ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

Size: px
Start display at page:

Download "ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3"

Transcription

1 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป % แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน าม นด บในตลาดโลกท ปร บต วส งข นเก อบ 30 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล แบ งเป นการน าเข าน าม นด บ 791 พ นบาร เรล/และน าม นส าเร จร ป 46 พ นบาร เรล/ว น โดยม ลค า การน าเข าได ปร บเพ มข นมากเม อเท ยบก บป 2553 เน องจากราคาน าม นด บในตลาดโลกได ปร บเพ มส งข นมาก การน าเข าน าม นด บและน าม นส าเร จร ป น าเข า ปร มาณ (พ นบาร เรล/ว น) ม ลค า (ล านบาท) น าม นด บ , ,775 ส าเร จร ป ,403 49,460 รวม ,033 1,030,235 หมายเหต : ม ลค าการน าเข าป 2554 เป นข อม ลจร ง 11 เด อนและประมาณการเด อน ธ.ค. ลดลงเพราะในป น โรงแยกก าซหน วยท 6 ของ ปตท. ก าล งการผล ต 800 ล านล กบาศก ฟ ตต อว น ได เร มด าเน นการผล ตต งแต เด อนมกราคม 2554 ท าให การผล ตก าซป โตรเล ยมเหลวจากโรงแยกก าซธรรมชาต ในประเทศเพ มข น 90 พ นต น/เด อน การหย ดซ อมบ าร งของโรงกล นและโรงแยกก าซในป 2554 โรงกล น/ โรงแยกก าซ ก าล งการผล ต (ล านบาร เรล/ว น) ไทยออยล 275 เอสโซ 170 บางจาก 120 พ ท ท เออาร 170 สตาร 150 ไออาร พ ซ 215 รวมโรงกล น 1,100 โรงแยก 1-6 2,770 หมายเหต : ก าล งการผล ตโรงแยกก าซม หน วยเป นล านล กบาศก ฟ ตต อว น ปร มาณการน าเข าน าม นด บลดลงเป นผลจากในป น โรง กล นม การป ดซ อมบ าร งประจ าป และป ดซ อมเพ อ ปร บปร งมาตรฐานน าม นย โร 4 ท จะม ผลบ งค บใช ว นท 1 มกราคม 2555 น พร อมก นหลายแห ง โดยเฉพาะในช วง ต นป และในช วงเด อนก นยายนถ งเด อนพฤศจ กายน ส าหร บการน าเข าน าม นส าเร จร ปลดลงมาอย ท 14.2% ท งน เป นผลจากการน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลว ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค.-ม.ค. ซ อมบ าร งประจ าป ก.พ.-ม.ค.ซ อมบ าร ง ม.ค ซ อมหน วยกล นด เซล ก.ย. พ.ย. เพ อรองร บย โร 4 ก.ย.-ต.ค.เพ อรองร บย โร 4 พ.ย.-ธ.ค.ซ อมบ าร งประจ าป ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 จากการท โรงกล นม การป ดซ อมบ าร งหลายแห งต ดต อก นเป นระยะเวลานาน ท าให ปร มาณน าม นส าเร จร ปส วนเก น จากการใช ภายในประเทศม น อยลง การส งออกน าม นส าเร จร ปในป 2554 จ านวน 179 พ นบาร เรล/ว น จ งลดลงจากป % แต เน องจากราคาน าม นในตลาดโลกท ปร บต วส งข นเป นผลให ม ลค าการส งออก 230,000 ล านบาท เพ มข นจาก ป 2553 ถ ง 15% 1

2 ภาพรวมการใช น าม นเช อเพล งป 2554 ภาพรวมการใช น าม นเช อเพล งป 2554 ปร บเพ มข นจากป 2553 ยกเว นน าม นเบนซ นม การใช ลดลง 1.6% มาอย ท 20.0 ล านล ตร/ว น เน องจากป ญหาอ ทกภ ยในช วงปลายป ในขณะท การใช น าม นด เซลได ปร บต วส งข น 3.1% มาอย ท ระด บ 51.1 ล านล ตร/ว น โดยการใช อย ในระด บส งในช วงคร งแรกของป และปร บลดลงตามฤด กาลในไตรมาส 3 ก อนท จะปร บต ว ส งข นในช วงไตรมาสส ดท าย ส าหร บการใช ก าซป โตรเล ยมเหลวได ปร บส งข นจากป % มาอย ท 543 พ นต น/ เด อน โดยเป นการปร บต วจากท กภาคการใช ยกเว นภาคอ ตสาหกรรมซ งม การปร บราคาในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 การใช ท ส งข นน ส งผลให ประเทศไทยต องน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวเฉล ยเด อนละ 120 พ นต น การใช NGV ในป 2554 ย งคง ปร บต วส งข น โดยปร บเพ มจาก 5.0 ล าน กก./ว น ในป 2553 มาอย ท 6.4 ล าน กก./ว น การใช น าม นเช อเพล งในป 2554 ชน ดน าม น เบนซ น ล านล ตร/ว น ด เซล ล านล ตร/ว น LPG พ นต น/เด อน NGV ล าน กก./ว น ป ป % เพ ม

3 สถานการณ น าม นกล มเบนซ น การใช น าม นกล มเบนซ น เบนซ น แก สโซฮอล 91 แก สโซฮอล 95 แก สโซฮอล อ แก สโซฮอล อ เบนซ น 91 เบนซ น 95 รวม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. การใช น าม นเบนซ นและแก สโซฮอล ป 2554(ล านล ตร/ว น) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การใช น าม นกล มเบนซ นเฉล ยป 2554 อย ท ระด บ 20.0 ล านล ตร/ /ว น ใกล เค ยงก บยอดการใช ช ในป 2553 โดยประชาชน นได ปร บเปล ยนการใช น าม นแต ละชน ดภายในกล มเบนซ น กล าวค อ ม การใช แก สโซฮอล 91 อ 10 แก สโซฮอล อ 20 แก สโซฮอล อ 85 และเบนซ น 91 เพ มข น ในขณะท การใช แก สโซฮอล 95 อ 10 และเบนซ น 95 ลดลง ส าหร บส ดส วนการใช แก สโซฮอล และ เบนซ น พบว าในช วงต นป 2554 ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ได ปร บเพ มข นเร อยๆ มาอย ท 60-63% ของการใช น าม นกล ม เบนซ น อย างไรก ตาม หล งจากท กบง. ม มต ปร บลดอ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นเช อเพล งเบนซ น 91 และ 95 ลง 6.70 และ 7.50 บาท/ล ตร ท าให ราคาน าม นเบนซ น 91 และ 95 ลดลง 7.17 และ 8.02 บาท/ล ตร ต งแต ว นท 27 ส งหาคม 2554 ส งผล ให ห ราคาเบนซ นอย ในระด บใกล เค ยงก บราคาแก สโซฮอล โดยเฉพาะราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 อ 10 ด งน นในช วง ด งกล าวยอดการใช เบนซ น 91 และ 95 จ งปร บต วส งข นในเด อนส งหาคมและก นยายน ในขณะท การใช แก สโซฮอล 91 และ 95 ปร บลดลง นอกจากน ในช วงต ลาคมและพฤศจ กายน ว กฤต มหาอ ทกภ ยได ส งผลให ประชาชนลดการข บข ข ยานพาหนะ การ ใช แก สโซฮอล ท กเกรดจ งลดลง ท าให ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ลดลงมาอย ท 45-47% อย างไรก ก ตาม ในเด อนพฤศจ กายน กบง. ได ม มต ปร บลดเง นส งเข ากอง ท นส าหร บแก สโซฮอล 95 อ 10 ท าให ราคาต ากว าเบนซ น บาท/ล ตร ส งผลให การใช 3

4 อ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นเช อเพล งและส วนต าง ราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 (บาท/ล ตร) ว นท เบนซ น 91 แก สโซฮอล 95 ส วนต าง 26 ส.ค ส.ค ส.ค พ.ย ยอดจ าหน ายเบนซ นและแก สโซฮอล (ล านล ตร/ว น) ส วนต างราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 อ 10 (บาท/ล ตร) เบนซ น แก สโซฮอล ส วนต างราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล น าม นด งกล าวม แนวโน มปร บต วเพ มข นในช วงปลายป โดยเฉพาะในเด อนธ นวาคม ในขณะท การใช เบนซ น 91 ในเด อน พฤศจ กายนได ปร บต วเพ มข นเน องจากม การใช เบนซ นเป นเช อเพล งส าหร บเคร องส บน าและทรงต วอย ในระด บเด มท าให ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ในเด อนธ นวาคมเพ มข นมาอย ท 51% ของการใช น าม นกล มเบนซ น ป 2554 ผ ค าน าม นน าเข าน าม นเบนซ น 26 ล านล ตร (ข อม ลเด อนมกราคมถ งเด อนพฤศจ กายน 2554) ค ดเป นม ลค า 630 ล านบาท ส าหร บการส งออกอย ท ระด บ 864 ล านล ตร ค ดเป นม ลค า 20,092 ล านบาท ซ งหากเปร ยบเท ยบก บช วง เด ยวก นของป 2553 จะพบว าม การน าเข าเพ มข นในขณะท การส งออกลดลง ส าหร บแนวโน มการใช น าม นเบนซ นป 2555 พบว าปร บต วเพ มข นเล กน อยเน องจากคาดว าเศรษฐก จน าจะปร บต วด ข น ประกอบก บยอดซ อรถใหม ได ปร บเพ มข น ท งน ผ ค าน าม นได รายงานแผนการค าน าม นในช วง 2 เด อนแรกของป 2555 ท ระด บ ล านล ตร/ว น และคาดว าส ดส วนการใช แก สโซฮอล น าจะปร บต วเพ มข นหากร ฐบาลปร บเพ มส วนต างราคาแก ส โซฮอล และเบนซ นอย างต อเน อง ประกอบก บ ในป 2555 ร ฐบาลม นโยบายท ส าค ญค อ การยกเล กจ าหน ายเบนซ น 91 ต งแต เด อนต ลาคม 2555 เพ อเป นการส งเสร มการใช แก สโซฮอล ซ งเอทานอลเป นเช อเพล งท สามารถผล ตได เองในประเทศ ซ งคาด ว าการใช เอทานอลจะเพ มข น 0.7 ล านล ตร/ว น เป น 2.0 ล านล ตร/ว น ขณะท ก าล งการผล ตเอทานอลป จจ บ นอย ท 2.93 ล าน ล ตร/ว น และเพ มข นเป น 3.37 ล านล ตร/ว น ในไตรมาส 1 ป 2555 การผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก น าม นเบนซ น ความต องการและก าล งการผล ตเอทานอล เบนซ น (ล านล ตร/ว น) ผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก หมายเหต : ข อม ลป 2554 เป นข อม ลเด อนมกราคมถ งพฤศจ กายน 2554 ยกเว นข อม ลจ าหน ายเป นข อม ลเด อนมกราคม-17 ธ นวาคม 2554 ป (ล านล ตร/ว น) เอทานอล 2553 ความต องการ 1.26 ก าล งการผล ต ความต องการ 1.22 ก าล งการผล ต 2.93 หมายเหต : ก าล งการผล ตเอทานอลจะเพ มข นเป น 3.37 ล านล ตร/ว น ในไตรมาส 1/2555 4

5 สถานการณ น าม นด เซล การใช น าม นด เซล ด เซลหม นเร ว ด เซลหม นเร ว -ด เซล บ 5 ด เซลพ นฐาน รวม ม.ค ก.พ. ม. ค. เม.ย. พ.ค หมายเหต ปร มาณด เซลหม นเร ว ป 2553 และ 2554 (มกราคม-เมษายน) รวมด เซลบ 5 ไว แล ว ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การใช น าม นด เซลในป 2554 เพ มข นจากป % เฉล ล ยอย ท ระด บ 52.0 ล านล ตร/ว น โดยการใช ด เซลเพ ม ส งข นอย างต อเน องในอ ตราเฉล ยเด อนละ 2% นอกจากเหต ผลด านฤด กาลแล ว อ กส วนหน งเป ปนผลจากมาตรการตร งราคา ขายปล กน าม นด เซลของร ฐบาลท เร มด าเน นการต งแต เด อนธ นวาคม 2553 โดย กพช. ม มต ให ตร งราคาขายปล กให ไม เก น 30 บาท/ล ตร ในช วงป 2553 กรมธ รก จพล งงานได ประกาศก าหนดให ผ ค าน าม นต องจ าหน ายน าม นด เซลหม นเร วท ม ส วนผสมของ บ 100 อย ในช วง 2% และจ าหน ายน าม นด เซลหม นเร ว บ 5 ตามความสม ครใจของผ ค าน าม นน หล งจากน นน เพ อส งเสร มเกษตรกรท ผล ตน าม นปาล มภายในประเทศ กรมธ รก จพล งงานจ งปร บส วนผสม บ 100 เพ มข นเป น 3% ต งแต เด อนม ถ นายนน 2553 จนถ งป 2554 แต ในช วงต นป 2554 ได เก ดป ญหาน าม นปาล มขาดแคลน ร ฐบาลจ งม นโยบายแก ไข ป ญหาการขาดแคลนน าม นปาล ม โดยกรมธ รก จพล งงานได ปร บลดส ดส วนการผสม บ 100 ในน าม นด เซลหม นเร วจาก 3% เป น 2% และให ผ ค าน าม นงดหร อชะลอการจ าหน ายน าม นด เซลหม ม นเร ว บ 5 ในเด อนม นาคมม หล งจากสถานการณ น าม น ปาล มเร มคล คลาย กรมธ รก จพล งงานจ งปร บส ดส วนการผสมบ 1000 เพ มเป น 3% ในเด อนพฤษภาคมและเพ มเป น 4% ใน เด อนกรกฎาคม ท งน กรมธ รก จพล งงานได ประกาศก าหนดให น าม นด เซลหม นเร วม เพ ยงเกรดเด ยว โดยม ส วนผสมบ 100 อย ท 4% หร อ 5% ตามความเหมาะสมของสถานการณ ซ งป จจ บ นม ส วนผสมบ 100 อย ท 4% และจะเพ มเป น 5% ต งแต ป 2555 เป นต นไป การใช น าม นด เซลหม นเร ว ป 2554 (ล านล ตร/ว น) ปร มาณการผล ตไบโอด ด เซล ผล ต ล านล ตร/ว น ไบโอด เซล ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล ย n.a หมายเหต : พ.ย.54 เป นข อม ลเบ องต น 5

6 ส าหร บการใช ในช วงเด อนพฤษภาคมถ งกรกฎาคมได ปร บลดลงอย างต อเน อง โดยปร มาณการใช ในเด อนกรกฎาคม ลดลงกว าช วง 2 ไตรมาสแรกของป 2554 ถ งเก อบ 10% เน องจากเข าส ช วงหมดฤด พ ชผลการเกษตร ประกอบก บม ลม มรส มพ ดผ าน ฝนตกหน กในหลายพ นท และเก ดพาย ฝนฟ าคะนองท าให การใช รถบรรท กลดน อยลง อย างไรก ตาม หล งจากท กบง. ได ม มต ปร บลดอ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นด เซลลง 2.80 บาท/ล ตร ต งแต 27 ส งหาคม ท าให ราคาขายปล กด เซล ลดลง 3 บาท ยอดการใช ด เซลจ งเพ มส งข นก อนจะลดลงอ กคร งในช วงเด อนต ลาคมเพราะว กฤต มหาอ ทกภ ยซ งท าให ไม สามารถใช เส นทางคมนาคมหลายแห งได อย างไรก ตาม หากเปร ยบเท ยบก บการใช ในช วงเด ยวก นของป ท แล วจะพบว าการ ใช ไม ได ลดลงมากน ก เน องจากน าม นด เซลถ กน าไปใช เพ อการส บน า รวมท งใช ในรถเพ อบรรเทาสาธารณภ ย ขนส งเคร อง อ ปโภคบร โภคและถ งย งช พ ส าหร บการใช ในเด อนธ นวาคมได ปร บต วส งข นเน องจากสถานการณ น าท วมในหลายพ นท คล คลายลงและเร มเข าส ฤด กาลขนส งพ ชผลการเกษตร รวมถ งฤด ห บอ อยและเทศกาลท องเท ยว ยอดการน าเข าน าม นด เซลป 2554 (11 เด อนแรกของป ) อย ท 46 ล านล ตร ลดลงจากปร มาณการน าเข าของป 2553 แต ม ลค าการน าเข าในป 2554 เพ มข นมาอย ท 1,232 ล านบาท โดยการน าเข าส งส ดเป นการน าเข าในเด อน ก มภาพ นธ ซ งเป นผลจากโรงกล นบางจากม การน าเข าน าม นด เซลเพ อทดแทนส วนท ขาดหายไปจากการหย ดซ อมบ าร ง ประจ าป ส วนการส งออกในป 2554 อย ท 4,347 ล านล ตร ซ งเพ มข นจากป 2553 แต ม ลค าการส งออกเพ มข นมาอย ท 101,249 ล านบาท ท งน ม ลค าการน าเข าและส งออกเพ มข นเป นผลจากราคาน าม นด เซลในตลาดโลกปร บต วส งข นเก อบ 35 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล แนวโน มการใช น าม นด เซลป 2555 คาดว าจะปร บต วส งข นตามภาวะเศรษฐก จของประเทศ ประกอบก บ คณะร ฐมนตร ม มต ให ปร บราคาขายปล ก NGV ข นเด อนละ 0.50 บาท/กก. ในป 2555 จ งคาดว าผ ประกอบการขนส งอาจ ชะลอการต ดส นใจในการเปล ยนไปใช NGV ท งน ผ ค าน าม นได รายงานแผนการจ าหน ายด เซลในช วง 2 เด อนแรกของป 2555 ท 51 ล านล ตร/ว น การผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก น าม นด เซล ด เซล (ล านล ตร/ว น) ผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก หมายเหต : ข อม ลป 2554 เป นข อม ลเด อนมกราคมถ งพฤศจ กายน 2554 ยกเว นข อม ลจ าหน ายเป นข อม ลเด อนมกราคม-17 ธ นวาคม

7 สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลว สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลว การใช ก าซป โตรเล ยมเหลว (แบ งตามประเภทการใช ) การใช (พ นต น) คร วเร อน อ ตสาหกรรม ขนส ง ป โตรเคม รวม ม.ค ก.พ. ม. ค. เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การผล ต จ าหน าย น าเข า ก าซป โตรเล ยมเหลว (พ นต น) ม.ค. ก.พ. ม. ค. เม.ย. ผล ต โรงกล น โรงแยก จ าหน าย น าเข า หมายเหต : ข อม ลเด อนธ นวาคม 2554 เป นข อม ลประมาณการ พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลวป 2554 ค อนข างต งต วเช นเด ยวก บป 2553 เน องจากความต องการใช ก าซป โตรเล ยม เหลวได ปร บต วเพ มส งข นอย างต อเน อง โดยเฉพาะในภาคคร วเร อน ขนส ง และป โตรเคม แม ว าโรงแยกก าซหน วยท 6 ได เร ม ด าเน นการต งแต เด อนมกราคมและร ฐบาลได ม นโยบายสน บสน นให โรงกล นน าก าซป โตรเล ยมเหลวออกมาจ าหน ายในประเทศ เพ มมากข น โดยจ ายชดเชยราคา ณ โรงกล นให สะท อนต นท นมากข นต งแต เด อนมกราคม 2554 ท าให ม ก าซป โตรเล ยมเหลว จากโรงกล นเพ มข น 20 พ นต น/เด อน โดยการผล ตป 2554 เฉล ยอย ท 423 พ นต น/ /เด อน เพ มข นจากป 2553 ประมาณ 94 การผล ต จ าหน าย และน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวป 2554 (พ นต น/เด อน) 7

8 พ นต น/เด อน ในขณะท การจ าหน ายป 2554 ปร บต วเพ มจากป 2553 ประมาณ 92 พ นต น/เด อน ท าให ยอดการจ าหน ายพ งส ง มาอย ท ระด บ 543 พ นต น/เด อน ท าให ต องน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวเฉล ย 120 ต น/เด อน รวมม ลค าน าเข า 11 เด อนแรกของป ท ระด บ 36,655 ล านบาท ซ งในส วนน ร ฐต องจ ายชดเชยราคาก าซป โตรเล ยมเหลวค ดเป นเง น 23,900 ล านบาท ราคาขายปล กก าซป โตรเล ยมเหลวแบ งตามประเภทการใช ราคา (บาท/กก.) ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. คร วเร อน อ ตสาหกรรม ขนส ง หมายเหต : การปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งตามมต กพช. เม อ 30 ก.ย. 54 โดยทยอยปร บเด อนละ 0.75 บาท/กก. จนสะท อนต นท นโรงกล นน าม น การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคคร วเร อนปร บต วเพ มข นจากป 2553 ประมาณ 18 พ นต น/เด อน มาอย ท 221 พ นต น/เด อน โดยม การขยายต วอย างต อเน องต งแต ช วงต นป การขยายต วได เพ มส งข นกว าปกต ในช วงเด อนกรกฎาคม และส งหาคม เน องจากร ฐได ปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวภาคอ ตสาหกรรมข น 3 บาท/ก โลกร ม การใช ก าซป โตรเล ยม เหลวของกล มอ ตสาหกรรมคร วเร อนหร อผ ผล ตรายย อยจ งถ กจ ดอย ในภาคคร วเร อนแทน ส าหร บการใช ในเด อนต ลาคมและ พฤศจ กายนได ปร บต วลดลงเน องจากภาวะน าท วม การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคอ ตสาหกรรมอย ในระด บใกล เค ยงก บป 2553 โดยในช วงต นป การใช ได ปร บ ส งข นอย างต อเน องจนมาอย ท ระด บ 70 พ นต น/เด อน อย างไรก ตาม หล งจากท ร ฐบาลได ปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวให สะท อนต นท นโรงกล นน าม นมากข น ตามมต กพช. คร งท 3/2554 (คร งท 136) โดยจะปร บราคาขายปล กไตรมาสละ 1 คร ง จ านวน 4 คร ง คร งละ 3 บาท/กก. โดยเร มต งแต ว นท 19 กรกฎาคม 2554 ส งผลให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลว ภาคอ ตสาหกรรมปร บต วลดลงประมาณ 15 พ นต น/เด อน และเหต การณ อ ทกภ ยในน คมอ ตสาหกรรมหลายแห งในเขตภาค กลางส งผลให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลวเด อนต ลาคมและพฤศจ กายนได ปร บต วลดลงอ กมาอย ท ระด บ 50 พ นต น/เด อน การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งป 2554 ปร บต วส งข นจากป 2553 ค อนข างส ง โดยยอดใช เฉล ยป 2554 อย ท ระด บ 76 พ นต น/เด อน โดยปร บต วส งข นเร อยมาต งแต ต นป และการใช ได ชะลอลงในช วงน าท วมเช นเด ยวก บ กรณ ของน าม นเบนซ น ส าหร บแนวโน มการใช ก าซป โตรเล ยมเหลวในป 2555 คาดว าจะขยายต วอย างช าๆ โดยเป นการขยายต วจากภาค คร วเร อนและป โตรเคม ในขณะท ภาคอ ตสาหกรรมน น การใช น าจะอย ในระด บใกล เค ยงก บช วงก อนน าท วมหร ออาจลด ต าลงเล กน อยหล งจากท ได ปร บข นราคาครบ 4 คร ง รวม 12 บาท/กก. สาเหต ท การใช อาจไม ลดลงมากน กเน องจากต นท น ก าซป โตรเล ยมเหลวย งม ราคาต ากว าเช อเพล งชน ดอ น ในขณะท การใช ก าซธรรมชาต น าจะเข ามาแทนท ก าซป โตรเล ยมเหลว ได บ างแต ม ข อจ าก ดด านการขนส งเคล อนย าย นอกจากน มต ครม. ว นท 4 ต ลาคม 2554 ได เห นชอบให ขยายระยะเวลา การตร งราคาขายปล กก าซป โตรเล ยมเหลวภาคคร วเร อนต อไปจนถ งส นป 2555 และขยายระยะเวลาการตร งราคาก าซ ป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งต อไปจนถ งว นท 15 มกราคม 2555 เพ อเตร ยมจ ดท าบ ตรเครด ตพล งงาน และปร บเปล ยนรถ แท กซ LPG เป น NGV โดยต งแต ว นท 16 มกราคม 2555 จะเร มทยอยปร บราคาขายปล กเด อนละ 0.75 บาท/กก. (0.41 บาท/ล ตร) จนไปส ต นท นโรงกล นน าม น ซ งมาตรการด งกล าวจะช วยให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลวในภาคขนส งลดลงหร อ อย างน อยไม ขยายต วมากเช นในป จจ บ น แม ว าราคาก าซป โตรเล ยมเหลวจะอย ในระด บต ากว าราคาน าม นก ตาม เน องจาก การเปล ยนไปใช ก าซป โตรเล ยมเหลวต องม ต นท นในการต ดต ง อย างไรก ด หากราคาน าม นด บตลาดโลกปร บต วส งข นมาก ก อาจท าให การใช ในภาคขนส งย งคงขยายต วต อไปอ ก 8

9 สถานการณ NGV ในป 2554 การใช NGV อย ท 6.4 ล านกก./ว น เพ มข นจากป % การใช NGV ย งคงเพ มข ข นต อเน อง เน องจากนโยบายสน บสน นของภาคร ฐในการตร งราคาา NGV ไว ท 8.50 บาท/กก. อย างไรก ตาม อ ตราการใช เพ มข นไม มาก เม อเปร ยบเท ยบก บอ ตราเพ มข นในป ท ผ านๆ มา เน องจากการเก ดอ อ ทกภ ยในเขตกร งเทพฯ และปร มณฑลในช วงต ลาคม ท า ให ถนนสายหล กท ใช ในการคมนาคมขนส งไม สามารถใช งานได รวมท งน คมอ ตสาหกรรมหลายแห งต องหย ดด าเน นการการ ใช รถบรรท กเพ อขนส งส นค าจ งลดน อยลงง นอกจากน สถาน บร การแม และสถาน ล ก NGV ต องป ดบร การหลายแห งเพราะ ประสบภ ยน าท วม อย างไรก ตาม การใช ท ปร บต วส งข นเป นผลจากการส งเสร มให ม การขยายสถาน บร การ พ มมากข นเพ อ รองร บความต องการของประชาชน โดยในป 2554 ม สถาน บร การท งหมด 460 แห ง เพ มข นจากป 2553 ท ม เพ ยง 425 แห ง นอกจากน ย งม รถยนต ท ต ดต งเคร องยนต NGV ท วประเทศเก อบ 300,000 ค น เพ มข นจากป 2553 ท ม เพ ยง 226,000 ค น การใช NGV ปร บต วเพ มข นอย างต อเน องประกอบก บความต องการก าซธรรมชาต เพ อใช เป นเช อเพล ล งในการผล ต ไฟฟ า ในขณะท ปร มาณก าซธรรมชาต ส ารองในอ าวไทยเร มลดน อยลง และการน าเข าก าซธรรมชาต ชาต จากพม าเก ดป ญหา บ อยคร ง โดยในช วงต นป 2554 แหล งผล ตก าซท ยาดานาในประเทศพม าต องหย ดท าการผล ตเพราะเก ดพาย ท าให เร อร บ Condensate ไม สามารถออกจากแหล งผล ตได ด งน นเพ อป องก นการขาดแคลนร ฐจ งได สน บสน นให ปตท. น าเข าก าซ ธรรมชาต เหลว (LNG) เข ามาจากต างประเทศซ งได เร มม การน าเข าต งแต เด อนพฤษภาคมท าให สามารถรองร บก าซท ขาดหายไป จากการท เร อฮ นไดได วางสมอลงไปเก ยวท อบร เวณท อก าซเช อมต อระหว างท อประธานในทะเลก บ บท อย อยท ส งก าซมาจากแหล ง ปลาทองในช วงเด อนกรกฎาคม-ส งหาคม 2554 ท ผ านมา ซ งในป 2554 ม การน าเข ามาแล ว 35,682 ล านล กบาศก ฟ ต การใช NGV และสถาน บร การร NGV NGV ม.ค. ก.พ. ม.ค. การใช (ล าน กก.) 5.0 สถาน บร การ (แห ง) 425 เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต. ค. พ.ย. ธ.ค ยอดต ดต งรถ NGV สะสม แยกตามประเภทเช อเพล ง (ค น) ท มา : ปตท. แนวโน มในป 2555 คาดว าการใช NGV จะปร บต วเพ ม ส งข นในอ ตราท ไม ต ากว าป น ท งน เป นผลจากนโยบาย ร ฐบาลในการปร บเพ มราคาก ก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส ง เป น 30 บาท/ /กก. ในขณะท NGV ปร บเพ มข ข นจาก 8.50 บาท/กก. เป น บาท/กก. นอกจากน ปตท. ย งม แผน ท จะขยายสถาน บร การเพ มข นเป น 530 แห งจากป 2554 ท ม เพ ยง 460 แห ง อย างไรก ตาม ป จจ ยราคาน าม นย งคงเป น ป จจ ยส าค ญป จจ ยหน งในการก าหนดท ศทาง NGVกล าวค อ หากราคาน าม นอย ในระด บส งมาก การใช NGV ก จะ ปร บต วเพ มข นจนกว าจะม เช อเพล งอ นเข ามาทดแทน ในทางตรงก นข าม หากราคาน าม นปร บลดลงจนอย ในระด บ ท ไม ด งด ดให ภาคขนส งใช NGV ก จะส งผลให ห การใช NGV ไม ขยายต วอ กต อไป 9

10 สถานการณ ราคาน าม นในตลาดโลก ส าหร บราคาน าม นด บในป 2554 น น ม ความผ นผวนเน องจากหลายป จจ ย ไม ว าจะเป นป ญหาความไม สงบทาง การเม องของประเทศในแถบแอฟร กาเหน อและตะว นออกกลาง เช น อ ย ปต ล เบ ย ต งแต ปลายป 2553 ประกอบก บ เหต การณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท งส นาม ในญ ป น และพาย ในมหาสม ทรแอตแลนต กและสหร ฐอเมร กา ม ส วนท าให ราคา น าม นด บปร บต วส งข นในช วงต นถ งกลางป และในช วงเด อนส งหาคม นอกจากน นป ญหาว กฤต หน สาธารณะในย โรปในกร ซ โปรต เกส อ ตาล ฯลฯ ท ย งไม คล คลาย และป ญหาเศรษฐก จท ตกต าของสหร ฐอเมร กา ก ส งผลต อการปร บต วลดลงของราคา น าม นด บต งแต ช วงไตรมาส 3 ของป 2554 ก อนจะปร บต วเพ มข นอ กคร งหล งจากน กลงท นเร มม ความเช อม นในการ แก ป ญหาหน สาธารณะในย โรปประกอบก บความต องการเช อเพล งท เพ มส งข นเม อเร มเข าส ช วงฤด หนาว อย างไรก ตามใน เด อนธ นวาคม ด ชน การผล ตภาคอ ตสาหกรรม (Purchasing Manager Index - PMI) ของทว ปย โรปและอ งกฤษลดลง ต าส ดในรอบ 2 ป ซ งเป นส ญญาณว าป ญหาหน ส นของย โรปอาจย ดเย อและล กลาม ประกอบก บ S&P ย งเต อนว าจะปร บลด ระด บความน าเช อถ อของสหภาพย โรปลงอ ก ดอลลาร /บาร เรล น าม นด บด ไบ เบนซ น 92 ด เซล เฉล ยป เฉล ยป ท มา : สนพ. แนวโน มสถานการณ ป 2555 ราคาน าม นด บและน าม นส าเร จร ปในตลาดโลก แนวโน มการการใช น าม นในภาพรวมคาดว าจะเพ มข น เน องจากคาดว าเศรษฐก จม แนวโน มขยายต ว % (สศช.) โดยการลงท นภาคร ฐจะช วยข บเคล อนเศรษฐก จรวมท งการฟ นต วของภาคเอกชนหล งอ ทกภ ยท เก ดข นในช วงปลายป 2554 อย างไรก ตาม ป จจ ยท จะท าให การใช น าม นป 2555 ไม เปล ยนแปลงจากป 2554 มากน ก ได แก ป ญหาเศรษฐก จใน ย โรป รวมท งราคาน าม นด บท อาจปร บส งข นอ กจากความต องการน าม นท เพ มส งข น ในขณะท อ ปทานน าม นม จ าก ด และ ป ญหาความไม สงบทางการเม องในประเทศผ ผล ตน าม น ท งน น กว เคราะห คาดว าราคาน าม นด บในช วงป 2555 ย งคงม ความผ นผวนตามสถานการณ ต างๆ โดยคาดว าราคาน าม นด บด ไบจะอย ในระด บเฉล ย 103 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล ในขณะ ท ราคาน าม นเบนซ นอย ท ระด บ 112 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล และด เซลอย ท ระด บ 121 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล ดอลลาร /บาร เรล น าม นด บด ไบ เบนซ น 92 ด เซล ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส n.a เฉล ยป ท มา : Goldman Sachs คาดการณ ราคาน าม นด บในตลาดโลก 10

11 11

12 ประเทศไทยจะใช น าม นย โร4 ในป 2555 นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว าต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป ประเทศไทย จะม การบ งค บใช น าม นเบนซ น น าม นแก สโซฮอล และน าม นด เซลหม นเร วมาตรฐานย โร4 ซ งเป นน าม นท ม ค ณภาพเข มงวดกว าป จจ บ น ซ งจะม ผลด ต อท งส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชน ช วยเพ มสมรรถนะของเคร องยนต และลดการส นเปล องน าม นเช อเพล ง ส าหร บน าม นเบนซ นและน าม นแก สโซฮอล ได ม การปร บลดปร มาณก ามะถ น สารเบนซ น และสารตะก ว พร อมก บเพ มการ ควบค มปร มาณสารโอเลฟ น ซ งจะช วยลดสารอ นทร ย ระเหยง าย (VOCs) และก าซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ท ปล อยจากรถยนต และ ส าหร บน าม นด เซลได ม การเพ มค าซ เทน ลดปร มาณก ามะถ น และเพ มการควบค มปร มาณสารไพล ไซคล ก อะโรมาต ก ไฮโดรคาร บอน ซ ง จะช วยลดการปล อยสารไฮโดรคาร บอน ก าซไนโตรเจนออกไซด และฝ นละอองขนาดเล ก โดยเฉพาะปร มาณก ามะถ นในน าม นตาม มาตรฐานใหม น จะลดลงเหล อ 50 ส วนในล านส วน ซ งต ากว าเด ม 7-10 เท า ท าให ฝ นละอองท ปล อยส บรรยากาศลดลง 1,732 ต นต อป ท งน จากการประเม นผลประโยชน เบ องต นท จะได ร บเฉพาะในเขตกร งเทพมหานคร พบว าการใช น าม นย โร4 จะช วยลดค าใช จ ายด าน ส ขภาพอนาม ยของประชาชนลง 22,680-56,700 ล านบาทต อป และส าหร บด านสมรรถนะของเคร องยนต เน องจากน าม นย โร4 สามารถเผาไหม ได สมบ รณ มากกว าน าม นตามมาตรฐานเด ม จ งท าให เคร องยนต ท างานได เต มประส ทธ ภาพและประหย ดน าม นมาก ย งข น นายว ระพลได กล าวเพ มเต มว า การปร บปร งค ณภาพน าม นในคร งน เป นมาตรการหน งในการช วยแก ไขป ญหามลพ ษทาง อากาศท เก ดจากการเผาไหม ของน าม นเช อเพล ง โดยภายในป พ.ศ จะม การบ งค บให รถท ผล ตข นใหม ต องผ านมาตรฐานไอเส ย ระด บย โร4 ส งผลให ยานพาหนะใหม ในประเทศไทยม การระบายมลพ ษน อยลงและม ประส ทธ ภาพการท างานเพ มข น อย างไรก ด ส าหร บ รถยนต ท ผล ตจ าหน ายก อนท มาตรฐานฉบ บใหม จะม ผลบ งค บใช ก สามารถใช น าม นมาตรฐานย โร4 ได เช นก น ส าหร บความพร อมของการผล ตน าม นย โร4 ขณะน โรงกล นน าม นในประเทศส วนใหญ สามารถผล ตจ าหน ายน าม น ตามมาตรฐานย โร4 ได แล ว นายว ระพลฯ ได กล าวเพ มเต มว า ส าหร บน าม นท ผล ตจากโรงกล นน าม นจะต องม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 ต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป แต ในช วงแรกของการปร บเปล ยนค ณภาพน าม นเป นย โร4 จะย งคงม น าม นค ณภาพเก าค าง อย ท คล งน าม นและสถาน บร การน าม นของผ ค าน าม น ซ งกระจายอย ท วประเทศ จ งต องใช เวลาประมาณ 3-4 เด อน เพ อท าให น าม น ท จ าหน ายในสถาน บร การ ท วประเทศม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 และนายว ระพลฯ ย งได กล าวท งท ายว าการปร บค ณภาพ น าม นตามมาตรฐานย โร4 จะก อให เก ดประโยชน ต อส งแวดล อมและค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยกรมธ รก จพล งงานจะย ดม นในการ ด แลผ บร โภคเพ อให ม พล งงานใช อย างปลอดภ ย ม ค ณภาพ และม ความส ข กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม

13 ธพ. ค มครองผ บร โภคหล งน าลด นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว า กรมธ รก จพล งงาน ได จ ดท าโครงการบร การตรวจสอบค ณภาพน าม นเช อเพล งภายหล งน าลด เพ อเป นการค มครองผ บร โภคให ได ใช น าม น เช อเพล งท ม ค ณภาพได ตามมาตรฐานท ก าหนด และช วยเหล อสถาน บร การน าม นเช อเพล งท ประสบภ ยน าท วม รวมท งสร าง ความเช อม นในด านค ณภาพน าม นให ก บผ บร โภค โดยได ด าเน นการจ ดส งหน วยตรวจสอบค ณภาพน าม นเช อเพล งเคล อนท (Mobile lab) ออกตรวจสอบค ณภาพน าม นของสถาน บร การในพ นท ท ได ร บผลกระทบจากน าท วมร วมก บเจ าหน าท ในส วน ภ ม ภาค ต งแต ว นท ๑๕ พฤศจ กายน ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๔ รวมท งส น ๒๐ จ งหว ด ภาคเหน อ ได แก จ งหว ดเช ยงใหม พ ษณ โลก พ จ ตร ส โขท ย ตาก นครสวรรค ก าแพงเพชร และอ ท ยธาน ภาคกลาง ได แก จ งหว ดช ยนาท ส งห บ ร ลพบ ร สระบ ร พระนครศร อย ธยา และอ างทอง ภาคตะว นออก ได แก จ งหว ดปราจ นบ ร ฉะเช งเทรา และนครนายก รวมท ง กร งเทพมหานคร และปร มณฑล ค อจ งหว ดปท มธาน และนนทบ ร โดยสถาน บร การท ได ร บตรวจสอบท งส น ๓๔๐ ราย แยกเป นต วแทนผ ค า ม.๗ จ านวน ๗๘ ราย เป นสถาน บร การอ สระจ านวน ๒๖๒ ราย จ าหน ายแล ว ๓๒๑ ราย และพบสถาน บร การท ม น าปนในน าม น จ านวน ๑ ราย เจ าหน าท ได แจ งให ด าเน นการแก ไขปร บปร งค ณภาพก อน จ าหน ายโดยจะตรวจสอบค ณภาพอ กคร งหน ง เพ อป องก นไม ให เก ดความเส ยหายต อผ บร โภค ในขณะน หน วยตรวจสอบ ค ณภาพน าม นเช อเพล งเคล อนท อย ระหว างการตรวจสอบสถาน บร การในพ นท จ งหว ดนครปฐม และสม ทรสาคร อน ง หากสถาน บร การรายใดท ถ กน าท วม ม ความประสงค ให กรมธ รก จพล งงานด าเน นการตรวจสอบค ณภาพ น าม นก อนจ าหน าย ขอให ต ดต อโดยตรงท ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง กรมธ รก จพล งงาน โทร ๐ ๒๕๔๗ ๔๓๒๔-๕ และ ๐ ๒๗๙๔ ๔๒๐๔ กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม ๒๕๕๔ 13

14 ประเทศไทยจะใช น าม นย โร4 ในป 2555 นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว าต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป ประเทศไทยจะม การบ งค บใช น าม นเบนซ น น าม นแก สโซฮอล และน าม นด เซลหม นเร วมาตรฐานย โร4 ซ งเป นน าม นท ม ค ณภาพเข มงวด กว าป จจ บ น ซ งจะม ผลด ต อท งส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชน ช วยเพ มสมรรถนะของเคร องยนต และลดการส นเปล องน าม น เช อเพล ง ส าหร บน าม นเบนซ นและน าม นแก สโซฮอล ได ม การปร บลดปร มาณก ามะถ น สารเบนซ น และสารตะก ว พร อมก บ เพ มการควบค มปร มาณสารโอเลฟ น ซ งจะช วยลดสารอ นทร ย ระเหยง าย (VOCs) และก าซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ท ปล อยจากรถยนต และส าหร บน าม นด เซลได ม การเพ มค าซ เทน ลดปร มาณก ามะถ น และเพ มการควบค มปร มาณสารไพล ไซคล ก อะโรมาต ก ไฮโดรคาร บอน ซ งจะช วยลดการปล อยสารไฮโดรคาร บอน ก าซไนโตรเจนออกไซด และฝ นละอองขนาดเล ก โดยเฉพาะปร มาณก ามะถ น ในน าม นตามมาตรฐานใหม น จะลดลงเหล อ 50 ส วนในล านส วน ซ งต ากว าเด ม 7-10 เท า ท าให ฝ นละอองท ปล อยส บรรยากาศลดลง 1,732 ต นต อป ท งน จากการประเม นผลประโยชน เบ องต นท จะได ร บเฉพาะในเขตกร งเทพมหานคร พบว าการใช น าม นย โร4 จะช วยลด ค าใช จ ายด านส ขภาพอนาม ยของประชาชนลง 22,680-56,700 ล านบาทต อป และส าหร บด านสมรรถนะของเคร องยนต เน องจาก น าม นย โร4 สามารถเผาไหม ได สมบ รณ มากกว าน าม นตามมาตรฐานเด ม จ งท าให เคร องยนต ท างานได เต มประส ทธ ภาพและประหย ด น าม นมากย งข น นายว ระพลได กล าวเพ มเต มว า การปร บปร งค ณภาพน าม นในคร งน เป นมาตรการหน งในการช วยแก ไขป ญหามลพ ษ ทางอากาศท เก ดจากการเผาไหม ของน าม นเช อเพล ง โดยภายในป พ.ศ จะม การบ งค บให รถท ผล ตข นใหม ต องผ านมาตรฐานไอ เส ยระด บย โร4 ส งผลให ยานพาหนะใหม ในประเทศไทยม การระบายมลพ ษน อยลงและม ประส ทธ ภาพการท างานเพ มข น อย างไรก ด ส าหร บรถยนต ท ผล ตจ าหน ายก อนท มาตรฐานฉบ บใหม จะม ผลบ งค บใช ก สามารถใช น าม นมาตรฐานย โร4 ได เช นก น ส าหร บความพร อมของการผล ตน าม นย โร4 ขณะน โรงกล นน าม นในประเทศส วนใหญ สามารถผล ตจ าหน ายน าม น ตามมาตรฐานย โร4 ได แล ว นายว ระพลฯ ได กล าวเพ มเต มว า ส าหร บน าม นท ผล ตจากโรงกล นน าม นจะต องม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 ต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป แต ในช วงแรกของการปร บเปล ยนค ณภาพน าม นเป นย โร4 จะย งคงม น าม นค ณภาพเก าค าง อย ท คล งน าม นและสถาน บร การน าม นของผ ค าน าม น ซ งกระจายอย ท วประเทศ จ งต องใช เวลาประมาณ 3-4 เด อน เพ อท าให น าม น ท จ าหน ายในสถาน บร การ ท วประเทศม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 และนายว ระพลฯ ย งได กล าวท งท ายว าการปร บค ณภาพ น าม นตามมาตรฐานย โร4 จะก อให เก ดประโยชน ต อส งแวดล อมและค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยกรมธ รก จพล งงานจะย ดม นในการ ด แลผ บร โภคเพ อให ม พล งงานใช อย างปลอดภ ย ม ค ณภาพ และม ความส ข กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม

15 Press Release 26 ธ นวาคม 2554 โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล ง กรมธ รก จพล งงานได จ ด โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล ง เพ อเร งฟ นฟ สถานประกอบการ น าม นเช อเพล ง(สถาน บร การน าม น สถาน บร การก าซLPG สถาน บรรจ ก าซLPG รถขนส งน าม น และรถขนส งก าซLPG) ท ได ร บความเส ยหายจากน าท วม ให สามารถซ อมแซมอ ปกรณ ท ได ร บความเส ยหายให กล บค นส สภาพการใช งานปกต และ สามารถเป ดให บร การจ าหน ายน าม นท ม ค ณภาพและม ความปลอดภ ยต อประชาชนโดยเร วเพ อเป นการป องก นภาวะการ ขาดแคลนน าม นเช อเพล ง โดยขออน ม ต เง นจากกองท นน าม นเช อเพล ง จ านวน 180 ล านบาท เพ อช วยเหล อชดเชยภาระ ดอกเบ ยเง นก จากธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย (SME Bank) เม อว นท 16 ธ.ค ได ม พ ธ ลงนามบ นท กความร วมม อส นเช อ โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม น เช อเพล ง ระหว างกรมธ รก จพล งงานก บSME Bank โดยนายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน และนายโสฬส สาครว ศว กรรมการผ จ ดการSME Bank ร วมลงนามในบ นท กความร วมม อ ภายในวงเง นรวมของโครงการฯไม เก น 600 ล านบาท อ ตราดอกเบ ยคงท 8% ต อป ตลอดอาย ส ญญา โดยกรมธ รก จพล งงานจะชดเชยดอกเบ ยให 5% ต อป ผ ประกอบการจ ายเพ ยง 3% ต อป ระยะเวลาก ย มส งส ดไม เก น 6 ป โดยม ระยะเวลาปลอดช าระค นเง นต น(Grace Period) ไม เก น 2 ป ซ งในว นน นได ม การน าร องปล อยส นเช อโครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล งให ล กค าภายในงาน จ านวน 11 ราย ณ ห องประช มสวนสน ช น 6 ศ นย เอ นเนอร ย คอมเพล กซ อาคารบ กระทรวงพล งงาน หล งจากเป ด โครงการไปแล ว ต งแต ว นท 16 ธ.ค. 26 ธ.ค.54 ม ผ ประกอบการย นขอส นเช อโครงการน จ านวน 410 รายได ร บ ส นเช อไปแล ว 25 ราย รวมวงเง น 25 ล านบาท ส วนท เหล อ 385 ราย อย ในระหว างข นตอนการตรวจสอบ เครด ตบ โร เป าหมายการด าเน นการ สถานประกอบการน าม นเช อเพล งท ได ร บความเส ยหายจากน าท วม ซ งได แก สถาน บร การน าม น สถาน บร การ ก าซLPG สถาน บรรจ ก าซLPG ประมาณ 1,200 แห ง รถขนส งน าม น และรถขนส งก าซLPG ประมาณ 900 ค น ท งน ผ ประกอบการท สนใจสามารถต ดต อขอส นเช อโครงการฯ ได ท SME Bank ท กสาขา ท วประเทศ หร อ สอบถามรายละเอ ยดได ท Call Center 1357 โดยส นส ดว นร บค าขอก ภายในว นท 31 ม นาคม 2555 หร อ เม อเต มวงเง นส นเช อ รวมของโครงการ สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ส าน กความปลอดภ ยธ รก จน าม น กรมธ รก จพล งงาน โทร

16 16

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ว นท สาระสาค ญ ผลการดาเน นงาน/แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ว นท สาระสาค ญ ผลการดาเน นงาน/แผนงาน/โครงการ 2 รายงานผลการดาเน นงานตามร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร (ม.ค. ธ.ค. 53) กระทรวงพล งงาน ลาด บ 4. เศรษฐก จ 4.4 พล งงาน 4.4.1 1 การสร างความ ม นคงด านพล งงาน พ ฒนาพล งงานให ประเทศ ไทยสามารถพ งตนเองได

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

(ร าง) รายงานสถานการณ มลพ ษของประเทศไทย ป 2557

(ร าง) รายงานสถานการณ มลพ ษของประเทศไทย ป 2557 (ร าง) รายงานสถานการณ มลพ ษของประเทศไทย ป 2557 กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม นาคม 2558 ค าน า พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ. 2535 มาตรา 53 (9) ก าหนดให

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป

More information

รายงานผลการศ กษาส นค าเกษตร ประเภทม นส าปะหล ง

รายงานผลการศ กษาส นค าเกษตร ประเภทม นส าปะหล ง รายงานผลการศ กษาส นค าเกษตร ประเภทม นส าปะหล ง ม นาคม 2554 ส าน กงานคณะกรรมการก าก บการซ อขายส นค าเกษตรล วงหน า รายงานผลการศ กษาส นค าเกษตรประเภทม นส าปะหล ง จ ดท าโดย: กล มท างานศ กษาและว เคราะห ส นค

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เสนอโดย บร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) ว นท 21 ม นาคม 2555 หน าท 1 จากท งหมด 70 หน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน 3.3 ปร บโครงสร างเศรษฐก จ 3.3.2 ภาคอ ตสาหกรรม 8) ส งเสร มและจ ดให ม มาตรการ ทางภาษ และมาตรการอ น เก ยวข องใน การพ ฒนา อ ตสาหกรรมก อให เก ดการ ประหย ดพล งงาน การใช พล งงานทดแทน และการใช พล งงานจากภาคเกษตร

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน)

บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน) บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน) บางจากฯ ร วมสร างส งคมส เข ยว ค ด สร างสรรค ก าวส ผ นำองค กรส เข ยว จากเจตนารมณ และการดำเน

More information