Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป

Size: px
Start display at page:

Download "Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป"

Transcription

1 Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป โครงการ ระยะเวลา/ป งบประมาณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ โครงการเพ มพ นธ ส ตว น าตามแหล งน าธรรมชาต 4,000,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ ศพช.ฉะเช งเทรา 2.โครงการส งเสร มและพ ฒนาการเล ยงปลาสล ดต นแบบท ปลอดภ ยจากสารเคม 120,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 3.โครงการส งเสร มและพ ฒนาการเล ยงปลาก นพ ชร วมก บก งขาวในบ อด นโดยไม ใช 120,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ สารเคม 4.โครงการส งเสร มและพ ฒนาการเล ยงปลากะพงขาวเช งพาณ ชย 120,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 5.โครงการส งเสร มการเพาะเล ยงส ตว น าจ ดตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 200,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 6.โครงการส งเสร มการเล ยงปลาด กในบ อซ เมนต เพ อการบร โภคและจ าหน าย 200,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 7.โครงการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพส นค าส ตว น าแปรร ปปลอดภ ยจากสารพ ษ 200,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 8.โครงการมหกรรมปลาสล ดอ นทร ย ว ถ บางบ อ 2,400,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ 9.โครงการเฝ าระว งและตรวจปราบปรามผ กระผ ดกฎหมายประมงร วมช มชน 3,200,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ ศปป.อ าวไทยสม ทรปราการ

2 ท ศทางของแผนของจ งหว ดสม ทรปราการ แนวทางมาตรการพ ฒนาด านการประมงของจ งหว ดสม ทรปราการ การผล กด นย ทธศาสตร การประมงย งย นในเม องอ ตสาหกรรมท น าอย จาเป นต องม การ กาหนดแผนงานและมาตรการในการป องก นและแก ไขป ญหาด านประมง พร อมท งการจ ดการ ควบค มการใช สารเคม การเกษตร และส งเสร มการเกษตรปลอดภ ยสารพ ษหร อเกษตรอ นทร ย เพ อให เป นอาหารท ม ความปลอดภ ยส ผ บร โภค การท ประเทศไทยจะก าวส การเป นคร วของโลกได น น เก ยวข องก บท กๆ ส วนในภาคอ ตสาหกรรม อาหาร เร มต นต งแต จากข นตอนการผล ตว ตถ ด บส นค าเกษตรจากฟาร ม การแปรร ปอาหารในโรงงาน เร อยมาถ งโต ะอาหาร พร อมการเต มค ณค าความเป นเอกล กษณ ไทยส อาหารไทยในต างแดน เพ อสร าง ม ลค าเพ มและรายได ให ก บประเทศ ท งหมดล วนม ความสาค ญในฐานะจ กซอว ท ต องเช อมต อประสานก น ท งหมดเพ อเป นภาพความสาเร จอ นย งใหญ จ งหว ดสม ทรปราการ ม ศ กยภาพและความพร อมในการผล ตส นค าผล ตภ ณฑ ด านอาหาร ส ตว น าและบางส วนของผล ตภ ณฑ ด านการเกษตร รวมถ งการแปรร ปเพ อจ ดจาหน ายอย างครบวงจร อย างไรก ตาม ย งควรม การพ ฒนาศ กยภาพและท กษะในด านการบร หารจ ดการด านการตลาดของผ ม ส วนเก ยวข อง ท งภาคร ฐและภาคผ ประกอบการให ม ความเข มแข งย งข น เพ อผล กด นให กล ม อ ตสาหกรรมอาหารปลอดภ ย ม ความสามารถแข งข นก บต างประเทศมากย งข น และก าวไปส การ เป นเม องอ ตสาหกรรมอาหารปลอดภ ยในระด บภ ม ภาคและระด บนานาชาต ในส งคมเม อง อ ตสาหกรรม นอกจากน เพ อให เก ดการบ รณาการระหว างย ทธศาสตร ประเด นอ น จ งควรม การสน บสน น ในด านการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานในด านต างๆ อาท มาตรฐานด านผล ตภ ณฑ มาตรฐานด าน ส งแวดล อม ฯลฯ โดยส งเสร มสน บสน นให ผ ประกอบการพ ฒนา ก จการ ของตนเอง ให ก าวไปส มาตรฐาน ด านต างๆ อย างต อเน องและจร งจ ง โดยม หน วยงาน ต างๆ ท เก ยวข อง อาท หน วยงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม หน วยงานด านส งแวดล อม ฯลฯ ควรม การจ ดทาโครงการสน บสน น ก จกรรมด งกล าว ควรม การส งเสร มผ ประกอบการรายย อยและระด บช มชนให ม ศ กยภาพในการ แข งข นมากย งข น และสร างมาตรฐานค ณภาพของผ ประกอ บการรายย อยและระด บช มชน เพ อให เก ดการขยายตลาดท งภายในและภายนอกประเทศ

3 สาหร บจ งหว ดได ม การจ ดแบ งเขตหร อโซนน งเขตท อย อาศ ยท ช ดเจน อาจเป น เขตการเกษตรในป จจ บ น โดยเขตท อย อาศ ยต องม มาตรการด แลในเร องป ญหาส งแวดล อม ได แก ป ญหาอากาศเส ย มลพ ษจากการทาเกษตรกรรม ควรควบค มการใช สารเคม การเกษตร และส งเสร ม การเกษตรปลอดสารพ ษหร อเกษตรอ นทร ย การป องก นป ญหาน าเส ยและน าท วม กาหนดมาตรการ และการบร หารจ ดการเพ อกาจ ดขยะม ลฝอย.ให ก บเขตอ ตสาหกรรมและควรม การจ ดมาตรการ ด แลด านสภาพแวดล อมท เหมาะสม และม ความเข มงวดจร งจ ง ม ความจาเป นต องพ จารณาการ ดาเน นงานท เช อมโยงระหว างการควบค มป ญหามลพ ษจากอ ตสาหกรรมควบค ก บการด แลป ญหา ช มชนเม อง โดยเป ดโอกาสให ประชาชนและผ ประกอบการเข ามาม ส วนร วมในการด แล สภาพแวดล อมของช มชนและเขตอ ตสาหกรรม แผนงานท สาค ญ ค อ การวางผ งเม องและกาหนดเขต (โซนน ง) การกาหนดมาตรการ ในการป องก นและแก ไขป ญหาส งแวดล อม การพ ฒนากระบวนการม ส วนร วมของประชาชนและ ภาคเอกชนและสร างความเข มแข งให ก บประชาคมต อไปในอนาคต

4 ตารางสร ปโครงการตามแผนท สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมประมง ย ทธศาสตร กรมประมง ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพส นค าประมง ให เป นเล ศและได มาตรฐาน ตามเกณฑ ช อโครงการตามแผน 1.โครงการส งเสร มและ พ ฒนาการเล ยงปลาสล ด ต นแบบท ปลอดภ ยจาก สารเคม 2.โครงการส งเสร มและ พ ฒนาการเล ยงปลาก นพ ช ร วมก บก งขาวในบ อด นโดยไม ใช สารเคม 3.โครงการส งเสร มและ พ ฒนาการเล ยงปลากะพงขาว เช งพาณ ชย ว ตถ ประสงค ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ เกษตรกรผ เล ยงปลาสล ดปลอดภ ย จากสารเคม พ ฒนาค ณภาพช ว ตของเกษตรกรผ เล ยงปลา พ ฒนาค ณภาพช ว ตขอเกษตรกรผ เล ยงปลากะพงขาวท ด ข น กล มเป าหมาย/ 2 อ าเภอ บ อ) -ปลาสล ดพ นธ ด /ไร ส ง -ปลาสล ดม มาตรฐานส ตลาด ผ บร โภค -เป นต นแบบการเล ยงปลาสล ด ท ปลอดจากสารเคม - เกษตรกรม ความม นใจ ในการ เล ยง ทาให เพ มข น - ปลา-ก งขาวม มาตรฐานส ตลาดบร โภค -เป นต นแบบการเล ยงปลาและ ก งร วมก นท ปลอดจากสารเคม -ปลากะพงขาวพ นธ ด / ไร ส งข น -สร างงานสร างรายได เพ มข น -เป นต นแบบการเล ยงปลากะพง ขาวเช งพาณ ชย - รายได ภาคเกษตรประมงด ข น - ปลาสล ดปลอดจาก สารเคม - ลดต นท นการผล ต -รายได ภาคเกษตรประมงด ข น - เกษตรกรใช ในการ เพาะเล ยงส ตว น าอย างได ประโยชน ส งส ด - ลดต นท นการผล ต -รายได เกษตรกรผ เล ยงปลากะพง ด ข น -ลดต นท นการผล ต

5 ตารางสร ปโครงการตามแผนท สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมประมง(ต อ) ย ทธศาสตร กรมประมง ช อโครงการตามแผน 4.โครงการส งเสร มการ เพาะเล ยงส ตว น าจ ดตามหล ก (ต อ) ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร ท 1 5.โครงการส งเสร มการเล ยง ปลาด กในบ อซ เมนต เพ อการ บร โภคและจ าหน าย 6.โครงการส งเสร มและพ ฒนา ค ณภาพส นค าส ตว น าแปรร ป ปลอดภ ยจากสารเคม ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย/ - พ ฒนาค ณภาพช ว ตเกษตรกรตาม แบบปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ ฒนาค ณภาพช ว ตเกษตรกรสร าง และขยายโอกาสทางการตลาดได พ ฒนาค ณภาพช ว ตเกษตรกรสร าง และขยายโอกาสทางการตลาดได -ผ เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจการเพาะเล ยงส ตว น าจ ดตามหล กการดาเน นช ว ต ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง และพ งพาต วเองได -เล ยงปลาด กพ นธ พ นเม องใน บ อซ เมนต ในขนาดจาก ด -เกษตรกรได ร ปแบบท เหมาะสมในการเล ยงปลาด ก โดยใช ว ตถ ด บในท องถ น -ลดป ญหาการว างงาน - เกษตรกรม ความร ด านการ แปรร ป -ส นค าแปรร ปด านประมง ปลอดภ ยและได มาตรฐานเป น ท ร จ ก -ร อยละท เพ มข นของม ลค าการ จาหน ายผล ตภ ณฑ ส งเสร มอาช พการเล ยงส ตว น าจ ด ให เป นรายได เสร มในคร วเร อน -เพ มปร มาณส ตว น าจ ดเป นแหล ง อาหารโปรต นในคร วเร อน - ลดต นท นการผล ต -ให คร วเร อนม อาหารไว บร โภค เองและแปรร ปเพ อเก บไว บร โภค -เล ยงปลาด กบร โภคในคร วเร อน ท เหล อจาหน ายเป นรายได เสร ม -เกษตรม รายได ด ข น -เพ มปร มาณและความ หลากหลายส นค าแปรร ป จากส ตว น าโดยให เน นท การ พ ฒนาค ณภาพส นค าเพ อการ ส งออก -สร างอาช พให ก บประชาชน

6 ตารางสร ปโครงการตามแผนท สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมประมง(ต อ) ย ทธศาสตร กรมประมง ช อโครงการตามแผน 7.โครงการมหกรรมปลาสล ด อ นทร ย ว ถ บางบ อ (ต อ) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 เพ มส ตว น าใน แหล งเพาะเล ยงและท ก แหล งทร พยากรและ สร างความเข มแข ง ให แก ผ ม ส วนได ส วน เส ย โครงการเฝ าระว งและตรวจ ปราบปรามผ กระผ ด กฎหมายประมงร วมช มชน ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย/ พ ฒนาค ณภาพช ว ตเกษตรกรสร างและ ขยายโอกาสทางการตลาดได พ ฒนาค ณภาพช ว ตของเกษตรกรด าน การประมง 3 อ าเภอ (อ.บางบ อ,อ.บาง พล,อ.บางเสาธง) 3 อาเภอ (บางบ อ เม อง พระ สม ทรเจด ย ) - ชาวประมงและผ ประกอบการ ด านประมงม การพ ฒนา ส นค าเกษตร และม ช องทางการ จาหน ายส นค า -เพ อให เก ดรายได ท ย งย นและ ปล กฝ งให ช มชนร กส งแวดล อม เป นหล ก -เพ อให คนในช มชนม ส วนร วม ในการฟ นฟ ด านอาช พร วมก น ส ตว น าม ขนาดความต องการ ของตลาด -ลดความข ดแย งระหว าง เคร องม อประมง -ม การจ ดต งกล มอน ร กษ ใน ท องถ น - รายได เกษตรกรด ข น - เพ มช องทางการจาหน ายส นค า จากเกษตรกรส ผ บร โภคโดยตรง ภายในจ งหว ด - ป องการการทาลายทร พยากร ประมง - ชาวประมงม รายได เพ มข น - การม ส วนรวมของภาค ประชาชน

7 ตารางสร ปโครงการตามแผนท สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมประมง(ต อ) ย ทธศาสตร กรมประมง ช อโครงการตามแผน ย ทธศาสตร ท 3 โครงการเพ มพ นธ บร หารจ ดการทร พยากร ส ตว น าตามแหล งน า ส ตว น าให ม ความย งย น ธรรมชาต และคงความหลากหลาย ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย/ เพ มส ตว น าในแหล งน า ธรรมชาต อย างย งย น 6 อาเภอ (บางบ อ บางพล เม อง บางเสาธง พระประแดง พระสม ทรเจด ย ) - ปล อยพ นธ ส ตว น าส แหล งน า ธรรมชาต - การม ส วนร วมของภาค ราชการและภาคประชาชนใน การฟ นฟ ส ตว น า -ส ตว น าตามธรรมชาต ม ความ หลากหลาย -ชาวประมงม รายได เพ มข น ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนางานว จ ยและ เทคโนโลย การประมง ท กสาขา ย ทธศาสตร ท 5 ปร บปร งระบบบร หาร จ ดการองค กรให เป น ผ นาทางการประมงใน ภ ม ภาค

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น ความเป นมา ประเทศไทยม งส การพ ฒนาท ย งย นตามท ได ให ส ตยาบ นร บรองปฏ ญญาโจฮ นเนสเบ ร ก (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) เม อป พ.ศ.2545 และปฏ ญญามะน ลาว าด วยอ ตสาหกรรมส เข ยว (Manila

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

0ผลงานด เด นท สมควรได ร บการยกย อง

0ผลงานด เด นท สมควรได ร บการยกย อง 0ผลงานด เด นท สมควรได ร บการยกย อง 1. ด านเป นบ คคลท ม ค ณธรรม ม ความซ อส ตย ด ารงตนอย ในศ ลธรรมจาร ตประเพณ และ ว ฒนธรรมอ นด งาม ผ ช วยศาสตราจารย ช มพล ศ ลปอาชา ในฐานะร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ระยะเวลา ด าเน นการ เร มต น 1 มกราคม 2554 ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 งบประมาณ ภาคร ฐ ภาคเอกชน รวม

ระยะเวลา ด าเน นการ เร มต น 1 มกราคม 2554 ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 งบประมาณ ภาคร ฐ ภาคเอกชน รวม แบบรายงานโครงการ/ก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว (แบบ ตป. ๐๑) เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ รายงานงวดท. หน วยงานเจ าของโครงการ..ม ลน ธ เพ อนพ ง (ภาฯ)

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก ค ำน ำ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ เป นแผนระยะกลาง ด ำเน นการ ตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการส ำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ก ำหนดภาระหน

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

1.การค ดโครงการท เช อมโยงก บย ทธศาสตร

1.การค ดโครงการท เช อมโยงก บย ทธศาสตร การวางแผนกลย ทธ ในการ บร หารโครงการเพ อสน บสน น แผนงานหล ก ชาตร เมฆน นทไพศ ฐ ส าน กนโยบายและแผน ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย ป ญหาท ม กพบเก ยวก บการบร หารโครงการ โครงการไม เช อมโยง ไม เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information