วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2. *Corresponding Author. address:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2. *Corresponding Author. E-mail address: knaksuk_au@hotmail.com"

Transcription

1 การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ Arrangement of Education in Preschool Level According to the Operation Standard of Early Childhood Development Center, Rasisalai ก ลยาณ ผลไม a * Mrs.Kanlayanee Pholamai a สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยเร องน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและเปร ยบเท ยบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล ง ของผ ปกครอง กล มต วอย างเป นผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ านวน 318 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถาม ม ค าความเช อม นท งฉบ บตาม ว ธ ของครอนบาค เท าก บ.9696 การว เคราะห ข อม ลใช ค าความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบท การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวและเปร ยบเท ยบรายค โดยว ธ ของเชฟเฟ ผลการว จ ย พบว า 1. ภ ม หล งของผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง ส วนใหญ เป น เพศหญ ง ร อยละ อาย ระหว าง ป ร อยละ ระด บการศ กษาประถมศ กษาหร อต ากว า ร อยละ อาช พ เกษตรกรรม/ประมง ร อยละ รายได ของครอบคร วต อเด อน 5,000 15,000 บาท ร อยละ และส วนใหญ ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนเป นบ ดา/มารดา ร อยละ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ตามท ศนะของผ ปกครองในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป น รายด านพบว า ท กด านอย ในระด บเห นด วยมาก อ นด บแรกค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ รองลงมา ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย และ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ตามล าด บ 3. ผลการทดสอบสมมต ฐาน พบว า ผ ปกครองท ม เพศ อาย ระด บการศ กษา รายได ของ ครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวมไม แตกต างก น แต ผ ปกครองท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวม แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ค าส าค ญ : การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ย มาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด ก 47

2 48 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 Abstract This research aims to studying and comparing of arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Province; the arrangement was categorized according to the background of parents; sample group were 318 parents of students of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Provin.Tool use in collecting data were a questionnaires, having the reliability of the whole questionnaires according to the method of Conbach to the equal to.9696.in The data analysis, the researcher used Frequency, percentage,mean, standard deviation, t-test, one-way- ANOVA, and comparing in pair by using of Scheffe's method matched pair comparison. The result of the research found that: 1. Background of most parents in sample groups, was female, for % ;aged years, for 39.94%; level of education was primary education or lower, for 27.99%; occupation was agriculture/fishery, for 38.99%; Family income per month was 5,000-15,000 bath, for 46.54% and most parents had relationship with students as they were fathers/mothers, for 69.81%. 2. The arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Province, the opinions of parents in the overview, was strongly agreed. When each aspect was considered strongly agreed. The first aspect were personnel, administration and management. The second aspects were academic aspect, activities under the curricular, building and premises, environment, safety, participation and community support, respectively. 3. The result of hypothesis test found that parents having different genders, age, education levels, family income per month,and relationship with students, has attitude towards arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, in the overview, that was not different. However, parents having different occupations, had attitude towards arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, in the overview, that was different with statistical significance at level.05 Keywords : Arrangement of Education in Preschool Level, According to the Operation Standard, Early Childhood Development Center

3 บทน า การจ ดการศ กษาปฐมว ยเป นม ต ใหม ของการพ ฒนาช มชนเพ อส งเสร มการศ กษาและความ เป นอย ของช มชนให ด ข นและน บว นจะม ความส าค ญต อช มชนมากย งข น แต เด มเด กอย ก บครอบคร วท ม ผ ใหญ ด แลเพราะครอบคร วไทยแต โบราณเป นครอบคร วแบบขยาย ค อ ม ป ย า ตา ยาย อย รวมก น แต ป จจ บ นส งคมไทยกลายเป นครอบคร วเด ยว ม แต พ อ แม ล ก อ กท งแม ย งออกไปประกอบอาช พนอกบ าน เพ อเพ มรายได ให แก ครอบคร ว ด งน นพ อแม จ งจ าเป นต องน าล กไปไว ตามสถานร บเล ยงเด ก สถานบร บาล ทารกหร อโรงเร ยนอน บาลเร วข น การศ กษาปฐมว ยจ งกลายเป นความจ าเป นของช ว ตมากย งข นกว าเด ม ใน อด ตท ผ านมาเราม กละเลยไม ได ให ความส าค ญของการ จ ดการศ กษาในว ยน เท าท ควร(เยาวพา เดชะค ปต, ส ทธ พรรณ ธ รพงศ,พรร ก อ นทามระ,2550, หน า 47) มน ษย เป นทร พยากรท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาประเทศ โดยการพ ฒนาทร พยากรมน ษย น น ต องเร มต งแต เด กเล ก ศ นย พ ฒนาเด กเล กจ งเป นสถานท หน งซ งเป นจ ดเร มต นของการสร างทร พยากรท ม ค ณค า เด กจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพต งแต แรกเก ด การท เด กจะสามารถพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพได น น เด กจะต องได ร บการพ ฒนาเต มอย างเป นองค รวม หมายความว า เด กจะต องได ร บการ พ ฒนาครบท กด าน ได แก กาย ใจ จ ต อารมณ ส งคม สต ป ญญา และจร ยธรรม ค ณธรรมหร อจ ตว ญญาณ ไปพร อม ๆ ก น โดยไม ละเว นด านใดด านหน ง จ งเห นได ว า การพ ฒนาเด กเล กต องอาศ ยสหว ทยาการ การบ รณาการ ผสมผสานก บว ถ ช ว ตของเด ก เพ อให เด กได ร บการพ ฒนาอย างครบถ วน นอกจากน การ พ ฒนาเด กเป นกระบวนการท ต อเน อง ค อยเป นค อยไป และม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา จ งต องม การ พ ฒนาอย างสม าเสมอเพ อให ม การพ ฒนาการเหมาะสมตามว ย(กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย,2549,หน า 1) การพ ฒนาเด กเล กไม ใช เพ ยงเฉพาะท เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กเท าน น แต การพ ฒนาเด กเล ก จะต องเช อมโยงระหว างศ นย พ ฒนาเด กเล กไปส ครอบคร วและช มชนในเช งบ รณาการ เพราะว าเด กเป น ห วใจส าค ญในระบบมน ษยน เวศ เด กจะม ล กษณะเป นเช นไรข นอย ก บการม ปฏ ส มพ นธ ของเด กก บ ส งแวดล อม จะเห นว าส งแวดล อมรอบต วเด กม อ ทธ พลต อบ คล กภาพ ค ณภาพ และพฤต กรรมของเด ก ซ ง ส งแวดล อมท ใกล ช ดก บต วเด กมากท ส ดก ค อครอบคร วและช มชน โดยในแต ละบร บทของส งคมจะม การส ง ค ณค าท แตกต างก น ในครอบคร วจะเร มต นจากความร ก ความอบอ นใจ ความปรารถนาด เหม อนด งค า ท ว า เด กเป นเพชรท พ อแม ปรารถนาจะให เก ดจากการเจ ยระไน หร อท าให งดงาม ให สวยงาม เพราะเป น ส งท ม ค ณค าส าหร บครอบคร ว ท กครอบคร วก อยากจะเห นเด กของเขาเต บโต เป นคนด เป นคนเก ง และม ความส ข ซ งช มชนคงจะหน ไม พ นท จะต องท าหน าท เป นผ เก อหน น เก อก ลให เด กได ร บความร ส กท ด ร ส กว า เขาเป นส วนหน งของช มชนน น ๆ ส ดท ายค อสภาพของส งคมท จะต องสร างสภาวะปลอดภ ยท ท าให เด กร ส ก ว าเขาอย ในส งแวดล อมน นแล วเขาจะเต บโตข นมาได อย างม ความส ขและถ าศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นเพ ยง แค สถานร บเล ยงเด ก โดยไม ม การส งเสร มพ ฒนาให เด กม พ ฒนาการในท ก ๆ ด านอย างสมด ลสมว ย ตาม ศ กยภาพของเด กแต ละคน ศ นย พ ฒนาเด กเล กก ไม สามารถก อให เก ดประโยชน อย างเต มท ได (กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น,2550,หน า 100) 49

4 50 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 289 กล าวว า องค กรปกครอง ส วนท องถ นย อมม อ านาจบ าร งร กษา ศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ นและว ฒนธรรมอ นด ของ ท องถ น องค กรปกครองส วนท องถ นย อมม ส ทธ ท จะจ ดการศ กษาอบรมและการฝ กอาช พตามความ เหมาะสมและความต องการภายในท องถ นน นและเข าไปม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาอบรมของร ฐโดย ค าน งถ งความสอดคล องก บมาตรฐานและระบบการศ กษาของการบ าร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ นและว ฒนธรรมอ นด ของท องถ นด วย (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2550,หน า 33) ร ฐธรรมน ญได ก าหนดให การศ กษาเป นเคร องม อส าค ญในการพ ฒนาคน กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ นจ งได สนองนโยบายของร ฐบาลโดยการจ ดการศ กษาท องถ นโดยว ตถ ประสงค เก ยวก บ การศ กษาปฐมว ยได ร บการส งเสร มพ ฒนาการและเตร ยมความพร อมทางร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญาและน ส ยให เป นไปอย างถ กต องตามหล กว ชาการเต มศ กยภาพม ค ณธรรม จร ยธรรม ระเบ ยบว น ย และม ความพร อมท จะเข าร บการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2547,หน า 4) ตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วน ท องถ น พ.ศ มาตรา16(9)บ ญญ ต ให เทศบาล เม องพ ทยาและองค การบร หารส วนต าบล ม อ านาจ หน าท ในการจ ดการศ กษา(กรมส งเสร มการปกครองส วนท อองถ น,2551,19-20) กล าวค อองค กรปกครอง ส วนท องถ นจะต องจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาเด ก เยาวชน และประชาชนในท องถ นให เป นคนเก ง คนด และ ม ความส ข ท งใจและกาย โดยจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม งพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ อ กท งผ ท ม ส วนส าค ญใน การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบล ได แก คณะผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล ซ งเป นผ ท ม บทบาทและม ความใกล ช ดก บประชาชนมากท ส ด ร สภาพและป ญหาของท องถ นเป นอย างด จ งควรให ความส าค ญในการน าแนวนโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บการพ ฒนาเด กเข าส ภาคปฏ บ ต ให บ งเก ดผลตาม ความม งหมายท ก าหนดไว ตลอดจนเจ าหน าท ท เก ยวข องก บศ นย พ ฒนาเด กเล กจะต องน าแนวนโยบาย และมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กไปปฏ บ ต ให ประสบความส าเร จ ท งน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการบร หารจ ดการ สามารถแก ไขป ญหาด านการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยในท องถ นได อย างแท จร ง องค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในป จจ บ นม จ านวน 13 อบต. ก บ 1 เทศบาล ม ศ นย พ ฒนาเด กเล กท งส น 33 แห ง การด าเน นงานจ ดเป น 2 ประเภท ค อ ศ นย พ ฒนา เด กเล กท องค การบร หารส วนต าบลร บผ ดชอบโดยการจ ดต งข นเอง และศ นย พ ฒนาเด กเล กท ได ร บการถ าย โอนจากหน วยงานอ นตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ ได แก ส าน กงานคณะกรรมการประถมศ กษาแห งชาต ศ นย การศ กษา พ เศษของกรมสาม ญศ กษา ศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมการศาสนา ซ งเป นหน วยงานตามโครงสร างเด ม ของกระทรวงศ กษาธ การและศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ท งน ได ม การ ท าข อตกลงร วมก นเก ยวก บการใช อาคารสถานท เร ยน บ คลากร ท เป นคร ผ สอน พ เล ยงเด กหร อผ ช วยคร ตลอดจนการจ ดประสบการณ ส าหร บหน วยงานเด มท จ ดไว แล ว ด งน นการด าเน นการจ ดต งศ นย พ ฒนาเด ก

5 เล กขององค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ งต องอาศ ยความร วมม อจาก หน วยงานด งกล าว (ส าน กงานท องถ นอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ,2553,หน า 3-4) ศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นหน วยงานหล ก เป นห วใจส าค ญของการพ ฒนาอนาคต การบร หาร การศ กษาจ งต องเข าใจและตระหน กว าเป นสหว ทยาการ ท ต องพ งความช านาญของน กว ชาช พเฉพาะทางท สานต อเช อมโยงก นอย างสน ท ไม ใช ของบ คคลใดบ คคลหน ง เพราะเด กเป นสมบ ต ของชาต ต องการการ พ ฒนาท สมบ รณ ในท กด านเป นการด าเน นการท ผ บร หาร คร ผ ด แลเด ก และผ ท เก ยวข องท กฝ ายจะต อง ร วมม อก นอย างใกล ช ด การจ ดการศ กษาปฐมว ยจ งเป นภารก จส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ นท จะต องจ ดการศ กษาและพ ฒนาเด กในท องถ นให ม ความพร อมและม ศ กยภาพตามว ย(กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ น,2547,ค าน า) เพราะฉะน นการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและมาตรฐานจะม ส วนช วยสน บสน นการส งเสร มและพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม ความสมบ รณ พร อมในท กด าน เพราะเด กปฐมว ย เป นช วงส าค ญท ส ดของการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการท ก ๆ ด าน ในป จจ บ นศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งเป น ทางเล อกหน งท พ อแม ไว วางใจในการแบ งเบาภาระการอบรมเล ยงด ล ก และส งเสร มพ ฒนาการเด ก ศ นย พ ฒนาเด กเล กจ งม ส วนส าค ญในการพ ฒนาเด ก เพ อให เด กเต บโตเป นทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพใน อนาคต(กรมอนาม ย,2550,หน า 1) จากเหต ผลความส าค ญท กล าวไว ในข างต นผ ว จ ยซ งท างานในต าแหน งน กว ชาการศ กษา ม หน าท ร บผ ดชอบจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งสนใจศ กษาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ โดยศ กษาตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ท งน ผลการว จ ยจะเป นข อม ลให ผ บร หารและผ ท เก ยวข อง ในการจ ดการศ กษา น ามาใช ในการประกอบการพ จารณาก าหนดนโยบาย แนวทางปฏ บ ต ในการจ ด การศ กษาและน าผลการศ กษาไปใช เป นแนวทางปร บปร งพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยให ได มาตรฐานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด ย งข นและสอดคล องก บทรรศนะของผ ปกครอง ส งผลด ต อการ พ ฒนาเด กปฐมว ยให เป นคนด ของส งคมต อไป ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ 2. เพ อเปร ยบเท ยบท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน 51

6 น ยามศ พท ท ใช ในงานว จ ย ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ หมายถ ง ความร ส ก น กค ด ความค ดเห นของ ผ ปกครองท ม ต อ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะแกษ ว ดจากแบบสอบถามความค ดเห นท ผ ว จ ยสร างข น แบ งเป น 4 ด าน ได แก ด าน บ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง แนวทางท ถ อปฏ บ ต ตามมาตรฐาน การด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ นในการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ หมายถ ง การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม มาตรฐานและค ณภาพเป นไปในแนวทางเด ยวก น แบ งมาตรฐานออกเป น 4 ด าน ค อ ด านบ คลากรและบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ด านบ คลากรและบร หารจ ดการ หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บบ คลากรและการ บร หารจ ดการ ตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นท อย ใน ความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บ อาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ท งภายในอาคารและภายนอกอาคารตามมาตรฐานการ ด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บงานด าน ว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตรตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครอง ส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ กรอบแนวค ดในการว จ ยและวรรณกรรมสน บสน นกรอบแนวค ด 52

7 จากการศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องและงานว จ ยท เก ยวข องด งกล าวข างต นผ ว จ ยจ งก าหนดกรอบแนวค ด ด งต อไปน ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม ภ ม หล งของผ ปกครอง - เพศ - อาย - ระด บการศ กษา - อาช พ - รายได ของครอบคร วต อเด อน - ความเก ยวข องก บน กเร ยน การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนา เด กเล กใน อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ - ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ -ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย - ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร - ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ภาพท 1 กรอบแนวค ดในการว จ ย กรมส งเสร มการปกครองท องถ นได จ ดท ามาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อเป นแนวทางให องค กรปกครองส วนท องถ นปฏ บ ต ในการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ให ม มาตรฐานและค ณภาพเป นไปในแนวทางเด ยวก น โดยแบ งมาตรฐานออกเป น 6 ด าน ด งน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2553,หน า 4-58) 1. ด านการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก องค กรปกครองส วนท องถ นม หน าท ร บผ ดชอบ การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม มาตรฐานและม ค ณภาพตามหล กว ชาการ กฎหมาย ระเบ ยบ และหน งส อส งการท เก ยวข อง โดยความร วมม อสน บสน นของประชาชนในช มชนท องถ นน น ๆ แบ งการ บร หารจ ดการออกเป น 3 ด าน ได แก ด านการบร หารงาน ด านการบร หารงบประมาณ และด านการบร หาร บ คคล 2. ด านบ คลากร บ คลากรท เก ยวข องในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ประกอบด วย ห วหน าศ นย พ ฒนา เด กเล ก คร ผ ด แลเด ก ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก ผ ประกอบอาหาร ภารโรง และพน กงานจ างท ปฏ บ ต หน าท อ น จะต องม ค ณสมบ ต บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค กรปกครองส วนท องถ นม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา อบรม เล ยงด และส งเสร มพ ฒนาการส าหร บ เด กเล กได อย างถ กต องตามหล กว ชาการด วยความเหมาะสมอย างม ค ณภาพ 3. ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย ศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นสถานท อบรม เล ยงด จ ดประสบการณ และส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร แก เด กเล ก ด งน น ในการก อสร างหร อปร บปร ง อาคาร สถานท และจ ดภ ม ท ศน สภาพแวดล อมท งในอาคาร และภายนอกอาคาร ต องค าน งถ งความม นคง แข งแรงถ กส ขล กษณะ ม ความเหมาะสมและปลอดภ ยแก เด กเล ก ตลอดจนการส งเสร มส ขภาพ ส งเสร ม พ ฒนาการเด ก ให ผ ปกครองม ความม นใจ ไว วางใจ การก อสร างและพ ฒนาอาคารสถานท ส งแวดล อม และ ความปลอดภ ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กจะม ส วนช วยในการส งเสร มและพ ฒนาเด กเล ก โดยการจ ด 53

8 สภาพแวดล อมท ถ กส ขล กษณะ อ นจะส งผลต อส ขภาพโดยตรงในการป องก นการแพร กระจายของ โรคต ดต อ สามารถลดความเส ยงจากการเก ดอ บ ต เหต ส งเสร มความปลอดภ ยให ก บเด กและฝ กส ขน ส ยให เด กม พฤต กรรมท ถ กต อง ซ งเป นพ นฐานส าค ญของการเต บโตเป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพ 4. ด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตรการอบรมเล ยงด การจ ดประสบการณ เร ยนร และ ส งเสร มพ ฒนาการเด กเล ก อาย 2 5 ป เป นภารก จส าค ญในการจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อให เด กเล กได อบรมเล ยงด และได ร บการศ กษาให ได ร บการพ ฒนาท งด าน ร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาตามว ย และความสามารถของเด ก 5. ด านการม ส วนร วมและสน บสน นท กภาคส วน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต ม พ ทธศ กราช 2545 มาตรา 29 ก าหนดให สถานศ กษาร วมก บบ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ส งเสร มความเข มแข งของช มชนโดยจ ดกระบวนการ เร ยนร ภายในช มชน เพ อให ช มชนม การจ ดการศ กษาอบรม ม การแสวงหาความร ข อม ล ข าวสาร และร จ ก เล อกสรรภ ม ป ญญาและว ทยาการต าง ๆ เพ อพ ฒนาช มชนให สอดคล องก บสภาพป ญหาและความต องการ รวมท งหาว ธ การสน บสน นให ม การแลกเปล ยนประสบการณ พ ฒนาระหว างช มชน 6. ด านส งเสร มเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ย เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครอง ส วนท องถ น เป นสถานพ ฒนาเด กปฐมว ยท ม ค ณภาพและได มาตรฐานในการอบรมเล ยงด จ ดประสบการณ และพ ฒนาการเร ยนร แก เด กปฐมว ยอย างครอบคล ม กว างขวาง เป นพ นฐานของการศ กษา เพ อพ ฒนาคน อย างม ค ณภาพ ศ นย พ ฒนาเด กเล กองค กรปกครองส วนท องถ น รวมท ง ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก คร ผ ด แลเด ก ผ ช วยคร ผ ด แลเด กผ บร หารและผ เก ยวข องขององค กรปกครองส วนท องถ น จ งต องส งเสร มการ สร างเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ยท งในระด บองค กรปกครองส วนท องถ น ระด บอ าเภอ ระด บจ งหว ด ระด บภาค จากมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ นท จ ดท าข น ในป พ.ศ.2547 ได ปร บปร งเน อหาหล กเกณฑ หร อหน งส อส งการต าง ๆ ให เป นป จจ บ น สอดคล องก บ นว ตกรรมต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไป กรมส งเสร มการปกครองท องถ นจ งได ด าเน นการปร บปร งมาตรฐาน การด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค กรปกครองส วนท องถ น ในป พ.ศ ค อ ด านบ คลากรและ การบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตาม หล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน มาตรฐานท ปร บปร งใหม แบ งออกเป น 6 ด าน ด งน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น, 2553, หน า 2) 1) มาตรฐานด านการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก 2) มาตรฐานด านบ คลากร 3) มาตรฐานด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมความปลอดภ ย 4) มาตรฐานด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตร 54

9 5) มาตรฐานด านการม ส วนร วม และการสน บสน นท กภาคส วน 6) มาตรฐานด านส งเสร มเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ย ว ธ การด าเน นงานว จ ย การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งส ารวจ (Survey Research) ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและ เปร ยบเท ยบ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วม และการสน บสน นจากช มชน จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ปกครองของน กเร ยนท เร ยนอย ในศ นย พ ฒนาเด กเล กใน อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ านวน 1,545 คน ก าหนดน กเร ยน 1 คน ม ผ ปกครอง 1 คน กล มต วอย าง ค อ ผ ปกครองของน กเร ยนท เร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ส ตรของยามาเน (Yamane) (บ ญม พ นธ ไทย,2544,หน า 126) ท ระด บน ยส าค ญ.05 ระด บความคลาดเคล อนร อยละ 5 ได จ านวนกล มต วอย าง 318 คน โดยใช การส มต วอย างแบบง าย เคร องม อท ใช ในการว จ ย เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถามท ผ ว จ ยสร างข น โดยม ข นตอนการสร างด งน 1. ศ กษา ค นคว าเอกสาร บทความ และงานว จ ยต าง ๆ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษท ง 4 ด านค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน 2. ร างแบบสอบถาม พร อมขอค าแนะน าจากอาจารย ท ปร กษา เพ อน าไปสร างแบบสอบถาม ท เหมาะสม 3. น าแบบสอบถามท สร างเสร จเสนออาจารย ท ปร กษา เพ อปร บปร งแก ไข 4. น าแบบสอบถามท ได ปร บปร งแก ไขแล วเสนอผ เช ยวชาญ 3 ท าน พ จารณาความเหมาะสม ในประเด นท ว จ ยและความเท ยงตรงเช งเน อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 5. ปร บปร งแก ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผ เช ยวชาญแล วเสนออาจารย ท ปร กษาอ กคร ง 55

10 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) ก บผ ปกครองของน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอศ ลาลาด จ งหว ดศร สะเกษ ท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ย จ านวน 40 คน และน ามาหาค าความ เช อม นของแบบสอบถามท งฉบ บโดยใช ส ตรส มประส ทธ ครอนบาค (Cronbach s Alfa Coefficient) ได ค าความเช อม นเท าก บ น าแบบสอบถามท ผ านการตรวจสอบค ณภาพด านความเท ยงตรงเช งเน อหาและความ เช อม นไปใช จร งก บกล มต วอย างท ก าหนดใช ในการว จ ยคร งน ล กษณะแบบสอบถาม แบ งเป น 3 ตอน ตอนท 1 ภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร ว ต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน เป นแบบสอบถามปลายป ดม ล กษณะ เป นแบบเล อกตอบ จ านวน 6 ข อ ตอนท 2 ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ใน 4 ด าน ค อ 1) ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ 16 ข อ 2) ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย 13 ข อ 3) ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร 14 ข อ 4) ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน 15 ข อ ล กษณะของแบบสอบถามเป นมาตราส วนประมาณค า(Rating Scale) ม 5 ระด บค อ ระด บ ท ศนะเห นด วยมากท ส ด ระด บท ศนะเห นด วยมาก ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง ระด บท ศนะเห นด วย น อย และระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด ตอนท 3 ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ เป นแบบสอบถามปลายเป ด ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ผ ว จ ยได ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ล โดยด าเน นการตามข นตอนด งน 1) ขอหน งส อจากบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ศ นย อ บลราชธาน เพ อขอ ความอน เคราะห จากผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ รวมถ งน าส ง แบบสอบถามให ผ ปกครอง เพ อเก บรวบรวมข อม ล 2) การส งแบบสอบถาม โดยให น กว ชาการศ กษาประสานงานก บผ ด แลเด กเพ อเก บข อม ลจาก แบบสอบถามจากผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง 3) การเก บรวบรวมแบบสอบถามค น ผ ว จ ยได ก าหนดว นส งและเก บค นแบบสอบถามแต ละ ฉบ บ โดยให ผ ด แลเด กรวบรวมแบบสอบถามจากผ ปกครองส งให น กว ชาการศ กษาและให น กว ชาการศ กษา รวบรวมส งค นผ ว จ ยตามว นท ก าหนดเก บแบบสอบถามกล บค น แบบสอบถามได ร บค น 318 ฉบ บ ใช เวลา ด าเน นการเก บข อม ล 1 เด อน เป นฉบ บสมบ รณ 318 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ

11 การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ผ ว จ ยน าแบบสอบถามท ได ร บกล บค นมาตรวจความสมบ รณ ของแบบสอบถามแต ละฉบ บแล ว ท าการบ นท กรห สค าตอบในแบบสอบถาม เพ อประมวลผลโดยใช โปรแกรมส าเร จร ป ส าหร บแบบสอบถาม มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ผ ว จ ยก าหนดการให คะแนนด งน ระด บท ศนะเห นด วยมากท ส ด ให 5 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยมาก ให 4 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง ให 3 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยน อย ให 2 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด ให 1 คะแนน เกณฑ การแปลความหมายของค าเฉล ยใช การแบ งช วงช นเท าก น ด งน หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยมากท ส ด หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยมาก หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยน อย หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได ท าการว เคราะห ข อม ลโดยค านวณหาค าสถ ต ต าง ๆ ด งน 1) ข อม ลเก ยวก บภ ม หล งของผ ปกครองน กเร ยน ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน ท าการว เคราะห โดยการแจกแจงความถ และหาค าร อยละ 2) การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในเร องน น ของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท าการว เคราะห โดยการหาค าเฉล ย ( X ) และส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3) เปร ยบเท ยบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ใช t test ว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยว (One Way ANOVA) ในกรณ ท ค าความแปรปรวนทางเด ยวม ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ใช ว ธ การเปร ยบเท ยบรายค โดยว ธ ของเชฟเฟ (Scheffe Method) 4) ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในเร องน นของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ว เคราะห โดยใช ความถ และการ ส งเคราะห ประเด นท ตอบน าเสนอในร ปตาราง 57

12 ผลการว จ ย ภ ม หล งของผ ปกครอง ภ ม หล งของผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง พบว า ส วนใหญ เป นเพศหญ งจ านวน 224 คน ค ด เป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 127 คน ค ดเป นร อยละ ระด บการศ กษา ประถมศ กษาหร อต ากว า จ านวน 89 คน ค ดเป นร อยละ อาช พเกษตรกรรม/ประมง จ านวน 124 คน ค ดเป นร อยละ รายได ของครอบคร วต อเด อน 5,000 15,000 บาท จ านวน 148 คน ค ดเป น ร อยละ ส วนใหญ ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนเป นบ ดา/มารดา จ านวน 222 คน ค ดเป นร อยละ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.97 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า ท กด านอย ในระด บเห นด วยมาก อ นด บแรกค อ ด านบ คลากรและ การบร หารจ ดการ รองลงมา ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและ ความปลอดภ ย และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ตามล าด บ จากผลการศ กษาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกเป นรายด าน พบว า 1) ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 4.03 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน น เด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา อย ในระด บเห นด วยมากท ส ด รองลงมาค อ ผ ด แลเด กเป นบ คคลท ม ความร กเด ก ม อ ปน ส ยส ข ม เย อกเย นและม ความขย นอดทน และผ ด แลเด กม ความ ต งใจปฏ บ ต งานด วยความร ก ความอ อนโยนเอ อต อการปฏ บ ต หน าท การด แลเด กเล กอย างเหมาะสม และ ศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพ ตามหล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย 2) ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.95 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ดให ม การระบายอากาศ ท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว างไม จ าเก นไป อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดแยก เคร องนอน หมอน ผ าห ม ส าหร บแต ละคน โดยเข ยนหร อป กช อไว ไม ใช ร วมก น และจ ดให ม ท เก บแปรงส ฟ นท 58

13 ถ กส ขล กษณะ ค อ แยกเก บของเด กแต ละคนและอย ในท ท อากาศถ ายเทด และเคร องเล นสนามได ร บการ ออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บจ านวนเด ก เป นอ นด บส ดท าย 3) ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 4.02 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการเหมาะสมตามว ย ได ร บอาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในว นส าค ญต าง ๆ เช น ว นพ อ ว น แม ว นเด ก ว นข นป ใหม ว นส าค ญทางศาสนา เป นต น และจ ดก จกรรมให เด กม ความเช อม น กล าแสดงออก ม ว น ยในตนเอง ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ประหย ด เมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม มารยาทและปฏ บ ต ตนตาม ว ฒนธรรมไทย และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วมก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย 4) ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.89 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ ม การแจ งผล การพ ฒนาการของเด กให ผ ปกครองได ร บทราบ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการ บร หารศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กเพ อให ม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย การทดสอบสมมต ฐาน สมมต ฐานท 1 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม เพศต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม เพศต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด านพบว า ท ศนะของผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 2 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาย ต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม อาย ต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 3 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ระด บการศ กษาต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย 59

14 60 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม ระด บการศ กษาต างก นม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ด การศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ด ศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองบ คลากร และการบร หารจ ดการ และด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ยแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนท ศนะของผ ปกครองด านอ น ๆ ไม แตกต างก น สมมต ฐานท 4 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม อาช พต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมแตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะ ของผ ปกครองด านบ คลากรและการบร หารจ ดการและด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01และด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนไม แตกต างก น สมมต ฐานท 5 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนท ศนะของผ ปกครองด านอ น ๆ ไม แตกต างก น สมมต ฐานท 6 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะของ ผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของ ผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จากการตอบแบบสอบถามม ผ ปกครองตอบแบบสอบถามในส วนข อเสนอแนะ ท งส น 145 ราย พบว า ผ ปกครองได เสนอแนะการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ อ นด บแรก ค อ ต องการให คร ผ ด แลเด กด แลเด กอย างเต มความสามารถและด แลอย างใกล ช ด ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความ

15 ปลอดภ ย อ นด บแรก ค อ ต องการให เพ มเคร องเล นสนามส าหร บเด กให เพ ยงพอเด ก ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร อ นด บแรก ค อ ต องการม ก จกรรมนอกสถานท บ าง เช น ไปท ศนะศ กษานอกศ นย พ ฒนาเด กเล ก ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน อ นด บแรก ค อ ต องการให ประสานและ ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กให มาก ผ ปกครองและช มชนควรม ส วนร วมในการ พ ฒนาให มากกว าน การอภ ปรายผล ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ โดยภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก กล าวค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านการม ส วน ร วมและการสน บสน นจากช มชน สอดคล องก บ กรมส งเสร มการปกครองท องถ นท องถ น,2547,หน า 4) ว า องค การบร หารส วนต าบลแต ละแห งต องเตร ยมความพร อมและความเข าใจในการจ ดการศ กษาเด กปฐมว ย และม การเร งร ดให การด าเน นงานอย างจร งจ งและช ดเจนเป นร ปธรรมมากข น เพ อพ ฒนาเด กปฐมว ยให ได ร บการส งเสร มพ ฒนาการและเตร ยมความพร อมทางร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม สต ป ญญา และ ล กษณะน ส ย เป นไปอย างถ กต องตามหล กว ชาการเต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ระเบ ยบว น ย และม ความพร อมท จะเข าร บการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เม อพ จารณาเป นรายด าน ม ด งน ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน นเด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมากท ส ด และศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพตามหล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย ซ ง สอดคล องก บ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (2553) ท ได ให บร การส งเสร มสน บสน นเด กเล ก ได แก อาหารกลางว น อาหารว างอาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา การตรวจส ขภาพเด กประจ าป และสอดคล อง ก บงานว จ ยของ ค วธง ส ขบ ตร (2551) ได ท าการว จ ยเร องการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนปฐมว ย ของ องค การบร หารส วนต าบลกรณ ศ กษา : องค การบร หารส วนต าบลสาม คค อ าเภอเล งนกทา จ งหว ดยโสธร ผลการว จ ยพบว า พบว า ความค ดเห นของ ผ ปกครองเด ก ผ ด แลเด ก ผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล และประชาชนท วไปในพ นท ในการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กในท กด านอย ในระด บมาก ด วยค าเฉล ย 4.38 โดยด านท ม ค าเฉล ยของความค ดเห นในการพ ฒนาส งท ส ดเร ยงล าด บจากมากไปหาน อย ค อ ด าน ว สด อ ปกรณ ด านการม ส วนร วม ด านคณะกรรมการพ ฒนาศ นย ด านโภชนาการและอนาม ย ด านบ คลากร และด านอาคารสถานท 61

16 62 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ดให ม การระบายอากาศท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว าง ไม จ าเก นไป และเคร องเล นสนามได ร บการออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บ จ านวนเด ก เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองอย ในระด บเห นด วยมาก สอดคล องก บงานว จ ยของ พงษ ดน ย หนาแน น (2551) ได ท าการว จ ยเร อง ความพ งพอใจของผ ปกครองต อการส งบ ตรหลานเข าเร ยน ในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนต าบลบางค ร ด อ าเอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร พบว า ผ ปกครองม ความพ งพอใจในอาคารส งไม ก น 2 ช น ปลอดภ ยม แสงสว างเพ ยงพอ ประต หน าต างแข งแรง เหมาะสม ถ ายเท อากาศสะดวก พ นท เล นกลางแจ ง ในร ม และพอก บจ านวนเด ก และสอดคล องก บ งานว จ ยของ พ ท กษ อ งศ ส งห (2551) ได ท าการว จ ยเร อง ความค ดเห นของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษา ของศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตพ นท องค การบร หารส วนต าบลล าล กกา อ าเภอล าล กกา จ งหว ดปท มธาน พบว า ด านอาคาร สถานท ควรม ความเหมาะสมก บเด กเล กและเน นท การด แลความสะอาดเร ยบร อยของ ศ นย ส วนอ ปกรณ และเคร องเล นสนามส าหร บเด กควรท ามาจากว สด ท ท ค ณภาพ ซ งไม สอดคล องก บ งานว จ ย จรรยา ช นส (2552) ได ท าการว จ ย แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนา เด กเล กในเขตอ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม พบว า อาคารสถานท ไม ได มาตรฐาน สภาพแวดล อม นอกจากน ย งไม ม ความร มร นท จะตอบสนองต อการเร ยนร ของเด ก สภาพแวดล อมภายในการจ ดม ม ประสบการณ ไม ครอบคล มก จกรรมของเด กตามเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการเหมาะสมตามว ย ได ร บ อาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ด ประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วมก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมาก ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ น นท ชา หาญห ตถก จ (2552) ท ได ว จ ยการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วนต าบล จ งหว ดหนองคาย พบว า เด กได ร บสารอาหารครบ 5 หม การจ ดก จกรรมระหว างก จกรรมในห องและนอกห องเร ยนม ความ สมด ล การจ ดก จกรรมให เด กเก ดการเร ยนร ร วมก น การจ ดประสบการณ เร ยนร สอดคล องก บพ ฒนาการ เด ก อาจเน องจากองค การบร หารส วนต าบล ได ก าหนดให ม แนวทาง การจ ดท าหล กส ตรปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล ก และได จ ดอบรมผ ด แลเด กเพ อน าหล กส ตรและแผนการจ ดประสบการณ มาใช เป นแนวทาง เด ยวเช นก นท กศ นย ประกอบก บได ม การด าเน นการจ ดจ าง จ ดหา และการร บโอนบ คลากรทางด าน การศ กษา ม การส งเสร ม สน บสน นในการศ กษาต อทางด านการศ กษาปฐมว ยมากข น รวมท งการให ความส าค ญต อพ ฒนาการเด กท งทางด านส ขภาพและโภชนาการ โดยขอความร วมม อจากเจ าหน าท สถาน

17 อนาม ยหร อโรงพยาบาลในเขตพ นท มาท าการประเม นเป นประจ าและให ค าแนะน าแก ผ ด แลเด กและผ ท เก ยวข องเพ อน าไปปฏ บ ต ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการบร หารศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการ ด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด กเล กเพ อให ม ส วนร วมในการจ ด ประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมาก กรมส งเสร มการปกครอง ท องถ นท องถ น (2547) กล าวในค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ว าคร ผ ด แลเด ก ควรม บทบาทสร างและเช อมโยงให ก บบ านและช มชนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ร บทราบข อม ลการจ ด การศ กษาและการว ดประเม นผลการศ กษาอ นจะส งผลให ศ นย พ ฒนาเด กเล กได ร บการยอมร บจากช มชน เป นการส บสานว ฒนธรรมเพ อหล อหลอมให เด กม ค ณภาพตามท ช มชนม งหว ง ซ งสอดคล องก บงานว จ ย ธารท พย อ ดมด (2552) ได ท าการว จ ยเร อง การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนต าบลในจ งหว ดปท มธาน พบว า ช มชนม ส วนร วมและสน บสน นศ นย พ ฒนาเด กเล กโดยให การ สน บสน นด านงบประมาณและการบร จาค การสน บสน นด านแรงงานและความร วมม อ ไม ม การสน บสน น ด านการจ ดการเร ยนการสอนจากหน วยงานภายนอก ม การประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนา เด กเล กให แก ช มชนได ร บทราบ โดยส วนใหญ ใช ว ธ การจ ดท าค ม อ เอกสาร แผ นพ บ แต ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ย งไม ได ให ความร เก ยวก บพ ฒนาการเด กแก ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการต ดตามประเม นผลการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แหล งเร ยนร ในช มชนส าหร บพ ฒนาเด กเล ก ได แก ว ด และท งนา ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ผลการศ กษาม ด งน สมมต ฐานท 1 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม เพศต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด าน ไม แตกต างก น ซ งตรงข ามก บงานว จ ย โสธร บ ญเล ศ (2546) ได ท าการว จ ยเร อง การศ กษาประส ทธ ผลของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด จ งหว ดบ ร ร มย ผลการว จ ยสร ปได ว า ประส ทธ ผลของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด จ งหว ดบ ร ร มย ในด านการบร หาร จ ดการศ นย และผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ตามความค ดเห นของคร พ เล ยงอย ในระด บมากท ง 2 ด านและ ผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ตามความค ดเห นของผ ปกครองอย ในระด บมาก เม อจ าแนกตามขนาดศ นย และประสบการณ ท างาน พบว า แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 เม อจ าแนกตามสถาน ท ต งศ นย พบว า แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อจ าแนกตามว ฒ การศ กษาไม พบ ความแตกต าง 63

18 64 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 สมมต ฐานท 2 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาย ต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ ก ตต กรทอง (2552) ได ท าการว จ ยเร อง การม ส วนร วมของผ ปกครองในการด าเน นการจ ดการศ กษาระด บก อน ประถมศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตอ าเภอพระประแดง จ งหว ดสม ทรปราการ พบว า การม ส วนร วม ของผ ปกครองในการด าเน นการจ ดการศ กษาโดยภาพรวมอย ในระด บน อยท ง 4 ด าน ได แก การ บร หารงานว ชาการ การบร หารงบประมาณ การบร หารงานบ คคล การบร หารงานท วไป เม อเปร ยบเท ยบ การม ส วนร วมของผ ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว าไม แตกต างก น แสดงว าผ ปกครองให ความ ร วมม อในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นอย างด สมมต ฐานท 3 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ระด บการศ กษาต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ซ งตรงข ามก บงานว จ ยของ ของ ปร ศน เจร ญใจ (2551) ได ท าการว จ ยเร อง การพ ฒนาค ณภาพศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนต าบลเทพเสด จ อ าเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม พบว า ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลเทพเสด จ อย ในระด บ มาก ท งความค ดเห นของกล มท ม ส วนเก ยวข องก บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลเทพเสด จและประชาชนท อาศ ยอย ใน ต าบลเทพเสด จในฐานะผ ปกครองน กเร ยน สมมต ฐานท 4 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กของในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนา เด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมแตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อจ าแนกตาม อาช พ ย งพบว า ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 และด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ซ งตรงก นข ามก บงานว จ ยของ ภาณ พงศ ผด งวงศ (2552) ได ท าการ ว จ ยเร อง การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลในอ าเภอแม ใจ จ งหว ด พะเยา ตามความค ดเห นของผ ท เก ยวข อง พบว า การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวมอย ใน ระด บด เม อพ จารณาเป นรายด านอย ในระด บด ท ง 4 ด าน ค อ ด านการบร หารงานท วไป ด านการบร หาร งบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคลและด านการบร หารงานว ชาการ สมมต ฐานท 5 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ท เป นเช นน เพราะว าผ ปกครองต างม ความเข าใจในด านการจ ดการศ กษาท คล ายคล งก นจนเป นท พอใจของผ ปกครอง ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได ท าการว จ ยเร อง ความพ งพอใจของผ ปกครอง ต อการจ ดการศ กษาปฐมว ยโรงเร ยนต นต ว ตร เขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 พบว า ใน

19 ภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ในรายด าน พบว า งานว ชาการ งานบ คคล งานบร หารท วไป และงาน ธ รการและการเง น ท กด านอย ในระด บมาก จ าแนกตามสถานภาพของผ ปกครอง พบว า ผ ปกครองท ม เพศ อาย อาช พ ท อย อาศ ย รายได ว ฒ การศ กษา ต างก นม ความพ งพอใจท งในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 6 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ทรรศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น อาจเป น เพราะศ นย พ ฒนาเด กเล กม การจ ดเตร ยมการจ ดการศ กษาและให ความเข าใจก บผ ปกครองอย างถ กว ธ ไม ว าจะเป นด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด าน ว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ซ งสอดคล องก บ งานว จ ยของ จ ราภร นราศร (2550) ได ท าการว จ ยเร อง การด าเน นงานการจ ดการเร ยนร ท ช วยพ ฒนาเด ก ปฐมว ยของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชบ ร เขต1 ผลการว จ ยพบว า การด าเน นงาน จ ดการเร ยนร ท ช วยพ ฒนาเด กปฐมว ยของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชบ ร เขต 1 ใน ภาพรวมและด านรายได ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 โดยด านท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อ ด านการจ ดประสบการณ ท ส งเสร มพ ฒนาการการเร ยนร ของเด กปฐมว ย และด าน การสร างความส มพ นธ ระหว างครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษาปฐมว ย ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ม ผ ปกครองให ข อเสนอแนะในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก เป นรายด าน ค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและ ความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน สร ปได ด งน 1. ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ โดยส วนใหญ ต องการให คร ผ ด แลเด กด แลเด กอย าง เต มความสามารถและด แลอย างใกล ช ดและควรสร างความพ นธ อ นด ให แก เด กเพ อท เด กจะได อบอ นและ ไว วางใจในต วคร จากผลการว จ ยพบว า ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน นเด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา อย ในระด บเห นด วยมากท ส ด รองลงมาค อ ผ ด แลเด ก เป นบ คคลท ม ความร กเด ก ม อ ปน ส ยส ข ม เย อกเย นและม ความขย นอดทน และผ ด แลเด กม ความต งใจ ปฏ บ ต งานด วยความร ก ความอ อนโยนเอ อต อการปฏ บ ต หน าท การด แลเด กเล กอย างเหมาะสม และศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพตาม หล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย 65

20 66 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 2. ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ส วนใหญ ต องการให เพ มเคร องเล น สนามส าหร บเด กให เพ ยงพอเด กจะได ไม ต องแย งก น หร อรอนานเก นไปและควรจ ดให คร ด แลเด กอย าง ใกล ช ดขณะท เล นเคร องเล นสนาม จากผลการว จ ย พบว า อ นด บแรกค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ด ให ม การระบายอากาศท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว างไม จ าเก นไป อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดแยกเคร องนอน หมอน ผ าห ม ส าหร บแต ละคน โดยเข ยนหร อป กช อไว ไม ใช ร วมก น และ จ ดให ม ท เก บแปรงส ฟ นท ถ กส ขล กษณะ ค อ แยกเก บของเด กแต ละคนและอย ในท ท อากาศถ ายเทด และ เคร องเล นสนามได ร บการออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บจ านวนเด ก เป น อ นด บส ดท าย 3. ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ส วนใหญ ต องการม ก จกรรมนอกสถานท บ าง เช น ไปท ศนะศ กษานอกศ นย พ ฒนาเด กเล ก และควรจ ดก จกรรมให เด กได แสดงออกมากเพ มข น จาก ผลการว จ ยพบว า อ นด บแรกค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการ เหมาะสมตามว ย ได ร บอาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น อย ในระด บเห น ด วยมาก รองลงมาค อ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในว นส าค ญต าง ๆ เช น ว นพ อ ว นแม ว นเด ก ว นข นป ใหม ว นส าค ญทางศาสนา เป นต น และจ ดก จกรรมให เด กม ความเช อม น กล าแสดงออก ม ว น ยในตนเอง ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ประหย ด เมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม มารยาทและปฏ บ ต ตนตามว ฒนธรรมไทย และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วม ก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย 4. ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ส วนใหญ ต องการให ประสานและ ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กให มาก เพ อจะได ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กให ช มชน ผ ปกครองและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบและให ผ ปกครองและช มชน ควรม ส วนร วมในการพ ฒนาให มากกว าน เพ อให ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อก นระหว างศ นย พ ฒนาเด กเล กก บ ผ ปกครอง ผลการว จ ยพบว า อ นด บแรกค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนา เด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ ม การแจ งผลการ พ ฒนาการของเด กให ผ ปกครองได ร บทราบ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการบร หาร ศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อให ม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการน าไปใช จากผลการว จ ย พบว า การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนา เด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า ด านบ คลากรและการบร หาร จ ดการ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย และ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ท ศนะของผ ปกครองอย ในระด บเห นด วยมาก ม ด งน

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information