ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0"

Transcription

1 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล ก 3 ย นย นและยกเล กใบส งส นค า 6 สร างใบเบ กออกและน าส งแบบอ ตโนม ต 11 ตรวจสอบสถานะรายการส ง 13 รายงานย นย นส งส นค า 18 รายงานการน าเข าข อม ล 19 รายงานก าหนดส งน ายาล างไตแยกตามจ งหว ด 21 รายงานการน บน ายาล างไตบ านผ ป วย 22 บทท 3 ระบบบร หารคล งส นค า 26 ข อม ลเคร องพ มพ 26 ข อม ลคล งส นค า 29 ข อม ลพ นท จ ดเก บ 31 ข อม ลต าแหน งท เก บส นค า 33 ข อม ลกล มส นค า 36 ข อม ลหน วยน บส นค า 39 ข อม ลส นค า 41 ข อม ลผ ร บส นค า 51 ระบบร บส นค าเข าจากต วแทนจ าหน าย 55 ระบบร บส นค าค นจากหน วยบร การ, ผ ป วย 59

3 ระบบร บส นค าเข า ปร บปร งเพ มจ านวน 63 ระบบเปล ยน Lot Number 67 ระบบเบ กส นค าออก 69 ระบบเบ กส นค าออก ปร บปร งลดจ านวน 70 ระบบเปล ยนต าแหน งท เก บส นค า 74 รายงานยอดคงเหล อตามว นท 75 รายงานร บส นค า 76 รายงานเบ กส นค าออก 77 รายงานส นค าหมดอาย 78 รายงานการเข าออกส นค า 79 รายงานจ ดส งส ด ต าส ด ของส นค า 80 รายงานยอดคงเหล อตามท เก บ 81 รายงานส นค าท ตกค างมากกว า 3 เด อน 82 บทท 4 ระบบบร หารรถขนส ง 83 น าข อม ลเข า CAPD 83 น าเข าข อม ลสถานะ CAPD 85 เส นทาง 87 รถขนส ง 90 กล มป ญหา 93 ป ญหา 95 ประเภทการส งส นค า 98 ประเภทการค ดค าขนส ง 101 ประเภทใบป ดรถบรรท ก 103 ข อม ลผ ส งส นค า 105 ข อม ลผ ร บส นค า 108 ใบส งส นค า 112 ใบป ดบรรท ก 120

4 ต ดตามรถ 125 รายงานระบบขนส ง ตามรถ 130 รายงานระบบขนส ง ตามผ ส ง 134 รายงานระบบขนส ง ตามสถานะ 137 รายงานเก บเง นการให บร การจ ดส ง 140 รายงานเก บเง นและวางบ ล 142 บทท 5 จ ดการข อม ล และเปล ยนรห สผ าน 144 ข อม ลผ ใช และก าหนดส ทธ 144 ข อม ลข าวประชาส มพ นธ 147 เปล ยนรห สผ าน 149

5 1 หน าเข าส ระบบ บทท 1 หน าเข าส ระบบ, หน าป อนรห สผ ใช และ หน าเมน หล ก หน าเข าส ระบบเป นหน าแรกท ใช ส าหร บการเข าระบบเพ อจ ดการงานต างๆ ตามส ทธ ท ตนเองม หร อ ตามต าแหน งงานของตนเอง และย งม ส วนของข าวประกาศด วย ซ งจะม เมน ในหน าน 3 เมน ค อ - เข าส ระบบ ค อ เมน ท เข าไปเข าระบบโดยใช รห สผ ใช และรห สผ าน ในการเข าระบบ - ย นย นส งส นค า ค อ เมน ท ใช ในการย นย นการส งส นค าในกรณ ท ไม ย นย นส งด วยม อถ อ Andriod จ งต องม การเข ามาจ ดการท หน าเว บแทน - เก ยวก บโปรแกรม ค อ เมน ท ใช เข าไปด ข อม ลเก ยวก บโปรแกรม

6 2 หน าป อนรห สผ ใช หน าป อนรห สผ ใช เป นการป อน รห สผ ใช และรห สผ าน เข าไปเพ อเข าส ระบบ ซ งแต ละรห สผ ใช จะ ม การก าหนดส ทธ ในการใช งานโปรแกรมท ต างก น ตามต าแหน งงานของรห สผ ใช น นๆ หน าเมน หล ก หน าเมน หล กเป นหน าท จะแสดงรายการเมน ท รห สผ ใช น นๆ สามารถท าได เม อเข าส ระบบมาแล ว

7 3 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า ระบบบร หารรายการส งส นค า เป นหน าเมน ท ใช ในการจ ดการเก ยวก บรายการส งส นค าท งหมดซ ง จะม ห วข อหล กๆในการท างานค อ ย นย นและยกเล กใบส งส นค า, สร างใบเบ กและใบน าส งอ ตโนม ต, ตรวจสอบสถานะรายการส ง และรายงานต างๆท เก ยวข อง เหต ผลการยกเล ก ต อไป เป นการเพ มหร อลบข อม ลเหต ผลการยกเล กในการส งส นค า ซ งจะเป นข อม ลหล กท ใช ในเมน อ นๆ

8 4 ในหน าเหต ผลการยกเล กจะม รายการข อม ลต างๆ และเม อต องการเพ มข อม ลเข าไปใหม เราสามารถ ไปกดท ป ม เพ อท า การเพ มข อม ลใหม ท ไม ตรงจากท ม อย เด ม

9 5 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ต ดเช อ

10 6 ย นย นและยกเล กใบส งส นค า เป นการย นย นหร อยกเล กในการส งส นค า ซ งจะเป นเมน ท ใช ในการค นหาข อม ลใบส งส นค าน นๆ เพ อท าการจ ดการข อม ลใบส งส นค าและด รายละเอ ยดของใบส งส นค าได

11 7

12 8 และเม อกดท ป ม จะเปล ยนหน าจอเพ อไปเล อกรายการส นค าท ม อย ด งน

13 9 เม อใส ข อม ลลงไปแล วกดท ป ม รายงานออกมาตามการค นหา ด งน จะม ช ดสถานะของการส งส นค าจะจ ดออกเป น3ข นตอน ค อ Confirm จะเป นสถานะการย นย นการส งส นค าว ารายการส นค าน นถ กหร อไม Picking จะเป นสถานะการจ ดส นค าเพ อเตร ยมน าส ง Delivery จะเป นสถานะการย นย นการส งส นค าว าส งส นค าถ งปลายทางหร อไม ส วนส ของสถานะจะม อย 4 ส โดยจะอธ บายถ งสถานะด งน

14 10 ส ขาว จะเป นส ท แสดงถ งว า ย งไม เร ม ส เข ยว จะเป นส ท แสดงถ งว า เร ยบร อยแล ว ส เหล อง จะเป นส ท แสดงถ งว า ก าล งด าเน นการ ส แดง จะเป นส ท แสดงถ งว า ไม ส าเร จ หร อ ยกเล ก ก ได เม อคล กเล อกรายการข อม ล จะแสดงรายละเอ ยดของข อม ลน น

15 11 สร างใบเบ กออกและน าส งแบบอ ตโนม ต เป นการสร างใบเบ กและใบน าส งอ ตโนม ต ซ งจะเป นเมน ท ใช ในการค นหาข อม ลใบส งส นค าตามท ก าหนดไว ในเง อนไข เพ อท าการออกใบเบ กและใบน าส งมาให เองโดยอ ตโนม ต

16 12 เม อกดไปท ป ม จะแสดงหน าต างข อม ล ด งน และเม อกดไปท ป ม จะแสดงหน าต างข อม ล ด งน

17 13 ตรวจสอบสถานะรายการส ง เป นการตรวจสอบสถานะของรายการส งส นค าต างๆ ซ งจะเป นเมน ท ใช ในการค นหาข อม ลใบส ง ส นค าตามท ก าหนดไว ในเง อนไข โดยโปรแกรมจะท าการแสดงรายการใบส งออกมาตามเง อนไขท ก าหนด ไว เม อกดท ใบส งส นค าใดๆ โปรแกรมจะท าการแสดงรายละเอ ยดของโปรแกรมออกมา

18 14

19 15 ด งน เม อกดไปท ป ม จะแสดงหน าต างข อม ล

20 เม อกดท รายการส งน นๆ จะแสดงรายละเอ ยดใบส งส นค าออกมา ด งน 16

21 หน ารายละเอ ยดใบน าส งส นค า 17

22 18 รายงานย นย นส งส นค า เป นการแสดงรายงานย นย นการส งส นค า ตามช วงว นท ท ก าหนดและจ งหว ดท ต องการออกมาแสดง

23 19 เม อคล กท ป ม จะแสดงหน ารายงาน ด งน รายงานการน าเข าข อม ล เป นการแสดงรายงานการน าเข าข อม ล โดยการเล อกว นท ต องการ จากน นโดยแกรมจะแสดงออกมา ตามว นน นๆ ท เล อกไว

24 เม อคล กเล อกว นท ต องการแล วจะม ข อม ลออกมาเป นรายงาน ด งน 20

25 21 รายงานก าหนดส งน ายาล างไตแยกตามจ งหว ด เป นการแสดงรายงานก าหนดส งน ายาล างไตแยกตามจ งหว ด โดยจะข อม ลออกมาเป นเป นไฟล Excel ตามช วงว นท และช อผ จ าหน ายตามท ก าหนดไว

26 22 และเม อกดท ป ม จะเปล ยนหน าจอเพ อไปเล อกรายช อผ จ าหน ายท ม อย ด งน รายงานการน บน ายาล างไตบ านผ ป วย เป นการแสดงรายงานการน บน ายาล างไตบ านผ ป วย โดยจะต องท าการก าหนดเง อนไขของการ แสดงข อม ล จากน นจะสามารถเล อกแสดงข อม ลออกมาเป นไฟล PDF หร อไฟล Excel ก ได ตามต องการ

27 หน ารายการ หน วยบร การ 23

28 หน ารายการ เขตสปสช. 24

29 หน ารายการ จ งหว ด 25

30 26 บทท 3 ระบบบร หารคล งส นค า ข อม ลเคร องพ มพ เป นการแสดงรายการเคร องพ มพ ท ม อย ในระบบ ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลเคร องพ มพ น นๆ โดยเมน น จะเป นข อม ลหล กเพ อใช ในการเล อกรายช อเคร องพ มพ ในเมน อ นๆ

31 27 เม อต องการเพ มข อม ลเคร องพ มพ เข ามาใหม สามารถกดไปท ป มแล ว ข อม ลเข าไป จะข นหน าจอให เพ ม ข อแนะน า : โดยการเพ มเข ามาใหม น นจะต องพ มพ ช อให ตรงก บเคร องพ มพ ด วย เพราะถ าช อไม ตรง ก บเคร องพ มพ การพ มพ เอกสารจะไม ออกมาตามเคร องพ มพ ท เล อก

32 28 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ZDesigner S4M-203dpi ZPL 02

33 29 ข อม ลคล งส นค า เป นการแสดงรายการคล งส นค าออกมา ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลคล งส นค าน นๆ และเมน น ก เป นอ กหน งในข อม ลหล กท เตร ยมไว เพ อใช ในเมน อ นๆ ต อไป

34 30 ข อม ลเข าไป เม อต องการเพ มข อม ลคล งส นค าเข ามาใหม สามารถกดไปท ป มแล ว จะข นหน าจอให เพ ม และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ปจ.พะเยา

35 31 ข อม ลพ นท จ ดเก บ เป นการแสดงรายการพ นท จ ดเก บออกมา ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลพ นท จ ดเก บน นๆ และเมน น ก เป นอ กหน งในข อม ลหล กท เตร ยมไว เพ อใช ในเมน อ นๆ ต อไป

36 32 ข อม ลเข าไป เม อต องการเพ มข อม ลพ นท จ ดเก บเข ามาใหม สามารถกดไปท ป มแล ว จะข นหน าจอให เพ ม และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ คล งแคท

37 33 ข อม ลต าแหน งท เก บส นค า เป นรายการข อม ลต าแหน งท เก บส นค า ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลน นๆ ได โดยเมน น จะม การเร ยกใช ข อม ลหล กข อม ลคล งส นค าและข อม ลหล กพ นท จ ดเก บเข ามาใช งานด วย

38 34 เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ

39 35

40 36 ข อม ลกล มส นค า เป นการแสดงรายการข อม ลกล มส นค า ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลน นๆ ได และเป น อ กหน งในข อม ลหล กท เตร ยมไว ใช ในเมน อ นๆ ต อไป เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

41 37 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ น ายาล างไต เม อต องการเพ มร ปภาพเข าไปด วย กดท จะ ข นหน าจอด งน

42 38

43 39 ข อม ลหน วยน บส นค า เป นการแสดงรายการหน วยน บส นค า ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลน นๆ ได และเป นอ ก หน งในข อม ลหล กท เตร ยมไว ใช ในเมน อ นๆ ต อไป

44 40 เพ มข อม ล เม อต องการเพ มข อม ลหน วยน บเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ Piece

45 41 ข อม ลส นค า เป นการแสดงรายการส นค าท ม อย ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลของส นค าต างๆ ได และ ย งเป นหน าเมน ท ส าค ญหน าหน ง ท ใช ในการควบค มข อม ลของส นค าท ม อย ซ งสามารถก าหนดราคาของ ส นค า ต นท นของส นค า รวมถ งการต ดสต อกส นค าด วย

46 42

47 43 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

48 44 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ข อม ลท ต องการแก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ น ายาแบกเตอ1.5NC

49 45

50 ต ดสต อกแบบกล ม 46

51 47

52 ท เก บส นค า 48

53 49 หน วยน บส นค า ส งไฟล ภาพ

54 50

55 51 ข อม ลผ ร บส นค า เป นการแสดงรายช อล กค าท ม อย ซ งสามารถเพ ม ลบ หร อแก ไขข อม ลของล กค าได เป นเมน ท เก บรายละเอ ยดผ ร บส นค าไว

56 52 เพ มข อม ลเข าไป เม อต องการเพ มข อม ลหน วยน บเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให

57 53 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ก กเย ยม แซ ฮ

58 54

59 55 ระบบร บส นค าเข าจากต วแทนจ าหน าย เป นการแสดงรายการร บส นค าเข าจากต วแทนจ าหน าย ซ งจะแสดงรายละเอ ยดต างๆ ไว อ กท งย ง สามารถพ มพ ออกมาเป นรายงานและบาร โค ดได อ กด วย และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไข ข อม ลได ด รายงานการร บส นค าเข า พ มพ รายงานออกมา พ มพ บาร โค ดออกมา

60 56 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

61 57 ช อส นค า ต าแหน งท เก บ หน วยน บ

62 58 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ RV

63 59 ระบบร บส นค าค นจากหน วยบร การ, ผ ป วย เป นการแสดงรายการร บส นค าค นจากหน วยบร การ, ผ ป วย ซ งจะแสดงรายละเอ ยดต างๆ ไว อ ก ท งย งสามารถพ มพ ออกมาเป นรายงานและบาร โค ดได อ กด วย และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไข ข อม ลได ด รายงานการร บส นค าเข า พ มพ รายงานออกมา พ มพ บาร โค ดออกมา

64 60 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

65 61 ช อส นค า ต าแหน งท เก บ หน วยน บ

66 62 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ RV

67 63 ระบบร บส นค าเข า ปร บปร งเพ มจ านวน เป นการแสดงรายการร บส นค าเข า ซ งจะแสดงรายละเอ ยดต างๆ ไว อ กท งย งสามารถพ มพ ออกมาเป นรายงานและบาร โค ดได อ กด วย และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไข ข อม ลได ด รายงานการร บส นค าเข า พ มพ รายงานออกมา พ มพ บาร โค ดออกมา

68 64 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

69 65 ช อส นค า ต าแหน งท เก บ หน วยน บ

70 66 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ RV

71 67 ระบบเปล ยน Lot Number เป นการเปล ยน Lot ส นค า ซ งจะเปล ยนรายการส นค าจาก Lot เด มไปย ง Lot ใหม

72 ช อส นค า 68

73 69 ระบบเบ กส นค าออก เบ ก เป นการแสดงรายการเบ กส นค าออก ท สามารถพ มพ บาร โค ดและด รายงานรายการใบน าส งตามใบ ด รายงานการบรรจ กล อง ด พ มพ รายงานออกมา พ มพ รายงานรายการใบน าส งตามใบเบ ก บาร โค ดออกมา

74 70 ระบบเบ กส นค าออก ปร บปร งลดจ านวน เป นการแสดงรายการเบ กส นค าออก ปร บปร งลดจ านวน ท สามารถเข าไปด รายละเอ ยดได อ กท ง ย งสามารถพ มพ บาร โค ดและด รายงานรายการใบน าส งตามใบเบ ก สามารถเพ มรายการได เท าน น ไม สามารถ ลบหร อแก ไขได

75 71 ด รายงานการบรรจ กล อง ด รายงานรายการใบน าส งตามใบเบ ก พ มพ รายงานออกมา พ มพ บาร โค ดออกมา เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ลเข าไป

76 72 ช อส นค า หน วยน บ Lot No

77 73 ต าแหน งท เก บ ช อผ ส งส นค า ช อผ ร บ

78 74 ระบบเปล ยนต าแหน งท เก บส นค า เป นการจ ดการก บต าแหน งส นค าเพ อย ายส นค าไปย งต าแหน งใหม

79 75 รายงานยอดคงเหล อตามว นท เป นการแสดงรายงานยอดคงเหล อส นค าตามว นท ซ งสามารถส งออกมาเป นไฟล Excelได

80 76 รายงานร บส นค า เป นการแสดงรายงานร บส นค า โดยเล อกช วงว นท และส นค าท ต องการ และย งสามารถส งออกมา เป นไฟล Excel ได

81 77 รายงานย นย นส งส นค า เป นการแสดงรายงานย นย นส งส นค า โดยเล อกช วงว นท และส นค าท ต องการ และย งสามารถส งออก มาเป นไฟล Excel ได

82 78 รายงานย นย นส งส นค า เป นการแสดงรายงานย นย นส งส นค า โดยการป อนจ านวนว นก อนหมดอาย ท ต องการด และย ง สามารถส งออกมาเป นไฟล Excel ได

83 79 รายงานการเข าออกส นค า เป นการแสดงรายงานการเข าออกส นค า โดยเล อกช วงว นท และส นค าท ต องการ และย งสามารถ ส งออกมาเป นไฟล Excel ได

84 80 รายงานจ ดส งส ด ต าส ด ของส นค า เป นการเร ยกรายงานจ ดส งส ด ต าส ด ของส นค าออกมาแสดง และย งสามารถส งออกมาเป นไฟล Excel ได

85 81 รายงานยอดคงเหล อตามท เก บ เป นการแสดงรายงานยอดคงเหล อตามท เก บ โดยการเล อกส นค า, ท เก บส นค าและเลขท การผล ตท ต องการ และย งสามารถส งออกมาเป นไฟล Excel ได

86 82 รายงานส นค าท ตกค างมากกว า 3 เด อน เป นการเร ยกด รายงานส นค าท ตกค างมากกว า 3 เด อนออกมาแสดง

87 83 บทท 4 ระบบบร หารรถขนส ง น าข อม ลเข า CAPD เป นการน าเข าข อม ล CAPD จากไฟล Excel เข ามาในย งระบบ

88 84

89 85 น าเข าข อม ลสถานะ CAPD เป นการน าเข าข อม ลสถานะ CAPD จากไฟล Excel เข ามาในย งระบบ

90 86

91 87 เส นทาง เป นการแสดงรายการเส นทางรถบรรท กท ม อย และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไขเส นทางได

92 88 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ กร งเทพและปร มณฑล

93 89

94 90 รถขนส ง เป นการแสดงรายการรถขนส งท ม อย และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไขข อม ลรถขนส งได

95 91 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ กร งเทพและปร มณฑล

96 92

97 93 กล มป ญหา เป นการแสดงรายการกล มป ญหาท เก ดข น เมน น เป นหน งในข อม ลหล กท ใช ร วมก บเมน อ นท เก ยวข องต อไป

98 94 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ไปรษณ ย

99 95 ป ญหา เป นการแสดงรายการป ญหาท เก ดข น ซ งจะด งเมน กล มป ญหาเข ามาใช งานร วมก บหน าเมน น

100 96 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

101 97 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ต ดต อล กค าให ร บส นค าไม ได

102 98 ประเภทการส งส นค า เป นการแสดงรายการประเภทการส งส นค า เมน น เป นหน งในข อม ลหล กท ใช ร วมก บเมน อ นท เก ยวข องต อไป

103 99 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ กรณ พ เศษ

104 100

105 101 ประเภทการค ดค าขนส ง ท เก ยวข องต อไป เป นการแสดงรายการประเภทการค ดค าขนส ง เมน น เป นหน งในข อม ลหล กท ใช ร วมก บเมน อ น

106 102 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ยาท วไป

107 103 ประเภทใบป ดรถบรรท ก ท เก ยวข องต อไป เป นการแสดงรายการประเภทใบป ดรถบรรท ก เมน น เป นหน งในข อม ลหล กท ใช ร วมก บเมน อ น

108 104 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ค ดตามกล อง

109 105 ข อม ลผ ส งส นค า เป นการแสดงรายการข อม ลผ ส งส นค า และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไขข อม ลได

110 106

111 107 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

112 108 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ บร ษ ท ธนบ ร ปากท อ การแพทย จ าก ด

113 109 ข อม ลผ ร บส นค า เป นการแสดงรายการข อม ลผ ร บส นค า และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไขข อม ลได

114 110 เพ มข อม ลเข าไป เม อต องการเพ มข อม ลหน วยน บเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให

115 111 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ ก กเย ยม แซ ฮ

116 112

117 113 ใบส งส นค า ได เป นการแสดงรายการใบส งส นค า ซ งสามารถด รายละเอ ยดและท าการเพ ม ลบ และแก ไขข อม ล

118 114 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

119 115 ผ ส ง ผ ร บ

120 116 ในข อ2น เม อเล อกรายช อผ ร บแล ว ข อม ลท ได เข ามาจะเป นข อม ลช ด (ในข อท 2.1) จากท เคยบ นท ก ไว ด งน เป นป มท ใช ในการลบข อม ลในช องของช ดข อม ลผ ร บ (เฉพาะช องท ม เคร องหมาย *) เป นป มท ใช ในการบ นท กช ดข อม ลผ ร บเม อต องการเปล ยนแปลงตามท ป อนไว เส นทาง

121 117 ประเภทการส งส นค า ประเภทค าขนส ง

122 118 และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ PL U20508

123 119

124 120

125 121 ใบป ดบรรท ก เป นการแสดงรายการข อม ลใบป ดบรรท ก และย งสามารถเพ ม ลบ และแก ไขข อม ลได

126 122 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

127 123 เส นทาง รถบรรท ก ประเภทใบป ดบรรท ก

128 124 เลขท ใบน าส ง และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ แก ไข เช น ต องการแก ไขข อม ลของ MD

129 ย ายใบป ดบรรท ก 125

130 126 ต ดตามรถ เป นการเร ยกด การขนส งส นค าของรถบรรท ก ซ งสามารถด ได ท งจ ดท ท าการส งส นค าเร ยบร อย แล ว และด จ ดท อย ป จจ บ นของรถบรรท ก

131 127 ว นท -เวลาเร มต น, ว นท -เวลาส ดท าย เล อกรถ

132 128 เม อกดท ป ม จะเป นการเข าไปด จ ดท ม การส งส นค าของรถบรรท กท เล อก โดยจะ โชว เฉพาะในช วงว นและเวลาท เล อกเอาไว

133 129 เม อกดไปท ส งส นค าด วย จะเป นการด รายละเอ ยดการส งมอบส นค า ซ งจะม การถ ายภาพเพ อเป นหล กฐานในการ

134 130 ท ใด เม อกดท ป ม จะเป นการเข าไปด ว าในขณะน นรถบรรท กท เล อกไว อย

135 131 รายงานระบบขนส ง ตามรถ เป นการแสดงรายงานระบบขนส ง ซ งจะเป นการด ข อม ลตามรถท ขนส งส นค าเป นค นๆไป

136 132 เม อเล อกว นท ต องการด แล ว จะเข าไปย งหน ารายการท ด าเน นการในว นน นๆ เม อเล อกรายการใดๆ แล ว จะรายการการขนส งโดยแยกตามรถท ท าการส ง และเม อเล อกรายการ ของรถน นๆ จะข นรายการใบส งส นค า ด งน

137 และเม อกดไปท ใบส งส นค าใดๆ จะข นรายละเอ ยดของการส งส นค าใบน นๆ ข นมา ด งน 133

138 134 ขณะน น ส วนถ ากดไปท ป ม ก จะไปย งหน าแผนท แสดงท อย ของรถบรรท กท ส งใน

139 135 รายงานระบบขนส ง ตามผ ส ง เป นการแสดงรายงานระบบขนส ง ซ งจะเป นการด ข อม ลตามผ ส งท ท าการส งไป

140 136 เม อท าการก าหนดเง อนไขในการด รายงานเร ยบร อยแล ว เม อกดท ป ม ด งน โปรแกรมจะแสดงรายการผ ส งตามเง อนไขท เล อก เม อกดไปท ช อผ ส งจะแสดงรายการใบส งส นค า

141 จากน นเม อต องการด รายละเอ ยดใบน าส งส นค าใดๆ ให กดไปท รายการน นๆ จะได ข อม ลด งน 137

142 138 รายงานระบบขนส ง ตามสถานะ เป นการแสดงรายงานระบบขนส ง ซ งจะเป นการด ข อม ลตามสถานะของการส งส นค า

143 139 เม อท าการก าหนดเง อนไขในการด รายงานเร ยบร อยแล ว เม อกดท ป ม ด งน โปรแกรมจะแสดงรายการสถานะตามเง อนไขท เล อก เม อกดไปท ช อสถานะจะแสดงรายการผ ส ง

144 140 เม อกดเล อกช อผ ส ง โปรแกรมจะแสดงรายการใบน าส งส นค าตามผ ส งท เล อกไว ด งน จากน นเม อต องการด รายละเอ ยดใบน าส งส นค าใดๆ ให กดไปท รายการน นๆ จะได ข อม ลด งน

145 141 รายงานเก บเง นการให บร การจ ดส ง เป นการเร ยกรายงานการเก บเง นการให บร การจ ดส ง ซ งจะม การก าหนดการแสดงรายงานใน ระหว างว นท ท เล อก รวมถ งจ งหว ดและประเภทรายงานด วย และย งสามารถส งรายงานออกมาเป นไฟล Excel ได อ กด วย

146 เม อท าการก าหนดเง อนไขในการด รายงานเร ยบร อยแล ว เม อกดท ป ม 142

147 143 รายงานเก บเง นและวางบ ล เป นการเร ยกรายงานการเก บเง นและวางบ ล ซ งเม อต องการเพ มใบเก บเง นและวางบ ลใหม จะเป น การเร ยกด ใบวางบ ลท งหมดท ม ในว นท ระบ ไว แบบอ ตโนม ต

148 144 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล และถ าต องการด รายงานให กดไปท ช อข อม ลท ต องการด

149 145 ข อม ลผ ใช และก าหนดส ทธ บทท 5 จ ดการข อม ล และเปล ยนรห สผ าน เป นการด ข อม ลของผ ใช รวมถ งการก าหนดส ทธ การใช งานของรห สผ ใช น นๆด วย

150 146 เข าไป เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ล

151 147 แก ไข และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ

152 148 ข อม ลข าวประชาส มพ นธ ข าวท ประกาศได เป นการจ ดการข าวสารท ประกาศไว ย งหน าแรกของโปรแกรม ซ งสามารถเพ ม ลบ และแก ไข ข อม ล เม อต องการเพ มข อม ลเข ามาใหม สามารถกดไปท ป ม แล วจะข นหน าจอให เพ มข อม ลเข าไป

153 149 แก ไข และถ าต องการแก ไขข อม ลเด มท ม อย หร อลบข อม ลท ไม ต องการให กดไปท ช อข อม ลท ต องการ

154 150 เปล ยนรห สผ าน เป นการเปล ยนรห สผ านของผ ใช งาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

5.5.6 R005006 บ ญช รายช อข าราชการผ ขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ

5.5.6 R005006 บ ญช รายช อข าราชการผ ขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 5.5.6 R005006 บ ญช รายช อข าราชการผ ขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ กดป ม เม อต องการเร ยกด รายงานบ ญช รายช อข าราชการ ผ ขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ โดยจะแสดงหน าจอรายงานในร ปแบบของ.pdf ไฟล และเช อมโยงไปย

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report)

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) 1 ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) การเข าใช งานระบบ (Login) เพ อความปลอดภ ยในการใช งาน ผ ใช ต องระบ Username และ Password ส าหร บการเข าใช งานระบบ 1. เป ดเวบไซต เพ อเข

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม

ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม ค ม อผ ด แลระบบ และการต ดต งโปรแกรม 1. ส วนของผ ด แลระบบ เมน ในส วนของผ ด แลระบบน เป นเมน ท ใช ในการจ ดการข อม ลพ นฐาน และข อม ลต งต น ของระบบ ซ งม เมน ในการท างาน ด งร ป ร ปท 1 แสดงเมน การท างานของผ ด

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. บ นท กว ตถ ประสงค การจองห อง... 2-3 2. บ นท กจองห อง-ยกเล ก... 2-4 2.1 การจองห อง...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2)

โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2) 1 โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2) เป นโปรแกรมท ช วยในการบร หารงานขายซ งในโปรแกรมจะม รายละเอ ยด ด งน 1. การค านวนเบ ยประก นตามแบบประก นต างๆ และเบ ยอน ส ญญาต างๆ 2. แผนภาพในการน าเสนอขายในร ปแบบม ลต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 0 ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1 เร มต นการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมหร อการเป ดใช โปรแกรมน น สามารถทาได

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล งม ท งหมด 14 รายงาน ด งน ค อ รายงานการร บว สด เข าคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก/จ ายส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบ

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ

ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ จ ดท าโดยบร ษ ท เอส.พ.คอมเน ต จ าก ด 48/133 ซอยรามค าแหง 102 สะพานส ง, กทม.10240 Tel: 0-2373-1739 Fax: 0-2729-3927 Internet Email: spcomnet@yahoo.com website: www.medicalsoftwareonline.net

More information