การเข ยนโครงร างการว จ ย

Size: px
Start display at page:

Download "การเข ยนโครงร างการว จ ย"

Transcription

1 การเข ยนโครงร างการว จ ย

2 โครงร างการว จ ย โครงร างการว จ ย อาจแบ งออกเป น 2 ล กษณะ ค อ 1. Pre-proposal หร อ Concept proposal ม กประกอบด วยช อเร อง คาถาม ว ตถ ประสงค สมมต ฐาน (ถ าม ) ความสาค ญและท มาของ ป ญหา ร ปแบบการว จ ยและระเบ ยบว ธ ว จ ยโดยย อ ข อจาก ด ผลท คาด ว าจะได ร บ และตารางปฏ บ ต งานโดยย อ 2. Full proposal หร อ Detailed proposal ค อ โครงร างการว จ ยโดย ละเอ ยด

3 การเข ยนโครงร างการว จ ย 1 การเข ยนเพ อตอบคาถาม Why (ทาไมต องทา) เข ยนให เห นความสาค ญ ความจาเป น ค ณค าและประโยชน เพ อให เห นว าผ ว จ ยม ความร พ นฐานและเข าใจป ญหาท กาล งจะศ กษาอย าง ถ องแท สามารถเช อมโยงเข าส กรอบแนวความค ดของการว จ ย ระบ ได ว าม การศ กษาเก ยวก บเร องน หร อไม ม ท ใดบ าง และการศ กษาน จะ ม ส วนช วยเพ มค ณค าได อย างไร

4 การเข ยนโครงร างการว จ ย 2 การเข ยนเพ อตอบคาถาม What (จะทาอะไร) ค อว ตถ ประสงค ของงานว จ ย ผ ว จ ยต องกาหนดให ช ดเจน เฉพาะเจาะจงว า จะทาอะไร บอกส งท จะทาท งขอบเขตและค าตอบท คาดว าจะได ร บ การต ง ว ตถ ประสงค ต องให สมเหต สมผลก บทร พยากรและเวลาในการปฏ บ ต งาน และต องสอดคล องก บคาถามการว จ ย ว ตถ ประสงค ม 2 ระด บ ค อ 1. ว ตถ ประสงค ท วไป ( General objective ) เป นจ ดม งหมายในระด บกว าง ควร เข ยนให ครอบคล มงานว จ ยท จะทาท งหมด 2. ว ตถ ประสงค เฉพาะ (Specific objective) เป นจ ดม งหมายท กล าวถ ง ส งท จะ เก ดข นจร งในงานว จ ยเป นข อๆอธ บายว า ใคร จะทาอะไร ให ก บใคร มากน อยแค ไหน ท ไหน เม อไร และเพ ออะไร

5 การเข ยนโครงร างการว จ ย 3 การเข ยนเพ อตอบคาถาม how (จะทาอย างไร) เป นการอธ บาย รายละเอ ยด 1. กรอบแนวความค ดในการว จ ย ( conceptual framework ) เข ยนเป น แผนภ ม กรอบแนวค ดงานว จ ย ข อม ลอะไรบ างท ต องรวบรวม และข อม ลม ความเช อมโยงและส มพ นธ ก นอย างไร 2. ร ปแบบการว จ ย (research design) ท จะใช ควรเล อกร ปแบบท สอดคล องก บว ตถ ประสงค 3. ระเบ ยบว ธ ว จ ย (research methodology) 4. สถ ต (statistics) ท ใช

6 1 ช อโครงการ หร อช อเร อง (The Title) โครงการ ควรต งช อเร องให น าสนใจ ท นต อเหต การณ เป นเร องท ว จ ยได (researchable topic) และควรแก การแสวงหาคาตอบ อาจนาคาสาค ญ (key words) ของเร องมาประกอบเป นช อเร อง ทาให ส นกระท ดร ด ช ดเจน และส อความหมายครอบคล มความสาค ญของ เร องท จะศ กษาท งหมด ช อเร องภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ควร สอดคล องก นในเช งความหมาย

7 2 ความสาค ญและท มาของป ญหาการว จ ย (Background and Problem Statement) ผ ว จ ยต องแสดงให เห นว า ม ความร พ นฐานและเข าใจในป ญหาท กาล งจะศ กษาอย าง ช ดเจนท งทางทฤษฎ และปฏ บ ต สามารถระบ ถ งความสาค ญของป ญหา ความจาเป น ค ณค าและประโยชน ท จะได ร บอย างม เหต ผล ระบ ได ว าม การศ กษาเก ยวก บเร องน หร อไม ม ท ใดบ าง และการศ กษาน จะช วยเพ มค ณค าได อย างไร การกาหนดป ญหาในการทาว จ ย จาเป นต องอาศ ยข อม ลมาประกอบในการพ จารณา ข อม ลเหล าน อาจมาจากทฤษฎ หร อแนวค ดทางทฤษฎ ท เก ยวข องก บเร องท จะศ กษา จากประสบการณ ของต วผ ว จ ย จากข อม ลในรายงานว จ ยของผ อ นท ทามาแล ว น าส ง เหล าน มาสร างแนวค ด ( conceptualization ) ในการเจาะป ญหาท สาค ญ และ วางขอบเขต (framework) ของป ญหาสาหร บทาว จ ย

8 3 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง (Review Related Literatures) ควรม การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องก บเร องท จะทาว จ ยอย างละเอ ยดและ รอบคอบ เพ อทาให เข าใจอย างแท จร งเก ยวก บเร องน น การอ านเอกสารจะต องใช ว จารณญาณในการประเม น โดยว เคราะห ใน 2 ประเด น ค อ เอกสารน นถ กต องและ เช อถ อได หร อไม แล วสามารถประย กต เข าก บเร องท เราจะศ กษาหร อไม จากผลการประเม น ถ าพบว าเร องท จะศ กษา ม ผ อ นทาแล วด วยร ปแบบการว จ ยและ ระเบ ยบว ธ ว จ ยท ถ กต องเช อถ อได และสามารถตอบคาถามของการว จ ยได ช ดเจน แล ว ไม ม ความจาเป นท จะต องทาว จ ยซ า ให เส ยท งเวลาและงบประมาณ หาก ว เคราะห แล วพบว า ความร เท าท ม อย ในป จจ บ นไม สามารถตอบป ญหาการว จ ยได จาเป นต องทาว จ ยเร องน โดยระบ ว าจะนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ได อย างไร การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง ควรบรรยายในล กษณะการสร ปประเม นว เคราะห

9 4 คาถามของการว จ ย (Research Question) น ยามป ญหา (problem identification) การกาหนดคาถามของการว จ ย (problem identification) และให น ยาม ป ญหาอย างช ดเจน จะช วยให ผ ว จ ยกาหนดว ตถ ประสงค ต งสมมต ฐาน ให น ยามต วแปรส าค ญ และการว ดต วแปร ไม ใช ท กป ญหาต องทาว จ ย บาง คาถามไม ต องว จ ยก สามารถตอบป ญหาได คาถามการว จ ยท สาค ญท ส ดจะเป นค าถามหล ก (primary research question) นามาใช เป นข อม ลในการคานวณขนาดต วอย าง อาจม คาถาม รอง (secondary research question) อ กจานวนหน งก ได แต ผลการว จ ยอาจไม สามารถตอบคาถามรองได เพราะการคานวณขนาด ต วอย าง ไม ได คานวณเพ อตอบคาถามรองเหล าน

10 5 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย (Objectives) ต องกาหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการให ช ดเจน และ เฉพาะเจาะจงไม คล มเคร อ บ งช ถ งส งท จะทา ท งขอบเขตและคาตอบท คาดว าจะได ร บ ว ตถ ประสงค ต องสอดคล องก บช อเร องและคาถามของ การว จ ย

11 6 กรอบแนวความค ดในการว จ ย (Conceptual Framework) ทฤษฎ ค อ คาอธ บายความส มพ นธ ในล กษณะท เป นเหต เป นผลก นของ ปรากฏการต างๆท เก ดข นในธรรมชาต คาอธ บายม กอย ในร ปของ นามธรรม การทาว จ ยเป นการนาคาอธ บายท อย ในร ปของนามธรรม มา ทาให เป นส งว ดได ส งเกตได การทาว จ ยเท าก บเป นการตรวจสอบความ ถ กต องของทฤษฎ การทาว จ ยอาจหาคาตอบของความส มพ นธ ใน ปรากฏการณ ต างๆท เก ดข น ซ งอาจนาไปส การต งทฤษฎ ใหม ได

12 7 สมมต ฐานของการว จ ย (Hypothesis) การต งสมมต ฐาน เป นการคาดคะเนหร อการทายคาตอบของป ญหา อย างม เหต ผล ม กเข ยนในล กษณะการแสดงความส มพ นธ ระหว างต ว แปรอ สระและต วแปรตาม งานว จ ยบางอย างไม จาเป นต องม สมมต ฐาน สมมต ฐานท ด จะทาให ทราบว า ต องเก บรวบรวมข อม ลอะไรบ าง ได ข อม ลจากใคร ใช ว ธ ใดในการเก บเพ อให ได ข อม ลท สมบ รณ และเช อถ อ ได มากท ส ด สมม ต ฐานท แสดงความส มพ นธ ระหว างต วแปร จะบอกให ทราบถ งระด บการว ดและการว เคราะห ข อม ล ว าจะว เคราะห ในล กษณะ ใดจ งจะเหมาะสมท ส ด

13 8 ข อตกลงหร อขอบเขตการว จ ย (Assumption, scope ) การว จ ยบางเร องอาจม ข อจาก ดหลายอย างในทางปฏ บ ต ต องต งข อ สมม ต บางอย างเป นข อตกลงเบ องต น เสม อนเป นการ กาหนด scope ในการว จ ย

14 9 คาสาค ญ (Key Words) ศ พท ดรรชน หร อคาสาค ญ ค อ คาท แสดงเน อหาของงานว จ ย ช วยใน การส บค นเข าถ งงานว จ ยเร องน น ว ธ การค อ ด งคาหร อแนวค ดท ปรากฏ ในช อเร อง หร อการต งช อเร องควรประกอบด วยคาสาค ญครอบคล ม เน อหาท งหมด ควรหล กเล ยงคาศ พท สาม ญท ม ค ณค าในการส บค นน อย เช น ว ธ การ ป ญหา ล กษณะ สภาพ ระบบความแตกต าง

15 10 การให คาน ยามเช งปฏ บ ต ท ใช ในการว จ ย (Operational Definitions) ต วแปรหร อคาศ พท เฉพาะ จาเป นต องให คาจาก ดความอย างช ดเจนใน ร ปท สามารถส งเกตหร อว ดได 11 ร ปแบบการว จ ย (Research Design) ผ ว จ ยต องพ จารณาร ปแบบการ ว จ ยท เหมาะสมก บป ญหาการว จ ยท จะศ กษา

16 12 ระเบ ยบว ธ ว จ ย (Research Methodology) 12.1 ประชากร และต วอย าง ม รายละเอ ยดในเร อง หล กเกณฑ ในการค ดเล อกประชากรและ ต วอย าง เทคน คในการส มต วอย างโดยอาศ ยหร อไม อาศ ยทฤษฎ ความน าจะเป น การคานวณ ขนาดต วอย าง ขนาดต วอย างท คานวณได 12.2 การส งเกตและการว ด 1) ต วแปรและคาน ยามเช งปฏ บ ต 2) เคร องม อท ใช ในการว ดต วแปร 12.3 ว ธ การหร อส งแทรกแซง (Intervention) กรณ เป นการว จ ยเช งทดลอง ควรอธ บายให ละเอ ยดว าใคร ทาอะไร ให แก ใคร ด วยว ธ การอย างไร ระยะเวลาท ให ส งแทรกแซง

17 13 การรวบรวมข อม ล (Data Collection) ระบ รายละเอ ยดว าจะเก บข อม ลอะไร จากแหล งไหน เก บอย างไร ใคร เป นผ เก บ ใครเป นผ บ นท กข อม ลท เก บได บ นท กอย างไร 14 การว เคราะห ข อม ล (Data Analysis) 14.1 การสร ปข อม ล 14.2 การนาเสนอข อม ล 14.3 การทดสอบสมมต ฐาน 14.4 ป ญหาท อาจเก ดข นระหว างการว เคราะห ข อม ล

18 15 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ให กล าวถ งประโยชน ท คาดว าจะได ร บอย างช ดเจน ครอบคล มผลท งใน ระยะส นและยาว ท งทางตรงและทางอ อม ผลท ตกแก ใครเป นสาค ญ 16 แผนการดาเน นงาน เข ยนแผนการดาเน นงานต งแต เร มแรกจนเสร จส นโครงการ ส วนใหญ จะเป น Gantt Chart 17 เอกสารอ างอ ง 18 ภาคผนวก

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย การเข ยนรายงานผลการว จ ยเป นข นตอนส ดท ายท ส าค ญ เน องจากต อง สามารถรายงานอย างเป นระบบลาด บข นตอนเน อหาก อนหล งม การ น

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ท าว จ ยอย างไรให ม ค ณภาพ: ความคลาดเคล อนในการท างานว จ ยทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เอกสารประกอบการเสวนาในการประช มส มมนาทางว ชาการ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. 16.30 น. ณ ห องประช ม ดร.เศาวน ต เศาณานนท อาคาร 9 ช น 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม รองศาสตราจารย ดร ท พวรรณ หล อส วรรณร ตน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ล าด บการน าเสนอ ความหมายของรายงาน, ว ตถ ประสงค การทำรายงาน, ขอบเขตห วข อ, ห วข อและข อเสนอ (Proposal), ส วนประกอบของรายงาน,

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง เม อได สภาพป ญหาว จ ยท สนใจหร อน าสนใจจะท าว จ ย ผ ว จ ยจ าต องศ กษาในรายละเอ ยดของ ป ญหา เพ อให ม ความกระจ างช ด ท าให มองเห นภาพรวมของป ญหาว จ ยได กว างและล

More information

บ นท กการเล าเร อง เร องการบร หารโครงการ ว นท 21 ต ลาคม 2554 ณ..คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ศ นย เทเวศร

บ นท กการเล าเร อง เร องการบร หารโครงการ ว นท 21 ต ลาคม 2554 ณ..คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ศ นย เทเวศร ผศ.ดร.ขจรศ กด ศ ร ม ย คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม บ นท กการเล าเร อง การบร หารโครงการ วงจรโครงการ (The Project Cycle) โครงการม จ ดเร มต นและส นส ดเป นวงจร เปร ยบได เช นเด ยวก บวงจร ช ว ตของคน หร อก จการ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ศ.ดร. ส ว มล ว องวาณ ช ภาคว ชาว จ ยและจ ตว ทยาการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม ผ ท างานระด บนโยบาย เน นการว จ ยเพ อก

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร plan20@doae.go.th, plan0303@hotmail.com ว นท 3 ก

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information