รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน"

Transcription

1 หมวด 1 การนาองค การ รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน LD1 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การกาหนด ท ศทางการทางานท ช ดเจน ครอบคล มใน เร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อ ผลการดาเน นการท คาดหว งขององค การ A ม แนวทาง/ว ธ การในการกาหนดท ศทางองค การท แสดงให เห นถ งการม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยอาจจ ดทาเป นแผนภาพ (Flow chart) ของกระบวนการ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน แนวทาง/ช องทางในการส อสารท ศทางขององค การ เส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอด ระบ ผ ร บผ ดชอบในการดาเน นการท ช ดเจน ท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อให เก ด D บ คลากรม การร บร และเข าใจเก ยวก บท ศทางขององค การ การร บร ความเข าใจ และการนาไป และสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การ L ม การต ดตามการประเม นผลการกาหนด และส อสาร ดาเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต ง ท ศทางขององค การอย างเป นระบบ ไว แสดงให เห นถ งการปร บปร งว ธ การกาหนดท ศทาง ขององค การ และว ธ การ/ช องทางในการส อสาร I ท ศทางขององค การท ม ความสอดคล องพ นธก จ/ความ ต องการ/ความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได LD2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอานาจใน การต ดส นใจ (empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอานาจให ก บผ ดารง ตาแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อ ในส วนราชการอ นๆ LD3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการ บ รณาการและสร างความผ กพ น ร วมม อ ก นภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถ ปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย ส วนเส ย A คาส ง/ว ธ ปฏ บ ต /แนวทางในการมอบอานาจการต ดส นใจ ไปส บ คลากร D รายงานผลการดาเน นการการมอบอานาจด งกล าวพร อม ยกต วอย าง L รายงานผลการต ดตาม/ทบทวนเร องการมอบอานาจไปส บ คลากร I การมอบอานาจไปส บ คลากร สอดคล องตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 7) พ.ศ.2550และพระ ราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอานาจ พ.ศ.2550 A แนวทาง/ว ธ การส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรม การเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและสร างความ ผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจ เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตาม เป าหมาย D ต วอย างกระบวนการ/ก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ด การบ รณาการและสร างความผ กพ น ร วมม อภายใน องค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจ เพ อให บ คลากร สามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย L ผลการต ดตามและทบทวนแนวทาง/ว ธ การในการจ ด

2 ก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและสร าง ความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร าง แรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตาม เป าหมาย เพ อนาไปส การปร บปร ง I ก จกรรมท กาหนด ส งเสร มให เก ดการบ รณาการ และ สร างความผ กพ น ความร วมม อภายในองค การ รวมถ ง การสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมายของส วนราชการ LD4 ส วนราชการ/ผ บร หารต องกาหนดต วช ว ด ท สาค ญ และกาหนดให ม ระบบการ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บใช ในการทบทวนผลการ ปฏ บ ต งานและนาผลการทบทวนด งกล าว มาจ ดลาด บความสาค ญ เพ อนาไปใช ใน การปร บปร งการดาเน นงานของส วน ราชการให ด ข น LD5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การกาหนด นโยบายการกาก บด แลองค การท ด (organizational governance) เพ อเป น เคร องม อในการก าก บด แลให การ ดาเน นงานของส วนราชการเป นไปตาม A แนวทาง/ว ธ การในการกาหนดต วช ว ดท สาค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามประเม นผล โดยอาจจ ดทา เป นแผนภาพ (Flow chart) ของกระบวนการ ซ ง ต วช ว ดท สาค ญควรประกอบด วย -ต วช ว ดในการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ตามย ทธศาสตร -ต วช ว ดในการบรรล พ นธก จหล ก -ต วช ว ดของแผนงาน/โครงการ แผนในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ซ ง ประกอบด วย -แนวทางในการประเม น -กรอบระยะเวลา -ผ ร บผ ดชอบในการประเม นผล -ต วช ว ดท สาค ญ แนวทาง/ป จจ ยท ใช ในการนาผลการทบทวนมา จ ดลาด บความสาค ญเพ อปร บปร งการดาเน นงาน ของส วนราชการให ด ข น D ต วช ว ดท สาค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตาม ประเม นผล รายงานผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ รายงานผลการจ ดลาด บความสาค ญของผลการ ทบทวนท จะนามาปร บปร งการดาเน นงาน L/I A ม การทบทวนและปร บปร งแนวทางในการกาหนด ต วช ว ดและแผนการประเม นเพ อให ผลการ ดาเน นการด ข น ม แนวทาง/ว ธ การจ ดทานโยบายการกาก บด แล องค การท ด โดยอาจจะทาเป นแผนภาพ (Flow chart) แสดงกระบวนการจ ดทา ทบทวน ปร บปร ง นโยบายฯ ม แนวทาง/ช องทางในการส อสารนโยบายการกาก บ

3 หล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการ บ านเม องท ด ด แลองค การท ด ภายในองค การ ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท ว าด วยการ ดาเน นการ การส งเสร ม ให ม การนานโยบายการ กาก บด แลองค การท ด ไปส การปฏ บ ต ท ครอบคล มท ง 4 ด าน ม การระบ ผ ร บผ ดชอบการดาเน นการอย างช ดเจน LD6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตาม แนวทางของคณะกรรมการตรวจเง น แผ นด น D L สามารถแสดงผลการด าเน นการตามแผน ม การต ดตามประเม นผลการด าเน นมาตรการ/โครงการ และรายงานผลให ผ บร หารร บทราบ รวมท งม การ ว เคราะห ผลการดาเน นการเพ อเป นข อเสนอแนะในการ ปร บปร งการส งเสร มนโยบายการกาก บด แลองค การท ด ต อไป I นโยบายการกาก บด แลองค การท ด สอดคล องเช อมโยงก บ ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมขององค การ และหล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด A แนวทาง/ว ธ การควบค มภายในและบร หารความเส ยง ตามแนวทางการจ ดวางระบบการควบค มภายในและการ ประเม นผลการควบค มภายในของสาน กงานการตรวจ เง นแผ นด น ซ งกาหนดให ดาเน นการตามท กาหนดใน ต วช ว ด : ระด บความสาเร จของการควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยให รายงานการ ประเม นผลการควบค มภายในด วยตนเองตามแบบฟอร ม ท 1 ใน 3 ข นตอน ด งน -ข นตอนท 1 : ข นเตร ยมการ -ข นตอนท 2 : กาหนดงานในความร บผ ดชอบของ ส วนงานย อยออกเป นก จกรรม/งาน -ข นตอนท 3 : จ ดเตร ยมเคร องม อการประเม นผล D ม การประเม นผลการควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ข อ 6 ประกอบด วยแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และ แบบ ปส. L ม การว เคราะห จ ดอ อน/ความเส ยงของการดาเน นงาน ตามกระบวนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรมของ ป งบประมาณ พ.ศ.2553 ท ย งคงปรากฏอย ใน ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เพ อเสนอแนะแนวทางการ แก ไขป ญหาให สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ท งน ตามท กาหนดในต วช ว ด : ระด บความสาเร จของ

4 การควบค มภายในประจาป งบประมาณ 2554 (รายงาน ผลการว เคราะห จ ดอ อน/ความเส ยงของระบบการ ควบค มภายในตามแบบฟอร มท 2) I ระบบการควบค มภายในม ความสอดคล องเช อมโยงก บ แนวทางของคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นและม ผลต อ การบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ภารก จ/ เป าหมายผลผล ต LD7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องกาหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการ ผลกระทบทางลบท เก ดข นต อส งคม อ น เป นผลมาจากการด าเน นกาของส วน ราชการ รวมท งต องนาว ธ การหร อ มาตรการท กาหนดไว ไปปฏ บ ต A มาตรการ/ว ธ การในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ด ข นก บส งคมอาจจ ดทาเป นแผนภาพ (Flow chart) ของ กระบวนการ หมายเหต กรณ ส วนราชการใดไม ม ผลกระทบทางลบท เก ดข นก บส งคมให แสดงมาตรการหร อว ธ การในการ ป องก นผลกระทบทางลบท อาจเก ดข นก บส งคม D รายงานผลการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นก บ ส งคม L ม การทบทวนว ธ การในการจ ดการผลกระทบทางลบ เพ อปร บปร งแนวทาง/มาตรการ/ว ธ การดาเน นการ I มาตรการจ ดการผลกระทบทางลบท กาหนดสอดคล อง ก บพ นธก จขององค การ

5 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน SP1 ส วนราชการต องม การกาหนดข นตอน/ ก จกรรม และกรอบระยะเวลาท เหมาะสม รวมถ งม การระบ ผ ร บผ ดชอบอย างช ดเจน A ม การจ ดทาแผนภาพ (flowchart) ของการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป เป นลายล กษณ อ กษร ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ ระบ แต ละข นตอนของกระบวนการอย างช ดเจน แผนปฏ บ ต ราชการประจาป โดยม งเน น ระบ กรอบเวลาในแต ละข นตอนอย างช ดเจน จะผล กด นให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จ ระบ ผ ร บผ ดชอบในแต ละข นตอนอย างช ดเจน ของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผน D บร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต แสดงการถ ายทอดค าเป าหมาย (cascading) ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ ระหว างแผนบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป แสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากร โดยเฉพาะอย างย งการม ส วนร วมของผ บร หารท ก ระด บ L แสดงให เห นถ งการปร บปร งกระบวนการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการให ด ข นจากเด ม สามารถแสดงให เห นถ งการน าเร องเหล าน ไปใช ปร บปร งกระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ -ผลการประเม นจากผ ประเม นภายนอกองค การ -ผลการประเม นจากผ ประเม นภายในองค การ(เช น การประเม นองค การตามเกณฑ PMQA เป นต น) I กลย ทธ หล กท กาหนด ต องแสดงให เห นถ งความ สอดคล องตามท ระบ ไว ในล กษณะสาค ญขององค การ ป 2552 ด งน -แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท รองร บความท าทายท สาค ญ ขององค กร ครอบคล มท งด านพ นธก จ ด าน ปฏ บ ต การ ด านทร พยากรบ คคล -แสดงให เห นถ งกลย ทธ ท ตอบสนองความต องการ ของผ ร บบร การ SP2 ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การนา A ม กระบวนการรวบรวมข อม ล ในแต ละประเภทข อม ล ท ใช อย างช ดเจน ป จจ ยท งภายในและภายนอกท สาค ญและ ม กระบวนการว เคราะห ข อม ล ในแต ละประเภท สอดคล องก บสภาพแวดล อมท ข อม ลท ใช อย างช ดเจน เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการ ว เคราะห อย างน อยประกอบด วย D แสดงให เห นถ งป จจ ยภายในและภายนอกท นามาใช ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ประกอบการวางแผนฯอย างน อยประกอบด วย ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วน -ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ

6 ได ส วนเส ย ผลการดาเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต างๆ รวมถ งกฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วนราชการ -ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย -ความเส ยงในด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม -กฎหมาย กฎระเบ ยบ โครงสร างส วนราชการ -ป จจ ยอ นๆท ม ผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในการปฏ บ ต งานขององค การ แสดงประเภทข อม ลในแต ละป จจ ยภายในและ ภายนอกท ใช ประกอบการวางแผนฯได อย างช ดเจน สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลและสารสนเทศท เหมาะสม ได แก -ข อม ลท นามาใช เป นข อม ลป จจ บ น -การรวบรวมข อม ลต องครอบคล มท กหน วยงานท เก ยวข อง -แสดงให เห นถ งการว เคราะห ท เหมาะสมก บประเภท ข อม ล L แสดงให เห นถ งการปร บเปล ยน/เพ มเต มป จจ ย(ประเภท ข อม ล)ท นามาใช ประกอบการวางแผน I สามารถแสดงให เห นว าการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการท ว เคราะห ถ งความเส ยงด านการเง น ส งคม และจร ยธรรม กฎหมาย ข อบ งค บ และด านอ นๆ ได ถ กนาไปใช ในการ จ ดทาแผนธรรมาภ บาล หร อนโยบายการกาก บด แล SP3 ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล อง ก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของส วน ราชการ รวมท งต องม การวางแผน เตร ยมการจ ดสรรทร พยากรอ นๆ เพ อ รองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ A องค การท ด ม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อย ต องครอบคล มในแต ละด าน ด งน -การวางแผนและบร หารกาล งคน -แผนพ ฒนาบ คลากร -แผนการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ท กษะหร อ สมรรถนะส งในสายงานหล ก -แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล SP4 ผ บร หารต องม การส อสารและทาความ เข าใจในเร องย ทธศาสตร และการนา ย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย งบ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจ และนาไปปฏ บ ต รวมท งเพ อให ม การ ถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าว L/I ม การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคลให ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป A สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ผ บร หารใช ในการส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ให ก บบ คลากร D การส อสารและสร างความเข าใจในการปฏ บ ต ตามแผน ต องครอบคล มประเด น -การถ ายทอดกลย ทธ องค การไปส การจ ดทา

7 บรรล ผล แผนปฏ บ ต การ -การปฏ บ ต ตามแผนงาน/โครงการ -ต วช ว ดแต ละแผนปฏ บ ต การ -บทบาทหน าท ของบ คลากรต อการบรรล เป าหมาย องค การ L สามารถแสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท บ คลากรใช ในการแลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยน ประสบการณ ในการทางาน แสดงให เห นถ งก จกรรมในการแลกเปล ยนว ธ การ ปฏ บ ต ท ด ในการนาแผนไปส การปฏ บ ต ภายในส วน ราชการ SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (cascading) A ม การจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (strategy map) ต วช ว ดและบรรล เป าหมายระด บองค การ ระด บองค การ ซ งแสดงถ งความเช อมโยงสอดคล อง ลงส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลอย าง ของว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และ เป นระบบ เป าประสงค ขององค การในด านต างๆ อย างครบถ วน ม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการครบท ก ระด บ ด งต อไปน 1.ระด บหน วยงาน (ท กสาน ก/กอง ท งสาน ก/กองท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมาย และสาน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หารจ ดการภายในส วนราชการเอง) 2.ระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) ม แผนปฏ บ ต การประจาป หร อปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ในการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ซ งแสดงให เห นถ งกระบวนการ/ข นตอนในการ ดาเน นการตามระบบการถ ายทอดต วช ว ดและ เป าหมายจากระด บองค การส ระด บหน วยงานและ ระด บบ คคล ม แนวทาง/ว ธ การต ดตามและรายงานผลการ ด าเน นงาน D ม การดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจาป หร อ ปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ในการถ ายทอด ต วช ว ดและเป าหมาย ม การส อสารให บ คลากรในส วนราชการร บทราบถ ง กรอบการประเม นผล และแผนปฏ บ ต การประจาป หร อปฏ ท นก จกรรม (gantt chart) ) ในการถ ายทอด ต วช ว ดและเป าหมายอย างท วถ ง ม ข อตกลงท เป นลายล กษณ อ กษร และสามารถใช ประเม นผลได อย างเป นร ปธรรมท งในระด บ

8 หน วยงานและในระด บบ คคล ม การต ดตามความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการและ ม การรายงานผลการดาเน นงานตามต วช ว ดและ เป าหมายในแต ละระด บท ม ความถ เหมาะสมและ กล มเป าหมายท เข าร วมในการดาเน นการเหมาะสม ม การสร ปประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจาป (ผล คะแนน)ครบท กระด บ L ม สร ปบทเร ยนจากการต ดตามความก าวหน าและการ รายงานสร ปผลการดาเน นงานประจาป (ดาเน นการ ภายในเด อน ต.ค.) ม ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งการปฏ บ ต งานใน อนาคต I ม การเช อมโยงระหว างผลการประเม นการปฏ บ ต งานตาม SP6 SP7 ส วนราชการต องจ ดทารายละเอ ยด โครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการ ดาเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตาม แผนปฏ บ ต ราชการได สาเร จ ซ ง ประกอบด วยระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การ จ ดสรรทร พยากรให แก แผนงานโครงการ/ ก จกรรม ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดทา แผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการรองร บการ เปล ยนแปลงท อาจเก ดข นจากการดาเน น แผนงาน/โครงการท สาค ญซ งต อง ครอบคล มความเส ยงด านธรรมาภ บาล ข อตกลงในการปฏ บ ต งานก บระบบแรงจ งใจ A ม การจ ดทารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ซ งต อง ประกอบด วย -ระยะเวลาดาเน นการในแต ละก จกรรม -ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ -การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ นๆ D A แสดงให เห นถ งความสาเร จในการดาเน นการตาม รายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ตามท กาหนด แสดงให เห นถ งม การต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป โดยผ านการต ดตามการดาเน นงานในแต ละ แผนงาน/โครงการ แสดงเหต ผล/ว ธ การ หล กเกณฑ ในการค ดเล อก แผนงาน/โครงการ ในป งบประมาณ 2554 อย าง น อยประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณ และ ม ผลกระทบส งต อการบรรล ความสาเร จตามประเด น ย ทธศาสตร น นๆ ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ตาม มาตรฐาน COSO ซ งต องนาความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ด วย ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการ ว เคราะห ม แผนบร หารความเส ยงท สอดคล องก บผลการ ว เคราะห

9 ม แผนบร หารความเส ยงม ต วช ว ดความสาเร จของ เป าหมายตามแผนบร หารความเส ยง D ดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยงท กาหนดไว แสดงให เห นถ งว ธ การหร อช องทางท ใช ในการส อสาร ทาความเข าใจ เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถนาแผน บร หารความเส ยงไปปฏ บ ต ได L ม การรายงานความก าวหน าในการดาเน นการตาม แผนบร หารความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย 2 ไตร มาส โดยสร ปผลการดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมให ข อเสนอแนะในการแก ไข จ ดทารายงานสร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ความเส ยง พร อมท งแสดงผลสาเร จเปร ยบเท ยบก อน และหล งดาเน นการตามแผนฯ เม อส นป งบประมาณ

10 หมวด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน CS1 ส วนราชการม การกาหนดกล มผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จเพ อให A ม การกาหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยครบ ตามพ นธก จท กาหนดไว ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท ก กล ม I การกาหนดกล มด งกล าวแสดงให เห นว าสามารถ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและ เร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อนามาใช ในการ ปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การ ต างๆ โดยแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพ ของช องทางการส อสารด งกล าว CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการ รวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น โดยม การ กาหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อกาหนด ว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การ เพ อตอบสนองต อความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย าง เหมาะสมและท นท วงท CS4 CS5 ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและ ก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนราชการม การดาเน นการในการเป ด โอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมใน การบร หารราชการผ านกระบวนการหร อ ก จกรรมต างๆ ท เป นการส งเสร มระด บ การม ส วนร วมของประชาชน A ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยและแสดง ให เห นถ งประส ทธ ภาพของช องทางการส อสารด งกล าว D/I ส วนราชการนาข อม ลท ได จากช องทางต างๆ มาปร บปร ง การทางานให ด ข น 1 กระบวนงาน หร อ 1 โครงการ A ส วนราชการม ระบบในการรวบรวมข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น/คาชมเชย D ส วนราชการม การระบ ช อผ ร บผ ดชอบ/กล มงานท เป น ผ ร บผ ดชอบเก ยวก บข อร องเร ยน/ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/คาชมเชย L ส วนราชการม ระบบและผ ร บผ ดชอบในการต ดตามและ ประเม นผลค ณภาพการให บร การ และม การกาหนด ต วช ว ดเป าหมาย I ส วนราชการสามารถระบ ต วอย างท นาข อร องเร ยน/ ข อเสนอแนะ/ข อค ดเห น/คาชมเชยจากการร บฟ งใน ช องทางต างๆ มาปร บปร งค ณภาพการให บร การหร อการ ปฏ บ ต งาน A ส วนราชการม ข อม ลของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ยท เป นเคร อข าย รวมท งม ช องทางการต ดต อก บ เคร อข ายอย างน อย 2 ช องทาง D/I ม ก จกรรมการสร างความส มพ นธ ก บกล มผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนส วนเส ย A ส วนราชการสามารถแสดงระบบหร อว ธ การ หร อ กลไกในการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนใน การบร หารราชการท เช อมโยงหร อเก ยวข องก บ ภารก จหล กหร อย ทธศาสตร และแสดงให เห นถ งการ กาหนดกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย (stakeholders) ท เก ยวข อง ส วนราชการจ ดให ม ระบบ/ว ธ การ ในการเป ดช อง ทางให ประชาชนหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข อง หร อผ ร บบร การได เข ามาม ส วนร วมในการ

11 ดาเน นงานเพ อส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ของส วนราชการ D ส วนราชการม ช องทางในการให ข อม ลข าวสารและ ร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท ม ความ หลากหลายและเข าถ งกล มเป าหมายได อย างน อย 3 ช องทาง โดยข อม ลข าวสารต องถ กต อง เช อถ อได และท นกาล ส วนราชการม การจ ดทารายงานสร ปความค ดเห น และข อเสนอแนะ ท ได ดาเน นการด งกล าวข างต น เสนอห วหน าส วนราชการอย างน อยป ละ 1 คร ง ส วนราชการสามารถให ต วอย างการดาเน นการ/ โครงการ หร อก จกรรม หร อเวท หร อวาระต างๆ ท แสดงให เห นถ งการดาเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมตามระด บการม ส วนร วม ท ไม ต ากว าระด บการเข ามาเก ยวข อง L ส วนราชการได ม การแสดงให เห นว าได ม การรายงานหร อ เผยแพร ผลการดาเน นงานให ก บประชาชนหร อผ ม ส วน ได ส วนเส ยท เก ยวข อง I ส วนราชการม กรอบแนวค ดหร อแนวทางหร อแผนในการ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนไปส ระด บท ส งข น หร อแสดงให เห นว าม การขยายขอบเขตการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในภารก จหร อย ทธศาสตร อ นของ ส วนราชการ หร อขยายกล มเป าหมายการส งเสร มการม CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและ ไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล มตามท ได กาหนดไว เพ อนาผลไปปร บปร งการให บร การและ การดาเน นงานของส วนราชการ CS7 ส วนราชการต องม การกาหนดมาตรฐาน การให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล ว เสร จของงานบร การในแต ละงานโดยม การ จ ดทาแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการ โดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดทาค ม อการท างาน ของบ คลากรในการให บร การ เพ อให เก ด ความพ งพอใจในการร บบร การ A/D L/I ส วนร วมของประชาชน หล กฐานการว ดความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนส วนเส ย และผลท ได แสดงให เห นว าได นาผลความพ งพอใจและความไม พ ง พอใจไปปร บปร งการให บร การและการดาเน นงานของ ส วนราชการ A/D/I ต วอย างมาตรฐานหร อว ธ การให บร การท ได จ ดทาไว รวมท งม การจ ดทาและประกาศให ประชาชนได ทราบแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการท ระบ ระยะเวลาการให บร การท ช ดเจน ในภารก จหล กของ องค การ ค ม อการทางานของบ คลากรในการให บร การ(ค ม อ การให บร การ)

12 หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน IT1 ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลท ช วยสน บสน นการดาเน นงานตามแผน A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในแต ละ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งหมดในแต ละ นอกจากน ต องม ฐานข อม ลเก ยวก บ ย ทธศาสตร ท ม ผลการดาเน นงานตามแผน แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ จ ดทาฐานข อม ลใหม อย างน อยย ทธศาสตร ละ 1 รวมท งต วช ว ดตามคาร บรองการ ฐานข อม ล โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต ปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง แสดงแนวทางการปร บปร งฐานข อม ลเด มได และท นสม ย ครบถ วน (กรณ ท ต องม การปร บปร ง) D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลผลการดาเน นงานของต วช ว ดตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป โดยแสดงรายละเอ ยดของผลการดาเน นงาน เช น กรณ เป นร อยละ ต องแสดงค าเศษและส วน กรณ เป นต วช ว ดข นตอนต องแสดงรายละเอ ยดส งท ได ทา IT2 ส วนราชการทบทวนฐานข อม ลเพ อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของ A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในแต ละ กระบวนการสร างค ณค า กระบวนการท สร างค ณค า แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งหมดในกระบวนการ กระบวนการละ 1 ฐานข อม ล ท สร างค ณค าท จ ดทาไว ในป งบประมาณ พ.ศ แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาฐานข อม ลใหม หร อแนวทางการปร บปร ง ฐานข อม ลเด มได ครบถ วน (กรณ ท ต องม การ ปร บปร ง) แต ละกระบวนการสร างค ณค า โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อยกระบวนการละ 1 ฐานข อม ล (ในกรณ ส วนราชการม มากกว า 4 กระบวนการให ดาเน นการเพ ยง 4 กระบวนการ D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อ A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นในกระบวนการ

13 สน บสน นการปฏ บ ต งานของ กระบวนการสน บสน น กระบวนการ ละ 1 ฐานข อม ล สน บสน น แสดงการทบทวนฐานข อม ลท งในกระบวนการ สน บสน นค าท จ ดทาไว ในป งบประมาณ พ.ศ แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาฐานข อม ลใหม หร อแนวทางการปร บปร ง ฐานข อม ลเด มได ครบถ วน (กรณ ท ต องม การ ปร บปร ง) แต ละกระบวนการสร างสน บสน น โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อยกระบวนการ ละ 1 ฐานข อม ล (ในกรณ ส วนราชการม มากกว า 2 กระบวนการให ดาเน นการเพ ยง 2 กระบวนการ) D แสดงฐานข อม ลท ได พ ฒนาข นในป 2554 ได ครบถ วน แสดงฐานข อม ลท ได ทาการปร บปร งในป 2554 ได IT4 ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถ เข าถ งข อม ลข าวสารและร บบร การ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศได อย างเหมาะสม ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) A แสดงการว เคราะห ข อม ลท จาเป นหร อความร ท เก ยวข องของส วนราชการเพ อให ประชาชนสามารถ เข าค นหาได แสดงการว เคราะห งานบร การท เก ยวข องก บส วน ราชการเพ อให ประชาชนสามารถเข าใช บร การ แสดงการทบทวนข อม ลท จาเป นหร อความร ท เก ยวข องของส วนราชการเพ อให ประชาชนสามารถ เข าค นหาได ท ได ดาเน นการในอด ต แสดงการทบทวนงานบร การท เก ยวข องก บส วน ราชการเพ อให ประชาชนสามารถเข าใช บร การได ท ดาเน นการในอด ต แสดงแนวทางในการค ดเล อกข อม ลท จ าเป นมา จ ดทาการค นหาข อม ลใหม โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อย 1 ข อม ล แสดงแนวทางในการค ดเล อกการงานบร การท จา เป นมาจ ดทางานบร การใหม โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต อย างน อย 1 งานบร การ แสดงแนวทางการปร บปร งการระบบส บค นข อม ล เด มได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) แสดงแนวทางการปร บปร งงานบร การเด มได ครบถ วน(กรณ ท ต องม การปร บปร ง) D แสดงการดาเน นการตามพระราชบ ญญ ต ข อม ล

14 ข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แสดงการให บร การส บค นข อม ลหร อความร แสดงงานบร การผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ได พ ฒนาข นในป 2554 แสดงงานบร การท ได ปร บปร งในป 2554 (กรณ ท ต องม การปร บปร ง) IT5 IT6 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (warning system) เช น การกาหนดระบบการ เต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การ จ ดต งห องปฏ บ ต การ (operation room, management cockpit, war room) ท บ งช ถ งการ เปล ยนแปลงท เก ดข น ส วนราชการต องม ระบบบร หารความ เส ยงของระบบฐานข อม ลและ สารสนเทศ A แสดงระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (warning system) แสดงข อม ลความถ และความเส ยหายของภ ยท เคย เก ดข น D แสดงการรายงานหร อนาเสนอข อม ลให ผ บร หารผ าน ระบบสารสนเทศสาหร บผ บร หาร (executive information system : EIS) หร อระบบสารสนเทศ ทางภ ม ศาสตร (geographic information system : GIS) L แสดงรายละเอ ยดการปร บปร งระบบการต ดตาม เฝ า ระว ง และเต อนภ ยให ม ประส ทธ ภาพมากข นกว าเด มท เคยม อย A แสดงการทบทวนนโยบายความม นคง แสดงผลการจ ดทานโยบายความม นคงปลอดภ ย ขององค การอย างเป นลายล กษณ อ กษร โดย CIO หร อ CEO เป นผ อน ม ต แสดงผลการกาหนดหน าท ความร บผ ดชอบของ ข าราชการในการดาเน นงานทางด านความม นคง ปลอดภ ยสาหร บสารสนเทศองค การ แสดงระบบสารสนเทศท ม ท งหมดในองค การ แสดงระบบร กษาความม นคงและปลอดภ ย (security) ของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ แสดงรายละเอ ยดแผนแก ไขป ญหาจากสถานการณ ความไม แน นอนและภ ยพ บ ต ท อาจเก ดข นก บ ฐานข อม ลและสานสนเทศ (IT contingency plan) D แสดงผลการปฏ บ ต ตามแผนแก ไขป ญหาจาก สถานการณ ความไม แน นอนและภ ยพ บ ต ท อาจเก ด ข นก บฐานข อม ลและสานสนเทศ (IT contingency plan) แสดง access rights ท ถ กต องและท นสม ยได อย าง

15 น อย 1 ระบบ IT7 ส วนราชการต องจ ดทาแผนการ จ ดการความร และนาแผนไปปฏ บ ต A แสดงแผนการจ ดการความร (KM action plan) อย าง น อย 3องค ความร ตามแนวทางท กาหนด D รายงานผลการดาเน นงานตามแผน โดยดาเน น ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร

16 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน HR1 ส วนราชการต องกาหนดป จจ ยท ม ผล ต อความผาส ก และความพ งพอใจของ บ คลากร รวมท งม การว เคราะห และ ปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความ เหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งานและให เก ดความผ กพ นต อ องค กร A ม กระบวนการกาหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร ประกอบด วย ป จจ ยท สร างแรงจ งใจและป จจ ยท สร างบรรยากาศในการ ทางาน ม การจ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยท ม ผลต อความ ผาส ก ความพ งพอใจของบ คลากร ม แผนการสร างความผาส กและความพ งพอใจของ บ คลากรท สอดคล องก บป จจ ยท กาหนด D ม การดาเน นการตามแผนการสร างความผาส กและ ความพ งพอใจของบ คลากร L ม ระบบการประเม นความผาส ก ความพ งพอใจ และ การสร างแรงจ งใจของบ คลากร เช น การสารวจความ พ งพอใจ การกาหนดต วช ว ด เป นต น HR2 HR3 ส วนราชการม ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผลและเป นธรรม รวมท งม การแจ งผลการประเม นให บ คลากร ทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น ส วนราชการต องดาเน นการตามแผน กลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท กาหนดไว ใน SP3 ไปปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถ ปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร A ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ว ท งองค กร D บ คลากรท วท งองค การได ร บการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ม การแจ งผลการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร I ม การจ ดสรรแรงจ งใจท เช อมโยงก บการประเม นผล การปฏ บ ต งานของบ คลากร A ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลประจาป 2554 ม แผนปฏ บ ต การ(action plan)การบร หารทร พยากร บ คคลของแผนงาน/โครงการป งบประมาณ พ.ศ.2554 ม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากรหร อ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2554 D ม รายงานผลการดาเน นการตามแผนปฏ บ ต การการ บร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2554 L ม การสารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการ พ ฒนาบ คลากร I การดาเน นการพ ฒนาบ คลากรม ความสอดคล องก บ แผนพ ฒนาบ คลากร HR4 ส วนราชการต องม ระบบการประก น A ม หล กเกณฑ การประก นค ณภาพของการฝ กอบรม ค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการ D ม การนาหล กเกณฑ ด งกล าวไปใช ในการฝ กอบรม ประเม นประส ทธ ผลและความค มค า ของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร L ม การประเม นประส ทธ ผลการพ ฒนา/ฝ กอบรม บ คลากร HR5 ส วนราชการม แผนการสร าง A ม แผนสร างความก าวหน าของบ คลากร

17 ความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและกาล งใจ ในการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร D L ม การดาเน นการตามแผนการสร างความก าวหน าของ บ คลากร ม การประเม นผลการดาเน นการตามแผนการสร าง ความก าวหน าของบ คลากร

18 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ รห ส แนวทางการดาเน นการ ประเด นการพ จารณาการดาเน นการท ครบถ วน PM1 ส วนราชการต องกาหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ A แสดงว ธ การกาหนดกระบวนการท สร างค ณค าซ ง อย างน อยได พ จารณาจาก -ย ทธศาสตร -พ นธก จ -ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได PM2 ส วนราชการต องจ ดทาข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค า จากความต องการของผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อกาหนด ด าน กฎหมาย และข อกาหนดท ท ส าค ญท ช วยว ดผลการดาเน นงาน และ/หร อ ปร บปร งการดาเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการ จากข อกาหนดท สาค ญใน PM2 และ นาป จจ ยท เก ยวข องท สาค ญ มา ประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานและปร บปร งกระบวนการ อย างต อเน อง ส วนเส ย A ม การจ ดทาข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค าซ งอย างน อยได พ จารณาจาก -ความต องการของผ ร บบร การ -ผ ม ส วนได ส วนเส ย -ข อก าหนดด านกฎหมาย -ประส ทธ ภาพของกระบวนการ -ความค มค าและการลดต นท น D การนาข อกาหนดของกระบวนการไปส การปฏ บ ต โดยม การกาหนดต วช ว ดของกระบวนการท สร าง ค ณค า L ม การต ดตามผลของต วช ว ดของกระบวนการ เพ อ นามาปร บปร งกระบวนการ A แสดงข อกาหนดท สาค ญของกระบวนการท สร างค ณค าและช ให เห นว านามาออกแบบ กระบวนการเพ อให บรรล ข อก าหนดท สาค ญ อย างไร การออกแบบกระบวนการท สร างค ณค าได นา ป จจ ยท สาค ญมาใช ประกอบอย างน อย 2 ป จจ ย ต อไปน -องค ความร และเทคโนโลย ใหม ๆท เปล ยนแปลง ไป -ข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต งาน -การควบค มค าใช จ าย -ป จจ ยเร องประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล D ม การส อสารสร างความเข าใจให ก บผ ท เก ยวข อง เก ยวก บการออกแบบกระบวนการและการนาไป ปฏ บ ต L ม การตรวจสอบกระบวนการท สร างค ณค าเพ อ ว เคราะห หาจ ดท ควรปร บปร ง โดยการศ กษา ว เคราะห กระบวนการหร อการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก นของผ ปฏ บ ต งาน

19 PM4 ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะ ฉ กเฉ นต างๆ ท อาจเก ดข นและม A แสดงแผนสารองฉ กเฉ น เพ อป องก นผลกระทบก บ การจ ดการกระบวนการในกรณ ท เก ดภาวะฉ กเฉ น ผลกระทบต อการจ ดการกระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถ D ส อสารให ผ ท เก ยวข องในแผนสารองฉ กเฉ นร บทราบ ถ งแนวทางปฏ บ ต ดาเน นงานได อย างต อเน อง L ม การทบทวนเพ อปร บปร งแผนสารองฉ กเฉ นให เหมาะสมท นสม ยอย เสมอ I แสดงให เห นถ งความเช อมโยงของระบบรองร บ ภาวะฉ กเฉ นต อการดาเน นการตามพ นธก จหล กของ ส วนราชการว าจะสามารถดาเน นงานได อย าง PM5 ส วนราชการต องกาหนดมาตรฐานการ ปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร าง ค ณค าและกระบวนการสน บสน น โดย ม ว ธ การในการนามาตรฐานการ ปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรนาไป ปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามข อก าหนดท สาค ญ PM6 ส วนราชการต องม การปร บปร ง กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการสน บสน นเพ อให ผลการ ดาเน นการด ข นและป องก นไม ให เก ด ข อผ ดพลาด การทางานซ า และความ ส ญเส ยจากการดาเน นการ ต อเน อง A แสดงรายช อกระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการสน บสน นท ผ านความเห นชอบจาก ผ บร หาร ค ดเล อกกระบวนการท สร างค ณค าไม น อยกว า 50% และกระบวนการสน บสน นไม น อยกว า 50% มาจ ดทามาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งานอย างน อยควร ประกอบด วย work flow และมาตรฐาน ค ณภาพงาน D แสดงว ธ การท ส วนราชการนามาตรฐานการ ปฏ บ ต งานไปส การปฏ บ ต โดยการเผยแพร มาตรฐาน การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน การ ม ระบบต ดตามมาตรฐานงาน เพ อให เป นไปตาม มาตรฐานท กาหนด L ม การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ทางานเพ อ การปร บปร งกระบวนการ I ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน หร อ ม ระบบต างๆท สน บสน นการปฏ บ ต งานให บรรล ตามข อกาหนดของกระบวนการ A แนวทาง/ว ธ การท แสดงให เห นถ งการปร บปร ง กระบวนการ แนวทาง/ว ธ การในการป องก นไม ให เก ด ข อผ ดพลาด การทางานซ า และการลดการ ส ญเส ย เช น การบร หารความเส ยงของ กระบวนการ D ว ธ การส อสารมาตรฐานการปฏ บ ต งานให

20 บ คลากรเก ยวข องทราบ เช น การประช ม บ นท กเว ยน website ก จกรรม/โครงการในการปร บปร งกระบวนการ (ยกต วอย างกระบวนการท ได ปร บปร ง) L หล กฐานการทบทวนกระบวนการ เช น การประช ม คณะทางาน การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการทบทวนกระบวนการ

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 1 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.30

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ ตามท กรมสรรพสาม ตได กาหนดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนา องค กรแบบบ รณาการ ร นท 2 ระหว างว นท 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอย ลร เวอร สะพานกร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หมวด ๑ การน าองค การ

หมวด ๑ การน าองค การ หมวด ๑ การน าองค การ รห ส แนวทางการด าเน นการ ประเด นการพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน หน วยงานท ร บผ ดชอบ LD ๑ ส วนราชการ/ ผ บร หารต องม การก าหนดท ศ ทางการท างานท ช ดเจน ครอบคล มในเร อง A ม แนวทาง/ว ธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. การด าเน นการถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การ ส ระด บหน วยงานและระด บบ คคลตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2553 SP 5 หมวด 2 การวางแผน เช งย ทธศาสตร (SP) จ งหว ดม การถ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 กองแผนงาน *********************************************** สาระความส าค ญ การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 7 ารควบค มภายใน 2.1 การต ดตามผลการปฏ บ ต ตามแผนการควบค มภายในของงวดก อน 2.2 การประเม นตามแบบประเม นองค ประกอบของมาตรฐานการควบค มภายใน

บทท 7 ารควบค มภายใน 2.1 การต ดตามผลการปฏ บ ต ตามแผนการควบค มภายในของงวดก อน 2.2 การประเม นตามแบบประเม นองค ประกอบของมาตรฐานการควบค มภายใน 98 ค ม อการจ ดวางระบบควบค มภายใน บทท 7 การจ ดท าและน าส ง และน าส งรายงานการควบค ม ารควบค มภายใน ในการจ ดท าและน าส งรายงานการควบค มภายใน จะด าเน นการท ง 2 ระด บ ค อในระด บกรม โดยอธ บด หร อคณะท างานท ได

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนบร หารความเส ยง กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย

แผนบร หารความเส ยง กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประกาศกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย เร อง ค าน ยมองค กรของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ---------------------------- โดยท กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ( HR Scorecard

More information