หล กส ตร Microsoft Project 2010

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตร Microsoft Project 2010"

Transcription

1 1 P a g e หล กส ตร Microsoft Project 2010 ระยะเวลาในการอบรม: >>> 3 Days (18 ช วโมง) Time: 09:00 16:00 หล กการและเหต ผล: >>> หากค ณเป นผ ท ม หน าท เก ยวข องก บการวางแผนงานหร อเป นผ จ ดการโครงการ และต องการท จะ ให แผนงานท วางไว น นบรรล เป าหมายในเวลาท ต องการ พร อมท งสามารถท จะต ดตามความค บหน าได ตลอดเวลา ค ณควรท จะต องเร ยนร การใช โปรแกรม Microsoft Project เป นอย างย ง เพราะโปรแกรม Microsoft Project น น เป นเคร องม อท ถ กออกแบบมาโดยเฉพาะส าหร บการวางแผนงาน บร หาร และต ดตามงาน โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลาย โครงการพร อมก น ค ณสามารถสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต าง ๆ น นจะเสร จเม อใด หร อต องการเท ยบระหว าง แผนงานท วางแผนไว ก บท เก ดข นจร งว าแตกต างก นอย างไร และสามารถท จะด รายงานของค าใช จ ายเท าใดท เก ดข นได เพ อด ว าเก นก บงบประมาณท วางแผนไว หร อไม อ กท งย งสามารถร ได อย างท นท ว างานใดเป นงานท ว กฤต ท จะม ผลกระทบต อว นเสร จของโครงการ ฯลฯ หลายคนอาจจะเคยใช Microsoft Project แค เพ ยงการสร าง Gantt Chart เพ อให โปรแกรมแสดงว างานน นจะเสร จแค ว นไหนเท าน น ซ งถ อว าเป นการใช ความสามารถของ โปรแกรมแบบพ นฐานเท าน นเอง ในการใช โปรแกรม Microsoft Project น นหากค ณไม ม ความเข าใจการท างาน ของโปรแกรมอย างถ กต องแล ว ค ณจะร ส กว าโปรแกรมน ใช งานยากแต ในความเป นจร งแล วใช ไม ยากอย างท ค ด ล กษณะว ชา เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เข าใจการท างานของโปแรกรม Microsoft Project อย างถ กต อง สามารถท จะวางแผนงานเร มต งแต การก าหนดว นเร มต นของโครงการ การก าหนดว นหย ด ต างๆ เพ อให ว นเสร จคานวณได อย างถ กต อง เข าใจในการป อน Task, Resource ต างๆ และก าหนดความส มพ นธ ระหว าง Task และ Resource ได อย างถ กต อง สามารถต ดตามและ Update ความค บหน าของโครงการในล กษณะต างๆ

2 2 P a g e สามารถเปร ยบเท ยบก บแผนงาน ต นฉบ บ และแผนงานจร ง สามารถท จะออกรายงานต างๆ ของโครงการได ตามความต องการ สามารถท จะปร บแต ง หร อค นหาข อม ลต างๆ ในโครงการได อย างรวดเร ว ระยะเวลา จานวน 3 ว น ระหว างว นท... เวลา น. รายละเอ ยดหล กส ตร: >>> ว นท 1 ของการอบรม เน นความเข าใจในการใช งานโปรแกรม การสร างงาน การวางแผนการเช อมต อของงาน และการก าหนดทร พยากร (คน,อ ปกรณ ) ให แต ละงานอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให โครงงานเสร จเร วท ส ด ภายใต เง อนไขต างๆ ความร พ นฐานในการจ ดการโครงการ (Project Management) โครงการ (Project) การจ ดการโครงการ (Project Management) ผ ม ส วนได ส วนเส ยของโครงการ (Stakeholder) ความท าทายในการจ ดการโครงการ วงจรช ว ตของโครงการ (Project Life Cycle) เร มโครงการใหม ส งท ต องค าน งในการวางแผนโครงการ ส งท ต องส งมอบ (Deliverable) ก าหนดงาน (Task) ก าหนดเวลา (Time Limit) ก าหนดทร พยากร (Resource)

3 3 P a g e ก าหนดความส มพ นธ ของงาน (Dependency) เป ดไฟล โครงการ การเป ด/ป ดแถบเคร องม อ ก าหนดข อม ลเบ องต นลงในไฟล ก าหนดว นท เร มโครงการ การก าหนดปฏ ท นให ตรงก บบร ษ ทและว นหย ดราชการ ก าหนดงาน (Task) ท ต องท า การเพ มงานใหม เม อเจอว นหย ด งานจะขยายอ ตโนม ต การแทรกงานใหม ใส งานย อย (Sub Task) การก อปป งาน การลบงาน ว ธ การด งานหล กและงานย อยอย างเป นระเบ ยบ เซฟไฟล (Save) เป ดไฟล (Open) กล บมาท างานต อ เทคน คเซฟไฟล เพ อใช ก บร นเก า Microsoft Project ต งรห สผ านป องก นไฟล งาน (Task) เทคน คการท างานให แพลนไม น ง การระดมสมอง (Brain Strom) เพ อให ได งานท งหมด Gantt Chart ค ออะไร ก าหนดงานแบบซ าๆ ก น (Recurring Task) โน ตย อเผ อล มไว ท งานน นเลย ปร บเวลาใน Gantt Chart ให เหมาะสมก บโครงการ ปร บร ปแบบแสดงเวลา (Timescale) ความส มพ นธ ของงาน (Dependency) ความส มพ นธ ของงาน

4 4 P a g e ชน ดของความส มพ นธ ของงาน Lead Time และ Lag Time ก าหนดความส มพ นธ ของงานโดยการแดรกเมาส ก าหนดความส มพ นธ ของงานโดยการกรอกล าด บก อนหน า (Predecessor) การก าหนดความส มพ นธ อย างละเอ ยด ตารางต วอย างความส มพ นธ ของงานแบบต างๆ หน าต างแสดงป ญหาของการก าหนดความส มพ นธ การยกเล กความส มพ นธ ของงาน ก าหนดจ ดแสดงระด บข นความส าเร จโครงการ (Mile Stone) ความแตกต างของงานท ม ก าหนดเวลาท แน นอนก บงานท เล อนเวลาได กาหนดทร พยากร (Resource) และต นท น ทร พยากร (Resource) ค ออะไร การสร างรายการของทร พยากร การก าหนดเจ าหน าท และแรงงาน การก าหนดเคร องจ กรโครงเร อนและส งต างๆ ท ม ค าเส อม การก าหนดว ตถ ด บ การก าหนดช วงเวลาว างของเคร องจ กร โรงเร อน และคนงานอย างละเอ ยด การน าทร พยากรมาก าหนดให ก บงาน (Task) ก าหนดความหน กเบา (%) ในการใช ทร งพยากร ตรวจสอบเปอร เซ นต การใช งานของทร พยากรแต ละชน ด ว นท 2 ของการอบรม เน นการคานวณค าใช จ าย การบร หารต นท นให ประหย ดท ส ดภายในระยะเวลาท ต องการ ด วยเทคน คการปร บ แผนงานแบบต างๆ พร อมท งแสดงรายงานสร ปต นท นเบ องต นและรายงานต างๆ เพ อใช ในการดาเน นโครงการ การด รายละเอ ยดค าใช จ ายและการส งพ มพ จาก Microsoft Project

5 5 P a g e การว เคราะห การเง นของโครงการด วยแนวค ดม ลค าท ท าได จร ง (Earned Value) ข นตอนส การว เคราะห การเง นด วย Microsoft Project 2007 ข นท 1 ก าหนด Baseline ก อนการบ นท กความก าวหน าของโครงการ ข นท 2 บ นท กความก าวหน าของโครงการ ข นท 3 ก าหนด Status Date ให ถ กต องในตอนประเม น ข นท 4 แสดงต วเลขทางการเง นใน Microsoft Project ข นท 5 จ ดท ารายงานทางการเง นใน Excel การสร างแผนภ ม ของ Earned Value การสร างแผนภ มใน Excel ว เคราะห ข อม ลใน Excel ด วย PivotTable ปร บหน าตาของแผน การปร บให หน าต างสามารถแสดงโครงการได ท งโครงการ (Zoom) ปร บร ปแบบอย างรวดเร ว Gantt Chart Wizard การปร บเปล ยนหน าตาของแท งแผนภ ม การแสดงแผนในร ปแบบ Calendar การแสดงแผนในร ปแบบ Network Diagram น า Microsoft Project ไปใช ในโปรแกรมอ นๆ เช น PowerPoint ก อปป ข อม ลจากโปรแกรมอ นๆ มาแสดงร วมในแผ นของ Microsoft Project จ ดทารายงานและการพ มพ รายงาน การแสดงรายงานประเภทด ในจอภาพอย างเด ยว (Visual Reports) การแสดงรายงานแบบพร อมพ มพ ออกทางเคร องพ มพ (Reports) การพ มพ แผนงานของค ณออกมาทางพร นเตอร การจ ดทาโครงการหลายๆ โครงการท เก ยวข องก น การรวมแผนโครงการเข าไว ด วยก น

6 6 P a g e การแทรกโครงการเล กเข าไปในโครงการใหญ การก าหนดความส มพ นธ ระหว างโครงการ การใช ทร พยากรร วมก นระหว างโครงการ ว นท 3 ของการอบรม เน นการแก ป ญหาระหว างดาเน นโครงการ การต ดตามโครงการท งด านงานและต นท น ท อาจจะเก ดการ เปล ยนแปลง เพ อใช เทคน คบร หารจ ดการต างๆ ให โครงการเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด เทคน คการปร บแผนโครงการให ม กาหนดเสร จในเวลาท งานว กฤต (Critical Task) การแสดงเส นทางว กฤต (Critical Path) เทคน คการวางแผนให ท นก าหนดเวลา ว ธ ท 1 ลดเวลาของการท างานในเส นทางว กฤต ว ธ ท 2 การปร บความส มพ นธ ของงาน (Adjusting Dependencies) ว ธ ท 3 แบ งงานใหญ ให เป นงานย อยๆ (Splitting a task) ว ธ ท 4 การเปล ยนงานให เป นข นบ นได (Laddering) ว ธ ท 5 ลดขอบเขตของโครงการ (Reduce Requirement) ท งท าย ในระหว างการดาเน นงาน หากงานบางงานล าช า ควรยอมให เล อนงานท ไม อย บน เส นทางว กฤต แก ป ญหาทร พยากรไม พอ ค นหาจ ดท ม ป ญหาใช ทร พยากรเก น ด ป ญหาทร พยากรท ใช งานเก น 100% (Resource Sheet) ด ป ญหาทร พยากรแบบแผนภ ม (Resource Graph) เป ดด ทร พยากรก บแกนต ชาร ตพร อมๆ ก น

7 7 P a g e การปร บเปล ยนการก าหนดชน ดทร พยากร (Changing Resource Allocations) ท าโอท การเพ ม/ลดคนงาน และการปร บเวลาท างานใหม การท าโอท การเพ มและลดคนงาน (Part Time) ปร บร ปแบบการใช ทร พยากร (Contouring Resources) ท าให ใช ทร พยากรไม เก น 100% โดยอ ตโนม ต (Leveling Resource Workloads) ต ดตามความค บหน าของโครงการ ว ธ ต างๆ ในการบ นท กความก าวหน าของโครงการ การบ นท กความก าวหน าของงานแต ละงาน การบ นท กความก าวหน าของการใช ทร พยากร การใช เส นต ดตามความก าวหน า (Progress Lines) เป ดเส นต ดตามความก าวหน า การลบ Progress Lines เปร ยบเท ยบระหว างแผน (Baseline) ก บท าจร ง (Actual) ก าหนดให ม Baseline สร ปสถ ต ความก าวหน าของโครงการ ก าหนด Interim Plan การก าหนด Interim การน า Interim มาใช

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ

การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ การเข ยนโครงการ และ การบร หารโครงการ ความยากในการพ ฒนาซอฟต แวร ผ ใช ไม ทราบว าตนเองต องการอะไรก นแน ผ พ ฒนาต องข ดค ยความต องการของผ ใช ออกมา และเร ยบเร ยงให ช ดเจน ความเปล ยนแปลงในด านเทคโนโลย เช น ฮาร

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17 สารบ ญ หน า บทท 1มาร จ ก Microsoft Project ก นเถอะ 1 การใช เคร องม อในการจ ดการโปรเจ กต 2 พ ฒนาส วนต างๆของโครงการ 3 ค าจ าก ดความของงานของโครงการ 3 การช ให เห นหล กไมล ของโครงการ 4 การประเม นถ งทร พยากรของโครงการ

More information

3.5 เมน บร หารโครงการ

3.5 เมน บร หารโครงการ 3.5 เมน บร หารโครงการ เน อหาประกอบด วย 3.5.1 กล มผ ใช งานเมน น 3.5.2 การค นหาโครงการ และอธ บายตารางแสดงผลการค นหา บร หารโครงการ 3.5.3 การบร หารโครงการ ส าหร บเจ าของโครงการ 3.5.3.1 การขออน ม ต โครงการย

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 ความส าค ญของการจ ดการโครงการ โครงการ (Project) หมายถ ง กล มงานหร อก จกรรมท ม ความต อเน องและม ความส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource - สร ปข นตอนการท างาน - สร ปข นตอนการท างาน 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project a. Project Start Date / Project Finish Date b. ก าหนดว นเร มต น หร อ ว นส นส ดโครงการ c. ก าหนดปฏ ท น o ถ าไม ม ปฏ ท นตามท

More information

Project 2003 Handout 1

Project 2003 Handout 1 Project 2003 Handout 1 Microsoft Project 2003 ว ทยากร ส นทนา น นทข น E-mail : nantakhun@hotmail.com เก ยวก บโครงการ 2 โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท าข น โดยแต ละ ก จกรรมจะม

More information

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร plan20@doae.go.th, plan0303@hotmail.com ว นท 3 ก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information