รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน

Size: px
Start display at page:

Download "รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน"

Transcription

1 หมวด 1 การนาองค การ รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน LD1 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การกาหนด ท ศทางการทางานท ช ดเจน ครอบคล มใน เร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อ ผลการดาเน นการท คาดหว งขององค การ A ม แนวทาง/ว ธ การในการกาหนดท ศทางองค การท แสดงให เห นถ งการม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยอาจจ ดทาเป นแผนภาพ (Flow chart) ของกระบวนการ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน แนวทาง/ช องทางในการส อสารท ศทางขององค การ เส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอด ระบ ผ ร บผ ดชอบในการดาเน นการท ช ดเจน ท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อให เก ด D บ คลากรม การร บร และเข าใจเก ยวก บท ศทางขององค การ การร บร ความเข าใจ และการนาไป และสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การ L ม การต ดตามการประเม นผลการกาหนด และส อสาร ดาเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต ง ท ศทางขององค การอย างเป นระบบ ไว แสดงให เห นถ งการปร บปร งว ธ การกาหนดท ศทาง ขององค การ และว ธ การ/ช องทางในการส อสาร I ท ศทางขององค การท ม ความสอดคล องพ นธก จ/ความ ต องการ/ความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได LD2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอานาจใน การต ดส นใจ (empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอานาจให ก บผ ดารง ตาแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อ ในส วนราชการอ นๆ LD3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการ บ รณาการและสร างความผ กพ น ร วมม อ ก นภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถ ปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย ส วนเส ย A คาส ง/ว ธ ปฏ บ ต /แนวทางในการมอบอานาจการต ดส นใจ ไปส บ คลากร D รายงานผลการดาเน นการการมอบอานาจด งกล าวพร อม ยกต วอย าง L รายงานผลการต ดตาม/ทบทวนเร องการมอบอานาจไปส บ คลากร I การมอบอานาจไปส บ คลากร สอดคล องตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 7) พ.ศ.2550และพระ ราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอานาจ พ.ศ.2550 A แนวทาง/ว ธ การส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรม การเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและสร างความ ผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจ เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตาม เป าหมาย D ต วอย างกระบวนการ/ก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ด การบ รณาการและสร างความผ กพ น ร วมม อภายใน องค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจ เพ อให บ คลากร สามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย L ผลการต ดตามและทบทวนแนวทาง/ว ธ การในการจ ด

2 ก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและสร าง ความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตาม เป าหมาย เพ อนาไปส การปร บปร ง I ก จกรรมท กาหนด ส งเสร มให เก ดการบ รณาการ และ สร างความผ กพ น ความร วมม อภายในองค การ รวมถ ง การสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมายของส วนราชการ LD4 ส วนราชการ/ผ บร หารต องกาหนดต วช ว ด ท สาค ญ และกาหนดให ม ระบบการ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บใช ในการทบทวนผลการ ปฏ บ ต งานและนาผลการทบทวนด งกล าว มาจ ดลาด บความสาค ญ เพ อนาไปใช ใน การปร บปร งการดาเน นงานของส วน ราชการให ด ข น LD5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การกาหนด นโยบายการกาก บด แลองค การท ด (organizational governance) เพ อเป น เคร องม อในการก าก บด แลให การ ดาเน นงานของส วนราชการเป นไปตาม A แนวทาง/ว ธ การในการกาหนดต วช ว ดท สาค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามประเม นผล โดยอาจจ ดทา เป นแผนภาพ (Flow chart) ของกระบวนการ ซ ง ต วช ว ดท สาค ญควรประกอบด วย -ต วช ว ดในการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ตามย ทธศาสตร -ต วช ว ดในการบรรล พ นธก จหล ก -ต วช ว ดของแผนงาน/โครงการ แผนในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ซ ง ประกอบด วย -แนวทางในการประเม น -กรอบระยะเวลา -ผ ร บผ ดชอบในการประเม นผล -ต วช ว ดท สาค ญ แนวทาง/ป จจ ยท ใช ในการนาผลการทบทวนมา จ ดลาด บความสาค ญเพ อปร บปร งการดาเน นงาน ของส วนราชการให ด ข น D ต วช ว ดท สาค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตาม ประเม นผล รายงานผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ รายงานผลการจ ดลาด บความสาค ญของผลการ ทบทวนท จะนามาปร บปร งการดาเน นงาน L/I A ม การทบทวนและปร บปร งแนวทางในการกาหนด ต วช ว ดและแผนการประเม นเพ อให ผลการ ดาเน นการด ข น ม แนวทาง/ว ธ การจ ดทานโยบายการกาก บด แล องค การท ด โดยอาจจะทาเป นแผนภาพ (Flow chart) แสดงกระบวนการจ ดทา ทบทวน ปร บปร ง นโยบายฯ ม แนวทาง/ช องทางในการส อสารนโยบายการกาก บ

3 หล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการ บ านเม องท ด ด แลองค การท ด ภายในองค การ ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท ว าด วยการ ดาเน นการ การส งเสร ม ให ม การนานโยบายการ กาก บด แลองค การท ด ไปส การปฏ บ ต ท ครอบคล มท ง 4 ด าน ม การระบ ผ ร บผ ดชอบการดาเน นการอย างช ดเจน LD6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตาม แนวทางของคณะกรรมการตรวจเง น แผ นด น D L สามารถแสดงผลการด าเน นการตามแผน ม การต ดตามประเม นผลการด าเน นมาตรการ/โครงการ และรายงานผลให ผ บร หารร บทราบ รวมท งม การ ว เคราะห ผลการดาเน นการเพ อเป นข อเสนอแนะในการ ปร บปร งการส งเสร มนโยบายการกาก บด แลองค การท ด ต อไป I นโยบายการกาก บด แลองค การท ด สอดคล องเช อมโยงก บ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมขององค การ และหล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด A แนวทาง/ว ธ การควบค มภายในและบร หารความเส ยง ตามแนวทางการจ ดวางระบบการควบค มภายในและการ ประเม นผลการควบค มภายในของสาน กงานการตรวจ เง นแผ นด น ซ งกาหนดให ดาเน นการตามท กาหนดใน ต วช ว ด : ระด บความสาเร จของการควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยให รายงานการ ประเม นผลการควบค มภายในด วยตนเองตามแบบฟอร ม ท 1 ใน 3 ข นตอน ด งน -ข นตอนท 1 : ข นเตร ยมการ -ข นตอนท 2 : กาหนดงานในความร บผ ดชอบของ ส วนงานย อยออกเป นก จกรรม/งาน -ข นตอนท 3 : จ ดเตร ยมเคร องม อการประเม นผล D ม การประเม นผลการควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ข อ 6 ประกอบด วยแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และ แบบ ปส. L ม การว เคราะห จ ดอ อน/ความเส ยงของการดาเน นงาน ตามกระบวนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรมของ ป งบประมาณ พ.ศ.2553 ท ย งคงปรากฏอย ใน ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เพ อเสนอแนะแนวทางการ แก ไขป ญหาให สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ท งน ตามท กาหนดในต วช ว ด : ระด บความสาเร จของ

4 การควบค มภายในประจาป งบประมาณ 2554 (รายงาน ผลการว เคราะห จ ดอ อน/ความเส ยงของระบบการ ควบค มภายในตามแบบฟอร มท 2) I ระบบการควบค มภายในม ความสอดคล องเช อมโยงก บ แนวทางของคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นและม ผลต อ การบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ภารก จ/ เป าหมายผลผล ต LD7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องกาหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการ ผลกระทบทางลบท เก ดข นต อส งคม อ น เป นผลมาจากการด าเน นกาของส วน ราชการ รวมท งต องนาว ธ การหร อ มาตรการท กาหนดไว ไปปฏ บ ต A มาตรการ/ว ธ การในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ด ข นก บส งคมอาจจ ดทาเป นแผนภาพ (Flow chart) ของ กระบวนการ หมายเหต กรณ ส วนราชการใดไม ม ผลกระทบทางลบท เก ดข นก บส งคมให แสดงมาตรการหร อว ธ การในการ ป องก นผลกระทบทางลบท อาจเก ดข นก บส งคม D รายงานผลการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นก บ ส งคม L ม การทบทวนว ธ การในการจ ดการผลกระทบทางลบ เพ อปร บปร งแนวทาง/มาตรการ/ว ธ การดาเน นการ I มาตรการจ ดการผลกระทบทางลบท กาหนดสอดคล อง ก บพ นธก จขององค การ

5 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน SP1 ส วนราชการต องม การกาหนดข นตอน/ ก จกรรม และกรอบระยะเวลาท เหมาะสม รวมถ งม การระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน A ม การจ ดทาแผนภาพ (flowchart) ของการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป เป นลายล กษณ อ กษร ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ ระบ แต ละข นตอนของกระบวนการอย างช ดเจน แผนปฏ บ ต ราชการประจาป โดยม งเน น ระบ กรอบเวลาในแต ละข นตอนอย างช ดเจน จะผล กด นให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ระบ ผ ร บผ ดชอบในแต ละข นตอนอย างช ดเจน ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผน D บร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต แสดงการถ ายทอดค าเป าหมาย (cascading) ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ ระหว างแผนบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป แสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากร โดยเฉพาะอย างย งการม ส วนร วมของผ บร หารท ก ระด บ L แสดงให เห นถ งการปร บปร งกระบวนการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการให ด ข นจากเด ม สามารถแสดงให เห นถ งการน าเร องเหล าน ไปใช ปร บปร งกระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ -ผลการประเม นจากผ ประเม นภายนอกองค การ -ผลการประเม นจากผ ประเม นภายในองค การ(เช น การประเม นองค การตามเกณฑ PMQA เป นต น) I กลย ทธ หล กท กาหนด ต องแสดงให เห นถ งความ สอดคล องตามท ระบ ไว ในล กษณะสาค ญขององค การ ป 2552 ด งน -แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท รองร บความท าทายท สาค ญ ขององค กร ครอบคล มท งด านพ นธก จ ด าน ปฏ บ ต การ ด านทร พยากรบ คคล -แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท ตอบสนองความต องการ ของผ ร บบร การ SP2 ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การนา A ม กระบวนการรวบรวมข อม ล ในแต ละประเภทข อม ล ท ใช อย างช ดเจน ป จจ ยท งภายในและภายนอกท สาค ญและ ม กระบวนการว เคราะห ข อม ล ในแต ละประเภท สอดคล องก บสภาพแวดล อมท ข อม ลท ใช อย างช ดเจน เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการ ว เคราะห อย างน อยประกอบด วย D แสดงให เห นถ งป จจ ยภายในและภายนอกท นามาใช ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ประกอบการวางแผนฯอย างน อยประกอบด วย ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วน -ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ

6 ได ส วนเส ย ผลการดาเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต างๆ รวมถ งกฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วนราชการ -ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย -ความเส ยงในด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม -กฎหมาย กฎระเบ ยบ โครงสร างส วนราชการ -ป จจ ยอ นๆท ม ผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในการปฏ บ ต งานขององค การ แสดงประเภทข อม ลในแต ละป จจ ยภายในและ ภายนอกท ใช ประกอบการวางแผนฯได อย างช ดเจน สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลและสารสนเทศท เหมาะสม ได แก -ข อม ลท นามาใช เป นข อม ลป จจ บ น -การรวบรวมข อม ลต องครอบคล มท กหน วยงานท เก ยวข อง -แสดงให เห นถ งการว เคราะห ท เหมาะสมก บประเภท ข อม ล L แสดงให เห นถ งการปร บเปล ยน/เพ มเต มป จจ ย(ประเภท ข อม ล)ท นามาใช ประกอบการวางแผน I สามารถแสดงให เห นว าการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการท ว เคราะห ถ งความเส ยงด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม กฎหมาย ข อบ งค บ และด านอ นๆ ได ถ กนาไปใช ในการ จ ดทาแผนธรรมาภ บาล หร อนโยบายการกาก บด แล SP3 ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล อง ก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของส วน ราชการ รวมท งต องม การวางแผน เตร ยมการจ ดสรรทร พยากรอ นๆ เพ อ รองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ A องค การท ด ม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อย ต องครอบคล มในแต ละด าน ด งน -การวางแผนและบร หารกาล งคน -แผนพ ฒนาบ คลากร -แผนการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ท กษะหร อ สมรรถนะส งในสายงานหล ก -แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล SP4 ผ บร หารต องม การส อสารและทาความ เข าใจในเร องย ทธศาสตร และการนา ย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย งบ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจ และนาไปปฏ บ ต รวมท งเพ อให ม การ ถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าว L/I ม การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคลให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป A สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ผ บร หารใช ในการส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ให ก บบ คลากร D การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ต องครอบคล มประเด น -การถ ายทอดกลย ทธ องค การไปส การจ ดทา

7 บรรล ผล แผนปฏ บ ต การ -การปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ -ต วช ว ดแต ละแผนปฏ บ ต การ -บทบาทหน าท ของบ คลากรต อการบรรล เป าหมาย องค การ L สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท บ คลากรใช ในการแลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยน ประสบการณ ในการทางาน แสดงให เห นถ งก จกรรมในการแลกเปล ยนว ธ การ ปฏ บ ต ท ด ในการนาแผนไปส การปฏ บ ต ภายในส วน ราชการ SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (cascading) A ม การจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (strategy map) ต วช ว ดและบรรล เป าหมายระด บองค การ ระด บองค การ ซ งแสดงถ งความเช อมโยงสอดคล อง ลงส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลอย าง ของว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และ เป นระบบ เป าประสงค ขององค การในด านต างๆ อย างครบถ วน ม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการครบท ก ระด บ ด งต อไปน 1.ระด บหน วยงาน (ท กสาน ก/กอง ท งสาน ก/กองท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมาย และสาน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หารจ ดการภายในส วนราชการเอง) 2.ระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) ม แผนปฏ บ ต การประจาป หร อปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห นถ งกระบวนการ/ข นตอนในการ ดาเน นการตามระบบการถ ายทอดต วช ว ดและ เป าหมายจากระด บองค การส ระด บหน วยงานและ ระด บบ คคล ม แนวทาง/ว ธ การต ดตามและรายงานผลการ ด าเน นงาน D ม การดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจาป หร อ ปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ในการถ ายทอด ต วช ว ดและเป าหมาย ม การส อสารให บ คลากรในส วนราชการร บทราบถ ง กรอบการประเม นผล และแผนปฏ บ ต การประจาป หร อปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ) ในการถ ายทอด ต วช ว ดและเป าหมายอย างท วถ ง ม ข อตกลงท เป นลายล กษณ อ กษร และสามารถใช ประเม นผลได อย างเป นร ปธรรมท งในระด บ

8 หน วยงานและในระด บบ คคล ม การต ดตามความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการและ ม การรายงานผลการดาเน นงานตามต วช ว ดและ เป าหมายในแต ละระด บท ม ความถ เหมาะสมและ กล มเป าหมายท เข าร วมในการดาเน นการเหมาะสม ม การสร ปประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจาป (ผล คะแนน)ครบท กระด บ L ม สร ปบทเร ยนจากการต ดตามความก าวหน าและการ รายงานสร ปผลการดาเน นงานประจาป (ดาเน นการ ภายในเด อน ต.ค.) ม ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งการปฏ บ ต งานใน อนาคต I ม การเช อมโยงระหว างผลการประเม นการปฏ บ ต งานตาม SP6 SP7 ส วนราชการต องจ ดทารายละเอ ยด โครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการ ดาเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตาม แผนปฏ บ ต ราชการได สาเร จ ซ ง ประกอบด วยระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การ จ ดสรรทร พยากรให แก แผนงานโครงการ/ ก จกรรม ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดทา แผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการรองร บการ เปล ยนแปลงท อาจเก ดข นจากการดาเน น แผนงาน/โครงการท สาค ญซ งต อง ครอบคล มความเส ยงด านธรรมาภ บาล ข อตกลงในการปฏ บ ต งานก บระบบแรงจ งใจ A ม การจ ดทารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ซ งต อง ประกอบด วย -ระยะเวลาดาเน นการในแต ละก จกรรม -ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ -การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ นๆ D A แสดงให เห นถ งความสาเร จในการดาเน นการตาม รายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ตามท กาหนด แสดงให เห นถ งม การต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป โดยผ านการต ดตามการดาเน นงานในแต ละ แผนงาน/โครงการ แสดงเหต ผล/ว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อก แผนงาน/โครงการ ในป งบประมาณ 2554 อย าง น อยประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณ และ ม ผลกระทบส งต อการบรรล ความสาเร จตามประเด น ย ทธศาสตร น นๆ ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ตาม มาตรฐาน COSO ซ งต องนาความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ด วย ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการ ว เคราะห ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการ ว เคราะห

9 ม แผนบร หารความเส ยงม ต วช ว ดความสาเร จของ เป าหมายตามแผนบร หารความเส ยง D ดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยงท กาหนดไว แสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ใช ในการส อสาร ทาความเข าใจ เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถนาแผน บร หารความเส ยงไปปฏ บ ต ได L ม การรายงานความก าวหน าในการดาเน นการตาม แผนบร หารความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย 2 ไตร มาส โดยสร ปผลการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมให ข อเสนอแนะในการแก ไข จ ดทารายงานสร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ความเส ยง พร อมท งแสดงผลสาเร จเปร ยบเท ยบก อน และหล งดาเน นการตามแผนฯ เม อส นป งบประมาณ

10 หมวด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน CS1 ส วนราชการม การกาหนดกล มผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จเพ อให A ม การกาหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยครบ ตามพ นธก จท กาหนดไว ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท ก กล ม I การกาหนดกล มด งกล าวแสดงให เห นว าสามารถ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและ เร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อนามาใช ในการ ปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การ ต างๆ โดยแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพ ของช องทางการส อสารด งกล าว CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการ รวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น โดยม การ กาหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อกาหนด ว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การ เพ อตอบสนองต อความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย าง เหมาะสมและท นท วงท CS4 CS5 ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและ ก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนราชการม การดาเน นการในการเป ด โอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมใน การบร หารราชการผ านกระบวนการหร อ ก จกรรมต างๆ ท เป นการส งเสร มระด บ การม ส วนร วมของประชาชน A ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยและแสดง ให เห นถ งประส ทธ ภาพของช องทางการส อสารด งกล าว D/I ส วนราชการนาข อม ลท ได จากช องทางต างๆ มาปร บปร ง การทางานให ด ข น 1 กระบวนงาน หร อ 1 โครงการ A ส วนราชการม ระบบในการรวบรวมข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น/คาชมเชย D ส วนราชการม การระบ ช อผ ร บผ ดชอบ/กล มงานท เป น ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บข อร องเร ยน/ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/คาชมเชย L ส วนราชการม ระบบและผ ร บผ ดชอบในการต ดตามและ ประเม นผลค ณภาพการให บร การ และม การกาหนด ต วช ว ดเป าหมาย I ส วนราชการสามารถระบ ต วอย างท นาข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น/คาชมเชยจากการร บฟ งใน ช องทางต างๆ มาปร บปร งค ณภาพการให บร การหร อการ ปฏ บ ต งาน A ส วนราชการม ข อม ลของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ยท เป นเคร อข าย รวมท งม ช องทางการต ดต อก บ เคร อข ายอย างน อย 2 ช องทาง D/I ม ก จกรรมการสร างความส มพ นธ ก บกล มผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนส วนเส ย A ส วนราชการสามารถแสดงระบบหร อว ธ การ หร อ กลไกในการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนใน การบร หารราชการท เช อมโยงหร อเก ยวข องก บ ภารก จหล กหร อย ทธศาสตร และแสดงให เห นถ งการ กาหนดกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (stakeholders) ท เก ยวข อง ส วนราชการจ ดให ม ระบบ/ว ธ การ ในการเป ดช อง ทางให ประชาชนหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข อง หร อผ ร บบร การได เข ามาม ส วนร วมในการ

11 ดาเน นงานเพ อส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ของส วนราชการ D ส วนราชการม ช องทางในการให ข อม ลข าวสารและ ร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท ม ความ หลากหลายและเข าถ งกล มเป าหมายได อย างน อย 3 ช องทาง โดยข อม ลข าวสารต องถ กต อง เช อถ อได และท นกาล ส วนราชการม การจ ดทารายงานสร ปความค ดเห น และข อเสนอแนะ ท ได ดาเน นการด งกล าวข างต น เสนอห วหน าส วนราชการอย างน อยป ละ 1 คร ง ส วนราชการสามารถให ต วอย างการดาเน นการ/ โครงการ หร อก จกรรม หร อเวท หร อวาระต างๆ ท แสดงให เห นถ งการดาเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมตามระด บการม ส วนร วม ท ไม ต ากว าระด บการเข ามาเก ยวข อง L ส วนราชการได ม การแสดงให เห นว าได ม การรายงานหร อ เผยแพร ผลการดาเน นงานให ก บประชาชนหร อผ ม ส วน ได ส วนเส ยท เก ยวข อง I ส วนราชการม กรอบแนวค ดหร อแนวทางหร อแผนในการ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนไปส ระด บท ส งข น หร อแสดงให เห นว าม การขยายขอบเขตการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในภารก จหร อย ทธศาสตร อ นของ ส วนราชการ หร อขยายกล มเป าหมายการส งเสร มการม CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและ ไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล มตามท ได กาหนดไว เพ อนาผลไปปร บปร งการให บร การและ การดาเน นงานของส วนราชการ CS7 ส วนราชการต องม การกาหนดมาตรฐาน การให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล ว เสร จของงานบร การในแต ละงานโดยม การ จ ดทาแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการ โดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดทาค ม อการท างาน ของบ คลากรในการให บร การ เพ อให เก ด ความพ งพอใจในการร บบร การ A/D L/I ส วนร วมของประชาชน หล กฐานการว ดความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนส วนเส ย และผลท ได แสดงให เห นว าได นาผลความพ งพอใจและความไม พ ง พอใจไปปร บปร งการให บร การและการดาเน นงานของ ส วนราชการ A/D/I ต วอย างมาตรฐานหร อว ธ การให บร การท ได จ ดทาไว รวมท งม การจ ดทาและประกาศให ประชาชนได ทราบแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการท ระบ ระยะเวลาการให บร การท ช ดเจน ในภารก จหล กของ องค การ ค ม อการทางานของบ คลากรในการให บร การ(ค ม อ การให บร การ)

12 หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน IT1 ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลท ช วยสน บสน นการดาเน นงานตามแผน A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในแต ละ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งหมดในแต ละ นอกจากน ต องม ฐานข อม ลเก ยวก บ ย ทธศาสตร ท ม ผลการดาเน นงานตามแผน แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ จ ดทาฐานข อม ลใหม อย างน อยย ทธศาสตร ละ 1 รวมท งต วช ว ดตามคาร บรองการ ฐานข อม ล โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต ปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง แสดงแนวทางการปร บปร งฐานข อม ลเด มได และท นสม ย ครบถ วน (กรณ ท ต องม การปร บปร ง) D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลผลการดาเน นงานของต วช ว ดตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป โดยแสดงรายละเอ ยดของผลการดาเน นงาน เช น กรณ เป นร อยละ ต องแสดงค าเศษและส วน กรณ เป นต วช ว ดข นตอนต องแสดงรายละเอ ยดส งท ได ทา IT2 ส วนราชการทบทวนฐานข อม ลเพ อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของ A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในแต ละ กระบวนการสร างค ณค า กระบวนการท สร างค ณค า แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งหมดในกระบวนการ กระบวนการละ 1 ฐานข อม ล ท สร างค ณค าท จ ดทาไว ในป งบประมาณ พ.ศ แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาฐานข อม ลใหม หร อแนวทางการปร บปร ง ฐานข อม ลเด มได ครบถ วน (กรณ ท ต องม การ ปร บปร ง) แต ละกระบวนการสร างค ณค า โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อยกระบวนการละ 1 ฐานข อม ล (ในกรณ ส วนราชการม มากกว า 4 กระบวนการให ดาเน นการเพ ยง 4 กระบวนการ D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อ A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในกระบวนการ

13 สน บสน นการปฏ บ ต งานของ กระบวนการสน บสน น กระบวนการ ละ 1 ฐานข อม ล สน บสน น แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งในกระบวนการ สน บสน นค าท จ ดทาไว ในป งบประมาณ พ.ศ แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาฐานข อม ลใหม หร อแนวทางการปร บปร ง ฐานข อม ลเด มได ครบถ วน (กรณ ท ต องม การ ปร บปร ง) แต ละกระบวนการสร างสน บสน น โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อยกระบวนการ ละ 1 ฐานข อม ล (ในกรณ ส วนราชการม มากกว า 2 กระบวนการให ดาเน นการเพ ยง 2 กระบวนการ) D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได IT4 ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถ เข าถ งข อม ลข าวสารและร บบร การ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างเหมาะสม ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นหร อความร ท เก ยวข องของส วนราชการเพ อให ประชาชนสามารถ เข าค นหาได แสดงการว เคราะห งานบร การท เก ยวข องก บส วน ราชการเพ อให ประชาชนสามารถเข าใช บร การ แสดงการทบทวนข อม ลท จาเป นหร อความร ท เก ยวข องของส วนราชการเพ อให ประชาชนสามารถ เข าค นหาได ท ได ดาเน นการในอด ต แสดงการทบทวนงานบร การท เก ยวข องก บส วน ราชการเพ อให ประชาชนสามารถเข าใช บร การได ท ดาเน นการในอด ต แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาการค นหาข อม ลใหม โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อย 1 ข อม ล แสดงแนวทางในการค ดเล อกการงานบร การท จา เป นมาจ ดทางานบร การใหม โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อย 1 งานบร การ แสดงแนวทางการปร บปร งการระบบส บค นข อม ล เด มได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) แสดงแนวทางการปร บปร งงานบร การเด มได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) D แสดงการดาเน นการตามพระราชบ ญญ ต ข อม ล

14 ข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แสดงการให บร การส บค นข อม ลหร อความร แสดงงานบร การผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ได พ ฒนาข นในป 2554 แสดงงานบร การท ได ปร บปร งในป 2554 (กรณ ท ต องม การปร บปร ง) IT5 IT6 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (warning system) เช น การกาหนดระบบการ เต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การ จ ดต งห องปฏ บ ต การ (operation room, management cockpit, war room) ท บ งช ถ งการ เปล ยนแปลงท เก ดข น ส วนราชการต องม ระบบบร หารความ เส ยงของระบบฐานข อม ลและ สารสนเทศ A แสดงระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (warning system) แสดงข อม ลความถ และความเส ยหายของภ ยท เคย เก ดข น D แสดงการรายงานหร อนาเสนอข อม ลให ผ บร หารผ าน ระบบสารสนเทศสาหร บผ บร หาร (executive information system : EIS) หร อระบบสารสนเทศ ทางภ ม ศาสตร (geographic information system : GIS) L แสดงรายละเอ ยดการปร บปร งระบบการต ดตาม เฝ า ระว ง และเต อนภ ยให ม ประส ทธ ภาพมากข นกว าเด มท เคยม อย A แสดงการทบทวนนโยบายความม นคง แสดงผลการจ ดทานโยบายความม นคงปลอดภ ย ขององค การอย างเป นลายล กษณ อ กษร โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต แสดงผลการกาหนดหน าท ความร บผ ดชอบของ ข าราชการในการดาเน นงานทางด านความม นคง ปลอดภ ยสาหร บสารสนเทศองค การ แสดงระบบสารสนเทศท ม ท งหมดในองค การ แสดงระบบร กษาความม นคงและปลอดภ ย (security) ของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ แสดงรายละเอ ยดแผนแก ไขป ญหาจากสถานการณ ความไม แน นอนและภ ยพ บ ต ท อาจเก ดข นก บ ฐานข อม ลและสานสนเทศ (IT contingency plan) D แสดงผลการปฏ บ ต ตามแผนแก ไขป ญหาจาก สถานการณ ความไม แน นอนและภ ยพ บ ต ท อาจเก ด ข นก บฐานข อม ลและสานสนเทศ (IT contingency plan) แสดง access rights ท ถ กต องและท นสม ยได อย าง

15 น อย 1 ระบบ IT7 ส วนราชการต องจ ดทาแผนการ จ ดการความร และนาแผนไปปฏ บ ต A แสดงแผนการจ ดการความร (KM action plan) อย าง น อย 3องค ความร ตามแนวทางท กาหนด D รายงานผลการดาเน นงานตามแผน โดยดาเน น ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร

16 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน HR1 ส วนราชการต องกาหนดป จจ ยท ม ผล ต อความผาส ก และความพ งพอใจของ บ คลากร รวมท งม การว เคราะห และ ปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความ เหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งานและให เก ดความผ กพ นต อ องค กร A ม กระบวนการกาหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร ประกอบด วย ป จจ ยท สร างแรงจ งใจและป จจ ยท สร างบรรยากาศในการ ทางาน ม การจ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยท ม ผลต อความ ผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร ม แผนการสร างความผาส กและความพ งพอใจของ บ คลากรท สอดคล องก บป จจ ยท กาหนด D ม การดาเน นการตามแผนการสร างความผาส กและ ความพ งพอใจของบ คลากร L ม ระบบการประเม นความผาส ก ความพ งพอใจ และ การสร างแรงจ งใจของบ คลากร เช น การสารวจความ พ งพอใจ การกาหนดต วช ว ด เป นต น HR2 HR3 ส วนราชการม ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผลและเป นธรรม รวมท งม การแจ งผลการประเม นให บ คลากร ทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น ส วนราชการต องดาเน นการตามแผน กลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท กาหนดไว ใน SP3 ไปปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถ ปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร A ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ว ท งองค กร D บ คลากรท วท งองค การได ร บการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ม การแจ งผลการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร I ม การจ ดสรรแรงจ งใจท เช อมโยงก บการประเม นผล การปฏ บ ต งานของบ คลากร A ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลประจาป 2554 ม แผนปฏ บ ต การ(action plan)การบร หารทร พยากร บ คคลของแผนงาน/โครงการป งบประมาณ พ.ศ.2554 ม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากรหร อ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2554 D ม รายงานผลการดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การการ บร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2554 L ม การสารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการ พ ฒนาบ คลากร I การดาเน นการพ ฒนาบ คลากรม ความสอดคล องก บ แผนพ ฒนาบ คลากร HR4 ส วนราชการต องม ระบบการประก น A ม หล กเกณฑ การประก นค ณภาพของการฝ กอบรม ค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการ D ม การนาหล กเกณฑ ด งกล าวไปใช ในการฝ กอบรม ประเม นประส ทธ ผลและความค มค า ของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร L ม การประเม นประส ทธ ผลการพ ฒนา/ฝ กอบรม บ คลากร HR5 ส วนราชการม แผนการสร าง A ม แผนสร างความก าวหน าของบ คลากร

17 ความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและกาล งใจ ในการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร D L ม การดาเน นการตามแผนการสร างความก าวหน าของ บ คลากร ม การประเม นผลการดาเน นการตามแผนการสร าง ความก าวหน าของบ คลากร

18 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน PM1 ส วนราชการต องกาหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ A แสดงว ธ การกาหนดกระบวนการท สร างค ณค าซ ง อย างน อยได พ จารณาจาก -ย ทธศาสตร -พ นธก จ -ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได PM2 ส วนราชการต องจ ดทาข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค า จากความต องการของผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อกาหนด ด าน กฎหมาย และข อกาหนดท ท ส าค ญท ช วยว ดผลการดาเน นงาน และ/หร อ ปร บปร งการดาเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการ จากข อกาหนดท สาค ญใน PM2 และ นาป จจ ยท เก ยวข องท สาค ญ มา ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานและปร บปร งกระบวนการ อย างต อเน อง ส วนเส ย A ม การจ ดทาข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค าซ งอย างน อยได พ จารณาจาก -ความต องการของผ ร บบร การ -ผ ม ส วนได ส วนเส ย -ข อก าหนดด านกฎหมาย -ประส ทธ ภาพของกระบวนการ -ความค มค าและการลดต นท น D การนาข อกาหนดของกระบวนการไปส การปฏ บ ต โดยม การกาหนดต วช ว ดของกระบวนการท สร าง ค ณค า L ม การต ดตามผลของต วช ว ดของกระบวนการ เพ อ นามาปร บปร งกระบวนการ A แสดงข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค าและช ให เห นว านามาออกแบบ กระบวนการเพ อให บรรล ข อก าหนดท สาค ญ อย างไร การออกแบบกระบวนการท สร างค ณค าได นา ป จจ ยท สาค ญมาใช ประกอบอย างน อย 2 ป จจ ย ต อไปน -องค ความร และเทคโนโลย ใหม ๆท เปล ยนแปลง ไป -ข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต งาน -การควบค มค าใช จ าย -ป จจ ยเร องประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล D ม การส อสารสร างความเข าใจให ก บผ ท เก ยวข อง เก ยวก บการออกแบบกระบวนการและการนาไป ปฏ บ ต L ม การตรวจสอบกระบวนการท สร างค ณค าเพ อ ว เคราะห หาจ ดท ควรปร บปร ง โดยการศ กษา ว เคราะห กระบวนการหร อการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก นของผ ปฏ บ ต งาน

19 PM4 ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะ ฉ กเฉ นต างๆ ท อาจเก ดข นและม A แสดงแผนสารองฉ กเฉ น เพ อป องก นผลกระทบก บ การจ ดการกระบวนการในกรณ ท เก ดภาวะฉ กเฉ น ผลกระทบต อการจ ดการกระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถ D ส อสารให ผ ท เก ยวข องในแผนสารองฉ กเฉ นร บทราบ ถ งแนวทางปฏ บ ต ดาเน นงานได อย างต อเน อง L ม การทบทวนเพ อปร บปร งแผนสารองฉ กเฉ นให เหมาะสมท นสม ยอย เสมอ I แสดงให เห นถ งความเช อมโยงของระบบรองร บ ภาวะฉ กเฉ นต อการดาเน นการตามพ นธก จหล กของ ส วนราชการว าจะสามารถดาเน นงานได อย าง PM5 ส วนราชการต องกาหนดมาตรฐานการ ปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร าง ค ณค าและกระบวนการสน บสน น โดย ม ว ธ การในการนามาตรฐานการ ปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรนาไป ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามข อก าหนดท สาค ญ PM6 ส วนราชการต องม การปร บปร ง กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการสน บสน นเพ อให ผลการ ดาเน นการด ข นและป องก นไม ให เก ด ข อผ ดพลาด การทางานซ า และความ ส ญเส ยจากการดาเน นการ ต อเน อง A แสดงรายช อกระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการสน บสน นท ผ านความเห นชอบจาก ผ บร หาร ค ดเล อกกระบวนการท สร างค ณค าไม น อยกว า 50% และกระบวนการสน บสน นไม น อยกว า 50% มาจ ดทามาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งานอย างน อยควร ประกอบด วย work flow และมาตรฐาน ค ณภาพงาน D แสดงว ธ การท ส วนราชการนามาตรฐานการ ปฏ บ ต งานไปส การปฏ บ ต โดยการเผยแพร มาตรฐาน การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน การ ม ระบบต ดตามมาตรฐานงาน เพ อให เป นไปตาม มาตรฐานท กาหนด L ม การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ทางานเพ อ การปร บปร งกระบวนการ I ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน หร อ ม ระบบต างๆท สน บสน นการปฏ บ ต งานให บรรล ตามข อกาหนดของกระบวนการ A แนวทาง/ว ธ การท แสดงให เห นถ งการปร บปร ง กระบวนการ แนวทาง/ว ธ การในการป องก นไม ให เก ด ข อผ ดพลาด การทางานซ า และการลดการ ส ญเส ย เช น การบร หารความเส ยงของ กระบวนการ D ว ธ การส อสารมาตรฐานการปฏ บ ต งานให

20 บ คลากรเก ยวข องทราบ เช น การประช ม บ นท กเว ยน website ก จกรรม/โครงการในการปร บปร งกระบวนการ (ยกต วอย างกระบวนการท ได ปร บปร ง) L หล กฐานการทบทวนกระบวนการ เช น การประช ม คณะทางาน การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการทบทวนกระบวนการ

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information