างเช น ในขณะท ก จกม R ม Successors เป นก จกม S จะได ว า LFR = Min (LSS+ xsr2*bn, LFS+ xsr1*bn) (22) G R FS:L FF:L S ปท 5 บา ชา ทแสดงค คมส มพ นธ ของก จกม S-R และก จกมอ นท เก ยวข อง (5) ในท กกณ FTi = STi+ Di LSi = LFi- Di ; h ; h 2.3 ว ธ ทดสอบโมเดลและกาแสดงผลกาทดสอบ กาส างแผนงานตาางเวลา และ แผนงานกาจ ดสท พยก อนกาป บสมด ล โมเดลท ถ กส างข นได ถ กทดสอบก บข อม ลโคงกาท น ามาจโคงก อส างจ ง ในงานว จ ยน เล อกใช แผนงานโคงกาป บป งอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด จตาางท 1 แล วน ามาส างแผนงาน ตาางเวลา เพ อค านวณค าเวลา CPM เบ องต นจน นส างกาฟแท งกาจ ดสท พย

9 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 60 ก าหนดต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมโดย ก จกม E ม ทางเล อกเป น FS:D และ No:D ก บก จกม D, ก จกม K ม ทางเล อกเป น FS:H และ SS:H ก บก จกม H, ก จกม M ม ทางเล อกเป น FS:L และ SS:L ก บ ก จกม L,ก จกม N ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บก จกม G,ก จกม S ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บ ก จกม G,ก จกม V ม ทางเล อกเป น FS:G และ SS:G ก บก จกม G,ก จกม X ม ทางเล อกเป น FS:W และ SS:W ก บก จกม W กาเป ยบเท ยบคมแตกต างะหว างโมเดลท ไม ม และม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกม กาทดลองท 1 โมเดลท ไม ม ต วเล อกคมส มพ นธ สมกาว ตถ ปะสงค ค อTotal Score =Minimize [ 0.0Mx + MRD + RRH + RID + 30T ] ท าทดลอง นโปแกม Evolver เพ อหาค าตอบจ านวน ค ง แต ถอดคมส มพ นธ แบบม ต วเล อกออก กาทดลองท 2 โมเดลท ม ต วเล อกคมส มพ นธ สมกาว ตถ ปะสงค ค อTotal Score =Minimize [ 0.0Mx + MRD + RRH + RID + 30T ] ท าทดลอง นโปแกม Evolver เพ อหาค าตอบจ านวน ค ง 3. ผลกาทดลองและว จาณ ผล 3.1 ผลล พธ จาส างแผนงานตาางเวลา และ แผนงานกาจ ดสท พยก อนกาป บสมด ลจะได แผนงานแบบตาางเวลาตาม ปท 6 และส างกาฟแท งได ตาม ปท.1 ปท 6 แผนงานโคงกาอาคาออ โธพ ด กส โงพยาบาลามาธ บด ก อนป บสมด ลแสดงด วย Gantt Chart าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ ปท.1 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา ก อนใช โมเดล

10 608 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 า ษ ท ค พบว าเม อส างแผนงานตาางเวลาพบว าผลท ออกมาพบว าแผนงานก อส างน ม ะยะเวลาด าเน นโคงกา ต งแต ต นจนจบท งส น 2 ว น เก ดยงานว กฤตเป นจ านวน 2 ย ค อ ยแก ค อ -B-C-D-E-F-G-J-K และยท 2 -B-C-D-E-F-G-S-T ม ก จกมท น าสนใจค อ ก จกม ซ งเป นก จกมแกของโคงกา ม ล กษณะท เด นค อ ม Successor ต อท ายมถ ง 6 ก จกม อ กก จกมค อ G ม ล กษณะท เด นค อม Successor ต อท ายมถ ง 6 ก จกมเช นก น น นหมายถ ง หก จกมน เ มต นล าช าห อด าเน นกาไม เส จก จะกะทบถ งก จกมท ตามมาถ ง 6 ก จกมส งผลให โคงกาท งหมดล าช าออกไปกาจ ดสท พยของแผนงานเ มต นน ไม ด น กกล าวค อคมแตกต าง ก น ในแต ล ะช ว งเวลาส งม ม ป า งเป น ภ เ ขาสองล ก ท ย อดส งะหว า งห บ เขาท ค อ นข างกว า งพ จ าณาค า ด ชน Mx=143,295,MRD=65, RRH=65, RID=98,T=2 daysและ Total Score=28,659 ก ม ค าส งแสดงถ งย งม คม ผ นผวนในกาใช ท พยมและจล กษณะของกาฟท าให มองเห นได ว าม แนวโน มท จะป บสมด ลท พยได จ ป างท เป นห บเขาซ งค อนข างกว าง แนวทางท เป นไปได ค อกาพ จาณาป บเล อนก จกมท ไม ว กฤตท อย ใ นช วงเวลาน 3.2 ผลล พธ จกาเป ยบเท ยบคมแตกต างะหว างโมเดลท ไม ม และม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว าง ก จกมได ผลล พธ ด งตาางท 2 3 พบว า โมเดลแกท ไม ม ต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมน น ค า Score ด ชน ม ค าใกล เค ยงก นส งม ส งเกตจ %C.V. = 1.8% ซ งต ามแสดงถ งคมเสถ ยของค าตอบท ด จกา น กา ส างแผนงานใหม ท ได จโมเดล เาเล อกค า Score ด ชน ท ใกล เค ยงก บค า Mean ท ส ดจกาทดสอบท งหมดค อ ค าตอบท 6 (Total Score = 28,659 ส วน Mean=28,68.4) ตาม ปท.2 ปท.2 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา หล งใช โมเดล

11 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 609 ตาางท 2 ผลกาทดลองท 1 ตาางท 3 ผลกาทดลองท 2 ใช โมเดลท ไม ม ต วแปต วเล อกคมส มพ นธ ใช โมเดลใหม ท ม ต วแปต วเล อกคมส มพ นธ าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

12 6 าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ กาปะช มามหาว ทยาล ยเทคโนโลย าชมงคล ค งท 5 ษ ท ค 3.3 โมเดลต อมาท เพ มต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกมเข าไปน นค า Score ด ชน ม ค าใกล เค ยงก นส ง ม ส งเกตจ %C.V. = 0.8% ซ งต ามแสดงถ งคมเสถ ยของค าตอบท ด จกา น กาส างแผนงานใหม ท ได จโมเดล เาเล อกค า Score ด ชน ท ใกล เค ยงก บค า Mean ท ส ดจกาทดสอบท งหมดค อค าตอบท 6 (Score = 26,63 ส วน Mean=26,991.8 ล กษณะของกาฟแท งม ล กษณะเหม อนเน นเขาเต ยๆท ม ห บเขาบ างช วงแคบๆแสดงถ ง กาใช ท พยท น อยในช วงเ มต นโคงกาและค อยๆเพ มข นจนส งในช วงกลางและค อยๆใช ท พยต าลงในช วง ปลายโคงกา น นหมายถ งกาได บค าตอบท ด ข นอย างมเม อเท ยบก บโมเดลแก แผนงานกาจ ดสท พยหล ง กาป บสมด ลจะได แผนงานแบบตาางเวลาตาม ปท 8 และส างกาฟแท งได ตาม ปท.3 า ปท.3 กาฟแท งจ ดสท พยโคงกา หล งใช โมเดลใหม ท เพ มต วแปต วเล อกคมส มพ นธ ปท 8 แผนงานโคงกาอาคาออ โธพ ดก ส โงพยาบาลามาธ บด หล งใช โมเดลใหม ท เพ มต วแปต วเล อก คมส มพ นธ แสดงด วย Gantt Chart 4. ส ป กาน าต วอย างโจทย โคงก อส างโงพยาบาลามาธ บด ท น ามาว เคาะห โดยโมเดลน เพ อเป นกาเป นกา แสดงคมมาถของโมเดลซ งส างแผนงานท ม คมเหมาะสม (Optimal Schedule) เพ อเพ มคมมาถในกา ใช ท พยในโคงก อส างได อย างม ปะส ทธ ภาพส งส ด จกาฟแท ง ท ง 3 ท ได บจกา นโมเดลข อม ลโจทย ด วยโปแกม Evolver พบว า ม ล กษณะกาฟเป น ภ เขาฐานกว างท ม ยอดไม ส งมซ งเป น ป างท พ งปะสงค มข น และค าผลล พท ด ชน คมผ นผวนต างๆ ก ม แนวโน ม ท ลดต าลงด วย โดยท ะยะเวลาโคงกา T ย งคงเท าเด ม แสดงว า ว ธ กาป บสมด ลด วยกาเพ มต วเล อกคมส มพ นธ ะหว างก จกม( Relationship Option ) เข าไป จะท าให ได บค าตอบท ด ม เามาถน าว ธ กาน ไปปะย กต ใช

13 RMUTP Research Journal Special Issue The 5 th Rajamangala University of Technology National Conference 611 ย งโคงกาอ นๆ ได อ ก เพ อปะโยชน ในกาป บสมด ลกาใช ท พย และเพ อกาใช ท พยได อย างม ปะส ทธ ภาพ ในภาวะป จจ บ นท ป จจ ยด านท พยแงงานก อส างม คมส าค ญต อคมส าเ จของโคงก อส าง เป นอย างม 5. เอกอ างอ ง กว หว งน เวศน ก ล.254. กาบ หางานว ศวกมก อส าง. ส.เอเช ยพล ส (1989),ก งเทพฯ วชภ ม เบญจโอฬา กาบ หางานก อส าง มพ ค งท 6,ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นา,นคาชส มา Hegazy, Tarek Optimization of Resource llocation and Leveling Using Genetic lgorithms. El-Rayes, Khaled, and Dho Jun. 09. Optimizing Resource Leveling in Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management 135,no.11(November): Doi.61/(SCE)CO ส ทธ มา ช านาญเวช(2552) กาว จ ยด าเน นกา มพ ค งท 2,พ มพ ด กาพ มพ,ก งเทพฯ Chassiakos,. P, Sakellaropoulos. 05. Time-cost optimization of construction projects with generalized activity constraints. Journal of Construction Engineering and Management 131:1115. าและว จ ย มทค ฉบ บพ เศษ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

2.2 การจ ดการตารางงานของซ พ ย ( CPU Scheduling )

2.2 การจ ดการตารางงานของซ พ ย ( CPU Scheduling ) 2.2 การจ ดการตารางงานของซ พ ย ( CPU Scheduling ) - CPU Utilization 2.2.1 ช วงเวลากระทาของซ พ ย และ ของอ ปกรณ นาเข าก บส งออก ( CPU I/O Burst Cycle ) : Load Store Add Store Read from file Wait for I/O Store

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource)

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) 55 บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) ในการดาเน นโครงการให บรรล เป าหมายน น ส วนสาค ญอ กก ค อ ทร พยากร ซ งเป นป จจ ย ท ผล กด นให เก ดความสาเร จ ในการจ ดการทร พยากรในโครงการน นอาจความย งยากในการจ ดการ ทร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information