ปร มาณและม ลค าการน าเข าเมล ดพ นธ ควบค ม ท น าเข ามาจากประเทศต างๆ ประจ าป 2554

Size: px
Start display at page:

Download "ปร มาณและม ลค าการน าเข าเมล ดพ นธ ควบค ม ท น าเข ามาจากประเทศต างๆ ประจ าป 2554"

Transcription

1 ปร มาณและม ลค าการน าเข าเมล ดพ นธ ควบค ม ท น าเข ามาจากประเทศต างๆ ประจ าป 2554 ประเทศท น าเข า: เกาหล ใต กะหล าดอก ก.ก. 143, บาท กะหล าปล ก.ก. 306, บาท แคนตาล ป.50 ก.ก. 11, บาท แตงโม 1.50 ก.ก. 3, บาท ผ กกาดขาว ก.ก. 2,508, บาท ผ กกาดหอม ก.ก. 1,426, บาท ผ กกาดห ว ก.ก. 577, บาท พร ก ก.ก. 646, บาท รวมท งส น 1, ก.ก. 5,624, บาท Page 1 of 11

2 ประเทศท น าเข า: จ น กะหล าดอก 1, ก.ก. 3,038, บาท กะหล าปล ก.ก. 264, บาท ข าวโพด 2, ก.ก. 306, บาท คะน า 9, ก.ก. 963, บาท แคนตาล ป ก.ก. 219, บาท แตงกวา 5, ก.ก. 8,369, บาท แตงโม ก.ก. 710, บาท ถ วเหล อง 35, ก.ก. 3,725, บาท ทานตะว น 1, ก.ก. 66, บาท บวบเหล ยม ก.ก. 107, บาท ผ กกาดกวางต ง 3, ก.ก. 332, บาท ผ กกาดขาว 1, ก.ก. 185, บาท ผ กกาดเข ยว 1, ก.ก. 153, บาท ผ กกาดหอม 3, ก.ก. 966, บาท ผ กกาดห ว 1, ก.ก. 184, บาท ผ กช ก.ก. 68, บาท ผ กบ งจ น ก.ก. 6, บาท พร ก 6, ก.ก. 23,937, บาท ฟ กทอง ก.ก. 17, บาท มะเข อเทศ 1, ก.ก. 13,425, บาท มะเข อยาว ก.ก. 335, บาท มะระ ก.ก. 96, บาท รวมท งส น 78, ก.ก. 57,483, บาท ประเทศท น าเข า: ช ล แตงโม ก.ก. 2,544, บาท รวมท งส น ก.ก. 2,544, บาท Page 2 of 11

3 ประเทศท น าเข า: ซ มบ บเว ถ วล นเตา ก.ก. 172, บาท รวมท งส น ก.ก. 172, บาท ประเทศท น าเข า: ญ ป น กระเจ ยบเข ยว 4.58 ก.ก. 2, บาท กะหล าดอก 2, ก.ก. 31,424, บาท กะหล าปล 19, ก.ก. 71,377, บาท คะน า ก.ก. 543, บาท แคนตาล ป ก.ก. 3,809, บาท ทานตะว น 4.32 ก.ก. 66, บาท บรอคโคล ก.ก. 886, บาท ผ กกาดกวางต ง 1, ก.ก. 1,577, บาท ผ กกาดขาว ก.ก. 1,113, บาท ผ กกาดหอม ก.ก. 71, บาท ผ กกาดห ว 9, ก.ก. 19,082, บาท พร ก 1.00 ก.ก. 114, บาท มะเข อยาว ก.ก. 3,458, บาท หอมห วใหญ 3, ก.ก. 15,552, บาท รวมท งส น 38, ก.ก. 149,082, บาท ประเทศท น าเข า: เดนมาร ค ผ กกาดกวางต ง 16, ก.ก. 1,852, บาท รวมท งส น 16, ก.ก. 1,852, บาท Page 3 of 11

4 ประเทศท น าเข า: ไต หว น กะหล าดอก 4, ก.ก. 14,066, บาท กะหล าปล ก.ก. 95, บาท คะน า.20 ก.ก บาท แคนตาล ป ก.ก. 2,474, บาท แตงโม ก.ก. 483, บาท ถ วล นเตา 1, ก.ก. 198, บาท บรอคโคล ก.ก. 1,347, บาท ผ กกาดกวางต ง 1, ก.ก. 66, บาท ผ กกาดขาว 3, ก.ก. 5,199, บาท ผ กกาดหอม ก.ก. 171, บาท พร ก 1.24 ก.ก. 24, บาท ฟ กทอง 8.06 ก.ก. 42, บาท มะเข อเทศ 5.00 ก.ก. 75, บาท มะเข อยาว ก.ก. 80, บาท รวมท งส น 11, ก.ก. 24,326, บาท ประเทศท น าเข า: ไทย คะน า 5, ก.ก. 555, บาท ผ กกาดกวางต ง 11, ก.ก. 907, บาท รวมท งส น 16, ก.ก. 1,463, บาท Page 4 of 11

5 ประเทศท น าเข า: น วซ แลนด คะน า 195, ก.ก. 16,749, บาท ผ กกาดกวางต ง 170, ก.ก. 12,027, บาท ผ กกาดขาว 34, ก.ก. 2,644, บาท ผ กกาดเข ยว 101, ก.ก. 7,109, บาท ผ กกาดห ว 118, ก.ก. 9,306, บาท รวมท งส น 620, ก.ก. 47,837, บาท ประเทศท น าเข า: บ งคลาเทศ ถ วฝ กยาว ก.ก. 112, บาท ผ กบ งจ น 20, ก.ก. 1,145, บาท ฟ กทอง ก.ก. 694, บาท มะระ ก.ก. 466, บาท รวมท งส น 22, ก.ก. 2,419, บาท ประเทศท น าเข า: เปร ผ กกาดหอม 7.48 ก.ก. 44, บาท รวมท งส น 7.48 ก.ก. 44, บาท ประเทศท น าเข า: ฝร งเศส ผ กกาดหอม 9.51 ก.ก. 62, บาท รวมท งส น 9.51 ก.ก. 62, บาท Page 5 of 11

6 ประเทศท น าเข า: พม า แตงกวา 2, ก.ก. 4,765, บาท แตงโม ก.ก. 558, บาท ถ วฝ กยาว 5, ก.ก. 1,049, บาท บวบเหล ยม ก.ก. 46, บาท มะระ 3, ก.ก. 6,391, บาท รวมท งส น 12, ก.ก. 12,810, บาท ประเทศท น าเข า: ฟ ล ปป นส กระเจ ยบเข ยว ก.ก. 37, บาท ข าวโพด 2, ก.ก. 46, บาท ข าวโพดหวาน ก.ก. 10, บาท แคนตาล ป ก.ก. 139, บาท แตงกวา ก.ก. 1,150, บาท แตงโม ก.ก. 1,955, บาท บวบเหล ยม 19, ก.ก. 18,735, บาท พร ก ก.ก. 117, บาท ฟ กทอง 2, ก.ก. 3,132, บาท มะเข อเทศ 8.75 ก.ก. 66, บาท มะเข อยาว 1, ก.ก. 2,043, บาท มะระ 6, ก.ก. 8,885, บาท รวมท งส น 34, ก.ก. 36,322, บาท ประเทศท น าเข า: เม กซ โก ข าวโพด ก.ก. 15, บาท รวมท งส น ก.ก. 15, บาท Page 6 of 11

7 ประเทศท น าเข า: เยอรม น ทานตะว น 3.10 ก.ก. 7, บาท รวมท งส น 3.10 ก.ก. 7, บาท ประเทศท น าเข า: เว ยดนาม ข าวโพด 591, ก.ก. 33,479, บาท ฟ ก/แฟง ก.ก. 370, บาท มะระ ก.ก. 69, บาท รวมท งส น 591, ก.ก. 33,918, บาท ประเทศท น าเข า: สหร ฐอเมร กา กระเท ยมใบ ก.ก. 45, บาท กะหล าปล 1, ก.ก. 2,944, บาท ข าวโพดหวาน 1, ก.ก. 1,310, บาท ข าวฟ าง 150, ก.ก. 5,246, บาท แคนตาล ป ก.ก. 1,723, บาท แตงกวา 2, ก.ก. 6,172, บาท แตงโม 7, ก.ก. 2,864, บาท ทานตะว น ก.ก. 27, บาท บรอคโคล ก.ก. 1,222, บาท ผ กกาดหอม 8, ก.ก. 3,254, บาท ผ กกาดห ว 4.54 ก.ก. 1, บาท ผ กช 373, ก.ก. 25,533, บาท พร ก ก.ก. 2,216, บาท หอมห วใหญ ก.ก. 195, บาท รวมท งส น 545, ก.ก. 52,759, บาท Page 7 of 11

8 ประเทศท น าเข า: ออสเตรเล ย ทานตะว น 122, ก.ก. 25,756, บาท ผ กกาดหอม 8.56 ก.ก. 43, บาท ผ กช 6, ก.ก. 290, บาท รวมท งส น 128, ก.ก. 26,090, บาท ประเทศท น าเข า: อาร เจนต นา ทานตะว น 60, ก.ก. 8,324, บาท รวมท งส น 60, ก.ก. 8,324, บาท ประเทศท น าเข า: อ ตาล กระเท ยมใบ ก.ก. 178, บาท กะหล าดอก ก.ก. 17, บาท ผ กกาดกวางต ง 5.00 ก.ก. 1, บาท ผ กกาดหอม 5.00 ก.ก. 3, บาท ผ กกาดห ว 5.00 ก.ก. 2, บาท ผ กช 378, ก.ก. 21,455, บาท พร ก 5.00 ก.ก. 8, บาท รวมท งส น 378, ก.ก. 21,667, บาท Page 8 of 11

9 ประเทศท น าเข า: อ นเด ย กระเจ ยบเข ยว 6, ก.ก. 4,469, บาท ข าวโพด 130, ก.ก. 6,414, บาท แตงโม ก.ก. 276, บาท ทานตะว น 58, ก.ก. 5,209, บาท บวบเหล ยม ก.ก. 59, บาท ผ กกาดเข ยว 1, ก.ก. 84, บาท ผ กกาดห ว 15, ก.ก. 633, บาท ผ กบ งจ น 19, ก.ก. 901, บาท พร ก ก.ก. 4,839, บาท ฟ กทอง ก.ก. 957, บาท มะเข อเทศ 1, ก.ก. 8,375, บาท มะเข อเปราะ ก.ก. 179, บาท มะเข อยาว ก.ก. 2,125, บาท มะระ ก.ก. 147, บาท รวมท งส น 234, ก.ก. 34,673, บาท Page 9 of 11

10 ประเทศท น าเข า: อ นโดน เซ ย ข าวโพด 490, ก.ก. 41,064, บาท แคนตาล ป ก.ก. 1,737, บาท แตงกวา 3, ก.ก. 4,758, บาท แตงโม ก.ก. 35, บาท ถ วฝ กยาว ก.ก. 54, บาท บวบเหล ยม ก.ก. 427, บาท ผ กบ งจ น 49, ก.ก. 2,655, บาท พร ก ก.ก. 2,343, บาท ฟ ก/แฟง 6.00 ก.ก. 4, บาท ฟ กทอง 1, ก.ก. 1,701, บาท มะเข อเทศ 2.78 ก.ก. 24, บาท มะเข อยาว ก.ก. 153, บาท มะระ 3, ก.ก. 3,421, บาท รวมท งส น 550, ก.ก. 58,382, บาท ประเทศท น าเข า: เอธ โอเป ย ฟ กทอง ก.ก. 30, บาท รวมท งส น ก.ก. 30, บาท ประเทศท น าเข า: ฮ องกง คะน า ก.ก. 18, บาท ผ กกาดกวางต ง 1, ก.ก. 84, บาท ผ กกาดขาว ก.ก. 33, บาท รวมท งส น 1, ก.ก. 136, บาท Page 10 of 11

11 ประเทศท น าเข า: ฮอลแลนด กะหล าปล ก.ก. 188, บาท แตงกวา ก.ก. 58, บาท แตงโม.24 ก.ก บาท ทานตะว น 1.00 ก.ก บาท บรอคโคล ก.ก. 303, บาท ผ กกาดหอม 1, ก.ก. 8,575, บาท พร ก ก.ก. 4,573, บาท ฟ กทอง.05 ก.ก บาท มะเข อเทศ ก.ก. 428, บาท รวมท งส น 1, ก.ก. 14,127, บาท ************************************ ยอดรวมปร มาณและม ลค าการน าเข า รวม ปร มาณท งส น 3,345, ก.ก. ม ลค า 592,180, บาท ************ End of Report ************ Page 11 of 11

ส ำหร บเล มน เป นเล มท 8 เร อง

ส ำหร บเล มน เป นเล มท 8 เร อง คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห สว ชา ว12101 ช นประถมศ กษาป ท 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ช ว ตพ ชและส ตว จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นส อประกอบการจ ด ก

More information

Contents จำนวนท องเท ยวของอำเซ ยน สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของประเทศ CLMV

Contents จำนวนท องเท ยวของอำเซ ยน สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของประเทศ CLMV Contents 1 2 3 5 จำนวนท องเท ยวของอำเซ ยน สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของ ไทย มำเลเซ ย และส งคโปร สถำนกำรณ กำรท องเท ยวของประเทศ CLMV รำยได จำกน กท องเท ยวต ำงชำต ของไทย 6 7 กำรท องเท ยวอำเซ ยน หล ง ป 2558 ว

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

การอน ม ต มะเข อม วงและม นฝร ง เน นเร องความห วงก งวลของผ บร โภค

การอน ม ต มะเข อม วงและม นฝร ง เน นเร องความห วงก งวลของผ บร โภค การเต บโต และการม ประโยชน อย างต อเน องของพ ชเทคโนช วภาพ/พ ชจ เอ ม ในป 2557 พ นท ปล กท วโลกเพ มข นอ ก 37.5 ล านไร การอน ม ต มะเข อม วงและม นฝร ง เน นเร องความห วงก งวลของผ บร โภค *****************************

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค

ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร 1 ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค 1. สามารถทานามบ ตรของตนเองได 2. สามารถทาแผ นพ บ/โบรช วร ได 3. สามารถทาใบปล ว/โปสเตอร ตามต วอย างได 4. สามารถทาเมน

More information

ผลการเร ยนร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายความส าค ญและประโยชน ของหนางหม แสนอร อย

ผลการเร ยนร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายความส าค ญและประโยชน ของหนางหม แสนอร อย 134 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 2 การออกแบบและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยท 1 ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของหนางหม เวลา 1 ช วโมง. สาระส าค ญ การท าหนางหม

More information

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ. ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.อ ตรด ตถ 5 โรคร าย มห นตภ ยเง ยบท ค กคามช ว ตคนไทย เบาหวาน ความด นโลห ตส ง มะเร

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม และการเข าร บการฝ กอบรมของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม และการเข าร บการฝ กอบรมของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๗ หน า ๑ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๒๑๙ ง ราชก จจาน เบกษา ๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม และการเข าร บการฝ กอบรมของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว

More information

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php กล มงานควบค มโรคต ดต อ http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php มต คณะร ฐมนตร เร องการแก ไขป ญหาโรคไข เล อดออก ณ. ว นท 12 ม นาคม 2556 - ให ท กกระทรวง ทบวง กรม กอง ม แผนปฏ บ ต การฯ ไข เล อดออก - ให ท กจ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978

บร ษ ท บ พ ไอท โฮลด งส จ าก ด - www.bpit.co.th ส าน กงานใหญ โทร (02) 434 3195-7 แฟกซ (02) 435-6469 สาขาพ ทยา โทร (038) 416 975-7 แฟกซ (038) 416-978 องค การคล งส นค า สร ปสมรรถนะเฉพาะด านของส าน กบร หารงานตามนโยบายร ฐ ส วนงานกลางนโยบาย ม ความร ในหล กเกณฑ ข นตอน ในการปฏ บ ต งานโครงการร บจ าน า/ ร บซ อ (รห ส 109101) ขอบเขต การด าเน นก จกรรมในการร บจ

More information

โครงการว จ ยปร ทรรศน ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต จ นก บโลกเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในปร ทรรศน ประว ต ศาสตร

โครงการว จ ยปร ทรรศน ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต จ นก บโลกเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในปร ทรรศน ประว ต ศาสตร โครงการว จ ยปร ทรรศน ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต จ นก บโลกเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในปร ทรรศน ประว ต ศาสตร โครงการว จ ยปร ทรรศน ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ความม งหมายของการว

More information

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล

More information

ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น

ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น สร ปรายการ ปร มาณงาน และราคา สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น กล มงานท 1 1 งานโครงสร างว ศวกรรม รวม 1,562,989.60 370,169.21 1,933,158.81 2 งานสถาป ตยกรรม รวม 710,852.00 341,570.00 1,052,422.00 3 งานระบบส ขาภ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

เมษายน 2556 ค าน า สาระส งเขปหน งส อใหม น ส าน กงานเลขาธ ธ การสภาผ แทนราษฎร หน า ก ผ แทนราษฎร

เมษายน 2556 ค าน า สาระส งเขปหน งส อใหม น ส าน กงานเลขาธ ธ การสภาผ แทนราษฎร หน า ก ผ แทนราษฎร ค าน า สาระส งเขปหน งส อใหม น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ พ อให เป นค ม อแก สมาช กร ฐสภาและผ ใช บร การในการ ต ดตามหน งส อใหม ท ห องสม ดได ร บในแต ละเด อน ซ งจะเป นการช ว ชวยอ านวยความสะดวกและประหย ดเวลาในการเล

More information

ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า

ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า ใ ต ร ม ย า ง พ า ร า ซ ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา ซ ร เล ยม ม ช อว ทยาศาสตร ว า Calopogonium caeruleum ม การนำาเข ามา ทดลอง พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า ปล กในประเทศไทย ในป พ.ศ.

More information

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ล าด บ ด านอาคารส ง ปล กสร าง 6 8 9 อาคาร/ สน บสน น คร แผนกว ชาระยะส น พ กคร แผนกการจ ดการท วไป พ กคร แผนกการบ ญช รองผ อา นวยการฝ ายว

More information

ผ อานวยการ สาน กงานการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานขอนแก น 21 มกราคม 2556

ผ อานวยการ สาน กงานการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานขอนแก น 21 มกราคม 2556 ผ อานวยการ สาน กงานการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท.) สาน กงานขอนแก น 21 มกราคม 2556 น กท องเท ยวภายในประเทศ ชาวไทยหร อชาวต างประเทศท พาน กในประเทศไทย เด นทางจากถ นท อย อาศ ยประจาในจ งหว ดหน ง ไปย งสถานท

More information

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

โครงการ การเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ แปรร ปจากกล วย เพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย หล กส ตร แป งกล วย

โครงการ การเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ แปรร ปจากกล วย เพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย หล กส ตร แป งกล วย โครงการ การเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ แปรร ปจากกล วย เพ อใช ประโยชน เช งพาณ ชย ( งบประมาณสน บสน นตามโครงการคล น กเทคโนโลย ประจ าป งบประมาณ 2554 ) หล กส ตร แป งกล วย ว ทยากร ผ ช วยศาสตราจารย จ ฑา พ รพ ชระ นายธาน

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน ว ธ ด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงาน 2) ในระยะแรกของการน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX

More information