ป ญหาและแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนใน ประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "ป ญหาและแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนใน ประเทศไทย"

Transcription

1 ป ญหาและแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนใน ประเทศไทย (Problem and Guideline for Development of Medical Record Department and Medical Record Profession in Thailand) แสงเท ยน อย เถา. (๒๕๕๕). ป ญหาและแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวช ระเบ ยนในประเทศไทย (Problem and Guideline for Development of Medical Record Department and Medical Record Profession in Thailand). เอกสารประช มว ชาการคณะ ส งคมศาสตร ประจ าป ๒๕๕๔. คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล. นครปฐม. ABSTRACT This study was Problem and Guideline for Development of Medical Record Department and Medical Record Profession in Thailand. The objective was to study the problems of medical records and professional development in medical records and to find ways of improving the medical records and medical records profession in Thailand. The methods that used in this study were expert interview, focus group, and participant observation. This study had expert interview 10 persons, 5 times of focus group, and used the sample 270 cases. The first focus group consisted of medical record department supervisors and medical record staffs 126 cases. The second focus group consisted of medical record department supervisors and medical record staffs 48 cases. The third focus group consisted of medical record department supervisors and medical record staffs 56 cases. The forth focus group consisted of medical record lecturers and academic staffs 12 cases. And the fifth or the last focus group consisted of medical record lecturers and academic staffs 28 cases.

2 This study founded that the problems of development of medical records were missing of medical records, find them too late, problems in infrastructure and non-standard command line, the disease and procedural code not complete errors and delays, not enough staffs and over workload, complex of medical record system, devoid of analysis hospital data, not enough of the place to use for filing the medical records, inappropriate the workplace, problem of patients identification, problem to connect to department of provincial administration and the failure of computer system or network. The problems of medical records Profession were no progress in the profession, no positions support in medical record academic line, professional associations not strengthened cannot be a center of medical records staffs and cannot create professional networking. In the part of the guideline for development of the medical records was it must have enough medical record staff, continues development staffs, develop medical record form in the standard and complete EMR system, service develop by used one stop service and must had the standard data set. And in the part of guideline for medical records professional development was define the position, control line, function, workload, standard and clear career part, licensed in medical record profession, professional associations to be strengthened, the learning must finished in bachelor's degree, continuous training staffs in medical records, medical statistics, medical information and medical research and creating a wide network of domestic and international. It may be study from the hospital were under each ministry each level or each type of hospital and study detail in other issues for the develop of medical records and guideline in developing the medical record profession. That could got the specific guideline to developing. And the study from the data all over the country or from more than the staffs in medical record department, it may be have the results more coverage than this study in the future. Keywords: Medical Record Department, Medical Record Profession, Medical Record, Guideline for Development of Medical Record, Medical Record in Thailand. บทค ดย อ การศ กษาป ญหาและแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาป ญหาของการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทย และเพ อหา แนวทางของการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทย โดยการศ กษาจากการส มภาษณ ผ เช ยวชาญ (Expert interview) การประช มกล มย อย (Focus Group) และการส งเกตโดยม ส วนร วมอย างใกล ช ด (Participant Observation) โดยม การส มภาษณ ผ เช ยวขาญจ านวน ๑๐ ท าน โดยจ ดให ม ประช มกล ม จ านวน ๕ คร ง จ านวน ๒๗๐ ราย โดยคร งท ๑ ประกอบด วยห วหน างานและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจ านวน ๑๒๖ ราย คร งท ๒ ประกอบด วยห วหน างานและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจ านวน ๔๘ ราย และคร งท ๓ ประกอบด วยห วหน างาน

3 และผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจ านวน ๕๖ ราย คร งท ๔ ประกอบด วยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๑๒ ราย และคร งท ๕ ประกอบด วยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๒๘ ราย จากการศ กษาพบว าป ญหาการพ ฒนางานเวชระเบ ยนท ส าค ญค อ เวชระเบ ยนหาย และค นหาได ล าช า ป ญหาในเร องระบบโครงสร างและสายงานการบ งค บบ ญชาท ไม ม มาตรฐาน การให รห สโรคและรห สห ตถการย งไม สมบ รณ ผ ดพลาดและล าช า ม ก าล งคนไม เพ ยงพอท าให ม ภาระงานมาก ระบบงานม ความซ บซ อน ย งขาดการ ว เคราะห ข อม ล สถานท ไม เพ ยงพอ ไม เหมาะสม ย งม ป ญหาการระบ ต วผ ป วย การเช อมต อเคร อข ายก บศ นย ทะเบ ยน ราษฎร และการข ดข องของระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ป ญหาว ชาช พเวชระเบ ยนท ส าค ญค อ ไม ม ความก าวหน าในว ชาช พ ไม ม ต าแหน งรองร บในสายงานว ชาการ สมาคมว ชาช พไม ม ความเข มแข ง ไม สามารถเป น ศ นย กลางของบ คลากรด านเวชระเบ ยน และไม สามารถสร างเคร อข ายว ชาช พให มากข น ในส วนของแนวทางการ พ ฒนางานเวชระเบ ยนท ส าค ญ ค อ ให ม บ คลากรเพ ยงพอ ม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง พ ฒนาร ปแบบเวช ระเบ ยนในระบบ EMR ท สมบ รณ และเป นมาตรฐาน จ ดให ม การพ ฒนาการบร การแบบ One Stop Service และให ม Standard Data Set เหม อนก นท งประเทศ และแนวทางพ ฒนาว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทยท ส าค ญ ค อ การ ก าหนดต าแหน ง สายงาน ภาระงาน Career Part ท เป นมาตรฐานและม ความช ดเจน ม ใบประกอบว ชาช พซ งเป นท ยอมร บ สมาคมว ชาช พม ความเข มแข ง ม การเร ยนการสอนเป นหล กส ตรปร ญญาตร ท งหมด ม การจ ดการอบรม พ ฒนาความร บ คลากรด านเวชระเบ ยนท งด าน เวชระเบ ยน เวชสถ ต เวชสารสนเทศ คอมพ วเตอร และการว จ ยทาง การแพทย อย างต อเน อง และการสร างเคร อข ายท งจากภายในประเทศและระด บนานาชาต ในโรงพยาบาลท ม ต างระด บก นก อาจม ป ญหาและแนวทางการพ ฒนาท แตกต างก นออกไป จ าเป นท จะต อง ม การศ กษาของโรงพยาบาลในแต ละระด บ แต ละส งก ด หร อแต ละประเภทแยกก นไป และศ กษาในเช งล กมากย งข น อาจได แนวทางในการพ ฒนางานด านเวชระเบ ยนของโรงพยาบาลเหล าน นได เฉพาะมากกว า ส วนป ญหาและแนว ทางการพ ฒนาว ชาช พอาจศ กษาในวงกว างโดยการเก บข อม ลจากท วประเทศจากบ คลากรจ านวนมากข น และ ครอบคล มมากข นก สามารถน ามาสร ปได ครอบคล มมากกว า ควรม การศ กษาเพ มเต มต อไปในอนาคต ค าส าค ญ: ป ญหางานเวชระเบ ยน, ป ญหาว ชาช พเวชระเบ ยน, แนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยน, แนวทางการ พ ฒนาว ชาช พเวชระเบ ยน, เวชระเบ ยนประเทศไทย บทสร ปงานว จ ย / Summary หล กการและเหต ผล / Rationale ในป จจ บ นงานด านเวชระเบ ยน ซ งครอบคล มงานท ง ด านเวชสารสนเทศ เวชระเบ ยน เวชสถ ต การให รห ส โรค และงานว จ ยด านการแพทย ก าล งอย ในช วงของการเปล ยนแปลงหลายๆ ด าน เช น การปร บโครงสร าง การ ปร บเปล ยนกลไกระบบบร หารทร พยากรบ คคล และแนวค ด แนวปฏ บ ต ท เปล ยนแปลงไปมากมาย หล กส ตรว ทยา ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเวชระเบ ยน ได ผล ตบ คลากรเพ อออกไปเป นผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยน งานเวชสถ ต ผ ร บผ ดชอบด านรห สโรคและรห สห ตถการ งานว จ ยทางการแพทย และงานเวชสารสนเทศ มาอย างต อเน อง ซ งได ให ความส าค ญก บการพ ฒนางานด านเวชระเบ ยนมาโดยตลอด เน องจากงานด านเวชระเบ ยน และสาขาท เก ยวข องน นม ความส าค ญอย างย งต อระบบการบร หารจ ดการในสถานบร การทางการแพทย และสาธารณส ข รวมท งหน วยงานท เก ยวข องอ น ๆ เพราะเป นงานท ม ความส าค ญในการจ ดการด านข อม ลข าวสารและหล กฐานทางการแพทย อ นเป น

4 เคร องม อท ส าค ญในการบร หารจ ดการองค กร ในการข บเคล อนองค กรให บรรล เป าหมายท วางไว อ กท งเพ อให สอดร บ ต อการเปล ยนแปลงภายใต กระแสโลกาภ ว ตน (หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเวชระเบ ยน, ๒๕๕๔) สภาวการณ ในป จจ บ นท ม การเปล ยนแปลงในการบร หารจ ดการงานด านเวชสารสนเทศ เวชระเบ ยน เวช สถ ต การให รห สโรค และงานว จ ยด านการแพทย ไปอย างมากมายท งในเร องของ เทคโนโลย เวชระเบ ยน ความ ต องการหร อความคาดหว งของการได ร บบร การอย างรวดเร วของผ มาร บบร การจากโรงพยาบาล ป ญหาต าง ๆ ก ย งคง ม ให แก ไขมากมายในขณะท ต องให การบร การของหน วยงานด านเวชระเบ ยนต องม ความถ กต อง ครบถ วน แต อย ภายใต เวลาท ต องท าให ท นตามกระบวนการของการบร การในสถานบร การทางการแพทย และสาธารณส ขในแต ละว น น บเป นสภาวการณ ท ม ความกดด นต อการปฏ บ ต งานเป นอย างย ง งานของหน วยงานด านเวชระเบ ยนม ท งส วนท เป น การให บร การด านหน า (Front Office) และการให บร การร วมก บงานว ชาการ (Back Office) ไปพร อม ๆ ก น จ งม ความจ าเป นอย างย งในการพ ฒนาการให บร การของหน วยงานด านเวชระเบ ยน ในการท ศ กษาป ญหาต าง ๆ ท เก ดข น ของหน วยงานด านน ในสถานบร การทางการแพทย รวมถ งป ญหาในการพ ฒนาว ชาช พด านเวชระเบ ยนด วย เน องจาก ขณะน แม จะม ความต องการของตลาดค อนข างมาก แต ความเจร ญก าวหน าในหน าท การงานของบ คลากรทางด านน ก ย งประสบก บป ญหามากมาย การเข าส ต าแหน ง การพ ฒนาให ก าวส ว ชาช พท ม มาตรฐานก ย งพบก บป ญหามากมาย การก อต งสมาคม ก เพ งจะส าเร จเม อช วงป ท ผ านมาก การด าเน นการต าง ๆ ของชมรมก ย งม ป ญหาต าง ๆ มากมาย การศ กษาคร งน จ งม ความจ าเป นในการท จะศ กษาป ญหาของการพ ฒนางานด านเวชระเบ ยนและพ ฒนา ว ชาช พไปด วยก น อ นจะย งผลให ม การพ ฒนางานด านเวชระเบ ยนให ม มาตรฐานต อไป รวมถ งการพ ฒนาการจ ด การศ กษาด านเวชระเบ ยนให ม มาตรฐาน และเป นผ น าด านการศ กษาในหล กส ตรสาขาว ชาเวชระเบ ยนในภ ม ภาค อาเซ ยนต อไปในอนาคต ว ตถ ประสงค / Purpose ๑. เพ อศ กษาป ญหาของการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทย ๒. เพ อหาแนวทางของการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและว ชาช พเวชระเบ ยนในประเทศไทย ว ธ การศ กษา / Methodology ๑. ส มภาษณ ผ เช ยวขาญ (Expert Interview) ผ เช ยวชาญด านเวชระเบ ยนท เป นท ยอมร บ ไม ต ากว าจ านวน ๑๐ ราย ๒. ประช มกล มย อย (Focus Group) ห วหน างานเวชระเบ ยนและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจากท วประเทศ ๓. ประช มกล มย อย (Focus Group) น กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยนของอาจารย และบ คลากรในส งก ด มหาว ทยาล ยมห ดล และน กว ชาการหร ออาจารย ท สอนในว ทยาล ยเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ขกาญจนา ภ เษก อาจารย พ เศษ และอาจารย พ เล ยงในการฝ กปฏ บ ต งานของน กศ กษาด านเวชระเบ ยน ๔. การส งเกตโดยม ส วนร วมอย างใกล ช ด (Participant Observation) โดยการเข าร วมส งเกตและร วมแสดงความ ค ดเห น ร วมก จกรรมในการเข าร วมกล มในท กข นตอน โดยม รายละเอ ยดของการประช มกล มย อยด งน ค อ ม การประช มกล มย อยห วหน างานเวชระเบ ยนและ ผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยน จ านวนไม ต ากว า ๓๐๐ ราย แบ งออกเป นการประช มจ านวน ๓ คร ง โดยคร งท ๑ ประกอบด วยห วหน างานและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจ านวน ๑๒๖ ราย คร งท ๒ ประกอบด วยห วหน างานและ ผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยนจ านวน ๔๘ ราย และคร งท ๓ ประกอบด วยห วหน างานและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยน จ านวน ๕๖ ราย และการประช มกล มย อยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวนไม ต ากว า ๔๐ ราย แบ ง

5 ออกเป นการประช มจ านวน ๒ คร ง โดยคร งท ๑ ประกอบด วยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๑๒ ราย และคร งท ๒ ประกอบด วยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๒๘ ราย ข อค นพบ / Finding งานเวชระเบ ยนน นเป นงานท ประกอบด วยงานหล ก ๆ ประกอบก นอย ด วยก นด งน ค อ ๑. งานเวชระเบ ยน ซ งม ท งงานเวชระเบ ยนผ ป วยนอก และงานเวชระเบ ยนผ ป วยใน ซ งการด าเน นการในงานเวช ระเบ ยนของแต ละโรงพยาบาลก ม ความแตกต างก นไป การจ ดเก บเวชระเบ ยนผ ป วยนอกและผ ป วยในของ โรงพยาบาลส วนใหญ ก เป นไปในท านองเด ยวก นม แตกต างก นบ างในรายละเอ ยด การให หมายเลขต าง ๆ ก ม ร ปแบบ การด าเน นการท คล ายก น ท งโรงพยาบาลขนาดเล ก โรงพยาบาลขนาดใหญ และโรงพยาบาลเอกชน แตกต างก นใน ส วนของการใช คอมพ วเตอร เข ามาสน บสน นงานเวชระเบ ยนท แตกต างก นไป เพราะม การใช โปรแกรมท แตกต างก น โดยส วนใหญ โรงพยาบาลของร ฐในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขใช โปรแกรมท ช อ HosXP ๒. งานเวชสถ ต ซ งม กจะเป นงานท อย ร วมก บงานเวชระเบ ยนผ ป วยใน และงานท เก ยวช องก บงานท เก ยวข องก บ คอมพ วเตอร ของงานเวชระเบ ยน โดยในงานเวชสถ ต น นก ม หน าท ด าเน นการทางด านสถ ต รายงานต างๆ การจ ดท า หน งส อรายงานประจ าป รายงานสถานการณ โรค และการจ ดหาข อม ลตามท บ คคลหร อหน วยงานต างๆ ร องขอ รวมถ งท โรงพยาบาลต องด าเน นการ ระบบข อม ลต างๆ ซ งงานน โดยส วนใหญ ก เป นงานท ม บ คลากรจ านวนน อย แต ท ม กม เจ าหน าท หร อบ คลากรอย มากข นในโรงพยาบาลก เพราะม การท างานรวมอย ก บบ คลากรในการให รห ส และ บ คลากรด านคอมพ วเตอร ในโรงพยาบาลระด บอ าเภอน นก ม กไม ม การแยกออกจากแผนกเวชระเบ ยนแต อย างใดม ก ท างานท งเวชระเบ ยน และเวชสถ ต ร วมก นไป และใช บ คลากรร วมก น ๓. งานให รห สโรค ซ งงานน ม หน าท ในการให รห สโรคและรห สห ตถการในเวชระเบ ยนผ ป วย ซ งป จจ บ นน งานน ม ความส าค ญต อโรงพยาบาลมาก ห วหน างานเวชระเบ ยนส วนใหญ ก ต องมาพ ฒนางานด านการให รห สโรคและรห ส ห ตถการมากข นเน องจาก รห สน นม ผลต อการได ค าตอบแทนเง นกล บมาเน องจากส าน กงานประก นส ขภาพแห งชาต ได ย ดเอาผลของการด าเน นการจากการให รห สโรคและรห สห ตถการในการขอร บเง น ในการให บร การผ ป วยใน โครงการประก นส ขภาพ และถ าไม ถ กต องหร อไม เข าเกณฑ ตามท ก าหนดก จะม การได ค าตอบแทนท ต า และม การห ก เง นหร อม การเร ยกค นเง นจากโรงพยาบาล ท าให ได ร บแรงกระต นในส วนน ค อนข างมาก และป จจ บ นโรงพยาบาลส วน ใหญ น นก พบว าสหว ชาช พอ นๆ ร จ กงานเวชระเบ ยนมากข นจากงานให รห สโรคและห ตถการ คณะกรรมการเวช ระเบ ยนก ให ความส าค ญมากข น ค าตอบแทนของบ คลากรในงานเวชระเบ ยนส วนหน งท ระบ ว าม ค าตอบแทนเพ มข นก ได มาจากงานให รห สโรคและห ตถการ ๔. งานด านเวชสารสนเทศ งานด านน บ คลากรส วนใหญ ย งม ความส บสนอย มากว า งานด านน เป นงานของงานเวช ระเบ ยนหร อไม งานด านน ม ขนาดเล กกว างานเวชระเบ ยนจร งหร อไม เพราะว าในการแบ งหน วยงานของโรงพยาบาล น นงานเวชระเบ ยนก จะแยกก นออกไปจากงานเวชสารสนเทศ แต ก ม อย หลายโรงพยาบาลท เป นงานเด ยวก น และก ม อย ส วนหน งท งานเวชระเบ ยนข นก บงานเวชสารสนเทศ งานด านน ของงานเวชระเบ ยนในป จจ บ นส วนใหญ พบว า ไม ได เป นงานเวชสารสนเทศแต เป นงานคอมพ วเตอร ในส วนงานเวชระเบ ยนมากกว า ซ งม กจะปฏ บ ต งานร วมก บงาน เวชสถ ต ในการด แลเร องระบบข อม ลของโรงพยาบาล ซ งก ม ความแตกต างก นไปแล วแต ว าโรงพยาบาลน นจะม บ คลากรของงานเวชระเบ ยนท ม ความร ความสามารถด านคอมพ วเตอร มากน อยแค ไหน ซ งแต เด มน นบ คลากรด านน ก จะข นก บงานเวชระเบ ยน เพราะระบบคอมพ วเตอร ในโรงพยาบาลส วนใหญ พ ฒนาจากระบบเวชระเบ ยนเป นระบบ

6 แรกๆ ในการด าเน นการ จากน นก ขยายออกไปย งระบบอ นๆ งานด านน จ งม ความแตกต างก นไปอย างมากในแต ละ โรงพยาบาล จากการศ กษาในเร องของป ญหาการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและป ญหาการพ ฒนาว ชาช พเวชระเบ ยน โดย การประช มกล มย อยห วหน างานเวชระเบ ยนและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยน จ านวน ๓ คร ง และการประช มกล ม ย อยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๒ คร ง พบว า ๑. ป ญหาของการพ ฒนางานเวชระเบ ยน ๑.๑ ป ญหาท เก ยวก บเอกสารเวชระเบ ยน จากการศ กษาป ญหาส วนใหญ พบว าป ญหาหล กของงานบร การเวชระเบ ยนน นม สาเหต มาจาก เวชระเบ ยน หาย ม การส ญหายท งเวชระเบ ยนผ ป วยนอกและเวชระเบ ยนใน ซ งม สาเหต ในการส ญหายแตกต างก นไป ส วนใหญ เป นเวชระเบ ยนผ ป วยนอก (OPD Card) การส ญหายท ไม เป นการส ญหายจร งเน องจากพบภายหล งหร อเวลาต อมา พบว าเก ดจากการค นหาเวชระเบ ยนไม พบ เวชระเบ ยนไม พบในช นเก บ เพราะม การน าเวชระเบ ยนน นไปอย ในบร เวณ อ นย งไม ได เข าช นเก บ ต ดค างอย ตามหน วยตรวจ หร อเหต ผลอ น ๆ ท ท าให ไม สามารถจ ดเก บเวชระเบ ยนในช นเก บได นอกจากน ย งพบป ญหาอ น ๆ เช น เก บบ ตรเวชระเบ ยนผ ดท และไม ม ระบบในการตรวจสอบความผ ดพลาด ค นแฟ ม ประว ต ผ ดคน ซ งส งผลเส ยอย างมากแม จะม จ านวนน อยในแต ละกล มแต พบว าก ย งพบอย เน องจากการม ช อสก ลท ซ าซ อนก น หร อในกรณ ของต างด าวท ม ช อเหม อนก น ระยะเวลารอคอยแฟ มประว ต นาน ซ งจากการศ กษาพบว า ป ญหาต าง ๆ ม กเป นป ญหาเก ยวก บเวชระเบ ยนผ ป วยนอกเป นส วนใหญ ส ทธ ผ ป วยในการร กษาน นม ส ทธ มากมาย หลายประเภท ก อให เก ดความย งยากในการด าเน นการลงในเวชระเบ ยนให ถ กต อง การไม สร ปเวชระเบ ยนผ ป วย หร อ แพทย ไม สร ปเวชระเบ ยน ภายในเวลาท ก าหนด ก จะส งผลต อการให บร การต อเน องของเวชระเบ ยนเหล าน นต อผ ป วย โดยตรง ข อม ลรายละเอ ยดของผ ป วยในเวชระเบ ยน ไม ครบถ วน และประสบป ญหาการจ ดเก บร กษาด แลเวชระเบ ยน ประสบก บป ญหาต าง ๆ ยากต อการค นหาและการให บร การแฟ มเวชระเบ ยนไม ได ตามก าหนด ๑.๒ ป ญหาโครงสร างขององค กร ในเร องของโครงสร างขององค กรน นเป นป ญหาท ส วนใหญ ให ความเห นไปในท านองเด ยวก นว า โครงสร าง ขององค กรเวชระเบ ยนไม ม ความเหมาะสม และเอ อต อการปฏ บ ต งานมากน กในป จจ บ น โดยป ญหาส วนใหญ พบใน โรงพยาบาลของร ฐและส งก ดกระทรวงต าง ๆ ส วนในโรงพยาบาลเอกชนน นไม ได พบป ญหาเหล าน เน องจากเป นระบบ ท ม การก าหนดไว ช ดเจน งานเวชระเบ ยนในโรงพยาบาลของร ฐบางส วนก ย งต องข นก บรองผ อ านวยการฝ ายบร หารซ ง จะม สายการบ งค บบ ญชาผ านสายงานของฝ ายแผนงานและสารสนเทศ อ กช นหน ง หร อส วนใหญ ก จะอย ภายใต กล ม พ ฒนาระบบบร การส ขภาพ ก จะเป นท าให สายงานการบ งค บบ ญชาม ความซ บซ อน และไม คล องต วแต ก ไม ได เป น แบบเด ยวก นท งหมด เช นในส วนของโรงพยาบาลขนาดใหญ ในกร งเทพฯและปร มณฑลก ม การจ ดโครงสร างท ไม เหม อนก นแต ม ความคล องต วมากกว า นอกเหน อจากป ญหาโครงสร างของงานเวชระเบ ยนแล วก ย งพบป ญหาในส วน ของ ข นตอนการท างานด านเวชระเบ ยนเองซ งม บางส วนให ความเห นว า ม ข นตอนการท างานท ม ระบบซ บซ อน ๑.๓ ป ญหาเร องของมาตรฐาน พบว าย งม ป ญหาในการด าเน นงานของงานเวชระเบ ยนท ย งไม ม มาตรฐาน ขาดความช ดเจนในการพ ฒนา งานด านเวชระเบ ยน ด งเช นป ญหาท ได จากข อม ลท ตรงก นในหลาย ๆ กล มด งน ค อ ก าหนดมาตรฐานระบบงานเวช ระเบ ยนและองค ประกอบของงานเวชระเบ ยนไม ช ดเจน ย งม ความหลากหลายของการจ ดระบบงานเวชระเบ ยนท แตกต างก นไป แล วแต โรงพยาบาลจะจ ดระบบแบบใด แม จะเป นโรงพยาบาลท ม ขนาดใกล เค ยงก นก ย งม ความ

7 แตกต างก นอย มาก การพ ฒนาระบบ Program และระบบข อม ลสารสนเทศ ไม สามารถใช ได หลายโรงพยาบาล ม การ พ ฒนาไปก นคนละร ปแบบ แม ในป จจ บ นหลายโรงพยาบาลเร มห นมาใช โปรแกรมท ม ล กษณะคล ายก นมากข น และ การน าโปรแกรม HosXP มาใช ก นมากข นก ย งพบว าย งม ความแตกต างก นอย มากในหลายโรงพยาบาล ส งผลให โปรแกรมในการพ ฒนางานเวชระเบ ยนย งไม สมบ รณ และม ร ปแบบหลากหลาย และพบว าส วนใหญ ไม สามารถใช ฐานข อม ล (DATABASE) ในส วนของงานเวชระเบ ยน ร วมก นได ระหว างโรงพยาบาล ม Data Set ท แตกต างก น ไม สามารถท จะม Standard Data Set ในการจ ดการฐานข อม ลของโรงพยาบาล ๑.๔ ป ญหาเร องการให รห สโรค ส วนใหญ ให ความเห นไปในท านองเด ยวก นว า การให รห สโรคเป นงานท ม ความส าค ญมากของการ ด าเน นการงานเวชระเบ ยนในท กสถานบร การทางการแพทย และสาธารณส ขท กระด บ เพราะป จจ บ นม การน าข อม ล จากการให รห สไปใช งานมากข นโดยเฉพาะในเร องของการส งเพ อร บเง นการให บร การของโรงพยาบาลจาก ส าน กงาน หล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) และป จจ บ นบ คลากรท ม ความช านาญในการให รห สโรคจะได ร บการยอมร บ มากข นของโรงพยาบาล จนหลายว ชาช พเร ยกบ คลากรในงานด านเวชระเบ ยนว า Coder หร อผ ให รห สไปก ม แต ใน การด าเน นการให รห สโรค ก ย งพบป ญหาต างๆ มากมาย ค อ การให รห สโรคย งไม สมบ รณ และไม ทราบผ ให รห สและ ช องลง Code ความผ ดพลาดในส วนของความไม สมบ รณ ในการให รห สโรคและรห สห ตถการย งตรวจพบอย เป น จ านวนมาก ในการตรวจสอบเวชระเบ ยนและรห สโรคจากผ ตรวจสอบก ย งพบว าบ คลากรด านเวชระเบ ยนย งม ป ญหา ในการให รห สไม สมบ รณ อย เป นจ านวนมาก การสร ปเวชระเบ ยนของแพทย ก เป นป ญหาท ส วนใหญ ให ความเห นไปใน ท ศทางเด ยวก นว า ส งผลต อการให รห สท ล าช า และผ ดพลาด หร อไม สมบ รณ อย เป นจ านวนมาก ในโรงพยาบาลต างๆ เน องจากความเข าใจในส วนของแพทย ต อเร อง แนวทางมาตรฐานในการสร ปเวชระเบ ยน ย งม น อยอย ในบางกล ม พบว า นโยบายของ สปสช. ย งขาดความช ดเจน และผ ปฏ บ ต ย งไม เข าใจนโยบายอย างช ดเจน ย งพบว าม การให รห ส ผ ดพลาด และย งไม ม ระบบการตรวจสอบในเร องน ในสถานพยาบาลอ กหลายแห ง ในบางแห งท ม ก จะขาดผ ท ม ความ ช านาญในการตรวจสอบความผ ดพลาดในเร องน ๑.๕ ป ญหาท เก ยวข องก บบ คลากรและด านงบประมาณ ป ญหาท เก ยวก บบ คลากรและงบประมาณน น พบว าป ญหาเก ยวก บบ คลากร ค อ ม ไม เพ ยงพอก บภาระงาน ของงานด านเวชระเบ ยนท ม ปร มาณมากข น กว างข น โดยม การพ ฒนาระบบใหม ๆ ข นมาใช แต ระบบเด ม ๆ ก ย งคง ท าอย อ กหลายส วน ส วนใหญ ให ความเห นว าบ คลากรด านเวชระเบ ยนม ภาระงานมาก ย งขาดบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศอย เป นจ านวนมาก การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ย งไม ต อเน องจ านวน การ TURN OVER RATE ของ บ คลากรในงานเวชระเบ ยนม ส ง ล กจ างงานเวชระเบ ยนม การเปล ยนงานหร อลาออกบ อย แต แม ภาระงานจะมากแต ก ย งขาดความก าวหน าในว ชาช พ ไม สามารถจะม ต าแหน งรองร บการไปเพ มว ทยาฐานะ ท งจากการศ กษาเพ มเต ม การ เข าร บการอบรม หร อการม ภาระงานท มาก ในบางกล มก ม การระบ ถ งป ญหาของบ คลากรแตกต างก นออกไป ด งเช น บ คลากรขาดท กษะความช านาญ ปฏ บ ต งานไม ตรงก บสายงาน ในเร องของพฤต กรรมบร การก พบว าม บาง โรงพยาบาลพบว าย งม พฤต กรรมของการบร การท ไม ด ขาดความใส ใจในเร องของการบร การท ด ย งขาดในเร องของ Service Mind ขาดระบบการประเม นสมรรถนะของบ คลากรใหม ท เป นระบบ ในส วนของป ญหาท เก ยวข องก บงบประมาณและสว สด การต าง ๆ ของบ คลากร พบว า โรงพยาบาลของร ฐ ส วนใหญ ให ความค ดเห นว าสว สด การของของบ คลากรด านเวชระเบ ยนม น อย ม หลายโรงพยาบาลท ม การด าเน นการ

8 จ ดสว สด การในส วนของงานเวชระเบ ยนเพ มเต มข นด วยการช วยเหล อก นเอง จากห วหน างานเวชระเบ ยน แต ก ม ได ไม มากน ก และย งพบว าม ป ญหาในส วนของโรงพยาบาลของร ฐ ม งบประมาณสน บสน นภาคร ฐไม เพ ยงพอ ๑.๖ ป ญหาในเร องสถ ต และการจ ดท ารายงาน พบว าย งขาดบ คลากรท ม การว เคราะห ข อม ลและการน าไปใช ท ม ปร มาณเพ ยงพอ ซ งม จ านวนโรงพยาบาล เพ ยงส วนน อยท ม การว เคราะห ข อม ลจากข อม ลท ม อย เพ อการน ามาใช ในโรงพยาบาลของตนเอง และพบว าม ป ญหา ในเร องการขอข อม ลจากภายนอกซ าซ อน น นพบว าส วนใหญ ท เป นโรงพยาบาลของร ฐจะเจอป ญหาน อย ตลอด บ คลากรท ร บผ ดชอบด านข อม ลข าวสาร หร อสถ ต จ าเป นจะต องด าเน นการจ ดเก บ และรวบรวมข อม ลในการขอท ซ าซ อนก นอย ตลอด ซ งม กจะม ร ปแบบ (Format) ท แตกต างก น ท าให ต องด าเน นการจ ดท าท ซ าซ อน แม ในบาง โรงพยาบาลท บ คลากรด านเวชระเบ ยนสามารถจะเข าถ งฐานข อม ลของโรงพยาบาลได เอง แต ก ย งพบป ญหาในเร อง การขอข อม ลอย ๑.๗ ป ญหาในเร องสถานท พบว าอาคารสถานและพ นท การจ ดเก บไม เพ ยงพอต อการจ ดเก บเวชระเบ ยน ท ต องจ ดเก บไว ตามท กฏหมายก าหนด พบว าในบางโรงพยาบาลก พยายามในการแบ งเวชระเบ ยนท ม ความหนามาก ๆ ก สามารถลดการ จ ดเก บได จร ง แต ก ย งพบป ญหาในการท แพทย ต องการด ประว ต ย อนหล งมาก ๆ ซ งต องม การตกลงก บแพทย ในกล ม งานต าง ๆ ก อนท จะม การแบ งประว ต เพ อจ ดเก บส วนท เป นประว ต ส วนต นจากประว ต ท หนามาก ๆ และพบว าอาคาร สถานท ไม ม ความเหมาะสม ม บางกล มท พบป ญหาในเร องสถานท ไม เหมาะสมในการปฏ บ ต งานเวชระเบ ยน เช น การ ม ผ าเพดานท ต าเก นไป ร ส กอ ดอ ด การระบายอากาศไม ด เพราะอาจเป นช นลอยหร อช นใต ด นท อย หล งหน วย ให บร การเวชระเบ ยนด านหน าท ให บร การเวชระเบ ยนแก ผ ป วย ๑.๘ ป ญหาด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ พบว าม ป ญหาในการระบ ผ ป วย เน องจากป จจ บ นการเช อมต อข อม ลก บศ นย ทะเบ ยนราษฎร ย งท างานได ไม สมบ รณ ได เพ ยงบางโรงพยาบาลเท าน น ม ป ญหาการสวมส ทธ ก นของประชาชน ระบบคอมพ วเตอร ท ไม สามารถ ตอบสนองความต องการของเวชระเบ ยนได ท งหมด ม บางระบบท งานเวชระเบ ยนต องด าเน นการจ ดท าโปรแกรม เพ มเต ม หร อย งใช ระบบเด มค ขนานก นไป ท าให ไม สะดวกและยากต อการพ ฒนา ม ข อม ลในระบบคอมพ วเตอร หายไป ท าให ต องม การจ ดท าประว ต ข นใหม หร อข อม ลส าหร บการจ ดท าสถ ต และรายงานโรคต าง ๆ ก ไม สามารถจะ ท าได เม อข อม ลในระบบส ญหาย เน องจากระบบคอมพ วเตอร ม ป ญหา และพบว าม ป ญหาจากระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร (Net work) ม ป ญหา ก ส งผลต องานเวชระเบ ยนโดยตรง แม คอมพ วเตอร จะสามารถท างานได ใน บางส วน แต ระบบเคร อข ายก เป นป จจ ยต อการให บร การของงานด านเวชระเบ ยนท พ ฒนาระบบคอมพ วเตอร มาใช เป น อย างมาก เม อระบบเคร อข ายม ป ญหารการให บร การของงานเวชระเบ ยนก ม ป ญหาไปด วย ๒. ป ญหาการพ ฒนาว ชาช พเวชระเบ ยน ๒.๑ ป ญหาความก าวหน าในว ชาช พ ในส วนของป ญหาในความก าวหน าของต าแหน งน กว ชาการด านเวชระเบ ยน เช น น กว ชาการเวชระเบ ยน ซ ง ย งไม ม ต าแหน งน ในป จจ บ น แต ในโรงพยาบาลส งก ดมหาว ทยาล ยน นม ต าแหน งน กว ชาการเวชสถ ต แต ใน โรงพยาบาลส งก ดกระทรวงสาธารณส ขก ย งไม ม ต าแหน งน ต าแหน งน กว ชาการรห สโรคก ย งไม ม ในป จจ บ น นอกเหน อจากน นในประเด นน ก เป นความเจร ญก าวหน าข นไปของบ คลากรท ปฏ บ ต งานในงานเวชระเบ ยนและงานท เก ยวข อง รวมถ งเร องท เก ยวข องก บป ญหาของบ คลากรในงานเวชระเบ ยน ค อ โอกาสก าวหน าในว ชาช พ ไม ม ความ

9 ช ดเจนในต าแหน งและความก าวหน าทางว ชาช พ ท จะต องม Career path ท ช ดเจน ในสายงานด านเวชระเบ ยนและ งานท เก ยวข อง ย งไม ม แนวทางท ช ดเจนในการก าหนดกรอบอ ตราก าล งเพ อสร างแนวทางความก าวหน าในว ชาช พ ขาดมาตรฐานของต าแหน งให ช ดเจน และก าหนดภาระงานให ช ดเจน ขาดแรงจ งใจในการท างาน ท งในเร องของ ค าตอบแทน ซ งส งผลให ม สมองไหลในงานด านน มากในป จจ บ น ย งไม ม การจ ดท าค ม อปฏ บ ต งานของงานด านเวช ระเบ ยนท เพ ยงพอและเป นมาตรฐาน บ คลากรในว ชาช พเวชระเบ ยนย งไม ค อยม ท ศนคต ในเช งบวก และย งไม ม งบประมาณสน บสน นในการส งเสร มงานว จ ย การศ กษา การด งานต างประเทศ ท เพ ยงพอ ๒.๒ ป ญหาเร ององค กรว ชาช พ เป นป ญหาขององค กรท จ ดข นเพ อเป นต วแทนของบ คลากรด านเวชระเบ ยน เวชสถ ต ในการผล กด นเร อง ต างๆ ซ งป จจ บ นม เพ ยงสมาคมเวชสถ ต แห งประเทศไทย ซ งได ร บอน ญาต ให จ ดต งเม อว นท ๑๕ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยม ศ ษย เก าโรงเร ยนเวชสถ ต เป นนายกสมาคม และกรรมการอ กจ านวน ๙ คน (สมาคมเวชสถ ต แห ง ประเทศไทย, ๒๕๕๓) จากการศ กษาพบว าย งขาดแนวทางในการร บทราบป ญหาหร อนโยบายด านเวชระเบ ยนต อ ผ บร หารระด บส งขององค กร และความส าค ญของว ชาช พด านเวชระเบ ยนจากผ บร หาร และจากว ชาช พอ น ย งขาด การสร างรายได ให ก บสมาคมภายใต ค ณธรรมและจร ยธรรม และต องม สถานท ต งเป นหล กแหล ง ม การเผยแพร ข อม ล ข าวสารให ก บสมาช กได ร บทราบอย ในระด บท น อยมาก ย งไม ม การข นทะเบ ยนใบประกอบว ชาช พ ว ชาช พด านเวช ระเบ ยนย งไม ได ร บการผล กด นให เป นว ชาช พอ สระ ท จะต องม ใบประกอบว ชาช พ ย งไม ม ข อก าหนด/เง อนไขจร ยธรรม ท ช ดเจน ย งม การให ข อม ลข าวสารผ าน Mail และ Website น อยมาก และย งไม ม องค กรท เป นศ นย กลางการให รห ส ๒.๓ ป ญหาเร องงานว จ ยในสาขาว ชาช พ จากการศ กษาพบว า ขาดการส งเสร ม สน บสน น งานว จ ยอย างจร งจ ง ย งขาดองค ความร ท งในเร องงานว จ ย และย งม ผล ตผลงานว ชาการงานว จ ยท เป นการศ กษาการพ ฒนางานเวชระเบ ยนในจ านวนน อย และการจ ดงาน ว ชาการประจ าป ก ย งไม เป นมาตรฐาน ๒.๔ ป ญหาในเร องการจ ดการเร ยนการสอนด านเวชระเบ ยน จากการศ กษาพบว า องค กรทางเวชระเบ ยนย งขาดการด าเน นการการพ ฒนาการเร ยนการสอน การว จ ยท เอ อต อบ คลาการทางเวชระเบ ยนในท กระด บโดยว ธ สม ยใหม เช น e Learning, e Research, e Book ไม ม ความ ช ดเจนในส วนของหล กส ตร หร อย งร บทราบข อม ลไม มากพอ หร อการเข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาหล กส ตรด านเวช ระเบ ยน และในเร องการเร ยนการสอนด านเวชระเบ ยนย งผล ตบ คลากรเวชระเบ ยนไม เพ ยงพอก บความก าวหน า การตลาดย งม การก าหนดหล กส ตรการว จ ยเป นว ชาบ งค บในหล กส ตรน อย ๒.๕ ป ญหาอ น ๆ ด านการพ ฒนาว ชาช พ จากการศ กษาพบว า ย งขาดผ เช ยวชาญผ เป นท ปร กษาและได ร บการยอมร บอย างกว างขวางในการให ข อม ล ผ ท จะมาตอบป ญหาด านต าง ๆ อย างครอบคล ม และถ กต อง อย างม มาตรฐาน เช น เร อง การสอบถามป ญหา เร องรห สโรค ย งไม ค อยม ผ เช ยวชาญทางด านสหว ชาช พเข ามาเป นท ปร กษางานเวชระเบ ยนให ก บโรงพยาบาล ย งไม ค อยม พ นธม ตร เคร อข าย สหสาขาว ชาช พท งในและนอกประเทศ และพบว างานเวชระเบ ยนเป นงานท เก ยวข องก บ ความล บของข อม ลของผ ป วย แต ย งไม ม ท ปร กษาหร อต าแหน งท ม ความร ทางกฎหมายอย ในงานเวชระเบ ยน หร อม ผ เช ยวชาญเพ อใช ส าหร บปร กษาป ญหางานเวชระเบ ยน

10 จากการศ กษาในเร องของแนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยนและแนวทางการพ ฒนาว ชาช พเวชระเบ ยน โดยการประช มกล มย อยห วหน างานเวชระเบ ยนและผ ปฏ บ ต งานด านเวชระเบ ยน จ านวน ๓ คร ง และการประช มกล ม ย อยน กว ชาการ อาจารย ด านเวชระเบ ยน จ านวน ๒ คร ง พบว า ๑. แนวทางการพ ฒนางานเวชระเบ ยน ๑.๑ ประเด นการจ ดโครงสร างของงานเวชระเบ ยน ด านบ คลากร จากการศ กษาพบว า ป จจ บ นบ คลากรท ปฏ บ ต งานไม ตรงก บสายงาน ควรม การก าหนดอ ตราก าล งท เหมาะสม ม เกณฑ การค านวณความเพ ยงพอของงานด านเวชระเบ ยนและงานท เก ยวข องให ข ดเจน งานเวชระเบ ยน ควรก าหนดภาระงานให ช ดเจน ควรม การพ ฒนาศ กยภาพเพ อให เวชระเบ ยนม ความส าค ญ ควรม การอบรมเพ ม ความร งานเวชระเบ ยนท งระบบ ควรพ ฒนาว ชาการให ก บบ คลากรในเร องการสร ปเวชระเบ ยน ควรม การปร บ อ ตราก าล งให เหมาะสมตามช วงเวลา ควรเพ ม KPI หร อ Competency และจ ดม ระบบต ดตามการประเม นผลตาม ผลงาน (KPI) ของบ คลากร ท ม ประส ทธ ภาพ ควรเพ มความร เร องกฎหมายท เก ยวข องก บเวชระเบ ยนให แก บ คลากร ควรพ ฒนาศ กยภาพเพ มเต มองค ความร ให ครอบคล มในด านต าง ๆ ท ม ส วนเก ยวข อง เช น งานให รห สทางการแพทย (Code) น นบ คลากรก ควรท จะม ความร ด านผลทางห องปฏ บ ต การ (LAB) ให เข าใจผลของการตรวจช นส ตรจาก ห องทดลองมากข น เพ อเป นแนวทางการให รห สโรค ควรม การจ ดด าเน นการให เจ าหน าท เวชระเบ ยนม ความช านาญ งานด านเวชระเบ ยนส งข น ด วยว ธ การต างๆ ท สามารถท าได ในท กระด บ ควรม การพ ฒนาค ณภาพช ว ตเจ าหน าท เวช ระเบ ยน ต องม การด าเน นให ม การท า Training Needs ของบ คลากรงานเวชระเบ ยนอย างเป นระบบ เพ อการพ ฒนา บ คลากรได อย างม มาตรฐาน และพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ควรส งเสร มให บ คลากรม ความเป นน าหน งใจเด ยวก น ม ความภาคภ ม ใจในงาน ควรม ระบบการหม นเว ยนบ คลากรในหน วยงาน ควรม การสร างแรงจ งใจ (ความภาคภ ม ใจ) ในหน วยงาน ควรม การก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจนในบ คลากรว ชาช พเวชระเบ ยนให เหม อนก นท วประเทศ ควรม การจ ดท าโครงการอบรม, ศ กษาต อของเจ าหน าท เวชระเบ ยน ควรม ค ม อการปฏ บ ต งาน และควรให เจ าหน าท ท ก ระด บม ส วนร วมในการพ ฒนางาน ด านร ปแบบของเวชระเบ ยน จากการศ กษาพบว า ควรพ ฒนาร ปแบบของเวชระเบ ยนให เป นร ปแบบของเวชระเบ ยนในระบบ EMR ท สมบ รณ ท ย งด าเน นการในร ปกระดาษอย ก ควรสแกนเพ อน าแฟ มข อม ลเวชระเบ ยนให อย ในระบบเด ยวก น ควรม การ ปร บเปล ยนร ปเล มเวชระเบ ยน เพ อให ม ความสะดวกต อการจ ดเก บ และส บค นให มากข นตามความเหมาะสม ควร พ ฒนาเร องความครบถ วนและค ณภาพของงานเวชระเบ ยน ควรม ช องบ นท ก Code ช องลงช อผ ให รห ส เพ อประโยชน ต อการตรวจสอบและปร บปร งแก ไข ควรม การพ ฒนาแบบฟอร มการบ นท กเวชระเบ ยนเพ อความสมบ รณ เวชระเบ ยน ควรม การพ ฒนาเร องความสมบ รณ ของเวชระเบ ยน ควรม การพ ฒนาร ปแบบเวชระเบ ยนให เหม อนก นท งประเทศ ควร ม การน าเทคโนโลย มาใช ในการระบ ต วผ ป วย ภาพลายน วม อ และควรม การให ความส าค ญก บข อม ลท ม การ เปล ยนแปลงบ อย เช น ท อย เบอร โท เพ อความถ กต องในการรายงานสถ ต ต าง ๆ ด านสถานท จากการศ กษาพบว า ควรม สถานท ในการเก บเวชระเบ ยนไม เพ ยงพอ ม ความจ าเป นท จะต องหาพ นท ในการ เก บให มากข น หร อพ ฒนาร ปแบบเพ อลดพ นท เช น การ Scan เก บเวชระเบ ยน นโยบายและผ บร หาร

11 จากการศ กษาพบว า ควรม การผล กด นให ม นโยบายท ช ดเจน ควรม นโยบายในการประเม นผลงานเวช ระเบ ยนในท กด าน และม มาตรฐาน โปร งใสตรวจสอบได ผล กด นให ผ บร หารโรงพยาบาลเห นความส าค ญของ หน วยงานเวชระเบ ยน และม การวางแผนการพ ฒนาตามกลย ทธ ของโรงพยาบาล ระยะส น ระยะกลาง ระยะยาว ระเบ ยบ กฎหมาย จากการศ กษาพบว า ม ความจ าเป นในการท จะต องเพ มความร เร องกฎหมายท เก ยวข องก บเวชระเบ ยน ค อม การพ ฒนาความร ด านกฎหมายอย างเป นระบบ ควรจ ดให ม ระบบการจ ดการความร (KM) ด านกฎหมาย ส าหร บงาน เวชระเบ ยน ควรม แนวทางการด าเน นการจ ดท าลายเอกสารท ม ความถ กต องตามกฎหมาย ปลอดภ ยจากการม ป ญหา ข อกฎหมายในอนาคต และให บ คลากรด านเวชระเบ ยนเห นความส าค ญด านกฎหมาย และพ ฒนาความร ในเร อง กฎหมายท เก ยวข องก บเวชระเบ ยน ๑.๒ ประเด นการพ ฒนางานด านเวชระเบ ยน จากการศ กษาพบว า ควรม การก าหนดส ทธ ผ เข าถ งข อม ลผ ป วยให ม ความช ดเจน ควรม การพ ฒนางาน บร การด านเวชระเบ ยนให เป นการบร การท ม ร ปแบบ One Stop Service รวมถ งว ธ การอ น ๆ ในการลดระยะเวลาใน การให บร การ และการพ ฒนา Service Excellence ควรม การพ ฒนาเร องจร ยธรรมในว ชาช พเวชระเบ ยนให ม มาตรฐานในเร องจร ยธรรมและจรรยาบรรณของว ชาช พด านเวชระเบ ยน ท ม การย ดถ อเป นมาตรฐานเด ยวก นท ว ประเทศ ควรม ระบบการบร การเวชระเบ ยนเทคน คใหม ๆ ท พ ฒนาไปด วยก นท งประเทศ เพราะม ความเหล อมล าก น มากระหว างโรงพยาบาลท ม ความพร อมส งก บโรงพยาบาลในชนบท หร อโรงพยาบาลของร ฐบางแห ง ควรม การ พ ฒนาความสมบ รณ ของเวชระเบ ยน การบ นท กข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ คณะกรรมเวชระเบ ยนของโรงพยาบาล ต างๆ น น ให ช วยในการท างานให เวชระเบ ยนท างานได ง ายข น ลดความซ บซ อนของงานเวชระเบ ยน ควรจ ดให ม ท ม เวชระเบ ยนแบบสหว ชาช พโดยเฉพาะแพทย ควรม การพ ฒนาค ณภาพงานเวชระเบ ยน รวมถ งการพ ฒนางาน EMR ให ครอบคล มท กหน วยงานท วประเทศ ควรม การพ ฒนาระบบการบ งช ต วผ ป วยให ม ความท นสม ยและม ความถ กต อง มากข น เพ อแก ป ญหาการตรวจผ ดคนและแก ป ญหาการสวมส ทธ ควรน าระบบการจ ดการความร มาด าเน นการใน งานเวชระเบ ยนเพ อการพ ฒนางาน ควรม การประชาส มพ นธ เช งร กงานบร การเวชระเบ ยนเพ อให ท กฝ ายได เข าใจงาน เวชระเบ ยนมากย งข น และควรจะม การลดข นตอนระยะเวลาการท างานของงานด านเวชระเบ ยนและงานท เก ยวข อง ๑.๓ ประเด นการก าหนดมาตรฐานต าง ๆ จากการศ กษาพบว า ควรม การก าหนดมาตรฐานระบบงานเวชระเบ ยนและองค ประกอบของงานเวช ระเบ ยนให ช ดเจน ควรม การก าหนด Data Set ให เป นมาตรฐานเด ยวก นเพ อประโยชน ในการน าไปใช ได ท กองค กร ควรม การพ ฒนาระบบ Program ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ให ม มาตรฐานและเป นท ยอมร บสามารถใช ได หลาย โรงพยาบาลหร อสามารถใช DATABASE ร วมก นได ควรม การพ ฒนาโปรแกรมระบบงานเวชระเบ ยนท เป นร ปแบบ มาตรฐานเด ยวก น ควรม การก าหนด Data Set ให เป นมาตรฐานเด ยวก นเพ อประโยชน ในการน าไปใช ได ท กองค กร ควรจ ดให ม มาตรฐานต วช ว ด ภาพรวมของเวชระเบ ยน พร อมก าหนดเกณฑ มาตรฐานเพ อน ามาเปร ยบเท ยบ ผลงาน ควรม การจ ดต งคณะกรรมการจากหลายหน วยงานท เก ยวข อง เพ อร วมก นก าหนดและพ ฒนาแบบฟอร ม เวชระเบ ยนมาตรฐาน ควรม การก าหนดมาตรฐานการบ นท กเวชระเบ ยน ให เป นมาตรฐานและร บร ก นโดยท วไปท ท ก โรงพยาบาลย ดถ อปฏ บ ต และควรม การก าหนดมาตรฐานงานเวชระเบ ยนไว อย างช ดเจน ก จะช วยให การด าเน นงาน ด านน เป นไปในท ศทางเด ยวก น น าไปส การม มาตรฐาน ๑.๔ ประเด นการพ ฒนางานด านการว เคราะห ว จ ย

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดต งศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษาข นเพ อเป นหน วยงาน ประสานด านอ ปสงค และอ ปทานก าล งคนอาช วศ กษา ซ งม เคร อข ายการประสานงานสถานศ กษาอาช วะในแต ละจ งหว ด

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information