รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1"

Transcription

1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการศ กษาใน 5 อาเภอ จานวนโรงเร ยน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ประกอบด วย 1. อาเภอเม องกาแพงเพชร จานวนสถานศ กษา 86 โรงเร ยน 2. อาเภอพรานกระต าย จานวนสถานศ กษา 44 โรงเร ยน 3. อาเภอไทรงาม จานวนสถานศ กษา 29 โรงเร ยน 4. อาเภอลานกระบ อ จานวนสถานศ กษา 29 โรงเร ยน 5. อาเภอโกส มพ นคร จานวนสถานศ กษา 17 โรงเร ยน 1 สาขา อาณาเขต ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดตากและจ งหว ดส โขท ย ต ดต อก บอาเภอคลองขล ง จ งหว ดกาแพงเพชร ต ดต อก บจ งหว ดพ ษณ โลก และจ งหว ดพ จ ตร ต ดต อก บอาเภอคลองลาน และจ งหว ดตาก ด านการศ กษา สถานศ กษาส งก ด โรงเร ยนร ฐบาล จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา โรงเร ยนเอกชน จานวน 23 โรงเร ยน สถานศ กษาส งก ดอ น เทศบาลเม องกาแพงเพชร จ านวน 5 โรงเร ยน เทศบาลต าบลนครช ม จ านวน 1 โรงเร ยน เทศบาลลานกระบ อ จานวน 1 โรงเร ยน องค การบร หารส วนจ งหว ดกาแพงเพชร จานวน 1 โรงเร ยน สาน กงานพระพ ทธศาสนาจ งหว ดกาแพงเพชร จานวน 1 โรงเร ยน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา จานวน 3 แห ง สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จานวน 1 แห ง

2 2 ปร มาณงาน จำนวนน กเร ยนในป กำรศ กษำ 2556 จานวน 32,719 คน แยกตามระด บด งน 1. ระด บก อนประถมศ กษา จานวน 6,388 คน 2. ระด บประถมศ กษา จานวน 22,772 คน 3. ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 3,559 คน บ คลำกรประจำสถำนศ กษำ ผ บร หารสถานศ กษา จานวน 205 คน ข าราชการคร จานวน 1,922 คน พน กงานราชการ จานวน 51 คน คร อ ตราจ าง (ทดแทนขาดคร ข นว กฤต ) จานวน 40 คน คร อ ตราจ าง (โรงเร ยนท ขาดแคลนคร ) จานวน 15 คน ธ รการโรงเร ยน จานวน 83 คน น กการภารโรง (อ ตราจ าง) จานวน 24 คน ล กจ างประจา จานวน 124 คน บ คลำกรประจำสำน กงำน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ จานวน 1 คน รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ จานวน 7 คน บ คลากรทางการศ กษาอ น 38 ค.(2) ประกอบด วย ผ อานวยการกล ม จานวน 7 คน เจ าหน าท จานวน 51 คน ศ กษาน เทศก จานวน 25 คน ล กจ างประจา จานวน 9 คน ล กจ างช วคราว จานวน 4 คน (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2556)

3 3 ทาเน ยบผ บร หาร ผ อานวยการ นายสมว ฒ ศร อาไพ รองผ อานวยการ 1. นายสมพงษ มาธ พ นธ 2. นายว นช ย เก ดม โภชน 3. นายสมเก ยรต เอ ยมโพธ 4. นายสมยศ รอดพร อม 5. ดร.ศ กด ช ย เพชรแกมทอง 6. นายท นกร หมวกแก ว ทาเน ยบผ อานวยการกล ม/หน วย ดร.ประจ กษ ศรสาล ผ อานวยการกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา นางฉ นทนา ไชยชนะ ผ อานวยการกล มบร หารงานบ คคล นางศศ ธ ดา สตาภ รมย ผ อานวยการกล มนโยบายและแผน นายนก ล ศ ร สว สด พ พ ฒน ผ อานวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา นายบ ญเล ศ เส ยงส ขส นต ผ อานวยการกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน นางปราณ ศ ภนคร ผ อานวยการกล มอานวยการ นางสาวจ รพรรณ ไกรสรศ วเวท ร กษาการผ อานวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย นางวาสนา อ นทรส ตร ผ อานวยการหน วยตรวจสอบภายใน

4 4 ข อม ลด านค ณภาพการจ ดการศ กษา การประเม นผลการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ข นพ นฐาน (ONET) น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ภาษาไ ย งคม ษา ภาษาอ ง ฤษ คณ ต าต ว ยา าต ข ล ษา ล า งานฯ การประเม นผลการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ข นพ นฐาน (ONET) น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ภาษาไ ย งคม ษา ภาษาอง ฤษ คณ ต าต ว ยา าต ข ล ษา ล า งานฯ

5 5 ส วนท 2 ท ศทางการจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน (Vision) เป นองค กรแห งการข บเคล อนการจ ด การศ กษาข นพ นฐานให ม ค ณภาพได มาตรฐาน ส การแข งข นระด บสากลบนพ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาระบบจ ดการศ กษาข นพ นฐานในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 และสถานศ กษา 2. พ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานว ชาช พ 3. ส งเสร ม สน บสน นสถานศ กษาจ ดการศ กษาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม ส าน กในความเป นไทย ม ว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และม ศ กยภาพในการ แข งข นระด บสากล 4. ส งเสร ม สน บสน น บร การ และประสานความร วมม อให ท กภาคส วน เข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง และเสมอภาค เป าประสงค (Goals) 1. และสถานศ กษาม ระบบการจ ด การศ กษาข นพ นฐานท ม ประส ทธ ภาพ 2. ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม สาน กในความเป นไทย ม ว ถ ช ว ตตาม หล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและศ กยภาพในการแข งข นระด บสากล 3. ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานว ชาช พ 4. ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาอย างท วถ ง ค าน ยมขององค กร องค กรแห งความสาม คค ม ค ณธรรม น อมนานโยบาย ใฝ พ ฒนางาน บร การเป นเย ยม SMILE = ย มแย มแจ มใส S = SERVICE MIND การม จ ตบร การ M = MORAL ม ค ณธรรม I = INDUSTRY ม ความขย นหม นเพ ยร, ความอ ตสาหะ L = LOVE HARMONY ร กสาม คค E = EMPASIS POLICY เน นนโยบาย

6 6 กลย ทธ (Strategy) กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 6 ส งเสร มความเข มแข งให ก บสถานศ กษาเอกชน

7 7 ส วนท 3 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) จ ดเน น 1. เด กปฐมว ยท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญา ตาม หล กส ตรการศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 6 ท กคนอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน 3. น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต (O NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ 3 4. น กเร ยนม ความสามารถด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปศาสตร ท กคน ได ร บ การส งเสร มให ม ความเป นเล ศ ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 1 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดเตร ยมความพร อมปฐมว ยอย างม ค ณภาพ จากการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บปฐมว ย ในป การศ กษา 2555 ท งหมด 205 โรงเร ยน 1 สาขา ผลการประเม นด งน ระด บด 20 โรงเร ยน ระด บด มาก 96 โรงเร ยน ระด บด เย ยม 90 โรงเร ยน รวม 205 โรงเร ยน 1 สาขา ค ดเป นร อยละ 100 ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ยรายมาตรฐาน ป การศ กษา 2555 จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม นค ณภาพภายใน มาตรฐาน ของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท

8 8 จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม นค ณภาพภายใน มาตรฐาน ของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม มาตรฐานท มาตรฐานท การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 จ านวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาปฐมว ยเข า ร บการประเม น และร บทราบผลอย างเป นทางการแล ว ท งหมด จ านวน 167 โรงเร ยน ผลการประเม น ค ณภาพภาพรวมระด บโรงเร ยน (12 ต วบ งช ) ด งน ระด บด 129 โรงเร ยน ระด บด มาก 31 โรงเร ยน รวม จานวน 160 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ตารางผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามท ได ร บการร บรองเป นทางการ ข อม ลรายต วบ งช จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม น ต วบ งช ต อง ควร พอใช ด ด มาก ปร บปร ง ปร บปร ง ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 2 ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6ท กคนอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ส งเสร มให สถานศ กษาในส งก ดเห น ความส าค ญของการพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนท กคนด านท กษะการอ านการเข ยน และการค ดค านวณ โดยม ป จจ ย/ว ธ การ ด งน 1. ม ข อม ลผ เร ยนรายบ คคลครบถ วน พร อมใช 2. ม แผนพ ฒนาผ เร ยนตามจ ดเน นท ช ดเจน ปฏ บ ต ได

9 9 3. ม เคร องม อว ดและประเม นผลท หลากหลาย ครอบคล มตามจ ดเน น 4. ม ผลการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างต อเน อง 5. ม รายงานผลความก าวหน าในการพ ฒนาผ เร ยน 6. ม การสร างเคร อข าย/แลกเปล ยนเร ยนร 7. ม นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน น ตารางแสดง จานวนและร อยละของน กเร ยนช น ป ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบความสามารถด านภาษา ด านค ดคานวณ และด านเหต ผล กล มผ านเกณฑ ท กษะ น กเร ยนกล มผ านเกณฑ จานวน ด น กเร ยนท ร อย พอใช ด เย ย รวม เข าสอบ ละ ม ด านภาษา ด านค ด ค านวณ ด านเหต ผล เฉล ย ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐานจากการประเม นระด บชาต เพ มข น ร อยละ 3 ตารางกรอกข อม ลค าเฉล ยผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช น ป 6 (ONET ) คะแนนเฉล ย รายการผลการประเม น ป ก ศ ป ก ศ ผลต าง จาแนกตามกล มสาระ / รายการท 1 ภาษาไทย รายการท 2 คณ ตศาสตร รายการท 3 ว ทยาศาสตร รายการท 4 ส งคมศ กษาฯ รายการท 5 ภาษาอ งกฤษ เฉล ย 5 กล มสาระ

10 10 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช น ม (ONET ) คะแนนเฉล ย รายการผลการประเม น ป ก ศ ป ก ศ ผลต าง จาแนกตามกล มสาระ / รายการท 6 ภาษาไทย รายการท 7 คณ ตศาสตร รายการท 8 ว ทยาศาสตร รายการท 9 ส งคมศ กษาฯ รายการท 10 ภาษาอ งกฤษ เฉล ย 5 กล มสาระ คะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก ป การศ กษา 2555 ของ น กเร ยน เพ มข นร อยละ 3 จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยนป การศ กษา 2554 จ านวน 3 รายการ จาก 10 รายการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในป การศ กษา 2555 เฉล ยเพ มข นร อยละ 1.51 พ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว าม 3 กล มสาระการเร ยนร ท เพ มข นมากกว า ร อยละ 3 ได แก ภาษาไทยเพ มข นร อยละ 6.17 ว ทยาศาสตร เพ มข นร อยละ 3.08 และส งคมศ กษาฯเพ มข น ร อยละ 3.70 ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 4 ร อยละ 100 ของน กเร ยนท ม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส งเสร ม สน บสน นให ม การใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนท กโรงเร ยนในส งก ด จ ดรถโมบายย น ต จานวน 2 ค นพร อมคร คอมพ วเตอร ไปช วยสอนในโรงเร ยนท ขาดแคลนคร คอมพ วเตอร จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร เช น ก จกรรม การแข งข นท กษะทางเทคโนโลย คอมพ วเตอร ในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนในระด บโรงเร ยน กล มโรงเร ยน ระด บเขตพ นท การศ กษาเพ อแข งข นต อระด บภาคและระด บประเทศ ตารางแสดงจานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ความสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอผลงาน ป การศ กษา 2555 จานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ช น ระด บ พอใช ระด บ ด ระด บ ด มาก ระด บ ด เย ยม รวม ค ดเป น ร อยละ ป ,149 1,015 1,047 3, ป , ,067 3, ป ,251 1,053 1,030 3, ป ,177 1,137 1,117 3, ป ,167 1,147 1,087 3, ป ,080 1,221 1,332 3, ม ,

11 11 จานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ช น ระด บ พอใช ระด บ ด ระด บ ด มาก ระด บ ด เย ยม รวม ค ดเป น ร อยละ ม , ม , รวม 3,128 8,049 7,779 7,842 27, โครงการท ดาเน นการตามกลย ทธ ท 1 โครงการสน บสน นกล มโรงเร ยนยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน สน บสน นกล มโรงเร ยนในการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน เพ อส งเสร ม สน บสน นให กล มโรงเร ยนยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข น พ นฐาน 24 กล มโรงเร ยน 1. สน บสน นงบประมาณค าตอบแทน ใช สอย และว สด ส าหร บกล มโรงเร ยน 24 กล มโรงเร ยน ส ดส วนตามจานวนโรงเร ยนในกล ม ในอ ตรา 1 โรงเร ยน : 2,000 บาท และข นต า 15,000 บาท 2. คณะทางานกล มและศ กษาน เทศก ประจ ากล มโรงเร ยนร วมก นวางแผนและด าเน นการเพ อยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 8 กล มสาระ งบประมาณในการดาเน นงาน 431,000 บาท ขอความร วมม อจากศ กษาน เทศก ประจ ากล มโรงเร ยน น เทศ ต ดตามและเป นคณะท างานร วมก บ คณะทางานระด บกล มในการยกระด บผลส มฤทธ โดยใช กระบวนการว จ ยในการข บเคล อน โครงการทบทวนและพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษาป ท 1 1. เพ อพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ (5 กล มสาระ) ให เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 2. เพ อให สถานศ กษาใช ส อ แบบฝ กท หลากหลายตามหล กส ตรแกนกลางฯ 3. เพ อส งเสร มให คร จ ดทาหน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการท ตอบสนองความถน ด และความสามารถของผ เร ยนและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร 1. เขตพ นท /โรงเร ยนม หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ (ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ) ช นประถมศ กษาป ท 1 ท เหมาะสมก บผ เร ยนและสอดคล องก บหล กส ตรและความต องการของท องถ น

12 12 2. โรงเร ยนม /ใช ส อ แบบฝ กต าง ๆ ท หลากหลาย 3. คร ม และใช หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 1 4. คร ร อยละ 80 จ ดทาแผนการเร ยนร บ รณาการท สนองความถน ดและความสามารถของผ เร ยน 5. คร ร อยละ 80 ม การพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร และส ออ ปกรณ การเร ยนท เอ อต อการเร ยนร 6. คร ร อยละ 80 จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. ประช มปฏ บ ต การคณะท างานทบทวนและพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษา ป ท 1 ท เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 2. คร โรงเร ยนแกนน าใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท สนองความ ถน ดและความสามารถของผ เร ยน 3. น เทศ ต ดตามการใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ของโรงเร ยน แกนนา 4. คร ท ใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษาป ท 1 ม ความพ งพอใจและสามารถใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได งบประมาณในการดาเน นงาน 19,200 บาท โครงการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ป เพ อน เทศ ต ดตามและประเม นผลการดาเน นการของสถานศ กษาในส งก ดตามกลย ทธ และจ ดเน น 2. เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด 3. เพ อรายงานผลการน เทศ ต ดตามและประเม นผลของสถานศ กษาในส งก ด การน เทศ ต ดตามผลการด าเน นการของสถานศ กษาตามกลย ทธ และจ ดเน น เด อนละ 1 คร ง ต อ 1 โรงเร ยน 1. น เทศต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาท กแห งในส งก ด ตามกลย ทธ และจ ดเน นอย างต อเน อง โดย ม ผลสร ปและจ ดพ ฒนาแต ละรายการช ดเจน 2. ข บเคล อนการเตร ยมความพร อมน กเร ยนเพ อการทดสอบ NT และ ONET และน าผลมาว เคราะห และวางแผนพ ฒนาตามจ ดเน นของ สพฐ. 10 ประการ 3. สร ปรายงานผลการน เทศ ต ดตามและประเม นผลของสถานศ กษาในส งก ด งบประมาณในการดาเน นงาน 629,000 บาท

13 13 ควรม การเผยแพร ก จกรรมท โรงเร ยนดาเน นงานตามกลย ทธ ท สามารถเป นแบบอย างท ด โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 1. ผ บร หารโรงเร ยนได ร บการส งเสร ม สน บสน นให สามารถยกระด บค ณภาพการจ ดการศ กษาเพ อ ค ดเลขเป น และค ดเลขคล องท ม ค ณภาพส งข น 2. คร ผ สอนได ร บการส งเสร ม สน บสน นให สามารถยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนร เพ อค ดเลขเป น และค ดเลขคล องท ม ค ณภาพส งข นตาม 1. ร อยละ 100 ของน กเร ยน ช น ป.3 ค ดเลขเป น และช น ป.6 ค ดเลขคล อง 2. ร อยละ 90 ของน กเร ยน ช น ป.2 ค ดเลขเป น และช น ป.5 ค ดเลขคล อง 3. ร อยละ 80 ของน กเร ยน ช น ป.1 ค ดเลขเป น และช น ป.4 ค ดเลขคล อง 4. เพ อยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร (ค ดคานวณช น ป.1 6) 1. กาหนดมาตรการในการแก ป ญหาท กษะด านค ดเลขเป น ค ดเลขคล อง และการค ดคานวณ ให โรงเร ยนในส งก ดได ปฏ บ ต ตาม 2. พ ฒนาโปรแกรมแบบฝ กท กษะคณ ตศาสตร ด วย GSP เพ อใช ส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อโรงเร ยน ในการยกระด บผลส มฤทธ ว ชาคณ ตศาสตร ให เป นไปตามของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 งบประมาณในการดาเน นงาน 45,000 บาท โครงการการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ระด บเขตพ นท การศ กษา (LAS) ป การศ กษา เพ อประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บเขตพ นท การศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1,2,4,5 และ ม ธยมศ กษาป ท 1,2 2. เพ อศ กษาผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บโรงเร ยน ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 จ ดประเม นค ณภาพการศ กษาข น พ นฐาน (LAS) ช นประถมศ กษาป ท 1,2.3,4,5 ม.1 และ ม.2 ในว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา และภาษาอ งกฤษ ครบท ง 205 โรงเร ยน 1 สาขา

14 14 งบประมาณในการดาเน นงาน 109,400 บาท 1. งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอต อการทาข อสอบ 6 ระด บช น 2. ควรม คล งข อสอบ ควรม การพ ฒนาบ คลากรให ฝ กการออกข อสอบ 8 สาระท หลากหลายตรงก บต วช ว ดช นป โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ช ดฝ กท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร 1. เพ อพ ฒนาคร ว ทยาศาสตร ให ม ความร ความเข าใจสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช ช ดฝ ก ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ข นพ นฐานได 2. เพ อน เทศต ดตามคร ว ทยาศาสตร โดยใช ร ปแบบการโค ช 1. คร ผ สอนสาระว ทยาศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 205 คน ม ความพร อมเข าร บการ พ ฒนา 2. คร ว ทยาศาสตร ท เข าร บการพ ฒนาม ความร สามารถน าส อและเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ห องเร ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพ คร ผ สอนสาระว ทยาศาสตร จ านวน 205 คน ผ านการประช มเช งปฏ บ ต การ สามารถส งและใช แผนการจ ดการเร ยนร โดยออกแบบการเร ยนร เน นท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ข นพ นฐานส ช นเร ยน อย างม ค ณภาพครบท กคน งบประมาณในการดาเน นงาน 93,000 บาท 1. จ ดก จกรรมพ ฒนาคร ว ทยาศาสตร ท ผ านการอบรมอย างต อเน อง โดยนาผลงานท ผ านการอบรม มาแลกเปล ยนเร ยนร และนามาพ ฒนาให ด ย งข นต อไป 2. พ ฒนาค ณภาพคร ว ทยาศาสตร เป นรายบ คคลเก ยวก บการสอนโดยใช เทคน คพานาและการน เทศ แบบระบบพ เล ยง (Mentoring Supervision) โครงการพ ฒนาค ณล กษณะน กเร ยนเพ อลดภาวะโลกร อน 1. เพ อพ ฒนาค ณล กษณะน กเร ยนในการลดภาวะโลกร อน 2. เพ อสร างจ ตสาน กในการลดภาวะโลกร อนของบ คลากรท กฝ ายท เก ยวข อง 3. เพ อให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อลดภาวะโลกร อนของโรงเร ยนในส งก ด 4. เพ อร วมม อก บผ ปกครองในการจ ดก จกรรมการรณรงค ลดภาวะโลกร อน

15 15 1. น กเร ยนท กคน 2. คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ จานวน 206 คน 3. ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรท เก ยวข อง จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ร อยละ 100 ของน กเร ยนและคร ได ร บความร ความเข าใจ สามารถจ ดก จกรรมลดภาวะโลกร อน งบประมาณในการดาเน นงาน 23,000 บาท โครงการพ ฒนาท กษะคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ส งเสร ม สน บสน นให โรงเร ยน จ ดก จกรรม/โครงการพ ฒนาความสามารถของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ด วยส อการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปะศาสตร ให ม ความเป นเล ศ โดยใช กระบวนการน เทศ 2. ประเม นท กษะของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท กคน ด านการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน แบบออนไลน 3. ส งเสร ม สน บสน นให กล มโรงเร ยน/โรงเร ยนพ ฒนาท กษะของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช กระบวนการน เทศ 4. ประเม นท กษะของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนท กคน ด านการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของ ผ บร หารและคร ผ สอน แบบออนไลน 1. ร อยละ 100 ของโรงเร ยนสามารถจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร ม พ ฒนาความสามารถของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการ เร ยนร ด วยส อการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปะศาสตร ส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 2. ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ม ท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป

16 16 3. ร อยละ 100 ของโรงเร ยนสามารถจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มความสามารถของผ บร หาร สถานศ กษาและคร ผ สอนให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร และการ จ ดการเร ยนการสอน ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 4. ร อยละ 100 ของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร และการจ ดการเร ยนการสอน ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 1. ประช มคณะทางานทบทวนมาตรฐานท กษะคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน ตามระด บช น และสร างโปรแกรมประเม นผลออนไลน 2. ส งเสร มสน บสน นให กล มโรงเร ยน/โรงเร ยน พ ฒนาท กษะคร และน กเร ยนท กคนตามมาตรฐาน ท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 งบประมาณในการดาเน นงาน 25,000 บาท โครงการศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 62 ประจาป การศ กษา เพ อสน บสน นต วแทนน กเร ยนเข าแข งข นความสามารถท กษะทางว ชาการในระด บภาค 2. เพ อสน บสน นการน าผลงานด เด นของผ บร หาร คร น กเร ยน ไปจ ดแสดงน ทรรศการแลกเปล ยน เร ยนร ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร /พน กงานราชการ บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจา/ ล กจ างช วคราว และน กเร ยน ส งก ด 1. น กเร ยนในส งก ดได ร บการพ ฒนา และเพ มศ กยภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และ เป นต วแทนเข าแข งข นความสามารถท กษะทางว ชาการในระด บภาค 2. ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร /พน กงานราชการ ล กจ างประจา/ล กจ างช วคราวได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการศ กษา งบประมาณในการดาเน นงาน 290,000 บาท

17 17 โครงการประเม นการเตร ยมความพร อมร บการทดสอบระด บชาต (การทดสอบ Pre ONet, การทดสอบ Pre NT ) ป การศ กษา เพ อเตร ยมน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ในส งก ด ให ค นเคยก บร ปแบบ ข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา เพ อว เคราะห ผลการสอบของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ในส งก ด สพฐ. สาหร บนาไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อนด อยท พบ ท งรายบ คคล และการจ ดการเร ยนการสอน 1. น กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม.3 ค นเคยก บร ปแบบข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา โรงเร ยน/ คร ผ สอน นาผลการสอบของน กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม. 3 ในส งก ด สพฐ. สาหร บ นาไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อนด อยท พบ ท งรายบ คคล ตามมาตรฐาน ต วช ว ด และการจ ดการเร ยนการสอน 1. ทดสอบ Pre ONet น กเร ยนช น ป.3, ป.6 และ ม.3 2. น กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม.3 ค นเคยก บร ปแบบข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา โรงเร ยน/คร ผ สอน นาผลการสอบของน กเร ยนช น ป.3, ป.6 และ ม.3 ไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อน ด อยท พบ ท งรายบ คคล ตามมาตรฐานต วช ว ด และการจ ดการเร ยนการสอน งบประมาณในการดาเน นงาน 210,000 บาท โครงการการข บเคล อนจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนส การปฏ บ ต ในระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน 1. โรงเร ยนม การข บเคล อนตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างต อเน อง 2. คร ผ สอนสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดประเม นผล เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตาม จ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3. ผ เร ยนม ความสามารถด านท กษะและค ณล กษณะท พ งประสงค ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 1. น กเร ยนช น ป.1 ป.3 ม ความสามารถด านการอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ป.4 ป.6 ม ความสามารถด านการอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ม.1 ม.3 ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดค านวณ และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ 80

18 18 1. น กเร ยนช น ป.1 ป.3 ม ความสามารถด านการอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ป.4 ป.6 ม ความสามารถด านการอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ม.1 ม.3 ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดค านวณ และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ 80 งบประมาณในการดาเน นงาน 20,000 บาท โครงการพ ฒนาก จกรรมคอมพ วเตอร เคล อนท ในโรงเร ยนขนาดเล ก : 1. เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ให แก บ คลากรใน โรงเร ยนขนาดเล กอย างท วถ ง 2. เพ อพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ให น กเร ยนในโรงเร ยนขนาดเล กท เท าเท ยม ก บโรงเร ยนท วไป 1. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร เคล อนท 2. บร การโรงเร ยนขนาดเล กท ขาดแคลนอ ปกรณ 1. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร โดยม แผนการจ ดการเร ยนร ท ครอบคล มและเหมาะสมสาหร บ น กเร ยนท กระด บช น 2. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ในระด บช น ป.1 ถ ง ป.6 โดยการนารถโมบายย น ต จานวน 2 ค น เคร องคอมพ วเตอร จ านวน 10 เคร อง/ค น พร อมด วยคร ผ สอนค นละ 1 คน ไปให บร การจ ดการเร ยนการ สอนส าหร บโรงเร ยนขนาดเล กท ขาดแคลนอ ปกรณ และคร ผ สอน โดยจ ดท าปฏ ท นแจ งก าหนดการสอนให โรงเร ยนทราบล วงหน า งบประมาณในการดาเน นงาน 40,000 บาท 1. บ คลากรในการเคล อนย ายรถโมบายย น ตไม เพ ยงพอหร อต ดภารก จอ นท ได ร บมอบหมาย 2. สภาพของรถโมบายย น ตไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน เช น เคร องปร บอากาศชาร ด ฟ ล มกรองแสง หมดอาย การใช งาน หล งคาและขอบหน าต างร ว ม น าซ มขณะฝนตก เป นต น 3. โรงเร ยนไม ม จ ดเช อมไฟฟ า (เบรกเกอร ไฟฟ า) สาหร บรถโมบายย น ต 1. จ ดสรรบ คลากรในการเคล อนย ายรถโมบายย น ต 2. ซ อมแซมรถโมบายย น ต หร อปร บเปล ยนตามความเหมาะสม

19 19 3. แจ งโรงเร ยนถ าไม ม จ ดเช อมต อไฟฟ า (เบรกเกอร ไฟฟ า) สาหร บรถโมบายย น ต ขออน ญาตไม ออก ปฏ บ ต การสอนโรงเร ยนน น ๆ เน องจาก 3.1 เป นอ นตรายสาหร บผ เช อมต ออ ปกรณ ไฟฟ า 3.2 เป นอ นตรายสาหร บโรงเร ยนอาจเก ดไฟฟ าล ดวงจรได กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) จ ดเน น น กเร ยนท กคนม ความส าน กในความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ และอย อย างพอเพ ยง ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 1 ร อยละ 100 ของน กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน จานวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ผ าน 2,906 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด 11,784 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม 12,356 คน ค ดเป นร อยละ ร อยละ 100 ของน กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสาน กในความเป นไทย ม น กเร ยนท ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสาน กในความเป นไทย จานวน 27,046 คน โดยม ต วอย างก จกรรมท ดาเน นการด งน ด านค ณธรรม จร ยธรรม ก จกรรมประกวดเพลงค ณธรรม ก จกรรมโครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยถวายในหลวง ก จกรรมละครค ณธรรม ด านความกต ญญ ก จกรรมละครประว ต ศาสตร ด านความสาน กในความเป นไทย ก จกรรมมารยาทไทย ก จกรรมว นสาค ญทางพระพ ทธศาสนา ก จกรรมเร ยนร โครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยทาด ถวายในหลวง ฯลฯ ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม โรงเร ยนท น าหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ จ านวน 164 แห ง ค ดเป นร อยละ 79.61

20 20 ร อยละ 30 ของโรงเร ยนท งหมดผ านการประเม นเป นสถานศ กษาพอเพ ยง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม โรงเร ยนท ผ านการประเม นเป น สถานศ กษาพอเพ ยงต งแต ป พ.ศ.2552 ป จจ บ น จ านวน 2 แห ง ค ดเป นร อยละ และอย ระหว างการ ประเม น(ย งไม ทราบผล) อ ก 6 แห ง ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและ ส งแวดล อม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชรเขต 1 ส งเสร มและสน บสน นให โรงเร ยนใน ส งก ดท กแห งจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม โดยได กาหนด เป นนโยบายและกาหนดไว ในแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมในแผนปฏ บ ต การประจาป โดยม โรงเร ยนในส งก ดท จ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคมและด านส งแวดล อม จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ค ดเป นร อยละ 100 โครงการท ดาเน นการตามกลย ทธ ท 2 โครงการประช มปฏ บ ต การพ ฒนานว ตกรรมเสร มสร างการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน 1. เพ อพ ฒนาผ บร หาร และคร ผ ร บผ ดชอบกลย ทธ 2 หร อคร ผ สอนกล มสาระส งคมศ กษาฯ ให ม ความร ความเข าใจ และสามารถบร หารจ ดการศ กษา และจ ดกระบวนการเร ยนร ตามแนวทางค ม อ(นว ตกรรม) 2. เพ อส งเสร มให โรงเร ยนสามารถด าเน นการปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และ ว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สนองมาตรการ ต วช ว ด จ ดเน นของกลย ทธ ท 2 และมาตรฐาน ต วช ว ดตามสาระการเร ยนกล มสาระส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 1. จ ดประช มปฏ บ ต การคณะกรรมการ คณะทางานวางแผนจ ดทาหล กส ตรและค ม อแนวทางการ จ ดก จกรรมปล กฝ งค ณธรรม สร างส าน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง จานวน 20 คน เวลา 1 ว น 2. จ ดประช มปฏ บ ต การ ส มมนาการใช ค ม อแนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาการปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ให ผ บร หารโรงเร ยนและคร ผ ร บผ ดชอบกลย ทธ ท 2 (หร อคร ผ สอนกล มส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม) โรงเร ยนละ 2 คน รวม 412 คน แบ งเป น 2 ร นๆละ 1 ว น 3. ผ บร หารโรงเร ยน คร ผ สอน สามารถจ ดก จกรรมการพ ฒนาการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความ เป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ครอบคล มท กประเด น 1. ผ บร หารและคร ท เข าร บการพ ฒนาม ความร ความเข าใจ และสามารถนาค ม อแนวทางการจ ด ก จกรรมไปจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนในประเด นต อไปน 1.1 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรฯ ค ณธรรมพ นฐาน 8 ประการ 1.3 การเร ยนร หล กธรรมและปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงโดยผ านกระบวนการเร ยนร

21 21 โครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยทาด ถวายในหลวง 1.4 ก จกรรมประชาธ ปไตย/สภาน กเร ยน/ความเป นพลเม องไทยและพลโลก 1.5 ก จกรรมจ ตอาสา ความร บผ ดชอบต อส งคม และพ ฒนาส งแวดล อม 1.6 ก จกรรมเด กด VStar ผ านก จกรรม 5 ห องช ว ตเนรม ตน ส ย 1.7 ศาสนพ ธ 1.8 ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด 1.9 ก จกรรม 29 ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ 2. โรงเร ยนในส งก ดสามารถดาเน นการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สนองมาตรการ ต วช ว ด จ ดเน นของกลย ทธ ท 2 และมาตรฐานต วช ว ด ตามสาระการเร ยนกล มสาระส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมได ครบท กโรงเร ยน 3. จ ดน ทรรศการแสดงผลงานและประกวดก จกรรมค ดเล อกผลงานด เด น (Best Practice) ในระด บ เขตพ นท การศ กษา ระหว างว นท ก นยายน 2556 เพ อส งเสร มสน บสน นผ ชนะเล ศไปแข งข น เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเขตพ นท การศ กษาในระด บภาค ระด บประเทศ ตามแต วาระและโอกาส งบประมาณในการดาเน นงาน 88,400 บาท ควรสน บสน นให โรงเร ยน คร บ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยนท ชนะเล ศการประกวดระด บเขต พ นท การศ กษาไปประกวดในระด บภาคและระด บประเทศต อไป โครงการเสร มสร างการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน 1. เพ อพ ฒนาสถานศ กษาในส งก ดให คร และบ คลากรตลอดจนผ ปกครองได ม ความร ความเข าใจการ ส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน 2. จ ดทาค ม อตามโครงการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน เพ อเป นส อและค ม อให ผ เก ยวข องได ศ กษา 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรและน กเร ยนในส งก ดได จ ดก จกรรมและส งเสร มการเร ยนร ผ านก จกรรมค ายเน น ก จกรรมเสร มสร างความเป นไทยและเอกล กษณ ชาต ไทย คร และน กเร ยนในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 จานวน 200 คน 1. จ ดทาค ม อตามโครงการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน จานวน 250 เล ม 2. คร ผ สอนในส งก ด ม ค ม อและใช ปฏ บ ต การส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารการจ ดช นเร ยนทางบวกส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยนสาหร บสถานศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ งบประมาณในการดาเน นงาน 20,000 บาท

22 22 โครงการประกวดโรงเร ยนต นแบบล กเส อ ประจาป เพ อสนองนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ในการส งเสร มให เยาวชนม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เพ อส งเสร มให ล กเส อม ระเบ ยบ ม ว น ย ม ความร ก ความสาม คค ม ความเข มแข ง อดทน อดกล น ร จ ก ช วยเหล อผ อ น และร จ กการบ าเพ ญประโยชน และสร างเสร มประสบการณ ช ว ต ให สามารถอย ในส งคมได อย าง ม ความส ข 3. เพ อฟ นฟ ก จการล กเส อในโรงเร ยน และเพ อให ล กเส อม ความร ก ความสนใจ และเห นค ณค า ใน ก จกรรมล กเส อมากย งข น 4. ล กเส อได ร บการฝ กอบรม ม การแต งเคร องแบบตามข อบ งค บคณะล กเส อแห งชาต และปฏ บ ต ตนตาม คาปฏ ญาณและกฎอย างสม าเสมอ 5. เพ อส งเสร มผ ก าก บล กเส อม การพ ฒนาตนเองให ม ว ฒ ทางล กเส อ ม แผนและด าเน นการจ ดก จกรรม ล กเส อ พร อมท งบร หารงานในกองล กเส อให เป นไปตามข อบ งค บคณะล กเส อแห งชาต 6. เพ อส งเสร มผ บร หารโรงเร ยนม การพ ฒนาตนเองให ม ว ฒ ทางล กเส อ ก าหนดนโยบายแผนพ ฒนาและ ระบบการบร หารก จการล กเส อ ส งเสร มสน บสน น น เทศต ดตามการจ ดก จกรรมล กเส ออย างต อเน อง 7. เพ อส งเสร มกองล กเส อโรงเร ยนม การจ ดมวลก จกรรมล กเส อให ม ท กษะการด ารงช ว ตก จกรรมท เป น เอกล กษณ ของล กเส อ ก จกรรมเพ อความก าวหน าส ความเป นเล ศของล กเส อ และก จกรรมเพ อ สาธารณประโยชน 8. เพ อส งเสร มกองล กเส อโรงเร ยนม ผลงานด เด นเช งประจ กษ ในการจ ดก จกรรมล กเส อ และเป นท ยอมร บของหน วยงาน ช มน มและส งคม 1. โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต ๑ จ านวน 206 โรงเร ยน 2. เพ อเป นการยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการจ ดก จกรรมล กเส อในโรงเร ยน จ ดก จกรรมค ดเล อกโรงเร ยนท จ ดก จกรรมล กเส อด เด น เป นเอกล กษณ และม ผลงานด เด นเป นท ประจ กษ และยอมร บของหน วยงาน ช มชนและส งคม ม โรงเร ยนท สม ครค ดเล อก จานวน 7 โรงเร ยน ค อ โรงเร ยนบ านบ งมาลย โรงเร ยนบ านมะเด อช มพร โรงเร ยนบ านตอร ง โรงเร ยนบ านท งมหาศาล โรงเร ยนช มชน บ านเขาแก ว โรงเร ยนบ านห วยน าใส และโรงเร ยนบ านส วรรณภ ม โดยม ผลการค ดเล อกด งน ชนะเล ศ โรงเร ยนบ านส วรรณภ ม รองชนะเล ศอ นด บ 1 โรงเร ยนบ านตอร ง รองชนะเล ศอ นด บ 2 โรงเร ยนช มชนบ านเขาแก ว งบประมาณในการดาเน นงาน 15,000 บาท

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1

สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 1 คำ นำ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนมเขต 1 ม ภารก จ หล กในการจ ดการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ประชากรในว ยเร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยใช ย ทธศาสตร กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554

รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information