5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ"

Transcription

1 5. เทคน คการจ ดการโครงการและการต ดส นใจ สร อยดาว ว น จน นทร ตน หล กการจ ดการโครงการ หมายถ ง ว ธ การวางแผน ก าหนดการณ และควบค มโครงการ เพ อให โครงการด าเน นไปจนส าเร จ ตามว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ (ในแง ของการประหย ดทร พยากร และเวลาในการปฏ บ ต งาน) ว ธ ท น ยมท ส ดค อ การวางแผนในร ปของโครงข าย (Network planning) โดย ทร พยากรหมายถ ง ท กษะ เง น บ คลากร ว สด หร ออ ปกรณ ต างๆ ท ใช ในโครงการ เทคน คท น ยมใช ค อ - Gantt Barchart โดย Henry L.Gantt - CPM : Critical Path Method - PERT : Project Evaluation and Review Technique - PEP : Project Evaluation Procedure - LESS : Least Cost Estimating & Scheduling เทคน คท น ยมใช ก นมากค อ 3 เทคน คแรก 5.1 เทคน คในการจ ดการโครงการ การจ ดการโครงการเก ยวข องก บการวางแผน การก าหนดท ศทางและการควบค มทร พยากร และ งานต างๆ ของโครงการเพ อท จะให เป นไปตามข อจ าก ดด านเทคน ค ค าใช จ ายและเวลา ข อด ของการจ ดการโครงการค อ 1. ท าให ผ ท เก ยวข องเห นรายละเอ ยดย อยของโครงการได 2. ม การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพเช น บ คลากร อ ปกรณ สถานท และเง น 3. ท าให ผ เก ยวข องและผ มาใหม สามารถเข าใจงานได 4. ท าให ห วข อส าค ญของโครงการท าได อย างรวดเร ว 5. สามารถควบค มโครงการได 6. ใช เป นข อม ลในการวางแผน ลดหร อเพ มค าใช จ ายในการลงท น 7. ช วยปร บปร งด านแรงงาน 8. แสดงความส มพ นธ แต ละงานในโครงการได การวางแผนในร ปของกราฟเป นว ธ ท ง ายและใช ก นมากท ส ด โดย Henry L. Gantt ( ) เป นผ พ ฒนาว ธ การอธ บายแผนโดยกราฟ (Gantt Chart) ด งร ปท 5.1 แต ละแท งของกราฟแสดงก จกรรม บอกเวลาเร มต นและส นส ด แต ไม สามารถบอกความส มพ นธ ได เช น ม งานใดบ างท ท าได พร อมก น ม งาน ใดบ างท ต องท าให เสร จก อนอ กงานหน งจ งเร มได และม งานใดบ างท เป นงานล าด บส าค ญ ซ งได น ามาใช EV 642 Environmental Quality Management 5-1

2 ในการอธ บายถ งการวางแผน การจ ดการ และการควบค มองค การท ม ความซ บซ อน โดยต อมาได ม การ พ ฒนามาเป น Critical Path Method(CPM) ของบร ษ ท Du Pont ในช วงป และ Program Evaluation and Review Technique(PERT) ซ งพ ฒนาข นโดยกองท พเร อสหร ฐอเมร กา ในช วงป 1958 หร อได พ ฒนาประย กต มาจนเป นโปรแกรม Lotus Gantt Chart Activities A B C D A chart that shows the amount of time required and the sequence of each activity. E Time Project EV 642 EQM 2/48 milestones. ผศ.ดร.สร อยดาว ว น จน นทร ตน 14 ร ปท 5.1 Gantt Bar Chart ในการบร หารโครงการท ม ขนาดใหญ การวางแผนข นตอนการท างาน การก าหนดระยะเวลาใน การท างาน และการควบค มงานเป นป ญหาส าค ญของผ บร หาร ในการท จะบร หารโครงการขนาดใหญ เช น - โครงการขนาดใหญ ท ไม เคยกระท ามาก อน - โครงการขนาดใหญ ท เคยท ามาก อน แต ไม ได ใช ว ธ ปฏ บ ต เด ม ข อควรค าน งถ งในการจ ดการโครงการ ได แก - ม การวางแผน และเตร ยมการไว อย างรอบคอบ โดยว ธ การหน งค อ อาศ ยเทคน คของ โครงข ายงาน (network techniques) ช วยจ ดร ปข นตอนการท างานให เห นและเข าใจ ง ายข น ท าให การวางแผนด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ - ปร บปร งแก ไขแผนปฏ บ ต การให ท นต อสภาวะของงาน ในระหว างด าเน นงานอาจจะเก ด ความล าช าได ด งน นจ งต องปร บปร งแก ไขให ท นท วงท EV 642 Environmental Quality Management 5-2

3 5.2 ความเป นมาและว ธ การวางแผนโครงข ายงาน ในป 1958 กองท พเร อสหร ฐ ต องการท จะสร างจรวดโพลาร ส (Polaris Weapons System program) แต ประสบป ญหาเก ยวก บก าหนดเวลาและต นท นในการสร าง จ งได จ ดต งคณะว จ ย ซ ง ประกอบด วยหน วยงานพ เศษของกองท พเร อ ต วแทนของบร ษ ท Lockheed Aircraft Corporation และ บร ษ ทท ปร กษา โดยให ช อโครงการน ว า Program Evaluation Research Task (PERT) ซ งต อมา ภายหล งได กลายเป น Program Evaluation and Review Technique และใช ก นมาจนถ งป จจ บ น ห วใจ ส าค ญของ PERT ค อต องการบร หารเวลาในการด าเน นงานของโครงการ จ งม การใช สถ ต เข าช วยในการ ค านวณหร อประเม นความไม แน นอนของเวลาของก จกรรมต างๆ ของโครงการ ในป ทางทว ปย โรป โดยบร ษ ท Dupont และ Remington Rand Univac ได ค ดว ธ วางแผน Critical Path Method(CPM plan) เพ อศ กษาว ธ การท จะลดจ านวนเวลาในการซ อมแซม โรงงานประจ าป และการก อสร างโรงงานใหม เพ อให เสร จโดยเร วท ส ด โดยค าน งถ ง ระยะเวลาของ โครงการ (project duration) และ งบประมาณ (total project cost) โดยพยายามท จะลดค าใช จ าย ทางตรง เช นว สด และค าแรง และค าใช จ ายทางอ อม เช น ค าใช จ ายเน องจากการหย ดการผล ต จากการ หย ดพ กเคร องจ กร ด งน น CPM จ งต างจาก PERT ตรงท CPM จะก าหนดระยะเวลาท แน นอนของ โครงการ และพยายามท จะท างานให ส าเร จล ล วงไปภายในก าหนดระยะเวลา ขณะเด ยวก นก ต อง ประหย ดค าใช จ ายของโครงการให มากท ส ด ท ง PERT ท พ ฒนาโดยกองท พเร อสหร ฐ และ CPM ท พ ฒนาโดยบร ษ ท Dupont ต างก ใช เทคน คของ network ในการบร หารโครงการเหม อนก น แต ต างก น เพ ยงเล กน อยในเร องของการให ความส าค ญในการค ดค าเวลา ซ ง CPM จะก าหนดระยะเวลาท แน นอน ส าหร บการท างานแต ละงานของโครงการ ส วน PERT เอาความไม แน นอนเข ามาเก ยวข องในการ พ จารณาระยะเวลาการท างานของแต ละงานของโครงการแยกก น โดยเอาสถ ต เข ามาใช ในการประเม น เวลาของแต ละงาน ออกเป น 3 ช วงเวลา ค อ เวลาท เร วท ส ด เวลาท ควรจะเป นท ส ด และเวลาท ช าท ส ด โดยงานอาจแบ งเป น 2 ล กษณะค อ Variable activities และ deterministic activities Variable activities (งานท ม ความผ นแปร) เป นล กษณะงานท ข นอย ก บสภาวะแวดล อมและ ป จจ ยต างๆ ในการท างาน ซ งม ผลท าให เวลาในการท างานม โอกาสแปรเปล ยนได มาก (variance ส ง) ด ง ร ปท 5.2 ล กษณะของงานชน ดน เช น - การออกแบบ - การพ ฒนาแบบ hardware ข นมาใหม - การท าอ โมงค โดยท ย งไม ได ม การศ กษาล กษณะด น EV 642 Environmental Quality Management 5-3

4 - การท างาน outdoor เช นพวกงานก อสร าง ท ข นอย ก บฤด กาล Relative frequency of occurance Actual activity performance time ร ปท 5.2 Variable activities Deterministic activity เป นล กษณะของงานท สามารถก าหนดระยะเวลาของงานได ค อนข าง แน นอน ไม ค อยจะม ความผ นแปรของเวลางานมากน ก หร อความผ นแปรน ม ค าน อยมากจนไม น ามาค ด เช นงานซ อมบ าร งต างๆ ซ งสามารถแสดงได ด งร ปท 5.3 Relative frequency of occurance Actual activity performance time ร ปท 5.3 Deterministic activities EV 642 Environmental Quality Management 5-4

5 การวางแผน (Planning) โครงข ายงาน ม ข นตอนการท าด งน ข นท 1 ก าหนดว ตถ ประสงค 1.1 ก าหนดว ตถ ประสงค ท ได จากข อก าหนดท ต องการ ซ งท าให ม แรงจ งใจในโครงการน 1.2 แจกแจงว ตถ ประสงค หร อเหต การณ หล กท ส าค ญท เข าใกล ว ตถ ประสงค หล ก ข นท 2 การสร างแผน 2.1 เข ยน/แจกแจงงานต างๆ (หร อก จกรรมต างๆ) ซ งต องท าให เสร จส นในโครงการ 2.2 แยกงานต างๆ ออกมาเพ อด ว างานม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยว เคราะห อย างรอบคอบ รวมท งด ว างานใดควรท าก อน หร อท าหล งจากงานอ นเสร จส นแล ว และงานใดสามารถท า พร อมก นได 2.3 จ ดล าด บของงานในร ปโครงข ายของงาน การก าหนดงาน (Scheduling) ม ข นตอนท าด งน 1. ก าหนดเวลาหล งจากล าด บงานได แล ว 2. ประเม นระยะเวลาท ต องใช ให งานแต ละงานในโครงการเสร จ 3. ค านวณตารางเวลาท ต องใช ให แต ละงานเสร จ 4. ค านวณเวลาท ต องใช ให แต ละงานเสร จ 5. ด และแยกแยะงานท ส าค ญ 6. ก าหนดระยะเวลาลอย (Float) ของงานท ไม ส าค ญ 5.3 น ยามศ พท Resource (ทร พยากร) เง น ท กษะ บ คลากร ส งของหร ออ ปกรณ ต างๆ ท ใช ในโครงการ Activity (ก จกรรม) ก จกรรมส วนหน งของโครงการ ม จ ดเร มต น และจ ดแล วเสร จก าหนดไว และม ระยะเวลา Event (เหต การณ ) สภาวะของงาน เป นจ ดของเวลา ม กเข ยนเป นร ปวงกลมท จ ดต อของล กศรในการวางแผน โครงข ายงานอาจแสดงเหต การณ หล ก (milestone) ของการเสร จส นของโครงการ ในว ถ ว กฤต (critical path) ม กใช เป น node (แสดงวงกลมเพ อบอกจ ดเร มต น และส นส ดของงาน)ด งร ปท 5.4 EV 642 Environmental Quality Management 5-5

6 Project: Obtain a college degree (B.S ( B.S.).) Register 1 Attend class, study etc. 4 Years Receive diploma 2 Event (Node) Activity (Arrow) ร ปท 5.4 การเข ยนเหต การณ ก จกรรม Event (Node) CPM: Critical Path Method (ว ถ ว กฤต) CPM เป นเส นทางยาวท ส ดของก จกรรมของโครงข าย จากจ ดเร มต นจนถ งส ดท ายของโครงการ ระยะเวลาท งหมดบนทางว กฤต จะม total float เป นศ นย เป นช วงเวลาท ส นท ส ดของโครงการ Dummy arrow เป นล กศรท ใช เส นประแสดงในงานโครงข าย เพ อบอกความส มพ นธ ระหว างห วข อโครงการ เป น ก จกรรมท ไม ม ระยะเวลาและไม ม จร ง เป นก จกรรมสมมต จ งใช เวลาท างานเป นศ นย ใช ส ญญล กษณ Float เป นจ านวนเวลาของโครงการท สามารถท าให ช าลงได โดยไม ม ผลต อระยะเวลาของโครงการ ค านวณได จากผลต างของงานท ต องท าให เสร จท งหมดก บระยะเวลาท ประเม นไว Critical path เส นทางว กฤต เป นเส นทางท ยาวท ส ดของก จกรรมของโครงข ายงานจากจ ดเร มต น จนถ งจ ดส ดท าย ของโครงการ Network Network ค อ ร ปท เข ยนบอกข นตอนการท างานของโครงการ ซ งแสดงความส มพ นธ ของงานของ โครงการว างานใดจะต องท าก อน งานใดจะท าไปพร อมก บงานอ น งานใดจะต องรองานอ นๆ ให เสร จก อน ร ป network ท ได ก าหนดเวลาปฏ บ ต การแล วจะเป นแผนปฏ ล ต การของโครงการน น EV 642 Environmental Quality Management 5-6

7 Events อาจแทนด วยค าว า node หร อ connector เป นจ ดท ใช แสดงจ ดเร มต นหร อจ ดส นส ดของงาน ถ าจ ด event แทนเวลาส นส ดของงานมากกว าหน งงานข นไปเร ยกว า จ ดรวมต ว (merge event) และ ถ าจ ด event แทนเวลาเร มต นของงานมากกว าหน งข นไปเร ยกว า จ ดแตกต ว (burst event) ด งร ป 5.5 merge event burst event ร ปท 5.5 จ ดรวมต วและจ ดแตกต ว 5.4 เกณฑ การเข ยนร ป network 1. ก อนท งานใดจะเร มต นได จะต องรอให งานก อนหน าน นส นส ดก อน 2. ล กศรใช เข ยนเพ อแสดงความส มพ นธ ก อนหล งของงานต างๆ - หางล กศร แสดงจ ดเร มต นของงาน - ห วล กศร แสดงจ ดส นของงาน - ความยาวล กศร ไม เก ยวก บระยะเวลาของงาน 3. เส นตรงหน งเส นท เช อมจ ด event 2 จ ด จะใช แทนงาน 2 งานไม ได หร อเส นตรง 2 เส นจะใช แทน งานเด ยวไม ได a b c งาน b และ c ถ อว าเป นงานซ อน (duplicate activity) เพราะถ าป อนข อม ลเข าคอมพ วเตอร จะ ถ อว าเส นตรงท ง 2 เส นเป นานอ นเด ยวก น เพราะ ประเภทงาน code หมายเลข b 2-4 c 2-4 การแก ป ญหาท าโดยเพ มจ ด event หร อใช งานด มม ด งน d EV 642 Environmental Quality Management 5-7

8 a b d c 4. หมายเลขของจ ด event จะซ าก นไม ได เพราะจะท าให เก ดวงจร (loop) ซ งโดยปกต จะเก ด เหต การณ น ไม ได ในธรรมชาต และการว เคราะห ท วไป จะกลายเป น a b a 2 b 5. หมายเลขของจ ด event ต องเร มจากเลขน อยท ปลายล กศร ไปส เลขมากกว าทางห วล กศร 6. ไม ควรเข ยนเส นโค ง 7. ไม ควรเข ยนเส นท บก น 8. ร ป network จะต องม จ ดเร มต นและจ ดส ดท ายเพ ยงจ ดเด ยว 9. หล กการใช dummy - ใช dummy แสดงความส มพ นธ ภายในของ activity เช นในร ปของงาน a และ b จะต อง เสร จก อนท งาน f จะเร มได 1 a 2 b 3 5 d 6 e 7 c f ใช dummy เพ อแก ป ญหา loose end หร อ dangle เพราะก จกรรมส ดท ายจะต องม ล กศรไป หาอ กก จกรรมหน ง loose end a 2 b 1 3 c EV 642 Environmental Quality Management 5-8

9 แก ไข a 2 b 1 3 c ว ธ ว ถ ว กฤต (Critical Path Method, CPM) CPM ม 3 ข นตอนค อ planning, scheduling and controlling ในข นตอน controlling สามารถ ใช คอมพ วเตอร ช วยในการค านวณระยะเวลา ล าด บข นตอนม ด งน 1. การวางแผนโครงการ (Project planning) - ว ตถ ประสงค (Objective) - รายละเอ ยดของโครงการ (Content of project) - ไดอะแกรมล กศร (Arrow diagram) 2. ก าหนดการณ ของโครงการ (Project scheduling) - ประเม นเวลา (Time estimates) - การค านวณเวลา (Timing calculations) - ก าหนดเวลางาน (Job scheduling) 3. การควบค มโครงการ (Project control) - การต ดตาม (Follow up) - ตามข อม ลอย เสมอ (Updating) - การรายงาน (Reporting) การวางแผนโครงการ ต วอย างการก าหนดงานท ต องท า 1. Establish objectives 2. Establish the jobs required โดยเข ยนรายการต างๆ เช น EV 642 Environmental Quality Management 5-9

10 Activities in the project 1. Organize the sale office : Hire the sale manager 2. Hire sale personnel : The sales manager will recruit and hire the salespeople needed 3. Train sales personnel : Train the sales people hired to sell the product to the distributors 4. Select advertising agency: The sale manager will select the agency best suited to promote the new product 5. Plan advertising campaign: The sales office and the advertising agency will jointly plan the advertising campaign to introduce the product to the public 6. Conducting advertising campaign: The advertising agency will conduct a watch for campaign for potential customers 7. Design package: Design the package most likely to sell 8. Setup packaging facility : Prepare to package the products when they are received from the manufacture 9. Package initial stocks: Packages stocks received from the manufacturer. 10. Order stock from manufacturer: Order the stock needed from the manufacturer. The time given includes the lead time for delivery. 11. Select distributors: The sale manager will select the distributors whom the salespeople will contact to make sales. 12. Sell to distributors: Take orders from the distributors for the new product, with delivery promised for the introduction date. If orders exceed stock, assign stock on a quota basis. 13. Ship stock to distributors: Ship the packaged stock to the distributors in accord with their orders or quota. 3. จากโครงการสามารถแยกงานออกเป นกล มตามหน าท ของแต ละประเภทงานได ด งน Stock, Packaging, Sales, Distributors, Advertising Stock : order stock Package stock Ship stock to distributor Packaging : Design package Set up packaging facility EV 642 Environmental Quality Management 5-10

11 Sales : Organize sales office Hire sales personnel Train sales personnel Distributors: Select distributors Sell to distributors Advertising : Select advertising agency Plan advertising campaign Conduct advertising campaign 4. หาความส มพ นธ ของแต ละงาน ท าโดยผ วางแผนโครงการ หาความส มพ นธ ของงานท เก ดข น จาก หน วยงานท แตกต างก น จ งต องม การตกลงก นในการท างานให เข าใจก น และม ความร บผ ดชอบร วมก น เพ อให งานเสร จส นตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 5. เข ยนไดอะแกรมย อย (subdiagrams) ของแต ละงาน ด งร ป 5.6 Order stock Package stock Ship stock to distributor Design package Setup packaging facility Organize sale office Hire sales personnel Train sales personnel Select distributors Sell to distributors Select advertising agency Plan advertising campaign Conduct advertising campaign ร ปท 5.6 การเข ยนไดอะแกรมอย างง าย 6. เข ยนไดอะแกรมให สมบ รณ ด งร ปท เข ยนไดอะแกรมข นต น - ทบทวนข อม ลท จ าเป นเพ อให แน ใจว างานท ส มพ นธ ก นน นเหมาะสม โดยไม ม ข อจ าก ดมาก เก นไป และเก ดวงจร (looping) หร ออ นๆ - เข ยนไดอะแกรมข นส ดท าย - ตรวจสอบความถ กต อง และสมบ รณ และประส ทธ ภาพ EV 642 Environmental Quality Management 5-11

12 ร ปท 5.7 การเข ยนโครงข ายงานเบ องต น การก าหนดการณ ของโครงการ การวางแผนเก ยวข องก บการใช ล กศรในโครงข ายเพ อว เคราะห ว ตถ ประสงค การท าตาราง ก าหนดการณ เป นการประเม นเวลาของแต ละงานในโครงการ ซ งจะต องเป นเวลาท สามารถเป นไปได จร ง เพ อให จ ดก าหนดเวลาให ท นก บระยะเวลาส นส ด และเพ อหล กเล ยงค าใช จ ายในโครงการท ไม จ าเป น การ ประเม นเวลาจะท าโดยผ ม ประสบการณ สภาวะท เก ยวข องในการประเม นค อ เวลาปกต (Normal) และ เวลาเร งด วน (Expedited) เวลาปกต เช น แรงงาน อ ปกรณ และอ นๆ เวลาเร งด วน เก ยวข องก บป จจ ยอ นๆ เช น การท างานล วงหน า อ ปกรณ เพ มเต ม ก าล งคนเพ มเต ม จะท าให เก ดค าใช จ ายเพ มข น EV 642 Environmental Quality Management 5-12

13 การประเม นข นท 1 (First Estimate: Planning stage) เป นการประเม นงานแบบปกต ท าโดยใส ระยะเวลาด านล างของล กศร และบอกหน วยเวลาโดยให ใช เวลาท เป นเลขจ านวนเต ม ในกรณ ของ PERT อาจใช เป นเลขทศน ยมได 5 ส ปดาห การประเม นข นท 2 (Second Estimate: Planning stage-if project duration must be reduced) ในกรณ ท ระยะเวลาของโครงการท ค ดแบบปกต ไม เป นท พอใจ จะประเม นเวลาในบาง งานใหม การประเม นข นท 3 (Third Estimate: Changes Occurring on critical path) ในขณะท ท าตามโครงการ อาจม บางงานเสร จก อนหร อเสร จหล งก าหนดการณ ซ ง อาจจะท าให เปล ยนเส นทางว กฤต และม ผลต อระยะเวลาของโครงการได การประเม น เวลาม 3 แบบค อ - Most likely time (normal time) เป นเวลาท ปกต หร อเป นเวลาท ต องการโดยส วนใหญ - Optimistic time เป นเวลาท ส นท ส ดท ต องการให งานน นเสร จ โดยสมมต ว าท กอย างด าเน นได ตามแผนท ก าหนดไว เคร องจ กรท างานโดยไม ม การหย ดชะง ก บ คลากรท างานได ตาม มาตรฐาน - Pessimistic time เป นเวลาท มากท ส ดท ต องการให งานน นเสร จ เน องจากม เหต การณ ผ ดพลาดเก ดข น ท าให งานล าช า เก ดอ บ ต เหต อ ปกรณ ม ป ญหา สภาพอากาศไม ด เป นต น ด งน น ระยะเวลาท คาดหว งส าหร บโครงการ (Expected time) ค านวณได จาก Expected time = [(optimistic time)+4(normal time)+(pessimistic time)]/6 การประเม นเวลาส วนใหญ ม กพบว าจะเอนเอ ยงไปทาง pessimistic time การค านวณเวลาด วยว ธ ปกต ส าหร บโครงการเล กๆ การค านวณเวลาอาจท าโดยว ธ ค ดแบบปกต ไม ใช คอมพ วเตอร Earliest start time (เวลาเร มต นเร วท ส ด) เวลาท เร มได เร วท ส ดค องานท เร มท node 1 ซ งม เวลาเท าก บ 0 ส าหร บงานใดๆ เวลาท ส นท ส ดท จะเร มงานได ด ได จากการรวมเวลาของงานก อนหน าน น ไปจนถ งเวลาท เร มก อนท ส ดของงานก อนหน าน น ข อแนะน า - ค านวณระยะเวลาเร มต นท เก ดก อนท ส ด หร อเร วท ส ด เร มท node 1 (เวลาเป นศ นย ) และต อไปย ง แต ละ node จนถ งส ดไดอะแกรม EV 642 Environmental Quality Management 5-13

14 - ถ าม ล กศรเพ ยงเส นเด ยวไปย ง node น น การค านวณให เร มจากผลรวมของเวลาท เก ดข นก อนท ส ด ของงานก อนหน าน นไปจนถ งเวลาส าหร บงานก อนหน าน (node 8) - ถ าม ล กศรหลายเส นไปย ง node การหาจะด แต ละเส นของล กศร ค าท มากท ส ดจะเป นเวลาท เร มต นท เร วท ส ดของ node น น เช น node 7 Earliest start time at node Earliest start time at node Earliest start time at node Earliest start time at node 8 ต วอย างการน าไปใช Earliest start time Node 1 The earliest start time at node 1 is set as time 0 0 Node 2 Design package requires 2 weeks The earliest start time for node 2 is, therefore: 0 Earliest start time at node 1 : +2 Time estimate for job 1,2 2 Earliest start time at node 2 2 Node 3 Two arrows lead into this node Set up packaging facility require 10 weeks: 2+10=12 Order stock require 13 weeks : 0+13 = 13 The largest total is used 13 Node 4 Organize sales office require 6 weeks 0 Earliest start time at node 1 +6 Time estimated for job 1,4 6 Earliest start time at node 4 6 EV 642 Environmental Quality Management 5-14

15 ระยะเวลาของโครงการ (Project duration) จากโครงการพบว าเส นทางท ยาวท ส ดค อ 29 ส ปดาห ซ งเป นระยะเวลาท ส นท ส ดของโครงการท จะเสร จส น เวลาท ช าท ส ดท โครงการเสร จส น (Latest finish time) เวลาท ช าท ส ดท โครงการเสร จส น โดยไม ได ขยายระยะเวลาของโครงการ ใช บ งบอกงานบน เส นทางว กฤต และค านวณงานลอยต ว (float) ในโครงข ายงาน ระยะเวลาท ช าท ส ดท node 7 หร องาน 7,11 ด จากระยะเวลาของโครงการ (เวลาท ช าท ส ดท node 11) 29 latest finish time at node 11-6 Time estimate for job 7,11 23 latest finish time at node 7 ถ าม หลายล กศรไปย ง node การค ดให ด จากค าท น อยท ส ด เช นท node 4 Job 4,6 latest finish time at node 6 17 Time estimate for job 4,6-9 8 Job 4,5 latest finish time at node 5 11 Time estimate for job 4,5-4 6 ด งน นเวลาท ช าท ส ดท เสร จงานท node 4 ค อ 6 ว น การใช ประโยชน Latest finish time Node 11 The latest finish time for the end node is the project duration 29 Node 10 Job 10,11 (Dummy is 0 day duration 29 latest finish time for node 11 0 time estimate for job 10,11 (dummy) 29 latest ) finish time for node Node 9 Job 9,10 requires 10 days = EV 642 Environmental Quality Management 5-15

16 ร ปของ network ท สมบ รณ ของต วอย างเป นด งร ปท 5.8 ร ปท 5.8 การเข ยนโครงข ายสมบ รณ ของ CPM เวลาพอเพ ยง (Total Float) ความย ดหย นของงานในร ปของ total float เป นช วงเวลาส งส ดท ข ายงานหน งๆ จะสามารถล าช า ไปได โดยไม ท าให โครงการล าช าไปด วย การค านวณ total float Time available for performing the job Time required for performing the job Time available for performing the job = Latest finish time(lf) Earliest start time (ES) Time required for performing the job = Time estimate ES Time available LF Time required Time float ต วอย างเช นงาน 4,6 Total float = (17-9)-6 = 2 days เส นทางว กฤต ค อเส นทางท ค า Total float เท าก บศ นย EV 642 Environmental Quality Management 5-16

17 Free and Independent Float การว เคราะห หางานลอยต วม ความส าค ญในการก าหนดการณ ต างๆ ได ซ งบางก าหนดการณ อาจ ต องการจ ดสรรเง น คนงานและทร พยากรอ นๆ ต วอย างด งร ป 5.9 Free float (FF): เวลาลอยต ว : เป นการว ดเวลางานท จะล าช าได มากท ส ดส าหร บข ายงาน โดยไม ม ผลต อ งานท จะต องท าต อไป โดยม ข อสมมต ว าข ายงานอ นๆ ก อนหน าน ได เสร จส นไปโดยเร วท ส ดแล ว Independent Float (IF) : เป นการว ดเวลางานท จะล าช าได มากท ส ดส าหร บข ายงาน โดยไม ม ผลต องานท จะต องท าต อไป โดยม ข อสมมต ว าข ายงานอ นๆ ก อนหน าน ได เสร จส นไปโดยช าท ส ดแล ว ร ปท 5.9 ต วอย างการค านวณ Free float และ Independent float EV 642 Environmental Quality Management 5-17

18 5.6 เทคน คการต ดตามตรวจสอบและประเม นผลโครงการ เทคน คการต ดตามตรวจสอบและประเม นผลโครงการ หร อ PERT (Program Evaluation Review Technique) โดยม หล กการด งน 1. ก จการ (Actlvlty) เป นส วนประกอบของงานท กระท าในแต ละโครงการซ งต องใช เวลาและทร พยากร 2. เหต การณ (Event) เป นจ ดเฉพาะในแต ละโครงการ โดยปกต จะใช แทนการเร มต นหร อการแล ว เสร จของแต ละก จการ (Actlvlty) แต ละเหต การณ ท เก ดข นน นไม เก ยวข องก บเวลาและการกระท า 3. ข ายงาน (Network) เป นภาพแสดงท ใช แทนโครงการหน ง ๆ โดยเข ยนเป นความส มพ นธ เก ยว เน องก นของเหต การณ และก จการต าง ๆ 4. เวลาแบ งเป น 3 ระด บด งร ปท 5.10 ได แก o เวลาท เสร จใกล เค ยงท ส ด (most Likely Time, m) ค อ เวลาท ประมาณการไว ใกล เค ยงท ส ด ท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จส น o เวลาท เสร จเร วท ส ด (optimistic Time, a) ค อ ช วงเวลาส นท ส ดท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จส น o เวลาท เสร จช าท ส ด (pessimistic Tlme' b) ค อ ช วงเวลายาวท ส ดท จะกระท าก จการหน ง ๆ ได เสร จ ส น ร ปท 5.10 เวลาท ใช ส าหร บPERT 7. เวลาคาดหมาย (Expected Time, te) ค อ การคาดคะเนเวลาท ใช ท างานของก จการหน ง ๆ จน กระท งแล วเสร จ ซ งได หล กทางสถ ต ค านวณหาค าเวลาคาดหมาย โดยใช ค าเวลาท ประมาณไว ตามข อ 4, 5 และ 6 ข างต นตามส ตร ด งน ค อ te = (a + 4m + b)/6 EV 642 Environmental Quality Management 5-18

19 8. เวลาท เหต การณ ปรากฏเร วท ส ด (Earliest event time, TE) ค อ เวลาเร วท ส ดท เหต การณ หน ง ๆ จะ ปรากฏข น ค านวณได โดยรวมค า te ของเหต การณ อ น ๆ ท เก ดข นก อนเหต การณ น น ๆ 9. ว นท ยอมให เหต การณ ปรากฏได ช าท ส ด (Latest allowable date, TL) เป นว นช าท ส ดท เหต การณ น น ๆ จะเก ดข น ค านวณได ไดยเอาค าของเหต การณ ท คาดหมายว าจะเก ดข น ค ก ค า te ของก จการต างๆ ห กออกจากเวลาส คทายท เหต การณ น น ๆ จะแล วเสร จ 10. เวลาพอเพ ยง (Slack time) ได แก ความแตกต างของเวลาท เหต การณ ปรากฏได ช าท ส ดก บเวลาท เหต การณ ปรากฏเร วท ส ด (TL-TE) ถ าค าเวลาพอเพ ยงเป นบวกหมายถ งว าม เวลาอย อย างเหล อเฟ อท จะท า ให เหต การณ น นปรากฏ ในท านองเด ยวก น ถ าค าเป นลบ แสดงว าเวลาท จะกระท าให เหต การณ ด งกล าว ปรากฏข นน น จะต องเล อนระยะเวลาออกไปอ ก 11. ว ถ ว กฤต (Critic path) ค อ ว ถ ของข ายงานท ด องใช เวลาท างานนานท ส ดจ งเสร จส นสมบ รณ ต วอย างการเข ยน PERT แสดงด งร ปท 5.11 Optimistic time Most likely time Pessimistic time a d g b e h c f i 5.7 เทคน คในการต ดส นใจ ร ปท 5.11 โครงข ายงานแบบ PERT เคร องม อในการต ดส นใจ ในสม ยก อนใช ในการแก ป ญหาด านธ รก จ ยา และการวางแผนทาง การทหาร ป ญหาส งแวดล อมม กเก ยวข องก บป จจ ยต างๆ ได แก Physical biological economic chemical Technological psychological ethical logal politics EV 642 Environmental Quality Management 5-19

20 ประเภทของการต ดส นใจ การต ดส นใจแบ งเป น 3 ประเภท ได แก 1. การต ดส นใจภายใต สภาวะความแน นอน (Decision Making Under Certainty) เป นการ ต ดส นใจท ทราบแน นอนแล วว าจะม สภาวะการณ บ งค บ เช น จะม พรบ. ประกาศใช เพ อ ควบค มการปล อยไอเส ย เป นต น Linear programming Nonlinear programming Dynamic programming 2. การต ดส นใจภายใต สภาวะความไม แน นอน (Decision Making Under Uncertainty) Maximin (minimize the minimum) เล อกค าท มากท ส ดจากค าน อยท ส ดของแต ละ ทางเล อก Maximax (maximize the maximum) เล อกค าท มากท ส ดจากค าท ให ผลประโยชน มาก ท ส ดของแต ละทางเล อก Middle line between the maximin and maximax (Hurwicz criterion) ใช ค าก งกลาง โดยน ามาถ วงน าหน ก Minimax (minimize the maximum default) เล อกค าท น อยท ส ดของทางเล อกโดยหา ค าเส ยโอกาส Criteria of rationality ถ วงน าหน กของค ามากท ส ดและน อยท ส ด 3. การต ดส นใจภายใต สภาวะเส ยง (Decision Making Under Risk) การต ดส นใจท ม สภาวะการณ ภายนอกบ งค บ ผ ต ดส นใจทราบความน าจะเป นของแต ละสภาวะการณ เกณฑ การประเม น ม ด งน ผลตอบแทนค าความคาดหว งส งส ด (Max. Expected value of payoff, EVP) ผลของค าเส ยโอกาสต าส ด (Min. Expected value of opportunity loss, EOL) EVP(Aj) = sum aijpsj โดยท EVP(Aj) = ผลตอบแทนท คาดหว งของทางเล อกท i aij = ผลตอบแทนของทางเล อก i ภายใต สภาวการณ j Psj = ความน าจะเป นท จะเก ดก บสภาวการณ ท j EV 642 Environmental Quality Management 5-20

21 ทางเล อก ร งเร อง สภาวการณ ภายนอกบ งค บ เง นเฟ อ เสถ ยรภาพ ซบเซา นครสวรรรค ประจวบค ร ข นธ อ บลราชธาน ความน าจะเป น (Psj) เทคน คท ใช ในการต ดส นใจ เทคน คท ใช ในการต ดส นใจแบ งออกเป น 2 ประเภทค อ 1. Qualitative technique Delphi technique 2. Quantitative technique Mathematical modelling Decision table, Decision tree ต วอย างการเข ยน Decision tree อย ในร ป EV 642 Environmental Quality Management 5-21

22 $ $ $ No.2.2 $ $ $ $ Yes.2.2 $ $ ร ปท 5.12 ต วอย างการเข ยน Decision Tree เอกสารอ างอ ง ว นทน ย ภ ม ภ ทราคม.,2534, ทฤษฎ การต ดส นใจ, การว เคราะห เช งปร มาณ Janssen, R., 1992, Multiobjective Decision Support for Environmental Management, Kluwer Academic Publishers. Lester, A., 1982, Project Planning and Control, Butterworth Scientific, London. Spinner, M.P., 1992, Elements of Project Management, Plan, Schedule and Control, 2 nd ed., PTR Prentice Hall Shaffer, L.R., Ritter, J.B. and Meyer, W.L., 1965, The Critical Path Method, McGraw- Hill Book Company, New York. EV 642 Environmental Quality Management 5-22

23 Thierauf, R.J., Klekamp, R.C. and Greeding, D.W., 1977, Management Principles and Practices, John Wiley and Sons, Santa Barbara แบบฝ กห ด 1. จากข อม ลการวางแผนโครงการว จ ยเพ อปร บปร งค ณภาพน าของกร งเทพมหานครฯ ได แบ งประเด นการ ว จ ยออกเป น 2 ห วข อใหญ ๆ ค อเทคโนโลย การจ ดการน า และเทคโนโลย การบ าบ ดน าเส ย โดยม รายละเอ ยดห วข อการว จ ยย อยๆ ด งข อม ลด านล าง จงใช ความร ของท านในการวางแผนโครงการว จ ย ด งกล าว โดยให งานว จ ยท งหมดเสร จส นภายใน 8 ป ให จ ดล าด บก อนหล งตามความเป นไปได จร ง และเหมาะสม พร อมให เหต ผลประกอบ เข ยน Gantt Barchart และ CPM หร อ Pert Network 1. เทคโนโลย การจ ดการน า ความพอใจในการใช อ ปกรณ ประหย ดน า 1.2 การก าหนดราคาค าน า 1.3 ความต องการน าใช และปร มาณน าเส ย 1.4 การควบค ม และเฝ าระว งมลภาวะทางน า 1.5 ระบบเฝ าระว ง เต อนล วงหน า และการส อสาร 1.6 การป องก นมลภาวะ 1.7 การประเม นเทคโนโลย ท เหมาะสมในการจ ดการค ณภาพน าในเม อง 2. เทคโนโลย การบ าบ ดน าเส ย 2.1 การพ ฒนาเทคโนโลย ท ม อย เด ม 2.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ระด บคร วเร อน (On-Site Treatment) 2.3 การพ ฒนาเทคโนโลย ใหม ในการก าจ ดธาต อาหาร (N,P) 2.4 การพ ฒนาเทคโนโลย ช วภาพแบบไร อากาศ 2.5 การศ กษาจ ล นทร ย ท ม ประส ทธ ภาพส ง (EM) 2.6 การใช ระบบพ นท ช มน าและว ศวกรรมน เวศน 2.7 การน าน า/น าเส ยกล บมาใช ประโยชน ช อย อก จกรรม ช อเต ม ระยะเวลา งานท ต องรอ เหต ผล EV 642 Environmental Quality Management 5-23

24 ส วนท 2 โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพแม น า ปลาสวยน าใส ของเทศบาลเม องน รนาม เทศบาลเม องน รนาม ม ประชากรประมาณ 20,000 คน ม ล กษณะผ งเม องคร าวๆ ด งร ปท 1 ประชากรส วนใหญ อาศ ยอย ในช มชนเม องและท าการเกษตร เทศบาลเม องต องการขยายน คม อ ตสาหกรรมท ม อย เด ม เพ อการสร างงานและเพ มผลผล ตทางการเกษตร โดยน าผลผล ตทางการเกษรมา แปรร ป ผ บร หารต องการวางแผนพ ฒนาค ณภาพน า เพ อป องก นป ญหามลภาวะลงส แม น าปลาสวย น าใส โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาค ณภาพแม น า เพ อน าไปใช ประโยชน ในด านต างๆ ได แก ใช เป น แหล งน าด บส าหร บผล ตน าประปาในช มชน การชลประทาน การประมง การคมนาคมขนส ง และเพ อ การพ กผ อนหย อนใจ โดยได ก าหนดแผนการด าเน นงานในร ปของ CPM ด งร ปท 2 ในส วนหน งของ แผนพ ฒนา ได ม ข นตอน การจ ดการพ ฒนาค ณภาพน า (develop water quality management) โดยใน รายละเอ ยดย อยได ม การวางแผนในการต ดส นใจใช เทคโนโลย ต างๆ เพ อใช ในบ าบ ดน าเส ยในโรงบ าบ ด น าเส ย โดยใช ผ เช ยวชาญเป นผ ให คะแนนก บทางเล อกต างๆ 5 ทางเล อก ได ผลด งตารางท 1 ตารางท 1 ผลของการต ดส นใจเล อกเทคโนโลย ท ใช ในการบ าบ ดน าเส ย ทางเล อก Quality of environment Economic alternatives Natural resources preservation A B C D E Degree of urgency 1 = Inferior or very limited conveniences 2 = Superior or best fit very high conveniences จากข อม ลข างต นจงตอบค าถามต อไปน EV 642 Environmental Quality Management 5-24

25 1. จากหล กการท วไปท ว า การจ ดการส งแวดล อมเป นการจ ดการท เป นระบบและเป นว ทยาศาสตร น กศ กษาค ดว าในแผนการจ ดการค ณภาพแม น าปลาสวยน าใสของเม องน รนาม เป นไปตามค ากล าว ข างต นหร อไม อธ บายและยกต วอย างประกอบ (10 คะแนน) 2. จากแผนการจ ดการตาม CPM planning ท เทศบาลเม องน รนามได เสนอไว (20 คะแนน) จงเข ยนล าด บของงานแต ละงานเพ อใช ในการเข ยน CPM network เข ยน CPM scheduling จงหาเส นทางว กฤต และงานท ย ดหย นได 3. จากโครงข ายของงานข างต น จงเข ยนโครงข ายของงานในร ปของ PERT โดยให ค า t e เท าก บค าเวลา ของ CPM network (5 คะแนน) 4. จากตารางทางเล อกจงหาทางเล อกท ได จากว ธ maximin, maximax และ hurwicz criterion โดย ผ เช ยวชาญท ให คะแนนผลส งส ด ( α ) เท าก บ 70 % ของผ เช ยวชาญท งหมด (15 คะแนน) 2. Environmental Planning for Water Resources Development and Management ร ฐบาลโดยคณะร ฐมนตร ในประเทศก าล งพ ฒนาประเทศหน ง ได ตระหน กถ งป ญหาค ณภาพน า ในแหล งน าของประเทศ จ งได มอบหมายให กระทรวงว ทยาศาสตร และส งแวดล อม จ ดท าแผนการจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพน าข น โดยกระทรวงว ทยาศาตร และส งแวดล อมได มอบหมายให กรมควบค มมลพ ษ เป นผ จ ดท าแผนและลงม อปฏ บ ต ซ งทางกรมควบค มมลพ ษจะต องจ ดท าแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร เพ อท านายล กษณะการเปล ยนแปลงของค ณภาพน า และศ กษาความสกปรกในการรองร บน าเส ยของ แหล งน า ตลอดจนก าหนดเกณฑ หร อด ชน ค ณภาพน าข น แต กรมควบค มมลพ ษย งขาดผ เช ยวชาญและผ ปฏ บ ต จ านวนมาก จ าเป นต องอาศ ยว ศวกรท ปร กษาในการเก บต วอย าง และข อม ลจากหน วยงาน ต างประเทศเพ อช วยเหล อในด านแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร โดยแผนการจ ดการท ได ต งไว ม ด งต อไปน และเข ยนเป นแผนภาพได ด งด านล าง Time (day) Item Job Descriptions Data Collection (General, Present situation, future situation) EV 642 Environmental Quality Management 5-25

26 Prepare Water Quality Model Use Model Select Pollution Control for Testing Forecast Future Water Quality by River Reach Forecast Effect of Water Pollution Control schemes on Water Quality in River Reach Calculate River Class Assess/Compare Improvement in River Class Estimate Scheme Costs Estimate Benefit Cost Draft Master Plan Check Environmental Impact, Social Impact, Affordability, Finance, Acceptability Confirm Master Plan จากข อความข างต น จงตอบค าถามต อไปน 2.1 จงเข ยนโครงสร างขององค การ และสายบ งค บบ ญชาท เก ยวข อง (5 คะแนน) 2.2 จงเข ยน Bar Chart Time schedule ของแผนภาพข างต น (10 คะแนน) 2.3 จงเข ยน CPM Scheduling และบอกเส นทางว กฤต และงานท ย ดหย นได โดยใช pessimistic time ในการค ดเวลา(15 คะแนน) 2.4 จงเข ยน Pert Network จากข อม ลข างต น (15 คะแนน) EV 642 Environmental Quality Management 5-26

27 3. Environmental Decision Making 1.1 จากตารางผลได จากทางเล อก 4 ทางเล อก จงหาทางเล อกท ได จากว ธ maximin และ minimax (5 คะแนน) 1.2 จงเข ยน decision tree ของผลล พธ จากการต ดส นใจภายใต สภาวะเส ยงโดยใช เกณฑ minimum expected value of opportunity loss จากความน าจะเป นภายใต สภาวะ เง นท น เคร องม อ ความ เร งด วน และบ คลากร เท าก บ 0.2, 0.25, 0.3, 0.25 ตามล าด บ ตารางแสดงผลบวกของโรงงานอ ตสาหกรรมภายใต สภาวการณ นอกบ งค บ สภาวะการณ นอกบ งค บ เง นท น เคร องม อ ความเร งด วน บ คลากร ขยายโรงงาน เป ดสาขาใหม ซ อก จการประเภทเด ยวก น EV 642 Environmental Quality Management 5-27

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management)

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) ในความหมายของค าว าโครงงานโดยท วไปน น หมายถ งต วแบบท ประกอบไปด วยก จกรรม ต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก น ก จกรรมเหล าน บางก จกรรมสามารถท าไปพร อมก นได แต บางก จกรรม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information