Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6 แนวข อสอบประมวล ราม 16 สร ปจากแนวท อาจารย บรรยาย ณ ห องประช มราม กทม. ว ชาพ นฐาน 50 คะแนน สอบว นท 22 ม.ค ปร ชญา 50 นาท อ.พ มพรรณ 25 คะแนน พ ดถ ง ล กษณะปร ชญาต วท 1-6 แต เน น 3 ต ว ค อ พ พ ฒ ปฏ ร ป และพ ทธปร ชญา จะออก 2 ข อค ะ

7 2. ว จ ย 90 นาท อ.ศ ร พงษ 25 คะแนน ด ว จ ยเช งส ารวจ จะให บทค ดย อมา คร งหน า จะ ถาม 1. ต วแปรต น(สถานภาพ) ต วแปรตาม(เร องท เราสนใจศ กษา) 2. สถ ต ท ใช ถ า 2 กล มใช t-test 3 กล ม ใช Anova, F-test ถ าพบความแตกต างให เปร ยบเท ยบโดยว ธ ของ Sheffe ว ชาเอกเล อก 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 23 ม.ค. 55 ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ EDA 6133 การบร หารงานบ คคลและการน เทศการศ กษา EDA 6136 การบร หารทร พยากร และการจ ดการทางการศ กษาEDA 6134 การบร หารสถานศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ว ชาเอกบ งค บ 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 24 ม.ค. 55 ท าให ครบท กข อ อ.อ านวย พ ดถ งว ชาเอกบ งค บ จากว ชา EDA 6113 หล กทฤษฎ EDA 6145 การวางแผน EDA 6124 ความส มพ นธ ช มชน EDA 6123 ภาวะผ น า และ EDA 6173 ว ชาส มมนา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ค าถาม? ว ธ การบร หารตน บร หารคน บร หารงาน ของผ บร หาร ให ม ประส ทธ ภาพ ผบ.ม หน าท ม ท กษะอะไรบ าง (Conceptual skill Technical skill Human skill ) ถ าเจอป ญหา จะแก ไข จะพ ฒนา อย างไร ให น าทฤษฎ บวกก บการปฏ บ ต โดยด ท บร บท ( ช วงน ควรด การปฏ ร ปรอบ 2 AEC การ เข าส อาเซ ยน ) แนวค าถาม? ข อ 1. จะม ว ธ การบร หารสถานศ กษาอย างไรเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน จะเตร ยมต ว คร ผ บร หาร และน กเร ยนอย างไร (แนวการตอบ ค อ พ ฒนาตน อย างไร พ ฒนาคร อย างไรให ม ค ณภาพ สอนเด กอย างไรไม ให เส ยเปร ยบเขา) ข อ 2. จากการส มมนา โรงเร ยนท ด ท ส ด ม องค ประกอบอะไรบ าง ( 4 ร มเล ก แล วบอกต วย อย ๆ ด วย นโยบาย ศธ 4 ใหม ) ไม จต องเข ยนรายละเอ ยดให อาจารย ด แต ร จ กการน าเอาทฤษฎ มาใช เช น ทฤษฎ ระบบ ต องเข าใจ In put Process Out put Out come environment Feed back

8 อ.ร ตนา พ ดถ ง องค ความร ท เราได ร บ น าม นไปใช โดยผ านการว เคราะห แล วน ามา ส งเคราะห ใหม เตร ยมต วโดย 1. ทบทวนศาสตร ทางการบร หาร 2. จ ดกล มสาระหล ก - หล กการ ทฤษฎ แนวค ด - กระบวนการ - ท กษะการบร หาร Conceptual skill Technical skill Human skill ด ท ล กเต า อ.ภาว ดา สอน) 3. น าข อ 2. มาประย กต บ รณาการ ก บการบร หารการท างาน จะน ามาใช อย างไร(ให สมม ต ว า ต วเราเป นผ บร หาร) อ.ร ตนาเห นด วย ท.ระบบ ล กษณะข อสอบและแนวการตอบ 1. นโยบายและท ศทางการจ ดการศ กษา 2. ว กฤตการณ ทางการศ กษา 3. แนวค ดใหม ๆ 4. ย ทธศาสตร ว ธ ท าข อ 1. ค อ 1) ผบ. ท าความเข าใจนโยบายให เข าใจก อน 2) ประช มคณะกก. เพ อสร างความตระหน ก ความเข าใจ ว ธ ท าข อ 2. ค อ จะแก ป ญหาอย างไร ว ธ ท าข อ 3. เช น การศ กษาตลอดช ว ต ค าถาม? ท านได ร บอะไรไปจากราม - ความร ท กษะ บ คล ก... - โลกท ศน ว ส ยท ศน - การบร หารจ ดการ - การแก ป ญหา - การจ ดระเบ ยบช ว ต ก นน าจากบ อ อย าล มคนข ดบ อ ( หมายถ ง อย าล มบ ญค ณของราม ท ให..เรา) ท านจะน าอะไรไป ถ ายทอดให คนอ นร บร ร บทราบ เข าใจในความเป น ม.ราม)

9 แลกเปล ยนข อม ลได ท คร ส แนวข อสอบประมวล กล มว ชาพ นฐาน 22 ม.ค ว ชาปร ชญา 1. Progressivism ปร ชญาพ พ ฒนาการน ยม (น ามาใช ในโรงเร ยน เพราะเป นกฎหมาย ก อนน ามาใช ต องศ กษาหาความร ก อน) แนวค ด : ความร ความจร งจะได มาต องลงม อปฏ บ ต เพ อพ ฒนาเป น ประสบการณ ต วอย างเช น โรงเร ยนม นประสาท เขตม นบ ร กทม. จ ดม งหมาย : พ ฒนาผ เร ยนให พร อมท กด าน(ความร ความค ด ร างกาย อารมณ ส งคม) หล กส ตร : เน นผ เร ยนเป นส าค ญ Child center กระบวนการเร ยนการสอน : Learning by doing เร ยนร โดยการกระท า ว ธ การอาจใช โครงงาน อภ ปราย การปฏ บ ต ผ สอน : เป นผ แนะน า ให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง โรงเร ยน : เป นแบบจ าลองท ด งามของช ว ตและส งคม การว ดผลประเม นผล : ผ เร ยนสามารถน าส งต าง ๆ ท เร ยนมาแก ป ญหาได ผ บร หาร : ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น บร หารแบบบ ส วนร วม ค าถามโดนใจ(อาจารย ) จ ดเด น จ ดด อย เป นอย างไร ผบ.จะพ ฒนาอย างไรให สมบ รณ แบบ จ ดเด น 1. พ ฒนาผ เร ยนท กด าน ม ความท นสม ย เพราะท นต อการเปล ยนแปลง 2. การแก ป ญหาท าให เก ดการหย งร ผ เร ยนเก ดประสบการณ ใช หล กว ทย ในการส บหา ความจร ง จ ดด อย 1. น กเร ยนต องเป นผ ม ความใฝ ร อยากเร ยน อยากร วมก จกรรม ถ าไม น นการจ ดการ เร ยนร ตามปร ชญาน ก ไม ได ผลคร บ ผ บร หาร ด าเน นการด งน 1. ศ กษากฎหมายการศ กษา พรบ. กฎ/ นโยบายกระทรวงให เข าใจก อน 2.จ ดท กส วนของโรงเร ยนให เป นแหล งเร ยนร น บห องต าง ๆ เป นห องเร ยนหมด เพราะท า ให น กเร ยนเก ดการเร ยนร โดยเฉพาะ ห องสม ด 3. จ ดให ม เคร องม อส อสาร ม เทคโนโลย เพราะม นจะท าให เก ดการเปล ยนแปลงแล วจะเป น ก าหนดว ฒนธรรมส งคม ฉะน น ผบ.ต องร เท าท นเทคโนโลย และบร หารจ ดการก บม นให ได อย าง เหมาะสม ลงต ว ให เก ดประส ทธ ผล+ภาพ มากท ส ด

10 คร ควรม บทบาทด งน 1. จ ดการศ กษาโดยย ดหล กการส าค ญ ค อ การศ กษาค อช ว ต โรงเร ยนจ งควรจ ด ประสบการณ ให เด กมากท ส ด เพ อน าไปใช สามารถแก ป ญหา ปร บต วและอย ในส งคมได คร ไม ใช ค าส ง แต เป นค าแนะน าและให ค าปร กษา ให เด กเด นทางไปส เป าหมายท วางไว 2. จ ดก จกรรมท ส มพ นธ ก บเด ก ตอบสนองความแตกต าง โดยใช ทฤษฎ พห ป ญญาของการ ด เนอร ไม ให เด กท าอะไรตามใจชอบท กอย าง คร คอยก าก บต ดตาม ส งเสร มให ผ เร ยนร วมม อแข งข น ไม ใช แย งช ง 3.สร างบรรยากาศและปล กฝ งประชาธ ปไตย ส งเสร มให ท กคนม ส วนร วมในก จกรรมท จ ด ข น 4. พ ฒนาผ เร ยนให ครบท กด าน บ คล กภาพของ บ คล กภาพของคร ผบ. น กประชาธ ปไตย ร บฟ ง ม มน ษยส มพ นธ ให ค าปร กษา โน มน าว จ งใจเก ง (ด าเน นตามมต กก.สถ.) ม ความร ประสบการณ ต าง ๆ มากมาย รอบร บ คล กด เห นอกเห นใจ ยอมร บความแตกต าง กระต นให ก าล งใจเด ก 2. Reconstructionism ปร ชญาปฏ ร ปน ยม = บ รณะ หร อ ท าข นใหม ( Brameld บ ดาของป.ปฏ ร ปน ยม) แนวค ด : ปฏ ร ป สร างสรรค ส งคม การศ กษาเพ อส งคม ไม ม งพ ฒนาตนเองอย างเด ยว แต ต องน า ความร ไปพ ฒนาส งคมให ด ข น ต วอย างเช น ร.ร.ร งอร ณ เขตบางมด กทม. จ ดม งหมาย การศ กษาเป นเคร องม อ พ ฒนาส งคม กระบวนการ สนองความสนใจด วยการค นคว าเร องเก ยวก บส งคม ใช ว ธ สอนแบบแก ป ญหา ผบ. ม ความค ดกว างไกล ร เร ม สร างสรรค เป นน กปฏ ร ป ด าเน นงานในฐานะผ น า โรงเร ยน ม บรรยากาศแบบประชาธ ปไตย คร เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคมอย างกว างขวาง สอนแบบ โครงงาน ว ธ การทางว ทย ผ เร ยน ได ร บการปล กฝ งให ส าน กในหน าท และประโยชน ของส งคม เร ยนร การท างานเป น ท ม ท าก จกรรม แก ป ญหาร วมก บช มชน หล กส ตร เน นส งคม ผ เร ยนต องเข าใจสภาพส งคมท ด พอ คร น าป ญหาต างๆ ท ใกล ต วผ เร ยน มาเร ยนร มองเห นแนวทางแก ป ญหาในส งคม

11 ว ดผล ว ดพ ฒนาการและท ศนคต เก ยวก บส งคม ค าถามโดนใจ(อาจารย ) เข าส อาเซ ยน จะเตร ยมการอย างไร เพราะต อง น าโรงเร ยนออกส ช มชน และ เข าส ประชาคมอาเซ ยน เตร ยมเข าส สากลอย างไรให ไม ม ป ญหา หร อม น อยท ส ด แนวตอบ : 1. ส ารวจบ คลากรในโรงเร ยนเก ยวก บป ญหาการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร ความร ด านต างๆ ของประชาคมอาเซ ยน 2. จ ดอบรม พ ฒนาบ คลากรในโรงเร ยนให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารได และให ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ภาษาอาเซ ยน ว ฒนธรรมของประเทศต าง ๆ ในอาเซ ยน 3. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนในโรงเร ยน โดยเช ญว ทยากรเจ าของภาษาอ งกฤษ และ บ คคลต างด าวท อาศ ยอย ในช มชนมาให ความร ทางภาษาของประเทศในอาเซ ยน เช น พม า ลาว มาเลเซ ย เป นต น 4. เม อโรงเร ยนเข มแข งแล ว จ งน าโรงเร ยนออกส ช มชน โดยจ ดต งศ นย การเร ยนร ใน ช มชน เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยน ภาษาอ งกฤษ ภาษาอาเซ ยน ว ฒนธรรมของประเทศต าง ๆ ในอาเซ ยน เพ อ เตร ยมต วเข าส อาเซ ยน ในป 2558 แถมจ า จ ดเด น จ ดด อย เป นอย างไร ผบ.จะพ ฒนาอย างไรให สมบ รณ แบบ จ ดเด น 1. ผ เร ยนม ความค ดสร างสรรค ม ส วนช วยแก ป ญหาในส งคม 2. ช มชนได ร บความช วยเหล อจากโรงเร ยนในการแก ป ญหาส งคม จ ดด อย 1. บางป ญหา เช น ป ญหาการเม อง คงแก ได ยากและเส ยงอ นตราย ผ บร หาร ด าเน นการด งน 1. ศ กษาสภาพช มชน /ส งคมท แวดล อมโรงเร ยนให เข าใจก อน 2. สร างบรรยากาศแบบประชาธ ปไตย แก ไขป ญหาร วมก บช มชน/ส งคม 3. ใช ความค ดร เร มสร างสรรค ในการบร หารจ ดการให ได ผลด คร ควรม บทบาทด งน 1. จ ดการศ กษาโดยย ดหล กการส าค ญ ค อ เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคม อย างกว างขวาง 2. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบโครงงาน ว ธ การทางว ทยาศาสตร 3. ส งเสร มว ถ ประชาธ ปไตย ส งเสร มให ผ เร ยนตระหน กให ความส าค ญก บช มชน/ส งคม ท ต องร วมม อก นแก ไขป ญหาท เก ดข น

12 บ คล กภาพของ ผบ. ม ความค ดกว างไกล ร เร ม สร างสรรค เป น น กปฏ ร ป ด าเน นงานในฐานะผ น า บ คล กภาพของคร เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคม อย างกว างขวาง สอนแบบโครงงาน ใช ว ธ การ ทางว ทย ทางปร ชญา และว ธ การทาง ประว ต ศาสตร ให ความส าค ญก บว ชาท ช วยให ผ เร ยนเข าใจส งคมเป นอย างด 3. Buddhism พ ทธปร ชญา แนวค ด : หล กไตรส กขา (ศ ล สมาธ ป ญญา) ต วอย างเช น โรงเร ยนว ถ พ ทธ จ ดม งหมาย พ ฒนาฝ กอบรมให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร จ กตนเอง กระบวนการ ฝ กอบรมด วย ศ ล สมาธ ป ญญา ผบ. เป นคนด ม ศ ลธรรม ม ค ณธรรม จร ยธรรม โรงเร ยน เป นท ฝ กอบรม คร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นก ลยาณม ตร ผ เร ยน ย ดหล กพห ส ต (ฟ ง ค ด อ าน เข ยน ถาม) หล กส ตร หล กไตรส กขา (ศ ล สมาธ ป ญญา) ฝ กอบรมจ ตใจของผ เร ยน ว ดผล ประเม นตนเอง แล วว เคราะห ปร บปร งด วยตนเอง ค าถามโดนใจ(อาจารย ) 1.โรงเร ยนว ถ พ ทธม การบร หารจ ดการอย างไร ม ผลด - ผลเส ยอย างไร 2. ศฐ พพ. น ามาใช ในโรงเร ยนอย างไร โรงเร ยนว ถ พ ทธด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาโดยบ คลากรในสถานศ กษา ร วมก บผ ปกครอง และช มชน สร างความตระหน ก และศร ทธา รวมท งเสร มสร างป ญญาเข าใจในหล กการและว ธ ด าเน นการโรงเร ยนว ถ พ ทธร วมก น สถานศ กษาว เคราะห จ ดจ ดเน นหร อร ปแบบรายละเอ ยดโรงเร ยนว ถ พ ทธ ตามความ เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา ซ งแต ละสถานศ กษาจะม จ ดเน นและรายละเอ ยด ร ปแบบท แตกต างก นได เช น บางสถานศ กษาจะม จ ดเน น ประย กต ไตรส กขาในระด บช นเร ยน (การจ ด กระบวนการเร ยนร รายว ชา) บางสถานศ กษาเน นประย กต ในระด บก จกรรมว ถ ช ว ตประจ าว น ภาพรวม บางสถานศ กษาอาจท าท งระบบท กส วนของการจ ดการศ กษา ก เป นไปได

13 ล กษณะร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธตามรายละเอ ยดข างต นสร ปประเด นส าค ญเป นแผนภาพ ได ด งต อไปน ร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธ แผนภาพ ร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธ จ ดเน น โรงเร ยนว ถ พ ทธด าเน นการพ ฒนาผ เร ยนโดยใช หล กไตรส กขา ค อ ศ ล สมาธ ป ญญา อย างบ รณาการ ผ เร ยนได เร ยนร ผ านการพ ฒนา การก น อย ด ฟ ง เป น ค อ ม ป ญญาร เข าใจในค ณค าแท ใช กระบวนการทางว ฒนธรรมแสวง ป ญญา และม ว ฒนธรรมเมตตา เป นฐานการด าเน นช ว ต โดยม ผ บร หารและคณะคร เป น ก ลยาณม ตรการพ ฒนา ล กษณะโรงเร ยนว ถ พ ทธ เน นการจ ดสภาพท ก ๆ ด าน เพ อสน บสน นให ผ เร ยนพ ฒนาตามหล กพ ทธธรรมอย างบ รณาการท ส งเสร มให เก ดความเจร ญงอกงาม ตามล กษณะแห งป ญญาว ฒ ธรรม 4 ประการ ค อ 1. ส ปป ร สส งเสวะ หมายถ งการอย ใกล คนด ใกล ผ ร ม คร อาจารย ด ม ข อม ล ม ส อท ด 2. ส ทธ มม สสวนะ หมายถ ง เอาใจใส ศ กษาโดยม หล กส ตร การเร ยนการสอนท ด 3. โยน โสมนส การ หมายถ ง ม กระบวนการค ดว เคราะห พ จารณาหาเหต ผลท ด และ ถ กว ธ

14 4. ธ มมาน ธ มมปฏ ป ตต หมายถ ง ความสามารถน าความร ไปใช ในช ว ตได ถ กต อง เหมาะสม การจ ดสภาพของโรงเร ยนว ถ พ ทธ ประกอบไปด วย ด านกายภาพ ค อ อาคารสถานท ห องเร ยน แหล งเร ยนร สภาพแวดล อม เป นต น ด านก จกรรมพ นฐานว ถ ช ว ต เช นก จกรรม ประจ าว น ก จกรรรมว นส าค ญ ก จกรรมน กเร ยนต างๆ ด านการเร ยนการสอน เร มต งแต การก าหนด หล กส ตรสถานศ กษา การจ ดหน วยการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร จนถ งกระบวนการเร ยนการ สอน ด านบรรยากาศและปฏ ส มพ นธ ในการปฏ บ ต ต อก นระหว างคร ก บน กเร ยน น กเร ยนก บ น กเร ยน หร อคร ก บคร เป นต น และ ด านการบร หาร จ ดการ ต งแต การก าหนดว ส ยท ศน จ ดเน น การก าหนดแผนปฏ บ ต การ การสน บสน น ต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาต อเน อง ซ งการจ ดสภาพ ในแต ละด านจะม งเพ อให การพ ฒนาน กเร ยนตามระบบไตรส กขา ด าเน นได อย างช ดเจนม ประส ทธ ภาพ ด งเช น การจ ดด านกายภาพ ควรเป นธรรมชาต สภาพชวนให ม จ ตใจสงบ ส งเสร ม ป ญญา กระต นการพ ฒนาศร ทธา และศ ลธรรม ก จกรรมพ นฐานว ถ ช ว ต กระต นให การก น อย ด ฟ ง ด าเน นด วยสต ส มปช ญญะเป นไปตามค ณค าแท ด านการเร ยนการสอน บ รณาการพ ทธธรรม ในการจ ดการเร ยนร ช ดเจน ด านบรรยากาศและปฏ ส มพ นธ เอ ออาทร เป นก ลยาณม ตรต อก น ส งเสร มท งว ฒนธรรมเมตตา และว ฒนธรรมแสวงป ญญา เป นต น การบร หารจ ดการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ม ข นตอนส าค ญ เช น การเตร ยมการ เตร ยมท ง บ คลากร ผ เก ยวข อง แผนงาน ทร พยากร ท ม งเน นสร างศร ทธาและฉ นทะในการพ ฒนา การ ด าเน นการจ ดสภาพและองค ประกอบต างๆ ท จ ดเพ อส งเสร ม ให เก ดความเจร ญงอกงามหร อป ญญา ว ฒ ธรรม ในการพ ฒนาผ เร ยน การด าเน นการพ ฒนาท งผ เร ยนและบ คลากร ตามระบบไตรส กขา อย างต อเน อง โดยใช สภาพและ องค ประกอบท จ ดไว ข างต น ข นต อมา ค อ การด แลสน บสน น ใกล ช ด ด วยท าท ของความเป นก ลยาณม ตรต อก น ท จะท าให การพ ฒนาน กเร ยนและงาน ด าเน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ต อจากน น ม การปร บปร งและพ ฒนาอย างต อเน อง ด วยอ ทธ บาท 4 และหล กอ ป ญญาตธรรม ค อ ความไม ส นโดษในก ศลธรรม และความไม ระย อในการพากเพ ยร เป นต น ข น ส ดท ายของกระบวนการบร หารแต เป นฐานส การพ ฒนาในล าด บต อไป ค อ ข นประเม นผลและ เผยแพร ผลการด าเน นงาน... ไม ม ค าตอบส าเร จร ป...โปรดท าความเข าใจ...น าองค ความร ไปประย กต ใช ตามโจทย ถามนะคะ...

15 ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาท ถ อว าเป นนว ตกรรมท ม ค ณค าย ง และย งม ความล กซ ง ก าวหน าและเหมาะสมส าหร บส งคม หล กการส าค ญ 5 ประการ ของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ ( 3 ห วง 2 เง อนไข) 1. ความพอประมาณ ค อ ความพอด ๆ ไม น อยเก นไป ไม มากเก นไป ไม เต บโตเก นไป ไม ช า เก นไป และไม โดดเด นเก นไป 2. ความม เหต ผล ค อ ท กอย างต องม ท มาท ไปอธ บายได การส งเสร มก นในทางท ด สองคล อง ก บหล กพ ทธธรรม ค อ ความเป นเหต เป นผลเพราะส งน ท าให เก ดท กส ง ท กส งท เก ดข นตาม เหต ผลป จจ ย 3. ความม ภ ม ค มก นท ด จะต องปกป องค มครองไม ให เก ดความเส ยงท ไม ควรจะเป น เช น เก ด ความเส ยงเพราะม ความโลภมากเก นไป 4. ความรอบร ต องม ความรอบคอบ ม การใช ความร ใช ว ทยาการ ด วยความระม ดระว ง ม การ จ ดองค ความร ท ด ด าเน นการอย างรอบคอบ ครบถ วนรอบด าน ครบท กมต 5. ค ณธรรมความด เป นพ นฐานของความม นคงซ งประกอบด วย ความซ อส ตย ส จร ต มานะ และพากเพ ยร ใช สต ป ญญาในการด าเน นช ว ต ข อค ดในการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการจ ดก จกรรมการศ กษานอกโรงเร ยนส ช มชน 1. การพ ฒนาต องเก ดจากภายในจ งจะม นคง 2. การพ ฒนาต องเป นล าด บข นตอน ไม ใช ก าวกระโดด 3. เน นเร องความสามารถพ งตนเองเป นมาตรฐานข นตอน 4. ศ กษาทดลองจนหาว ธ ท เหมาะสม 5. การพ ฒนาท ย งย นต องอน ร กษ และพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ในโรงเร ยนน กเร ยนสามารถน าว ธ การของเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ได โดยการประย กต ให เหมาะสม ด งต วอย างต อไปน

16 1. การต งใจเร ยน ม การด าเน นงานและวางแผนในการเร ยนให ประสบความส าเร จตามเป าหมายท วางไว 2. ช วยก นประหย ดและอน ร กษ ทร พยากรในโรงเร ยน เช น 1) การใช น าประปาและไฟฟ าในโรงเร ยนอย างประหย ด ร ค ณค า ไม ใช อย างฟ มเฟ อยโดยไม จ าเป น 2) ช วยก นด แลร กษาอ ปกรณ เคร องใช และใช ของส วนรวมอย างทะน ถนอม และไม ท าลาย เช น โต ะ เก าอ เคร องเล นต าง ๆ เป นต น 3) ด แลร กษาสภาพแวดล อมภายในโรงเร ยน เช น ท งขยะลงในถ งท จ ดไว ให และไม ท าให เก ดขยะโดยไม จ าเป น ช วยก นด แลร กษาต นไม ในโรงเร ยน ไม ข ดเข ยนภาพหร อข อความใด ๆ บน โต ะ เก าอ ฝาผน ง อาคารเร ยน ประต ห องน า เป นต น 3. การท าการเกษตรเพ อเป นอาหารกลางว นของโรงเร ยน เช น ปล กพ ชผ กสวนคร ว พ ชไร ไม ผลไว บร โภค การเล ยงเป ดและไก การเพาะเห ด การข ดบ อเล ยงปลา เป นต น 4. การใช เง นอย างประหย ด ซ อของท ไม ฟ มเฟ อย 5. การประด ษฐ ค ดค นเทคโนโลย แบบชาวบ านมาช วยอ านวยความสะดวกในด านต าง ๆ เช น 1) การท าป ยหม กธรรมชาต ไว ใช ปล กพ ชผ กในโรงเร ยน 2) การท าเช อเพล งช วยในการห งต ม เช น การเผาถ าน เป นต น 3) การใช สม นไพรช วยก าจ ดศ ตร พ ช

17 6. การรวมกล มสหกรณ ในโรงเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กการท างานร วมก น ม แนวทางท จะเพ มพ น รายได โดยการน าส นค าของสมาช กมาจ าหน ายในสหกรณ และซ อส นค าได ในราคาย ต ธรรม ว ชา ว ธ ว จ ย และ การศ กษาอ สระ IS ระเบ ยบว ธ ว จ ย รศ.สมจ ตรา เร องศร ป ญหาการว จ ย : R P ประเด นท น กว จ ยสงส ยและต องการด าเน นการเพ อหาค าตอบท ถ กต องตรงก บ ความเป นจร ง ห วข อการว จ ย : เช น การศ กษาความร ความเข าใจเก ยวก บการประเม นผลตามสภาพจร งของคร ส งก ด... หร อละ การศ กษา เช น ความค ดเห นเก ยวก บการประเม นผลตามสภาพจร งของคร ส งก ด... ป ญหาในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อประเม นผลตามสภาพจร งของ คร ส งก ด... สภาพการบร หารงานตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ของ ผ บร หาร การต งช อเร อง ควร 1. ต งช อเป นกลาง เป นค าถาม 2. ระบ ต วแปร(ส งท ต องการศ กษา / ส งท เราอยากร ) ไว อย างช ดเจน 3. ควรม การก าหนดขอบเขตของการว จ ยท ช ดเจน 4. อาจระบ ว ธ การว จ ยไว ท ช อเร อง ก บ 2 ต อง ม 3 และ 4 ไม ม ก ได การเข ยนว ตถ ประสงค ของการว จ ย : เป นการบอกเจตจ านงของผ ว จ ยว าต องการด าเน นการ อย างไร หล กในการเข ยน 1. ต องสอดคล องก บป ญหาการว จ ย (เป นค าถามย อย ๆ ท ช วยไปตอบค าถาม ใหญ ) 2. ม ความเป นไปได ท จะได ค าตอบมาจากการว จ ยคร งน 3. ผ อ านสามารถเข าใจง าย 4. น ยมใช ประโยคบอกเล า ต วอย าง ห วข อการว จ ย : สภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร ของคร ส งก ด... ว ตถ ประสงค ของการว จ ย : 1. เพ อศ กษาสภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร ของคร ส งก ด...

18 2. เพ อเปร ยบเท ยบสภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ช ช พคร ของคร ส งก ด...จ าแนกตามเพศ และอาย ราชการ ต วอย าง ห วข อการว จ ย : การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บน กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต ว ตถ ประสงค ของการว จ ย : 1. เพ อสร าง...แบบเร ยนส าเร จร ปว ชา ส าหร บน กเร ยนช นป.6 ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 (เข ยนก ได ไม เข ยนก ได ) 2. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บ น กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต 3. เพ อศ กษาความพ งพอใจของ น กเร ยนช น ป.6 ท ม ต อแบบเร ยนส าเร จร ปว ชา... (ไม เข ยนก ได ถ า deductive Medthod ว าเด กชอบ) บทท 2 การศ กษาวรรณกรมท เก ยวข อง literature เน อหาท จะศ กษา 1. แนวค ด / ทฤษฎ ท เก ยวข องก บงานว จ ยท จะท า 2. งานว จ ยท ท าไปแล ว หล กการค ดเล อกเอกสารท เก ยวข อง 1. เอกสารน นเป นเคร องช น าในการว จ ยหร อไม (ย ดทฤษฎ ของใคร) ท นสม ยหร อไม ( ทฤษฎ ก าหนดเวลาไม ได อ างต นฉบ บ) น าเช อถ อหร อไม ( ช อคนเข ยน ต ารา แหล งพ มพ ช ดเจน ต วแปร Variable = ล กษณะหร อเง อนไขท ม ความผ นแปรในกล มบ คคล หร อ ส งท ท าการศ กษา ต วแปรจ งเป นส งท ผ ว จ ยสนใจศ กษา จ ดกระท า ส งเกต หร อ ควบค ม ต วคงท Constant = ต วแปรควบค ม (ให เหม อนก นในกล มบ คคล หร อส งท เราท าการศ กษา) ต วแปรแบ งตามล กษณะการเก ด ม 3 ชน ด 1. ต วแปรอ สระ Independent Variable ( เหต ) 2. ต วแปรตาม Dependent Variable (ผล ) 3. ต วแปรเก น Extraneous Variable (รบกวน) 4. ต วแปรสอดแทรก Intervening Variable (ควบค มยากท ส ด เช น ขณะทดลอง เด กไป เร ยนพ เศษเพ มมา อาจจะช วยให ผลส มฤทธ ส งข น ฉะน น จ งควรทดลองในระยะเวลาส น ๆ)

19 ต วอย าง ห วข อการว จ ย : การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บน กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต ว ธ เร ยน เป นต วแปรอ สระ ผลส มฤทธ เป นต วแปรตาม พ นฐานสต ป ญญา เป นต วแปรเก น (ท เข ามารบกวน ม นอาจจะช วยท าให ต วแปรตามส งข น ฉะน น จ งต องควบค มต วแปรเก น โดยการคละน กเร ยน) การเล ยงไก ให ฟ งเพลง การจ ดสภาพ - อ สระ จ านวนไข /ปร มาณไข - ตาม พ นธ ไก, อาย ไก, ชน ดของอาหาร,ม อ อ ณหภ ม,พ นท - เก น สมม ต ฐาน Hypothesis ค อ การคาดคะเนค าตอบไว ล วงหน า และสามารถทดสอบได โดยใช ข อม ลเช งประจ กษ ม 2 ประเภท 1. สมม ต ฐานการว จ ย Re Hy 2. สมม ต ฐานทางสถ ต Statistical Hy สมม ต ฐานการว จ ย ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบสภาพการบร หารงานของผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษา ต างก น สมม ต ฐานการว จ ย : ผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษาต างก นม สภาพการบร หารงานแตกต างก น (ก ก 2tails) : ผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษาส งม สภาพการบร หารงานส งกว า (ฟ นธง 1 tail ) ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบค าน ยมด านการบร โภคของน กเร ยนท ม สภาพครอบคร ว ต างก น สมม ต ฐานการว จ ย : น กเร ยนท ม สภาพครอบคร วต างก นม ค าน ยมด านการบร โภคแตกต างก น (ก ก 2tails) ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ของน กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ก บการ เร ยนแบบปกต สมม ต ฐานการว จ ย : น กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ม ผลส มฤทธ ต างจากการเร ยนแบบ ปกต (ก ก 2tails)

20 น กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ม ผลส มฤทธ ฯส งกว าน กเร ยนท เร ยนจากการเร ยนแบบปกต (ฟ นธง 1 tail ) ว ธ ด าเน นการว จ ย ( ไว อ านเป นต วอย างนะคะ) เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามท ผ านการทดสอบหาค าความเท ยงตรงเช งเน อหา โดยหาค าด ชน ความสอดคล อง Index of Congruence (IOC) และค าความเช อม นของ แบบสอบถามด วยว ธ หาค าส มประส ทธ แอลฟ าของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficient) ได ค าความเช อม น 0.94 ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ชน ด มาตราส วนประมาณค า 5 ระด บของล เคอร ท (Likert Scale) จ านวน 35 ข อ ผ ว จ ยน า แบบสอบถามไปให ผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครศร ธรรมราช เขต 2 ตอบแบบสอบถาม โดยขอความร วมม อไปย งประธานศ นย เคร อข ายการศ กษาท 1 12 ซ งเป นผ บร หารสถานศ กษาท เป นผ น าของศ นย เคร อข าย ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 ช วยเหล อในการแจกและเก บแบบสอบถามระหว าง ว นท ก นยายน 2555 จากน นน าแบบสอบถามท ได ร บกล บค นมาตรวจสอบความสมบ รณ ซ ง ครบถ วนและสมบ รณ ท กฉบ บ จ านวน 136 ฉบ บ น าแบบสอบถามมาจ ดระเบ ยบข อม ลลงรห ส แล ว ว เคราะห ข อม ลพ นฐานเก ยวก บผ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค าร อยละ ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บภาวะผ น า ทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โดยหาค าเฉล ย( X ) และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย ภาพรวมและรายด าน แล วน าเสนอในร ปตารางประกอบการบรรยาย จากน นได ว เคราะห เปร ยบเท ยบ ภาวะผ น าทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา จ าแนกตามประเภทสถานศ กษา โดยหาค า t- test ว เคราะห เปร ยบเท ยบภาวะผ น าทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ การท างาน ว เคราะห โดยค า One Way Analysis of Variance เม อพบความแตกต างอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 จ งน าค าคะแนนเฉล ยมาเปร ยบเท ยบเป นรายค ใช การทดสอบโดยว ธ เชฟเฟ ( Scheffe s Post hot Comparison) ซ งการว เคราะห ข อม ลส าหร บการว จ ยคร งน ผ ว จ ยใช โปรแกรมส าเร จร ป SPSS 11.0 for Windows ว ชาเอกเล อก 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 23 ม.ค. 56 ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ EDA 6133 การบร หารงานบ คคลและการน เทศการศ กษา EDA 6136 การบร หารทร พยากร

21 และการจ ดการทางการศ กษา EDA 6134 การบร หารสถานศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ ดร.ภาว ดา ดร.ส ธ รา เป นว ชาท ขย า ย า บ รณาการท กอย างเข าด วยก น เตร ยมต วสอบประมวล (บทท 3ก บ 6 ส าค ญ) บทท 3 การจ ดองค การ หล กการจ ด ต องม งให เก ดการประสานการท างานตามโครงสร างองค การระหว างก จกรรมต าง ๆ ตลอดเวลา โยม กลไกในการประสานของท กฝ าย โดยสร ป หล กการจ ดองค การท ด ต องม องค ประกอบและแนวปฏ บ ต ด งน 1. หล กว ตถ ประสงค : ก าหนดไว ช ด ท าอะไร อย างไร 2. หล กความร ความสามารถเฉพาะอย าง : มอบหมายงานตามความถน ดเพ ยงอย างเด ยว 3. หล กการประสานงาน : ร วมม อก น ใช หล กสาม คค ธรรม 4. หล กการบ งค บบ ญชา : ก าหนดอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของแต ละคนไว อย างช ดแจ งว าใครร บผ ดชอบต อใคร หร อใครข นก บใคร 5. หล กความร บผ ดชอบ : ผ บ งฯร บผ ดชอบในการกระท าของผ ใต ฯ 6. หล กความสมด ล : ปร มาณงานใกล เค ยง มอบงานให มอบอ านาจหน าท ให ด วย 7. หล กความต อเน อง : ท าต อเน อง ไม ป ดๆเป ดๆ ท าแล วเล ก 8. หล กการส อสาร : โต ตอบ ส อสารระหว างก น 9. หล กขอบเขตของการควบค ม : ห วหน างาน 1 ค มไม เก น หล กเอกภาพในการบ งค บฯ : One man one boss 11. หล กการเล อนข นเล อนต าแหน ง : ผบ.ร จ กล กน องด พ จารณาให ค ณโทษ เสร มสร าง ขว ญก าล งใจ เคร องม อท ใช ในการจ ดองค การ 1. ผ งโครงสร างองค การ Org Charts การแบ งงาน สายบ งค บฯ ชน ดของงานท ท า การจ ดกล มงาน

22 ระด บของการจ ดการ : ส ง กลาง ต า 2. ค าบรรยายล กษณะงาน Job Describtion : ระบ ว ตถ ประสงค ของต าแหน งงาน โดยระบ ถ งความร บผ ดชอบ อ านาจหน าท ภารก จ มาตรฐานของงาน ความส มพ นธ ท ม ต อผ ใต ฯ และผ บ งฯ 3. การก าหนดร ปแบบขององค การ Org Design ซ งม ป จจ ยท ต องว เคราะห ค อ 3.1 ก จกรรม Activity งานใดส าค ญท ส ด เป นหล ก จ ดล าด บความส าค ญ บน-ล าง 3.2 การต ดส นใจ Decision Making ควรว เคราะห และมอบหมายว าผ บร หารระด บ ใดสามารถต ดส นใจเร องใดบ าง และจะใช หล กควบค มอย างไร 3.3 ความส มพ นธ Relation ล กษณะงานแต ละต าแหน งส มพ นธ ก นอย างไร งาน รองใดส มพ นธ ก บงานหล กใด กระบวนการจ ดองค การ 1. พ จารณาแยกประเภทงาน โดยอาศ ยหล กแบ งงาน 2. ระบ ขอบเขตของงานและมอบหมายงาน 3. จ ดวางความส มพ นธ โดย จ ดท าเป นแผนภ ม การจ ดองค การ ค าบรรยายล กษณะงาน กลไกต างๆท จะอ านวยความสะดวก กลไกทางแนวราบด ความร วมม อการประสานงานระหว างท มงาน การออกแบบงาน Job design ม ว ธ สร าง Job design ของผ ท างานหล กง าย ๆ เช น 1. การท างานให ง าย Job simplification 2. การหม นงาน Job rotation 3. การขยายงาน Job enlargement 4. การเพ มค ณค าให งาน Job enrichment ร ปแบบโครงสร างองค กร องค กรเล กควรใช โครงสร างอย างง าย : เป นแบบแบนราบ บ งค บฯ 1-2 ซ บซ อนน อย เป นทางการน อย รวมศ นย อ านาจอย ท คนคนเด ยว องค กรขนาดใหญ ส งแวดล อมง ายและคงท ใช เทคโนฯช วยท าท ม ล กษณะเป นมาตรฐาน ควรใช โครงสร างราชการแบบจ กรกล : ล กษณะเด น ค อ ม ความเป นมาตรฐาน ม ล กษณะด งน 1.ม งานประจ าท าไม เปล ยนแปลง 2. ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ 3. แบ งงานก นตามหน าท 4.ศ นย รวมอ านาจและการต ดส นใจ เป นไปตามสายบ งค บฯ

23 5. แบ งหน าท ช ด ว างานหล ก line หร องานช วย Staff ประโยชน ของการจ ดองค การ ต อองค กร : องค กรบรรล เจร ญก าวหน า ท าให งานไม ซ าซ อน ประหย ดต นท น องค การสามารถ ปร บต วเข าก บสภาพแวดลเอมท เปล ยนไปได ง ายตามความจ าเป น แสดงให เห นการไหลของงาน ต อผ บร หาร : บร หารงานง าย สะดวก แก ป ญหาการท างานซ าซ อนได ง าย ท างานไม ค งค าง มอบ อ านาจท าได ง าย ขจ ดป ญหาเก ยงงาน ต อผ ปฏ บ ต งาน : ร อ านาจ หน าท ขอบข ายงานของตน ร เร ม ร บผ ดชอบงาน พ งพอใจ เข าใจ ความส มพ นธ ก บผ อ น ท าให ต ดต อก นได ด ย งข น ว ธ สร างมน ษยส มพ นธ ในองค การ 1-9 และ 10. ใช บ นได 6 ข น ข นท 1 ยอมร บผ ด ถ าเราผ ด ข นท 2 ค ณท างานด มาก ข นท 3 ค ณค ดอย างไร ข นท 4 ฉ นชอบม น ข นท 5 ขอบค ณ ข นท 6 เรา การใช มน ษยส มพ นธ เพ อพ ฒนาองค การ 1. ประช มปร กษาหาร อ บ อย ท งไม เป นทางการและเป นทางการ 2. สร างค ม อ 3. ม แผนปฏ บ ต งาน 4. ม ระบบปฏ บ ต งานท ช ดเจน 5. ม ท ปร กษา 6. พ ฒนาบ คลากร 7. พบปะส งสรรค 8. ประชาส มพ นธ 9. ปร บปร งพ ฒนา บ าร งขว ญ 10. สร างความร วมม อ บทท 6 การพ ฒนาองค การ แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาองค การ

24 แนวทางท ใช ในการเปล ยนแปลงองค การ ว ธ ท ด ท ส ด ค อ การปป.โดยม แผนไว ล วงหน า Planned Change เป นการปป. ท ม การจ ดเตร ยมไว ล วงหน า ให การ ปป.พ ฒนาไปอย างม ระบบ ซ งผ บร หาร สามารถควบค มได เอ ออ านวยให การ ปป.ด าเน นไปได ส าเร จ ซ งแนวค ดน สอดคล องก บสมม ต ฐาน ท ส าค ญว า ถ าสามารถปป.พฤต กรรมสมาช กในองค การได แล ว ย อมน าไปส การเปล ยนแปลงท กส ง ท กอย างในองค การได ในท ส ด ด งน น การปป.โดยม แผนไว ล วงหน า จ งเป นว ธ ท ด ท ส ด เหมาะสมท ส ด เพราะ น กพฤต กรรมศาสตร กล าวไว ว า การพ ฒนาองค การเป นเคร องม อของการเปล ยนแปลงพฤต กรรม โดยฝ ายทางพฤต กรรมอย างม แบบแผนล วงหน า หล กการพ ฒนาองค การ 1. Unfreezed ค อ การน าเอาคนมาเป ดโลกทางน นใหม หร อ เร ยกว า มาละลายพฤต กรรม เช น ส มมนา จะได ม โอกาสค ด เห นส งใหม จากคนอ น ๆ บ าง สมองเขาก จะถ กกระต นให ม ความค ดกว าง ออกไป แทนท จะจมอย ก บงานท ท าอย เป นประจ า 2. Movement ค อ การสร างการเคล อนไหวเป นกระบวนการท จากข อ 1 ค อเม อเขาร บ ความค ดใหม ๆ มา เขาก จะน าความค ดน นมาปร บปร งเปล ยนแปลงการท างานของเขาให ก าวหน า ข น 3. Refreezed สภาวะส าเร จท เก ดข นหล งข อ 2 แต ก จะอย ได ไม นาน เพราะโลก เปล ยนแปลงเร ว ฉะน นพอได ส กระยะหน ง ก ต องจ บเขามา Unfreezed ใหม อ ก เป นว ฏจ กรของ OD หม นเว ยนอย 3 ข นตอน เหต ผลในการ OD 1. เพราะโครงสร างม ป ญหา องค การขาดประส ทธ ภาพ 2. องค การขาดความร วมม อ ช งด ช งเด นมากกว าสร างสรรค กระบวนการการพ ฒนาองค การ (อ.ว ช ย โกส วรรณจ นดา) ได สร ปความค ดพ นฐานไว 3 ประการ ค อ 1. คนส วนใหญ ม ความปรารถนาท จะเห นความเจร ญก าวหน าของตนเอง ด งน นในการ OD ต องท าในล กษณะเป ดโอกาสหร อเอ ออ านวยให บ คคลได เห นโอกาสเต บโต ย อมจะได ร บความ ร วมม อและเป นการกระต นความค ดร เร มของบ คลในองค การได เป นอย างด 2. บ คคลท วไปต องการรวมเป นกล ม และกล มจะม ประส ทธ ภาพ ถ าท กคนได ร วมม ออย าง เต มท แพยายามปร บพฤต กรรมการแข งข นเพ อเอาชนะ มาเป นการร วมม อประสานประโยชน เพ อ เป าหมายของกล ม

25 3. การเปล ยนแปลงน ามาซ งผลต อเน อง ไม ว าจะเปล ยนแปลงส วนใดก ตาม ฉะน น การ พ ฒนาองค การต องท าในร ประบบ เพราะอาจเก ดความข ดแย งข นในองค การได Keith David และ John Newstrom ได อธ บายกระบวนการพ ฒนาองค การท เน นเร อง การ สร างท มงานในการท างาน ม 7 ข นตอน ค อ ข นตอนท 1 การว น จฉ ยเบ องต น ข นตอนท 2 การรวบรวมข อม ล ข นตอนท 3 การตรวจสอบข อม ล ข นตอนท 4 การวางแผนปฏ บ ต ข นตอนท 5 การสร างท มงาน ข นตอนท 6 การสร างความส มพ นธ ระหว างกล ม ข นตอนท 7 การประเม นผลและการต ดตามผล เคร องม อของการพ ฒนาองค การ 1. การให การศ กษาและอบรม 2. ตาข ายการบร หาร(Grid) 3. การให ค าปร กษาหาร อในเช งกระบวนการ 4. การย ต ข อพ พาทโดยใช ท ปร กษา 5. การส ารวจหาข อว พากษ 6. การบร หารโดยย ดว ตถ ประสงค และผลงาน 7. การประช มเพ อพ ฒนาการสร างท มระหว างกล ม 8. การพ ฒนาการสร างท มงาน 9. การพ ฒนาการสร างท มงาน ว ธ การปร บปร งความส มพ นธ ต าง ๆ ในการท างานให ด ข น ย งองค การใหญ ข น ความส มพ นธ ระหว างคนท ท างานด วยก นย งเลวลง เช น ม ความร ส กไม เท าเท ยมก นของ สมาช ก ค ดว าไม ได ร บความย ต ธรรมเร องเง น เร องรางว ล ม ท ศนคต ท แตกต างก น เป นต น จ งต องม การรวบรวมข อม ลเพ อให ร ป ญหา โดยใช ว ธ การ 1. การสร างท มใหม เป นท มงานโครงการ ท มงานช วคราว หร อท มงานท เปล ยน ห วหน าใหม สร างความเข าใจในท มงานให ร บทบาทความร บผ ดชอบ 2. การสร างท มครอบคร ว หร อท มงาน ประกอบด วยผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป 1 ข น ท าได 3 ร ปแบบค อ 2.1 ใช ว ธ ถามความร ส กท เป นป ญหาต อสมาช ก แล วร วมก นพ จารณาแก ป ญหา และวางแผนการปฏ บ ต 2.2 การให สมาช กได เร ยนร ถ งแนวความค ดและการปฏ บ ต

26 2.3 กล มท ไม ม การจ ด กล มน ให เข าห องทดลองนอกท ท างาน 2-3 ว น เพ อ เปล ยนแปลงพฤต กรรมและส ารวจความประพฤต ก นเอง 10. การประช มแบบเผช ญหน า ฯลฯ ใครชอบแบบไหน ลองศ กษา แล วน าไปใช ตามความถน ดนะคะ (ในหน งส อ หน า ) เทคน คในการพ ฒนาองค การ Harold J. Leavitt 1. การเปล ยนแปลงด านโครงสร าง 2. การเปล ยนแปลงด านต วบ คคลหร อพฤต กรรม การฝ กอบรมในขณะท างาน การฝ กอบรมด วยการให ค าแนะน าเก ยวก บงาน การฝ กอบรมนอกเวลาปฏ บ ต งาน การส บเปล ยนงาน ว ธ การบรรยาย กรณ ศ กษาและการแสดงบทบาท แนวค ดใหม ในการพ ฒนาองค การแบบญ ป น ท ใช หล ก 7 s ค อ S1 กลว ธ Strategy ค อ แผนท จะน าไปส การจ ดสรรทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด เพ อให ได มาซ งเป าหมายท ก าหนดไว S2 โครงสร าง Structure จ ดโครงสร างเร องหน าท ต าแหน งงาน การกระจายงาน S3 ระบบ System ว ธ การด าเน นงานเก ยวก บรายงาน งานประจ า ร ปแบบการประช ม หร อ ร ปแบบการว น จฉ ยส งการ การต ดต อส อสาร การรายงาน ฯลฯ S4 เจ าหน าท Staff ค อ ผ ม ส วนเก ยวข องก บองค การ S5 แบบ Style เป นพฤต กรรมผ บร หารช นน าขององค การท ใช ในการบร หารงานให เก ด ผลส าเร จ S6 ท กษะ Skill ความสามารถท เด นของน กบร หารช นน าขององค การ S7 เป าหมายร วม Super ordinate Goal ค อ ปร ชญาในการบร หารงานท เป นแนวทาง ท างานร วมก นของบ คคลในองค การ เป นจ ดรวมทางจ ตใจ และค าน ยมร วมของบ คคลในองค การ Ouchi น ก OD ของญ ป น ให ข อค ดเห นว า แนว OD ของญ ป นแตกต างก บ ของ อเมร กา (ญ ป นจ างงานตลอดช พ ประเม นเล อนช าๆ ฝ กห วหน างานให ร ท ว ๆไป ควบค มแฝงอย

27 ในการปฏ บ ต ต ดส นใจ และร บผ ดชอบเป นกล ม ม ความค ดถ งองค การโดยตลอดอย เสมอ ซ ง สร ปได ว า น าสนใจ เพราะ - ได ร บการยอมร บของท กฝ ายในองค การ - โครงสร างไม ซ บซ อน - ท างานก น เป นกล ม - ให ความส าค ญก บเจ าหน าท ท กฝ าย ผบ.ไม ต ดส นใจตามล าพ งแต จะปร กหาร อเป นกล ม -การพ ฒนาเน นเป าหมายร วม - แสดงความม งม นและค าน ยมของ บ คคลในองค การอย างช ดเจน (แถมเร องเก า อาจจะเอามาประย กต ใช ได บางโอกาส) ค อ บทท 2 ทฤษฎ องค การ เกร นน า ถ งความส าค ญของการน าทฤษฎ องค การมาใช ในการบร หารสถานศ กษา องค การม คน คนค ดงาน ค ดหาว ธ ท างานตามภารก จให ส าเร จ/ บรรล ว ตถ ประสงค จ งม กพบว า 1. งานท ท าจะม ปร มาณมาก 1. แบ งงานก นท า 2. มอบหมายงาน 3. งานจ งจะเสร จ / บรรล ว ตถ ประสงค ซ งในการบร หารจ ดการน น จ าเป นต องอาศ ยทฤษฎ ( ค อ องค ความร กรอบแนวค ด แนวทางการท า เร องใดเร องหน งท ถ กพ ส จน ซ า ๆ จนประจ กษ ช ดเจน เช อถ อได โดยท เราไม ต องไปลองผ ดลองถ ก อย ให เส ยเวลา โดยเฉพาะทฤษฎ องค การ จะถ กค ดสรรมาใช ก นอย างมากในการบร หารสถานศ กษา (เข าเร อง) ทฤษฎ องค การ ถ ามองในแง ท 1 ค อ ความร ท ได จากทฤษฎ เร องขององค การ เอามาบ รณ การส งคมว ทยา ร ฐศาสตร เศรษฐก จ หร อมองในแง ท 2 ในฐานะ ระบบส งคม คนอย ร วมก น ก ต องช วยเหล อก น ซ งไม ม ทฤษฎ ใดจะใช ได ตลอดเวลา ต องพล วไปตามสถานการณ รายละเอ ยดของแต ละย คสม ย ทฤษฎ องค การย ค สม ยด งเด ม Classical Theory of หล กการ + ต วอย าง 5-6 นาท ภาพรวมแต ละย ค 2นาท แนวค ด หล กการ ต วอย าง 1. เน นเศรษฐก จ Economic 2. มองมน ษย เป น เคร องจ กร Mechanistic จ งม งเน นท ผลงาน มากกว า จ ตใจ ไม ให ความส าค ญก บ ทฤษฎ การจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor แนวค ด : มองคนเป น เคร องจ กร ทฤษฎ การจ ดการแบบว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor : ม ความเห นว า องค การท จะบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ย อมจะข นอย ก บส ง ส าค ญ 3ประการ ค อ1.การเล อกคนงานท

28 organization จ ตใจ หร อความต องการ ทางส งคม ต วอย าง เช น ทฤษฎ การจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor ทฤษฎ การจ ดการแบบ หล กการบร หาร (เช น ใบพ ดองค การของ Henry Fayol) ท. ระบบบร หาร แบบราชการ บ ร องเคร ซ ธ โอท ค ของ Max Weber น กถ ง : 1.การมอบงาน ก าก บด วยเวลา 2.จ งใจด วยเง น 3.เล อกคนเก ง ด มาท างาน 4.ก าหนดมาตรฐานของ งาน 5.ท างานมาก ใช เวลาน อย ม ความสามารถเหมาะสมก บงานท ท า 2.การฝ กอบรมเพ อท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. การหาส งจ งใจในทาง เศรษฐก จเพ อให คนงานเก ดก าล งใจใน การท างาน เพราะฉน นจ งขอน า ท. ด งกล าว ไปประย กต ใช ในการบร หาร สถานศ กษาสถานศ กษาด งน 1.ส ารวจความร ความสามารถ/ความ ถน ดของบ คลากรในสถานศ กษา (ขยาย เองนะจ ะ...) 2.จ ดคนให เหมาะสมก บงาน(ขยายเอง นะจ ะ...) 3. ก าหนดมาตรฐานของงาน(ขยายเอง นะจ ะ...) 4.พ ฒนาบ คลากรด วยการฝ กอบรม... ให ท างานได ด... 5.ก าหนดเง อนไข/รางว ล/ต าแหน ง หน าท /ข นเง นเด อนหากบ คคลท างาน ส าเร จบรรล มาตรฐานของงานในเวลาท ก าหนด เพ อให บ คลากรม แจงจ งใจ ก าล งใจในการท างาน (หากไม ได ก ยอมร บในเง อนไข..และม ความพยายามท ท าใหม ในคร งต อไป) เม อเป นเช นน ก จะส งผลให การท างานม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (ขยาย...) การประย กต ใช ทฤษฎ องค การย คสม ยด งเด ม มาใช บร หารสถานศ กษา ให เก ดประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล ทฤษฎ การจ ดการแบบว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor ทฤษฎ น ม ความเห นว าองค การท จะบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ย อมจะข นอย ก บส ง ส าค ญ

Comprehensive Examination

Comprehensive Examination 0 Comprehensive Examination เตร ยมความพร อมส การสอบประมวลความร ช นปร ญญาโท คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ระหว าว นท 18-20 ก มภาพ นธ 2557 เวลา

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความเป นมาและความสาค ญของการศ กษาภาคร ฐ 2.2 บทบาทของโรงเร ยนต อการม ส วนร วมของช มชน 2.3 ป จจ ยท เก ยวข องก บการต ดส นใจของผ ปกครอง การเล อกโรงเร ยนของผ ปกครองม องค

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 โรงเร ยนว ดบ ณยประด ษฐ สาน กงานเขตบางแค กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย การใช

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อเร องว ทยาน พนธ การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อเร องว ทยาน พนธ การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร เร อง งานบ านน าร ส าหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา มะล อร ณ รห สประจ าต ว 53M54680111 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา ดร.ประภาพรรณ ร กเล ยง บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก คำนำ หน งส อหล กทฤษฎ และการปฏ บ ต การบร หารการศ กษาผ เข ยนม ว ตถ ประสงค ให ผ ศ กษา ศ กษาถ งหล กทฤษฎ และปฏ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจ าป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ.

ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจ าป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ. ส มมนาผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร รสจ. ประจาป การศ กษา 2556 เร อง การบร หารโรงเร ยนตามมาตรฐานการศ กษาคาทอล ก ระหว างว นท 21-24 เด อนเมษายน พ.ศ.2557 ณ ว งยาวร เวอร ไซด ร สอร ท จ.นครนายก - 1 - - 2 - ส มมนาผ

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information