11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ"

Transcription

1 แผนการสอน (Lesson Plan) อาจารย ผ สอน ดร.จต พร ส งขวรรณ ช อว ชา การเป นผ ประกอบการและการจ ดการธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม การบรรยายคร งท 11 ส ปดาห ท 11 ภาคการศ กษา 2/2553 ห วข อท 11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม 1. เพ อให น กศ กษาเข าใจถ งว ตถ ประสงค ในการจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพใน ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม 2. เพ อให น กศ กษาสามารถทราบถ งกระบวนการผล ต 3. เพ อให น กศ กษาสามารถวางแผนและจ ดการเวลาการผล ตได 4. เพ อให น กศ กษาสามารถทราบถ งการจ ดการค ณภาพในร ปแบบต าง ๆ ท น ามาใช ธ รก จ ขนาดกลางและขนาดย อม 5. เพ อให น กศ กษาสามารถการระบ ถ งมาตรฐานสากลท จะน ามาใช ในธ รก จต าง ๆ ได เน อหา บทท 11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ 1. ว ตถ ประสงค ในการจ ดการการผล ต 2. กระบวนการผล ต 3. ประเภทของกระบวนการผล ต 4. การวางแผนและการจ ดการเวลาการผล ต 5. การจ ดการค ณภาพ การจ ดการค ณภาพแบบเบ ดเสร จ (Total Quality Management : TQM) การบร หารการผล ตแบบท นเวลาพอด (Just-in-Time Production : JIT) Six Sigma ในธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม มาตรฐานสากล

2 188 ก จกรรมการสอน 1. บรรยาย 2. ซ กถาม 3. ว เคราะห กรณ ศ กษา 4. น าเสนองานท ได มอบหมาย ส อการสอน 1. หน งส อและเอกสารประกอบการสอน 2. Power Point ว ธ การประเม นผล 1. พ จารณาจากการม ส วนร วม ความต งใจ และความสนใจเร ยนของน กศ กษา 2. พ จารณาจากการการน าเสนองานท ได ร บมอบหมายเม อส ปดาห ท แล ว 3. พ จารณาจากการตอบค าถาม และการซ กถามของน กศ กษา งานท มอบหมายส าหร บส ปดาห ต อไป 1. ให ศ กษาค นคว าก จการท น าระบบการจ ดการค ณภาพเข ามาใช ในกระบวนการผล ตพร อม น าเสนอในส ปดาห ต อไป

3 189 บทท 11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ การจ ดการการผล ตเป นหน าท ท ส าค ญประการหน งของก จการ ก จการใดก ตามถ าสามารถผล ต ส นค าหร อบร การท สามารถตอบสนองความต องการของล กค าได ในช วงเวลาท เหมาะสม ม ต นท นการ ผล ตต า และม ค ณภาพ ก จการน นจะสามารถเจร ญเต บโตและอย รอดในตลาดได แต การด าเน นการ ด งกล าวม ใช เร องง ายเน องจากในป จจ บ นการแข งข นเป นไปอย างเสร ม ผ ประกอบการมากมายในการ ผล ตส นค าหร อบร การประเภทใดประเภทหน งท าให ผ บร โภคสามารถเล อกส นค าหร อบร การท สามารถ ตอบสนองความต องการของตนเองมากท ส ดได ไม ยากน ก นอกจากน การจ ดการการผล ตย งต องเก ยวโยง ก บส วนต าง ๆ ในก จการไม ว าจะเป นด านการตลาด การเง น การบ ญช บ คลากร ซ งถ งแม จะแยก ออกเป นแต ละส วนอย างช ดเจนแต ความส มพ นธ ก นของส วนต าง ๆ ก ม ความส าค ญท ละเลยม ได เน องจากท กส วนงานต องสน บสน นซ งก นและก น เพ อน าพาก จการไปส ความส าเร จในอนาคต กระบวนการผล ต กระบวนการผล ตในป จจ บ นน นประกอบไปด วยก จกรรมต าง ๆ ท จ าเป นเพ อก อให เก ดผลผล ตท ม ค ณภาพตามความคาดหว งของล กค า ซ งนอกจากกระบวนการผล ตในส นค าและบร การท ม ความ แตกต างก นแล ว กระบวนการผล ตในแต ละอ ตสาหกรรมก ม ความแตกต างก นออกไปตามแต ผล ตภ ณฑ ของอ ตสาหกรรมน น ๆ แต อย างไรก ตามกระบวนการผล ตม องค ประกอบพ นฐาน 5 ส วน ค อ ป จจ ย น าเข า กระบวนการแปรสภาพ ผลผล ต ระบบควบค ม และข อม ลย อนกล บ ด งร ปท 11-1 ป จจ ยน าเข า กระบวนการแปรสภาพ ผลผล ต ว ตถ ด บ ท กษะของบ คลากร เง นท น ข อม ลข าวสาร พล งงาน ฯลฯ ข อม ลย อนกล บ แนวความค ด ว ธ การ เทคโนโลย ระบบควบค ม ร ปท 11-1 กระบวนการผล ต ข อม ลย อนกล บ ส นค า บร การ

4 ป จจ ยน าเข า (Inputs) ป จจ ยน าเข าน นเป นทร พยากรท งหมดของก จการ ซ งหมายถ งทร พยากรท จ บต องได และไม สามารถจ บต องได อ นได แก ว ตถ ด บท จะน าไปแปรสภาพเป นผลผล ต ท กษะ ความร และความช านาญ ของบ คลากร เง นท น ข อม ลข าวสาร และพล งงาน เป นต น โดยแต ละก จการอาจม ความต องการท แตกต างก น และป จจ ยน าเข าท ม ค ณภาพจะส งผลให ผลผล ตม ค ณภาพด วย กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Processes) กระบวนการแปรสภาพเป นข นตอนท สร างม ลค าเพ มให ก บป จจ ยน าเข า โดยใช แนวความค ด ว ธ การ และเทคโนโลย ในการเปล ยนป จจ ยน าเข าเป นผลผล ต ผลผล ต (Outputs) ผลผล ตเป นผลจากการน าป จจ ยน าเข าผ านกระบวนการแปรสภาพ ซ งผลผล ตน นเป นได ท งส งท จ บต องได และส งท จ บต องไม ได หร อก ค อส นค าและบร การน นเอง โดยการผล ตส นค าและบร การม ล กษณะความแตกต างก นด งตารางท 11-1 ตารางท 11-1 ความแตกต างระหว างการผล ตส นค าและการผล ตการบร การ 190 ส นค า (Goods) 1. ผลผล ตท ได สามารถจ บต องได 2. การว ดค ณภาพการผล ตจะท าได ง าย 3. การก าหนดมาตรฐานค ณภาพท าได ง าย 4. ผ ผล ตส นค าไม ได พบปะก บล กค าโดยตรง 5. ผลผล ตสามารถเก บร กษาไว ได 6. เป นการผล ตท ต องใช ท นมาก บร การ (Service) 1. ผลผล ตท ได ไม สามารถจ บต องได 2. การว ดค ณภาพการผล ตท าได ยาก 3. การก าหนดมาตรฐานค ณภาพท าได ยาก 4. ผ ผล ตบร การสามารถพบปะล กค าได โดยตรง 5. ผลผล ตไม สามารถเก บร กษาไว ได 6. เป นการผล ตท เน นการใช แรงงาน ระบบควบค ม (Control System) ระบบควบค มเป นเคร องม อท ใช ในการก าก บด แลและแก ไขป ญหาต าง ๆ ท เก ดจากกระบวนการ ผล ต ซ งต องด าเน นการท งในข นตอนของป จจ ยน าเข า กระบวนการแปรสภาพ และผลผล ต ข อม ลย อนกล บ (Feedback) ข อม ลย อนกล บเป นข อม ลท ก จการได ร บจากการก าก บด แลกระบวนการผล ตในข นตอนต าง ๆ ถ อเป นเคร องม อในการต ดต อส อสารท จะเช อมระบบการควบค มเข าก บข นตอนและองค ประกอบต าง ๆ ของกระบวนการผล ต ซ งสามารถอย ในร ปของวาจาหร อลายล กษณ อ กษรก ได

5 191 ว ตถ ประสงค ในการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ตน นม ว ตถ ประสงค หล กค อ ค ณภาพและผล ตภาพ ค ณภาพ (Quality) ค ณภาพเป นว ตถ ประสงค หล กท ส าค ญในการผล ต เน องจากการท จะท าให ล กค าเล อกซ อ ผล ตภ ณฑ ของก จการได น น ผล ตภ ณฑ น นต องตรงก บความต องการ หร อถ าเป นส งท กว าเหน อความ ต องการก จะย งพอใจมากข น ค ณภาพครอบคล มถ งค ณล กษณะ ประโยชน ใช สอย ค ณค าท ได ร บ บร การ หล งการขาย ความเช อถ อได เป นต น ผล ตภาพ (Productivity) ผล ตภาพเป นว ตถ ประสงค หล กท ส าค ญในการผล ตอ กประการหน ง เน องจากผล ตภาพน นค อ การเปร ยบเท ยบระหว างประมาณของป จจ ยน าเข าและปร มาณของผลผล ตจากกระบวนการผล ต ด ง สมการท 13.1 ป จจ ยน าเข า ผล ตภาพ = ผลผล ต ผล ตภาพน นย งเป นเกณฑ ว ดประส ทธ ภาพของกระบวนการผล ต และว ดระด บมาตรฐานค า ครองช พของประเทศอ กด วย การเพ มข นของผล ตภาพจะท าให ต นท นการผล ตต อหน วยในด านค าแรง หร อค าใช จ ายในการบร หารงานลดลง ประเภทของกระบวนการผล ต ในก จการท เป นการบร การน นส วนใหญ กระบวนการผล ตจะเป นแบบผล ตตามส งหร อเป นช นงาน เช น ร านเสร มสวย ร านต ดเย บเส อผ า อ ซ อมรถยนต การร บเหมาก อสร าง เป นต น ในขณะท ก จการท ผล ตส นค าน นสามารถแบ งประเภทกระบวนการผล ตเป น 6 ประเภท ด งต อไปน 1. กระบวนการผล ตแบบสายประกอบการ (Assembly Process) เป นกระบวนการผล ต ช นส วนของว สด ต าง ๆ ท จะประกอบเป นส นค า โดยจะผล ตส นค าท ละจ านวนมากซ งเป นการผล ตส นค า มาตรฐานของก จการเพ ยงชน ดเด ยวหร อไม ก ชน ด และจะใช ช วงระยะเวลาในการผล ตยาว เช น การผล ต เคร องใช ไฟฟ าหลายร นท ม อะไหล เหม อนก น เป นต น 2. กระบวนการผล ตอย างต อเน อง (Continuous Process) เป นกระบวนการผล ตท ด าเน นการอย างต อเน องในช วงระยะเวลาหน ง ๆ โดยไม ม การหย ดชะง กจนส นส ดการผล ต ผล ตภ ณฑ

6 เป นผล ตภ ณฑ ชน ดเด ยวในปร มาณมากโดยใช เคร องจ กรเฉพาะ เช น การกล นน าม น การผล ตสารเคม การผล ตเบ ยร หร อไวน เป นต น 3. กระบวนการผล ตแบบตามค าส ง (Intermittent Process) เป นการด าเน นการผล ตในแต ละข นตอนเป นวงจรส น ๆ ตามชน ดของส นค าท เปล ยนแปลงไป หร อท เร ยกว าการผล ตตามช นงาน ซ งม จ านวนไม มากน ก เคร องจ กรท ใช เป นเคร องจ กรง าย ๆ ไม ซ บซ อน เช น การพ มพ หน งส อ การท า เคร องประด บ เป นต น 4. กระบวนการผล ตแบบจ าแนกรายการส นค าจากว ตถ ด บ (Analytical Process) เป นน า ว ตถ ด บมาแยกออกเป นส วนต าง ๆ เพ อน าช นส วนน นไปจ าหน าย เช น ก จการร บซ อซากรถยนต และร อ ส วนต าง ๆ ออกและแยกรายการช นส วนเพ อน าไปจ าหน าย 5. กระบวนการส งเคราะห (Synthetic Process) เป นกระบวนการท ตรงข ามก บกระบวนการ ผล ตแบบจ าแนกรายการส นค าจากว ตถ ด บ กระบวนการส งเคราะห เป นการน าว ตถ ด บต าง ๆ มารวมก น เพ อสร างส นค าใหม หร อเปล ยนเป นส นค าท แตกต างจากเด ม เช น โรงงานท ายางแท งโดยเปล ยนจากน า ยางเป นยางแท ง เป นต น 6. กระบวนการสก ดว ตถ ด บให เป นส นค า (Extractive Process) เป นการน าเอาส นค าแยก ออกจากว ตถ ด บ เช น ก จการเหม องแร เป นต น การวางแผนและการจ ดการเวลาการผล ต การด าเน นการผล ตให เป นไปตามค าส งซ อของล กค าหร อแผนการตลาดของก จการน น ก จการ จะต องวางแผนการผล ตและก าหนดระยะเวลาการท างานเพ อจ ดการกระบวนการผล ตอย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถส งมอบส นค าให ล กค าได ตามเวลาท ก าหนด การจ ดการเก ยวก บก าหนดเวลาถ อเป นก จกรรมพ นฐานในกระบวนการผล ต ท งการผล ตส นค า และบร การ ซ งต องม การจ ดการเวลาในการผล ตท ม ประส ทธ ภาพ และม ผลท าให เวลาท ใช ส นท ส ดและ/ หร อประหย ดต นท นรวมต าท ส ด ซ งสามารถท าได โดยการจ ดตารางเวลาการผล ต (Job Scheduling) ซ งม 2 ประเภทค อ 1. การจ ดตารางการผล ตล วงหน า (Forward Scheduling) เป นการจ ดตารางการ ผล ตท เตร ยมการต าง ๆ ไว ล วงหน า การลงม อผล ตจะท าต อเม อม ค าส งซ อจากล กค า หร อบางคร งฝ าย ผล ตจะผล ตเป นงานระหว างท ารอไว เพ อความรวดเร วเม อได ร บค าส งซ อ เช น ร านขายก วยเต ยวราดหน า ท ม ล กค าเยอะ จ งม กจะผ ดเส นก วยเต ยวรอไว และปร งน าราดเป นหม อใหญ ๆ เม อล กค าส งก จะต กเส น และราดน าได ท นท เป นต น 192

7 2. การจ ดตารางการผล ตย อนกล บ (Backward Scheduling) เป นการจ ดตารางการ ผล ตท วางแผนก จกรรมการผล ตท งหมด โดยเร มต นจากว นท ส นค าจะผล ตเสร จแล วย อนหล งกล บไปว า ต องท าก จกรรมใดใช เวลาเท าไหร บ าง จ งจะสามารถท าการผล ตได เสร จตามว นท ต องการ เช น ก จการ ร สอร ทท ล กค าจะจองล วงหน าตามว นเวลาท ก าหนด จากน นก จการต องวางก าหนดการในการเตร ยมท า ความสะอาด ซ ออาหาร นอกจากน ย งม เทคน คอ น ๆ ท ใช ในการวางแผนและจ ดการเวลาการผล ตท สะดวกและง ายต อ การใช งานได แก แผนภ ม ของแกนต (Gantt Chart) ของ Henry L. Gantt (1913) โดยแผนภ ม ด งกล าว จะแสดงถ งก าหนดเวลาในการท างานของงานในแต ละกระบวนการผล ตตามล าด บข นตอน ซ งแสดงใน ร ปของกราฟแท ง ด งตารางท 11-2 ส าหร บล กษณะงานท ม ความซ บซ อนมากเคร องม อท ใช ในการ วางแผนและจ ดการเวลาการผล ตท น ยมใช ก นส วนใหญ ค อ ว ธ ว ถ ว กฤต (Critical Path Method : CPM) และเทคน คการประเม นและทบทวนโครงการ (Performance Evaluation and Review Technique : PERT) ตารางท 11-2 แผนภ ม ของแกนต (Gantt Chart) 193 ก จกรรม วางแผนงาน ส ารวจตลาด ออกแบบงาน จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ สร างผล ตภ ณฑ ต นแบบ ทดสอบตลาดคร งท 1 ปร บปร งผล ตภ ณฑ ด าเน นการผล ต ทดสอบตลาดคร งท 2 น าเสนอผล ตภ ณฑ ส ตลาด ประเม นผล เด อน

8 194 การจ ดการค ณภาพ ค ณภาพของผล ตภ ณฑ น บเป นองค ประกอบส าค ญท จะน าความส าเร จมาส ก จการในสภาวะการ แข งข นท ร นแรงเช นในป จจ บ น ผ บร โภคต างคาดหว งในค ณภาพในขณะท ก จการต างเน นท จะสร าง ค ณภาพโดยอาศ ยกระบวนการผล ต ด งน นความอย รอดของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในระยะ ยาวจ งข นอย ก บความสามารถในการจ ดการกระบวนการการผล ตและการด าเน นการของก จการเพ อ สร างความพ งพอใจในด านค ณภาพให ก บผ บร โภค การจ ดการค ณภาพม ขอบเขตครอบคล มท กส วนของ องค การรวมถ งผ ขายว ตถ ด บ ระบบการขนส ง และการบร การหล งการขายท วางใจได การจ ดการค ณภาพแบบเบ ดเสร จ (Total Quality Management : TQM) การจ ดการค ณภาพแบบเบ ดเสร จ เป นแนวทางการบร หารท ม งเน นเร องค ณภาพ โดยม งเน นท ล กค าโดยการสร างค ณภาพท ล กค าพ งพอใจ ปร บปร งกระบวนการท งหมดอย างครบวงจรโดยการเอาใจ ใส ล กค าท งภายในและภายนอก ให พน กงานท กคนถ อว ากระบวนการผล ตต อไปเป นล กค าภายในท ม ความต องการช นงานท ม ประส ทธ ภาพเพ อท จะน าเสนอผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพให แก ล กค าภายนอกต อไป และบ คลากรท กคนขององค การจะม ส วนร วม การจ ดการค ณภาพแบบเบ ดเสร จม แนวทางในการจ ดการด งต อไปน 1. การปร บปร งอย างต อเน อง หร อท เร ยกอ กอย างหน งว า Kaizen ซ งเป นหน าท ของท กคน ต งแต ผ บร หารระด บส งจนถ งพน กงานปฏ บ ต การ โดยม การด าเน นงานค อ 1.1 เน นการปร บปร งกระบวนการท ให ผลด ในระยะยาว 1.2 ด าเน นการอย างต อเน อง ค อยเป นค อยไป 1.3 ม การท างานเป นท ม เป นระบบ และอาศ ยความร วมม อต างแผนก 1.4 ใช คนเป นหล กในการด าเน นงาน 1.5 ใช ความร พ นฐานและเสร มสร างเทคโนโลย ท ม อย 1.6 การเป ดเผยข อม ล 2. การม ส วนร วมของพน กงาน เป นห วใจส าค ญในการจ ดการค ณภาพ เพราะงานท กอย างต อง อาศ ยความร วมม อร วมใจก นของพน กงาน ม การท างานเป นท ม โดยท ท กคนในท มต องม จ ดหมายร วมก น ท กคนม สภาวะผ น าอย ในตนเอง ม การยอมร บฟ งความค ดเห นซ งก นและก นท กคนลงม อปฏ บ ต โดยใช วงจรเดมม งในการควบค มก จกรรมของท มงานค ณภาพ ด งน 2.1 Plan ค อการวางแผน 2.2 Do ค อการลงม อปฏ บ ต 2.3 Check ค อการทดสอบ 2.4 Action ค อการปฏ บ ต ต อไป

9 195 ถ าผลออกมาเป นท น าพอใจก จะน าไปใช แต ถ าผลไม เป นท น าพอใจก จะกล บเข าส วงจร เด มต งแต การวางแผนเป นต นไป หม นไปเร อย ๆ ร ปท 11-2 ร ปท 11-2 วงจรของเดมม ง (Deming) 3. การเปร ยบเท ยบผล ตภ ณฑ และบร การตลอดจนว ธ การปฏ บ ต ก บผ น าในอ ตสาหกรรมน น หร อท เราเร ยกก นว าBenchmarking เพ อใช ปร บปร งการด าเน นงานขององค การ โดยท วไปแล วป จจ ยท ม กน าไปเปร ยบเท ยบค อ ต นท นการผล ตต อหน วย เวลาในกระบวนการผล ตต อหน วย รายได ต อหน วย อ ตราผลตอบแทนการลงท น ความพ งพอใจของล กค า เป นต น 4. เคร องม อในการจ ดการค ณภาพ เพ อเป นการปร บปร งอย างต อเน อง จ งต องอาศ ยเคร องม อ ต าง ๆ ท จะแสดงและว ดค ณภาพ ต วอย างเช น การบร หารการผล ตแบบท นเวลาพอด Six Sigma มาตรฐานค ณภาพสากล เป นต น การบร หารการผล ตแบบท นเวลาพอด (Just-in-Time Production : JIT) การบร หารการผล ตแบบท นเวลาพอด เป นการผล ตส นค าและบร การท ล กค าต องการ ในปร มาณ และเวลาท ล กค าต องการพอด โดยใช ว ธ การลดระด บส นค าคงคล งให เหล อในปร มาณท น อยท ส ด แม ว า การม ส นค าคงคล งจะลดโอกาสท จะเก ดส นค าขาดสต อกได ก ตาม แต น นหมายถ งการเพ มต นท นในการ

10 เก บร กษาส นค า และการม ส นค าคงคล งน อยเท าไหร ย งแสดงถ งศ กยภาพในกระบวนการผล ตและการจ ด จ าหน ายของก จการน น ๆ การบร หารการผล ตแบบท นเวลาพอด ม ล กษณะโดยรวมด งต อไปน ใช อ ปสงค ของล กค าเป นต วท าให เก ดกระบวนการผล ตเป นหล กการด าเน นงาน โดยจะท า การผล ตเฉพาะส นค าท ล กค าต องการ ในปร มาณและเวลาท ล กค าต องการเท าน น จะไม ผล ตช นงานท ย ง ไม ม ความต องการเพ ยงเพ อให คนม งานท า ลดระด บส นค าคงคล ง ว ตถ ด บ งานระหว างท า ซ งม ต นท น ในการเก บร กษาส ง 2. บร หารค ณภาพให อย ในระด บส งอย างต อเน อง โดยเร มควบค มค ณภาพต งแต แหล งส นค า พน กงานงานฝ ายผล ตต องตรวจสอบค ณภาพช นงานท ผล ตเองและถ าม เหต ข ดข องในกระบวนการผล ต พน กงานม อ านาจท จะหย ดสายการผล ตเพ อแก ไขป ญหาได นอกจากน ย งม การจ ดตารางการท างานให ต ากว าก าล งการผล ตจร งท ม อย เพ อไม กดด นพน กงานให เน นเร องปร มาณมากจนละเลยเร องค ณภาพ พร อมท งม การปร บปร งการบร หารค ณภาพอย างต อเน อง 3. ลดขนาดของล อตการผล ตให เล กลง ไม ผล ตคร งละมาก ๆ ช วยให การหม นเว ยนส นค าคง คล งม วงจรท ส นลง ท าให การใช พ นท ในการเก บของในคล งน อยลง ใช เคร องจ กรขนาดเล กแบบ อเนกประสงค หลาย ๆ เคร องในการท างาน เน องจากม ความย ดหย นส งกว าเคร องจ กรขนาดใหญ เช น ถ าเคร องจ กรขนาดใหญ เส ยกระบวนการผล ตจะหย ดชะง กลงท งหมด 4. ใช กระบวนการผล ตแบบท าซ า การผล ตแบบท าซ าจะจ ดกระบวนการผล ตช นส วนท เป น ร ปแบบมาตรฐานสามารถใช ร วมก นในหลายผล ตภ ณฑ โดยจ ดกล มเคร องจ กรท ม กระบวนการท างานใน ล กษณะเด ยวก นเข าด วยก น ท าให เก ดการผล ตท ประหย ดลดต นท นผล ตภ ณฑ ต อหน วยลงซ งเป นผลมา จากการท าซ าจนช านาญ 5. พ ฒนาพน กงานให สามารถท างานได หลายหน าท เป นว ธ การใช ทร พยากรอย างม ความ ย ดหย นส ง พน กงานสามารถท างานข ามสายการผล ตได ซ งเป นส งส าค ญต อระบบการบร หารการผล ต แบบท นเวลาพอด เพราะจะท าให การผล ตม ความคล องต วส ง 6. สร างความส มพ นธ ใกล ช ดก บผ ขายว ตถ ด บในระยะยาว เน องจากจะม การค ดเล อกผ ขายให เหล อเพ ยงรายเด ยว จ งช วยลดงานด านเอกสารการจ ดซ อและข นตอนงานธ รการ ลดจ านวนพน กงานท ท า การจ ดซ อได และค าใช จ ายในการส งซ อลดลง ลดระด บว ตถ ด บคงคล ง 7. การบ าร งร กษาอย างต อเน อง โดยให พน กงานตรวจสอบด แลเคร องจ กรในเบ องต นอย เสมอ ไม ปล อยให เคร องจ กรเส ยก อนจ งลงม อซ อมเพราะจะม ต นท นส งกว า กว าการป องก นเป นการเพ ม ประส ทธ ภาพของการใช เคร องจ กรให ใช งานได อย างค มค า

11 การผล ตแบบท นเวลาพอด ม บทบาทส าค ญในการจ ดการกระบวนการผล ตและผ ประกอบการ ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมควรเข าใจถ งล กษณะของระบบงานและความส มพ นธ ก นของหน าท ต างๆ เพ อน าไปประย กต ใช ในก จการของตนอย างม ประส ทธ ภาพ Six Sigma ในธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม Six Sigma เป นกระบวนการลดอ ตราการส ญเส ยของจ านวนส นค าและบร การท ไม ได มาตรฐาน ให ม จ านวนการส ญเส ย 3.4 ช นจากจ านวน 1 ล านช นท ผล ตข นมาSigma เป นค าสถ ต ท ใช ในการก าหนด ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ย ง Sigma ส ง ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจะย งน อย จ านวนผลผล ตท ส ญเส ยจะต า One Sigma ค อ 2 ใน 3 ของผลผล ตท ผล ตจะได มาตรฐาน ส วน Two Sigma หมายถ ง 95% ของผลผล ตท ผล ตจะได มาตรฐาน ด งน น Six Sigma จ งเป นความพยายามใน การม งเข าส ค ณภาพโดยพยายามท าให การส ญเส ยด งกล าวม ค าเท าก บศ นย (Zero Defect) หร อใกล ศ นย มากท ส ดเท าท จะเป นไปได Six Sigma เป นกระบวนการท ต องปฏ บ ต ต ดต อก นโดยตลอดจ งจะประสบความส าเร จการ ด าเน นงานตามร ปแบบของ Six Sigma ม ว ธ การด งน ค อ 1. ก าหนดส นค า บร การ หร อหน วยของธ รก จท ต องน า Six Sigma ไปใช โดยต องจ าแนก ล กษณะของส นค า บร การ หร อหน วยของธ รก จอย างละเอ ยด เพ อทราบถ งจ ดอ อน จ ดแข ง ตลอดจน ป ญหาและอ ปสรรคของตนเอง 2. ก าหนดว าล กค าขององค การค อใคร และล กค าต องการอะไร 3. พ จารณาถ งส งท ล กค าต องการว าองค การสามารถตอบสนองความต องการน นได หร อไม ด วยว ธ ใด 4. พ จารณากระบวนการทางธ รก จเพ อด าเน นการผล ตส งท ล กค าต องการ พร อมท งพ จารณา ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ เช น การผล ต การตลาด การจ ดการ การบร การ เป นต น 5. ด าเน นการปร บปร งกระบวนการท างานให เป น Six Sigma ให ได 6. หากม จ ดหน งจ ดใดท ท าให ผลการด าเน นงานไม เป นไปตามเป าหมาย Six Sigma ให กล บไป พ จารณาป ญหาใหม เพ อหาสาเหต และแก ไขปร บปร งให ได มาตรฐาน การท Six Sigma จะประสบผลส าเร จน น ต องได ร บความร วมม อและม ความม งม นเอาใจใส จากผ บร หารระด บส งไปจนถ งพน กงานระด บปฏ บ ต การ เพ อให การด าเน นการด งกล าวเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 197

12 198 มาตรฐานสากล ป จจ บ นผ ผล ตและผ บร โภคต างให ความส าค ญก บค ณภาพ จ งม การก าหนดมาตรฐานค ณภาพ ของผล ตภ ณฑ ก นอย างแพร หลาย มาตรฐานสากลท เป นท น ยมใช ก นอย างกว างขวางท วโลกม ด งต อไปน 1. International Organization for Standardization : ISO เป นมาตรฐานระด บโลกเพ อเป น แนวทางเก ยวก บการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพในการบร หารองค การ โดยระบบ ISO ท ส าค ญได แก 1.1 ISO 9000 เป นมาตรฐานระบบค ณภาพเพ อพ ฒนาและยกระด บการบร หาร การ ด าเน นงานหร อการจ ดการค ณภาพ โดยเน นการสร างค ณภาพภายในองค การ ซ ง สามารถตรวจต ดตามระบบค ณภาพได โดยผ านทางเอกสาร 1.2 ISO 9001 เป นมาตรฐานระบบค ณภาพ ซ งก าก บด แลต งแต การออกแบบ การพ ฒนา การผล ต การต ดต งและการบร การ 1.3 ISO 9002 เป นมาตรฐานระบบค ณภาพ ซ งก าก บด แลเฉพาะการผล ต การต ดต งและ การบร การ 1.4 ISO 9003 เป นมาตรฐานระบบค ณภาพ ซ งก าก บด และเฉพาะการตรวจสอบและการ ทดสอบข นส ดท าย ป จจ บ นในประเทศไทยย งไม ม บร ษ ทท ได ร บการร บรองมาตรฐานน จากส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม เน องจาก ผ ประกอบการม ก จกรรมบางอย างซ งเข าข ายตามมาตรฐาน ISO 9001 หร อ ISO 9002 เช น การออกแบบ การพ ฒนา การผล ต การต ดต งและการบร การ ในก จกรรมใด ก จกรรมหน งหร อหลาย ๆ ก จกรรม 1.5 ISO 9004 เป นแนวทางการบร หารค ณภาพ และห วข อต าง ๆ ในระบบค ณภาพ จะเห นได ว า ISO 9000 และ ISO 9004 เป นแนวทางในการเล อกใช มาตรฐาน ISO ช ดน ด งน นมาตรฐานท องค การสามารถขอใบร บรองได ค อ ISO 9001, ISO 9002 และ ISO ISO เป นมาตรฐานสากลในการจ ดการส งแวดล อม ใช ก บการจ ดการ ส งแวดล อมขององค การให ม ผลกระทบต อส งแวดล อมน อยท ส ด ท งในส วนของก จการ ภายใน การผล ตส นค า และการจ ดการเร องผลกระทบ หร ออาจกล าวได ว าเป นการ จ ดการส งแวดล อมท ครอบคล มถ งการจ ดระบบโครสร างขององค การ การก าหนด ความร บผ ดชอบ การปฏ บ ต งาน ระเบ ยบปฏ บ ต กระบวนการด แลทร พยากรมาตรฐาน ISO น สามารถใช ได ก บท งอ ตสาหกรรมการผล ตและการบร การ เพราะในแต ละองค การม ผลกระทบต อส งแวดล อมท งส นและส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสา กรรม (สมอ.) ได น ามาประกาศใช ในประเทศไทย เม อป 2540 ในช อ อน กรม มาตรฐานการจ ดการส งแวดล อม มอก. - ISO 14000

13 2. มาตรฐานอ ตสาหกรรม มอก มาตรฐานผล ตภ ณฑ ระบบการจ ดการอาช วอนาม ย และความปลอดภ ย เป นแนวทางในการปร บปร งการด าเน นงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยใน องค การ โดยพ ฒนาระบบอย างต อเน องเพ อลดความเส ยงอ นตราและอ บ ต เหต ต าง ๆ ท าให เก ด ภาพล กษณ ท ด แก องค การในด านความปลอดภ ย สามารถป องก นช ว ตและทร พย ส นจากอ บ ต เหต ได สร างระบบการเตร ยมความพร อมกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น ช วยลดการจ ายเง นทดแทนจากอ บ ต เหต และ เพ มขว ญก าล งใจแก พน กงานผ ปฏ บ ต งานในองค การด วย 3. Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP หร อการว เคราะห อ นตรายและจ ด ว กฤตท ต องควบค ม ซ งเป นระบบการจ ดการค ณภาพด านความปลอดภ ยท ใช ควบค มกระบวนการผล ต ในอ ตสาหกรรมอาหาร เพ อให ได อาหารท ปราศจากอ นตรายจากเช อจ ล นทร ย สารเคม และส ง แปลกปลอมต าง ๆ การได ร บการร บรองมาตรฐาน HACCP น จะช วยสร างค ณภาพท ด จนสามารถแข งข น ในตลาดสากลได ส งเสร มภาพล กษณ ขององค การและผล ตภ ณฑ 4. Good Manufacturing Practice : GMP หร อหล กเกณฑ ว ธ การผล ตยาท ด เป นแนวทาง ปฏ บ ต ในการผล ตยา เพ อให ม ความเช อม นว ายาท ผล ตม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และปลอดภ ยตรงตาม มาตรฐานท ก าหนดและสม าเสมอท กร นท ม การผล ต GMP ได ร บการสน บสน นจากองค การอนาม ยโลก (WHO) ให ประเทศต าง ๆ ท วโลกยอมร บและน ามาใช ก นอย างแพร หลาย 199 กรณ ศ กษา : การบร หารค ณภาพ บร ษ ท ทรานสม ทร ฟ ด จ าก ด ซ งม ค ณไพบ ลย พลส วรรณา เป นกรรมการบร หาร บร ษ ทด าเน น ธ รก จส งออกอาหารแช แข งท ามกลางสภาวะเศรษฐก จโลกท ถดถอยลงในตลาดหล ก ๆ เช น สหร ฐอเมร กา ย โรป และญ ป น แต ผลการด าเน นงานกว า 10 ป ท ผ านมาก พ ส จน ให เห นแล วว า บร ษ ท สามารถเอาชนะป ญหาการก ดก นทางการค า และการแข งข นท ร นแรงได ด วย การบร การค ณภาพ บร ษ ทเร มก จการต งแต ป พ.ศ ด วยท นจดทะเบ ยน 10 ล านบาท ม คนไทยถ อห น 100% และม ยอดการผล ตส งถ ง 1,500 ต นต อป ด วยพน กงานกว า 900 คน ค ณไพบ ลย ตระหน กด ถ งความ จ าเป นในการบร หารค ณภาพ ในธ รก จท อ อนไหวในเร องส ขล กษณะในการผล ต เขาจ งม จ ดม งหมายท จะ ควบค มค ณภาพของส นค าอย างใกล ช ด ก อนท จะส งออกไปขายในต างประเทศ ในประเทศท พ ฒนาแล ว การม พ นธส ญญาท จะน าไปส การบรรล จ ดม งหมายของค ณภาพโดยใช กระบวนการปฏ บ ต การเป น ต วก าหนดระด บของค ณภาพของส นค าท ผล ต ด งน นค ณไพบ ลย จ งเด นทางไปต างประเทศป ละหลายคร ง เพ อด การท างานและสายการผล ต การเข มงวดก บค ณภาพในการผล ตและการก าหนดความต องการใน การผล ต

14 200 ในอด ตท ผ านมาคนไทยซ อส นค าโดยไม เห นความส าค ญเร องค ณภาพในระหว างข นตอนการ ผล ต ด งน นเม อล กค าต างประเทศส งซ อส นค าโดยม เง อนไขหร อรายละเอ ยดมาก ๆ ก จะมองไปว าล กค า จ จ ไม เป นเร อง ในการเด นทางไปด งานท ต างประเทศน น ค ณไพบ ลย จะตามไปด ถ งซ ปเปอร มาร เกต เพ อศ กษาพฤต กรรมของผ บร โภคให ช ดเจนย งข น ปรากฏว าผลจากการม งม นค ณภาพท เหน อกว าท าให กล มล กค าเป าหมายช นชมบร ษ ทมากจนประสบความส าเร จอย างต อเน องแม ในช วงว กฤตเศรษฐก จ บร ษ ทเข มงวดในการบร การล กค า หากตกลงร บค าส งซ อมาแล ว แม จะขาดท นเท าไหร ก ต องก ด ฟ นส งมอบในราคาตามส ญญา ความร บผ ดชอบต อล กค าน ค ณภาพของส นค าต องตรวจสอบได ท กเม อ และร บฟ งเส ยงสะท อนจากล กค าปลายทางอย เสมอ เป นนโยบายท ย ดถ อเป นประเพณ ปฏ บ ต อ นท จร ง แล วความซ อส ตย ต อล กค าผนวกก บการร กษามาตรฐานค ณภาพของส นค าท เก ดจากการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพท าให ช อเส ยงของบร ษ ทโด งด งไปท ว ด วยเหต น ในช วงว กฤตเศรษฐก จ บร ษ ทย งคงได ร บ ใบส งซ อจากล กค าอย างสม าเสมอ แม จะประสบป ญหาต นท นของว ตถ ด บท แพงข น และความสามารถ ของการบร หารให บร ษ ทเจร ญก าวหน าท าให ค ณไพบ ลย ได ร บการยอมร บให ด ารงต าแหน งนายกสมาคม อาหารทะเลแช แข งไทยด วย การแข งข นในตลาดโลกท กว นน ต องอาศ ยความแตกต างในเร องค ณภาพมากข นการบรรล ค ณภาพระด บส งจะส าเร จได ต องม การบร หารค ณภาพอย างจร งจ งท วท งองค การ ซ งค ณไพบ ลย ให ความส าค ญในเร องน เป นอย างมาก โดยเน นท ต วพน กงานก อนว าม ส วนส าค ญต อความอย รอดของบร ษ ท ในอ ตสาหกรรมน ผลงานของพน กงานค อส งส าค ญในการก าหนดค ณภาพ พน กงานท ใช ความ ระม ดระว งในการปฏ บ ต งานย อมสร างส นค าหร อบร การท ค ณภาพเหน อกว าพน กงานท สะเพร า เขาจ งจ ด ให ม การฝ กอบรมพน กงานของบร ษ ทให เก ดระบบค าน ยมและความเช อถ อในเร องค ณภาพแล วตามด วย ก จการท สน บสน นว ฒนธรรมค ณภาพ เช น การส อสารตลอดเวลาว าท กคนเหม อนอย ในครอบคร ว เด ยวก น ม ความร บผ ดชอบในงานร วมก น ว ฒนธรรมค ณภาพเหล าน ค อส งจ าเป นต อการผล ตส นค าท เหน อกว าค แข งข นในท กกระบวนการปฏ บ ต การ การลงม อปฏ บ ต การบร หารค ณภาพน นค ณไพบ ลย อาศ ยกระบวนการตรวจสอบท เข มงวดเขา กล าวว า ส นค าท เค าผล ตไม สามารถบอกได ว าช นน ก บช นน นจะต องเหม อนก นเพราะว าก ง 1 ต ว ปลาหม ก 1 ต วน นอ วนผอมไม เท าก น และน าหน กไม เท าก น ส งท ท าทายความสามารถของพน กงาน ค อการท าส นค าต วน ให ใกล เค ยงก นมากท ส ด ซ งไม ใช เร องง าย นอกจากน ห วหน างานและผ จ ดการย ง ต องช วยก นหาข อผ ดพลาด โดยการใช ม อส มผ สบ าง ช มรสชาต บ างและส งคนไปด ว ธ ควบค มค ณภาพใน สายการผล ตในต างประเทศบ าง เพ อให เก ดความเข าใจในความต องการของล กค า เป นต น อาหารแช แข งเป นส นค าท ต องการส ขอนาม ย ในขณะท โรงงานก ต องม ส ขล กษณะ ด งน นจ งต อง ระม ดระว งความสะอาดในท กข นตอนของการแปรร ป เช น การแกะห วก งและเปล อกก งต องท านอกเขต

15 201 โรงงานเพ อป องก นแมลงว นตอม ในขณะท โรงต มก งก ต องแยกต างหาก โดยให คนงานล างม อด วย แอลกอฮอล เพ อฆ าเช อโรคก อนลงม อปฏ บ ต งาน ผมท กเส นต องป ดด วยหมวกม ตาข าย เป นต น ค ณไพบ ลย กล าวว า ต องค มเข มย งกว าโรงพยาบาลบางแห งเส ยอ ก เน องจากล กค าจาก ต างประเทศจะส งเจ าหน าท เทคน คมาตรวจสอบการปฏ บ ต งานและบางคร งก มาอย ประจ าท โรงงานนาน ถ ง 6 เด อน เพ อให แน ใจว าท กกระบวนการผล ตเป นไปตามการร บรองมาตรฐานสากล ISO 9000 ค าถามเพ ออภ ปราย : 1. ค ณไพบ ลย สร างว ฒนธรรมค ณภาพในก จการได อย างไร? 2. ท านได เร ยนร อะไรจากว ธ การบร หารงานของค ณไพบ ลย? ท ามกลางการแข งข นท เน นถ งความแตกต างในด านค ณภาพน นผ ประกอบการธ รก จขนาดกลาง และขนาดย อมต องตระหน กถ งความจ าเป นในการบร หารค ณภาพ กระบวนการปฏ บ ต การ โดยม งเน น ความส าค ญท ล กค า การสร างว ฒนธรรมขององค การท น ยมในค ณภาพ และการใช เคร องม อทางการ จ ดการด านค ณภาพท เหมาะสม เอกสารอ างอ ง : 1. Donald F. Kuratko, Richard M. Hodgetts. Entrepreneurship, Theory, Process, Practice, 7 edition, Thomson South-Western., Lognenecker, Carlos W.Moore, J. William Petty. Small Business Management An Entrepreneurial Emphasis, 12 edition, Justin G. Thomson South-Western., กต ญ ห ร ญญสมบ รณ, การบร หารอ ตสากรรม.บร ษ ท เท กซ แอนด เจอร น ล พ บล เคช น จ าก ด จ ฑา เท ยนไทย, การจ ดการม มมองน กบร หาร.ส าน กพ มพ แมคกรอ-ฮ ล ว ทยา มานะวาณ ชเจร ญ, เถ าแก แค เอ อ,. บร ษ ท ซ เอ ดย เคช น จ าก ด (มหาชน)., 2547.

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย จ ดท าโดย อน ม ต โดย -------------------------- (นายพาย บ แสงเสม) ผ ช วยผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล กล มโลจ สต กส เซอร ว ส -------------------------- (นายว ชรา บ ญล น) ผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information