ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555"

Transcription

1

2 ค าน า มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การจ ดการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค ให ม ค ณภาพ รวมท งม กลไกในการสน บสน นการด าเน นงานว จ ยให บรรล เป าหมายเพ อตอบสนองก บนโยบายและ ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต รวมท งสอดคล องก บ (ร าง) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ซ งสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ม แผนย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 สร างงานว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร ให ม ความเป นเล ศในระด บสากล โดยม เป าประสงค ในการเพ มปร มาณและค ณภาพของผลงานว จ ยในระด บสากล และสร างความเป นเลศของ กล มงานว จ ยด านครอบคร วและพฤต กรรมการท างานเพ อให สามารถช น าส งคม ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ได ก าหนดแผนการด าเน นงานและก จกรรมด านสร าง งานว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร ให สอดคล องก บแนวทางปฏ บ ต ในแผนย ทธศาสตร ของสถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร และของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ โดยม การจ ดสรรทร พยากรการเง น ได แก ท นเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ส าหร บคณาจารย และบ คลากร ท งประเภทโครงการเด ยว และโครงการช ด สน บสน นการเสนอโครงการว จ ยเพ อขอร บท นจากแหล งท นต างๆ ได แก โครงการว จ ย งบประมาณเง นรายได โครงการว จ ยงบประมาณแผ นด น และโครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอก รวมท งม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย โดยการจ ดท าวารสารสถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร เพ อรองร บการต พ มพ ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ การจ ดท าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร น ได รวบรวมหล กเกณฑ เง อนไข และ แบบฟอร มต างๆ ท สอดคล องก บฝ ายว จ ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อน าไปส การพ ฒนา กระบวนการบร หารจ ดการงานด านว จ ยได อย างม ประส ทธ ภาพ และม การต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ และตรวจสอบได ซ งเป นส วนหน งในการเสร มสร างความแข งแกร งของการ ด าเน นงานด านการว จ ย และเสร มสร างระบบและกลไกในการบร หารงานว จ ยเพ อให บรรล เป าหมายตาม แผนย ทธศาสตร ของสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ฝ ายว จ ยจ งหว งเป นอย างย งว าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ฉบ บน จะเป น ประโยชน ต อคณาจารย บ คลากร และผ เก ยวข อง ท งน หากม ข อผ ดพลาดประการใด ฝ ายว จ ยต องขอ อภ ยมา ณ ท น ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

3 สารบ ญ เร อง หน า ปฏ ท นการด าเน นงานฝ ายว จ ย 1 ข นตอนการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 2 โครงการว จ ยประเภทโครงการเด ยว 3 ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ด) 4 แบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ด) 9 โครงการว จ ยประเภทโครงการช ด 12 ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ช) 13 แบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ช) 18 การขออน ม ต ด าเน นโครงการว จ ยท นเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 21 การขออน ม ต เบ กเง นอ ดหน นว จ ย 27 แบบฟอร ม บ นท กข อความ การด าเน นโครงการว จ ยท ได ร บท น/รายงานความก าวหน า/ 29 รายงานฉบ บสมบ รณ แบบรายงานความก าวหน า (โครงการเด ยว) 32 แบบรายงานความก าวหน า (โครงการช ด) 37 การส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ และการขออน ม ต เบ กเง น 42 การอน ม ต ขยายเวลาการด าเน นโครงการว จ ย 47 การขอจดทร พย ส นทางป ญญา 59 การแจ งข อม ลล ขส ทธ 53 ค าขอร บส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร 63 การขออน ม ต เบ กเง นสน บสน นการน าผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน 66 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 67 บ นท กข อความ 69 แบบฟอร มหน งส อร บรองการใช ประโยชน ของผลงานว จ ย 71 การขอใบอน ญาตการท าว จ ยท ท าในมน ษย 73 ภาคผนวก 87 ประกาศสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร เร อง การขอร บท นสน บสน นโครงการว จ ย 88 ต วอย างการขอใบอน ญาตการท าว จ ยในมน ษย 90 ต วอย างหน งส อร บรองการใช ประโยชน ของผลงานว จ ย 92 จรรยาบรรณน กว จ ยแห งชาต 97 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เร อง การขอร บเง นอ ดหน นว จ ย 103 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เร อง การร บและจ ายเง นอ ดหน นว จ ย 105 ระเบ ยบสภาว จ ยแห งชาต ว าด วยการอน ญาตให น กว จ ยชาวต างประเทศ 110 เข ามาท าว จ ยในประเทศ พ.ศ ข อปฏ บ ต ส าหร บน กว จ ยไทยและหร อหน วยงานไทย 117 คณะกรรมการว จ ยสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 120

4 - 1 - ปฏ ท นการด าเน นงานฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ก จกรรม ประกาศการขอร บท นว จ ย เง นรายได สถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร ส าหร บ คณาจารย และบ คลากร รอบท 1 การอน ม ต ด าเน น โครงการว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร รอบท 1 ประกาศการขอร บท นว จ ย เง นรายได สถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร ส าหร บ คณาจารย และบ คลากร รอบท 2 การอน ม ต ด าเน น โครงการว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร รอบท 1 จ ดท าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร จ ดท าวารสารพฤต กรรม ศาสตร ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม จ ดท าวารสารพฤต กรรม ศาสตร ฉบ บท 1 เด อนมกราคม ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. สถาบ นย ทธศาสตร ทางป ญญา แจ งก าหนดการการขออน ม ต การด าเน นงานโครงการว จ ย การจ ดส งร างส ญญาร บท นว จ ย และข อเสนอโครงการว จ ย เพ อพ จารณาอน ม ต จ านวน 2 รอบ ด งน น รอบท 1 ภายในว นท 30 พฤศจ กายน รอบท 2 ภายในว นท 30 เมษายน (ไม สามารถขยายเวลาการจ ดส งได )

5 - 2 - ข นตอนการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ประกาศการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ผ ขอร บท นส งข อเสนอโครงการว จ ยตามแบบ ว-1ด หร อ ว-1ช มาย งฝ ายว จ ย ฝ ายว จ ยตรวจสอบค ณสมบ ต ตามเง อนไขท นฯ แต งต งคณะกรรมการพ จารณาข อเสนอโครงการว จ ย ฝ ายว จ ย ส งผลการประเม นจากคณะกรรมการให ผ ขอร บท นทราบ เห นชอบ ม ข อสงส ย ผ ขอร บท นปร บแก ข อเสนอโครงการว จ ยตามข อเสนอแนะ ผ ขอร บท นให ข อม ลเพ มเต ม ผ านการพ จารณา ผ านการพ จารณา ไม ผ านการพ จารณา ฝ ายว จ ยน าข อเสนอโครงการว จ ยท ผ านการพ จารณาเสนอต อคณะกรรมการบร หารการว จ ย คณะกรรมการพ จารณาข อเสนอโครงการว จ ยและงบประมาณในภาพรวม ผ านการพ จารณา ไม ผ านการพ จารณา ฝ ายว จ ยแจ งผ ขอร บท นทราบ และด าเน นการขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ (แบบฟอร มข อ 5) ผ ได ร บท นให ข อม ลเพ อจ ดท าส ญญาต อไป ผ ได ร บท นขออน ม ต เบ กเง นอ ดหน นว จ ย และส งรายงานความก าวหน าท ก 6 เด อน (แบบฟอร มข อ 6) ผ ได ร บท นส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ (แบบฟอร มข อ 7) ผ ได ร บท นรายงานผลงานต พ มพ (แบบฟอร มข อ 8) และ/หร อรายงานการน าเสนอผลงานว จ ย (แบบฟอร มข อ 9) ให สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ทราบและเก บข อม ลต อไป เสร จส นโครงการ

6 - 3 - ประเภทโครงการเด ยว 1. ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) 2. แบบฟอร มการขอร บท น (แบบ ว-1ด)

7 - 4 - สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) แบบ ว-1ด หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บโครงการว จ ย (research project) ประกอบการ เสนอของบประมาณประจ าป ตามมต คณะร ฐมนตร ของหน วยงานภาคร ฐระด บกรมหร อ เท ยบเท า ซ งสามารถใช เป นแบบในการจ ดท าข อเสนอการว จ ย ท งในร ปแบบโครงการว จ ยอ สระ หร อโครงการว จ ยท อย ภายใต แผนงานว จ ย ช อโครงการว จ ย : ระบ ช อโครงการว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ กรณ เป นโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย ให ระบ ช อแผนงานว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ รายละเอ ยดโครงการว จ ย ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วน ก : ล กษณะโครงการว จ ย - ระบ โครงการว จ ยเป นโครงการว จ ยใหม หร อเป นโครงการว จ ยต อเน อง (ป ท 2 เป นต นไป) กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องต องระบ จ านวนระยะเวลาท ทาการว จ ยท งหมด และป งบประมาณท เสนอ ขอว าเป นป ท เท าใด พร อมท งระบ รห สโครงการว จ ยด วย I ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) รอรายละเอ ยดจากสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฎาคม 2554 II ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) ซ งประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบ ความสอดคล องมากท ส ดเพ ยง 1 ย ทธศาสตร และระบ กลย ทธ การว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในย ทธศาสตร น น ๆ พร อมท งระบ แผน งานว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในกลย ทธ การว จ ยน น ๆ III ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บกล มเร องเร งด วน ซ งประกอบด วย 15 กล มเร อง IV ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายร ฐบาล หมายเหต : หากโครงการว จ ยไม สอดคล องตามข อ I, II, III และ IV ก ไม ต องระบ ความสอดคล อง ส วน ข : องค ประกอบในการจ ดท าโครงการว จ ย (research project) 1. ระบ ช อผ ร บผ ดชอบ หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน นในระด บกล ม/กอง/สาน ก/กรม/ กระทรวง หร อภาคว ชา/คณะ/มหาว ทยาล ย/กระทรวง พร อมท งสถานท อย หมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) พร อมท งระบ ช อหน วยงานอ น ๆ ท ร วมด าเน นการว จ ย และอธ บาย ถ งล กษณะและส ดส วนของงานท แต ละหน วยงานม ส วนร วมด งกล าว (ถ าม ) รวมท งระบ ช อห วหน า โครงการว จ ย ท ปร กษาโครงการว จ ย ผ ร วมงานว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ บทบาทในการทาการ ว จ ย พร อมท งระบ ส ดส วนท ทางาน ว จ ย (%) ของผ ว จ ยในโครงการว จ ยน แต ละคนด วย

8 ระบ ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) เพ ยง 1 ประเภท ค อ 2.1 การว จ ยพ นฐาน (basic research) 2.2 การว จ ยประย กต (applied research) 2.3 การพ ฒนาทดลอง (experimental development) 3. ระบ สาขาว ชาการและกล มว ชาของสภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 4) 4. ระบ ค าส าค ญ (keywords) ท ม ความส าค ญต อช อเร องหร อเน อหาของเร องท ท าการว จ ย ท ง ภาษาไทยและภาษาต างประเทศให ครบถ วน ท งน เพ อประโยชน ในการนาไปใช ในการ เล อกหร อค นหา เอกสารท ม ช อเร องประเภทเด ยวก นก บเร องท ท าการว จ ยได 5. แสดงให เห นถ งความส าค ญท จ าเป นต องท าการว จ ยเร องน 6. ระบ ว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยอย างช ดเจนและเร ยงตามลาด บความสาค ญเป นข อ ๆ โดยเช อมโยงก บความส าค ญและท มาของป ญหาท ท าการว จ ย 7. ระบ ขอบเขตของการว จ ยในเช งปร มาณ/เช งค ณภาพ ท เช อมโยงก บป ญหาท ทาการว จ ยแต ไม สามารถก าหนดโดยตรงในช อโครงการว จ ยและว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยได 8. แสดงทฤษฎ ท เก ยวข อง สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ด โดยแสวงหาเหต ผลท น าจะเป นไปได จากทฤษฎ ท เก ยวข องก บเร องท ท าการว จ ย แล วนามาส งเคราะห เป น สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย 9. กาหนดป ญหาให ช ดเจนท งในด านการเก ดความร นแรง การกระจายต วของป ญหา หร อ ด าน อ น ๆ ให เข าถ งข อเท จจร งของป ญหาอย างแท จร ง ด วยการทบทวนเอกสารท เก ยวข อง (reviewed literature) ตรวจสอบสถ ต สอบถามความค ดเห นจากบ คคลท เก ยวข อง และแสวงหาเหต ผลท น าจะ เป นไปได จากทฤษฎ /สมม ต ฐานในสาขาว ชาการท เก ยวข อง 10. ระบ เอกสารท ใช อ างอ ง (reference) ของโครงการว จ ยตามระบบสากล 11. แสดงความคาดหมายศ กยภาพและว ธ การหร อแนวทางท จะน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ด งต อไปน 11.1 แก ป ญหาในการด าเน นงานของหน วยงานท ท าการว จ ย 11.2 เป นองค ความร ในการว จ ยต อไป 11.3 บร การความร แก ประชาชน 11.4 บร การความร แก ภาคธ รก จ 11.5 น าไปส การผล ตเช งพาณ ชย 11.6 เพ มประส ทธ ภาพในการผล ต 11.7 เป นประโยชน ต อประชากรกล มเป าหมาย 11.8 อ น ๆ (ระบ ) และระบ ช อหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชนท จะนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน 12 แสดงแผนการถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย หร อส งเสร มและสน บสน น การว จ ยและพ ฒนาข นต อไป หร อการบร หารงานในหน วยงานท เก ยวข อง โดยระบ กล มเป าหมาย ว ธ การ ถ ายทอด ระยะเวลา สถานท ฯลฯ ให ช ดเจน และควรเสนอขอ งบประมาณในส วนน ด วย

9 อธ บายข นตอนว ธ การท าการว จ ย อาท การเก บข อม ล การก าหนดพ นท ประชากรต วอย าง การส มต วอย าง ข นตอนและว ธ การในการว เคราะห ข อม ล ฯลฯ รวมท งระบ สถานท ท จะใช เป นท ท าการ ว จ ย/เก บข อม ลให ครบถ วนและช ดเจน เพ อประโยชน ในการเสนอของบประมาณ 14 ระบ ระยะเวลาท ทาการว จ ย ต งแต เร มต นถ งส นส ดโครงการว จ ย โดยระบ เด อน ป ท เร มต น ถ งเด อน ป ท ส นส ดการว จ ย โดยระบ ด วยว าป ท เสนอขอเป นป ท เท าใดของโครงการว จ ยน รวมท งระบ ข นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเน นงาน (Gantt chart) โดยละเอ ยดภายในป งบประมาณ (1 ต ลาคมของป น น - 30 ก นยายน ของป ถ ดไป) ในกรณ ท เป นโครงการว จ ยท เสนอของบประมาณเพ อทา การว จ ยมากกว า 1 ป ให แจ งแผนการด าเน นงานในป ต อ ๆ ไปโดยส งเขปด วย 15 ระบ รายละเอ ยดค ณล กษณะและความจ าเป นของอ ปกรณ ท เป นป จจ ยท เอ อต อการว จ ย (อ ปกรณ การว จ ย โครงสร างพ นฐาน ฯลฯ) ท ต องการเพ มเต ม รวมท งอ ปกรณ ท ต องขอเช า หร อขอย ม จากหน วยงานอ นเพ อการว จ ยน 16 ระบ งบประมาณของโครงการว จ ย 16.1 แสดงรายละเอ ยดงบประมาณการว จ ยเฉพาะป ท เสนอขอ โดยจาแนกตามงบ ประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 5) 16.2 กรณ ท เป นโครงการว จ ยท ม ระยะเวลาดาเน นการว จ ยมากกว า 1 ป โปรดระบ รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ยท จะเสนอขอในป ต อ ๆ ไป แต ละป ตลอดการว จ ย โดยจ าแนกตามงบ ประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 8) 16.3 กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บอน ม ต ให ท าการว จ ยแล ว ให ระบ งบประมาณ ท ได ร บการจ ดสรรในแต ละป ท กป ท ผ านมา 17 แสดงข อม ลหร ออธ บายถ งผลผล ต (output) ท ได จากงานว จ ยในแต ละป ตลอดการว จ ย โดย สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยและน าไปส การประย กต ใช ความค มค าของงบประมาณท จะ ใช ท าการว จ ย ซ งจะนาไปส ผลสาเร จท เป นผลล พธ (outcome) ได โดยระบ ประเภทของผลส าเร จของ งานว จ ยเป นอ กษรย อ ซ งจาแนกเป น 3 ประเภท ด งน 1. ระบ P หมายถ ง ผลส าเร จเบ องต น (preliminary results) ซ งม ล กษณะ ด งน 1.1 ผลส าเร จท เป นองค ความร หร อร ปแบบ หร อว ธ การท จะนาไปส การว จ ยใน ระยะต อไป 1.2 ผลส าเร จท เป นของใหม และม ความแตกต างจากท เคยม มาแล ว 1.3 ผลส าเร จท อาจจะถ กนาไปต อยอดการว จ ยได 2. ระบ I หมายถ ง ผลส าเร จก งกลาง (intermediate results) ซ งม ล กษณะ ด งน 2.1 เป นผลส าเร จท ต อยอดมาจากผลส าเร จเบ องต นในระยะต อมา 2.2 เป นผลส าเร จท ม ความเช อมโยงอย างใดอย างหน งก บผลส าเร จเบ องต น 2.3 เป นผลส าเร จท จะก าวไปส ผลส าเร จระยะส ดท ายของงานว จ ย 3. ระบ G หมายถ ง ผลส าเร จตามเป าประสงค (goal results) ซ งม ล กษณะ ด งน 3.1 เป นผลส าเร จท ต อยอดมาจากผลส าเร จก งกลางในระยะต อมา 3.2 ผลส าเร จตามเป าประสงค น จะต องแสดงศ กยภาพท จะก อให เก ดผลกระทบ 3.3 ผลส าเร จตามเป าประสงค ท ม ศ กยภาพ และม แนวทางในการทาให เก ด ผลกระทบส ง ย อมม น าหน กการพ จารณาโครงการว จ ยส ง

10 - 7 - ต วอย างเช น กรณ ว จ ยการปร บปร งพ นธ มะม วงเพ อการส งออก เน องจากมะม วงท ส งออกม ค ณภาพด แต เม อส งออกไปต างประเทศม ป ญหาเร องมะม วงเน าเส ยง าย ส งผลกระทบต อการส งออก ด งน น จ งต อง ว จ ยเพ อแก ป ญหาด งกล าว โดยอาจจาแนกผลส าเร จของงานว จ ยท คาดว าจะได ร บ ด งน 1. การว จ ยระยะแรกได ค นพบย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ ย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จเบ องต น (P) 2. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาในระยะต อมา โดยว จ ยในรายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค ม ล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ รายละเอ ยดต าแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะเปล อกแข ง ของมะม วง ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลส าเร จก งกลาง (I) 3. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาระยะต อมาจนได มะม วงพ นธ เปล อกแข ง ซ งแสดงผลกระทบท คาดว าจะ เก ดข น ค อท าให เก ดม ลค าเพ มของมะม วงเพ อการส งออก - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ มะม วงพ นธ เปล อกแข งท แสดงม ลค าเพ มเพ อการส งออก ผลส าเร จ ของงานว จ ยระยะน เป นผลส าเร จตามเป าประสงค (G) หมายเหต : 1. โครงการว จ ยอาจจะศ กษาเพ ยงข อ 1 หร อ 1+2 หร อ ก ได ข นอย ก บว ตถ ประสงค หล กของ แผนงานว จ ย หร อว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยท กาหนดไว 2. แต ละผลส าเร จท ได อาจด าเน นการเสร จส นภายในป เด ยวก นหร อมากกว า 1 ป ก ได กรณ มากกว า 1 ป ให ระบ ผลส าเร จท คาดว าจะได ร บในแต ละป ให ช ดเจน 18 โครงการว จ ยต อเน องป ท 2 ข นไป 18.1 ห วหน าโครงการว จ ยต องร บรองว าโครงการว จ ยได ร บการจ ดสรรงบประมาณใน ป งบประมาณท ผ านมาจร ง โดยระบ เป นข อความ พร อมลายม อช อกาก บอย างช ดเจน 18.2 ระบ ว าโครงการว จ ยน อย ในระหว างการเสนอของบประมาณการว จ ยจากแหล ง เง นท นอ นหร อไม หร อเป นการว จ ยต อยอดจากการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 ต องรายงานความก าวหน าของโครงการว จ ย (แบบ ต-1ช/ด) 19 ค าช แจงอ น ๆ ควรม การแสดงเอกสาร หล กฐาน ค าร บรอง ค าย นยอม อาท โครงการ พระราชด าร จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย จรรยาบรรณการใช ส ตว ฯลฯ หร อรายละเอ ยดอ นท จะเป น ประโยชน และช ให เห นถ งค ณค าของโครงการว จ ยมากย งข น 20 ลงช อห วหน าโครงการว จ ย พร อมลายม อช อ และว น เด อน ป ส วน ค : ประว ต คณะผ ว จ ย 1. ระบ ช อ (พร อมค าน าหน าช อ เช น นาย นางสาว นาง ยศ เป นต น) และนามสก ล ท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ

11 ระบ เลขหมายบ ตรประจาต วประชาชน 3. ระบ ต าแหน งบร หาร/ว ชาการ ท เป นป จจ บ น 4. ระบ หน วยงานท ส งก ด และสถานท อย ท ต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 5. ระบ ประว ต การศ กษา 6. ระบ สาขาว ชาการท ม ความชานาญพ เศษ ซ งอาจแตกต างจากว ฒ การศ กษาก ได 7. ระบ ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ อาท สถานภาพในการท าการว จ ยว าเป นผ อ านวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย เป นต น 7.1 ระบ ช อแผนงานว จ ยในฐานะผ อ านวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย 7.2 ระบ ช อโครงการว จ ยในฐานะท เป นห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย 7.3 ระบ ช องานว จ ยท ท าเสร จแล ว : ระบ ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร สถานภาพในการท าการว จ ย และแหล งท น (อาจมากกว า 1 เร อง) 7.4 งานว จ ยท กาล งท า : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการท าการ ว จ ยว าได ท าการว จ ยเสร จแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานว จ ยม ได ทาการว จ ยเอง แต เป นการจ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ด โดยระบ รายละเอ ยดตามแบบฟอร มท ก าหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อกาหนด (terms of reference-tor) การจ ด จ างท าการว จ ยด วย 2. กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และ น กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดท าโครงการว จ ยประกอบการเสนอขอ งบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละห วข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการ ประเม นผล 4. กรณ โครงการว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จานวน 1 ช ด

12 - 9 - ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ด แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร ช อโครงการว จ ย (ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ช อแผนงานว จ ย (ภาษาไทย) (กรณ เป นโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ส วน ก : ล กษณะโครงการว จ ย ส วน ข : โครงการว จ ยใหม (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2554) โครงการว จ ยต อเน องระยะเวลา.ป ป น เป นป ท... รห สโครงการว จ ย..... I ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตาม แผน พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) II ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของ ชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) (กร ณาระบ ความสอดคล องเพ ยง 1 ย ทธศาสตร 1 กลย ทธ และ 1 แผนงานว จ ย ท ม ความสอดคล องมากท ส ด โดย โปรดด รายละเอ ยดในผนวก 2) III ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บกล มเร องเร งด วน (โปรดด รายละเอ ยดในผนวก 3) IV ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายร ฐบาล องค ประกอบในการจ ดท าโครงการว จ ย 1. ผ ร บผ ดชอบ [คณะผ ว จ ย บทบาทของน กว จ ยแต ละคนในการท าว จ ย และส ดส วนท ท า การว จ ย (%)] และหน วยงาน ประกอบด วย หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน น 2. ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) 3. สาขาว ชาการและกล มว ชาท ท าการว จ ย (ผนวก 4) 4. ค าส าค ญ (keywords) ของโครงการว จ ย 5. ความส าค ญและท มาของป ญหาท ท าการว จ ย รอรายละเอ ยดจากส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฎาคม 2554

13 ว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ย 7. ขอบเขตของโครงการว จ ย 8. ทฤษฎ สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท เก ยวข อง 10. เอกสารอ างอ งของโครงการว จ ย 11. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เช น การเผยแพร ในวารสาร จดส ทธ บ ตร ฯลฯ และ หน วยงานท น าผลการว จ ยไปใช ประโยชน 12. แผนการถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย 13. ว ธ การด าเน นการว จ ย และสถานท ท าการทดลอง/เก บข อม ล 14. ระยะเวลาท าการว จ ย และแผนการด าเน นงานตลอดโครงการว จ ย (ให ระบ ข นตอนอย าง ละเอ ยด) 15. ป จจ ยท เอ อต อการว จ ย (อ ปกรณ การว จ ย, โครงสร างพ นฐาน ฯลฯ) ระบ เฉพาะป จจ ยท ต องการเพ มเต ม 16. งบประมาณของโครงการว จ ย 16.1 รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ย จ าแนกตามงบประเภทต าง ๆ [ป งบประมาณท เสนอขอ (ผนวก 5)] 16.2 รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ย จ าแนกตามงบประเภทต าง ๆ ท เสนอขอใน แต ละป [กรณ เป นโครงการว จ ยท ม ระยะเวลาด าเน นการว จ ยมากกว า 1 ป (ผนวก 8)] 16.3 งบประมาณการว จ ยท ได ร บจ ดสรรในแต ละป ท ผ านมา (กรณ เป นโครงการว จ ย ต อเน องท ได ร บอน ม ต ให ท าการว จ ยแล ว) 17. ผลส าเร จและความค มค าของการว จ ยท คาดว าจะได ร บ 18. โครงการว จ ยต อเน องป ท 2 ข นไป 18.1 ค าร บรองจากห วหน าโครงการว จ ยว าโครงการว จ ยได ร บการจ ดสรร งบประมาณจร งในป งบประมาณท ผ านมา 18.2 ระบ ว าโครงการว จ ยน อย ระหว างเสนอของบประมาณจากแหล งเง นท นอ น หร อเป นการว จ ยต อยอดจากโครงการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 รายงานความก าวหน าของโครงการว จ ย (แบบ ต-1ช/ด) 19. ค าช แจงอ น ๆ (ถ าม ) 20. ลงลายม อช อ ห วหน าโครงการว จ ย พร อมว น เด อน ป ส วน ค : ประว ต คณะผ ว จ ย 1. ช อ - นามสก ล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ ช อ - นามสก ล (ภาษาอ งกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 2. เลขหมายบ ตรประจ าต วประชาชน 3. ต าแหน งป จจ บ น 4. หน วยงานและสถานท อย ท ต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( )

14 ประว ต การศ กษา 6. สาขาว ชาการท ม ความช านาญพ เศษ (แตกต างจากว ฒ การศ กษา) ระบ สาขาว ชาการ 7. ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบ สถานภาพในการท าการว จ ยว าเป นผ อ านวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย ผ อ านวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย งานว จ ยท ท าเสร จแล ว : ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร และแหล งท น (อาจมากกว า 1 เร อง) งานว จ ยท ก าล งท า : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการท า ว จ ยว าได ท าการว จ ยล ล วงแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานม ได ท าการว จ ยเองแต ใช ว ธ จ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ด โดยระบ รายละเอ ยดตาม แบบฟอร มท ก าหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อก าหนด (terms of reference-tor) การ จ ดจ างท าการว จ ยด วย 2. กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และน กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดท าโครงการว จ ย ประกอบการเสนอของบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละห วข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการประเม นผล 4. กรณ โครงการว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภา ว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จ านวน 1 ช ด

15 ประเภทโครงการช ด 1. ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) 2. แบบฟอร มการขอร บท น (แบบ ว-1ช)

16 สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) แบบ ว-1ช หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บแผนงานว จ ย (research program) หร อเร ยกว า ช ดโครงการว จ ย ประกอบการเสนอของบประมาณประจ าป ตามมต คณะร ฐมนตร ของ หน วยงานภาคร ฐระด บกรมหร อเท ยบเท า ช อแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อแผนงานว จ ย (research program) ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2. ระบ ช อโครงการว จ ย (research project) ภายใต แผนงานว จ ยท กโครงการท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ พร อมท งแนบรายละเอ ยดตามแบบเสนอโครงการว จ ย (แบบ ว-1ด) ท กโครงการ รายละเอ ยดแผนงานว จ ย ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วน ก : ล กษณะแผนงานว จ ย - ระบ แผนงานว จ ยเป นแผนงานว จ ยใหม หร อเป นแผนงานว จ ยต อเน อง (ป ท 2 เป นต นไป) กรณ เป นแผนงานว จ ยต อเน องต องระบ จ านวนระยะเวลาท ทาการว จ ยท งหมด และป งบประมาณท เสนอขอว า เป นป ท เท าใด พร อมท งระบ รห สแผนงานว จ ยด วย I ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตาม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) รอรายละเอ ยดจากสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฏาคม 2554 II ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) ซ งประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบ ความสอดคล องมาก ท ส ดเพ ยง 1 ย ทธศาสตร และระบ กลย ทธ การว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในย ทธศาสตร น น ๆ พร อมท ง ระบ แผนงานว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในกลย ทธ การว จ ยน น ๆ III ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บกล มเร องเร งด วน ซ งประกอบด วย 15 กล มเร อง IV ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บนโยบายร ฐบาล หมายเหต : หากแผนงานว จ ยไม สอดคล องตามข อ I, II, III และ IV ก ไม ต องระบ ความสอดคล อง ส วน ข : องค ประกอบในการจ ดทาแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อผ ร บผ ดชอบ หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน นในระด บกล ม/กอง/สาน ก/กรม/ กระทรวง หร อภาคว ชา/คณะ/มหาว ทยาล ย/กระทรวง พร อมสถานท ต ง หมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 2. ระบ ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) เพ ยง 1 ประเภท ค อ 2.1 การว จ ยพ นฐาน (basic research)

17 การว จ ยประย กต (applied research) 2.3 การพ ฒนาทดลอง (experimental development) 3. ระบ สาขาว ชาการและกล มว ชาของสภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 4) 4. ระบ คาสาค ญ (keywords) ท ม ความสาค ญต อช อเร องหร อเน อหาของเร องท ทาการว จ ย ท ง ภาษาไทยและภาษาต างประเทศให ครบถ วน ท งน เพ อประโยชน ในการนาไปใช ในการ เล อกหร อค นหา เอกสารท ม ช อเร องประเภทเด ยวก นก บเร องท ทาการว จ ยได 5. แสดงให เห นถ งความสาค ญท จาเป นต องทาการว จ ยเร องน ในระด บแผนงานว จ ย โดยกาหนด ป ญหาให ช ดเจน ท งข อเท จจร งและผลกระทบของป ญหาท เก ดข น ด วยการทบทวนเอกสาร ท เก ยวข อง (reviewed literature) สอบถามความค ดเห นจากบ คคลท เก ยวข อง และแสวงหา แนวทางท น าจะเป นไปได จากทฤษฎ /สมม ต ฐานในสาขาว ชาการท เก ยวข อง 6. ระบ ว ตถ ประสงค หล กของแผนงานว จ ยอย างช ดเจน โดยม ความเช อมโยงสอดคล องก บ ความ สาค ญและท มาของป ญหา ตลอดจนช อของแผนงานว จ ย 7. อธ บายว าแผนงานว จ ยน ตอบสนองย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของ ชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) กล มเร องเร งด วน และนโยบายร ฐบาล มากน อยเพ ยงใด ในเช งปร มาณ พร อมแสดงผล กระทบด วย 8. ระบ ปร มาณของส งของหร อบร การท เป นร ปธรรมซ งได จากการว จ ย เพ อให บ คคลภายนอก สามารถนาไปใช ประโยชน ได ท งน ต องระบ ต วช ว ดท แสดงถ งการบรรล เป าหมายในระด บ ผลผล ตท เก ดข น ในด านความประหย ด ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ท งเช งปร มาณ เช งค ณภาพ เวลา และต นท น 9. ระบ ปร มาณของผลท เก ดข นหร อผลต อเน องจากผลผล ตท ม ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยและหร อ ผ ใช อาท ช มชน องค กร ประเทศ สภาพแวดล อม ฯลฯ ท งน ควรจ ดทาแผนถ ายทอด เทคโนโลย หร อ ผลการว จ ยส กล มเป าหมายด งกล าว และต องระบ ต วช ว ดท แสดงถ งการ บรรล เป าหมายในระด บผลล พธ ท เก ดข นในด านความประหย ด ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ท งเช งปร มาณ เช งค ณภาพ เวลา และต นท น 10. แสดงทฤษฎ ท เก ยวข อง สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ด โดยแสวงหาเหต ผลท น าจะเป นไปได จากทฤษฏ ท เก ยวข องก บเร องท ทาการว จ ย แล วนามาส งเคราะห เป น สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของแผนงานว จ ย พร อมแสดงความเช อมโยง หร อความส มพ นธ ระหว าง โครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย 11. แสดงความคาดหมายศ กยภาพและว ธ การหร อแนวทางท จะนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ด งต อไปน 11.1 แก ป ญหาในการดาเน นงานของหน วยงานท ทาการว จ ย 11.2 เป นองค ความร ในการว จ ยต อไป 11.3 บร การความร แก ประชาชน 11.4 บร การความร แก ภาคธ รก จ 11.5 นาไปส การผล ตเช งพาณ ชย 11.6 เพ มประส ทธ ภาพในการผล ต 11.7 เป นประโยชน ต อประชากรกล มเป าหมาย 11.8 อ น ๆ (ระบ )

18 ระบ กล มเป าหมายท จะได ร บประโยชน และผลกระทบจากผลงานว จ ยท คาดว าจะเก ดข น รวมท งสนองตอบย ทธศาสตร ใดในย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) กล มเร องว จ ยท ควรม งเน นตามนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต (พ.ศ ) กล มเร องเร งด วน นโยบายของร ฐบาลและอ น ๆ (ถ าม ) 12. แสดงว ธ การบร หารแผนงานว จ ยในภาพรวมตลอดการว จ ย เพ อประโยชน ในการต ดตามและ ประเม นผลแผนงานว จ ย โดยระบ ข นตอนและระยะเวลาในการดาเน นการว จ ยของแผนงานว จ ยโดย ละเอ ยด และแสดงแผนการดาเน นงาน (Gantt chart) แต ละข นตอน จนส นส ดการว จ ย ในกรณ ท ม การ เสนอของบประมาณในการว จ ยส ง ควรแสดงการบร หารจ ดการแผนงานว จ ยท คาดว าจะเก ดความเส ยงท จะทาให การว จ ยไม บรรล ว ตถ ประสงค และระบ แนวทางการแก ไขหากเก ดความผ ดพลาด 13. ระบ แนวทางหร อแผนการดาเน นงานในการเป ดโอกาสหร อสร างน กว จ ยร นใหม จากการทา การว จ ยตามแผนงานว จ ย 14. ระบ ว ธ การดาเน นงานของแผนงานว จ ย โดยเช อมโยงข นตอนการทาการว จ ยท งในระด บแผน งานว จ ยย อย (ถ าม ) และโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ยอย างสมบ รณ ถ กต องและช ดเจนถ งการม เป าหมายและว ตถ ประสงค หล กเด ยวก น เพ อนาไปส ผลสาเร จของแผนงาน ว จ ยน อย างเป นร ปธรรม 15. ระบ ระยะเวลาท ใช ในการทาการว จ ย ต งแต เร มต นถ งส นส ดแผนงานว จ ย โดยระบ เด อน ป ท เร มต น ถ งเด อน ป ท ส นส ดการว จ ย และระบ ว าป ท เสนอขอเป นป ท เท าใดของแผนงาน ว จ ย 16. แสดงแผนการใช จ ายงบประมาณของแผนงานว จ ย 16.1 แสดงรายละเอ ยดงบประมาณบร หารแผนงานว จ ยเฉพาะป ท เสนอขอ โดยแยก ตามงบประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 5) 16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการว จ ยท เสนอขอในแต ละป ตลอดการว จ ย (ผนวก 6) 16.3 แสดงรายละเอ ยดของงบประมาณการว จ ย ตามงบประเภทต าง ๆ ท เสนอขอใน แต ละป ตลอดการว จ ย (ผนวก 7 และ 8) 16.4 กรณ เป นแผนงานว จ ยต อเน อง ท ได ร บอน ม ต ให ทาการว จ ยแล ว ให ระบ งบประมาณ ท ได ร บการจ ดสรรในแต ละป ของท กป ท ผ านมา 17. แสดงข อม ลหร ออธ บายถ งผลผล ต (output) ท ได จากงานว จ ยในแต ละป ตลอดการว จ ย โดย สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล กของแผนงานว จ ยและนาไปส การประย กต ใช ความค มค าของงบประมาณ ท จะใช ทาการว จ ย ซ งจะนาไปส ผลสาเร จท เป นผลล พธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ท คาดว าจะ ได ร บ โดยให สอดคล องตามแผนบร หารงานและแผนการดาเน นงานตลอดแผนงานว จ ย พร อมท งระบ ประเภทผลสาเร จของงานว จ ยเป นอ กษรย อ ซ งจาแนกเป น 3 ประเภท ด งน 1. ระบ P หมายถ ง ผลสาเร จเบ องต น (preliminary results) ซ งม ล กษณะ ด งน 1.1 ผลสาเร จท เป นองค ความร หร อร ปแบบ หร อว ธ การท จะนาไปส การว จ ยในระยะ ต อไป 1.2 ผลสาเร จท เป นของใหม และม ความแตกต างจากท เคยม มาแล ว 1.3 ผลสาเร จท อาจจะถ กนาไปต อยอดการว จ ยได 2. ระบ I หมายถ ง ผลสาเร จก งกลาง (intermediate results) ซ งม ล กษณะ ด งน

19 เป นผลสาเร จท ต อยอดมาจากผลสาเร จเบ องต นในระยะต อมา 2.2 เป นผลสาเร จท ม ความเช อมโยงอย างใดอย างหน งก บผลสาเร จเบ องต น 2.3 เป นผลสาเร จท จะก าวไปส ผลสาเร จระยะส ดท ายของงานว จ ย 3. ระบ G หมายถ ง ผลสาเร จตามเป าประสงค (goal results) ซ งม ล กษณะ ด งน 3.1 เป นผลสาเร จท ต อยอดมาจากผลสาเร จก งกลางในระยะต อมา 3.2 ผลสาเร จตามเป าประสงค น จะต องแสดงศ กยภาพท จะก อให เก ดผลกระทบ 3.3 ผลสาเร จตามเป าประสงค ท ม ศ กยภาพ และม แนวทางในการทาให เก ดผลกระทบส ง ย อมม น าหน กการพ จารณาแผนงานว จ ยส ง ต วอย างเช น กรณ ว จ ยการปร บปร งพ นธ มะม วงเพ อการส งออก เน องจากมะม วงท ส งออกม ค ณภาพด แต เม อส งออกไปต างประเทศม ป ญหาเร องมะม วงเปล อกบาง เน าเส ยง าย ส งผลกระทบต อการส งออก ด งน น จ งต องว จ ยเพ อแก ป ญหาด งกล าว โดยอาจจาแนกผลสาเร จของงานว จ ยท คาดว าจะได ร บ ด งน 1. การว จ ยระยะแรกได ค นพบย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ ย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข ง ของมะม วง ผลสาเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จเบ องต น (P) 2. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาในระยะต อมา โดยว จ ยในรายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ รายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะ เปล อกแข งของมะม วง ผลสาเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จก งกลาง (I) 3. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาระยะต อมาจนได มะม วงพ นธ เปล อกแข ง ซ งแสดงผลกระทบท คาด ว าจะเก ดข น ค อทาให เก ดม ลค าเพ มของมะม วงเพ อการส งออก - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ มะม วงพ นธ เปล อกแข งท แสดงม ลค าเพ มเพ อการส งออก ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จตามเป าประสงค (G) หมายเหต : 1. แผนงานว จ ยอาจจะศ กษาเพ ยงข อ 1 หร อ 1+2 หร อ ก ได ข นอย ก บว ตถ ประสงค หล ก ของแผนงานว จ ยท กาหนดไว 2. แต ละผลสาเร จท ได อาจดาเน นการเสร จส นภายในป เด ยวก นหร อมากกว า 1 ป ก ได กรณ มากกว า 1 ป ให ระบ ผลสาเร จท คาดว าจะได ร บในระยะต าง ๆ ในแต ละป ให ช ดเจน 18. แผนงานว จ ยต อเน อง 2 ป ข นไป 18.1 ผ อานวยการแผนงานว จ ยต องร บรองว าแผนงานว จ ยน ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในป งบประมาณท ผ านมาจร ง โดยระบ เป นข อความ พร อมลายม อช อกาก บอย างช ดเจน 18.2 ระบ ว าแผนงานว จ ยน อย ในระหว างการเสนอของบประมาณการว จ ยจากแหล ง เง นท นอ นหร อไม หร อเป นการว จ ยต อยอดจากการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 ต องรายงานความก าวหน าของแผนงานว จ ยตามแบบ ต-1ช/ด 19. คาช แจงอ น ๆ ควรแสดงเอกสาร หล กฐาน คาร บรอง คาย นยอม อาท โครงการพระราช ดาร จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย จรรยาบรรณการใช ส ตว ฯลฯ หร อรายละเอ ยดอ น ๆ ในอ นท จะเป น ประโยชน และช ให เห นถ งค ณค าของแผนงานว จ ยมากย งข น 20. ลงช อผ อานวยการแผนงานว จ ย พร อมลายม อช อ และว น เด อน ป

20 ส วน ค : ประว ต ผ ร บผ ดชอบแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อ (พร อมคานาหน าช อ เช น นาย นางสาว นาง ยศ เป นต น) และนามสก ล ท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2. ระบ เลขหมายประจาต วประชาชน 3. ระบ ตาแหน งบร หาร/ว ชาการ ท เป นป จจ บ น 4. ระบ หน วยงานท ส งก ด และท อย ท สามารถต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 5. ระบ ประว ต การศ กษา 6. ระบ สาขาว ชาการท ม ความชานาญพ เศษ ซ งอาจแตกต างจากว ฒ การศ กษาก ได 7. ระบ ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ อาท สถานภาพในการทาการว จ ยว าเป นผ อานวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย เป นต น 7.1 ระบ ช อแผนงานว จ ยในฐานะผ อานวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย 7.2 ระบ ช อโครงการว จ ยในฐานะท ตนเองเป นห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย 7.3 ระบ ช องานว จ ยท ทาเสร จแล ว : ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร สถานภาพ และแหล งท นในการทาว จ ย 7.4 งานว จ ยท กาล งทา : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการทาว จ ยว า ได ทาการว จ ยเสร จแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานม ได ทาการว จ ยเอง แต ใช ว ธ จ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ช โดยระบ รายละเอ ยด ตามแบบฟอร มท กาหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อกาหนด (terms of reference-tor) การจ ดจ างทาการ ว จ ยด วย 2. กรณ แผนงานว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และน กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดทาแผนงานว จ ยประกอบการเสนอขอ งบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการประเม นผล 4. กรณ แผนงานว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จานวน 1 ช ด

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษา และพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 128/356 ช น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ า ถนนพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400 โทรศ พท 02-129-3108, 02-129-3124

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แนวทางการบร หารโครงการ

แนวทางการบร หารโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information