ประช มวางแผนและต ดตามงานว จ ย 1 ก มภาพ นธ 2551

Size: px
Start display at page:

Download "ประช มวางแผนและต ดตามงานว จ ย 1 ก มภาพ นธ 2551"

Transcription

1 1 ประช มวางแผนและต ดตามงานว จ ย 1 ก มภาพ นธ 2551 นโยบายเก ยวก บงานว จ ยของว ทยาล ย 1. ให อาจารย ท กคนท าว จ ยป ละอย างน อย 1 เร อง 2. ในแต ละป ให ท กภาคว ชา 2.1 ท างานว จ ยระด บประเทศหร อท าร วมก บภายนอกอย างน อย 1 เร อง 2.2 ท าว จ ยการเร ยนการสอนอย างน อย 2 เร อง 2.3 ท าว จ ยนว ตกรรมการเร ยนการสอน 3. ภายใน 3 ป ให อาจารย แต ละคนเป นห วหน าว จ ยอย างน อย 1 เร อง 4. ให อาจารย ท จบการศ กษาระด บปร ญญาโทเป นห วหน าโครงการว จ ย 1 เร อง ภายใน 1 ป หล งจบ การศ กษา นโยบายของงานผล ตผลงานว จ ย ฝ ายว จ ยและพ ฒนาว ชาการ 1. ส งเสร มให อาจารย ผล ตงานว จ ยตามนโยบายและแผนของว ทยาล ย 2. สน บสน นการน าผลการว จ ยไปใช ในการเร ยนการสอนและพ ฒนางาน 3. สน บสน นให อาจารย เผยแพร ผลงานว จ ยท งในและต างประเทศ 4. ส งเสร มให ม ความร วมม อในการท าว จ ยก บองค กรภายนอก 5. สน บสน นให ม การแสวงหาแหล งท นว จ ยจากองค กรภายนอก ท ศทางการว จ ยของว ทยาล ย ป (สอดคล องก บของ วช. สสส. สภาการพยาบาล สมาคม พยาบาล สปสช.) 1. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนทางการพยาบาล 2. การป องก นโรค การส งเสร ม ร กษา และฟ นฟ ส ขภาพ 3. การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ 4. ภ ม ป ญญาท องถ นและการแพทย ทางเล อก 5. การเฝ าระว งพฤต กรรมเส ยงต อการต ดเช อเอดส 6. การพ ฒนาศ กยภาพของเยาวชน ผ ด อยโอกาส ผ พ การ และผ ส งอาย (วช.) 7. ส งแวดล อมท เก ยวข องก บภาวะส ขภาพ ***หมายเหต : ป งบประมาณ 2551 กองท นหล กประก นส ขภาพเน นเร อง Hypertension และ DM

2 2 ก าหนดการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ประจ าป (สามารถพ จารณา เพ มเต มได ในกรณ ท ม งานว จ ยใหม ) รอบการพ จารณา เด อนท ส งโครงร างว จ ย เด อนท พ จารณาโครงร างว จ ย คร งท 1 ม ถ นายน ส งหาคม ภายในว นท 10 ของเด อนก นยายน คร งท 2 ก นยายน พฤศจ กายน ภายในว นท 10 ของเด อนธ นวาคม คร งท 3 ธ นวาคม ก มภาพ นธ ภายในว นท 10 ของเด อนม นาคม คร งท 4 ม นาคม - พฤษภาคม ภายในว นท 10 ของเด อนม ถ นายน คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย 1. รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและพ ฒนาว ชาการ ประธานกรรมการ 2. รองผ อ านวยการฝ ายท เก ยวข อง กรรมการ 3. ห วหน าภาคว ชา หร อ ห วหน างานท เก ยวข อง หร อ ผ แทน กรรมการ 4. ต วแทนจากฝ ายว จ ยและพ ฒนาว ชาการ กรรมการและเลขาน การ 5. ต วแทนจากฝ ายว จ ยและพ ฒนาว ชาการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ การเข ยนโครงร างว จ ย - เพ ม Gantt Chart - เพ มข นตอนการเตร ยมต นฉบ บเพ อต พ มพ การขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ขอให กรอกแบบฟอร มการขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย แนบมาก บโครงร างว จ ย ในการขอพ จารณาโครงร างว จ ยด วย ข นตอนการเสนอขอพ จารณาโครงร างว จ ย 1. เข ยนโครงร างว จ ยและเข ยนขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ตามแบบฟอร มใน shared folder ของงานผล ตผลงานว จ ย 2. เสนอผ านห วหน าภาคว ชา รองฝ ายว ชาการ แล วส งมาท งานผล ตผลงานว จ ย 3. งานผล ตผลงานว จ ย เสนอเข าร บการพ จารณาจากคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและ จร ยธรรมการว จ ยในมน ษย 4. เลขาคณะกรรมการสร ปผลการพ จารณา เสนอผ อ านวยการ 5. เม อผ อ านวยการพ จารณาแล ว งานผล ตผลงานว จ ยแจ งผลแก ผ ว จ ย

3 3 ล าด บการเสนอขออน ม ต 1. ผ ว จ ยลงโครงการตามแบบฟอร มของงานแผน 2. เสนอโครงการพร อมก บแนบโครงร างว จ ยและแบบขอพ จารณาจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ท แก ไขตามข อพ จารณาของคณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย 2 ช ด โดยเสนอผ านตามล าด บ ด งน ผ เสนอ ห วหน าโครงการว จ ย ผ เห นชอบ ห วหน าภาคว ชา ผ เห นชอบ รอง ผอ. ฝ ายว ชาการ ผ เห นชอบ ห วหน างานผล ตผลงานว จ ย ผ เห นชอบ รองผอ. ฝ ายว จ ยและพ ฒนาว ชาการ ผ อน ม ต โครงการ ผอ. ท งน หล งจากผ านห วหน าภาคและรองฝ ายว ชาการแล ว งานผล ตผลงานว จ ยจะด าเน นการ เสนอในข นตอนต อไปให 3. เม อโครงการได ร บการอน ม ต งานผล ตผลงานว จ ยจะถ ายส าเนาไว 1 ช ด แล วค นโครงการให เจ า ต ว 4. ด าเน นการตามโครงการ 5. รายงานผลการด าเน นงานตามไตรมาส 6. เม อแล วเสร จ ผ ว จ ยสร ปโครงการตามแบบฟอร มของงานแผน พร อมแนบร ปเล มว จ ย และ ต นฉบ บส าหร บต พ มพ ท งน ขอให ผ านเหม อนการเสนอขออน ม ต โครงการ ท งน หล งจากผ าน ห วหน าภาค และรองฝ ายว ชาการแล ว งานผล ตผลงานว จ ยจะด าเน นการเสนอในข นตอนต อไปให 7. งานผล ตผลงานว จ ย ถ ายส าเนาไว 1 ช ด แล วค นเจ าต ว 8. ผ ว จ ยส งร ปเล มท งหมดท งานผล ตผลงานว จ ย เพ อการส งเผยแพร ส หน วยงานต างๆ การเบ กจ ายงบประมาณสน บสน นการท าว จ ย - ว ธ เบ กจ าย 3 ว ธ 1. เบ กจ ายเม อด าเน นการว จ ยแล วเสร จ ยกเว นค าใช จ ายในการเด นทางไปทบทวน วรรณกรรมและไปเก บข อม ลท เบ กจ ายได ตามเวลาท ไปจร ง 2. บ นท กย มเง นสว สด การเพ อการว จ ย โดยเบ ก 50% เม อโครงการได ร บการอน ม ต และอ ก 50% เม อจะเร มเก บข อม ล หล งจากน นให ค นหล กฐานการย มเง นภายใน 1 เด อนหล งด าเน นการว จ ย

4 4 แล วเสร จ (ถ อตาม Gantt chart) ท งน หากไม เป นไปตามข อตกลง ผ ย มจะต องถ กปร บ 10% ของ จ านวนเง นท ย ม 3. เบ กเง นบ าร งการศ กษาเพ อสน บสน นการท าว จ ย 3 งวด โดยในโครงการว จ ยต องแยก เข ยนงบประมาณเป น 3 งวด (ประมาณ 30%, 30% และ 40% ของงบประมาณท งหมด) เพ อ สามารถเบ กได ต งแต เร มด าเน นการ ท งน ต องส งหล กฐานการเบ กจ ายภายใน 15 พฤษภาคม ของแต ละป การศ กษา - ส งท เบ กได 1. ค าถ ายเอกสาร ให ใช กระดาษ 80 gram แผ นละ.50 บาท 2. ค าเข าปกเย บเล มแบบม ส นปก ว จ ยสถาบ นท า 10 เล ม เล มละ 100 บาท ว จ ยท วไปท า 40 เล ม เล มละ 80 บาท 3. ค าใช จ ายในการทบทวนวรรณกรรม ได แก ค ายานพาหนะ ค าเบ ยเล ยง ค าท พ ก (เบ กตามจร ง หร อ เหมาจ ายว นละ 500 บาท) 4. ค าใช จ ายในการเด นทางเก บข อม ลว จ ย ได แก ค ายานพาหนะ ค าท พ ก (เบ กตามจร ง หร อ เหมาจ ายว นละ 500 บาท) ค าเบ ยเล ยง 5. ค าตอบแทนการว เคราะห ข อม ล (รวมค า key ข อม ล) 6. ค าตอบแทนผ เก บข อม ลหร อผ ช วยว จ ย 7. ค าจ างพ มพ และแก ไข แผ นละ 20 บาท 8. ค าว สด อ ปกรณ (กระดาษ หม กพ มพ ในกรณ ท ไม ได จ างพ มพ thumb drive ฯลฯ) 9. ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ การส งเล มว จ ยไปเผยแพร ว จ ยสถาบ น 10 เล ม : ห องสม ด(2) ฝ ายท เก ยวข อง(1) สบช.(1) ว ทยาล ยพยาบาลเคร อข าย ภาคใต (6) ว จ ยท วไป 40 เล ม รวมก บ ส าหร บคณะผ ว จ ย : ว ทยาล ยในส งก ด สบช. (32) ห องสม ด(2) สบช.(1) งานผล ตผลงานว จ ย(1) มหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร (1) มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ (1) มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร (1) หน วยงานท เก ยวข องก บงานว จ ย (1-2) การก าก บต ดตามการด าเน นการว จ ย (ร วมก บงานแผน โดยขอให อาจารย ท ม โครงการว จ ยใน ป งบประมาณน นๆ รายงานผลการด าเน นการท กไตรมาสหล งว นเร มด าเน นการท เสนอใน Gantt chart)

5 5 ข อปฏ บ ต เม อได ร บท นว จ ยจากภายนอก - MOU (ขอส าเนาให งานผล ตผลงานว จ ย) - หล กฐานการโอนเง น (ขอส าเนาให งานผล ตผลงานว จ ย) - โครงร างว จ ย (ขอส าเนาให งานผล ตผลงานว จ ย) - ขอให ค าน งถ งจ านวนผ ว จ ยด วย รางว ลส าหร บผ ท น าเสนอผลงานว จ ย (ม ผลต งแต 1 ก มภาพ นธ 2551) 1. ต พ มพ ในวารสารในประเทศ ท สกอ. ให การยอมร บ 3,000 บาท/ เร อง 2. ต พ มพ ในวารสารต างประเทศ 5,000 บาท/ เร อง 3. น าเสนอในเวท ระด บชาต - Poster Presentation 1,500 บาท/ เร อง - Oral Presentation 3,000 บาท/ เร อง หมายเหต ในกรณ ได ร บรางว ลในการน าเสนอผลงานว จ ย เพ มเง นรางว ล ด งน -รางว ลท หน ง 6,000 บาท/เร อง -รางว ลท สอง 5,000 บาท/เร อง -รางว ลท สาม 4,000 บาท/เร อง 4. น าเสนอในเวท ระด บนานาชาต - Poster Presentation 3,000 บาท/ เร อง - Oral Presentation 5,000 บาท/ เร อง หมายเหต ในกรณ ได ร บรางว ลในการน าเสนอผลงานว จ ย เพ มเง นรางว ล ด งน -รางว ลท หน ง 8,000 บาท/เร อง -รางว ลท สอง 7,000 บาท/เร อง -รางว ลท สาม 6,000 บาท/เร อง หมายเหต แต ละรางว ลค ดต องานว จ ย 1 เร อง ไม ใช 1 คร ง

6 6 Format รายงานการว จ ยของว ทยาล ย (Coming Soon) โครงการประช มของฝ ายว จ ยและพ ฒนาท เก ยวข องก บอาจารย ท กท าน ประจ าป งบประมาณ โครงการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเตร ยมความพร อมในการเผยแพร ผลงานว จ ยในระด บชาต และนานาชาต (26-28 พค.) 2.โครงการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเตร ยมความพร อมในการท าว จ ยและการขอท นสน บสน น การท าว จ ยจากภายนอก (เมษายน) 3.โครงการแลกเปล ยนเร ยนร และน าเสนอผลงานว จ ยและนว ตกรรมการเร ยนการสอนภายใน เคร อข ายว ทยาล ยภาคใต (10-11 เมษายน) 4. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเร ยนร จากช มชนน กปฏ บ ต สรรค สร างองค ความร ใหม ระยะท 1 ไตรมาส 1-2 (เด ม กพ. แต ว ทยากรไม ว าง ก าล งต ดต อ) 5. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเร ยนร จากช มชนน กปฏ บ ต สรรค สร างองค ความร ใหม ระยะท 2 ไตรมาส 3 (พฤษภาคม) 6. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเร อง เร ยนร จากช มชนน กปฏ บ ต สรรค สร างองค ความร ใหม ระยะ ท 3 ไตรมาส 4 (ส งหาคม) 7. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างความเข าใจ ก าหนดท ศทาง และแนวทางบร หารการ จ ดการความร ของว ทยาล ย 8.โครงการจ ดท าเอกสารการสอนและต ารา (เด อนส งหาคม 51) 9. โครงการประช ม การพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอน (เมษายน)

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการบร หารโครงการ

แนวทางการบร หารโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information