รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study)"

Transcription

1 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค า เกษตรตามข อตกลงขององค การการค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย (Skim Milk Powder) จ ดท าโดย นายส นช ย เร องไพบ ลย รห ส สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจ าป 2552

2 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค าเกษตรตามข อตกลงของ องค การการค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย (Skim Milk Powder) จ ดท าโดย นายส นช ย เร องไพบ ลย รห ส สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจ าป 2552 ความค ดเห นเฉพาะบ คคลของผ ศ กษา

3 ง บทสร ปส าหร บน กบร หาร การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค าเกษตรตามข อตกลงขององค การ การค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาด ประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นมรายใหญ (ประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ) ในการเป ด น ของตนเองโดยการศ กษาจะศ กษาจากข อม ลรายงานผลงานประจ าป ของหน วยงานต างๆ รายงานการ กล ม ย นยอมให เป ดตลาดน าเข า ก อน กล มประเทศผ ส งออก ค อ WTO ก าหนด และให เป ดตลาด 2 จะได ใช ข อม ลในการวางแผนการผล ตให สอดคล อง จากการศ กษาความอ อนไหวด งกล าว พบว าม ความผ กโยงก นค อนข างซ บซ อนจาก ม ธ รก จ จากโครงสร าง ตลาดนมโรงเร ยน 30 โรงเร ยนหย ดเทศกาล 2552 ได อน ม ต เง นช วยเหล อเก อบ 3,000

4 จ อ ตสาหกรรมนม โรงเร ยน ต องท า Contract Farming ร วมก นในล กษณะห นส วนเป นรายกล มๆไป โดยให ม การจ ดท า ภาคร ฐควรด และ ให ม การพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพ ข อตกลงก บ WTO งๆ จะต องให คณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ภายใต พระราชบ ญญ ต โคนมและผล ตภ ณฑ นม พ.ศ ด าเน นการ ใน เข มแข ง และม ประส ทธ ภาพ โดยองค กรเกษตรกรจะต องม การจ คล องต ว เช นเด ยวก บบร ษ ท Fonterra

5 ฉ ก ตต กรรมประกาศ ก บอ ตสาหกรรมนมในประเทศไทย โดยม งเป ากรณ การปฏ บ ต ตามพ นธกรณ การ เป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยตามข อผ กพ นก บองค การการค าโลก (WTO) ไทยเข าเป น สมาช ก และใช งบประมาณไปเป นจ านวนมากท กป ร ส กว าประเทศไทยใช มาตรการปกป องเก นไป ไม เป นไปตามหล กเกณฑ ของ WTO ส งออก นโยบายหร อย ทธศาสตร ในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ย การจ ดท ารายงานจะไม สามารถเสร จสมบ รณ ได ด เส ยสละในการให ค าแนะน า การค นคว า สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการได อน เค กษา ค อ กรรมการ ดร. ร วมอ ก 2 ท าน ค อ ศ.ดร.ส รช ย ศ ร ไกร และ รศ.ดร. การศ กษา 1 ส งส ดในท กว ชา ให บ คลากรจากหน วยงาน นอกกระทรวงการต างประเทศได ม โอกาสเข าร วมอบรมด วย ท าให ผ เข ยนได ร บโอกาส ได ร บ

6 ช บทสร ปส าหร บน กบร หาร ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญแผนภาพ สารบ ญตาราง สารบ ญ 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การศ กษา ขอบเขตการศ กษา แนวค ด ทฤษฎ (WTO) WTO พ นธกรณ ของประเทศไทยในการเป ดตลาดส นค าเกษตร สร ปแนวค ด ทฤษฎ และผล 16 3 ระเบ ยบว ธ การศ กษา การแบ งกล มต วอย าง ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 18 4 ผลการศ กษา ว ธ การจ ดสรรโควตา และอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย การพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตราภาษ ในโควตา ความอ อนไหวในการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนย ง ฉ ช ฌ ญ

7 5 สร ป และข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 37 บรรณาน กรม 40 ภาคผนวก 42 ก. พระราชบ ญญ ต โคนมและผล ตภ ณฑ นม พ.ศ ประว ต ผ เข ยน 49 ซ

8 ญ สารบ ญตาราง 1 ตารางแสดงปร มาณการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ตามพ นธกรณ ก บ WTO ป พ.ศ ปร มาณโควตา อ ตราภาษ ในและนอกโควตาส าหร บส นค าเกษตร ตามข อผ กพ นภายใต องค การการค าโลกในป ปร มาณการเป ดตลาดโควตาและอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย

9 ฌ สารบ ญแผนภาพ แผนภา 1 ระเบ ยบว ธ การศ กษา 19

10 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ความเป นมา นมผงส าหร บทารก นมข นหวาน ม นเนยม ไม เพ ยงพอ เพราะ โดยป พ.ศ ประเทศไทยส งออกผล ตภ ณฑ นมไปจ าหน ายต างประเทศ ค ดเป นม ลค า 7,456 ล านบาท ผ ส งออกรายใหญ ของโลก น าเข านมผงขาดม นเนย ประกาศเป ด ตลาดน าเข า ออสเตรเล ย และน วซ แลนด มาต ดตามขอทราบเหต ผลอย าง จะท า จ ดอ อนไหวของแต ละกล ม ได น ามาร วมก นหาร อ หร อเจรจาร วมก น อ ต อด านความส มพ นธ และด านเศรษฐก จร วมก น ยเข าเป นสมาช กองค การการค าโลก (WTO) ในป พ.ศ ท าให ต อง WTO ในการเป ดตลาดน าเข า โดยนมผงขาดม นเนยเด มการน าเข าผ น าเข า 20:1 ต มม นเนย เนยเหลว หร อเนยแข งไม สามารถก าหนดโควตาได เพราะก อนเข าเป นสมาช ก WTO ประเทศไทยไม ได ม มาตรการปกป อง

11 2 การน าเข าเช นเด ยวก บนมผงขาดม นเนย ในการเป ดตลาดการน าเข านมผงขาดม นเนย ในแต ละป กระทรวงพาณ ชย โดยม เป นผ พ จารณาในการจ ดสรรโควตา WTO และอ ตราภาษ ในโควตา และนอกโควตา ตามข อตกลงของ จากคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ให เป นเจ าภาพ ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาการปศ ส ตว และถ ายทอดเทคโนโลย เป นอน กรรมการและเลขาน การโดย องค ประกอบ จะ ผ แทนส วนราชการ โดยให ท กฝ ายได ร บฟ งเหต ผลความจ าเป นของ การด าเน นงานสามารถพ จารณาผล กด นให การเป ดตลาดได ตามข อตกลง แต พบว าย งม สภาพป ญหา เป น ไว วาง ทางธ รก จ ความส าค ญของป ญหา จากการส ารวจข อม ลโคนมปลายป พ.ศ ,863 คร วเร อน ม ปร มาณแม โคนม รวม 276, , ,870 ต น / ายในประเทศ วตาการน าเข าได ในป WTO และก าหนดอ ตราภาษ ในโควตา และนอกโคว ก าหนดไว โดยในป พ.ศ ประเทศไทยน าเข านมผงขาดม นเนย รวม 60,666 ต น อ ตราภาษ ร อยละ 5 WTO ต องเป ดตลาดไม น อยกว า 55,000 ต น อ ตราภาษ ในโควตา ไม เก น 20 % นมผงขาดม นเนยจะ น าไปใช ในอ ตสาหกรรมนม ใน 3 ประเภท น รสนม เช น โอว ลต น เป นต น นมา ฝ ายเกษตรกรจะเร ยกร องต อ ผ บร โภคอาจลดการบร โภคลง เพราะผล ตภ ณฑ นม จ งท าให การต อรอง ในแต ละป

12 การประช มระหว างฝ ายเกษตรกร ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม และส วนราชการส วนใหญ ผ เข าประช มจะมองประโยชน ของฝ ายตนเป นหล ก ท าให ม กม การกล าวหาก น โดยไม น าข อก งวล ก จะเป นประโยชน ของ กรมปศ ส ตว พ นเป ดตลาดส าหร บเจรจาต อรองก บประเทศค ค า เช นประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ได ว ตถ ประสงค การศ กษา ประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นม 1.3 ขอบเขตการศ กษา (ก) ในกล มเกษตรกรผ (ข) ความอ อนไหวใน 3 กล ม ค อ อ ตสาหกรรมนม และ 3 ประเภท ค อกล มผ ผล ตนมข น (ค) ในกล มผ แทนการค าของประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด อ ตสาหกรรมนม และประเทศผ ส งออกในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ส าหร บให ส วน ได ข อเสนอแนะแนวทางและย ทธศาสตร การสร างความเข าใจ เจ าภาพในการเจรจาเป ดตลาดก บ

13 5 152 ประเทศ ( 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) WTO จ งน บเป นเวท เจรจาการค าระหว างประเทศ และประเทศด อยพ ฒนา การ WTO ม วต ถ ประสงค 3 ประการ ค อ (ก) อลดอ ปสรรค และข อก ดก นทางการค า และม กฎระเบ ยบ (ข) สร างความเข มแข งให แก กระบวนการย ต ขอ พ พาททางการค าระหว างประเทศ (ค) เป นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค าของประเทศสมาช ก ส าหร บหล กการส าค ญของ WTO ประกอบด วย 1) หล กการว าด วยการไม เล อกปฏ บต (Principle of Non-Discrimination) (Most Favored Nation Treatment: MFN) (National Treatment: NT) (ก) MFN ประโยชน อย างด (ข) NT ปฏ บต ต อ ผล ตภ ณฑ นา เข าไม ดอ ยไปกว าการปฏ บต ต อผล ตภ ณฑ ภายในประเทศ เป น หล กประก นว าส ทธ ประโยชน ประเทศภาค สมาช กจะได ร บจากการลดภาษ น าเข าส นค าด งกล าว เช น ประเทศ ก. ได ตกลงลดอ ตราภาษ ศ ลกากรลงร อยละ10 ให แก ส นค าน าเข าจากประเทศ ข. แต ประเทศ ก. เก บเฉพาะส นค าน าเข าจากประเทศ ข.. จากประเทศ ข. ได ร บจาก 2) การก าหนดและบ งค บใช มาตรการทางการค าต องม ความโปร งใส (Transparency) นใจให แก ผป ระกอบการค าระหว าง ประเทศ 3) (Tariff-Only Protection) โดยหล กการแล ว

14 6 WTO 4) WTO (Necessary Exceptions and Emergency Action) จ าก ดการ 5) (Fair Competition) ประเทศสมาช กเก บภาษ ตอบโต การท มตลาดและการอ ดหน นส นค าน าเข าได หากม การไต สวนตามกฎเกณฑ ของ WTO แล ว พบว า ประเทศผ ส งออกม การท มตลาด หร อให การอ ดหน นจร ง และก อให เก ดความเส ยหายต อ บ ดเบ อนกลไกตลาด 6) การค า (No Trade Blocs) ก ดก นการน าเข าส นค าจากประเทศ 7) ม กระบวนการย ต ขอ พ พาททางการค า (Trade Dispute Settlement Mechanism) ส กระบวนการย ต ขอ พ พาทของ WTO WTO ของคณะล กข น หากไม ปฏ บต ตามค าต ดส น ประเทศผ เ ส ยหายสามารถท าการโต ตอบทางการค าได 8) ให ส ทธ พ เศษแก ประเทศก าล งพ ฒนาในการปฏ บต ตามพ นธกรณ (Special and Differential Treatment: S&D) ผ อนผ นให ประเทศก าล งพ ฒนาจ าก ดการน าเข าได หากม แล ว ให ส ทธ พ เศษทางศ ลกากร (GSP) แก ประเทศก าล งพ ฒนาได แม จะข ดก บหล ก MFN ก ตาม 2.2 WTO ประกอบด วย ความตกลงพห ภาค วา ด วยการค าส นค า (Multilateral Agreement on Trade in Goods) (GATT พ.ศ. 2537) พ ธ สารรอบอ ร กว ยภายใต แกตต พ.ศ ผลการเจรจาเป ดตลาด ม ผล ให สมาช (Schedule of Concession)

15 7 WTO เป นเวลา 5 ป (พ.ศ ) ความตกลงว าด วยส นค าเกษตร เช น การก าหนดปร มาณหร อการห าม (Ratification) โดยประเทศ พ ฒนาแล วจะต องลดภาษ ลงร อยละ 36 ภายใน 6 ป ส วนประเทศก าล งพ ฒนาต องลดภาษ ลงร อยละ 24 ภายใน 10 ป และแต ละรายการส นค า จะต องลดลงอย างน อยร อยละ ภายใน 6 ป ส วนประเทศก าล งพ ฒนาจะต องลดลงร อยละ 13 ภายใน 10 ป ส วนการอ ดหน นการส งออกให ประเทศ 14 และลดการให เง นอ ดหน นส งออกร อยละ 24 ภายใน 10 ป เป นต น Multifibre Arrangement (MFA) ศ กยภาพในการผล ตไม อาจส งออกได ตามก าล งการผล ตแต หล งจากการเจรจารอบอ ร กว ย ประเทศผ น า เข าจะต องปร บต ว โดยยกเล กมาตรการจ าก ดการน าเข าให หมดไปภายใน 10 ป น บจากป 2538 และ ในช วง ความตกลงว าด วยการใช มาตรการส ขอนาม ย ก าหนดให ม การใช มาตรการด าน ประเทศ ความตกลงว าด วยอ ปสรรคทางด านเทคน คต อการค า ก าหนดให ม การใช กฎข อบ งค บ การหลอกลวง เป นต น ความตกลงว าด วยระเบ ยบว ธ การออกใบอน ญาตน าเข า ก าหนดว ธ การด าเน นการในการ เข า โดยก าหนดให การออกใบอน ญาตแบบ 10 ว นท าการ ส าหร บการออก ใบอน ญาตแบบไม อต โนม ต ต องด าเน นการโดยไม บ ดเบ อนการค าและการออกใบอน ญาตภายใน 30

16 ความตกลงว าด ว (Price actually paid or payable) ย ต ธรรม เป นร ปธรรมเด ยวก น ท าให ระบบการประเม นราคาของแต ละประเทศม ความโปร งใส ผ น า เข า สามารถคาดการ ความตกลงว าด วยการตรวจสอบก อนส งออก ละโปร งใส ความตกลงว าด วยการต อต านการท มตลาด ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การไต สวนการ ความตกลงว าด วยการอ ดหน นและการโต การอ ดหน น ก า ห น ด ปร ะ เ ภ ทข อ ง ก า ร อ ดหน นช ดเจนว าการอ ดหน นประเภทใดต องห าม ประเภทใดอ ดหน นได และประเภทใดเป นการ ความตกลงว าด วยมาตรการปกป อง เป ดโอกาสให ประเทศสมาช กสามารถใช มาตรการ อย างผ ดปกต จนท าให เก ดหร ออาจเก ดความเส ยหายอย า งร า ยแรงต ออ ตสาหกรรม ภายในประเทศ ท กประเทศต องยกเล กมาตรการ 2 ป ประเทศก าล ง พ ฒนาใน 5 ส นค า (Local Content Requirement) ภายในจะได ร บส ทธ พ เศษใดๆ ก ตาม เช น ส ทธ ในการยกเว นไม เส ยภาษ ตามนโยบายส งเสร มการ ลงท น เป นต น

17 (General Agreement on Trade in Services : GATS) (General Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) 1) 2) ความตกลงว าด วยการค าส นค า (แกตต ) MFN ความโปร งใส และการเป ดเสร การค าบร การ 19 ของความตกลงการค าบร การ ก าหนดให ประเทศสมาช กต องร วมเจรจาจ ดท าข อ 5 WTO ม ผลบ งค บหร อภายในว น 1 มกราคม พ.ศ.2543 ส าหร บเจรจาการค าพห ภาค กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ (พ.ศ.2549) ได กล าวถ งป ญหา WTO 2 ป พ.ศ คลนด านการเง น ทร พ ยากรบ ค คล และ ลงรอบอ ร กว ยด งกล าวไม ได ให ก าล งพ ฒนา จ งจ าเป นต องปร บปร งความตกลงต างๆ ให เก ดความสมด ล แต ในช วงแรกๆ ประเทศ นครเจน วาได กา หนดให สมาช กพ จารณ 3 4 ป พ.ศ.2544 กร งโดฮา ประเทศการ ตา โดยร ฐมนตร ประเทศสมาช ก WTO ได ประกาศเป ดการเจรจารอบใหม และ

18 10 1 ใน 8 กรอบเจรจาเป น 2 แนวทาง ค อ 1. ณาใน 2. WTO เช น Committee on Subsidies and Countervailing Measures, Committee on Customs Valuation เป นต น โดยต องให ความส าค ญต อการพ เป นล าด บแรก และให รายงานต อคณะกรรมการเจรจา.ศ ประเด น สามารถหาข อสร ปได เพ ยง 5 า ด วยส ขอนาม ยพ ชและส ตว และความตกลงว าด วยการอ ดหน นและมาตรการตอบโต สาเหต เก ดจาก การ 1 ส งหาคม พ.ศ ประเทศสมาช ก WTO ได ตกลงกรอบแผนงานการเจรจา มอบหมายให ผอ า นวยการใหญ WTO ด าเน นการในส วนของป ญ พฤษภาคม พ.ศ.2548 และให คณะมนตร ใหญ ทบทวนความค บหน าและพ จารณาด าเน นการภายใน เด อนกรกฎาคม พ.ศ แต การพ จารณาก ไม ม ความค บหน า(11 ม ถ นายน พ.ศ.2552) 2.3 พ นธกรณ ของประเทศไทยในการเป ดตลาดส นค าเกษตร ประเทศไทย ต องลดภาษ ส นค าเกษตรท กรายการรวม 740 รายการ (พ กด ฮาร โมไนซ 6-7 หล ก) 24 ภายใน 10 ยก อนลดอย ใ นระด บร อยละ 49 แต จะ ภาษ กบ ส นค า 23 จร ป ชา พร กไทย

19 11 รกแซงราคาจาก 21, ล านบาท ในป พ.ศ ให เหล อ 19, ล านบาท ในป พ.ศ ส าหร บการอ ดหน นการ ส งออก ประเทศไทยไม ได ให การอ ดหน นการส งออกส นค าเกษตรไทยจ งไม สามารถให อ ดหน นการ 1 แสดงปร มาณการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยตามพ นธกรณ กบ WTO ป พ.ศ ปร มาณการเป ดตลาด ตามข อผ กพ น (ต น) , , , , , , , , , , : กรมปศ ส ตว พ.ศ ป อ ตราภาษ (%) ในโควตา นอกโควตา ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (พ.ศ.2537) ต อเศรษฐก 5,850 4,941 ล านบาทต อป 909 ล านบาท

20 ลดการอ ดหน นผ ผ ล ตภายในลงในอ ตราร อยละ 13.3 จะม ผลให ราคา ราคานมลดลงประมาณร อยละ 8 ร อยละ 5 ศ นย วจ ย เศรษฐศาสตร ประย กต คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2534) UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) โดยน าเสนอผลกระทบจากการ 3 ร ปแบบ ด งกล าวค อ มาตรฐานการสน บสน นภายใน (Internal Support Measures) มาตรการค ม ครอง ณ จ ดน าเข า/ ส งออก (Border Protection Measures) และมาตรฐานการสน บสน นการส งออกเป น 3 ประเภท ค อ 1) ครอบคล มถ ง ข าว ข าวโพด กาแฟ ใบยาส บ จากการศ กษาพบว าม ลค าการอ ดหน นของร ฐในส นค า แตกต างก น 2) กษตรกร แต จะไม ม ผลต อ กระเท ยมและหอมห วใหญ มากน ก 3) ในระด บส งพอควร แต ม แนวโน มลดลงในป พ.ศ เกษตรกรผ ปล กอ อยลดลงอ กด วย

21 13 4 1) 60 ท าให ราคาภายในประเทศ และม การ 334, ,636 ต นต อป นมผง 67,028 ต นต อป หอมห วใหญ 3,193 ต นต อป 1.5 ล านต นต อป 2) กรณ ลดอ ตราการค ม ครองจนเท าก บอ ตราภาษ นา เข าร อยละ 25 ค อประมาณ 1.4 ล านต น 3) กรณ ลดอ ตราค ม ครองลงเหล อเท าก บภาษ นา เข าร อยละ 10 จะท าให ม การน าเข าส นค า 2 กรณ แรก และย งต องน าเข าชาประมาณ ล านต นต อป 4) สามารถส งออกได ในระด บใกล เค ย 1.3 ล านต น ลดลงประมาณ 3แสนล านต น หร อร อยละ เข าส งถ งระด บ 375,232 ต นต อป ศ นย บร การว ชาการเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรกฎาคม (พ.ศ.2540) 23 รายการตามพ นธกรณ ข อง 1) ภายใต กรอบของข อตกลงขององค การการค าโลก หร อ WTO ตามข อตกลงจากการเจรจา GATT ประกอบด วย 1.1) การเป ดตลาด (Market Access) ภาษ ศ ลกากรในช วง 6-10 ลกากร (Tariffication) และทยอยปร บลดอ ตรา - โควตา (Tariff-Quota) 1.2) การลดการอ ดหน นภายในประเทศ (Domestic Support) ประเทศสมาช กต อง ด าเน นการลด

22 14 (Direct Support) ในรายส นค าและการให โดยอ อม (Indirect Support) อ ดหน น 1.3) การลดการอ ดหน นการส งออก (Export Subsidy) ประเทศสมาช กต องลดการ อ ดหน นและการส งออกส าหร ม การอ ดหน นในช วง พ.ศ จะไม สามารถม การอ ดหน นการส งออกได อ ก 2) 997 รายการ และจะเป ดตลาดส นค าเกษตร 23 หอมห วใหญ เมล ดกาแฟ นมผงขาดม นเ 23 รายการด งกล าวข างต นจะม การค ม ครองในร ปแบบของภาษ โควตา (Tariff-Quota) 3) อ ตร ระด บส ง ถ งแม วา ส นค าเกษตรหลายชน ดของไทยม ความสามารถในแข งข น โดยประเทศไทยเป นผ ส งออกรายใหญ ของโลก เช น ข าว ล าไยแห ง เป นต น 4) จากการศ กษาในส วนของผลกระทบจากการด าเน นการตามข อตกลงหล งจากการเป ด ตลาดตามข อตกลงมาเป นระยะเวลา 2 ป (พ.ศ ) ามารถบร โภคส นค าใน 5 ประการ ค อ 4.1) ส นค าหลายชน ดเช น ข าว ล าไยแห ง พร กไทย เป นต น ประเทศไทยม ความสามารถ ในการแข งข นในตลาดโลกส งอย แ ล ว 4.2) 4.3) WTO มาก เช นเมล ด WTO 4.4)โครงสร างของตลาดส นค าหลายประเภทเช น นมและผล ตภ ณฑ นม ไม ม ราคาลดลง ส าหร บผ บ ร โภคภายในประเทศ ถ งแม วา จะน าเข าส นค าใน

23 15 4.5) การจ ดสรรโควตาน าเข าให กบ กล มเกษตรกรหร อสหกรณ ผน า เข า บางรายย งไม เช นหอมห วใหญ 2 ภายในประเทศ 5) ผลกระทบการเป ดตลาดตามกรอบข อตกลง WTO จะม ผลกระทบในป จจ บน ไม มากน ก แต เป นการแสดง ส าน กเจรจาการค าพห ภาค ส าน กว จย เศรษฐก จการค าระหว างประเทศ กรมเศรษฐก จการ พาณ ชย (พ.ศ.2543) WTO ต อส นค า เกษตรไทย การเป ดเสร เกษตรภายใต WTO จากการศ กษาพบว า ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการ 1) พ ฒนาแล วต องลดภาษ ลงร อยละ 36 ภายใน 6 ป แต ละรายการส นค าต องลดลงอย างน อยร อยละ 15 ประเทศก าล งพ ฒนาต องลดภาษ ลงร อยละ 24 ภายใน 10 ป แต ละรายการต องลดลงร อยละ 10 และ ก าหนด 2) 2.1) ก าหนดให ประเทศพ ฒนาแล วต องลดการอ ดหน นภายในลงในอ ตราร อยละ 20 ภายใน 6 ป หากการ 5 ของม ลค าการผล ต ไม ตอ งน าม ลค าการอ ดหน นมาค านวณในยอด การอ ดหน นรวม ส วนประเทศก าล งพ ฒนาก าหนดให ลดการอ ดหน นลงในอ ตราร อยละ 13 ภายใน ไม ตอ งน ามารวมในยอด การอ ดหน นรวม

24 16 2.2) ปร บโครงสร างการผล ตและการพ ฒนา 2.3) ยในราคาถ ก การให เกษตรกร 3) การอ ดหน นการส งออก สมาช กต องลดการอ ดหน นส งออกลง โดยประเทศพ ฒนาแล ว 21 และลดจ านวนเง นอ ดหน นลงร อย ละ 36 ภายใน 6 ป ส วนประเทศก า 14 และ ลดจ านวนเง นอ ดหน นร อยละ 24 ภายใน 10 ผ กพ นไว โดยใช ยอดการอ ดหน นในป ฐาน (พ.ศ ) ส งออกเป นรายส นค า ก การตลาด ต นท นการปร บปร งค ณภาพส นค า และการขนส งระหว างประเทศ และต นท นด านการ ขนส งภายใน 2.5 สร ปแนวค องค การการค าโลก อย างไรก ตามการเป ดตลาดส นค าเกษตร พบว าส นค าเกษตรบางต วได ร บผลเส ย ประเทศไทยม ประส ทธ ภาพการผล ตส กบ ต างประเทศไม ได และส วนใหญ จะผล ตโดยเกษตรกรรายย อย ล าวจ งค อนข างม ป ญหามากโดยเฉพาะ จ าเป นต อง 3 ฝ าย แล วน าข อม ลด งกล าว มาร วม ห น ส วนท าธ รก จร วมก น อ นจะเป นประโยชน โลก ตาม

25 3.3 ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การรวบรวมข อม ลจากเอกสารรายงานข อม ลเศรษฐก จประจ าป ของกรมปศ ส ตว และ Website ต างๆ ) ประธานสหกรณ และประธานศ นย พ จารณาจ ดสรรโควตาอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย 2) ผ แทนบร ษ ทผ นมเข านมผงขาดม นเนย 3) องค กรการค าของประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ไทย การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลจะเป นการว เคราะห เช งพรรณนา (Descriptive Method) ในการหา 3

26 19 1 ระเบ ยบว ธ การศ กษา ข อเสนอแนะแนวทางการ ด าเน นงานในการจ ดสรร โควตาและอ ตราภาษ ว เคราะห จ ดอ อนไหวในการ เป ดตลาดน าเข านมผงขาด ม นเนย ศ กษาผลประช ม คณะอน กรรมการ และ การส มภาษณ เช งล กก บผ แทน 3 กล ม ค อกล มเกษตรกร ผ ประกอบการ และผ ส งออก

27 21 2 ล าด บ ปร มาณโควตา อ ตราภาษ ในและนอกโควตาส าหร บส นค าเกษตรตามข อผ กพ น ภายใต องค การการค าโลกในป 2547 รายการส นค า / นมปร งแต ง นมผงขาดม นเนย หอมห วใหญ กระเท ยม มะพร าว เมล ดกาแฟ ชา พร กไทย ข าว เมล ดพ นธ หอมห วใหญ ปร มาณและอ ตราภาษ ในโควตา ปร มาณ (ต น) อ ตราภาษ (%) 2, , , , , , , , , อ ตราภาษ นอก โควตา (%) 41/ ปาล ม ,760 กาแฟส าเร จร ป ,559 ใบยาส บ 6,435 เส นไหมด บ 483 ล าไยแห ง 8 : ส าน กการค าพห ภาค กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ

28 อ โดยมต คณะร ฐมนตร ม ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธานกรรมการ และ.ศ ต อมาได ม การพ ฒนาคณะกรรมการ ให.ศ โดยอาศ ยอ านาจนายกร ฐมนตร ได 4 ม ถ นายน พ.ศ ม ร ฐมนตร วา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธานกรรมการ และอธ บด กรมปศ ส ตว เป นกรรมการและเลขาน การ ต อมาในป พ.ศ มกราคม พ.ศ ม คณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ประกอบด วย ปล ดกระทรวง เกษตรและสหกรณ เป นประธาน อธ บด กรมปศ ส ตว อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ อธ บด กรมการค าภายใน อาหาร และ ส งคมแห งชาต ผ อ า นวยการส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ อ า นวยการส าน กงานมาตรฐานส นค า เกษตรและอาหารแห งชาต เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตร ผ ท รงค ณว ฒ คนเป นกรรมการ ผ อ า นวยการองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย เป นกรรมการและเลขาน การ และให ม ผช วยเลขาน การคณะกรรมการจ านวนสองคน โดยมาจาก ผ แ ทนองค กรเ ผ แ ทน ผ แ ทนผ ป ระกอบการผล ตภ ณฑ นมและผ แ ทนผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนมจ านวนห าคน ตาม มนตร กา หนด โดยประกาศในราชก จจาน แล วเสร จ ของคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม โดย พ.ร.บ. 1)

29 23 2) ภายในประเทศและต างประเทศ 3) 4) 5) 6) ราชการ ร ฐว สาหก จ ภาคเอกชนหร อบ คคลใดมาให ขอ เท จจร ง ค าอธ บาย ความเห น 7) ประสานงานก บหน วยงานของร ฐ องค กรเกษตรกรโคนม ผ ป ระกอบการผล ตภ ณฑ นม และผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนมในการก าหนดมาตรฐานป จจ ยการผล ตและ 8) 9) ปฏ ก าหนด อธ บด กรมปศ ส ตว ผ แ ทนกรมส งเสร มสหกรณ ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ผ แ ทนกรมการค าต างประเทศ ผ แ ทนกรมเจรจาการค าระหว างประเทศ ผ แ ทนกรมการค าภายใน ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จการคล ง ผ แ ทนกรมศ ลกากร ประธานอน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ

30 ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ แ ทนองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย ผ แ ทนช มน มสหกรณ โคนมแห งประเทศไทย อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ อาหารนมไทย อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมผ ป ระกอบการแปรร ปอาหารนม อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมผ ผ ล ตนมพาสเจอร ไรส อน กรรมการ ผ แ ทนผ ป ระกอบการแปรร ปเนยแข ง อน กรรมการ ผ อ า นวยการส าน กพ ฒนาการปศ ส ตว และถ ายทอดเทคโนโลย อน กรรมการ กรมปศ ส ตว และเลขาน การ 20. ผ แ ทนกล มว จย และพ ฒนาระบบฟาร มปศ ส ตว (โคนม) อน กรรมการ กรมปศ ส ตว และผ ช วยเลขาน การ 21. ผ แ ทนกล มว จย เศรษฐก จการปศ ส ตว กรมปศ ส ตว อน กรรมการ และผ ช วยเลขาน การ ให 1. ผ ป ระกอบการตามข อผ กพ น WTO และ FTA การพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตราภาษ ในโควตา ผ กพ นไว กบ WTO และการก าหนดอ ตราภาษ นา เข าในโควตา การเป ดตลาดจะเก บภาษ ในโควตาเพ ยงร อยละ 5 เท าก บอ ตราภาษ ใช เป นสมาช ก WTO ผล ตภ ณฑ นม ( 20 แต ก อน 3)

31 25 3 ปร มาณการเป ดตลาดโควตาและอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย ป ข อผ กพ น (ต น) WTO TAFTA 45, , , , , , , , , , , ,200 55, ,200 55, ,200 55, ,200 อ ตราภาษ (%) ในโควตา (เก บจร ง) นอกโควตา 20 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) เป ดตลาด 55,000 88,000 88,000 88,000 68,500 55,600 65,000 73,000 68, ,252 67,200 64, ,431 : กรมปศ ส ตว 2552 ย งม การน ามาใช เป นว ตถ ด บในการผล ตเป นนมค นร ป.ศ เป นต นไป การจ ดสรรจะไม จด สรรใ การบร หารจ ดการโควตาและอ ตราภาษ ในโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยด งกล าว พบว าไม 4.4 ทศ ผล ตและจ าหน ายท กว น ประกอบด วยในช วงแรกองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย

32 26 (อ.ส.ค.) อให ก าหนดราคา รโคนมและผล ตภ ณฑ นม การ.ศ ปร บราคาจาก บาท/กก ม การปร บ จาก บาท/กก. เป น บาท/กก บาท/กก. ณ บาท/กก. เป น บาท/กก. ถดถอย (รายละเอ ยดตามตาราง 4) และ.ศ พบว าป พ.ศ , ต น/ว น เป นว นละ 2, ต น (รายละเอ ยดตามตาราง 4) ตาราง 4 ป ศ ผ ประกอบการในแต ละป ตามข อตกลง (ต น/ว น) 2, , , , : กรมปศ ส ตว พ.ศ (ต น/ว น) 2,082 2,057 2,349 - โรงงาน (บาท/กก.)

33 27 เกษตรกร ท าให การพ จารณา WTO แต ช วงเวลาการเป ดตลาด 1 มกราคม และ 31 (รายละเอ ยดตามตาราง 5) ตาราง 5 แสดงช วงเวลา ป ประกาศเป ดตลาดแต ละป 26 เมษายน ม นาคม มกราคม ธ นวาคม มกราคม จ านวนงวด/ป : กรมปศ ส ตว พ.ศ ความอ อนไหวในการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนย โควตาและอ ตราภาษ การน าเข านมผงขาดม นเนยในการเป ดตลาด ป พ.ศ โดยหล กการ บการขอ 1) ข อม ลการใช นมผงขาดม นเนยย อนหล ง 3 ป 2) ข อม ลความต องการใช นมผงขาดม นเนย 3) 4).ศ การจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยจะจ ดให ผป ระกอบการ ร อยละ 80 ร อยละ 20 ตาม 29 พฤศจ กายน พ.ศ. 2548

34 28 ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอ งน าโควตาน าเข านมผง ด บ กระทรวง พาณ ชย ก ได เสนอข อ ใช มาตรการ Local content WTO ก) ข อตกลงของ WTO 1) ใ (ระยะเวลาประมาณ 1 ป ) 2) ให 3) ม ส วนร ว 4) 5) เก นร อยละ 20 เป ดตลาด WTO ก าหนดค อไม 5 6) เช นในช วงระหว างป พ.ศ ม การเร ยกร องให ปร บ บาท/กก บาท/กก. น ป ญหาว กฤตพล งงาน ท าให เป นภาระต อผ บ ร โภค ว าเป นส นค า และไปกระทบต อการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ข) ย เอชท ก บ

35 29 6) 17 ราย (รายละเอ ยด นมด บอ กประมาณ 60 ราย 6 ล าด บ (ต น/ว น) นมโรงเร ยน นมพาณ ชย รวม 1 บมจ.ฟร สแวนด ฟ ดส โฟรโมสต (ประเทศไทย) บร ษท โฟร โมสอาหารนม (กร งเทพฯ) จ าก ด บร ษท ซ พ เมจ จ าก ด บร ษท อ ตสาหกรรมนมไทย จ าก ด บร ษท เนสท เล (ไทย) จ าก ด (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษท ด ชม ลค จ าก ด/ บร ษท ท โครงการส วนพระองค สวนจ ตรลดา บร ษท เช ยงใหม เฟรชม ลค จ าก ด องค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย บร ษท มาล สามพราน จ าก ด (มหาชน) สหกรณ โคนมหนองโพราชบ ร จ าก ด รวมผ ประกอบการรายใหญ , , (79.7%) 18 ผ ป ระกอบการรายเล ก (นมพาสเจอร ไรส ) (20.3%) 1, , , : กรมปศ ส ตว 2552

36 ของ หล ก 20.3 เป นผ ป ระกอบการรายเล ก นมพาสเจอร ไรส จา หน ายในโครงการของร ฐ ค อโครงการอาหารเสร ม (นม) ดเทอมไม สามารถน านม พาสเจอร ไรส ไปจ าหน ายได เพราะเด กไม มาโรงเร ยน และในช วงป ดเทอมก จะต องใช นมย เอชท ให เด ก จ งม การผ องถ ายไปให ระหว า งผ ป ระกอบการรายเล กและรายใหญ อย างใกล ช ด ในล กษณะห นส วน หร อในล กษณะ ผ ป ระกอบการรายเล กจ างผ ป ระกอบการรายใหญ ผล ตนมย เอชท รายใหญ ตอ งส ารองนมย เอชท ให ผป ระกอบการรายเล กน าไปจ ดส งให โรงเร ยนในโครงการอาหาร เสร ม(นม) ผลประโยชน ทางธ รก จไม ลงต ว ว นหย ดช วงเทศกาล นเทศกาลป ใหม หร อเทศกาลสงกรานต และส วนใหญ ก จะมองไป การ เองก ไม ได ถ กจ าก ดโควตา สามารถน าเข ามาเท า WTO ตกลงให ใช มาตรการโควตา และอ ตราภาษ ในโควตา แต ก ให ระยะเวลาปร บต ว 10.ศ และในรอบเจรจาต อไป ย งไม ได ขอ ย ต ก กา หนดให ยง คงใช มาตรการโควตาและอ ตราภาษ ตามป ส ดท ายค อ พ.ศ ไป ก อนได จากกรณ ความแตกต างของกล มผ ป ระกอบการ ป ญหาอ ปสงค และอ ปทานของโครงการ อาหารเสร ม (นม) โรงเร ยน ท าให เก ดความได เปร ยบเส ยเปร ยบก นในกล มผ ป ระกอบการเอง เพราะ น าเข านมผงขาดม นเนยก ได ร บประโยชน ดว ย

37 31 ออสเตรเล ยและน วซ แลนด ข ประท วงร ฐบาลไทย เพราะถ อเป นการข ดต อข อตกลง WTO จ งท าให ในการผล ตผล ตภ ณฑ นม เช นกล มผ ผ ล ต หร อ ข านมผงขาดม น เนยมาใช หากราคานมผงขาดม นเนย.ศ ประเทศผ ส งออกรายใหญ ค อ ประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ประสบป ญหาความแห งแล ง 150 ก นอย างไม เคยเป น หมายถ งไม ได ม ถดถอย 2552 ส งผลให ร ฐบาลต องจ ายเง นงบประมาณในการแก ป ญหา 1) อน มต เง น 60 ว น 2) อน มต เง น 346 ล านบา 1.50 บาท/กก. ให เกษตรกรเป นเวลา 3 เด อน (29 มกราคม 28 เมษายน) ค อ บาท/กก บาท/กก. โดยให ผป ระกอบการน าไปกระต น การบร โภค 3) 5-6 ในป งบประมาณ 2552 วงเง น 2, ล านบาท 4) ขยายเวลาโครงการอาหารเสร ม (นม) โรงเร ยน จาก 230 ว น เป น 260 ว น โดยให เด ก (ส ปดาห ละ 5 ว น) อน บาลถ ง 4 6 ป งบประมาณ 2553

38 32 ไปท เด ยว เ ม ตน ท นในการเจรจา น อ ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย หร อ นการผล ต ค) ด าเน นการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยของประเทศไทย โดยสร ปได จากข าว ออสเตรเล ย WTO FTA หล งกระทรวงเกษตรฯ แลกก บการให สมาคมอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ อาหารนมไทยจ ดสรรโควตาน าเข านมผง หล งจากนายเนว น ช ดชอบ ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ พ ฒนาการ จ ดสรรโควตา 6 ส วนแลกก บโควตา น าเข านมผง 1 ส วน หร อการช าระเง นในอ ตราร อยละ 25 จะต องนอกโควตาเส ย ภาษ นา เข า ร อยละ คณะกรรมการนโยบาย และพ ฒนาการปศ ส ตว แห งชาต ใช แนวทางการแก ป ญหาโดยยกส ทธ ในการจ ดสรรโควตานมผงขาด ม นเนยตามพ นธกรณ ภายใต องค การการค าโลก (WTO) จ านวน 50,000 ต น และภายใต ความตกลงเขต การค าเสร ไทย ออสเตรเล ย จ านวน 2,200 57,200 ต น ให สมาคมอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ อาหารนมไทย บาท ประชาชาต ธ รก จ 2 ภายในประเทศ หร อหากต องน าเข านอกโควตาต องเส ยภาษ อต ราร อยละ 5 ออสเตรเล ย (Thailand Australia Free

39 33 Trade Agreement หร อ TAFTA) น วซ แลนด ดว ย นายว ลเล ยม ป เตอร ส น เอกอ คราชท ตออสเตรเล ย ประจ าประเทศไทยได เข าพบ 25 ของการน าเขานมผงต องชะลอออกไ ประเทศต างๆ การค าเสร ไทย ออสเตรเล ย และไทย ฟ องร องไทยใน WTO FTA ไทย กระทรวงพาณ ชย จ 21 ก มภาพ นธ เสนอแนะ ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร งด าเน นการจ ดสรรโควตานมผงขาดม นเนยโดยไม ขด ก บกฎของ WTO และออสเตรเล ย จ านวน 57,200 ต น งข าวกล าว ข าวจาก ประชาชาต ธ รก จ หน า ม นาคม ฉบ บ 3669 (2869) นอกจาก เป ดตลาดส นค าทางประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด จะต องม การสอบถามความค บหน าในการ จ ดส ประเทศไทย จะเห นว าทา ผ ผ ล ตนมรายใหญ ของประเทศ ค อบร ษท Fonterra บร ษท สาขาในประเทศไทยถ ง 2 บร ษท ค อ บร ษท Fonterra ประเทศไทย จ าก ด และบร ษท New Zealand Milk ด งกล าว เป นจ ดอ อน ส งออกจะได นา ข อ

40 34 2 ของตน ในช วงพ กท อง (Dry Period) ก อนคลอดล กประมาณ 2 3 เช นเด ยวก น 4.6 การส มภาษณ อ ตสาหกรรมนม และองค กร และหร อบร ษท ของประ ก) 28 ราย พบว าม ความอ อนไหวหร อข อ 1) ใช นมผงขาดม นเนยเป นว แพงด วย 2) า ข) กล มผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนม จากการส มภาษณ รวม 19 ราย พบว าม ความอ อนไหว 1) 2) WTO 1 มกราคม ถ ง 31 ธ นวาคม ของท กป ไม ควรเป ดตลาดตามงวดตามภาคเร ยน หร อแบ งเป นหลายงวด หร อจนกว าจะท า ค) กล มประเทศผ ส งออก จากการส มภาษณ 2 ราย 1) ประเทศ 2) 3) น

41 35 4) ไม เห นด วยในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยเป นงวดตามภาคเร ยนการศ กษา ควรเป ดตลาดตามก าหนดเวลาปกต 5) 6) ได

42 37 ผลประกอบการของแต ละผ ประกอบการไปด วย กล มประเทศผ ส งออก ค อประเทศออสเ 2 ส งนมและผล ตภ ณฑ นมอย ในอ นด บ 3 และอ นด บ 1 2 ประเทศจะค อนข างให ความส าค ญก บการค าเสร ตามข อตกลงก บ WTO ยงโคนม เล อกปฏ บ ต หร อปกป องเกษตรกรในประเทศเก นกว าข อตกลงของ WTO 2 ประเทศจะได วางแผนการผล ตนมผงขาดม นเนยให สอดคล อง 5.2 ข อเสนอแนะ การบร ห ได ท าให ภาคร ฐ ะนอกโควตาตามข อผ กพ นก บ WTO ต มาย อมท าไม ได และจะส งผล Contract Farming จ าหน ายในตลาดพาณ ชย และผ ประกอบการผล ตนมโรงเร ยน โดยแบ งเป นกล มๆไปตามผ ประกอบการ รายใหญ เป นหล ก ปร บม มมองจากผ ร ายมาเป นห นส วน ภาค พ ฒนาในเช งประส ทธ ภาพ จ งควรใช การก าก บด แลต นท นการผล ต ตลาด การท าข อตกลง พาณ ชย และผ ประกอบการนมโรงเร ยนต องม แผนก าก บด แล 3 กล ม ค อเกษตรกร ผ ประกอบการนม

43 38 จะผ และในช วงเทศกาล หร อ เกษตรกรโดยองค กรเกษตรกร เช นสหกรณ หร อกล มเกษตรกรจะต องบ ก นเองได โรงงานผ ด บส งๆแล วก อให เก ดการแย งสมาช กเกษตรกร จ ง ตลาด เช นนมโรงเร ยนไม สามารถผล ต เพราะในช วงป ดเทอมจะไม สามารถจ ดส งนมพาสเจอร ไรส นมย เอช ยนได ว ธ การง ายๆก ค อจ ด โรงงานผล ตนมผงจะ (Cooling Tank) อาจไม เพ ยงพอ ก ด และความสามารถในการรองร บ การม ประเทศจะม ร ฐบาลจะอน ม ต เง นงบประมาณแก ไข ไทยม ความเหมาะสมในเช งย ทธศาสตร เป น อย างด (อ.ส.ค.).ส.ค. ก เป นกรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการ โคนมและผล ตภ ณฑ นมภายใต พ.ร.บ. โคนมและผล ตภ ณฑ นม 20 ม ถ นายน 2549 เห นชอบในหล กการให กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย อ.ส.ค..ศ โรงงานผล ตนมผงไม ได ด าเน นการต อ การด าเน นการด งกล าวจะท าให สามารถเจรจาการเป ดตลาดได สอดคล องก บความต องการของ กล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม และ ข ดข อตกลง ก บ WTO

44 ก นอย างเหน ยวแน น และกลายเป เกษตรกร สามารถแข งข นได ก บต างประเทศกรณ เป ดเสร พ.ศ ร.บ. สามารถผล กด นให สหกรณ หร อกล มเกษตรกรสามารถบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพ เช นการ ร ษ ท Fonterra

45 2 แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ย 2.1 (WTO) (Free Trade Policy) (Theory of Comparative Advantage) าย ก อให เก ดการแบ งงาน (Division of Labour) ตลอดจนการประหย ดต อขนาด (Economy of scale) ม ต นท น ก นทางการค าต างๆ ส งผลให เก ดการบ ดเบ อนราคาของส นค า หร อแกตต (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT).ศ ล มถ งการค าบร การ และด านทร พย ส นทาง ป ญญา โดยแม แกตต จะก าหนดให ประเทศภาค ยกเล กการใช มาตรการก ดก นทางการค า และม การ เจรจาลดภาษ ศ ลกากร และข อก ดก นต างๆ รวมถ งเป นเวท ระง บข อพ พาท แต การด าเน นงานในทาง ะเทศภาค ไม ได ร วมลงนามในข อตกลง ท าให กระบวนการระง บข อพ พาททางการค าใดๆต องใช มต เอกฉ นท (Consensue) ยอมร บข อต ดส นก จะท าให ป ญหาข อพ พาททางการค าไม ไ ประสบผลในการเจรจาการค ารอบอ ร กว ย (Uruguay Round) การค าโลก (World Trade Organization: WTO) 1 มกราคม พ.ศ ธ นวาคมพ.ศ ป จจ บ นม สมาช กรวม

46 3 ระเบ ยบว ธ การศ กษา การ นการศ กษาเช งค ณภาพโดยใช ข อม ลท ต ยภ ม จากเอกสาร รายงานการประช ม 3.1 การแบ งกล มต วอย าง ผลกระทบจากการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยใน 3 1) 19,866 คร วเร อน แบ งการ 158 ศ นย เป นศ นย รวมนมในส งก ดของสหกรณ โค นม 100 ศ นย และเป นศ นย เอกชน 58 ศ นย 2) กล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม ก) กล มผ ผล ตนมข น จ านวน 4 บร ษ ท ข) จ านวน 67 บร ษ ท ค) จ านวน 9 บร ษ ท 3) กล มประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นม รายใหญ 2 ส งออกนมผงขาดม นเนยจ าหน ายในประเทศไทยในป พ.ศ ประมาณร อยละ 20 และประเทศ น วซ แลนด ประมาณร อยละ 40 2 ไทย 3.2 แหล งข อม ประจ าป จากกรมปศ ส ตว รายงานการประช มคณะอน กรรมการพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตรา ภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย และคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นมในช วงป พ.ศ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ส วนเศรษฐก จและการค า ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข รายงานว จ ยเล มท 3 โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป ท หน ง (2544-45) รายงานฉบ บสมบ รณ เล มท 3 รายงานว จ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information