Game Development. Suphot Sawattiwong

Size: px
Start display at page:

Download "Game Development. Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com"

Transcription

1 Game Development Suphot Sawattiwong

2 Game ใป ในป จจ บ นเราได แบ งประเภทของเกมออกเป นประเภทต างๆ ป ป ป ด งต อไปน Action Adventure Puzzle RPG (Role Playing Game) Strategy Simulation MMOG(Massive Multiplayer Online Game)

3 Action Game ค อเกมท ใช ในป มในการ เคล อนท ต วละครให ม การต อส หร อ ตอบสนองก บเกม โดย ป จจ บ นม ความ หลากหลายแยกออกไป

4 Action Game: Action Adventure Adventure Game

5 Action Game: Shooting Game

6 Action Game: Fighting Game

7 Action Game: Sport Game

8 Adventure Game เกมท เน นเร องราวซ งอาจจะเปล ยนผ นไปตามว ธ เล นเกม เกมทเนนเรองราวซงอาจจะเปลยนผนไปตามวธเลนเกม (Interactive Story) เป นส วนหน งของการเล นเกม

9 RPG (role playing game) d เป นเกมท มากกว าเกมแนว Adventure โดย เกมแนวน ถ กพ ฒนา มาจากเกมกระดาน Dungeons & Dragons

10 เกมแนวไขปร ศนา ล บสมองต างๆ Puzzle Game

11 Strategy Game เป นเกมแนว วางแผน เช น วางแผนการรบ ใช สมองต างๆ ใชสมองตางๆ

12 Simulation เกมจ าลอง เหต การณ ต างๆ เช นเกม ข บรถยนต เกมจาลองช ว ตคน เช น The Sims

13 MMOG (Massive Multiplayer Online Game) เกมท เล นพร อมก นหลายๆ คนผ านระบบเคร อข าย

14 ชน ดของเคร องเล นเกมในป จจบ น ชนดของเครองเลนเกมในปจจ บน PC Game Console Game Arcade Game Handheld Game

15 PC Game เกมท ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

16 Console Game ไ เคร องเล นเกมโดยเฉพาะป จจ บ น ม ค ายหล กๆ 3 ค าย ได แก Sony, Microsoft และ Nintendo

17 Arcade Game ต ส าหร บเล นเกม หร อท เร ยกก นว าต เกม

18 Handheld Game d h เคร องเล นเกมม อถ อ เช น Nintendo DS, PSP, iphone, Zune

19 ท าไมการท าเกมเป นเร องท ยาก? ทาไมการทาเกมเปนเรองทยาก? จร งๆ การพ ฒนา Software ก เป นเร องท ยากอย แล ว ส งท ผ เล นเกมต องการ อาจจะไม ใช เกม แต พวกเขาอาจจะต องการเศษ กระดาษ ความไม เข าใจก นระหว างท ม Pre Production P ก บท ม Production ม การเปล ยนแปลงของ Technology ตลอดเวลา เกมส วนใหญ ไม ได ก าไร เกมสวนใหญไมไดกาไร

20 The Project Triangle From Korean Game Developer s Seminar June 2003

21 Project Triangle: Flexible Budget? From Korean Game Developer s Seminar June 2003

22 Project Triangle: Flexible Quality? From Korean Game Developer s Seminar June 2003

23 Project Triangle: Flexible Time? From Korean Game Developer s Seminar June 2003

24 โครงสร างของท มเกมในบร ษ ทใหญ โครงสรางของทมเกมในบรษทใหญ From Korean Game Developer s Seminar June 2003

25 หากไม สามารถป ดเกมในระยะเวลาท ก าหนด หากไมสามารถปดเกมในระยะเวลาทกาหนด ต นท นในการท าเกมส งข น ขว ญก าล งใจในท มพ ฒนาตกลง เก ดป ญหาในด านการต อรองธ รก จ เก ดความกดด นข นภายในท ม น กพ ฒนาเกมจะไม สามารถท าเกมอ นๆได นกพฒนาเกมจะไมสามารถทาเกมอนๆได ต องอย ก บท ก บเกมเด มๆ ตองอย กบทกบเกมเดมๆ เก ดป ญหาการลาออกของท มพ ฒนาเกมเก ดข น

26 ต วอย างของเกมท ออกมาล าช า ตวอยางของเกมทออกมาลาชา Stonekeep 1 5 years of fdevelopment Weak sales Daikatana 4 years of development, fantastic cost overruns Weak sales Messiah 5 years of development Weak sales Max Payne 5 years of development Strong sales The Sims 5 years of development Amazing sales Baldur s Gate 3+ years of development Very strong sales Duke Nukem 5+ years of development Yet to be released Forever Stonekeep 2 5 years of development Project Cancelled Ultima Online 2 4 years of development Project Cancelled Korean Game Developer s Seminar June 2003

27 Game Development Process UI/HUD Player Game Mechanics Art and Audio Game End User s Video Game Machine

28 เอกสารเก ยวก บวางแผนโครงการเกม เอกสารเกยวกบวางแผนโครงการเกม เอกสารการออกแบบเกม (Game Design Document) เอกสารเก ยวก บระยะเวลาในการพ ฒนา (Gantt chart) เอกสารเก ยวก บเทคน คในการพ ฒนา (Technical Design Document) Concept Art p เอกสารแสดงว ตถ ด บท ใช ในเกม (Game Asset List)

29 ข นตอนการพ ฒนาเกม ขนตอนการพฒนาเกม 1. หาจ ด idea ท จะมาท าเกม และวางเป าหมายว าจะลงบน platform ไหน 2. ค นหา Theme ของเกมท เหมาะสม เช น ว ธ เล น, Theme art 3. ร าง Story Board ข นมา

30 ข นตอนการพ ฒนาเกม ขนตอนการพฒนาเกม 4. เล อกเคร องม อท ใช ในการพ ฒนา ใ 5. วางแผนการพ ฒนาโดยลงรายละเอ ยดเก ยวก บเอกสารการออกแบบ เกม 6. ค ดการไหลของหน าจอ (Screen Flow)

31 ต วอย าง ตวอยาง Screen Flow

32 ข นตอนการพ ฒนาเกม ขนตอนการพฒนาเกม 7. ลงรายละเอ ยดเก ยวก บหน าจอการเล นเกม ด งต วอย าง

33 ข นตอนการพ ฒนาเกม ขนตอนการพฒนาเกม 8. เร มท า Graphic และเข ยน Code 9. ทดสอบเกมในส วนการเล น และวางแผนการทดสอบเกม โดยท าเป น CheckList 10.เตร ยมทาระบบการต ดต งเกม และเตร ยมส งมอบงาน 11.แก ไขข อผ ดพลาด หร อ ท าการออก patch หาผ ดพลาด ข นตอนน หากเล ยงได พยายามอย าให เก ดข นควรตรวจเช คและท าการแก ไขใน ข นตอนท ขนตอนท 8-10 ให รอบคอบ ใหรอบคอบ มฉะนนเรองย งยากอาจจะตามมาไดครบ ม ฉะน นเร องย งยากอาจจะตามมาได คร บ

34 Unified Modeling Language Use Case Diagram Class Diagram Object Diagram Package Diagram Deployment Diagram Sequence Diagram Activity Diagram

35 ต วอย างการใช UML: Pac Man Player Input Use Cases Korean Game Developer s Seminar June 2003

36 ต วอย างการใช UML: Pac Man View Use Cases Korean Game Developer s Seminar June 2003

37 Diablo View Use Cases Korean Game Developer s Seminar June 2003

38 ต วอย างการใช UML: Diablo Transaction Use Cases Korean Game Developer s Seminar June 2003

39 ต วอย างการใช UML: Diablo High Level Use Cases Korean Game Developer s Seminar June 2003

40 Brainstorming Features Korean Game Developer s Seminar June 2003

41 ต วอย างการใช UML: Requirements Gathering Korean Game Developer s Seminar June 2003

42 Korean Game Developer s Seminar June 2003

43 Class Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

44 Class Diagram Has a & Is a Korean Game Developer s Seminar June 2003

45 Object Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

46 Package Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

47 Deployment Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

48 Sequence Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

49 Activity Diagram Korean Game Developer s Seminar June 2003

50 Gantt Chart Korean Game Developer s Seminar June 2003

51 PERT Chart Korean Game Developer s Seminar June 2003

52 Resource Usage Korean Game Developer s Seminar June 2003

53 Game Asset Game Asset ค อ ไฟล หร อข อม ล ท ใช ในการท าเกม ในบางคร ง อาจจะเร ยกส วนน ว า Game Content Game Asset จะม การท ารายงานโดยจะแบ งตามชน ดงาน เช น AtA Art Asset tlist Sound Asset List Script List เป นต น

54 การจ ดเตร ยม การจดเตรยม Asset List Asset ค อ ไฟล ภาพ หร อ อ ปกรณ ท ม ความจ าเป นต องใช ในเกม โดยจะม รายละเอ ยดช นงานต างๆ เพ อประกอบในการท าเกมสมบร ณ ม แสดงรายการท ใช จากหน าจอของ Screen Flow และ Game Design ท ม เช น จะต องม ข อความอะไรบ าง ม ร ปภาพใดบ าง และแต ละร ปภาพควรม ขนาดเท าใด และหากเป น Animation หร อ ภาพเคล อนไหว ต องท าออกมาในล กษณะใด เส ยงต องม ความยาว เท าไหร ต องม การวนล ป หร อไม ด งน นการจ ดเตร ยม Asset List จ งม ความส าค ญและ เป นการช วย คมขอบเขตการท างานของงานในส วนต างๆ ค มขอบเขตการทางานของงานในสวนตางๆ ได

55 การเตร ยม การเตรยม Asset List ส งท ง ายท ส ด ค อ Asset List ไม ม Template ท แน นอนข นอย ก บ แต ละบร ษ ท หร อ ท มท พ ฒนา ด งน น ค ณแค ท าอย างไรก ได ให ผ ร วมท มของค ณร เร อง และ ครอบคล ม การท างานของเกมของคณให มากท สดเป นพอ การทางานของเกมของค ณใหมากทส ดเปนพอ

56 Game Loop System

57 Web Site ท ใช ส าหร บ ทใชสาหรบ Load Content

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ ความยากในการพ ฒนาซอฟต แวร ผ ใช ไม ทราบว าตนเองต องการอะไรก นแน ผ พ ฒนาต องข ดค ยความต องการของผ ใช ออกมา และเร ยบเร ยงให ช ดเจน ความเปล ยนแปลงในด านเทคโนโลย เช น ฮาร

More information

การบร หารจ ดการโครงการ ดร. ครรช ต มาล ยวงศ

การบร หารจ ดการโครงการ ดร. ครรช ต มาล ยวงศ การบร หารจ ดการโครงการ ดร. ครรช ต มาล ยวงศ ห วข อค าบรรยาย ธรรมชาต ของโครงการ องค ความร ของการจ ดการโครงการ ว ฏจ กรโครงการ และ ว ฏจ กรพ ฒนาระบบงาน บทบาทของผ บร หาร สร ป การท าโครงการย คป จจ บ น ท กว นน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 1. จงบอก ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน คอมพ วเตอร ช วยสอนสามารถน ามาใช ในการเร ยนการสอน ได หลายร

More information

2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ

2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ 2. การบร หารจ ดการการเร ยนท ม ประส ทธ ภาพ ชน ดาภา ย งย น น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ ช านาญการ การเร ยนใน มสธ. เป นการเร ยนทางไกลท น กศ กษาจะต องพ งพาตนเองให มาก ท ส ดเท าท จะท าได เพราะเป นการเร ยนท เน

More information

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว 1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต )

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ค ม อและแนวทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

การบร หารโครงการสำาหร บผ ประกอบการ

การบร หารโครงการสำาหร บผ ประกอบการ การบร หารโครงการสำาหร บผ ประกอบการ Project Management for Entrepreneurs นน ดา สร อยดอกสน มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ น กธ รก จ เจ าของธ รก จ หร อผ ประกอบการ นอกจากอาศ ยความร ในด านการบร หารธ รก จแล ว ควรเป

More information

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 ความส าค ญของการจ ดการโครงการ โครงการ (Project) หมายถ ง กล มงานหร อก จกรรมท ม ความต อเน องและม ความส

More information

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ThaiBulkSMS.com powered by 1Moby Co., Ltd. สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 2 ว ธ การเข าส ระบบ. 3 เมน หล ก... 4 การส งข อความ การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต การส งข อความจากไฟล...

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ

แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ แนวทางการน าแบบจ าลองว ฒ ความสามารถด านซอฟต แวร มาใช ในองค กร ครรช ต มาล ยวงศ ป จจ บ นน ค ณภาพซอฟต แวร ม ความส าค ญอย างย งต อองค กรท กแห งท งน เพราะการใช คอมพ วเตอร และซอฟต แวร ในการปฏ บ ต และการบร หารงานได

More information

การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด

การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด - 1 - การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง หล กส ตรเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป นหล กส ตรว ชาช พม งให ผ ท เร ยนจบหล กส ตร เป นบ

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information