บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค"

Transcription

1 บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค เศรษฐก จไทยสามารถฟ นต วจากว กฤตการณ เศรษฐก จโลก โดยอาศ ยแรงกระต นจากภาคการผล ตเพ อการส งออกเป นส าค ญ และคาดว าจะขยาย ต วอย างแข งแกร งในป พ.ศ ถ งแม จะเก ดความว นวายทางการเม องในช วงท ผ านมาก ตาม (ตารางท 1 และร ปท 9) ว กฤต เศรษฐก จโลกได ส งผล กระทบต อระบบเศรษฐก จของไทยผ าน 2 ช องทาง ค อ (1) การหดต วของอ ปสงค ท ม ต อส นค าอ ตสาหกรรมไทยอ นเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทาน การผล ตโลก โดยเฉพาะอย างย งในภาคอ ตสาหกรรมช นส วนอ เล คทรอน กส และ (2) ราคาส นค าโภคภ ณฑ ในตลาดโลกท ตกต าลง ท งน การเป นส วน หน งในห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นป จจ ยส าค ญท ม ผลต อการขยายต วหร อหดต วของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) ของไทย โดยการป ด ด าเน นการ (เน องจากไม ม อ ปสงค จากตลาดโลก) และการเป ดด าเน นการใหม (เน องจากอ ปสงค ในตลาดโลกเร มฟ นต ว) ของบร ษ ทท อย ในห วงโซ อ ปทานการผล ต สามารถอธ บายถ งจ งหวะการหดต วและการฟ นต วของระบบเศรษฐก จไทยได เป นอย างด อย างไรก ตาม ด วยอ ปสงค ในตลาดโลกท แข งแกร งในป พ.ศ น าจะท าให ภาคการผล ตเพ อการส งออกย งคงเป นแรงข บเคล อนให เศรษฐก จไทยม การขยายต วอย างค อยเป นค อยไป ถ งแม จะ เก ดความต งเคร ยดทางการเม องภายในก ตาม (ด กรอบท 1) ตารางท 1. อ ตราการขยายต วของ GDP (ณ ราคาคงท ) พ.ศ (ร อยละ เท ยบก บป ก อนหน า) ส ดส วนต อ GDP ป 2552 รายป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 p ไตรมาส 3 p ไตรมาส 4 p p p รายป รายป การบร โภค เอกชน ภาคร ฐ การลงท นในส นทร พย ถาวร เอกชน ภาคร ฐ ความต องการใช จ าย ภายในประเทศ การส งออก ส นค า บร การ การนาเข า ส นค า บร การ ความต องการใช จ ายภายนอก ประเทศส ทธ แยกตามภาคการผล ต ภาคเกษตร ภาคอ ตสาหกรรม ภาคบร การ GDP ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และการประมาณการของธนาคารโลก หมายเหต p = การประมาณการของธนาคารโลก ~ 5 ~

2 ร ปท 9. เศรษฐก จไทยม การฟ นต วในร ปแบบต ว V ในป พ.ศ โดยแรงข บเคล อนจาก ภาคการผล ตเพ อการส งออกเป นส าค ญ Q Q Q Q Q Q Q Q Index of SA Quarterly Levels (28 Q1 = 1) Real SA GDP (THB billion) Other Sectors Manufacturing GDP (right axis) ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และประมาณการของธนาคารโลก กรอบท 1. ผลกระทบจากความต งเคร ยดทางการเม องต อระบบเศรษฐก จไทย ความต งเคร ยดทางการเม องในประเทศไทยช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมน น ส งผลกระทบทางลบต อระบบเศรษฐก จ ผลกระทบโดยตรงของ ว กฤตการณ ทางการเม องคร งน น ค อ ความส ญเส ยจากการท ธ รก จร านค าบร เวณราชประสงค ต องหย ดด าเน นการ ซ งรวมถ งห างสรรพส นค าและ โรงแรมขนาดใหญ หลายแห ง และความเส ยหายของอาคารต างๆ อ นเก ดจากอ คค ภ ย ส าหร บผลกระทบทางอ อม ค อ ผลกระทบต อการท องเท ยว การค า และความเช อม นของผ บร โภคและน กลงท น การท องเท ยวได ร บผลกระทบอย างหน กจากการท ร ฐบาลของประเทศต างๆ ได ประกาศเต อนประชาชน ของตนไม ให เด นทางท องเท ยวมาย งประเทศไทย ส งผลให จ านวนน กท องเท ยวท เด นทางมาย งสนามบ นส วรรณภ ม ลดลงถ งร อยละ 5 ส าหร บความ เช อม นผ บร โภคปร บต วลดลง และน าไปส ยอดขายปล กท ตกต าลง ท งน ผลกระทบต อการบร โภคและการท องเท ยวเป นผลเฉพาะหน าท ปรากฏอย าง เด นช ด ในขณะท ความเช อม นของน กลงท นท ปร บลดลงอาจส งผลระยะยาวต อระบบเศรษฐก จไทยหากม การประเม นว าความเส ยงในการด าเน นธ รก จ ในประเทศไทยส งข น ท งน เหต การณ ในช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมน นเป นเพ ยงผลท เก ดข นส บเน องจากปมความข ดแย งทางการเม องท ม มาก อนหน า ด งน น ผลกระทบโดยรวมของว กฤต ทางการเม องในประเทศต อระบบเศรษฐก จ จ งข นอย ก บว าปมป ญหาน นจะได ร บการคล คลายไป ในทางใด ท งน กรณ ท ม การสมานฉ นท ย อมก อให เก ดผลกระทบท แตกต างไปจากกรณ ท ความข ดแย งน าไปส การใช ความร นแรง อย างไรก ตาม ความ ข ดแย งทางการเม องน ไม ม ความช ดเจนว าจะน าไปส การสมานฉ นท หร อความร นแรง ด งน น การประเม นผลกระทบทางการเม องระยะส นและระยะ ปานกลางต อระบบเศรษฐก จในกรอบท 1 น ม ข อสมม ต ฐานว าความไม แน นอนทางการเม องย งคงอย ในระด บท ส ง แต จะไม น าไปส เหต การณ ร นแรง ใดๆ อ ก เน องจากภาคการผล ตเพ อการส งออกจะเป นแรงข บเคล อนหล กทางเศรษฐก จในช วงอนาคตอ นใกล น ทาให ความเส ยงขาลงของระบบเศรษฐก จไทยใน ป พ.ศ เป นไปอย างจาก ด เหต การณ ในช วงเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคมส งผลต อการค าระหว างประเทศไม มากน ก โดยเหต การณ ร นแรงท เก ดข นส งผลให กระบวนการทางศ ลกากรต องหย ดชะง ก เน องจากร ฐบาลประกาศให เป นว นหย ดราชการ นอกจากน ในช วงประกาศภาวะฉ กเฉ น หลายๆ บร ษ ทไม สามารถท างานเก นเวลาได อย างไรก ตาม การผล ตในภาคอ ตสาหกรรมได ร บผลกระทบจากว กฤตการณ ทางการเม องน อยมากจาก ประว ต ศาสตร ท ผ านมา ท งน จากประสบการณ ท ผ านมาพบว า ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมไม ได เปล ยนแปลงไปตามภาวการณ ทางการเม องเท าไรน ก ใน ร ปท 1 ได แสดงด ชน ม ลค าเพ มผลผล ตอ ตสาหกรรมของไทย (ป ฐานค อป พ.ศ เท าก บ 1) เท ยบก บด ชน ของมาเลเซ ย อ นโดน เซ ย และ ฟ ล ปป นส พบว า โดยเฉล ยแล ว ต งแต ป พ.ศ เป นต นมา ภาคอ ตสาหกรรมไทยม การด าเน นงานท โดดเด นกว าอ กท งสามประเทศ (ซ งสอดคล อง ก บหล กฐานท ว าประเทศไทยเป นเพ ยงประเทศเด ยวในกล มประเทศ ASEAN ท สามารถเพ มส วนแบ งตลาดส นค าส งออกในตลาดโลกได ต งแต ป พ.ศ. 2543) ยกเว นไตรมาสส ดท ายของป พ.ศ และไตรมาสแรกของป พ.ศ ซ งตรงก บช วงเวลาท ม การป ดย ดสนามบ น อ นม ผลท าให การค า ~ 6 ~

3 ระหว างประเทศในส นค าข นกลางท ม ราคาแพง (ซ งจ ดส งทางเคร องบ น) ได ร บผลกระทบ นอกเหน อจากน แล วก ไม พบว าต วเลขสถ ต ม ความส มพ นธ ใดๆ ก บเหต การณ ทางการเม อง อย างไรก ตาม ผลประกอบการในภาคอ ตสาหกรรมไทยม การเต บโตในอ ตราท ช าลงต งแต ป พ.ศ (ก อนเก ด เหต การณ ประท วงทางการเม องและการร ฐประหารในป พ.ศ. 2549) และเร มฟ นต วอ กคร งในป พ.ศ. 255 และม อ ตราเร งอย างต อเน องแม ในช วง ระหว างท กล มคนเส อเหล องออกมาด าเน นการทางการเม องในกลางป พ.ศ ร ปท 1. ด ชน ม ลค าเพ มผลผล ตอ ตสาหกรรมของไทยเต บโตส งกว ามาเลเซ ย อ นโดน เซ ยและฟ ล ปป นส ถ งแม จะเก ดความว นวายทางการเม อง Difference in Index 1/ PAD protests Coup PAD protests Airport closure Songran riots Pol Event THA-MYS THA-IDN THA-PHL 1/ ด ชน : ม ลค าเพ มท แท จร งของผลผล ตภาคอ ตสาหกรรม โดยม ป พ.ศ เป นป ฐาน = 1. เส นกราฟแสดงถ งผลต างของค าเฉล ยเคล อนท 4 ไตรมาสของด ชน ของแต ละประเทศ ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก อ ปสงค ภายในประเทศได ร บผลกระทบอย างม น ยส าค ญ เน องจากความไม แน นอนส งผลให ผ บร โภคและน กลงท นม ความระม ดระว งมากข น ร ปท 11 แสดงถ งการบร โภคภาคเอกชนของไทยท ลดลงอย างเห นได ช ดเม อเท ยบก บมาเลเซ ยและฟ ล ปป นส โดยเร มต งแต ป พ.ศ อ นเป นเวลาท ความ ว นวายทางการเม องเร มขยายวงกว าง ท งน คาดว าความว นวายทางการเม องคร งล าส ด น าจะส งผลให การบร โภคย งคงแนวโน มลดลงอย างน อยก ใน ระยะส น ในอ กทางหน ง การบร โภคท ลดลงในช วงเวลาท รายได เพ มข นน นส งผลต อการออมภาคคร วเร อนท อาจน าไปส ความต องการใช จ ายแบบก าว กระโดดในระยะเวลาต อไป ด งน น หากภาพรวมทางการเม องด ข นจะท าให การบร โภคภาคเอกชนฟ นต วอย างแข งแกร ง ส าหร บการลงท นภาคเอกชน น นก ม แนวโน มเช นเด ยวก บการบร โภค กล าวค อ ลดลงอย างเห นได ช ดเม อเท ยบก บประเทศอ นๆ ต งแต ป พ.ศ (ด ร ปท 12) ท งน การลงท น ในช วงไตรมาสแรกของป พ.ศ ค อนข างแข งแกร ง โดยม สาเหต มาจากภาคธ รก จเร มม การน าเข าเคร องจ กรเพ อขยายการผล ต การลงท นตาม แผนการลงท นท วางไว การย ายฐานการผล ตของบร ษ ทต างชาต มาย งประเทศไทย ฐานท ต าของต วเลขสถ ต การลงท น และการท ธนาคารแห งประเทศ ไทยย งคงอ ตราดอกเบ ยนโยบายไว ในระด บต า ซ งล วนแล วแต เป นป จจ ยท ช วยสน บสน นการลงท นท งส น อย างไรก ตาม ม แนวโน มท จะม การประเม น ปร บเพ มความเส ยงในการด าเน นธ รก จในประเทศไทย อ นจะน าไปส การลดลงของอ ตราการขยายต วของการลงท นในอนาคต ในขณะท ความเส ยงทาง การเม องท ม ต อภาวะการบร โภคน นจะข นอย ก บว าว กฤต การเม องจะด าเน นไปในท ศทางใดในอนาคตอ นใกล น ~ 7 ~

4 ร ปท 11. การบร โภคภาคคร วเร อนลดลงเม อเท ยบก บมาเลเซ ยและฟ ล ปป นส แสดงให เห นถ งการเพ มข นของการออมภาคคร วเร อนในช วงเวลาท เก ด ความไม สงบทางการเม อง Coup Airport Closure Coup Airport Closure Index (2=1), 4-quarter MA Thailand Philippines Thailand - Philippines PAD Protests PAD Protests - - Difference (index units) - Songkran Riots - Index (2=1), 4-quarter MA Thailand Malaysia Thailand - Malaysia PAD Protests PAD Protests Songkran Riots Aug- Jan- Jun- Nov- Apr- Feb- Jul- Dec- May- Oct- Aug- Jan- Jun- Nov- Difference (index units) ท มา CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 12. การลงท นในทร พย ส นถาวรของประเทศไทยด อยกว า โดยเฉพาะอย างย งเม อเท ยบก บมาเลเซ ย แสดงให เห นถ งความอ อนไหวต อภาวการณ ทางการเม อง Thailand Philippines Coup Thailand - Philippines Airport Closure Thailand Malaysia Coup Airport Closure Index (2=1), 4-quarter MA Difference (index units) Index (2=1), 4-quarter MA Thailand - Malaysia Difference (index units) PAD Protests PAD Protests Songkran Riots PAD Protests PAD Protests Songkran Riots ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ภาคการท องเท ยวได ร บผลกระทบอย างร นแรงท งในระยะส นและระยะปานกลาง ข าวสารทางการเม องของประเทศไทยถ กเผยแพร ไปท วโลก และ ร ฐบาลหลายประเทศได ออกประกาศเต อนประชาชนของตนให ระม ดระว งในการเด นทางมาย งประเทศไทย ส งผลให น กท องเท ยวจ านวนมากยกเล ก การเด นทาง จ านวนน กท องเท ยวท เด นทางมาย งกร งเทพฯ ผ านสนามบ นส วรรณภ ม ลดลงถ งคร งหน งในช วงท เก ดความต งเคร ยดทางการเม อง ผล ประกอบการทางด านการท องเท ยวของไทยในป พ.ศ ด อยกว าอ นโดน เซ ย โดยร ปท 13 แสดงให เห นว าการป ดย ดสนามบ นส งผลกระทบ ยาวนานกว าสองไตรมาส ท งน จากประสบการณ ด งกล าว ท าให คาดว าภาคการท องเท ยวของไทยในป พ.ศ จะย งคงถ กกดด นด วยป จจ ยทาง การเม องอย (เท ยบก บศ กยภาพท ม ) อย างไรก ตาม ด วยตลาดการท องเท ยวของโลกม แนวโน มฟ นต วอย างแข งแกร งในป พ.ศ และผล ประกอบการท แย กว าประเทศอ นๆ ของไทยในช วงท ผ านมา น าจะน าไปส การขยายต วอย างส งของภาคการท องเท ยวต อไป นอกจากน ด วยเหต ท ภาค การท องเท ยวค ดเป นเพ ยงร อยละ 7 ของ GDP (ณ ราคาตลาด) การขยายต วของภาคการท องเท ยวท ลดลงไปถ งคร งหน งจากเด มท ประมาณการว าจะ ขยายต วถ งร อยละ 1.7 ต อป ส งผลให อ ตราการขยายต วของ GDP ปร บลดลงไปเพ ยงร อยละ.4 เท าน น อย างไรก ตาม ภาคการท องเท ยวเป นภาคท ม การจ างงานเป นจ านวนมาก ด งน น ภาวะถดถอยของภาคการท องเท ยวจ งอาจส งผลกระทบในวงกว างอย างม น ยส าค ญ ~ 8 ~

5 ร ปท 13. รายร บจากการท องเท ยวของไทยและอ นโดน เซ ยลดลงในช วงปลายป พ.ศ เน องจากว กฤตการณ การเง นโลก ทว ารายร บจากการท องเท ยวของไทยลดลงในส ดส วนท ส งกว า Indonesia Thailand Index (24 average = 1) Thailand - Indonesia (right axis) Difference in Index - Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- Dec- Jun- ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ตลาดการเง นม ปฏ ก ร ยาตอบสนองต อความว นวายทางการเม องค อนข างต า แสดงถ งพ นฐานท แข งแกร งของระบบเศรษฐก จ ด ชน ตลาดหล กทร พย ไทยปร บต วลดลงต งแต เก ดความร นแรงในว นท 1 เมษายน และน กลงท นท าการเทขายห นอย างม น ยส าค ญในว นท 19 พฤษภาคม อย างไรก ตาม ท ศทางของตลาดหล กทร พย ไทยเท ยบก บประเทศท ใกล เค ยงก นถ อว าอย ในท ศทางขาข น (ร ปท 14) นอกจากน แรงเทขายห นท เก ดข นได สะท อนถ ง การโยกย ายเง นท นส ส นทร พย ท ม ความเส ยงต าของน กลงท นในประเทศมากกว าเป นการไหลออกของเง นลงท นจากต างประเทศ โดยพ จารณาได จาก อ ตราผลตอบแทนพ นธบ ตรร ฐบาลท อย ในระด บต าอย างต อเน อง (ร ปท 15) และค าเง นบาทท แข งแกร ง (ค าเง นบาทลดลงเพ ยงร อยละ.5 เม อเท ยบก บ เง นดอลลาร สหร ฐอเมร กาในช วงปลายเด อนม นาคมถ งปลายเด อนพฤษภาคม) ท งน อ ตราการประก นความเส ยงเครด ต (credit default swaps หร อ CDS) ของไทยส งข นก จร ง แต ก ไม ได ส งไปกว าประเทศใกล เค ยงอย างม น ยส าค ญ โดยอ ตรา CDS ณ ส นเด อนม ถ นายนอย ท 134 bps ซ งใกล เค ยงก บ อ ตราของประเทศเกาหล ท 131 bps และต ากว าของฟ ล ปป นส และอ นโดน เซ ยท 174 and 186 bps ตามล าด บ ในขณะท อ ตรา CDS ส งกว าของมาเลเซ ย ประมาณ 3 bps (ซ งอ ตรา CDS ของมาเลเซ ยส งข น 2 bps เท ยบก บต นป พ.ศ ร ปท 14. การเทขายห นของน กลงท นในตลาดหล กทร พย ไทยในว นท 19 พฤษภาคม น าจะเป นการสะท อนให เห นถ งการโยกย ายเง นไปย ง ส นทร พย ท ปลอดภ ยของน กลงท นภายในประเทศ Thailand stock market index compared to a basket of regional peers /1/28 3/1/28 5/1/28 7/1/28 9/1/28 Deterioration 11/1/28 1/1/29 3/1/29 5/1/29 7/1/29 9/1/29 11/1/29 Improvement ท มา: การค านวณของธนาคารโลก ท มา: สมาคมตลาดตราสารหน ไทย 1/1/21 May 19 3/1/21 5/1/21 ร ปท 15.. ทาให เง นไหลเข าตลาดตราสารหน ร ฐบาล อ ตรา ผลตอบแทนพ นธบ ตรจ งคงอย ในระด บต า Yield (percent) Time to maturity (years) ~ 9 ~

6 อย างไรก ตาม ภ ม ค มก นของ GDP ต อความว นวายทางการเม องไม ได ช วยจาก ดผลกระทบทางส งคม เน องจากม แรงงานท ได ร บผลกระทบจ านวนมาก ส าหร บภาคการผล ตและภาคการขนส งซ งม แรงกระต นจากอ ปสงค ภายนอกประเทศน น คาดว าจะย งคงม ผลประกอบการท ด และไม ได ร บผลกระทบ จากว กฤต ทางการเม องเท าไรน ก ทว า ภาคการผล ตด งกล าวม การจ างงานเพ ยงแค ร อยละ 17 ของแรงงานท งหมดเท าน น ในขณะเด ยวก น ภาคการค า ปล กและภาคการท องเท ยวซ งเป นภาคธ รก จท ได ร บผลกระทบหน กท ส ด ม การจ างงานถ งร อยละ 23 ของแรงงานท งหมดภายในประเทศ (ด ร ปท 5) อ น แสดงให เห นว าม คร วเร อนจ านวนมากท ได ร บผลกระทบจากการส ญเส ยงานท าในภาคการท องเท ยวและการค าปล ก รวมท งการโยกย ายของแรงงาน ไปท างานท ได ร บผลตอบแทนท ต ากว าเด ม (เช น ภาคเกษตรและภาคการค าปล กท ไม เป นทางการ) หร อการลดช วโมงการท างาน เป นต น อย างไรก ตาม ด วยเหต ท ว าภาคแรงงานม การปร บต วผ านการเปล ยนแปลงช วโมงการท างานหร อการโยกย ายระหว างภาคการผล ต ท าให ส งผลกระทบต อต วเลขสถ ต การว างงานไม มากน ก ทว า รายได ของคร วเร อนลดลง ส าหร บผลกระทบระยะยาวโดยรวมของว กฤตการณ การเม องน นไม แน นอนและข นอย ก บว าจะม การคล คลายไปทางใดในช วงเวลาท เหล อของป ม ภาพ ท ศน ท งหมด 3 ภาพท ศน เก ยวก บว กฤต คร งน กล าวค อ (1) เก ดความร นแรงทางการเม องข นอ กคร งโดยก นเวลายาวนานเป นเด อนๆ ซ งจะส งผลกระทบ ต อระบบเศรษฐก จระยะยาวอย างม น ยส าค ญ การลงท นในภาคอ ตสาหกรรมจะลดลง อ นท าให การขยายต วของภาคอ ตสาหกรรมเป นไปอย างจ าก ด เม อใดระบบเศรษฐก จขาดแรงข บเคล อน อ ปสงค ภายในประเทศได ร บแรงกดด น อ กท งร ฐบาลม งเน นไปท นโยบายความม นคงเป นหล ก เม อน นม ความเป นไปได ท การขยายต วของระบบเศรษฐก จจะหย ดชะง ก ในทางกล บก น ถ าหากกระบวนการสมานฉ นท ได ผล และประเทศไทย ม เสถ ยรภาพ ทางการเม อง ก จะส งผลกระทบท ด ต อระบบเศรษฐก จ ส าหร บภาพท ศน ท อย ตรงกลางระหว างภาพท ศน ท ส ดโต งท งสองด าน ค อ ความไม แน นอนทาง การเม องและการข มข ว าจะใช ความร นแรงย งคงม อย แต จะไม เก ดเหต การณ ร นแรงท ขยายวงกว าง ซ งภายใต ภาพท ศน น อ ตราการขยายต วของระบบ เศรษฐก จในระยะปานกลางย งคงเป นบวก โดยได ร บแรงข บเคล อนจากการบร โภคและการลงท น ทว า อ ตราการเต บโตของระบบเศรษฐก จจะค อยเป น ค อยไปและระบบเศรษฐก จต องใช เวลาอ กพอสมควรในการกล บเข าส การขยายต วตามศ กยภาพระยะยาวท ร อยละ 5 ต อป ส าหร บระยะยาวน น ม ความ จ าเป นต องคล คลายความข ดแย งทางการเม องให หมดส น เพ อให เศรษฐก จไทยสามารถเต บโตอย างแข งแกร งและย งย น 2.1 ภาคการผล ต ภาคการผล ตเพ อส งออกจะย งคงเต บโตตลอดป พ.ศ แต จะม อ ตราการขยายต วท ลดลงเม อเท ยบก บช วงก อนหน าอ นเป นช วงการฟ นต วจากภาวะ เศรษฐก จตกต า ภาคอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าเป นภาคการผล ตหล กท ส งผลต อการขยายต วและหดต วของ GDP เม อม การฟ นต วหร อหดต ว ของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลก (ด กรอบท 2) ปร มาณการส งออกส นค าอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าเคล อนไหวไปในท ศทางเด ยวก นก บปร มาณ การส งออกท งหมด (ร ปท 16) ในขณะท การใช ก าล งการผล ตและผลผล ตในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าน น นอกจากจะ เคล อนไหวไปในทางเด ยวก นแล ว (ร ปท 17) ย งเคล อนไหวในท ศทางเด ยวก นก บ GDP และม ลค าเพ มของภาคอ ตสาหกรรมท งหมดด วย (ร ปท 18) อ นม น ยต อการขยายต วของระบบเศรษฐก จในป พ.ศ ท งหมด 2 ประการ กล าวค อ ประการแรก อ ตราการใช ก าล งการผล ตปร บต วข นจนเก อบ เท าก บระด บก อนว กฤต สะท อนให เห นว าช วงของการเร งฟ นต วของระบบเศรษฐก จ (rebound phase) ได ผ านไปแล ว โดยในช วงน การเร งฟ นต วเก ด จากการเร มต นผล ตอ กคร งโดยใช ก าล งการผล ตท ม อย เด ม อย างไรก ตาม อ ตราการใช ก าล งการผล ตของภาคอ ตสาหกรรมโดยรวมย งไม ฟ นกล บไปอย ในระด บก อนว กฤต (ร ปท 19) อ นแสดงให เห นว าบางภาคอ ตสาหกรรมย งสามารถขยายต วโดยอาศ ยก าล งการผล ตท ม อย แต เด มได ประการท สอง การ เร มการผล ตใหม อย างรวดเร วโดยใช ก าล งการผล ตเด มภายใต สถานการณ ขาดแคลนแรงงาน สะท อนให เห นถ งศ กยภาพในการขยายต วซ งจ าเป นต อง ท าการขยายก าล งการผล ตเพ มเต ม ท งน ด วยอ ตราค าแรงท ด งด ดและโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จท ด รวมไปถ งการม กล มอ ตสาหกรรมรถยนต และ ช นส วนอ เล คทรอน คส ท กระจ กต วอย ในบร เวณเด ยวก น ท าให ประเทศไทยย งคงเป นจ ดหมายท น าสนใจของเง นลงท นโดยตรงจากต างประเทศใน ภาคอ ตสาหกรรม ถ งแม ว าแนวโน มระยะยาวอาจย งม ความไม แน นอนก ตาม (ด ส วนท ส าหร บภาพรวมการลงท น) ~ 1 ~

7 ร ปท 16. การส งออกส นค าอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า เคล อนไหวใน ท ศทางเด ยวก บการส งออกโดยรวม ร ปท 17. การใช กาล งการผล ตและผลผล ตในภาคอ ตสาหกรรมเคล อนไหว ในท ศทางเด ยวก น E&E Export Index Overall Exports (excl. gold), Index Production Index (left axis) Capacity Utilization (right axis) Index (28 = 1) 9 8 Index (28 = 1) JAN 28 APR 28 JUL 28 OCT 28 JAN 29 APR 29 JUL 29 OCT 29 JAN 21 APR 21 JAN 28 APR 28 JUL 28 OCT 28 JAN 29 APR 29 JUL 29 OCT 29 JAN 21 APR 21 Percent ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 18. และต วช ว ดทางเศรษฐก จอ นๆ ร ปท 19. การใช กาล งการผล ตของภาคอ ตสาหกรรมโดยรวมย งไม กล บ ไปส ระด บก อนว กฤต Index (Q3 28 = 1) Correlations Pre-crisis Since crisis CU (elec), GDP 16% 95% MPI (elec), MVA 97% 96% Index (Q3 28 = 1), GDP Capacity Utilization, Seasonally-Adjusted (percent) Q Q Q Q Q Q Q Capacity Utilization (Electronics) Production (Electronics) Manufacturing Value Added GDP (right axis) ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธนาคาร แห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ท มา ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ภาพรวมของภาคการบร การท เช อมโยงส มพ นธ ก บอ ปสงค จากภายนอกม หลายร ปแบบ ภาคการขนส งและการเก บร กษาส นค าท เก ยวเน องก บการค า ระหว างประเทศคาดว าจะขยายต วไปในอ ตราเด ยวก บการขยายต วของการส งออกโดยรวมและน าจะฟ นต วได ภายในป พ.ศ อย างไรก ตาม ภาพรวมการฟ นต วของภาคการท องเท ยวย งคงไม แน นอน (ด รายละเอ ยดในส วนท 2.2.3) โดยม สาเหต หล กมาจากความต งเคร ยดทางการเม องท เพ ง ผ านมา (ด กรอบท 1) ส าหร บภาคเศรษฐก จท เช อมโยงก บอ ปสงค ภายในประเทศน น ภาคการก อสร างม ศ กยภาพมากท ส ดในการข บเคล อนระบบเศรษฐก จให ขยายต ว จาก การท คาดก นว าธนาคารแห งประเทศไทยจะท าการข นอ ตราดอกเบ ยนโยบายให อย ในระด บปกต ภายในป พ.ศ กล มผ ประกอบก จการพ ฒนา อส งหาร มทร พย และบร ษ ทก อสร างจ งได แสวงหาประโยชน จากอ ตราดอกเบ ยป จจ บ นท อย ในระด บต า โดยจ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บโครงการ ใหม ๆ ไว พร อมแล ว นอกจากน ระยะเวลาการยกเว นภาษ ธ รก จเฉพาะอ นเป นส วนหน งของมาตรการกระต นเศรษฐก จของร ฐบาลก าล งจะครบก าหนด ในไตรมาสส ดท ายของป น ด วยแรงจ งใจต างๆ ท กล าวมา รวมถ งอ ปสงค เร มฟ นต วข น ท าให เก ดการฟ นต วของภาคการก อสร างต งแต ไตรมาส 4 ของป ท แล ว โดยพ จารณาจากจ านวนใบอน ญาตก อสร างท เพ มมากข นเม อเท ยบก บป ก อนหน า ~ 11 ~

8 ภาคการเกษตรต องเผช ญก บความท าทายหลายประการในป พ.ศ เช น เร องภ ยแล ง เป นต น ถ งแม ว าภาคการเกษตรจะม ส ดส วนเพ ยงร อยละ 1 ของ GDP แต ภาคเศรษฐก จน ม การจ างแรงงานถ งเก อบร อยละ 4 ของแรงงานในประเทศ ด งน น ภาพรวมของภาคเกษตรกรรมจ งส มพ นธ ก บภาพรวม ของเศรษฐก จภาคคร วเร อนอย างส ง ในทางหน ง ราคาผลผล ตทางการเกษตรเร มฟ นต วจากระด บต าในช วงภาวะเศรษฐก จถดถอยท วโลก นอกจากน ภาคร ฐย งม โครงการช วยก าจ ดแมลงศ ตร พ ชซ งให ผลล พธ ท น าพอใจ ในขณะท ภ ยแล งซ งส งผลกระทบต อ 53 จ งหว ดท วประเทศถ อเป นความท าทายท ส าค ญกว า อย างไรก ตาม ม รายงานว าพ นท ปล กข าวนาปร งได เพ มข นจากป ก อนหน าโดยอาศ ยระบบชลประทาน ท งน ในภาพรวมคาดว าภาค เกษตรกรรมจะม การขยายต วเล กน อยในป พ.ศ น กรอบท 2. ห วงโซ การผล ตในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า 1 ประเทศไทยและมาเลเซ ยประสบความส าเร จอย างส งในการเข าไปเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตในภ ม ภาคและในโลกของบร ษ ทข ามชาต ขนาดใหญ ในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า อ นน ามาซ งปร มาณเง นลงท นโดยตรงจากต างประเทศจ านวนมหาศาล และน าไปส การเพ มผลผล ต การจ างงานและการค าระหว างประเทศ ป จจ บ นน ผล ตภ ณฑ อ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าถ อเป นส นค าส งออกท ส าค ญท ส ดของ ท งสองประเทศ (ว ดโดยม ลค า) ในฐานะท ญ ป นเป นประเทศผ น าในเทคโนโลย ในภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า และเป นแหล ง เง นท นท ใหญ ท ส ดของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท าให บร ษ ทจากประเทศญ ป นม บทบาทส าค ญและม อ ทธ พลต อภาคอ ตสาหกรรมน บทความน เสนอแนวค ด 2 ประการ ค อ (1) การเปล ยนแปลงในก จกรรมทางเศรษฐก จของประเทศไทยและมาเลเซ ยในช วงว กฤตเศรษฐก จโลกและการฟ นต วหล ง ว กฤตข นก บการเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นส าค ญ เน องจากระบบข อม ลสารสนเทศท ด ข นและระบบการจ ดการส นค าคงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ท าให หน วยธ รก จสามารถปร บการผล ตของตนให สอดคล องก บภาวะการเปล ยนแปลงของอ ปสงค (ภายนอกประเทศ) ได อย างรวดเร ว และ (2) ถ งแม ว าบร ษ ทญ ป นในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า ม แผนระยะยาวในการด าเน นการผล ตและลงท นในท งสองประเทศน เพ อเป นการกระจายความเส ยงและเพ อความได เปร ยบทางด านความสามารถในการแข งข น ทว า หากไม ม การเปล ยนแปลงเช งนโยบายอย างม น ยส าค ญ ก จะท าให การม งหน าไปย งกระบวนการผล ตท ม ม ลค าเพ มท ส งข นของระบบเศรษฐก จไทยและมาเลเซ ยเป นไปอย างเช องช า เน องจากป จจ ย ท จะส งเสร มให เก ดความสามารถในการเพ มม ลค าการผล ตให ส งข น (เช น ท กษะแรงงาน การเร ยนในระด บอ ดมศ กษา การว จ ยเช งอ ตสาหกรรม และ การรวมกล มการผล ตในภาคอ ตสาหกรรม เป นต น) ล วนแล วแต ย งเป นส งท ประเทศท พ ฒนาแล วได เปร ยบอย เสมอ ท งๆ ท ประเทศไทยและมาเลเซ ยถ อเป นฐานในการผล ตส นค าท ใช เทคโนโลย ข นกลางถ งส ง แต กระบวนการผล ตท ดาเน นในท งสองประเทศย งเป น กระบวนการผล ตท ไม ค อยซ บซ อน และส วนใหญ ม กเป นข นตอนการประกอบเป นส นค าข นส ดท าย โดยม การน าเข าส วนประกอบจากต างประเทศใน ส ดส วนท ค อนข างส ง และในกรณ ของมาเลเซ ย แรงงานบางส วนในอ ตสาหกรรมย งเป นแรงงานน าเข าอ กด วย ในอ กทางหน ง การผล ตท เก ดข นในห วง โซ อ ปทานการผล ตของบร ษ ทระด บโลกท ม ความก าวหน าท งเทคโนโยล การผล ตและผล ตภ ณฑ และบร ษ ทเหล าน ได ม การปร บปร งเทคน คในการ บร หารเพ อเพ มความย ดหย นและประส ทธ ภาพของบร ษ ทในห วงโซ อ ปทานการผล ตของตน ทางหน งท ช วยท าให เก ดประส ทธ ภาพในห วงโซ การผล ต ค อ การกระจ กต วทางกายภาพของอ ตสาหกรรมสน บสน น โดยการย ายฐานการผล ตช นส วนส วนใหญ ในห วงโซ อ ปทานการผล ตออกมาจากประเทศท ม ต นท นส ง อย างไรก ตาม กล มอ ตสาหกรรมท เก ดข นในมาเลเซ ยและประเทศไทยเป นไปเพ อการลดต นท นการขนส งและการเก บร กษาส นค าเท าน น (เท าก บเป นการลดต นท นการผล ตโดยรวมด วย) ไม ใช ด วยเหต ผลทางเทคโนโลย เป นหล ก (โดยม ผลกระทบทางบวกอ นเก ดจากการใช ประโยชน ทาง งานว จ ยและพ ฒนาของบร ษ ทต างๆ ในแต ละช นของห วงโซ การผล ต) ท งน ส วนใหญ บร ษ ทท องถ นท เป นเคร อข ายการผล ตของบร ษ ทข ามชาต จาก ญ ป นม กเป นบร ษ ทท คนญ ป นลงท นหร อร วมลงท น การปร บปร งระบบการบร หารส นค าคงคล งโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศจะช วยให บร ษ ทเหล าน สามารถปร บการผล ตให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของอ ปสงค ได อย างท นการณ การเป นส วนหน งของห วงโซ อ ปทานการผล ตโลกเป นช องทางส าค ญท ท าให ว กฤต การเง นโลกส งผลกระทบต อเศรษฐก จไทยและมาเลเซ ย เน องจาก การเปล ยนแปลงของอ ปสงค ในตลาดโลกน ามาซ งการเปล ยนแปลงปร มาณการผล ตในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเ คร องใช ไฟฟ าของท องถ น และส งผลกระทบต อการเปล ยนแปลงของ GDP ในท ส ด อย างไรก ตาม ถ งแม ว าการเปล ยนแปลงปร มาณการผล ตในภาคอ ตสาหกรรมน ส งผลกระทบ ต อภาคคร วเร อนอย างม น ยส าค ญ แต ก ถ อว าค อนข างต าเม อเท ยบก บผลกระทบท ม ต อระบบเศรษฐก จมหภาคในภาพรวม (เช น GDP และการส งออก) 1 อ างอ งจากการศ กษาของร ชดา อน นตวรศ ลป Frederico Gil Sander, Rie Hijiki, and Philip Schellekens. ~ 12 ~

9 การตอบสนองของภาคอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ า ท ม ต อการลดลงของอ ปสงค ในส นค าข นส ดท ายเป นไปอย างรวดเร วเม อเท ยบ ก บในอด ต โดยม สาเหต บางส วนมาจากการเปล ยนแปลงโครงสร างของบร ษ ทในห วงโซ อ ปทานให ม ประส ทธ ภาพส งข น ถ งแม ว าภาคอ ตสาหกรรมน จะม การฟ นต วอย างรวดเร วก ตาม การเร มการผล ตใหม ของห วงโซ อ ปทานก ไม ใช ว าจะด าเน นได โดยง าย เน องจากกระบวนการผล ตท แต ละข นตอน แยกขาดจากก น การขาดแคลนแรงงาน และแต ละบร ษ ทในเคร อข ายการผล ตม ความคาดหว งต อการฟ นต วของระบบเศรษฐก จโลกแตกต างก น แนวโน มการย ายห วงโซ การผล ตบางส วนออกจากประเทศท พ ฒนาแล วคาดว าจะย งคงดาเน นต อไป ถ งแม จะม การคาดการณ ถ งกาล งการผล ตส วนเก น ท จะเก ดข นในช วงหล งว กฤตเศรษฐก จ แต การย ายกระบวนการผล ตท ม ม ลค าเพ มส งมาย งประเทศไทยและมาเลเซ ยน าจะเป นไปอย างเช องช า ถ าไม ม การแทรกแซงเช งนโยบายจากร ฐบาล ถ งแม ว าการลงท นใหม ๆ ในอนาคตอ นใกล จะม งเน นไปท ประเทศจ นมากกว าไทยหร อมาเลเซ ย ในระยะยาวแล ว บร ษ ทญ ป นในอ ตสาหกรรมอ เล คทรอน กส และเคร องใช ไฟฟ าก ย งคงด าเน นก จการในท งสองประเทศต อไป ด วยเหต ผลด านการบร หารความเส ยงและ การแข งข น อย างไรก ตาม การท ประเทศจะได ร บม ลค าเพ มส งส ดจากการเป นส วนหน งของห วงโซ การผล ตน น จะต องม มาตรการเพ มผล ตภาพของ กระบวนการผล ตท ม อย ในป จจ บ น มาตรการการเคล อนเข าส กระบวนการผล ตข นท ส งข นในห วงโซ อ ปทานการผล ต และมาตรการการพ ฒนา อ ตสาหกรรมต อเน อง ซ งการเร งให เก ดการย ายกระบวนการผล ตท ม ความซ บซ อนมาย งไทยและมาเลเซ ยด งกล าวน น จะต องอาศ ยการเพ มของอ ปทาน แรงงานท ม ท กษะ การร วมม อทางด านการว จ ยระหว างมหาว ทยาล ยต างๆ ภาคอ ตสาหกรรม และสถาบ นว จ ยของร ฐ และการรวมกล มอ ตสาหกรรม ด วยเหต ผลทางด านเทคโนโลย เป นหล ก (ไม ใช ด วยเหต ผลด านการขนส งและการเก บร กษาส นค า) 2.2 อ ปสงค ภายนอกประเทศ ภาคอ ตสาหกรรม ภาคโลจ สต กส และอ ปสงค ภายนอกประเทศม ความเช อมโยงก นในด านรายจ าย ด งน นการพ จารณาเฉพาะม ลค าการส งออกโดยรวม หร อม ลค าการส งออกส ทธ จ งอาจจะให ข อสร ปท คลาดเคล อนได เน องจากม ลค าการส งออกถ กรายงานด วย ม ลค ารวม ด งน นต วเลขม ลค าการส งออก รวมจ งอาจเป นต วเลขท ส งเก นกว าม ลค าเพ มในประเทศของส นค าออก (รวมถ งท าให ส ดส วนของการส งออกในผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศส ง เก นไป) ท งน ภาคอ ตสาหกรรมการผล ตเพ อส งออกโดยส วนใหญ ม การใช ส วนประกอบซ งน าเข าจากต างประเทศเป นส ดส วนท ส ง ซ งจากการศ กษา พบว าในส นค าส งออกบางประเภทอาจม ม ลค าเพ มในประเทศต าเพ ยงร อยละ 5 อย างไรก ตาม เน องจากการน าเข าน นถ กน ามาใช เพ อการบร โภคและ การลงท น ด งน นการน าม ลค าการน าเข าท งหมดมาห กออกจากม ลค าการส งออก (บางคร งเร ยกว า อ ปสงค จากต างประเทศส ทธ ) จ งอาจม ใช ต วช ว ดท ม ประโยชน มากน กเก ยวก บม ลค าเพ มของส นค าไทยท ถ กซ อโดยชาวต างประเทศ ต วอย างเช น ร ปท 2 แสดงส ดส วนของอ ปสงค จากต างประเทศส ทธ ท ม ค าต ดลบในป 2548 ในขณะท การลงท นฟ นต วข น ส งท เก ดข นน ไม ใช เพราะการส งออกหร ออ ปสงค ภายนอกประเทศขยายต วช า หากแต เป นเพราะ การลงท นเพ มข นพร อมก บการเพ มข นของการน าเข าส นค าท น นอกจากน น ส นค าคงคล ง (inventory investment) ซ งม ความส มพ นธ ก บการผล ต ภาคอ ตสาหกรรม (และโดยส วนใหญ ประกอบด วยป จจ ยการผล ตท น าเข า) ก ถ กมองว าเป นส วนหน งของอ ปสงค ภายนอกประเทศ และส ดท าย ค าใช จ ายบร การส วนใหญ ท เก ยวข องก บการบร โภคของผ บร โภคและก จการของไทย (การท องเท ยว บร การว ชาช พ) ม ได ห กออกจากม ลค าเพ ม ภายในประเทศของการส งออก ด งน น ม ลค าส งออกส ทธ ในบ ญช รายได ประชาชาต จ งให ความส าค ญก บอ ปสงค ภายนอกประเทศในฐานะท เป นต ว ข บเคล อนการเจร ญเต บโตท ต าเก นความเป นจร ง ร ปท 21 ช ให เห นถ งบทบาทของอ ปสงค ภายนอกประเทศในองค ประกอบของรายจ ายโดยบวกส นค า คงคล งและห กค าใช จ ายบร การและม ลค าน าเข าส าหร บการบร โภคและการลงท น ซ งผลท ได แสดงถ งม มมองด านการผล ตว าอ ปสงค ภายนอกประเทศ ย งคงเป นต วข บเคล อนเศรษฐก จไทย เน องจากอ ปสงค ภายนอกประเทศย งคงเป นต วข บเคล อนการขยายต วของเศรษฐก จ ด งน น สภาวะแวดล อมภายนอกและแนวโน มการส งออกย งคงเป น ต วแปรส าค ญต อแนวโน มการเจร ญเต บโตของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของไทยในระยะเวลาอ นใกล น ท งน คาดว าสภาวะแวดล อมภายนอกจะ เป นป จจ ยสน บสน นการขยายต วด งกล าวแม ว าจะม ความเส ยงส งกว าในอด ตท ผ านมา ส วนภาวะการส งออกในช วงห าเด อนแรกของป 2553 ย งคง แข งแกร งและม แนวโน มว าจะคงเต บโตได ในช วงท เหล อของป น ~ 13 ~

10 ร ปท 2. อ ปสงค ภายนอกประเทศส ทธ ต ดลบเม อการลงท นเพ มข น ซ ง สะท อนให เห นว าการนาเข าส วนใหญ เป นการลงท นในเคร องจ กร Percent Contribution of 'net exports' to Change in GDP Contribution of Gross Capital Formation to change in GDP ร ปท 21. ต วว ดอ ปสงค ภายนอกประเทศ (ภายหล งปร บค า) ช ให เห นถ ง การเปล ยนแปลงในผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศท ถ กข บเคล อนโดย แนวโน มจากภายนอกประเทศ Billions of Real THB, SA (components) Adjusted Domestic Demand 1/ Adjusted External Demand 1/ GDP (right axis) 1,2 1,15 1,1 1,5 1, Q1 2Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 29Q3 2Q1 2Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3 23Q1 23Q3 24Q1 24Q3 25Q1 25Q3 26Q1 26Q3 27Q1 27Q3 28Q1 28Q3 29Q1 29Q3 21Q1 Billions of Real THB, SA (GDP) ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และการ ค านวณของธนาคารโลก ท มา: ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธนาคาร แห งประเทศไทย และการค านวนของธนาคารโลก หมายเหต : 1/ การปร บม ลค าอ ปสงค ภายในประเทศได ห กม ลค าการน าเข าส นค า อ ปโภคบร โภคและส นค าท น รายจ ายบร การและม ลค าการเปล ยนแปลงใน ส นค าคงคล งออกแล ว การปร บม ลค าอ ปสงค ภายนอกประเทศได รวมม ลค าการ ส งออกส นค าและบร การและม ลค าการเปล ยนแปลงในส นค าคงคล ง ม ลค าการ น าเข าส นค าส ทธ ซ งห กม ลค าการน าเข าส นค าอ ปโภคบร โภคและส นค าท นออก แล ว สภาวะแวดล อมภายนอก เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาและญ ป นฟ นต วด ข นในช วงต นป 2553 แต การฟ นต วของเศรษฐก จย โรปย งคงเป นไปอย างล าช า เศรษฐก จของประเทศ อ ตสาหกรรมส วนใหญ ม การขยายต วรายไตรมาสเป นบวกต งแต คร งหล งของป 2552 มาตรการกระต นเศรษฐก จในประเทศต างๆท วโลก การเพ มข น ของการส ารองส นค าคงคล ง และการกล บค นส สภาวะท เข มแข งของเศรษฐก จประเทศก าล งพ ฒนาขนาดใหญ เป นป จจ ยส าค ญท ท าให เก ดการฟ นต ว ด งกล าว ในไตรมาสแรกของป 2553 เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาเต บโตร อยละ 2.7 ต อป จากต วเลขรายไตรมาสและปร บป จจ ยฤด กาล (เท ยบก บช วงไตร มาสก อนหน า อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) หล งจากท ขยายต วในอ ตราร อยละ 5.6 ในไตรมาสก อน (ร ปท 22) โดยการบร โภคภาคเอกชนและการ ลงท นในส นค าคงคล งต างม ส ดส วนในการเต บโตร อยละ 2 ในขณะท การใช จ ายภาคร ฐและการลงท นในท อย อาศ ยน นต ดลบ ในประเทศญ ป น ผลผล ต เต บโตเพ มข นถ งร อยละ 5 ในไตรมาสแรกของป น (เท ยบก บช วงไตรมาสก อน อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) การส งออกท หดต วลงถ ง 15 เด อนก กล บมาขยายต วในเด อนธ นวาคม 2552 เน องจากค าส งซ อท เพ มข นอย างแข งแกร งจากประเทศก าล งพ ฒนาแถบเอเช ยตะว นออกและสหร ฐอเมร กา อย างไรก ตาม การขยายต วของเศรษฐก จประเทศในกล มสหภาพย โรปย งเป นไปอย างล าช าโดยม การเต บโตในอ ตราเพ ยงร อยละหน งในไตรมาส ส ดท าย (เท ยบก บช วงไตรมาสก อน อ ตราต อป หล งปร บป จจ ยฤด กาล) การบร โภคภาคคร วเร อนและการลงท นภาคเอกชนก หดต วลง การเต บโตจ งเป น ผลมาจากค าส งซ อส นค าส งออกและการสะสมส นค าคงคล ง ท งน เศรษฐก จของกล มประเทศสมาช กขนาดใหญ ได แก เยอรม น ฝร งเศส และอ งกฤษ ล วนแต ม การขยายต วทางเศรษฐก จเพ ยงเล กน อยเท าน น ~ 14 ~

11 ร ปท 22. เศรษฐก จสหร ฐอเมร กาและญ ป นฟ นต วเร วกว าเศรษฐก จ ของประเทศในกล มสหภาพย โรปในช วงต นป 2553 Real GDP growth (percent, saar) 1 ร ปท 23. ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วอย างม นคงในประเทศ สหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรป Industrial production index (sa, January 27=1) US EU 8 US EU -15 Japan 7 Japan Q1 Q2 Q3 Q4 29 Q1 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Q2 Q3 Q4 21 Q1 6 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ร ปท 24. การใช จ ายของผ บร โภคประเทศในกล ม G3 ย งคงอย ใน ระด บต ากว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ Wholesale and retail sales (sa, January 27=1) ร ปท 25. อ ตราการว างงานในประเทศสหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรป ย งคงอย ในระด บส ง Unemployment rate (%) US EU Japan US EU Japan ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ต วช ว ดรายเด อนแสดงว าการฟ นต วในประเทศอ ตสาหกรรมเป นไปอย างต อเน องแต อาจชะลอต วลงในคร งหล งของป น ในเด อนม ถ นายน 2553 ภาคอ ตสาหกรรมในประเทศสหร ฐอเมร กาม การขยายต วต อเน องก นเป นระยะเวลา 11 เด อนแล ว แต เร มชะลอต วลงในสองเด อนส ดท าย (ร ปท 23) โดย อ ตราการเต บโตนอกภาคอ ตสาหกรรมชะลอต วลงส ระด บต าท ส ดในรอบ 4 เด อน ท งน การฟ นต วของก จกรรมทางเศรษฐก จและการฟ นต วใน ตลาดแรงงานท าให การใช จ ายเพ อการบร โภคขยายต วเป นบวกน บต งแต ปลายป 2552 (ร ปท 24) แม ว าการขยายต วของปร มาณส นเช อเพ อการบร โภค ของสหร ฐอเมร กาจะลดต าลงในเด อนเมษายนและเด อนพฤษภาคม ในเด อนพฤษภาคม อ ตราการว างงานอย ท อ ตราร อยละ 9.7 ลดลงจากระด บส งส ดท อ ตราร อยละ 1.1 ในเด อนมกราคม (ร ปท 25) และการขอร บเง นชดเชยประก นการว างงานลดลงอย างต อเน อง ในขณะท กล มประเทศย โรปน น ย งคงม ความไม ช ดเจน โดยการผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วต งแต คร งหล งของป 2552 จากค าส งซ อส นค าจากกล มประเทศก าล งพ ฒนาและการอ อนต วลง ~ 15 ~

12 ของเง นย โร ในเด อนพฤษภาคมผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมของเยอรม นเต บโตถ งร อยละ 3.4 เม อเท ยบก บเด อนก อน หล งปร บป จจ ยฤด กาล แต ค าส งผล ต ของโรงงานกล บลดลงเป นคร งแรกในรอบ 5 เด อน ผลผล ตในไตรมาสท สามอาจชะลอต วลง เน องจาก (i) ว กฤตการณ หน สาธารณะในภ ม ภาค (ii) อ ตราการว างงานท เพ มข นถ งระด บส งส ดในรอบ 11 ป ท ร อยละ 9.7 ในเด อนเมษายน (iii) ความไม ม นใจในความเพ ยงพอของเง นกองท นของธนาคาร พาณ ชย และ (iv) ผลของมาตรการกระต นเศรษฐก จท ม ต ออ ปสงค ในประเทศเร มลดลง นอกจากน ในเด อนกรกฎาคม บร ษ ทจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ม ด ส ได ปร บลดอ นด บความน าเช อถ อของประเทศโปรต เกสลง ในขณะท ความเช อม นของผ ลงท นในประเทศเยอรม นตกต าลงเป นเด อนท สาม ต ดต อก น ส าหร บประเทศญ ป นน น ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมฟ นต วข นอย างรวดเร วหล งจากท ตกต าลงมามากเม อเท ยบก บประเทศสหร ฐอเมร กา และ กล มสหภาพย โรปในช วงว กฤตการณ (ร ปท 23) โดยยอดขายปล กในเด อนมกราคม 2553 ขยายต วเป นคร งแรกในรอบ 17 เด อนแม ว าย งคงค อนข างผ น ผวนเน องจากการว างงานย งคงเพ มข นในช วงไม ก เด อนท ผ านมา ค าส งซ อเคร องจ กรของประเทศญ ป นหดต วลงในเด อนพฤษภาคม เช นเด ยวก บ ประเทศในกล มสหภาพย โรป แต ความเช อม นของภาคธ รก จฟ นต วข นมาอย ในระด บท ด ท ส ดในรอบ 2 ป กระแสเง นท นโลกเร มม การเคล อนย ายอ กคร งเม อการค า การลงท น และส นเช อฟ นต วตลอดป 2552 และต อเน องจนถ งป 2553 ในป 2552 ม ลค าการค า โลกหดต วลงประมาณร อยละ 12 ซ งน บเป นการหดต วท มากท ส ดน บต งแต หล งสงครามโลก และเป นผลมาจากอ ปสงค โลกท ลดลง ภาวะการต งต วของ ส นเช อการค าและราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ลดลง ท งน ปร มาณการค าโลกกระเต องข นหล งจากลดลงถ งจ ดต าส ดในกลางป 2552 โดยในปลายป 2552 ม ลค าการน าเข าของประเทศก าล งพ ฒนาเพ มส งข นกว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ ซ งส วนหน งมาจากการส ารองส นค าโภคภ ณฑ ของประเทศจ น ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศอ ตสาหกรรมย งคงอย ในระด บต ากว าระด บส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ ค าชดเชยความเส ยงในตลาดการเง นลดลง อย างเห นได ช ด ในขณะท ภาวะตลาดหล กทร พย ฟ นต วข นและการเคล อนย ายเง นท นข ามประเทศเพ อลงท นในหล กทร พย กล บมาขยายต วอ กคร ง มาตรฐานการปล อยส นเช อของธนาคารพาณ ชย ในประเทศสหร ฐอเมร กาและสหภาพย โรปผ อนคลายลง แม ว าการขยายส นเช อย งคงชะลอต วเน องจาก การต ดขาดท นของส นทร พย และท าให ต องม การเพ มท น การออกตราสารหน ระหว างประเทศเพ อระดมท นเพ มข นท วโลกจากอ ตราดอกเบ ยท อย ใน ระด บต าเป นประว ต การณ ตราสารหน ท ออกใหม ส วนใหญ เป นพ นธบ ตรร ฐบาลเพ อใช เป นเง นท นส าหร บมาตรการกระต นเศรษฐก จและชดเชย รายร บท ลดลง การออกตราสารหน ภาคเอกชนเพ มข นเช นก นโดยเฉพาะในกล มประเทศก าล งพ ฒนา โดยการออกตราสารหน ภาคเอกชนเพ อระดมท น จากต างประเทศของกล มประเทศก าล งพ ฒนาเพ มข นถ งร อยละ 146 ในช วงคร งแรกของป 2553 (เท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน) ในขณะท การออก ตราสารหน ภาคเอกชนเพ อระดมท นจากต างประเทศของประเทศสหร ฐอเมร กาและกล มสหภาพย โรปกล บลดลงถ งร อยละ 3 ผ บร โภคและว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อมซ งม ข อจ าก ดในการเข าถ งตลาดตราสารหน ย งคงประสบก บข อจ าก ดด านการเง น ส าหร บการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ น นม การฟ นต วอย างแข งแกร ง ซ งแตกต างจากการเคล อนย ายเง นท นไปส ตลาดหล กทร พย และตลาดตราสารหน โดยกระแสการเคล อนย ายเง นลงท น โดยตรงจากต างประเทศของโลกม เสถ ยรภาพต งแต กลางป 2552 แต ย งคงไม ม การเต บโตเพ มข นในช วงต อมา แนวโน มเศรษฐก จและการค าโลกย งคงสดใสและปร บต วในทางท ด ข นในช วงไม ก เด อนท ผ านมา ภายหล งจากท เศรษฐก จโลกหดต วลงถ งร อยละ 2.1 ในป 2552 ธนาคารโลกคาดการณ เม อเด อนม ถ นายน 2553 ว าเศรษฐก จโลกป น ม แนวโน มเต บโตท อ ตราร อยละ 3.3 เพ มข นจากอ ตราร อยละ 2.7 ซ งเป น ต วเลขท เคยประมาณการณ ไว เม อเด อนมกราคม ประเทศก าล งพ ฒนาน าโดยภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกและเอเช ยใต ม แนวโน มท จะเป นผ น าในการฟ นต ว ในขณะท ย โรปและญ ป นน าจะม การฟ นต วท ช ากว าสหร ฐอเมร กา (ตารางท 2) แม ว าแนวโน มในป 2554 จะย งคงด อย โดยน าจะม การเต บโตในอ ตราท เท ยบเท าก บในป 2553 แต เศรษฐก จโลกย งคงอย ในช วงการเปล ยนแปลงไปส ด ลยภาพใหม ในระยะปานกลางด วยอ ตราการเจร ญเต บโตของกล ม ประเทศอ ตสาหกรรมท ลดลง การฟ นต วในล กษณะด งกล าวของกล มประเทศอ ตสาหกรรมจะม ผลท าให ธ รกรรมการค าระหว างประเทศค อนข างซบ เซาลง แม ว าภาวะส นเช อการค าจะผ อนคลายลง ราคาส นค าโภคภ ณฑ จะส งข น และอ ปสงค จากประเทศก าล งพ ฒนาจะเพ มข นก ตาม ส าหร บปร มาณ การค าโลกในป 2553 น นอาจส งกว าปร มาณในป ท ผ านมา และการขยายต วของอ ปสงค น าเข าของกล มประเทศก าล งพ ฒนาน าจะส งกว าของกล ม ประเทศอ ตสาหกรรมในป ต อๆ ไป ส วนอ ปสงค น าเข าของประเทศจ นน นได กล บค นส ระด บก อนเก ดว กฤตการณ ในขณะท อ ปสงค ด งกล าวของ ประเทศกล ม G3 กล บชะง กง นอย างช ดเจน (ร ปท 26) ราคาส นค าโภคภ ณฑ โดยรวมม แนวโน มเพ มข นเล กน อย ซ งย งคงส งแรงกดด นต อภาวะเง นเฟ อ การฟ นต วของอ ปสงค โลกผล กด นให ราคาส นค าโภค ภ ณฑ ส งข น แต เป นไปในอ ตราท ต ากว าการลดลงของอ ปสงค ในป 2552 ท งน เน องจากย งม ก าล งการผล ตส วนเก นในระด บท ส ง ราคาน าม นโดยเฉล ย ~ 16 ~

13 ตารางท 2. การฟ นต วของเศรษฐก จโลกจากการฟ นต วของการค าและอ ตราเง นเฟ อต า อ ตราการขยายต วเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน (ร อยละ) เปล ยนแปลงจาก GEP (มค. 2553) e 2553f 2554f 2553f 2554f ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของโลก กล มประเทศรายได ส ง สหร ฐอเมร กา สหภาพย โรป ญ ป น กล มประเทศก าล งพ ฒนา ปร มาณการค าโลก ด ชน ราคาผ บร โภคในกล มประเทศ G ราคาส นค าโภคภ ณฑ ส นค าโภคภ ณฑ ท ม ใช น าม น น าม น อ ตราดอกเบ ย (ดอลลาร สหร ฐฯ ระยะ 6 เด อน ค ดร อยละ) ท มา: รายงานแนวโน มเศรษฐก จโลกของธนาคารโลก (Global Economic Prospects: GEP) ฉบ บเด อนม ถ นายน 2553 หมายเหต : เปล ยนแปลงจากรายงาน GEP ฉบ บเด อนมกราคม 2553 ท แสดงจ านวนร อยละของการเปล ยนแปลง ร ปท 26. อ ปสงค นาเข าของประเทศในกล ม G-3 ย งคงอ อนแอ แตกต างจากอ ปสงค นาเข าของประเทศจ น Nominal merchandise imports (January 27=1) ร ปท 27. ราคาส นค าการเกษตรและราคาโลหะกระเต องข นอย างมาก แตกต างจากราคาพล งงาน Actual and projected commopdity prices (25=1) Agriculture Energy Food Metals and minerals 2 US EU Japan China ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: GEM ธนาคารโลก คาดว าจะปร บต วส งข นในป 2553 แต น าจะย งต ากว าระด บส งส ดเม อป 2551 อย ประมาณร อยละ 2 ปร มาณน าม นสะสมของประเทศในกล มองค การ เพ อความร วมม อทางเศรษฐก จและการพ ฒนา (OECD) ท ย งคงอย ในระด บส ง การฟ นต วของราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ม ใช น าม นโดยเฉพาะโลหะและ ส นแร น นส วนใหญ เป นผลมาจากการสะสมส นค าโภคภ ณฑ ด งกล าวของประเทศจ น (ร ปท 27) ราคาอาหารคาดว าจะลดลงเล กน อยในช วงป น และป ~ 17 ~

14 ต อๆ ไป จากการท อ ตราการขยายต วของราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ไม ส งมากและการฟ นต วท ไม ค อยราบร นน ก อ ตราเง นเฟ อของประเทศในกล ม G-7 จ งน าจะคงอย ในระด บต าท อ ตราร อยละ 1.5 ในป 2553 ท าให อ ตราดอกเบ ยระยะส นระหว างประเทศย งคงอย ในระด บท ต า การส งออกส นค าและบร การในป 2553 ย งคงม แนวโน มท ด การค าเร มฟ นต วภายหล งจากตกต าลงอย างร นแรงในช วงต นป 2552 อ ปสงค น าเข าท แข งแกร งจากกล มประเทศก าล งพ ฒนาเป นต วข บเคล อนการขยายต วด งกล าว ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศก าล งพ ฒนาขยายต วรวดเร วกว าม ลค า การน าเข าของกล มประเทศอ ตสาหกรรม โดยการขยายต วของการส งออกของโลกถ งร อยละ 4 มาจากอ ปสงค ของกล มประเทศก าล งพ ฒนา ท งน การ ส งออกม อ ตราการขยายต วถ งร อยละ 47 ต อป จนถ งช วงปลายป 2552 อย างไรก ตาม การค าย งไม ฟ นต วกล บไปส ระด บก อนเก ดว กฤตการณ และคาดว า คงจะต องใช เวลาอ กในการฟ นต ว ส าหร บการส งออกภาคบร การโดยเฉพาะการท องเท ยวน นม แนวโน มท ด ส าหร บประเทศท เป นแหล งท องเท ยวท ม ศ กยภาพในการแข งข น โดยจะได ประโยชน จากการเพ มข นของก าล งซ อในกล มประเทศก าล งพ ฒนา ซ งเป นกล มท ผ บร โภคม ความอ อนไหวในด าน ต นท นค อนข างมาก การฟ นต วในการใช จ ายเพ อการบร โภคในกล มประเทศอ ตสาหกรรมย งคงด าเน นต อไปในช วงต นป 2553 และเป นป จจ ย สน บสน นภาคอ ตสาหกรรมท องเท ยว ย งม แรงต านทานและป จจ ยเส ยงหลายประการในแนวโน มการฟ นต วของเศรษฐก จ แรงต านทานน นมาจากการใช จ ายของผ บร โภคในกล มประเทศ อ ตสาหกรรมท ย งคงเปราะบางอ นเป นผลจากอ ตราการว างงานท ส ง ในขณะท ป จจ ยเส ยงน นได แก การชะลอต วของเศรษฐก จสหร ฐอเมร กาเป นคร งท สองและเศรษฐก จของญ ป นท อ อนแอกว าท คาดการณ ไว รวมถ งการชะลอต วของอ ปสงค ของกล มประเทศเอเช ยตะว นออก โดยเฉพาะอย างย งประเทศ จ นท ยกเล กมาตรการกระต นเศรษฐก จด านการคล งและการเง นจ านวนมหาศาลเม อป ก อน องค การแรงงานระหว างประเทศประเม นว าอ ตราการ ว างงานของโลกในป 2553 อาจจะส งถ งร อยละ 6.5 ท งน จากการถดถอยของเศรษฐก จในคร งก อนหน าช ว าการฟ นต วของการจ างงานม แนวโน มท จะ ล าช ากว าการฟ นต วของผลผล ตอย หลายไตรมาส ท งน ความเส ยงท ส าค ญส าหร บการฟ นต วในกล มประเทศอ ตสาหกรรมมาจากการยกเล กนโยบาย สน บสน นเร วเก นไปในขณะท อ ปสงค ในประเทศย งไม ย งย น แม ว าจะย งไม ม การด าเน นการในท นท ท นใดก ตาม หากแต กลย ทธ การด าเน นการท น าเช อถ อ เช น แนวทางการด าเน นการ ล าด บของการด าเน นการ และช วงเวลาด าเน นการ ต องม การก าหนดไว อย างช ดเจน เพ อหล กเล ยงข อก งวล เก ยวก บความย งย นทางการคล ง 2 โดยความเส ยงด านความย งย นทางการคล งอาจม ผลกระทบในเช งล กและแผ ขยายไปมากกว าค าชดเชยความเส ยงซ ง ว ดจากช วงห างของอ ตราดอกเบ ยท เพ มข น การคาดการณ ในระยะปานกลางเก ยวก บภาษ ท เพ มข นในอนาคตและเง นเฟ อจะท าให การออมภาคเอกชน เพ มข นและท าให ความเช อม นของภาคธ รก จและผ บร โภคลดลง หน สาธารณะท เพ มข นประกอบก บกฎเกณฑ ทางการเง นท เข มงวดข น รวมถ งการ ระม ดระว งความเส ยงมากข น จะส งผลให อ ตราดอกเบ ยในตลาดโลกส งข น ซ งจะเป นข อจ าก ดต อการเข าถ งแหล งเง นท น และท าให สะสมท นได ช าลง และท าให การลงท นภาคเอกชนในกล มประเทศก าล งพ ฒนาชะลอต วลง ในกล มประเทศเอเช ยตะว นออก การหล กเล ยงการขยายต วท ร อนแรงเก นไป เป นเร องส าค ญ โดยเม อม การยอมร บความเส ยงได เช นเด มในขณะท อ ตราดอกเบ ยในกล มประเทศอ ตสาหกรรมอย ในระด บต าส ด การเคล อนย าย เง นท นเข ามาย งภ ม ภาคน จ งส งข นอย างรวดเร ว และเพ มแรงกดด นต อความผ นผวนและการแข งค าของสก ลเง นของประเทศ ซ งจะบ นทอน ความสามารถในการแข งข นของส นค าออก ท งน การขยายต วอย างรวดเร วของผลผล ตในปลายป 2552 และอ ตราเง นเฟ อท ส งข น ท าให ม การใช นโยบายการเง นต งต วในหลายๆ ประเทศในภ ม ภาค ซ งท าให การลงท นภาคเอกชนท เปราะบางอย แล วอ อนแอลงหากการปร บเปล ยนนโยบายเก ดข น เร วหร อแรงเก นไป ย งไปกว าน นการแผ ขยายต วของว กฤตการณ ในทว ปย โรปออกไปนอกเหน อจากประเทศกร ซน บเป นป จจ ยเส ยงท ส าค ญต อภาคการ ท องเท ยว ท งน เน องจากเม อเง นย โรอ อนต วลงจะท าให อ ปสงค ในการท องเท ยวของน กท องเท ยวย โรปลดลงซ งน กท องเท ยวกล มน ม ส ดส วนส งท ส ด ของน กท องเท ยวท มาจากกล มประเทศอ ตสาหกรรม ในระยะยาว อ ตราการขยายต วของการนาเข าของประเทศในกล ม G3 ภายหล งจากว กฤตการณ ม ท าท ลดลง ด งน นกล มประเทศกาล งพ ฒนาขนาดใหญ เช น ประเทศจ น จ งม บทบาททางเศรษฐก จมากข น หล งว กฤตการณ การขยายต วของผลผล ตในกล มประเทศอ ตสาหกรรมม แนวโน มท จะเปล ยนแปลง 2 กองท นการเง นระหว างประเทศคาดว าอ ตราส วนหน ส นของร ฐบาลต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศของประเทศสมาช กในกล ม G-2 ม แนวโน มเพ มข นเก อบถ ง ระด บเฉล ยท ร อยละ 12 ภายในป 2557 ในขณะท อ ตราด งกล าวของกล มประเทศก าล งพ ฒนาอย ท ร อยละ 44 ~ 18 ~

15 ไปส การขยายต วในอ ตราปกต อ ตราใหม ซ งช ากว าก อนเก ดว กฤตการณ การบร โภคภาคเอกชนชะลอต วลงด วยผ บร โภคต องกล บมาสร างความม นคงใน ทร พย ส นหล งจากท ส นทร พย เส อมค าลงเม อม การประเม นม ลค าใหม ประกอบก บภาวะการจ างงานท อ อนแอ ความพยายามเพ อท าให ฐานะการคล ง แข งแกร งข น จะส งผลให ภาษ ส งข น และ/หร อการใช จ ายท เอ ออ านวยลดลงซ งจะจ าก ดการสะสมความม งค ง ป ญหาด านฐานะการเง นของสถาบ น การเง นจะท าให การเข าถ งเง นท นโดยเฉพาะของภาคคร วเร อนและว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมเป นไปได ยากย งข น ย งไปกว าน นผ บร โภคม แนวโน มท จะเปล ยนแปลงไปใช ส นค าท ราคาถ กลง และท าให ม ลค าการน าเข าลดลงแม ว าปร มาณการน าเข าจะคงท 3 ป จจ ยเหล าน บ งช ว าประเทศใหญ ๆ ในกล มประเทศก าล งพ ฒนา เช น จ น จะม บทบาทมากข นต อการส งออกของประเทศไทยในอนาคต แม กระท งส าหร บประเทศจ นเองก ตาม การลดลง ของอ ปสงค ข นส ดท ายของกล มประเทศอ ตสาหกรรม จะท าให ค าส งซ อส นค าข นกลางจากประเทศอ นๆ ในภ ม ภาคท อย ในเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค เบาบางลงตามไปด วย โดยท วไปกล มประเทศก าล งพ ฒนาม แนวโน มท จะประสบก บต นท นการเง นท ส งกว าจากการแข งข นท ร นแรงเพ อให ได เง นท น ส บเน องจากความต องการท าให ฐานะการคล งแข งแกร งข นท วโลก ส นเช อการค าจะม ปร มาณจ าก ดมากข น ด งน น การบร หารการส งออกในภาวะ แวดล อมหล งว กฤตการณ กลายเป นงานท ท าทายมากย งข น การส งออกส นค า การส งออกของประเทศไทยท ซบเซาลงถ งระด บท ต าท ส ดน บต งแต ป 253 ได ส นส ดลงแล วเม อเด อนพฤศจ กายน 2552 อ ตราการขยายต วของการ ส งออกส นค ากล บมาม ค าเป นบวกในเด อนพฤศจ กายนป ท แล วตามภาวะการค าโลกท ฟ นต วข น ซ งบ งช ถ งการส นส ดลงของภาวะว กฤตท เก ดข นใน ช วงหน งป ท ผ านมา โดยม ลค าการส งออกรายเด อนลดลงเฉล ยประมาณร อยละ 2 และน บว าร นแรงท ส ดน บต งแต ป 253 (ร ปท 28) การส งออกหดต ว ลงด วยขนาดท มากกว าเม อคร งท เก ดว กฤตการณ เอเช ยตะว นออกในป 254/2541 และว กฤตการณ ดอทคอมในป 2544 ในช วงหลายเด อนก อนท การ ส งออกจะขยายต วต ดลบ ม การเปล ยนแปลงลดลงรวดเร วกว าท เคยประสบมาในคร งก อนหน า อย างไรก ตามเม อม การฟ นต วก แข งแกร งกว า (ร ปท 29) เม อพ จารณาม ลค าการส งออกในร ปเง นบาท พบว าม ลค าเฉล ยรายเด อนลดลงร อยละ 16 ด งน นการแข งค าของเง นบาทม ส วนช วยลดผลกระทบของ รายได จากธ รก จส งออก ในช วงต นป 2553 การขยายต วของการส งออกได ร บแรงผล กด นจากเศรษฐก จโลกท ฟ นต วอย างแข งแกร ง ซ งช วยกระต นอ ปสงค ของส นค าท นและว ฏ จ กรของการสะสมส นค า การฟ นต วของอ ปสงค โลกน าไปส การส งออกในระด บท เพ มข น และน บเป นระด บท ส งมากเม อเท ยบก บม ลค าท ต าในป 2552 ในช วงห าเด อนแรกของป 2553 อ ตราการขยายต วเฉล ยเม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อนอย ท ร อยละ 34 (ร ปท 3) แรงกระต นของการขยายต วของ การส งออก (อ ตราการขยายต วเท ยบก บเด อนก อน ปร บด วยป จจ ยฤด กาล ม ลค าเฉล ยเคล อนท สามเด อน) ในช วงเวลาน (ร อยละ 2.6) เพ มข นเม อเท ยบ ก บไตรมาสท ส ของป 2552 ป จจ บ นรายได จากการส งออกเพ มข นมาส ระด บเด ยวก นก บในช วงท เศรษฐก จร งเร อง ต วเลขท ปร บป จจ ยฤด กาลเม อเด อน พฤษภาคม 2553 อย ท ระด บร อยละ 99 ของระด บส งส ดเม อเด อนกรกฎาคม 2551 ซ งส งข นอย างมากจากระด บต าส ดท ร อยละ 64 เม อเด อนม นาคม 2552 ซ งณ ระด บต าส ดน เท ยบได ก บระด บการส งออกในอด ตเม อเด อนต ลาคม 2549 การส งออกไปย งประเทศในแถบเอเช ยตะว นออกฟ นต วรวดเร วกว าการส งออกไปย งกล มประเทศอ ตสาหกรรม การฟ นต วของของอ ปสงค ในประเทศ อ นเป นผลมาจากการใช นโยบายการคล งขยายต วท าให การส งออกไปย งประเทศจ นม ม ลค าเพ มข นและมากกว าระด บก อนเก ดว กตฤการณ แม ว าต วเลข ด งกล าวจะลดลงอย างรวดเร วและร นแรงก อนหน าน (ร ปท 31 4 ) ซ งการส งออกไปย งประเทศอ ตสาหกรรมในกล มเอเช ยตะว นออก ได แก ฮ องกง (จ น) เกาหล ใต และไต หว น (จ น) ล วนแต ม ล กษณะเด ยวก น ในทางตรงก นข าม แม ว าค าส งซ อจากประเทศในกล ม G3 จะฟ นต วอย างเห นได ช ด แต การฟ น ต วกล บด จะอ อนแอลงเม อไม นานมาน ท าให ม ลค าการส งออกย งคงอย ในระด บต ากว าก อนเก ดว กฤตการณ ตลาดเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ฟ นต วอย าง ต อเน องโดยเฉพาะในประเทศสมาช กท ม งค งซ งเป นส วนหน งของเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค แต อ ตราการฟ นต วน นน บว าย งช ากว าอ ตราการลดลง 3 ต วอย างเช น ด ชน ม ลค าการน าเข าเส อผ าและเคร องตกแต งรายเด อน ส นค าเพ อการท องเท ยว และรองเท า ของประเทศญ ป น เหล าน ท งหมดลดลงโดยเฉล ยประมาณ ร อยละ 7 ในช วงต ลาคม 2551 ถ งเมษายน 2553 ด ชน ด งกล าวเพ มข นอย างต อเน องโดยเฉล ยอย ระหว างร อยละ 5 ถ งร อยละ 7 ในช วง 45 เด อนก อนท จะเร ม ว กฤตการณ ด ชน ราคาส นค าน าเข าเพ อการอ ปโภคบร โภคของกล มประเทศสหภาพย โรปก ลดลงเช นก นในช วงว กฤตการณ 4 ต วเลขน แสดงการปล ยนแปลงจากจ ดส งส ดถ งจ ดต าส ดในตลาดส งออกท ส าค ญของประเทศไทยในท กตลาด ซ งใช เวลามากท ส ดถ ง 11 เด อน ข อม ลล าส ดค อ พฤษภาคม 2553 ~ 19 ~

16 ในช วงก อนหน า ซ งสะท อนให เห นถ งการลดลงของอ ปสงค ข นส ดท ายในประเทศอ ตสาหกรรม ในส เด อนหล งจากท ว กฤตการณ ส งออกของประเทศ ไทยส นส ดลงในเด อนพฤศจ กายน 2552 ส ดส วนเฉล ยของการเต บโตท มาจากประเทศจ นและเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต (จาก 1) ค ดเป นร อยละ 3 และร อยละ 38 ตามล าด บ ในขณะท ประเทศในกล ม G3 ม ส ดส วนท ต ากว าร อยละ 2 อย างไรก ตามส ดส วนท มาจากประเทศจ นและเอเช ยตะว นออก เฉ ยงใต ลดต าลงในช วงไม ก เด อนท ผ านมา โดยตลาดส งออกอ น เช น ออสเตรเล ย และสว สเซอร แลนด เร มม การขยายต วเพ มข น แต ส ดส วนจากประเทศ ในกล ม G3 ย งคงลดลง ร ปท 28. การส งออกตกต าร นแรงท ส ดน บต งแต ป 253 Percent Feb 58 Jan 59 Average monthly decline (year-on-year %) Number of consecutive months with negative export growth Oct 67 Jun 68 Jan 75 Jun 75 Jul 82 Aug 83 May 85 Nov 85 ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Jun 96 Dec 96 Mar 98-Mar 99 Jun 1 Mar 2 Nov 8 Oct Months ร ปท 29. เม อเปร ยบเท ยบก บว กฤตการณ การส งออกคร งอ นๆ ว กฤตการณ ท เก ดข นล าส ดส งผลกระทบท ร นแรงกว าเม อเร มเก ด ว กฤตการณ และม การฟ นต วท แข งแกร งกว า Movements in seasonally-adjusted, monthly export value. t= denotes the beginning of export turmoil episodes (in parenthesis), and are set to equal t=-6 t=-4 t=-2 t= t=2 t=4 Global recession (Nov 8) East Asian crisis (Mar 98) Dot.com crisis (Jan 1) ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก t=6 t=8 t=1 t=12 t=14 t=16 t=18 t=2 t=22 ร ปท 3. แรงผล กด นของการขยายต วมาจากอ ตราการขยายต วท ส ง เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน Percent Growth (% YoY, nsa) Growth (% MoM, sa) Growth (% MoM, 3mma, sa) Export value (RHS) Billion US$ ร ปท 31. ม ลค าการส งออกไปย งประเทศในแถบเอเช ยตะว นออกม ม ลค ามากกว าม ลค าส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ Movement in monthly exports value, t= denotes troughs (in parenthesis) and are set to equal 1 China (Jan 9) 22 ASEAN (Jan 9) Emerging East Asia (Jan 9) Japan (Feb 9) 2 EU (Apr 9) US (Apr 9) Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May 1 t=11 t=1 t=9 t=8 t=7 t=6 t=5 t=4 t=3 t=2 t=1 t= t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 t=1 t=11 t=12 t=13 t=14 t=15 t=16 ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก ~ 2 ~

17 ส นค าเทคโนโลย ข นส งได ร บผลกระทบร นแรงท ส ดจากการชะลอต วของเศรษฐก จ แม ว าในช วงก อนเก ดภาวะเศรษฐก จโลกตกต าท เร มเม อปลายป 2551 ภาวะการส งออกส นค าเกษตรและส นค าอ ตสาหกรรมท ไม ใช ส นค าเทคโนโลย ข นส งก จ ดได ว าอย ในสถานะท ด กว าส นค าเทคโนโลย ข นส ง (ร ปท 32) ส วนใหญ เน องมาจากราคาส นค าโภคภ ณฑ ท ปร บต วส งข นเป นประว ต การณ ซ งกระต นการผล ตส นค าเกษตรและส นค าอ ตสาหกรรมท ใช ทร พยากรธรรมชาต เป นพ นฐาน (รวมถ ง ทองค า) ความแตกต างน ม มากข นในช วงว กฤตการณ ท งน เน องจาก (i) อ ปสงค ของส นค าเทคโนโลย ข นส งม ความย ดหย นต อรายได ภาคคร วเร อนส ง (ii) อ ปสงค ในส นค าข นส ดท ายของประเทศอ ตสาหกรรมไม เป นไปตามท คาดเน องจากการตกต าของ เศรษฐก จ (iii) ระด บราคาท ลดลง ท งน หากพ จารณาในกล มส นค าเทคโนโลย ข นส ง การส งออกของส นค ารายการท ส าค ญ เช น เคร องคอมพ วเตอร และ อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ าและแผงวงจรไฟฟ าม การฟ นต วอย างแข งแกร งมาก (ร ปท 33) รองลงมาได แก ยานพาหนะและช นส วน ซ งเร มจะฟ นต วได เม อ ไม นานมาน ส าหร บม ลค าการส งออกยานยนต ไปย งออสเตรเล ยและอ นโดน เซ ยซ งเป นตลาดท ใหญ ท ส ด 2 แห งและค ดเป นส ดส วนรวมก นถ งร อยละ 25 ของการส งออกยานยนต ท งหมดน นม การปร บต วเพ มส งข นต งแต ช วงต นป 2553 ร ปท 32. ว กฤตการณ ส งผลกระทบต อม ลค าการส งออกส นค า เทคโนโลย ข นส งมากกว าส นค าในกล มอ น Export value index (january 27 = 1) ร ปท 33. การฟ นต วของม ลค าการส งออกยานยนต ย งล าช ากว าส นค า เทคโนโลย ข นส ง Nominal export value (million USD) Jan Mar Agriculture, fishery & forestry Non high-tech manufactured goods High-tech products May Jul Sep Nov 8 Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May Computers and parts Integrated circuits and parts Electrical Appliances Vehicles and parts Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทยและการค านวณของธนาคารโลก ประเทศไทยสามารถต านทานต อการตกต าของการส งออกได มากกว าประเทศอ นๆ ในภ ม ภาค ซ งส วนใหญ เน องจากผลกระทบด านราคาท เอ ออานวย เช นเด ยวก บประเทศจ น การส งออกของประเทศไทยย งด กว าประเทศอ นในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก ท งในด านของขนาดของผลกระทบท น อยกว าและ อ ตราการฟ นต วท เร วกว า (ร ปท 34) ม เพ ยงประเทศอ นโดน เซ ย และไต หว น (จ น) เท าน น ท ป จจ บ นสามารถฟ นต วกล บมาม ส วนได มากกว าท ส ญเส ย มากกว าประเทศไทย ประเทศท พ งพาการส งออกส นค าประเภทเคร องใช ไฟฟ าและส นค าอ เล กทรอน กส ไปย งประเทศอ ตสาหกรรมเป นหล ก เช น มาเลเซ ยและฟ ล ปป นส น นได ร บผลกระทบอย างร นแรง สภาวะท เอ ออ านวยของประเทศไทยไม ได มาจากปร มาณการส งออก เน องจากไทยฟ นต ว ล าช ากว าประเทศอ นๆ ในคร งหล งของป 2552 (ร ปท 35) แต เน องจากราคาส นค าส งออกท เอ ออ านวยเป นอย างมากต งแต ม นาคม 2552 (ร ปท 36) โดยเฉพาะอย างย ง ราคาส นค าเกษตรท ส งข นต งแต เด อนพฤษภาคม 2552 (ร ปท 37) โดยม การเต บโตโดยเฉล ยร อยละ 5.6 เม อเท ยบก บเด อนก อน หล งจากปร บป จจ ยฤด กาล ราคาส นค าเกษตรในเด อนมกราคม 2553 ส งข นถ งเก อบร อยละ 6 5 อย างไรก ตาม แม ว าราคาส นค าเกษตรจะปร บลดต าลง เม อไม นานมาน แต ระด บราคาเม อเด อนพฤษภาคม 2553 ย งคงเท ยบเค ยงได ก บระด บท ส งท ส ดในช วงว กฤตการณ ราคาอาหารโลกเม อกลางป ต วอย างเช น ระหว างม นาคม 2552 ถ งก มภาพ นธ 2553 ม ลค าส งออกต อเมตร กต นของยางพาราแผ นรมคว น (ช น 1) เพ มส งข นถ งร อยละ 96 ราคาน าตาล ข าวหอม มะล และอาหารทะเลหลายประเภท ก เพ มส งข นอย างมากจากป 2552 ~ 21 ~

18 ร ปท 34. ม ลค าส งออกของประเทศไทยฟ นต วอย างสดใสมากกว า ประเทศอ นในภ ม ภาค Indonesia Taiwan Thailand China Hong Kong Singapore Korea Malaysia Vietnam Philippines ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก Percent Most recent/peak Trough/peak ร ปท 35. การลดลงของปร มาณการส งออกของประเทศไทยมากกว าการ ลดลงของปร มาณการส งออกของประเทศอ นๆ Export volume index (January 28=1) Jan Feb Mar Apr May Jun Indonesia China Malaysia Singapore Jul Aug Sep Oct Nov ท มา: รายงานแนวโน มด านเศรษฐศาสตร การพ ฒนา ธนาคารโลก และการ คานวณของธนาคารโลก Dec 9 Jan Feb Korea Taiwan (China) Thailand Philippines Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Jan ร ปท 36 แต ราคาส นค าออกย งคงเอ ออานวย ร ปท 37. ราคาส นค าเกษตรพ นจ ดส งส ดแล วเม อกลางป 2551 Export price index (January 28=1) 13 Thailand Korea Singapore 12 Taiwan, China 11 1 Philippines China Malaysia Indonesia Percent Price - Agriculature (3mma, MoM sa) Price - All products (3mma, MoM sa) Price - Agriculture (Jan 7=1, RHS) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 9 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 7 Jan Mar May Jul Sep Nov 8 Jan Mar May Jul Sep Nov 9 Jan Mar May Jul Sep Nov 1 Jan Mar May Jan 7=1 ท มา: รายงานแนวโน มด านเศรษฐศาสตร การพ ฒนา ธนาคารโลก และการ ค านวณของธนาคารโลก ท มา: ธนาคารแห งประเทศไทย และการค านวณของธนาคารโลก แนวโน มส งออกในป 2553 ย งคงม แนวโน มด เน องจากการส งออกส นค าของไทยน นส วนมากเป นการส งออกไปย งประเทศแถบเอเช ยตะว นออกและ สหร ฐอเมร กาซ งคาดว าจะม อ ปสงค ท แข งแกร งกว าอ ปสงค ของย โรปและของประเทศกาล งพ ฒนาอ นๆ แม ว าการฟ นต วของปร มาณการค าโลกจะซบ เซาลง สภาวะการส งออกของไทยน าจะด ข นเน องจากการส งออกส วนใหญ เป นการส งออกไปย งเอเช ยตะว นออกและสหร ฐอเมร กา ซ งเป นตลาดท ม แนวโน มว าจะม อ ปสงค ท แข งแกร งกว าตลาดอ น แนวโน มการส งออกของป น ด ข นอย างต อเน องน บต งแต ปลายป 2552 (ร ปท 38) โดยหน วยงานต างๆ น นม ความเห นว าการขยายต วม แนวโน มเป นบวกเช นเด ยวก น ความเห นท แตกต างก นน นลดลงเม อเท ยบก บปลายป 2552 ซ งสะท อนให เห นว าการ คาดการณ ถ งความไม แน นอนลดลง จากการว เคราะห สหส มพ นธ แบบไขว (cross-correlation) อย างง ายในต วแปรช น าของสภาวะการส งออก แสดงให เห นว า การฟ นต วของด ชน ผลผล ตภาคอ ตสาหกรรมของส งคโปร และการฟ นต วของด ชน ผ จ ดการฝ ายจ ดซ อรวมถ งอ ตราส วนปร มาณส นค าคงคล งของ คอมพ วเตอร ต อปร มาณการส งออกของสหร ฐอเมร กาท ลดลงในอด ตน นเป นต วช น าการส งออกของไทยว าจะเพ มข นในช วงประมาณ 3-6 เด อน (ร ปท ~ 22 ~

19 39) 6 ต วแปรภายนอกเหล าน ส งข นอย างช ดเจนในช วง 5 เด อนแรกของป 2553 ซ งแสดงให เห นถ งการคาดการณ สภาวะการส งออกท แข งแกร งข นใน คร งหล งของป น ร ปท 38. แนวโน มการส งออกในป 2553 ฟ นต วข นต งแต ปลายป 2552 ประกอบก บการคาดการณ ในความไม แน นอนลดลง Forecast goods export value in 21 (billions US$). Horizonal axis shows months that surveys were conducted Standard deviation (RHS) Max Mean Min Actual ร ปท 39. ด ชน การจ ดซ อของส งคโปร และปร มาณส ารองเคร อง คอมพ วเตอร ของสหร ฐอเมร กา ม ความส มพ นธ ก บการส งออกของไทย Cross correlation (left axis) and monhths of leading time (right axis, dots) Billions USD Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Billions USD Singapore industrial production index Singapore purchasing manager index US computer inventory to shipments ratio (inverted) Japan received orders for semiconductors Terms of trade ท มา การส ารวจสภาวะเศรษฐก จ รวบรวมโดยธนาคารโลก : ท มา: CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ความไม แน นอนของสภาวะแวดล อมภายนอกท ย งคงอย อย างต อเน องและข อจาก ดด านกาล งการผล ตจะเป นป จจ ยด านลบ ด งท กล าวในบทสภาวะ แวดล อมภายนอกข างต น เส นทางการฟ นต วของเศรษฐก จโลกย งไม ราบร นน กเน องจากป จจ ยหลายๆ ด าน ได แก การว างงานในกล มประเทศ อ ตสาหกรรม การก าหนดและการด าเน นกลย ทธ ยกเล กการใช มาตรการกระต นเศรษฐก จ ป ญหาหน ส นภาคร ฐในย โรปหลายประเทศ และนโยบาย การเง นต งต วและการบร หารจ ดการกระแสเง นท นไหลเข าในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก เป นต น แม ว าความข ดแย งระหว างจ นและสหร ฐอเมร กาเก ยวก บ นโยบายบร หารค าเง นของจ นจะผ อนคลายลงบ างเล กน อยเน องด วยค าเง นหยวนม ความย ดหย นมากข น ก สามารถส งผลให ม มาตรการปกป องท เข มงวด ข น ซ งจะส งผลกระทบทางอ อมต อการส งออกของไทยไปย งประเทศจ นในส นค าประเภทช นส วนและอ ปกรณ กรอบท 3 แสดงม มมองเก ยวก บ แนวโน มอ ปสงค น าเข าส นค าจากประเทศไทยของจ น ท งน ธนาคารโลกคาดการณ ว าด ชน ราคาส นค าเกษตรกรรมอาจจะลดลงเล กน อยในป 2554 ราคา ส นค าโภคภ ณฑ ท ส าค ญของประเทศได แก ข าว ยางพารา ก ง และน าตาล คาดว าจะปร บต วลดลงระหว างร อยละ 6 ถ งร อยละ 15 เม อเท ยบก บป 2553 แรงกดด นต อการแข งต วของเง นบาทเน องจากการไหลเข าของเง นท นจ านวนมากจะย งซ าเต มการส งออกส นค าโภคภ ณฑ ส าหร บส นค าเทคโนโลย ข น ส งน น เง นบาทท แข งค าข นน นอาจม ผลกระทบไม มากน กต อการส งออกส นค าเทคโนโลย ข นส งเน องจากต นท นว ตถ ด บน นต าลงด วยจากการใช ช นส วนหร อองค ประกอบน าเข าจากต างประเทศในส ดส วนส ง สมาคมอ ตสาหกรรมสารก งต วน าไฟฟ า (Semiconductor Industry Association) คาดการณ ว ายอดขายสารก งต วน าไฟฟ าในป 2553 จะขยายต วมากกว าร อยละ 1 หล งจากลดลงร อยละ 9 ในป ก อน ด งน นการส งออกส นค าเทคโนโลย ข นส งด เหม อนม แนวโน มท ด อย างไรก ตาม แม ว าอ ตสาหกรรมท เน นการผล ตเพ อส งออกจะม การใช ก าล งการผล ตจนถ งระด บก อนเก ดว กฤตการณ ก ตาม แต ว กฤตการณ ด านการเม องท เก ดข นจะส งผลด านลบต อการลงท นใหม และจ าก ดการขยายต วของการส งออกโดยเฉพาะในป ม จ านวนต วแปรท งหมด 57 ต วแปรในการว เคราะห สหส มพ นแบบไขว ต วแปร 3 ต วแปรท กล าวถ งข างต นสอดคล องก บเกณฑ การค ดเล อก 2 ข อ ค อ (i) ม ค า ส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบไขว ก บม ลค าส งออกท เป นต วเง นในร ปดอลลาร สหร ฐฯ อย างน อย.5 และเคร องหมายเป นไปตามท คาดการณ (ท งสองต วแปรว ดด วย การเปล ยนแปลงจากช วงเด ยวก นของป ก อน) และ (ii) ระยะเวลาล วงหน าอย างน อย 3 เด อน ช ดข อม ลประกอบด วยข อม ลของประเทศไทยและของประเทศค ค าท ส าค ญ (สหร ฐอเมร กา สหภาพย โรป ญ ป น จ น และส งคโปร ) ต วแปรอ นๆ อ ก 2 ต วแปรแสดงในร ปท 39 ซ งแสดงถ งการเป นต วช น าท อ อนแอกว าโดยสอดคล องก บ เกณฑ ข อแรกและเก อบสอดคล องก บเกณฑ ข อท สอง ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ท ส งกว าถ กมองว าม ความส าค ญกว าระยะเวลาล วงหน า เม อเทคโนโลย สม ยใหม น าไปส การลดระยะเวลาส งซ อและกระบวนการปร บปร มาณสะสมส นค าคล ง ~ 23 ~

20 กรอบท 3. แนวโน มอ ปสงค การน าเข าของส นค าไทยไปย งประเทศจ น อ ปสงค การน าเข าของประเทศจ นลดลงน อยกว าและฟ นต วจากว กฤตการณ ได ด กว าอ ปสงค ของประเทศในกล ม G3 อ นเป นผลมาจากอ ปสงค ใน ประเทศท แข งแกร งกว า ม ลค าการน าเข ารายเด อนของจ นน นหดต วลงโดยเฉล ยประมาณร อยละ 2 ตลอดช วง 12 เด อนท เก ดภาวะว กฤตการณ เศรษฐก จโลก จ นน นได ร บผลกระทบน อยกว าเม อเท ยบก บสหร ฐอเมร กาซ งม ม ลค าการน าเข าเฉล ยรายเด อนหดต วถ งร อยละ 26 และกล มประเทศ สหภาพย โรปน นม ม ลค าการน าเข าลดลงมาตลอด 15 เด อน (ร ปท 4) นอกจากน จ นย งคงม การฟ นต วท แข งแกร ง โดยม ลค าการน าเข าส งข นกว าระด บ ส งส ดก อนเก ดว กฤตการณ แล ว แม ว าย งคงอย ในระด บต ากว าประเทศในกล ม G3 อย ถ งร อยละ 25 ท งน การฟ นต วอย างรวดเร วในภาคการน าเข าของจ น น นม ป จจ ยหล กมาจากอ ปสงค ในประเทศท แข งแกร ง ในขณะท การน าเข าช นส วนและอ ปกรณ เพ อน ามาผล ตและส งออกน นลดลงอ นเป นผลมาจาก การบร โภคในประเทศอ ตสาหกรรมท ก าล งซ อหดต วลง ในขณะท การน าเข าของส นค าอ ปโภคบร โภคและส นค าโภคภ ณฑ น นกล บไม ได ร บ ผลกระทบมากน ก ท งน การเต บโตของการน าเข าส นค าท วไปน นเพ มส งกว าการเต บโตของส นค าท น ามาใช เพ อการผล ตต อต งแต ช วงกลางป 255 จ ง ส งผลให ส ดส วนการน าเข าของส นค าท งสองประเภทน นแตกต างก นมากข น (ร ปท 41) 7 ร ปท 4. อ ปสงค การน าเข าของจ นฟ นต วจากว กฤตการณ เศรษฐก จ รวดเร วกว าของประเทศในกล ม G3 ร ปท 41. การฟ นต วส วนใหญ มาจากอ ปสงค ภายในประเทศท แข งแกร ง Monthly nominal import values (billions US dollar) EU US China Japan China's import share by customs regime (percent) Ordinary imports Imports for processing 2 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan 5 Jan Jul 6 Jan Jul 7 Jan Jul 8 Jan Jul 9 Jan Jul 1 Jan ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก ท มา : CEIC และการค านวณของธนาคารโลก อ ปสงค การน าเข าของจ นม แนวโน มท ย งคงความแข งแกร งในระยะปานกลาง ม ลค าการน าเข าของจ นเพ มข นอย างเห นได ช ดในทศวรรษท ผ านมา ใน ป 2543 ม ลค าการน าเข าของกล มประเทศสหภาพย โรปและสหร ฐอเมร กาอย ท ระด บ 4.1 เท าและ 5.6 เท าของจ นตามล าด บ อย างไรก ตามต วเลข ด งกล าวลดลงไปอย ท ระด บ 1.7 และ 1.6 เท าในป 2552 เม อพ จารณาโดยใช แนวทางการขยายต วจากผลศ กษาของ Kuijs (2552) 8 พบว าการเต บโตของ ผลผล ตของจ นในระยะปานกลางน นย งม แนวโน มท ด การลงท นจะย งคงเพ มข นต อไปแม ว าการเต บโตของผลผล ตน นอาจชะลอลงบ างในช วง 1 ป ข างหน าเน องจากการขยายต วของประชากรท อย ในว ยท างานและผล ตภาพการผล ตรวมชะลอต วลง ผลการศ กษาน แสดงโดยน ยว าส ดส วนของม ลค า การน าเข าส นค าอ ปโภคบร โภคในม ลค าการน าเข ารวมจะเพ มข น แม ว าม ลค าการนาเข าของจ นจะม ขนาดใหญ มาก แต ม ลค าการนาเข าส วนใหญ ข นอย ก บอ ปสงค ของประเทศอ ตสาหกรรม ร ปท 42 แสดงให เห นถ ง ตลาดส งออกของเอเช ยตะว นออกในป 2547 และช ให เห นว าเก อบร อยละ 8 ของการส งออกน นเป นการส งออกเพ อการบร โภคนอกภ ม ภาค (เฉพาะ 7 การน าเข าเพ อการผล ตต อหมายถ งการน าเข าส าหร บ (a) กระบวนการผล ตและการประกอบช นส วน (b) กระบวนการผล ตด วยว ตถ ด บน าเข า และ (c) อ ปกรณ น าเข าส าหร บกระบวนการผล ตและการประกอบช นส วน 8 Kuijs, Louis (29), ประเทศจ น จวบจนป พ.ศ เศรษฐศาสตร มหภาค, งานว จ ยของธนาคารโลก ส าน กงานประเทศจ น ฉบ บท 9 ~ 24 ~

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information