ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM"

Transcription

1 ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM Appointment Scheduling Management System using PERT/CPM Technique แพรท พย โคตรแสนล (Praetip Khotsaenlee) 1 และเก ยรต ศ กด โยชะน ง (Kiattisak Yochanang) 2 1,2 ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและพ ฒนา ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM ซ งเน นในส วนของการว เคราะห ข ายงานเพ อหาเส นทาง ว กฤต ของโครงการ โดยการค านวณหาค าเวลาต าง ๆ ได แก เวลาเร มต นเร วท ส ด เวลาเร มต นช าท ส ด เวลา เสร จเร วท ส ด เวลาเสร จช าท ส ด และเวลาย ดหย น อ สระของก จกรรม ผลท ได จะแสดงในร ปแบบของ รายงานและ Gantt Chart บนปฏ ท น จากการทดสอบ โครงข ายต วอย างจ านวน 30 โครงข ายพบว าระบบ จ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM สามารถลดระยะเวลาการท างานรวมของโครงการได ถ ง 40% แสดงให เห นว าระบบม ประส ทธ ภาพอย ใน ระด บด และสามารถน าไปใช ได จร ง ค าส าค ญ: การประเม นผลและทบทวนโครงการ ระเบ ยบว ธ ว ถ ว กฤต เส นทางว กฤต Abstract The purpose of this project was to study and develop an Appointment Scheduling Management System using PERT/CPM technique. The system focused on analyzing a network diagram in order to find the critical path of the schedule by calculating the Earliest Start Time (ES), Latest Start Time (LS), Earliest Finish Time (EF), Latest Finish Time (LF) and Slack Time (TF) of appointments. The results would be displayed in a form of a report and a Gantt Chart representing the schedule. The evaluation using a sample of 30 networks showed that the proposed system was able to shorten the time in scheduling by 40 percents. Therefore, the system was effective and can be used in a real setting. Keyword: PERT, CPM, Critical Path 1. บทน า การศ กษาระบบน ดหมายท ม อย ในป จจ บ น พบว า ระบบส วนใหญ เพ ยงแต ค าน งถ งเร องช องว างของ ช วงเวลาท จะไม เก ดการท บซ อน และการใช เทคโนโลย เพ อให เก ดการตอบสนองท ท นท วงท ท าให เก ดจ ดอ อนซ งเป นป ญหาส าค ญ ค อ การละเลย ต อการความส มพ นธ และล าด บของก จกรรม ท าให ไม สามารถทราบความย ดหย นของก จกรรม ไม สามารถ ต ดส นใจได ว าในจ านวนของก จกรรมท งหมดท ต อง ปฏ บ ต น น ควรให ความส าค ญก บก จกรรมใดก อนหล ง และก จกรรมใดเป นก จกรรมท ควรเอาใจใส เป นพ เศษ เพ อไม ให เก ดความล าช า เน องจากการปฏ บ ต งานท ล าช าจากน ดหมายเพ ยงหน งก จกรรม อาจม ผลต อ ความส าเร จของโดยรวมของโครงการ[1] จากป ญหาด งกล าวจ งเก ดแนวค ดเร องระบบจ ดการ ตารางน ดหมายด วยการประย กต ใช เทคน คการ ประเม นผลและทบทวนโครงการ(Program Evaluation and Review Technique : PERT) และ ระเบ ยบว ธ ว ถ ว กฤต(Critical Path Method : CPM) ซ ง 188

2 เป นเทคน คท สามารถแสดงภาพรวมของโครงการด วย โครงข ายงาน(Network) โดยแสดงก จกรรม ล าด บการ ท างาน และความส มพ นธ ระหว างก จกรรมต าง ๆ[1] ซ งเทคน คน จะสามารถน ามาประย กต ใช เพ อเก ด ประโยชน ต อระบบจ ดการตารางน ดหมาย ได แก 1) การวางแผนงาน 2) การควบค มการท างาน และ 3) การบร หารงาน ซ งเป นประโยชน ในการเตร ยมความ พร อมและคาดการณ ล วงหน า ส าหร บหาว ธ การ ป องก นและแก ไขความเบ ยงเบนไปจากแผนท วางไว ไม ให เก ดผลกระทบต อแผนงาน[2] หร อม ผลกระทบ ท เก ดข นน อยท ส ด รวมถ งใช ข อม ลเหล าน เป นข อม ล ประกอบ การต ดส นใจในการด าเน นการโครงการอ น ๆ ต อไป 2. วรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 หล กการของ PERT และ CPM เทคน คการประเม นผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : PERT) และระเบ ยบว ธ ว ถ ว กฤต(Critical Path Method : CPM) เป นเคร องม อส าค ญในการ บร หารงานโครงการท ใช หล กการพ นฐานอ นเด ยวก น ค อ การใช ว ธ การว เคราะห ข ายงาน(Network method) ซ งเป นว ธ การท จ าแนกโครงการออกเป น ก จกรรมย อยและแสดงความส มพ นธ เก ยวข องซ งก น และก นระหว างก จกรรมต าง ๆ เพ อให โครงการ สามารถด าเน นโครงการให ส าเร จตามเวลาและใน งบประมาณท ก าหนด ประหย ดเวลาและการใช ทร พยากรในการด าเน นงานโครงการ รวมท งย งเป น การคาดการณ ล วงหน าถ งป ญหาท อาจเก ดข นก บ ก จกรรมต าง ๆ เพ อหาว ธ การป องก นและแก ไขความ เบ ยงเบนไปจากแผนท วางไว โดยท ง PERT และ CPM ประกอบด วยแนวค ดท เหม อนก นเก ยวก บสายงาน ว กฤต (Critical path) และก จกรรมท ม เวลาย ดหย น (Slack activity)[3] 2.2 ความแตกต างระหว าง PERT และ CPM ถ งแม ว าเทคน คการประเม นผลและทบทวน โครงการ(Program Evaluation and Review Technique : PERT) และระเบ ยบว ธ ว ถ ว กฤต (Critical Path Method : CPM) จะคล ายก นในว ธ พ นฐานก ตาม แต จะม ความแตกต างก นในว ธ การ ประมาณค าเวลาก จกรรม เน อง PERT จากได ร บการ พ ฒนาข นมาเพ อใช ในการปร บปร งว ธ การวงแผนงาน และการประเม นงานของโครงการว จ ยใหม ๆ ซ งผ วางแผนไม เคยม ประสบการณ ในงานน น ๆ มาก อน และระหว างการปฏ บ ต งานม กจะม การเปล ยนแปลงใน รายละเอ ยดของงานย อย ๆ โดยจ ดประสงค ต องการ เน นความส าค ญท เหต การณ ไม ใช ท ก จกรรม ท าให ท ก ก จกรรมของ PERT ม ประมาณค าเวลา 3 ค า(Threetime Estimates) ค อ 1) เวลาของงานซ งจะเสร จได ช า ท ส ด 2) เวลาของงานซ งจะเสร จได โดยส วนมาก และ 3) เวลาของงานซ งจะเสร จได เร วท ส ด จากน นจ ง หาเวลาคาดคะเน และความแปรปรวนเวลาก จกรรม[4] ด งน น PERT จ งเป นเทคน คเช งความน าจะเป น (Probabilistic approach) เพ อค านวณหาความน าจะ เป นท โครงการจะส าเร จตามเวลาท ก าหนดแต ส าหร บ CPM เน องจากเป นว ธ การได ร บการพ ฒนาข นมาเพ อ ใช เป นเคร องม อในการวางแผนโครงการ(Planning) การก าหนดระยะเวลาโครงการ(Scheduling) และการ ควบค มโครงการ(Controlling) ซ งผ วางแผนจะต องม ประสบการณ ในงานน นมาเป นอย างด [4] จ ดประสงค ของ CPM อ กประการหน ง ค อ ต องการเน นท งานย อย ฉะน นนอกจากจะทราบเวลาท ใช ท งหมดของโครงการ แล ว ย งต องทราบรายละเอ ยดเก ยวก บทร พยากรต าง ๆ ท ใช และค าใช จ ายของแต ละงาน จ งเป นเทคน คเช งการ ก าหนด(Deterministic approach) ท ม ประมาณเวลา ส าหร บแต ละก จกรรมเพ ยงค าเด ยว(One-time Estimate) ผ วางแผนจะก าหนดเวลางานโดยอาศ ยสถ ต เก า ๆ ของงานชน ดเด ยวก น หร อบางคร งอาจจะใช เวลา มาตรฐาน(Standard Time) ซ งได ม การก าหนดไว แล ว [5] 189

3 จากข างต นสามารถสร ปข อแตกต างช ดเจนระหว าง PERT และ CPM ค อ เร องของเวลาในการท า ก จกรรม ส าหร บเวลาในการท าก จกรรมของ PERT จะเป นเวลาโดยประมาณซ งค านวณได ด วยการใช ความ น าจะเป น PERT จ งใช ก บโครงการท ไม เคยท ามาก อน หร อโครงการซ งไม สามารถเก บรวบรวมเวลาของการ ท าก จกรรมได เช น โครงการพ ฒนาว จ ย ส วน CPM น น เวลาท ใช ในก จกรรมจะเป นเวลาท แน นอน ซ ง ค านวณได จากข อม ลท เคยท ามาก อน เช น อ ตราการ ท างานของงานแต ละประเภท อ ตราการท างานของ เคร องจ กร เป นต น[6] 2.3 เอกสารท เก ยวข อง จากการศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องจะพบว า การ ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(Information and Communication Technology : ICT) เก ยวก บ การจ ดการและบร หารเวลา อาจช วยแก ไขป ญหาใน เร องของการลดข นตอนการด าเน นการในกระบวนการ ต าง ๆ ท าให ระบบเก ดความรวดเร วในการด าเน นการ มากย งข นก จร ง แต อาจไม ได เก ดประส ทธ ภาพ เท าท ควร หากปราศจากซ งการน าหล กในการบร หาร จ ดการเวลามาประย กต ใช ควบค ก น ซ งหากระบบ สามารถเพ มเต มในส วนน ได จะท าให เก ดการวางแผน การจ ดล าด บความส าค ญของก จจกรม สามารถช วยให ต ดส นใจได ง ายข นว าควรเร มท าก จกรรมใดก อนและ หล ง และเก ดการใช เวลาอย างม ประส ทธ ภาพอย าง แท จร ง นอกจากการน าเทคโนโลย ประย กต มาใช ในการ จ ดการและบร หารเวลา ความส าค ญอ กประการหน งท ควรให ความสนใจ ค อ การน าเทคน คการบร หารเวลา มาใช เพ อท าให เก ดการจ ดการตารางเวลาท ม ประส ทธ ภาพ เช น ว ธ การแบบ Grantt Chart ซ งเป น ว ธ การบร หารโครงการท ให ความเข าใจได ง ายต อการ ด าเน นการโครงการ เหมาะส าหร บวางแผนงาน โดยรวมของโครงการ[7] แต ส าหร บกระบวนการ ท างานท ม ความสล บซ บซ อน อาจใช ว ธ การ Heuristic Prosedures ในการจ ดล าด บก อนหล งข นตอนการ ท างาน เพ อแก ป ญหาในด าน ต าง ๆ[8] หร อการใช ว ธ การของ PERT และ CPM เพ อเป นการวางแผนเวลา ซ งม ผลต อความล าช าโดยรวมในการแล วเสร จของ โครงการ โดยการเล อกใช ว ธ การข นอย ก บ ประสบการณ และความเหมาะสมของแต ละเหต การณ [9][10] 3. ว ธ การด าเน นการว จ ย ว ธ การด าเน นงานว จ ยระบบจ ดการตารางน ดหมาย ด วยเทคน ค PERT/CPM โดยการว เคราะห ข อม ล ทดลอง ล าด บและความเป นไปได ของแผนงาน เพ อ ออกแบบและพ ฒนาระบบ ซ งการท างานของระบบใน แต ละข นตอน สามารถแสดงเป น Flow chart ได ด ง ภาพท 3 ภาพท 3 แสดง Flow chart การท างานของระบบในแต ละ ข นตอน 3.1 การว เคราะห โครงข ายงานด วยเทคน ค PERT การแยกแยะงาน(Job Breakdown) เป น ข นตอนการแจกแจงของก จกรรมต าง ๆ ท จ าเป นต อง ท าในโครงการท งหมดว า ม ก จกรรมใดบ างท ต องท า ก จกรรมต าง ๆ ม ความส มพ นธ และล าด บก อนหล ง อย างไร การ ป ระมาณเวล าขอ งก จ กร ร ม (Activity Time Estimation) การประมาณการเวลาท ต องใช ท าแต ละก จกรรม โดยอาศ ยข อม ลเก าท เคยท า 190

4 มาแล วหร อการประมาณการโดยอาศ ยผ ช านาญงานใน แต ละก จกรรม สามารถค านวณโดยใช ส ตรจากสมการ ท 1 t e = ( + 4m + b) a (1) 6 การประมาณการเวลาท คาดหมายส าหร บก จกรรม (Expected time : t e ) จะต องม การประมาณการ 3 จ ด ค อ 1) การก าหนดค าคาดคะเนเวลาของงาน ซ งจะเสร จได เร วท ส ด(Optimistic time estimate : a) ค านวณได จากส วนต างของเวลาท เร มต นปฏ บ ต งาน และเวลาท แล วเสร จ 2) ค าคาดคะเนท น าจะเก ดมาก ท ส ด(Most Likely time estimate : m) ค านวณได จากค า ประมาณการเวลาท สามารถท าส าเร จ หร อประมาณ จากงานท เคยม ประสบการณ มาก อน และ 3) ค า คาดคะเนเวลาของงานซ งจะเสร จได ช าท ส ด (Pessimistic time estimate : b) ค านวณได จากส วนต าง ของเวลาเร มต นและเวลาส นส ดน ดหมาย ค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation : σ ) ค อ รากท สองของค าความแปรปรวน(Variance : V) ด งสมการท 2 V = ( b - a ) 2 (2) 3.2 การว เคราะห โครงข ายงานด วยเทคน ค CPM การว เคราะห โครงข ายด วยเทคน ค CPM โดยการ น าค าประมาณการเวลาท คาดหมายส าหร บก จกรรม (Expected time : t e ) ในส วนของเทคน ค PERT มาใช ในการค านวณ เวลาเร มต นเร วท ส ด(ES) และเวลาแล ว เสร จเร วท ส ด(EF) ท าโดยอาศ ยหล กเกณฑ ส าค ญ 3 ประการค อ ประการท 1 เวลาเร มเร วท ส ดของจ ดงานเร มต น เท าก บศ นย ด งสมการท 3 ES1 = 0 (3) ประการท 2 เวลาแล วเสร จเร วท ส ดของก จกรรมม ค าเท าก บเวลาเร มต นเร วท ส ดของก จกรรม บวกก บเวลา 6 ท ใช ในการท าก จกรรมน น ซ งสามารถเข ยนเป น ความส มพ นธ ด งสมการท 4 EF = ES + t (4) ประการท 3 ส าหร บวงกลมท ม ก จกรรมเข าเพ ยง ก จกรรมเด ยว ES ของก จกรรมต าง ๆ ท ออกจากวงกลม น น จะม ค าเท าก บ EF ของก จกรรมท เข าส วงกลม แต ถ าม หลายก จกรรมเข าท วงกลม ES ของก จกรรมท ออก จากวงกลมม ค าเท าก บค า EF ท มากท ส ดของก จกรรมท เข าวงกลม ด งแสดงในภาพท 1 ภาพท 1 แสดงการค านวณค า EF (ก) เม อม ก จกรรมท ท าก อน หน าเพ ยงก จกรรมเด ยว (ข) เม อม ก จกรรมท ท าก อนหน ามากกว า 1 ก จกรรม ส าหร บการค านวณเวลาเร มต นช าท ส ด(LS) และ เวลาแล วเสร จช าท ส ด(LF) จะค านวณย อนกล บจาก ก จกรรมส ดท ายไปย งก จกรรมแรก และท าได โดยอาศ ย หล กเกณฑ ท ส าค ญ 2 ประการ ประการท 1 เวลาเร มต นช าท ส ดของก จกรรมม ค า เท าก บเวลาแล วเสร จช าท ส ดของก จกรรมลบด วยเวลาท ใช ในการท าก จกรรมน น ซ งสามารถเข ยนเป น ความส มพ นธ ด งสมการท 5 LS = LF t (5) ประการท 2 ส าหร บวงกลมท ม ก จกรรมออกจาก วงกลมเพ ยงก จกรรมเด ยว LF ของก จกรรมท เข าส วงกลมม ค าเท าก บ LS ของก จกรรมท ออกจากวงกลม น น แต ถ าม ก จกรรมออกจากวงกลมหลายก จกรรม LF ของก จกรรมท เข าวงกลมจะม ค าเท าก บ LS ท น อยท ส ด ของก จกรรมท ออกจากวงกลม ซ งค านวณได จาก สมการ ด งแสดงในสมการท 6 และภาพท 2 LF = LS ของก จกรรมท จะพ จารณาต อไป (6) 191

5 ภาพท 2 แสดงการค านวณค า LF (ก) เม อม ก จกรรมออกจาก วงกลมเพ ยงก จกรรมเด ยว (ข) เม อม ก จกรรมออกจากวงกลม หลายก จกรรม การว เคราะห หาว ถ ว กฤต ประกอบด วยก จกรรมท ม ค าเวลาลอยต วเป นศ นย หร อเร ยกว า ก จกรรมว กฤต ซ งถ าเก ดการล าช าจะม ผลกระทบต อเวลาแล วเสร จของ โครงการท งหมด ก จกรรมว กฤตจ งต องได ร บการ ควบค มอย างด โดยเฉพาะอย างย งในด านเวลา ซ งการ ว เคราะห หาว ถ ว กฤตท าได โดยการค านวณหาเวลา ย ดหย นอ สระ(Slack Time) ด งสมการท 7 TF = LS - ES หร อ TF = LF - EF (7) 3.3 การว เคราะห ความเป นไปได ของแผนงาน การว เคราะห ความน าจะเป นท โครงการจะเสร จ ภายในเวลาท ก าหนดด วยค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน ของการกระจาย(Z) โดยการค านวณประกอบด วย เวลาท ต องการให โครงการแล วเสร จ(D) เวลาท จะส า เสร จตามก าหนดการหร อเวลาว กฤต(S) ค าความ แปรปรวนรวมบนว ถ ว กฤต(V) ด งสมการท 8 (Z) (D S) = (8) 1/2 (V) 4. ผลการด าเน นงาน การทดสอบความถ กต องของข อม ลช ดทดสอบ จ านวน 30 โครงข าย รวม 267 ก จกรรม ความถ กต อง ในการประมวลผลเปร ยบเท ยบก บโปรแกรม Microsoft Project โดยม ค าท ต องท าการทดสอบความถ กต อง ด งน ส วนของ PERT ได แก เวลาท คาดหมาย(Expected time: t ) และค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน(standard e deviation : σ ) ผลการทดสอบไม พบความผ ดพลาด ค าความถ กต องค ดเป นร อยละ 100 ส วนของ CPM ได แก เวลาย ดหย นอ สระ(Slack Time) และหน วยงานว กฤต(Critical Activity) ผลการ ทดสอบพบความผ ดพลาดจ านวน 7 ก จกรรม จาก 3 โครงข าย ซ งสาเหต ความผ ดพลาดเก ดจากค าด มม ความถ กต องค ดเป นร อยละ 97 ท งน ความผ ดพลาดท เก ดข นไม ม ผลต อความถ กต องของหน วยงานว กฤต แต อย างใด ส วนของการประมวลผลความน าจะเป นท โครงการ จะเสร จตามก าหนด ได จากค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน ของการกระจาย ผลการทดสอบไม พบความผ ดพลาด ความถ กต องค ดเป น ร อยละ 100 ต วอย างโครงการท ได จากการทดสอบระบบจ ดการ ตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT และ CPM ระยะเวลาโครงการ เร มต นต งแต ว นท 27 ก มภาพ นธ 2555 และก าหนดส นส ดว นท 18 เมษายน 2555 รวม ระยะเวลาท งหมด 49 ว น โดยผ ใช ได เตร ยมแผนงาน ย อยและจ ดล าด บความส มพ นธ ของก จกรรม เพ อให ได แผนงานท งหมดของโครงการ และท าการป อนข อม ล ให ระบบท าการประมวลผล จากน นจะสามารถ เปร ยบเท ยบและตรวจสอบความถ กต องในการ ประมวลผล โดยใช ข อม ลจากฐานข อม ลเปร ยบเท ยบ ก บ Gantt Chart Diagram ของโปรแกรม Microsoft Project ด งภาพท 5 และ 6 ผลการว เคราะห และ วางแผนโครงการให ผลล พท ถ กต องตรงก น โดยพบว า โครงการท ม เส นทางว กฤต หร อความย ดหย นของ ก จกรรม(Slack Time : TF) เป น 0 ค อ การศ กษา โครงการ การส ารวจเอกสาร การจ ดท มน กว เคราะห การพ มพ และส าเนาแบบส มภาษณ การปฏ บ ต การ ส มภาษณ และการว เคราะห ข อม ล ซ งความคลาด เคล อนของเวลาในแต ละก จกรรมบนเส นทางว กฤตจะ ส งผลกระทบต อระยะเวลาท างานรวมของโครงการ ท งหมด 192

6 ภาพท 4 การประมวลผลด วยเทคน ค PERT เพ อเวลาท คาดหมายและค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน ภาพท 5 การประมลผลด วยเทคน ค CPM ม การจ ดล าด บ ความส มพ นธ ของก จกรรมเป นโหนด และหาความย ดหย นของ ก จกรรม ภาพท 6 ผลจากทดสอบความถ กต องเม อเท ยบก บโปรแกรม Microsoft Project ซ งจากร ปแสดงให เห นว าเส นท บ ค อ หน วยงานว กฤต 5. สร ปผล 5.1 ผลการพ ฒนาและการทดสอบประส ทธ ภาพ ระบบ จากการท ได ศ กษาข อม ลด านเวลาท ใช ในการ ด าเน นโครงการระบบจ ดการตารางน ดหมายแบบ ด งเด มด วยเทคน คบาร ชาร ตเปร ยบเท ยบก บระบบ จ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM ซ งผล การศ กษาด านระยะเวลาในการด าเน นการโครงการ ของแต ละแบบ สามารถแสดงความแตกต างด านเวลา ด งตารางท 1 โครงข า ย ต วอย าง ท เวลาของ ความส าเร จ (ว น) เวลาการท างานรวมของโครงการ(ว น) เวลาท ลดลง เทคน คบาร ชาร ต เทคน ค PERT/CPM (ว น) (%) ตารางท 1 ตารางแสดงการเปร ยบเท ยบความแตกต างด านเวลา เม อใช ระบบจ ดการตารางน ดหมายแบบด งเด มด วยเทคน คบาร ชาร ตและระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM การทดสอบประส ทธ ภาพของระบบเม อ เปร ยบเท ยบก บระบบจ ดการตารางน ดหมายแบบด งเด ม โดยใช โครงข ายต วอย างจ านวน 30 โครงข ายในการ ทดสอบ ผลปรากฏว า ระบบจ ดการตารางน ดหมาย แบบด งเด ม ไม ม การประมาณค าเวลาท คาดหมาย ก จกรรมท กก จกรรมม ด าเน นไปตามแผนท วางไว โดย ม ความส าค ญเท ยบเท าก บหมด เวลาการท างานรวม ของโครงการจ งเท าก บเวลาการท างานรวมตาม ก าหนดการจร ง และม ความเป นไปได ท จะใช ระยะเวลาของความส าเร จมากกว าท ระยะเวลาท ก าหนด แตกต างจากระบบจ ดการตารางน ดหมายด วย เทคน ค PERT/CPM ซ งม การแสดงความส มพ นธ ของ งาน และการประมาณค าเวลาท คาดหมาย ท าให สามารถบ งช ก จกรรมว กฤต ค อ ก จกรรมท ม ความส าค ญต องเอาใจใส เป นพ เศษ เน องจากความ 193

7 ล าช าของก จกรรมเหล าน อาจส งผลต อระยะเวลาแล ว เสร จโดยรวมของโครงการ จากตาราง 1 จะเห นได ว า การวางแผนการท างานด วยเทคน คน สามารถใช เวลา ท างานรวมของโครงการในระยะเวลาท ส นกว า ก าหนดการจร ง โดยท าให เก ดระยะเวลาท ลดลงมาก ท ส ดถ ง 40% เม อความย ดหย นม มาก เก ดความ คล องต วในการท างาน โอกาสท จะเก ดความล าช ากว า ก าหนดจ งน อยกว า ภาพท 7 ผลการว ดประส ทธ ภาพของระบบเปร ยบเท ยบก บ ระบบจ ดการตารางน ดหมายแบบด งเด ม 5.2 ข อเสนอแนะ ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM ท พ ฒนาข นสามารถท จะน าไปใช ใน โครงการอ นๆ ท ม ล กษณะใกล เค ยงก นได เพ ยงแต ต อง ปร บล กษณะการใช งานให ม ความเหมาะสม ผ ท ใช เทคน คน ควรเข าใจถ งข นตอน ต างๆตลอดจนล กษณะของก จกรรมในโครงการ และ ควรม การต ดตามผลอย างต อเน อง เพ อให ผลท ได น น เป นไปในท ศทางเด ยวก บการว เคราะห ในกรณ ท โครงการน นม การใช พน กงาน จากหลายแผนกมาท างานร วมก น ควรม ปร กษาหร อ ประช มแผนงานก อนท จะม การเร มท างาน เพ อให พน กงานม ความเข าใจถ งภาพรวมของงาน ถ งแม จะ ไม ใช ในส วนท ร บผ ดชอบ เพ อให โครงการน นม การ ด าเน นการได อย างต อเน องและรวดเร ว เอกสารอ างอ ง [1] สมเก ยรต จงประส ทธ พร. Pert/Cpm. ก บการวางแผนและ ควบค มงาน. คณะว ศวกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ [2] มานพ วราภ กด. (2546). การบร หารโครงการด วย PERT และ CPM. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ: ภาคว ชาสถ ต คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. [3] พ ภพ ลล ตาภรณ. (2539). เทคน คการบร หารโครงการโดย CPM และ PERT. พ มพ คร งท 4. กร งเทพฯ: ส.เอเซ ย เพรส จ าก ด. [4] ศ นสน ย เล ยงพาน ชย. การพ ฒนาระบบสน บสน นการ บร หารโครงการด วย CPM และ PERT ผ านเคร อข าย อ นเทอร เน ต. ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย สถาบ น เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, 2546 [5] ส ท น ส วรรณนท. การศ กษาเปร ยบเท ยบในการบร หารงาน ก อสร าง โดยว ธ บาร ชาร ตก บว ธ สายงานว กฤต. ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสา หการ สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ, 2552 [6] พ ภพ เล าประจง. เทคน คการบร หารโครงการโดย CPM และ PERT. พ มพ คร งท 3.กร งเทพมหานคร : สมาคมส งเสร ม เทคโนโลย (ไทย-ญ ป น), [7] อ มาพร บ ญล ระว ฒน. การศ กษาการลดเวลาหย ดเคร องจ กร โดยใช เทคน ค PERT. ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสา หการ บ ณฑ ตว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ,2549 [8] ฐ ต ศ กด ย ทธนาเสว น. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการผล ตโดย การวางแผนตารางการผล ตหล ก กรณ ศ กษา โรงงาน เคร องท าน าเย น. ว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหกรรม ภาคว ชาว ศวกรรมอ ต สาหการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระ จอมเกล า พระนครเหน อ, 2549 [9] S.M. Fahimifard and A.A. Kehkha. Application of Project Scheduling in Agriculture(Case Study: Grape Garden Stabilization). Department of Agricultural Economics Engineering, University of Zabol, Zabol, Iran [10] AJIBOYE Sule Adegoke. Measuring Process Effectiveness Using Cpm/Pert. Department of Mathematical, The Federal University of Technology Akure, Nigeria,

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management)

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) ในความหมายของค าว าโครงงานโดยท วไปน น หมายถ งต วแบบท ประกอบไปด วยก จกรรม ต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก น ก จกรรมเหล าน บางก จกรรมสามารถท าไปพร อมก นได แต บางก จกรรม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท จ นทร ตน วรสรรพว ทย 1. การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) เป นการทดสอบเปร ยบเท ยบความแปรปรวนของข อม ล 2 ช ด ท ได จากสภาวะการ ทดสอบท ต างก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information