รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1"

Transcription

1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการศ กษาใน 5 อาเภอ จานวนโรงเร ยน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ประกอบด วย 1. อาเภอเม องกาแพงเพชร จานวนสถานศ กษา 86 โรงเร ยน 2. อาเภอพรานกระต าย จานวนสถานศ กษา 44 โรงเร ยน 3. อาเภอไทรงาม จานวนสถานศ กษา 29 โรงเร ยน 4. อาเภอลานกระบ อ จานวนสถานศ กษา 29 โรงเร ยน 5. อาเภอโกส มพ นคร จานวนสถานศ กษา 17 โรงเร ยน 1 สาขา อาณาเขต ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดตากและจ งหว ดส โขท ย ต ดต อก บอาเภอคลองขล ง จ งหว ดกาแพงเพชร ต ดต อก บจ งหว ดพ ษณ โลก และจ งหว ดพ จ ตร ต ดต อก บอาเภอคลองลาน และจ งหว ดตาก ด านการศ กษา สถานศ กษาส งก ด โรงเร ยนร ฐบาล จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา โรงเร ยนเอกชน จานวน 23 โรงเร ยน สถานศ กษาส งก ดอ น เทศบาลเม องกาแพงเพชร จ านวน 5 โรงเร ยน เทศบาลต าบลนครช ม จ านวน 1 โรงเร ยน เทศบาลลานกระบ อ จานวน 1 โรงเร ยน องค การบร หารส วนจ งหว ดกาแพงเพชร จานวน 1 โรงเร ยน สาน กงานพระพ ทธศาสนาจ งหว ดกาแพงเพชร จานวน 1 โรงเร ยน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา จานวน 3 แห ง สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จานวน 1 แห ง

2 2 ปร มาณงาน จำนวนน กเร ยนในป กำรศ กษำ 2556 จานวน 32,719 คน แยกตามระด บด งน 1. ระด บก อนประถมศ กษา จานวน 6,388 คน 2. ระด บประถมศ กษา จานวน 22,772 คน 3. ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จานวน 3,559 คน บ คลำกรประจำสถำนศ กษำ ผ บร หารสถานศ กษา จานวน 205 คน ข าราชการคร จานวน 1,922 คน พน กงานราชการ จานวน 51 คน คร อ ตราจ าง (ทดแทนขาดคร ข นว กฤต ) จานวน 40 คน คร อ ตราจ าง (โรงเร ยนท ขาดแคลนคร ) จานวน 15 คน ธ รการโรงเร ยน จานวน 83 คน น กการภารโรง (อ ตราจ าง) จานวน 24 คน ล กจ างประจา จานวน 124 คน บ คลำกรประจำสำน กงำน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ จานวน 1 คน รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ จานวน 7 คน บ คลากรทางการศ กษาอ น 38 ค.(2) ประกอบด วย ผ อานวยการกล ม จานวน 7 คน เจ าหน าท จานวน 51 คน ศ กษาน เทศก จานวน 25 คน ล กจ างประจา จานวน 9 คน ล กจ างช วคราว จานวน 4 คน (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2556)

3 3 ทาเน ยบผ บร หาร ผ อานวยการ นายสมว ฒ ศร อาไพ รองผ อานวยการ 1. นายสมพงษ มาธ พ นธ 2. นายว นช ย เก ดม โภชน 3. นายสมเก ยรต เอ ยมโพธ 4. นายสมยศ รอดพร อม 5. ดร.ศ กด ช ย เพชรแกมทอง 6. นายท นกร หมวกแก ว ทาเน ยบผ อานวยการกล ม/หน วย ดร.ประจ กษ ศรสาล ผ อานวยการกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา นางฉ นทนา ไชยชนะ ผ อานวยการกล มบร หารงานบ คคล นางศศ ธ ดา สตาภ รมย ผ อานวยการกล มนโยบายและแผน นายนก ล ศ ร สว สด พ พ ฒน ผ อานวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา นายบ ญเล ศ เส ยงส ขส นต ผ อานวยการกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน นางปราณ ศ ภนคร ผ อานวยการกล มอานวยการ นางสาวจ รพรรณ ไกรสรศ วเวท ร กษาการผ อานวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย นางวาสนา อ นทรส ตร ผ อานวยการหน วยตรวจสอบภายใน

4 4 ข อม ลด านค ณภาพการจ ดการศ กษา การประเม นผลการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ข นพ นฐาน (ONET) น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ภาษาไ ย งคม ษา ภาษาอ ง ฤษ คณ ต าต ว ยา าต ข ล ษา ล า งานฯ การประเม นผลการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ข นพ นฐาน (ONET) น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ภาษาไ ย งคม ษา ภาษาอง ฤษ คณ ต าต ว ยา าต ข ล ษา ล า งานฯ

5 5 ส วนท 2 ท ศทางการจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน (Vision) เป นองค กรแห งการข บเคล อนการจ ด การศ กษาข นพ นฐานให ม ค ณภาพได มาตรฐาน ส การแข งข นระด บสากลบนพ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาระบบจ ดการศ กษาข นพ นฐานในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 และสถานศ กษา 2. พ ฒนาผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานว ชาช พ 3. ส งเสร ม สน บสน นสถานศ กษาจ ดการศ กษาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม ส าน กในความเป นไทย ม ว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และม ศ กยภาพในการ แข งข นระด บสากล 4. ส งเสร ม สน บสน น บร การ และประสานความร วมม อให ท กภาคส วน เข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง และเสมอภาค เป าประสงค (Goals) 1. และสถานศ กษาม ระบบการจ ด การศ กษาข นพ นฐานท ม ประส ทธ ภาพ 2. ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม สาน กในความเป นไทย ม ว ถ ช ว ตตาม หล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและศ กยภาพในการแข งข นระด บสากล 3. ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานว ชาช พ 4. ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาอย างท วถ ง ค าน ยมขององค กร องค กรแห งความสาม คค ม ค ณธรรม น อมนานโยบาย ใฝ พ ฒนางาน บร การเป นเย ยม SMILE = ย มแย มแจ มใส S = SERVICE MIND การม จ ตบร การ M = MORAL ม ค ณธรรม I = INDUSTRY ม ความขย นหม นเพ ยร, ความอ ตสาหะ L = LOVE HARMONY ร กสาม คค E = EMPASIS POLICY เน นนโยบาย

6 6 กลย ทธ (Strategy) กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 6 ส งเสร มความเข มแข งให ก บสถานศ กษาเอกชน

7 7 ส วนท 3 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) จ ดเน น 1. เด กปฐมว ยท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญา ตาม หล กส ตรการศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 6 ท กคนอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน 3. น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต (O NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ 3 4. น กเร ยนม ความสามารถด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปศาสตร ท กคน ได ร บ การส งเสร มให ม ความเป นเล ศ ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 1 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดเตร ยมความพร อมปฐมว ยอย างม ค ณภาพ จากการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บปฐมว ย ในป การศ กษา 2555 ท งหมด 205 โรงเร ยน 1 สาขา ผลการประเม นด งน ระด บด 20 โรงเร ยน ระด บด มาก 96 โรงเร ยน ระด บด เย ยม 90 โรงเร ยน รวม 205 โรงเร ยน 1 สาขา ค ดเป นร อยละ 100 ตารางแสดงผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาระด บปฐมว ยรายมาตรฐาน ป การศ กษา 2555 จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม นค ณภาพภายใน มาตรฐาน ของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท

8 8 จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม นค ณภาพภายใน มาตรฐาน ของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม มาตรฐานท มาตรฐานท การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป การศ กษา 2555 จ านวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาปฐมว ยเข า ร บการประเม น และร บทราบผลอย างเป นทางการแล ว ท งหมด จ านวน 167 โรงเร ยน ผลการประเม น ค ณภาพภาพรวมระด บโรงเร ยน (12 ต วบ งช ) ด งน ระด บด 129 โรงเร ยน ระด บด มาก 31 โรงเร ยน รวม จานวน 160 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ตารางผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามท ได ร บการร บรองเป นทางการ ข อม ลรายต วบ งช จานวนโรงเร ยนท ม ผลการประเม น ต วบ งช ต อง ควร พอใช ด ด มาก ปร บปร ง ปร บปร ง ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วบ งช ท ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 2 ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6ท กคนอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ส งเสร มให สถานศ กษาในส งก ดเห น ความส าค ญของการพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนท กคนด านท กษะการอ านการเข ยน และการค ดค านวณ โดยม ป จจ ย/ว ธ การ ด งน 1. ม ข อม ลผ เร ยนรายบ คคลครบถ วน พร อมใช 2. ม แผนพ ฒนาผ เร ยนตามจ ดเน นท ช ดเจน ปฏ บ ต ได

9 9 3. ม เคร องม อว ดและประเม นผลท หลากหลาย ครอบคล มตามจ ดเน น 4. ม ผลการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างต อเน อง 5. ม รายงานผลความก าวหน าในการพ ฒนาผ เร ยน 6. ม การสร างเคร อข าย/แลกเปล ยนเร ยนร 7. ม นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน น ตารางแสดง จานวนและร อยละของน กเร ยนช น ป ป การศ กษา 2555 ท ม ผลสอบความสามารถด านภาษา ด านค ดคานวณ และด านเหต ผล กล มผ านเกณฑ ท กษะ น กเร ยนกล มผ านเกณฑ จานวน ด น กเร ยนท ร อย พอใช ด เย ย รวม เข าสอบ ละ ม ด านภาษา ด านค ด ค านวณ ด านเหต ผล เฉล ย ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐานจากการประเม นระด บชาต เพ มข น ร อยละ 3 ตารางกรอกข อม ลค าเฉล ยผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช น ป 6 (ONET ) คะแนนเฉล ย รายการผลการประเม น ป ก ศ ป ก ศ ผลต าง จาแนกตามกล มสาระ / รายการท 1 ภาษาไทย รายการท 2 คณ ตศาสตร รายการท 3 ว ทยาศาสตร รายการท 4 ส งคมศ กษาฯ รายการท 5 ภาษาอ งกฤษ เฉล ย 5 กล มสาระ

10 10 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บช น ม (ONET ) คะแนนเฉล ย รายการผลการประเม น ป ก ศ ป ก ศ ผลต าง จาแนกตามกล มสาระ / รายการท 6 ภาษาไทย รายการท 7 คณ ตศาสตร รายการท 8 ว ทยาศาสตร รายการท 9 ส งคมศ กษาฯ รายการท 10 ภาษาอ งกฤษ เฉล ย 5 กล มสาระ คะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก ป การศ กษา 2555 ของ น กเร ยน เพ มข นร อยละ 3 จากคะแนนเฉล ยของผลส มฤทธ ทางการเร ยนป การศ กษา 2554 จ านวน 3 รายการ จาก 10 รายการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระการเร ยนร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในป การศ กษา 2555 เฉล ยเพ มข นร อยละ 1.51 พ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว าม 3 กล มสาระการเร ยนร ท เพ มข นมากกว า ร อยละ 3 ได แก ภาษาไทยเพ มข นร อยละ 6.17 ว ทยาศาสตร เพ มข นร อยละ 3.08 และส งคมศ กษาฯเพ มข น ร อยละ 3.70 ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 4 ร อยละ 100 ของน กเร ยนท ม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส งเสร ม สน บสน นให ม การใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนท กโรงเร ยนในส งก ด จ ดรถโมบายย น ต จานวน 2 ค นพร อมคร คอมพ วเตอร ไปช วยสอนในโรงเร ยนท ขาดแคลนคร คอมพ วเตอร จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร เช น ก จกรรม การแข งข นท กษะทางเทคโนโลย คอมพ วเตอร ในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนในระด บโรงเร ยน กล มโรงเร ยน ระด บเขตพ นท การศ กษาเพ อแข งข นต อระด บภาคและระด บประเทศ ตารางแสดงจานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ความสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอผลงาน ป การศ กษา 2555 จานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ช น ระด บ พอใช ระด บ ด ระด บ ด มาก ระด บ ด เย ยม รวม ค ดเป น ร อยละ ป ,149 1,015 1,047 3, ป , ,067 3, ป ,251 1,053 1,030 3, ป ,177 1,137 1,117 3, ป ,167 1,147 1,087 3, ป ,080 1,221 1,332 3, ม ,

11 11 จานวนน กเร ยนท ม ผลการประเม น ช น ระด บ พอใช ระด บ ด ระด บ ด มาก ระด บ ด เย ยม รวม ค ดเป น ร อยละ ม , ม , รวม 3,128 8,049 7,779 7,842 27, โครงการท ดาเน นการตามกลย ทธ ท 1 โครงการสน บสน นกล มโรงเร ยนยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน สน บสน นกล มโรงเร ยนในการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน เพ อส งเสร ม สน บสน นให กล มโรงเร ยนยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข น พ นฐาน 24 กล มโรงเร ยน 1. สน บสน นงบประมาณค าตอบแทน ใช สอย และว สด ส าหร บกล มโรงเร ยน 24 กล มโรงเร ยน ส ดส วนตามจานวนโรงเร ยนในกล ม ในอ ตรา 1 โรงเร ยน : 2,000 บาท และข นต า 15,000 บาท 2. คณะทางานกล มและศ กษาน เทศก ประจ ากล มโรงเร ยนร วมก นวางแผนและด าเน นการเพ อยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 8 กล มสาระ งบประมาณในการดาเน นงาน 431,000 บาท ขอความร วมม อจากศ กษาน เทศก ประจ ากล มโรงเร ยน น เทศ ต ดตามและเป นคณะท างานร วมก บ คณะทางานระด บกล มในการยกระด บผลส มฤทธ โดยใช กระบวนการว จ ยในการข บเคล อน โครงการทบทวนและพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษาป ท 1 1. เพ อพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ (5 กล มสาระ) ให เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 2. เพ อให สถานศ กษาใช ส อ แบบฝ กท หลากหลายตามหล กส ตรแกนกลางฯ 3. เพ อส งเสร มให คร จ ดทาหน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการท ตอบสนองความถน ด และความสามารถของผ เร ยนและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร 1. เขตพ นท /โรงเร ยนม หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ (ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ) ช นประถมศ กษาป ท 1 ท เหมาะสมก บผ เร ยนและสอดคล องก บหล กส ตรและความต องการของท องถ น

12 12 2. โรงเร ยนม /ใช ส อ แบบฝ กต าง ๆ ท หลากหลาย 3. คร ม และใช หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 1 4. คร ร อยละ 80 จ ดทาแผนการเร ยนร บ รณาการท สนองความถน ดและความสามารถของผ เร ยน 5. คร ร อยละ 80 ม การพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร และส ออ ปกรณ การเร ยนท เอ อต อการเร ยนร 6. คร ร อยละ 80 จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. ประช มปฏ บ ต การคณะท างานทบทวนและพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษา ป ท 1 ท เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น 2. คร โรงเร ยนแกนน าใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท สนองความ ถน ดและความสามารถของผ เร ยน 3. น เทศ ต ดตามการใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ของโรงเร ยน แกนนา 4. คร ท ใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการช นประถมศ กษาป ท 1 ม ความพ งพอใจและสามารถใช แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได งบประมาณในการดาเน นงาน 19,200 บาท โครงการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ป เพ อน เทศ ต ดตามและประเม นผลการดาเน นการของสถานศ กษาในส งก ดตามกลย ทธ และจ ดเน น 2. เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด 3. เพ อรายงานผลการน เทศ ต ดตามและประเม นผลของสถานศ กษาในส งก ด การน เทศ ต ดตามผลการด าเน นการของสถานศ กษาตามกลย ทธ และจ ดเน น เด อนละ 1 คร ง ต อ 1 โรงเร ยน 1. น เทศต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาท กแห งในส งก ด ตามกลย ทธ และจ ดเน นอย างต อเน อง โดย ม ผลสร ปและจ ดพ ฒนาแต ละรายการช ดเจน 2. ข บเคล อนการเตร ยมความพร อมน กเร ยนเพ อการทดสอบ NT และ ONET และน าผลมาว เคราะห และวางแผนพ ฒนาตามจ ดเน นของ สพฐ. 10 ประการ 3. สร ปรายงานผลการน เทศ ต ดตามและประเม นผลของสถานศ กษาในส งก ด งบประมาณในการดาเน นงาน 629,000 บาท

13 13 ควรม การเผยแพร ก จกรรมท โรงเร ยนดาเน นงานตามกลย ทธ ท สามารถเป นแบบอย างท ด โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 1. ผ บร หารโรงเร ยนได ร บการส งเสร ม สน บสน นให สามารถยกระด บค ณภาพการจ ดการศ กษาเพ อ ค ดเลขเป น และค ดเลขคล องท ม ค ณภาพส งข น 2. คร ผ สอนได ร บการส งเสร ม สน บสน นให สามารถยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนร เพ อค ดเลขเป น และค ดเลขคล องท ม ค ณภาพส งข นตาม 1. ร อยละ 100 ของน กเร ยน ช น ป.3 ค ดเลขเป น และช น ป.6 ค ดเลขคล อง 2. ร อยละ 90 ของน กเร ยน ช น ป.2 ค ดเลขเป น และช น ป.5 ค ดเลขคล อง 3. ร อยละ 80 ของน กเร ยน ช น ป.1 ค ดเลขเป น และช น ป.4 ค ดเลขคล อง 4. เพ อยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร (ค ดคานวณช น ป.1 6) 1. กาหนดมาตรการในการแก ป ญหาท กษะด านค ดเลขเป น ค ดเลขคล อง และการค ดคานวณ ให โรงเร ยนในส งก ดได ปฏ บ ต ตาม 2. พ ฒนาโปรแกรมแบบฝ กท กษะคณ ตศาสตร ด วย GSP เพ อใช ส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อโรงเร ยน ในการยกระด บผลส มฤทธ ว ชาคณ ตศาสตร ให เป นไปตามของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 งบประมาณในการดาเน นงาน 45,000 บาท โครงการการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ระด บเขตพ นท การศ กษา (LAS) ป การศ กษา เพ อประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บเขตพ นท การศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1,2,4,5 และ ม ธยมศ กษาป ท 1,2 2. เพ อศ กษาผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บโรงเร ยน ประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 จ ดประเม นค ณภาพการศ กษาข น พ นฐาน (LAS) ช นประถมศ กษาป ท 1,2.3,4,5 ม.1 และ ม.2 ในว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา และภาษาอ งกฤษ ครบท ง 205 โรงเร ยน 1 สาขา

14 14 งบประมาณในการดาเน นงาน 109,400 บาท 1. งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอต อการทาข อสอบ 6 ระด บช น 2. ควรม คล งข อสอบ ควรม การพ ฒนาบ คลากรให ฝ กการออกข อสอบ 8 สาระท หลากหลายตรงก บต วช ว ดช นป โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ช ดฝ กท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร 1. เพ อพ ฒนาคร ว ทยาศาสตร ให ม ความร ความเข าใจสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช ช ดฝ ก ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ข นพ นฐานได 2. เพ อน เทศต ดตามคร ว ทยาศาสตร โดยใช ร ปแบบการโค ช 1. คร ผ สอนสาระว ทยาศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 205 คน ม ความพร อมเข าร บการ พ ฒนา 2. คร ว ทยาศาสตร ท เข าร บการพ ฒนาม ความร สามารถน าส อและเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ห องเร ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพ คร ผ สอนสาระว ทยาศาสตร จ านวน 205 คน ผ านการประช มเช งปฏ บ ต การ สามารถส งและใช แผนการจ ดการเร ยนร โดยออกแบบการเร ยนร เน นท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ข นพ นฐานส ช นเร ยน อย างม ค ณภาพครบท กคน งบประมาณในการดาเน นงาน 93,000 บาท 1. จ ดก จกรรมพ ฒนาคร ว ทยาศาสตร ท ผ านการอบรมอย างต อเน อง โดยนาผลงานท ผ านการอบรม มาแลกเปล ยนเร ยนร และนามาพ ฒนาให ด ย งข นต อไป 2. พ ฒนาค ณภาพคร ว ทยาศาสตร เป นรายบ คคลเก ยวก บการสอนโดยใช เทคน คพานาและการน เทศ แบบระบบพ เล ยง (Mentoring Supervision) โครงการพ ฒนาค ณล กษณะน กเร ยนเพ อลดภาวะโลกร อน 1. เพ อพ ฒนาค ณล กษณะน กเร ยนในการลดภาวะโลกร อน 2. เพ อสร างจ ตสาน กในการลดภาวะโลกร อนของบ คลากรท กฝ ายท เก ยวข อง 3. เพ อให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อลดภาวะโลกร อนของโรงเร ยนในส งก ด 4. เพ อร วมม อก บผ ปกครองในการจ ดก จกรรมการรณรงค ลดภาวะโลกร อน

15 15 1. น กเร ยนท กคน 2. คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ จานวน 206 คน 3. ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรท เก ยวข อง จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ร อยละ 100 ของน กเร ยนและคร ได ร บความร ความเข าใจ สามารถจ ดก จกรรมลดภาวะโลกร อน งบประมาณในการดาเน นงาน 23,000 บาท โครงการพ ฒนาท กษะคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ส งเสร ม สน บสน นให โรงเร ยน จ ดก จกรรม/โครงการพ ฒนาความสามารถของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ด วยส อการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปะศาสตร ให ม ความเป นเล ศ โดยใช กระบวนการน เทศ 2. ประเม นท กษะของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท กคน ด านการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน แบบออนไลน 3. ส งเสร ม สน บสน นให กล มโรงเร ยน/โรงเร ยนพ ฒนาท กษะของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช กระบวนการน เทศ 4. ประเม นท กษะของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนท กคน ด านการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของ ผ บร หารและคร ผ สอน แบบออนไลน 1. ร อยละ 100 ของโรงเร ยนสามารถจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร ม พ ฒนาความสามารถของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการ เร ยนร ด วยส อการเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และศ ลปะศาสตร ส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 2. ร อยละ 100 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ม ท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนร ตามมาตรฐานท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป

16 16 3. ร อยละ 100 ของโรงเร ยนสามารถจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มความสามารถของผ บร หาร สถานศ กษาและคร ผ สอนให สามารถใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร และการ จ ดการเร ยนการสอน ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 4. ร อยละ 100 ของผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร และการจ ดการเร ยนการสอน ม ค ณภาพระด บ มาก ข นไป 1. ประช มคณะทางานทบทวนมาตรฐานท กษะคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กเร ยน ตามระด บช น และสร างโปรแกรมประเม นผลออนไลน 2. ส งเสร มสน บสน นให กล มโรงเร ยน/โรงเร ยน พ ฒนาท กษะคร และน กเร ยนท กคนตามมาตรฐาน ท กษะการใช คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 งบประมาณในการดาเน นงาน 25,000 บาท โครงการศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 62 ประจาป การศ กษา เพ อสน บสน นต วแทนน กเร ยนเข าแข งข นความสามารถท กษะทางว ชาการในระด บภาค 2. เพ อสน บสน นการน าผลงานด เด นของผ บร หาร คร น กเร ยน ไปจ ดแสดงน ทรรศการแลกเปล ยน เร ยนร ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร /พน กงานราชการ บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจา/ ล กจ างช วคราว และน กเร ยน ส งก ด 1. น กเร ยนในส งก ดได ร บการพ ฒนา และเพ มศ กยภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และ เป นต วแทนเข าแข งข นความสามารถท กษะทางว ชาการในระด บภาค 2. ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร /พน กงานราชการ ล กจ างประจา/ล กจ างช วคราวได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการศ กษา งบประมาณในการดาเน นงาน 290,000 บาท

17 17 โครงการประเม นการเตร ยมความพร อมร บการทดสอบระด บชาต (การทดสอบ Pre ONet, การทดสอบ Pre NT ) ป การศ กษา เพ อเตร ยมน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ในส งก ด ให ค นเคยก บร ปแบบ ข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา เพ อว เคราะห ผลการสอบของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ในส งก ด สพฐ. สาหร บนาไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อนด อยท พบ ท งรายบ คคล และการจ ดการเร ยนการสอน 1. น กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม.3 ค นเคยก บร ปแบบข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา โรงเร ยน/ คร ผ สอน นาผลการสอบของน กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม. 3 ในส งก ด สพฐ. สาหร บ นาไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อนด อยท พบ ท งรายบ คคล ตามมาตรฐาน ต วช ว ด และการจ ดการเร ยนการสอน 1. ทดสอบ Pre ONet น กเร ยนช น ป.3, ป.6 และ ม.3 2. น กเร ยนช น ป.3 ป.6 และ ม.3 ค นเคยก บร ปแบบข อสอบท หลากหลายของการสอบ ONET ป การศ กษา โรงเร ยน/คร ผ สอน นาผลการสอบของน กเร ยนช น ป.3, ป.6 และ ม.3 ไปปร บปร งแก ไขจ ดอ อน ด อยท พบ ท งรายบ คคล ตามมาตรฐานต วช ว ด และการจ ดการเร ยนการสอน งบประมาณในการดาเน นงาน 210,000 บาท โครงการการข บเคล อนจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนส การปฏ บ ต ในระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน 1. โรงเร ยนม การข บเคล อนตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างต อเน อง 2. คร ผ สอนสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร การว ดประเม นผล เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตาม จ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3. ผ เร ยนม ความสามารถด านท กษะและค ณล กษณะท พ งประสงค ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 1. น กเร ยนช น ป.1 ป.3 ม ความสามารถด านการอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ป.4 ป.6 ม ความสามารถด านการอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ม.1 ม.3 ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดค านวณ และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ 80

18 18 1. น กเร ยนช น ป.1 ป.3 ม ความสามารถด านการอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ป.4 ป.6 ม ความสามารถด านการอ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขคล อง และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ น กเร ยนช น ม.1 ม.3 ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดค านวณ และค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ไม ต ากว าร อยละ 80 งบประมาณในการดาเน นงาน 20,000 บาท โครงการพ ฒนาก จกรรมคอมพ วเตอร เคล อนท ในโรงเร ยนขนาดเล ก : 1. เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ให แก บ คลากรใน โรงเร ยนขนาดเล กอย างท วถ ง 2. เพ อพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ให น กเร ยนในโรงเร ยนขนาดเล กท เท าเท ยม ก บโรงเร ยนท วไป 1. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร เคล อนท 2. บร การโรงเร ยนขนาดเล กท ขาดแคลนอ ปกรณ 1. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร โดยม แผนการจ ดการเร ยนร ท ครอบคล มและเหมาะสมสาหร บ น กเร ยนท กระด บช น 2. จ ดการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร ในระด บช น ป.1 ถ ง ป.6 โดยการนารถโมบายย น ต จานวน 2 ค น เคร องคอมพ วเตอร จ านวน 10 เคร อง/ค น พร อมด วยคร ผ สอนค นละ 1 คน ไปให บร การจ ดการเร ยนการ สอนส าหร บโรงเร ยนขนาดเล กท ขาดแคลนอ ปกรณ และคร ผ สอน โดยจ ดท าปฏ ท นแจ งก าหนดการสอนให โรงเร ยนทราบล วงหน า งบประมาณในการดาเน นงาน 40,000 บาท 1. บ คลากรในการเคล อนย ายรถโมบายย น ตไม เพ ยงพอหร อต ดภารก จอ นท ได ร บมอบหมาย 2. สภาพของรถโมบายย น ตไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน เช น เคร องปร บอากาศชาร ด ฟ ล มกรองแสง หมดอาย การใช งาน หล งคาและขอบหน าต างร ว ม น าซ มขณะฝนตก เป นต น 3. โรงเร ยนไม ม จ ดเช อมไฟฟ า (เบรกเกอร ไฟฟ า) สาหร บรถโมบายย น ต 1. จ ดสรรบ คลากรในการเคล อนย ายรถโมบายย น ต 2. ซ อมแซมรถโมบายย น ต หร อปร บเปล ยนตามความเหมาะสม

19 19 3. แจ งโรงเร ยนถ าไม ม จ ดเช อมต อไฟฟ า (เบรกเกอร ไฟฟ า) สาหร บรถโมบายย น ต ขออน ญาตไม ออก ปฏ บ ต การสอนโรงเร ยนน น ๆ เน องจาก 3.1 เป นอ นตรายสาหร บผ เช อมต ออ ปกรณ ไฟฟ า 3.2 เป นอ นตรายสาหร บโรงเร ยนอาจเก ดไฟฟ าล ดวงจรได กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) จ ดเน น น กเร ยนท กคนม ความส าน กในความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ และอย อย างพอเพ ยง ต วช ว ดความสาเร จตามจ ดเน นท 1 ร อยละ 100 ของน กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน จานวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ผ าน 2,906 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด 11,784 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม 12,356 คน ค ดเป นร อยละ ร อยละ 100 ของน กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสาน กในความเป นไทย ม น กเร ยนท ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความสาน กในความเป นไทย จานวน 27,046 คน โดยม ต วอย างก จกรรมท ดาเน นการด งน ด านค ณธรรม จร ยธรรม ก จกรรมประกวดเพลงค ณธรรม ก จกรรมโครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยถวายในหลวง ก จกรรมละครค ณธรรม ด านความกต ญญ ก จกรรมละครประว ต ศาสตร ด านความสาน กในความเป นไทย ก จกรรมมารยาทไทย ก จกรรมว นสาค ญทางพระพ ทธศาสนา ก จกรรมเร ยนร โครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยทาด ถวายในหลวง ฯลฯ ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม โรงเร ยนท น าหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนครบท กกล มสาระ จ านวน 164 แห ง ค ดเป นร อยละ 79.61

20 20 ร อยละ 30 ของโรงเร ยนท งหมดผ านการประเม นเป นสถานศ กษาพอเพ ยง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 ม โรงเร ยนท ผ านการประเม นเป น สถานศ กษาพอเพ ยงต งแต ป พ.ศ.2552 ป จจ บ น จ านวน 2 แห ง ค ดเป นร อยละ และอย ระหว างการ ประเม น(ย งไม ทราบผล) อ ก 6 แห ง ร อยละ 100 ของโรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและ ส งแวดล อม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชรเขต 1 ส งเสร มและสน บสน นให โรงเร ยนใน ส งก ดท กแห งจ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม โดยได กาหนด เป นนโยบายและกาหนดไว ในแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมในแผนปฏ บ ต การประจาป โดยม โรงเร ยนในส งก ดท จ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ด านความร บผ ดชอบต อส งคมและด านส งแวดล อม จานวน 205 โรงเร ยน 1 สาขา ค ดเป นร อยละ 100 โครงการท ดาเน นการตามกลย ทธ ท 2 โครงการประช มปฏ บ ต การพ ฒนานว ตกรรมเสร มสร างการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน 1. เพ อพ ฒนาผ บร หาร และคร ผ ร บผ ดชอบกลย ทธ 2 หร อคร ผ สอนกล มสาระส งคมศ กษาฯ ให ม ความร ความเข าใจ และสามารถบร หารจ ดการศ กษา และจ ดกระบวนการเร ยนร ตามแนวทางค ม อ(นว ตกรรม) 2. เพ อส งเสร มให โรงเร ยนสามารถด าเน นการปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และ ว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สนองมาตรการ ต วช ว ด จ ดเน นของกลย ทธ ท 2 และมาตรฐาน ต วช ว ดตามสาระการเร ยนกล มสาระส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 1. จ ดประช มปฏ บ ต การคณะกรรมการ คณะทางานวางแผนจ ดทาหล กส ตรและค ม อแนวทางการ จ ดก จกรรมปล กฝ งค ณธรรม สร างส าน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง จานวน 20 คน เวลา 1 ว น 2. จ ดประช มปฏ บ ต การ ส มมนาการใช ค ม อแนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาการปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ให ผ บร หารโรงเร ยนและคร ผ ร บผ ดชอบกลย ทธ ท 2 (หร อคร ผ สอนกล มส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม) โรงเร ยนละ 2 คน รวม 412 คน แบ งเป น 2 ร นๆละ 1 ว น 3. ผ บร หารโรงเร ยน คร ผ สอน สามารถจ ดก จกรรมการพ ฒนาการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความ เป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ครอบคล มท กประเด น 1. ผ บร หารและคร ท เข าร บการพ ฒนาม ความร ความเข าใจ และสามารถนาค ม อแนวทางการจ ด ก จกรรมไปจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนในประเด นต อไปน 1.1 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรฯ ค ณธรรมพ นฐาน 8 ประการ 1.3 การเร ยนร หล กธรรมและปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงโดยผ านกระบวนการเร ยนร

21 21 โครงงานค ณธรรมเยาวชนไทยทาด ถวายในหลวง 1.4 ก จกรรมประชาธ ปไตย/สภาน กเร ยน/ความเป นพลเม องไทยและพลโลก 1.5 ก จกรรมจ ตอาสา ความร บผ ดชอบต อส งคม และพ ฒนาส งแวดล อม 1.6 ก จกรรมเด กด VStar ผ านก จกรรม 5 ห องช ว ตเนรม ตน ส ย 1.7 ศาสนพ ธ 1.8 ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด 1.9 ก จกรรม 29 ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ 2. โรงเร ยนในส งก ดสามารถดาเน นการปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สนองมาตรการ ต วช ว ด จ ดเน นของกลย ทธ ท 2 และมาตรฐานต วช ว ด ตามสาระการเร ยนกล มสาระส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมได ครบท กโรงเร ยน 3. จ ดน ทรรศการแสดงผลงานและประกวดก จกรรมค ดเล อกผลงานด เด น (Best Practice) ในระด บ เขตพ นท การศ กษา ระหว างว นท ก นยายน 2556 เพ อส งเสร มสน บสน นผ ชนะเล ศไปแข งข น เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเขตพ นท การศ กษาในระด บภาค ระด บประเทศ ตามแต วาระและโอกาส งบประมาณในการดาเน นงาน 88,400 บาท ควรสน บสน นให โรงเร ยน คร บ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยนท ชนะเล ศการประกวดระด บเขต พ นท การศ กษาไปประกวดในระด บภาคและระด บประเทศต อไป โครงการเสร มสร างการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน 1. เพ อพ ฒนาสถานศ กษาในส งก ดให คร และบ คลากรตลอดจนผ ปกครองได ม ความร ความเข าใจการ ส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน 2. จ ดทาค ม อตามโครงการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน เพ อเป นส อและค ม อให ผ เก ยวข องได ศ กษา 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรและน กเร ยนในส งก ดได จ ดก จกรรมและส งเสร มการเร ยนร ผ านก จกรรมค ายเน น ก จกรรมเสร มสร างความเป นไทยและเอกล กษณ ชาต ไทย คร และน กเร ยนในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 1 จานวน 200 คน 1. จ ดทาค ม อตามโครงการส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน จานวน 250 เล ม 2. คร ผ สอนในส งก ด ม ค ม อและใช ปฏ บ ต การส อสารปฏ ส มพ นธ และบร หารการจ ดช นเร ยนทางบวกส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยนสาหร บสถานศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ งบประมาณในการดาเน นงาน 20,000 บาท

22 22 โครงการประกวดโรงเร ยนต นแบบล กเส อ ประจาป เพ อสนองนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ในการส งเสร มให เยาวชนม ค ณธรรม จร ยธรรม 2. เพ อส งเสร มให ล กเส อม ระเบ ยบ ม ว น ย ม ความร ก ความสาม คค ม ความเข มแข ง อดทน อดกล น ร จ ก ช วยเหล อผ อ น และร จ กการบ าเพ ญประโยชน และสร างเสร มประสบการณ ช ว ต ให สามารถอย ในส งคมได อย าง ม ความส ข 3. เพ อฟ นฟ ก จการล กเส อในโรงเร ยน และเพ อให ล กเส อม ความร ก ความสนใจ และเห นค ณค า ใน ก จกรรมล กเส อมากย งข น 4. ล กเส อได ร บการฝ กอบรม ม การแต งเคร องแบบตามข อบ งค บคณะล กเส อแห งชาต และปฏ บ ต ตนตาม คาปฏ ญาณและกฎอย างสม าเสมอ 5. เพ อส งเสร มผ ก าก บล กเส อม การพ ฒนาตนเองให ม ว ฒ ทางล กเส อ ม แผนและด าเน นการจ ดก จกรรม ล กเส อ พร อมท งบร หารงานในกองล กเส อให เป นไปตามข อบ งค บคณะล กเส อแห งชาต 6. เพ อส งเสร มผ บร หารโรงเร ยนม การพ ฒนาตนเองให ม ว ฒ ทางล กเส อ ก าหนดนโยบายแผนพ ฒนาและ ระบบการบร หารก จการล กเส อ ส งเสร มสน บสน น น เทศต ดตามการจ ดก จกรรมล กเส ออย างต อเน อง 7. เพ อส งเสร มกองล กเส อโรงเร ยนม การจ ดมวลก จกรรมล กเส อให ม ท กษะการด ารงช ว ตก จกรรมท เป น เอกล กษณ ของล กเส อ ก จกรรมเพ อความก าวหน าส ความเป นเล ศของล กเส อ และก จกรรมเพ อ สาธารณประโยชน 8. เพ อส งเสร มกองล กเส อโรงเร ยนม ผลงานด เด นเช งประจ กษ ในการจ ดก จกรรมล กเส อ และเป นท ยอมร บของหน วยงาน ช มน มและส งคม 1. โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต ๑ จ านวน 206 โรงเร ยน 2. เพ อเป นการยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการจ ดก จกรรมล กเส อในโรงเร ยน จ ดก จกรรมค ดเล อกโรงเร ยนท จ ดก จกรรมล กเส อด เด น เป นเอกล กษณ และม ผลงานด เด นเป นท ประจ กษ และยอมร บของหน วยงาน ช มชนและส งคม ม โรงเร ยนท สม ครค ดเล อก จานวน 7 โรงเร ยน ค อ โรงเร ยนบ านบ งมาลย โรงเร ยนบ านมะเด อช มพร โรงเร ยนบ านตอร ง โรงเร ยนบ านท งมหาศาล โรงเร ยนช มชน บ านเขาแก ว โรงเร ยนบ านห วยน าใส และโรงเร ยนบ านส วรรณภ ม โดยม ผลการค ดเล อกด งน ชนะเล ศ โรงเร ยนบ านส วรรณภ ม รองชนะเล ศอ นด บ 1 โรงเร ยนบ านตอร ง รองชนะเล ศอ นด บ 2 โรงเร ยนช มชนบ านเขาแก ว งบประมาณในการดาเน นงาน 15,000 บาท

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information