ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555"

Transcription

1

2 ค าน า มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การจ ดการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค ให ม ค ณภาพ รวมท งม กลไกในการสน บสน นการด าเน นงานว จ ยให บรรล เป าหมายเพ อตอบสนองก บนโยบายและ ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต รวมท งสอดคล องก บ (ร าง) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ซ งสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ม แผนย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 สร างงานว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร ให ม ความเป นเล ศในระด บสากล โดยม เป าประสงค ในการเพ มปร มาณและค ณภาพของผลงานว จ ยในระด บสากล และสร างความเป นเลศของ กล มงานว จ ยด านครอบคร วและพฤต กรรมการท างานเพ อให สามารถช น าส งคม ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ได ก าหนดแผนการด าเน นงานและก จกรรมด านสร าง งานว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร ให สอดคล องก บแนวทางปฏ บ ต ในแผนย ทธศาสตร ของสถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร และของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ โดยม การจ ดสรรทร พยากรการเง น ได แก ท นเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ส าหร บคณาจารย และบ คลากร ท งประเภทโครงการเด ยว และโครงการช ด สน บสน นการเสนอโครงการว จ ยเพ อขอร บท นจากแหล งท นต างๆ ได แก โครงการว จ ย งบประมาณเง นรายได โครงการว จ ยงบประมาณแผ นด น และโครงการว จ ยจากแหล งท นภายนอก รวมท งม ระบบและกลไกสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ย โดยการจ ดท าวารสารสถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร เพ อรองร บการต พ มพ ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ การจ ดท าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร น ได รวบรวมหล กเกณฑ เง อนไข และ แบบฟอร มต างๆ ท สอดคล องก บฝ ายว จ ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อน าไปส การพ ฒนา กระบวนการบร หารจ ดการงานด านว จ ยได อย างม ประส ทธ ภาพ และม การต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ และตรวจสอบได ซ งเป นส วนหน งในการเสร มสร างความแข งแกร งของการ ด าเน นงานด านการว จ ย และเสร มสร างระบบและกลไกในการบร หารงานว จ ยเพ อให บรรล เป าหมายตาม แผนย ทธศาสตร ของสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ฝ ายว จ ยจ งหว งเป นอย างย งว าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ฉบ บน จะเป น ประโยชน ต อคณาจารย บ คลากร และผ เก ยวข อง ท งน หากม ข อผ ดพลาดประการใด ฝ ายว จ ยต องขอ อภ ยมา ณ ท น ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

3 สารบ ญ เร อง หน า ปฏ ท นการด าเน นงานฝ ายว จ ย 1 ข นตอนการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 2 โครงการว จ ยประเภทโครงการเด ยว 3 ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ด) 4 แบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ด) 9 โครงการว จ ยประเภทโครงการช ด 12 ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ช) 13 แบบเสนอโครงการว จ ย (ว-1ช) 18 การขออน ม ต ด าเน นโครงการว จ ยท นเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 21 การขออน ม ต เบ กเง นอ ดหน นว จ ย 27 แบบฟอร ม บ นท กข อความ การด าเน นโครงการว จ ยท ได ร บท น/รายงานความก าวหน า/ 29 รายงานฉบ บสมบ รณ แบบรายงานความก าวหน า (โครงการเด ยว) 32 แบบรายงานความก าวหน า (โครงการช ด) 37 การส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ และการขออน ม ต เบ กเง น 42 การอน ม ต ขยายเวลาการด าเน นโครงการว จ ย 47 การขอจดทร พย ส นทางป ญญา 59 การแจ งข อม ลล ขส ทธ 53 ค าขอร บส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร 63 การขออน ม ต เบ กเง นสน บสน นการน าผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ไปใช ประโยชน 66 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 67 บ นท กข อความ 69 แบบฟอร มหน งส อร บรองการใช ประโยชน ของผลงานว จ ย 71 การขอใบอน ญาตการท าว จ ยท ท าในมน ษย 73 ภาคผนวก 87 ประกาศสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร เร อง การขอร บท นสน บสน นโครงการว จ ย 88 ต วอย างการขอใบอน ญาตการท าว จ ยในมน ษย 90 ต วอย างหน งส อร บรองการใช ประโยชน ของผลงานว จ ย 92 จรรยาบรรณน กว จ ยแห งชาต 97 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เร อง การขอร บเง นอ ดหน นว จ ย 103 ประกาศมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เร อง การร บและจ ายเง นอ ดหน นว จ ย 105 ระเบ ยบสภาว จ ยแห งชาต ว าด วยการอน ญาตให น กว จ ยชาวต างประเทศ 110 เข ามาท าว จ ยในประเทศ พ.ศ ข อปฏ บ ต ส าหร บน กว จ ยไทยและหร อหน วยงานไทย 117 คณะกรรมการว จ ยสถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร 120

4 - 1 - ปฏ ท นการด าเน นงานฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ก จกรรม ประกาศการขอร บท นว จ ย เง นรายได สถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร ส าหร บ คณาจารย และบ คลากร รอบท 1 การอน ม ต ด าเน น โครงการว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร รอบท 1 ประกาศการขอร บท นว จ ย เง นรายได สถาบ นว จ ย พฤต กรรมศาสตร ส าหร บ คณาจารย และบ คลากร รอบท 2 การอน ม ต ด าเน น โครงการว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร รอบท 1 จ ดท าค ม องานว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรม ศาสตร จ ดท าวารสารพฤต กรรม ศาสตร ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม จ ดท าวารสารพฤต กรรม ศาสตร ฉบ บท 1 เด อนมกราคม ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. สถาบ นย ทธศาสตร ทางป ญญา แจ งก าหนดการการขออน ม ต การด าเน นงานโครงการว จ ย การจ ดส งร างส ญญาร บท นว จ ย และข อเสนอโครงการว จ ย เพ อพ จารณาอน ม ต จ านวน 2 รอบ ด งน น รอบท 1 ภายในว นท 30 พฤศจ กายน รอบท 2 ภายในว นท 30 เมษายน (ไม สามารถขยายเวลาการจ ดส งได )

5 - 2 - ข นตอนการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ประกาศการขอร บท นว จ ยเง นรายได สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ผ ขอร บท นส งข อเสนอโครงการว จ ยตามแบบ ว-1ด หร อ ว-1ช มาย งฝ ายว จ ย ฝ ายว จ ยตรวจสอบค ณสมบ ต ตามเง อนไขท นฯ แต งต งคณะกรรมการพ จารณาข อเสนอโครงการว จ ย ฝ ายว จ ย ส งผลการประเม นจากคณะกรรมการให ผ ขอร บท นทราบ เห นชอบ ม ข อสงส ย ผ ขอร บท นปร บแก ข อเสนอโครงการว จ ยตามข อเสนอแนะ ผ ขอร บท นให ข อม ลเพ มเต ม ผ านการพ จารณา ผ านการพ จารณา ไม ผ านการพ จารณา ฝ ายว จ ยน าข อเสนอโครงการว จ ยท ผ านการพ จารณาเสนอต อคณะกรรมการบร หารการว จ ย คณะกรรมการพ จารณาข อเสนอโครงการว จ ยและงบประมาณในภาพรวม ผ านการพ จารณา ไม ผ านการพ จารณา ฝ ายว จ ยแจ งผ ขอร บท นทราบ และด าเน นการขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ (แบบฟอร มข อ 5) ผ ได ร บท นให ข อม ลเพ อจ ดท าส ญญาต อไป ผ ได ร บท นขออน ม ต เบ กเง นอ ดหน นว จ ย และส งรายงานความก าวหน าท ก 6 เด อน (แบบฟอร มข อ 6) ผ ได ร บท นส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ (แบบฟอร มข อ 7) ผ ได ร บท นรายงานผลงานต พ มพ (แบบฟอร มข อ 8) และ/หร อรายงานการน าเสนอผลงานว จ ย (แบบฟอร มข อ 9) ให สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ทราบและเก บข อม ลต อไป เสร จส นโครงการ

6 - 3 - ประเภทโครงการเด ยว 1. ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) 2. แบบฟอร มการขอร บท น (แบบ ว-1ด)

7 - 4 - สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) แบบ ว-1ด หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บโครงการว จ ย (research project) ประกอบการ เสนอของบประมาณประจ าป ตามมต คณะร ฐมนตร ของหน วยงานภาคร ฐระด บกรมหร อ เท ยบเท า ซ งสามารถใช เป นแบบในการจ ดท าข อเสนอการว จ ย ท งในร ปแบบโครงการว จ ยอ สระ หร อโครงการว จ ยท อย ภายใต แผนงานว จ ย ช อโครงการว จ ย : ระบ ช อโครงการว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ กรณ เป นโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย ให ระบ ช อแผนงานว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ รายละเอ ยดโครงการว จ ย ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วน ก : ล กษณะโครงการว จ ย - ระบ โครงการว จ ยเป นโครงการว จ ยใหม หร อเป นโครงการว จ ยต อเน อง (ป ท 2 เป นต นไป) กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องต องระบ จ านวนระยะเวลาท ทาการว จ ยท งหมด และป งบประมาณท เสนอ ขอว าเป นป ท เท าใด พร อมท งระบ รห สโครงการว จ ยด วย I ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) รอรายละเอ ยดจากสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฎาคม 2554 II ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) ซ งประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบ ความสอดคล องมากท ส ดเพ ยง 1 ย ทธศาสตร และระบ กลย ทธ การว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในย ทธศาสตร น น ๆ พร อมท งระบ แผน งานว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในกลย ทธ การว จ ยน น ๆ III ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บกล มเร องเร งด วน ซ งประกอบด วย 15 กล มเร อง IV ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายร ฐบาล หมายเหต : หากโครงการว จ ยไม สอดคล องตามข อ I, II, III และ IV ก ไม ต องระบ ความสอดคล อง ส วน ข : องค ประกอบในการจ ดท าโครงการว จ ย (research project) 1. ระบ ช อผ ร บผ ดชอบ หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน นในระด บกล ม/กอง/สาน ก/กรม/ กระทรวง หร อภาคว ชา/คณะ/มหาว ทยาล ย/กระทรวง พร อมท งสถานท อย หมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) พร อมท งระบ ช อหน วยงานอ น ๆ ท ร วมด าเน นการว จ ย และอธ บาย ถ งล กษณะและส ดส วนของงานท แต ละหน วยงานม ส วนร วมด งกล าว (ถ าม ) รวมท งระบ ช อห วหน า โครงการว จ ย ท ปร กษาโครงการว จ ย ผ ร วมงานว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ บทบาทในการทาการ ว จ ย พร อมท งระบ ส ดส วนท ทางาน ว จ ย (%) ของผ ว จ ยในโครงการว จ ยน แต ละคนด วย

8 ระบ ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) เพ ยง 1 ประเภท ค อ 2.1 การว จ ยพ นฐาน (basic research) 2.2 การว จ ยประย กต (applied research) 2.3 การพ ฒนาทดลอง (experimental development) 3. ระบ สาขาว ชาการและกล มว ชาของสภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 4) 4. ระบ ค าส าค ญ (keywords) ท ม ความส าค ญต อช อเร องหร อเน อหาของเร องท ท าการว จ ย ท ง ภาษาไทยและภาษาต างประเทศให ครบถ วน ท งน เพ อประโยชน ในการนาไปใช ในการ เล อกหร อค นหา เอกสารท ม ช อเร องประเภทเด ยวก นก บเร องท ท าการว จ ยได 5. แสดงให เห นถ งความส าค ญท จ าเป นต องท าการว จ ยเร องน 6. ระบ ว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยอย างช ดเจนและเร ยงตามลาด บความสาค ญเป นข อ ๆ โดยเช อมโยงก บความส าค ญและท มาของป ญหาท ท าการว จ ย 7. ระบ ขอบเขตของการว จ ยในเช งปร มาณ/เช งค ณภาพ ท เช อมโยงก บป ญหาท ทาการว จ ยแต ไม สามารถก าหนดโดยตรงในช อโครงการว จ ยและว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยได 8. แสดงทฤษฎ ท เก ยวข อง สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ด โดยแสวงหาเหต ผลท น าจะเป นไปได จากทฤษฎ ท เก ยวข องก บเร องท ท าการว จ ย แล วนามาส งเคราะห เป น สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย 9. กาหนดป ญหาให ช ดเจนท งในด านการเก ดความร นแรง การกระจายต วของป ญหา หร อ ด าน อ น ๆ ให เข าถ งข อเท จจร งของป ญหาอย างแท จร ง ด วยการทบทวนเอกสารท เก ยวข อง (reviewed literature) ตรวจสอบสถ ต สอบถามความค ดเห นจากบ คคลท เก ยวข อง และแสวงหาเหต ผลท น าจะ เป นไปได จากทฤษฎ /สมม ต ฐานในสาขาว ชาการท เก ยวข อง 10. ระบ เอกสารท ใช อ างอ ง (reference) ของโครงการว จ ยตามระบบสากล 11. แสดงความคาดหมายศ กยภาพและว ธ การหร อแนวทางท จะน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ด งต อไปน 11.1 แก ป ญหาในการด าเน นงานของหน วยงานท ท าการว จ ย 11.2 เป นองค ความร ในการว จ ยต อไป 11.3 บร การความร แก ประชาชน 11.4 บร การความร แก ภาคธ รก จ 11.5 น าไปส การผล ตเช งพาณ ชย 11.6 เพ มประส ทธ ภาพในการผล ต 11.7 เป นประโยชน ต อประชากรกล มเป าหมาย 11.8 อ น ๆ (ระบ ) และระบ ช อหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชนท จะนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน 12 แสดงแผนการถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย หร อส งเสร มและสน บสน น การว จ ยและพ ฒนาข นต อไป หร อการบร หารงานในหน วยงานท เก ยวข อง โดยระบ กล มเป าหมาย ว ธ การ ถ ายทอด ระยะเวลา สถานท ฯลฯ ให ช ดเจน และควรเสนอขอ งบประมาณในส วนน ด วย

9 อธ บายข นตอนว ธ การท าการว จ ย อาท การเก บข อม ล การก าหนดพ นท ประชากรต วอย าง การส มต วอย าง ข นตอนและว ธ การในการว เคราะห ข อม ล ฯลฯ รวมท งระบ สถานท ท จะใช เป นท ท าการ ว จ ย/เก บข อม ลให ครบถ วนและช ดเจน เพ อประโยชน ในการเสนอของบประมาณ 14 ระบ ระยะเวลาท ทาการว จ ย ต งแต เร มต นถ งส นส ดโครงการว จ ย โดยระบ เด อน ป ท เร มต น ถ งเด อน ป ท ส นส ดการว จ ย โดยระบ ด วยว าป ท เสนอขอเป นป ท เท าใดของโครงการว จ ยน รวมท งระบ ข นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเน นงาน (Gantt chart) โดยละเอ ยดภายในป งบประมาณ (1 ต ลาคมของป น น - 30 ก นยายน ของป ถ ดไป) ในกรณ ท เป นโครงการว จ ยท เสนอของบประมาณเพ อทา การว จ ยมากกว า 1 ป ให แจ งแผนการด าเน นงานในป ต อ ๆ ไปโดยส งเขปด วย 15 ระบ รายละเอ ยดค ณล กษณะและความจ าเป นของอ ปกรณ ท เป นป จจ ยท เอ อต อการว จ ย (อ ปกรณ การว จ ย โครงสร างพ นฐาน ฯลฯ) ท ต องการเพ มเต ม รวมท งอ ปกรณ ท ต องขอเช า หร อขอย ม จากหน วยงานอ นเพ อการว จ ยน 16 ระบ งบประมาณของโครงการว จ ย 16.1 แสดงรายละเอ ยดงบประมาณการว จ ยเฉพาะป ท เสนอขอ โดยจาแนกตามงบ ประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 5) 16.2 กรณ ท เป นโครงการว จ ยท ม ระยะเวลาดาเน นการว จ ยมากกว า 1 ป โปรดระบ รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ยท จะเสนอขอในป ต อ ๆ ไป แต ละป ตลอดการว จ ย โดยจ าแนกตามงบ ประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 8) 16.3 กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บอน ม ต ให ท าการว จ ยแล ว ให ระบ งบประมาณ ท ได ร บการจ ดสรรในแต ละป ท กป ท ผ านมา 17 แสดงข อม ลหร ออธ บายถ งผลผล ต (output) ท ได จากงานว จ ยในแต ละป ตลอดการว จ ย โดย สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยและน าไปส การประย กต ใช ความค มค าของงบประมาณท จะ ใช ท าการว จ ย ซ งจะนาไปส ผลสาเร จท เป นผลล พธ (outcome) ได โดยระบ ประเภทของผลส าเร จของ งานว จ ยเป นอ กษรย อ ซ งจาแนกเป น 3 ประเภท ด งน 1. ระบ P หมายถ ง ผลส าเร จเบ องต น (preliminary results) ซ งม ล กษณะ ด งน 1.1 ผลส าเร จท เป นองค ความร หร อร ปแบบ หร อว ธ การท จะนาไปส การว จ ยใน ระยะต อไป 1.2 ผลส าเร จท เป นของใหม และม ความแตกต างจากท เคยม มาแล ว 1.3 ผลส าเร จท อาจจะถ กนาไปต อยอดการว จ ยได 2. ระบ I หมายถ ง ผลส าเร จก งกลาง (intermediate results) ซ งม ล กษณะ ด งน 2.1 เป นผลส าเร จท ต อยอดมาจากผลส าเร จเบ องต นในระยะต อมา 2.2 เป นผลส าเร จท ม ความเช อมโยงอย างใดอย างหน งก บผลส าเร จเบ องต น 2.3 เป นผลส าเร จท จะก าวไปส ผลส าเร จระยะส ดท ายของงานว จ ย 3. ระบ G หมายถ ง ผลส าเร จตามเป าประสงค (goal results) ซ งม ล กษณะ ด งน 3.1 เป นผลส าเร จท ต อยอดมาจากผลส าเร จก งกลางในระยะต อมา 3.2 ผลส าเร จตามเป าประสงค น จะต องแสดงศ กยภาพท จะก อให เก ดผลกระทบ 3.3 ผลส าเร จตามเป าประสงค ท ม ศ กยภาพ และม แนวทางในการทาให เก ด ผลกระทบส ง ย อมม น าหน กการพ จารณาโครงการว จ ยส ง

10 - 7 - ต วอย างเช น กรณ ว จ ยการปร บปร งพ นธ มะม วงเพ อการส งออก เน องจากมะม วงท ส งออกม ค ณภาพด แต เม อส งออกไปต างประเทศม ป ญหาเร องมะม วงเน าเส ยง าย ส งผลกระทบต อการส งออก ด งน น จ งต อง ว จ ยเพ อแก ป ญหาด งกล าว โดยอาจจาแนกผลส าเร จของงานว จ ยท คาดว าจะได ร บ ด งน 1. การว จ ยระยะแรกได ค นพบย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ ย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จเบ องต น (P) 2. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาในระยะต อมา โดยว จ ยในรายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค ม ล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ รายละเอ ยดต าแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะเปล อกแข ง ของมะม วง ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลส าเร จก งกลาง (I) 3. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาระยะต อมาจนได มะม วงพ นธ เปล อกแข ง ซ งแสดงผลกระทบท คาดว าจะ เก ดข น ค อท าให เก ดม ลค าเพ มของมะม วงเพ อการส งออก - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ มะม วงพ นธ เปล อกแข งท แสดงม ลค าเพ มเพ อการส งออก ผลส าเร จ ของงานว จ ยระยะน เป นผลส าเร จตามเป าประสงค (G) หมายเหต : 1. โครงการว จ ยอาจจะศ กษาเพ ยงข อ 1 หร อ 1+2 หร อ ก ได ข นอย ก บว ตถ ประสงค หล กของ แผนงานว จ ย หร อว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ยท กาหนดไว 2. แต ละผลส าเร จท ได อาจด าเน นการเสร จส นภายในป เด ยวก นหร อมากกว า 1 ป ก ได กรณ มากกว า 1 ป ให ระบ ผลส าเร จท คาดว าจะได ร บในแต ละป ให ช ดเจน 18 โครงการว จ ยต อเน องป ท 2 ข นไป 18.1 ห วหน าโครงการว จ ยต องร บรองว าโครงการว จ ยได ร บการจ ดสรรงบประมาณใน ป งบประมาณท ผ านมาจร ง โดยระบ เป นข อความ พร อมลายม อช อกาก บอย างช ดเจน 18.2 ระบ ว าโครงการว จ ยน อย ในระหว างการเสนอของบประมาณการว จ ยจากแหล ง เง นท นอ นหร อไม หร อเป นการว จ ยต อยอดจากการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 ต องรายงานความก าวหน าของโครงการว จ ย (แบบ ต-1ช/ด) 19 ค าช แจงอ น ๆ ควรม การแสดงเอกสาร หล กฐาน ค าร บรอง ค าย นยอม อาท โครงการ พระราชด าร จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย จรรยาบรรณการใช ส ตว ฯลฯ หร อรายละเอ ยดอ นท จะเป น ประโยชน และช ให เห นถ งค ณค าของโครงการว จ ยมากย งข น 20 ลงช อห วหน าโครงการว จ ย พร อมลายม อช อ และว น เด อน ป ส วน ค : ประว ต คณะผ ว จ ย 1. ระบ ช อ (พร อมค าน าหน าช อ เช น นาย นางสาว นาง ยศ เป นต น) และนามสก ล ท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ

11 ระบ เลขหมายบ ตรประจาต วประชาชน 3. ระบ ต าแหน งบร หาร/ว ชาการ ท เป นป จจ บ น 4. ระบ หน วยงานท ส งก ด และสถานท อย ท ต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 5. ระบ ประว ต การศ กษา 6. ระบ สาขาว ชาการท ม ความชานาญพ เศษ ซ งอาจแตกต างจากว ฒ การศ กษาก ได 7. ระบ ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ อาท สถานภาพในการท าการว จ ยว าเป นผ อ านวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย เป นต น 7.1 ระบ ช อแผนงานว จ ยในฐานะผ อ านวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย 7.2 ระบ ช อโครงการว จ ยในฐานะท เป นห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย 7.3 ระบ ช องานว จ ยท ท าเสร จแล ว : ระบ ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร สถานภาพในการท าการว จ ย และแหล งท น (อาจมากกว า 1 เร อง) 7.4 งานว จ ยท กาล งท า : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการท าการ ว จ ยว าได ท าการว จ ยเสร จแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานว จ ยม ได ทาการว จ ยเอง แต เป นการจ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ด โดยระบ รายละเอ ยดตามแบบฟอร มท ก าหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อกาหนด (terms of reference-tor) การจ ด จ างท าการว จ ยด วย 2. กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และ น กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดท าโครงการว จ ยประกอบการเสนอขอ งบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละห วข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการ ประเม นผล 4. กรณ โครงการว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จานวน 1 ช ด

12 - 9 - ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ด แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร ช อโครงการว จ ย (ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ช อแผนงานว จ ย (ภาษาไทย) (กรณ เป นโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ส วน ก : ล กษณะโครงการว จ ย ส วน ข : โครงการว จ ยใหม (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2554) โครงการว จ ยต อเน องระยะเวลา.ป ป น เป นป ท... รห สโครงการว จ ย..... I ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตาม แผน พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) II ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของ ชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) (กร ณาระบ ความสอดคล องเพ ยง 1 ย ทธศาสตร 1 กลย ทธ และ 1 แผนงานว จ ย ท ม ความสอดคล องมากท ส ด โดย โปรดด รายละเอ ยดในผนวก 2) III ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บกล มเร องเร งด วน (โปรดด รายละเอ ยดในผนวก 3) IV ระบ ความสอดคล องของโครงการว จ ยก บนโยบายร ฐบาล องค ประกอบในการจ ดท าโครงการว จ ย 1. ผ ร บผ ดชอบ [คณะผ ว จ ย บทบาทของน กว จ ยแต ละคนในการท าว จ ย และส ดส วนท ท า การว จ ย (%)] และหน วยงาน ประกอบด วย หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน น 2. ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) 3. สาขาว ชาการและกล มว ชาท ท าการว จ ย (ผนวก 4) 4. ค าส าค ญ (keywords) ของโครงการว จ ย 5. ความส าค ญและท มาของป ญหาท ท าการว จ ย รอรายละเอ ยดจากส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฎาคม 2554

13 ว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ย 7. ขอบเขตของโครงการว จ ย 8. ทฤษฎ สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของโครงการว จ ย 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท เก ยวข อง 10. เอกสารอ างอ งของโครงการว จ ย 11. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เช น การเผยแพร ในวารสาร จดส ทธ บ ตร ฯลฯ และ หน วยงานท น าผลการว จ ยไปใช ประโยชน 12. แผนการถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย 13. ว ธ การด าเน นการว จ ย และสถานท ท าการทดลอง/เก บข อม ล 14. ระยะเวลาท าการว จ ย และแผนการด าเน นงานตลอดโครงการว จ ย (ให ระบ ข นตอนอย าง ละเอ ยด) 15. ป จจ ยท เอ อต อการว จ ย (อ ปกรณ การว จ ย, โครงสร างพ นฐาน ฯลฯ) ระบ เฉพาะป จจ ยท ต องการเพ มเต ม 16. งบประมาณของโครงการว จ ย 16.1 รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ย จ าแนกตามงบประเภทต าง ๆ [ป งบประมาณท เสนอขอ (ผนวก 5)] 16.2 รายละเอ ยดงบประมาณการว จ ย จ าแนกตามงบประเภทต าง ๆ ท เสนอขอใน แต ละป [กรณ เป นโครงการว จ ยท ม ระยะเวลาด าเน นการว จ ยมากกว า 1 ป (ผนวก 8)] 16.3 งบประมาณการว จ ยท ได ร บจ ดสรรในแต ละป ท ผ านมา (กรณ เป นโครงการว จ ย ต อเน องท ได ร บอน ม ต ให ท าการว จ ยแล ว) 17. ผลส าเร จและความค มค าของการว จ ยท คาดว าจะได ร บ 18. โครงการว จ ยต อเน องป ท 2 ข นไป 18.1 ค าร บรองจากห วหน าโครงการว จ ยว าโครงการว จ ยได ร บการจ ดสรร งบประมาณจร งในป งบประมาณท ผ านมา 18.2 ระบ ว าโครงการว จ ยน อย ระหว างเสนอของบประมาณจากแหล งเง นท นอ น หร อเป นการว จ ยต อยอดจากโครงการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 รายงานความก าวหน าของโครงการว จ ย (แบบ ต-1ช/ด) 19. ค าช แจงอ น ๆ (ถ าม ) 20. ลงลายม อช อ ห วหน าโครงการว จ ย พร อมว น เด อน ป ส วน ค : ประว ต คณะผ ว จ ย 1. ช อ - นามสก ล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ ช อ - นามสก ล (ภาษาอ งกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 2. เลขหมายบ ตรประจ าต วประชาชน 3. ต าแหน งป จจ บ น 4. หน วยงานและสถานท อย ท ต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( )

14 ประว ต การศ กษา 6. สาขาว ชาการท ม ความช านาญพ เศษ (แตกต างจากว ฒ การศ กษา) ระบ สาขาว ชาการ 7. ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบ สถานภาพในการท าการว จ ยว าเป นผ อ านวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย ผ อ านวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย งานว จ ยท ท าเสร จแล ว : ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร และแหล งท น (อาจมากกว า 1 เร อง) งานว จ ยท ก าล งท า : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการท า ว จ ยว าได ท าการว จ ยล ล วงแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานม ได ท าการว จ ยเองแต ใช ว ธ จ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ด โดยระบ รายละเอ ยดตาม แบบฟอร มท ก าหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อก าหนด (terms of reference-tor) การ จ ดจ างท าการว จ ยด วย 2. กรณ เป นโครงการว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และน กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดท าโครงการว จ ย ประกอบการเสนอของบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละห วข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการประเม นผล 4. กรณ โครงการว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภา ว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จ านวน 1 ช ด

15 ประเภทโครงการช ด 1. ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) 2. แบบฟอร มการขอร บท น (แบบ ว-1ช)

16 สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) แบบ ว-1ช หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บแผนงานว จ ย (research program) หร อเร ยกว า ช ดโครงการว จ ย ประกอบการเสนอของบประมาณประจ าป ตามมต คณะร ฐมนตร ของ หน วยงานภาคร ฐระด บกรมหร อเท ยบเท า ช อแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อแผนงานว จ ย (research program) ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2. ระบ ช อโครงการว จ ย (research project) ภายใต แผนงานว จ ยท กโครงการท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ พร อมท งแนบรายละเอ ยดตามแบบเสนอโครงการว จ ย (แบบ ว-1ด) ท กโครงการ รายละเอ ยดแผนงานว จ ย ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วน ก : ล กษณะแผนงานว จ ย - ระบ แผนงานว จ ยเป นแผนงานว จ ยใหม หร อเป นแผนงานว จ ยต อเน อง (ป ท 2 เป นต นไป) กรณ เป นแผนงานว จ ยต อเน องต องระบ จ านวนระยะเวลาท ทาการว จ ยท งหมด และป งบประมาณท เสนอขอว า เป นป ท เท าใด พร อมท งระบ รห สแผนงานว จ ยด วย I ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตาม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) รอรายละเอ ยดจากสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รอรายละเอ ยดจากร ฐบาลหล งการเล อกต ง 3 กรกฏาคม 2554 II ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) ซ งประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร (ผนวก 2) โดยระบ ความสอดคล องมาก ท ส ดเพ ยง 1 ย ทธศาสตร และระบ กลย ทธ การว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในย ทธศาสตร น น ๆ พร อมท ง ระบ แผนงานว จ ยท สอดคล องมากท ส ดในกลย ทธ การว จ ยน น ๆ III ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บกล มเร องเร งด วน ซ งประกอบด วย 15 กล มเร อง IV ระบ ความสอดคล องของแผนงานว จ ยก บนโยบายร ฐบาล หมายเหต : หากแผนงานว จ ยไม สอดคล องตามข อ I, II, III และ IV ก ไม ต องระบ ความสอดคล อง ส วน ข : องค ประกอบในการจ ดทาแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อผ ร บผ ดชอบ หน วยงานหล กและหน วยงานสน บสน นในระด บกล ม/กอง/สาน ก/กรม/ กระทรวง หร อภาคว ชา/คณะ/มหาว ทยาล ย/กระทรวง พร อมสถานท ต ง หมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 2. ระบ ประเภทการว จ ย (ผนวก 4) เพ ยง 1 ประเภท ค อ 2.1 การว จ ยพ นฐาน (basic research)

17 การว จ ยประย กต (applied research) 2.3 การพ ฒนาทดลอง (experimental development) 3. ระบ สาขาว ชาการและกล มว ชาของสภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 4) 4. ระบ คาสาค ญ (keywords) ท ม ความสาค ญต อช อเร องหร อเน อหาของเร องท ทาการว จ ย ท ง ภาษาไทยและภาษาต างประเทศให ครบถ วน ท งน เพ อประโยชน ในการนาไปใช ในการ เล อกหร อค นหา เอกสารท ม ช อเร องประเภทเด ยวก นก บเร องท ทาการว จ ยได 5. แสดงให เห นถ งความสาค ญท จาเป นต องทาการว จ ยเร องน ในระด บแผนงานว จ ย โดยกาหนด ป ญหาให ช ดเจน ท งข อเท จจร งและผลกระทบของป ญหาท เก ดข น ด วยการทบทวนเอกสาร ท เก ยวข อง (reviewed literature) สอบถามความค ดเห นจากบ คคลท เก ยวข อง และแสวงหา แนวทางท น าจะเป นไปได จากทฤษฎ /สมม ต ฐานในสาขาว ชาการท เก ยวข อง 6. ระบ ว ตถ ประสงค หล กของแผนงานว จ ยอย างช ดเจน โดยม ความเช อมโยงสอดคล องก บ ความ สาค ญและท มาของป ญหา ตลอดจนช อของแผนงานว จ ย 7. อธ บายว าแผนงานว จ ยน ตอบสนองย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของ ชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) กล มเร องเร งด วน และนโยบายร ฐบาล มากน อยเพ ยงใด ในเช งปร มาณ พร อมแสดงผล กระทบด วย 8. ระบ ปร มาณของส งของหร อบร การท เป นร ปธรรมซ งได จากการว จ ย เพ อให บ คคลภายนอก สามารถนาไปใช ประโยชน ได ท งน ต องระบ ต วช ว ดท แสดงถ งการบรรล เป าหมายในระด บ ผลผล ตท เก ดข น ในด านความประหย ด ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ท งเช งปร มาณ เช งค ณภาพ เวลา และต นท น 9. ระบ ปร มาณของผลท เก ดข นหร อผลต อเน องจากผลผล ตท ม ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยและหร อ ผ ใช อาท ช มชน องค กร ประเทศ สภาพแวดล อม ฯลฯ ท งน ควรจ ดทาแผนถ ายทอด เทคโนโลย หร อ ผลการว จ ยส กล มเป าหมายด งกล าว และต องระบ ต วช ว ดท แสดงถ งการ บรรล เป าหมายในระด บผลล พธ ท เก ดข นในด านความประหย ด ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ท งเช งปร มาณ เช งค ณภาพ เวลา และต นท น 10. แสดงทฤษฎ ท เก ยวข อง สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ด โดยแสวงหาเหต ผลท น าจะเป นไปได จากทฤษฏ ท เก ยวข องก บเร องท ทาการว จ ย แล วนามาส งเคราะห เป น สมม ต ฐาน (ถ าม ) และกรอบแนวความค ดของแผนงานว จ ย พร อมแสดงความเช อมโยง หร อความส มพ นธ ระหว าง โครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย 11. แสดงความคาดหมายศ กยภาพและว ธ การหร อแนวทางท จะนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ด งต อไปน 11.1 แก ป ญหาในการดาเน นงานของหน วยงานท ทาการว จ ย 11.2 เป นองค ความร ในการว จ ยต อไป 11.3 บร การความร แก ประชาชน 11.4 บร การความร แก ภาคธ รก จ 11.5 นาไปส การผล ตเช งพาณ ชย 11.6 เพ มประส ทธ ภาพในการผล ต 11.7 เป นประโยชน ต อประชากรกล มเป าหมาย 11.8 อ น ๆ (ระบ )

18 ระบ กล มเป าหมายท จะได ร บประโยชน และผลกระทบจากผลงานว จ ยท คาดว าจะเก ดข น รวมท งสนองตอบย ทธศาสตร ใดในย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) กล มเร องว จ ยท ควรม งเน นตามนโยบายและย ทธศาสตร การว จ ยของชาต (พ.ศ ) กล มเร องเร งด วน นโยบายของร ฐบาลและอ น ๆ (ถ าม ) 12. แสดงว ธ การบร หารแผนงานว จ ยในภาพรวมตลอดการว จ ย เพ อประโยชน ในการต ดตามและ ประเม นผลแผนงานว จ ย โดยระบ ข นตอนและระยะเวลาในการดาเน นการว จ ยของแผนงานว จ ยโดย ละเอ ยด และแสดงแผนการดาเน นงาน (Gantt chart) แต ละข นตอน จนส นส ดการว จ ย ในกรณ ท ม การ เสนอของบประมาณในการว จ ยส ง ควรแสดงการบร หารจ ดการแผนงานว จ ยท คาดว าจะเก ดความเส ยงท จะทาให การว จ ยไม บรรล ว ตถ ประสงค และระบ แนวทางการแก ไขหากเก ดความผ ดพลาด 13. ระบ แนวทางหร อแผนการดาเน นงานในการเป ดโอกาสหร อสร างน กว จ ยร นใหม จากการทา การว จ ยตามแผนงานว จ ย 14. ระบ ว ธ การดาเน นงานของแผนงานว จ ย โดยเช อมโยงข นตอนการทาการว จ ยท งในระด บแผน งานว จ ยย อย (ถ าม ) และโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ยอย างสมบ รณ ถ กต องและช ดเจนถ งการม เป าหมายและว ตถ ประสงค หล กเด ยวก น เพ อนาไปส ผลสาเร จของแผนงาน ว จ ยน อย างเป นร ปธรรม 15. ระบ ระยะเวลาท ใช ในการทาการว จ ย ต งแต เร มต นถ งส นส ดแผนงานว จ ย โดยระบ เด อน ป ท เร มต น ถ งเด อน ป ท ส นส ดการว จ ย และระบ ว าป ท เสนอขอเป นป ท เท าใดของแผนงาน ว จ ย 16. แสดงแผนการใช จ ายงบประมาณของแผนงานว จ ย 16.1 แสดงรายละเอ ยดงบประมาณบร หารแผนงานว จ ยเฉพาะป ท เสนอขอ โดยแยก ตามงบประเภทต าง ๆ ให ช ดเจน (ผนวก 5) 16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการว จ ยท เสนอขอในแต ละป ตลอดการว จ ย (ผนวก 6) 16.3 แสดงรายละเอ ยดของงบประมาณการว จ ย ตามงบประเภทต าง ๆ ท เสนอขอใน แต ละป ตลอดการว จ ย (ผนวก 7 และ 8) 16.4 กรณ เป นแผนงานว จ ยต อเน อง ท ได ร บอน ม ต ให ทาการว จ ยแล ว ให ระบ งบประมาณ ท ได ร บการจ ดสรรในแต ละป ของท กป ท ผ านมา 17. แสดงข อม ลหร ออธ บายถ งผลผล ต (output) ท ได จากงานว จ ยในแต ละป ตลอดการว จ ย โดย สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล กของแผนงานว จ ยและนาไปส การประย กต ใช ความค มค าของงบประมาณ ท จะใช ทาการว จ ย ซ งจะนาไปส ผลสาเร จท เป นผลล พธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ท คาดว าจะ ได ร บ โดยให สอดคล องตามแผนบร หารงานและแผนการดาเน นงานตลอดแผนงานว จ ย พร อมท งระบ ประเภทผลสาเร จของงานว จ ยเป นอ กษรย อ ซ งจาแนกเป น 3 ประเภท ด งน 1. ระบ P หมายถ ง ผลสาเร จเบ องต น (preliminary results) ซ งม ล กษณะ ด งน 1.1 ผลสาเร จท เป นองค ความร หร อร ปแบบ หร อว ธ การท จะนาไปส การว จ ยในระยะ ต อไป 1.2 ผลสาเร จท เป นของใหม และม ความแตกต างจากท เคยม มาแล ว 1.3 ผลสาเร จท อาจจะถ กนาไปต อยอดการว จ ยได 2. ระบ I หมายถ ง ผลสาเร จก งกลาง (intermediate results) ซ งม ล กษณะ ด งน

19 เป นผลสาเร จท ต อยอดมาจากผลสาเร จเบ องต นในระยะต อมา 2.2 เป นผลสาเร จท ม ความเช อมโยงอย างใดอย างหน งก บผลสาเร จเบ องต น 2.3 เป นผลสาเร จท จะก าวไปส ผลสาเร จระยะส ดท ายของงานว จ ย 3. ระบ G หมายถ ง ผลสาเร จตามเป าประสงค (goal results) ซ งม ล กษณะ ด งน 3.1 เป นผลสาเร จท ต อยอดมาจากผลสาเร จก งกลางในระยะต อมา 3.2 ผลสาเร จตามเป าประสงค น จะต องแสดงศ กยภาพท จะก อให เก ดผลกระทบ 3.3 ผลสาเร จตามเป าประสงค ท ม ศ กยภาพ และม แนวทางในการทาให เก ดผลกระทบส ง ย อมม น าหน กการพ จารณาแผนงานว จ ยส ง ต วอย างเช น กรณ ว จ ยการปร บปร งพ นธ มะม วงเพ อการส งออก เน องจากมะม วงท ส งออกม ค ณภาพด แต เม อส งออกไปต างประเทศม ป ญหาเร องมะม วงเปล อกบาง เน าเส ยง าย ส งผลกระทบต อการส งออก ด งน น จ งต องว จ ยเพ อแก ป ญหาด งกล าว โดยอาจจาแนกผลสาเร จของงานว จ ยท คาดว าจะได ร บ ด งน 1. การว จ ยระยะแรกได ค นพบย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ ย น (gene) ท ควบค มการแสดงออกล กษณะเปล อกแข ง ของมะม วง ผลสาเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จเบ องต น (P) 2. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาในระยะต อมา โดยว จ ยในรายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะเปล อกแข งของมะม วง - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ รายละเอ ยดตาแหน งของย น (gene) ท ควบค มล กษณะ เปล อกแข งของมะม วง ผลสาเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จก งกลาง (I) 3. กรณ ม การว จ ยและพ ฒนาระยะต อมาจนได มะม วงพ นธ เปล อกแข ง ซ งแสดงผลกระทบท คาด ว าจะเก ดข น ค อทาให เก ดม ลค าเพ มของมะม วงเพ อการส งออก - ให ระบ ผลผล ตท ได ค อ มะม วงพ นธ เปล อกแข งท แสดงม ลค าเพ มเพ อการส งออก ผลส าเร จของงานว จ ยระยะน เป นผลสาเร จตามเป าประสงค (G) หมายเหต : 1. แผนงานว จ ยอาจจะศ กษาเพ ยงข อ 1 หร อ 1+2 หร อ ก ได ข นอย ก บว ตถ ประสงค หล ก ของแผนงานว จ ยท กาหนดไว 2. แต ละผลสาเร จท ได อาจดาเน นการเสร จส นภายในป เด ยวก นหร อมากกว า 1 ป ก ได กรณ มากกว า 1 ป ให ระบ ผลสาเร จท คาดว าจะได ร บในระยะต าง ๆ ในแต ละป ให ช ดเจน 18. แผนงานว จ ยต อเน อง 2 ป ข นไป 18.1 ผ อานวยการแผนงานว จ ยต องร บรองว าแผนงานว จ ยน ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในป งบประมาณท ผ านมาจร ง โดยระบ เป นข อความ พร อมลายม อช อกาก บอย างช ดเจน 18.2 ระบ ว าแผนงานว จ ยน อย ในระหว างการเสนอของบประมาณการว จ ยจากแหล ง เง นท นอ นหร อไม หร อเป นการว จ ยต อยอดจากการว จ ยอ น (ถ าม ) 18.3 ต องรายงานความก าวหน าของแผนงานว จ ยตามแบบ ต-1ช/ด 19. คาช แจงอ น ๆ ควรแสดงเอกสาร หล กฐาน คาร บรอง คาย นยอม อาท โครงการพระราช ดาร จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย จรรยาบรรณการใช ส ตว ฯลฯ หร อรายละเอ ยดอ น ๆ ในอ นท จะเป น ประโยชน และช ให เห นถ งค ณค าของแผนงานว จ ยมากย งข น 20. ลงช อผ อานวยการแผนงานว จ ย พร อมลายม อช อ และว น เด อน ป

20 ส วน ค : ประว ต ผ ร บผ ดชอบแผนงานว จ ย 1. ระบ ช อ (พร อมคานาหน าช อ เช น นาย นางสาว นาง ยศ เป นต น) และนามสก ล ท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2. ระบ เลขหมายประจาต วประชาชน 3. ระบ ตาแหน งบร หาร/ว ชาการ ท เป นป จจ บ น 4. ระบ หน วยงานท ส งก ด และท อย ท สามารถต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) 5. ระบ ประว ต การศ กษา 6. ระบ สาขาว ชาการท ม ความชานาญพ เศษ ซ งอาจแตกต างจากว ฒ การศ กษาก ได 7. ระบ ประสบการณ ท เก ยวข องก บการบร หารงานว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ อาท สถานภาพในการทาการว จ ยว าเป นผ อานวยการแผนงานว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย หร อผ ร วมว จ ยในแต ละผลงานว จ ย เป นต น 7.1 ระบ ช อแผนงานว จ ยในฐานะผ อานวยการแผนงานว จ ย : ช อแผนงานว จ ย 7.2 ระบ ช อโครงการว จ ยในฐานะท ตนเองเป นห วหน าโครงการว จ ย : ช อโครงการว จ ย 7.3 ระบ ช องานว จ ยท ทาเสร จแล ว : ช อผลงานว จ ย ป ท พ มพ การเผยแพร สถานภาพ และแหล งท นในการทาว จ ย 7.4 งานว จ ยท กาล งทา : ช อข อเสนอการว จ ย แหล งท น และสถานภาพในการทาว จ ยว า ได ทาการว จ ยเสร จแล วประมาณร อยละเท าใด หมายเหต : 1. กรณ ท หน วยงานม ได ทาการว จ ยเอง แต ใช ว ธ จ ดจ าง โปรดใช แบบ ว 1ช โดยระบ รายละเอ ยด ตามแบบฟอร มท กาหนดไว ให มากท ส ด พร อมท งแนบแบบข อกาหนด (terms of reference-tor) การจ ดจ างทาการ ว จ ยด วย 2. กรณ แผนงานว จ ยต อเน องท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณท ผ านมา และน กว จ ยม ความประสงค จะเสนอของบประมาณการว จ ยในป งบประมาณต อไป ต องจ ดทาแผนงานว จ ยประกอบการเสนอขอ งบประมาณด วย 3. ระบ ข อม ลโดยละเอ ยดในแต ละข ออย างถ กต องและครบถ วนสมบ รณ เพ อประโยชน ในการประเม นผล 4. กรณ แผนงานว จ ยท ม การใช ส ตว ให ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณการใช ส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร สภาว จ ยแห งชาต (ผนวก 10) และจ ดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร มใบร บรองในผนวก 11 จานวน 1 ช ด

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช)

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) -------------------------------------- แบบ ว-1ช

More information

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช)

ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) 1 ค าช แจงแบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ช) แบบ ว-1ช หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บแผนงานว จ ย (research program) หร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด)

ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมต คณะร ฐมนตร (แบบ ว-1ด) ---------------------------------------- แบบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบเสนอโครงการว จ ย (research project)

แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ด (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2554) แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมต คณะร ฐมนตร ------------------------------------

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คำช แจงแบบเสนอโครงกำรว จ ย (research project) ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สวพ-1ด)

คำช แจงแบบเสนอโครงกำรว จ ย (research project) ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สวพ-1ด) คำช แจงแบบเสนอโครงกำรว จ ย (research project) ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สวพ-1ด) ---------------------------------------- แบบ สวพ-1ด หมายถ ง แบบข อเสนอการว จ ยในระด บโครงการว

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

------------------------------------

------------------------------------ แบบ มรภ.-1ด เลขท... ว นท... แบบเสนอโครงการว จ ย (Research Project) ประกอบการเสนอขอร บท นอ ดหน นว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ช อโครงการว จ ย (ภาษาไทย): (ภาษาอ งกฤษ): ผ เสนอขอ: งบประมาณท เสนอขอ: ------------------------------------

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต คาช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ---------------------------------------- ช อโครงการว จ ย : ระบ ช อโครงการว

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program)

ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต แบบ ว-1ช (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) แบบเสนอแผนงานว จ ย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมต คณะร ฐมนตร ---------------------------------------

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบเสนอโครงการว จ ย (research project)

แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต โครงการว จ ย แบบเสนอโครงการว จ ย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ------------------------------------ ช อโครงการว จ ย (ภาษาไทย)... (ภาษาอ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information