วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2. *Corresponding Author. address:

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2. *Corresponding Author. E-mail address: knaksuk_au@hotmail.com"

Transcription

1 การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ Arrangement of Education in Preschool Level According to the Operation Standard of Early Childhood Development Center, Rasisalai ก ลยาณ ผลไม a * Mrs.Kanlayanee Pholamai a สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยเร องน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและเปร ยบเท ยบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล ง ของผ ปกครอง กล มต วอย างเป นผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ านวน 318 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถาม ม ค าความเช อม นท งฉบ บตาม ว ธ ของครอนบาค เท าก บ.9696 การว เคราะห ข อม ลใช ค าความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบท การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวและเปร ยบเท ยบรายค โดยว ธ ของเชฟเฟ ผลการว จ ย พบว า 1. ภ ม หล งของผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง ส วนใหญ เป น เพศหญ ง ร อยละ อาย ระหว าง ป ร อยละ ระด บการศ กษาประถมศ กษาหร อต ากว า ร อยละ อาช พ เกษตรกรรม/ประมง ร อยละ รายได ของครอบคร วต อเด อน 5,000 15,000 บาท ร อยละ และส วนใหญ ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนเป นบ ดา/มารดา ร อยละ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ตามท ศนะของผ ปกครองในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป น รายด านพบว า ท กด านอย ในระด บเห นด วยมาก อ นด บแรกค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ รองลงมา ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย และ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ตามล าด บ 3. ผลการทดสอบสมมต ฐาน พบว า ผ ปกครองท ม เพศ อาย ระด บการศ กษา รายได ของ ครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวมไม แตกต างก น แต ผ ปกครองท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวม แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ค าส าค ญ : การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ย มาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด ก 47

2 48 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 Abstract This research aims to studying and comparing of arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Province; the arrangement was categorized according to the background of parents; sample group were 318 parents of students of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Provin.Tool use in collecting data were a questionnaires, having the reliability of the whole questionnaires according to the method of Conbach to the equal to.9696.in The data analysis, the researcher used Frequency, percentage,mean, standard deviation, t-test, one-way- ANOVA, and comparing in pair by using of Scheffe's method matched pair comparison. The result of the research found that: 1. Background of most parents in sample groups, was female, for % ;aged years, for 39.94%; level of education was primary education or lower, for 27.99%; occupation was agriculture/fishery, for 38.99%; Family income per month was 5,000-15,000 bath, for 46.54% and most parents had relationship with students as they were fathers/mothers, for 69.81%. 2. The arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, Rasisalai District, Si Sa Ket Province, the opinions of parents in the overview, was strongly agreed. When each aspect was considered strongly agreed. The first aspect were personnel, administration and management. The second aspects were academic aspect, activities under the curricular, building and premises, environment, safety, participation and community support, respectively. 3. The result of hypothesis test found that parents having different genders, age, education levels, family income per month,and relationship with students, has attitude towards arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, in the overview, that was not different. However, parents having different occupations, had attitude towards arrangement of education in preschool level according to the operation standard of early childhood development center, in the overview, that was different with statistical significance at level.05 Keywords : Arrangement of Education in Preschool Level, According to the Operation Standard, Early Childhood Development Center

3 บทน า การจ ดการศ กษาปฐมว ยเป นม ต ใหม ของการพ ฒนาช มชนเพ อส งเสร มการศ กษาและความ เป นอย ของช มชนให ด ข นและน บว นจะม ความส าค ญต อช มชนมากย งข น แต เด มเด กอย ก บครอบคร วท ม ผ ใหญ ด แลเพราะครอบคร วไทยแต โบราณเป นครอบคร วแบบขยาย ค อ ม ป ย า ตา ยาย อย รวมก น แต ป จจ บ นส งคมไทยกลายเป นครอบคร วเด ยว ม แต พ อ แม ล ก อ กท งแม ย งออกไปประกอบอาช พนอกบ าน เพ อเพ มรายได ให แก ครอบคร ว ด งน นพ อแม จ งจ าเป นต องน าล กไปไว ตามสถานร บเล ยงเด ก สถานบร บาล ทารกหร อโรงเร ยนอน บาลเร วข น การศ กษาปฐมว ยจ งกลายเป นความจ าเป นของช ว ตมากย งข นกว าเด ม ใน อด ตท ผ านมาเราม กละเลยไม ได ให ความส าค ญของการ จ ดการศ กษาในว ยน เท าท ควร(เยาวพา เดชะค ปต, ส ทธ พรรณ ธ รพงศ,พรร ก อ นทามระ,2550, หน า 47) มน ษย เป นทร พยากรท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาประเทศ โดยการพ ฒนาทร พยากรมน ษย น น ต องเร มต งแต เด กเล ก ศ นย พ ฒนาเด กเล กจ งเป นสถานท หน งซ งเป นจ ดเร มต นของการสร างทร พยากรท ม ค ณค า เด กจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพต งแต แรกเก ด การท เด กจะสามารถพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพได น น เด กจะต องได ร บการพ ฒนาเต มอย างเป นองค รวม หมายความว า เด กจะต องได ร บการ พ ฒนาครบท กด าน ได แก กาย ใจ จ ต อารมณ ส งคม สต ป ญญา และจร ยธรรม ค ณธรรมหร อจ ตว ญญาณ ไปพร อม ๆ ก น โดยไม ละเว นด านใดด านหน ง จ งเห นได ว า การพ ฒนาเด กเล กต องอาศ ยสหว ทยาการ การบ รณาการ ผสมผสานก บว ถ ช ว ตของเด ก เพ อให เด กได ร บการพ ฒนาอย างครบถ วน นอกจากน การ พ ฒนาเด กเป นกระบวนการท ต อเน อง ค อยเป นค อยไป และม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา จ งต องม การ พ ฒนาอย างสม าเสมอเพ อให ม การพ ฒนาการเหมาะสมตามว ย(กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย,2549,หน า 1) การพ ฒนาเด กเล กไม ใช เพ ยงเฉพาะท เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กเท าน น แต การพ ฒนาเด กเล ก จะต องเช อมโยงระหว างศ นย พ ฒนาเด กเล กไปส ครอบคร วและช มชนในเช งบ รณาการ เพราะว าเด กเป น ห วใจส าค ญในระบบมน ษยน เวศ เด กจะม ล กษณะเป นเช นไรข นอย ก บการม ปฏ ส มพ นธ ของเด กก บ ส งแวดล อม จะเห นว าส งแวดล อมรอบต วเด กม อ ทธ พลต อบ คล กภาพ ค ณภาพ และพฤต กรรมของเด ก ซ ง ส งแวดล อมท ใกล ช ดก บต วเด กมากท ส ดก ค อครอบคร วและช มชน โดยในแต ละบร บทของส งคมจะม การส ง ค ณค าท แตกต างก น ในครอบคร วจะเร มต นจากความร ก ความอบอ นใจ ความปรารถนาด เหม อนด งค า ท ว า เด กเป นเพชรท พ อแม ปรารถนาจะให เก ดจากการเจ ยระไน หร อท าให งดงาม ให สวยงาม เพราะเป น ส งท ม ค ณค าส าหร บครอบคร ว ท กครอบคร วก อยากจะเห นเด กของเขาเต บโต เป นคนด เป นคนเก ง และม ความส ข ซ งช มชนคงจะหน ไม พ นท จะต องท าหน าท เป นผ เก อหน น เก อก ลให เด กได ร บความร ส กท ด ร ส กว า เขาเป นส วนหน งของช มชนน น ๆ ส ดท ายค อสภาพของส งคมท จะต องสร างสภาวะปลอดภ ยท ท าให เด กร ส ก ว าเขาอย ในส งแวดล อมน นแล วเขาจะเต บโตข นมาได อย างม ความส ขและถ าศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นเพ ยง แค สถานร บเล ยงเด ก โดยไม ม การส งเสร มพ ฒนาให เด กม พ ฒนาการในท ก ๆ ด านอย างสมด ลสมว ย ตาม ศ กยภาพของเด กแต ละคน ศ นย พ ฒนาเด กเล กก ไม สามารถก อให เก ดประโยชน อย างเต มท ได (กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น,2550,หน า 100) 49

4 50 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 289 กล าวว า องค กรปกครอง ส วนท องถ นย อมม อ านาจบ าร งร กษา ศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ นและว ฒนธรรมอ นด ของ ท องถ น องค กรปกครองส วนท องถ นย อมม ส ทธ ท จะจ ดการศ กษาอบรมและการฝ กอาช พตามความ เหมาะสมและความต องการภายในท องถ นน นและเข าไปม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาอบรมของร ฐโดย ค าน งถ งความสอดคล องก บมาตรฐานและระบบการศ กษาของการบ าร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ นและว ฒนธรรมอ นด ของท องถ นด วย (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2550,หน า 33) ร ฐธรรมน ญได ก าหนดให การศ กษาเป นเคร องม อส าค ญในการพ ฒนาคน กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ นจ งได สนองนโยบายของร ฐบาลโดยการจ ดการศ กษาท องถ นโดยว ตถ ประสงค เก ยวก บ การศ กษาปฐมว ยได ร บการส งเสร มพ ฒนาการและเตร ยมความพร อมทางร างกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญาและน ส ยให เป นไปอย างถ กต องตามหล กว ชาการเต มศ กยภาพม ค ณธรรม จร ยธรรม ระเบ ยบว น ย และม ความพร อมท จะเข าร บการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2547,หน า 4) ตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วน ท องถ น พ.ศ มาตรา16(9)บ ญญ ต ให เทศบาล เม องพ ทยาและองค การบร หารส วนต าบล ม อ านาจ หน าท ในการจ ดการศ กษา(กรมส งเสร มการปกครองส วนท อองถ น,2551,19-20) กล าวค อองค กรปกครอง ส วนท องถ นจะต องจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาเด ก เยาวชน และประชาชนในท องถ นให เป นคนเก ง คนด และ ม ความส ข ท งใจและกาย โดยจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม งพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ อ กท งผ ท ม ส วนส าค ญใน การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบล ได แก คณะผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล ซ งเป นผ ท ม บทบาทและม ความใกล ช ดก บประชาชนมากท ส ด ร สภาพและป ญหาของท องถ นเป นอย างด จ งควรให ความส าค ญในการน าแนวนโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บการพ ฒนาเด กเข าส ภาคปฏ บ ต ให บ งเก ดผลตาม ความม งหมายท ก าหนดไว ตลอดจนเจ าหน าท ท เก ยวข องก บศ นย พ ฒนาเด กเล กจะต องน าแนวนโยบาย และมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กไปปฏ บ ต ให ประสบความส าเร จ ท งน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการบร หารจ ดการ สามารถแก ไขป ญหาด านการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยในท องถ นได อย างแท จร ง องค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในป จจ บ นม จ านวน 13 อบต. ก บ 1 เทศบาล ม ศ นย พ ฒนาเด กเล กท งส น 33 แห ง การด าเน นงานจ ดเป น 2 ประเภท ค อ ศ นย พ ฒนา เด กเล กท องค การบร หารส วนต าบลร บผ ดชอบโดยการจ ดต งข นเอง และศ นย พ ฒนาเด กเล กท ได ร บการถ าย โอนจากหน วยงานอ นตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ ได แก ส าน กงานคณะกรรมการประถมศ กษาแห งชาต ศ นย การศ กษา พ เศษของกรมสาม ญศ กษา ศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมการศาสนา ซ งเป นหน วยงานตามโครงสร างเด ม ของกระทรวงศ กษาธ การและศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ท งน ได ม การ ท าข อตกลงร วมก นเก ยวก บการใช อาคารสถานท เร ยน บ คลากร ท เป นคร ผ สอน พ เล ยงเด กหร อผ ช วยคร ตลอดจนการจ ดประสบการณ ส าหร บหน วยงานเด มท จ ดไว แล ว ด งน นการด าเน นการจ ดต งศ นย พ ฒนาเด ก

5 เล กขององค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ งต องอาศ ยความร วมม อจาก หน วยงานด งกล าว (ส าน กงานท องถ นอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ,2553,หน า 3-4) ศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นหน วยงานหล ก เป นห วใจส าค ญของการพ ฒนาอนาคต การบร หาร การศ กษาจ งต องเข าใจและตระหน กว าเป นสหว ทยาการ ท ต องพ งความช านาญของน กว ชาช พเฉพาะทางท สานต อเช อมโยงก นอย างสน ท ไม ใช ของบ คคลใดบ คคลหน ง เพราะเด กเป นสมบ ต ของชาต ต องการการ พ ฒนาท สมบ รณ ในท กด านเป นการด าเน นการท ผ บร หาร คร ผ ด แลเด ก และผ ท เก ยวข องท กฝ ายจะต อง ร วมม อก นอย างใกล ช ด การจ ดการศ กษาปฐมว ยจ งเป นภารก จส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ นท จะต องจ ดการศ กษาและพ ฒนาเด กในท องถ นให ม ความพร อมและม ศ กยภาพตามว ย(กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ น,2547,ค าน า) เพราะฉะน นการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและมาตรฐานจะม ส วนช วยสน บสน นการส งเสร มและพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม ความสมบ รณ พร อมในท กด าน เพราะเด กปฐมว ย เป นช วงส าค ญท ส ดของการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการท ก ๆ ด าน ในป จจ บ นศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งเป น ทางเล อกหน งท พ อแม ไว วางใจในการแบ งเบาภาระการอบรมเล ยงด ล ก และส งเสร มพ ฒนาการเด ก ศ นย พ ฒนาเด กเล กจ งม ส วนส าค ญในการพ ฒนาเด ก เพ อให เด กเต บโตเป นทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพใน อนาคต(กรมอนาม ย,2550,หน า 1) จากเหต ผลความส าค ญท กล าวไว ในข างต นผ ว จ ยซ งท างานในต าแหน งน กว ชาการศ กษา ม หน าท ร บผ ดชอบจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งสนใจศ กษาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ โดยศ กษาตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ท งน ผลการว จ ยจะเป นข อม ลให ผ บร หารและผ ท เก ยวข อง ในการจ ดการศ กษา น ามาใช ในการประกอบการพ จารณาก าหนดนโยบาย แนวทางปฏ บ ต ในการจ ด การศ กษาและน าผลการศ กษาไปใช เป นแนวทางปร บปร งพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยให ได มาตรฐานม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลด ย งข นและสอดคล องก บทรรศนะของผ ปกครอง ส งผลด ต อการ พ ฒนาเด กปฐมว ยให เป นคนด ของส งคมต อไป ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ 2. เพ อเปร ยบเท ยบท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน 51

6 น ยามศ พท ท ใช ในงานว จ ย ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ หมายถ ง ความร ส ก น กค ด ความค ดเห นของ ผ ปกครองท ม ต อ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะแกษ ว ดจากแบบสอบถามความค ดเห นท ผ ว จ ยสร างข น แบ งเป น 4 ด าน ได แก ด าน บ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง แนวทางท ถ อปฏ บ ต ตามมาตรฐาน การด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ นในการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ หมายถ ง การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม มาตรฐานและค ณภาพเป นไปในแนวทางเด ยวก น แบ งมาตรฐานออกเป น 4 ด าน ค อ ด านบ คลากรและบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ด านบ คลากรและบร หารจ ดการ หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บบ คลากรและการ บร หารจ ดการ ตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นท อย ใน ความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บ อาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ท งภายในอาคารและภายนอกอาคารตามมาตรฐานการ ด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บงานด าน ว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตรตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครอง ส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน หมายถ ง ท ศนะของผ ปกครองเก ยวก บการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ นท อย ในความด แลร บผ ดชอบของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ กรอบแนวค ดในการว จ ยและวรรณกรรมสน บสน นกรอบแนวค ด 52

7 จากการศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องและงานว จ ยท เก ยวข องด งกล าวข างต นผ ว จ ยจ งก าหนดกรอบแนวค ด ด งต อไปน ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม ภ ม หล งของผ ปกครอง - เพศ - อาย - ระด บการศ กษา - อาช พ - รายได ของครอบคร วต อเด อน - ความเก ยวข องก บน กเร ยน การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนา เด กเล กใน อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ - ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ -ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย - ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร - ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ภาพท 1 กรอบแนวค ดในการว จ ย กรมส งเสร มการปกครองท องถ นได จ ดท ามาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อเป นแนวทางให องค กรปกครองส วนท องถ นปฏ บ ต ในการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ให ม มาตรฐานและค ณภาพเป นไปในแนวทางเด ยวก น โดยแบ งมาตรฐานออกเป น 6 ด าน ด งน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น,2553,หน า 4-58) 1. ด านการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก องค กรปกครองส วนท องถ นม หน าท ร บผ ดชอบ การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม มาตรฐานและม ค ณภาพตามหล กว ชาการ กฎหมาย ระเบ ยบ และหน งส อส งการท เก ยวข อง โดยความร วมม อสน บสน นของประชาชนในช มชนท องถ นน น ๆ แบ งการ บร หารจ ดการออกเป น 3 ด าน ได แก ด านการบร หารงาน ด านการบร หารงบประมาณ และด านการบร หาร บ คคล 2. ด านบ คลากร บ คลากรท เก ยวข องในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ประกอบด วย ห วหน าศ นย พ ฒนา เด กเล ก คร ผ ด แลเด ก ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก ผ ประกอบอาหาร ภารโรง และพน กงานจ างท ปฏ บ ต หน าท อ น จะต องม ค ณสมบ ต บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค กรปกครองส วนท องถ นม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษา อบรม เล ยงด และส งเสร มพ ฒนาการส าหร บ เด กเล กได อย างถ กต องตามหล กว ชาการด วยความเหมาะสมอย างม ค ณภาพ 3. ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย ศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นสถานท อบรม เล ยงด จ ดประสบการณ และส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร แก เด กเล ก ด งน น ในการก อสร างหร อปร บปร ง อาคาร สถานท และจ ดภ ม ท ศน สภาพแวดล อมท งในอาคาร และภายนอกอาคาร ต องค าน งถ งความม นคง แข งแรงถ กส ขล กษณะ ม ความเหมาะสมและปลอดภ ยแก เด กเล ก ตลอดจนการส งเสร มส ขภาพ ส งเสร ม พ ฒนาการเด ก ให ผ ปกครองม ความม นใจ ไว วางใจ การก อสร างและพ ฒนาอาคารสถานท ส งแวดล อม และ ความปลอดภ ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กจะม ส วนช วยในการส งเสร มและพ ฒนาเด กเล ก โดยการจ ด 53

8 สภาพแวดล อมท ถ กส ขล กษณะ อ นจะส งผลต อส ขภาพโดยตรงในการป องก นการแพร กระจายของ โรคต ดต อ สามารถลดความเส ยงจากการเก ดอ บ ต เหต ส งเสร มความปลอดภ ยให ก บเด กและฝ กส ขน ส ยให เด กม พฤต กรรมท ถ กต อง ซ งเป นพ นฐานส าค ญของการเต บโตเป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพ 4. ด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตรการอบรมเล ยงด การจ ดประสบการณ เร ยนร และ ส งเสร มพ ฒนาการเด กเล ก อาย 2 5 ป เป นภารก จส าค ญในการจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อให เด กเล กได อบรมเล ยงด และได ร บการศ กษาให ได ร บการพ ฒนาท งด าน ร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาตามว ย และความสามารถของเด ก 5. ด านการม ส วนร วมและสน บสน นท กภาคส วน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต ม พ ทธศ กราช 2545 มาตรา 29 ก าหนดให สถานศ กษาร วมก บบ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ส งเสร มความเข มแข งของช มชนโดยจ ดกระบวนการ เร ยนร ภายในช มชน เพ อให ช มชนม การจ ดการศ กษาอบรม ม การแสวงหาความร ข อม ล ข าวสาร และร จ ก เล อกสรรภ ม ป ญญาและว ทยาการต าง ๆ เพ อพ ฒนาช มชนให สอดคล องก บสภาพป ญหาและความต องการ รวมท งหาว ธ การสน บสน นให ม การแลกเปล ยนประสบการณ พ ฒนาระหว างช มชน 6. ด านส งเสร มเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ย เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครอง ส วนท องถ น เป นสถานพ ฒนาเด กปฐมว ยท ม ค ณภาพและได มาตรฐานในการอบรมเล ยงด จ ดประสบการณ และพ ฒนาการเร ยนร แก เด กปฐมว ยอย างครอบคล ม กว างขวาง เป นพ นฐานของการศ กษา เพ อพ ฒนาคน อย างม ค ณภาพ ศ นย พ ฒนาเด กเล กองค กรปกครองส วนท องถ น รวมท ง ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก คร ผ ด แลเด ก ผ ช วยคร ผ ด แลเด กผ บร หารและผ เก ยวข องขององค กรปกครองส วนท องถ น จ งต องส งเสร มการ สร างเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ยท งในระด บองค กรปกครองส วนท องถ น ระด บอ าเภอ ระด บจ งหว ด ระด บภาค จากมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ นท จ ดท าข น ในป พ.ศ.2547 ได ปร บปร งเน อหาหล กเกณฑ หร อหน งส อส งการต าง ๆ ให เป นป จจ บ น สอดคล องก บ นว ตกรรมต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไป กรมส งเสร มการปกครองท องถ นจ งได ด าเน นการปร บปร งมาตรฐาน การด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค กรปกครองส วนท องถ น ในป พ.ศ ค อ ด านบ คลากรและ การบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตาม หล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน มาตรฐานท ปร บปร งใหม แบ งออกเป น 6 ด าน ด งน (กรมส งเสร มการปกครองท องถ น, 2553, หน า 2) 1) มาตรฐานด านการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก 2) มาตรฐานด านบ คลากร 3) มาตรฐานด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมความปลอดภ ย 4) มาตรฐานด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตร 54

9 5) มาตรฐานด านการม ส วนร วม และการสน บสน นท กภาคส วน 6) มาตรฐานด านส งเสร มเคร อข ายการพ ฒนาเด กปฐมว ย ว ธ การด าเน นงานว จ ย การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งส ารวจ (Survey Research) ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและ เปร ยบเท ยบ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วม และการสน บสน นจากช มชน จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ ผ ปกครองของน กเร ยนท เร ยนอย ในศ นย พ ฒนาเด กเล กใน อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ านวน 1,545 คน ก าหนดน กเร ยน 1 คน ม ผ ปกครอง 1 คน กล มต วอย าง ค อ ผ ปกครองของน กเร ยนท เร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ส ตรของยามาเน (Yamane) (บ ญม พ นธ ไทย,2544,หน า 126) ท ระด บน ยส าค ญ.05 ระด บความคลาดเคล อนร อยละ 5 ได จ านวนกล มต วอย าง 318 คน โดยใช การส มต วอย างแบบง าย เคร องม อท ใช ในการว จ ย เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถามท ผ ว จ ยสร างข น โดยม ข นตอนการสร างด งน 1. ศ กษา ค นคว าเอกสาร บทความ และงานว จ ยต าง ๆ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษท ง 4 ด านค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน 2. ร างแบบสอบถาม พร อมขอค าแนะน าจากอาจารย ท ปร กษา เพ อน าไปสร างแบบสอบถาม ท เหมาะสม 3. น าแบบสอบถามท สร างเสร จเสนออาจารย ท ปร กษา เพ อปร บปร งแก ไข 4. น าแบบสอบถามท ได ปร บปร งแก ไขแล วเสนอผ เช ยวชาญ 3 ท าน พ จารณาความเหมาะสม ในประเด นท ว จ ยและความเท ยงตรงเช งเน อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 5. ปร บปร งแก ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผ เช ยวชาญแล วเสนออาจารย ท ปร กษาอ กคร ง 55

10 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) ก บผ ปกครองของน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอศ ลาลาด จ งหว ดศร สะเกษ ท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ย จ านวน 40 คน และน ามาหาค าความ เช อม นของแบบสอบถามท งฉบ บโดยใช ส ตรส มประส ทธ ครอนบาค (Cronbach s Alfa Coefficient) ได ค าความเช อม นเท าก บ น าแบบสอบถามท ผ านการตรวจสอบค ณภาพด านความเท ยงตรงเช งเน อหาและความ เช อม นไปใช จร งก บกล มต วอย างท ก าหนดใช ในการว จ ยคร งน ล กษณะแบบสอบถาม แบ งเป น 3 ตอน ตอนท 1 ภ ม หล งของผ ปกครอง ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร ว ต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน เป นแบบสอบถามปลายป ดม ล กษณะ เป นแบบเล อกตอบ จ านวน 6 ข อ ตอนท 2 ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ใน 4 ด าน ค อ 1) ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ 16 ข อ 2) ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย 13 ข อ 3) ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร 14 ข อ 4) ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน 15 ข อ ล กษณะของแบบสอบถามเป นมาตราส วนประมาณค า(Rating Scale) ม 5 ระด บค อ ระด บ ท ศนะเห นด วยมากท ส ด ระด บท ศนะเห นด วยมาก ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง ระด บท ศนะเห นด วย น อย และระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด ตอนท 3 ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ เป นแบบสอบถามปลายเป ด ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ผ ว จ ยได ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ล โดยด าเน นการตามข นตอนด งน 1) ขอหน งส อจากบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ศ นย อ บลราชธาน เพ อขอ ความอน เคราะห จากผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ รวมถ งน าส ง แบบสอบถามให ผ ปกครอง เพ อเก บรวบรวมข อม ล 2) การส งแบบสอบถาม โดยให น กว ชาการศ กษาประสานงานก บผ ด แลเด กเพ อเก บข อม ลจาก แบบสอบถามจากผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง 3) การเก บรวบรวมแบบสอบถามค น ผ ว จ ยได ก าหนดว นส งและเก บค นแบบสอบถามแต ละ ฉบ บ โดยให ผ ด แลเด กรวบรวมแบบสอบถามจากผ ปกครองส งให น กว ชาการศ กษาและให น กว ชาการศ กษา รวบรวมส งค นผ ว จ ยตามว นท ก าหนดเก บแบบสอบถามกล บค น แบบสอบถามได ร บค น 318 ฉบ บ ใช เวลา ด าเน นการเก บข อม ล 1 เด อน เป นฉบ บสมบ รณ 318 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ

11 การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ผ ว จ ยน าแบบสอบถามท ได ร บกล บค นมาตรวจความสมบ รณ ของแบบสอบถามแต ละฉบ บแล ว ท าการบ นท กรห สค าตอบในแบบสอบถาม เพ อประมวลผลโดยใช โปรแกรมส าเร จร ป ส าหร บแบบสอบถาม มาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ผ ว จ ยก าหนดการให คะแนนด งน ระด บท ศนะเห นด วยมากท ส ด ให 5 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยมาก ให 4 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง ให 3 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยน อย ให 2 คะแนน ระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด ให 1 คะแนน เกณฑ การแปลความหมายของค าเฉล ยใช การแบ งช วงช นเท าก น ด งน หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยมากท ส ด หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยมาก หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยปานกลาง หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยน อย หมายถ ง ระด บท ศนะเห นด วยน อยท ส ด การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยได ท าการว เคราะห ข อม ลโดยค านวณหาค าสถ ต ต าง ๆ ด งน 1) ข อม ลเก ยวก บภ ม หล งของผ ปกครองน กเร ยน ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได ของครอบคร วต อเด อน และความเก ยวข องก บน กเร ยน ท าการว เคราะห โดยการแจกแจงความถ และหาค าร อยละ 2) การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กในเร องน น ของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท าการว เคราะห โดยการหาค าเฉล ย ( X ) และส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3) เปร ยบเท ยบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ใช t test ว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยว (One Way ANOVA) ในกรณ ท ค าความแปรปรวนทางเด ยวม ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ใช ว ธ การเปร ยบเท ยบรายค โดยว ธ ของเชฟเฟ (Scheffe Method) 4) ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กในเร องน นของอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ว เคราะห โดยใช ความถ และการ ส งเคราะห ประเด นท ตอบน าเสนอในร ปตาราง 57

12 ผลการว จ ย ภ ม หล งของผ ปกครอง ภ ม หล งของผ ปกครองท เป นกล มต วอย าง พบว า ส วนใหญ เป นเพศหญ งจ านวน 224 คน ค ด เป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 127 คน ค ดเป นร อยละ ระด บการศ กษา ประถมศ กษาหร อต ากว า จ านวน 89 คน ค ดเป นร อยละ อาช พเกษตรกรรม/ประมง จ านวน 124 คน ค ดเป นร อยละ รายได ของครอบคร วต อเด อน 5,000 15,000 บาท จ านวน 148 คน ค ดเป น ร อยละ ส วนใหญ ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนเป นบ ดา/มารดา จ านวน 222 คน ค ดเป นร อยละ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.97 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า ท กด านอย ในระด บเห นด วยมาก อ นด บแรกค อ ด านบ คลากรและ การบร หารจ ดการ รองลงมา ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและ ความปลอดภ ย และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ตามล าด บ จากผลการศ กษาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกเป นรายด าน พบว า 1) ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 4.03 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน น เด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา อย ในระด บเห นด วยมากท ส ด รองลงมาค อ ผ ด แลเด กเป นบ คคลท ม ความร กเด ก ม อ ปน ส ยส ข ม เย อกเย นและม ความขย นอดทน และผ ด แลเด กม ความ ต งใจปฏ บ ต งานด วยความร ก ความอ อนโยนเอ อต อการปฏ บ ต หน าท การด แลเด กเล กอย างเหมาะสม และ ศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพ ตามหล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย 2) ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.95 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ดให ม การระบายอากาศ ท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว างไม จ าเก นไป อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดแยก เคร องนอน หมอน ผ าห ม ส าหร บแต ละคน โดยเข ยนหร อป กช อไว ไม ใช ร วมก น และจ ดให ม ท เก บแปรงส ฟ นท 58

13 ถ กส ขล กษณะ ค อ แยกเก บของเด กแต ละคนและอย ในท ท อากาศถ ายเทด และเคร องเล นสนามได ร บการ ออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บจ านวนเด ก เป นอ นด บส ดท าย 3) ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 4.02 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการเหมาะสมตามว ย ได ร บอาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในว นส าค ญต าง ๆ เช น ว นพ อ ว น แม ว นเด ก ว นข นป ใหม ว นส าค ญทางศาสนา เป นต น และจ ดก จกรรมให เด กม ความเช อม น กล าแสดงออก ม ว น ยในตนเอง ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ประหย ด เมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม มารยาทและปฏ บ ต ตนตาม ว ฒนธรรมไทย และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วมก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย 4) ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ค าเฉล ย 3.89 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรกค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ ม การแจ งผล การพ ฒนาการของเด กให ผ ปกครองได ร บทราบ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการ บร หารศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กเพ อให ม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย การทดสอบสมมต ฐาน สมมต ฐานท 1 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม เพศต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม เพศต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด านพบว า ท ศนะของผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 2 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาย ต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม อาย ต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตาม มาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 3 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ระด บการศ กษาต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย 59

14 60 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม ระด บการศ กษาต างก นม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ด การศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ด ศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองบ คลากร และการบร หารจ ดการ และด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ยแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนท ศนะของผ ปกครองด านอ น ๆ ไม แตกต างก น สมมต ฐานท 4 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม อาช พต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บ ปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมแตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะ ของผ ปกครองด านบ คลากรและการบร หารจ ดการและด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01และด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนไม แตกต างก น สมมต ฐานท 5 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของผ ปกครองด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชนแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนท ศนะของผ ปกครองด านอ น ๆ ไม แตกต างก น สมมต ฐานท 6 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงาน ของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ผ ปกครองท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ท ศนะของ ผ ปกครองต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมไม แตกต างก น เม อเปร ยบเท ยบเป นรายด าน พบว า ท ศนะของ ผ ปกครองท กด านไม แตกต างก น ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จากการตอบแบบสอบถามม ผ ปกครองตอบแบบสอบถามในส วนข อเสนอแนะ ท งส น 145 ราย พบว า ผ ปกครองได เสนอแนะการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด ก เล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ อ นด บแรก ค อ ต องการให คร ผ ด แลเด กด แลเด กอย างเต มความสามารถและด แลอย างใกล ช ด ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความ

15 ปลอดภ ย อ นด บแรก ค อ ต องการให เพ มเคร องเล นสนามส าหร บเด กให เพ ยงพอเด ก ด านว ชาการและ ก จกรรมตามหล กส ตร อ นด บแรก ค อ ต องการม ก จกรรมนอกสถานท บ าง เช น ไปท ศนะศ กษานอกศ นย พ ฒนาเด กเล ก ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน อ นด บแรก ค อ ต องการให ประสานและ ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กให มาก ผ ปกครองและช มชนควรม ส วนร วมในการ พ ฒนาให มากกว าน การอภ ปรายผล ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ โดยภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก กล าวค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด านการม ส วน ร วมและการสน บสน นจากช มชน สอดคล องก บ กรมส งเสร มการปกครองท องถ นท องถ น,2547,หน า 4) ว า องค การบร หารส วนต าบลแต ละแห งต องเตร ยมความพร อมและความเข าใจในการจ ดการศ กษาเด กปฐมว ย และม การเร งร ดให การด าเน นงานอย างจร งจ งและช ดเจนเป นร ปธรรมมากข น เพ อพ ฒนาเด กปฐมว ยให ได ร บการส งเสร มพ ฒนาการและเตร ยมความพร อมทางร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม สต ป ญญา และ ล กษณะน ส ย เป นไปอย างถ กต องตามหล กว ชาการเต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ระเบ ยบว น ย และม ความพร อมท จะเข าร บการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เม อพ จารณาเป นรายด าน ม ด งน ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน นเด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมากท ส ด และศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพตามหล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย ซ ง สอดคล องก บ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (2553) ท ได ให บร การส งเสร มสน บสน นเด กเล ก ได แก อาหารกลางว น อาหารว างอาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา การตรวจส ขภาพเด กประจ าป และสอดคล อง ก บงานว จ ยของ ค วธง ส ขบ ตร (2551) ได ท าการว จ ยเร องการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนปฐมว ย ของ องค การบร หารส วนต าบลกรณ ศ กษา : องค การบร หารส วนต าบลสาม คค อ าเภอเล งนกทา จ งหว ดยโสธร ผลการว จ ยพบว า พบว า ความค ดเห นของ ผ ปกครองเด ก ผ ด แลเด ก ผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล และประชาชนท วไปในพ นท ในการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กในท กด านอย ในระด บมาก ด วยค าเฉล ย 4.38 โดยด านท ม ค าเฉล ยของความค ดเห นในการพ ฒนาส งท ส ดเร ยงล าด บจากมากไปหาน อย ค อ ด าน ว สด อ ปกรณ ด านการม ส วนร วม ด านคณะกรรมการพ ฒนาศ นย ด านโภชนาการและอนาม ย ด านบ คลากร และด านอาคารสถานท 61

16 62 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ดให ม การระบายอากาศท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว าง ไม จ าเก นไป และเคร องเล นสนามได ร บการออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บ จ านวนเด ก เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองอย ในระด บเห นด วยมาก สอดคล องก บงานว จ ยของ พงษ ดน ย หนาแน น (2551) ได ท าการว จ ยเร อง ความพ งพอใจของผ ปกครองต อการส งบ ตรหลานเข าเร ยน ในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนต าบลบางค ร ด อ าเอบางบ วทอง จ งหว ดนนทบ ร พบว า ผ ปกครองม ความพ งพอใจในอาคารส งไม ก น 2 ช น ปลอดภ ยม แสงสว างเพ ยงพอ ประต หน าต างแข งแรง เหมาะสม ถ ายเท อากาศสะดวก พ นท เล นกลางแจ ง ในร ม และพอก บจ านวนเด ก และสอดคล องก บ งานว จ ยของ พ ท กษ อ งศ ส งห (2551) ได ท าการว จ ยเร อง ความค ดเห นของผ ปกครองต อการจ ดการศ กษา ของศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตพ นท องค การบร หารส วนต าบลล าล กกา อ าเภอล าล กกา จ งหว ดปท มธาน พบว า ด านอาคาร สถานท ควรม ความเหมาะสมก บเด กเล กและเน นท การด แลความสะอาดเร ยบร อยของ ศ นย ส วนอ ปกรณ และเคร องเล นสนามส าหร บเด กควรท ามาจากว สด ท ท ค ณภาพ ซ งไม สอดคล องก บ งานว จ ย จรรยา ช นส (2552) ได ท าการว จ ย แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนา เด กเล กในเขตอ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม พบว า อาคารสถานท ไม ได มาตรฐาน สภาพแวดล อม นอกจากน ย งไม ม ความร มร นท จะตอบสนองต อการเร ยนร ของเด ก สภาพแวดล อมภายในการจ ดม ม ประสบการณ ไม ครอบคล มก จกรรมของเด กตามเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการเหมาะสมตามว ย ได ร บ อาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ด ประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วมก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมาก ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ น นท ชา หาญห ตถก จ (2552) ท ได ว จ ยการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วนต าบล จ งหว ดหนองคาย พบว า เด กได ร บสารอาหารครบ 5 หม การจ ดก จกรรมระหว างก จกรรมในห องและนอกห องเร ยนม ความ สมด ล การจ ดก จกรรมให เด กเก ดการเร ยนร ร วมก น การจ ดประสบการณ เร ยนร สอดคล องก บพ ฒนาการ เด ก อาจเน องจากองค การบร หารส วนต าบล ได ก าหนดให ม แนวทาง การจ ดท าหล กส ตรปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล ก และได จ ดอบรมผ ด แลเด กเพ อน าหล กส ตรและแผนการจ ดประสบการณ มาใช เป นแนวทาง เด ยวเช นก นท กศ นย ประกอบก บได ม การด าเน นการจ ดจ าง จ ดหา และการร บโอนบ คลากรทางด าน การศ กษา ม การส งเสร ม สน บสน นในการศ กษาต อทางด านการศ กษาปฐมว ยมากข น รวมท งการให ความส าค ญต อพ ฒนาการเด กท งทางด านส ขภาพและโภชนาการ โดยขอความร วมม อจากเจ าหน าท สถาน

17 อนาม ยหร อโรงพยาบาลในเขตพ นท มาท าการประเม นเป นประจ าและให ค าแนะน าแก ผ ด แลเด กและผ ท เก ยวข องเพ อน าไปปฏ บ ต ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ในภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า อ นด บแรก ค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการบร หารศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการ ด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด กเล กเพ อให ม ส วนร วมในการจ ด ประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย ท ศนะของผ ปกครองเห นด วยมาก กรมส งเสร มการปกครอง ท องถ นท องถ น (2547) กล าวในค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ว าคร ผ ด แลเด ก ควรม บทบาทสร างและเช อมโยงให ก บบ านและช มชนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ร บทราบข อม ลการจ ด การศ กษาและการว ดประเม นผลการศ กษาอ นจะส งผลให ศ นย พ ฒนาเด กเล กได ร บการยอมร บจากช มชน เป นการส บสานว ฒนธรรมเพ อหล อหลอมให เด กม ค ณภาพตามท ช มชนม งหว ง ซ งสอดคล องก บงานว จ ย ธารท พย อ ดมด (2552) ได ท าการว จ ยเร อง การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนต าบลในจ งหว ดปท มธาน พบว า ช มชนม ส วนร วมและสน บสน นศ นย พ ฒนาเด กเล กโดยให การ สน บสน นด านงบประมาณและการบร จาค การสน บสน นด านแรงงานและความร วมม อ ไม ม การสน บสน น ด านการจ ดการเร ยนการสอนจากหน วยงานภายนอก ม การประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนา เด กเล กให แก ช มชนได ร บทราบ โดยส วนใหญ ใช ว ธ การจ ดท าค ม อ เอกสาร แผ นพ บ แต ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ย งไม ได ให ความร เก ยวก บพ ฒนาการเด กแก ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการต ดตามประเม นผลการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แหล งเร ยนร ในช มชนส าหร บพ ฒนาเด กเล ก ได แก ว ด และท งนา ราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ จ าแนกตามภ ม หล งของผ ปกครอง ผลการศ กษาม ด งน สมมต ฐานท 1 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม เพศต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด าน ไม แตกต างก น ซ งตรงข ามก บงานว จ ย โสธร บ ญเล ศ (2546) ได ท าการว จ ยเร อง การศ กษาประส ทธ ผลของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด จ งหว ดบ ร ร มย ผลการว จ ยสร ปได ว า ประส ทธ ผลของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด จ งหว ดบ ร ร มย ในด านการบร หาร จ ดการศ นย และผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ตามความค ดเห นของคร พ เล ยงอย ในระด บมากท ง 2 ด านและ ผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ตามความค ดเห นของผ ปกครองอย ในระด บมาก เม อจ าแนกตามขนาดศ นย และประสบการณ ท างาน พบว า แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 เม อจ าแนกตามสถาน ท ต งศ นย พบว า แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อจ าแนกตามว ฒ การศ กษาไม พบ ความแตกต าง 63

18 64 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 สมมต ฐานท 2 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาย ต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ ก ตต กรทอง (2552) ได ท าการว จ ยเร อง การม ส วนร วมของผ ปกครองในการด าเน นการจ ดการศ กษาระด บก อน ประถมศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตอ าเภอพระประแดง จ งหว ดสม ทรปราการ พบว า การม ส วนร วม ของผ ปกครองในการด าเน นการจ ดการศ กษาโดยภาพรวมอย ในระด บน อยท ง 4 ด าน ได แก การ บร หารงานว ชาการ การบร หารงบประมาณ การบร หารงานบ คคล การบร หารงานท วไป เม อเปร ยบเท ยบ การม ส วนร วมของผ ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว าไม แตกต างก น แสดงว าผ ปกครองให ความ ร วมม อในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นอย างด สมมต ฐานท 3 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ระด บการศ กษาต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ซ งตรงข ามก บงานว จ ยของ ของ ปร ศน เจร ญใจ (2551) ได ท าการว จ ยเร อง การพ ฒนาค ณภาพศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนต าบลเทพเสด จ อ าเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม พบว า ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลเทพเสด จ อย ในระด บ มาก ท งความค ดเห นของกล มท ม ส วนเก ยวข องก บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลเทพเสด จและประชาชนท อาศ ยอย ใน ต าบลเทพเสด จในฐานะผ ปกครองน กเร ยน สมมต ฐานท 4 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กของในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม อาช พต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานของศ นย พ ฒนา เด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมแตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 เม อจ าแนกตาม อาช พ ย งพบว า ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 และด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ซ งตรงก นข ามก บงานว จ ยของ ภาณ พงศ ผด งวงศ (2552) ได ท าการ ว จ ยเร อง การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลในอ าเภอแม ใจ จ งหว ด พะเยา ตามความค ดเห นของผ ท เก ยวข อง พบว า การบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล กในภาพรวมอย ใน ระด บด เม อพ จารณาเป นรายด านอย ในระด บด ท ง 4 ด าน ค อ ด านการบร หารงานท วไป ด านการบร หาร งบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคลและด านการบร หารงานว ชาการ สมมต ฐานท 5 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม รายได ของครอบคร วต อเด อนต างก น ม ท ศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น ท เป นเช นน เพราะว าผ ปกครองต างม ความเข าใจในด านการจ ดการศ กษาท คล ายคล งก นจนเป นท พอใจของผ ปกครอง ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได ท าการว จ ยเร อง ความพ งพอใจของผ ปกครอง ต อการจ ดการศ กษาปฐมว ยโรงเร ยนต นต ว ตร เขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 2 พบว า ใน

19 ภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก ในรายด าน พบว า งานว ชาการ งานบ คคล งานบร หารท วไป และงาน ธ รการและการเง น ท กด านอย ในระด บมาก จ าแนกตามสถานภาพของผ ปกครอง พบว า ผ ปกครองท ม เพศ อาย อาช พ ท อย อาศ ย รายได ว ฒ การศ กษา ต างก นม ความพ งพอใจท งในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น สมมต ฐานท 6 ผ ปกครองน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ท ม ความเก ยวข องก บน กเร ยนต างก น ม ทรรศนะต อการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการ ด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กแตกต างก น พบว า ในภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น อาจเป น เพราะศ นย พ ฒนาเด กเล กม การจ ดเตร ยมการจ ดการศ กษาและให ความเข าใจก บผ ปกครองอย างถ กว ธ ไม ว าจะเป นด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ด าน ว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ซ งสอดคล องก บ งานว จ ยของ จ ราภร นราศร (2550) ได ท าการว จ ยเร อง การด าเน นงานการจ ดการเร ยนร ท ช วยพ ฒนาเด ก ปฐมว ยของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชบ ร เขต1 ผลการว จ ยพบว า การด าเน นงาน จ ดการเร ยนร ท ช วยพ ฒนาเด กปฐมว ยของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชบ ร เขต 1 ใน ภาพรวมและด านรายได ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 โดยด านท ม ค าเฉล ยมากท ส ด ค อ ด านการจ ดประสบการณ ท ส งเสร มพ ฒนาการการเร ยนร ของเด กปฐมว ย และด าน การสร างความส มพ นธ ระหว างครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษาปฐมว ย ม ค าเฉล ยน อยท ส ด ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ม ผ ปกครองให ข อเสนอแนะในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก เป นรายด าน ค อ ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและ ความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน สร ปได ด งน 1. ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ โดยส วนใหญ ต องการให คร ผ ด แลเด กด แลเด กอย าง เต มความสามารถและด แลอย างใกล ช ดและควรสร างความพ นธ อ นด ให แก เด กเพ อท เด กจะได อบอ นและ ไว วางใจในต วคร จากผลการว จ ยพบว า ด านศ นย พ ฒนาเด กเล กม การบร หารส งเสร มสน บสน นเด กเล ก เช น อาหารกลางว น อาหารเสร ม(นม) ว สด การศ กษา อย ในระด บเห นด วยมากท ส ด รองลงมาค อ ผ ด แลเด ก เป นบ คคลท ม ความร กเด ก ม อ ปน ส ยส ข ม เย อกเย นและม ความขย นอดทน และผ ด แลเด กม ความต งใจ ปฏ บ ต งานด วยความร ก ความอ อนโยนเอ อต อการปฏ บ ต หน าท การด แลเด กเล กอย างเหมาะสม และศ นย พ ฒนาเด กเล กบร หารจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กเป นไปอย างเหมาะสมได มาตรฐานและค ณภาพตาม หล กว ชาการ เป นอ นด บส ดท าย 65

20 66 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 1 ฉบ บท 2 2. ด านอาคาร สถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ส วนใหญ ต องการให เพ มเคร องเล น สนามส าหร บเด กให เพ ยงพอเด กจะได ไม ต องแย งก น หร อรอนานเก นไปและควรจ ดให คร ด แลเด กอย าง ใกล ช ดขณะท เล นเคร องเล นสนาม จากผลการว จ ย พบว า อ นด บแรกค อ บร เวณพ นท ส าหร บการนอนจ ด ให ม การระบายอากาศท ด ปลอดโปร ง ไม ม เส ยงรบกวนและแสงสว างไม จ าเก นไป อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ จ ดแยกเคร องนอน หมอน ผ าห ม ส าหร บแต ละคน โดยเข ยนหร อป กช อไว ไม ใช ร วมก น และ จ ดให ม ท เก บแปรงส ฟ นท ถ กส ขล กษณะ ค อ แยกเก บของเด กแต ละคนและอย ในท ท อากาศถ ายเทด และ เคร องเล นสนามได ร บการออกแบบและต ดต งอย างถ กว ธ ม ความปลอดภ ยและเพ ยงพอก บจ านวนเด ก เป น อ นด บส ดท าย 3. ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ส วนใหญ ต องการม ก จกรรมนอกสถานท บ าง เช น ไปท ศนะศ กษานอกศ นย พ ฒนาเด กเล ก และควรจ ดก จกรรมให เด กได แสดงออกมากเพ มข น จาก ผลการว จ ยพบว า อ นด บแรกค อ เด กได ร บอาหารตามว ยท เหมาะสมและเพ ยงพอม ส ขภาพท ด ม พ ฒนาการ เหมาะสมตามว ย ได ร บอาหารครบห าหม รวมท งได ด มน าสะอาดและสารอาหารท จ าเป น อย ในระด บเห น ด วยมาก รองลงมาค อ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในว นส าค ญต าง ๆ เช น ว นพ อ ว นแม ว นเด ก ว นข นป ใหม ว นส าค ญทางศาสนา เป นต น และจ ดก จกรรมให เด กม ความเช อม น กล าแสดงออก ม ว น ยในตนเอง ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ประหย ด เมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม มารยาทและปฏ บ ต ตนตามว ฒนธรรมไทย และผ ปกครองม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน สน บสน น ส อการสอน การเข าร วม ก จกรรมและการประเม นพ ฒนาการ เป นอ นด บส ดท าย 4. ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ส วนใหญ ต องการให ประสานและ ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กให มาก เพ อจะได ประชาส มพ นธ การด าเน นงานของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กให ช มชน ผ ปกครองและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบและให ผ ปกครองและช มชน ควรม ส วนร วมในการพ ฒนาให มากกว าน เพ อให ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อก นระหว างศ นย พ ฒนาเด กเล กก บ ผ ปกครอง ผลการว จ ยพบว า อ นด บแรกค อ ม การร วมม อก บผ ปกครองเพ อจ ดก จกรรมร วมก บศ นย พ ฒนา เด กเล ก เช น จ ดงานว นแม งานว นเด ก ฯลฯ อย ในระด บเห นด วยมาก รองลงมาค อ ม การแจ งผลการ พ ฒนาการของเด กให ผ ปกครองได ร บทราบ และจ ดอบรมให ความร แก ผ ปกครอง คณะกรรมการบร หาร ศ นย พ ฒนาเด กเล กเก ยวก บการด าเน นงาน ท ศทางและแนวทางการปฏ บ ต งานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อให ม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ให ผ เร ยน เป นอ นด บส ดท าย ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการน าไปใช จากผลการว จ ย พบว า การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยตามมาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนา เด กเล กในอ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า ด านบ คลากรและการบร หาร จ ดการ ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ด านอาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย และ ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน ท ศนะของผ ปกครองอย ในระด บเห นด วยมาก ม ด งน

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) การศ กษาคร งน การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย A Study on the Potential for Early Childhood Education in The Early

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาลศ กษา ในเขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN

More information

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา การพ ฒนาการบร หารระบบสารสนเทศของโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL IN DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE

More information

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง 1 การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง ช อผ เข ยน นายษ ชว ฒ เจร ญเวช ** ช ออาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ านวย ส วรรณก จบร หาร ช ออาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย เลอล กษณ ช ส น บทค ดย

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 จ ดโดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ร วมก บสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion นายสากล ดอกข น* Mr. Sakol Dokkhan บทค ดย อ ในการว จ

More information

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน การส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยน ด วยโครงการสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทานองสรภ ญญะ ของกระทรวงว ฒนธรรม : กรณ ศ กษาสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดพระนครศร อย ธยา จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

พระมหาเดชา อมรเมธ (ส บจ นทร ) ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

พระมหาเดชา อมรเมธ (ส บจ นทร ) ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา การบร หารส งแวดล อมในสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดอ างทอง ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION IN ANGTHONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. พระมหาเดชา อมรเมธ (ส บจ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information