ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3"

Transcription

1 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป % แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน าม นด บในตลาดโลกท ปร บต วส งข นเก อบ 30 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล แบ งเป นการน าเข าน าม นด บ 791 พ นบาร เรล/และน าม นส าเร จร ป 46 พ นบาร เรล/ว น โดยม ลค า การน าเข าได ปร บเพ มข นมากเม อเท ยบก บป 2553 เน องจากราคาน าม นด บในตลาดโลกได ปร บเพ มส งข นมาก การน าเข าน าม นด บและน าม นส าเร จร ป น าเข า ปร มาณ (พ นบาร เรล/ว น) ม ลค า (ล านบาท) น าม นด บ , ,775 ส าเร จร ป ,403 49,460 รวม ,033 1,030,235 หมายเหต : ม ลค าการน าเข าป 2554 เป นข อม ลจร ง 11 เด อนและประมาณการเด อน ธ.ค. ลดลงเพราะในป น โรงแยกก าซหน วยท 6 ของ ปตท. ก าล งการผล ต 800 ล านล กบาศก ฟ ตต อว น ได เร มด าเน นการผล ตต งแต เด อนมกราคม 2554 ท าให การผล ตก าซป โตรเล ยมเหลวจากโรงแยกก าซธรรมชาต ในประเทศเพ มข น 90 พ นต น/เด อน การหย ดซ อมบ าร งของโรงกล นและโรงแยกก าซในป 2554 โรงกล น/ โรงแยกก าซ ก าล งการผล ต (ล านบาร เรล/ว น) ไทยออยล 275 เอสโซ 170 บางจาก 120 พ ท ท เออาร 170 สตาร 150 ไออาร พ ซ 215 รวมโรงกล น 1,100 โรงแยก 1-6 2,770 หมายเหต : ก าล งการผล ตโรงแยกก าซม หน วยเป นล านล กบาศก ฟ ตต อว น ปร มาณการน าเข าน าม นด บลดลงเป นผลจากในป น โรง กล นม การป ดซ อมบ าร งประจ าป และป ดซ อมเพ อ ปร บปร งมาตรฐานน าม นย โร 4 ท จะม ผลบ งค บใช ว นท 1 มกราคม 2555 น พร อมก นหลายแห ง โดยเฉพาะในช วง ต นป และในช วงเด อนก นยายนถ งเด อนพฤศจ กายน ส าหร บการน าเข าน าม นส าเร จร ปลดลงมาอย ท 14.2% ท งน เป นผลจากการน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลว ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค.-ม.ค. ซ อมบ าร งประจ าป ก.พ.-ม.ค.ซ อมบ าร ง ม.ค ซ อมหน วยกล นด เซล ก.ย. พ.ย. เพ อรองร บย โร 4 ก.ย.-ต.ค.เพ อรองร บย โร 4 พ.ย.-ธ.ค.ซ อมบ าร งประจ าป ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 จากการท โรงกล นม การป ดซ อมบ าร งหลายแห งต ดต อก นเป นระยะเวลานาน ท าให ปร มาณน าม นส าเร จร ปส วนเก น จากการใช ภายในประเทศม น อยลง การส งออกน าม นส าเร จร ปในป 2554 จ านวน 179 พ นบาร เรล/ว น จ งลดลงจากป % แต เน องจากราคาน าม นในตลาดโลกท ปร บต วส งข นเป นผลให ม ลค าการส งออก 230,000 ล านบาท เพ มข นจาก ป 2553 ถ ง 15% 1

2 ภาพรวมการใช น าม นเช อเพล งป 2554 ภาพรวมการใช น าม นเช อเพล งป 2554 ปร บเพ มข นจากป 2553 ยกเว นน าม นเบนซ นม การใช ลดลง 1.6% มาอย ท 20.0 ล านล ตร/ว น เน องจากป ญหาอ ทกภ ยในช วงปลายป ในขณะท การใช น าม นด เซลได ปร บต วส งข น 3.1% มาอย ท ระด บ 51.1 ล านล ตร/ว น โดยการใช อย ในระด บส งในช วงคร งแรกของป และปร บลดลงตามฤด กาลในไตรมาส 3 ก อนท จะปร บต ว ส งข นในช วงไตรมาสส ดท าย ส าหร บการใช ก าซป โตรเล ยมเหลวได ปร บส งข นจากป % มาอย ท 543 พ นต น/ เด อน โดยเป นการปร บต วจากท กภาคการใช ยกเว นภาคอ ตสาหกรรมซ งม การปร บราคาในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 การใช ท ส งข นน ส งผลให ประเทศไทยต องน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวเฉล ยเด อนละ 120 พ นต น การใช NGV ในป 2554 ย งคง ปร บต วส งข น โดยปร บเพ มจาก 5.0 ล าน กก./ว น ในป 2553 มาอย ท 6.4 ล าน กก./ว น การใช น าม นเช อเพล งในป 2554 ชน ดน าม น เบนซ น ล านล ตร/ว น ด เซล ล านล ตร/ว น LPG พ นต น/เด อน NGV ล าน กก./ว น ป ป % เพ ม

3 สถานการณ น าม นกล มเบนซ น การใช น าม นกล มเบนซ น เบนซ น แก สโซฮอล 91 แก สโซฮอล 95 แก สโซฮอล อ แก สโซฮอล อ เบนซ น 91 เบนซ น 95 รวม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. การใช น าม นเบนซ นและแก สโซฮอล ป 2554(ล านล ตร/ว น) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การใช น าม นกล มเบนซ นเฉล ยป 2554 อย ท ระด บ 20.0 ล านล ตร/ /ว น ใกล เค ยงก บยอดการใช ช ในป 2553 โดยประชาชน นได ปร บเปล ยนการใช น าม นแต ละชน ดภายในกล มเบนซ น กล าวค อ ม การใช แก สโซฮอล 91 อ 10 แก สโซฮอล อ 20 แก สโซฮอล อ 85 และเบนซ น 91 เพ มข น ในขณะท การใช แก สโซฮอล 95 อ 10 และเบนซ น 95 ลดลง ส าหร บส ดส วนการใช แก สโซฮอล และ เบนซ น พบว าในช วงต นป 2554 ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ได ปร บเพ มข นเร อยๆ มาอย ท 60-63% ของการใช น าม นกล ม เบนซ น อย างไรก ตาม หล งจากท กบง. ม มต ปร บลดอ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นเช อเพล งเบนซ น 91 และ 95 ลง 6.70 และ 7.50 บาท/ล ตร ท าให ราคาน าม นเบนซ น 91 และ 95 ลดลง 7.17 และ 8.02 บาท/ล ตร ต งแต ว นท 27 ส งหาคม 2554 ส งผล ให ห ราคาเบนซ นอย ในระด บใกล เค ยงก บราคาแก สโซฮอล โดยเฉพาะราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 อ 10 ด งน นในช วง ด งกล าวยอดการใช เบนซ น 91 และ 95 จ งปร บต วส งข นในเด อนส งหาคมและก นยายน ในขณะท การใช แก สโซฮอล 91 และ 95 ปร บลดลง นอกจากน ในช วงต ลาคมและพฤศจ กายน ว กฤต มหาอ ทกภ ยได ส งผลให ประชาชนลดการข บข ข ยานพาหนะ การ ใช แก สโซฮอล ท กเกรดจ งลดลง ท าให ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ลดลงมาอย ท 45-47% อย างไรก ก ตาม ในเด อนพฤศจ กายน กบง. ได ม มต ปร บลดเง นส งเข ากอง ท นส าหร บแก สโซฮอล 95 อ 10 ท าให ราคาต ากว าเบนซ น บาท/ล ตร ส งผลให การใช 3

4 อ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นเช อเพล งและส วนต าง ราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 (บาท/ล ตร) ว นท เบนซ น 91 แก สโซฮอล 95 ส วนต าง 26 ส.ค ส.ค ส.ค พ.ย ยอดจ าหน ายเบนซ นและแก สโซฮอล (ล านล ตร/ว น) ส วนต างราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล 95 อ 10 (บาท/ล ตร) เบนซ น แก สโซฮอล ส วนต างราคาเบนซ น 91 และแก สโซฮอล น าม นด งกล าวม แนวโน มปร บต วเพ มข นในช วงปลายป โดยเฉพาะในเด อนธ นวาคม ในขณะท การใช เบนซ น 91 ในเด อน พฤศจ กายนได ปร บต วเพ มข นเน องจากม การใช เบนซ นเป นเช อเพล งส าหร บเคร องส บน าและทรงต วอย ในระด บเด มท าให ส ดส วนการใช แก สโซฮอล ในเด อนธ นวาคมเพ มข นมาอย ท 51% ของการใช น าม นกล มเบนซ น ป 2554 ผ ค าน าม นน าเข าน าม นเบนซ น 26 ล านล ตร (ข อม ลเด อนมกราคมถ งเด อนพฤศจ กายน 2554) ค ดเป นม ลค า 630 ล านบาท ส าหร บการส งออกอย ท ระด บ 864 ล านล ตร ค ดเป นม ลค า 20,092 ล านบาท ซ งหากเปร ยบเท ยบก บช วง เด ยวก นของป 2553 จะพบว าม การน าเข าเพ มข นในขณะท การส งออกลดลง ส าหร บแนวโน มการใช น าม นเบนซ นป 2555 พบว าปร บต วเพ มข นเล กน อยเน องจากคาดว าเศรษฐก จน าจะปร บต วด ข น ประกอบก บยอดซ อรถใหม ได ปร บเพ มข น ท งน ผ ค าน าม นได รายงานแผนการค าน าม นในช วง 2 เด อนแรกของป 2555 ท ระด บ ล านล ตร/ว น และคาดว าส ดส วนการใช แก สโซฮอล น าจะปร บต วเพ มข นหากร ฐบาลปร บเพ มส วนต างราคาแก ส โซฮอล และเบนซ นอย างต อเน อง ประกอบก บ ในป 2555 ร ฐบาลม นโยบายท ส าค ญค อ การยกเล กจ าหน ายเบนซ น 91 ต งแต เด อนต ลาคม 2555 เพ อเป นการส งเสร มการใช แก สโซฮอล ซ งเอทานอลเป นเช อเพล งท สามารถผล ตได เองในประเทศ ซ งคาด ว าการใช เอทานอลจะเพ มข น 0.7 ล านล ตร/ว น เป น 2.0 ล านล ตร/ว น ขณะท ก าล งการผล ตเอทานอลป จจ บ นอย ท 2.93 ล าน ล ตร/ว น และเพ มข นเป น 3.37 ล านล ตร/ว น ในไตรมาส 1 ป 2555 การผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก น าม นเบนซ น ความต องการและก าล งการผล ตเอทานอล เบนซ น (ล านล ตร/ว น) ผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก หมายเหต : ข อม ลป 2554 เป นข อม ลเด อนมกราคมถ งพฤศจ กายน 2554 ยกเว นข อม ลจ าหน ายเป นข อม ลเด อนมกราคม-17 ธ นวาคม 2554 ป (ล านล ตร/ว น) เอทานอล 2553 ความต องการ 1.26 ก าล งการผล ต ความต องการ 1.22 ก าล งการผล ต 2.93 หมายเหต : ก าล งการผล ตเอทานอลจะเพ มข นเป น 3.37 ล านล ตร/ว น ในไตรมาส 1/2555 4

5 สถานการณ น าม นด เซล การใช น าม นด เซล ด เซลหม นเร ว ด เซลหม นเร ว -ด เซล บ 5 ด เซลพ นฐาน รวม ม.ค ก.พ. ม. ค. เม.ย. พ.ค หมายเหต ปร มาณด เซลหม นเร ว ป 2553 และ 2554 (มกราคม-เมษายน) รวมด เซลบ 5 ไว แล ว ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การใช น าม นด เซลในป 2554 เพ มข นจากป % เฉล ล ยอย ท ระด บ 52.0 ล านล ตร/ว น โดยการใช ด เซลเพ ม ส งข นอย างต อเน องในอ ตราเฉล ยเด อนละ 2% นอกจากเหต ผลด านฤด กาลแล ว อ กส วนหน งเป ปนผลจากมาตรการตร งราคา ขายปล กน าม นด เซลของร ฐบาลท เร มด าเน นการต งแต เด อนธ นวาคม 2553 โดย กพช. ม มต ให ตร งราคาขายปล กให ไม เก น 30 บาท/ล ตร ในช วงป 2553 กรมธ รก จพล งงานได ประกาศก าหนดให ผ ค าน าม นต องจ าหน ายน าม นด เซลหม นเร วท ม ส วนผสมของ บ 100 อย ในช วง 2% และจ าหน ายน าม นด เซลหม นเร ว บ 5 ตามความสม ครใจของผ ค าน าม นน หล งจากน นน เพ อส งเสร มเกษตรกรท ผล ตน าม นปาล มภายในประเทศ กรมธ รก จพล งงานจ งปร บส วนผสม บ 100 เพ มข นเป น 3% ต งแต เด อนม ถ นายนน 2553 จนถ งป 2554 แต ในช วงต นป 2554 ได เก ดป ญหาน าม นปาล มขาดแคลน ร ฐบาลจ งม นโยบายแก ไข ป ญหาการขาดแคลนน าม นปาล ม โดยกรมธ รก จพล งงานได ปร บลดส ดส วนการผสม บ 100 ในน าม นด เซลหม นเร วจาก 3% เป น 2% และให ผ ค าน าม นงดหร อชะลอการจ าหน ายน าม นด เซลหม ม นเร ว บ 5 ในเด อนม นาคมม หล งจากสถานการณ น าม น ปาล มเร มคล คลาย กรมธ รก จพล งงานจ งปร บส ดส วนการผสมบ 1000 เพ มเป น 3% ในเด อนพฤษภาคมและเพ มเป น 4% ใน เด อนกรกฎาคม ท งน กรมธ รก จพล งงานได ประกาศก าหนดให น าม นด เซลหม นเร วม เพ ยงเกรดเด ยว โดยม ส วนผสมบ 100 อย ท 4% หร อ 5% ตามความเหมาะสมของสถานการณ ซ งป จจ บ นม ส วนผสมบ 100 อย ท 4% และจะเพ มเป น 5% ต งแต ป 2555 เป นต นไป การใช น าม นด เซลหม นเร ว ป 2554 (ล านล ตร/ว น) ปร มาณการผล ตไบโอด ด เซล ผล ต ล านล ตร/ว น ไบโอด เซล ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล ย n.a หมายเหต : พ.ย.54 เป นข อม ลเบ องต น 5

6 ส าหร บการใช ในช วงเด อนพฤษภาคมถ งกรกฎาคมได ปร บลดลงอย างต อเน อง โดยปร มาณการใช ในเด อนกรกฎาคม ลดลงกว าช วง 2 ไตรมาสแรกของป 2554 ถ งเก อบ 10% เน องจากเข าส ช วงหมดฤด พ ชผลการเกษตร ประกอบก บม ลม มรส มพ ดผ าน ฝนตกหน กในหลายพ นท และเก ดพาย ฝนฟ าคะนองท าให การใช รถบรรท กลดน อยลง อย างไรก ตาม หล งจากท กบง. ได ม มต ปร บลดอ ตราเง นส งเข ากองท นน าม นด เซลลง 2.80 บาท/ล ตร ต งแต 27 ส งหาคม ท าให ราคาขายปล กด เซล ลดลง 3 บาท ยอดการใช ด เซลจ งเพ มส งข นก อนจะลดลงอ กคร งในช วงเด อนต ลาคมเพราะว กฤต มหาอ ทกภ ยซ งท าให ไม สามารถใช เส นทางคมนาคมหลายแห งได อย างไรก ตาม หากเปร ยบเท ยบก บการใช ในช วงเด ยวก นของป ท แล วจะพบว าการ ใช ไม ได ลดลงมากน ก เน องจากน าม นด เซลถ กน าไปใช เพ อการส บน า รวมท งใช ในรถเพ อบรรเทาสาธารณภ ย ขนส งเคร อง อ ปโภคบร โภคและถ งย งช พ ส าหร บการใช ในเด อนธ นวาคมได ปร บต วส งข นเน องจากสถานการณ น าท วมในหลายพ นท คล คลายลงและเร มเข าส ฤด กาลขนส งพ ชผลการเกษตร รวมถ งฤด ห บอ อยและเทศกาลท องเท ยว ยอดการน าเข าน าม นด เซลป 2554 (11 เด อนแรกของป ) อย ท 46 ล านล ตร ลดลงจากปร มาณการน าเข าของป 2553 แต ม ลค าการน าเข าในป 2554 เพ มข นมาอย ท 1,232 ล านบาท โดยการน าเข าส งส ดเป นการน าเข าในเด อน ก มภาพ นธ ซ งเป นผลจากโรงกล นบางจากม การน าเข าน าม นด เซลเพ อทดแทนส วนท ขาดหายไปจากการหย ดซ อมบ าร ง ประจ าป ส วนการส งออกในป 2554 อย ท 4,347 ล านล ตร ซ งเพ มข นจากป 2553 แต ม ลค าการส งออกเพ มข นมาอย ท 101,249 ล านบาท ท งน ม ลค าการน าเข าและส งออกเพ มข นเป นผลจากราคาน าม นด เซลในตลาดโลกปร บต วส งข นเก อบ 35 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล แนวโน มการใช น าม นด เซลป 2555 คาดว าจะปร บต วส งข นตามภาวะเศรษฐก จของประเทศ ประกอบก บ คณะร ฐมนตร ม มต ให ปร บราคาขายปล ก NGV ข นเด อนละ 0.50 บาท/กก. ในป 2555 จ งคาดว าผ ประกอบการขนส งอาจ ชะลอการต ดส นใจในการเปล ยนไปใช NGV ท งน ผ ค าน าม นได รายงานแผนการจ าหน ายด เซลในช วง 2 เด อนแรกของป 2555 ท 51 ล านล ตร/ว น การผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก น าม นด เซล ด เซล (ล านล ตร/ว น) ผล ต น าเข า จ าหน าย ส งออก หมายเหต : ข อม ลป 2554 เป นข อม ลเด อนมกราคมถ งพฤศจ กายน 2554 ยกเว นข อม ลจ าหน ายเป นข อม ลเด อนมกราคม-17 ธ นวาคม

7 สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลว สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลว การใช ก าซป โตรเล ยมเหลว (แบ งตามประเภทการใช ) การใช (พ นต น) คร วเร อน อ ตสาหกรรม ขนส ง ป โตรเคม รวม ม.ค ก.พ. ม. ค. เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค การผล ต จ าหน าย น าเข า ก าซป โตรเล ยมเหลว (พ นต น) ม.ค. ก.พ. ม. ค. เม.ย. ผล ต โรงกล น โรงแยก จ าหน าย น าเข า หมายเหต : ข อม ลเด อนธ นวาคม 2554 เป นข อม ลประมาณการ พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค สถานการณ ก าซป โตรเล ยมเหลวป 2554 ค อนข างต งต วเช นเด ยวก บป 2553 เน องจากความต องการใช ก าซป โตรเล ยม เหลวได ปร บต วเพ มส งข นอย างต อเน อง โดยเฉพาะในภาคคร วเร อน ขนส ง และป โตรเคม แม ว าโรงแยกก าซหน วยท 6 ได เร ม ด าเน นการต งแต เด อนมกราคมและร ฐบาลได ม นโยบายสน บสน นให โรงกล นน าก าซป โตรเล ยมเหลวออกมาจ าหน ายในประเทศ เพ มมากข น โดยจ ายชดเชยราคา ณ โรงกล นให สะท อนต นท นมากข นต งแต เด อนมกราคม 2554 ท าให ม ก าซป โตรเล ยมเหลว จากโรงกล นเพ มข น 20 พ นต น/เด อน โดยการผล ตป 2554 เฉล ยอย ท 423 พ นต น/ /เด อน เพ มข นจากป 2553 ประมาณ 94 การผล ต จ าหน าย และน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวป 2554 (พ นต น/เด อน) 7

8 พ นต น/เด อน ในขณะท การจ าหน ายป 2554 ปร บต วเพ มจากป 2553 ประมาณ 92 พ นต น/เด อน ท าให ยอดการจ าหน ายพ งส ง มาอย ท ระด บ 543 พ นต น/เด อน ท าให ต องน าเข าก าซป โตรเล ยมเหลวเฉล ย 120 ต น/เด อน รวมม ลค าน าเข า 11 เด อนแรกของป ท ระด บ 36,655 ล านบาท ซ งในส วนน ร ฐต องจ ายชดเชยราคาก าซป โตรเล ยมเหลวค ดเป นเง น 23,900 ล านบาท ราคาขายปล กก าซป โตรเล ยมเหลวแบ งตามประเภทการใช ราคา (บาท/กก.) ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. คร วเร อน อ ตสาหกรรม ขนส ง หมายเหต : การปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งตามมต กพช. เม อ 30 ก.ย. 54 โดยทยอยปร บเด อนละ 0.75 บาท/กก. จนสะท อนต นท นโรงกล นน าม น การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคคร วเร อนปร บต วเพ มข นจากป 2553 ประมาณ 18 พ นต น/เด อน มาอย ท 221 พ นต น/เด อน โดยม การขยายต วอย างต อเน องต งแต ช วงต นป การขยายต วได เพ มส งข นกว าปกต ในช วงเด อนกรกฎาคม และส งหาคม เน องจากร ฐได ปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวภาคอ ตสาหกรรมข น 3 บาท/ก โลกร ม การใช ก าซป โตรเล ยม เหลวของกล มอ ตสาหกรรมคร วเร อนหร อผ ผล ตรายย อยจ งถ กจ ดอย ในภาคคร วเร อนแทน ส าหร บการใช ในเด อนต ลาคมและ พฤศจ กายนได ปร บต วลดลงเน องจากภาวะน าท วม การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคอ ตสาหกรรมอย ในระด บใกล เค ยงก บป 2553 โดยในช วงต นป การใช ได ปร บ ส งข นอย างต อเน องจนมาอย ท ระด บ 70 พ นต น/เด อน อย างไรก ตาม หล งจากท ร ฐบาลได ปร บราคาก าซป โตรเล ยมเหลวให สะท อนต นท นโรงกล นน าม นมากข น ตามมต กพช. คร งท 3/2554 (คร งท 136) โดยจะปร บราคาขายปล กไตรมาสละ 1 คร ง จ านวน 4 คร ง คร งละ 3 บาท/กก. โดยเร มต งแต ว นท 19 กรกฎาคม 2554 ส งผลให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลว ภาคอ ตสาหกรรมปร บต วลดลงประมาณ 15 พ นต น/เด อน และเหต การณ อ ทกภ ยในน คมอ ตสาหกรรมหลายแห งในเขตภาค กลางส งผลให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลวเด อนต ลาคมและพฤศจ กายนได ปร บต วลดลงอ กมาอย ท ระด บ 50 พ นต น/เด อน การจ าหน ายก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งป 2554 ปร บต วส งข นจากป 2553 ค อนข างส ง โดยยอดใช เฉล ยป 2554 อย ท ระด บ 76 พ นต น/เด อน โดยปร บต วส งข นเร อยมาต งแต ต นป และการใช ได ชะลอลงในช วงน าท วมเช นเด ยวก บ กรณ ของน าม นเบนซ น ส าหร บแนวโน มการใช ก าซป โตรเล ยมเหลวในป 2555 คาดว าจะขยายต วอย างช าๆ โดยเป นการขยายต วจากภาค คร วเร อนและป โตรเคม ในขณะท ภาคอ ตสาหกรรมน น การใช น าจะอย ในระด บใกล เค ยงก บช วงก อนน าท วมหร ออาจลด ต าลงเล กน อยหล งจากท ได ปร บข นราคาครบ 4 คร ง รวม 12 บาท/กก. สาเหต ท การใช อาจไม ลดลงมากน กเน องจากต นท น ก าซป โตรเล ยมเหลวย งม ราคาต ากว าเช อเพล งชน ดอ น ในขณะท การใช ก าซธรรมชาต น าจะเข ามาแทนท ก าซป โตรเล ยมเหลว ได บ างแต ม ข อจ าก ดด านการขนส งเคล อนย าย นอกจากน มต ครม. ว นท 4 ต ลาคม 2554 ได เห นชอบให ขยายระยะเวลา การตร งราคาขายปล กก าซป โตรเล ยมเหลวภาคคร วเร อนต อไปจนถ งส นป 2555 และขยายระยะเวลาการตร งราคาก าซ ป โตรเล ยมเหลวภาคขนส งต อไปจนถ งว นท 15 มกราคม 2555 เพ อเตร ยมจ ดท าบ ตรเครด ตพล งงาน และปร บเปล ยนรถ แท กซ LPG เป น NGV โดยต งแต ว นท 16 มกราคม 2555 จะเร มทยอยปร บราคาขายปล กเด อนละ 0.75 บาท/กก. (0.41 บาท/ล ตร) จนไปส ต นท นโรงกล นน าม น ซ งมาตรการด งกล าวจะช วยให การใช ก าซป โตรเล ยมเหลวในภาคขนส งลดลงหร อ อย างน อยไม ขยายต วมากเช นในป จจ บ น แม ว าราคาก าซป โตรเล ยมเหลวจะอย ในระด บต ากว าราคาน าม นก ตาม เน องจาก การเปล ยนไปใช ก าซป โตรเล ยมเหลวต องม ต นท นในการต ดต ง อย างไรก ด หากราคาน าม นด บตลาดโลกปร บต วส งข นมาก ก อาจท าให การใช ในภาคขนส งย งคงขยายต วต อไปอ ก 8

9 สถานการณ NGV ในป 2554 การใช NGV อย ท 6.4 ล านกก./ว น เพ มข นจากป % การใช NGV ย งคงเพ มข ข นต อเน อง เน องจากนโยบายสน บสน นของภาคร ฐในการตร งราคาา NGV ไว ท 8.50 บาท/กก. อย างไรก ตาม อ ตราการใช เพ มข นไม มาก เม อเปร ยบเท ยบก บอ ตราเพ มข นในป ท ผ านๆ มา เน องจากการเก ดอ อ ทกภ ยในเขตกร งเทพฯ และปร มณฑลในช วงต ลาคม ท า ให ถนนสายหล กท ใช ในการคมนาคมขนส งไม สามารถใช งานได รวมท งน คมอ ตสาหกรรมหลายแห งต องหย ดด าเน นการการ ใช รถบรรท กเพ อขนส งส นค าจ งลดน อยลงง นอกจากน สถาน บร การแม และสถาน ล ก NGV ต องป ดบร การหลายแห งเพราะ ประสบภ ยน าท วม อย างไรก ตาม การใช ท ปร บต วส งข นเป นผลจากการส งเสร มให ม การขยายสถาน บร การ พ มมากข นเพ อ รองร บความต องการของประชาชน โดยในป 2554 ม สถาน บร การท งหมด 460 แห ง เพ มข นจากป 2553 ท ม เพ ยง 425 แห ง นอกจากน ย งม รถยนต ท ต ดต งเคร องยนต NGV ท วประเทศเก อบ 300,000 ค น เพ มข นจากป 2553 ท ม เพ ยง 226,000 ค น การใช NGV ปร บต วเพ มข นอย างต อเน องประกอบก บความต องการก าซธรรมชาต เพ อใช เป นเช อเพล ล งในการผล ต ไฟฟ า ในขณะท ปร มาณก าซธรรมชาต ส ารองในอ าวไทยเร มลดน อยลง และการน าเข าก าซธรรมชาต ชาต จากพม าเก ดป ญหา บ อยคร ง โดยในช วงต นป 2554 แหล งผล ตก าซท ยาดานาในประเทศพม าต องหย ดท าการผล ตเพราะเก ดพาย ท าให เร อร บ Condensate ไม สามารถออกจากแหล งผล ตได ด งน นเพ อป องก นการขาดแคลนร ฐจ งได สน บสน นให ปตท. น าเข าก าซ ธรรมชาต เหลว (LNG) เข ามาจากต างประเทศซ งได เร มม การน าเข าต งแต เด อนพฤษภาคมท าให สามารถรองร บก าซท ขาดหายไป จากการท เร อฮ นไดได วางสมอลงไปเก ยวท อบร เวณท อก าซเช อมต อระหว างท อประธานในทะเลก บ บท อย อยท ส งก าซมาจากแหล ง ปลาทองในช วงเด อนกรกฎาคม-ส งหาคม 2554 ท ผ านมา ซ งในป 2554 ม การน าเข ามาแล ว 35,682 ล านล กบาศก ฟ ต การใช NGV และสถาน บร การร NGV NGV ม.ค. ก.พ. ม.ค. การใช (ล าน กก.) 5.0 สถาน บร การ (แห ง) 425 เม.ย พ.ค. ม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต. ค. พ.ย. ธ.ค ยอดต ดต งรถ NGV สะสม แยกตามประเภทเช อเพล ง (ค น) ท มา : ปตท. แนวโน มในป 2555 คาดว าการใช NGV จะปร บต วเพ ม ส งข นในอ ตราท ไม ต ากว าป น ท งน เป นผลจากนโยบาย ร ฐบาลในการปร บเพ มราคาก ก าซป โตรเล ยมเหลวภาคขนส ง เป น 30 บาท/ /กก. ในขณะท NGV ปร บเพ มข ข นจาก 8.50 บาท/กก. เป น บาท/กก. นอกจากน ปตท. ย งม แผน ท จะขยายสถาน บร การเพ มข นเป น 530 แห งจากป 2554 ท ม เพ ยง 460 แห ง อย างไรก ตาม ป จจ ยราคาน าม นย งคงเป น ป จจ ยส าค ญป จจ ยหน งในการก าหนดท ศทาง NGVกล าวค อ หากราคาน าม นอย ในระด บส งมาก การใช NGV ก จะ ปร บต วเพ มข นจนกว าจะม เช อเพล งอ นเข ามาทดแทน ในทางตรงก นข าม หากราคาน าม นปร บลดลงจนอย ในระด บ ท ไม ด งด ดให ภาคขนส งใช NGV ก จะส งผลให ห การใช NGV ไม ขยายต วอ กต อไป 9

10 สถานการณ ราคาน าม นในตลาดโลก ส าหร บราคาน าม นด บในป 2554 น น ม ความผ นผวนเน องจากหลายป จจ ย ไม ว าจะเป นป ญหาความไม สงบทาง การเม องของประเทศในแถบแอฟร กาเหน อและตะว นออกกลาง เช น อ ย ปต ล เบ ย ต งแต ปลายป 2553 ประกอบก บ เหต การณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท งส นาม ในญ ป น และพาย ในมหาสม ทรแอตแลนต กและสหร ฐอเมร กา ม ส วนท าให ราคา น าม นด บปร บต วส งข นในช วงต นถ งกลางป และในช วงเด อนส งหาคม นอกจากน นป ญหาว กฤต หน สาธารณะในย โรปในกร ซ โปรต เกส อ ตาล ฯลฯ ท ย งไม คล คลาย และป ญหาเศรษฐก จท ตกต าของสหร ฐอเมร กา ก ส งผลต อการปร บต วลดลงของราคา น าม นด บต งแต ช วงไตรมาส 3 ของป 2554 ก อนจะปร บต วเพ มข นอ กคร งหล งจากน กลงท นเร มม ความเช อม นในการ แก ป ญหาหน สาธารณะในย โรปประกอบก บความต องการเช อเพล งท เพ มส งข นเม อเร มเข าส ช วงฤด หนาว อย างไรก ตามใน เด อนธ นวาคม ด ชน การผล ตภาคอ ตสาหกรรม (Purchasing Manager Index - PMI) ของทว ปย โรปและอ งกฤษลดลง ต าส ดในรอบ 2 ป ซ งเป นส ญญาณว าป ญหาหน ส นของย โรปอาจย ดเย อและล กลาม ประกอบก บ S&P ย งเต อนว าจะปร บลด ระด บความน าเช อถ อของสหภาพย โรปลงอ ก ดอลลาร /บาร เรล น าม นด บด ไบ เบนซ น 92 ด เซล เฉล ยป เฉล ยป ท มา : สนพ. แนวโน มสถานการณ ป 2555 ราคาน าม นด บและน าม นส าเร จร ปในตลาดโลก แนวโน มการการใช น าม นในภาพรวมคาดว าจะเพ มข น เน องจากคาดว าเศรษฐก จม แนวโน มขยายต ว % (สศช.) โดยการลงท นภาคร ฐจะช วยข บเคล อนเศรษฐก จรวมท งการฟ นต วของภาคเอกชนหล งอ ทกภ ยท เก ดข นในช วงปลายป 2554 อย างไรก ตาม ป จจ ยท จะท าให การใช น าม นป 2555 ไม เปล ยนแปลงจากป 2554 มากน ก ได แก ป ญหาเศรษฐก จใน ย โรป รวมท งราคาน าม นด บท อาจปร บส งข นอ กจากความต องการน าม นท เพ มส งข น ในขณะท อ ปทานน าม นม จ าก ด และ ป ญหาความไม สงบทางการเม องในประเทศผ ผล ตน าม น ท งน น กว เคราะห คาดว าราคาน าม นด บในช วงป 2555 ย งคงม ความผ นผวนตามสถานการณ ต างๆ โดยคาดว าราคาน าม นด บด ไบจะอย ในระด บเฉล ย 103 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล ในขณะ ท ราคาน าม นเบนซ นอย ท ระด บ 112 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล และด เซลอย ท ระด บ 121 ดอลลาร สหร ฐ/บาร เรล ดอลลาร /บาร เรล น าม นด บด ไบ เบนซ น 92 ด เซล ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส n.a เฉล ยป ท มา : Goldman Sachs คาดการณ ราคาน าม นด บในตลาดโลก 10

11 11

12 ประเทศไทยจะใช น าม นย โร4 ในป 2555 นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว าต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป ประเทศไทย จะม การบ งค บใช น าม นเบนซ น น าม นแก สโซฮอล และน าม นด เซลหม นเร วมาตรฐานย โร4 ซ งเป นน าม นท ม ค ณภาพเข มงวดกว าป จจ บ น ซ งจะม ผลด ต อท งส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชน ช วยเพ มสมรรถนะของเคร องยนต และลดการส นเปล องน าม นเช อเพล ง ส าหร บน าม นเบนซ นและน าม นแก สโซฮอล ได ม การปร บลดปร มาณก ามะถ น สารเบนซ น และสารตะก ว พร อมก บเพ มการ ควบค มปร มาณสารโอเลฟ น ซ งจะช วยลดสารอ นทร ย ระเหยง าย (VOCs) และก าซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ท ปล อยจากรถยนต และ ส าหร บน าม นด เซลได ม การเพ มค าซ เทน ลดปร มาณก ามะถ น และเพ มการควบค มปร มาณสารไพล ไซคล ก อะโรมาต ก ไฮโดรคาร บอน ซ ง จะช วยลดการปล อยสารไฮโดรคาร บอน ก าซไนโตรเจนออกไซด และฝ นละอองขนาดเล ก โดยเฉพาะปร มาณก ามะถ นในน าม นตาม มาตรฐานใหม น จะลดลงเหล อ 50 ส วนในล านส วน ซ งต ากว าเด ม 7-10 เท า ท าให ฝ นละอองท ปล อยส บรรยากาศลดลง 1,732 ต นต อป ท งน จากการประเม นผลประโยชน เบ องต นท จะได ร บเฉพาะในเขตกร งเทพมหานคร พบว าการใช น าม นย โร4 จะช วยลดค าใช จ ายด าน ส ขภาพอนาม ยของประชาชนลง 22,680-56,700 ล านบาทต อป และส าหร บด านสมรรถนะของเคร องยนต เน องจากน าม นย โร4 สามารถเผาไหม ได สมบ รณ มากกว าน าม นตามมาตรฐานเด ม จ งท าให เคร องยนต ท างานได เต มประส ทธ ภาพและประหย ดน าม นมาก ย งข น นายว ระพลได กล าวเพ มเต มว า การปร บปร งค ณภาพน าม นในคร งน เป นมาตรการหน งในการช วยแก ไขป ญหามลพ ษทาง อากาศท เก ดจากการเผาไหม ของน าม นเช อเพล ง โดยภายในป พ.ศ จะม การบ งค บให รถท ผล ตข นใหม ต องผ านมาตรฐานไอเส ย ระด บย โร4 ส งผลให ยานพาหนะใหม ในประเทศไทยม การระบายมลพ ษน อยลงและม ประส ทธ ภาพการท างานเพ มข น อย างไรก ด ส าหร บ รถยนต ท ผล ตจ าหน ายก อนท มาตรฐานฉบ บใหม จะม ผลบ งค บใช ก สามารถใช น าม นมาตรฐานย โร4 ได เช นก น ส าหร บความพร อมของการผล ตน าม นย โร4 ขณะน โรงกล นน าม นในประเทศส วนใหญ สามารถผล ตจ าหน ายน าม น ตามมาตรฐานย โร4 ได แล ว นายว ระพลฯ ได กล าวเพ มเต มว า ส าหร บน าม นท ผล ตจากโรงกล นน าม นจะต องม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 ต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป แต ในช วงแรกของการปร บเปล ยนค ณภาพน าม นเป นย โร4 จะย งคงม น าม นค ณภาพเก าค าง อย ท คล งน าม นและสถาน บร การน าม นของผ ค าน าม น ซ งกระจายอย ท วประเทศ จ งต องใช เวลาประมาณ 3-4 เด อน เพ อท าให น าม น ท จ าหน ายในสถาน บร การ ท วประเทศม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 และนายว ระพลฯ ย งได กล าวท งท ายว าการปร บค ณภาพ น าม นตามมาตรฐานย โร4 จะก อให เก ดประโยชน ต อส งแวดล อมและค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยกรมธ รก จพล งงานจะย ดม นในการ ด แลผ บร โภคเพ อให ม พล งงานใช อย างปลอดภ ย ม ค ณภาพ และม ความส ข กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม

13 ธพ. ค มครองผ บร โภคหล งน าลด นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว า กรมธ รก จพล งงาน ได จ ดท าโครงการบร การตรวจสอบค ณภาพน าม นเช อเพล งภายหล งน าลด เพ อเป นการค มครองผ บร โภคให ได ใช น าม น เช อเพล งท ม ค ณภาพได ตามมาตรฐานท ก าหนด และช วยเหล อสถาน บร การน าม นเช อเพล งท ประสบภ ยน าท วม รวมท งสร าง ความเช อม นในด านค ณภาพน าม นให ก บผ บร โภค โดยได ด าเน นการจ ดส งหน วยตรวจสอบค ณภาพน าม นเช อเพล งเคล อนท (Mobile lab) ออกตรวจสอบค ณภาพน าม นของสถาน บร การในพ นท ท ได ร บผลกระทบจากน าท วมร วมก บเจ าหน าท ในส วน ภ ม ภาค ต งแต ว นท ๑๕ พฤศจ กายน ๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๔ รวมท งส น ๒๐ จ งหว ด ภาคเหน อ ได แก จ งหว ดเช ยงใหม พ ษณ โลก พ จ ตร ส โขท ย ตาก นครสวรรค ก าแพงเพชร และอ ท ยธาน ภาคกลาง ได แก จ งหว ดช ยนาท ส งห บ ร ลพบ ร สระบ ร พระนครศร อย ธยา และอ างทอง ภาคตะว นออก ได แก จ งหว ดปราจ นบ ร ฉะเช งเทรา และนครนายก รวมท ง กร งเทพมหานคร และปร มณฑล ค อจ งหว ดปท มธาน และนนทบ ร โดยสถาน บร การท ได ร บตรวจสอบท งส น ๓๔๐ ราย แยกเป นต วแทนผ ค า ม.๗ จ านวน ๗๘ ราย เป นสถาน บร การอ สระจ านวน ๒๖๒ ราย จ าหน ายแล ว ๓๒๑ ราย และพบสถาน บร การท ม น าปนในน าม น จ านวน ๑ ราย เจ าหน าท ได แจ งให ด าเน นการแก ไขปร บปร งค ณภาพก อน จ าหน ายโดยจะตรวจสอบค ณภาพอ กคร งหน ง เพ อป องก นไม ให เก ดความเส ยหายต อผ บร โภค ในขณะน หน วยตรวจสอบ ค ณภาพน าม นเช อเพล งเคล อนท อย ระหว างการตรวจสอบสถาน บร การในพ นท จ งหว ดนครปฐม และสม ทรสาคร อน ง หากสถาน บร การรายใดท ถ กน าท วม ม ความประสงค ให กรมธ รก จพล งงานด าเน นการตรวจสอบค ณภาพ น าม นก อนจ าหน าย ขอให ต ดต อโดยตรงท ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง กรมธ รก จพล งงาน โทร ๐ ๒๕๔๗ ๔๓๒๔-๕ และ ๐ ๒๗๙๔ ๔๒๐๔ กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม ๒๕๕๔ 13

14 ประเทศไทยจะใช น าม นย โร4 ในป 2555 นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน เป ดเผยว าต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป ประเทศไทยจะม การบ งค บใช น าม นเบนซ น น าม นแก สโซฮอล และน าม นด เซลหม นเร วมาตรฐานย โร4 ซ งเป นน าม นท ม ค ณภาพเข มงวด กว าป จจ บ น ซ งจะม ผลด ต อท งส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชน ช วยเพ มสมรรถนะของเคร องยนต และลดการส นเปล องน าม น เช อเพล ง ส าหร บน าม นเบนซ นและน าม นแก สโซฮอล ได ม การปร บลดปร มาณก ามะถ น สารเบนซ น และสารตะก ว พร อมก บ เพ มการควบค มปร มาณสารโอเลฟ น ซ งจะช วยลดสารอ นทร ย ระเหยง าย (VOCs) และก าซไนโตรเจนออกไซด (NOx) ท ปล อยจากรถยนต และส าหร บน าม นด เซลได ม การเพ มค าซ เทน ลดปร มาณก ามะถ น และเพ มการควบค มปร มาณสารไพล ไซคล ก อะโรมาต ก ไฮโดรคาร บอน ซ งจะช วยลดการปล อยสารไฮโดรคาร บอน ก าซไนโตรเจนออกไซด และฝ นละอองขนาดเล ก โดยเฉพาะปร มาณก ามะถ น ในน าม นตามมาตรฐานใหม น จะลดลงเหล อ 50 ส วนในล านส วน ซ งต ากว าเด ม 7-10 เท า ท าให ฝ นละอองท ปล อยส บรรยากาศลดลง 1,732 ต นต อป ท งน จากการประเม นผลประโยชน เบ องต นท จะได ร บเฉพาะในเขตกร งเทพมหานคร พบว าการใช น าม นย โร4 จะช วยลด ค าใช จ ายด านส ขภาพอนาม ยของประชาชนลง 22,680-56,700 ล านบาทต อป และส าหร บด านสมรรถนะของเคร องยนต เน องจาก น าม นย โร4 สามารถเผาไหม ได สมบ รณ มากกว าน าม นตามมาตรฐานเด ม จ งท าให เคร องยนต ท างานได เต มประส ทธ ภาพและประหย ด น าม นมากย งข น นายว ระพลได กล าวเพ มเต มว า การปร บปร งค ณภาพน าม นในคร งน เป นมาตรการหน งในการช วยแก ไขป ญหามลพ ษ ทางอากาศท เก ดจากการเผาไหม ของน าม นเช อเพล ง โดยภายในป พ.ศ จะม การบ งค บให รถท ผล ตข นใหม ต องผ านมาตรฐานไอ เส ยระด บย โร4 ส งผลให ยานพาหนะใหม ในประเทศไทยม การระบายมลพ ษน อยลงและม ประส ทธ ภาพการท างานเพ มข น อย างไรก ด ส าหร บรถยนต ท ผล ตจ าหน ายก อนท มาตรฐานฉบ บใหม จะม ผลบ งค บใช ก สามารถใช น าม นมาตรฐานย โร4 ได เช นก น ส าหร บความพร อมของการผล ตน าม นย โร4 ขณะน โรงกล นน าม นในประเทศส วนใหญ สามารถผล ตจ าหน ายน าม น ตามมาตรฐานย โร4 ได แล ว นายว ระพลฯ ได กล าวเพ มเต มว า ส าหร บน าม นท ผล ตจากโรงกล นน าม นจะต องม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 ต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป แต ในช วงแรกของการปร บเปล ยนค ณภาพน าม นเป นย โร4 จะย งคงม น าม นค ณภาพเก าค าง อย ท คล งน าม นและสถาน บร การน าม นของผ ค าน าม น ซ งกระจายอย ท วประเทศ จ งต องใช เวลาประมาณ 3-4 เด อน เพ อท าให น าม น ท จ าหน ายในสถาน บร การ ท วประเทศม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐานย โร4 และนายว ระพลฯ ย งได กล าวท งท ายว าการปร บค ณภาพ น าม นตามมาตรฐานย โร4 จะก อให เก ดประโยชน ต อส งแวดล อมและค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยกรมธ รก จพล งงานจะย ดม นในการ ด แลผ บร โภคเพ อให ม พล งงานใช อย างปลอดภ ย ม ค ณภาพ และม ความส ข กรมธ รก จพล งงาน ส าน กค ณภาพน าม นเช อเพล ง ธ นวาคม

15 Press Release 26 ธ นวาคม 2554 โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล ง กรมธ รก จพล งงานได จ ด โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล ง เพ อเร งฟ นฟ สถานประกอบการ น าม นเช อเพล ง(สถาน บร การน าม น สถาน บร การก าซLPG สถาน บรรจ ก าซLPG รถขนส งน าม น และรถขนส งก าซLPG) ท ได ร บความเส ยหายจากน าท วม ให สามารถซ อมแซมอ ปกรณ ท ได ร บความเส ยหายให กล บค นส สภาพการใช งานปกต และ สามารถเป ดให บร การจ าหน ายน าม นท ม ค ณภาพและม ความปลอดภ ยต อประชาชนโดยเร วเพ อเป นการป องก นภาวะการ ขาดแคลนน าม นเช อเพล ง โดยขออน ม ต เง นจากกองท นน าม นเช อเพล ง จ านวน 180 ล านบาท เพ อช วยเหล อชดเชยภาระ ดอกเบ ยเง นก จากธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย (SME Bank) เม อว นท 16 ธ.ค ได ม พ ธ ลงนามบ นท กความร วมม อส นเช อ โครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม น เช อเพล ง ระหว างกรมธ รก จพล งงานก บSME Bank โดยนายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน และนายโสฬส สาครว ศว กรรมการผ จ ดการSME Bank ร วมลงนามในบ นท กความร วมม อ ภายในวงเง นรวมของโครงการฯไม เก น 600 ล านบาท อ ตราดอกเบ ยคงท 8% ต อป ตลอดอาย ส ญญา โดยกรมธ รก จพล งงานจะชดเชยดอกเบ ยให 5% ต อป ผ ประกอบการจ ายเพ ยง 3% ต อป ระยะเวลาก ย มส งส ดไม เก น 6 ป โดยม ระยะเวลาปลอดช าระค นเง นต น(Grace Period) ไม เก น 2 ป ซ งในว นน นได ม การน าร องปล อยส นเช อโครงการฟ นฟ สถานประกอบการน าม นเช อเพล งให ล กค าภายในงาน จ านวน 11 ราย ณ ห องประช มสวนสน ช น 6 ศ นย เอ นเนอร ย คอมเพล กซ อาคารบ กระทรวงพล งงาน หล งจากเป ด โครงการไปแล ว ต งแต ว นท 16 ธ.ค. 26 ธ.ค.54 ม ผ ประกอบการย นขอส นเช อโครงการน จ านวน 410 รายได ร บ ส นเช อไปแล ว 25 ราย รวมวงเง น 25 ล านบาท ส วนท เหล อ 385 ราย อย ในระหว างข นตอนการตรวจสอบ เครด ตบ โร เป าหมายการด าเน นการ สถานประกอบการน าม นเช อเพล งท ได ร บความเส ยหายจากน าท วม ซ งได แก สถาน บร การน าม น สถาน บร การ ก าซLPG สถาน บรรจ ก าซLPG ประมาณ 1,200 แห ง รถขนส งน าม น และรถขนส งก าซLPG ประมาณ 900 ค น ท งน ผ ประกอบการท สนใจสามารถต ดต อขอส นเช อโครงการฯ ได ท SME Bank ท กสาขา ท วประเทศ หร อ สอบถามรายละเอ ยดได ท Call Center 1357 โดยส นส ดว นร บค าขอก ภายในว นท 31 ม นาคม 2555 หร อ เม อเต มวงเง นส นเช อ รวมของโครงการ สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ส าน กความปลอดภ ยธ รก จน าม น กรมธ รก จพล งงาน โทร

16 16

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information