การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study"

Transcription

1 การวางแผนโครงการ Project Planning Phase Problem Definition and Feasibility Study

2

3

4 บทน า ป จจ ยหร อแรงผล กด นท ส งผลต อความต องการเพ อพ ฒนาระบบใหม น น อาจเก ด ได ท งป จจ ยภายในและภายนอก ประกอบด วย 1. ผ ใช งานร องขอให ปร บปร งระบบใหม 2. ผ บร หารระด บส งต องการพ ฒนาระบบใหม 3. ป ญหาและข อผ ดพลาดของระบบงานป จจ บ น 4. แรงผล กด นจากภายนอก ส งเสร มให ต องม การปร บปร งระบบ 5. ส วนงานบร การสารสนเทศแนะน าให ม การปร บปร งระบบ

5 ห วข อการเร ยนร 1. ป จจ ยท ส งผลต อความต องการพ ฒนาระบบใหม ในแง ม มต าง ๆ 2. การก าหนดป ญหา 3. แนวทางในการว เคราะห ต นท น และผลตอบแทน 4. การประมาณการต นท นและผลประโยชน ท จะได ร บ 5. ความส าค ญของการบร หารโครงการ 6. สาเหต ท ท าให โครงการประสบความล มเหลว 7. แผนภ ม แกนต และข ายงานเพ ร ต 8. เทคน คการบร หารโครงการ

6 การก าหนดป ญหา การตรวจสอบป ญหาสามารถด าเน นการได ด วยว ธ พ นฐานง าย ๆ 2 ประการด วยก น ค อ 1. การตรวจสอบป ญหาจากการปฏ บ ต งาน (ท ด าเน นการอย เป นประจ า) การท างานให เสร จสมบ รณ เป นไปด วยความล าช า ม ข อผ ดพลาดส ง การท างานไม ถ กต อง การท างานไม สมบ รณ งานไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามท ต องการ

7 การก าหนดป ญหา การตรวจสอบป ญหาสามารถด าเน นการได ด วยว ธ พ นฐานง าย ๆ 2 ประการด วยก น ค อ 2. การส งเกตพฤต กรรมของพน กงาน (ในการปฏ บ ต งานว าเป นอย างไร) พน กงานม อ ตราการเจ บป วยส ง พน กงานไม พ งพอใจในงานท ด าเน นการอย ความกระต อร อร นในการท างานม ต า และอ ตราการลาออกของพน กงานม ส ง ส วนในด านของความเป นไปได ในด านการปร บปร งแก ไข เพ อลดป ญหาท เก ดข น เพ มความเร ว และความกระช บของกระบวนการ รวบกระบวนการ และลดข อผ ดพลาดจากการอ นพ ตข อม ล ปร บปร งการท างาน สภาพแวดล อม เพ อให พน กงานม ความพ งพอใจส งข น

8 ผ งแสดงเหต และผล (Cause-and-Effect Diagram) หร อผ งก างปลา (Fishbone Diagram)

9 การก าหนดป จจ ยบนก างปลาเราสามารถท จะก าหนดกล มป จจ ยอะไรก ได แต ต องม นใจว า กล มท เราก าหนดไว เป นป จจ ยน นสามารถท จะช วย ให เราแยกแยะและก าหนดสาเหต ต างๆ ได อย างเป นระบบ และเป นเหต เป นผลโดยส วนมาก ม กจะใช หล กการ 4M 1E เป นกล มป จจ ย (Factors) เพ อจะน าไปส การแยกแยะสาเหต ต างๆ ซ ง ด งน M Man คนงาน หร อพน กงาน หร อบ คลากร M Machine เคร องจ กรหร ออ ปกรณ อ านวยความสะดวก M Material ว ตถ ด บหร ออะไหล อ ปกรณ อ นๆ ท ใช ในกระบวนการ M Method กระบวนการท างาน E - Environment อากาศ สถานท ความสว าง และบรรยากาศการท างาน

10 ผ งแสดงเหต และผล (Cause-and-Effect Diagram) หร อผ งก างปลา (Fishbone Diagram) โครงสร างของผ งก างปลา ผ งก างปลาหร อผ งแสดงเหต และผล ประกอบด วยส วนส าค ญ 2 ส วน ค อ ส วนโครงกระด กท เป นต วปลา ซ งได รวบรวม ป จจ ย อ นเป นสาเหต ของป ญหา และ ส วนห วปลา ท เป น ข อสร ปของสาเหต ท กลายเป นต วป ญหา โดยตามความน ยมจะเข ยนห วปลาอย ทางขวาม อและ ต วปลา (หางปลา) อย ทางซ ายม อเสมอ 1.ใช เป นเคร องม อในการระดมความค ดจากสมองของท กคนท เป นสมาช กกล มค ณภาพอย าง เป นหมวดหม ซ งได ผลมากท ส ด 2. แสดงให เห นสาเหต ต าง ๆ ของป ญหา ของผลท เก ดข นท ม มาอย างต อเน อง จนถ งปมส าค ญ ท จ าน าไปปร บปร งแก ไข 3. แผนผ งน สามารถน าไปใช ในการว เคราะห ป ญหาต าง ๆ ได มากมาย เช น ท งในหน าท การ งาน ส งคม แม กระท งช ว ตประจ าว น

11 การว เคราะห หาสาเหต ผ งก างปลา (Cause & Effect Diagram) เป นแผนพ งท แสดงสมมต ฐานของความส มพ นธ อย างเป นระบบ ระหว างสาเหต หลาย ๆ สาเหต ท ส งผลต อป ญหาหน งป ญหา สาเหต หล ก สาเหต รอง สาเหต ย อย สาเหต หล ก สาเหต รอง สาเหต ย อย ป ญหา สาเหต รอง สาเหต รอง สาเหต ย อย สาเหต หล ก สาเหต หล ก

12 การว เคราะห หาสาเหต ต วอย าง การระดมสมองเพ อปร บปร งการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษ 1 น กเร ยน ไม ต งใจเร ยน ม เส ยงด งรบกวนสมาธ เวลา เร ยน น กเร ยนเบ อ การเร ยนแบบเด ม ๆ คร สอนไม สน ก ส อการสอน ไม น าสนใจ คร ไม เคร งคร ด ตรวจแบบฝ กห ด

13 จ ดกล มแบ งเป นสาเหต หล ก สาเหต รอง และสาเหต ย อย การว เคราะห หาสาเหต 2 น กเร ยน ไม ต งใจเร ยน -เบ อการเร ยน แบบเด ม ๆ คร สอนไม สน ก ไม เคร งคร ด ตรวจ แบบฝ กห ด ส อการสอน สถานท เร ยน ส อการสอน ไม น าสนใจ ม เส ยงด งรบกวนสมาธ เวลาเร ยน

14 ผ งก างปลา (Cause & Effect Diagram) เป นแผนพ งท แสดงสมมต ฐานของความส มพ นธ อย างเป นระบบ ระหว างสาเหต หลาย ๆ สาเหต ท ส งผลต อป ญหาหน งป ญหา การว เคราะห หาสาเหต น กเร ยน หล บใน ห องเร ยน เล น เกมด ก ส อการสอน ไม ต งใจเร ยน เบ อการเร ยน แบบเด ม ๆ คร สอน ไม สน ก ไม ม เทคน ค การสอนใหม ๆ ส อการสอน ไม น าสนใจ ไม ม การพ ฒนาส อ โรงเร ยนไม ไม เคร งคร ดตรวจ แบบฝ กห ด เน อหาต องสอน ม มาก ม เส ยง รบกวนจาก ภายนอก คะแนน สอบภาษา อ งกฤษ ของ น กเร ยนต า สถานท เร ยน 3 สน บสน นเร องน อย ใกล ช มชน

15 การก าหนดแนวทางการแก ป ญหา ให พ จารณาเล อกแก ไขท สาเหต ท เป นต นตอของป ญหาน น ๆ และม ความเป นไปได ในการแก ไข คร ส อ การสอน สาเหต จาก เน อหาท สอนม มากท าให ไม ไดเคร งคร ด ในการ ตรวจแบบฝ กห ด ไม ม เทคน คการสอน ใหม ๆ ท าให สอนไม สน ก โรงเร ยนไม ได ให ความส าค ญก บการ พ ฒนาส อการสอน ท าให ส อท ม ขาดความน าสนใจ น กเร ยน เบ อการเร ยนแบบเด ม ๆ ท าให ไม ต งใจเร ยน 4 แนวทางแก ไข ปร บปร งเน อหาการสอน โดยไม เน นปร มาณ เน นท ความเหมาะสมของเน อหา จ ดเวท ส าหร บแลกเปล ยน เร ยนร ในการพ ฒนาเทคน ค การสอนใหม ๆ ปร บปร งส อการสอนให น าสนใจมากข น เช น สอน โดยใช VDO การสนทนา ภาพยนตร เพลง ประกอบการสอน แจ งให ทราบถ งการ ปร บปร งเน อหาหล กส ตร และส อการสอน เพ อให สนใจต ดตามร ปแบบการ สอนใหม ท ก าล งจะม ข น ผ ร บผ ดชอบ หล ก อ.ระเบ ยบ อ.ระเบ ยบ อ.ละเอ ยด อ.ส ดสวย ก าหนด เสร จ 15 ก.ย ก.ย ก.ย ก.ย.53

16 การก าหนดป ญหา เอกสารรายงานไม สามารถ ตอบสนองการใช งานท แท จร ง เอกสารและรายงานไม ม ค ณภาพ ใช เวลาด าเน นงานยาวนาน น าเสนอรายงานช า การท างานไม ม ระบบ ข นตอนย งยาก ระบบไม สน บสน น อนาคต ค นหาข อม ลช า ขาดการประสานงานในระบบ ระบบศ นย บร การเช ารถม ค ณภาพต า การบร การไม ด

17 ว เคราะห ป ญหาของร าน ดาวเค ยงเด อน เข ยนผ งกางปลา การว เคราะห ระบบงานป จจ บ น ศ กษาระบบงานป จจ บ น ร านดาวเค ยงเด อน เป นร านขายเคร องประด บแฮนเมทธรรมดาท วไป ป จจ บ นร านดาวเค ยง เด อนเป นท ร จ กของคนท วไป โดยล กค าจะสามารถเล อกร ปแบบ ด เคร องประด บ รายละเอ ยดต าง ๆ ของเคร องประด บหร อการซ อเคร องประด บ ก ต องเด นทางมาท ร านเอง ซ งย งถ อว าย งไม สะดวก รวดเร ว เพ ยงพอต อความต องการของล กค า และย งไม ม ความก าวหน า และท นสม ยก บโลกป จจ บ น ให ว เคราะห ป ญหาระบบงานการส งซ อส นค าในระบบป จจ บ นเป นระบบงานการส งซ อ เคร องประด บจาก ร านดาวเค องเด อน ซ งระบบการส งซ อเคร องประด บ ล กค าจะเข าร าน เพ อเล อก ซ อเคร องประด บตามความต องการและช าระเง นจากทางร านโดยตรงและเสร จส นการซ อขายก น ภายในร าน ซ งเป นระบบงานท ย งไม ครอบคล มถ งการขยายต วของธ รก จทางด านน ให กว างขวาง ด งน นระบบงานน ควรท จะได ท าการพ ฒนาหร อปร บปร งแก ไขระบบงานให เก ดอ ตราการ ขยายต วทางด านธ รก จให ด ย งข นระบบในส วนการท างานของล กค า (ระบบเด ม) เม อล กค าต องการ ซ อส นค า ล กค าจะเข ามาเล อกส นค าท ต องการถ าม ส นค าท ต องการก จะไปช าระเง น จากน นผ ด แล ระบบจะค านวณราคาส นค า ร บช าระเง นค าส นค า และส งมอบส นค าให ก บล กค าพร อมบ นท ก รายการขายส นค า ล กค าเม อได ส นค าท ต องการก จะออกจากร านไป ในกรณ ท ไม ม ส นค าท ต องการก จะออกจากร านไปเช นเด ยวก น

18

19 การก าหนดป ญหา ถ อยแถลงป ญหา (Problem Statement) รายละเอ ยดป ญหาต าง ๆ ท เก ดจากการด าเน นงาน น กว เคราะห ระบบสามารถ ร บร ได จากการรวบรวมข อม ลและท าการปร กษาระหว างก น จากน นจ งด าเน นการ จ ดท าเอกสารเพ อย นเสนอแก ฝ ายบร หารหร อเจ าของธ รก จเพ อพ จารณา โดยจะต อง ตอบข อซ กถามเหล าน ได 1. ป ญหาท ม อย และความเป นไปได ในการพ ฒนาระบบใหม 2. ขนาดของระบบ และระยะเวลาในการพ ฒนาระบบ 3. ทางเล อกท เป นไปได ในการแก ไขป ญหา 4. ต นท น และผลประโยชน ท ได ร บของแต ละทางเล อก

20 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน ความเป นไปได ทางด านเทคน ค (Technical Feasibility) การว เคราะห ความเส ยงด านเทคน ค เพ อให ได มาซ งค าตอบของค าถามท ว า Can we build it จะม การว เคราะห ถ งความพร อมของผ ใช ท จะร วมก นเร ยนร ระบบงานใหม ความพร อมท จะเร ยนร เทคโนโลย และขนาดของโครงการ ซ งโครงการ ย งม ขนาดใหญ ย อมม ความเส ยงส ง ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน จ าเป นต องจ ดหาอ ปกรณ ใหม หร อไม อ ปกรณ ท จ ดหามาพ ฒนาระบบสามารถรองร บเทคโนโลย ในอนาคตได หร อไม ความเข าก นได ของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ท างานร วมก นได ด หร อไม สามารถรองร บการขยายต วของธ รก จในอนาคตได หร อไม

21 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study)

22 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 2. ความเป นไปได ทางด านเศรษฐศาสตร (Economical Feasibility) ม กเร ยกว าการว เคราะห ต นท นและผลก าไร (Cost-Benefit Analysis) ด วยการ ก าหนดต นท นทางการเง นและผลตอบแทนท ได จากโครงการ ด วยการก าหนดม ลค า และท าการว เคราะห กระแสเง นสด (Cash Flow Analysis) ความเป นไปได น จะประเม น ได จากผลกระทบทางการเง น 4 ประเภทด วยก น ค อ 2.1 ต นท นการพ ฒนาระบบ (Development Costs) 2.2 ต นท นการปฏ บ ต งาน (Operational Costs) 2.3 ผลตอบแทนท สามารถประเม นค าได (Tangible Benefits) 2.4 ผลตอบแทนท ไม สามารถประเม นค าได (Intangible Benefits)

23 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 2. ความเป นไปได ทางด านเศรษฐศาสตร (Economical Feasibility)

24 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 2. ความเป นไปได ทางด านเศรษฐศาสตร (Economical Feasibility)

25 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 3. ความเป นไปได ทางด านการปฏ บ ต งาน (Operational Feasibility) ค อ ความเป นไปได ของระบบใหม ท น าเสนอสารสนเทศได อย างถ กต อง และตรงตาม ความต องการของผ ใช การค าน งถ งท ศนคต ของผ ใช รวมท งท กษะของผ ใช ก บ ระบบงานใหม ท ได ร บการปร บเปล ยนโครงสร างไปจากเด มว าเป นท ยอมร บหร อไม โดยสร ปเป นรายละเอ ยดได ด งน ผ ใช งานเข าใจถ งความจ าเป นต อการปร บเปล ยนระบบใหม หร อไม ต องจ ดเตร ยมอะไรบ าง ก บการฝ กอบรมการใช งานระบบใหม ให ก บพน กงาน จะให ผ ใช งานม ส วนร วมก บการวางแผนระบบใหม ต งแต ร เร มโครงการหร อไม ข นตอนการปฏ บ ต งานม การเปล ยนแปลงไปจากเด มหร อไม

26 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 3. ความเป นไปได ทางด านการปฏ บ ต งาน (Operational Feasibility) ระบบใหม ควรม การสน บสน นย ทธศาสตร องค กร 3 ด านด วยก น ค อ 3.1 ด านผลผล ต (Productivity) 3.2 ด านความแตกต าง (Differentiation) 3.3 ด านการจ ดการ (Management)

27 การศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) เป นการค นหาข อสร ป และขอบเขตของป ญหา 3 ประเด นหล ก ๆ ด วยก น ด งน 3. ความเป นไปได ทางด านการปฏ บ ต งาน (Operational Feasibility) ส งท น กว เคราะห ระบบจะต องด าเน นการต อไปก ค อ การย นย นผลการศ กษา ความเป นไปได ของโครงการ ด วยการจ ดท ารายงานข อเสนอ (Proposal) ย นต อ ผ บร หารระด บส งพ จารณาเพ อย นย นถ งโครงการพ ฒนาระบบ รายงานข อเสนอ ควร ประกอบด วยส งส าค ญต าง ๆ ด งน 1. หน าปก 2. สารบ ญ 3. บทสร ปถ งผ บร หาร 4. สร ปป ญหา 5. แนวทางการศ กษา 6. ว เคราะห 7. แนวทางการแก ไขป ญหา 8. ข อเสนอแนะ 9. แผนงาน 10. ภาคผนวก

28 การวางแผน และการควบค มก จกรรม (Activity Planning and Control) การวางแผน ประกอบไปด วยก จกรรมต าง ๆ ท ได ม การมอบหมาย และแจกจ าย งานให ก บท มงาน การคาดคะเนเวลาท ต องใช ไปก บงานใด ๆ เพ อให งานน นส าเร จ ล ล วง การก าหนดเวลาโครงการเพ อให งานต าง ๆ ของแต ละก จกรรมสามารถท าส าเร จ ตามเวลาท ไดก าหนด ในขณะท การควบค ม จะเป นการ ตรวจสอบผลสะท อนในโครงการท ได วางแผนไว ก บการ ปฏ บ ต งานจร งของท มงาน รวมถ งการสร างแรงจ งใจท มงาน เพ อให ท มงานม ก าล งใจร วมม อร วมใจก นท างานเพ อให งาน น นส าเร จล ล วงไปด วยด

29 การวางแผน และการควบค มก จกรรม (Activity Planning and Control) การก าหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling) ใช เทคน ค แกนต ชาร ต (Gantt Charts) ใช ส าหร บวางแผน และก าหนดเวลาในการท างาน

30 การบร หารโครงการ (Project Management) โครงการ (Project) ค อ ก จกรรมท ข องเก ยวก น ม ข นตอนท ย งยาก แต จะม เป าหมายหร อจ ดประสงค ท ช ดเจน โครงการจะม การก าหนดเวลาเร มต นและเวลา ส นส ด รวมถ งการด าเน นการโครงการจะต องอย ภายใต ข อจ าก ด ไม ว จะเป นด านของ เวลา งบประมาณ และทร พยากร การบร หารโครงการ (Project Management) เป นการวางแผนและการบร หาร ทร พยากรใดๆท งต วมน ษย และในเร องของงาน โดยคาดคะเนท ศทางของโครงการ ต งแต ว นเร มต นจนถ งว นเสร จงาน รวมถ งการก าหนดช วงเวลาในการปฏ บ ต งานท จะท า ให งานออกมาม ประส ทธ ภาพ และสามารถท จะประมาณราคาของโครงการได ในการ ก อนสร าง และการพ ฒนาซอฟต แวร การบร หารโครงการม ห วใจส าค ญค อการบร หารความส มพ นธ ระหว าง เวลา ราคาและ ค ณภาพในทร พยากรท ก าหนดเพ อให ได เป าหมายตามต องการ

31 การประมาณต นท น และผลประโยชน ท จะได ร บ จ ดว าเป นข อม ลท ส าค ญอ นหน งในการต ดส นใจของผ บร หารในการท จะเล อก ระบบใหม ให แก องค กร โดยท วไปแล วต นท นท จะเก ดข นในการพ ฒนาระบบจะม อย 2 ส วนด วยก นค อ 1. ต นท นในการพ ฒนาหร อสร างระบบใหม 2. ต นท นจากการด าเน นงานของระบบ เม อระบบได ถ กพ ฒนาแล ว ร อยละ 25 จ ายในช วงข นส ารวจเบ องต น ร อยละ 50 จ ายในข นตอนการออกแบบระบบ การสร างโปรแกรม การทดสอบ และการท างานเอกสารประกอบ ร อยละ 25 ค าใช จ ายในการต ดต งระบบใหม รวมท งกระบวนการในการเปล ยน การด าเน นงานจากระบบเก ามาเป นระบบใหม

32 การประมาณต นท น และผลประโยชน ท จะได ร บ ต นท นจากการด าเน นงานของระบบท ได ถ กพ ฒนาเสร จแล ว ม กจะเป นค าใช จ าย เก ยวก บพน กงานท ปฏ บ ต งานระบบใหม รวมท งค าบ าร งร กษาระบบใหม ให สามารถใช งานได อย างเต มท ตลอดอาย การใช งานท ควรจะเป นของระบบ ซ งต นท นสามารถแบ ง ได เป น 2 ล กษณะค อ 1. ต นท นท จ บต องได (Tangible Costs) ค อต นท นในส วนของการพ ฒนาระบบท สามารถประเม นค าเป นต วเง นได 2. ต นท นท จ บต องไม ได (Intangible Costs) ค อต นท นในส วนของการพ ฒนาท ไม สามารถประเม นค าเป นต วเง นได

33 การประมาณต นท น และผลประโยชน ท จะได ร บ การพ จารณาถ งผลประโยชน ท จะได ร บของโครงการสามารถจ าแนกล กษณะได เป น 2 ประเภท ด งน 1. ผลประโยชน ท จ บต องได (Tangible Benefits) หมายถ งผลตอบแทนท สามารถ ประเม นค าเป นต วเง นได เช น ก าไร 2. ผลประโยชน ท จ บต องไม ได (Intangible Benefits) หร อผลตอบแทนท ไม ใช ต วเง น หมายถ งผลตอบแทนท ไม สามารถว ดค าเป นต วเง นได หร อยากแก การประมาณ ค า เช น การเพ มภาพล กษณะท ด ให แก องค กร

34 สาเหต ส าค ญท ส งผลต อความล มเหลวในโครงการซอฟต แวร 1. ขาดการศ กษาความเป นไปได ท ด พอ 2. ข อก าหนดหร อความต องการต าง ๆ ท รวบรวมมาไม ม ความช ดเจน หร อไม สมบ รณ 3. ขาดการประสานงานท ด ระหว างผ ใช ก บน กว เคราะห ระบบ 4. ผ ใช ไม ยอมร บในระบบ เน องจากระบบไม สามารถปฏ บ ต งานได ตรงตามว ตถ ประสงค ของการใช งานท แท จร ง 5. ระด บผ บร หารไม ม ความช ดเจนในนโยบาย ซ งก อให เก ดการเปล ยนแปลงในความ ต องการตลอดเวลา หร อผ บร หารระด บส งไม สน บสน น

35 แผนภ ม แกนต (Gantt Chart) แผนภ ม แกนต เป นเคร องม อท ใช ในการวางแผน และก าหนดเวลา ในการท างานของโครงการ แต จะ ไม ได แสดงความส มพ นธ ระหว าง งานให เห นได อย างช ดเจน และไม สามารถบอกได ว างานท ปฏ บ ต การ ล าช าจะม ผลกระทบต อโครงการ อย างไร ซ งจะไม เหมาะสมก บ โครงการขนาดใหญ

36 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM) เป นการว เคราะห ข ายงานท ม กน ามาใช ในการบร หารโครงการท ม จ ดเร มต นของ โครงการจนถ งการป ดโครงการท แน นอน ม ส วนงานย อยต าง ๆ ท ม การกระจายโดยม ความส มพ นธ ก นซ งก นและก น *** PERT จะเน นด านเวลา *** CPM จะเน นด านค าใช จ ายของโครงการ

37 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM)

38 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM) ว ตถ ประสงค ของ PERT วางแผนโครงการ (Project Planning) ม การค านวณระยะเวลาการท างาน และแสดงถ ง ก จกรรมแต ละก จกรรมว าควรเร มเม อใด แล วเสร จเม อใด ควบค มโครงการ (Project Control) ควบค มการท างานตามแผนท ได วางไว บร หารทร พยากร (Resource) ทร พยากรต าง ๆ เช น เง นลงท น บ คลากร เคร องม อ อ ปกรณ และอ น ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และใช ประโยชน ได อย างเต มท บร หารโครงการ (Project Management) บางคร งอาจม ความจ าเป นต องเร งการ ด าเน นการเพ อให โครงการเสร จเร วกว าก าหนด ซ งก สามารถท าได ด วยการเร งก จกรรม บางก จกรรมท ต องการ เพ อให โครงการเสร จเร วข น

39 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM)

40 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM)

41 เพ ร ต และซ พ เอ ม (PERT and CPM) 1 = => = 8 2 = => 1+3 = 4 3 = => = 5

42 สายงานว กฤต (Critical Paths) และการเร งโครงการ สายงานว กฤต เป นสายงานท ม ระยะเวลารวมยาวนานท ส ด การเร งโครงการ จ าเป นต องม การควบค มก จกรรมในสายงาน ว กฤตให เป นไปตามท ได วางแผน ไว และถ าหากม ความต องการเร ง โครงการให เสร จเร วข น ก สามารถ ท าได ด วยการเร งก จกรรมภายใน สายงานว กฤต

43 สายงานว กฤต (Critical Paths) และการเร งโครงการ

44 ค าถามท ายบท 1. ป จจ ยหร อแรงผล กด นท ส งผลต อความต องการเพ อพ ฒนาระบบใหม ประกอบด วย ป จจ ยใดบ าง จงอธ บาย 2. ในการศ กษาความเป นไปได ของโครงการ สามารถท าการศ กษาทางด านใดบ าง จงอธ บาย 3. ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศ เหต ใดจ งจ าเป นต องบร หารโครงการ 4. แผนภ ม แกนต (Gantt Chart) ค ออะไร น าไปใช ประโยชน ทางด านใด

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร plan20@doae.go.th, plan0303@hotmail.com ว นท 3 ก

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา โรงเร ยนเซนต หล ยส ต งอย เลขท 128 ถนนศ ภก จ ต าบลหน าเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ด ฉะเช งเทรา เป น 1 ใน 14 สถาบ นของเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย เร มด าเน น

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information