Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6 แนวข อสอบประมวล ราม 16 สร ปจากแนวท อาจารย บรรยาย ณ ห องประช มราม กทม. ว ชาพ นฐาน 50 คะแนน สอบว นท 22 ม.ค ปร ชญา 50 นาท อ.พ มพรรณ 25 คะแนน พ ดถ ง ล กษณะปร ชญาต วท 1-6 แต เน น 3 ต ว ค อ พ พ ฒ ปฏ ร ป และพ ทธปร ชญา จะออก 2 ข อค ะ

7 2. ว จ ย 90 นาท อ.ศ ร พงษ 25 คะแนน ด ว จ ยเช งส ารวจ จะให บทค ดย อมา คร งหน า จะ ถาม 1. ต วแปรต น(สถานภาพ) ต วแปรตาม(เร องท เราสนใจศ กษา) 2. สถ ต ท ใช ถ า 2 กล มใช t-test 3 กล ม ใช Anova, F-test ถ าพบความแตกต างให เปร ยบเท ยบโดยว ธ ของ Sheffe ว ชาเอกเล อก 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 23 ม.ค. 55 ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ EDA 6133 การบร หารงานบ คคลและการน เทศการศ กษา EDA 6136 การบร หารทร พยากร และการจ ดการทางการศ กษาEDA 6134 การบร หารสถานศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ว ชาเอกบ งค บ 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 24 ม.ค. 55 ท าให ครบท กข อ อ.อ านวย พ ดถ งว ชาเอกบ งค บ จากว ชา EDA 6113 หล กทฤษฎ EDA 6145 การวางแผน EDA 6124 ความส มพ นธ ช มชน EDA 6123 ภาวะผ น า และ EDA 6173 ว ชาส มมนา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ค าถาม? ว ธ การบร หารตน บร หารคน บร หารงาน ของผ บร หาร ให ม ประส ทธ ภาพ ผบ.ม หน าท ม ท กษะอะไรบ าง (Conceptual skill Technical skill Human skill ) ถ าเจอป ญหา จะแก ไข จะพ ฒนา อย างไร ให น าทฤษฎ บวกก บการปฏ บ ต โดยด ท บร บท ( ช วงน ควรด การปฏ ร ปรอบ 2 AEC การ เข าส อาเซ ยน ) แนวค าถาม? ข อ 1. จะม ว ธ การบร หารสถานศ กษาอย างไรเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน จะเตร ยมต ว คร ผ บร หาร และน กเร ยนอย างไร (แนวการตอบ ค อ พ ฒนาตน อย างไร พ ฒนาคร อย างไรให ม ค ณภาพ สอนเด กอย างไรไม ให เส ยเปร ยบเขา) ข อ 2. จากการส มมนา โรงเร ยนท ด ท ส ด ม องค ประกอบอะไรบ าง ( 4 ร มเล ก แล วบอกต วย อย ๆ ด วย นโยบาย ศธ 4 ใหม ) ไม จต องเข ยนรายละเอ ยดให อาจารย ด แต ร จ กการน าเอาทฤษฎ มาใช เช น ทฤษฎ ระบบ ต องเข าใจ In put Process Out put Out come environment Feed back

8 อ.ร ตนา พ ดถ ง องค ความร ท เราได ร บ น าม นไปใช โดยผ านการว เคราะห แล วน ามา ส งเคราะห ใหม เตร ยมต วโดย 1. ทบทวนศาสตร ทางการบร หาร 2. จ ดกล มสาระหล ก - หล กการ ทฤษฎ แนวค ด - กระบวนการ - ท กษะการบร หาร Conceptual skill Technical skill Human skill ด ท ล กเต า อ.ภาว ดา สอน) 3. น าข อ 2. มาประย กต บ รณาการ ก บการบร หารการท างาน จะน ามาใช อย างไร(ให สมม ต ว า ต วเราเป นผ บร หาร) อ.ร ตนาเห นด วย ท.ระบบ ล กษณะข อสอบและแนวการตอบ 1. นโยบายและท ศทางการจ ดการศ กษา 2. ว กฤตการณ ทางการศ กษา 3. แนวค ดใหม ๆ 4. ย ทธศาสตร ว ธ ท าข อ 1. ค อ 1) ผบ. ท าความเข าใจนโยบายให เข าใจก อน 2) ประช มคณะกก. เพ อสร างความตระหน ก ความเข าใจ ว ธ ท าข อ 2. ค อ จะแก ป ญหาอย างไร ว ธ ท าข อ 3. เช น การศ กษาตลอดช ว ต ค าถาม? ท านได ร บอะไรไปจากราม - ความร ท กษะ บ คล ก... - โลกท ศน ว ส ยท ศน - การบร หารจ ดการ - การแก ป ญหา - การจ ดระเบ ยบช ว ต ก นน าจากบ อ อย าล มคนข ดบ อ ( หมายถ ง อย าล มบ ญค ณของราม ท ให..เรา) ท านจะน าอะไรไป ถ ายทอดให คนอ นร บร ร บทราบ เข าใจในความเป น ม.ราม)

9 แลกเปล ยนข อม ลได ท คร ส แนวข อสอบประมวล กล มว ชาพ นฐาน 22 ม.ค ว ชาปร ชญา 1. Progressivism ปร ชญาพ พ ฒนาการน ยม (น ามาใช ในโรงเร ยน เพราะเป นกฎหมาย ก อนน ามาใช ต องศ กษาหาความร ก อน) แนวค ด : ความร ความจร งจะได มาต องลงม อปฏ บ ต เพ อพ ฒนาเป น ประสบการณ ต วอย างเช น โรงเร ยนม นประสาท เขตม นบ ร กทม. จ ดม งหมาย : พ ฒนาผ เร ยนให พร อมท กด าน(ความร ความค ด ร างกาย อารมณ ส งคม) หล กส ตร : เน นผ เร ยนเป นส าค ญ Child center กระบวนการเร ยนการสอน : Learning by doing เร ยนร โดยการกระท า ว ธ การอาจใช โครงงาน อภ ปราย การปฏ บ ต ผ สอน : เป นผ แนะน า ให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง โรงเร ยน : เป นแบบจ าลองท ด งามของช ว ตและส งคม การว ดผลประเม นผล : ผ เร ยนสามารถน าส งต าง ๆ ท เร ยนมาแก ป ญหาได ผ บร หาร : ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น บร หารแบบบ ส วนร วม ค าถามโดนใจ(อาจารย ) จ ดเด น จ ดด อย เป นอย างไร ผบ.จะพ ฒนาอย างไรให สมบ รณ แบบ จ ดเด น 1. พ ฒนาผ เร ยนท กด าน ม ความท นสม ย เพราะท นต อการเปล ยนแปลง 2. การแก ป ญหาท าให เก ดการหย งร ผ เร ยนเก ดประสบการณ ใช หล กว ทย ในการส บหา ความจร ง จ ดด อย 1. น กเร ยนต องเป นผ ม ความใฝ ร อยากเร ยน อยากร วมก จกรรม ถ าไม น นการจ ดการ เร ยนร ตามปร ชญาน ก ไม ได ผลคร บ ผ บร หาร ด าเน นการด งน 1. ศ กษากฎหมายการศ กษา พรบ. กฎ/ นโยบายกระทรวงให เข าใจก อน 2.จ ดท กส วนของโรงเร ยนให เป นแหล งเร ยนร น บห องต าง ๆ เป นห องเร ยนหมด เพราะท า ให น กเร ยนเก ดการเร ยนร โดยเฉพาะ ห องสม ด 3. จ ดให ม เคร องม อส อสาร ม เทคโนโลย เพราะม นจะท าให เก ดการเปล ยนแปลงแล วจะเป น ก าหนดว ฒนธรรมส งคม ฉะน น ผบ.ต องร เท าท นเทคโนโลย และบร หารจ ดการก บม นให ได อย าง เหมาะสม ลงต ว ให เก ดประส ทธ ผล+ภาพ มากท ส ด

10 คร ควรม บทบาทด งน 1. จ ดการศ กษาโดยย ดหล กการส าค ญ ค อ การศ กษาค อช ว ต โรงเร ยนจ งควรจ ด ประสบการณ ให เด กมากท ส ด เพ อน าไปใช สามารถแก ป ญหา ปร บต วและอย ในส งคมได คร ไม ใช ค าส ง แต เป นค าแนะน าและให ค าปร กษา ให เด กเด นทางไปส เป าหมายท วางไว 2. จ ดก จกรรมท ส มพ นธ ก บเด ก ตอบสนองความแตกต าง โดยใช ทฤษฎ พห ป ญญาของการ ด เนอร ไม ให เด กท าอะไรตามใจชอบท กอย าง คร คอยก าก บต ดตาม ส งเสร มให ผ เร ยนร วมม อแข งข น ไม ใช แย งช ง 3.สร างบรรยากาศและปล กฝ งประชาธ ปไตย ส งเสร มให ท กคนม ส วนร วมในก จกรรมท จ ด ข น 4. พ ฒนาผ เร ยนให ครบท กด าน บ คล กภาพของ บ คล กภาพของคร ผบ. น กประชาธ ปไตย ร บฟ ง ม มน ษยส มพ นธ ให ค าปร กษา โน มน าว จ งใจเก ง (ด าเน นตามมต กก.สถ.) ม ความร ประสบการณ ต าง ๆ มากมาย รอบร บ คล กด เห นอกเห นใจ ยอมร บความแตกต าง กระต นให ก าล งใจเด ก 2. Reconstructionism ปร ชญาปฏ ร ปน ยม = บ รณะ หร อ ท าข นใหม ( Brameld บ ดาของป.ปฏ ร ปน ยม) แนวค ด : ปฏ ร ป สร างสรรค ส งคม การศ กษาเพ อส งคม ไม ม งพ ฒนาตนเองอย างเด ยว แต ต องน า ความร ไปพ ฒนาส งคมให ด ข น ต วอย างเช น ร.ร.ร งอร ณ เขตบางมด กทม. จ ดม งหมาย การศ กษาเป นเคร องม อ พ ฒนาส งคม กระบวนการ สนองความสนใจด วยการค นคว าเร องเก ยวก บส งคม ใช ว ธ สอนแบบแก ป ญหา ผบ. ม ความค ดกว างไกล ร เร ม สร างสรรค เป นน กปฏ ร ป ด าเน นงานในฐานะผ น า โรงเร ยน ม บรรยากาศแบบประชาธ ปไตย คร เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคมอย างกว างขวาง สอนแบบ โครงงาน ว ธ การทางว ทย ผ เร ยน ได ร บการปล กฝ งให ส าน กในหน าท และประโยชน ของส งคม เร ยนร การท างานเป น ท ม ท าก จกรรม แก ป ญหาร วมก บช มชน หล กส ตร เน นส งคม ผ เร ยนต องเข าใจสภาพส งคมท ด พอ คร น าป ญหาต างๆ ท ใกล ต วผ เร ยน มาเร ยนร มองเห นแนวทางแก ป ญหาในส งคม

11 ว ดผล ว ดพ ฒนาการและท ศนคต เก ยวก บส งคม ค าถามโดนใจ(อาจารย ) เข าส อาเซ ยน จะเตร ยมการอย างไร เพราะต อง น าโรงเร ยนออกส ช มชน และ เข าส ประชาคมอาเซ ยน เตร ยมเข าส สากลอย างไรให ไม ม ป ญหา หร อม น อยท ส ด แนวตอบ : 1. ส ารวจบ คลากรในโรงเร ยนเก ยวก บป ญหาการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร ความร ด านต างๆ ของประชาคมอาเซ ยน 2. จ ดอบรม พ ฒนาบ คลากรในโรงเร ยนให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารได และให ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ภาษาอาเซ ยน ว ฒนธรรมของประเทศต าง ๆ ในอาเซ ยน 3. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนในโรงเร ยน โดยเช ญว ทยากรเจ าของภาษาอ งกฤษ และ บ คคลต างด าวท อาศ ยอย ในช มชนมาให ความร ทางภาษาของประเทศในอาเซ ยน เช น พม า ลาว มาเลเซ ย เป นต น 4. เม อโรงเร ยนเข มแข งแล ว จ งน าโรงเร ยนออกส ช มชน โดยจ ดต งศ นย การเร ยนร ใน ช มชน เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยน ภาษาอ งกฤษ ภาษาอาเซ ยน ว ฒนธรรมของประเทศต าง ๆ ในอาเซ ยน เพ อ เตร ยมต วเข าส อาเซ ยน ในป 2558 แถมจ า จ ดเด น จ ดด อย เป นอย างไร ผบ.จะพ ฒนาอย างไรให สมบ รณ แบบ จ ดเด น 1. ผ เร ยนม ความค ดสร างสรรค ม ส วนช วยแก ป ญหาในส งคม 2. ช มชนได ร บความช วยเหล อจากโรงเร ยนในการแก ป ญหาส งคม จ ดด อย 1. บางป ญหา เช น ป ญหาการเม อง คงแก ได ยากและเส ยงอ นตราย ผ บร หาร ด าเน นการด งน 1. ศ กษาสภาพช มชน /ส งคมท แวดล อมโรงเร ยนให เข าใจก อน 2. สร างบรรยากาศแบบประชาธ ปไตย แก ไขป ญหาร วมก บช มชน/ส งคม 3. ใช ความค ดร เร มสร างสรรค ในการบร หารจ ดการให ได ผลด คร ควรม บทบาทด งน 1. จ ดการศ กษาโดยย ดหล กการส าค ญ ค อ เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคม อย างกว างขวาง 2. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบโครงงาน ว ธ การทางว ทยาศาสตร 3. ส งเสร มว ถ ประชาธ ปไตย ส งเสร มให ผ เร ยนตระหน กให ความส าค ญก บช มชน/ส งคม ท ต องร วมม อก นแก ไขป ญหาท เก ดข น

12 บ คล กภาพของ ผบ. ม ความค ดกว างไกล ร เร ม สร างสรรค เป น น กปฏ ร ป ด าเน นงานในฐานะผ น า บ คล กภาพของคร เป นผ บ กเบ ก เป นน กแก ป ญหา สนใจเร องส งคม อย างกว างขวาง สอนแบบโครงงาน ใช ว ธ การ ทางว ทย ทางปร ชญา และว ธ การทาง ประว ต ศาสตร ให ความส าค ญก บว ชาท ช วยให ผ เร ยนเข าใจส งคมเป นอย างด 3. Buddhism พ ทธปร ชญา แนวค ด : หล กไตรส กขา (ศ ล สมาธ ป ญญา) ต วอย างเช น โรงเร ยนว ถ พ ทธ จ ดม งหมาย พ ฒนาฝ กอบรมให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร จ กตนเอง กระบวนการ ฝ กอบรมด วย ศ ล สมาธ ป ญญา ผบ. เป นคนด ม ศ ลธรรม ม ค ณธรรม จร ยธรรม โรงเร ยน เป นท ฝ กอบรม คร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นก ลยาณม ตร ผ เร ยน ย ดหล กพห ส ต (ฟ ง ค ด อ าน เข ยน ถาม) หล กส ตร หล กไตรส กขา (ศ ล สมาธ ป ญญา) ฝ กอบรมจ ตใจของผ เร ยน ว ดผล ประเม นตนเอง แล วว เคราะห ปร บปร งด วยตนเอง ค าถามโดนใจ(อาจารย ) 1.โรงเร ยนว ถ พ ทธม การบร หารจ ดการอย างไร ม ผลด - ผลเส ยอย างไร 2. ศฐ พพ. น ามาใช ในโรงเร ยนอย างไร โรงเร ยนว ถ พ ทธด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาโดยบ คลากรในสถานศ กษา ร วมก บผ ปกครอง และช มชน สร างความตระหน ก และศร ทธา รวมท งเสร มสร างป ญญาเข าใจในหล กการและว ธ ด าเน นการโรงเร ยนว ถ พ ทธร วมก น สถานศ กษาว เคราะห จ ดจ ดเน นหร อร ปแบบรายละเอ ยดโรงเร ยนว ถ พ ทธ ตามความ เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา ซ งแต ละสถานศ กษาจะม จ ดเน นและรายละเอ ยด ร ปแบบท แตกต างก นได เช น บางสถานศ กษาจะม จ ดเน น ประย กต ไตรส กขาในระด บช นเร ยน (การจ ด กระบวนการเร ยนร รายว ชา) บางสถานศ กษาเน นประย กต ในระด บก จกรรมว ถ ช ว ตประจ าว น ภาพรวม บางสถานศ กษาอาจท าท งระบบท กส วนของการจ ดการศ กษา ก เป นไปได

13 ล กษณะร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธตามรายละเอ ยดข างต นสร ปประเด นส าค ญเป นแผนภาพ ได ด งต อไปน ร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธ แผนภาพ ร ปแบบโรงเร ยนว ถ พ ทธ จ ดเน น โรงเร ยนว ถ พ ทธด าเน นการพ ฒนาผ เร ยนโดยใช หล กไตรส กขา ค อ ศ ล สมาธ ป ญญา อย างบ รณาการ ผ เร ยนได เร ยนร ผ านการพ ฒนา การก น อย ด ฟ ง เป น ค อ ม ป ญญาร เข าใจในค ณค าแท ใช กระบวนการทางว ฒนธรรมแสวง ป ญญา และม ว ฒนธรรมเมตตา เป นฐานการด าเน นช ว ต โดยม ผ บร หารและคณะคร เป น ก ลยาณม ตรการพ ฒนา ล กษณะโรงเร ยนว ถ พ ทธ เน นการจ ดสภาพท ก ๆ ด าน เพ อสน บสน นให ผ เร ยนพ ฒนาตามหล กพ ทธธรรมอย างบ รณาการท ส งเสร มให เก ดความเจร ญงอกงาม ตามล กษณะแห งป ญญาว ฒ ธรรม 4 ประการ ค อ 1. ส ปป ร สส งเสวะ หมายถ งการอย ใกล คนด ใกล ผ ร ม คร อาจารย ด ม ข อม ล ม ส อท ด 2. ส ทธ มม สสวนะ หมายถ ง เอาใจใส ศ กษาโดยม หล กส ตร การเร ยนการสอนท ด 3. โยน โสมนส การ หมายถ ง ม กระบวนการค ดว เคราะห พ จารณาหาเหต ผลท ด และ ถ กว ธ

14 4. ธ มมาน ธ มมปฏ ป ตต หมายถ ง ความสามารถน าความร ไปใช ในช ว ตได ถ กต อง เหมาะสม การจ ดสภาพของโรงเร ยนว ถ พ ทธ ประกอบไปด วย ด านกายภาพ ค อ อาคารสถานท ห องเร ยน แหล งเร ยนร สภาพแวดล อม เป นต น ด านก จกรรมพ นฐานว ถ ช ว ต เช นก จกรรม ประจ าว น ก จกรรรมว นส าค ญ ก จกรรมน กเร ยนต างๆ ด านการเร ยนการสอน เร มต งแต การก าหนด หล กส ตรสถานศ กษา การจ ดหน วยการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร จนถ งกระบวนการเร ยนการ สอน ด านบรรยากาศและปฏ ส มพ นธ ในการปฏ บ ต ต อก นระหว างคร ก บน กเร ยน น กเร ยนก บ น กเร ยน หร อคร ก บคร เป นต น และ ด านการบร หาร จ ดการ ต งแต การก าหนดว ส ยท ศน จ ดเน น การก าหนดแผนปฏ บ ต การ การสน บสน น ต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาต อเน อง ซ งการจ ดสภาพ ในแต ละด านจะม งเพ อให การพ ฒนาน กเร ยนตามระบบไตรส กขา ด าเน นได อย างช ดเจนม ประส ทธ ภาพ ด งเช น การจ ดด านกายภาพ ควรเป นธรรมชาต สภาพชวนให ม จ ตใจสงบ ส งเสร ม ป ญญา กระต นการพ ฒนาศร ทธา และศ ลธรรม ก จกรรมพ นฐานว ถ ช ว ต กระต นให การก น อย ด ฟ ง ด าเน นด วยสต ส มปช ญญะเป นไปตามค ณค าแท ด านการเร ยนการสอน บ รณาการพ ทธธรรม ในการจ ดการเร ยนร ช ดเจน ด านบรรยากาศและปฏ ส มพ นธ เอ ออาทร เป นก ลยาณม ตรต อก น ส งเสร มท งว ฒนธรรมเมตตา และว ฒนธรรมแสวงป ญญา เป นต น การบร หารจ ดการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ม ข นตอนส าค ญ เช น การเตร ยมการ เตร ยมท ง บ คลากร ผ เก ยวข อง แผนงาน ทร พยากร ท ม งเน นสร างศร ทธาและฉ นทะในการพ ฒนา การ ด าเน นการจ ดสภาพและองค ประกอบต างๆ ท จ ดเพ อส งเสร ม ให เก ดความเจร ญงอกงามหร อป ญญา ว ฒ ธรรม ในการพ ฒนาผ เร ยน การด าเน นการพ ฒนาท งผ เร ยนและบ คลากร ตามระบบไตรส กขา อย างต อเน อง โดยใช สภาพและ องค ประกอบท จ ดไว ข างต น ข นต อมา ค อ การด แลสน บสน น ใกล ช ด ด วยท าท ของความเป นก ลยาณม ตรต อก น ท จะท าให การพ ฒนาน กเร ยนและงาน ด าเน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ต อจากน น ม การปร บปร งและพ ฒนาอย างต อเน อง ด วยอ ทธ บาท 4 และหล กอ ป ญญาตธรรม ค อ ความไม ส นโดษในก ศลธรรม และความไม ระย อในการพากเพ ยร เป นต น ข น ส ดท ายของกระบวนการบร หารแต เป นฐานส การพ ฒนาในล าด บต อไป ค อ ข นประเม นผลและ เผยแพร ผลการด าเน นงาน... ไม ม ค าตอบส าเร จร ป...โปรดท าความเข าใจ...น าองค ความร ไปประย กต ใช ตามโจทย ถามนะคะ...

15 ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาท ถ อว าเป นนว ตกรรมท ม ค ณค าย ง และย งม ความล กซ ง ก าวหน าและเหมาะสมส าหร บส งคม หล กการส าค ญ 5 ประการ ของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ ( 3 ห วง 2 เง อนไข) 1. ความพอประมาณ ค อ ความพอด ๆ ไม น อยเก นไป ไม มากเก นไป ไม เต บโตเก นไป ไม ช า เก นไป และไม โดดเด นเก นไป 2. ความม เหต ผล ค อ ท กอย างต องม ท มาท ไปอธ บายได การส งเสร มก นในทางท ด สองคล อง ก บหล กพ ทธธรรม ค อ ความเป นเหต เป นผลเพราะส งน ท าให เก ดท กส ง ท กส งท เก ดข นตาม เหต ผลป จจ ย 3. ความม ภ ม ค มก นท ด จะต องปกป องค มครองไม ให เก ดความเส ยงท ไม ควรจะเป น เช น เก ด ความเส ยงเพราะม ความโลภมากเก นไป 4. ความรอบร ต องม ความรอบคอบ ม การใช ความร ใช ว ทยาการ ด วยความระม ดระว ง ม การ จ ดองค ความร ท ด ด าเน นการอย างรอบคอบ ครบถ วนรอบด าน ครบท กมต 5. ค ณธรรมความด เป นพ นฐานของความม นคงซ งประกอบด วย ความซ อส ตย ส จร ต มานะ และพากเพ ยร ใช สต ป ญญาในการด าเน นช ว ต ข อค ดในการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการจ ดก จกรรมการศ กษานอกโรงเร ยนส ช มชน 1. การพ ฒนาต องเก ดจากภายในจ งจะม นคง 2. การพ ฒนาต องเป นล าด บข นตอน ไม ใช ก าวกระโดด 3. เน นเร องความสามารถพ งตนเองเป นมาตรฐานข นตอน 4. ศ กษาทดลองจนหาว ธ ท เหมาะสม 5. การพ ฒนาท ย งย นต องอน ร กษ และพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ในโรงเร ยนน กเร ยนสามารถน าว ธ การของเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ได โดยการประย กต ให เหมาะสม ด งต วอย างต อไปน

16 1. การต งใจเร ยน ม การด าเน นงานและวางแผนในการเร ยนให ประสบความส าเร จตามเป าหมายท วางไว 2. ช วยก นประหย ดและอน ร กษ ทร พยากรในโรงเร ยน เช น 1) การใช น าประปาและไฟฟ าในโรงเร ยนอย างประหย ด ร ค ณค า ไม ใช อย างฟ มเฟ อยโดยไม จ าเป น 2) ช วยก นด แลร กษาอ ปกรณ เคร องใช และใช ของส วนรวมอย างทะน ถนอม และไม ท าลาย เช น โต ะ เก าอ เคร องเล นต าง ๆ เป นต น 3) ด แลร กษาสภาพแวดล อมภายในโรงเร ยน เช น ท งขยะลงในถ งท จ ดไว ให และไม ท าให เก ดขยะโดยไม จ าเป น ช วยก นด แลร กษาต นไม ในโรงเร ยน ไม ข ดเข ยนภาพหร อข อความใด ๆ บน โต ะ เก าอ ฝาผน ง อาคารเร ยน ประต ห องน า เป นต น 3. การท าการเกษตรเพ อเป นอาหารกลางว นของโรงเร ยน เช น ปล กพ ชผ กสวนคร ว พ ชไร ไม ผลไว บร โภค การเล ยงเป ดและไก การเพาะเห ด การข ดบ อเล ยงปลา เป นต น 4. การใช เง นอย างประหย ด ซ อของท ไม ฟ มเฟ อย 5. การประด ษฐ ค ดค นเทคโนโลย แบบชาวบ านมาช วยอ านวยความสะดวกในด านต าง ๆ เช น 1) การท าป ยหม กธรรมชาต ไว ใช ปล กพ ชผ กในโรงเร ยน 2) การท าเช อเพล งช วยในการห งต ม เช น การเผาถ าน เป นต น 3) การใช สม นไพรช วยก าจ ดศ ตร พ ช

17 6. การรวมกล มสหกรณ ในโรงเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กการท างานร วมก น ม แนวทางท จะเพ มพ น รายได โดยการน าส นค าของสมาช กมาจ าหน ายในสหกรณ และซ อส นค าได ในราคาย ต ธรรม ว ชา ว ธ ว จ ย และ การศ กษาอ สระ IS ระเบ ยบว ธ ว จ ย รศ.สมจ ตรา เร องศร ป ญหาการว จ ย : R P ประเด นท น กว จ ยสงส ยและต องการด าเน นการเพ อหาค าตอบท ถ กต องตรงก บ ความเป นจร ง ห วข อการว จ ย : เช น การศ กษาความร ความเข าใจเก ยวก บการประเม นผลตามสภาพจร งของคร ส งก ด... หร อละ การศ กษา เช น ความค ดเห นเก ยวก บการประเม นผลตามสภาพจร งของคร ส งก ด... ป ญหาในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อประเม นผลตามสภาพจร งของ คร ส งก ด... สภาพการบร หารงานตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ของ ผ บร หาร การต งช อเร อง ควร 1. ต งช อเป นกลาง เป นค าถาม 2. ระบ ต วแปร(ส งท ต องการศ กษา / ส งท เราอยากร ) ไว อย างช ดเจน 3. ควรม การก าหนดขอบเขตของการว จ ยท ช ดเจน 4. อาจระบ ว ธ การว จ ยไว ท ช อเร อง ก บ 2 ต อง ม 3 และ 4 ไม ม ก ได การเข ยนว ตถ ประสงค ของการว จ ย : เป นการบอกเจตจ านงของผ ว จ ยว าต องการด าเน นการ อย างไร หล กในการเข ยน 1. ต องสอดคล องก บป ญหาการว จ ย (เป นค าถามย อย ๆ ท ช วยไปตอบค าถาม ใหญ ) 2. ม ความเป นไปได ท จะได ค าตอบมาจากการว จ ยคร งน 3. ผ อ านสามารถเข าใจง าย 4. น ยมใช ประโยคบอกเล า ต วอย าง ห วข อการว จ ย : สภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร ของคร ส งก ด... ว ตถ ประสงค ของการว จ ย : 1. เพ อศ กษาสภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร ของคร ส งก ด...

18 2. เพ อเปร ยบเท ยบสภาพการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ช ช พคร ของคร ส งก ด...จ าแนกตามเพศ และอาย ราชการ ต วอย าง ห วข อการว จ ย : การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บน กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต ว ตถ ประสงค ของการว จ ย : 1. เพ อสร าง...แบบเร ยนส าเร จร ปว ชา ส าหร บน กเร ยนช นป.6 ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 (เข ยนก ได ไม เข ยนก ได ) 2. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บ น กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต 3. เพ อศ กษาความพ งพอใจของ น กเร ยนช น ป.6 ท ม ต อแบบเร ยนส าเร จร ปว ชา... (ไม เข ยนก ได ถ า deductive Medthod ว าเด กชอบ) บทท 2 การศ กษาวรรณกรมท เก ยวข อง literature เน อหาท จะศ กษา 1. แนวค ด / ทฤษฎ ท เก ยวข องก บงานว จ ยท จะท า 2. งานว จ ยท ท าไปแล ว หล กการค ดเล อกเอกสารท เก ยวข อง 1. เอกสารน นเป นเคร องช น าในการว จ ยหร อไม (ย ดทฤษฎ ของใคร) ท นสม ยหร อไม ( ทฤษฎ ก าหนดเวลาไม ได อ างต นฉบ บ) น าเช อถ อหร อไม ( ช อคนเข ยน ต ารา แหล งพ มพ ช ดเจน ต วแปร Variable = ล กษณะหร อเง อนไขท ม ความผ นแปรในกล มบ คคล หร อ ส งท ท าการศ กษา ต วแปรจ งเป นส งท ผ ว จ ยสนใจศ กษา จ ดกระท า ส งเกต หร อ ควบค ม ต วคงท Constant = ต วแปรควบค ม (ให เหม อนก นในกล มบ คคล หร อส งท เราท าการศ กษา) ต วแปรแบ งตามล กษณะการเก ด ม 3 ชน ด 1. ต วแปรอ สระ Independent Variable ( เหต ) 2. ต วแปรตาม Dependent Variable (ผล ) 3. ต วแปรเก น Extraneous Variable (รบกวน) 4. ต วแปรสอดแทรก Intervening Variable (ควบค มยากท ส ด เช น ขณะทดลอง เด กไป เร ยนพ เศษเพ มมา อาจจะช วยให ผลส มฤทธ ส งข น ฉะน น จ งควรทดลองในระยะเวลาส น ๆ)

19 ต วอย าง ห วข อการว จ ย : การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ว ชา...ของน กเร ยนช น ป.6 ท เร ยนโดยใช แบบเร ยนส าเร จร ปก บน กเร ยนท เร ยนโดยว ธ ปกต ว ธ เร ยน เป นต วแปรอ สระ ผลส มฤทธ เป นต วแปรตาม พ นฐานสต ป ญญา เป นต วแปรเก น (ท เข ามารบกวน ม นอาจจะช วยท าให ต วแปรตามส งข น ฉะน น จ งต องควบค มต วแปรเก น โดยการคละน กเร ยน) การเล ยงไก ให ฟ งเพลง การจ ดสภาพ - อ สระ จ านวนไข /ปร มาณไข - ตาม พ นธ ไก, อาย ไก, ชน ดของอาหาร,ม อ อ ณหภ ม,พ นท - เก น สมม ต ฐาน Hypothesis ค อ การคาดคะเนค าตอบไว ล วงหน า และสามารถทดสอบได โดยใช ข อม ลเช งประจ กษ ม 2 ประเภท 1. สมม ต ฐานการว จ ย Re Hy 2. สมม ต ฐานทางสถ ต Statistical Hy สมม ต ฐานการว จ ย ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบสภาพการบร หารงานของผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษา ต างก น สมม ต ฐานการว จ ย : ผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษาต างก นม สภาพการบร หารงานแตกต างก น (ก ก 2tails) : ผ บร หารท ม ว ฒ ทางการศ กษาส งม สภาพการบร หารงานส งกว า (ฟ นธง 1 tail ) ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบค าน ยมด านการบร โภคของน กเร ยนท ม สภาพครอบคร ว ต างก น สมม ต ฐานการว จ ย : น กเร ยนท ม สภาพครอบคร วต างก นม ค าน ยมด านการบร โภคแตกต างก น (ก ก 2tails) ถ าว ตถ ประสงค : เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ของน กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ก บการ เร ยนแบบปกต สมม ต ฐานการว จ ย : น กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ม ผลส มฤทธ ต างจากการเร ยนแบบ ปกต (ก ก 2tails)

20 น กเร ยนท เร ยนโดยบทเร ยนโปรแกรม ม ผลส มฤทธ ฯส งกว าน กเร ยนท เร ยนจากการเร ยนแบบปกต (ฟ นธง 1 tail ) ว ธ ด าเน นการว จ ย ( ไว อ านเป นต วอย างนะคะ) เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามท ผ านการทดสอบหาค าความเท ยงตรงเช งเน อหา โดยหาค าด ชน ความสอดคล อง Index of Congruence (IOC) และค าความเช อม นของ แบบสอบถามด วยว ธ หาค าส มประส ทธ แอลฟ าของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficient) ได ค าความเช อม น 0.94 ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ชน ด มาตราส วนประมาณค า 5 ระด บของล เคอร ท (Likert Scale) จ านวน 35 ข อ ผ ว จ ยน า แบบสอบถามไปให ผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครศร ธรรมราช เขต 2 ตอบแบบสอบถาม โดยขอความร วมม อไปย งประธานศ นย เคร อข ายการศ กษาท 1 12 ซ งเป นผ บร หารสถานศ กษาท เป นผ น าของศ นย เคร อข าย ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 ช วยเหล อในการแจกและเก บแบบสอบถามระหว าง ว นท ก นยายน 2555 จากน นน าแบบสอบถามท ได ร บกล บค นมาตรวจสอบความสมบ รณ ซ ง ครบถ วนและสมบ รณ ท กฉบ บ จ านวน 136 ฉบ บ น าแบบสอบถามมาจ ดระเบ ยบข อม ลลงรห ส แล ว ว เคราะห ข อม ลพ นฐานเก ยวก บผ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค าร อยละ ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บภาวะผ น า ทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โดยหาค าเฉล ย( X ) และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย ภาพรวมและรายด าน แล วน าเสนอในร ปตารางประกอบการบรรยาย จากน นได ว เคราะห เปร ยบเท ยบ ภาวะผ น าทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา จ าแนกตามประเภทสถานศ กษา โดยหาค า t- test ว เคราะห เปร ยบเท ยบภาวะผ น าทางว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ การท างาน ว เคราะห โดยค า One Way Analysis of Variance เม อพบความแตกต างอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 จ งน าค าคะแนนเฉล ยมาเปร ยบเท ยบเป นรายค ใช การทดสอบโดยว ธ เชฟเฟ ( Scheffe s Post hot Comparison) ซ งการว เคราะห ข อม ลส าหร บการว จ ยคร งน ผ ว จ ยใช โปรแกรมส าเร จร ป SPSS 11.0 for Windows ว ชาเอกเล อก 3 ช วโมง 3 ข อๆละ 25 คะแนน สอบว นท 23 ม.ค. 56 ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ EDA 6133 การบร หารงานบ คคลและการน เทศการศ กษา EDA 6136 การบร หารทร พยากร

21 และการจ ดการทางการศ กษา EDA 6134 การบร หารสถานศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา บ รณาการด วยก นออก 3 ข อๆละ 25 คะแนน ว ชาEDA 6116 การพ ฒนาองค กรทางการศ กษาและการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ ดร.ภาว ดา ดร.ส ธ รา เป นว ชาท ขย า ย า บ รณาการท กอย างเข าด วยก น เตร ยมต วสอบประมวล (บทท 3ก บ 6 ส าค ญ) บทท 3 การจ ดองค การ หล กการจ ด ต องม งให เก ดการประสานการท างานตามโครงสร างองค การระหว างก จกรรมต าง ๆ ตลอดเวลา โยม กลไกในการประสานของท กฝ าย โดยสร ป หล กการจ ดองค การท ด ต องม องค ประกอบและแนวปฏ บ ต ด งน 1. หล กว ตถ ประสงค : ก าหนดไว ช ด ท าอะไร อย างไร 2. หล กความร ความสามารถเฉพาะอย าง : มอบหมายงานตามความถน ดเพ ยงอย างเด ยว 3. หล กการประสานงาน : ร วมม อก น ใช หล กสาม คค ธรรม 4. หล กการบ งค บบ ญชา : ก าหนดอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของแต ละคนไว อย างช ดแจ งว าใครร บผ ดชอบต อใคร หร อใครข นก บใคร 5. หล กความร บผ ดชอบ : ผ บ งฯร บผ ดชอบในการกระท าของผ ใต ฯ 6. หล กความสมด ล : ปร มาณงานใกล เค ยง มอบงานให มอบอ านาจหน าท ให ด วย 7. หล กความต อเน อง : ท าต อเน อง ไม ป ดๆเป ดๆ ท าแล วเล ก 8. หล กการส อสาร : โต ตอบ ส อสารระหว างก น 9. หล กขอบเขตของการควบค ม : ห วหน างาน 1 ค มไม เก น หล กเอกภาพในการบ งค บฯ : One man one boss 11. หล กการเล อนข นเล อนต าแหน ง : ผบ.ร จ กล กน องด พ จารณาให ค ณโทษ เสร มสร าง ขว ญก าล งใจ เคร องม อท ใช ในการจ ดองค การ 1. ผ งโครงสร างองค การ Org Charts การแบ งงาน สายบ งค บฯ ชน ดของงานท ท า การจ ดกล มงาน

22 ระด บของการจ ดการ : ส ง กลาง ต า 2. ค าบรรยายล กษณะงาน Job Describtion : ระบ ว ตถ ประสงค ของต าแหน งงาน โดยระบ ถ งความร บผ ดชอบ อ านาจหน าท ภารก จ มาตรฐานของงาน ความส มพ นธ ท ม ต อผ ใต ฯ และผ บ งฯ 3. การก าหนดร ปแบบขององค การ Org Design ซ งม ป จจ ยท ต องว เคราะห ค อ 3.1 ก จกรรม Activity งานใดส าค ญท ส ด เป นหล ก จ ดล าด บความส าค ญ บน-ล าง 3.2 การต ดส นใจ Decision Making ควรว เคราะห และมอบหมายว าผ บร หารระด บ ใดสามารถต ดส นใจเร องใดบ าง และจะใช หล กควบค มอย างไร 3.3 ความส มพ นธ Relation ล กษณะงานแต ละต าแหน งส มพ นธ ก นอย างไร งาน รองใดส มพ นธ ก บงานหล กใด กระบวนการจ ดองค การ 1. พ จารณาแยกประเภทงาน โดยอาศ ยหล กแบ งงาน 2. ระบ ขอบเขตของงานและมอบหมายงาน 3. จ ดวางความส มพ นธ โดย จ ดท าเป นแผนภ ม การจ ดองค การ ค าบรรยายล กษณะงาน กลไกต างๆท จะอ านวยความสะดวก กลไกทางแนวราบด ความร วมม อการประสานงานระหว างท มงาน การออกแบบงาน Job design ม ว ธ สร าง Job design ของผ ท างานหล กง าย ๆ เช น 1. การท างานให ง าย Job simplification 2. การหม นงาน Job rotation 3. การขยายงาน Job enlargement 4. การเพ มค ณค าให งาน Job enrichment ร ปแบบโครงสร างองค กร องค กรเล กควรใช โครงสร างอย างง าย : เป นแบบแบนราบ บ งค บฯ 1-2 ซ บซ อนน อย เป นทางการน อย รวมศ นย อ านาจอย ท คนคนเด ยว องค กรขนาดใหญ ส งแวดล อมง ายและคงท ใช เทคโนฯช วยท าท ม ล กษณะเป นมาตรฐาน ควรใช โครงสร างราชการแบบจ กรกล : ล กษณะเด น ค อ ม ความเป นมาตรฐาน ม ล กษณะด งน 1.ม งานประจ าท าไม เปล ยนแปลง 2. ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ 3. แบ งงานก นตามหน าท 4.ศ นย รวมอ านาจและการต ดส นใจ เป นไปตามสายบ งค บฯ

23 5. แบ งหน าท ช ด ว างานหล ก line หร องานช วย Staff ประโยชน ของการจ ดองค การ ต อองค กร : องค กรบรรล เจร ญก าวหน า ท าให งานไม ซ าซ อน ประหย ดต นท น องค การสามารถ ปร บต วเข าก บสภาพแวดลเอมท เปล ยนไปได ง ายตามความจ าเป น แสดงให เห นการไหลของงาน ต อผ บร หาร : บร หารงานง าย สะดวก แก ป ญหาการท างานซ าซ อนได ง าย ท างานไม ค งค าง มอบ อ านาจท าได ง าย ขจ ดป ญหาเก ยงงาน ต อผ ปฏ บ ต งาน : ร อ านาจ หน าท ขอบข ายงานของตน ร เร ม ร บผ ดชอบงาน พ งพอใจ เข าใจ ความส มพ นธ ก บผ อ น ท าให ต ดต อก นได ด ย งข น ว ธ สร างมน ษยส มพ นธ ในองค การ 1-9 และ 10. ใช บ นได 6 ข น ข นท 1 ยอมร บผ ด ถ าเราผ ด ข นท 2 ค ณท างานด มาก ข นท 3 ค ณค ดอย างไร ข นท 4 ฉ นชอบม น ข นท 5 ขอบค ณ ข นท 6 เรา การใช มน ษยส มพ นธ เพ อพ ฒนาองค การ 1. ประช มปร กษาหาร อ บ อย ท งไม เป นทางการและเป นทางการ 2. สร างค ม อ 3. ม แผนปฏ บ ต งาน 4. ม ระบบปฏ บ ต งานท ช ดเจน 5. ม ท ปร กษา 6. พ ฒนาบ คลากร 7. พบปะส งสรรค 8. ประชาส มพ นธ 9. ปร บปร งพ ฒนา บ าร งขว ญ 10. สร างความร วมม อ บทท 6 การพ ฒนาองค การ แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาองค การ

24 แนวทางท ใช ในการเปล ยนแปลงองค การ ว ธ ท ด ท ส ด ค อ การปป.โดยม แผนไว ล วงหน า Planned Change เป นการปป. ท ม การจ ดเตร ยมไว ล วงหน า ให การ ปป.พ ฒนาไปอย างม ระบบ ซ งผ บร หาร สามารถควบค มได เอ ออ านวยให การ ปป.ด าเน นไปได ส าเร จ ซ งแนวค ดน สอดคล องก บสมม ต ฐาน ท ส าค ญว า ถ าสามารถปป.พฤต กรรมสมาช กในองค การได แล ว ย อมน าไปส การเปล ยนแปลงท กส ง ท กอย างในองค การได ในท ส ด ด งน น การปป.โดยม แผนไว ล วงหน า จ งเป นว ธ ท ด ท ส ด เหมาะสมท ส ด เพราะ น กพฤต กรรมศาสตร กล าวไว ว า การพ ฒนาองค การเป นเคร องม อของการเปล ยนแปลงพฤต กรรม โดยฝ ายทางพฤต กรรมอย างม แบบแผนล วงหน า หล กการพ ฒนาองค การ 1. Unfreezed ค อ การน าเอาคนมาเป ดโลกทางน นใหม หร อ เร ยกว า มาละลายพฤต กรรม เช น ส มมนา จะได ม โอกาสค ด เห นส งใหม จากคนอ น ๆ บ าง สมองเขาก จะถ กกระต นให ม ความค ดกว าง ออกไป แทนท จะจมอย ก บงานท ท าอย เป นประจ า 2. Movement ค อ การสร างการเคล อนไหวเป นกระบวนการท จากข อ 1 ค อเม อเขาร บ ความค ดใหม ๆ มา เขาก จะน าความค ดน นมาปร บปร งเปล ยนแปลงการท างานของเขาให ก าวหน า ข น 3. Refreezed สภาวะส าเร จท เก ดข นหล งข อ 2 แต ก จะอย ได ไม นาน เพราะโลก เปล ยนแปลงเร ว ฉะน นพอได ส กระยะหน ง ก ต องจ บเขามา Unfreezed ใหม อ ก เป นว ฏจ กรของ OD หม นเว ยนอย 3 ข นตอน เหต ผลในการ OD 1. เพราะโครงสร างม ป ญหา องค การขาดประส ทธ ภาพ 2. องค การขาดความร วมม อ ช งด ช งเด นมากกว าสร างสรรค กระบวนการการพ ฒนาองค การ (อ.ว ช ย โกส วรรณจ นดา) ได สร ปความค ดพ นฐานไว 3 ประการ ค อ 1. คนส วนใหญ ม ความปรารถนาท จะเห นความเจร ญก าวหน าของตนเอง ด งน นในการ OD ต องท าในล กษณะเป ดโอกาสหร อเอ ออ านวยให บ คคลได เห นโอกาสเต บโต ย อมจะได ร บความ ร วมม อและเป นการกระต นความค ดร เร มของบ คลในองค การได เป นอย างด 2. บ คคลท วไปต องการรวมเป นกล ม และกล มจะม ประส ทธ ภาพ ถ าท กคนได ร วมม ออย าง เต มท แพยายามปร บพฤต กรรมการแข งข นเพ อเอาชนะ มาเป นการร วมม อประสานประโยชน เพ อ เป าหมายของกล ม

25 3. การเปล ยนแปลงน ามาซ งผลต อเน อง ไม ว าจะเปล ยนแปลงส วนใดก ตาม ฉะน น การ พ ฒนาองค การต องท าในร ประบบ เพราะอาจเก ดความข ดแย งข นในองค การได Keith David และ John Newstrom ได อธ บายกระบวนการพ ฒนาองค การท เน นเร อง การ สร างท มงานในการท างาน ม 7 ข นตอน ค อ ข นตอนท 1 การว น จฉ ยเบ องต น ข นตอนท 2 การรวบรวมข อม ล ข นตอนท 3 การตรวจสอบข อม ล ข นตอนท 4 การวางแผนปฏ บ ต ข นตอนท 5 การสร างท มงาน ข นตอนท 6 การสร างความส มพ นธ ระหว างกล ม ข นตอนท 7 การประเม นผลและการต ดตามผล เคร องม อของการพ ฒนาองค การ 1. การให การศ กษาและอบรม 2. ตาข ายการบร หาร(Grid) 3. การให ค าปร กษาหาร อในเช งกระบวนการ 4. การย ต ข อพ พาทโดยใช ท ปร กษา 5. การส ารวจหาข อว พากษ 6. การบร หารโดยย ดว ตถ ประสงค และผลงาน 7. การประช มเพ อพ ฒนาการสร างท มระหว างกล ม 8. การพ ฒนาการสร างท มงาน 9. การพ ฒนาการสร างท มงาน ว ธ การปร บปร งความส มพ นธ ต าง ๆ ในการท างานให ด ข น ย งองค การใหญ ข น ความส มพ นธ ระหว างคนท ท างานด วยก นย งเลวลง เช น ม ความร ส กไม เท าเท ยมก นของ สมาช ก ค ดว าไม ได ร บความย ต ธรรมเร องเง น เร องรางว ล ม ท ศนคต ท แตกต างก น เป นต น จ งต องม การรวบรวมข อม ลเพ อให ร ป ญหา โดยใช ว ธ การ 1. การสร างท มใหม เป นท มงานโครงการ ท มงานช วคราว หร อท มงานท เปล ยน ห วหน าใหม สร างความเข าใจในท มงานให ร บทบาทความร บผ ดชอบ 2. การสร างท มครอบคร ว หร อท มงาน ประกอบด วยผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป 1 ข น ท าได 3 ร ปแบบค อ 2.1 ใช ว ธ ถามความร ส กท เป นป ญหาต อสมาช ก แล วร วมก นพ จารณาแก ป ญหา และวางแผนการปฏ บ ต 2.2 การให สมาช กได เร ยนร ถ งแนวความค ดและการปฏ บ ต

26 2.3 กล มท ไม ม การจ ด กล มน ให เข าห องทดลองนอกท ท างาน 2-3 ว น เพ อ เปล ยนแปลงพฤต กรรมและส ารวจความประพฤต ก นเอง 10. การประช มแบบเผช ญหน า ฯลฯ ใครชอบแบบไหน ลองศ กษา แล วน าไปใช ตามความถน ดนะคะ (ในหน งส อ หน า ) เทคน คในการพ ฒนาองค การ Harold J. Leavitt 1. การเปล ยนแปลงด านโครงสร าง 2. การเปล ยนแปลงด านต วบ คคลหร อพฤต กรรม การฝ กอบรมในขณะท างาน การฝ กอบรมด วยการให ค าแนะน าเก ยวก บงาน การฝ กอบรมนอกเวลาปฏ บ ต งาน การส บเปล ยนงาน ว ธ การบรรยาย กรณ ศ กษาและการแสดงบทบาท แนวค ดใหม ในการพ ฒนาองค การแบบญ ป น ท ใช หล ก 7 s ค อ S1 กลว ธ Strategy ค อ แผนท จะน าไปส การจ ดสรรทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด เพ อให ได มาซ งเป าหมายท ก าหนดไว S2 โครงสร าง Structure จ ดโครงสร างเร องหน าท ต าแหน งงาน การกระจายงาน S3 ระบบ System ว ธ การด าเน นงานเก ยวก บรายงาน งานประจ า ร ปแบบการประช ม หร อ ร ปแบบการว น จฉ ยส งการ การต ดต อส อสาร การรายงาน ฯลฯ S4 เจ าหน าท Staff ค อ ผ ม ส วนเก ยวข องก บองค การ S5 แบบ Style เป นพฤต กรรมผ บร หารช นน าขององค การท ใช ในการบร หารงานให เก ด ผลส าเร จ S6 ท กษะ Skill ความสามารถท เด นของน กบร หารช นน าขององค การ S7 เป าหมายร วม Super ordinate Goal ค อ ปร ชญาในการบร หารงานท เป นแนวทาง ท างานร วมก นของบ คคลในองค การ เป นจ ดรวมทางจ ตใจ และค าน ยมร วมของบ คคลในองค การ Ouchi น ก OD ของญ ป น ให ข อค ดเห นว า แนว OD ของญ ป นแตกต างก บ ของ อเมร กา (ญ ป นจ างงานตลอดช พ ประเม นเล อนช าๆ ฝ กห วหน างานให ร ท ว ๆไป ควบค มแฝงอย

27 ในการปฏ บ ต ต ดส นใจ และร บผ ดชอบเป นกล ม ม ความค ดถ งองค การโดยตลอดอย เสมอ ซ ง สร ปได ว า น าสนใจ เพราะ - ได ร บการยอมร บของท กฝ ายในองค การ - โครงสร างไม ซ บซ อน - ท างานก น เป นกล ม - ให ความส าค ญก บเจ าหน าท ท กฝ าย ผบ.ไม ต ดส นใจตามล าพ งแต จะปร กหาร อเป นกล ม -การพ ฒนาเน นเป าหมายร วม - แสดงความม งม นและค าน ยมของ บ คคลในองค การอย างช ดเจน (แถมเร องเก า อาจจะเอามาประย กต ใช ได บางโอกาส) ค อ บทท 2 ทฤษฎ องค การ เกร นน า ถ งความส าค ญของการน าทฤษฎ องค การมาใช ในการบร หารสถานศ กษา องค การม คน คนค ดงาน ค ดหาว ธ ท างานตามภารก จให ส าเร จ/ บรรล ว ตถ ประสงค จ งม กพบว า 1. งานท ท าจะม ปร มาณมาก 1. แบ งงานก นท า 2. มอบหมายงาน 3. งานจ งจะเสร จ / บรรล ว ตถ ประสงค ซ งในการบร หารจ ดการน น จ าเป นต องอาศ ยทฤษฎ ( ค อ องค ความร กรอบแนวค ด แนวทางการท า เร องใดเร องหน งท ถ กพ ส จน ซ า ๆ จนประจ กษ ช ดเจน เช อถ อได โดยท เราไม ต องไปลองผ ดลองถ ก อย ให เส ยเวลา โดยเฉพาะทฤษฎ องค การ จะถ กค ดสรรมาใช ก นอย างมากในการบร หารสถานศ กษา (เข าเร อง) ทฤษฎ องค การ ถ ามองในแง ท 1 ค อ ความร ท ได จากทฤษฎ เร องขององค การ เอามาบ รณ การส งคมว ทยา ร ฐศาสตร เศรษฐก จ หร อมองในแง ท 2 ในฐานะ ระบบส งคม คนอย ร วมก น ก ต องช วยเหล อก น ซ งไม ม ทฤษฎ ใดจะใช ได ตลอดเวลา ต องพล วไปตามสถานการณ รายละเอ ยดของแต ละย คสม ย ทฤษฎ องค การย ค สม ยด งเด ม Classical Theory of หล กการ + ต วอย าง 5-6 นาท ภาพรวมแต ละย ค 2นาท แนวค ด หล กการ ต วอย าง 1. เน นเศรษฐก จ Economic 2. มองมน ษย เป น เคร องจ กร Mechanistic จ งม งเน นท ผลงาน มากกว า จ ตใจ ไม ให ความส าค ญก บ ทฤษฎ การจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor แนวค ด : มองคนเป น เคร องจ กร ทฤษฎ การจ ดการแบบว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor : ม ความเห นว า องค การท จะบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ย อมจะข นอย ก บส ง ส าค ญ 3ประการ ค อ1.การเล อกคนงานท

28 organization จ ตใจ หร อความต องการ ทางส งคม ต วอย าง เช น ทฤษฎ การจ ดการแบบ ว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor ทฤษฎ การจ ดการแบบ หล กการบร หาร (เช น ใบพ ดองค การของ Henry Fayol) ท. ระบบบร หาร แบบราชการ บ ร องเคร ซ ธ โอท ค ของ Max Weber น กถ ง : 1.การมอบงาน ก าก บด วยเวลา 2.จ งใจด วยเง น 3.เล อกคนเก ง ด มาท างาน 4.ก าหนดมาตรฐานของ งาน 5.ท างานมาก ใช เวลาน อย ม ความสามารถเหมาะสมก บงานท ท า 2.การฝ กอบรมเพ อท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. การหาส งจ งใจในทาง เศรษฐก จเพ อให คนงานเก ดก าล งใจใน การท างาน เพราะฉน นจ งขอน า ท. ด งกล าว ไปประย กต ใช ในการบร หาร สถานศ กษาสถานศ กษาด งน 1.ส ารวจความร ความสามารถ/ความ ถน ดของบ คลากรในสถานศ กษา (ขยาย เองนะจ ะ...) 2.จ ดคนให เหมาะสมก บงาน(ขยายเอง นะจ ะ...) 3. ก าหนดมาตรฐานของงาน(ขยายเอง นะจ ะ...) 4.พ ฒนาบ คลากรด วยการฝ กอบรม... ให ท างานได ด... 5.ก าหนดเง อนไข/รางว ล/ต าแหน ง หน าท /ข นเง นเด อนหากบ คคลท างาน ส าเร จบรรล มาตรฐานของงานในเวลาท ก าหนด เพ อให บ คลากรม แจงจ งใจ ก าล งใจในการท างาน (หากไม ได ก ยอมร บในเง อนไข..และม ความพยายามท ท าใหม ในคร งต อไป) เม อเป นเช นน ก จะส งผลให การท างานม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (ขยาย...) การประย กต ใช ทฤษฎ องค การย คสม ยด งเด ม มาใช บร หารสถานศ กษา ให เก ดประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล ทฤษฎ การจ ดการแบบว ทยาศาสตร ของ Federick W Taylor ทฤษฎ น ม ความเห นว าองค การท จะบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ย อมจะข นอย ก บส ง ส าค ญ

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information