5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ

Size: px
Start display at page:

Download "5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ"

Transcription

1 5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ สร อยดาว ว น จน นทร ตน หล กการจ ดการโครงการ หมายถ ง ว ธ การวางแผน ก าหนดการณ และควบค มโครงการ เพ อให โครงการด าเน นไปจนส าเร จ ตามว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ (ในแง ของการประหย ดทร พยากร และเวลาในการปฏ บ ต งาน) ว ธ ท น ยมท ส ดค อ การวางแผนในร ปของโครงข าย (Network planning) โดย ทร พยากรหมายถ ง ท กษะ เง น บ คลากร ว สด หร ออ ปกรณ ต างๆ ท ใช ในโครงการ เทคน คท น ยมใช ค อ - Gantt Barchart โดย Henry L.Gantt - CPM : Critical Path Method - PERT : Project Evaluation and Review Technique - PEP : Project Evaluation Procedure - LESS : Least Cost Estimating & Scheduling เทคน คท น ยมใช ก นมากค อ 3 เทคน คแรก 5.1 เทคน คในการจ ดการโครงการ การจ ดการโครงการเก ยวข องก บการวางแผน การก าหนดท ศทางและการควบค มทร พยากร และ งานต างๆ ของโครงการเพ อท จะให เป นไปตามข อจ าก ดด านเทคน ค ค าใช จ ายและเวลา ข อด ของการจ ดการโครงการค อ 1. ท าให ผ ท เก ยวข องเห นรายละเอ ยดย อยของโครงการได 2. ม การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพเช น บ คลากร อ ปกรณ สถานท และเง น 3. ท าให ผ เก ยวข องและผ มาใหม สามารถเข าใจงานได 4. ท าให ห วข อส าค ญของโครงการท าได อย างรวดเร ว 5. สามารถควบค มโครงการได 6. ใช เป นข อม ลในการวางแผน ลดหร อเพ มค าใช จ ายในการลงท น 7. ช วยปร บปร งด านแรงงาน 8. แสดงความส มพ นธ แต ละงานในโครงการได การวางแผนในร ปของกราฟเป นว ธ ท ง ายและใช ก นมากท ส ด โดย Henry L. Gantt ( ) เป นผ พ ฒนาว ธ การอธ บายแผนโดยกราฟ (Gantt Chart) ด งร ปท 5.1 แต ละแท งของกราฟแสดงก จกรรม บอกเวลาเร มต นและส นส ด แต ไม สามารถบอกความส มพ นธ ได เช น ม งานใดบ างท ท าได พร อมก น ม งาน ใดบ างท ต องท าให เสร จก อนอ กงานหน งจ งเร มได และม งานใดบ างท เป นงานล าด บส าค ญ ซ งได น ามาใช EV 642 Environmental Quality Management 5-1

2 ในการอธ บายถ งการวางแผน การจ ดการ และการควบค มองค การท ม ความซ บซ อน โดยต อมาได ม การ พ ฒนามาเป น Critical Path Method(CPM) ของบร ษ ท Du Pont ในช วงป และ Program Evaluation and Review Technique(PERT) ซ งพ ฒนาข นโดยกองท พเร อสหร ฐอเมร กา ในช วงป 1958 หร อได พ ฒนาประย กต มาจนเป นโปรแกรม Lotus Gantt Chart Activities A B C D A chart that shows the amount of time required and the sequence of each activity. E Time Project EV 642 EQM 2/48 milestones. ผศ.ดร.สร อยดาว ว น จน นทร ตน 14 ร ปท 5.1 Gantt Bar Chart ในการบร หารโครงการท ม ขนาดใหญ การวางแผนข นตอนการท างาน การก าหนดระยะเวลาใน การท างาน และการควบค มงานเป นป ญหาส าค ญของผ บร หาร ในการท จะบร หารโครงการขนาดใหญ เช น - โครงการขนาดใหญ ท ไม เคยกระท ามาก อน - โครงการขนาดใหญ ท เคยท ามาก อน แต ไม ได ใช ว ธ ปฏ บ ต เด ม ข อควรค าน งถ งในการจ ดการโครงการ ได แก - ม การวางแผน และเตร ยมการไว อย างรอบคอบ โดยว ธ การหน งค อ อาศ ยเทคน คของ โครงข ายงาน (network techniques) ช วยจ ดร ปข นตอนการท างานให เห นและเข าใจ ง ายข น ท าให การวางแผนด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ - ปร บปร งแก ไขแผนปฏ บ ต การให ท นต อสภาวะของงาน ในระหว างด าเน นงานอาจจะเก ด ความล าช าได ด งน นจ งต องปร บปร งแก ไขให ท นท วงท EV 642 Environmental Quality Management 5-2

3 5.2 ความเป นมาและว ธ การวางแผนโครงข ายงาน ในป 1958 กองท พเร อสหร ฐ ต องการท จะสร างจรวดโพลาร ส (Polaris Weapons System program) แต ประสบป ญหาเก ยวก บก าหนดเวลาและต นท นในการสร าง จ งได จ ดต งคณะว จ ย ซ ง ประกอบด วยหน วยงานพ เศษของกองท พเร อ ต วแทนของบร ษ ท Lockheed Aircraft Corporation และ บร ษ ทท ปร กษา โดยให ช อโครงการน ว า Program Evaluation Research Task (PERT) ซ งต อมา ภายหล งได กลายเป น Program Evaluation and Review Technique และใช ก นมาจนถ งป จจ บ น ห วใจ ส าค ญของ PERT ค อต องการบร หารเวลาในการด าเน นงานของโครงการ จ งม การใช สถ ต เข าช วยในการ ค านวณหร อประเม นความไม แน นอนของเวลาของก จกรรมต างๆ ของโครงการ ในป ทางทว ปย โรป โดยบร ษ ท Dupont และ Remington Rand Univac ได ค ดว ธ วางแผน Critical Path Method(CPM plan) เพ อศ กษาว ธ การท จะลดจ านวนเวลาในการซ อมแซม โรงงานประจ าป และการก อสร างโรงงานใหม เพ อให เสร จโดยเร วท ส ด โดยค าน งถ ง ระยะเวลาของ โครงการ (project duration) และ งบประมาณ (total project cost) โดยพยายามท จะลดค าใช จ าย ทางตรง เช นว สด และค าแรง และค าใช จ ายทางอ อม เช น ค าใช จ ายเน องจากการหย ดการผล ต จากการ หย ดพ กเคร องจ กร ด งน น CPM จ งต างจาก PERT ตรงท CPM จะก าหนดระยะเวลาท แน นอนของ โครงการ และพยายามท จะท างานให ส าเร จล ล วงไปภายในก าหนดระยะเวลา ขณะเด ยวก นก ต อง ประหย ดค าใช จ ายของโครงการให มากท ส ด ท ง PERT ท พ ฒนาโดยกองท พเร อสหร ฐ และ CPM ท พ ฒนาโดยบร ษ ท Dupont ต างก ใช เทคน คของ network ในการบร หารโครงการเหม อนก น แต ต างก น เพ ยงเล กน อยในเร องของการให ความส าค ญในการค ดค าเวลา ซ ง CPM จะก าหนดระยะเวลาท แน นอน ส าหร บการท างานแต ละงานของโครงการ ส วน PERT เอาความไม แน นอนเข ามาเก ยวข องในการ พ จารณาระยะเวลาการท างานของแต ละงานของโครงการแยกก น โดยเอาสถ ต เข ามาใช ในการประเม น เวลาของแต ละงาน ออกเป น 3 ช วงเวลา ค อ เวลาท เร วท ส ด เวลาท ควรจะเป นท ส ด และเวลาท ช าท ส ด โดยงานอาจแบ งเป น 2 ล กษณะค อ Variable activities และ deterministic activities Variable activities (งานท ม ความผ นแปร) เป นล กษณะงานท ข นอย ก บสภาวะแวดล อมและ ป จจ ยต างๆ ในการท างาน ซ งม ผลท าให เวลาในการท างานม โอกาสแปรเปล ยนได มาก (variance ส ง) ด ง ร ปท 5.2 ล กษณะของงานชน ดน เช น - การออกแบบ - การพ ฒนาแบบ hardware ข นมาใหม - การท าอ โมงค โดยท ย งไม ได ม การศ กษาล กษณะด น EV 642 Environmental Quality Management 5-3

4 - การท างาน outdoor เช นพวกงานก อสร าง ท ข นอย ก บฤด กาล Relative frequency of occurance Actual activity performance time ร ปท 5.2 Variable activities Deterministic activity เป นล กษณะของงานท สามารถก าหนดระยะเวลาของงานได ค อนข าง แน นอน ไม ค อยจะม ความผ นแปรของเวลางานมากน ก หร อความผ นแปรน ม ค าน อยมากจนไม น ามาค ด เช นงานซ อมบ าร งต างๆ ซ งสามารถแสดงได ด งร ปท 5.3 Relative frequency of occurance Actual activity performance time ร ปท 5.3 Deterministic activities EV 642 Environmental Quality Management 5-4

5 การวางแผน (Planning) โครงข ายงาน ม ข นตอนการท าด งน ข นท 1 ก าหนดว ตถ ประสงค 1.1 ก าหนดว ตถ ประสงค ท ได จากข อก าหนดท ต องการ ซ งท าให ม แรงจ งใจในโครงการน 1.2 แจกแจงว ตถ ประสงค หร อเหต การณ หล กท ส าค ญท เข าใกล ว ตถ ประสงค หล ก ข นท 2 การสร างแผน 2.1 เข ยน/แจกแจงงานต างๆ (หร อก จกรรมต างๆ) ซ งต องท าให เสร จส นในโครงการ 2.2 แยกงานต างๆ ออกมาเพ อด ว างานม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยว เคราะห อย างรอบคอบ รวมท งด ว างานใดควรท าก อน หร อท าหล งจากงานอ นเสร จส นแล ว และงานใดสามารถท า พร อมก นได 2.3 จ ดล าด บของงานในร ปโครงข ายของงาน การก าหนดงาน (Scheduling) ม ข นตอนท าด งน 1. ก าหนดเวลาหล งจากล าด บงานได แล ว 2. ประเม นระยะเวลาท ต องใช ให งานแต ละงานในโครงการเสร จ 3. ค านวณตารางเวลาท ต องใช ให แต ละงานเสร จ 4. ค านวณเวลาท ต องใช ให แต ละงานเสร จ 5. ด และแยกแยะงานท ส าค ญ 6. ก าหนดระยะเวลาลอย (Float) ของงานท ไม ส าค ญ 5.3 น ยามศ พท Resource (ทร พยากร) เง น ท กษะ บ คลากร ส งของหร ออ ปกรณ ต างๆ ท ใช ในโครงการ Activity (ก จกรรม) ก จกรรมส วนหน งของโครงการ ม จ ดเร มต น และจ ดแล วเสร จก าหนดไว และม ระยะเวลา Event (เหต การณ ) สภาวะของงาน เป นจ ดของเวลา ม กเข ยนเป นร ปวงกลมท จ ดต อของล กศรในการวางแผน โครงข ายงานอาจแสดงเหต การณ หล ก (milestone) ของการเสร จส นของโครงการ ในว ถ ว กฤต (critical path) ม กใช เป น node (แสดงวงกลมเพ อบอกจ ดเร มต น และส นส ดของงาน)ด งร ปท 5.4 EV 642 Environmental Quality Management 5-5

6 Project: Obtain a college degree (B.S ( B.S.).) Register 1 Attend class, study etc. 4 Years Receive diploma 2 Event (Node) Activity (Arrow) ร ปท 5.4 การเข ยนเหต การณ ก จกรรม Event (Node) CPM: Critical Path Method (ว ถ ว กฤต) CPM เป นเส นทางยาวท ส ดของก จกรรมของโครงข าย จากจ ดเร มต นจนถ งส ดท ายของโครงการ ระยะเวลาท งหมดบนทางว กฤต จะม total float เป นศ นย เป นช วงเวลาท ส นท ส ดของโครงการ Dummy arrow เป นล กศรท ใช เส นประแสดงในงานโครงข าย เพ อบอกความส มพ นธ ระหว างห วข อโครงการ เป น ก จกรรมท ไม ม ระยะเวลาและไม ม จร ง เป นก จกรรมสมมต จ งใช เวลาท างานเป นศ นย ใช ส ญญล กษณ Float เป นจ านวนเวลาของโครงการท สามารถท าให ช าลงได โดยไม ม ผลต อระยะเวลาของโครงการ ค านวณได จากผลต างของงานท ต องท าให เสร จท งหมดก บระยะเวลาท ประเม นไว Critical path เส นทางว กฤต เป นเส นทางท ยาวท ส ดของก จกรรมของโครงข ายงานจากจ ดเร มต น จนถ งจ ดส ดท าย ของโครงการ Network Network ค อ ร ปท เข ยนบอกข นตอนการท างานของโครงการ ซ งแสดงความส มพ นธ ของงานของ โครงการว างานใดจะต องท าก อน งานใดจะท าไปพร อมก บงานอ น งานใดจะต องรองานอ นๆ ให เสร จก อน ร ป network ท ได ก าหนดเวลาปฏ บ ต การแล วจะเป นแผนปฏ ล ต การของโครงการน น EV 642 Environmental Quality Management 5-6

7 Events อาจแทนด วยค าว า node หร อ connector เป นจ ดท ใช แสดงจ ดเร มต นหร อจ ดส นส ดของงาน ถ าจ ด event แทนเวลาส นส ดของงานมากกว าหน งงานข นไปเร ยกว า จ ดรวมต ว (merge event) และ ถ าจ ด event แทนเวลาเร มต นของงานมากกว าหน งข นไปเร ยกว า จ ดแตกต ว (burst event) ด งร ป 5.5 merge event burst event ร ปท 5.5 จ ดรวมต วและจ ดแตกต ว 5.4 เกณฑ การเข ยนร ป network 1. ก อนท งานใดจะเร มต นได จะต องรอให งานก อนหน าน นส นส ดก อน 2. ล กศรใช เข ยนเพ อแสดงความส มพ นธ ก อนหล งของงานต างๆ - หางล กศร แสดงจ ดเร มต นของงาน - ห วล กศร แสดงจ ดส นของงาน - ความยาวล กศร ไม เก ยวก บระยะเวลาของงาน 3. เส นตรงหน งเส นท เช อมจ ด event 2 จ ด จะใช แทนงาน 2 งานไม ได หร อเส นตรง 2 เส นจะใช แทน งานเด ยวไม ได a b c งาน b และ c ถ อว าเป นงานซ อน (duplicate activity) เพราะถ าป อนข อม ลเข าคอมพ วเตอร จะ ถ อว าเส นตรงท ง 2 เส นเป นานอ นเด ยวก น เพราะ ประเภทงาน code หมายเลข b 2-4 c 2-4 การแก ป ญหาท าโดยเพ มจ ด event หร อใช งานด มม ด งน d EV 642 Environmental Quality Management 5-7

8 a b d c 4. หมายเลขของจ ด event จะซ าก นไม ได เพราะจะท าให เก ดวงจร (loop) ซ งโดยปกต จะเก ด เหต การณ น ไม ได ในธรรมชาต และการว เคราะห ท วไป จะกลายเป น a b a 2 b 5. หมายเลขของจ ด event ต องเร มจากเลขน อยท ปลายล กศร ไปส เลขมากกว าทางห วล กศร 6. ไม ควรเข ยนเส นโค ง 7. ไม ควรเข ยนเส นท บก น 8. ร ป network จะต องม จ ดเร มต นและจ ดส ดท ายเพ ยงจ ดเด ยว 9. หล กการใช dummy - ใช dummy แสดงความส มพ นธ ภายในของ activity เช นในร ปของงาน a และ b จะต อง เสร จก อนท งาน f จะเร มได 1 a 2 b 3 5 d 6 e 7 c f ใช dummy เพ อแก ป ญหา loose end หร อ dangle เพราะก จกรรมส ดท ายจะต องม ล กศรไป หาอ กก จกรรมหน ง loose end a 2 b 1 3 c EV 642 Environmental Quality Management 5-8

9 แก ไข a 2 b 1 3 c ว ธ ว ถ ว กฤต (Critical Path Method, CPM) CPM ม 3 ข นตอนค อ planning, scheduling and controlling ในข นตอน controlling สามารถ ใช คอมพ วเตอร ช วยในการค านวณระยะเวลา ล าด บข นตอนม ด งน 1. การวางแผนโครงการ (Project planning) - ว ตถ ประสงค (Objective) - รายละเอ ยดของโครงการ (Content of project) - ไดอะแกรมล กศร (Arrow diagram) 2. ก าหนดการณ ของโครงการ (Project scheduling) - ประเม นเวลา (Time estimates) - การค านวณเวลา (Timing calculations) - ก าหนดเวลางาน (Job scheduling) 3. การควบค มโครงการ (Project control) - การต ดตาม (Follow up) - ตามข อม ลอย เสมอ (Updating) - การรายงาน (Reporting) การวางแผนโครงการ ต วอย างการก าหนดงานท ต องท า 1. Establish objectives 2. Establish the jobs required โดยเข ยนรายการต างๆ เช น EV 642 Environmental Quality Management 5-9

10 Activities in the project 1. Organize the sale office : Hire the sale manager 2. Hire sale personnel : The sales manager will recruit and hire the salespeople needed 3. Train sales personnel : Train the sales people hired to sell the product to the distributors 4. Select advertising agency: The sale manager will select the agency best suited to promote the new product 5. Plan advertising campaign: The sales office and the advertising agency will jointly plan the advertising campaign to introduce the product to the public 6. Conducting advertising campaign: The advertising agency will conduct a watch for campaign for potential customers 7. Design package: Design the package most likely to sell 8. Setup packaging facility : Prepare to package the products when they are received from the manufacture 9. Package initial stocks: Packages stocks received from the manufacturer. 10. Order stock from manufacturer: Order the stock needed from the manufacturer. The time given includes the lead time for delivery. 11. Select distributors: The sale manager will select the distributors whom the salespeople will contact to make sales. 12. Sell to distributors: Take orders from the distributors for the new product, with delivery promised for the introduction date. If orders exceed stock, assign stock on a quota basis. 13. Ship stock to distributors: Ship the packaged stock to the distributors in accord with their orders or quota. 3. จากโครงการสามารถแยกงานออกเป นกล มตามหน าท ของแต ละประเภทงานได ด งน Stock, Packaging, Sales, Distributors, Advertising Stock : order stock Package stock Ship stock to distributor Packaging : Design package Set up packaging facility EV 642 Environmental Quality Management 5-10

11 Sales : Organize sales office Hire sales personnel Train sales personnel Distributors: Select distributors Sell to distributors Advertising : Select advertising agency Plan advertising campaign Conduct advertising campaign 4. หาความส มพ นธ ของแต ละงาน ท าโดยผ วางแผนโครงการ หาความส มพ นธ ของงานท เก ดข น จาก หน วยงานท แตกต างก น จ งต องม การตกลงก นในการท างานให เข าใจก น และม ความร บผ ดชอบร วมก น เพ อให งานเสร จส นตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 5. เข ยนไดอะแกรมย อย (subdiagrams) ของแต ละงาน ด งร ป 5.6 Order stock Package stock Ship stock to distributor Design package Setup packaging facility Organize sale office Hire sales personnel Train sales personnel Select distributors Sell to distributors Select advertising agency Plan advertising campaign Conduct advertising campaign ร ปท 5.6 การเข ยนไดอะแกรมอย างง าย 6. เข ยนไดอะแกรมให สมบ รณ ด งร ปท เข ยนไดอะแกรมข นต น - ทบทวนข อม ลท จ าเป นเพ อให แน ใจว างานท ส มพ นธ ก นน นเหมาะสม โดยไม ม ข อจ าก ดมาก เก นไป และเก ดวงจร (looping) หร ออ นๆ - เข ยนไดอะแกรมข นส ดท าย - ตรวจสอบความถ กต อง และสมบ รณ และประส ทธ ภาพ EV 642 Environmental Quality Management 5-11

12 ร ปท 5.7 การเข ยนโครงข ายงานเบ องต น การก าหนดการณ ของโครงการ การวางแผนเก ยวข องก บการใช ล กศรในโครงข ายเพ อว เคราะห ว ตถ ประสงค การท าตาราง ก าหนดการณ เป นการประเม นเวลาของแต ละงานในโครงการ ซ งจะต องเป นเวลาท สามารถเป นไปได จร ง เพ อให จ ดก าหนดเวลาให ท นก บระยะเวลาส นส ด และเพ อหล กเล ยงค าใช จ ายในโครงการท ไม จ าเป น การ ประเม นเวลาจะท าโดยผ ม ประสบการณ สภาวะท เก ยวข องในการประเม นค อ เวลาปกต (Normal) และ เวลาเร งด วน (Expedited) เวลาปกต เช น แรงงาน อ ปกรณ และอ นๆ เวลาเร งด วน เก ยวข องก บป จจ ยอ นๆ เช น การท างานล วงหน า อ ปกรณ เพ มเต ม ก าล งคนเพ มเต ม จะท าให เก ดค าใช จ ายเพ มข น EV 642 Environmental Quality Management 5-12

13 การประเม นข นท 1 (First Estimate: Planning stage) เป นการประเม นงานแบบปกต ท าโดยใส ระยะเวลาด านล างของล กศร และบอกหน วยเวลาโดยให ใช เวลาท เป นเลขจ านวนเต ม ในกรณ ของ PERT อาจใช เป นเลขทศน ยมได 5 ส ปดาห การประเม นข นท 2 (Second Estimate: Planning stage-if project duration must be reduced) ในกรณ ท ระยะเวลาของโครงการท ค ดแบบปกต ไม เป นท พอใจ จะประเม นเวลาในบาง งานใหม การประเม นข นท 3 (Third Estimate: Changes Occurring on critical path) ในขณะท ท าตามโครงการ อาจม บางงานเสร จก อนหร อเสร จหล งก าหนดการณ ซ ง อาจจะท าให เปล ยนเส นทางว กฤต และม ผลต อระยะเวลาของโครงการได การประเม น เวลาม 3 แบบค อ - Most likely time (normal time) เป นเวลาท ปกต หร อเป นเวลาท ต องการโดยส วนใหญ - Optimistic time เป นเวลาท ส นท ส ดท ต องการให งานน นเสร จ โดยสมมต ว าท กอย างด าเน นได ตามแผนท ก าหนดไว เคร องจ กรท างานโดยไม ม การหย ดชะง ก บ คลากรท างานได ตาม มาตรฐาน - Pessimistic time เป นเวลาท มากท ส ดท ต องการให งานน นเสร จ เน องจากม เหต การณ ผ ดพลาดเก ดข น ท าให งานล าช า เก ดอ บ ต เหต อ ปกรณ ม ป ญหา สภาพอากาศไม ด เป นต น ด งน น ระยะเวลาท คาดหว งส าหร บโครงการ (Expected time) ค านวณได จาก Expected time = [(optimistic time)+4(normal time)+(pessimistic time)]/6 การประเม นเวลาส วนใหญ ม กพบว าจะเอนเอ ยงไปทาง pessimistic time การค านวณเวลาด วยว ธ ปกต ส าหร บโครงการเล กๆ การค านวณเวลาอาจท าโดยว ธ ค ดแบบปกต ไม ใช คอมพ วเตอร Earliest start time (เวลาเร มต นเร วท ส ด) เวลาท เร มได เร วท ส ดค องานท เร มท node 1 ซ งม เวลาเท าก บ 0 ส าหร บงานใดๆ เวลาท ส นท ส ดท จะเร มงานได ด ได จากการรวมเวลาของงานก อนหน าน น ไปจนถ งเวลาท เร มก อนท ส ดของงานก อนหน าน น ข อแนะน า - ค านวณระยะเวลาเร มต นท เก ดก อนท ส ด หร อเร วท ส ด เร มท node 1 (เวลาเป นศ นย ) และต อไปย ง แต ละ node จนถ งส ดไดอะแกรม EV 642 Environmental Quality Management 5-13

14 - ถ าม ล กศรเพ ยงเส นเด ยวไปย ง node น น การค านวณให เร มจากผลรวมของเวลาท เก ดข นก อนท ส ด ของงานก อนหน าน นไปจนถ งเวลาส าหร บงานก อนหน าน (node 8) - ถ าม ล กศรหลายเส นไปย ง node การหาจะด แต ละเส นของล กศร ค าท มากท ส ดจะเป นเวลาท เร มต นท เร วท ส ดของ node น น เช น node 7 Earliest start time at node Earliest start time at node Earliest start time at node Earliest start time at node 8 ต วอย างการน าไปใช Earliest start time Node 1 The earliest start time at node 1 is set as time 0 0 Node 2 Design package requires 2 weeks The earliest start time for node 2 is, therefore: 0 Earliest start time at node 1 : +2 Time estimate for job 1,2 2 Earliest start time at node 2 2 Node 3 Two arrows lead into this node Set up packaging facility require 10 weeks: 2+10=12 Order stock require 13 weeks : 0+13 = 13 The largest total is used 13 Node 4 Organize sales office require 6 weeks 0 Earliest start time at node 1 +6 Time estimated for job 1,4 6 Earliest start time at node 4 6 EV 642 Environmental Quality Management 5-14

15 ระยะเวลาของโครงการ (Project duration) จากโครงการพบว าเส นทางท ยาวท ส ดค อ 29 ส ปดาห ซ งเป นระยะเวลาท ส นท ส ดของโครงการท จะเสร จส น เวลาท ช าท ส ดท โครงการเสร จส น (Latest finish time) เวลาท ช าท ส ดท โครงการเสร จส น โดยไม ได ขยายระยะเวลาของโครงการ ใช บ งบอกงานบน เส นทางว กฤต และค านวณงานลอยต ว (float) ในโครงข ายงาน ระยะเวลาท ช าท ส ดท node 7 หร องาน 7,11 ด จากระยะเวลาของโครงการ (เวลาท ช าท ส ดท node 11) 29 latest finish time at node 11-6 Time estimate for job 7,11 23 latest finish time at node 7 ถ าม หลายล กศรไปย ง node การค ดให ด จากค าท น อยท ส ด เช นท node 4 Job 4,6 latest finish time at node 6 17 Time estimate for job 4,6-9 8 Job 4,5 latest finish time at node 5 11 Time estimate for job 4,5-4 6 ด งน นเวลาท ช าท ส ดท เสร จงานท node 4 ค อ 6 ว น การใช ประโยชน Latest finish time Node 11 The latest finish time for the end node is the project duration 29 Node 10 Job 10,11 (Dummy is 0 day duration 29 latest finish time for node 11 0 time estimate for job 10,11 (dummy) 29 latest ) finish time for node Node 9 Job 9,10 requires 10 days = EV 642 Environmental Quality Management 5-15

16 ร ปของ network ท สมบ รณ ของต วอย างเป นด งร ปท 5.8 ร ปท 5.8 การเข ยนโครงข ายสมบ รณ ของ CPM เวลาพอเพ ยง (Total Float) ความย ดหย นของงานในร ปของ total float เป นช วงเวลาส งส ดท ข ายงานหน งๆ จะสามารถล าช า ไปได โดยไม ท าให โครงการล าช าไปด วย การค านวณ total float Time available for performing the job Time required for performing the job Time available for performing the job = Latest finish time(lf) Earliest start time (ES) Time required for performing the job = Time estimate ES Time available LF Time required Time float ต วอย างเช นงาน 4,6 Total float = (17-9)-6 = 2 days เส นทางว กฤต ค อเส นทางท ค า Total float เท าก บศ นย EV 642 Environmental Quality Management 5-16

17 Free and Independent Float การว เคราะห หางานลอยต วม ความส าค ญในการก าหนดการณ ต างๆ ได ซ งบางก าหนดการณ อาจ ต องการจ ดสรรเง น คนงานและทร พยากรอ นๆ ต วอย างด งร ป 5.9 Free float (FF): เวลาลอยต ว : เป นการว ดเวลางานท จะล าช าได มากท ส ดส าหร บข ายงาน โดยไม ม ผลต อ งานท จะต องท าต อไป โดยม ข อสมมต ว าข ายงานอ นๆ ก อนหน าน ได เสร จส นไปโดยเร วท ส ดแล ว Independent Float (IF) : เป นการว ดเวลางานท จะล าช าได มากท ส ดส าหร บข ายงาน โดยไม ม ผลต องานท จะต องท าต อไป โดยม ข อสมมต ว าข ายงานอ นๆ ก อนหน าน ได เสร จส นไปโดยช าท ส ดแล ว ร ปท 5.9 ต วอย างการค านวณ Free float และ Independent float EV 642 Environmental Quality Management 5-17

18 5.6 เทคน คการต ดตามตรวจสอบและประเม นผลโครงการ เทคน คการต ดตามตรวจสอบและประเม นผลโครงการ หร อ PERT (Program Evaluation Review Technique) โดยม หล กการด งน 1. ก จการ (Actlvlty) เป นส วนประกอบของงานท กระท าในแต ละโครงการซ งต องใช เวลาและทร พยากร 2. เหต การณ (Event) เป นจ ดเฉพาะในแต ละโครงการ โดยปกต จะใช แทนการเร มต นหร อการแล ว เสร จของแต ละก จการ (Actlvlty) แต ละเหต การณ ท เก ดข นน นไม เก ยวข องก บเวลาและการกระท า 3. ข ายงาน (Network) เป นภาพแสดงท ใช แทนโครงการหน ง ๆ โดยเข ยนเป นความส มพ นธ เก ยว เน องก นของเหต การณ และก จการต าง ๆ 4. เวลาแบ งเป น 3 ระด บด งร ปท 5.10 ได แก o เวลาท เสร จใกล เค ยงท ส ด (most Likely Time, m) ค อ เวลาท ประมาณการไว ใกล เค ยงท ส ด ท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จส น o เวลาท เสร จเร วท ส ด (optimistic Time, a) ค อ ช วงเวลาส นท ส ดท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จส น o เวลาท เสร จช าท ส ด (pessimistic Tlme' b) ค อ ช วงเวลายาวท ส ดท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จ ส น ร ปท 5.10 เวลาท ใช ส าหร บPERT 7. เวลาคาดหมาย (Expected Time, te) ค อ การคาดคะเนเวลาท ใช ท างานของก จการหน ง ๆ จน กระท งแล วเสร จ ซ งได หล กทางสถ ต ค านวณหาค าเวลาคาดหมาย โดยใช ค าเวลาท ประมาณไว ตามข อ 4, 5 และ 6 ข างต นตามส ตร ด งน ค อ te = (a + 4m + b)/6 EV 642 Environmental Quality Management 5-18

19 8. เวลาท เหต การณ ปรากฏเร วท ส ด (Earliest event time, TE) ค อ เวลาเร วท ส ดท เหต การณ หน ง ๆ จะ ปรากฏข น ค านวณได โดยรวมค า te ของเหต การณ อ น ๆ ท เก ดข นก อนเหต การณ น น ๆ 9. ว นท ยอมให เหต การณ ปรากฏได ช าท ส ด (Latest allowable date, TL) เป นว นช าท ส ดท เหต การณ น น ๆ จะเก ดข น ค านวณได ไดยเอาค าของเหต การณ ท คาดหมายว าจะเก ดข น ค ก ค า te ของก จการต างๆ ห กออกจากเวลาส คทายท เหต การณ น น ๆ จะแล วเสร จ 10. เวลาพอเพ ยง (Slack time) ได แก ความแตกต างของเวลาท เหต การณ ปรากฏได ช าท ส ดก บเวลาท เหต การณ ปรากฏเร วท ส ด (TL-TE) ถ าค าเวลาพอเพ ยงเป นบวกหมายถ งว าม เวลาอย อย างเหล อเฟ อท จะท า ให เหต การณ น นปรากฏ ในท านองเด ยวก น ถ าค าเป นลบ แสดงว าเวลาท จะกระท าให เหต การณ ด งกล าว ปรากฏข นน น จะต องเล อนระยะเวลาออกไปอ ก 11. ว ถ ว กฤต (Critic path) ค อ ว ถ ของข ายงานท ด องใช เวลาท างานนานท ส ดจ งเสร จส นสมบ รณ ต วอย างการเข ยน PERT แสดงด งร ปท 5.11 Optimistic time Most likely time Pessimistic time a d g b e h c f i 5.7 เทคน คในการต ดส นใจ ร ปท 5.11 โครงข ายงานแบบ PERT เคร องม อในการต ดส นใจ ในสม ยก อนใช ในการแก ป ญหาด านธ รก จ ยา และการวางแผนทาง การทหาร ป ญหาส งแวดล อมม กเก ยวข องก บป จจ ยต างๆ ได แก Physical biological economic chemical Technological psychological ethical logal politics EV 642 Environmental Quality Management 5-19

20 ประเภทของการต ดส นใจ การต ดส นใจแบ งเป น 3 ประเภท ได แก 1. การต ดส นใจภายใต สภาวะความแน นอน (Decision Making Under Certainty) เป นการ ต ดส นใจท ทราบแน นอนแล วว าจะม สภาวะการณ บ งค บ เช น จะม พรบ. ประกาศใช เพ อ ควบค มการปล อยไอเส ย เป นต น Linear programming Nonlinear programming Dynamic programming 2. การต ดส นใจภายใต สภาวะความไม แน นอน (Decision Making Under Uncertainty) Maximin (minimize the minimum) เล อกค าท มากท ส ดจากค าน อยท ส ดของแต ละ ทางเล อก Maximax (maximize the maximum) เล อกค าท มากท ส ดจากค าท ให ผลประโยชน มาก ท ส ดของแต ละทางเล อก Middle line between the maximin and maximax (Hurwicz criterion) ใช ค าก งกลาง โดยน ามาถ วงน าหน ก Minimax (minimize the maximum default) เล อกค าท น อยท ส ดของทางเล อกโดยหา ค าเส ยโอกาส Criteria of rationality ถ วงน าหน กของค ามากท ส ดและน อยท ส ด 3. การต ดส นใจภายใต สภาวะเส ยง (Decision Making Under Risk) การต ดส นใจท ม สภาวะการณ ภายนอกบ งค บ ผ ต ดส นใจทราบความน าจะเป นของแต ละสภาวะการณ เกณฑ การประเม น ม ด งน ผลตอบแทนค าความคาดหว งส งส ด (Max. Expected value of payoff, EVP) ผลของค าเส ยโอกาสต าส ด (Min. Expected value of opportunity loss, EOL) EVP(Aj) = sum aijpsj โดยท EVP(Aj) = ผลตอบแทนท คาดหว งของทางเล อกท i aij = ผลตอบแทนของทางเล อก i ภายใต สภาวการณ j Psj = ความน าจะเป นท จะเก ดก บสภาวการณ ท j EV 642 Environmental Quality Management 5-20

21 ทางเล อก ร งเร อง สภาวการณ ภายนอกบ งค บ เง นเฟ อ เสถ ยรภาพ ซบเซา นครสวรรรค ประจวบค ร ข นธ อ บลราชธาน ความน าจะเป น (Psj) เทคน คท ใช ในการต ดส นใจ เทคน คท ใช ในการต ดส นใจแบ งออกเป น 2 ประเภทค อ 1. Qualitative technique Delphi technique 2. Quantitative technique Mathematical modelling Decision table, Decision tree ต วอย างการเข ยน Decision tree อย ในร ป EV 642 Environmental Quality Management 5-21

22 $ $ $ No.2.2 $ $ $ $ Yes.2.2 $ $ ร ปท 5.12 ต วอย างการเข ยน Decision Tree เอกสารอ างอ ง ว นทน ย ภ ม ภ ทราคม.,2534, ทฤษฎ การต ดส นใจ, การว เคราะห เช งปร มาณ Janssen, R., 1992, Multiobjective Decision Support for Environmental Management, Kluwer Academic Publishers. Lester, A., 1982, Project Planning and Control, Butterworth Scientific, London. Spinner, M.P., 1992, Elements of Project Management, Plan, Schedule and Control, 2 nd ed., PTR Prentice Hall Shaffer, L.R., Ritter, J.B. and Meyer, W.L., 1965, The Critical Path Method, McGraw- Hill Book Company, New York. EV 642 Environmental Quality Management 5-22

23 Thierauf, R.J., Klekamp, R.C. and Greeding, D.W., 1977, Management Principles and Practices, John Wiley and Sons, Santa Barbara แบบฝ กห ด 1. จากข อม ลการวางแผนโครงการว จ ยเพ อปร บปร งค ณภาพน าของกร งเทพมหานครฯ ได แบ งประเด นการ ว จ ยออกเป น 2 ห วข อใหญ ๆ ค อเทคโนโลย การจ ดการน า และเทคโนโลย การบ าบ ดน าเส ย โดยม รายละเอ ยดห วข อการว จ ยย อยๆ ด งข อม ลด านล าง จงใช ความร ของท านในการวางแผนโครงการว จ ย ด งกล าว โดยให งานว จ ยท งหมดเสร จส นภายใน 8 ป ให จ ดล าด บก อนหล งตามความเป นไปได จร ง และเหมาะสม พร อมให เหต ผลประกอบ เข ยน Gantt Barchart และ CPM หร อ Pert Network 1. เทคโนโลย การจ ดการน า ความพอใจในการใช อ ปกรณ ประหย ดน า 1.2 การก าหนดราคาค าน า 1.3 ความต องการน าใช และปร มาณน าเส ย 1.4 การควบค ม และเฝ าระว งมลภาวะทางน า 1.5 ระบบเฝ าระว ง เต อนล วงหน า และการส อสาร 1.6 การป องก นมลภาวะ 1.7 การประเม นเทคโนโลย ท เหมาะสมในการจ ดการค ณภาพน าในเม อง 2. เทคโนโลย การบ าบ ดน าเส ย 2.1 การพ ฒนาเทคโนโลย ท ม อย เด ม 2.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ระด บคร วเร อน (On-Site Treatment) 2.3 การพ ฒนาเทคโนโลย ใหม ในการก าจ ดธาต อาหาร (N,P) 2.4 การพ ฒนาเทคโนโลย ช วภาพแบบไร อากาศ 2.5 การศ กษาจ ล นทร ย ท ม ประส ทธ ภาพส ง (EM) 2.6 การใช ระบบพ นท ช มน าและว ศวกรรมน เวศน 2.7 การน าน า/น าเส ยกล บมาใช ประโยชน ช อย อก จกรรม ช อเต ม ระยะเวลา งานท ต องรอ เหต ผล EV 642 Environmental Quality Management 5-23

24 ส วนท 2 โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพแม น า ปลาสวยน าใส ของเทศบาลเม องน รนาม เทศบาลเม องน รนาม ม ประชากรประมาณ 20,000 คน ม ล กษณะผ งเม องคร าวๆ ด งร ปท 1 ประชากรส วนใหญ อาศ ยอย ในช มชนเม องและท าการเกษตร เทศบาลเม องต องการขยายน คม อ ตสาหกรรมท ม อย เด ม เพ อการสร างงานและเพ มผลผล ตทางการเกษตร โดยน าผลผล ตทางการเกษรมา แปรร ป ผ บร หารต องการวางแผนพ ฒนาค ณภาพน า เพ อป องก นป ญหามลภาวะลงส แม น าปลาสวย น าใส โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาค ณภาพแม น า เพ อน าไปใช ประโยชน ในด านต างๆ ได แก ใช เป น แหล งน าด บส าหร บผล ตน าประปาในช มชน การชลประทาน การประมง การคมนาคมขนส ง และเพ อ การพ กผ อนหย อนใจ โดยได ก าหนดแผนการด าเน นงานในร ปของ CPM ด งร ปท 2 ในส วนหน งของ แผนพ ฒนา ได ม ข นตอน การจ ดการพ ฒนาค ณภาพน า (develop water quality management) โดยใน รายละเอ ยดย อยได ม การวางแผนในการต ดส นใจใช เทคโนโลย ต างๆ เพ อใช ในบ าบ ดน าเส ยในโรงบ าบ ด น าเส ย โดยใช ผ เช ยวชาญเป นผ ให คะแนนก บทางเล อกต างๆ 5 ทางเล อก ได ผลด งตารางท 1 ตารางท 1 ผลของการต ดส นใจเล อกเทคโนโลย ท ใช ในการบ าบ ดน าเส ย ทางเล อก Quality of environment Economic alternatives Natural resources preservation A B C D E Degree of urgency 1 = Inferior or very limited conveniences 2 = Superior or best fit very high conveniences จากข อม ลข างต นจงตอบค าถามต อไปน EV 642 Environmental Quality Management 5-24

25 1. จากหล กการท วไปท ว า การจ ดการส งแวดล อมเป นการจ ดการท เป นระบบและเป นว ทยาศาสตร น กศ กษาค ดว าในแผนการจ ดการค ณภาพแม น าปลาสวยน าใสของเม องน รนาม เป นไปตามค ากล าว ข างต นหร อไม อธ บายและยกต วอย างประกอบ (10 คะแนน) 2. จากแผนการจ ดการตาม CPM planning ท เทศบาลเม องน รนามได เสนอไว (20 คะแนน) จงเข ยนล าด บของงานแต ละงานเพ อใช ในการเข ยน CPM network เข ยน CPM scheduling จงหาเส นทางว กฤต และงานท ย ดหย นได 3. จากโครงข ายของงานข างต น จงเข ยนโครงข ายของงานในร ปของ PERT โดยให ค า t e เท าก บค าเวลา ของ CPM network (5 คะแนน) 4. จากตารางทางเล อกจงหาทางเล อกท ได จากว ธ maximin, maximax และ hurwicz criterion โดย ผ เช ยวชาญท ให คะแนนผลส งส ด ( α ) เท าก บ 70 % ของผ เช ยวชาญท งหมด (15 คะแนน) 2. Environmental Planning for Water Resources Development and Management ร ฐบาลโดยคณะร ฐมนตร ในประเทศก าล งพ ฒนาประเทศหน ง ได ตระหน กถ งป ญหาค ณภาพน า ในแหล งน าของประเทศ จ งได มอบหมายให กระทรวงว ทยาศาสตร และส งแวดล อม จ ดท าแผนการจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพน าข น โดยกระทรวงว ทยาศาตร และส งแวดล อมได มอบหมายให กรมควบค มมลพ ษ เป นผ จ ดท าแผนและลงม อปฏ บ ต ซ งทางกรมควบค มมลพ ษจะต องจ ดท าแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร เพ อท านายล กษณะการเปล ยนแปลงของค ณภาพน า และศ กษาความสกปรกในการรองร บน าเส ยของ แหล งน า ตลอดจนก าหนดเกณฑ หร อด ชน ค ณภาพน าข น แต กรมควบค มมลพ ษย งขาดผ เช ยวชาญและผ ปฏ บ ต จ านวนมาก จ าเป นต องอาศ ยว ศวกรท ปร กษาในการเก บต วอย าง และข อม ลจากหน วยงาน ต างประเทศเพ อช วยเหล อในด านแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร โดยแผนการจ ดการท ได ต งไว ม ด งต อไปน และเข ยนเป นแผนภาพได ด งด านล าง Time (day) Item Job Descriptions Data Collection (General, Present situation, future situation) EV 642 Environmental Quality Management 5-25

26 Prepare Water Quality Model Use Model Select Pollution Control for Testing Forecast Future Water Quality by River Reach Forecast Effect of Water Pollution Control schemes on Water Quality in River Reach Calculate River Class Assess/Compare Improvement in River Class Estimate Scheme Costs Estimate Benefit Cost Draft Master Plan Check Environmental Impact, Social Impact, Affordability, Finance, Acceptability Confirm Master Plan จากข อความข างต น จงตอบค าถามต อไปน 2.1 จงเข ยนโครงสร างขององค การ และสายบ งค บบ ญชาท เก ยวข อง (5 คะแนน) 2.2 จงเข ยน Bar Chart Time schedule ของแผนภาพข างต น (10 คะแนน) 2.3 จงเข ยน CPM Scheduling และบอกเส นทางว กฤต และงานท ย ดหย นได โดยใช pessimistic time ในการค ดเวลา(15 คะแนน) 2.4 จงเข ยน Pert Network จากข อม ลข างต น (15 คะแนน) EV 642 Environmental Quality Management 5-26

27 3. Environmental Decision Making 1.1 จากตารางผลได จากทางเล อก 4 ทางเล อก จงหาทางเล อกท ได จากว ธ maximin และ minimax (5 คะแนน) 1.2 จงเข ยน decision tree ของผลล พธ จากการต ดส นใจภายใต สภาวะเส ยงโดยใช เกณฑ minimum expected value of opportunity loss จากความน าจะเป นภายใต สภาวะ เง นท น เคร องม อ ความ เร งด วน และบ คลากร เท าก บ 0.2, 0.25, 0.3, 0.25 ตามล าด บ ตารางแสดงผลบวกของโรงงานอ ตสาหกรรมภายใต สภาวการณ นอกบ งค บ สภาวะการณ นอกบ งค บ เง นท น เคร องม อ ความเร งด วน บ คลากร ขยายโรงงาน เป ดสาขาใหม ซ อก จการประเภทเด ยวก น EV 642 Environmental Quality Management 5-27

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus)

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) รห สว ชา (Course Code) ช อว ชา (Course Title) การว เคราะห เช งปร มาณ จ านวนหน วยก ต (Credit) 3(3) ป การศ กษา (Semester) 551 อาจารย ผ สอน (Teacher) อาจารย ธ ดาร ตน ค ร โทร

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 ความส าค ญของการจ ดการโครงการ โครงการ (Project) หมายถ ง กล มงานหร อก จกรรมท ม ความต อเน องและม ความส

More information

ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง

ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง FACTORS AFFECTING ACHIEVEMENT IN COST MANAGEMENT: A CASE STUDY OF TALL BUILDING PROJECTS เวน ช ว ฒนภ ร ภากร การค นคว

More information

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน การใช โปรแกรม SPREADSHEET สาหร บคานวณเพ อเร งร ดงานใน S-CURVE นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา

More information

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ประจ าป การศ กษาของบ คลากรมหาว ทยาล ยคร สเต ยน A Study of Participation in Establishing Annual Strategic Plan of Staff at Christian University of

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 2 กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 2 กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 บทความว จ ย วารสารว ชาการ ว ศวกรรมศาสตร ม.อบ. ป ท 7 ฉบ บท มกราคม - ม ถ นายน 2557 การบร หารโครงการด วยการสร างข ายงานก จกรรมในกระบวนการผล ตช ดกระพ อ ลาเล ยงข าว Project Management of Constructions Activity

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

การบร หารโครงการ (Project Management)

การบร หารโครงการ (Project Management) การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

More information

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารโครงการ โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool - - การบร หารโครงการ การบร หารโครงการตามวงจรการบร หาร แบ งออกเป น ( ส วน หร อ ( ข -นตอน ได แก ข -นตอนท 3 ข -นตอนการวางแผนโครงการ หร

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ

การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ การวางแผนงานก อสร างภายใต ข อจ าก ดด านกระแสเง นสด นายจ รเดชเศรษฐก มพ ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ

More information

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (performance appraisal) เป นเคร องม อพ ฒนาทร พยากร มน ษย ท ส าค ญเช นเด ยวก บการศ กษาและการฝ กอบรมโดยม ความส าค ญในแง ม มของการปร บ เง นเด อน การเล

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต

ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ค ม อ ใช เป นแนวทางในการศ กษาตามหล กส ตร ของ ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร เอกสาร วปอ. หมายเลข ๐๐๙ ค ม อการพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑ ค ม อ การพ ฒนาย ทธศาสตร ชาต ๑. กล าวท วไป การศ กษาเก ยวก บการเสร มสร างชาต ให

More information

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง คำช แจง ก เอกสารประกอบการสอนน ใช สอนว ชา การบ ญช ต นท น 1 รห ส 32012003 ฉบ บน ได เร ยบ เร ยงข นตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. 2546 ของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โดยการศ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector)

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) I. การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค ออะไร? การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค อการบร หารจ ดการภาคร ฐท ช วยให องค การภาคร ฐตระหน กถ ง ความสามารถขององค

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information