นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก"

Transcription

1 ๑ นโยบายและท ศทางการพ ฒนา ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ปร ชญา (Philosophy) การผล ตบ คลากรสายสน บสน นการบร การสาธารณส ข ในสาขาต าง ๆ ให ม ความร ทางว ชาช พ ท กษะในการปฏ บ ต งาน และเจตคต ท ด ต อว ชาช พ เพ อตอบสนองความต องการของระบบบร การสาธารณส ข ท กระด บโดยเฉพาะในระด บช มชน เพ อให ประชาชนได ร บบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพ และท วถ ง ปณ ธาน (Determination) ม งผล ตบ คลาการสายสน บสน นบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ ให ม ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน และม ค ณภาพ จร ยธรรม ในการให บร การสาธารณส ข ท ม ค ณภาพแก ประชาชน ม งพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อให ม ศ กยภาพ สอดคล องก บความต องการของระบบบร การสาธารณส ข ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย สาธารณส ข กาญจนาภ เษก เป นสถาบ นอ ดมศ กษาช นน าท ผล ต พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ข รวมท งการแพทย แผนไทย พ นธก จ (Mission) ๑. ผล ตและพ ฒนาบ คลากร ๒. ว จ ย พ ฒนาองค ความร และนว ตกรรม ๓. ให บร การว ชาการด านส ขภาพแก ส งคม ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ภ ม ป ญญาท องถ นโดยประชาชนม ส วนร วม ย ทธศาสตร (Strategies) ๑. การผล ตบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย สาธารณส ขรวมท งการแพทย แผนไทยเพ อร บรอง ระบบบร หารส ขภาพของช มชนและประเทศ ๒. การผล ตผลงานว ชาการท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๓. การพ ฒนาบ คลากรท สอดคล องก บความต องการของช มชนและประเทศ ๔. การบร การว ชาการท สอดคล องก บระบบบร การส ขภาพและความต องการของช มชนและประเทศ

2 เป าประสงค มต ท ๑ ประส ทธ ผลตามแผนย ทธศาสตร ๑. ผ ส าเร จการศ กษาม ค ณภาพได มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๒. ผ ร บบร การว ชาการม ศ กยภาพท สอดคล องก บความต องการของช มชนและประเทศ ๓. บ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และแพทย แผนไทยท ได ร บการพ ฒนาม ศ กยภาพท สอดคล อง ก บความต องการ ๔. ผลงานว ชาการ นว ตกรรม เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๒ มต ท ๒ ค ณภาพการให บร การ ๑. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ๒. พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพเป นท ยอมร บของช มชนและประเทศ ๓. บร การว ชาการม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต มต ท ๓ ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ๑. พ ฒนาหล กส ตรและเพ มประส ทธ ภาพการบร การหล กส ตร/การเร ยนการสอนและการพ ฒนา บ คลากรท สอดคล องก บระบบส ขภาพ ๒. เสร มสร าง/เพ มแรงจ งใจในการผล ตผลงานว ชาการ/นว ตกรรม ๓. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท ครอบคล มกล มเป าหมาย ๔. เพ มประส ทธ ภาพในการใช จ ายงบประมาณ ๕. สร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา/ว ชาช พภายในประเทศ มต ท ๔ การพ ฒนาองค กร ๑. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของว ทยาล ย ๒. พ ฒนาว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร และท างานอย างม ความส ข ๓. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ และระบบเทคโนโลย สารสนเทศของว ทยาล ย ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๕. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย กลย ทธ ๑. พ ฒนาการผล ตบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ข รวมท งการแพทย แผนไทย ให ม ค ณภาพเพ อรองร บความต องการท งในและต างประเทศ ๒. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท ครอบคล ม และเหมาะสมก บท กกล มเป าหมาย ๓. เพ มและพ ฒนาร ปแบบการเร ยนร ส งสน บสน นการเร ยนร และโครงสร างพ นฐาน ให ม ประส ทธ ภาพ

3 ๔. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดค ณล กษณะของบ ณฑ ต/ผ ส าเร จการศ กษาท พ งประสงค ๕. เพ มจ านวนอาจารย สาขาท ขาดแคลน และพ ฒนาสมรรถนะเช งว ชาช พของบ คลากร ๖. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หาร การเร ยนการสอน และการว จ ย ๗. พ ฒนาระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ๘. พ ฒนาระบบควบค มภายใน และระบบบร หารความเส ยงให ครอบคล ม อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. พ ฒนาค ณภาพการผล ตผลงานว จ ย ผลงานว ชาการให ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ และน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต และนานาชาต ๑๐. ขยายบร การว ชาการ และศ นย สาธารณส ขสาธ ต ให ครอบคล มกล มเป าหมายท งในและ ต างประเทศ ๑๑. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และแพทย แผนไทยให ม ค ณภาพเพ อรองร บความ ต องการท งในและต างประเทศ ๑๒. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๓ ว ตถ ประสงค ๑. ผล ตบ คลาการส ขภาพสายสน บสน นการบร การสาธารณส ขสาขาต าง ๆ ให ม ความร ท กษะและ เจตคต ท ด ต อว ชาช พ โดยให ม ปร มาณและค ณภาพ ตอบสนองความต องการของระบบบร การ สาธารณส ขท กระด บ ๒. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นอย างต อเน องให ม ศ กยภาพสอดคล องก บความต องการ ของระบบ บร การสาธารณส ข ๓. ให บร การว ชาการแก ส งคม ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย ๕. สร างองค ความร เพ อพ ฒนาระบบบร การสาธารณส ขในระด บช มชน นโยบาย ๑. ม งผล ตและพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นทางการแพทย และสาธารณส ขส ช มชน ให ม ความร ท กษะ และเจตคต ท ด สอดคล องก บนโยบายสถาบ นพระบรมราชชนก ระบบบร การ สาธารณส ข ๒. สน บสน นและส งเสร มให จ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓. ส งเสร มให บ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพอย างต อเน อง ๔. ให บ คลากรและน กศ กษาม ส วนร วมในการบร หารงาน ๕. เน นการบร หารงานท ย ต ธรรมโปร งใส และตรวจสอบได

4 ๖. สน บสน น และส งเสร มให ม ทร พยากรเพ ยงพอ และม ค ณภาพส าหร บการปฏ บ ต งาน โดย ค าน งถ ง หล กการประหย ดและร จ กประย กต ให เก ดประโยชน ส งส ด ๗. จ ดให ม ระบบและกลไกในการประก นค ณภาพศ กษา ๘. จ ดให ม การบร การว ชาการแก ช มชนท เน นการส งเสร มส ขภาพให สอดคล องก บว ถ ช ตโดยผสมผสาน ภ ม ป ญญาของช มชน ๙. ส งเสร มอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย ๑๐. พ ฒนาว ทยาล ยให เป นแหล งองค ความร ด านการแพทย แผนไทยและสาขาต าง ๆ ส าหร บช มชนเพ อ ส งเสร มระบบส ขภาพ ๑๑. พ ฒนาว ทยาล ยให เป นแหล งพ ฒนาก าล งคนด านก าล งคนด านส ขภาพในระด บช มชน ๔ แผนผ งท ๑ โครงสร างการบร หารงานของว ทยาล ยฯ ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และ สาธารณส ข กาญจนาภ เษก ผ อ านวยการ คณะกรรมการว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย รอง ผอก. ฝ ายอ านวยการ นายช ยว ฒน พ นธ ร ศม รอง ผอก. ฝ ายก จการน กศ กษา นางจร ย สอ ง รอง ผอก. ฝ ายประก นค ณภาพและแผนงาน นางส ค นธา ส งห ทอง รอง ผอก. ฝ ายว จ ย นางธ ญรด จ รส นธ ปก รอง ผอก. ฝ ายบร การว ชาการ นางศ ร น ช ร ชไชยบ ญ รอง ผอก. ฝ ายว ชาการ นางชฎาว ลย ร ณเล ศ

5 ๕ แผนผ งท ๒ โครงสร างการบร หาร งานว จ ยและผลงานว ชาการ กล มงานว จ ย นางบ งอร ดวงร ตน ผ อ านวยการ นางธ ญรด จ รส นธ ปก รอง ผอก.ฝ ายว จ ย นางศร จ นทร พล บจ น ว ทยาจารยาจารย ช านาญการ นางสรรพพร ว ร ตน โภค น ว ทยาจารยาจารย ช านาญการพ เศษ นางสาวปร ยากมล ม อย เต ม ว ทยาจารย

6 ๖ แผนย ทธศาสตร การว จ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑. จ ดย นการพ ฒนาย ทธศาสตร การว จ ย วทก. รายละเอ ยดของจ ดย นม ด งน ๑.๑ สร างและพ ฒนาอาจารย ให ม องค ความร ด านการว จ ยและสามารถท าว จ ยได อย างม ค ณภาพ ๑.๒ พ ฒนาระบบและกลไกการเผยแพร ผลงานว จ ย / นวตกรรมให กว างขวางส เวท ระด บชาต และระด บนานาชาต ได มากข น ๑.๓ พ ฒนาระบบและกลไกการน าผลงานว จ ยไปใช ท งเช งสาธารณะ เช งนโยบาย เช งพาณ ชย และการใช ประโยชน ทางอ อมอ นๆ ให กว างขวางข น ๑.๔ พ ฒนาคล งความร ด านการว จ ย / นว ตกรรมของ วทก. ให สามารถค นคว าได อย างเป นระบบและม มาตรฐาน ๑.๕ สน บสน นให อาจารย ของบประมาณการท าว จ ยจากหน วยงานภายนอก เพ อจะได ท าว จ ย / นวตก รรมด านสาธารณส ขท ม ประเด นกว างขวางมากย งข น ๒. การประเม นศ กยภาพทางย ทธศาสตร โดยการน าเทคน คการ SWOT มาใช ในการว เคราะห ด งน จ ดแข ง ( Strength ) ๑. ม อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาโทและเอก ในหลายสาขาว ชาและจบการศ กษาท งในและต างประเทท ๒. ม อาจารย ใหม ๆ เข ามาร วมท มและสามารถพ ฒนาเป นก าล งหล กของว ทยาล ยฯ ได ในอนาคต ๓. เป นว ทยาล ยฯ ขนาดเล กท าให ม ความคล องต วในการบร หารจ ดการรวมท งการก าหนดว ส ยท ศน ของบ คลากรในว ทยาล ยฯ ร วมก นได ๔. เป นว ทยาล ยฯ ขนาดเล กท าให ม โอกาสในการสร างท มงานว จ ยท ม ค ณภาพได ง าย ๕. หล กส ตรท หลากหลายและแตกต างจากว ทยาล ยอ นๆ ในส งก ด สบช. เช น การแพทย แผนไทย เวช ระเบ ยน ว ทยาศาสตร การแพทย และโสตท ศนศ กษาทางการแพทย สามารถเป นฐานในการสร าง งานว จ ยท ม การ บ รณาการจากภาคว ชาการต างๆ ได มากข น จ ดอ อน ( Weakness ) ๑. อาจารย ส วนใหญ ม ภาระงานมาก เน นการสอน ไม ม เวลาท จะมาท าว จ ย ๒. อาจารย ใหม ๆ ท เพ งเข ามาย งขาดประสบการณ ในงานว จ ย เพราะส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ๓. การเป นว ทยาล ยขนาดเล ก และต งอย ไกลเม อง ท าให ต องร บบ คลากรใหม ๆ อย เสมอ ท าให การ พ ฒนางานว จ ยเก ดข นได ยาก เน องจากม การหม นเว ยนเข าออกของบ คลากรในช วงท ม การเร ยนร ระบบงาน ๔. ไม ม ระบบพ เล ยงน กว จ ยอย างเป นระบบ เพราะอาจารย ผ ใหญ ม ภาระร บผ ดชอบมาก ท าให ไม

7 สามารถถ ายทอด ด แล และความร ให อาจารย ใหม ได อย างท วถ งและต อเน อง ๕. นโยบายของว ทยาล ยฯ ในการประเม นภาระงานด านการท าว จ ยของอาจารย ไม ช ดเจน เพราะ อาจารย บางท านท ไม ได ท าว จ ยแต ก ได ร บการประเม นในระด บท ส งกว าอาจารย ท ผล ตผลงานว จ ย จ ง ท าให อาจารย ส วนใหญ ไม ให ความส าค ญต อการท าว จ ย ๖. การก าหนดท ศทางการผล ตงานว จ ยไม ช ดเจน ท าให จ านวนงานว จ ยค ณภาพท สามารถน าไป เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ได ม น อย เพราะงานว จ ยส วนใหญ ม งเน นการประเม นผล การประเม น ความพ งพอใจภายในว ทยาล ยฯ โอกาส ( Opportunity ) ๑. การเป นว ทยาล ยท ต งอย ในช มชน ท าให เอ อต อการผล ตผลงานว จ ยท สามารถให ช มชนเข ามา ม ส วนร วม โดยการบ รณาการการเร ยนการสอน การบร การว ชาการและการว จ ยได ๒. จากเหต การณ น าท วมท าให ม โอกาสในการร วมม อก บหน วยงานต างๆ ในอ าเภอและช มชน มากข น ซ งจะสามารถใช เป นช องทางในการพ ฒนางานว จ ยร วมก บช มชนได ๓. การประเม นค ณภาพการศ กษาท เน นการบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอนและงาน อ นๆ เป นโอกาสให ว ทยาล ยฯได พ ฒนางานว จ ยท ม ความหลากหลายร วมก บช มชน อ นจะท าให งานว จ ย ม ค ณภาพมากย งข น อ ปสรรค ( Threat ) ๑. ว ทยาล ยฯ ต งอย ไกลเม อง และไกลจากมหาว ทยาล ยต างๆ ท าให โอกาสในการสร างความ ร วมม อเพ อผล ตผลงานว จ ยร วมก บสถานศ กษาระด บมหาว ทยาล ยย งม น อย ๒. ความพร อมของอาจารย ร นใหม ในการท จะสร างความส มพ นธ ก บองค กรภายนอกม น อย ม งเน นงานว จ ยท ท าเฉพาะภายในว ทยาล ยฯ จ งขาดการบ รณาการก บช มชนและหน วยงานภายนอก ๓. งบประมาณสน บสน นงานว จ ยส วนใหญ เป นงบภายในท แผนการสน บสน นย งไม ช ดเจน ๔. การท หน วยประเม นจากภายนอก เช น สมศ. สบช. ได ใช QA เป นต วต งและเป นต วเร งของ งานว จ ย ท าให การพ ฒนางานว จ ยเป นไปได ช า เพราะบ คลากรส วนใหญ ไม เห นความส าค ญของการท า ว จ ย แต ท าเพ อให แค ผ าน QA ท าให การผล ตผลงานว จ ยของอาจารย ไม ต อเน องและไม ค อยม ค ณภาพ เพราะเน นงานว จ ยเล กๆ และท าง ายๆ เพ อให ได จ านวนช นงานมากๆ ๓. การก าหนดท ศทางย ทธศาสตร งานว จ ย วทก. ( พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ) ว ส ยท ศน ( Vision ) สร างองค ความร และนวตกรรมทางด านสาธารณส ขและการศ กษาท เป นประโยชน ต อการ พ ฒนาส ขภาพท องถ นและพ ฒนาการศ กษา รวมท งเผยแพร องค ความร และนวตกรรมด งกล าวส เวท ระด บชาต และนานาชาต ได อย างต อเน อง พ นธก จ ( Mission ) ๑. ผล ตงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ ตามนโยบายและแผนของว ทยาล ย โดยเฉพาะการพ ฒนา น กว จ ยใหม ให ม จ านวนเพ มข น ๗

8 ๒. น าผลการว จ ย / ผลงานว ชาการไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอนและการบร การสาธารณส ข ๓. เผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานว ชาการ ท งในระด บท องถ น ระด บเคร อข าย ระด บชาต และระด บ นานาชาต ๔. สร างความร วมม อในการผล ต และเผยแพร ผลงานว จ ยก บองค กรหร อหน วยงานภายนอก ๕. แสวงหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอกอย างต อเน อง ๖. จ ดการความร ท ได จากการว จ ย เพ อสร างเป นคล งความร และแหล งอ างอ งความร ด านส ขภาพ และด านการศ กษา ๘ ประเด นย ทธศาสตร ( Strategic Issue ) ๑. ผล ตงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการตามนโยบายและแผนของว ทยาล ย ๒. เผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ อย างกว างขวางท งในระด บชาต / นานาชาต ๓. น าผลการว จ ย / ผลงานว ชาการไปใช ประโยชน อย างกว างขวางท งในระด บท องถ น / ระด บชาต / นานาชาต ๔. สร างคล งความร / องค ความร จากการจ ดการความร ท ได จากการว จ ย อย างเป นระบบและ สามารถค นคว าได อย างกว างขวาง เป าประสงค ( Goal ) เป าประสงค ท ๑ : อาจารย แลเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถผล ตผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการได ตามแผนงานของว ทยาล ย ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย ผล ตงานว จ ยได เฉล ย 1 เร อง / ๑ คน / ๒ ป เป าประสงค ท ๒ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทางว ชาการ ท งในระด บชาต / นานาชาต ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ยเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการในระด บชาต ๑ เร อง / ๑ คน / ๒ ป ต วช ว ดท ๒ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ยเผยแพร ผลงานว จ ย / ผลงานทาง ว ชาการในระด บ นานาชาต ๑ เร อง / ๑ คน / ๓ ป เป าประสงค ท ๓ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย น าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ท งใน ระด บท องถ น / ระด บชาต / นานาชาต

9 ๙ ต วช ว ดท ๑ : อาจารย และเจ าหน าท ของว ทยาล ย สามารถน าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ๑ เร อง / ๑ คน / ๒ ป เป าประสงค ท ๔ : ว ทยาล ยสร างคล งความร / องค ความร จากการจ ดการความร ท ได จาก งานว จ ยอย างเป นระบบ ต วช ว ดท ๑ : คล งความร ท เก ดจากการจ ดการความร จากงานว จ ย / คล งความร นโยบายของกล มงานว จ ย ๑. สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย ผล ตงานว จ ย/ผลงานว ชาการตามนโยบายและแผนของว ทยาล ยฯ ๒. สน บสน นและส งเสร มให ม การน าผลการว จ ย/ผลงานว ชาการไปใช ในการเร ยนการสอนและพ ฒนางาน ๓. สน บสน นและส งเสร มให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต ๔. สน บสน นและส งเสร มให เก ดความร วมม อในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยก บองค กรภายนอก ๕. สน บสน นและส งเสร มให ม การแสวงหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๖. เสร มสร างการจ ดการความร ท ได จากการว จ ยเพ อใช เป นแหล งอ างอ งความร ด านส ขภาพ ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จากการว เคราะห และส งเคราะห ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต และแนวทางการว จ ยของหน วยงานท เก ยวข อง ได แก ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ตลอดจนท ศทางว จ ยของสถาบ นพระบรมราชชนก นอกเหน อจากการว จ ยเพ อตอบสนอง พ นธก จของว ทยาล ย ด งน ๑. การว จ ยด านช มชน เป นการว จ ยโดยใช ช มชนเป นฐาน ได แก การว จ ยเพ อแก ไขป ญหา และพ ฒนาช มชน อย างย งย นโดยช มชนม ส วนร วมเน นด านการด แลส ขภาพและการพ งตนเองทางด านส ขภาพ การว จ ยพ ฒนา ระบบบร การส ขภาพช มชน การว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ นการแพทย แผนไทยและประโยชน ต อช มชน การ ว จ ยเพ อตอบสนองความต องการของช มชนด านบร การว ชาการเพ อพ ฒนาส ขภาพภาคประชาชน และการจ ด การศ กษาท เน นช มชนเช น การจ ดการเร ยนการสอนเพ อการพ ฒนาส ขภาพผ ส งอาย ในช มชน การด แลผ ป วย เร อร ง ด านสาธารณส ข ๒. การว จ ยด านการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนทางด านสาธารณส ข เน นการว จ ย เพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ยการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ รวมท งการว จ ยเพ อพ ฒนาและสร างสรรค นว ตกรรมทางการศ กษา การว จ ยในช นเร ยนการประเม นหล กส ตร และการประเม นความพ งพอใจต อหล กส ตรและการสอน ๓. การว จ ยด านคล น ก เป นการว จ ยท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานในคล น ก ได แก การว จ ยท เก ยวข องก บ การใช ยาสม นไพร การนวดแบบราชส าน ก การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการแพทย แผนไทย การพ ฒนานวตก

10 รรมด านการแพทย แผนไทย การสร างเสร มส ขภาพผ ป วยเร อร ง การประเม นศ กยภาพคร พ เล ยงในแหล งฝ กของ ว ทยาล ย ฯ การว จ ยการเตร ยมความพร อมของอาจารย โครงการในช มชนจ งหว ดนนทบ ร ฯลฯ ๔. การว จ ยเพ อพ ฒนาองค กร ได แก การว จ ยการบร หารความเส ยงในงานพ สด และการเง น การว จ ย เก ยวก บประก นค ณภาพการศ กษา สถานศ กษาปลอดบ หร พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ก าล งคนและท ศทางการผล ตบ คลากรสาธารณส ข ๑๐ ตารางท ๑ ความสอดคล อง ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔ ก บ นโยบายและย ทธศาสตร การ ว จ ยของชาต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ท ศทางและแผนการว จ ย ป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ๑. การว จ ยด านช มชน เป นการว จ ยโดยใช ช มชนเป นฐาน ย ทธศาสตร ท ๒ การสร างศ กยภาพ และความสามารถเพ อ ได แก การว จ ยเพ อแก ไขป ญหา และพ ฒนาช มชนอย างย งย น การพ ฒนาทางส งคม โดยช มชนม ส วนร วมเน นด านการด แลส ขภาพและการพ งตน เองทางด านส ขภาพ การว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น การแพทย แผนไทยและสม นไพรไทย การว จ ยเพ อตอบสนอง ความต องการของช มชน กล มผ ส งอาย และผ ป วยเร อร ง ด าน บร การว ชาการเพ อพ ฒนาส ขภาพ การบ รณาการเร ยนการ สอนในช มชนก บการศ กษาท วไป

11 ๒. การว จ ยด านการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาการจ ดการ ย ทธศาสตร ท ๕ การบร หารจ ดการความร ผลงานว จ ย เร ยนการสอนทางสาธารณส ข เน นการว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบ ทร พยากร และภ ม ป ญญาของประเทศส การใช ประโยชน การเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ยการเร ยนการสอนท เช งพาน ชย ด วยย ทธว ท เหมาะสม เน นผ เร ยนเป นส าค ญ รวมท งการว จ ยเพ อพ ฒนาและสร าง สรรค นว ตกรรมทางการศ กษา การว จ ยในช นเร ยนและการ ประเม นหล กส ตรด านการนวดแผนไทยและการประเม นความ พ งพอใจต อหล กส ตรและการสอน ๓. การว จ ยด านคล น ก เป นการว จ ยท เก ยวข องก บการปฏ บ ต ย ทธศาสตร ท ๓ การสร างศ กยภาพ และความสามารถ เพ อ การในคล น ก ได แก การว จ ยท เก ยวข องก บการแพทย แผน การพ ฒนาทางว ชาการและทร พยากรบ คคล ไทย การว จ ยประเม นศ กยภาพคร พ เล ยงในแหล งฝ กของ ว ทยาล ย ฯ การพ ฒนาศ กยภาพผ ส งอาย และผ ป วยในช มชน เป นต น ๔. การว จ ยเพ อพ ฒนาองค กร ได แก การว จ ยการบร หาร ย ทธศาสตร ท ๑ การสร างศ กยภาพและความสามารถเพ อ ความเส ยง การว จ ยพ ฒนาระบบสารสนเทศ การศ กษาด าน การพ ฒนาเศรษฐก จ ก าล งคน การว จ ยเก ยวก บประก นค ณภาพการศ กษา และสถานศ กษาปลอดบ ร การศ กษาท ศทางการผล ตบ คลากร บทบาทหน าท ร บผ ดชอบกล มงานว จ ยและผลงานว ชาการ งานว จ ยและผลงานว ชาการได ก าหนดบทบาทหน าท ร บผ ดชอบของกล มงาน โดยแบ งเป นหน าท ร บผ ดชอบ และบทบาท ห วหน ากล มงานและอาจารย ประจ ากล มงาน ด งต อไปน ๑๑ หน าท ความร บผ ดชอบของกล มงานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. ก าหนดแผนการผล ตและการเผยแพร งานงานว จ ยและเอกสารว ชาการให รองร บก บแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ย ๒. ก าหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอร บท นสน บสน นการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยและเอกสารว ชาการ ๓. แสวงหาแหล งท นสน บสน น แหล งเผยแพร ผลงาน และประชาส มพ นธ ให คณาจารย ในหน วยงานทราบ ๔. ส งเสร มศ กยภาพคณาจารย ให ม การพ ฒนาท กษะในการท าว จ ย การเข ยนบทความว จ ย/ผลงาน ว ชาการเพ อพ ฒนาน กว จ ย และผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการส การต พ มพ เผยแพร ระด บชาต หร อ นานาชาต

12 ๑๒ ๕. ส งเสร มการใช งานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการเพ อพ ฒนางาน ๖. พ จารณาโครงร างว จ ย/เค าโครงผลงานว ชาการเพ อจ ดสรรท นสน บสน น ๗. ต ดตามประเม นผลการด าเน นงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๘. สร างเคร อข ายและประสานความร วมม อในการท าว จ ยและการผล ตเอกสารว ชาการก บหน วยงาน ต างๆ ๙. จ ดท าฐานข อม ลว จ ยและผลงานว ชาการภายในว ทยาล ยฯ ๑๐.ประเม นผลการด าเน นงาน และส งผลการประเม นประกอบการพ จารณาการประเม นผลงานประจ าป ของคณาจารย รวมท งสร างแรงจ งใจ สร างขว ญก าล งใจในการด าเน นงานว จ ย/ผลงานว ชาการ บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบของห วหน างานว จ ย ๑. ร วมก าหนดนโยบาย วางแผน และจ ดท าระบบและกลไกการบร หารจ ดการให ม การผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยตามเป าหมายของว ทยาล ย ๒. ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารท ได มาตรฐาน ๓. ให ค าปร กษาท เก ยวข องก บการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยแก อาจารย และบ คคลภายนอก ๔. เป นศ นย กลางในการให ข อม ลความเช ยวชาญของผ ทรงค ณว ฒ / ท ปร กษาว จ ย ๕. สน บสน นการจ ดหาและอ านวยความสะดวกในการใช ทร พยากรในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๖. ประสานงานและสร างความร วมม อก บภาคว ชาและกล มงานในว ทยาล ย ตลอดจนก บหน วยงานภายนอกใน การผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๗. สน บสน นให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในเวท ประช มว ชาการและในวารสารทางส ขภาพท ได ร บการยอมร บ ๘. กระต นให เก ดการน าผลงานว จ ยมาใช ในการพ ฒนางาน ๙. สน บสน นการจ ดหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๑๐. สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ย / ผลงานว ชาการของอาจารย ๑๑. จ ดให ม ฐานข อม ลเก ยวก บงานว จ ยให เป นไปตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๑๒. ให ความร วมม อในการเก บข อม ลว จ ยก บบ คคล และหน วยงานต างๆ ๑๓. ก าก บ ต ดตาม และรายงานผลการด าเน นการว จ ยให เป นไปตามแผนท วางไว ๑๔. ด าเน นการพ ฒนางานตามต วช ว ดการประก นค ณภาพการศ กษาท ร บผ ดชอบ ๑๕. ร วมเป นคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยของภาคว ชา สถาบ น และคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ๑๖. จ ดท ารายงานการประเม นตนเองในส วนท เก ยวข อง ๑๗. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย บทบาทหน าท ร บผ ดชอบของอาจารย ประจ างานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารท ได มาตรฐาน ๒. ให ค าปร กษาท เก ยวข องก บการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ยแก อาจารย และบ คคลภายนอก

13 ๓. เป นศ นย กลางในการให ข อม ลความเช ยวชาญของผ ทรงค ณว ฒ /ท ปร กษาว จ ย ๔. สน บสน นการจ ดหาและอ านวยความสะดวกในการใช ทร พยากรในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๕. ประสานงานและสร างความร วมม อก บภาคว ชาและกล มงานในว ทยาล ย ในการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย ๖. สน บสน นให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในเวท ประช มว ชาการและในวารสารทางส ขภาพท ได ร บการ ยอมร บ ๗. กระต นให เก ดการน าผลงานว จ ยมาใช ในการพ ฒนางาน ๘. สน บสน นการจ ดหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ๙. สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยของอาจารย ๑๐. จ ดให ม ฐานข อม ลเก ยวก บงานว จ ยให เป นไปตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๑๑. ให ความร วมม อในการเก บข อม ลว จ ยก บบ คคล และหน วยงานต างๆ ๑๒. ก าก บ ต ดตาม และรายงานผลการด าเน นการว จ ยให เป นไปตามแผนท วางไว ๑๓. ด าเน นการพ ฒนางานตามต วช ว ดการประก นค ณภาพการศ กษาท ได ร บมอบหมาย ๑๔. ร วมเป นคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยของภาคว ชา ๑๕. จ ดท ารายงานการประเม นตนเองในส วนท เก ยวข อง ๑๖. ปฏ บ ต งานอ นๆ คณะกรรมการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ เพ อให การผล ตผลงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการของว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และ สาธารณส ข กาญจนาภ เษก ด าเน นไปด วยความเร ยบร อยและ บรรล ว ตถ ประสงค ของว ทยาล ยฯ และเพ อให การผล ตผลงานว จ ยและผลงานว ชาการม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ ผลงานเก ดประโยชน ม การเผยแพร อย าง กว างขวาง บรรล มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา จ งก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการ ว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ด งต อไปน หน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการว จ ยฯ ๑. ก าหนดแผนการผล ตงานว จ ยและผลงานว ชาการให รองร บแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยฯและประก น ค ณภาพการศ กษา ๒. ก าหนดระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอร บท นสน บสน นการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๓. พ จารณาโครงร างว จ ย/เค าโครงผลงานว ชาการ เพ อจ ดสรรท นสน บสน น ๔. ก าหนดระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการสน บสน นท นเผยแพร งานว จ ยและผลงานว ชาการ ๕. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ๖. ส งเสร มการใช งานว จ ยและผลงานว ชาการเพ อแก ป ญหาและพ ฒนางาน ๗. พ จารณาแหล งต พ มพ เผยแพร หร อ เวท น าเสนอผลงานว จ ย และผลงานว ชาการระด บชาต ๑๓

14 ๘. ส งเสร มศ กยภาพการว จ ยให แก คณาจารย เพ อพ ฒนาน กว จ ย ๙. พ จารณาความเหมาะสมในการลาไปผล ตผลงานว จ ยหร อผลงานว ชาการ รวมท งแรงจ งใจในการผล ต ผลงาน คณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ยและผลงานว ชาการ ๑. เกณฑ การแต งต งคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการ ว ทยาล ยได ก าหนดเกณฑ การแต งต งผ ทรงค ณว ฒ เพ อตรวจสอลผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการของแต ละ ภาคว ชา ค อ ภาคว ชาการศ กษาท งไป ภาคว ชาว ทยาศาสตร การแพทย ภาคว ชาโสตท ศนศ กษาทางการแพทย ภาคว ชาเวชระเบ ยน และ ภาคว ชาแพทย แผนไทย โดยก าหนดเกณฑ การแต งต งผ ทรงค ณว ฒ ของผลงานว จ ย หร อผลงานว ชาการหร อต ารา ๑ เร อง ตามเกณฑ ข อใดข อหน งด งต อไปน ๑. ม ค ณว ฒ ระด บปร ณญาเอกในสาขาว ชาท เก ยวข องก บผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการอย างน อย ๑ คน ๒. ม ต าแหน งเป นผ ช วยศาสตราจารย อย างน อย ๑ คน ๓. เป นผ เช ยวชาญในสาขาท สอดคล องก บผลงานว จ ย/ผลงานว ชาการ เร องน นๆ อย างน อย ๑ คน ๒. หน าท ความร บผ ดชอบของคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ และตรวจผลงานว จ ย/ว ชาการ ๑. เป นท ปร กษาโครงการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการท สอดคล องก บความเช ยวชาญ ๒. ตรวจสอบค ณภาพโครงร างว จ ย/ว ชาการ บทความว จ ย และบทความว ชาการ เพ อเสนอต พ มพ เผยแพร หร อน าเสนอเวท ระด บชาต ข นไป ๓. พ จารณาค ณภาพผลงานว จ ยและผลงานว ชาการเพ อน าเสนอคณะกรรมการร บรองผลงานว ชาการของ สถาบ นพระบรมราชชนก ๔. ต ดตามด แลให น กว จ ยปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณน กว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วย ๑) การเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) ๒) การ ด าเน นการว จ ย ๓) การก าก บต ดตามงานว จ ย และ ๔) การเผยแพร ผลงานว จ ย แผนผ งข นตอนการท างาน ท ๓,๔ และ ๕ ๑๔

15 ๑๕ ตารางท ๒ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาโครงร างว จ ยและผลงานว ชาการ ห วหน าโครงการว จ ย / ผลงานว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ๑. เสนอโครงร าง ผ านผ ร บผ ดชอบ งานว จ ยและผลงานว ชาการ เสนอต อ คณะกรรมการพ จารณาและเสนอแบบ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ต อ คณะกรรมการพ จารณาจร ยธรรมการ ว จ ยในมน ษย กล มงานว จ ยฯ ๒. ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ยและแบบ ค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย พร อมก บน ดหมาย คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย คณะกรรมการว จ ยและคณะกรรมการ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ของ วทก. ๓. ประช มพ จารณาค ณภาพโครงร าง ว จ ย (รวมถ งความเป นไปได ในการเสนอ ต พ มพ เผยแพร ) และจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ๑.๑ ศ กษาท ศทางการท าว จ ยของ ว ทยาล ย จากค ม อด าเน นการว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๑.๒ จ ดเตร ยมโครงร างว จ ยและแบบค า ขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ตามแบบฟอร มท ก าหนด ๑.๓ ส งโครงร างว จ ยและแบบค าขอ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย มาย งงานว จ ยฯ จ านวน ๓ ช ด ๒.๑ ลงทะเบ ยนร บโครงร างว จ ยและ แบบค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ในสม ดทะเบ ยนร บโครงร างว จ ย ๒.๒ น ดหมายคณะกรรมการเพ อเข า ร วมประช มพ จารณาโครงร างว จ ยและ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๒.๓ จ ดเตร ยมเอกสารมอบให ก บ กรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ก อนการ ประช มอย างน อย ๕ ว น ๓.๑ ศ กษาค ณภาพโครงร างว จ ยและ แบบค าขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยใน มน ษย ก อนเข าประช ม ๓.๒ พ จารณาโครงร างว จ ยและแบบค าขอ พ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย เก ยวก บ ค ณภาพงานว จ ยความสอดคล องก บท ศ ทางการท าว จ ยของว ทยาล ยฯ และการปกป อง ส ทธ ของกล มต วอย างการว จ ย

16 ๑๖ ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ๔. สร ปผลการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย เลขาคณะกรรมการพ จารณาโครงร าง ว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (คณะกรรมการของ วทก.) ห วหน าโครงการว จ ย ผ อ านวยการ ๕. ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผลการ พ จารณาค ณภาพงานว จ ย และ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ให เหมาะสม ๖. อน ม ต โครงร างว จ ย /ผลงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ งานว จ ยฯ ๗. ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต โครงการว จ ย และแบบพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย และค น ๔.๑ สร ปผลการพ จารณาโครงร างว จ ย และจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ส ง งานว จ ย เพ อส าเนาเอกสารผลการ พ จารณา ๔.๒ ช แจงประเด นท ต องปร บปร งแก ไข แก ห วหน าโครงการว จ ย และท มว จ ย เพ อพ ฒนาและปร บปร งต อไป ๕.๑ ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผลการ พ จารณาค ณภาพงานว จ ย และ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๕.๒ น าโครงร างท ปร บปร งเร ยบร อย เสนอผ านห วหน าภาคว ชา เพ อ ตรวจสอบ ๕.๓ น าเสนอโครงร างฉบ บแก ไขส งผ าน งานว จ ย เพ อเสนอต อ ห วหน า และ ผ อ านวยการเพ ออน ม ต งบประมาณ ตามล าด บ ๖. อน ม ต โครงการว จ ย / ผลงาน ว ชาการ ๗.๑ ลงทะเบ ยนร บผลการอน ม ต โครงการว จ ยและแบบพ จารณา จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย

17 ๑๗ เอกสารต นฉบ บแก ห วหน าโครงการและ เก บส าเนาเอกสารเข าแฟ มงานว จ ย ๗.๒ ให ห วหน าโครงการท าส ญญาร บท น และลงทะเบ ยน ในสม ด ส ญญาร บท น ๗.๓ ให ห วหน าโครงการท าเร องขอ อน ม ต เบ กงบประมาณงวดแรกร อยละ ๔๐ ๗.๔ ค นโครงการว จ ย ต วจร งแก ห วหน าโครงการ ๗.๕ เก บส าเนา ต วจร งส ญญาร บท นเข า แฟ มงานว จ ย ฯ ๗.๖ บ นท กการก าก บต ดตามงานว จ ย หมายเหต ๑. คณะกรรมการสามารถก าหนดว นพ จารณาโครงร างว จ ย / ผลงานว ชาการ เพ มเต มได ในกรณ ม งานว จ ยเร งด วน หร อเสนอเพ มเต มจากแผนท ก าหนดไว แผนผ งท ๓ ข นตอนการพ จารณาโครงร างว จ ยและผลงานว ชาการ ทบทวนท ศทางการท าว จ ยของว ทยาล ย และจ ดท าโครงร าง เสนอผ านงานว จ ย ลงทะเบ ยนร บ และน ดหมายคณะกรรมการฯ พร อมแจก เอกสารล วงหน า ๕ ว น คณะกรรมการประช มพ จารณา สร ปผลเสนองานว จ ย และ ช แจงห วหน าโครงการ ปร บปร งโครงร างว จ ย ตามผล การพ จารณาให เหมาะสม

18 ๑๘ อน ม ต โครงการว จ ย ลงทะเบ ยนร บการอน ม ต และท าส ญญาร บท นว จ ย และขออน ม ต งบ ตารางท ๓ ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน/ก จกรรม ว ธ ปฏ บ ต ห วหน า โครงการว จ ย ๑. การเสนอขออน ม ต งบประมาณด าเน นงานว จ ย/ ผลงานว ชาการ ๑.๑ บ นท กข อความเสนอขออน ม ต เง นสน บสน น งานว จ ยและผลงานว ชาการ ในงวดแรก ร อยละ ๔๐ ของงบท ได ร บการจ ดสรร ๑.๒ เสนอผ านห วหน างานว จ ย ๑.๓ เสนอ ผ อ านวยการเพ อพ จารณาอน ม ต และเก บส าเนา ท อน ม ต ให งานว จ ย ๑ ช ด ห วหน า โครงการว จ ย ๒. ด าเน นการเบ กจ ายและรายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย ๒.๑ ด าเน นการเบ กจ ายตามระเบ ยบ ท ระบ ในส ญญา ร บท น ๒.๒ รายงานความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ย

19 ๑๙ จะต ดตาม โดยใช แบบต ดตามการด าเน นการว จ ย งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๓. ตรวจสอบความครบถ วนของรายงาน ความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยและต ดตาม ๓.๑ ตรวจสอบความครบถ วนของรายงาน ความก าวหน า การด าเน นโครงการว จ ยแต ละเร องท ด าเน นการว จ ยแล วเสร จ ๓.๒ หากไม ครบถ วนต ดตามจากห วหน าโครงการว จ ย งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๔. เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละเร อง ๔.๑ เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ย ก บ Gantt chart ๔.๒ ในกรณ ล าช าไม ตรงตาม Gantt chart ประสาน ก บห วหน าโครงการว จ ย เพ อด าเน นการแก ไขอ ปสรรค ท เก ดข น (แบบรายงานการต ดตามการว จ ย) ๔.๓ เก บหล กฐานแบบต ดตามการด าเน นการว จ ยเข า แฟ มต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย ห วหน า โครงการว จ ย ๕. สร ปโครงการว จ ยเม อโครงการว จ ยแล วเสร จ พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ อ านวยการผ าน ฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ และเบ กงบสน บสน น งวดส ดท าย ๕.๑ จ ดส งร ปเล มผลงานว จ ยจ านวน ๓ เล ม ๕.๒ จ ดเตร ยมต นฉบ บจากงานว จ ยท แล วเสร จ ตาม แบบฟอร มของวารสารว ชาการท ต องการส งไปต พ มพ พร อมไฟล เอกสาร เพ อเตร ยมส งต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ว ชาการเม อโครงการว จ ยแล วเสร จ ๕.๓ เบ กงบสน บสน นงวดส ดท าย ๕.๔ สร ปโครงการเสนอต อผ อ านวยการผ านงานว จ ย(แบบ สร ปผลการด าเน นงานว จ ยและว ชาการ) ผ อ านวยการ ๖. อน ม ต สร ปโครงการ ๖. อน ม ต สร ปโครงการ งานธ รการ ๗. ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อม ต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด ๗. ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อมต วจร ง ของต นฉบ บเพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด งานว จ ยและ ผลงานว ชาการ ๘. ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ ๘.๑ ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ป โครงการว จ ยพร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ ๘.๒ บ นท กจ านวนเง นค าใช จ าย ในสม ดการก าก บต ดตามงานว จ ย ๘.๓ น าส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยเก บเข า แฟ มต ดตามการด าเน นโครงการว จ ย ฝ ายการเง น ๙. แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของ ๙. แยกหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง นของงานว จ ย งานว จ ย แผนผ งท ๔ ข นตอนการต ดตามโครงการว จ ยท ได ร บอน ม ต การเสนอขออน ม ต งบ ประมาณด าเน นงานว จ ย/ว ชาการ

20 ๒๐ ด าเน นการเบ กจ ายหล งอน ม ต และรายงานความก าวหน าการด าเน นโครงการว จ ย ตรวจสอบความครบถ วนของรายงานความก าวหน า เปร ยบเท ยบความค บหน าของการด าเน นงานว จ ยก บ Gantt chart งานว จ ยแต ละเร อง สร ปโครงการว จ ยเม อโครงการว จ ยแล วเสร จพร อม ต นฉบ บเพ อต พ มพ เสนอต อผ อ านวยการผ านฝ ายว จ ย และบร การว ชาการ และเบ กงบสน บสน นงวดส ดท าย อน ม ต สร ปโครงการ ส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ยพร อมต นฉบ บ เพ อต พ มพ ให งานว จ ย ๑ ช ด ลงทะเบ ยนร บส าเนาเอกสารการสร ปโครงการว จ ย พร อมต นฉบ บเพ อต พ มพ เก บหล กฐานเข าแฟ มการเบ กจ ายเง น สน บสน นว จ ยและผลงานว ชาการ

21 ๒๑ หมายเหต กล มงานว จ ยฯจะต ดตามการด าเน นงาน ตามส ญญาร บท นและ Gantt chart หากผ ว จ ยไม สามารถ ด าเน นการตามระยะเวลาท ก าหนดไว ให ห วหน าท มว จ ยบ นท กรายงานความก าวหน าการด าเน นงานป ญหา/ อ ปสรรค ผ านห วหน าภาคว ชา ห วหน างานว จ ย เพ อร วมก นแก ป ญหา / อ ปสรรคและด าเน นงานจนเสร จ ส นต อไป แผนผ งท ๕ สร ปข นตอนการด าเน นการว จ ยและผลงานว ชาการ ผ ขอร บท นจ ดท าโครงร างว จ ย ๑. การพ จารณาอน ม ต โครงร างฯ ไม ผ าน ปร บแก เสนอแบบขอท นสน บสน นผ าน อาจารย ผ ร บผ ดชอบงานว จ ย * ผลการพ จารณาโครง ร างว จ ย เสนอผ านคณะกรรมการและผอ.** โครงร างว จ ยได ร บอน ม ต คณะกรรมการว จ ย พ จารณา ค ณภาพ และบ นท กผลการ พ จารณา ผ าน โครงร างท ผ านการพ จารณา ผ ว จ ยขออน ม ต เบ กเง นงวดท ๑ ร อยละ ๔๐ ๒. การร บท น (ระยะเวลา ตามแผนงาน) น าหล กฐานการใช จ ายเง นเบ ก เง นงวดท ๓ ร อยละ ๒๐ พร อม ผลงานว จ ย บทค ดย อ Abstract บทความว จ ย ๑ช ด CD เอกสารท งหมด ๑ แผ น ด าเน นการว จ ย/ผลงาน ว ชาการตามแผน สร ปรวมเล มและ ไฟล เอกสาร ส ง งานว จ ย สามารถเบ กเง นอ ดหน นงวดท ๒ได เม อ -น าหล กฐานการใช จ ายเง นงวด ท ๑ แล วเสร จ -งวดท ๒ สามารถเบ กได ร อย ละ ๔๐ (ถ งบทท ๓) พร อม รายงานความก าวหน าการว จ ย Rejected ย ต การเสนอ ไม ผ าน ประแก ตาม เสนอ Target Journal ผ าน เอกสารตอบร บผ าน คณะกรรมการ

22 ๒๒ แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอกว ทยาล ยฯ ลงวารสาร ท าเน ยบ แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอก ผลงาน ว ทยาล ย แผนผ งท ๖ สร ประบบและกลไกการบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท งภายในและภายนอก ศ กษาย ทธศาสตร ชาต /นโยบาย/ป จจ ยท เก ยวข องในงานว จ ยเพ อ ก าหนดท ศทางงานว จ ยของว ทยาล ยฯ แผนการจ ดสรรเง นสน บสน นการผล ตงานว จ ยและงานสร างสรรค ของว ทยาล ย ประชาส มพ นธ ท ศทางงานว จ ย/การขอท นให อาจารย ทราบ อาจารย เข ยนโครงการว จ ยเสนอกรรมการพ จารณาท นว จ ย การขอท นว จ ยภายในว ทยาล ย ฯ การขอท นว จ ยภายนอกว ทยาล ยฯ กรรมการพ จารณาท นภายใน กรรมการพ จารณาท นภายนอกว ทยาล ย อน ม ต ไม อน ม ต อน ม ต ไม อน ม ต ท าส ญญาร บท น ท าส ญญาร บท น

23 ๒๓ รายงานความก าวหน าท ก ๖ เด อน รายงานความก าวหน าท ก ๖ เด อน ส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ก อนจ ดท าร ปเล มให ก บงานว จ ย งานว จ ยจ ดส งส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ให แก ผ ทรงค ณว ฒ ในการตรวจสอบค ณภาพของงานก อนการ จ ดท าร ปเล ม จ ดท าและส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ให ก บงานว จ ยพร อมเตร ยมบทความว จ ยเสนอหน วยงานท จ ดการน าเสนอ ผลงาน หล กเกณฑ การร บท นอ ดหน นโครงการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ เพ อสน บสน นคณาจารย และบ คลากรของว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนา ภ เษก ให ม ขว ญก าล งใจ และศ กยภาพด านการว จ ย สามารถสร างองค ความร และให บร การแก ส งคม ว ทยาล ยจ งได ก าหนดหล กเกณฑ การร บท นสน บสน นการท าว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ ด งน ๑. ค ณสมบ ต ของผ ขอร บท น ๑.๑ เป นอาจารย หร อบ คลากร ว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข กาญจนาภ เษก ๑.๒ ผ ร บท นต องไม ต ดค างการส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ส าหร บโครงการว จ ยท ได ร บท นซ งส นส ด ระยะ เวลาการท าว จ ยไปแล ว ๒. ล กษณะของโครงการท ให การสน บสน น ๒.๑ เป นโครงการว จ ยท สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของหน วยงาน หร อนโยบายของว ทยาล ย ๒.๒ เป นโครงการว จ ยท สร างองค ความร ใหม หร อโครงการว จ ยประย กต เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน และสามารถพ ฒนาไปส การขอเง นสน บสน นจากภายนอกได ๒.๓ เป นโครงการว จ ยท เป นการพ ฒนางานประจ า ๒.๔ โครงการว จ ยเร องเด มท ท าเสร จแล วจะเสนอขอร บท นอ กไม ได หร อโครงการว จ ยท ได ร บท น สน บสน นจากแหล งท นอ นในเร องเด ยวก น ๒.๕ โครงการว จ ยต องท าให แล วเสร จได ภายใน ๑ ป หล งท าส ญญาร บท น แต ถ าเป นโครงการว จ ยท ม ก าหนดระยะเวลามากกว า ๑ ป ห วหน าโครงการว จ ยต องแสดงเหต ผลและก าหนดระยะเวลาความก าวหน า ของการด าเน นงานว จ ยในแต ละระยะด วย

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนการด าเน นการว จ ย

ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วยการเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) การด าเน นการว จ ย การก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information