หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ"

Transcription

1 หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ โครงการ (Project) เป นส วนหน งของก จกรรมในหน วยงาน การเข ยนโครงการ เป นการเข ยนเพ อประโยชน ทาง ว ชาการประเภทหน ง เพราะม ส วนช วยให เก ดการวางแผนการท างาน การศ กษา การร เร มปฏ บ ต งานใหม ๆ ฯลฯ ด งน น โครงการ/งาน/ก จกรรมย อมม บทบาทส าค ญต อการปฏ บ ต งานของหน วยงาน จ งควรม แนวทางในการจ ดท างบประมาณ ท เหมาะสมเพ อการขออน ม ต ต อไป ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถ ง แผนงานย อย แผนการด าเน นงานหร อก จกรรมท จะน าไปปฏ บ ต ได โดยม ว ตถ ประสงค ใน การด าเน นงานอย างช ดแจ ง ม ระยะเวลาเร มต น ม ระเบ ยบแบบแผนในการปฏ บ ต เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต ให เป นไปตาม เป าหมายท ก าหนด แผนงานท ปราศจากโครงการย อมเป นแผนงานท ไม สมบ รณ ไม สามารถน าไปปฏ บ ต ให เป นร ปธรรมได ด งน น การเข ยนโครงการข นมารองร บแผนงาน ย อมเป นส งส าค ญและจ าเป นย งเพราะจะท าให ง ายในการปฏ บ ต และง ายต อการ ต ดตามและประเม นผลเพราะถ าโครงการบรรล ผลส าเร จ น นหมายความว า แผนงาน และนโยบายน นบรรล ผลส าเร จด วย โครงการจ งเปร ยบเสม อนพาหนะท น าแผนปฏ บ ต การไปส การด าเน นงานให เก ดผลเพ อไปส จ ดหมายปลายทาง ตามท ต องการ อ กท งย งเป นจ ดเช อมโยงจากแผนงาน ไปส แผนเง น และแผนคนอ กด วย โดยท วไปแล วอาจจ ดล กษณะของโครงการต างๆได เป น 2 ระด บ ระด บหน งเป นโครงการเพ อศ กษาค นคว า หาข อม ล ข อเท จจร งบางอย าง ซ งอาจเร ยกได ว าเป นโครงการว จ ย และอ กระด บหน งเป นโครงการเพ อเป นแผนการหร อเป น แนวทางส าหร บการปฏ บ ต ต อไป ความส าค ญของโครงการ ในป จจ บ นโครงการได น ามาใช อย างแพร หลายในวงการต าง ๆ ต งแต ระด บบ คคลไปจนถ งระด บร ฐบาล จ งกล าว ได ว าโครงการม ความส าค ญส าหร บท กองค การ ซ งสร ปความส าค ญได ด งน 1. เป นการสนองนโยบายขององค การ 2. เป นหล กฐานการปฏ บ ต งาน 3. ช วยให งานด าเน นไปส เป าหมายได เร วข น 4. ประหย ดทร พยากร เพราะม โครงการเป นต วก าหนดการให อย างช ดเจน 5. เป นการช วยให บ คลากรในหน วยงานร วมร บผ ดชอบอย างท วถ ง ส วนประกอบของการเข ยนโครงการ 1. ส วนน า หมายถ ง ส วนท จะบอกข อม ลเบ องต นของโครงการโดยให รายละเอ ยดเก ยวก บช อโครงการ ผ ด าเน นโครงการ หร อผ ร บผ ดชอบโครงการ ความเป นมาของโครงการ ว ตถ ประสงค ด งน นส วนน าจ งต องเข ยนให ละเอ ยด เพ อม งหมายให ผ อ าน และบ คคลท ท างานร วมก น หร อผ ท ม หน าท ต ดส นใจอน ม ต ให ท าโครงการม ความเข าใจพ นฐานเป น เบ องต นก อนท จะอ านรายละเอ ยดของโครงการต อไป ด งน นผ เข ยนจ งต องม ความระม ดระว งในเร องการใช ภาษาให ถ กต อง ได ใจความ เพ อม งช ประเด นส าค ญของโครงการให ช ดเจน 2. ส วนเน อหา หมายถ ง ส วนท บอกสาระส าค ญของโครงการโดยให รายละเอ ยดเก ยวก บว ธ ด าเน นการหร อ ข นตอนการปฏ บ ต อย างละเอ ยด ถ าข นตอนการท างานม ความสล บซ บซ อนมากเท าใด ผ เข ยนต องพยายามเร ยงล าด บ ข นตอนการท างานอย างม ระบบและเข ยนแยกเป นตอนๆเพ อไม ท าให ผ อ านส บสน ท งน ถ าเป นโครงการระยะยาว อาจเข ยน ตารางแสดงเวลาการท างานไว ด วย

2 2 3. ส วนขยายความ หมายถ ง ส วนประกอบต างๆท บอกรายละเอ ยดเก ยวก บกล มเป าหมาย ซ งเป นกล ม บ คคลท ได ร บผลจากการด าเน นโครงการ บอกก าหนดระยะเวลา กรณ ท เป นโครงการระยะส นต องแสดงตารางเวลาด าเน น โครงการ สถานท งบประมาณค าใช จ าย รวมท งโครงการซ งอาจจะเป นงบประมาณรวมหร อแจกแจงค าใช จ ายอย าง ละเอ ยดก ได และส วนของประโยชน หร อผลท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นการตามโครงการน นๆ ถ าเป นโครงการท จ ด เก ยวก บการอบรมส มมนาต องม ตารางเวลา หร อก าหนดการประช มไว ด วย ส วนขยายความเหล าน เป นส วนท ส าค ญ เช นเด ยวก บส วนน า เพราะจะขยายความให บ คคลท ด าเน นการร วมก นเข าใจรายละเอ ยดกระจ างข น และผ ม หน าท ต ดส นใจอน ม ต ให ท าโครงการใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจได ด ย งข น เม อได ทราบว าผลท จะได ร บน นเป นประโยชน อย างไร และงบประมาณค าใช จ ายจ ดสรรให ได หร อไม อย างไร ประเภทของโครงการ โครงการแบ งออกเป น 2 ประเภท ด งน 1. โครงการแบบด งเด ม เป นโครงการท น ามาใช ต งแต แรกจนถ งป จจ บ น รายละเอ ยดของโครงการจะแจกแจง ตามห วข อท ก าหนดไว ได แก ช อโครงการ ช อบ คคลหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ สถานท ด าเน นการ ว ธ ด าเน นการ งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ และการประเม นผล 2. โครงการแบบใช ตารางเหต ผลส มพ นธ เป นโครงการท ม รายละเอ ยดเป นข นตอนเป นเหต เป นผลส มพ นธ ก นและประสานก นท งในแนวต งและแนวนอน ขององค ประกอบท เป นโครงสร างพ นฐาน การจ ดท าโครงการท ง 2 ประเภทน ม ท งข อด และข อเส ยต างก นไปคนละแบบค อ การเข ยนแบบใช ตาราง เหต ผลส มพ นธ ม ข อเส ยตรงต องใช เวลาในการเข ยนมากและต องเป นเหต ผลก นท งในแนวนอนและแนวต ง ส วนการเข ยน แบบด งเด มม ข อด ตรงท ง ายต อการเข ยนและงานต อการเข าใจของผ เก ยวข อง องค ประกอบของโครงการ การเข ยนโครงการจะต องร และเข าใจโครงสร างของโครงการเส ยก อนว าประกอบไปด วยส วนใดบ าง ซ งโดยท วไป โครงสร างของโครงการประกอบด วย 1. ช อโครงการ ให ก าหนดช อโครงการตามความเหมาะสม ม ความหมายช ดเจน และทราบได ท นท ว าโครงการ น นเก ยวข องก บเร องอะไร ส วนใหญ มาจากงานท ต องการปฏ บ ต โดยจะต องม ความช ดเจนเหมาะสมเฉพาะเจาะจง กะท ดร ด และส อความหมายได อย างช ดเจน 2. หล กการและเหต ผล เป นการกล าวท มาของโครงการว าเน องมาจากนโยบายและแผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนาหร อป ญหาใด ช แจงรายละเอ ยดของป ญหาและความจ าเป นท เก ดข นท จะต องแก ไข ตลอดจนช แจงถ ง ผลประโยชน ท จะได ร บจากการด าเน นงานตามโครงการ 3. ว ตถ ประสงค เป นการบอกให ทราบว าความต องการของโครงการน นต องการให อะไรเก ดข น ว ตถ ประสงค ของโครงการต องก าหนดให ช ดเจนและเข าใจง าย ล กษณะของว ตถ ประสงค ท ด จะต องม ความเป นไปได สามารถประเม นค าได ระบ ส งท ต องการได อย างม เหต ผล ม ขอบเขตระยะเวลาด าเน นการ สวามารถปฏ บ ต จร งได ตาม ว ตถ ประสงค 4. เป าหมาย หมายถ ง ระบ ถ งผลล พธ ส ดท ายท คาดว าจะได จากการด าเน นโครงการ โดยจะระบ ท งผลท เป น เช งปร มาณและผลเช งค ณภาพ เป าหมายจ งคล ายก บว ตถ ประสงค แต ม ล กษณะเฉพาะเจาะจงมากกว า ม การระบ ส งท ต องการท าได ช ดเจนและระบ เวลาท ต องการจะบรรล

3 3 5. ว ธ การด าเน นงาน เป นการให รายละเอ ยดในการปฏ บ ต โดยปกต จะแยกเป นก จกรรมย อย ๆ หลาย ก จกรรม แต เป นก จกรรมเด น ๆ ซ งจะแสดงให เห นความเด นช ดต งแต ก จกรรมเร มต นจนถ งก จกรรมส ดท ายว าม ก จกรรม ใดท ต องท าบ าง ถ าเป นโครงการท ไม ซ บซ อนมากน กก ม กจะน ยมใช แผนภ ม แกนท ( Gantt chart) หร อแผนภ ม แท ง ( Bar chart ) 6. ระยะเวลาด าเน นการ ควรก าหนดให ช ดเจน ว าโครงการม ระยะเวลาเร มต นและส นส ดเม อไร 7. สถานท ด าเน นการ ควรก าหนดสถานท ในการด าเน นการตามโครงการให ช ดเจนและแน นอน 8. กล มท ร บผ ดชอบโครงการ เป นการบอกให ทราบว า กล มบ คคลใด หร อหน วยงานใดเป นผ ร บผ ดชอบใน การเสนอ และด าเน นงานตามโครงการ ท งน เพ อสะดวกแก การประสานงานและการตรวจสอบ 9. ว ธ ด าเน นการ ค อ งานหร อภารก จซ งจะต องปฏ บ ต ในการด าเน นโครงการให บรรล ตามว ตถ ประสงค 10. งบประมาณ การเข ยนงบประมาณของโครงการ จะแบ งออกเป นหมวดหม เพ อสะดวกในการพ จารณา อน ม ต หร อให เง นสน บสน นโดยท วไปจะแบ งออกเป น 4 หมวด ด งน - หมวดค าตอบแทน เช น ค าจ าง ค าสมนาค ณ ฯลฯ - หมวดค าใช สอย เช น ค าท พ ก ค าเด นทางด วยยานพาหนะ - หมวดค าว สด ค ากระดาษ ค าถ ายเอกสาร - หมวดค าใช จ ายเบ ดเตล ด ค าใช อ น ๆ ท ประมาณไว ตลอดจนเง นส ารอง กรณ เก ดเหต การณ ท ไม คาดหมาย 11. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เป นการระบ ถ งผลท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นโครงการประกอบด วย ทางตรงและผลทางอ อม นอกจากน นต องระบ ด วยว าใครจะได ร บประโยชน จากโครงการบ าง ได ร บประโยชน อย างใด ระบ ท งเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 12. การประเม นผล เป นการบอกแนวทางในการต ดตามประเม นผลโครงการ ซ งผลของการประเม นสามารถ น ามาพ จารณาประกอบการด าเน นการ การเตร ยมโครงการท คล ายคล งหร อเก ยวข องในเวลาต อไป ซ งควรประกอบด วย ว ธ ประเม นผลโครงการ ระยะเวลาประเม นผลโครงการ ผ ประเม นผลโครงการ หล กการเข ยนโครงการท ด 1. การเข ยนโครงการจะต องม ความช ดเจนก อให เก ดความเข าใจท ตรงก น 2. การเข ยนโครงการควรค าน งถ งว ตถ ประสงค เป นล าด บแรก เพราะว ตถ ประสงค จะเป นต วก าหนดส วนประกอบอ นๆของ โครงการให ม งไปในท ศทางเด ยวก น 3. การใช ถ อยค าส านวนในการเข ยนโครงการควรม หล กการส าค ญ ค อ เข ยนด วยถ อยค าท ส น กะท ดร ด ช ดเจน เข าใจ ง าย ได สาระครบถ วน และเป นภาษาเข ยนมาตรฐาน ท งน เพราะผ ท เก ยวข องท กฝ ายจะได เข าใจและปฏ บ ต ได 4. การประเม นผลโครงการสามารถท าได ระหว างและหล งการด าเน นโครงการ ล กษณะของโครงการท ด 1. สามารถแก ป ญหาขององค กรหร อหน วยงานได 2. ม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดผลตอบแทนค มค า 3. รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค เป าหมายช ดเจน สามารถด าเน นงานและม ความเป นไปได ส ง 4. รายละเอ ยดของโครงการต องสอดคล อง ส มพ นธ ก น 5. รายละเอ ยดของโครงการสามารถสนองความต องการขององค การหร อหน วยงาน

4 4 6. สามารถน าไปปฏ บ ต ให สอดคล องก บแผนหล กขององค การ หร อหน วยงานน นๆ และสามารถต ดตามประเม นผลได 7. ก าหนดข นจากข อม ลท เป นความจร งและเป นข อม ลท ได ร บอย างรอบคอบแล ว 8. ต องได ร บการสน บสน นทางด านทร พยากรอย างเหมาะสม อ นได แก บ คคล ว สด อ ปกรณ งบประมาณ รวมท งได ร บการ สน บสน นจากฝ ายบร หาร 9. ต องม ระยะเวลาเร มต นและส นส ด หล กการเข ยนว ตถ ประสงค ท ด ซ งในท น จะเร ยกว า หล ก SMART ค อ 1. Sensible and Specific ค อ ต องม ความเป นไปได และม ความเฉพาะเจาะจงในการด าเน นการโครงการ 2. Measurable ค อ ต องสามารถว ดและประเม นผลระด บของความส าเร จได 3. Attainable ค อ ต องระบ ถ งการกระท าท สามรถปฏ บ ต ได ม ใช ส งเพ อฝ น 4. Reasonable and Realistic ค อ ต องระบ ให ม ความเป นเหต เป นผล และสอดคล องก บความเป นจร ง 5. Time ต องม การก าหนดขอบเขตของเวลาท จะกระท าให ส าเร จได อย างช ดเจน นอกจากน นการเข ยนว ตถ ประสงค ย งต องค าน งถ งส งต อไปน ค อ 1. ใช ค ากร ยาท แสดงถ งความต งใจจร ง เช น เพ อเพ ม.. เพ อลด..เพ อส งเสร ม. เพ อปร บปร ง..เพ อขยาย.. เพ อรณรงค... เพ อเผยแพร...เป นต น 2. ระบ ผลผล ต ( Output ) หร อระบ ผลล พธ ( Outcome ) ท ต องการให เก ดข นเพ ยงประการเด ยวในว ตถ ประสงค หน งข อ ถ าเข ยนว ตถ ประสงค ไว หลายข อ ข อใดท าไม ส าเร จเราสามารถประเม นผลได ซ งอาจก าหนดเป นว ตถ ประสงค หล ก 1 ข อ และว ตถ ประสงค รอง 1. 2 ข อ โดยม เง อนไขว า ถ าบรรล ว ตถ ประสงค หล ก แต ไม บรรล ว ตถ ประสงค รอง ควรท าต อไป ถ าบรรล ว ตถ ประสงค รองแต ไม บรรล ว ตถ ประสงค หล ก อาจย ต โครงการ 3. ก าหนดเกณฑ มาตรฐานของความส าเร จท ว ดได ในเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ 4. ก าหนดช วงเวลา พ นท หร อกล มเป าหมาย การใช ถ อยค าส านวนในการเข ยนโครงการ ผ เข ยนโครงการต องม ความร ความเข าใจในเร องการใช ถ อยค า ส านวนภาษาเป นอย างด เพราะโครงการจะ บรรล เป าหมาย หร อประสบผลส าเร จข นอย ก บการใช ถ อยค าภาษาเป นส าค ญ ถ าใช ถ อยค าภาษาถ กต อง ช ดเจน สละสลวย ย อมส อความหมายได ง าย และรวดเร ว ด งน นผ เข ยนโครงการจ งต องร จ กเล อกใช ถ อยค า ท ม ล กษณะด งต อไปน 1. ใช ภาษาให ถ กต อง ค อ ใช ให ถ กต องตรงตามความหมาย และเข ยนให ถ กต องตามอ กษรว ธ ท งต วพย ญชนะ สระ วรรณย กต ต วสะกด และการ นต 2. ให ภาษาให กะท ดร ด ค อ ใช ถ อยค ากระช บ ร ดก ม ไม เย นเย อ ย ดยาว ประหย ดถ อยค า แต ต องได ใจความ สมบ รณ 3. ให ภาษาให ช ดเจน ค อ ใช ถ อยค าท ม ความหมายตรงไปตรงมา หร อตรงตามต วท าให ผ ร บสารเข าใจท นท ไม ใช ถ อยค าคล มเคร อ หร อก ากวม 4. ใช ภาษาให เหมาะสม ค อใช ภาษาให เหมาะสมก บเน อความ หร อเหมาะสมก บกาลเทศะ 5. ใช ภาษาให ส ภาพ ค อใช ภาษาเข ยน เป นภาษาท ม แบบแผน ไม ใช ภาษาพ ดในการเข ยนโครงการ

5 5 โครงการ (Project Analysis) ในโครงการ ท สามารถน าไปส โครงการให ได ม ค ณภาพต อการด าเน นน น ต องม การค านวณในการใช หล กและแนวทางในโครงการซ งประกอบไปด วย 1. ขอบเขต กระบวนการในการด าเน นโครงการ (Project Flow) 2. ผลผล ต ผลล พธ และต วช ว ดของโครงการ 3. ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ 4. ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakeholder Analysis) 5. การประมาณการกระแสเง นสดของโครงการ (Cashflow Projection) 6. ประโยชน ท จะได ร บ (Cost / Benefit Analysis) 7. ความส มพ นธ ก บโครงการอ น 8. ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) 1. ขอบเขตและกระบวนการในการด าเน นโครงการ ในการค ดโครงการน นจะต องม นใจว าโครงการท จะค ดน นครบถ วน รอบคอบ ท งในด านของขอบเขต และข นตอน ส าค ญท เก ยวข อง เป นการระบ ถ งส งท จะท า และส งท จะไม ท าหร อไม เก ยวข องก บโครงการ เพ อให ผ ท พ จารณาและ เก ยวข อง ได ม ภาพท ช ดเจนเก ยวก บโครงการ นอกจากน ย งจะเป นพ นฐานท ส าค ญส าหร บโครงการในประเด น อ นๆ อ กต อไป ในด านน ประกอบด วยส วนท ส าค ญสองส วน ได แก การก าหนดขอบเขตของโครงการ และการ ว เคราะห กระบวนการ / ข นตอนของโครงการ ในการก าหนดขอบเขตของโครงการน นจะสามารถใช เกณฑ ท งในด านของ ผ ร บบร การเป าหมาย และเกณฑ ภ ม ศาสตร เป นแนวทางส าค ญในการก าหนดขอบเขตของโครงการ ว าโครงการท พ ฒนาข นมาน นม งตอบสนองต อผ ร บบร การในกล มใด เช น เกษตรกร ผ ประกอบการ ประชาชนท วไป หร อ น กท องเท ยว เป นต น 1. ท าให ทราบขอบเขต กระบวนการ และข นตอนท ช ดเจนเก ยวก บโครงการ 2. เพ อเป นข อม ลพ นฐานท จ าเป นส าหร บในประเด นต อๆ ไป

6 6 2. ผลผล ต ผลล พธ ต วช ว ดของโครงการ โครงการท กโครงการควรท จะต องก อให เก ดประโยชน ในร ปแบบใดร ปแบบหน ง โดยอาจจะเป นประโยชน ของ โครงการในล กษณะท ได ร บท นท เม อเสร จส นโครงการ (ผลผล ต) หร อเป นการน าผลผล ตท ได ไปใช ประโยชน อ กต อหน ง (ผลล พธ ) ซ งไม ว าจะเป นประโยชน ของโครงการในร ปของผลผล ตหร อผลล พธ จะต องม กลไกในการท จะสามารถบอกได ว า เก ดผลผล ตหร อผลล พธ น นเก ดข นจร ง ซ งม กจะอย ในร ปของต วช ว ดความส าเร จของโครงการ เร มต นจากการระบ ถ งผลผล ต (Output) ท ส าค ญของโครงการ และผลล พธ (Outcome) ท เก ดข นจากการน า ผลผล ตด งกล าวไปใช ประโยชน โดยท ผลผล ตหน งๆ อาจจะน าไปส ผลล พธ หลายๆ ประการก ได เม อก าหนดผลผล ตและ ผลล พธ แล ว จะต องก าหนดต วช ว ดท เหมาะสม เพ อท จะประเม นได ว าสามารถบรรล ผลผล ต และผลล พธ ด งกล าวได หร อไม พร อมท งการก าหนดค าเป าหมาย และช วงระยะเวลาท จะใช ในการบรรล เป าหมาย โดยประเด นป ญหาท อาจจะพบก ค อ ยากท จะว ดการบรรล ผลล พธ ได เน องจากการท ผลผล ตจะน าไปส ผลล พธ ได น นอาจจะม ป จจ ยภายนอกท อย นอกเหน อการ ควบค มเข ามาเก ยวข อง อย างไรก ด ควรท จะก าหนดต วช ว ดไว เพ อท จะได เป นเคร องม อหร อแนวทางในการประเม นว า สามารถบรรล ผลล พธ ได หร อไม ประโยชน ท จะเก ดข นจากการด าเน นโครงการท งในร ปของผลผล ตและผลล พธ รวมท งม ต วช ว ดท ช ดเจนถ งการ บรรล ผลผล ตและผลล พธ ด งกล าว นอกจากน ผลผล ตและผลล พธ ท ได ย งจะเป นส งท สามารถน าไปเช อมโยงก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ได อย างช ดเจนข น 3. ความส มพ นธ และเช อมโยงระหว างโครงการก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ในการจ ดท าย ทธศาสตร ในระด บต างๆ ไม ว าจะเป นแผนบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป หร อ ย ทธศาสตร ของกล มจ งหว ด กรม จ งหว ดต างๆ จะย ดหล กความเช อมโยงต งแต ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย กลย ทธ และโครงการ ด งน นโครงการท กโครงการท จะจ ดท าจ งควรท จะสามารถเช อมโยง ต อย ทธศาสตร ในระด บใดระด บหน งได โดยเฉพาะอย างย งเม อด าเน นโครงการเสร จส น ผลส าเร จของโครงการด งกล าวควร ท จะน าไปส การบรรล เป าหมายของต วช ว ดทางย ทธศาสตร ต างๆ ส งท ควรท จะว เคราะห ประการแรกได แก ความเช อมโยงระหว างโครงการท ค ดข นมาก บย ทธศาสตร ต างๆ โดยแบ ง ระด บของความเช อมโยงเป น 3 ระด บด งน ระด บท 1 เป นโครงการหล ก (Core Project) ท จะข บเคล อนและผล กด นต อความส าเร จของต วช ว ด ภายใต เป าประสงค ของย ทธศาสตร บรรล เป า ซ งการท จะพ จารณาว าเป นโครงการหล กหร อไม น น สามารถพ จารณาได จากต วช ว ด

7 7 และค าเป าหมายท ได ต งไว ถ าการท จะบรรล ค าเป าหมายตามต วช ว ดน นข นอย ก บความส าเร จของโครงการ แสดงว า โครงการด งกล าวเป นโครงการหล ก หร อในอ กน ยหน ง ถ าโครงการน ไม เก ดหร อไม ประสบผลส าเร จค าเป าหมายของต วช ว ด จะไม สามารถบรรล ได ระด บท 2 เป นโครงการสน บสน น (Supporting Project) เป นโครงการท ม ส วนสน บสน นต อการบรรล ความส าเร จของค าเป าหมาย ในต วช ว ด ภายใต เป าประสงค เช งย ทธศาสตร แต ไม ได เป นโครงการหล ก ท จะขาดเส ยไม ได เช นเด ยวก บโครงการหล ก ความส าเร จของโครงการสน บสน นน นอาจจะส งเสร มหร อสน บสน นในความส าเร จของโครงการ หล กก ได ระด บท 3 เป นโครงการท ม ความส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในล กษณะใดล กษณะหน ง แต ไม ได ส งผลกระทบต อการ บรรล ค าเป าหมาย ในต วช ว ดใดต วช ว ดหน ง ภายใต เป าประสงค เช งย ทธศาสตร โดยเป นโครงการท ส มพ นธ หร อเก ยวเน อง ก บย ทธศาสตร แต ไม ได ส งผลต อการบรรล ค าเป าหมายท ได ต งไว ระด บท 4 เป นโครงการท ไม ม ความส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในล กษณะใดล กษณะหน ง เพ ยงแต เป นโครงการท ม ความจ าเป นต องด าเน นการ เน องจากสาเหต ใดสาเหต หน ง ท าให ทราบว าโครงการท จะจ ดท าน นม ความเช อมโยงและส มพ นธ ก บย ทธศาสตร ในระด บต างๆ หร อไม อย างไร 4. ผ ท เก ยวข องก บโครงการ (Stakholder Analysis) ในการด าเน นโครงการแต ละโครงการ จะม หน วยงาน กล มบ คคล บ คคล ท เข ามาเก ยวข องและส งผลกระทบต อ ความส าเร จของโครงการ โดยบทบาทของหน วยงาน กล มบ คคล หร อ บ คคล เหล าน จะแตกต างก นออกไป บางกล มอาจจะ ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ ในขณะท บางกล มอาจจะได ร บผลกระทบจากโครงการ ซ งไม ว าจะม ความ เก ยวข องก บโครงการในแง ใด ก ล วนแล วแต ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการเช นเด ยวก น ด งน นจ งจ าเป นต องม ในผ ท เก ยวข องก บโครงการให ช ดเจน และครอบคล ม เพ อท จะได หาแนวทางท เหมาะสมในการบร หารบ คคล เหล าน เพ อน ามาซ งความส าเร จของโครงการ ผ ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ ควรเร มต นจากการระบ ถ ง หน วยงาน กล มบ คคล และบ คคลท ม ส วน เก ยวข องก บโครงการ พร อมท งบทบาท หน าท และความเก ยวข อง โดยสามารถอาศ ยแนวทางของตารางท 5 (ผ ม ส วน เก ยวข องน ครอบคล มเฉพาะกล มบ คคล หร อ บ คคลท ไม ได เป นผ ร บผ ดชอบหร อด าเน นโครงการโดยตรง)

8 8 การพ จารณาถ งกล มบ คคล และบ คคลท เก ยวข องก บโครงการอย างรอบคอบ จะท าให เห นและเข าใจถ งบทบาท และผลกระทบของกล มบ คคล และบ คคลเหล าน น พร อมท งจะได น าไปส การค ดถ งป ญหาท อาจจะเก ดข นจากกล มบ คคล และบ คคลด งกล าว พร อมท งแนวทางในการแก ไขป ญหาท อาจจะเก ดข น 5. การประมาณการกระแสเง นสดของโครงการ (Cashflow Projection) การด าเน นโครงการท กโครงการม กจะม งบประมาณเข ามาเก ยวข อง ป ญหาท พบเจอส วนใหญ ค อการขาดการ วางแผนล วงหน าในการจ ดสรรและใช งบประมาณ ท าให ในหลายๆ คร งท ไม ได ม การเบ กจ ายงบประมาณในช วงท เหมาะสม นอกจากน ย งช วยให ผ บร หารโครงการสามารถเห นการไหลเข าและออกของเง นสดท เก ยวข อง เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถ วางแผนเก ยวก บการใช งบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น การประมาณการกระแสเง นสด เป นการพยากรณ หร อคาดการณ ถ งการได มา (ร บ) และการใช จ าย (จ าย) ในต ว เง นสดท เก ยวข องก บโครงการ โดยพ จารณาแยกตามช วงเวลา (เด อนหร อส ปดาห ) โดยเร มต นจากการประมาณการรายร บ หร องบประมาณท จะได ร บในแต ละเด อน จากน นประมาณการค าใช จ ายต างๆ ท จะเก ดข นอ นเน องมาจากโครงการในแต ละ เด อน เน องจากโดยปกต การเสนอขออน ม ต โครงการได ม การจ ดท างบประมาณของโครงการแยกตามหมวดหม ค าใช จ ายๆ ต างอย แล ว ด งน นการแปลงจากงบประมาณ (ท งรายร บและรายจ าย) เป นประมาณการกระแสเง นสด จ งเป นการประมาณ การถ งการได มาและจ ายไป ของงบประมาณในหมวดต างๆ การวางแผนการได มาและใช จ ายงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ประโยชน ท จะได ร บ (Cost - Benefit Analysis) เพ อเป นเคร องม อส าหร บผ ท เก ยวข องในการต ดส นใจว าการด าเน นโครงการน นจะก อให เก ดผลหร อประโยชน ท ค มค าหร อไม โดยเฉพาะอย างย งประโยชน ท จะได ร บเหน อกว าต นท นหร อการลงท นท ลงไปหร อไม นอกจากน ถ าม หลาย โครงการท ต องเล อก การท า Cost Benefit Analysis ย งท าให ได ข อม ลส าหร บโครงการต างๆ ด วย นอกจากน ประโยชน ท ส าค ญค อเพ อให ม นใจได ว าทร พยากรท ลงไปน นได ก อให เก ดความค มค าข นจร งหร อไม โดยประโยชน ท จะเก ดข นน นสามารถพ จารณาได ในสองแนวทาง ได แก ประโยชน เช งการเง นท สามารถว ดออกมาเป นค าเง นได และ ประโยชน เช งส งคม ท ไม สามารถว ดเป นค าเง นได ผลตอบแทนทางการเง น โดยการค านวณหา Net Present Value จะเป นประโยชน เม อหาค าต นท นและ รายได ของโครงการได อย างช ดเจน และถ าค าของ NPV ออกมาเป นบวก ก แสดงว าโครงการด งกล าวสมควรท จะลงท น

9 9 หร อในกรณ ท จะต องพ จารณาเปร ยบเท ยบระหว างหลายๆ โครงการ โครงการท ม ค า NPV ส งส ด เป นโครงการท ควรจะ ได ร บการค ดเล อกมากท ส ด (ภายใต เกณฑ ผลตอบแทนทางการเง น) ส าหร บประโยชน ทางส งคมน น อาจจะไม ได ภาพท ช ดเจนเท าก บผลตอบแทนทางการเง น แต ก ท าให เห นภาพว าโครงการแต ละโครงการได ก อให เก ดประโยชน ต อส งคมมากน อยเพ ยงใด ย งโครงการท ได คะแนนมาก ย ง ก อให เก ดประโยชน ทางส งคมได มากข น (ก อให เก ดผลกระทบในทางบวกต อส งคม) นอกจากน ในล กษณะ ด งกล าวย งสามารถน ามาใช ในการเปร ยบระหว างโครงการได อ กด วย 7. ความส มพ นธ ก บโครงการอ น หล กการ ความจ าเป น ในการด าเน นโครงการตามย ทธศาสตร น น จะม ความเช อมโยงก บโครงการอ นอย างหล กเล ยงไม ได ท งโครงการ ของหน วยงานเด ยวก น และโครงการของหน วยงานอ นๆ จ งต องม ความส มพ นธ และความเช อมโยงก บ โครงการอ น เพ อให สามารถใช ประโยชน จากความส มพ นธ ก บโครงการอ น รวมท งหล กเล ยงการท างานท ซ าซ อนระหว างแต ละโครงการด วย โครงการท ม ความส มพ นธ น นม กจะหน ไม พ นในสามล กษณะต อไปน 1) โครงการต นน า หร อโครงการท จะต องม การด าเน นการก อน แล วถ งจะน าผลท ได จากโครงการด งกล าวมาใช ใน โครงการท ก าล งจ ดท าได โดยอาจจะเป นล กษณะของการท จะต องด าเน นโครงการอ นให เสร จส นก อน หร อ เป นในล กษณะ ท ด าเน นโครงการอ นไประยะหน ง แล วถ งจะเร มด าเน นโครงการท ต องการได 2) โครงการท ต องด าเน นร วมก น เป นโครงการท ต องด าเน นค ขนานก น และเน องจากม การใช ประโยชน ร วมก น 3) โครงการปลายน า เป นโครงการท น าผลผล ตหร อผลล พธ จากโครงการท ก าล งด าเน นการอย ไปใช ต อ เพ อเป นข อม ลส าค ญส าหร บการพ จารณาว าม ป จจ ยหร อโครงการใดเข ามาเก ยวข อง ท จะส งผลกระทบต อ ความส าเร จของโครงการ 8. ความเส ยงท ส าค ญ (Risk Analysis) หล กการ ความจ าเป น ในการด าเน นโครงการใดๆ ย อมหน ไม พ นท จะม ความเส ยงท ส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ ด งน นการ ว เคราะห ความเส ยงจะช วยท าให สามารถระบ ความเส ยงท ส าค ญท จะส งผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ พร อมท ง ความร นแรงและความเป นไปได ของความเส ยงน น และแนวทางท จะใช ในการลดหร อบรรเทาต อความเส ยงท จะเก ดข น เพ อเป นการเตร ยมพร อมของผ ร บผ ดชอบต อป ญหา หร อ อ ปสรรคต างๆ ท ไม อาจจะคาดค ดได

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information