บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค"

Transcription

1 บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค เศรษฐก จไทยสามารถฟ นต วจากว กฤตการณ เศรษฐก จโลก โดยอาศ ยแรงกระต นจากภาคการผล ตเพ อการส งออกเป นส าค ญ และคาดว าจะขยาย ต วอย างแข งแกร งในป พ.ศ ถ งแม จะเก ดความว นวายทางการเม องในช วงท ผ านมาก ตาม (ตารางท 1 และร ปท 9) ว กฤต เศรษฐก จโลกได ส งผล กระทบต อระบบเศรษฐก จของไทยผ าน 2 ช องทาง ค อ (1) การหดต วของอ ปสงค ท ม ต อส นค าอ ตสาหกรรมไทยอ นเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทาน การผล ตโลก โดยเฉพาะอย างย งในภาคอ ตสาหกรรมช นส วนอ เล คทรอน กส และ (2) ราคาส นค าโภคภ ณฑ ในตลาดโลกท ตกต าลง ท งน การเป นส วน หน งในห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นป จจ ยส าค ญท ม ผลต อการขยายต วหร อหดต วของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) ของไทย โดยการป ด ด าเน นการ (เน องจากไม ม อ ปสงค จากตลาดโลก) และการเป ดด าเน นการใหม (เน องจากอ ปสงค ในตลาดโลกเร มฟ นต ว) ของบร ษ ทท อย ในห วงโซ อ ปทานการผล ต สามารถอธ บายถ งจ งหวะการหดต วและการฟ นต วของระบบเศรษฐก จไทยได เป นอย างด อย างไรก ตาม ด วยอ ปสงค ในตลาดโลกท แข งแกร งในป พ.ศ น าจะท าให ภาคการผล ตเพ อการส งออกย งคงเป นแรงข บเคล อนให เศรษฐก จไทยม การขยายต วอย างค อยเป นค อยไป ถ งแม จะ เก ดความต งเคร ยดทางการเม องภายในก ตาม (ด กรอบท 1) ตารางท 1. อ ตราการขยายต วของ GDP (ณ ราคาคงท ) พ.ศ (ร อยละ เท ยบก บป ก อนหน า) ส ดส วนต อ GDP ป 2552 รายป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 p ไตรมาส 3 p ไตรมาส 4 p p p รายป รายป การบร โภค เอกชน ภาคร ฐ การลงท นในส นทร พย ถาวร เอกชน ภาคร ฐ ความต องการใช จ าย ภายในประเทศ การส งออก ส นค า บร การ การนาเข า ส นค า บร การ ความต องการใช จ ายภายนอก ประเทศส ทธ แยกตามภาคการผล ต ภาคเกษตร ภาคอ ตสาหกรรม ภาคบร การ GDP ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และการประมาณการของธนาคารโลก หมายเหต p = การประมาณการของธนาคารโลก ~ 5 ~

2 ร ปท 9. เศรษฐก จไทยม การฟ นต วในร ปแบบต ว V ในป พ.ศ โดยแรงข บเคล อนจาก ภาคการผล ตเพ อการส งออกเป นส าค ญ Q Q Q Q Q Q Q Q Index of SA Quarterly Levels (28 Q1 = 1) Real SA GDP (THB billion) Other Sectors Manufacturing GDP (right axis) ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และประมาณการของธนาคารโลก กรอบท 1. ผลกระทบจากความต งเคร ยดทางการเม องต อระบบเศรษฐก จไทย ความต งเคร ยดทางการเม องในประเทศไทยช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมน น ส งผลกระทบทางลบต อระบบเศรษฐก จ ผลกระทบโดยตรงของ ว กฤตการณ ทางการเม องคร งน น ค อ ความส ญเส ยจากการท ธ รก จร านค าบร เวณราชประสงค ต องหย ดด าเน นการ ซ งรวมถ งห างสรรพส นค าและ โรงแรมขนาดใหญ หลายแห ง และความเส ยหายของอาคารต างๆ อ นเก ดจากอ คค ภ ย ส าหร บผลกระทบทางอ อม ค อ ผลกระทบต อการท องเท ยว การค า และความเช อม นของผ บร โภคและน กลงท น การท องเท ยวได ร บผลกระทบอย างหน กจากการท ร ฐบาลของประเทศต างๆ ได ประกาศเต อนประชาชน ของตนไม ให เด นทางท องเท ยวมาย งประเทศไทย ส งผลให จ านวนน กท องเท ยวท เด นทางมาย งสนามบ นส วรรณภ ม ลดลงถ งร อยละ 5 ส าหร บความ เช อม นผ บร โภคปร บต วลดลง และน าไปส ยอดขายปล กท ตกต าลง ท งน ผลกระทบต อการบร โภคและการท องเท ยวเป นผลเฉพาะหน าท ปรากฏอย าง เด นช ด ในขณะท ความเช อม นของน กลงท นท ปร บลดลงอาจส งผลระยะยาวต อระบบเศรษฐก จไทยหากม การประเม นว าความเส ยงในการด าเน นธ รก จ ในประเทศไทยส งข น ท งน เหต การณ ในช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมน นเป นเพ ยงผลท เก ดข นส บเน องจากปมความข ดแย งทางการเม องท ม มาก อนหน า ด งน น ผลกระทบโดยรวมของว กฤต ทางการเม องในประเทศต อระบบเศรษฐก จ จ งข นอย ก บว าปมป ญหาน นจะได ร บการคล คลายไป ในทางใด ท งน กรณ ท ม การสมานฉ นท ย อมก อให เก ดผลกระทบท แตกต างไปจากกรณ ท ความข ดแย งน าไปส การใช ความร นแรง อย างไรก ตาม ความ ข ดแย งทางการเม องน ไม ม ความช ดเจนว าจะน าไปส การสมานฉ นท หร อความร นแรง ด งน น การประเม นผลกระทบทางการเม องระยะส นและระยะ ปานกลางต อระบบเศรษฐก จในกรอบท 1 น ม ข อสมม ต ฐานว าความไม แน นอนทางการเม องย งคงอย ในระด บท ส ง แต จะไม น าไปส เหต การณ ร นแรง ใดๆ อ ก เน องจากภาคการผล ตเพ อการส งออกจะเป นแรงข บเคล อนหล กทางเศรษฐก จในช วงอนาคตอ นใกล น ทาให ความเส ยงขาลงของระบบเศรษฐก จไทยใน ป พ.ศ เป นไปอย างจาก ด เหต การณ ในช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมส งผลต อการค าระหว างประเทศไม มากน ก โดยเหต การณ ร นแรงท เก ดข นส งผลให กระบวนการทางศ ลกากรต องหย ดชะง ก เน องจากร ฐบาลประกาศให เป นว นหย ดราชการ นอกจากน ในช วงประกาศภาวะฉ กเฉ น หลายๆ บร ษ ทไม สามารถท างานเก นเวลาได อย างไรก ตาม การผล ตในภาคอ ตสาหกรรมได ร บผลกระทบจากว กฤตการณ ทางการเม องน อยมากจาก ประว ต ศาสตร ท ผ านมา ท งน จากประสบการณ ท ผ านมาพบว า ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมไม ได เปล ยนแปลงไปตามภาวการณ ทางการเม องเท าไรน ก ใน ร ปท 1 ได แสดงด ชน ม ลค าเพ มผลผล ตอ ตสาหกรรมของไทย (ป ฐานค อป พ.ศ เท าก บ 1) เท ยบก บด ชน ของมาเลเซ ย อ นโดน เซ ย และ ฟ ล ปป นส พบว า โดยเฉล ยแล ว ต งแต ป พ.ศ เป นต นมา ภาคอ ตสาหกรรมไทยม การด าเน นงานท โดดเด นกว าอ กท งสามประเทศ (ซ งสอดคล อง ก บหล กฐานท ว าประเทศไทยเป นเพ ยงประเทศเด ยวในกล มประเทศ ASEAN ท สามารถเพ มส วนแบ งตลาดส นค าส งออกในตลาดโลกได ต งแต ป พ.ศ. 2543) ยกเว นไตรมาสส ดท ายของป พ.ศ และไตรมาสแรกของป พ.ศ ซ งตรงก บช วงเวลาท ม การป ดย ดสนามบ น อ นม ผลท าให การค า ~ 6 ~

3 ระหว างประเทศในส นค าข นกลางท ม ราคาแพง (ซ งจ ดส งทางเคร องบ น) ได ร บผลกระทบ นอกเหน อจากน แล วก ไม พบว าต วเลขสถ ต ม ความส มพ นธ ใดๆ ก บเหต การณ ทางการเม อง อย างไรก ตาม ผลประกอบการในภาคอ ตสาหกรรมไทยม การเต บโตในอ ตราท ช าลงต งแต ป พ.ศ (ก อนเก ด เหต การณ ประท วงทางการเม องและการร ฐประหารในป พ.ศ. 2549) และเร มฟ นต วอ กคร งในป พ.ศ. 255 และม อ ตราเร งอย างต อเน องแม ในช วง ระหว างท กล มคนเส อเหล องออกมาด าเน นการทางการเม องในกลางป พ.ศ ร ปท 1. ด ชน ม ลค าเพ มผลผล ตอ ตสาหกรรมของไทยเต บโตส งกว ามาเลเซ ย อ นโดน เซ ยและฟ ล ปป นส ถ งแม จะเก ดความว นวายทางการเม อง Difference in Index 1/ PAD protests Coup PAD protests Airport closure Songran riots Pol Event THA-MYS THA-IDN THA-PHL 1/ ด ชน : ม ลค าเพ มท แท จร งของผลผล ตภาคอ ตสาหกรรม โดยม ป พ.ศ เป นป ฐาน = 1. เส นกราฟแสดงถ งผลต างของค าเฉล ยเคล อนท 4 ไตรมาสของด ชน ของแต ละประเทศ ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก อ ปสงค ภายในประเทศได ร บผลกระทบอย างม น ยส าค ญ เน องจากความไม แน นอนส งผลให ผ บร โภคและน กลงท นม ความระม ดระว งมากข น ร ปท 11 แสดงถ งการบร โภคภาคเอกชนของไทยท ลดลงอย างเห นได ช ดเม อเท ยบก บมาเลเซ ยและฟ ล ปป นส โดยเร มต งแต ป พ.ศ อ นเป นเวลาท ความ ว นวายทางการเม องเร มขยายวงกว าง ท งน คาดว าความว นวายทางการเม องคร งล าส ด น าจะส งผลให การบร โภคย งคงแนวโน มลดลงอย างน อยก ใน ระยะส น ในอ กทางหน ง การบร โภคท ลดลงในช วงเวลาท รายได เพ มข นน นส งผลต อการออมภาคคร วเร อนท อาจน าไปส ความต องการใช จ ายแบบก าว กระโดดในระยะเวลาต อไป ด งน น หากภาพรวมทางการเม องด ข นจะท าให การบร โภคภาคเอกชนฟ นต วอย างแข งแกร ง ส าหร บการลงท นภาคเอกชน น นก ม แนวโน มเช นเด ยวก บการบร โภค กล าวค อ ลดลงอย างเห นได ช ดเม อเท ยบก บประเทศอ นๆ ต งแต ป พ.ศ (ด ร ปท 12) ท งน การลงท น ในช วงไตรมาสแรกของป พ.ศ ค อนข างแข งแกร ง โดยม สาเหต มาจากภาคธ รก จเร มม การน าเข าเคร องจ กรเพ อขยายการผล ต การลงท นตาม แผนการลงท นท วางไว การย ายฐานการผล ตของบร ษ ทต างชาต มาย งประเทศไทย ฐานท ต าของต วเลขสถ ต การลงท น และการท ธนาคารแห งประเทศ ไทยย งคงอ ตราดอกเบ ยนโยบายไว ในระด บต า ซ งล วนแล วแต เป นป จจ ยท ช วยสน บสน นการลงท นท งส น อย างไรก ตาม ม แนวโน มท จะม การประเม น ปร บเพ มความเส ยงในการด าเน นธ รก จในประเทศไทย อ นจะน าไปส การลดลงของอ ตราการขยายต วของการลงท นในอนาคต ในขณะท ความเส ยงทาง การเม องท ม ต อภาวะการบร โภคน นจะข นอย ก บว าว กฤต การเม องจะด าเน นไปในท ศทางใดในอนาคตอ นใกล น ~ 7 ~

4 ร ปท 11. การบร โภคภาคคร วเร อนลดลงเม อเท ยบก บมาเลเซ ยและฟ ล ปป นส แสดงให เห นถ งการเพ มข นของการออมภาคคร วเร อนในช วงเวลาท เก ด ความไม สงบทางการเม อง Coup Airport Closure Coup Airport Closure Index (2=1), 4-quarter MA Thailand Philippines Thailand - Philippines PAD Protests PAD Protests - - Difference (index units) - Songkran Riots - Index (2=1), 4-quarter MA Thailand Malaysia Thailand - Malaysia PAD Protests PAD Protests Songkran Riots Aug- Jan- Jun- Nov- Apr- Feb- Jul- Dec- May- Oct- Aug- Jan- Jun- Nov- Difference (index units) ท มา CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 12. การลงท นในทร พย ส นถาวรของประเทศไทยด อยกว า โดยเฉพาะอย างย งเม อเท ยบก บมาเลเซ ย แสดงให เห นถ งความอ อนไหวต อภาวการณ ทางการเม อง Thailand Philippines Coup Thailand - Philippines Airport Closure Thailand Malaysia Coup Airport Closure Index (2=1), 4-quarter MA Difference (index units) Index (2=1), 4-quarter MA Thailand - Malaysia Difference (index units) PAD Protests PAD Protests Songkran Riots PAD Protests PAD Protests Songkran Riots ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ภาคการท องเท ยวได ร บผลกระทบอย างร นแรงท งในระยะส นและระยะปานกลาง ข าวสารทางการเม องของประเทศไทยถ กเผยแพร ไปท วโลก และ ร ฐบาลหลายประเทศได ออกประกาศเต อนประชาชนของตนให ระม ดระว งในการเด นทางมาย งประเทศไทย ส งผลให น กท องเท ยวจ านวนมากยกเล ก การเด นทาง จ านวนน กท องเท ยวท เด นทางมาย งกร งเทพฯ ผ านสนามบ นส วรรณภ ม ลดลงถ งคร งหน งในช วงท เก ดความต งเคร ยดทางการเม อง ผล ประกอบการทางด านการท องเท ยวของไทยในป พ.ศ ด อยกว าอ นโดน เซ ย โดยร ปท 13 แสดงให เห นว าการป ดย ดสนามบ นส งผลกระทบ ยาวนานกว าสองไตรมาส ท งน จากประสบการณ ด งกล าว ท าให คาดว าภาคการท องเท ยวของไทยในป พ.ศ จะย งคงถ กกดด นด วยป จจ ยทาง การเม องอย (เท ยบก บศ กยภาพท ม ) อย างไรก ตาม ด วยตลาดการท องเท ยวของโลกม แนวโน มฟ นต วอย างแข งแกร งในป พ.ศ และผล ประกอบการท แย กว าประเทศอ นๆ ของไทยในช วงท ผ านมา น าจะน าไปส การขยายต วอย างส งของภาคการท องเท ยวต อไป นอกจากน ด วยเหต ท ภาค การท องเท ยวค ดเป นเพ ยงร อยละ 7 ของ GDP (ณ ราคาตลาด) การขยายต วของภาคการท องเท ยวท ลดลงไปถ งคร งหน งจากเด มท ประมาณการว าจะ ขยายต วถ งร อยละ 1.7 ต อป ส งผลให อ ตราการขยายต วของ GDP ปร บลดลงไปเพ ยงร อยละ.4 เท าน น อย างไรก ตาม ภาคการท องเท ยวเป นภาคท ม การจ างงานเป นจ านวนมาก ด งน น ภาวะถดถอยของภาคการท องเท ยวจ งอาจส งผลกระทบในวงกว างอย างม น ยส าค ญ ~ 8 ~

5 ร ปท 13. รายร บจากการท องเท ยวของไทยและอ นโดน เซ ยลดลงในช วงปลายป พ.ศ เน องจากว กฤตการณ การเง นโลก ทว ารายร บจากการท องเท ยวของไทยลดลงในส ดส วนท ส งกว า Indonesia Thailand Index (24 average = 1) Thailand - Indonesia (right axis) Difference in Index - Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ตลาดการเง นม ปฏ ก ร ยาตอบสนองต อความว นวายทางการเม องค อนข างต า แสดงถ งพ นฐานท แข งแกร งของระบบเศรษฐก จ ด ชน ตลาดหล กทร พย ไทยปร บต วลดลงต งแต เก ดความร นแรงในว นท 1 เมษายน และน กลงท นท าการเทขายห นอย างม น ยส าค ญในว นท 19 พฤษภาคม อย างไรก ตาม ท ศทางของตลาดหล กทร พย ไทยเท ยบก บประเทศท ใกล เค ยงก นถ อว าอย ในท ศทางขาข น (ร ปท 14) นอกจากน แรงเทขายห นท เก ดข นได สะท อนถ ง การโยกย ายเง นท นส ส นทร พย ท ม ความเส ยงต าของน กลงท นในประเทศมากกว าเป นการไหลออกของเง นลงท นจากต างประเทศ โดยพ จารณาได จาก อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลท อย ในระด บต าอย างต อเน อง (ร ปท 15) และค าเง นบาทท แข งแกร ง (ค าเง นบาทลดลงเพ ยงร อยละ.5 เม อเท ยบก บ เง นดอลลาร สหร ฐอเมร กาในช วงปลายเด อนม นาคมถ งปลายเด อนพฤษภาคม) ท งน อ ตราการประก นความเส ยงเครด ต (credit default swaps หร อ CDS) ของไทยส งข นก จร ง แต ก ไม ได ส งไปกว าประเทศใกล เค ยงอย างม น ยส าค ญ โดยอ ตรา CDS ณ ส นเด อนม ถ นายนอย ท 134 bps ซ งใกล เค ยงก บ อ ตราของประเทศเกาหล ท 131 bps และต ากว าของฟ ล ปป นส และอ นโดน เซ ยท 174 and 186 bps ตามล าด บ ในขณะท อ ตรา CDS ส งกว าของมาเลเซ ย ประมาณ 3 bps (ซ งอ ตรา CDS ของมาเลเซ ยส งข น 2 bps เท ยบก บต นป พ.ศ ร ปท 14. การเทขายห นของน กลงท นในตลาดหล กทร พย ไทยในว นท 19 พฤษภาคม น าจะเป นการสะท อนให เห นถ งการโยกย ายเง นไปย ง ส นทร พย ท ปลอดภ ยของน กลงท นภายในประเทศ Thailand stock market index compared to a basket of regional peers /1/28 3/1/28 5/1/28 7/1/28 9/1/28 Deterioration 11/1/28 1/1/29 3/1/29 5/1/29 7/1/29 9/1/29 11/1/29 Improvement ท มา: การค านวณของธนาคารโลก ท มา: สมาคมตลาดตราสารหน ไทย 1/1/21 May 19 3/1/21 5/1/21 ร ปท 15.. ทาให เง นไหลเข าตลาดตราสารหน ร ฐบาล อ ตรา ผลตอบแทนพ นธบ ตรจ งคงอย ในระด บต า Yield (percent) Time to maturity (years) ~ 9 ~

6 อย างไรก ตาม ภ ม ค มก นของ GDP ต อความว นวายทางการเม องไม ได ช วยจาก ดผลกระทบทางส งคม เน องจากม แรงงานท ได ร บผลกระทบจ านวนมาก ส าหร บภาคการผล ตและภาคการขนส งซ งม แรงกระต นจากอ ปสงค ภายนอกประเทศน น คาดว าจะย งคงม ผลประกอบการท ด และไม ได ร บผลกระทบ จากว กฤต ทางการเม องเท าไรน ก ทว า ภาคการผล ตด งกล าวม การจ างงานเพ ยงแค ร อยละ 17 ของแรงงานท งหมดเท าน น ในขณะเด ยวก น ภาคการค า ปล กและภาคการท องเท ยวซ งเป นภาคธ รก จท ได ร บผลกระทบหน กท ส ด ม การจ างงานถ งร อยละ 23 ของแรงงานท งหมดภายในประเทศ (ด ร ปท 5) อ น แสดงให เห นว าม คร วเร อนจ านวนมากท ได ร บผลกระทบจากการส ญเส ยงานท าในภาคการท องเท ยวและการค าปล ก รวมท งการโยกย ายของแรงงาน ไปท างานท ได ร บผลตอบแทนท ต ากว าเด ม (เช น ภาคเกษตรและภาคการค าปล กท ไม เป นทางการ) หร อการลดช วโมงการท างาน เป นต น อย างไรก ตาม ด วยเหต ท ว าภาคแรงงานม การปร บต วผ านการเปล ยนแปลงช วโมงการท างานหร อการโยกย ายระหว างภาคการผล ต ท าให ส งผลกระทบต อต วเลขสถ ต การว างงานไม มากน ก ทว า รายได ของคร วเร อนลดลง ส าหร บผลกระทบระยะยาวโดยรวมของว กฤตการณ การเม องน นไม แน นอนและข นอย ก บว าจะม การคล คลายไปทางใดในช วงเวลาท เหล อของป ม ภาพ ท ศน ท งหมด 3 ภาพท ศน เก ยวก บว กฤต คร งน กล าวค อ (1) เก ดความร นแรงทางการเม องข นอ กคร งโดยก นเวลายาวนานเป นเด อนๆ ซ งจะส งผลกระทบ ต อระบบเศรษฐก จระยะยาวอย างม น ยส าค ญ การลงท นในภาคอ ตสาหกรรมจะลดลง อ นท าให การขยายต วของภาคอ ตสาหกรรมเป นไปอย างจ าก ด เม อใดระบบเศรษฐก จขาดแรงข บเคล อน อ ปสงค ภายในประเทศได ร บแรงกดด น อ กท งร ฐบาลม งเน นไปท นโยบายความม นคงเป นหล ก เม อน นม ความเป นไปได ท การขยายต วของระบบเศรษฐก จจะหย ดชะง ก ในทางกล บก น ถ าหากกระบวนการสมานฉ นท ได ผล และประเทศไทย ม เสถ ยรภาพ ทางการเม อง ก จะส งผลกระทบท ด ต อระบบเศรษฐก จ ส าหร บภาพท ศน ท อย ตรงกลางระหว างภาพท ศน ท ส ดโต งท งสองด าน ค อ ความไม แน นอนทาง การเม องและการข มข ว าจะใช ความร นแรงย งคงม อย แต จะไม เก ดเหต การณ ร นแรงท ขยายวงกว าง ซ งภายใต ภาพท ศน น อ ตราการขยายต วของระบบ เศรษฐก จในระยะปานกลางย งคงเป นบวก โดยได ร บแรงข บเคล อนจากการบร โภคและการลงท น ทว า อ ตราการเต บโตของระบบเศรษฐก จจะค อยเป น ค อยไปและระบบเศรษฐก จต องใช เวลาอ กพอสมควรในการกล บเข าส การขยายต วตามศ กยภาพระยะยาวท ร อยละ 5 ต อป ส าหร บระยะยาวน น ม ความ จ าเป นต องคล คลายความข ดแย งทางการเม องให หมดส น เพ อให เศรษฐก จไทยสามารถเต บโตอย างแข งแกร งและย งย น 2.1 ภาคการผล ต ภาคการผล ตเพ อส งออกจะย งคงเต บโตตลอดป พ.ศ แต จะม อ ตราการขยายต วท ลดลงเม อเท ยบก บช วงก อนหน าอ นเป นช วงการฟ นต วจากภาวะ เศรษฐก จตกต า ภาคอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าเป นภาคการผล ตหล กท ส งผลต อการขยายต วและหดต วของ GDP เม อม การฟ นต วหร อหดต ว ของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลก (ด กรอบท 2) ปร มาณการส งออกส นค าอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าเคล อนไหวไปในท ศทางเด ยวก นก บปร มาณ การส งออกท งหมด (ร ปท 16) ในขณะท การใช ก าล งการผล ตและผลผล ตในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าน น นอกจากจะ เคล อนไหวไปในทางเด ยวก นแล ว (ร ปท 17) ย งเคล อนไหวในท ศทางเด ยวก นก บ GDP และม ลค าเพ มของภาคอ ตสาหกรรมท งหมดด วย (ร ปท 18) อ นม น ยต อการขยายต วของระบบเศรษฐก จในป พ.ศ ท งหมด 2 ประการ กล าวค อ ประการแรก อ ตราการใช ก าล งการผล ตปร บต วข นจนเก อบ เท าก บระด บก อนว กฤต สะท อนให เห นว าช วงของการเร งฟ นต วของระบบเศรษฐก จ (rebound phase) ได ผ านไปแล ว โดยในช วงน การเร งฟ นต วเก ด จากการเร มต นผล ตอ กคร งโดยใช ก าล งการผล ตท ม อย เด ม อย างไรก ตาม อ ตราการใช ก าล งการผล ตของภาคอ ตสาหกรรมโดยรวมย งไม ฟ นกล บไปอย ในระด บก อนว กฤต (ร ปท 19) อ นแสดงให เห นว าบางภาคอ ตสาหกรรมย งสามารถขยายต วโดยอาศ ยก าล งการผล ตท ม อย แต เด มได ประการท สอง การ เร มการผล ตใหม อย างรวดเร วโดยใช ก าล งการผล ตเด มภายใต สถานการณ ขาดแคลนแรงงาน สะท อนให เห นถ งศ กยภาพในการขยายต วซ งจ าเป นต อง ท าการขยายก าล งการผล ตเพ มเต ม ท งน ด วยอ ตราค าแรงท ด งด ดและโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จท ด รวมไปถ งการม กล มอ ตสาหกรรมรถยนต และ ช นส วนอ เล คทรอน คส ท กระจ กต วอย ในบร เวณเด ยวก น ท าให ประเทศไทยย งคงเป นจ ดหมายท น าสนใจของเง นลงท นโดยตรงจากต างประเทศใน ภาคอ ตสาหกรรม ถ งแม ว าแนวโน มระยะยาวอาจย งม ความไม แน นอนก ตาม (ด ส วนท ส าหร บภาพรวมการลงท น) ~ 1 ~

7 ร ปท 16. การส งออกส นค าอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า เคล อนไหวใน ท ศทางเด ยวก บการส งออกโดยรวม ร ปท 17. การใช กาล งการผล ตและผลผล ตในภาคอ ตสาหกรรมเคล อนไหว ในท ศทางเด ยวก น E&E Export Index Overall Exports (excl. gold), Index Production Index (left axis) Capacity Utilization (right axis) Index (28 = 1) 9 8 Index (28 = 1) JAN 28 APR 28 JUL 28 OCT 28 JAN 29 APR 29 JUL 29 OCT 29 JAN 21 APR 21 JAN 28 APR 28 JUL 28 OCT 28 JAN 29 APR 29 JUL 29 OCT 29 JAN 21 APR 21 Percent ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 18. และต วช ว ดทางเศรษฐก จอ นๆ ร ปท 19. การใช กาล งการผล ตของภาคอ ตสาหกรรมโดยรวมย งไม กล บ ไปส ระด บก อนว กฤต Index (Q3 28 = 1) Correlations Pre-crisis Since crisis CU (elec), GDP 16% 95% MPI (elec), MVA 97% 96% Index (Q3 28 = 1), GDP Capacity Utilization, Seasonally-Adjusted (percent) Q Q Q Q Q Q Q Capacity Utilization (Electronics) Production (Electronics) Manufacturing Value Added GDP (right axis) ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธนาคาร แห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ภาพรวมของภาคการบร การท เช อมโยงส มพ นธ ก บอ ปสงค จากภายนอกม หลายร ปแบบ ภาคการขนส งและการเก บร กษาส นค าท เก ยวเน องก บการค า ระหว างประเทศคาดว าจะขยายต วไปในอ ตราเด ยวก บการขยายต วของการส งออกโดยรวมและน าจะฟ นต วได ภายในป พ.ศ อย างไรก ตาม ภาพรวมการฟ นต วของภาคการท องเท ยวย งคงไม แน นอน (ด รายละเอ ยดในส วนท 2.2.3) โดยม สาเหต หล กมาจากความต งเคร ยดทางการเม องท เพ ง ผ านมา (ด กรอบท 1) ส าหร บภาคเศรษฐก จท เช อมโยงก บอ ปสงค ภายในประเทศน น ภาคการก อสร างม ศ กยภาพมากท ส ดในการข บเคล อนระบบเศรษฐก จให ขยายต ว จาก การท คาดก นว าธนาคารแห งประเทศไทยจะท าการข นอ ตราดอกเบ ยนโยบายให อย ในระด บปกต ภายในป พ.ศ กล มผ ประกอบก จการพ ฒนา อส งหาร มทร พย และบร ษ ทก อสร างจ งได แสวงหาประโยชน จากอ ตราดอกเบ ยป จจ บ นท อย ในระด บต า โดยจ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บโครงการ ใหม ๆ ไว พร อมแล ว นอกจากน ระยะเวลาการยกเว นภาษ ธ รก จเฉพาะอ นเป นส วนหน งของมาตรการกระต นเศรษฐก จของร ฐบาลก าล งจะครบก าหนด ในไตรมาสส ดท ายของป น ด วยแรงจ งใจต างๆ ท กล าวมา รวมถ งอ ปสงค เร มฟ นต วข น ท าให เก ดการฟ นต วของภาคการก อสร างต งแต ไตรมาส 4 ของป ท แล ว โดยพ จารณาจากจ านวนใบอน ญาตก อสร างท เพ มมากข นเม อเท ยบก บป ก อนหน า ~ 11 ~

8 ภาคการเกษตรต องเผช ญก บความท าทายหลายประการในป พ.ศ เช น เร องภ ยแล ง เป นต น ถ งแม ว าภาคการเกษตรจะม ส ดส วนเพ ยงร อยละ 1 ของ GDP แต ภาคเศรษฐก จน ม การจ างแรงงานถ งเก อบร อยละ 4 ของแรงงานในประเทศ ด งน น ภาพรวมของภาคเกษตรกรรมจ งส มพ นธ ก บภาพรวม ของเศรษฐก จภาคคร วเร อนอย างส ง ในทางหน ง ราคาผลผล ตทางการเกษตรเร มฟ นต วจากระด บต าในช วงภาวะเศรษฐก จถดถอยท วโลก นอกจากน ภาคร ฐย งม โครงการช วยก าจ ดแมลงศ ตร พ ชซ งให ผลล พธ ท น าพอใจ ในขณะท ภ ยแล งซ งส งผลกระทบต อ 53 จ งหว ดท วประเทศถ อเป นความท าทายท ส าค ญกว า อย างไรก ตาม ม รายงานว าพ นท ปล กข าวนาปร งได เพ มข นจากป ก อนหน าโดยอาศ ยระบบชลประทาน ท งน ในภาพรวมคาดว าภาค เกษตรกรรมจะม การขยายต วเล กน อยในป พ.ศ น กรอบท 2. ห วงโซ การผล ตในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า 1 ประเทศไทยและมาเลเซ ยประสบความส าเร จอย างส งในการเข าไปเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตในภ ม ภาคและในโลกของบร ษ ทข ามชาต ขนาดใหญ ในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า อ นน ามาซ งปร มาณเง นลงท นโดยตรงจากต างประเทศจ านวนมหาศาล และน าไปส การเพ มผลผล ต การจ างงานและการค าระหว างประเทศ ป จจ บ นน ผล ตภ ณฑ อ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าถ อเป นส นค าส งออกท ส าค ญท ส ดของ ท งสองประเทศ (ว ดโดยม ลค า) ในฐานะท ญ ป นเป นประเทศผ น าในเทคโนโลย ในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า และเป นแหล ง เง นท นท ใหญ ท ส ดของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท าให บร ษ ทจากประเทศญ ป นม บทบาทส าค ญและม อ ทธ พลต อภาคอ ตสาหกรรมน บทความน เสนอแนวค ด 2 ประการ ค อ (1) การเปล ยนแปลงในก จกรรมทางเศรษฐก จของประเทศไทยและมาเลเซ ยในช วงว กฤตเศรษฐก จโลกและการฟ นต วหล ง ว กฤตข นก บการเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นส าค ญ เน องจากระบบข อม ลสารสนเทศท ด ข นและระบบการจ ดการส นค าคงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ท าให หน วยธ รก จสามารถปร บการผล ตของตนให สอดคล องก บภาวะการเปล ยนแปลงของอ ปสงค (ภายนอกประเทศ) ได อย างรวดเร ว และ (2) ถ งแม ว าบร ษ ทญ ป นในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า ม แผนระยะยาวในการด าเน นการผล ตและลงท นในท งสองประเทศน เพ อเป นการกระจายความเส ยงและเพ อความได เปร ยบทางด านความสามารถในการแข งข น ทว า หากไม ม การเปล ยนแปลงเช งนโยบายอย างม น ยส าค ญ ก จะท าให การม งหน าไปย งกระบวนการผล ตท ม ม ลค าเพ มท ส งข นของระบบเศรษฐก จไทยและมาเลเซ ยเป นไปอย างเช องช า เน องจากป จจ ย ท จะส งเสร มให เก ดความสามารถในการเพ มม ลค าการผล ตให ส งข น (เช น ท กษะแรงงาน การเร ยนในระด บอ ดมศ กษา การว จ ยเช งอ ตสาหกรรม และ การรวมกล มการผล ตในภาคอ ตสาหกรรม เป นต น) ล วนแล วแต ย งเป นส งท ประเทศท พ ฒนาแล วได เปร ยบอย เสมอ ท งๆ ท ประเทศไทยและมาเลเซ ยถ อเป นฐานในการผล ตส นค าท ใช เทคโนโลย ข นกลางถ งส ง แต กระบวนการผล ตท ดาเน นในท งสองประเทศย งเป น กระบวนการผล ตท ไม ค อยซ บซ อน และส วนใหญ ม กเป นข นตอนการประกอบเป นส นค าข นส ดท าย โดยม การน าเข าส วนประกอบจากต างประเทศใน ส ดส วนท ค อนข างส ง และในกรณ ของมาเลเซ ย แรงงานบางส วนในอ ตสาหกรรมย งเป นแรงงานน าเข าอ กด วย ในอ กทางหน ง การผล ตท เก ดข นในห วง โซ อ ปทานการผล ตของบร ษ ทระด บโลกท ม ความก าวหน าท งเทคโนโยล การผล ตและผล ตภ ณฑ และบร ษ ทเหล าน ได ม การปร บปร งเทคน คในการ บร หารเพ อเพ มความย ดหย นและประส ทธ ภาพของบร ษ ทในห วงโซ อ ปทานการผล ตของตน ทางหน งท ช วยท าให เก ดประส ทธ ภาพในห วงโซ การผล ต ค อ การกระจ กต วทางกายภาพของอ ตสาหกรรมสน บสน น โดยการย ายฐานการผล ตช นส วนส วนใหญ ในห วงโซ อ ปทานการผล ตออกมาจากประเทศท ม ต นท นส ง อย างไรก ตาม กล มอ ตสาหกรรมท เก ดข นในมาเลเซ ยและประเทศไทยเป นไปเพ อการลดต นท นการขนส งและการเก บร กษาส นค าเท าน น (เท าก บเป นการลดต นท นการผล ตโดยรวมด วย) ไม ใช ด วยเหต ผลทางเทคโนโลย เป นหล ก (โดยม ผลกระทบทางบวกอ นเก ดจากการใช ประโยชน ทาง งานว จ ยและพ ฒนาของบร ษ ทต างๆ ในแต ละช นของห วงโซ การผล ต) ท งน ส วนใหญ บร ษ ทท องถ นท เป นเคร อข ายการผล ตของบร ษ ทข ามชาต จาก ญ ป นม กเป นบร ษ ทท คนญ ป นลงท นหร อร วมลงท น การปร บปร งระบบการบร หารส นค าคงคล งโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศจะช วยให บร ษ ทเหล าน สามารถปร บการผล ตให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของอ ปสงค ได อย างท นการณ การเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นช องทางส าค ญท ท าให ว กฤต การเง นโลกส งผลกระทบต อเศรษฐก จไทยและมาเลเซ ย เน องจาก การเปล ยนแปลงของอ ปสงค ในตลาดโลกน ามาซ งการเปล ยนแปลงปร มาณการผล ตในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเ คร องใช ไฟฟ าของท องถ น และส งผลกระทบต อการเปล ยนแปลงของ GDP ในท ส ด อย างไรก ตาม ถ งแม ว าการเปล ยนแปลงปร มาณการผล ตในภาคอ ตสาหกรรมน ส งผลกระทบ ต อภาคคร วเร อนอย างม น ยส าค ญ แต ก ถ อว าค อนข างต าเม อเท ยบก บผลกระทบท ม ต อระบบเศรษฐก จมหภาคในภาพรวม (เช น GDP และการส งออก) 1 อ างอ งจากการศ กษาของร ชดา อน นตวรศ ลป Frederico Gil Sander, Rie Hijiki, and Philip Schellekens. ~ 12 ~

9 การตอบสนองของภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า ท ม ต อการลดลงของอ ปสงค ในส นค าข นส ดท ายเป นไปอย างรวดเร วเม อเท ยบ ก บในอด ต โดยม สาเหต บางส วนมาจากการเปล ยนแปลงโครงสร างของบร ษ ทในห วงโซ อ ปทานให ม ประส ทธ ภาพส งข น ถ งแม ว าภาคอ ตสาหกรรมน จะม การฟ นต วอย างรวดเร วก ตาม การเร มการผล ตใหม ของห วงโซ อ ปทานก ไม ใช ว าจะด าเน นได โดยง าย เน องจากกระบวนการผล ตท แต ละข นตอน แยกขาดจากก น การขาดแคลนแรงงาน และแต ละบร ษ ทในเคร อข ายการผล ตม ความคาดหว งต อการฟ นต วของระบบเศรษฐก จโลกแตกต างก น แนวโน มการย ายห วงโซ การผล ตบางส วนออกจากประเทศท พ ฒนาแล วคาดว าจะย งคงดาเน นต อไป ถ งแม จะม การคาดการณ ถ งกาล งการผล ตส วนเก น ท จะเก ดข นในช วงหล งว กฤตเศรษฐก จ แต การย ายกระบวนการผล ตท ม ม ลค าเพ มส งมาย งประเทศไทยและมาเลเซ ยน าจะเป นไปอย างเช องช า ถ าไม ม การแทรกแซงเช งนโยบายจากร ฐบาล ถ งแม ว าการลงท นใหม ๆ ในอนาคตอ นใกล จะม งเน นไปท ประเทศจ นมากกว าไทยหร อมาเลเซ ย ในระยะยาวแล ว บร ษ ทญ ป นในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าก ย งคงด าเน นก จการในท งสองประเทศต อไป ด วยเหต ผลด านการบร หารความเส ยงและ การแข งข น อย างไรก ตาม การท ประเทศจะได ร บม ลค าเพ มส งส ดจากการเป นส วนหน งของห วงโซ การผล ตน น จะต องม มาตรการเพ มผล ตภาพของ กระบวนการผล ตท ม อย ในป จจ บ น มาตรการการเคล อนเข าส กระบวนการผล ตข นท ส งข นในห วงโซ อ ปทานการผล ต และมาตรการการพ ฒนา อ ตสาหกรรมต อเน อง ซ งการเร งให เก ดการย ายกระบวนการผล ตท ม ความซ บซ อนมาย งไทยและมาเลเซ ยด งกล าวน น จะต องอาศ ยการเพ มของอ ปทาน แรงงานท ม ท กษะ การร วมม อทางด านการว จ ยระหว างมหาว ทยาล ยต างๆ ภาคอ ตสาหกรรม และสถาบ นว จ ยของร ฐ และการรวมกล มอ ตสาหกรรม ด วยเหต ผลทางด านเทคโนโลย เป นหล ก (ไม ใช ด วยเหต ผลด านการขนส งและการเก บร กษาส นค า) 2.2 อ ปสงค ภายนอกประเทศ ภาคอ ตสาหกรรม ภาคโลจ สต กส และอ ปสงค ภายนอกประเทศม ความเช อมโยงก นในด านรายจ าย ด งน นการพ จารณาเฉพาะม ลค าการส งออกโดยรวม หร อม ลค าการส งออกส ทธ จ งอาจจะให ข อสร ปท คลาดเคล อนได เน องจากม ลค าการส งออกถ กรายงานด วย ม ลค ารวม ด งน นต วเลขม ลค าการส งออก รวมจ งอาจเป นต วเลขท ส งเก นกว าม ลค าเพ มในประเทศของส นค าออก (รวมถ งท าให ส ดส วนของการส งออกในผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศส ง เก นไป) ท งน ภาคอ ตสาหกรรมการผล ตเพ อส งออกโดยส วนใหญ ม การใช ส วนประกอบซ งน าเข าจากต างประเทศเป นส ดส วนท ส ง ซ งจากการศ กษา พบว าในส นค าส งออกบางประเภทอาจม ม ลค าเพ มในประเทศต าเพ ยงร อยละ 5 อย างไรก ตาม เน องจากการน าเข าน นถ กน ามาใช เพ อการบร โภคและ การลงท น ด งน นการน าม ลค าการน าเข าท งหมดมาห กออกจากม ลค าการส งออก (บางคร งเร ยกว า อ ปสงค จากต างประเทศส ทธ ) จ งอาจม ใช ต วช ว ดท ม ประโยชน มากน กเก ยวก บม ลค าเพ มของส นค าไทยท ถ กซ อโดยชาวต างประเทศ ต วอย างเช น ร ปท 2 แสดงส ดส วนของอ ปสงค จากต างประเทศส ทธ ท ม ค าต ดลบในป 2548 ในขณะท การลงท นฟ นต วข น ส งท เก ดข นน ไม ใช เพราะการส งออกหร ออ ปสงค ภายนอกประเทศขยายต วช า หากแต เป นเพราะ การลงท นเพ มข นพร อมก บการเพ มข นของการน าเข าส นค าท น นอกจากน น ส นค าคงคล ง (inventory investment) ซ งม ความส มพ นธ ก บการผล ต ภาคอ ตสาหกรรม (และโดยส วนใหญ ประกอบด วยป จจ ยการผล ตท น าเข า) ก ถ กมองว าเป นส วนหน งของอ ปสงค ภายนอกประเทศ และส ดท าย ค าใช จ ายบร การส วนใหญ ท เก ยวข องก บการบร โภคของผ บร โภคและก จการของไทย (การท องเท ยว บร การว ชาช พ) ม ได ห กออกจากม ลค าเพ ม ภายในประเทศของการส งออก ด งน น ม ลค าส งออกส ทธ ในบ ญช รายได ประชาชาต จ งให ความส าค ญก บอ ปสงค ภายนอกประเทศในฐานะท เป นต ว ข บเคล อนการเจร ญเต บโตท ต าเก นความเป นจร ง ร ปท 21 ช ให เห นถ งบทบาทของอ ปสงค ภายนอกประเทศในองค ประกอบของรายจ ายโดยบวกส นค า คงคล งและห กค าใช จ ายบร การและม ลค าน าเข าส าหร บการบร โภคและการลงท น ซ งผลท ได แสดงถ งม มมองด านการผล ตว าอ ปสงค ภายนอกประเทศ ย งคงเป นต วข บเคล อนเศรษฐก จไทย เน องจากอ ปสงค ภายนอกประเทศย งคงเป นต วข บเคล อนการขยายต วของเศรษฐก จ ด งน น สภาวะแวดล อมภายนอกและแนวโน มการส งออกย งคงเป น ต วแปรส าค ญต อแนวโน มการเจร ญเต บโตของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของไทยในระยะเวลาอ นใกล น ท งน คาดว าสภาวะแวดล อมภายนอกจะ เป นป จจ ยสน บสน นการขยายต วด งกล าวแม ว าจะม ความเส ยงส งกว าในอด ตท ผ านมา ส วนภาวะการส งออกในช วงห าเด อนแรกของป 2553 ย งคง แข งแกร งและม แนวโน มว าจะคงเต บโตได ในช วงท เหล อของป น ~ 13 ~

10 ร ปท 2. อ ปสงค ภายนอกประเทศส ทธ ต ดลบเม อการลงท นเพ มข น ซ ง สะท อนให เห นว าการนาเข าส วนใหญ เป นการลงท นในเคร องจ กร Percent Contribution of 'net exports' to Change in GDP Contribution of Gross Capital Formation to change in GDP ร ปท 21. ต วว ดอ ปสงค ภายนอกประเทศ (ภายหล งปร บค า) ช ให เห นถ ง การเปล ยนแปลงในผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศท ถ กข บเคล อนโดย แนวโน มจากภายนอกประเทศ Billions of Real THB, SA (components) Adjusted Domestic Demand 1/ Adjusted External Demand 1/ GDP (right axis) 1,2 1,15 1,1 1,5 1, Q1 2Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 29Q3 2Q1 2Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 29Q3 21Q1 Billions of Real THB, SA (GDP) ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และการ ค านวณของธนาคารโลก ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธนาคาร แห งประเทศไทย และการค านวนของธนาคารโลก หมายเหต : 1/ การปร บม ลค าอ ปสงค ภายในประเทศได ห กม ลค าการน าเข าส นค า อ ปโภคบร โภคและส นค าท น รายจ ายบร การและม ลค าการเปล ยนแปลงใน ส นค าคงคล งออกแล ว การปร บม ลค าอ ปสงค ภายนอกประเทศได รวมม ลค าการ ส งออกส นค าและบร การและม ลค าการเปล ยนแปลงในส นค าคงคล ง ม ลค าการ น าเข าส นค าส ทธ ซ งห กม ลค าการน าเข าส นค าอ ปโภคบร โภคและส นค าท นออก แล ว สภาวะแวดล อมภายนอก เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาและญ ป นฟ นต วด ข นในช วงต นป 2553 แต การฟ นต วของเศรษฐก จย โรปย งคงเป นไปอย างล าช า เศรษฐก จของประเทศ อ ตสาหกรรมส วนใหญ ม การขยายต วรายไตรมาสเป นบวกต งแต คร งหล งของป 2552 มาตรการกระต นเศรษฐก จในประเทศต างๆท วโลก การเพ มข น ของการส ารองส นค าคงคล ง และการกล บค นส สภาวะท เข มแข งของเศรษฐก จประเทศก าล งพ ฒนาขนาดใหญ เป นป จจ ยส าค ญท ท าให เก ดการฟ นต ว ด งกล าว ในไตรมาสแรกของป 2553 เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาเต บโตร อยละ 2.7 ต อป จากต วเลขรายไตรมาสและปร บป จจ ยฤด กาล (เท ยบก บช วงไตร มาสก อนหน า อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) หล งจากท ขยายต วในอ ตราร อยละ 5.6 ในไตรมาสก อน (ร ปท 22) โดยการบร โภคภาคเอกชนและการ ลงท นในส นค าคงคล งต างม ส ดส วนในการเต บโตร อยละ 2 ในขณะท การใช จ ายภาคร ฐและการลงท นในท อย อาศ ยน นต ดลบ ในประเทศญ ป น ผลผล ต เต บโตเพ มข นถ งร อยละ 5 ในไตรมาสแรกของป น (เท ยบก บช วงไตรมาสก อน อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) การส งออกท หดต วลงถ ง 15 เด อนก กล บมาขยายต วในเด อนธ นวาคม 2552 เน องจากค าส งซ อท เพ มข นอย างแข งแกร งจากประเทศก าล งพ ฒนาแถบเอเช ยตะว นออกและสหร ฐอเมร กา อย างไรก ตาม การขยายต วของเศรษฐก จประเทศในกล มสหภาพย โรปย งเป นไปอย างล าช าโดยม การเต บโตในอ ตราเพ ยงร อยละหน งในไตรมาส ส ดท าย (เท ยบก บช วงไตรมาสก อน อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) การบร โภคภาคคร วเร อนและการลงท นภาคเอกชนก หดต วลง การเต บโตจ งเป น ผลมาจากค าส งซ อส นค าส งออกและการสะสมส นค าคงคล ง ท งน เศรษฐก จของกล มประเทศสมาช กขนาดใหญ ได แก เยอรม น ฝร งเศส และอ งกฤษ ล วนแต ม การขยายต วทางเศรษฐก จเพ ยงเล กน อยเท าน น ~ 14 ~

11 ร ปท 22. เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาและญ ป นฟ นต วเร วกว าเศรษฐก จ ของประเทศในกล มสหภาพย โรปในช วงต นป 2553 Real GDP growth (percent, saar) 1 ร ปท 23. ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วอย างม นคงในประเทศ สหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรป Industrial production index (sa, January 27=1) US EU 8 US EU -15 Japan 7 Japan Q1 Q2 Q3 Q4 29 Q1 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Q2 Q3 Q4 21 Q1 6 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 24. การใช จ ายของผ บร โภคประเทศในกล ม G3 ย งคงอย ใน ระด บต ากว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ Wholesale and retail sales (sa, January 27=1) ร ปท 25. อ ตราการว างงานในประเทศสหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรป ย งคงอย ในระด บส ง Unemployment rate (%) US EU Japan US EU Japan ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ต วช ว ดรายเด อนแสดงว าการฟ นต วในประเทศอ ตสาหกรรมเป นไปอย างต อเน องแต อาจชะลอต วลงในคร งหล งของป น ในเด อนม ถ นายน 2553 ภาคอ ตสาหกรรมในประเทศสหร ฐอเมร กาม การขยายต วต อเน องก นเป นระยะเวลา 11 เด อนแล ว แต เร มชะลอต วลงในสองเด อนส ดท าย (ร ปท 23) โดย อ ตราการเต บโตนอกภาคอ ตสาหกรรมชะลอต วลงส ระด บต าท ส ดในรอบ 4 เด อน ท งน การฟ นต วของก จกรรมทางเศรษฐก จและการฟ นต วใน ตลาดแรงงานท าให การใช จ ายเพ อการบร โภคขยายต วเป นบวกน บต งแต ปลายป 2552 (ร ปท 24) แม ว าการขยายต วของปร มาณส นเช อเพ อการบร โภค ของสหร ฐอเมร กาจะลดต าลงในเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคม ในเด อนพฤษภาคม อ ตราการว างงานอย ท อ ตราร อยละ 9.7 ลดลงจากระด บส งส ดท อ ตราร อยละ 1.1 ในเด อนมกราคม (ร ปท 25) และการขอร บเง นชดเชยประก นการว างงานลดลงอย างต อเน อง ในขณะท กล มประเทศย โรปน น ย งคงม ความไม ช ดเจน โดยการผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วต งแต คร งหล งของป 2552 จากค าส งซ อส นค าจากกล มประเทศก าล งพ ฒนาและการอ อนต วลง ~ 15 ~

12 ของเง นย โร ในเด อนพฤษภาคมผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมของเยอรม นเต บโตถ งร อยละ 3.4 เม อเท ยบก บเด อนก อน หล งปร บป จจ ยฤด กาล แต ค าส งผล ต ของโรงงานกล บลดลงเป นคร งแรกในรอบ 5 เด อน ผลผล ตในไตรมาสท สามอาจชะลอต วลง เน องจาก (i) ว กฤตการณ หน สาธารณะในภ ม ภาค (ii) อ ตราการว างงานท เพ มข นถ งระด บส งส ดในรอบ 11 ป ท ร อยละ 9.7 ในเด อนเมษายน (iii) ความไม ม นใจในความเพ ยงพอของเง นกองท นของธนาคาร พาณ ชย และ (iv) ผลของมาตรการกระต นเศรษฐก จท ม ต ออ ปสงค ในประเทศเร มลดลง นอกจากน ในเด อนกรกฎาคม บร ษ ทจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ม ด ส ได ปร บลดอ นด บความน าเช อถ อของประเทศโปรต เกสลง ในขณะท ความเช อม นของผ ลงท นในประเทศเยอรม นตกต าลงเป นเด อนท สาม ต ดต อก น ส าหร บประเทศญ ป นน น ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วข นอย างรวดเร วหล งจากท ตกต าลงมามากเม อเท ยบก บประเทศสหร ฐอเมร กา และ กล มสหภาพย โรปในช วงว กฤตการณ (ร ปท 23) โดยยอดขายปล กในเด อนมกราคม 2553 ขยายต วเป นคร งแรกในรอบ 17 เด อนแม ว าย งคงค อนข างผ น ผวนเน องจากการว างงานย งคงเพ มข นในช วงไม ก เด อนท ผ านมา ค าส งซ อเคร องจ กรของประเทศญ ป นหดต วลงในเด อนพฤษภาคม เช นเด ยวก บ ประเทศในกล มสหภาพย โรป แต ความเช อม นของภาคธ รก จฟ นต วข นมาอย ในระด บท ด ท ส ดในรอบ 2 ป กระแสเง นท นโลกเร มม การเคล อนย ายอ กคร งเม อการค า การลงท น และส นเช อฟ นต วตลอดป 2552 และต อเน องจนถ งป 2553 ในป 2552 ม ลค าการค า โลกหดต วลงประมาณร อยละ 12 ซ งน บเป นการหดต วท มากท ส ดน บต งแต หล งสงครามโลก และเป นผลมาจากอ ปสงค โลกท ลดลง ภาวะการต งต วของ ส นเช อการค าและราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ลดลง ท งน ปร มาณการค าโลกกระเต องข นหล งจากลดลงถ งจ ดต าส ดในกลางป 2552 โดยในปลายป 2552 ม ลค าการน าเข าของประเทศก าล งพ ฒนาเพ มส งข นกว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ ซ งส วนหน งมาจากการส ารองส นค าโภคภ ณฑ ของประเทศจ น ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศอ ตสาหกรรมย งคงอย ในระด บต ากว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ ค าชดเชยความเส ยงในตลาดการเง นลดลง อย างเห นได ช ด ในขณะท ภาวะตลาดหล กทร พย ฟ นต วข นและการเคล อนย ายเง นท นข ามประเทศเพ อลงท นในหล กทร พย กล บมาขยายต วอ กคร ง มาตรฐานการปล อยส นเช อของธนาคารพาณ ชย ในประเทศสหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรปผ อนคลายลง แม ว าการขยายส นเช อย งคงชะลอต วเน องจาก การต ดขาดท นของส นทร พย และท าให ต องม การเพ มท น การออกตราสารหน ระหว างประเทศเพ อระดมท นเพ มข นท วโลกจากอ ตราดอกเบ ยท อย ใน ระด บต าเป นประว ต การณ ตราสารหน ท ออกใหม ส วนใหญ เป นพ นธบ ตรร ฐบาลเพ อใช เป นเง นท นส าหร บมาตรการกระต นเศรษฐก จและชดเชย รายร บท ลดลง การออกตราสารหน ภาคเอกชนเพ มข นเช นก นโดยเฉพาะในกล มประเทศก าล งพ ฒนา โดยการออกตราสารหน ภาคเอกชนเพ อระดมท น จากต างประเทศของกล มประเทศก าล งพ ฒนาเพ มข นถ งร อยละ 146 ในช วงคร งแรกของป 2553 (เท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน) ในขณะท การออก ตราสารหน ภาคเอกชนเพ อระดมท นจากต างประเทศของประเทศสหร ฐอเมร กาและกล มสหภาพย โรปกล บลดลงถ งร อยละ 3 ผ บร โภคและว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อมซ งม ข อจ าก ดในการเข าถ งตลาดตราสารหน ย งคงประสบก บข อจ าก ดด านการเง น ส าหร บการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ น นม การฟ นต วอย างแข งแกร ง ซ งแตกต างจากการเคล อนย ายเง นท นไปส ตลาดหล กทร พย และตลาดตราสารหน โดยกระแสการเคล อนย ายเง นลงท น โดยตรงจากต างประเทศของโลกม เสถ ยรภาพต งแต กลางป 2552 แต ย งคงไม ม การเต บโตเพ มข นในช วงต อมา แนวโน มเศรษฐก จและการค าโลกย งคงสดใสและปร บต วในทางท ด ข นในช วงไม ก เด อนท ผ านมา ภายหล งจากท เศรษฐก จโลกหดต วลงถ งร อยละ 2.1 ในป 2552 ธนาคารโลกคาดการณ เม อเด อนม ถ นายน 2553 ว าเศรษฐก จโลกป น ม แนวโน มเต บโตท อ ตราร อยละ 3.3 เพ มข นจากอ ตราร อยละ 2.7 ซ งเป น ต วเลขท เคยประมาณการณ ไว เม อเด อนมกราคม ประเทศก าล งพ ฒนาน าโดยภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกและเอเช ยใต ม แนวโน มท จะเป นผ น าในการฟ นต ว ในขณะท ย โรปและญ ป นน าจะม การฟ นต วท ช ากว าสหร ฐอเมร กา (ตารางท 2) แม ว าแนวโน มในป 2554 จะย งคงด อย โดยน าจะม การเต บโตในอ ตราท เท ยบเท าก บในป 2553 แต เศรษฐก จโลกย งคงอย ในช วงการเปล ยนแปลงไปส ด ลยภาพใหม ในระยะปานกลางด วยอ ตราการเจร ญเต บโตของกล ม ประเทศอ ตสาหกรรมท ลดลง การฟ นต วในล กษณะด งกล าวของกล มประเทศอ ตสาหกรรมจะม ผลท าให ธ รกรรมการค าระหว างประเทศค อนข างซบ เซาลง แม ว าภาวะส นเช อการค าจะผ อนคลายลง ราคาส นค าโภคภ ณฑ จะส งข น และอ ปสงค จากประเทศก าล งพ ฒนาจะเพ มข นก ตาม ส าหร บปร มาณ การค าโลกในป 2553 น นอาจส งกว าปร มาณในป ท ผ านมา และการขยายต วของอ ปสงค น าเข าของกล มประเทศก าล งพ ฒนาน าจะส งกว าของกล ม ประเทศอ ตสาหกรรมในป ต อๆ ไป ส วนอ ปสงค น าเข าของประเทศจ นน นได กล บค นส ระด บก อนเก ดว กฤตการณ ในขณะท อ ปสงค ด งกล าวของ ประเทศกล ม G3 กล บชะง กง นอย างช ดเจน (ร ปท 26) ราคาส นค าโภคภ ณฑ โดยรวมม แนวโน มเพ มข นเล กน อย ซ งย งคงส งแรงกดด นต อภาวะเง นเฟ อ การฟ นต วของอ ปสงค โลกผล กด นให ราคาส นค าโภค ภ ณฑ ส งข น แต เป นไปในอ ตราท ต ากว าการลดลงของอ ปสงค ในป 2552 ท งน เน องจากย งม ก าล งการผล ตส วนเก นในระด บท ส ง ราคาน าม นโดยเฉล ย ~ 16 ~

13 ตารางท 2. การฟ นต วของเศรษฐก จโลกจากการฟ นต วของการค าและอ ตราเง นเฟ อต า อ ตราการขยายต วเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน (ร อยละ) เปล ยนแปลงจาก GEP (มค. 2553) e 2553f 2554f 2553f 2554f ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของโลก กล มประเทศรายได ส ง สหร ฐอเมร กา สหภาพย โรป ญ ป น กล มประเทศก าล งพ ฒนา ปร มาณการค าโลก ด ชน ราคาผ บร โภคในกล มประเทศ G ราคาส นค าโภคภ ณฑ ส นค าโภคภ ณฑ ท ม ใช น าม น น าม น อ ตราดอกเบ ย (ดอลลาร สหร ฐฯ ระยะ 6 เด อน ค ดร อยละ) ท มา: รายงานแนวโน มเศรษฐก จโลกของธนาคารโลก (Global Economic Prospects: GEP) ฉบ บเด อนม ถ นายน 2553 หมายเหต : เปล ยนแปลงจากรายงาน GEP ฉบ บเด อนมกราคม 2553 ท แสดงจ านวนร อยละของการเปล ยนแปลง ร ปท 26. อ ปสงค นาเข าของประเทศในกล ม G-3 ย งคงอ อนแอ แตกต างจากอ ปสงค นาเข าของประเทศจ น Nominal merchandise imports (January 27=1) ร ปท 27. ราคาส นค าการเกษตรและราคาโลหะกระเต องข นอย างมาก แตกต างจากราคาพล งงาน Actual and projected commopdity prices (25=1) Agriculture Energy Food Metals and minerals 2 US EU Japan China ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: GEM ธนาคารโลก คาดว าจะปร บต วส งข นในป 2553 แต น าจะย งต ากว าระด บส งส ดเม อป 2551 อย ประมาณร อยละ 2 ปร มาณน าม นสะสมของประเทศในกล มองค การ เพ อความร วมม อทางเศรษฐก จและการพ ฒนา (OECD) ท ย งคงอย ในระด บส ง การฟ นต วของราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ม ใช น าม นโดยเฉพาะโลหะและ ส นแร น นส วนใหญ เป นผลมาจากการสะสมส นค าโภคภ ณฑ ด งกล าวของประเทศจ น (ร ปท 27) ราคาอาหารคาดว าจะลดลงเล กน อยในช วงป น และป ~ 17 ~

14 ต อๆ ไป จากการท อ ตราการขยายต วของราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ไม ส งมากและการฟ นต วท ไม ค อยราบร นน ก อ ตราเง นเฟ อของประเทศในกล ม G-7 จ งน าจะคงอย ในระด บต าท อ ตราร อยละ 1.5 ในป 2553 ท าให อ ตราดอกเบ ยระยะส นระหว างประเทศย งคงอย ในระด บท ต า การส งออกส นค าและบร การในป 2553 ย งคงม แนวโน มท ด การค าเร มฟ นต วภายหล งจากตกต าลงอย างร นแรงในช วงต นป 2552 อ ปสงค น าเข าท แข งแกร งจากกล มประเทศก าล งพ ฒนาเป นต วข บเคล อนการขยายต วด งกล าว ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศก าล งพ ฒนาขยายต วรวดเร วกว าม ลค า การน าเข าของกล มประเทศอ ตสาหกรรม โดยการขยายต วของการส งออกของโลกถ งร อยละ 4 มาจากอ ปสงค ของกล มประเทศก าล งพ ฒนา ท งน การ ส งออกม อ ตราการขยายต วถ งร อยละ 47 ต อป จนถ งช วงปลายป 2552 อย างไรก ตาม การค าย งไม ฟ นต วกล บไปส ระด บก อนเก ดว กฤตการณ และคาดว า คงจะต องใช เวลาอ กในการฟ นต ว ส าหร บการส งออกภาคบร การโดยเฉพาะการท องเท ยวน นม แนวโน มท ด ส าหร บประเทศท เป นแหล งท องเท ยวท ม ศ กยภาพในการแข งข น โดยจะได ประโยชน จากการเพ มข นของก าล งซ อในกล มประเทศก าล งพ ฒนา ซ งเป นกล มท ผ บร โภคม ความอ อนไหวในด าน ต นท นค อนข างมาก การฟ นต วในการใช จ ายเพ อการบร โภคในกล มประเทศอ ตสาหกรรมย งคงด าเน นต อไปในช วงต นป 2553 และเป นป จจ ย สน บสน นภาคอ ตสาหกรรมท องเท ยว ย งม แรงต านทานและป จจ ยเส ยงหลายประการในแนวโน มการฟ นต วของเศรษฐก จ แรงต านทานน นมาจากการใช จ ายของผ บร โภคในกล มประเทศ อ ตสาหกรรมท ย งคงเปราะบางอ นเป นผลจากอ ตราการว างงานท ส ง ในขณะท ป จจ ยเส ยงน นได แก การชะลอต วของเศรษฐก จสหร ฐอเมร กาเป นคร งท สองและเศรษฐก จของญ ป นท อ อนแอกว าท คาดการณ ไว รวมถ งการชะลอต วของอ ปสงค ของกล มประเทศเอเช ยตะว นออก โดยเฉพาะอย างย งประเทศ จ นท ยกเล กมาตรการกระต นเศรษฐก จด านการคล งและการเง นจ านวนมหาศาลเม อป ก อน องค การแรงงานระหว างประเทศประเม นว าอ ตราการ ว างงานของโลกในป 2553 อาจจะส งถ งร อยละ 6.5 ท งน จากการถดถอยของเศรษฐก จในคร งก อนหน าช ว าการฟ นต วของการจ างงานม แนวโน มท จะ ล าช ากว าการฟ นต วของผลผล ตอย หลายไตรมาส ท งน ความเส ยงท ส าค ญส าหร บการฟ นต วในกล มประเทศอ ตสาหกรรมมาจากการยกเล กนโยบาย สน บสน นเร วเก นไปในขณะท อ ปสงค ในประเทศย งไม ย งย น แม ว าจะย งไม ม การด าเน นการในท นท ท นใดก ตาม หากแต กลย ทธ การด าเน นการท น าเช อถ อ เช น แนวทางการด าเน นการ ล าด บของการด าเน นการ และช วงเวลาด าเน นการ ต องม การก าหนดไว อย างช ดเจน เพ อหล กเล ยงข อก งวล เก ยวก บความย งย นทางการคล ง 2 โดยความเส ยงด านความย งย นทางการคล งอาจม ผลกระทบในเช งล กและแผ ขยายไปมากกว าค าชดเชยความเส ยงซ ง ว ดจากช วงห างของอ ตราดอกเบ ยท เพ มข น การคาดการณ ในระยะปานกลางเก ยวก บภาษ ท เพ มข นในอนาคตและเง นเฟ อจะท าให การออมภาคเอกชน เพ มข นและท าให ความเช อม นของภาคธ รก จและผ บร โภคลดลง หน สาธารณะท เพ มข นประกอบก บกฎเกณฑ ทางการเง นท เข มงวดข น รวมถ งการ ระม ดระว งความเส ยงมากข น จะส งผลให อ ตราดอกเบ ยในตลาดโลกส งข น ซ งจะเป นข อจ าก ดต อการเข าถ งแหล งเง นท น และท าให สะสมท นได ช าลง และท าให การลงท นภาคเอกชนในกล มประเทศก าล งพ ฒนาชะลอต วลง ในกล มประเทศเอเช ยตะว นออก การหล กเล ยงการขยายต วท ร อนแรงเก นไป เป นเร องส าค ญ โดยเม อม การยอมร บความเส ยงได เช นเด มในขณะท อ ตราดอกเบ ยในกล มประเทศอ ตสาหกรรมอย ในระด บต าส ด การเคล อนย าย เง นท นเข ามาย งภ ม ภาคน จ งส งข นอย างรวดเร ว และเพ มแรงกดด นต อความผ นผวนและการแข งค าของสก ลเง นของประเทศ ซ งจะบ นทอน ความสามารถในการแข งข นของส นค าออก ท งน การขยายต วอย างรวดเร วของผลผล ตในปลายป 2552 และอ ตราเง นเฟ อท ส งข น ท าให ม การใช นโยบายการเง นต งต วในหลายๆ ประเทศในภ ม ภาค ซ งท าให การลงท นภาคเอกชนท เปราะบางอย แล วอ อนแอลงหากการปร บเปล ยนนโยบายเก ดข น เร วหร อแรงเก นไป ย งไปกว าน นการแผ ขยายต วของว กฤตการณ ในทว ปย โรปออกไปนอกเหน อจากประเทศกร ซน บเป นป จจ ยเส ยงท ส าค ญต อภาคการ ท องเท ยว ท งน เน องจากเม อเง นย โรอ อนต วลงจะท าให อ ปสงค ในการท องเท ยวของน กท องเท ยวย โรปลดลงซ งน กท องเท ยวกล มน ม ส ดส วนส งท ส ด ของน กท องเท ยวท มาจากกล มประเทศอ ตสาหกรรม ในระยะยาว อ ตราการขยายต วของการนาเข าของประเทศในกล ม G3 ภายหล งจากว กฤตการณ ม ท าท ลดลง ด งน นกล มประเทศกาล งพ ฒนาขนาดใหญ เช น ประเทศจ น จ งม บทบาททางเศรษฐก จมากข น หล งว กฤตการณ การขยายต วของผลผล ตในกล มประเทศอ ตสาหกรรมม แนวโน มท จะเปล ยนแปลง 2 กองท นการเง นระหว างประเทศคาดว าอ ตราส วนหน ส นของร ฐบาลต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของประเทศสมาช กในกล ม G-2 ม แนวโน มเพ มข นเก อบถ ง ระด บเฉล ยท ร อยละ 12 ภายในป 2557 ในขณะท อ ตราด งกล าวของกล มประเทศก าล งพ ฒนาอย ท ร อยละ 44 ~ 18 ~

15 ไปส การขยายต วในอ ตราปกต อ ตราใหม ซ งช ากว าก อนเก ดว กฤตการณ การบร โภคภาคเอกชนชะลอต วลงด วยผ บร โภคต องกล บมาสร างความม นคงใน ทร พย ส นหล งจากท ส นทร พย เส อมค าลงเม อม การประเม นม ลค าใหม ประกอบก บภาวะการจ างงานท อ อนแอ ความพยายามเพ อท าให ฐานะการคล ง แข งแกร งข น จะส งผลให ภาษ ส งข น และ/หร อการใช จ ายท เอ ออ านวยลดลงซ งจะจ าก ดการสะสมความม งค ง ป ญหาด านฐานะการเง นของสถาบ น การเง นจะท าให การเข าถ งเง นท นโดยเฉพาะของภาคคร วเร อนและว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมเป นไปได ยากย งข น ย งไปกว าน นผ บร โภคม แนวโน มท จะเปล ยนแปลงไปใช ส นค าท ราคาถ กลง และท าให ม ลค าการน าเข าลดลงแม ว าปร มาณการน าเข าจะคงท 3 ป จจ ยเหล าน บ งช ว าประเทศใหญ ๆ ในกล มประเทศก าล งพ ฒนา เช น จ น จะม บทบาทมากข นต อการส งออกของประเทศไทยในอนาคต แม กระท งส าหร บประเทศจ นเองก ตาม การลดลง ของอ ปสงค ข นส ดท ายของกล มประเทศอ ตสาหกรรม จะท าให ค าส งซ อส นค าข นกลางจากประเทศอ นๆ ในภ ม ภาคท อย ในเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค เบาบางลงตามไปด วย โดยท วไปกล มประเทศก าล งพ ฒนาม แนวโน มท จะประสบก บต นท นการเง นท ส งกว าจากการแข งข นท ร นแรงเพ อให ได เง นท น ส บเน องจากความต องการท าให ฐานะการคล งแข งแกร งข นท วโลก ส นเช อการค าจะม ปร มาณจ าก ดมากข น ด งน น การบร หารการส งออกในภาวะ แวดล อมหล งว กฤตการณ กลายเป นงานท ท าทายมากย งข น การส งออกส นค า การส งออกของประเทศไทยท ซบเซาลงถ งระด บท ต าท ส ดน บต งแต ป 253 ได ส นส ดลงแล วเม อเด อนพฤศจ กายน 2552 อ ตราการขยายต วของการ ส งออกส นค ากล บมาม ค าเป นบวกในเด อนพฤศจ กายนป ท แล วตามภาวะการค าโลกท ฟ นต วข น ซ งบ งช ถ งการส นส ดลงของภาวะว กฤตท เก ดข นใน ช วงหน งป ท ผ านมา โดยม ลค าการส งออกรายเด อนลดลงเฉล ยประมาณร อยละ 2 และน บว าร นแรงท ส ดน บต งแต ป 253 (ร ปท 28) การส งออกหดต ว ลงด วยขนาดท มากกว าเม อคร งท เก ดว กฤตการณ เอเช ยตะว นออกในป 254/2541 และว กฤตการณ ดอทคอมในป 2544 ในช วงหลายเด อนก อนท การ ส งออกจะขยายต วต ดลบ ม การเปล ยนแปลงลดลงรวดเร วกว าท เคยประสบมาในคร งก อนหน า อย างไรก ตามเม อม การฟ นต วก แข งแกร งกว า (ร ปท 29) เม อพ จารณาม ลค าการส งออกในร ปเง นบาท พบว าม ลค าเฉล ยรายเด อนลดลงร อยละ 16 ด งน นการแข งค าของเง นบาทม ส วนช วยลดผลกระทบของ รายได จากธ รก จส งออก ในช วงต นป 2553 การขยายต วของการส งออกได ร บแรงผล กด นจากเศรษฐก จโลกท ฟ นต วอย างแข งแกร ง ซ งช วยกระต นอ ปสงค ของส นค าท นและว ฏ จ กรของการสะสมส นค า การฟ นต วของอ ปสงค โลกน าไปส การส งออกในระด บท เพ มข น และน บเป นระด บท ส งมากเม อเท ยบก บม ลค าท ต าในป 2552 ในช วงห าเด อนแรกของป 2553 อ ตราการขยายต วเฉล ยเม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อนอย ท ร อยละ 34 (ร ปท 3) แรงกระต นของการขยายต วของ การส งออก (อ ตราการขยายต วเท ยบก บเด อนก อน ปร บด วยป จจ ยฤด กาล ม ลค าเฉล ยเคล อนท สามเด อน) ในช วงเวลาน (ร อยละ 2.6) เพ มข นเม อเท ยบ ก บไตรมาสท ส ของป 2552 ป จจ บ นรายได จากการส งออกเพ มข นมาส ระด บเด ยวก นก บในช วงท เศรษฐก จร งเร อง ต วเลขท ปร บป จจ ยฤด กาลเม อเด อน พฤษภาคม 2553 อย ท ระด บร อยละ 99 ของระด บส งส ดเม อเด อนกรกฎาคม 2551 ซ งส งข นอย างมากจากระด บต าส ดท ร อยละ 64 เม อเด อนม นาคม 2552 ซ งณ ระด บต าส ดน เท ยบได ก บระด บการส งออกในอด ตเม อเด อนต ลาคม 2549 การส งออกไปย งประเทศในแถบเอเช ยตะว นออกฟ นต วรวดเร วกว าการส งออกไปย งกล มประเทศอ ตสาหกรรม การฟ นต วของของอ ปสงค ในประเทศ อ นเป นผลมาจากการใช นโยบายการคล งขยายต วท าให การส งออกไปย งประเทศจ นม ม ลค าเพ มข นและมากกว าระด บก อนเก ดว กตฤการณ แม ว าต วเลข ด งกล าวจะลดลงอย างรวดเร วและร นแรงก อนหน าน (ร ปท 31 4 ) ซ งการส งออกไปย งประเทศอ ตสาหกรรมในกล มเอเช ยตะว นออก ได แก ฮ องกง (จ น) เกาหล ใต และไต หว น (จ น) ล วนแต ม ล กษณะเด ยวก น ในทางตรงก นข าม แม ว าค าส งซ อจากประเทศในกล ม G3 จะฟ นต วอย างเห นได ช ด แต การฟ น ต วกล บด จะอ อนแอลงเม อไม นานมาน ท าให ม ลค าการส งออกย งคงอย ในระด บต ากว าก อนเก ดว กฤตการณ ตลาดเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ฟ นต วอย าง ต อเน องโดยเฉพาะในประเทศสมาช กท ม งค งซ งเป นส วนหน งของเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค แต อ ตราการฟ นต วน นน บว าย งช ากว าอ ตราการลดลง 3 ต วอย างเช น ด ชน ม ลค าการน าเข าเส อผ าและเคร องตกแต งรายเด อน ส นค าเพ อการท องเท ยว และรองเท า ของประเทศญ ป น เหล าน ท งหมดลดลงโดยเฉล ยประมาณ ร อยละ 7 ในช วงต ลาคม 2551 ถ งเมษายน 2553 ด ชน ด งกล าวเพ มข นอย างต อเน องโดยเฉล ยอย ระหว างร อยละ 5 ถ งร อยละ 7 ในช วง 45 เด อนก อนท จะเร ม ว กฤตการณ ด ชน ราคาส นค าน าเข าเพ อการอ ปโภคบร โภคของกล มประเทศสหภาพย โรปก ลดลงเช นก นในช วงว กฤตการณ 4 ต วเลขน แสดงการปล ยนแปลงจากจ ดส งส ดถ งจ ดต าส ดในตลาดส งออกท ส าค ญของประเทศไทยในท กตลาด ซ งใช เวลามากท ส ดถ ง 11 เด อน ข อม ลล าส ดค อ พฤษภาคม 2553 ~ 19 ~

16 ในช วงก อนหน า ซ งสะท อนให เห นถ งการลดลงของอ ปสงค ข นส ดท ายในประเทศอ ตสาหกรรม ในส เด อนหล งจากท ว กฤตการณ ส งออกของประเทศ ไทยส นส ดลงในเด อนพฤศจ กายน 2552 ส ดส วนเฉล ยของการเต บโตท มาจากประเทศจ นและเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต (จาก 1) ค ดเป นร อยละ 3 และร อยละ 38 ตามล าด บ ในขณะท ประเทศในกล ม G3 ม ส ดส วนท ต ากว าร อยละ 2 อย างไรก ตามส ดส วนท มาจากประเทศจ นและเอเช ยตะว นออก เฉ ยงใต ลดต าลงในช วงไม ก เด อนท ผ านมา โดยตลาดส งออกอ น เช น ออสเตรเล ย และสว สเซอร แลนด เร มม การขยายต วเพ มข น แต ส ดส วนจากประเทศ ในกล ม G3 ย งคงลดลง ร ปท 28. การส งออกตกต าร นแรงท ส ดน บต งแต ป 253 Percent Feb 58 Jan 59 Average monthly decline (year-on-year %) Number of consecutive months with negative export growth Oct 67 Jun 68 Jan 75 Jun 75 Jul 82 Aug 83 May 85 Nov 85 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Jun 96 Dec 96 Mar 98-Mar 99 Jun 1 Mar 2 Nov 8 Oct Months ร ปท 29. เม อเปร ยบเท ยบก บว กฤตการณ การส งออกคร งอ นๆ ว กฤตการณ ท เก ดข นล าส ดส งผลกระทบท ร นแรงกว าเม อเร มเก ด ว กฤตการณ และม การฟ นต วท แข งแกร งกว า Movements in seasonally-adjusted, monthly export value. t= denotes the beginning of export turmoil episodes (in parenthesis), and are set to equal t=-6 t=-4 t=-2 t= t=2 t=4 Global recession (Nov 8) East Asian crisis (Mar 98) Dot.com crisis (Jan 1) ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก t=6 t=8 t=1 t=12 t=14 t=16 t=18 t=2 t=22 ร ปท 3. แรงผล กด นของการขยายต วมาจากอ ตราการขยายต วท ส ง เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน Percent Growth (% YoY, nsa) Growth (% MoM, sa) Growth (% MoM, 3mma, sa) Export value (RHS) Billion US$ ร ปท 31. ม ลค าการส งออกไปย งประเทศในแถบเอเช ยตะว นออกม ม ลค ามากกว าม ลค าส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ Movement in monthly exports value, t= denotes troughs (in parenthesis) and are set to equal 1 China (Jan 9) 22 ASEAN (Jan 9) Emerging East Asia (Jan 9) Japan (Feb 9) 2 EU (Apr 9) US (Apr 9) Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May 1 t=11 t=1 t=9 t=8 t=7 t=6 t=5 t=4 t=3 t=2 t=1 t= t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 t=1 t=11 t=12 t=13 t=14 t=15 t=16 ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ~ 2 ~

17 ส นค าเทคโนโลย ข นส งได ร บผลกระทบร นแรงท ส ดจากการชะลอต วของเศรษฐก จ แม ว าในช วงก อนเก ดภาวะเศรษฐก จโลกตกต าท เร มเม อปลายป 2551 ภาวะการส งออกส นค าเกษตรและส นค าอ ตสาหกรรมท ไม ใช ส นค าเทคโนโลย ข นส งก จ ดได ว าอย ในสถานะท ด กว าส นค าเทคโนโลย ข นส ง (ร ปท 32) ส วนใหญ เน องมาจากราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ปร บต วส งข นเป นประว ต การณ ซ งกระต นการผล ตส นค าเกษตรและส นค าอ ตสาหกรรมท ใช ทร พยากรธรรมชาต เป นพ นฐาน (รวมถ ง ทองค า) ความแตกต างน ม มากข นในช วงว กฤตการณ ท งน เน องจาก (i) อ ปสงค ของส นค าเทคโนโลย ข นส งม ความย ดหย นต อรายได ภาคคร วเร อนส ง (ii) อ ปสงค ในส นค าข นส ดท ายของประเทศอ ตสาหกรรมไม เป นไปตามท คาดเน องจากการตกต าของ เศรษฐก จ (iii) ระด บราคาท ลดลง ท งน หากพ จารณาในกล มส นค าเทคโนโลย ข นส ง การส งออกของส นค ารายการท ส าค ญ เช น เคร องคอมพ วเตอร และ อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ าและแผงวงจรไฟฟ าม การฟ นต วอย างแข งแกร งมาก (ร ปท 33) รองลงมาได แก ยานพาหนะและช นส วน ซ งเร มจะฟ นต วได เม อ ไม นานมาน ส าหร บม ลค าการส งออกยานยนต ไปย งออสเตรเล ยและอ นโดน เซ ยซ งเป นตลาดท ใหญ ท ส ด 2 แห งและค ดเป นส ดส วนรวมก นถ งร อยละ 25 ของการส งออกยานยนต ท งหมดน นม การปร บต วเพ มส งข นต งแต ช วงต นป 2553 ร ปท 32. ว กฤตการณ ส งผลกระทบต อม ลค าการส งออกส นค า เทคโนโลย ข นส งมากกว าส นค าในกล มอ น Export value index (january 27 = 1) ร ปท 33. การฟ นต วของม ลค าการส งออกยานยนต ย งล าช ากว าส นค า เทคโนโลย ข นส ง Nominal export value (million USD) Jan Mar Agriculture, fishery & forestry Non high-tech manufactured goods High-tech products May Jul Sep Nov 8 Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May Computers and parts Integrated circuits and parts Electrical Appliances Vehicles and parts Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ประเทศไทยสามารถต านทานต อการตกต าของการส งออกได มากกว าประเทศอ นๆ ในภ ม ภาค ซ งส วนใหญ เน องจากผลกระทบด านราคาท เอ ออานวย เช นเด ยวก บประเทศจ น การส งออกของประเทศไทยย งด กว าประเทศอ นในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก ท งในด านของขนาดของผลกระทบท น อยกว าและ อ ตราการฟ นต วท เร วกว า (ร ปท 34) ม เพ ยงประเทศอ นโดน เซ ย และไต หว น (จ น) เท าน น ท ป จจ บ นสามารถฟ นต วกล บมาม ส วนได มากกว าท ส ญเส ย มากกว าประเทศไทย ประเทศท พ งพาการส งออกส นค าประเภทเคร องใช ไฟฟ าและส นค าอ เล กทรอน กส ไปย งประเทศอ ตสาหกรรมเป นหล ก เช น มาเลเซ ยและฟ ล ปป นส น นได ร บผลกระทบอย างร นแรง สภาวะท เอ ออ านวยของประเทศไทยไม ได มาจากปร มาณการส งออก เน องจากไทยฟ นต ว ล าช ากว าประเทศอ นๆ ในคร งหล งของป 2552 (ร ปท 35) แต เน องจากราคาส นค าส งออกท เอ ออ านวยเป นอย างมากต งแต ม นาคม 2552 (ร ปท 36) โดยเฉพาะอย างย ง ราคาส นค าเกษตรท ส งข นต งแต เด อนพฤษภาคม 2552 (ร ปท 37) โดยม การเต บโตโดยเฉล ยร อยละ 5.6 เม อเท ยบก บเด อนก อน หล งจากปร บป จจ ยฤด กาล ราคาส นค าเกษตรในเด อนมกราคม 2553 ส งข นถ งเก อบร อยละ 6 5 อย างไรก ตาม แม ว าราคาส นค าเกษตรจะปร บลดต าลง เม อไม นานมาน แต ระด บราคาเม อเด อนพฤษภาคม 2553 ย งคงเท ยบเค ยงได ก บระด บท ส งท ส ดในช วงว กฤตการณ ราคาอาหารโลกเม อกลางป ต วอย างเช น ระหว างม นาคม 2552 ถ งก มภาพ นธ 2553 ม ลค าส งออกต อเมตร กต นของยางพาราแผ นรมคว น (ช น 1) เพ มส งข นถ งร อยละ 96 ราคาน าตาล ข าวหอม มะล และอาหารทะเลหลายประเภท ก เพ มส งข นอย างมากจากป 2552 ~ 21 ~

18 ร ปท 34. ม ลค าส งออกของประเทศไทยฟ นต วอย างสดใสมากกว า ประเทศอ นในภ ม ภาค Indonesia Taiwan Thailand China Hong Kong Singapore Korea Malaysia Vietnam Philippines ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Percent Most recent/peak Trough/peak ร ปท 35. การลดลงของปร มาณการส งออกของประเทศไทยมากกว าการ ลดลงของปร มาณการส งออกของประเทศอ นๆ Export volume index (January 28=1) Jan Feb Mar Apr May Jun Indonesia China Malaysia Singapore Jul Aug Sep Oct Nov ท มา: รายงานแนวโน มด านเศรษฐศาสตร การพ ฒนา ธนาคารโลก และการ คานวณของธนาคารโลก Dec 9 Jan Feb Korea Taiwan (China) Thailand Philippines Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Jan ร ปท 36 แต ราคาส นค าออกย งคงเอ ออานวย ร ปท 37. ราคาส นค าเกษตรพ นจ ดส งส ดแล วเม อกลางป 2551 Export price index (January 28=1) 13 Thailand Korea Singapore 12 Taiwan, China 11 1 Philippines China Malaysia Indonesia Percent Price - Agriculature (3mma, MoM sa) Price - All products (3mma, MoM sa) Price - Agriculture (Jan 7=1, RHS) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 9 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 7 Jan Mar May Jul Sep Nov 8 Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May Jan 7=1 ท มา: รายงานแนวโน มด านเศรษฐศาสตร การพ ฒนา ธนาคารโลก และการ ค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก แนวโน มส งออกในป 2553 ย งคงม แนวโน มด เน องจากการส งออกส นค าของไทยน นส วนมากเป นการส งออกไปย งประเทศแถบเอเช ยตะว นออกและ สหร ฐอเมร กาซ งคาดว าจะม อ ปสงค ท แข งแกร งกว าอ ปสงค ของย โรปและของประเทศกาล งพ ฒนาอ นๆ แม ว าการฟ นต วของปร มาณการค าโลกจะซบ เซาลง สภาวะการส งออกของไทยน าจะด ข นเน องจากการส งออกส วนใหญ เป นการส งออกไปย งเอเช ยตะว นออกและสหร ฐอเมร กา ซ งเป นตลาดท ม แนวโน มว าจะม อ ปสงค ท แข งแกร งกว าตลาดอ น แนวโน มการส งออกของป น ด ข นอย างต อเน องน บต งแต ปลายป 2552 (ร ปท 38) โดยหน วยงานต างๆ น นม ความเห นว าการขยายต วม แนวโน มเป นบวกเช นเด ยวก น ความเห นท แตกต างก นน นลดลงเม อเท ยบก บปลายป 2552 ซ งสะท อนให เห นว าการ คาดการณ ถ งความไม แน นอนลดลง จากการว เคราะห สหส มพ นธ แบบไขว (cross-correlation) อย างง ายในต วแปรช น าของสภาวะการส งออก แสดงให เห นว า การฟ นต วของด ชน ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมของส งคโปร และการฟ นต วของด ชน ผ จ ดการฝ ายจ ดซ อรวมถ งอ ตราส วนปร มาณส นค าคงคล งของ คอมพ วเตอร ต อปร มาณการส งออกของสหร ฐอเมร กาท ลดลงในอด ตน นเป นต วช น าการส งออกของไทยว าจะเพ มข นในช วงประมาณ 3-6 เด อน (ร ปท ~ 22 ~

19 39) 6 ต วแปรภายนอกเหล าน ส งข นอย างช ดเจนในช วง 5 เด อนแรกของป 2553 ซ งแสดงให เห นถ งการคาดการณ สภาวะการส งออกท แข งแกร งข นใน คร งหล งของป น ร ปท 38. แนวโน มการส งออกในป 2553 ฟ นต วข นต งแต ปลายป 2552 ประกอบก บการคาดการณ ในความไม แน นอนลดลง Forecast goods export value in 21 (billions US$). Horizonal axis shows months that surveys were conducted Standard deviation (RHS) Max Mean Min Actual ร ปท 39. ด ชน การจ ดซ อของส งคโปร และปร มาณส ารองเคร อง คอมพ วเตอร ของสหร ฐอเมร กา ม ความส มพ นธ ก บการส งออกของไทย Cross correlation (left axis) and monhths of leading time (right axis, dots) Billions USD Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Billions USD Singapore industrial production index Singapore purchasing manager index US computer inventory to shipments ratio (inverted) Japan received orders for semiconductors Terms of trade ท มา การส ารวจสภาวะเศรษฐก จ รวบรวมโดยธนาคารโลก : ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ความไม แน นอนของสภาวะแวดล อมภายนอกท ย งคงอย อย างต อเน องและข อจาก ดด านกาล งการผล ตจะเป นป จจ ยด านลบ ด งท กล าวในบทสภาวะ แวดล อมภายนอกข างต น เส นทางการฟ นต วของเศรษฐก จโลกย งไม ราบร นน กเน องจากป จจ ยหลายๆ ด าน ได แก การว างงานในกล มประเทศ อ ตสาหกรรม การก าหนดและการด าเน นกลย ทธ ยกเล กการใช มาตรการกระต นเศรษฐก จ ป ญหาหน ส นภาคร ฐในย โรปหลายประเทศ และนโยบาย การเง นต งต วและการบร หารจ ดการกระแสเง นท นไหลเข าในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก เป นต น แม ว าความข ดแย งระหว างจ นและสหร ฐอเมร กาเก ยวก บ นโยบายบร หารค าเง นของจ นจะผ อนคลายลงบ างเล กน อยเน องด วยค าเง นหยวนม ความย ดหย นมากข น ก สามารถส งผลให ม มาตรการปกป องท เข มงวด ข น ซ งจะส งผลกระทบทางอ อมต อการส งออกของไทยไปย งประเทศจ นในส นค าประเภทช นส วนและอ ปกรณ กรอบท 3 แสดงม มมองเก ยวก บ แนวโน มอ ปสงค น าเข าส นค าจากประเทศไทยของจ น ท งน ธนาคารโลกคาดการณ ว าด ชน ราคาส นค าเกษตรกรรมอาจจะลดลงเล กน อยในป 2554 ราคา ส นค าโภคภ ณฑ ท ส าค ญของประเทศได แก ข าว ยางพารา ก ง และน าตาล คาดว าจะปร บต วลดลงระหว างร อยละ 6 ถ งร อยละ 15 เม อเท ยบก บป 2553 แรงกดด นต อการแข งต วของเง นบาทเน องจากการไหลเข าของเง นท นจ านวนมากจะย งซ าเต มการส งออกส นค าโภคภ ณฑ ส าหร บส นค าเทคโนโลย ข น ส งน น เง นบาทท แข งค าข นน นอาจม ผลกระทบไม มากน กต อการส งออกส นค าเทคโนโลย ข นส งเน องจากต นท นว ตถ ด บน นต าลงด วยจากการใช ช นส วนหร อองค ประกอบน าเข าจากต างประเทศในส ดส วนส ง สมาคมอ ตสาหกรรมสารก งต วน าไฟฟ า (Semiconductor Industry Association) คาดการณ ว ายอดขายสารก งต วน าไฟฟ าในป 2553 จะขยายต วมากกว าร อยละ 1 หล งจากลดลงร อยละ 9 ในป ก อน ด งน นการส งออกส นค าเทคโนโลย ข นส งด เหม อนม แนวโน มท ด อย างไรก ตาม แม ว าอ ตสาหกรรมท เน นการผล ตเพ อส งออกจะม การใช ก าล งการผล ตจนถ งระด บก อนเก ดว กฤตการณ ก ตาม แต ว กฤตการณ ด านการเม องท เก ดข นจะส งผลด านลบต อการลงท นใหม และจ าก ดการขยายต วของการส งออกโดยเฉพาะในป ม จ านวนต วแปรท งหมด 57 ต วแปรในการว เคราะห สหส มพ นแบบไขว ต วแปร 3 ต วแปรท กล าวถ งข างต นสอดคล องก บเกณฑ การค ดเล อก 2 ข อ ค อ (i) ม ค า ส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบไขว ก บม ลค าส งออกท เป นต วเง นในร ปดอลลาร สหร ฐฯ อย างน อย.5 และเคร องหมายเป นไปตามท คาดการณ (ท งสองต วแปรว ดด วย การเปล ยนแปลงจากช วงเด ยวก นของป ก อน) และ (ii) ระยะเวลาล วงหน าอย างน อย 3 เด อน ช ดข อม ลประกอบด วยข อม ลของประเทศไทยและของประเทศค ค าท ส าค ญ (สหร ฐอเมร กา สหภาพย โรป ญ ป น จ น และส งคโปร ) ต วแปรอ นๆ อ ก 2 ต วแปรแสดงในร ปท 39 ซ งแสดงถ งการเป นต วช น าท อ อนแอกว าโดยสอดคล องก บ เกณฑ ข อแรกและเก อบสอดคล องก บเกณฑ ข อท สอง ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ท ส งกว าถ กมองว าม ความส าค ญกว าระยะเวลาล วงหน า เม อเทคโนโลย สม ยใหม น าไปส การลดระยะเวลาส งซ อและกระบวนการปร บปร มาณสะสมส นค าคล ง ~ 23 ~

20 กรอบท 3. แนวโน มอ ปสงค การน าเข าของส นค าไทยไปย งประเทศจ น อ ปสงค การน าเข าของประเทศจ นลดลงน อยกว าและฟ นต วจากว กฤตการณ ได ด กว าอ ปสงค ของประเทศในกล ม G3 อ นเป นผลมาจากอ ปสงค ใน ประเทศท แข งแกร งกว า ม ลค าการน าเข ารายเด อนของจ นน นหดต วลงโดยเฉล ยประมาณร อยละ 2 ตลอดช วง 12 เด อนท เก ดภาวะว กฤตการณ เศรษฐก จโลก จ นน นได ร บผลกระทบน อยกว าเม อเท ยบก บสหร ฐอเมร กาซ งม ม ลค าการน าเข าเฉล ยรายเด อนหดต วถ งร อยละ 26 และกล มประเทศ สหภาพย โรปน นม ม ลค าการน าเข าลดลงมาตลอด 15 เด อน (ร ปท 4) นอกจากน จ นย งคงม การฟ นต วท แข งแกร ง โดยม ลค าการน าเข าส งข นกว าระด บ ส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ แล ว แม ว าย งคงอย ในระด บต ากว าประเทศในกล ม G3 อย ถ งร อยละ 25 ท งน การฟ นต วอย างรวดเร วในภาคการน าเข าของจ น น นม ป จจ ยหล กมาจากอ ปสงค ในประเทศท แข งแกร ง ในขณะท การน าเข าช นส วนและอ ปกรณ เพ อน ามาผล ตและส งออกน นลดลงอ นเป นผลมาจาก การบร โภคในประเทศอ ตสาหกรรมท ก าล งซ อหดต วลง ในขณะท การน าเข าของส นค าอ ปโภคบร โภคและส นค าโภคภ ณฑ น นกล บไม ได ร บ ผลกระทบมากน ก ท งน การเต บโตของการน าเข าส นค าท วไปน นเพ มส งกว าการเต บโตของส นค าท น ามาใช เพ อการผล ตต อต งแต ช วงกลางป 255 จ ง ส งผลให ส ดส วนการน าเข าของส นค าท งสองประเภทน นแตกต างก นมากข น (ร ปท 41) 7 ร ปท 4. อ ปสงค การน าเข าของจ นฟ นต วจากว กฤตการณ เศรษฐก จ รวดเร วกว าของประเทศในกล ม G3 ร ปท 41. การฟ นต วส วนใหญ มาจากอ ปสงค ภายในประเทศท แข งแกร ง Monthly nominal import values (billions US dollar) EU US China Japan China's import share by customs regime (percent) Ordinary imports Imports for processing 2 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan 5 Jan Jul 6 Jan Jul 7 Jan Jul 8 Jan Jul 9 Jan Jul 1 Jan ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก อ ปสงค การน าเข าของจ นม แนวโน มท ย งคงความแข งแกร งในระยะปานกลาง ม ลค าการน าเข าของจ นเพ มข นอย างเห นได ช ดในทศวรรษท ผ านมา ใน ป 2543 ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศสหภาพย โรปและสหร ฐอเมร กาอย ท ระด บ 4.1 เท าและ 5.6 เท าของจ นตามล าด บ อย างไรก ตามต วเลข ด งกล าวลดลงไปอย ท ระด บ 1.7 และ 1.6 เท าในป 2552 เม อพ จารณาโดยใช แนวทางการขยายต วจากผลศ กษาของ Kuijs (2552) 8 พบว าการเต บโตของ ผลผล ตของจ นในระยะปานกลางน นย งม แนวโน มท ด การลงท นจะย งคงเพ มข นต อไปแม ว าการเต บโตของผลผล ตน นอาจชะลอลงบ างในช วง 1 ป ข างหน าเน องจากการขยายต วของประชากรท อย ในว ยท างานและผล ตภาพการผล ตรวมชะลอต วลง ผลการศ กษาน แสดงโดยน ยว าส ดส วนของม ลค า การน าเข าส นค าอ ปโภคบร โภคในม ลค าการน าเข ารวมจะเพ มข น แม ว าม ลค าการนาเข าของจ นจะม ขนาดใหญ มาก แต ม ลค าการนาเข าส วนใหญ ข นอย ก บอ ปสงค ของประเทศอ ตสาหกรรม ร ปท 42 แสดงให เห นถ ง ตลาดส งออกของเอเช ยตะว นออกในป 2547 และช ให เห นว าเก อบร อยละ 8 ของการส งออกน นเป นการส งออกเพ อการบร โภคนอกภ ม ภาค (เฉพาะ 7 การน าเข าเพ อการผล ตต อหมายถ งการน าเข าส าหร บ (a) กระบวนการผล ตและการประกอบช นส วน (b) กระบวนการผล ตด วยว ตถ ด บน าเข า และ (c) อ ปกรณ น าเข าส าหร บกระบวนการผล ตและการประกอบช นส วน 8 Kuijs, Louis (29), ประเทศจ น จวบจนป พ.ศ เศรษฐศาสตร มหภาค, งานว จ ยของธนาคารโลก ส าน กงานประเทศจ น ฉบ บท 9 ~ 24 ~

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ EIC l Economic Intelligence Center Outlook Quarter 1/2013 ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ In focus: จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม ความสำค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 โครงการก จกรรมเผยแพร ผลว เคราะห ระบบเต อนภ ยและ ระบบฐานข อม ลแก สาธารณะ ความร วมม อระหว าง ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ส าน กงานพ ฒนาหน

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว เคราะห โอกาสการขยายการค าของไทย ภายใต เขตการค าเสร BIMSTEC

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว เคราะห โอกาสการขยายการค าของไทย ภายใต เขตการค าเสร BIMSTEC โครงการว เคราะห โอกาสการขยายการค าของไทย ภายใต เขตการค าเสร BIMSTEC กรอบความตกลง BIMSTEC FTA ก อต วข นจากการท ภ ฏาน อ นเด ย พม า เนปาล ศร ล งกาและ ไทย ได ร วมลงนามก นเม อต นป 2547 และต อมาอ กไม นานบ งกลาเทศก

More information

แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan

แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan กระทรวงอ ตสาหกรรม ค าน า น บแต อด ตท ผ านมาภาคอ ตสาหกรรมเป นภาคท ม ความส าค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จของประเทศ และ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย บทว เคราะห โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) สารบ ญ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เหต ผลและความจาเป น การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เป นการว เคราะห ผลของโครงการท ม ต อระบบเศรษฐก จ โดยรวม เน องมาจากโดยท วไป การว เคราะห โครงการเอกชนเป นการว เคราะห ถ งความเป

More information

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง การส มมนาว ชาการประจ าป 2553 การลดความเหล อมล าและสร างโอกาสทางเศรษฐก จ (Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) ห วข อท 3. การสร างโอกาสด านเศรษฐก จ โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง โดย ยงย

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศ

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information