หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ"

Transcription

1 หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ โครงการ (Project) เป นส วนหน งของก จกรรมในหน วยงาน การเข ยนโครงการ เป นการเข ยนเพ อประโยชน ทาง ว ชาการประเภทหน ง เพราะม ส วนช วยให เก ดการวางแผนการท างาน การศ กษา การร เร มปฏ บ ต งานใหม ๆ ฯลฯ ด งน น โครงการ/งาน/ก จกรรมย อมม บทบาทส าค ญต อการปฏ บ ต งานของหน วยงาน จ งควรม แนวทางในการจ ดท างบประมาณ ท เหมาะสมเพ อการขออน ม ต ต อไป ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถ ง แผนงานย อย แผนการด าเน นงานหร อก จกรรมท จะน าไปปฏ บ ต ได โดยม ว ตถ ประสงค ใน การด าเน นงานอย างช ดแจ ง ม ระยะเวลาเร มต น ม ระเบ ยบแบบแผนในการปฏ บ ต เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต ให เป นไปตาม เป าหมายท ก าหนด แผนงานท ปราศจากโครงการย อมเป นแผนงานท ไม สมบ รณ ไม สามารถน าไปปฏ บ ต ให เป นร ปธรรมได ด งน น การเข ยนโครงการข นมารองร บแผนงาน ย อมเป นส งส าค ญและจ าเป นย งเพราะจะท าให ง ายในการปฏ บ ต และง ายต อการ ต ดตามและประเม นผลเพราะถ าโครงการบรรล ผลส าเร จ น นหมายความว า แผนงาน และนโยบายน นบรรล ผลส าเร จด วย โครงการจ งเปร ยบเสม อนพาหนะท น าแผนปฏ บ ต การไปส การด าเน นงานให เก ดผลเพ อไปส จ ดหมายปลายทาง ตามท ต องการ อ กท งย งเป นจ ดเช อมโยงจากแผนงาน ไปส แผนเง น และแผนคนอ กด วย โดยท วไปแล วอาจจ ดล กษณะของโครงการต างๆได เป น 2 ระด บ ระด บหน งเป นโครงการเพ อศ กษาค นคว า หาข อม ล ข อเท จจร งบางอย าง ซ งอาจเร ยกได ว าเป นโครงการว จ ย และอ กระด บหน งเป นโครงการเพ อเป นแผนการหร อเป น แนวทางส าหร บการปฏ บ ต ต อไป ความส าค ญของโครงการ ในป จจ บ นโครงการได น ามาใช อย างแพร หลายในวงการต าง ๆ ต งแต ระด บบ คคลไปจนถ งระด บร ฐบาล จ งกล าว ได ว าโครงการม ความส าค ญส าหร บท กองค การ ซ งสร ปความส าค ญได ด งน 1. เป นการสนองนโยบายขององค การ 2. เป นหล กฐานการปฏ บ ต งาน 3. ช วยให งานด าเน นไปส เป าหมายได เร วข น 4. ประหย ดทร พยากร เพราะม โครงการเป นต วก าหนดการให อย างช ดเจน 5. เป นการช วยให บ คลากรในหน วยงานร วมร บผ ดชอบอย างท วถ ง ส วนประกอบของการเข ยนโครงการ 1. ส วนน า หมายถ ง ส วนท จะบอกข อม ลเบ องต นของโครงการโดยให รายละเอ ยดเก ยวก บช อโครงการ ผ ด าเน นโครงการ หร อผ ร บผ ดชอบโครงการ ความเป นมาของโครงการ ว ตถ ประสงค ด งน นส วนน าจ งต องเข ยนให ละเอ ยด เพ อม งหมายให ผ อ าน และบ คคลท ท างานร วมก น หร อผ ท ม หน าท ต ดส นใจอน ม ต ให ท าโครงการม ความเข าใจพ นฐานเป น เบ องต นก อนท จะอ านรายละเอ ยดของโครงการต อไป ด งน นผ เข ยนจ งต องม ความระม ดระว งในเร องการใช ภาษาให ถ กต อง ได ใจความ เพ อม งช ประเด นส าค ญของโครงการให ช ดเจน 2. ส วนเน อหา หมายถ ง ส วนท บอกสาระส าค ญของโครงการโดยให รายละเอ ยดเก ยวก บว ธ ด าเน นการหร อ ข นตอนการปฏ บ ต อย างละเอ ยด ถ าข นตอนการท างานม ความสล บซ บซ อนมากเท าใด ผ เข ยนต องพยายามเร ยงล าด บ ข นตอนการท างานอย างม ระบบและเข ยนแยกเป นตอนๆเพ อไม ท าให ผ อ านส บสน ท งน ถ าเป นโครงการระยะยาว อาจเข ยน ตารางแสดงเวลาการท างานไว ด วย

2 2 3. ส วนขยายความ หมายถ ง ส วนประกอบต างๆท บอกรายละเอ ยดเก ยวก บกล มเป าหมาย ซ งเป นกล ม บ คคลท ได ร บผลจากการด าเน นโครงการ บอกก าหนดระยะเวลา กรณ ท เป นโครงการระยะส นต องแสดงตารางเวลาด าเน น โครงการ สถานท งบประมาณค าใช จ าย รวมท งโครงการซ งอาจจะเป นงบประมาณรวมหร อแจกแจงค าใช จ ายอย าง ละเอ ยดก ได และส วนของประโยชน หร อผลท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นการตามโครงการน นๆ ถ าเป นโครงการท จ ด เก ยวก บการอบรมส มมนาต องม ตารางเวลา หร อก าหนดการประช มไว ด วย ส วนขยายความเหล าน เป นส วนท ส าค ญ เช นเด ยวก บส วนน า เพราะจะขยายความให บ คคลท ด าเน นการร วมก นเข าใจรายละเอ ยดกระจ างข น และผ ม หน าท ต ดส นใจอน ม ต ให ท าโครงการใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจได ด ย งข น เม อได ทราบว าผลท จะได ร บน นเป นประโยชน อย างไร และงบประมาณค าใช จ ายจ ดสรรให ได หร อไม อย างไร ประเภทของโครงการ โครงการแบ งออกเป น 2 ประเภท ด งน 1. โครงการแบบด งเด ม เป นโครงการท น ามาใช ต งแต แรกจนถ งป จจ บ น รายละเอ ยดของโครงการจะแจกแจง ตามห วข อท ก าหนดไว ได แก ช อโครงการ ช อบ คคลหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ สถานท ด าเน นการ ว ธ ด าเน นการ งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ และการประเม นผล 2. โครงการแบบใช ตารางเหต ผลส มพ นธ เป นโครงการท ม รายละเอ ยดเป นข นตอนเป นเหต เป นผลส มพ นธ ก นและประสานก นท งในแนวต งและแนวนอน ขององค ประกอบท เป นโครงสร างพ นฐาน การจ ดท าโครงการท ง 2 ประเภทน ม ท งข อด และข อเส ยต างก นไปคนละแบบค อ การเข ยนแบบใช ตาราง เหต ผลส มพ นธ ม ข อเส ยตรงต องใช เวลาในการเข ยนมากและต องเป นเหต ผลก นท งในแนวนอนและแนวต ง ส วนการเข ยน แบบด งเด มม ข อด ตรงท ง ายต อการเข ยนและงานต อการเข าใจของผ เก ยวข อง องค ประกอบของโครงการ การเข ยนโครงการจะต องร และเข าใจโครงสร างของโครงการเส ยก อนว าประกอบไปด วยส วนใดบ าง ซ งโดยท วไป โครงสร างของโครงการประกอบด วย 1. ช อโครงการ ให ก าหนดช อโครงการตามความเหมาะสม ม ความหมายช ดเจน และทราบได ท นท ว าโครงการ น นเก ยวข องก บเร องอะไร ส วนใหญ มาจากงานท ต องการปฏ บ ต โดยจะต องม ความช ดเจนเหมาะสมเฉพาะเจาะจง กะท ดร ด และส อความหมายได อย างช ดเจน 2. หล กการและเหต ผล เป นการกล าวท มาของโครงการว าเน องมาจากนโยบายและแผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนาหร อป ญหาใด ช แจงรายละเอ ยดของป ญหาและความจ าเป นท เก ดข นท จะต องแก ไข ตลอดจนช แจงถ ง ผลประโยชน ท จะได ร บจากการด าเน นงานตามโครงการ 3. ว ตถ ประสงค เป นการบอกให ทราบว าความต องการของโครงการน นต องการให อะไรเก ดข น ว ตถ ประสงค ของโครงการต องก าหนดให ช ดเจนและเข าใจง าย ล กษณะของว ตถ ประสงค ท ด จะต องม ความเป นไปได สามารถประเม นค าได ระบ ส งท ต องการได อย างม เหต ผล ม ขอบเขตระยะเวลาด าเน นการ สวามารถปฏ บ ต จร งได ตาม ว ตถ ประสงค 4. เป าหมาย หมายถ ง ระบ ถ งผลล พธ ส ดท ายท คาดว าจะได จากการด าเน นโครงการ โดยจะระบ ท งผลท เป น เช งปร มาณและผลเช งค ณภาพ เป าหมายจ งคล ายก บว ตถ ประสงค แต ม ล กษณะเฉพาะเจาะจงมากกว า ม การระบ ส งท ต องการท าได ช ดเจนและระบ เวลาท ต องการจะบรรล

3 3 5. ว ธ การด าเน นงาน เป นการให รายละเอ ยดในการปฏ บ ต โดยปกต จะแยกเป นก จกรรมย อย ๆ หลาย ก จกรรม แต เป นก จกรรมเด น ๆ ซ งจะแสดงให เห นความเด นช ดต งแต ก จกรรมเร มต นจนถ งก จกรรมส ดท ายว าม ก จกรรม ใดท ต องท าบ าง ถ าเป นโครงการท ไม ซ บซ อนมากน กก ม กจะน ยมใช แผนภ ม แกนท ( Gantt chart) หร อแผนภ ม แท ง ( Bar chart ) 6. ระยะเวลาด าเน นการ ควรก าหนดให ช ดเจน ว าโครงการม ระยะเวลาเร มต นและส นส ดเม อไร 7. สถานท ด าเน นการ ควรก าหนดสถานท ในการด าเน นการตามโครงการให ช ดเจนและแน นอน 8. กล มท ร บผ ดชอบโครงการ เป นการบอกให ทราบว า กล มบ คคลใด หร อหน วยงานใดเป นผ ร บผ ดชอบใน การเสนอ และด าเน นงานตามโครงการ ท งน เพ อสะดวกแก การประสานงานและการตรวจสอบ 9. ว ธ ด าเน นการ ค อ งานหร อภารก จซ งจะต องปฏ บ ต ในการด าเน นโครงการให บรรล ตามว ตถ ประสงค 10. งบประมาณ การเข ยนงบประมาณของโครงการ จะแบ งออกเป นหมวดหม เพ อสะดวกในการพ จารณา อน ม ต หร อให เง นสน บสน นโดยท วไปจะแบ งออกเป น 4 หมวด ด งน - หมวดค าตอบแทน เช น ค าจ าง ค าสมนาค ณ ฯลฯ - หมวดค าใช สอย เช น ค าท พ ก ค าเด นทางด วยยานพาหนะ - หมวดค าว สด ค ากระดาษ ค าถ ายเอกสาร - หมวดค าใช จ ายเบ ดเตล ด ค าใช อ น ๆ ท ประมาณไว ตลอดจนเง นส ารอง กรณ เก ดเหต การณ ท ไม คาดหมาย 11. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เป นการระบ ถ งผลท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นโครงการประกอบด วย ทางตรงและผลทางอ อม นอกจากน นต องระบ ด วยว าใครจะได ร บประโยชน จากโครงการบ าง ได ร บประโยชน อย างใด ระบ ท งเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 12. การประเม นผล เป นการบอกแนวทางในการต ดตามประเม นผลโครงการ ซ งผลของการประเม นสามารถ น ามาพ จารณาประกอบการด าเน นการ การเตร ยมโครงการท คล ายคล งหร อเก ยวข องในเวลาต อไป ซ งควรประกอบด วย ว ธ ประเม นผลโครงการ ระยะเวลาประเม นผลโครงการ ผ ประเม นผลโครงการ หล กการเข ยนโครงการท ด 1. การเข ยนโครงการจะต องม ความช ดเจนก อให เก ดความเข าใจท ตรงก น 2. การเข ยนโครงการควรค าน งถ งว ตถ ประสงค เป นล าด บแรก เพราะว ตถ ประสงค จะเป นต วก าหนดส วนประกอบอ นๆของ โครงการให ม งไปในท ศทางเด ยวก น 3. การใช ถ อยค าส านวนในการเข ยนโครงการควรม หล กการส าค ญ ค อ เข ยนด วยถ อยค าท ส น กะท ดร ด ช ดเจน เข าใจ ง าย ได สาระครบถ วน และเป นภาษาเข ยนมาตรฐาน ท งน เพราะผ ท เก ยวข องท กฝ ายจะได เข าใจและปฏ บ ต ได 4. การประเม นผลโครงการสามารถท าได ระหว างและหล งการด าเน นโครงการ ล กษณะของโครงการท ด 1. สามารถแก ป ญหาขององค กรหร อหน วยงานได 2. ม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดผลตอบแทนค มค า 3. รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค เป าหมายช ดเจน สามารถด าเน นงานและม ความเป นไปได ส ง 4. รายละเอ ยดของโครงการต องสอดคล อง ส มพ นธ ก น 5. รายละเอ ยดของโครงการสามารถสนองความต องการขององค การหร อหน วยงาน

4 4 6. สามารถน าไปปฏ บ ต ให สอดคล องก บแผนหล กขององค การ หร อหน วยงานน นๆ และสามารถต ดตามประเม นผลได 7. ก าหนดข นจากข อม ลท เป นความจร งและเป นข อม ลท ได ร บอย างรอบคอบแล ว 8. ต องได ร บการสน บสน นทางด านทร พยากรอย างเหมาะสม อ นได แก บ คคล ว สด อ ปกรณ งบประมาณ รวมท งได ร บการ สน บสน นจากฝ ายบร หาร 9. ต องม ระยะเวลาเร มต นและส นส ด หล กการเข ยนว ตถ ประสงค ท ด ซ งในท น จะเร ยกว า หล ก SMART ค อ 1. Sensible and Specific ค อ ต องม ความเป นไปได และม ความเฉพาะเจาะจงในการด าเน นการโครงการ 2. Measurable ค อ ต องสามารถว ดและประเม นผลระด บของความส าเร จได 3. Attainable ค อ ต องระบ ถ งการกระท าท สามรถปฏ บ ต ได ม ใช ส งเพ อฝ น 4. Reasonable and Realistic ค อ ต องระบ ให ม ความเป นเหต เป นผล และสอดคล องก บความเป นจร ง 5. Time ต องม การก าหนดขอบเขตของเวลาท จะกระท าให ส าเร จได อย างช ดเจน นอกจากน นการเข ยนว ตถ ประสงค ย งต องค าน งถ งส งต อไปน ค อ 1. ใช ค ากร ยาท แสดงถ งความต งใจจร ง เช น เพ อเพ ม.. เพ อลด..เพ อส งเสร ม. เพ อปร บปร ง..เพ อขยาย.. เพ อรณรงค... เพ อเผยแพร...เป นต น 2. ระบ ผลผล ต ( Output ) หร อระบ ผลล พธ ( Outcome ) ท ต องการให เก ดข นเพ ยงประการเด ยวในว ตถ ประสงค หน งข อ ถ าเข ยนว ตถ ประสงค ไว หลายข อ ข อใดท าไม ส าเร จเราสามารถประเม นผลได ซ งอาจก าหนดเป นว ตถ ประสงค หล ก 1 ข อ และว ตถ ประสงค รอง 1. 2 ข อ โดยม เง อนไขว า ถ าบรรล ว ตถ ประสงค หล ก แต ไม บรรล ว ตถ ประสงค รอง ควรท าต อไป ถ าบรรล ว ตถ ประสงค รองแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค หล ก อาจย ต โครงการ 3. ก าหนดเกณฑ มาตรฐานของความส าเร จท ว ดได ในเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 4. ก าหนดช วงเวลา พ นท หร อกล มเป าหมาย การใช ถ อยค าส านวนในการเข ยนโครงการ ผ เข ยนโครงการต องม ความร ความเข าใจในเร องการใช ถ อยค า ส านวนภาษาเป นอย างด เพราะโครงการจะ บรรล เป าหมาย หร อประสบผลส าเร จข นอย ก บการใช ถ อยค าภาษาเป นส าค ญ ถ าใช ถ อยค าภาษาถ กต อง ช ดเจน สละสลวย ย อมส อความหมายได ง าย และรวดเร ว ด งน นผ เข ยนโครงการจ งต องร จ กเล อกใช ถ อยค า ท ม ล กษณะด งต อไปน 1. ใช ภาษาให ถ กต อง ค อ ใช ให ถ กต องตรงตามความหมาย และเข ยนให ถ กต องตามอ กษรว ธ ท งต วพย ญชนะ สระ วรรณย กต ต วสะกด และการ นต 2. ให ภาษาให กะท ดร ด ค อ ใช ถ อยค ากระช บ ร ดก ม ไม เย นเย อ ย ดยาว ประหย ดถ อยค า แต ต องได ใจความ สมบ รณ 3. ให ภาษาให ช ดเจน ค อ ใช ถ อยค าท ม ความหมายตรงไปตรงมา หร อตรงตามต วท าให ผ ร บสารเข าใจท นท ไม ใช ถ อยค าคล มเคร อ หร อก ากวม 4. ใช ภาษาให เหมาะสม ค อใช ภาษาให เหมาะสมก บเน อความ หร อเหมาะสมก บกาลเทศะ 5. ใช ภาษาให ส ภาพ ค อใช ภาษาเข ยน เป นภาษาท ม แบบแผน ไม ใช ภาษาพ ดในการเข ยนโครงการ

5 5 โครงการ (Project Analysis) ในโครงการ ท สามารถน าไปส โครงการให ได ม ค ณภาพต อการด าเน นน น ต องม การค านวณในการใช หล กและแนวทางในโครงการซ งประกอบไปด วย 1. ขอบเขต กระบวนการในการด าเน นโครงการ (Project Flow) 2. ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ 3. ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ 4. ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) 5. การประมาณการกระแสเง นสดของโครงการ (Cashflow Projection) 6. ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) 7. ความส มพ นธ ก บโครงการอ น 8. ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) 1. ขอบเขตและกระบวนการในการด าเน นโครงการ ในการค ดโครงการน นจะต องม นใจว าโครงการท จะค ดน นครบถ วน รอบคอบ ท งในด านของขอบเขต และข นตอน ส าค ญท เก ยวข อง เป นการระบ ถ งส งท จะท า และส งท จะไม ท าหร อไม เก ยวข องก บโครงการ เพ อให ผ ท พ จารณาและ เก ยวข อง ได ม ภาพท ช ดเจนเก ยวก บโครงการ นอกจากน ย งจะเป นพ นฐานท ส าค ญส าหร บโครงการในประเด น อ นๆ อ กต อไป ในด านน ประกอบด วยส วนท ส าค ญสองส วน ได แก การก าหนดขอบเขตของโครงการ และการ ว เคราะห กระบวนการ / ข นตอนของโครงการ ในการก าหนดขอบเขตของโครงการน นจะสามารถใช เกณฑ ท งในด านของ ผ ร บบร การเป าหมาย และเกณฑ ภ ม ศาสตร เป นแนวทางส าค ญในการก าหนดขอบเขตของโครงการ ว าโครงการท พ ฒนาข นมาน นม งตอบสนองต อผ ร บบร การในกล มใด เช น เกษตรกร ผ ประกอบการ ประชาชนท วไป หร อ น กท องเท ยว เป นต น 1. ท าให ทราบขอบเขต กระบวนการ และข นตอนท ช ดเจนเก ยวก บโครงการ 2. เพ อเป นข อม ลพ นฐานท จ าเป นส าหร บในประเด นต อๆ ไป

6 6 2. ผลผล ต ผลล พธ ต วช ว ดของโครงการ โครงการท กโครงการควรท จะต องก อให เก ดประโยชน ในร ปแบบใดร ปแบบหน ง โดยอาจจะเป นประโยชน ของ โครงการในล กษณะท ได ร บท นท เม อเสร จส นโครงการ (ผลผล ต) หร อเป นการน าผลผล ตท ได ไปใช ประโยชน อ กต อหน ง (ผลล พธ ) ซ งไม ว าจะเป นประโยชน ของโครงการในร ปของผลผล ตหร อผลล พธ จะต องม กลไกในการท จะสามารถบอกได ว า เก ดผลผล ตหร อผลล พธ น นเก ดข นจร ง ซ งม กจะอย ในร ปของต วช ว ดความส าเร จของโครงการ เร มต นจากการระบ ถ งผลผล ต (Output) ท ส าค ญของโครงการ และผลล พธ (Outcome) ท เก ดข นจากการน า ผลผล ตด งกล าวไปใช ประโยชน โดยท ผลผล ตหน งๆ อาจจะน าไปส ผลล พธ หลายๆ ประการก ได เม อก าหนดผลผล ตและ ผลล พธ แล ว จะต องก าหนดต วช ว ดท เหมาะสม เพ อท จะประเม นได ว าสามารถบรรล ผลผล ต และผลล พธ ด งกล าวได หร อไม พร อมท งการก าหนดค าเป าหมาย และช วงระยะเวลาท จะใช ในการบรรล เป าหมาย โดยประเด นป ญหาท อาจจะพบก ค อ ยากท จะว ดการบรรล ผลล พธ ได เน องจากการท ผลผล ตจะน าไปส ผลล พธ ได น นอาจจะม ป จจ ยภายนอกท อย นอกเหน อการ ควบค มเข ามาเก ยวข อง อย างไรก ด ควรท จะก าหนดต วช ว ดไว เพ อท จะได เป นเคร องม อหร อแนวทางในการประเม นว า สามารถบรรล ผลล พธ ได หร อไม ประโยชน ท จะเก ดข นจากการด าเน นโครงการท งในร ปของผลผล ตและผลล พธ รวมท งม ต วช ว ดท ช ดเจนถ งการ บรรล ผลผล ตและผลล พธ ด งกล าว นอกจากน ผลผล ตและผลล พธ ท ได ย งจะเป นส งท สามารถน าไปเช อมโยงก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ได อย างช ดเจนข น 3. ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ในการจ ดท าย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ไม ว าจะเป นแผนบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป หร อ ย ทธศาสตร ของกล มจ งหว ด กรม จ งหว ดต างๆ จะย ดหล กความเช อมโยงต งแต ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย กลย ทธ และโครงการ ด งน นโครงการท กโครงการท จะจ ดท าจ งควรท จะสามารถเช อมโยง ต อย ทธศาสตร ในระด บใดระด บหน งได โดยเฉพาะอย างย งเม อด าเน นโครงการเสร จส น ผลส าเร จของโครงการด งกล าวควร ท จะน าไปส การบรรล เป าหมายของต วช ว ดทางย ทธศาสตร ต างๆ ส งท ควรท จะว เคราะห ประการแรกได แก ความเช อมโยงระหว างโครงการท ค ดข นมาก บย ทธศาสตร ต างๆ โดยแบ ง ระด บของความเช อมโยงเป น 3 ระด บด งน ระด บท 1 เป นโครงการหล ก (Core Project) ท จะข บเคล อนและผล กด นต อความส าเร จของต วช ว ด ภายใต เป าประสงค ของย ทธศาสตร บรรล เป า ซ งการท จะพ จารณาว าเป นโครงการหล กหร อไม น น สามารถพ จารณาได จากต วช ว ด

7 7 และค าเป าหมายท ได ต งไว ถ าการท จะบรรล ค าเป าหมายตามต วช ว ดน นข นอย ก บความส าเร จของโครงการ แสดงว า โครงการด งกล าวเป นโครงการหล ก หร อในอ กน ยหน ง ถ าโครงการน ไม เก ดหร อไม ประสบผลส าเร จค าเป าหมายของต วช ว ด จะไม สามารถบรรล ได ระด บท 2 เป นโครงการสน บสน น (Supporting Project) เป นโครงการท ม ส วนสน บสน นต อการบรรล ความส าเร จของค าเป าหมาย ในต วช ว ด ภายใต เป าประสงค เช งย ทธศาสตร แต ไม ได เป นโครงการหล ก ท จะขาดเส ยไม ได เช นเด ยวก บโครงการหล ก ความส าเร จของโครงการสน บสน นน นอาจจะส งเสร มหร อสน บสน นในความส าเร จของโครงการ หล กก ได ระด บท 3 เป นโครงการท ม ความส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในล กษณะใดล กษณะหน ง แต ไม ได ส งผลกระทบต อการ บรรล ค าเป าหมาย ในต วช ว ดใดต วช ว ดหน ง ภายใต เป าประสงค เช งย ทธศาสตร โดยเป นโครงการท ส มพ นธ หร อเก ยวเน อง ก บย ทธศาสตร แต ไม ได ส งผลต อการบรรล ค าเป าหมายท ได ต งไว ระด บท 4 เป นโครงการท ไม ม ความส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในล กษณะใดล กษณะหน ง เพ ยงแต เป นโครงการท ม ความจ าเป นต องด าเน นการ เน องจากสาเหต ใดสาเหต หน ง ท าให ทราบว าโครงการท จะจ ดท าน นม ความเช อมโยงและส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ หร อไม อย างไร 4. ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakholder Analysis) ในการด าเน นโครงการแต ละโครงการ จะม หน วยงาน กล มบ คคล บ คคล ท เข ามาเก ยวข องและส งผลกระทบต อ ความส าเร จของโครงการ โดยบทบาทของหน วยงาน กล มบ คคล หร อ บ คคล เหล าน จะแตกต างก นออกไป บางกล มอาจจะ ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ ในขณะท บางกล มอาจจะได ร บผลกระทบจากโครงการ ซ งไม ว าจะม ความ เก ยวข องก บโครงการในแง ใด ก ล วนแล วแต ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการเช นเด ยวก น ด งน นจ งจ าเป นต องม ในผ ท เก ยวข องก บโครงการให ช ดเจน และครอบคล ม เพ อท จะได หาแนวทางท เหมาะสมในการบร หารบ คคล เหล าน เพ อน ามาซ งความส าเร จของโครงการ ผ ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ ควรเร มต นจากการระบ ถ ง หน วยงาน กล มบ คคล และบ คคลท ม ส วน เก ยวข องก บโครงการ พร อมท งบทบาท หน าท และความเก ยวข อง โดยสามารถอาศ ยแนวทางของตารางท 5 (ผ ม ส วน เก ยวข องน ครอบคล มเฉพาะกล มบ คคล หร อ บ คคลท ไม ได เป นผ ร บผ ดชอบหร อด าเน นโครงการโดยตรง)

8 8 การพ จารณาถ งกล มบ คคล และบ คคลท เก ยวข องก บโครงการอย างรอบคอบ จะท าให เห นและเข าใจถ งบทบาท และผลกระทบของกล มบ คคล และบ คคลเหล าน น พร อมท งจะได น าไปส การค ดถ งป ญหาท อาจจะเก ดข นจากกล มบ คคล และบ คคลด งกล าว พร อมท งแนวทางในการแก ไขป ญหาท อาจจะเก ดข น 5. การประมาณการกระแสเง นสดของโครงการ (Cashflow Projection) การด าเน นโครงการท กโครงการม กจะม งบประมาณเข ามาเก ยวข อง ป ญหาท พบเจอส วนใหญ ค อการขาดการ วางแผนล วงหน าในการจ ดสรรและใช งบประมาณ ท าให ในหลายๆ คร งท ไม ได ม การเบ กจ ายงบประมาณในช วงท เหมาะสม นอกจากน ย งช วยให ผ บร หารโครงการสามารถเห นการไหลเข าและออกของเง นสดท เก ยวข อง เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถ วางแผนเก ยวก บการใช งบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น การประมาณการกระแสเง นสด เป นการพยากรณ หร อคาดการณ ถ งการได มา (ร บ) และการใช จ าย (จ าย) ในต ว เง นสดท เก ยวข องก บโครงการ โดยพ จารณาแยกตามช วงเวลา (เด อนหร อส ปดาห ) โดยเร มต นจากการประมาณการรายร บ หร องบประมาณท จะได ร บในแต ละเด อน จากน นประมาณการค าใช จ ายต างๆ ท จะเก ดข นอ นเน องมาจากโครงการในแต ละ เด อน เน องจากโดยปกต การเสนอขออน ม ต โครงการได ม การจ ดท างบประมาณของโครงการแยกตามหมวดหม ค าใช จ ายๆ ต างอย แล ว ด งน นการแปลงจากงบประมาณ (ท งรายร บและรายจ าย) เป นประมาณการกระแสเง นสด จ งเป นการประมาณ การถ งการได มาและจ ายไป ของงบประมาณในหมวดต างๆ การวางแผนการได มาและใช จ ายงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ประโยชน ท จะได ร บ (Cost - Benefit Analysis) เพ อเป นเคร องม อส าหร บผ ท เก ยวข องในการต ดส นใจว าการด าเน นโครงการน นจะก อให เก ดผลหร อประโยชน ท ค มค าหร อไม โดยเฉพาะอย างย งประโยชน ท จะได ร บเหน อกว าต นท นหร อการลงท นท ลงไปหร อไม นอกจากน ถ าม หลาย โครงการท ต องเล อก การท า Cost Benefit Analysis ย งท าให ได ข อม ลส าหร บโครงการต างๆ ด วย นอกจากน ประโยชน ท ส าค ญค อเพ อให ม นใจได ว าทร พยากรท ลงไปน นได ก อให เก ดความค มค าข นจร งหร อไม โดยประโยชน ท จะเก ดข นน นสามารถพ จารณาได ในสองแนวทาง ได แก ประโยชน เช งการเง นท สามารถว ดออกมาเป นค าเง นได และ ประโยชน เช งส งคม ท ไม สามารถว ดเป นค าเง นได ผลตอบแทนทางการเง น โดยการค านวณหา Net Present Value จะเป นประโยชน เม อหาค าต นท นและ รายได ของโครงการได อย างช ดเจน และถ าค าของ NPV ออกมาเป นบวก ก แสดงว าโครงการด งกล าวสมควรท จะลงท น

9 9 หร อในกรณ ท จะต องพ จารณาเปร ยบเท ยบระหว างหลายๆ โครงการ โครงการท ม ค า NPV ส งส ด เป นโครงการท ควรจะ ได ร บการค ดเล อกมากท ส ด (ภายใต เกณฑ ผลตอบแทนทางการเง น) ส าหร บประโยชน ทางส งคมน น อาจจะไม ได ภาพท ช ดเจนเท าก บผลตอบแทนทางการเง น แต ก ท าให เห นภาพว าโครงการแต ละโครงการได ก อให เก ดประโยชน ต อส งคมมากน อยเพ ยงใด ย งโครงการท ได คะแนนมาก ย ง ก อให เก ดประโยชน ทางส งคมได มากข น (ก อให เก ดผลกระทบในทางบวกต อส งคม) นอกจากน ในล กษณะ ด งกล าวย งสามารถน ามาใช ในการเปร ยบระหว างโครงการได อ กด วย 7. ความส มพ นธ ก บโครงการอ น หล กการ ความจ าเป น ในการด าเน นโครงการตามย ทธศาสตร น น จะม ความเช อมโยงก บโครงการอ นอย างหล กเล ยงไม ได ท งโครงการ ของหน วยงานเด ยวก น และโครงการของหน วยงานอ นๆ จ งต องม ความส มพ นธ และความเช อมโยงก บ โครงการอ น เพ อให สามารถใช ประโยชน จากความส มพ นธ ก บโครงการอ น รวมท งหล กเล ยงการท างานท ซ าซ อนระหว างแต ละโครงการด วย โครงการท ม ความส มพ นธ น นม กจะหน ไม พ นในสามล กษณะต อไปน 1) โครงการต นน า หร อโครงการท จะต องม การด าเน นการก อน แล วถ งจะน าผลท ได จากโครงการด งกล าวมาใช ใน โครงการท ก าล งจ ดท าได โดยอาจจะเป นล กษณะของการท จะต องด าเน นโครงการอ นให เสร จส นก อน หร อ เป นในล กษณะ ท ด าเน นโครงการอ นไประยะหน ง แล วถ งจะเร มด าเน นโครงการท ต องการได 2) โครงการท ต องด าเน นร วมก น เป นโครงการท ต องด าเน นค ขนานก น และเน องจากม การใช ประโยชน ร วมก น 3) โครงการปลายน า เป นโครงการท น าผลผล ตหร อผลล พธ จากโครงการท ก าล งด าเน นการอย ไปใช ต อ เพ อเป นข อม ลส าค ญส าหร บการพ จารณาว าม ป จจ ยหร อโครงการใดเข ามาเก ยวข อง ท จะส งผลกระทบต อ ความส าเร จของโครงการ 8. ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) หล กการ ความจ าเป น ในการด าเน นโครงการใดๆ ย อมหน ไม พ นท จะม ความเส ยงท ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ ด งน นการ ว เคราะห ความเส ยงจะช วยท าให สามารถระบ ความเส ยงท ส าค ญท จะส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ พร อมท ง ความร นแรงและความเป นไปได ของความเส ยงน น และแนวทางท จะใช ในการลดหร อบรรเทาต อความเส ยงท จะเก ดข น เพ อเป นการเตร ยมพร อมของผ ร บผ ดชอบต อป ญหา หร อ อ ปสรรคต างๆ ท ไม อาจจะคาดค ดได

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร plan20@doae.go.th, plan0303@hotmail.com ว นท 3 ก

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารโครงการ โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool - - การบร หารโครงการ การบร หารโครงการตามวงจรการบร หาร แบ งออกเป น ( ส วน หร อ ( ข -นตอน ได แก ข -นตอนท 3 ข -นตอนการวางแผนโครงการ หร

More information