นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก"

Transcription

1 ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต ท ด ต อว ชาช พ เพ อตอบสนองความต องการของระบบบร การสาธารณส ข ท กระด บโดยเฉพาะในระด บช มชน เพ อให ประชาชนได ร บบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพ และท วถ ง ปณ ธาน (Determination) ม งผล ตบ คลาการสายสน บสน นบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ ให ม ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน และม ค ณภาพ จร ยธรรม ในการให บร การสาธารณส ข ท ม ค ณภาพแก ประชาชน ม งพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อให ม ศ กยภาพ สอดคล องก บความต องการของระบบบร การสาธารณส ข ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย สาธารณส ข กาญจนาภ เษก เป นสถาบ นอ ดมศ กษาช นน าท ผล ต พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ข รวมท งการแพทย แผนไทย พ นธก จ (Mission) ๑. ผล ตและพ ฒนาบ คลากร ๒. ว จ ย พ ฒนาองค ความร และนว ตกรรม ๓. ให บร การว ชาการด านส ขภาพแก ส งคม ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ภ ม ป ญญาท องถ นโดยประชาชนม ส วนร วม ย ทธศาสตร (Strategies) ๑. การผล ตบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย สาธารณส ขรวมท งการแพทย แผนไทยเพ อร บรอง ระบบบร หารส ขภาพของช มชนและประเทศ ๒. การผล ตผลงานว ชาการท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๓. การพ ฒนาบ คลากรท สอดคล องก บความต องการของช มชนและประเทศ ๔. การบร การว ชาการท สอดคล องก บระบบบร การส ขภาพและความต องการของช มชนและประเทศ

2 เป าประสงค มต ท ๑ ประส ทธ ผลตามแผนย ทธศาสตร ๑. ผ ส าเร จการศ กษาม ค ณภาพได มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๒. ผ ร บบร การว ชาการม ศ กยภาพท สอดคล องก บความต องการของช มชนและประเทศ ๓. บ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และแพทย แผนไทยท ได ร บการพ ฒนาม ศ กยภาพท สอดคล อง ก บความต องการ ๔. ผลงานว ชาการ นว ตกรรม เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๒ มต ท ๒ ค ณภาพการให บร การ ๑. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ๒. พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพเป นท ยอมร บของช มชนและประเทศ ๓. บร การว ชาการม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต มต ท ๓ ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ๑. พ ฒนาหล กส ตรและเพ มประส ทธ ภาพการบร การหล กส ตร/การเร ยนการสอนและการพ ฒนา บ คลากรท สอดคล องก บระบบส ขภาพ ๒. เสร มสร าง/เพ มแรงจ งใจในการผล ตผลงานว ชาการ/นว ตกรรม ๓. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท ครอบคล มกล มเป าหมาย ๔. เพ มประส ทธ ภาพในการใช จ ายงบประมาณ ๕. สร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา/ว ชาช พภายในประเทศ มต ท ๔ การพ ฒนาองค กร ๑. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของว ทยาล ย ๒. พ ฒนาว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร และท างานอย างม ความส ข ๓. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ และระบบเทคโนโลย สารสนเทศของว ทยาล ย ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๕. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย กลย ทธ ๑. พ ฒนาการผล ตบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ข รวมท งการแพทย แผนไทย ให ม ค ณภาพเพ อรองร บความต องการท งในและต างประเทศ ๒. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท ครอบคล ม และเหมาะสมก บท กกล มเป าหมาย ๓. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการเร ยนร ส งสน บสน นการเร ยนร และโครงสร างพ นฐาน ให ม ประส ทธ ภาพ

3 ๔. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดค ณล กษณะของบ ณฑ ต/ผ ส าเร จการศ กษาท พ งประสงค ๕. เพ มจ านวนอาจารย สาขาท ขาดแคลน และพ ฒนาสมรรถนะเช งว ชาช พของบ คลากร ๖. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หาร การเร ยนการสอน และการว จ ย ๗. พ ฒนาระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ๘. พ ฒนาระบบควบค มภายใน และระบบบร หารความเส ยงให ครอบคล ม อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. พ ฒนาค ณภาพการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการให ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ และน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต และนานาชาต ๑๐. ขยายบร การว ชาการ และศ นย สาธารณส ขสาธ ต ให ครอบคล มกล มเป าหมายท งในและ ต างประเทศ ๑๑. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และแพทย แผนไทยให ม ค ณภาพเพ อรองร บความ ต องการท งในและต างประเทศ ๑๒. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๓ ว ตถ ประสงค ๑. ผล ตบ คลาการส ขภาพสายสน บสน นการบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ ให ม ความร ท กษะและ เจตคต ท ด ต อว ชาช พ โดยให ม ปร มาณและค ณภาพ ตอบสนองความต องการของระบบบร การ สาธารณส ขท กระด บ ๒. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นอย างต อเน องให ม ศ กยภาพสอดคล องก บความต องการ ของระบบ บร การสาธารณส ข ๓. ให บร การว ชาการแก ส งคม ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย ๕. สร างองค ความร เพ อพ ฒนาระบบบร การสาธารณส ขในระด บช มชน นโยบาย ๑. ม งผล ตและพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ขส ช มชน ให ม ความร ท กษะ และเจตคต ท ด สอดคล องก บนโยบายสถาบ นพระบรมราชชนก ระบบบร การ สาธารณส ข ๒. สน บสน นและส งเสร มให จ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓. ส งเสร มให บ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพอย างต อเน อง ๔. ให บ คลากรและน กศ กษาม ส วนร วมในการบร หารงาน ๕. เน นการบร หารงานท ย ต ธรรมโปร งใส และตรวจสอบได

4 ๖. สน บสน น และส งเสร มให ม ทร พยากรเพ ยงพอ และม ค ณภาพส าหร บการปฏ บ ต งาน โดย ค าน งถ ง หล กการประหย ดและร จ กประย กต ให เก ดประโยชน ส งส ด ๗. จ ดให ม ระบบและกลไกในการประก นค ณภาพศ กษา ๘. จ ดให ม การบร การว ชาการแก ช มชนท เน นการส งเสร มส ขภาพให สอดคล องก บว ถ ช ตโดยผสมผสาน ภ ม ป ญญาของช มชน ๙. ส งเสร มอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย ๑๐. พ ฒนาว ทยาล ยให เป นแหล งองค ความร ด านการแพทย แผนไทยและสาขาต าง ๆ ส าหร บช มชนเพ อ ส งเสร มระบบส ขภาพ ๑๑. พ ฒนาว ทยาล ยให เป นแหล งพ ฒนาก าล งคนด านก าล งคนด านส ขภาพในระด บช มชน ๔ แผนผ งท ๑ โครงสร างการบร หารงานของว ทยาล ยฯ ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และ สาธารณส ข กาญจนาภ เษก ผ อ านวยการ คณะกรรมการว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย รอง ผอก. ฝ ายอ านวยการ นายช ยว ฒน พ นธ ร ศม รอง ผอก. ฝ ายก จการน กศ กษา นางจร ย สอ ง รอง ผอก. ฝ ายประก นค ณภาพและแผนงาน นางส ค นธา ส งห ทอง รอง ผอก. ฝ ายว จ ย นางธ ญรด จ รส นธ ปก รอง ผอก. ฝ ายบร การว ชาการ นางศ ร น ช ร ชไชยบ ญ รอง ผอก. ฝ ายว ชาการ นางชฎาว ลย ร ณเล ศ

5 ๕ แผนผ งท ๒ โครงสร างการบร หาร งานว จ ยและผลงานว ชาการ กล มงานว จ ย นางบ งอร ดวงร ตน ผ อ านวยการ นางธ ญรด จ รส นธ ปก รอง ผอก.ฝ ายว จ ย นางศร จ นทร พล บจ น ว ทยาจารยาจารย ช านาญการ นางสรรพพร ว ร ตน โภค น ว ทยาจารยาจารย ช านาญการพ เศษ นางสาวปร ยากมล ม อย เต ม ว ทยาจารย

6 ๖ แผนย ทธศาสตร การว จ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑. จ ดย นการพ ฒนาย ทธศาสตร การว จ ย วทก. รายละเอ ยดของจ ดย นม ด งน ๑.๑ สร างและพ ฒนาอาจารย ให ม องค ความร ด านการว จ ยและสามารถท าว จ ยได อย างม ค ณภาพ ๑.๒ พ ฒนาระบบและกลไกการเผยแพร ผลงานว จ ย / นวตกรรมให กว างขวางส เวท ระด บชาต และระด บนานาชาต ได มากข น ๑.๓ พ ฒนาระบบและกลไกการน าผลงานว จ ยไปใช ท งเช งสาธารณะ เช งนโยบาย เช งพาณ ชย และการใช ประโยชน ทางอ อมอ นๆ ให กว างขวางข น ๑.๔ พ ฒนาคล งความร ด านการว จ ย / นว ตกรรมของ วทก. ให สามารถค นคว าได อย างเป นระบบและม มาตรฐาน ๑.๕ สน บสน นให อาจารย ของบประมาณการท าว จ ยจากหน วยงานภายนอก เพ อจะได ท าว จ ย / นวตก รรมด านสาธารณส ขท ม ประเด นกว างขวางมากย งข น ๒. การประเม นศ กยภาพทางย ทธศาสตร โดยการน าเทคน คการ SWOT มาใช ในการว เคราะห ด งน จ ดแข ง ( Strength ) ๑. ม อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาโทและเอก ในหลายสาขาว ชาและจบการศ กษาท งในและต างประเทท ๒. ม อาจารย ใหม ๆ เข ามาร วมท มและสามารถพ ฒนาเป นก าล งหล กของว ทยาล ยฯ ได ในอนาคต ๓. เป นว ทยาล ยฯ ขนาดเล กท าให ม ความคล องต วในการบร หารจ ดการรวมท งการก าหนดว ส ยท ศน ของบ คลากรในว ทยาล ยฯ ร วมก นได ๔. เป นว ทยาล ยฯ ขนาดเล กท าให ม โอกาสในการสร างท มงานว จ ยท ม ค ณภาพได ง าย ๕. หล กส ตรท หลากหลายและแตกต างจากว ทยาล ยอ นๆ ในส งก ด สบช. เช น การแพทย แผนไทย เวช ระเบ ยน ว ทยาศาสตร การแพทย และโสตท ศนศ กษาทางการแพทย สามารถเป นฐานในการสร าง งานว จ ยท ม การ บ รณาการจากภาคว ชาการต างๆ ได มากข น จ ดอ อน ( Weakness ) ๑. อาจารย ส วนใหญ ม ภาระงานมาก เน นการสอน ไม ม เวลาท จะมาท าว จ ย ๒. อาจารย ใหม ๆ ท เพ งเข ามาย งขาดประสบการณ ในงานว จ ย เพราะส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ๓. การเป นว ทยาล ยขนาดเล ก และต งอย ไกลเม อง ท าให ต องร บบ คลากรใหม ๆ อย เสมอ ท าให การ พ ฒนางานว จ ยเก ดข นได ยาก เน องจากม การหม นเว ยนเข าออกของบ คลากรในช วงท ม การเร ยนร ระบบงาน ๔. ไม ม ระบบพ เล ยงน กว จ ยอย างเป นระบบ เพราะอาจารย ผ ใหญ ม ภาระร บผ ดชอบมาก ท าให ไม

7 สามารถถ ายทอด ด แล และความร ให อาจารย ใหม ได อย างท วถ งและต อเน อง ๕. นโยบายของว ทยาล ยฯ ในการประเม นภาระงานด านการท าว จ ยของอาจารย ไม ช ดเจน เพราะ อาจารย บางท านท ไม ได ท าว จ ยแต ก ได ร บการประเม นในระด บท ส งกว าอาจารย ท ผล ตผลงานว จ ย จ ง ท าให อาจารย ส วนใหญ ไม ให ความส าค ญต อการท าว จ ย ๖. การก าหนดท ศทางการผล ตงานว จ ยไม ช ดเจน ท าให จ านวนงานว จ ยค ณภาพท สามารถน าไป เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ได ม น อย เพราะงานว จ ยส วนใหญ ม งเน นการประเม นผล การประเม น ความพ งพอใจภายในว ทยาล ยฯ โอกาส ( Opportunity ) ๑. การเป นว ทยาล ยท ต งอย ในช มชน ท าให เอ อต อการผล ตผลงานว จ ยท สามารถให ช มชนเข ามา ม ส วนร วม โดยการบ รณาการการเร ยนการสอน การบร การว ชาการและการว จ ยได ๒. จากเหต การณ น าท วมท าให ม โอกาสในการร วมม อก บหน วยงานต างๆ ในอ าเภอและช มชน มากข น ซ งจะสามารถใช เป นช องทางในการพ ฒนางานว จ ยร วมก บช มชนได ๓. การประเม นค ณภาพการศ กษาท เน นการบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอนและงาน อ นๆ เป นโอกาสให ว ทยาล ยฯได พ ฒนางานว จ ยท ม ความหลากหลายร วมก บช มชน อ นจะท าให งานว จ ย ม ค ณภาพมากย งข น อ ปสรรค ( Threat ) ๑. ว ทยาล ยฯ ต งอย ไกลเม อง และไกลจากมหาว ทยาล ยต างๆ ท าให โอกาสในการสร างความ ร วมม อเพ อผล ตผลงานว จ ยร วมก บสถานศ กษาระด บมหาว ทยาล ยย งม น อย ๒. ความพร อมของอาจารย ร นใหม ในการท จะสร างความส มพ นธ ก บองค กรภายนอกม น อย ม งเน นงานว จ ยท ท าเฉพาะภายในว ทยาล ยฯ จ งขาดการบ รณาการก บช มชนและหน วยงานภายนอก ๓. งบประมาณสน บสน นงานว จ ยส วนใหญ เป นงบภายในท แผนการสน บสน นย งไม ช ดเจน ๔. การท หน วยประเม นจากภายนอก เช น สมศ. สบช. ได ใช QA เป นต วต งและเป นต วเร งของ งานว จ ย ท าให การพ ฒนางานว จ ยเป นไปได ช า เพราะบ คลากรส วนใหญ ไม เห นความส าค ญของการท า ว จ ย แต ท าเพ อให แค ผ าน QA ท าให การผล ตผลงานว จ ยของอาจารย ไม ต อเน องและไม ค อยม ค ณภาพ เพราะเน นงานว จ ยเล กๆ และท าง ายๆ เพ อให ได จ านวนช นงานมากๆ ๓. การก าหนดท ศทางย ทธศาสตร งานว จ ย วทก. ( พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ) ว ส ยท ศน ( Vision ) สร างองค ความร และนวตกรรมทางด านสาธารณส ขและการศ กษาท เป นประโยชน ต อการ พ ฒนาส ขภาพท องถ นและพ ฒนาการศ กษา รวมท งเผยแพร องค ความร และนวตกรรมด งกล าวส เวท ระด บชาต และนานาชาต ได อย างต อเน อง พ นธก จ ( Mission ) ๑. ผล ตงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ ตามนโยบายและแผนของว ทยาล ย โดยเฉพาะการพ ฒนา น กว จ ยใหม ให ม จ านวนเพ มข น ๗

8 ๒. น าผลการว จ ย / ผลงานว ชาการไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอนและการบร การสาธารณส ข ๓. เผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานว ชาการ ท งในระด บท องถ น ระด บเคร อข าย ระด บชาต และระด บ นานาชาต ๔. สร างความร วมม อในการผล ต และเผยแพร ผลงานว จ ยก บองค กรหร อหน วยงานภายนอก ๕. แสวงหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอกอย างต อเน อง ๖. จ ดการความร ท ได จากการว จ ย เพ อสร างเป นคล งความร และแหล งอ างอ งความร ด านส ขภาพ และด านการศ กษา ๘ ประเด นย ทธศาสตร ( Strategic Issue ) ๑. ผล ตงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการตามนโยบายและแผนของว ทยาล ย ๒. เผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ อย างกว างขวางท งในระด บชาต / นานาชาต ๓. น าผลการว จ ย / ผลงานว ชาการไปใช ประโยชน อย างกว างขวางท งในระด บท องถ น / ระด บชาต / นานาชาต ๔. สร างคล งความร / องค ความร จากการจ ดการความร ท ได จากการว จ ย อย างเป นระบบและ สามารถค นคว าได อย างกว างขวาง เป าประสงค ( Goal ) เป าประสงค ท ๑ : อาจารย แลเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถผล ตผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการได ตามแผนงานของว ทยาล ย ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย ผล ตงานว จ ยได เฉล ย 1 เร อง / ๑ คน / ๒ ป เป าประสงค ท ๒ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ ท งในระด บชาต / นานาชาต ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ยเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการในระด บชาต ๑ เร อง / ๑ คน / ๒ ป ต วช ว ดท ๒ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ยเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการในระด บ นานาชาต ๑ เร อง / ๑ คน / ๓ ป เป าประสงค ท ๓ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย น าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ท งใน ระด บท องถ น / ระด บชาต / นานาชาต

9 ๙ ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถน าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ๑ เร อง / ๑ คน / ๒ ป เป าประสงค ท ๔ : ว ทยาล ยสร างคล งความร / องค ความร จากการจ ดการความร ท ได จาก งานว จ ยอย างเป นระบบ ต วช ว ดท ๑ : คล งความร ท เก ดจากการจ ดการความร จากงานว จ ย / คล งความร นโยบายของกล มงานว จ ย ๑. สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย ผล ตงานว จ ย/ผลงานว ชาการตามนโยบายและแผนของว ทยาล ยฯ ๒. สน บสน นและส งเสร มให ม การน าผลการว จ ย/ผลงานว ชาการไปใช ในการเร ยนการสอนและพ ฒนางาน ๓. สน บสน นและส งเสร มให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต ๔. สน บสน นและส งเสร มให เก ดความร วมม อในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยก บองค กรภายนอก ๕. สน บสน นและส งเสร มให ม การแสวงหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๖. เสร มสร างการจ ดการความร ท ได จากการว จ ยเพ อใช เป นแหล งอ างอ งความร ด านส ขภาพ ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จากการว เคราะห และส งเคราะห ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต และแนวทางการว จ ยของหน วยงานท เก ยวข อง ได แก ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ตลอดจนท ศทางว จ ยของสถาบ นพระบรมราชชนก นอกเหน อจากการว จ ยเพ อตอบสนอง พ นธก จของว ทยาล ย ด งน ๑. การว จ ยด านช มชน เป นการว จ ยโดยใช ช มชนเป นฐาน ได แก การว จ ยเพ อแก ไขป ญหา และพ ฒนาช มชน อย างย งย นโดยช มชนม ส วนร วมเน นด านการด แลส ขภาพและการพ งตนเองทางด านส ขภาพ การว จ ยพ ฒนา ระบบบร การส ขภาพช มชน การว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ นการแพทย แผนไทยและประโยชน ต อช มชน การ ว จ ยเพ อตอบสนองความต องการของช มชนด านบร การว ชาการเพ อพ ฒนาส ขภาพภาคประชาชน และการจ ด การศ กษาท เน นช มชนเช น การจ ดการเร ยนการสอนเพ อการพ ฒนาส ขภาพผ ส งอาย ในช มชน การด แลผ ป วย เร อร ง ด านสาธารณส ข ๒. การว จ ยด านการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนทางด านสาธารณส ข เน นการว จ ย เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ยการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ รวมท งการว จ ยเพ อพ ฒนาและสร างสรรค นว ตกรรมทางการศ กษา การว จ ยในช นเร ยนการประเม นหล กส ตร และการประเม นความพ งพอใจต อหล กส ตรและการสอน ๓. การว จ ยด านคล น ก เป นการว จ ยท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานในคล น ก ได แก การว จ ยท เก ยวข องก บ การใช ยาสม นไพร การนวดแบบราชส าน ก การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการแพทย แผนไทย การพ ฒนานวตก

10 รรมด านการแพทย แผนไทย การสร างเสร มส ขภาพผ ป วยเร อร ง การประเม นศ กยภาพคร พ เล ยงในแหล งฝ กของ ว ทยาล ย ฯ การว จ ยการเตร ยมความพร อมของอาจารย โครงการในช มชนจ งหว ดนนทบ ร ฯลฯ ๔. การว จ ยเพ อพ ฒนาองค กร ได แก การว จ ยการบร หารความเส ยงในงานพ สด และการเง น การว จ ย เก ยวก บประก นค ณภาพการศ กษา สถานศ กษาปลอดบ หร พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ก าล งคนและท ศทางการผล ตบ คลากรสาธารณส ข ๑๐ ตารางท ๑ ความสอดคล อง ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔ ก บ นโยบายและย ทธศาสตร การ ว จ ยของชาต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ๑. การว จ ยด านช มชน เป นการว จ ยโดยใช ช มชนเป นฐาน ย ทธศาสตร ท ๒ การสร างศ กยภาพ และความสามารถเพ อ ได แก การว จ ยเพ อแก ไขป ญหา และพ ฒนาช มชนอย างย งย น การพ ฒนาทางส งคม โดยช มชนม ส วนร วมเน นด านการด แลส ขภาพและการพ งตน เองทางด านส ขภาพ การว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น การแพทย แผนไทยและสม นไพรไทย การว จ ยเพ อตอบสนอง ความต องการของช มชน กล มผ ส งอาย และผ ป วยเร อร ง ด าน บร การว ชาการเพ อพ ฒนาส ขภาพ การบ รณาการเร ยนการ สอนในช มชนก บการศ กษาท วไป

11 ๒. การว จ ยด านการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาการจ ดการ ย ทธศาสตร ท ๕ การบร หารจ ดการความร ผลงานว จ ย เร ยนการสอนทางสาธารณส ข เน นการว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบ ทร พยากร และภ ม ป ญญาของประเทศส การใช ประโยชน การเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ยการเร ยนการสอนท เช งพาน ชย ด วยย ทธว ท เหมาะสม เน นผ เร ยนเป นส าค ญ รวมท งการว จ ยเพ อพ ฒนาและสร าง สรรค นว ตกรรมทางการศ กษา การว จ ยในช นเร ยนและการ ประเม นหล กส ตรด านการนวดแผนไทยและการประเม นความ พ งพอใจต อหล กส ตรและการสอน ๓. การว จ ยด านคล น ก เป นการว จ ยท เก ยวข องก บการปฏ บ ต ย ทธศาสตร ท ๓ การสร างศ กยภาพ และความสามารถ เพ อ การในคล น ก ได แก การว จ ยท เก ยวข องก บการแพทย แผน การพ ฒนาทางว ชาการและทร พยากรบ คคล ไทย การว จ ยประเม นศ กยภาพคร พ เล ยงในแหล งฝ กของ ว ทยาล ย ฯ การพ ฒนาศ กยภาพผ ส งอาย และผ ป วยในช มชน เป นต น ๔. การว จ ยเพ อพ ฒนาองค กร ได แก การว จ ยการบร หาร ย ทธศาสตร ท ๑ การสร างศ กยภาพและความสามารถเพ อ ความเส ยง การว จ ยพ ฒนาระบบสารสนเทศ การศ กษาด าน การพ ฒนาเศรษฐก จ ก าล งคน การว จ ยเก ยวก บประก นค ณภาพการศ กษา และสถานศ กษาปลอดบ ร การศ กษาท ศทางการผล ตบ คลากร บทบาทหน าท ร บผ ดชอบกล มงานว จ ยและผลงานว ชาการ งานว จ ยและผลงานว ชาการได ก าหนดบทบาทหน าท ร บผ ดชอบของกล มงาน โดยแบ งเป นหน าท ร บผ ดชอบ และบทบาท ห วหน ากล มงานและอาจารย ประจ ากล มงาน ด งต อไปน ๑๑ หน าท ความร บผ ดชอบของกล มงานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. ก าหนดแผนการผล ตและการเผยแพร งานงานว จ ยและเอกสารว ชาการให รองร บก บแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ย ๒. ก าหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอร บท นสน บสน นการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยและเอกสารว ชาการ ๓. แสวงหาแหล งท นสน บสน น แหล งเผยแพร ผลงาน และประชาส มพ นธ ให คณาจารย ในหน วยงานทราบ ๔. ส งเสร มศ กยภาพคณาจารย ให ม การพ ฒนาท กษะในการท าว จ ย การเข ยนบทความว จ ย/ผลงาน ว ชาการเพ อพ ฒนาน กว จ ย และผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการส การต พ มพ เผยแพร ระด บชาต หร อ นานาชาต

12 ๑๒ ๕. ส งเสร มการใช งานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการเพ อพ ฒนางาน ๖. พ จารณาโครงร างว จ ย/เค าโครงผลงานว ชาการเพ อจ ดสรรท นสน บสน น ๗. ต ดตามประเม นผลการด าเน นงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๘. สร างเคร อข ายและประสานความร วมม อในการท าว จ ยและการผล ตเอกสารว ชาการก บหน วยงาน ต างๆ ๙. จ ดท าฐานข อม ลว จ ยและผลงานว ชาการภายในว ทยาล ยฯ ๑๐.ประเม นผลการด าเน นงาน และส งผลการประเม นประกอบการพ จารณาการประเม นผลงานประจ าป ของคณาจารย รวมท งสร างแรงจ งใจ สร างขว ญก าล งใจในการด าเน นงานว จ ย/ผลงานว ชาการ บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบของห วหน างานว จ ย ๑. ร วมก าหนดนโยบาย วางแผน และจ ดท าระบบและกลไกการบร หารจ ดการให ม การผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยตามเป าหมายของว ทยาล ย ๒. ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารท ได มาตรฐาน ๓. ให ค าปร กษาท เก ยวข องก บการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยแก อาจารย และบ คคลภายนอก ๔. เป นศ นย กลางในการให ข อม ลความเช ยวชาญของผ ทรงค ณว ฒ / ท ปร กษาว จ ย ๕. สน บสน นการจ ดหาและอ านวยความสะดวกในการใช ทร พยากรในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๖. ประสานงานและสร างความร วมม อก บภาคว ชาและกล มงานในว ทยาล ย ตลอดจนก บหน วยงานภายนอกใน การผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๗. สน บสน นให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในเวท ประช มว ชาการและในวารสารทางส ขภาพท ได ร บการยอมร บ ๘. กระต นให เก ดการน าผลงานว จ ยมาใช ในการพ ฒนางาน ๙. สน บสน นการจ ดหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๑๐. สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ย / ผลงานว ชาการของอาจารย ๑๑. จ ดให ม ฐานข อม ลเก ยวก บงานว จ ยให เป นไปตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๑๒. ให ความร วมม อในการเก บข อม ลว จ ยก บบ คคล และหน วยงานต างๆ ๑๓. ก าก บ ต ดตาม และรายงานผลการด าเน นการว จ ยให เป นไปตามแผนท วางไว ๑๔. ด าเน นการพ ฒนางานตามต วช ว ดการประก นค ณภาพการศ กษาท ร บผ ดชอบ ๑๕. ร วมเป นคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยของภาคว ชา สถาบ น และคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ๑๖. จ ดท ารายงานการประเม นตนเองในส วนท เก ยวข อง ๑๗. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย บทบาทหน าท ร บผ ดชอบของอาจารย ประจ างานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารท ได มาตรฐาน ๒. ให ค าปร กษาท เก ยวข องก บการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยแก อาจารย และบ คคลภายนอก

13 ๓. เป นศ นย กลางในการให ข อม ลความเช ยวชาญของผ ทรงค ณว ฒ /ท ปร กษาว จ ย ๔. สน บสน นการจ ดหาและอ านวยความสะดวกในการใช ทร พยากรในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๕. ประสานงานและสร างความร วมม อก บภาคว ชาและกล มงานในว ทยาล ย ในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๖. สน บสน นให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในเวท ประช มว ชาการและในวารสารทางส ขภาพท ได ร บการ ยอมร บ ๗. กระต นให เก ดการน าผลงานว จ ยมาใช ในการพ ฒนางาน ๘. สน บสน นการจ ดหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๙. สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยของอาจารย ๑๐. จ ดให ม ฐานข อม ลเก ยวก บงานว จ ยให เป นไปตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๑๑. ให ความร วมม อในการเก บข อม ลว จ ยก บบ คคล และหน วยงานต างๆ ๑๒. ก าก บ ต ดตาม และรายงานผลการด าเน นการว จ ยให เป นไปตามแผนท วางไว ๑๓. ด าเน นการพ ฒนางานตามต วช ว ดการประก นค ณภาพการศ กษาท ได ร บมอบหมาย ๑๔. ร วมเป นคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยของภาคว ชา ๑๕. จ ดท ารายงานการประเม นตนเองในส วนท เก ยวข อง ๑๖. ปฏ บ ต งานอ นๆ คณะกรรมการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ เพ อให การผล ตผลงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการของว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และ สาธารณส ข กาญจนาภ เษก ด าเน นไปด วยความเร ยบร อยและ บรรล ว ตถ ประสงค ของว ทยาล ยฯ และเพ อให การผล ตผลงานว จ ยและผลงานว ชาการม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ ผลงานเก ดประโยชน ม การเผยแพร อย าง กว างขวาง บรรล มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา จ งก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ ว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ด งต อไปน หน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการว จ ยฯ ๑. ก าหนดแผนการผล ตงานว จ ยและผลงานว ชาการให รองร บแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยฯและประก น ค ณภาพการศ กษา ๒. ก าหนดระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอร บท นสน บสน นการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๓. พ จารณาโครงร างว จ ย/เค าโครงผลงานว ชาการ เพ อจ ดสรรท นสน บสน น ๔. ก าหนดระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการสน บสน นท นเผยแพร งานว จ ยและผลงานว ชาการ ๕. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๖. ส งเสร มการใช งานว จ ยและผลงานว ชาการเพ อแก ป ญหาและพ ฒนางาน ๗. พ จารณาแหล งต พ มพ เผยแพร หร อ เวท น าเสนอผลงานว จ ย และผลงานว ชาการระด บชาต ๑๓

14 ๘. ส งเสร มศ กยภาพการว จ ยให แก คณาจารย เพ อพ ฒนาน กว จ ย ๙. พ จารณาความเหมาะสมในการลาไปผล ตผลงานว จ ยหร อผลงานว ชาการ รวมท งแรงจ งใจในการผล ต ผลงาน คณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. เกณฑ การแต งต งคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการ ว ทยาล ยได ก าหนดเกณฑ การแต งต งผ ทรงค ณว ฒ เพ อตรวจสอลผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการของแต ละ ภาคว ชา ค อ ภาคว ชาการศ กษาท งไป ภาคว ชาว ทยาศาสตร การแพทย ภาคว ชาโสตท ศนศ กษาทางการแพทย ภาคว ชาเวชระเบ ยน และ ภาคว ชาแพทย แผนไทย โดยก าหนดเกณฑ การแต งต งผ ทรงค ณว ฒ ของผลงานว จ ย หร อผลงานว ชาการหร อต ารา ๑ เร อง ตามเกณฑ ข อใดข อหน งด งต อไปน ๑. ม ค ณว ฒ ระด บปร ณญาเอกในสาขาว ชาท เก ยวข องก บผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการอย างน อย ๑ คน ๒. ม ต าแหน งเป นผ ช วยศาสตราจารย อย างน อย ๑ คน ๓. เป นผ เช ยวชาญในสาขาท สอดคล องก บผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการ เร องน นๆ อย างน อย ๑ คน ๒. หน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ย/ว ชาการ ๑. เป นท ปร กษาโครงการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการท สอดคล องก บความเช ยวชาญ ๒. ตรวจสอบค ณภาพโครงร างว จ ย/ว ชาการ บทความว จ ย และบทความว ชาการ เพ อเสนอต พ มพ เผยแพร หร อน าเสนอเวท ระด บชาต ข นไป ๓. พ จารณาค ณภาพผลงานว จ ยและผลงานว ชาการเพ อน าเสนอคณะกรรมการร บรองผลงานว ชาการของ สถาบ นพระบรมราชชนก ๔. ต ดตามด แลให น กว จ ยปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณน กว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วย ๑) การเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) ๒) การ ด าเน นการว จ ย ๓) การก าก บต ดตามงานว จ ย และ ๔) การเผยแพร ผลงานว จ ย แผนผ งข นตอนการท างาน ท ๓,๔ และ ๕ ๑๔

15 ๑๕ ตารางท ๒ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาโครงร างว จ ยและผลงานว ชาการ ห วหน าโครงการว จ ย / ผลงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ๑. เสนอโครงร าง ผ านผ ร บผ ดชอบ งานว จ ยและผลงานว ชาการ เสนอต อ คณะกรรมการพ จารณาและเสนอแบบ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ต อ คณะกรรมการพ จารณาจร ยธรรมการ ว จ ยในมน ษย กล มงานว จ ยฯ ๒. ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ยและแบบ ค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย พร อมก บน ดหมาย คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย คณะกรรมการว จ ยและคณะกรรมการ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ของ วทก. ๓. ประช มพ จารณาค ณภาพโครงร าง ว จ ย (รวมถ งความเป นไปได ในการเสนอ ต พ มพ เผยแพร ) และจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ๑.๑ ศ กษาท ศทางการท าว จ ยของ ว ทยาล ย จากค ม อด าเน นการว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๑.๒ จ ดเตร ยมโครงร างว จ ยและแบบค า ขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ตามแบบฟอร มท ก าหนด ๑.๓ ส งโครงร างว จ ยและแบบค าขอ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย มาย งงานว จ ยฯ จ านวน ๓ ช ด ๒.๑ ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ยและ แบบค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ในสม ดทะเบ ยนร บโครงร างว จ ย ๒.๒ น ดหมายคณะกรรมการเพ อเข า ร วมประช มพ จารณาโครงร างว จ ยและ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๒.๓ จ ดเตร ยมเอกสารมอบให ก บ กรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ก อนการ ประช มอย างน อย ๕ ว น ๓.๑ ศ กษาค ณภาพโครงร างว จ ยและ แบบค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ก อนเข าประช ม ๓.๒ พ จารณาโครงร างว จ ยและแบบค าขอ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย เก ยวก บ ค ณภาพงานว จ ยความสอดคล องก บท ศ ทางการท าว จ ยของว ทยาล ยฯ และการปกป อง ส ทธ ของกล มต วอย างการว จ ย

16 ๑๖ ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ๔. สร ปผลการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย เลขาคณะกรรมการพ จารณาโครงร าง ว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (คณะกรรมการของ วทก.) ห วหน าโครงการว จ ย ผ อ านวยการ ๕. ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผลการ พ จารณาค ณภาพงานว จ ย และ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ให เหมาะสม ๖. อน ม ต โครงร างว จ ย /ผลงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ งานว จ ยฯ ๗. ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต โครงการว จ ย และแบบพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย และค น ๔.๑ สร ปผลการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ส ง งานว จ ย เพ อส าเนาเอกสารผลการ พ จารณา ๔.๒ ช แจงประเด นท ต องปร บปร งแก ไข แก ห วหน าโครงการว จ ย และท มว จ ย เพ อพ ฒนาและปร บปร งต อไป ๕.๑ ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผลการ พ จารณาค ณภาพงานว จ ย และ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๕.๒ น าโครงร างท ปร บปร งเร ยบร อย เสนอผ านห วหน าภาคว ชา เพ อ ตรวจสอบ ๕.๓ น าเสนอโครงร างฉบ บแก ไขส งผ าน งานว จ ย เพ อเสนอต อ ห วหน า และ ผ อ านวยการเพ ออน ม ต งบประมาณ ตามล าด บ ๖. อน ม ต โครงการว จ ย / ผลงาน ว ชาการ ๗.๑ ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต โครงการว จ ยและแบบพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย

17 ๑๗ เอกสารต นฉบ บแก ห วหน าโครงการและ เก บส าเนาเอกสารเข าแฟ มงานว จ ย ๗.๒ ให ห วหน าโครงการท าส ญญาร บท น และลงทะเบ ยน ในสม ด ส ญญาร บท น ๗.๓ ให ห วหน าโครงการท าเร องขอ อน ม ต เบ กงบประมาณงวดแรกร อยละ ๔๐ ๗.๔ ค นโครงการว จ ย ต วจร งแก ห วหน าโครงการ ๗.๕ เก บส าเนา ต วจร งส ญญาร บท นเข า แฟ มงานว จ ย ฯ ๗.๖ บ นท กการก าก บต ดตามงานว จ ย หมายเหต ๑. คณะกรรมการสามารถก าหนดว นพ จารณาโครงร างว จ ย / ผลงานว ชาการ เพ มเต มได ในกรณ ม งานว จ ยเร งด วน หร อเสนอเพ มเต มจากแผนท ก าหนดไว แผนผ งท ๓ ข นตอนการพ จารณาโครงร างว จ ยและผลงานว ชาการ ทบทวนท ศทางการท าว จ ยของว ทยาล ย และจ ดท าโครงร าง เสนอผ านงานว จ ย ลงทะเบ ยนร บ และน ดหมายคณะกรรมการฯ พร อมแจก เอกสารล วงหน า ๕ ว น คณะกรรมการประช มพ จารณา สร ปผลเสนองานว จ ย และ ช แจงห วหน าโครงการ ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผล การพ จารณาให เหมาะสม

18 ๑๘ อน ม ต โครงการว จ ย ลงทะเบ ยนร บการอน ม ต และท าส ญญาร บท นว จ ย และขออน ม ต งบ ตารางท ๓ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ห วหน า โครงการว จ ย ๑. การเสนอขออน ม ต งบประมาณด าเน นงานว จ ย/ ผลงานว ชาการ ๑.๑ บ นท กข อความเสนอขออน ม ต เง นสน บสน น งานว จ ยและผลงานว ชาการ ในงวดแรก ร อยละ ๔๐ ของงบท ได ร บการจ ดสรร ๑.๒ เสนอผ านห วหน างานว จ ย ๑.๓ เสนอ ผ อ านวยการเพ อพ จารณาอน ม ต และเก บส าเนา ท อน ม ต ให งานว จ ย ๑ ช ด ห วหน า โครงการว จ ย ๒. ด าเน นการเบ กจ ายและรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย ๒.๑ ด าเน นการเบ กจ ายตามระเบ ยบ ท ระบ ในส ญญา ร บท น ๒.๒ รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย

19 ๑๙ จะต ดตาม โดยใช แบบต ดตามการด าเน นการว จ ย งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๓. ตรวจสอบความครบถ วนของรายงาน ความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและต ดตาม ๓.๑ ตรวจสอบความครบถ วนของรายงาน ความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยแต ละเร องท ด าเน นการว จ ยแล วเสร จ ๓.๒ หากไม ครบถ วนต ดตามจากห วหน าโครงการว จ ย งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๔. เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละเร อง ๔.๑ เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart ๔.๒ ในกรณ ล าช าไม ตรงตาม Gantt chart ประสาน ก บห วหน าโครงการว จ ย เพ อด าเน นการแก ไขอ ปสรรค ท เก ดข น (แบบรายงานการต ดตามการว จ ย) ๔.๓ เก บหล กฐานแบบต ดตามการด าเน นการว จ ยเข า แฟ มต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย ห วหน า โครงการว จ ย ๕. สร ปโครงการว จ ยเม อโครงการว จ ยแล วเสร จ พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ อ านวยการผ าน ฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ และเบ กงบสน บสน น งวดส ดท าย ๕.๑ จ ดส งร ปเล มผลงานว จ ยจ านวน ๓ เล ม ๕.๒ จ ดเตร ยมต นฉบ บจากงานว จ ยท แล วเสร จ ตาม แบบฟอร มของวารสารว ชาการท ต องการส งไปต พ มพ พร อมไฟล เอกสาร เพ อเตร ยมส งต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ว ชาการเม อโครงการว จ ยแล วเสร จ ๕.๓ เบ กงบสน บสน นงวดส ดท าย ๕.๔ สร ปโครงการเสนอต อผ อ านวยการผ านงานว จ ย(แบบ สร ปผลการด าเน นงานว จ ยและว ชาการ) ผ อ านวยการ ๖. อน ม ต สร ปโครงการ ๖. อน ม ต สร ปโครงการ งานธ รการ ๗. ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อม ต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด ๗. ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อมต วจร ง ของต นฉบ บเพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๘. ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ ๘.๑ ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ ๘.๒ บ นท กจ านวนเง นค าใช จ าย ในสม ดการก าก บต ดตามงานว จ ย ๘.๓ น าส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยเก บเข า แฟ มต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย ฝ ายการเง น ๙. แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของ ๙. แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของงานว จ ย งานว จ ย แผนผ งท ๔ ข นตอนการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต การเสนอขออน ม ต งบ ประมาณด าเน นงานว จ ย/ว ชาการ

20 ๒๐ ด าเน นการเบ กจ ายหล งอน ม ต และรายงานความก าวหน าการด าเน นโครงการว จ ย ตรวจสอบความครบถ วนของรายงานความก าวหน า เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละเร อง สร ปโครงการว จ ยเม อโครงการว จ ยแล วเสร จพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ อ านวยการผ านฝ ายว จ ย และบร การว ชาการ และเบ กงบสน บสน นงวดส ดท าย อน ม ต สร ปโครงการ ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ย พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เก บหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง น สน บสน นว จ ยและผลงานว ชาการ

21 ๒๑ หมายเหต กล มงานว จ ยฯจะต ดตามการด าเน นงาน ตามส ญญาร บท นและ Gantt chart หากผ ว จ ยไม สามารถ ด าเน นการตามระยะเวลาท ก าหนดไว ให ห วหน าท มว จ ยบ นท กรายงานความก าวหน าการด าเน นงานป ญหา/ อ ปสรรค ผ านห วหน าภาคว ชา ห วหน างานว จ ย เพ อร วมก นแก ป ญหา / อ ปสรรคและด าเน นงานจนเสร จ ส นต อไป แผนผ งท ๕ สร ปข นตอนการด าเน นการว จ ยและผลงานว ชาการ ผ ขอร บท นจ ดท าโครงร างว จ ย ๑. การพ จารณาอน ม ต โครงร างฯ ไม ผ าน ปร บแก เสนอแบบขอท นสน บสน นผ าน อาจารย ผ ร บผ ดชอบงานว จ ย * ผลการพ จารณาโครง ร างว จ ย เสนอผ านคณะกรรมการและผอ.** โครงร างว จ ยได ร บอน ม ต คณะกรรมการว จ ย พ จารณา ค ณภาพ และบ นท กผลการ พ จารณา ผ าน โครงร างท ผ านการพ จารณา ผ ว จ ยขออน ม ต เบ กเง นงวดท ๑ ร อยละ ๔๐ ๒. การร บท น (ระยะเวลา ตามแผนงาน) น าหล กฐานการใช จ ายเง นเบ ก เง นงวดท ๓ ร อยละ ๒๐ พร อม ผลงานว จ ย บทค ดย อ Abstract บทความว จ ย ๑ช ด CD เอกสารท งหมด ๑ แผ น ด าเน นการว จ ย/ผลงาน ว ชาการตามแผน สร ปรวมเล มและ ไฟล เอกสาร ส ง งานว จ ย สามารถเบ กเง นอ ดหน นงวดท ๒ได เม อ -น าหล กฐานการใช จ ายเง นงวด ท ๑ แล วเสร จ -งวดท ๒ สามารถเบ กได ร อย ละ ๔๐ (ถ งบทท ๓) พร อม รายงานความก าวหน าการว จ ย Rejected ย ต การเสนอ ไม ผ าน ประแก ตาม เสนอ Target Journal ผ าน เอกสารตอบร บผ าน คณะกรรมการ

22 ๒๒ แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอกว ทยาล ยฯ ลงวารสาร ท าเน ยบ แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอก ผลงาน ว ทยาล ย แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอก ศ กษาย ทธศาสตร ชาต /นโยบาย/ป จจ ยท เก ยวข องในงานว จ ยเพ อ ก าหนดท ศทางงานว จ ยของว ทยาล ยฯ แผนการจ ดสรรเง นสน บสน นการผล ตงานว จ ยและงานสร างสรรค ของว ทยาล ย ประชาส มพ นธ ท ศทางงานว จ ย/การขอท นให อาจารย ทราบ อาจารย เข ยนโครงการว จ ยเสนอกรรมการพ จารณาท นว จ ย การขอท นว จ ยภายในว ทยาล ย ฯ การขอท นว จ ยภายนอกว ทยาล ยฯ กรรมการพ จารณาท นภายใน กรรมการพ จารณาท นภายนอกว ทยาล ย อน ม ต ไม อน ม ต อน ม ต ไม อน ม ต ท าส ญญาร บท น ท าส ญญาร บท น

23 ๒๓ รายงานความก าวหน าท ก ๖ เด อน รายงานความก าวหน าท ก ๖ เด อน ส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ก อนจ ดท าร ปเล มให ก บงานว จ ย งานว จ ยจ ดส งส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ให แก ผ ทรงค ณว ฒ ในการตรวจสอบค ณภาพของงานก อนการ จ ดท าร ปเล ม จ ดท าและส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ให ก บงานว จ ยพร อมเตร ยมบทความว จ ยเสนอหน วยงานท จ ดการน าเสนอ ผลงาน หล กเกณฑ การร บท นอ ดหน นโครงการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ เพ อสน บสน นคณาจารย และบ คลากรของว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนา ภ เษก ให ม ขว ญก าล งใจ และศ กยภาพด านการว จ ย สามารถสร างองค ความร และให บร การแก ส งคม ว ทยาล ยจ งได ก าหนดหล กเกณฑ การร บท นสน บสน นการท าว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ด งน ๑. ค ณสมบ ต ของผ ขอร บท น ๑.๑ เป นอาจารย หร อบ คลากร ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑.๒ ผ ร บท นต องไม ต ดค างการส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ส าหร บโครงการว จ ยท ได ร บท นซ งส นส ด ระยะ เวลาการท าว จ ยไปแล ว ๒. ล กษณะของโครงการท ให การสน บสน น ๒.๑ เป นโครงการว จ ยท สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของหน วยงาน หร อนโยบายของว ทยาล ย ๒.๒ เป นโครงการว จ ยท สร างองค ความร ใหม หร อโครงการว จ ยประย กต เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน และสามารถพ ฒนาไปส การขอเง นสน บสน นจากภายนอกได ๒.๓ เป นโครงการว จ ยท เป นการพ ฒนางานประจ า ๒.๔ โครงการว จ ยเร องเด มท ท าเสร จแล วจะเสนอขอร บท นอ กไม ได หร อโครงการว จ ยท ได ร บท น สน บสน นจากแหล งท นอ นในเร องเด ยวก น ๒.๕ โครงการว จ ยต องท าให แล วเสร จได ภายใน ๑ ป หล งท าส ญญาร บท น แต ถ าเป นโครงการว จ ยท ม ก าหนดระยะเวลามากกว า ๑ ป ห วหน าโครงการว จ ยต องแสดงเหต ผลและก าหนดระยะเวลาความก าวหน า ของการด าเน นงานว จ ยในแต ละระยะด วย

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘)

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ๑ ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชชนน นครลาปาง สถาบ นพระบรมราชชนก สาน กปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๒ คานา ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชนน นครล าปาง ให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แนวทางการบร หารโครงการ

แนวทางการบร หารโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information