รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study)"

Transcription

1 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค า เกษตรตามข อตกลงขององค การการค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย (Skim Milk Powder) จ ดท าโดย นายส นช ย เร องไพบ ลย รห ส สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจ าป 2552

2 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค าเกษตรตามข อตกลงของ องค การการค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย (Skim Milk Powder) จ ดท าโดย นายส นช ย เร องไพบ ลย รห ส สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจ าป 2552 ความค ดเห นเฉพาะบ คคลของผ ศ กษา

3 ง บทสร ปส าหร บน กบร หาร การศ กษาความอ อนไหวของการเป ดตลาดส นค าเกษตรตามข อตกลงขององค การ การค าโลก (WTO) กรณ ศ กษาการเป ดตลาด ประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นมรายใหญ (ประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ) ในการเป ด น ของตนเองโดยการศ กษาจะศ กษาจากข อม ลรายงานผลงานประจ าป ของหน วยงานต างๆ รายงานการ กล ม ย นยอมให เป ดตลาดน าเข า ก อน กล มประเทศผ ส งออก ค อ WTO ก าหนด และให เป ดตลาด 2 จะได ใช ข อม ลในการวางแผนการผล ตให สอดคล อง จากการศ กษาความอ อนไหวด งกล าว พบว าม ความผ กโยงก นค อนข างซ บซ อนจาก ม ธ รก จ จากโครงสร าง ตลาดนมโรงเร ยน 30 โรงเร ยนหย ดเทศกาล 2552 ได อน ม ต เง นช วยเหล อเก อบ 3,000

4 จ อ ตสาหกรรมนม โรงเร ยน ต องท า Contract Farming ร วมก นในล กษณะห นส วนเป นรายกล มๆไป โดยให ม การจ ดท า ภาคร ฐควรด และ ให ม การพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพ ข อตกลงก บ WTO งๆ จะต องให คณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ภายใต พระราชบ ญญ ต โคนมและผล ตภ ณฑ นม พ.ศ ด าเน นการ ใน เข มแข ง และม ประส ทธ ภาพ โดยองค กรเกษตรกรจะต องม การจ คล องต ว เช นเด ยวก บบร ษ ท Fonterra

5 ฉ ก ตต กรรมประกาศ ก บอ ตสาหกรรมนมในประเทศไทย โดยม งเป ากรณ การปฏ บ ต ตามพ นธกรณ การ เป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยตามข อผ กพ นก บองค การการค าโลก (WTO) ไทยเข าเป น สมาช ก และใช งบประมาณไปเป นจ านวนมากท กป ร ส กว าประเทศไทยใช มาตรการปกป องเก นไป ไม เป นไปตามหล กเกณฑ ของ WTO ส งออก นโยบายหร อย ทธศาสตร ในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ย การจ ดท ารายงานจะไม สามารถเสร จสมบ รณ ได ด เส ยสละในการให ค าแนะน า การค นคว า สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการได อน เค กษา ค อ กรรมการ ดร. ร วมอ ก 2 ท าน ค อ ศ.ดร.ส รช ย ศ ร ไกร และ รศ.ดร. การศ กษา 1 ส งส ดในท กว ชา ให บ คลากรจากหน วยงาน นอกกระทรวงการต างประเทศได ม โอกาสเข าร วมอบรมด วย ท าให ผ เข ยนได ร บโอกาส ได ร บ

6 ช บทสร ปส าหร บน กบร หาร ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญแผนภาพ สารบ ญตาราง สารบ ญ 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การศ กษา ขอบเขตการศ กษา แนวค ด ทฤษฎ (WTO) WTO พ นธกรณ ของประเทศไทยในการเป ดตลาดส นค าเกษตร สร ปแนวค ด ทฤษฎ และผล 16 3 ระเบ ยบว ธ การศ กษา การแบ งกล มต วอย าง ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 18 4 ผลการศ กษา ว ธ การจ ดสรรโควตา และอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย การพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตราภาษ ในโควตา ความอ อนไหวในการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนย ง ฉ ช ฌ ญ

7 5 สร ป และข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 37 บรรณาน กรม 40 ภาคผนวก 42 ก. พระราชบ ญญ ต โคนมและผล ตภ ณฑ นม พ.ศ ประว ต ผ เข ยน 49 ซ

8 ญ สารบ ญตาราง 1 ตารางแสดงปร มาณการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ตามพ นธกรณ ก บ WTO ป พ.ศ ปร มาณโควตา อ ตราภาษ ในและนอกโควตาส าหร บส นค าเกษตร ตามข อผ กพ นภายใต องค การการค าโลกในป ปร มาณการเป ดตลาดโควตาและอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย

9 ฌ สารบ ญแผนภาพ แผนภา 1 ระเบ ยบว ธ การศ กษา 19

10 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ความเป นมา นมผงส าหร บทารก นมข นหวาน ม นเนยม ไม เพ ยงพอ เพราะ โดยป พ.ศ ประเทศไทยส งออกผล ตภ ณฑ นมไปจ าหน ายต างประเทศ ค ดเป นม ลค า 7,456 ล านบาท ผ ส งออกรายใหญ ของโลก น าเข านมผงขาดม นเนย ประกาศเป ด ตลาดน าเข า ออสเตรเล ย และน วซ แลนด มาต ดตามขอทราบเหต ผลอย าง จะท า จ ดอ อนไหวของแต ละกล ม ได น ามาร วมก นหาร อ หร อเจรจาร วมก น อ ต อด านความส มพ นธ และด านเศรษฐก จร วมก น ยเข าเป นสมาช กองค การการค าโลก (WTO) ในป พ.ศ ท าให ต อง WTO ในการเป ดตลาดน าเข า โดยนมผงขาดม นเนยเด มการน าเข าผ น าเข า 20:1 ต มม นเนย เนยเหลว หร อเนยแข งไม สามารถก าหนดโควตาได เพราะก อนเข าเป นสมาช ก WTO ประเทศไทยไม ได ม มาตรการปกป อง

11 2 การน าเข าเช นเด ยวก บนมผงขาดม นเนย ในการเป ดตลาดการน าเข านมผงขาดม นเนย ในแต ละป กระทรวงพาณ ชย โดยม เป นผ พ จารณาในการจ ดสรรโควตา WTO และอ ตราภาษ ในโควตา และนอกโควตา ตามข อตกลงของ จากคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ให เป นเจ าภาพ ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาการปศ ส ตว และถ ายทอดเทคโนโลย เป นอน กรรมการและเลขาน การโดย องค ประกอบ จะ ผ แทนส วนราชการ โดยให ท กฝ ายได ร บฟ งเหต ผลความจ าเป นของ การด าเน นงานสามารถพ จารณาผล กด นให การเป ดตลาดได ตามข อตกลง แต พบว าย งม สภาพป ญหา เป น ไว วาง ทางธ รก จ ความส าค ญของป ญหา จากการส ารวจข อม ลโคนมปลายป พ.ศ ,863 คร วเร อน ม ปร มาณแม โคนม รวม 276, , ,870 ต น / ายในประเทศ วตาการน าเข าได ในป WTO และก าหนดอ ตราภาษ ในโควตา และนอกโคว ก าหนดไว โดยในป พ.ศ ประเทศไทยน าเข านมผงขาดม นเนย รวม 60,666 ต น อ ตราภาษ ร อยละ 5 WTO ต องเป ดตลาดไม น อยกว า 55,000 ต น อ ตราภาษ ในโควตา ไม เก น 20 % นมผงขาดม นเนยจะ น าไปใช ในอ ตสาหกรรมนม ใน 3 ประเภท น รสนม เช น โอว ลต น เป นต น นมา ฝ ายเกษตรกรจะเร ยกร องต อ ผ บร โภคอาจลดการบร โภคลง เพราะผล ตภ ณฑ นม จ งท าให การต อรอง ในแต ละป

12 การประช มระหว างฝ ายเกษตรกร ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม และส วนราชการส วนใหญ ผ เข าประช มจะมองประโยชน ของฝ ายตนเป นหล ก ท าให ม กม การกล าวหาก น โดยไม น าข อก งวล ก จะเป นประโยชน ของ กรมปศ ส ตว พ นเป ดตลาดส าหร บเจรจาต อรองก บประเทศค ค า เช นประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ได ว ตถ ประสงค การศ กษา ประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นม 1.3 ขอบเขตการศ กษา (ก) ในกล มเกษตรกรผ (ข) ความอ อนไหวใน 3 กล ม ค อ อ ตสาหกรรมนม และ 3 ประเภท ค อกล มผ ผล ตนมข น (ค) ในกล มผ แทนการค าของประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด อ ตสาหกรรมนม และประเทศผ ส งออกในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ส าหร บให ส วน ได ข อเสนอแนะแนวทางและย ทธศาสตร การสร างความเข าใจ เจ าภาพในการเจรจาเป ดตลาดก บ

13 5 152 ประเทศ ( 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) WTO จ งน บเป นเวท เจรจาการค าระหว างประเทศ และประเทศด อยพ ฒนา การ WTO ม วต ถ ประสงค 3 ประการ ค อ (ก) อลดอ ปสรรค และข อก ดก นทางการค า และม กฎระเบ ยบ (ข) สร างความเข มแข งให แก กระบวนการย ต ขอ พ พาททางการค าระหว างประเทศ (ค) เป นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค าของประเทศสมาช ก ส าหร บหล กการส าค ญของ WTO ประกอบด วย 1) หล กการว าด วยการไม เล อกปฏ บต (Principle of Non-Discrimination) (Most Favored Nation Treatment: MFN) (National Treatment: NT) (ก) MFN ประโยชน อย างด (ข) NT ปฏ บต ต อ ผล ตภ ณฑ นา เข าไม ดอ ยไปกว าการปฏ บต ต อผล ตภ ณฑ ภายในประเทศ เป น หล กประก นว าส ทธ ประโยชน ประเทศภาค สมาช กจะได ร บจากการลดภาษ น าเข าส นค าด งกล าว เช น ประเทศ ก. ได ตกลงลดอ ตราภาษ ศ ลกากรลงร อยละ10 ให แก ส นค าน าเข าจากประเทศ ข. แต ประเทศ ก. เก บเฉพาะส นค าน าเข าจากประเทศ ข.. จากประเทศ ข. ได ร บจาก 2) การก าหนดและบ งค บใช มาตรการทางการค าต องม ความโปร งใส (Transparency) นใจให แก ผป ระกอบการค าระหว าง ประเทศ 3) (Tariff-Only Protection) โดยหล กการแล ว

14 6 WTO 4) WTO (Necessary Exceptions and Emergency Action) จ าก ดการ 5) (Fair Competition) ประเทศสมาช กเก บภาษ ตอบโต การท มตลาดและการอ ดหน นส นค าน าเข าได หากม การไต สวนตามกฎเกณฑ ของ WTO แล ว พบว า ประเทศผ ส งออกม การท มตลาด หร อให การอ ดหน นจร ง และก อให เก ดความเส ยหายต อ บ ดเบ อนกลไกตลาด 6) การค า (No Trade Blocs) ก ดก นการน าเข าส นค าจากประเทศ 7) ม กระบวนการย ต ขอ พ พาททางการค า (Trade Dispute Settlement Mechanism) ส กระบวนการย ต ขอ พ พาทของ WTO WTO ของคณะล กข น หากไม ปฏ บต ตามค าต ดส น ประเทศผ เ ส ยหายสามารถท าการโต ตอบทางการค าได 8) ให ส ทธ พ เศษแก ประเทศก าล งพ ฒนาในการปฏ บต ตามพ นธกรณ (Special and Differential Treatment: S&D) ผ อนผ นให ประเทศก าล งพ ฒนาจ าก ดการน าเข าได หากม แล ว ให ส ทธ พ เศษทางศ ลกากร (GSP) แก ประเทศก าล งพ ฒนาได แม จะข ดก บหล ก MFN ก ตาม 2.2 WTO ประกอบด วย ความตกลงพห ภาค วา ด วยการค าส นค า (Multilateral Agreement on Trade in Goods) (GATT พ.ศ. 2537) พ ธ สารรอบอ ร กว ยภายใต แกตต พ.ศ ผลการเจรจาเป ดตลาด ม ผล ให สมาช (Schedule of Concession)

15 7 WTO เป นเวลา 5 ป (พ.ศ ) ความตกลงว าด วยส นค าเกษตร เช น การก าหนดปร มาณหร อการห าม (Ratification) โดยประเทศ พ ฒนาแล วจะต องลดภาษ ลงร อยละ 36 ภายใน 6 ป ส วนประเทศก าล งพ ฒนาต องลดภาษ ลงร อยละ 24 ภายใน 10 ป และแต ละรายการส นค า จะต องลดลงอย างน อยร อยละ ภายใน 6 ป ส วนประเทศก าล งพ ฒนาจะต องลดลงร อยละ 13 ภายใน 10 ป ส วนการอ ดหน นการส งออกให ประเทศ 14 และลดการให เง นอ ดหน นส งออกร อยละ 24 ภายใน 10 ป เป นต น Multifibre Arrangement (MFA) ศ กยภาพในการผล ตไม อาจส งออกได ตามก าล งการผล ตแต หล งจากการเจรจารอบอ ร กว ย ประเทศผ น า เข าจะต องปร บต ว โดยยกเล กมาตรการจ าก ดการน าเข าให หมดไปภายใน 10 ป น บจากป 2538 และ ในช วง ความตกลงว าด วยการใช มาตรการส ขอนาม ย ก าหนดให ม การใช มาตรการด าน ประเทศ ความตกลงว าด วยอ ปสรรคทางด านเทคน คต อการค า ก าหนดให ม การใช กฎข อบ งค บ การหลอกลวง เป นต น ความตกลงว าด วยระเบ ยบว ธ การออกใบอน ญาตน าเข า ก าหนดว ธ การด าเน นการในการ เข า โดยก าหนดให การออกใบอน ญาตแบบ 10 ว นท าการ ส าหร บการออก ใบอน ญาตแบบไม อต โนม ต ต องด าเน นการโดยไม บ ดเบ อนการค าและการออกใบอน ญาตภายใน 30

16 ความตกลงว าด ว (Price actually paid or payable) ย ต ธรรม เป นร ปธรรมเด ยวก น ท าให ระบบการประเม นราคาของแต ละประเทศม ความโปร งใส ผ น า เข า สามารถคาดการ ความตกลงว าด วยการตรวจสอบก อนส งออก ละโปร งใส ความตกลงว าด วยการต อต านการท มตลาด ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การไต สวนการ ความตกลงว าด วยการอ ดหน นและการโต การอ ดหน น ก า ห น ด ปร ะ เ ภ ทข อ ง ก า ร อ ดหน นช ดเจนว าการอ ดหน นประเภทใดต องห าม ประเภทใดอ ดหน นได และประเภทใดเป นการ ความตกลงว าด วยมาตรการปกป อง เป ดโอกาสให ประเทศสมาช กสามารถใช มาตรการ อย างผ ดปกต จนท าให เก ดหร ออาจเก ดความเส ยหายอย า งร า ยแรงต ออ ตสาหกรรม ภายในประเทศ ท กประเทศต องยกเล กมาตรการ 2 ป ประเทศก าล ง พ ฒนาใน 5 ส นค า (Local Content Requirement) ภายในจะได ร บส ทธ พ เศษใดๆ ก ตาม เช น ส ทธ ในการยกเว นไม เส ยภาษ ตามนโยบายส งเสร มการ ลงท น เป นต น

17 (General Agreement on Trade in Services : GATS) (General Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) 1) 2) ความตกลงว าด วยการค าส นค า (แกตต ) MFN ความโปร งใส และการเป ดเสร การค าบร การ 19 ของความตกลงการค าบร การ ก าหนดให ประเทศสมาช กต องร วมเจรจาจ ดท าข อ 5 WTO ม ผลบ งค บหร อภายในว น 1 มกราคม พ.ศ.2543 ส าหร บเจรจาการค าพห ภาค กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ (พ.ศ.2549) ได กล าวถ งป ญหา WTO 2 ป พ.ศ คลนด านการเง น ทร พ ยากรบ ค คล และ ลงรอบอ ร กว ยด งกล าวไม ได ให ก าล งพ ฒนา จ งจ าเป นต องปร บปร งความตกลงต างๆ ให เก ดความสมด ล แต ในช วงแรกๆ ประเทศ นครเจน วาได กา หนดให สมาช กพ จารณ 3 4 ป พ.ศ.2544 กร งโดฮา ประเทศการ ตา โดยร ฐมนตร ประเทศสมาช ก WTO ได ประกาศเป ดการเจรจารอบใหม และ

18 10 1 ใน 8 กรอบเจรจาเป น 2 แนวทาง ค อ 1. ณาใน 2. WTO เช น Committee on Subsidies and Countervailing Measures, Committee on Customs Valuation เป นต น โดยต องให ความส าค ญต อการพ เป นล าด บแรก และให รายงานต อคณะกรรมการเจรจา.ศ ประเด น สามารถหาข อสร ปได เพ ยง 5 า ด วยส ขอนาม ยพ ชและส ตว และความตกลงว าด วยการอ ดหน นและมาตรการตอบโต สาเหต เก ดจาก การ 1 ส งหาคม พ.ศ ประเทศสมาช ก WTO ได ตกลงกรอบแผนงานการเจรจา มอบหมายให ผอ า นวยการใหญ WTO ด าเน นการในส วนของป ญ พฤษภาคม พ.ศ.2548 และให คณะมนตร ใหญ ทบทวนความค บหน าและพ จารณาด าเน นการภายใน เด อนกรกฎาคม พ.ศ แต การพ จารณาก ไม ม ความค บหน า(11 ม ถ นายน พ.ศ.2552) 2.3 พ นธกรณ ของประเทศไทยในการเป ดตลาดส นค าเกษตร ประเทศไทย ต องลดภาษ ส นค าเกษตรท กรายการรวม 740 รายการ (พ กด ฮาร โมไนซ 6-7 หล ก) 24 ภายใน 10 ยก อนลดอย ใ นระด บร อยละ 49 แต จะ ภาษ กบ ส นค า 23 จร ป ชา พร กไทย

19 11 รกแซงราคาจาก 21, ล านบาท ในป พ.ศ ให เหล อ 19, ล านบาท ในป พ.ศ ส าหร บการอ ดหน นการ ส งออก ประเทศไทยไม ได ให การอ ดหน นการส งออกส นค าเกษตรไทยจ งไม สามารถให อ ดหน นการ 1 แสดงปร มาณการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยตามพ นธกรณ กบ WTO ป พ.ศ ปร มาณการเป ดตลาด ตามข อผ กพ น (ต น) , , , , , , , , , , : กรมปศ ส ตว พ.ศ ป อ ตราภาษ (%) ในโควตา นอกโควตา ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร (พ.ศ.2537) ต อเศรษฐก 5,850 4,941 ล านบาทต อป 909 ล านบาท

20 ลดการอ ดหน นผ ผ ล ตภายในลงในอ ตราร อยละ 13.3 จะม ผลให ราคา ราคานมลดลงประมาณร อยละ 8 ร อยละ 5 ศ นย วจ ย เศรษฐศาสตร ประย กต คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2534) UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) โดยน าเสนอผลกระทบจากการ 3 ร ปแบบ ด งกล าวค อ มาตรฐานการสน บสน นภายใน (Internal Support Measures) มาตรการค ม ครอง ณ จ ดน าเข า/ ส งออก (Border Protection Measures) และมาตรฐานการสน บสน นการส งออกเป น 3 ประเภท ค อ 1) ครอบคล มถ ง ข าว ข าวโพด กาแฟ ใบยาส บ จากการศ กษาพบว าม ลค าการอ ดหน นของร ฐในส นค า แตกต างก น 2) กษตรกร แต จะไม ม ผลต อ กระเท ยมและหอมห วใหญ มากน ก 3) ในระด บส งพอควร แต ม แนวโน มลดลงในป พ.ศ เกษตรกรผ ปล กอ อยลดลงอ กด วย

21 13 4 1) 60 ท าให ราคาภายในประเทศ และม การ 334, ,636 ต นต อป นมผง 67,028 ต นต อป หอมห วใหญ 3,193 ต นต อป 1.5 ล านต นต อป 2) กรณ ลดอ ตราการค ม ครองจนเท าก บอ ตราภาษ นา เข าร อยละ 25 ค อประมาณ 1.4 ล านต น 3) กรณ ลดอ ตราค ม ครองลงเหล อเท าก บภาษ นา เข าร อยละ 10 จะท าให ม การน าเข าส นค า 2 กรณ แรก และย งต องน าเข าชาประมาณ ล านต นต อป 4) สามารถส งออกได ในระด บใกล เค ย 1.3 ล านต น ลดลงประมาณ 3แสนล านต น หร อร อยละ เข าส งถ งระด บ 375,232 ต นต อป ศ นย บร การว ชาการเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรกฎาคม (พ.ศ.2540) 23 รายการตามพ นธกรณ ข อง 1) ภายใต กรอบของข อตกลงขององค การการค าโลก หร อ WTO ตามข อตกลงจากการเจรจา GATT ประกอบด วย 1.1) การเป ดตลาด (Market Access) ภาษ ศ ลกากรในช วง 6-10 ลกากร (Tariffication) และทยอยปร บลดอ ตรา - โควตา (Tariff-Quota) 1.2) การลดการอ ดหน นภายในประเทศ (Domestic Support) ประเทศสมาช กต อง ด าเน นการลด

22 14 (Direct Support) ในรายส นค าและการให โดยอ อม (Indirect Support) อ ดหน น 1.3) การลดการอ ดหน นการส งออก (Export Subsidy) ประเทศสมาช กต องลดการ อ ดหน นและการส งออกส าหร ม การอ ดหน นในช วง พ.ศ จะไม สามารถม การอ ดหน นการส งออกได อ ก 2) 997 รายการ และจะเป ดตลาดส นค าเกษตร 23 หอมห วใหญ เมล ดกาแฟ นมผงขาดม นเ 23 รายการด งกล าวข างต นจะม การค ม ครองในร ปแบบของภาษ โควตา (Tariff-Quota) 3) อ ตร ระด บส ง ถ งแม วา ส นค าเกษตรหลายชน ดของไทยม ความสามารถในแข งข น โดยประเทศไทยเป นผ ส งออกรายใหญ ของโลก เช น ข าว ล าไยแห ง เป นต น 4) จากการศ กษาในส วนของผลกระทบจากการด าเน นการตามข อตกลงหล งจากการเป ด ตลาดตามข อตกลงมาเป นระยะเวลา 2 ป (พ.ศ ) ามารถบร โภคส นค าใน 5 ประการ ค อ 4.1) ส นค าหลายชน ดเช น ข าว ล าไยแห ง พร กไทย เป นต น ประเทศไทยม ความสามารถ ในการแข งข นในตลาดโลกส งอย แ ล ว 4.2) 4.3) WTO มาก เช นเมล ด WTO 4.4)โครงสร างของตลาดส นค าหลายประเภทเช น นมและผล ตภ ณฑ นม ไม ม ราคาลดลง ส าหร บผ บ ร โภคภายในประเทศ ถ งแม วา จะน าเข าส นค าใน

23 15 4.5) การจ ดสรรโควตาน าเข าให กบ กล มเกษตรกรหร อสหกรณ ผน า เข า บางรายย งไม เช นหอมห วใหญ 2 ภายในประเทศ 5) ผลกระทบการเป ดตลาดตามกรอบข อตกลง WTO จะม ผลกระทบในป จจ บน ไม มากน ก แต เป นการแสดง ส าน กเจรจาการค าพห ภาค ส าน กว จย เศรษฐก จการค าระหว างประเทศ กรมเศรษฐก จการ พาณ ชย (พ.ศ.2543) WTO ต อส นค า เกษตรไทย การเป ดเสร เกษตรภายใต WTO จากการศ กษาพบว า ผลกระทบจากการเป ดเสร ทางการ 1) พ ฒนาแล วต องลดภาษ ลงร อยละ 36 ภายใน 6 ป แต ละรายการส นค าต องลดลงอย างน อยร อยละ 15 ประเทศก าล งพ ฒนาต องลดภาษ ลงร อยละ 24 ภายใน 10 ป แต ละรายการต องลดลงร อยละ 10 และ ก าหนด 2) 2.1) ก าหนดให ประเทศพ ฒนาแล วต องลดการอ ดหน นภายในลงในอ ตราร อยละ 20 ภายใน 6 ป หากการ 5 ของม ลค าการผล ต ไม ตอ งน าม ลค าการอ ดหน นมาค านวณในยอด การอ ดหน นรวม ส วนประเทศก าล งพ ฒนาก าหนดให ลดการอ ดหน นลงในอ ตราร อยละ 13 ภายใน ไม ตอ งน ามารวมในยอด การอ ดหน นรวม

24 16 2.2) ปร บโครงสร างการผล ตและการพ ฒนา 2.3) ยในราคาถ ก การให เกษตรกร 3) การอ ดหน นการส งออก สมาช กต องลดการอ ดหน นส งออกลง โดยประเทศพ ฒนาแล ว 21 และลดจ านวนเง นอ ดหน นลงร อย ละ 36 ภายใน 6 ป ส วนประเทศก า 14 และ ลดจ านวนเง นอ ดหน นร อยละ 24 ภายใน 10 ผ กพ นไว โดยใช ยอดการอ ดหน นในป ฐาน (พ.ศ ) ส งออกเป นรายส นค า ก การตลาด ต นท นการปร บปร งค ณภาพส นค า และการขนส งระหว างประเทศ และต นท นด านการ ขนส งภายใน 2.5 สร ปแนวค องค การการค าโลก อย างไรก ตามการเป ดตลาดส นค าเกษตร พบว าส นค าเกษตรบางต วได ร บผลเส ย ประเทศไทยม ประส ทธ ภาพการผล ตส กบ ต างประเทศไม ได และส วนใหญ จะผล ตโดยเกษตรกรรายย อย ล าวจ งค อนข างม ป ญหามากโดยเฉพาะ จ าเป นต อง 3 ฝ าย แล วน าข อม ลด งกล าว มาร วม ห น ส วนท าธ รก จร วมก น อ นจะเป นประโยชน โลก ตาม

25 3.3 ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล การรวบรวมข อม ลจากเอกสารรายงานข อม ลเศรษฐก จประจ าป ของกรมปศ ส ตว และ Website ต างๆ ) ประธานสหกรณ และประธานศ นย พ จารณาจ ดสรรโควตาอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย 2) ผ แทนบร ษ ทผ นมเข านมผงขาดม นเนย 3) องค กรการค าของประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ไทย การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลจะเป นการว เคราะห เช งพรรณนา (Descriptive Method) ในการหา 3

26 19 1 ระเบ ยบว ธ การศ กษา ข อเสนอแนะแนวทางการ ด าเน นงานในการจ ดสรร โควตาและอ ตราภาษ ว เคราะห จ ดอ อนไหวในการ เป ดตลาดน าเข านมผงขาด ม นเนย ศ กษาผลประช ม คณะอน กรรมการ และ การส มภาษณ เช งล กก บผ แทน 3 กล ม ค อกล มเกษตรกร ผ ประกอบการ และผ ส งออก

27 21 2 ล าด บ ปร มาณโควตา อ ตราภาษ ในและนอกโควตาส าหร บส นค าเกษตรตามข อผ กพ น ภายใต องค การการค าโลกในป 2547 รายการส นค า / นมปร งแต ง นมผงขาดม นเนย หอมห วใหญ กระเท ยม มะพร าว เมล ดกาแฟ ชา พร กไทย ข าว เมล ดพ นธ หอมห วใหญ ปร มาณและอ ตราภาษ ในโควตา ปร มาณ (ต น) อ ตราภาษ (%) 2, , , , , , , , , อ ตราภาษ นอก โควตา (%) 41/ ปาล ม ,760 กาแฟส าเร จร ป ,559 ใบยาส บ 6,435 เส นไหมด บ 483 ล าไยแห ง 8 : ส าน กการค าพห ภาค กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ

28 อ โดยมต คณะร ฐมนตร ม ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธานกรรมการ และ.ศ ต อมาได ม การพ ฒนาคณะกรรมการ ให.ศ โดยอาศ ยอ านาจนายกร ฐมนตร ได 4 ม ถ นายน พ.ศ ม ร ฐมนตร วา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธานกรรมการ และอธ บด กรมปศ ส ตว เป นกรรมการและเลขาน การ ต อมาในป พ.ศ มกราคม พ.ศ ม คณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม ประกอบด วย ปล ดกระทรวง เกษตรและสหกรณ เป นประธาน อธ บด กรมปศ ส ตว อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ อธ บด กรมการค าภายใน อาหาร และ ส งคมแห งชาต ผ อ า นวยการส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ อ า นวยการส าน กงานมาตรฐานส นค า เกษตรและอาหารแห งชาต เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตร ผ ท รงค ณว ฒ คนเป นกรรมการ ผ อ า นวยการองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย เป นกรรมการและเลขาน การ และให ม ผช วยเลขาน การคณะกรรมการจ านวนสองคน โดยมาจาก ผ แ ทนองค กรเ ผ แ ทน ผ แ ทนผ ป ระกอบการผล ตภ ณฑ นมและผ แ ทนผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนมจ านวนห าคน ตาม มนตร กา หนด โดยประกาศในราชก จจาน แล วเสร จ ของคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นม โดย พ.ร.บ. 1)

29 23 2) ภายในประเทศและต างประเทศ 3) 4) 5) 6) ราชการ ร ฐว สาหก จ ภาคเอกชนหร อบ คคลใดมาให ขอ เท จจร ง ค าอธ บาย ความเห น 7) ประสานงานก บหน วยงานของร ฐ องค กรเกษตรกรโคนม ผ ป ระกอบการผล ตภ ณฑ นม และผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนมในการก าหนดมาตรฐานป จจ ยการผล ตและ 8) 9) ปฏ ก าหนด อธ บด กรมปศ ส ตว ผ แ ทนกรมส งเสร มสหกรณ ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ผ แ ทนกรมการค าต างประเทศ ผ แ ทนกรมเจรจาการค าระหว างประเทศ ผ แ ทนกรมการค าภายใน ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จการคล ง ผ แ ทนกรมศ ลกากร ประธานอน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ

30 ผ แ ทนส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ แ ทนองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย ผ แ ทนช มน มสหกรณ โคนมแห งประเทศไทย อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ อาหารนมไทย อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมผ ป ระกอบการแปรร ปอาหารนม อน กรรมการ ผ แ ทนสมาคมผ ผ ล ตนมพาสเจอร ไรส อน กรรมการ ผ แ ทนผ ป ระกอบการแปรร ปเนยแข ง อน กรรมการ ผ อ า นวยการส าน กพ ฒนาการปศ ส ตว และถ ายทอดเทคโนโลย อน กรรมการ กรมปศ ส ตว และเลขาน การ 20. ผ แ ทนกล มว จย และพ ฒนาระบบฟาร มปศ ส ตว (โคนม) อน กรรมการ กรมปศ ส ตว และผ ช วยเลขาน การ 21. ผ แ ทนกล มว จย เศรษฐก จการปศ ส ตว กรมปศ ส ตว อน กรรมการ และผ ช วยเลขาน การ ให 1. ผ ป ระกอบการตามข อผ กพ น WTO และ FTA การพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตราภาษ ในโควตา ผ กพ นไว กบ WTO และการก าหนดอ ตราภาษ นา เข าในโควตา การเป ดตลาดจะเก บภาษ ในโควตาเพ ยงร อยละ 5 เท าก บอ ตราภาษ ใช เป นสมาช ก WTO ผล ตภ ณฑ นม ( 20 แต ก อน 3)

31 25 3 ปร มาณการเป ดตลาดโควตาและอ ตราภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย ป ข อผ กพ น (ต น) WTO TAFTA 45, , , , , , , , , , , ,200 55, ,200 55, ,200 55, ,200 อ ตราภาษ (%) ในโควตา (เก บจร ง) นอกโควตา 20 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) เป ดตลาด 55,000 88,000 88,000 88,000 68,500 55,600 65,000 73,000 68, ,252 67,200 64, ,431 : กรมปศ ส ตว 2552 ย งม การน ามาใช เป นว ตถ ด บในการผล ตเป นนมค นร ป.ศ เป นต นไป การจ ดสรรจะไม จด สรรใ การบร หารจ ดการโควตาและอ ตราภาษ ในโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยด งกล าว พบว าไม 4.4 ทศ ผล ตและจ าหน ายท กว น ประกอบด วยในช วงแรกองค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย

32 26 (อ.ส.ค.) อให ก าหนดราคา รโคนมและผล ตภ ณฑ นม การ.ศ ปร บราคาจาก บาท/กก ม การปร บ จาก บาท/กก. เป น บาท/กก บาท/กก. ณ บาท/กก. เป น บาท/กก. ถดถอย (รายละเอ ยดตามตาราง 4) และ.ศ พบว าป พ.ศ , ต น/ว น เป นว นละ 2, ต น (รายละเอ ยดตามตาราง 4) ตาราง 4 ป ศ ผ ประกอบการในแต ละป ตามข อตกลง (ต น/ว น) 2, , , , : กรมปศ ส ตว พ.ศ (ต น/ว น) 2,082 2,057 2,349 - โรงงาน (บาท/กก.)

33 27 เกษตรกร ท าให การพ จารณา WTO แต ช วงเวลาการเป ดตลาด 1 มกราคม และ 31 (รายละเอ ยดตามตาราง 5) ตาราง 5 แสดงช วงเวลา ป ประกาศเป ดตลาดแต ละป 26 เมษายน ม นาคม มกราคม ธ นวาคม มกราคม จ านวนงวด/ป : กรมปศ ส ตว พ.ศ ความอ อนไหวในการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนย โควตาและอ ตราภาษ การน าเข านมผงขาดม นเนยในการเป ดตลาด ป พ.ศ โดยหล กการ บการขอ 1) ข อม ลการใช นมผงขาดม นเนยย อนหล ง 3 ป 2) ข อม ลความต องการใช นมผงขาดม นเนย 3) 4).ศ การจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยจะจ ดให ผป ระกอบการ ร อยละ 80 ร อยละ 20 ตาม 29 พฤศจ กายน พ.ศ. 2548

34 28 ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอ งน าโควตาน าเข านมผง ด บ กระทรวง พาณ ชย ก ได เสนอข อ ใช มาตรการ Local content WTO ก) ข อตกลงของ WTO 1) ใ (ระยะเวลาประมาณ 1 ป ) 2) ให 3) ม ส วนร ว 4) 5) เก นร อยละ 20 เป ดตลาด WTO ก าหนดค อไม 5 6) เช นในช วงระหว างป พ.ศ ม การเร ยกร องให ปร บ บาท/กก บาท/กก. น ป ญหาว กฤตพล งงาน ท าให เป นภาระต อผ บ ร โภค ว าเป นส นค า และไปกระทบต อการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนย ข) ย เอชท ก บ

35 29 6) 17 ราย (รายละเอ ยด นมด บอ กประมาณ 60 ราย 6 ล าด บ (ต น/ว น) นมโรงเร ยน นมพาณ ชย รวม 1 บมจ.ฟร สแวนด ฟ ดส โฟรโมสต (ประเทศไทย) บร ษท โฟร โมสอาหารนม (กร งเทพฯ) จ าก ด บร ษท ซ พ เมจ จ าก ด บร ษท อ ตสาหกรรมนมไทย จ าก ด บร ษท เนสท เล (ไทย) จ าก ด (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษท ด ชม ลค จ าก ด/ บร ษท ท โครงการส วนพระองค สวนจ ตรลดา บร ษท เช ยงใหม เฟรชม ลค จ าก ด องค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย บร ษท มาล สามพราน จ าก ด (มหาชน) สหกรณ โคนมหนองโพราชบ ร จ าก ด รวมผ ประกอบการรายใหญ , , (79.7%) 18 ผ ป ระกอบการรายเล ก (นมพาสเจอร ไรส ) (20.3%) 1, , , : กรมปศ ส ตว 2552

36 ของ หล ก 20.3 เป นผ ป ระกอบการรายเล ก นมพาสเจอร ไรส จา หน ายในโครงการของร ฐ ค อโครงการอาหารเสร ม (นม) ดเทอมไม สามารถน านม พาสเจอร ไรส ไปจ าหน ายได เพราะเด กไม มาโรงเร ยน และในช วงป ดเทอมก จะต องใช นมย เอชท ให เด ก จ งม การผ องถ ายไปให ระหว า งผ ป ระกอบการรายเล กและรายใหญ อย างใกล ช ด ในล กษณะห นส วน หร อในล กษณะ ผ ป ระกอบการรายเล กจ างผ ป ระกอบการรายใหญ ผล ตนมย เอชท รายใหญ ตอ งส ารองนมย เอชท ให ผป ระกอบการรายเล กน าไปจ ดส งให โรงเร ยนในโครงการอาหาร เสร ม(นม) ผลประโยชน ทางธ รก จไม ลงต ว ว นหย ดช วงเทศกาล นเทศกาลป ใหม หร อเทศกาลสงกรานต และส วนใหญ ก จะมองไป การ เองก ไม ได ถ กจ าก ดโควตา สามารถน าเข ามาเท า WTO ตกลงให ใช มาตรการโควตา และอ ตราภาษ ในโควตา แต ก ให ระยะเวลาปร บต ว 10.ศ และในรอบเจรจาต อไป ย งไม ได ขอ ย ต ก กา หนดให ยง คงใช มาตรการโควตาและอ ตราภาษ ตามป ส ดท ายค อ พ.ศ ไป ก อนได จากกรณ ความแตกต างของกล มผ ป ระกอบการ ป ญหาอ ปสงค และอ ปทานของโครงการ อาหารเสร ม (นม) โรงเร ยน ท าให เก ดความได เปร ยบเส ยเปร ยบก นในกล มผ ป ระกอบการเอง เพราะ น าเข านมผงขาดม นเนยก ได ร บประโยชน ดว ย

37 31 ออสเตรเล ยและน วซ แลนด ข ประท วงร ฐบาลไทย เพราะถ อเป นการข ดต อข อตกลง WTO จ งท าให ในการผล ตผล ตภ ณฑ นม เช นกล มผ ผ ล ต หร อ ข านมผงขาดม น เนยมาใช หากราคานมผงขาดม นเนย.ศ ประเทศผ ส งออกรายใหญ ค อ ประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด ประสบป ญหาความแห งแล ง 150 ก นอย างไม เคยเป น หมายถ งไม ได ม ถดถอย 2552 ส งผลให ร ฐบาลต องจ ายเง นงบประมาณในการแก ป ญหา 1) อน มต เง น 60 ว น 2) อน มต เง น 346 ล านบา 1.50 บาท/กก. ให เกษตรกรเป นเวลา 3 เด อน (29 มกราคม 28 เมษายน) ค อ บาท/กก บาท/กก. โดยให ผป ระกอบการน าไปกระต น การบร โภค 3) 5-6 ในป งบประมาณ 2552 วงเง น 2, ล านบาท 4) ขยายเวลาโครงการอาหารเสร ม (นม) โรงเร ยน จาก 230 ว น เป น 260 ว น โดยให เด ก (ส ปดาห ละ 5 ว น) อน บาลถ ง 4 6 ป งบประมาณ 2553

38 32 ไปท เด ยว เ ม ตน ท นในการเจรจา น อ ฟ ล ปป นส อ นโดน เซ ย หร อ นการผล ต ค) ด าเน นการจ ดสรรโควตาน าเข านมผงขาดม นเนยของประเทศไทย โดยสร ปได จากข าว ออสเตรเล ย WTO FTA หล งกระทรวงเกษตรฯ แลกก บการให สมาคมอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ อาหารนมไทยจ ดสรรโควตาน าเข านมผง หล งจากนายเนว น ช ดชอบ ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ พ ฒนาการ จ ดสรรโควตา 6 ส วนแลกก บโควตา น าเข านมผง 1 ส วน หร อการช าระเง นในอ ตราร อยละ 25 จะต องนอกโควตาเส ย ภาษ นา เข า ร อยละ คณะกรรมการนโยบาย และพ ฒนาการปศ ส ตว แห งชาต ใช แนวทางการแก ป ญหาโดยยกส ทธ ในการจ ดสรรโควตานมผงขาด ม นเนยตามพ นธกรณ ภายใต องค การการค าโลก (WTO) จ านวน 50,000 ต น และภายใต ความตกลงเขต การค าเสร ไทย ออสเตรเล ย จ านวน 2,200 57,200 ต น ให สมาคมอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ อาหารนมไทย บาท ประชาชาต ธ รก จ 2 ภายในประเทศ หร อหากต องน าเข านอกโควตาต องเส ยภาษ อต ราร อยละ 5 ออสเตรเล ย (Thailand Australia Free

39 33 Trade Agreement หร อ TAFTA) น วซ แลนด ดว ย นายว ลเล ยม ป เตอร ส น เอกอ คราชท ตออสเตรเล ย ประจ าประเทศไทยได เข าพบ 25 ของการน าเขานมผงต องชะลอออกไ ประเทศต างๆ การค าเสร ไทย ออสเตรเล ย และไทย ฟ องร องไทยใน WTO FTA ไทย กระทรวงพาณ ชย จ 21 ก มภาพ นธ เสนอแนะ ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร งด าเน นการจ ดสรรโควตานมผงขาดม นเนยโดยไม ขด ก บกฎของ WTO และออสเตรเล ย จ านวน 57,200 ต น งข าวกล าว ข าวจาก ประชาชาต ธ รก จ หน า ม นาคม ฉบ บ 3669 (2869) นอกจาก เป ดตลาดส นค าทางประเทศออสเตรเล ย และน วซ แลนด จะต องม การสอบถามความค บหน าในการ จ ดส ประเทศไทย จะเห นว าทา ผ ผ ล ตนมรายใหญ ของประเทศ ค อบร ษท Fonterra บร ษท สาขาในประเทศไทยถ ง 2 บร ษท ค อ บร ษท Fonterra ประเทศไทย จ าก ด และบร ษท New Zealand Milk ด งกล าว เป นจ ดอ อน ส งออกจะได นา ข อ

40 34 2 ของตน ในช วงพ กท อง (Dry Period) ก อนคลอดล กประมาณ 2 3 เช นเด ยวก น 4.6 การส มภาษณ อ ตสาหกรรมนม และองค กร และหร อบร ษท ของประ ก) 28 ราย พบว าม ความอ อนไหวหร อข อ 1) ใช นมผงขาดม นเนยเป นว แพงด วย 2) า ข) กล มผ ป ระกอบการอ ตสาหกรรมนม จากการส มภาษณ รวม 19 ราย พบว าม ความอ อนไหว 1) 2) WTO 1 มกราคม ถ ง 31 ธ นวาคม ของท กป ไม ควรเป ดตลาดตามงวดตามภาคเร ยน หร อแบ งเป นหลายงวด หร อจนกว าจะท า ค) กล มประเทศผ ส งออก จากการส มภาษณ 2 ราย 1) ประเทศ 2) 3) น

41 35 4) ไม เห นด วยในการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยเป นงวดตามภาคเร ยนการศ กษา ควรเป ดตลาดตามก าหนดเวลาปกต 5) 6) ได

42 37 ผลประกอบการของแต ละผ ประกอบการไปด วย กล มประเทศผ ส งออก ค อประเทศออสเ 2 ส งนมและผล ตภ ณฑ นมอย ในอ นด บ 3 และอ นด บ 1 2 ประเทศจะค อนข างให ความส าค ญก บการค าเสร ตามข อตกลงก บ WTO ยงโคนม เล อกปฏ บ ต หร อปกป องเกษตรกรในประเทศเก นกว าข อตกลงของ WTO 2 ประเทศจะได วางแผนการผล ตนมผงขาดม นเนยให สอดคล อง 5.2 ข อเสนอแนะ การบร ห ได ท าให ภาคร ฐ ะนอกโควตาตามข อผ กพ นก บ WTO ต มาย อมท าไม ได และจะส งผล Contract Farming จ าหน ายในตลาดพาณ ชย และผ ประกอบการผล ตนมโรงเร ยน โดยแบ งเป นกล มๆไปตามผ ประกอบการ รายใหญ เป นหล ก ปร บม มมองจากผ ร ายมาเป นห นส วน ภาค พ ฒนาในเช งประส ทธ ภาพ จ งควรใช การก าก บด แลต นท นการผล ต ตลาด การท าข อตกลง พาณ ชย และผ ประกอบการนมโรงเร ยนต องม แผนก าก บด แล 3 กล ม ค อเกษตรกร ผ ประกอบการนม

43 38 จะผ และในช วงเทศกาล หร อ เกษตรกรโดยองค กรเกษตรกร เช นสหกรณ หร อกล มเกษตรกรจะต องบ ก นเองได โรงงานผ ด บส งๆแล วก อให เก ดการแย งสมาช กเกษตรกร จ ง ตลาด เช นนมโรงเร ยนไม สามารถผล ต เพราะในช วงป ดเทอมจะไม สามารถจ ดส งนมพาสเจอร ไรส นมย เอช ยนได ว ธ การง ายๆก ค อจ ด โรงงานผล ตนมผงจะ (Cooling Tank) อาจไม เพ ยงพอ ก ด และความสามารถในการรองร บ การม ประเทศจะม ร ฐบาลจะอน ม ต เง นงบประมาณแก ไข ไทยม ความเหมาะสมในเช งย ทธศาสตร เป น อย างด (อ.ส.ค.).ส.ค. ก เป นกรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการ โคนมและผล ตภ ณฑ นมภายใต พ.ร.บ. โคนมและผล ตภ ณฑ นม 20 ม ถ นายน 2549 เห นชอบในหล กการให กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย อ.ส.ค..ศ โรงงานผล ตนมผงไม ได ด าเน นการต อ การด าเน นการด งกล าวจะท าให สามารถเจรจาการเป ดตลาดได สอดคล องก บความต องการของ กล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม และ ข ดข อตกลง ก บ WTO

44 ก นอย างเหน ยวแน น และกลายเป เกษตรกร สามารถแข งข นได ก บต างประเทศกรณ เป ดเสร พ.ศ ร.บ. สามารถผล กด นให สหกรณ หร อกล มเกษตรกรสามารถบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพ เช นการ ร ษ ท Fonterra

45 2 แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ย 2.1 (WTO) (Free Trade Policy) (Theory of Comparative Advantage) าย ก อให เก ดการแบ งงาน (Division of Labour) ตลอดจนการประหย ดต อขนาด (Economy of scale) ม ต นท น ก นทางการค าต างๆ ส งผลให เก ดการบ ดเบ อนราคาของส นค า หร อแกตต (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT).ศ ล มถ งการค าบร การ และด านทร พย ส นทาง ป ญญา โดยแม แกตต จะก าหนดให ประเทศภาค ยกเล กการใช มาตรการก ดก นทางการค า และม การ เจรจาลดภาษ ศ ลกากร และข อก ดก นต างๆ รวมถ งเป นเวท ระง บข อพ พาท แต การด าเน นงานในทาง ะเทศภาค ไม ได ร วมลงนามในข อตกลง ท าให กระบวนการระง บข อพ พาททางการค าใดๆต องใช มต เอกฉ นท (Consensue) ยอมร บข อต ดส นก จะท าให ป ญหาข อพ พาททางการค าไม ไ ประสบผลในการเจรจาการค ารอบอ ร กว ย (Uruguay Round) การค าโลก (World Trade Organization: WTO) 1 มกราคม พ.ศ ธ นวาคมพ.ศ ป จจ บ นม สมาช กรวม

46 3 ระเบ ยบว ธ การศ กษา การ นการศ กษาเช งค ณภาพโดยใช ข อม ลท ต ยภ ม จากเอกสาร รายงานการประช ม 3.1 การแบ งกล มต วอย าง ผลกระทบจากการเป ดตลาดน าเข านมผงขาดม นเนยใน 3 1) 19,866 คร วเร อน แบ งการ 158 ศ นย เป นศ นย รวมนมในส งก ดของสหกรณ โค นม 100 ศ นย และเป นศ นย เอกชน 58 ศ นย 2) กล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรมนม ก) กล มผ ผล ตนมข น จ านวน 4 บร ษ ท ข) จ านวน 67 บร ษ ท ค) จ านวน 9 บร ษ ท 3) กล มประเทศผ ส งออกนมและผล ตภ ณฑ นม รายใหญ 2 ส งออกนมผงขาดม นเนยจ าหน ายในประเทศไทยในป พ.ศ ประมาณร อยละ 20 และประเทศ น วซ แลนด ประมาณร อยละ 40 2 ไทย 3.2 แหล งข อม ประจ าป จากกรมปศ ส ตว รายงานการประช มคณะอน กรรมการพ จารณาจ ดสรรโควตาและอ ตรา ภาษ น าเข านมผงขาดม นเนย และคณะกรรมการโคนมและผล ตภ ณฑ นมในช วงป พ.ศ

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information