ประกายแก ว ธนส วรรณ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม การเข ยนโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "ประกายแก ว ธนส วรรณ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม การเข ยนโครงการ"

Transcription

1 1 การเข ยนโครงการ การวางแผนเป นกระบวนการในการว เคราะห สภาพการณ เพ อก าหนดว ตถ ประสงค และว ธ ปฏ บ ต งานไว ล วงหน า โดยม การต ดส นก าหนดทางเล อก ม การจ ดสรรทร พยากร ม เป าหมาย- ในการด าเน นการ โดยสอดคล องก บนโยบาย และม ขอบเขตของเวลาท ช ดเจน ล าด บข นของแผน แผนแบ งออกเป นหลายระด บ ตามระด บช นตามขอบเขตของภาระงานและระด บ ขององค กรท ร บผ ดชอบ ด งน นแผนจ งม ช อเร ยกแตกต างก นไปตามระด บข นของแผนด งน 1. ระด บแผน (Plan) เช น แผนชาต (National plan) 2. ระด บแผนรอง (Sub plan) เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จ แผนพ ฒนาส งคม 3. ระด บแผนสาขา (Sectoral plan) เช น แผนพ ฒนาการสาธารณส ข แผนพ ฒนา อ ตสาหกรรม 4. ระด บแผนสาขารอง (Sub sectoral plan) เช น แผนสาขารองด าน สาธารณส ขม ลฐานในแผนสาขาการสาธารณส ข 5. ระด บแผนงาน (Program) หมายถ ง แผนในระด บสาขารองท ประกอบด วย แผนระด บย อยลงไปท เร ยกว า โครงการหลาย ๆ โครงการ 6. ระด บโครงการ (Project) หมายถ ง แผนระด บเล กท ส ด ซ งสามารถน าไป ด าเน นการได นอกจากน การเร ยกช อแผนอาจเร ยกตามการแบ งแยกชน ดหร อประเภทของงาน ได อ ก เช น - แบ งตามระยะเวลา ได แก แผนประจ าป (Annual plan) แผนระยะกลาง (Medium-term plan) แผนระยะยาว (Long-term plan) - แผนตามล กษณะเฉพาะของแผน ได แก แผนแม บท (Master plan) แผน กลย ทธ (Strategic plan) แผนปฏ บ ต การ (Implementation plan หร อ Operation plan) แผน งบประมาณ (Budgetary plan) เป นต น

2 2 แผน (Plan) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (Plan) แผนรอง (Sub Plan) แผนพ ฒนาส งคม แผนสาขา (Sectoral Plan) เช น ด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านการเกษตร แผนสาขารอง (Sub Sectoral Plan) เช น สาขาการบร หาร จ ดการสาธารณส ข สาขาการบร การ สาธารณส ข สาขาการส งเสร มส ขภาพ ควบค มและป องก นโรค แผนงาน (Program) เช น แผนงานอ บ ต เหต ฉ กเฉ นและสาธารณภ ย แผนงานสาธารณส ข ม ลฐาน แผนงานฟ นฟ สมรรถภาพ ผ พ การ โครงการ (Project) เช น โครงการส ขภาพ ด ถ วนหน า โครงการจ ดท า วารสาร สสม. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ด านบร หารงาน สสม. โครงการผล ตส อ เร อง สม นไพร ในองค กรปกครองท องถ น แผนภ ม ท 1 ล าด บข นของแผนสาธารณส ข

3 3 ความส มพ นธ ของการจ ดท าแผนงานก บการบร หารเช งกลย ทธ การบร หารเช งกลย ทธ ม กระบวนการหล ก 5 ข นตอน ประกอบด วย 1. การว เคราะห สภาพแวดล อม (Environmental Analysis) โดยพ จารณา จ ดแข ง จ ดอ อน ภายในองค การ และ โอกาส-ภ ยอ ปสรรค จากภายนอกองค การ ซ งเป นป จจ ยเง อนไขท ม อ ทธ พลต อการบรรล ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ขององค การ ท งท เป นป จจ ยเง อนไขในระยะเวลา ท ผ านมาและท จะเป นป จจ ยเง อนไขในอนาคต 2. การจ ดวางท ศทางขององค การ (Establishing Organization Direction) โดย พ จารณาภารก จขององค การ (Organizational Mission) ซ งเน นเหต ผลท ต องม องค การเพ อท าหน าท อะไร และเป าประสงค ขององค การ (Organizational Objectives) ซ งเน นผลประโยชน ท ได ร บจาก การม องค การ 3. การก าหนดกลย ทธ (Strategy Formulation) โดยพ จารณาออกแบบและเล อก กลย ทธ ท เหมาะสม และสามารถน าไปปฏ บ ต ได จร งจากการว เคราะห ทางเล อกด วยเทคน คต าง ๆ 4. การปฏ บ ต งานตามกลย ทธ (Strategy Implementation) โดยด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต งานตามกลย ทธ ท ก าหนดไว ให เป นไปอย างราบร น โดยค าน งถ งโครงสร างขององค การ (Organizational Structure) และว ฒนธรรมขององค การ (Organizational Culture) เพ อน าไปส ความส าเร จตามท พ งประสงค 5. การควบค มเช งกลย ทธ (Strategic Control) โดยท าการต ดตามผลการปฏ บ ต งานและท าการประเม นผลกระบวนการและประเม นผลส าเร จขององค การ สภาพแวดล อม ภายนอกของ องค การ สภาพแวดล อม ภายในของ องค การ การก าหนด ภารก จและ ว ตถ ประสงค ขององค การ การก าหนด แผนงาน โครงการ และ ก จกรรม การ ปฏ บ ต งาน ตาม โครงการ ภายใต แผนงาน การ ควบค ม แผนงาน โครงการ และ ก จกรรม การทบทวน การทบทวน การประเม นผล การต ดตามผล สถานภาพ ภารก จและ แผนงานและโครงการ การปฏ บ ต งาน ขององค การ ว ตถ ประสงค และกระบวนการ ขององค การ แผนภ ม ท 2 ความส มพ นธ ของสภาพแวดล อมก บแผนงานขององค การ

4 4 การก าหนดกลย ทธ ซ งเป นข นตอนท 3 ด งท กล าวข างต นน ม 3 ระด บ ประกอบด วย การ ก าหนดกลย ทธ ในระด บขององค การ (Formulating Organizational Strategies) โดยจ ดให ม แผนงานต าง ๆ ขององค การ การก าหนดกลย ทธ ในระด บของก จการ (Formulating Business Strategies) หร อการก าหนดกลย ทธ ในแต ละแผนงานขององค การโดยจ ดให ม โครงการต าง ๆ ภายใต แผนงาน และการก าหนดกลย ทธ ในระด บของก จกรรม (Formulating Functional Strategies) หร อการก าหนดกลย ทธ ในการด าเน นก จกรรมของแต ละโครงการภายใต แผนงานขององค การ ต อจากน นแผนงานต าง ๆ ขององค การจะถ กแปลงเป นแผนปฏ บ ต งานประจ าป และน ามา ด าเน นงานในข นตอนท 4 โดยม การควบค มเช งกลย ทธ ด วยการต ดตามผลการปฏ บ ต งานและการ ประเม นผลกระบวนการและประเม นผลส าเร จท งในระด บแผนงานและระด บโครงการ 1. ความส าค ญของสภาพแวดล อมก บการจ ดท าแผนงาน แนวความค ดในการประเม นผลภายใต ระบบงบประมาณแบบแผนงานย ดหล กการ ภายใต ทฤษฎ ระบบท ว าล กษณะขององค การป จจ บ นเป นระบบเป ด (Open System) มากกว าระบบ ป ด (Closed system) ด วยเหต น ส งแวดล อมจ งม อ ทธ พลต อการปฏ บ ต งานของโครงการต าง ๆ ใน แต ละแผนงานขององค การ และผ บร หารโครงการจ าเป นต องพ จารณาและหาประโยชน จากป จจ ยท เอ อต อการด าเน นงานเพ อบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ และขจ ดป จจ ยท ไม เอ อต อการด าเน นงาน อ นจะน าไปส ความล มเหลวของโครงการ อ นจะน าไปส การบรรล ว ตถ ประสงค ของแผนงานและ ป องก นความล มเหลวของแผนงานเช นก น โครงสร างของสภาพแวดล อม ประกอบด วยสภาพแวดล อมภายนอกโดยท วไป (General Environment) สภาพแวดล อมภายนอกเช งปฏ บ ต การ (Operating Environment) และ สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment) 1.1 สภาพแวดล อมภายนอก สภาพแวดล อมภายนอกโดยท วไปเป นป จจ ยภายนอกในระด บกว างและ ม ผลกระทบโดยอ อมต อการปฏ บ ต การของโครงการ ประกอบด วยป จจ ยต าง ๆ ทางด านส งคม ว ฒนธรรม ด านเทคโนโลย ด านเศรษฐก จ ด านการเม อง และด านกฎหมาย - ป จจ ยทางด านส งคมว ฒนธรรม เช น โครงสร างทางประชากร อาช พ การศ กษา การอนาม ย ค าน ยม ความเช อ ขนบธรรมเน ยม และประเพณ รวมท งความร ท ศนคต พฤต กรรมของประชาชนท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านเทคโนโลย เช น การผล ตค ดค นทางเทคโนโลย ต าง ๆ เคร องจ กรกลทางอ ตสาหกรรม เคร องจ กรสมองกล และการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านเศรษฐก จ เช น โครงสร างทางรายได การกระจายรายได

5 5 ภาวะเง นเฟ อ และภาวการณ จ างงานท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านการเม อง เช น นโยบายของพรรคการเม อง และ เสถ ยรภาพของร ฐบาลท ม ผลกระทบเช งบวกและเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ - ป จจ ยทางด านกฎหมาย เช น พระราชบ ญญ ต พระราชกฤษฎ กา พระราชก าหนด ประกาศกระทรวง และระบบว ธ ปฏ บ ต ต าง ๆ ทางการบร หารท ม ผลกระทบเช งบวก และเช งลบต อภารก จขององค การ ฯลฯ สภาพแวดล อมภายนอกเช งปฏ บ ต การ เป นป จจ ยภายนอกท ม อ ทธ พล โดยตรงต อการปฏ บ ต การของโครงการ - สภาพป ญหาท เก ยวข องก บภารก จโดยตรง ท งป ญหาท ม ต อส งคม ส วนรวมและคนกล มน อยในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และการเม อง - ล กษณะของกล มส งคมผ ร บผลประโยชน และผ ร บบร การในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง - ล กษณะการปฏ บ ต การท ม ความเร งด วนท ต องด าเน นงานในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และการเม อง - ล กษณะความพร อมของสถานการณ ป จจ บ นในแง กายภาพ เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและการเม อง - ล กษณะความร วมม อของกล มบ คคลผ ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจ เก ยวก บความต องการได ร บบร การและความพร อมในการให บร การท งในระด บชาต และระด บ ท องถ น รวมท งท ศนคต ของประชาชนต อการด าเน นงานขององค การ 1.2 สภาพแวดล อมภายใน สภาพแวดล อมภายใน เป นป จจ ยภายในท ม อ ทธ พลโดยตรงต อการปฏ บ ต งาน ของโครงการ ประกอบด วยป จจ ยต าง ๆ ทางด านโครงสร างองค กร ด านระบบการให บร การด านการ บ คคล ด านการผล ต ด านการเง น และด านการส งเสร มและเผยแพร ด านโครงสร างและนโยบายขององค การ เช น โครงสร างขององค การ นโยบายขององค การ เป าประสงค ระยะยาวและระยะส น ระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต และกฎเกณฑ และ เคร อข ายการส อสาร ฯลฯ ด านระบบการให บร การ เช น ประส ทธ ภาพในการให บร การ ประส ทธ ผลของโครงการ เป าประสงค ระยะยาวและระยะส น ระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต และกฎเกณฑ และ เคร อข ายการส อสาร ฯลฯ

6 ด านการบ คคล เช น การก าหนดต าแหน ง การสรรหาและ เล อกสรรการบรรจ และแต งต ง การฝ กอบรมบ คลากร การบ าเหน จความชอบ การเล อนฐานะทาง ราชการ การย ายและโอน การจ ายค าตอบแทน การลงโทษทางว น ย การออกจากราชการ การ อ ทธรณ การร องท กข และการให บ าเหน จบ านาญ ฯลฯ ด านการเง น เช น ประส ทธ ภาพในการใช จ ายเง น ความคล องต ว ในการเบ กจ าย และความสามารถท จะท าผลประโยชน จากการใช เง น ฯลฯ ด านการปฏ บ ต การและบ าร งร กษาว สด คร ภ ณฑ เช น สถานท ท า- การ การใช ผลงานจากการว จ ยและพ ฒนา การใช เทคโนโลย การจ ดหาว สด อ ปกรณ การจ ดจ าง การ บ าร งร กษาคร ภ ณฑ และยานพาหนะ ฯลฯ ด านการจ ดการ ส งเสร มและเผยแพร เช น การวางแผนปฏ บ ต การ การจ ดท าระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ การประสานงาน การประชาส มพ นธ การส งเสร มบร การ การสาธ ต การฝ กอบรมผ ใช บร การ การต ดตามผลการปฏ บ ต งานและการประเม นผล ฯลฯ แผนงาน (Program) ความหมายของแผนงาน ได ม ผ ให ความหมายของแผนงานไว ด งน กระทรวงสาธารณส ข (2548) ได ให ความหมายว า แผนงานค อ ข อก าหนดท ได พ จารณาจ ดท าข น เพ อก าหนดแนวทางในการปฏ บ ต ท เห นว าด ท ส ดท จะท าให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว สมค ด พรมจ ย (2552) ได ให ความหมายของแผนงาน ไว ว า เป นกล มของโครงการ ต งแต สองโครงการข นไปท ม งบรรล ว ตถ ประสงค อย างเด ยวก น หร อเป นการน าเอาโครงการต างๆ ท เก ยวเน องเอ ออ านวยซ งก นและก น และม งว ตถ ว ตถ ประสงค เด ยวก น สร ปแผนงานค อ ข อก าหนดท ได เตร ยมก ารข น โดยพ จารณาออกแบบ ก าหนด แนวทางในการปฏ บ ต ท ด ท ส ด เพ อให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ความหมายของโครงการ Kerzner ให ความหมายโครงการว าเป นช ดของก จกรรมต าง ๆ และช นงานต าง ๆ ซ งม ว ตถ ประสงค เฉพาะท จะต องด าเน นงานให แล วเสร จตามล กษณะท ก าหนด ม ก าหนดเวลาเร มต น และส นส ด ม วงเง นงบประมาณและม การใช ทร พยากร (ได แก เง น คน และอ ปกรณ ) (Kerzner, 1992:2)

7 7 Tumer ให ความหมายว า โครงการเป นความพยายามภายใต การบร หารทร พยากรท งด านมน ษย ด าน ว สด อ ปกรณ และด านเง นโดยว ธ การปกต เพ อด าเน นงานตามขอบเขตของงานตามล กษณะท ก าหนด ภายในวงเง น ค าใช จ ายและระยะเวลาท จ าก ดอ นจะท าให เก ดการเปล ยนแปลงท ให ผลประโยชน ตาม จ ดม งหมายท ต องการท งเช งปร มาณและเช งค ณภาพ (Turner, 1993:8) Turner ย งย าอ กด วยว า โครงการน าส งส งอ านวยความสะดวกเข าส ระบบปฏ บ ต การให ได ผลผล ตซ งส งผลให เก ดผล ประโยชน ท ก าหนด (Turner, 1993:14) GTZ หร อ Technical Cooperation-Federal Republic of Germany ให ค าน ยาม ว าโครงการค อ ช ดก จกรรมช ดหน งในสาขาพ ฒนาสาขาหน งท ด าเน นการในพ นท หน งภายใน ระยะเวลาอ นจ าก ดโดยหน วยงานบร หารโครงการท ก าหนด ซ งได ร บการสน บสน นจากองค กรผ ให เง นอ ดหน นและหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข องเพ อให ได ผลผล ตตามท ต องการอ นจะน าไปส ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ของโครงการท วางไว (GTZ,1989:19) ส ว มล ต รกาน นท. (2548) ได สร ปความหมายของการวางแผนโครงการว า เป น การวางแผนส วนย อยลงมาม ล กษณะท ส าค ญท ประกอบด วย แผนงานท ม การก าหนดจ ดเร มต นและ จ ดส นส ดของแผนงาน ม ก จกรรมย อย ๆ ท พ งพ งและสอดคล องก นภายใต ว ตถ ประสงค เด ยวก น ม การใช ทร พยากรให เก ดประโยชน ภายใต เง อนไขภายนอกและภายในองค กร ม การระบ เป าหมาย ส ดท ายของโครงการและม สถานท ต งของโครงการ สร ปได ว า โครงการหมายถ ง การวางแผนเพ อด าเน นก จกรรมตามท ก าหนด โดยม การใช ทร พยากรให เก ดประโยชน และระยะเวลาเร มต นและส นส ดเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนด การเข ยนโครงการ การเข ยนโครงการม ข นตอนการด าเน นงาน 3 ข นตอน ประกอบด วย ข นตอนท 1 ข นตอนแรก ผ เข ยนจะต องม การสร างแนวค ดในการเข ยนและการ หาข อม ลมาใช ในการเข ยนรายละเอ ยดของโครงการ เร มต นจาก 1.1 การก าหนดกรอบความค ดเก ยวก บนโยบายและแผน เป นงานท ผ เข ยนแผนโครงการท าความเข าใจและก าหนดกรอบความค ด เก ยวก บนโยบายและแผน แผนท ต องการแปลงให เป นแผนโครงการ ตลอดจนการสร างแนวค ด (Idea) จากข นตอนของนโยบายและแผนท กล าวมาข างต น เม อน ามาพ จารณาในแง ของการปร บจาก แผนกลย ทธ มาเป นแผนปฏ บ ต การ งานในข นตอนน ค อ การท าความเข าใจนโยบายหร อแผนท เป น นามธรรมน นเส ยก อน ว ธ การค อการก าหนดกรอบความค ดเก ยวก บนโยบายหร อแผน โดยการต ง ค าถามจนกว าจะเข าใจอย างช ดเจน ด งต วอย างต อไปน

8 8 ต วอย างท 1 นโยบาย : ลดป ญหายาเสพต ด ค าถาม 1) อะไรค อยาเสพต ด 2) การลดม ล กษณะอย างไร 3) ม ว ธ การใดบ างในการลด 4) ระด บการลดควรเป นเท าใด 5) แต ละว ธ ใช เวลานานเท าไร ต วอย างท 2 นโยบาย : เพ มโอกาสทางการศ กษา ค าถาม 1) โอกาสทางการศ กษาหมายถ งเหต การณ หร อสถานการณ อย างไร 2) การเพ มโอกาสหมายถ งอะไร 3) เป นการเพ มโอกาสแก คนกล มใด 4) ม ว ธ การเพ มอย างไรบ าง 5) แต ละว ธ การใช เวลาเท าใด ต วอย างท 3 นโยบาย : ส งเสร มให คนไทยม ส ขภาพจ ตด ค าถาม 1) การส งเสร มหมายถ งว ธ การอย างไร 2) ส ขภาพจ ตด ม ล กษณะอย างไร 3) คนไทยท ต องการให ม ส ขภาพจ ตด หมายถ งคนกล มไหนบ าง 4) แต ละกล มใช ว ธ การส งเสร มอย างเด ยวก นหร อไม 5) เวลาในการด าเน นการแต ละว ธ เป นอย างไร 1.2 ข อม ลท ใช ในการวางแผน จากต วอย างท ง 3 ข างต น จะพบว าหากสามารถตอบค าถามท เก ดข นได ท งหมดย อม ท าให เก ดความเข าใจและเป นแนวทางไปส การเข ยนแผนได ต อไป แต การท จะตอบค าถามเหล าน ได จะต องม ข อม ลและสารสนเทศท เก ยวข องอย ข อม ลท ใช ในการวางแผนแบ งเป น 1. ข อม ลปฐมภ ม (primary data) เป นข อม ลท ผ วางแผนด าเน นการจ ดเก บด วย ตนเอง ส งท ส าค ญค อค ณภาพของเคร องม อท ใช จ ดเก บ 2. ข อม ลท ต ยภ ม (secondary data) เป นข อม ลท หน วยงานอ นได จ ดเก บเอาไว แล ว การน าข อม ลชน ดน มาใช ต องม การตรวจสอบความถ กต องเส ยก อน เพราะการประเม นเป นการ ต ดส นค ณค า จ งต องใช ข อม ลท ถ กต องช ดเจน และยอมร บได

9 9 ล กษณะของข อม ลท ด ในการเข ยนแผนโครงการซ งเป นแผนปฏ บ ต การข อม ลท น ามาใช ควรม ล กษณะด งน 1. ม ความท นสม ย ข อม ลท ใช ต องอย ในย คสม ยท ต องการใช และสามารถหามา ใช ได ท นต อเหต การณ 2. ม ความแม นย า เป นข อม ลท ถ กต องตรงก บล กษณะความเป นจร งท เก ดข น 3. ม ความกระช บ เป นข อม ลท ประกอบด วยสาระส าค ญท เก ยวข องก บการเข ยน แผนโครงการ 4. เก ยวข องโดยตรง ข อม ลท ใช จะต องเก ยวข องโดยตรงก บแนวทางในการเข ยน แผนโครงการ เช น ในการเข ยนแผนปฏ บ ต การในแต ละจ งหว ด ผ เข ยนควรใช ข อม ลสภาพทาง เศรษฐก จและส งคมของแต ละจ งหว ดเป นหล กเท าน น 5. ม ความสมบ รณ ในเน อหา ข อม ลท ใช ต องสามารถตอบค าถามท งหมดท เป น กรอบความค ด ไม ขาดตอนใดตอนหน ง จ งจะท าให โครงการท เข ยนม ความสมบ รณ ข อม ลท ต องใช ประกอบการเข ยนโครงการ เน อหาของประกอบด วย 1. รายละเอ ยดของแผนชาต แผนกระทรวง และแผนกรม แผนจ งหว ด 2. ภาระหน าท ของหน วยงาน 3. สภาพป ญหาท เก ดข นในป จจ บ น โดยเป นสภาพป ญหาท อย ในความร บผ ดชอบ ของหน วยงาน 4. ความต องการของประชากรเป าหมาย 5. ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ของประชากรเป าหมาย 6. เทคน ค ว ธ การท ท นสม ยท สามารถน ามาใช ในการด าเน นงาน จากเน อหาท งหมดจะถ กน ามาผสมผสานเพ อตอบค าถามและท าให เก ดภาพช ดเจนส าหร บ ผ เข ยนแผนโครงการ ข นตอนท 2 เป นข นตอนของการเข ยนแผนโครงการ ในการเข ยนแผนโครงการ ผ เข ยนจะต องทราบว าโครงสร างของแผนโครงการ ประกอบด วยห วข ออะไรบ าง แต ละห วข อควรม หล กในการเข ยนอย างไร โดยผ เข ยนจะต องระล ก เสมอว า แผนโครงการเป นแผนในระด บปฏ บ ต การจ งควรม ล กษณะท เป นร ปธรรม ผ น าไปปฏ บ ต สามารถเข าใจได ง าย ห วข อในแผนโครงการประกอบด วย

10 10 1. ช อโครงการ ส วนใหญ มาจากงานท ปฏ บ ต ได แก โครงการปร บปร ง โครงการส งเสร ม โครงการ ส มมนา โครงการว จ ย เป นต น ช อโครงการ ควรส น กะท ดร ด เข าใจง าย และส อความหมาย ท ช ดเจน 2. หล กการและเหต ผล เป นการบรรยายให ทราบถ งความเป นมาของโครงการ สาเหต การจ ดท า โครงการ ความส าค ญ /ความจ าเป นของโครงการและความส มพ นธ ท โครงการม ต อแผนงานหร อ นโยบายท เก ยวข อง เป นการอธ บายเหต ผลและความจ าเป นท ต องการม การด าเน นงานตามโครงการ น น ๆ เพ อเป นการป พ นฐานให เข าใจประเด นส าค ญท จ าเป นต องม โครงการด งกล าว การกล าวถ งใน ช วงเวลาท จ ดท าโครงการ แหล งท มาของโครงการได จากป ญหาจากความต องการในการพ ฒนา จาก นโยบายและแผน จากการด าเน นงานท ผ านมา จากทฤษฎ และงานทางว ชาการ หล กการเข ยน - แสดงข อม ลท ม น าหน ก น าเช อถ อ เพ อให เห นความส าค ญของสถาน- การณ ท เก ดข น ม การอ างอ งแหล งท มาของข อม ล - แสดงความส มพ นธ ของโครงการก บสถานการณ ท เป นอย และระบบ งานท ก าล งจะเก ดข น 3. ว ตถ ประสงค เป นการกล าวถ งเจตจ านงในการปฏ บ ต และผลงานท คาดว าจะได ร บ โดยจะต อง ม ความสอดคล องก บความเป นมาและความส าค ญของป ญหา นอกจากน โครงการเป นแผนงานย อย ด งน นจะต องม ว ตถ ประสงค ท สอดคล องก บแผนงานหล ก ว ตถ ประสงค ท ด ควรจะม ล กษณะส าค ญน ค อ สามารถว ดได ก าหนดระยะเวลาท จะใช ในการด าเน นงานในล กษณะการเร มต นและส นส ด และ ม การก าหนดปร มาณของส งท ต องการให เก ดข นถ าสามารถท าได ว ตถ ประสงค ของโครงการอาจจะ ระบ ได ในล กษณะว ตถ ประสงค โดยท วไปและว ตถ ประสงค เฉพาะ ว ตถ ประสงค โดยท วไป เป นการระบ ว ตถ ประสงค หร อขอบเขตของโครงการอย าง กว าง ๆ ว ตถ ประสงค โดยท วไปของโครงการจะท าให ผ อ านทราบว าเป าประสงค โดยส วนรวมของ โครงการค ออะไร ในขณะท ว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการ เป นการก าหนดขอบเขตของ เป าประสงค ให ช ดเจนเป นร ปธรรมมากข น เป นการก าหนดขอบเขตแนวทางการด าเน นงานหร อ กลว ธ ด าเน นงานของโครงการในประเด นหล ก ๆ อย างคร าว ๆ บางโครงการอาจจะเข ยนเฉพาะ ว ตถ ประสงค เฉพาะของโครงการก ได 4. เป าหมาย เป าหมายของโครงการอาจจะระบ ในร ปของจ านวนก จกรรมท จะท า จ านวน ผ ร บบร การหร อจ านวนผลผล ตของโครงการก ได เป าหมายเป นส วนหน งของโครงการท ส าค ญ เน องจากเป นต วแทนของว ตถ ประสงค ของโครงการท ค อนข างว ดได ส งเกตได การควบค มต ดตาม ประเม นผลจ งม กน ยมใช เป าหมายของโครงการเป นเกณฑ ในการเปร ยบเท ยบ ประเม นความส าเร จ ของโครงการในเช งปร มาณ

11 ว ธ ด าเน นการ เป นการก าหนดรายละเอ ยดของการด าเน นงานของโครงการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนดไว โครงการท ด ควรระบ ก จกรรมเป นข นตอนตามช วง ระยะเวลาต าง ๆ อย างช ดเจน และประกอบด วย 3 ระยะ ค อ ระยะเตร ยมการ ระยะด าเน นงาน และ ระยะประเม นผล 6. งบประมาณ งบประมาณควรแจกแจงตามระยะเวลาของการด าเน นงานโครงการและตาม ประเภทของก จกรรม เช น งบอบรม ว สด อ ปกรณ ค าจ าง ค าตอบแทน เป นต น 7. ผลท คาดว าจะได ร บ เป นการคาดการณ ถ งส งท จะเก ดข นท เป นประโยชน เม อโครงการย ต ลง แล ว โดยการเข ยนจะม ความส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค ผลท คาดว าจะได ร บจะช วยในการ พ จารณาค ณค าและประโยชน ของโครงการซ งอาจแยกออกเป นผลท จะเก ดข นก บหน วยงาน ประชากรเป าหมาย ช มชน ในแง ใดบ างและมากน อยเพ ยงใด 8. การควบค มก าก บและการประเม นผล โครงการท กโครงการควรจะต องม ผ งควบค มก าก บ ก จกรรมของโครงการ ซ งอาจเข ยนในร ปของ GANTT Chart หร อว ธ การอ น ๆ ท ระบ ล าด บข น ของก จกรรมตามเวลาท ก าหนดเพ อการตรวจสอบได ส าหร บการประเม นผลโครงการน น อย างน อยจะต องระบ ด ชน และว ธ การ ประเม นผลส าเร จของว ตถ ประสงค ของโครงการไว ด วย โดยอาจจะระบ ระยะเวลาเป นระยะ ๆ หร อ ประเม นรวบยอดเพ ยงคร งเด ยว เม อเสร จส นโครงการ อย างไรก ตามโครงการท เป นโครงการทดลอง ควรจะม การประเม นท งป จจ ยน าเข าการด าเน นงานตามก จกรรม ผลท เก ดจากโครงการ และเง อนไข ท ท าให โครงการประสบผลส าเร จหร อล มเหลว ต าง ๆ เป นต น ร ปแบบการเข ยนโครงการ การเข ยนโครงการม 2 ร ปแบบ ด งน 1. การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม (Conventional Method) ม ล กษณะการ เข ยนในเช งพรรณณา ประกอบด วย ช อโครงการ ท มาและความส าค ญของโครงการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ เป าหมายหร อผลผล ตท ต องการ ว ธ การด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นงาน งบประมาณ ท เสนอขอ หน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นงาน และผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการ ด าเน นงาน การเข ยนโครงการโดยว ธ น ม ว ธ ค ด เร มต นจากการพ จารณาว าหน วยงานจะจ ดสรร ทร พยากรท ม อย อย างไรเพ อให ได ผลผล ตตามหน าท ของหน วยงาน ซ งเป นว ธ การจ ดท างบประมาณ แบบแสดงรายการ (Line-item Budget) 2. การเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Logical Framework Method) ม ล กษณะการเข ยนในเช งอธ บายท เน นหล กตรรกว ทยา (Logic) เพ อแสดงความส มพ นธ อย างเป น ระบบ ระหว างว ตถ ประสงค ของโครงการก บว ตถ ประสงค ของแผนงาน ความส มพ นธ ระหว าง

12 12 ผลผล ตท ต องการ ซ งจะท าให เก ดบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการก บกระบวนการด าเน นงานและ ทร พยากรโครงการ รวมท งเง อนไขท ม ต อความส าเร จของโครงการ โดยบรรจ ข อความท เป น ประเด นส าค ญลงในช องตารางท เร ยกว า Project Planning Matrix (PPM) การเข ยนโครงการโดย ว ธ น ม ว ธ ค ด เร มต นจากการก าหนดจ ดหมายปลายทางว า หน วยงานต องการให เก ดผลประโยชน ในระด บโครงการและระด บแผนงาน แบบฟอร มการเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล/ท มาและความส าค ญของโครงการ 3. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 4. เป าหมายหร อผลผล ตท ต องการ 5. ว ธ การด าเน นงาน 6. ระยะเวลาด าเน นงาน 7. งบประมาณ 8. หน วยงานท ร บผ ดชอบ 9. หน วยงานท เก ยวข องในการด าเน นงาน 10. ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการด าเน นงาน

13 13 แบบฟอร มการเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ (Project Planning Matrix PPM) ช อโครงการ...หน วยงานท ร บผ ดชอบ... แผนงาน.. สาระส าค ญ ต วช ว ด แหล งข อม ล เง อนไขความส าเร จ เป าหมายระด บ เป าประสงค ท มา : 2554, 2555, เป าหมายระด บผลล พธ ท มา : , 2555, เป าหมายระด บผลผล ต ท มา : , 2555, จ านวนก จกรรมตาม ท มา :... ตารางเวลาปฏ บ ต งาน , 2555, ท มา : งบประมาณ (ป ) , 2555, เง นเด อนและค าจ าง - ค าว สด ค าคร ภ ณฑ - ค าใช จ ายอ น ๆ ว ตถ ประสงค แผนงาน (Programme Objective)... ว ตถ ประสงค โครงการ (Project Purpose)... ผลผล ต (Outputs)... ก จกรรม (Activities)... ทร พยากร (Inputs) - ก าล งคน - ว สด อ ปกรณ - อ น ๆ

14 14 ข นตอนท 3 ข นตอนการตรวจสอบโครงการท เข ยน เป นข นตอนของการประเม นและ ตรวจสอบความถ กต องของโครงการท เข ยนก อนท ด าเน นการต อไป ข นตอนน ประกอบด วย 3 ข นตอน ด งน 1. การตรวจสอบความสมบ รณ ของเน อหา เป นการตรวจสอบความครบถ วนของ ห วข อท ควรจะม ในโครงการ 2. การตรวจสอบความช ดเจนในรายละเอ ยดของแต ละห วข อว าม ความช ดเจนเพ ยง พอท จะน าไปปฏ บ ต หร อไม 3. การตรวจสอบความสอดคล องและความต อเน องจากห วข อหน งไปอ กห วข อ หน ง เพราะว าถ าขาดความสอดคล องและต อเน องอาจท าให การด าเน นการไปเป นไปในท ศทางท คาดหว ง ตาราง 1 การตรวจสอบความสมบ รณ ความถ กต องและความช ดเจนของเน อหา ห วข อท ควรม ในโครงการ 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล 3. ว ตถ ประสงค 4. กล มเป าหมาย 5. เป าหมาย 6. ว ธ การด าเน นงานหร อแผนงาน ย อยหร อก จกรรมย อย 7. บ คคลหร อหน วยงาน ท ร บผ ดชอบ 8. งบประมาณ 9. สถานท ด าเน นการ 10. การต ดตามและการประเม นผล โครงการ 11. ผลท คาดว าจะได ร บ ห วข อท ปรากฏ ในโครงการ (ม /ไม ม ) รายละเอ ยดในการปฏ บ ต (เพ ยงพอ/ไม เพ ยงพอ/ ไม ม ) หมายเหต

15 15 ตาราง 2 การตรวจสอบความสอดคล องระหว างห วข อ ความสอดคล องระหว าง ส วนประกอบของโครงการ 1. ช อโครงการก บหล กการและ เหต ผล 2. หล กการและเหต ผลก บ ว ตถ ประสงค 3. ว ตถ ประสงค ก บเป าหมาย 4. ว ตถ ประสงค ก บก จกรรมใน การด าเน นงาน 5. ก จกรรมในการด าเน นงานก บ การต ดตามและประเม นผล 6. ก จกรรมก บงบประมาณท ใช 7. ก จกรรมก บผลท คาดว า จะได ร บ สอดคล อง ไม สอดคล อง ขาดรายละเอ ยด หมายเหต

16 16 เอกสารอ างอ ง คมส นต ขจรช พพ นธ งาม. (2553). การบร หารโครงการ. (พ มพ คร งท 5). กร งเทพ: บร ษ ทเอ กซ เปอร เน ท. จ ระศ กด เจร ญพ นธ. (2550). การจ ดการสาธารณส ขในช มชน. ขอนแก น: หจก.โรงพ มพ คล ง นานาว ทยา. จ ระศ กด เจร ญพ นธ และเฉล มพล ต นสก ล. (2550). พฤต กรรมส ขภาพ. ขอนแก น: หจก. โรงพ มพ คล งนานาว ทยา. ช เก ยรต ล ส วรรณ. (2545). การวางแผนและการบร หารโครงการ. เช ยงใหม : คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ว ฒนา วงศ เก ยรต ร ตน (2545). การประเม นผลโครงการ (พ มพ คร งท 3). กร งเทพฯ : โครงการ ฝ กอบรมสถาบ นว จ ยส งคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. สมค ด พรมจ ย. (2552). การเข ยนรายงานการประเม นโครงการ. (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ : จต พร ด ไซน. สมค ด พรมจ ย. (2552). เทคน คการประเม นผลโครงการ. (พ มพ คร งท 6). กร งเทพฯ : จต พร ด ไซน. ส าน กนโยบายและแผนสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข. (2548). ค ม อการประเม นผลแผนงาน และโครงการ. กร งเทพฯ : สามเจร ญพาณ ชย. ส ภ มล ต รกานนท. (2548). การประเม นโครงการ : แนวทางส การปฏ บ ต. (พ มพ คร งท 4). กร งเทพฯ : โรงพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ. Certo, Samuel C, Peter and J Pual. (1991). Strategic Management : Concepts And Application. Singapore : Mc Graw Hill inc. Hawe, P, Degeling, D. and Hall, J. (1995) Evaluating Health Promotion. Artamon NSW : Maclennant Petty Pty Limited. Turner, J. Rodney. (1993) The Handbook of Project Management. London: Mc Graw Hill Book company.

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารโครงการ โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool - - การบร หารโครงการ การบร หารโครงการตามวงจรการบร หาร แบ งออกเป น ( ส วน หร อ ( ข -นตอน ได แก ข -นตอนท 3 ข -นตอนการวางแผนโครงการ หร

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑ ค ม อ การพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑. กล าวท วไป การศ กษาเก ยวก บการเสร มสร างชาต ให

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information