ประกายแก ว ธนส วรรณ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม การเข ยนโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประกายแก ว ธนส วรรณ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม การเข ยนโครงการ"

Transcription

1 1 การเข ยนโครงการ การวางแผนเป นกระบวนการในการว เคราะห สภาพการณ เพ อก าหนดว ตถ ประสงค และว ธ ปฏ บ ต งานไว ล วงหน า โดยม การต ดส นก าหนดทางเล อก ม การจ ดสรรทร พยากร ม เป าหมาย- ในการด าเน นการ โดยสอดคล องก บนโยบาย และม ขอบเขตของเวลาท ช ดเจน ล าด บข นของแผน แผนแบ งออกเป นหลายระด บ ตามระด บช นตามขอบเขตของภาระงานและระด บ ขององค กรท ร บผ ดชอบ ด งน นแผนจ งม ช อเร ยกแตกต างก นไปตามระด บข นของแผนด งน 1. ระด บแผน (Plan) เช น แผนชาต (National plan) 2. ระด บแผนรอง (Sub plan) เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จ แผนพ ฒนาส งคม 3. ระด บแผนสาขา (Sectoral plan) เช น แผนพ ฒนาการสาธารณส ข แผนพ ฒนา อ ตสาหกรรม 4. ระด บแผนสาขารอง (Sub sectoral plan) เช น แผนสาขารองด าน สาธารณส ขม ลฐานในแผนสาขาการสาธารณส ข 5. ระด บแผนงาน (Program) หมายถ ง แผนในระด บสาขารองท ประกอบด วย แผนระด บย อยลงไปท เร ยกว า โครงการหลาย ๆ โครงการ 6. ระด บโครงการ (Project) หมายถ ง แผนระด บเล กท ส ด ซ งสามารถน าไป ด าเน นการได นอกจากน การเร ยกช อแผนอาจเร ยกตามการแบ งแยกชน ดหร อประเภทของงาน ได อ ก เช น - แบ งตามระยะเวลา ได แก แผนประจ าป (Annual plan) แผนระยะกลาง (Medium-term plan) แผนระยะยาว (Long-term plan) - แผนตามล กษณะเฉพาะของแผน ได แก แผนแม บท (Master plan) แผน กลย ทธ (Strategic plan) แผนปฏ บ ต การ (Implementation plan หร อ Operation plan) แผน งบประมาณ (Budgetary plan) เป นต น

2 2 แผน (Plan) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (Plan) แผนรอง (Sub Plan) แผนพ ฒนาส งคม แผนสาขา (Sectoral Plan) เช น ด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านการเกษตร แผนสาขารอง (Sub Sectoral Plan) เช น สาขาการบร หาร จ ดการสาธารณส ข สาขาการบร การ สาธารณส ข สาขาการส งเสร มส ขภาพ ควบค มและป องก นโรค แผนงาน (Program) เช น แผนงานอ บ ต เหต ฉ กเฉ นและสาธารณภ ย แผนงานสาธารณส ข ม ลฐาน แผนงานฟ นฟ สมรรถภาพ ผ พ การ โครงการ (Project) เช น โครงการส ขภาพ ด ถ วนหน า โครงการจ ดท า วารสาร สสม. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ด านบร หารงาน สสม. โครงการผล ตส อ เร อง สม นไพร ในองค กรปกครองท องถ น แผนภ ม ท 1 ล าด บข นของแผนสาธารณส ข

3 3 ความส มพ นธ ของการจ ดท าแผนงานก บการบร หารเช งกลย ทธ การบร หารเช งกลย ทธ ม กระบวนการหล ก 5 ข นตอน ประกอบด วย 1. การว เคราะห สภาพแวดล อม (Environmental Analysis) โดยพ จารณา จ ดแข ง จ ดอ อน ภายในองค การ และ โอกาส-ภ ยอ ปสรรค จากภายนอกองค การ ซ งเป นป จจ ยเง อนไขท ม อ ทธ พลต อการบรรล ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ขององค การ ท งท เป นป จจ ยเง อนไขในระยะเวลา ท ผ านมาและท จะเป นป จจ ยเง อนไขในอนาคต 2. การจ ดวางท ศทางขององค การ (Establishing Organization Direction) โดย พ จารณาภารก จขององค การ (Organizational Mission) ซ งเน นเหต ผลท ต องม องค การเพ อท าหน าท อะไร และเป าประสงค ขององค การ (Organizational Objectives) ซ งเน นผลประโยชน ท ได ร บจาก การม องค การ 3. การก าหนดกลย ทธ (Strategy Formulation) โดยพ จารณาออกแบบและเล อก กลย ทธ ท เหมาะสม และสามารถน าไปปฏ บ ต ได จร งจากการว เคราะห ทางเล อกด วยเทคน คต าง ๆ 4. การปฏ บ ต งานตามกลย ทธ (Strategy Implementation) โดยด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต งานตามกลย ทธ ท ก าหนดไว ให เป นไปอย างราบร น โดยค าน งถ งโครงสร างขององค การ (Organizational Structure) และว ฒนธรรมขององค การ (Organizational Culture) เพ อน าไปส ความส าเร จตามท พ งประสงค 5. การควบค มเช งกลย ทธ (Strategic Control) โดยท าการต ดตามผลการปฏ บ ต งานและท าการประเม นผลกระบวนการและประเม นผลส าเร จขององค การ สภาพแวดล อม ภายนอกของ องค การ สภาพแวดล อม ภายในของ องค การ การก าหนด ภารก จและ ว ตถ ประสงค ขององค การ การก าหนด แผนงาน โครงการ และ ก จกรรม การ ปฏ บ ต งาน ตาม โครงการ ภายใต แผนงาน การ ควบค ม แผนงาน โครงการ และ ก จกรรม การทบทวน การทบทวน การประเม นผล การต ดตามผล สถานภาพ ภารก จและ แผนงานและโครงการ การปฏ บ ต งาน ขององค การ ว ตถ ประสงค และกระบวนการ ขององค การ แผนภ ม ท 2 ความส มพ นธ ของสภาพแวดล อมก บแผนงานขององค การ

4 4 การก าหนดกลย ทธ ซ งเป นข นตอนท 3 ด งท กล าวข างต นน ม 3 ระด บ ประกอบด วย การ ก าหนดกลย ทธ ในระด บขององค การ (Formulating Organizational Strategies) โดยจ ดให ม แผนงานต าง ๆ ขององค การ การก าหนดกลย ทธ ในระด บของก จการ (Formulating Business Strategies) หร อการก าหนดกลย ทธ ในแต ละแผนงานขององค การโดยจ ดให ม โครงการต าง ๆ ภายใต แผนงาน และการก าหนดกลย ทธ ในระด บของก จกรรม (Formulating Functional Strategies) หร อการก าหนดกลย ทธ ในการด าเน นก จกรรมของแต ละโครงการภายใต แผนงานขององค การ ต อจากน นแผนงานต าง ๆ ขององค การจะถ กแปลงเป นแผนปฏ บ ต งานประจ าป และน ามา ด าเน นงานในข นตอนท 4 โดยม การควบค มเช งกลย ทธ ด วยการต ดตามผลการปฏ บ ต งานและการ ประเม นผลกระบวนการและประเม นผลส าเร จท งในระด บแผนงานและระด บโครงการ 1. ความส าค ญของสภาพแวดล อมก บการจ ดท าแผนงาน แนวความค ดในการประเม นผลภายใต ระบบงบประมาณแบบแผนงานย ดหล กการ ภายใต ทฤษฎ ระบบท ว าล กษณะขององค การป จจ บ นเป นระบบเป ด (Open System) มากกว าระบบ ป ด (Closed system) ด วยเหต น ส งแวดล อมจ งม อ ทธ พลต อการปฏ บ ต งานของโครงการต าง ๆ ใน แต ละแผนงานขององค การ และผ บร หารโครงการจ าเป นต องพ จารณาและหาประโยชน จากป จจ ยท เอ อต อการด าเน นงานเพ อบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ และขจ ดป จจ ยท ไม เอ อต อการด าเน นงาน อ นจะน าไปส ความล มเหลวของโครงการ อ นจะน าไปส การบรรล ว ตถ ประสงค ของแผนงานและ ป องก นความล มเหลวของแผนงานเช นก น โครงสร างของสภาพแวดล อม ประกอบด วยสภาพแวดล อมภายนอกโดยท วไป (General Environment) สภาพแวดล อมภายนอกเช งปฏ บ ต การ (Operating Environment) และ สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment) 1.1 สภาพแวดล อมภายนอก สภาพแวดล อมภายนอกโดยท วไปเป นป จจ ยภายนอกในระด บกว างและ ม ผลกระทบโดยอ อมต อการปฏ บ ต การของโครงการ ประกอบด วยป จจ ยต าง ๆ ทางด านส งคม ว ฒนธรรม ด านเทคโนโลย ด านเศรษฐก จ ด านการเม อง และด านกฎหมาย - ป จจ ยทางด านส งคมว ฒนธรรม เช น โครงสร างทางประชากร อาช พ การศ กษา การอนาม ย ค าน ยม ความเช อ ขนบธรรมเน ยม และประเพณ รวมท งความร ท ศนคต พฤต กรรมของประชาชนท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านเทคโนโลย เช น การผล ตค ดค นทางเทคโนโลย ต าง ๆ เคร องจ กรกลทางอ ตสาหกรรม เคร องจ กรสมองกล และการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านเศรษฐก จ เช น โครงสร างทางรายได การกระจายรายได

5 5 ภาวะเง นเฟ อ และภาวการณ จ างงานท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านการเม อง เช น นโยบายของพรรคการเม อง และ เสถ ยรภาพของร ฐบาลท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านกฎหมาย เช น พระราชบ ญญ ต พระราชกฤษฎ กา พระราชก าหนด ประกาศกระทรวง และระบบว ธ ปฏ บ ต ต าง ๆ ทางการบร หารท ม ผลกระทบเช งบวก และเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ สภาพแวดล อมภายนอกเช งปฏ บ ต การ เป นป จจ ยภายนอกท ม อ ทธ พล โดยตรงต อการปฏ บ ต การของโครงการ - สภาพป ญหาท เก ยวข องก บภารก จโดยตรง ท งป ญหาท ม ต อส งคม ส วนรวมและคนกล มน อยในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และการเม อง - ล กษณะของกล มส งคมผ ร บผลประโยชน และผ ร บบร การในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง - ล กษณะการปฏ บ ต การท ม ความเร งด วนท ต องด าเน นงานในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และการเม อง - ล กษณะความพร อมของสถานการณ ป จจ บ นในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง - ล กษณะความร วมม อของกล มบ คคลผ ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ เก ยวก บความต องการได ร บบร การและความพร อมในการให บร การท งในระด บชาต และระด บ ท องถ น รวมท งท ศนคต ของประชาชนต อการด าเน นงานขององค การ 1.2 สภาพแวดล อมภายใน สภาพแวดล อมภายใน เป นป จจ ยภายในท ม อ ทธ พลโดยตรงต อการปฏ บ ต งาน ของโครงการ ประกอบด วยป จจ ยต าง ๆ ทางด านโครงสร างองค กร ด านระบบการให บร การด านการ บ คคล ด านการผล ต ด านการเง น และด านการส งเสร มและเผยแพร ด านโครงสร างและนโยบายขององค การ เช น โครงสร างขององค การ นโยบายขององค การ เป าประสงค ระยะยาวและระยะส น ระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต และกฎเกณฑ และ เคร อข ายการส อสาร ฯลฯ ด านระบบการให บร การ เช น ประส ทธ ภาพในการให บร การ ประส ทธ ผลของโครงการ เป าประสงค ระยะยาวและระยะส น ระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต และกฎเกณฑ และ เคร อข ายการส อสาร ฯลฯ

6 ด านการบ คคล เช น การก าหนดต าแหน ง การสรรหาและ เล อกสรรการบรรจ และแต งต ง การฝ กอบรมบ คลากร การบ าเหน จความชอบ การเล อนฐานะทาง ราชการ การย ายและโอน การจ ายค าตอบแทน การลงโทษทางว น ย การออกจากราชการ การ อ ทธรณ การร องท กข และการให บ าเหน จบ านาญ ฯลฯ ด านการเง น เช น ประส ทธ ภาพในการใช จ ายเง น ความคล องต ว ในการเบ กจ าย และความสามารถท จะท าผลประโยชน จากการใช เง น ฯลฯ ด านการปฏ บ ต การและบ าร งร กษาว สด คร ภ ณฑ เช น สถานท ท า- การ การใช ผลงานจากการว จ ยและพ ฒนา การใช เทคโนโลย การจ ดหาว สด อ ปกรณ การจ ดจ าง การ บ าร งร กษาคร ภ ณฑ และยานพาหนะ ฯลฯ ด านการจ ดการ ส งเสร มและเผยแพร เช น การวางแผนปฏ บ ต การ การจ ดท าระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ การประสานงาน การประชาส มพ นธ การส งเสร มบร การ การสาธ ต การฝ กอบรมผ ใช บร การ การต ดตามผลการปฏ บ ต งานและการประเม นผล ฯลฯ แผนงาน (Program) ความหมายของแผนงาน ได ม ผ ให ความหมายของแผนงานไว ด งน กระทรวงสาธารณส ข (2548) ได ให ความหมายว า แผนงานค อ ข อก าหนดท ได พ จารณาจ ดท าข น เพ อก าหนดแนวทางในการปฏ บ ต ท เห นว าด ท ส ดท จะท าให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว สมค ด พรมจ ย (2552) ได ให ความหมายของแผนงาน ไว ว า เป นกล มของโครงการ ต งแต สองโครงการข นไปท ม งบรรล ว ตถ ประสงค อย างเด ยวก น หร อเป นการน าเอาโครงการต างๆ ท เก ยวเน องเอ ออ านวยซ งก นและก น และม งว ตถ ว ตถ ประสงค เด ยวก น สร ปแผนงานค อ ข อก าหนดท ได เตร ยมก ารข น โดยพ จารณาออกแบบ ก าหนด แนวทางในการปฏ บ ต ท ด ท ส ด เพ อให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ความหมายของโครงการ Kerzner ให ความหมายโครงการว าเป นช ดของก จกรรมต าง ๆ และช นงานต าง ๆ ซ งม ว ตถ ประสงค เฉพาะท จะต องด าเน นงานให แล วเสร จตามล กษณะท ก าหนด ม ก าหนดเวลาเร มต น และส นส ด ม วงเง นงบประมาณและม การใช ทร พยากร (ได แก เง น คน และอ ปกรณ ) (Kerzner, 1992:2)

7 7 Tumer ให ความหมายว า โครงการเป นความพยายามภายใต การบร หารทร พยากรท งด านมน ษย ด าน ว สด อ ปกรณ และด านเง นโดยว ธ การปกต เพ อด าเน นงานตามขอบเขตของงานตามล กษณะท ก าหนด ภายในวงเง น ค าใช จ ายและระยะเวลาท จ าก ดอ นจะท าให เก ดการเปล ยนแปลงท ให ผลประโยชน ตาม จ ดม งหมายท ต องการท งเช งปร มาณและเช งค ณภาพ (Turner, 1993:8) Turner ย งย าอ กด วยว า โครงการน าส งส งอ านวยความสะดวกเข าส ระบบปฏ บ ต การให ได ผลผล ตซ งส งผลให เก ดผล ประโยชน ท ก าหนด (Turner, 1993:14) GTZ หร อ Technical Cooperation-Federal Republic of Germany ให ค าน ยาม ว าโครงการค อ ช ดก จกรรมช ดหน งในสาขาพ ฒนาสาขาหน งท ด าเน นการในพ นท หน งภายใน ระยะเวลาอ นจ าก ดโดยหน วยงานบร หารโครงการท ก าหนด ซ งได ร บการสน บสน นจากองค กรผ ให เง นอ ดหน นและหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข องเพ อให ได ผลผล ตตามท ต องการอ นจะน าไปส ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ของโครงการท วางไว (GTZ,1989:19) ส ว มล ต รกาน นท. (2548) ได สร ปความหมายของการวางแผนโครงการว า เป น การวางแผนส วนย อยลงมาม ล กษณะท ส าค ญท ประกอบด วย แผนงานท ม การก าหนดจ ดเร มต นและ จ ดส นส ดของแผนงาน ม ก จกรรมย อย ๆ ท พ งพ งและสอดคล องก นภายใต ว ตถ ประสงค เด ยวก น ม การใช ทร พยากรให เก ดประโยชน ภายใต เง อนไขภายนอกและภายในองค กร ม การระบ เป าหมาย ส ดท ายของโครงการและม สถานท ต งของโครงการ สร ปได ว า โครงการหมายถ ง การวางแผนเพ อด าเน นก จกรรมตามท ก าหนด โดยม การใช ทร พยากรให เก ดประโยชน และระยะเวลาเร มต นและส นส ดเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนด การเข ยนโครงการ การเข ยนโครงการม ข นตอนการด าเน นงาน 3 ข นตอน ประกอบด วย ข นตอนท 1 ข นตอนแรก ผ เข ยนจะต องม การสร างแนวค ดในการเข ยนและการ หาข อม ลมาใช ในการเข ยนรายละเอ ยดของโครงการ เร มต นจาก 1.1 การก าหนดกรอบความค ดเก ยวก บนโยบายและแผน เป นงานท ผ เข ยนแผนโครงการท าความเข าใจและก าหนดกรอบความค ด เก ยวก บนโยบายและแผน แผนท ต องการแปลงให เป นแผนโครงการ ตลอดจนการสร างแนวค ด (Idea) จากข นตอนของนโยบายและแผนท กล าวมาข างต น เม อน ามาพ จารณาในแง ของการปร บจาก แผนกลย ทธ มาเป นแผนปฏ บ ต การ งานในข นตอนน ค อ การท าความเข าใจนโยบายหร อแผนท เป น นามธรรมน นเส ยก อน ว ธ การค อการก าหนดกรอบความค ดเก ยวก บนโยบายหร อแผน โดยการต ง ค าถามจนกว าจะเข าใจอย างช ดเจน ด งต วอย างต อไปน

8 8 ต วอย างท 1 นโยบาย : ลดป ญหายาเสพต ด ค าถาม 1) อะไรค อยาเสพต ด 2) การลดม ล กษณะอย างไร 3) ม ว ธ การใดบ างในการลด 4) ระด บการลดควรเป นเท าใด 5) แต ละว ธ ใช เวลานานเท าไร ต วอย างท 2 นโยบาย : เพ มโอกาสทางการศ กษา ค าถาม 1) โอกาสทางการศ กษาหมายถ งเหต การณ หร อสถานการณ อย างไร 2) การเพ มโอกาสหมายถ งอะไร 3) เป นการเพ มโอกาสแก คนกล มใด 4) ม ว ธ การเพ มอย างไรบ าง 5) แต ละว ธ การใช เวลาเท าใด ต วอย างท 3 นโยบาย : ส งเสร มให คนไทยม ส ขภาพจ ตด ค าถาม 1) การส งเสร มหมายถ งว ธ การอย างไร 2) ส ขภาพจ ตด ม ล กษณะอย างไร 3) คนไทยท ต องการให ม ส ขภาพจ ตด หมายถ งคนกล มไหนบ าง 4) แต ละกล มใช ว ธ การส งเสร มอย างเด ยวก นหร อไม 5) เวลาในการด าเน นการแต ละว ธ เป นอย างไร 1.2 ข อม ลท ใช ในการวางแผน จากต วอย างท ง 3 ข างต น จะพบว าหากสามารถตอบค าถามท เก ดข นได ท งหมดย อม ท าให เก ดความเข าใจและเป นแนวทางไปส การเข ยนแผนได ต อไป แต การท จะตอบค าถามเหล าน ได จะต องม ข อม ลและสารสนเทศท เก ยวข องอย ข อม ลท ใช ในการวางแผนแบ งเป น 1. ข อม ลปฐมภ ม (primary data) เป นข อม ลท ผ วางแผนด าเน นการจ ดเก บด วย ตนเอง ส งท ส าค ญค อค ณภาพของเคร องม อท ใช จ ดเก บ 2. ข อม ลท ต ยภ ม (secondary data) เป นข อม ลท หน วยงานอ นได จ ดเก บเอาไว แล ว การน าข อม ลชน ดน มาใช ต องม การตรวจสอบความถ กต องเส ยก อน เพราะการประเม นเป นการ ต ดส นค ณค า จ งต องใช ข อม ลท ถ กต องช ดเจน และยอมร บได

9 9 ล กษณะของข อม ลท ด ในการเข ยนแผนโครงการซ งเป นแผนปฏ บ ต การข อม ลท น ามาใช ควรม ล กษณะด งน 1. ม ความท นสม ย ข อม ลท ใช ต องอย ในย คสม ยท ต องการใช และสามารถหามา ใช ได ท นต อเหต การณ 2. ม ความแม นย า เป นข อม ลท ถ กต องตรงก บล กษณะความเป นจร งท เก ดข น 3. ม ความกระช บ เป นข อม ลท ประกอบด วยสาระส าค ญท เก ยวข องก บการเข ยน แผนโครงการ 4. เก ยวข องโดยตรง ข อม ลท ใช จะต องเก ยวข องโดยตรงก บแนวทางในการเข ยน แผนโครงการ เช น ในการเข ยนแผนปฏ บ ต การในแต ละจ งหว ด ผ เข ยนควรใช ข อม ลสภาพทาง เศรษฐก จและส งคมของแต ละจ งหว ดเป นหล กเท าน น 5. ม ความสมบ รณ ในเน อหา ข อม ลท ใช ต องสามารถตอบค าถามท งหมดท เป น กรอบความค ด ไม ขาดตอนใดตอนหน ง จ งจะท าให โครงการท เข ยนม ความสมบ รณ ข อม ลท ต องใช ประกอบการเข ยนโครงการ เน อหาของประกอบด วย 1. รายละเอ ยดของแผนชาต แผนกระทรวง และแผนกรม แผนจ งหว ด 2. ภาระหน าท ของหน วยงาน 3. สภาพป ญหาท เก ดข นในป จจ บ น โดยเป นสภาพป ญหาท อย ในความร บผ ดชอบ ของหน วยงาน 4. ความต องการของประชากรเป าหมาย 5. ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ของประชากรเป าหมาย 6. เทคน ค ว ธ การท ท นสม ยท สามารถน ามาใช ในการด าเน นงาน จากเน อหาท งหมดจะถ กน ามาผสมผสานเพ อตอบค าถามและท าให เก ดภาพช ดเจนส าหร บ ผ เข ยนแผนโครงการ ข นตอนท 2 เป นข นตอนของการเข ยนแผนโครงการ ในการเข ยนแผนโครงการ ผ เข ยนจะต องทราบว าโครงสร างของแผนโครงการ ประกอบด วยห วข ออะไรบ าง แต ละห วข อควรม หล กในการเข ยนอย างไร โดยผ เข ยนจะต องระล ก เสมอว า แผนโครงการเป นแผนในระด บปฏ บ ต การจ งควรม ล กษณะท เป นร ปธรรม ผ น าไปปฏ บ ต สามารถเข าใจได ง าย ห วข อในแผนโครงการประกอบด วย

10 10 1. ช อโครงการ ส วนใหญ มาจากงานท ปฏ บ ต ได แก โครงการปร บปร ง โครงการส งเสร ม โครงการ ส มมนา โครงการว จ ย เป นต น ช อโครงการ ควรส น กะท ดร ด เข าใจง าย และส อความหมาย ท ช ดเจน 2. หล กการและเหต ผล เป นการบรรยายให ทราบถ งความเป นมาของโครงการ สาเหต การจ ดท า โครงการ ความส าค ญ /ความจ าเป นของโครงการและความส มพ นธ ท โครงการม ต อแผนงานหร อ นโยบายท เก ยวข อง เป นการอธ บายเหต ผลและความจ าเป นท ต องการม การด าเน นงานตามโครงการ น น ๆ เพ อเป นการป พ นฐานให เข าใจประเด นส าค ญท จ าเป นต องม โครงการด งกล าว การกล าวถ งใน ช วงเวลาท จ ดท าโครงการ แหล งท มาของโครงการได จากป ญหาจากความต องการในการพ ฒนา จาก นโยบายและแผน จากการด าเน นงานท ผ านมา จากทฤษฎ และงานทางว ชาการ หล กการเข ยน - แสดงข อม ลท ม น าหน ก น าเช อถ อ เพ อให เห นความส าค ญของสถาน- การณ ท เก ดข น ม การอ างอ งแหล งท มาของข อม ล - แสดงความส มพ นธ ของโครงการก บสถานการณ ท เป นอย และระบบ งานท ก าล งจะเก ดข น 3. ว ตถ ประสงค เป นการกล าวถ งเจตจ านงในการปฏ บ ต และผลงานท คาดว าจะได ร บ โดยจะต อง ม ความสอดคล องก บความเป นมาและความส าค ญของป ญหา นอกจากน โครงการเป นแผนงานย อย ด งน นจะต องม ว ตถ ประสงค ท สอดคล องก บแผนงานหล ก ว ตถ ประสงค ท ด ควรจะม ล กษณะส าค ญน ค อ สามารถว ดได ก าหนดระยะเวลาท จะใช ในการด าเน นงานในล กษณะการเร มต นและส นส ด และ ม การก าหนดปร มาณของส งท ต องการให เก ดข นถ าสามารถท าได ว ตถ ประสงค ของโครงการอาจจะ ระบ ได ในล กษณะว ตถ ประสงค โดยท วไปและว ตถ ประสงค เฉพาะ ว ตถ ประสงค โดยท วไป เป นการระบ ว ตถ ประสงค หร อขอบเขตของโครงการอย าง กว าง ๆ ว ตถ ประสงค โดยท วไปของโครงการจะท าให ผ อ านทราบว าเป าประสงค โดยส วนรวมของ โครงการค ออะไร ในขณะท ว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการ เป นการก าหนดขอบเขตของ เป าประสงค ให ช ดเจนเป นร ปธรรมมากข น เป นการก าหนดขอบเขตแนวทางการด าเน นงานหร อ กลว ธ ด าเน นงานของโครงการในประเด นหล ก ๆ อย างคร าว ๆ บางโครงการอาจจะเข ยนเฉพาะ ว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการก ได 4. เป าหมาย เป าหมายของโครงการอาจจะระบ ในร ปของจ านวนก จกรรมท จะท า จ านวน ผ ร บบร การหร อจ านวนผลผล ตของโครงการก ได เป าหมายเป นส วนหน งของโครงการท ส าค ญ เน องจากเป นต วแทนของว ตถ ประสงค ของโครงการท ค อนข างว ดได ส งเกตได การควบค มต ดตาม ประเม นผลจ งม กน ยมใช เป าหมายของโครงการเป นเกณฑ ในการเปร ยบเท ยบ ประเม นความส าเร จ ของโครงการในเช งปร มาณ

11 ว ธ ด าเน นการ เป นการก าหนดรายละเอ ยดของการด าเน นงานของโครงการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนดไว โครงการท ด ควรระบ ก จกรรมเป นข นตอนตามช วง ระยะเวลาต าง ๆ อย างช ดเจน และประกอบด วย 3 ระยะ ค อ ระยะเตร ยมการ ระยะด าเน นงาน และ ระยะประเม นผล 6. งบประมาณ งบประมาณควรแจกแจงตามระยะเวลาของการด าเน นงานโครงการและตาม ประเภทของก จกรรม เช น งบอบรม ว สด อ ปกรณ ค าจ าง ค าตอบแทน เป นต น 7. ผลท คาดว าจะได ร บ เป นการคาดการณ ถ งส งท จะเก ดข นท เป นประโยชน เม อโครงการย ต ลง แล ว โดยการเข ยนจะม ความส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค ผลท คาดว าจะได ร บจะช วยในการ พ จารณาค ณค าและประโยชน ของโครงการซ งอาจแยกออกเป นผลท จะเก ดข นก บหน วยงาน ประชากรเป าหมาย ช มชน ในแง ใดบ างและมากน อยเพ ยงใด 8. การควบค มก าก บและการประเม นผล โครงการท กโครงการควรจะต องม ผ งควบค มก าก บ ก จกรรมของโครงการ ซ งอาจเข ยนในร ปของ GANTT Chart หร อว ธ การอ น ๆ ท ระบ ล าด บข น ของก จกรรมตามเวลาท ก าหนดเพ อการตรวจสอบได ส าหร บการประเม นผลโครงการน น อย างน อยจะต องระบ ด ชน และว ธ การ ประเม นผลส าเร จของว ตถ ประสงค ของโครงการไว ด วย โดยอาจจะระบ ระยะเวลาเป นระยะ ๆ หร อ ประเม นรวบยอดเพ ยงคร งเด ยว เม อเสร จส นโครงการ อย างไรก ตามโครงการท เป นโครงการทดลอง ควรจะม การประเม นท งป จจ ยน าเข าการด าเน นงานตามก จกรรม ผลท เก ดจากโครงการ และเง อนไข ท ท าให โครงการประสบผลส าเร จหร อล มเหลว ต าง ๆ เป นต น ร ปแบบการเข ยนโครงการ การเข ยนโครงการม 2 ร ปแบบ ด งน 1. การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม (Conventional Method) ม ล กษณะการ เข ยนในเช งพรรณณา ประกอบด วย ช อโครงการ ท มาและความส าค ญของโครงการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ เป าหมายหร อผลผล ตท ต องการ ว ธ การด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นงาน งบประมาณ ท เสนอขอ หน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นงาน และผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการ ด าเน นงาน การเข ยนโครงการโดยว ธ น ม ว ธ ค ด เร มต นจากการพ จารณาว าหน วยงานจะจ ดสรร ทร พยากรท ม อย อย างไรเพ อให ได ผลผล ตตามหน าท ของหน วยงาน ซ งเป นว ธ การจ ดท างบประมาณ แบบแสดงรายการ (Line-item Budget) 2. การเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Logical Framework Method) ม ล กษณะการเข ยนในเช งอธ บายท เน นหล กตรรกว ทยา (Logic) เพ อแสดงความส มพ นธ อย างเป น ระบบ ระหว างว ตถ ประสงค ของโครงการก บว ตถ ประสงค ของแผนงาน ความส มพ นธ ระหว าง

12 12 ผลผล ตท ต องการ ซ งจะท าให เก ดบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการก บกระบวนการด าเน นงานและ ทร พยากรโครงการ รวมท งเง อนไขท ม ต อความส าเร จของโครงการ โดยบรรจ ข อความท เป น ประเด นส าค ญลงในช องตารางท เร ยกว า Project Planning Matrix (PPM) การเข ยนโครงการโดย ว ธ น ม ว ธ ค ด เร มต นจากการก าหนดจ ดหมายปลายทางว า หน วยงานต องการให เก ดผลประโยชน ในระด บโครงการและระด บแผนงาน แบบฟอร มการเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล/ท มาและความส าค ญของโครงการ 3. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 4. เป าหมายหร อผลผล ตท ต องการ 5. ว ธ การด าเน นงาน 6. ระยะเวลาด าเน นงาน 7. งบประมาณ 8. หน วยงานท ร บผ ดชอบ 9. หน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นงาน 10. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นงาน

13 13 แบบฟอร มการเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Project Planning Matrix PPM) ช อโครงการ...หน วยงานท ร บผ ดชอบ... แผนงาน.. สาระส าค ญ ต วช ว ด แหล งข อม ล เง อนไขความส าเร จ เป าหมายระด บ เป าประสงค ท มา : 2554, 2555, เป าหมายระด บผลล พธ ท มา : , 2555, เป าหมายระด บผลผล ต ท มา : , 2555, จ านวนก จกรรมตาม ท มา :... ตารางเวลาปฏ บ ต งาน , 2555, ท มา : งบประมาณ (ป ) , 2555, เง นเด อนและค าจ าง - ค าว สด ค าคร ภ ณฑ - ค าใช จ ายอ น ๆ ว ตถ ประสงค แผนงาน (Programme Objective)... ว ตถ ประสงค โครงการ (Project Purpose)... ผลผล ต (Outputs)... ก จกรรม (Activities)... ทร พยากร (Inputs) - ก าล งคน - ว สด อ ปกรณ - อ น ๆ

14 14 ข นตอนท 3 ข นตอนการตรวจสอบโครงการท เข ยน เป นข นตอนของการประเม นและ ตรวจสอบความถ กต องของโครงการท เข ยนก อนท ด าเน นการต อไป ข นตอนน ประกอบด วย 3 ข นตอน ด งน 1. การตรวจสอบความสมบ รณ ของเน อหา เป นการตรวจสอบความครบถ วนของ ห วข อท ควรจะม ในโครงการ 2. การตรวจสอบความช ดเจนในรายละเอ ยดของแต ละห วข อว าม ความช ดเจนเพ ยง พอท จะน าไปปฏ บ ต หร อไม 3. การตรวจสอบความสอดคล องและความต อเน องจากห วข อหน งไปอ กห วข อ หน ง เพราะว าถ าขาดความสอดคล องและต อเน องอาจท าให การด าเน นการไปเป นไปในท ศทางท คาดหว ง ตาราง 1 การตรวจสอบความสมบ รณ ความถ กต องและความช ดเจนของเน อหา ห วข อท ควรม ในโครงการ 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล 3. ว ตถ ประสงค 4. กล มเป าหมาย 5. เป าหมาย 6. ว ธ การด าเน นงานหร อแผนงาน ย อยหร อก จกรรมย อย 7. บ คคลหร อหน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 8. งบประมาณ 9. สถานท ด าเน นการ 10. การต ดตามและการประเม นผล โครงการ 11. ผลท คาดว าจะได ร บ ห วข อท ปรากฏ ในโครงการ (ม /ไม ม ) รายละเอ ยดในการปฏ บ ต (เพ ยงพอ/ไม เพ ยงพอ/ ไม ม ) หมายเหต

15 15 ตาราง 2 การตรวจสอบความสอดคล องระหว างห วข อ ความสอดคล องระหว าง ส วนประกอบของโครงการ 1. ช อโครงการก บหล กการและ เหต ผล 2. หล กการและเหต ผลก บ ว ตถ ประสงค 3. ว ตถ ประสงค ก บเป าหมาย 4. ว ตถ ประสงค ก บก จกรรมใน การด าเน นงาน 5. ก จกรรมในการด าเน นงานก บ การต ดตามและประเม นผล 6. ก จกรรมก บงบประมาณท ใช 7. ก จกรรมก บผลท คาดว า จะได ร บ สอดคล อง ไม สอดคล อง ขาดรายละเอ ยด หมายเหต

16 16 เอกสารอ างอ ง คมส นต ขจรช พพ นธ งาม. (2553). การบร หารโครงการ. (พ มพ คร งท 5). กร งเทพ: บร ษ ทเอ กซ เปอร เน ท. จ ระศ กด เจร ญพ นธ. (2550). การจ ดการสาธารณส ขในช มชน. ขอนแก น: หจก.โรงพ มพ คล ง นานาว ทยา. จ ระศ กด เจร ญพ นธ และเฉล มพล ต นสก ล. (2550). พฤต กรรมส ขภาพ. ขอนแก น: หจก. โรงพ มพ คล งนานาว ทยา. ช เก ยรต ล ส วรรณ. (2545). การวางแผนและการบร หารโครงการ. เช ยงใหม : คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ว ฒนา วงศ เก ยรต ร ตน (2545). การประเม นผลโครงการ (พ มพ คร งท 3). กร งเทพฯ : โครงการ ฝ กอบรมสถาบ นว จ ยส งคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. สมค ด พรมจ ย. (2552). การเข ยนรายงานการประเม นโครงการ. (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ : จต พร ด ไซน. สมค ด พรมจ ย. (2552). เทคน คการประเม นผลโครงการ. (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ : จต พร ด ไซน. ส าน กนโยบายและแผนสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข. (2548). ค ม อการประเม นผลแผนงาน และโครงการ. กร งเทพฯ : สามเจร ญพาณ ชย. ส ภ มล ต รกานนท. (2548). การประเม นโครงการ : แนวทางส การปฏ บ ต. (พ มพ คร งท 4). กร งเทพฯ : โรงพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ. Certo, Samuel C, Peter and J Pual. (1991). Strategic Management : Concepts And Application. Singapore : Mc Graw Hill inc. Hawe, P, Degeling, D. and Hall, J. (1995) Evaluating Health Promotion. Artamon NSW : Maclennant Petty Pty Limited. Turner, J. Rodney. (1993) The Handbook of Project Management. London: Mc Graw Hill Book company.

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information