รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕"

Transcription

1

2

3 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก คำนำ ด วยกระทรวงศ กษาธ การได ก าหนดกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส วนท ๒ การอาช วศ กษา ข อ ๒๒ ให สถานศ กษาอาช วศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา นอกจากน นกระทรวงศ กษาธ การได ออกประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ซ งมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ การจ ดการ อาช วศ กษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ต วบ งช และส วนท ๒ การฝ กอบรมว ชาช พ จ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ต วบ งช ด งน น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามจ งได จ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ข น โดยจ ดท าเฉพาะส วนท ๑ การจ ดการอาช วศ กษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ต วบ งช เพ อแสดงผลการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา การต ดตาม และการตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาของว ทยาล ยฯ ตามท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ขอขอบค ณผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท กท านท ให ข อม ล ในการจ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ในคร งน ท าให รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จะเป นประโยชน แก ท กท านในการนาไปปร บปร งแก ไขการดาเน นงานของแต ละฝ าย แต ละแผนกและแต ละงาน ให ม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามให ด ย งข นตลอดไป ว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม ก นยำยน พ.ศ. 2556

4 ข รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

5 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค สำรบ ญ คำนำ ก สำรบ ญ ค บทสร ปผ บร หำร ช ตอนท ๑ สภำพท วไปของสถำนศ กษำ 1 ๑.๑ ข อม ลเก ยวก บสถานศ กษา 3 ๑.๒ สภาพป จจ บ นของสถานศ กษา 7 ๑.๓ ระบบโครงสร างการบร หาร 12 ๑.๔ เก ยรต ประว ต ของสถานศ กษา 13 ๑.๕ ความสาเร จตามเป าหมายของแผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 14 ๑.๖ ความสาเร จตามเป าหมายของแผนบร หารความเส ยง 16 ตอนท ๒ กำรดำเน นงำนของสถำนศ กษำ 19 ๒.๑ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของสถานศ กษา 21 ๒.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 21 ๒.๓ มาตรการป องก นและควบค มความเส ยง 29 ๒.๔ การพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 33 ตอนท ๓ กำรดำเน นงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศ กษำ 39 มาตรฐานท ๑ ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 41 มาตรฐานท ๒ ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 78 มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 91 มาตรฐานท ๔ ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 109 มาตรฐานท ๕ ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อว จ ย 111 มาตรฐานท ๖ ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทย 114 และพลโลก มาตรฐานท ๗ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 121 หน ำ

6 ง รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

7 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ จ สำรบ ญ (ต อ) ตอนท ๔ สร ปและแนวทำงกำรพ ฒนำสถำนศ กษำ 125 ๔.๑ สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐาน 127 ๔.๒ แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษา 128 ๔.๓ ความต องการสน บสน นจากหน วยงานท เก ยวข อง 129 ภำคผนวก 131 คาส งแต งต งคณะกรรมการรวบรวมข อม ลเพ อจ ดทารายงาน 133 การประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 หน ำ

8 ฉ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หำร ๑. ข อม ลท วไปของสถำนศ กษำ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดต งข นเม อป พ.ศ เด มช อโรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ต งอย บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร ป พ.ศ ได โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษาและได ย ายมาอย ท ว ดราชส ทธาราม ถนนอ สรภาพ แขวงท าพระ เขตบางกอกใหญ กร งเทพมหานคร ว นท 25 มกราคม 2502 ได ทาพ ธ เป ดโรงเร ยนใหม ม ช อว า โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การประกาศรวม สถานศ กษา 2 แห งเข าด วยก น ได แก โรงเร ยนการ ช างว ดราชส ทธารามก บว ทยาล ยอาช วศ กษากร งเทพมหานคร ต งช อใหม ว า ว ทยาล ยอาช วศ กษา กร งเทพมหานคร (ว ทยาเขตราชส ทธาราม) ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การประกาศรวม ว ทยาเขต 3 แห งเข าด วยก น ได แก ว ทยาเขต 1 ช างก อสร างด ส ต, ว ทยาเขต 4 ราชส ทธาราม และว ทยาเขต 5 ช างเย บหน งกร งเทพ ต งช อใหม ว า ว ทยาล ยช าง อ ตสาหกรรมนครหลวง ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดต งเป นว ทยาล ยเอกเทศ แยกออกจากว ทยาเขต ได ช อใหม ว า ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ป พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามได ย ายมาต งในสถานท แห งใหม ป จจ บ น ต งอย เลขท 19 ซอยเอกช ย 116 ถนนเอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย ตรงข ามก บสถาน ตารวจนครบาลบางบอน และเร อนจาพ เศษธนบ ร บนเน อท 214 ไร 1 งาน 190 ตารางวา ผ บร หารท งหมดของว ทยาล ยฯ ต งแต ป พ.ศ.2479 ในต าแหน งผ อ านวยการ ม จ านวน 19 คน ป จจ บ น ค อ ดร.ส รพล ดนตร สว สด ม รองผ อานวยการฝ าย 4 คน บ คลากรท งหมดของว ทยาล ยฯ จ านวน 105 คน แบ งออกเป นผ บร หาร 5 คน, คร อาจารย ประจ า 61 คน, ข าราชการพลเร อน 2 คน, คร อาจารย พ เศษ 4 คน, ล กจ างประจ า 19 คน และล กจ างช วคราว 19 คน น กเร ยนท งหมดรวม 1,055 คน จ าแนกเป น น กเร ยนระด บปวช. จ านวน 659 คน และน กศ กษา ระด บปวส. จานวน 396 คน (ข อม ล ณ ว นท 29 ม ถ นายน 2554) งบประมาณด าเน นงาน ท ว ทยาล ยได ร บในป การศ กษา 2555 จ านวนเง น 56,975, บาท (-ห าส บหกล านเก าแสนเจ ดหม นห าพ นสามร อยส ส บส บาทย ส บสองสตางค -) ๒. หล กส ตรกำรเร ยนกำรสอน หล กส ตรท เป ดสอนม 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) แบ งออกเป น 2 ประเภทว ชา ค อ ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรมและ ประเภทว ชาพณ ชยกรรม ในระด บ ปวช. เป ดสอน 6 สาขาว ชา 10 สาขางาน ส วนระด บ ปวส. เป ดสอน 8 สาขาว ชา 8 สาขางาน ม แผนกว ชา จานวน 12 แผนกว ชา

9 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ช ๓. สภำพกำรดำเน นงำนและผลกำรประเม นค ณภำพภำยใน ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ประจ าป การศ กษา 2554 จานวน 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช สร ปได ด งน มำตรฐำนท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.2 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 3 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.1, 1.3 และ 1.85 ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร งเร งด วน ม 4 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.4, 1.5, 1.7 และ 1.9 มำตรฐำนท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 3 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.1, 2.3 และ 2.5 ผลประเม นอย ในระด บด ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.2 ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร งเร งด วน ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.4 มำตรฐำนท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 8 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, และ 3.11 ผลประเม นอย ในระด บด ม 2 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 3.10 และ 3.12 มำตรฐำนท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร ง ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 4.1 มำตรฐำนท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ผลประเม นอย ในระด บด ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 5.1 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 5.2 มำตรฐำนท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 4 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 มำตรฐำนท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 7.1 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 7.2

10 ซ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ สร ปผลกำรประเม นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ ป กำรศ กษำ 2555 ว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ ส ำเร จกำรศ กษำ อำช วศ กษำ ต วบ งช ท 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ พอใช เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป ต วบ งช ท 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน ด มาก ต วบ งช ท 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ พอใช ต วบ งช ท 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป ต วบ งช ท 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชา ภาษาอ งกฤษ ต วบ งช ท 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบ มาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ร บรอง ต วบ งช ท 1.7 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร เท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.8 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า หร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อภายใน 1 ป ต วบ งช ท 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานศ กษา หร อผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพ ของผ สาเร จการศ กษา ต อง ปร บปร ง เร งด วน ต อง ปร บปร ง เร งด วน - - ต อง ปร บปร ง เร งด วน พอใช 0 ต อง ปร บปร ง เร งด วน (ไม ต องเก บ ข อม ล เพราะย ง ไม ม สถาบ น ค ณว ฒ ว ชาช พ)

11 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ฌ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยน กำรสอน ต วบ งช ท 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตร ปฏ บ ต ข อ 1-5 ด มาก ฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการ เร ยนร รายว ชา ด ต วบ งช ท 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอน รายว ชา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการ จ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ปฏ บ ต 1 ข อ ต อง ปร บปร ง เร งด วน ต วบ งช ท 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 2.6 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาผ เร ยนเข าส โลก อาช พและส งคมอาเซ ยน - - มำตรฐำนท 3 ด ำนกำรบร หำรจ ดกำรอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของ ปฏ บ ต 3 ข อ พอใช คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ต วบ งช ท 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการบร หาร จ ดการสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษา ตามอ ตล กษณ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะ ผ นาของผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แล สภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก

12 ญ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต ต วบ งช ท 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.10 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษา ปฏ บ ต 4 ข อ ด ต วบ งช ท 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและ งบประมาณ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรใน การจ ดการอาช วศ กษา ก บเคร อข ายท งในประเทศ และ ปฏ บ ต 4 ข อ ด หร อ ต างประเทศ มำตรฐำนท 4 ด ำนบร กำรว ชำกำรและว ชำช พ ต อง ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการ ปฏ บ ต 2 ข อ ปร บปร ง บร การว ชาการและว ชาช พ มำตรฐำนท 5 ด ำนนว ตกรรมส งประด ษฐ งำนสร ำงสรรค หร องำนว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปฏ บ ต 4 ข อ ด ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน ต วบ งช ท 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร ปฏ บ ต 3 ข อ พอใช มำตรฐำนท 6 ด ำนกำรปล กฝ งจ ตส ำน กและเสร มสร ำง ควำมเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน การร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน การอน ร กษ ส งแวดล อม ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและ น นทนาการ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก

13 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ฎ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 7 ด ำนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ต วบ งช ท 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ภายใน ต วบ งช ท 7.2 ระด บค ณภาพในการด าเน นงานตาม ต วบ งช ท ม ผลการ มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ.2555 ต ดส นตามเกณฑ ส งส ดในระด บ ๕ พอใช คะแนน จานวน ๑๘ ต วบ งช ๔. จ ดเด น-จ ดท ต องพ ฒนำ จากการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา 2555 ของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ปรากฏว า ม จ ดเด นและจ ดควรพ ฒนาในการดาเน นงานของสถานศ กษา ด งน ๔.๑ จ ดเด น ๑) สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะท สอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการ ซ งคร จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพท กรายว ชา และจ ดระบบการฝ กงาน อย างม ค ณภาพให แก น กเร ยนน กศ กษา จ งเป นผลให สถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ม ความพ งพอใจต อค ณภาพของผ เร ยนในระด บด มาก ๒) ผ บร หารม ภาวะผ น าในการบร หารงานอย างด เย ยม สามารถด าเน นการให บ คลากรท กฝ าย ร วมก นจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษาอย างม ค ณภาพ สามารถด าเน นการตามแผน และพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ได และม การจ ดท าแผนค ณภาพในการบร หารความ เส ยงครบท กด าน จ ดระบบด แลผ เร ยนผ านเคร อข ายคร ท ปร กษาและผ ปกครองเป นอย างด รวมท งวางแผนบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาได อย างเป นระบบ ครบวงจรและให เก ดผลด ต อการพ ฒนาสถานศ กษา ๓) ในด านของอาคารสถานท สภาพแวดล อม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ สถานศ กษาได บร หาร จ ดการอย างเป นระบบ ม ระเบ ยบเหมาะสมก บการเร ยนการสอน ม การบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ท ม ค ณภาพและอย างเพ ยงพอต อการใช งาน รวมท ง ดาเน นการบร หารการเง นและงบประมาณได อย างเหมาะสม เก ดประโยชน ต อการด าเน นงาน ตามโครงการต างๆ ของสถานศ กษา ๔) ในด านก จกรรมเสร มค ณภาพการเร ยนการสอน ปรากฏว าสถานศ กษาได จ ดก จกรรมให ผ เร ยน อย างต อเน อง เหมาะสม และเก ดผลด ต อจ ตพ ส ยของผ เร ยนได แก การปล กฝ งจ ตส าน กด าน การร กชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย การปกครองในระบอบประชาธ ปไตย การปล กฝ ง

14 ฏ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและส งเสร มด านก ฬาและ น นทนาการ เพ อส งเสร มส ขภาพกายให แข งแรง ๕) ด านการประก นค ณภาพ ม การจ ดระบบประก นค ณภาพโดยได ร บความร วมม อจากบ คลากร และผ เก ยวข องในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพสถานศ กษา ต งแต การจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป แผนการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพ จ ดทารายงานการประเม นตนเองและเผยแพร ต อสาธารณชน ๔.๒ จ ดท ต องพ ฒนำ ๑) ค ณภาพของผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาในเร องการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) โดยเฉพาะส งเสร มการส อสารด านภาษาอ งกฤษ การจ ดท าแผน ป องก นการลาออกกลางค น เพ อให ยอดผ เร ยนได ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรเพ มมากข น และจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนในด านการม ท กษะการต ดต อส อสาร ท กษะทาง เทคโนโลย และการปร บต วเพ อเข าส ส งคมของโลกอาช พ เพ อให สถานประกอบการหน วยงาน และผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อค ณภาพผ สาเร จการศ กษาของสถานศ กษา ๒) ด านค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ควรส งเสร มให คร ได ใช ว ธ การว ดผลท หลากหลาย ว ดผลตามสภาพจร งและว ดผลโดยให ผ เก ยวข องได ม ส วนร วมใน การว ดผลด วย เป นต นว า ผ เร ยน ผ ปกครอง สถานประกอบการ ๓) การบร หารจ ดการด านการบร การว ชาการและว ชาช พควรให ผ เร ยนท กคนได ม โอกาสแสดง ความสามารถของตนเองในการให บร การว ชาการและว ชาช พต อช มชน และจ ดก จกรรมท หลากหลาย ก อให เก ดประโยชน ต อช มชนอย างแท จร ง ๕. แนวทำงกำรพ ฒนำกำรจ ดกำรศ กษำ ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ปรากฏว าม ต วบ งช ท ได ระด บ ด มาก จ านวน ๑๘ ต ว ม ต วบ งช ท ไม ได มาตรฐาน ค อได ระด บต องปร บปร ง จ านวน ๑ ต ว และได ระด บต องปร บปร ง เร งด วน จานวน ๕ ต ว จ ดเด นในการดาเน นงานของว ทยาล ยค อ การจ ดก จกรรมส งเสร มผ เร ยนท กด าน แต จ ด ท ต องพ ฒนาของว ทยาล ย ค อ จ านวนและค ณภาพของผ ส าเร จการศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ท กว ชา ตลอดจนความพ งพอใจของหน วยงาน และผ เก ยวข องท ม ต อผ ส าเร จ การศ กษา แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษา ค อ ขอความช วยเหล อด านงบประมาณจากภาคร ฐและเอกชนใน การส งเสร มน กเร ยน น กศ กษาท กคนได ออกบร การว ชาการและว ชาช พแก ช มชนอย างท วถ ง และม ประส ทธ ภาพ ขอความช วยเหล อจากต นส งก ดในการเสร มความร ด านการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา(V-NET) โดยเฉพาะด านภาษาอ งกฤษ การจ ดว ทยากรให การพ ฒนาบ คลากรและคร ในสถานศ กษา ในเร องการควบค มด แลน กเร ยนน กศ กษาท ม ป ญหา การจ ดการเร ยนการสอนว ชาสาม ญและว ชาช พพ นฐานท บ รณาการก บว ชาช พ รวมท งการว ดผลประเม นผลตามสภาพจร ง และความช วยเหล อจากช มชนและสถาน ประกอบการในการสอดส องด แลความประพฤต ของน กเร ยนน กศ กษา และส งเสร มให น กเร ยนน กศ กษาเข า ฝ กงาน เข าทางาน รวมท งการสน บสน นให ม รายได ระหว างเร ยนอย างต อเน อง

15 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 1 ตอนท 1 สภำพท วไปของสถำนศ กษำ

16 2 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

17 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 3 ตอนท ๑ สภำพท วไปของสถำนศ กษำ ๑.๑ ข อม ลเก ยวก บสถำนศ กษำ ๑.๑.๑ ประว ต ของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดต งข นเม อ ป พ.ศ. ๒๔๗๙ เด มช อโรงเร ยนช างไม ว ด ทองธรรมชาต ต งอย บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร ร บน กเร ยนท จบช น ประถมศ กษาป ท ๔ เข าเร ยนต ออ ก ๒ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมอาช วศ กษาจ ดหล กส ตรขยายสถานศ กษาต างๆ ท วประเทศ โรงเร ยนช างไม ว ด ทองธรรมชาต เป นสถานศ กษาแห งหน ง ท ได ร บการปร บปร งขยายสถานศ ก ษาและย ายมาอย ท ว ดราชส ทธารามเน อท ๖ ไร เศษ เป นท เช าของกรมศาสนา พ.ศ. ๒๔๙๗ ช อ โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต พ.ศ. ๒๕๐๒ ท าพ ธ เป ดโรงเร ยนใหม เม อว นท ๒๕ มกราคม ๒๕๐๒ ม ช อว า โรงเร ยนการช างว ด ราชส ทธาราม เลขท ๓๙/๒ ถนนอ สรภาพ แขวงท าพระ เขตบางกอกใหญ กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๙ ช อว ทยาล ยอาช วศ กษากร งเทพมหานคร (ว ทยาเขต ๔ ราชส ทธาราม) โดย กระทรวงศ กษาธ การ ประกาศรวมโรงเร ยนการช างว ดราชส ทธารามรวมก บว ทยาเขตอาช วศ กษา - กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ ช อ ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครหลวง โดยกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศ รวม ๓ ว ทยาเขต ได แก ว ทยาเขต ๑ ช างก อสร างด ส ต ว ทยาเขต ๔ ราชส ทธารามและว ทยาเขต ๕ ช างเย บหน ง กร งเทพ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โดยกระทรวงศ กษาธ การ จ ดต งเป นว ทยาล ยเอกเทศแยกจากว ทยาเขต ๑.๑.๒ ขนาดและท ต ง พ.ศ. ๒๕๓๑ ได ย ายจากว ดราชส ทธาราม มา ณ สถานท แห งใหม เลขท ๑๙ ซอยเอกช ย ๑๑๖ ถนนเอกช ย เขตบางบอน แขวงบางบอน กร งเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ เน อท ๒๑๔ ไร ๑ งาน ๑๙๐ ตารางวา ๑.๑.๓ สภาพช มชน เศรษฐก จ ส งคม สภาพทางภ ม ศาสตร (Geography) เขตบางบอน จ ดเป นเขตช นนอก ทางด านฝ งตะว นตกของกร งเทพมหานครโดยม พ นท ต ดต อ ก บจ งหว ดสม ทรสาคร ม พ นท การปกครอง จ านวน ๑ แขวง ค อแขวงบางบอน ประกอบด วยหม บ านจ านวน ๑๑ หม บ าน ซ งม อาณาเขต ด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตหนองแขม ท ศใต ต ดต อก บ เขตบางข นเท ยน ท ศตะว นออก ต ดต อก บ เขตจอมทอง ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อาเภอกระท มแบนและอ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร

18 4 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ สภาพทางภ ม ศาสตร ท วไปจากเด มซ งเป นพ นท เกษตรกรรม ได เปล ยนแปลงไปตามกาลเวลาอ นส บเน องมาจาก ความเจร ญของกร งเทพมหานครได แผ ขยายออกส พ นท รอบนอก ด งน นใ นป จจ บ นพ นท เขตบางบอน จ งประกอบด วยพ นท ซ งประชากรย งคงประกอบอาช พด านการเกษตร โดยพ ชเศรษฐก จท ท า รายได ให แก ประชาชน ค อ ดอกกล วยไม ดอกร ก และดอกจ าป พ นท ว างเปล าและบ านจ ดสรร โดยประชากร ในว ยแรงงานจะประกอบอาช พร บจ างตามโรงงานอ ตสาหกรรม ซ งม สถานประกอบการอย ในพ นท เขตบางบอน อย จานวนมาก สภาพทางเศรษฐก จ (Economic) เขตบางบอน เป นเขตท กาล งม การขยายต วทางด านส งคม และเศรษฐก จอย างมาก ท าให พ นท การเกษตรได ลดจานวนลง เกษตรกรได นาท ด นของตนเองออกขายให ก บน กธ รก จเพ อจ ดท าเป นหม บ านจ ดสรร และโรงงานอ ตสาหกรรม แนวเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตหนองแขมและเขตบางแค ท ศตะว นออก ต ดต อก บ เขตจอมทอง ท ศใต ต ดต อก บ เขตบางข นเท ยน ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อาเภอกระท มแบนและอ าเภอเม องจ งหว ดสม ทรสาคร แนวเขตการปกครอง ท ศเหน อ เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างแนวเขตการปกครองกร งเทพมหานครก บอ าเภอ กระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร ก บคลองหนามแดงฝ งเหน อไปทางท ศตะว นออก ตามแนวคลองหนามแดง ฝ งเหน อ บรรจบคลองบางโคล ดฝ งเหน อ บรรจบก บคลองว ดส งห ฝ งตะว นออก ท ศตะว นออก เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างคลองบางโคล ดฝ งเหน อ ก บคลองว ดส งห ฝ งตะว นออกไปทางท ศใต ตามแนวคลองว ดส งห ตะว นออก บรรจบแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด านเหน อ ท ศใต เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างคลองบางโคล ดฝ งเหน อก บแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยน ใหญ -มหาช ย ด านเหน อ ไปทางท ศตะว นตกตามแนวทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด านเหน อบรรจบแนว แบ งเขตการปกครอง กร งเทพมหานครก บอาเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร ท ศตะว นตก เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด าน เหน อ ก บแนวแบ งเขตการปกครองกร งเทพมหานครก บอาเภอเม องจ งหว ดสม ทรสาครไปทางท ศเหน อตามแนว แบ งเขตการปกครอง กร งเทพมหานคร ก บอ าเภอเม อง และอ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร บรรจบ คลองหนามแดงฝ งเหน อ เขตการปกครอง เขตบางบอนม พ นท การปกครอง จานวน ๑ แขวง ค อ แขวงบางบอน ประกอบไปด วย ๑๑ หม บ าน จานวนประชากร ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เท าก บ ๑๐๔,๗๖๘ คน ช มชน (Community) ในพ นท เขตม ๑๐ ช มชนค อ ๑. ช มชนสถาน รางโพธ ๒. ช มชนซอยกาน นแม น ๓. ช มชนร มคลองพระยาราชมนตร ๔. ช มชนการเกษตรบ านนายผล ๕. ช มชนหม บ านรางไผ ๖. ช มชนว ดบางบอน ๗. ช มชนสวนผ ก

19 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 5 ๘. ช มชนว ดน อย ๙. ช มชนหม บ านกานดาคลาสส คว ลล ๑๐. ช มชนหนทางใหม การศ กษาในเขตบางบอน (Education of Bangbon) โรงเร ยนส งก ดกรมอาช วศ กษาม ๑ แห ง ค อ ๑. ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โรงเร ยนส งก ดกรมสาม ญศ กษา ๒ แห ง ค อ ๑. โรงเร ยนศ กษานาร ว ทยา ๒. โรงเร ยนนวลนรด ศว ทยาคม ร ชม งคลาภ เษก โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ๘ แห ง ได แก ๑. บ านนายเหร ยญ หม ๑๑ คลองหนามแดง แขวงบางบอน เขตบางบอน ๒. บ านนายผล หม ๒ ถ.เอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน ๓. บ านนายส ๗๗ หม ๑๐ แขวงบางบอน เขตบางบอน ๔. ว ดบางบอน ๓๓/๑ ถ.เอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน ๕. โรงเร ยนพรหมราษฎร ร งสรรค หม ๕ ถ.ธนบ ร -ปากท อ แขวงบางบอน เขตบางบอน ๖. โรงเร ยนสถาน พรมแดน ๒๓ หม.๓ ใกล สถาน พรหมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน ๗. โรงเร ยนว ดน นส ขาราม ๙๔/๑ หม.๑๐ ซอยว ดน นส ขาราม ถ. เอกช ย ๘ แขวงบางบอน ๘. โรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร ๘๙ หม ๗ ถ.บางข นเท ยน แขวงบางบอน โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชนม ๕ แห งได แก ๑. โรงเร ยนฐานเทคโนโลย ๒. โรงเร ยนว ช ยว ทยา ๓. โรงเร ยนดวงว ภา ๔. โรงเร ยนอน บาลเอกช ย ๕. โรงเร ยนอน บาลทานตะว น ศาสนสถานในพ นท เขตบางบอน (Religion) จานวน ๔ แห ง ๑. ว ดบางบอน ๒. ว ดน นส ขาราม ๓. ว ดว ส ทธาร ตนาราม ซ งชาวบ านเร ยกว าว ดน อย ๔. ว ดโพธ พ ฒตาล การสาธารณส ข ( Health Center) ม ศ นย บร การสาธารณส ข จานวน ๒ สาขา ได แก ๑. ศ นย บร การสาธารณส ขท ๒๙ สาขาล อมส ขา ๒. ศ นย บร การสาธารณส ขท ๒๙ สาขาศ ข และ ศ นย สาธารณส ข ๔๒ (ถนอม ทองส มา) จานวน ๑ สาขา ค อ ศ นย บร การสาธารณส ขท ๔๒ สาขาม วงศ ร ถนนในพ นท เขตบางบอน (Road) ม ถนนสายหล กท สาค ญม ๔ สาย ได แก ๑. ถนนกาญจนาภ เษก ๒. ถนนเอกช ย ๓. ถนนบางข นเท ยน ๔. ถนนบางบอน ๑

20 6 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๑.๔ งบประมาณ จ านวนเง น 56,975, บาท (-ห าส บหกล านเก าแสนเจ ดหม นห าพ นสาม ร อยส ส บส บาทย ส บสองสตางค -) รายละเอ ยดม ด งต อไปน รำยกำร ภำคเร ยนท 1/55 งปม เม.ย ก.ย. 55 ภำคเร ยนท 2/55 งปม ต.ค ม.ค. 56 รำยร บ 1.ยอดยกมา (บกศ.) 3,963, เง นงบประมาณ 27,613, ,227, ,840, เง นค าบาร งการศ กษา 1,257, ,157, ,415, รวมรำยร บ 28,870, ,348, ,219, รำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 1.เง นเด อนและค าล กจ างประจา 18,468, ,009, ,477, ค าล กจ างช วคราว 1,176, ,139, ,315, ค าตอบแทน 1,157, , ,946, ค าใช สอย 1,663, , ,930, ค าว สด 3,696, ,550, ,246, ค าสาธารณ ปโภค 749, , ,664, ค าใช จ ายงบกลาง 1,298, , ,280, ค าใช จ ายอ น 3, , งบลงท น รวมรำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 28,210, ,656, ,867, เง นคงเหล อส ทธ (เง นงบประมำณ) 596, ,570, ,167, ค าเล อมราคา ค าเส อมราคาอาคาร 853, , ค าเส อมราคาคร ภ ณฑ 5,255, ,255, รวมค ำเล อมรำคำ 6,108, ,108, รวมรำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 50,867, ห ก งบลงท น - ยอดรำยจ ำยห กงบลงท น 50,867, บวก ค ำเล อมรำคำ 6,108, งบดำเน นกำรป กำรศ กษำ ,975, รวม

21 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 7 ๑.๒ สภำพป จจ บ นของสถำนศ กษำ ๑.๒.๑ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอ ยดม ด งน ตำรำงท 1.1 แสดงหล กส ตรกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน ของว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม หล กส ตรประกำศน ยบ ตรว ชำช พ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทว ชำ สำขำว ชำ/สำขำงำน ป กำรศ กษำ 2555 สำขำว ชำ สำขำงำน สาขาว ชาเคร องกล สาขางานยานยนต สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบาร ง สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาโลหะการ สาขางานเช อมโลหะ อ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางานไฟฟ ากาล ง สาขางานอ เล กทรอน กส สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาการก อสร าง สาขางานก อสร าง สาขางานสถาป ตยกรรม บร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการบ ญช สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกำศน ยบ ตรว ชำช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทว ชำ อ ตสาหกรรม บร หารธ รก จ สำขำว ชำ/สำขำงำน ป กำรศ กษำ 2555 สำขำว ชำ สำขำงำน สาขาว ชาเคร องกล สาขางานเทคน คยานยนต สาขาว ชาเทคน คโลหะ สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง สาขางานต ดต งไฟฟ า สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขางานระบบโทรคมนาคม สาขาว ชาการก อสร าง สาขางานเทคน คการควบค มงาน ก อสร าง สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม สาขาว ชาการบ ญช สาขางานการบ ญช สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน หมายเหต : สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เป ดสอน ๒ ภาค ค อ ภาคปกต เร ยนท ว ทยาล ยเทคน คราช- ส ทธาราม ภาคเท ยบโอนความร ม ๒ กล ม ค อ กล มท ๑ เร ยนท ศ นย ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม และกล ม ท ๒ เร ยนท ศ นย บางเขน

22 8 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๒.๒ จ านวนผ เร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ด งแสดงในตาราง ต อไปน ตำรำงท ๑.2 จ ำนวนน กเร ยนน กศ กษำ ภำคเร ยนท ๑ ป กำรศ กษำ ๒๕๕๕ ข อม ล ณ ว นท ๒๙ ม ถ นำยน ๒๕๕๕ หล กส ตร ระด บช น ปกต +ทว ภำค เท ยบโอนฯ รวม ชำย หญ ง ชำย หญ ง ชำย หญ ง ท งหมด ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวมระด บปวช ปวส.๑ ปวส.๒ รวมระด บปวส รวมท งหมด ,055 ตำรำงท ๑.๓ จานวนผ เร ยนหล กส ตรว ชาช พระยะส นและ/หร อแกนม ธยม จาแนกตามหล กส ตร ประเภทว ชา สาขาว ชา เพศ ร นท /ป หล กส ตร ประเภทว ชำ/สำขำว ชำ ผ เร ยน รำยว ชำ ชำย หญ ง รวม 4/2555 ว ชาช พช างพ นฐาน 1. ช างอ ตสาหกรรม (แกนม ธยม) 2. ช างยนต ช างไฟฟ ากาล ง ช างอ เล กทรอน กส ช างเมคคาทรอน กส รวม

23 ข ำรำชกำร พน กงำนฯ อ ตรำจ ำง ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ คร ผ ช วย ชำนำญกำร ชำนำญกำรพ เศษ เช ยวชำญ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 9 ตำรำงท ๑.4 ผ บร หำรจำแนกตำมสถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ ตำแหน ง ผ บร หำร/แผนกว ชำ (คน) สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ ตำแหน งผ บร หำร/ คร ฝ ายผ บร หาร ๕ ๕ - - ๕-๑ ๔ ๑ ๔ - แผนกว ชาช างยนต ๗ ๖-๑ ๗ - - ๓ ๔ - - ๕ ๑ - แผนกว ชาช างกลโรงงาน ๓ ๓ - - ๓ - - ๑ ๒ - - ๓ - - แผนกว ชาช างเช อมโลหะ ๓ ๓ - - ๓ - - ๓ ๒ ๑ - แผนกว ชาช างไฟฟ ากาล ง ๕ ๕ - - ๕ - - ๒ ๓-๑ ๔ - - แผนกว ชาช างอ เล กทรอน กส ๗ ๗ - - ๖ ๑-๔ ๓ - - ๖ ๑ - แผนกว ชาช างเมคคาทรอน กส ๔ ๔ - - ๓ ๑-๒ ๒ - - ๔ - - แผนกว ชาช างก อสร าง ๑ ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ - - แผนกว ชาช างเทคน ค สถาป ตยกรรม ๕ ๔-๑ ๔ ๑-๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - แผนกว ชาเทคน คพ นฐาน ๓ ๒-๑ ๓ - - ๑ ๒ - - ๑ ๑ - แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ๑๓ ๑๒-๑ ๕ ๘-๙ ๔ - - ๘ ๔ - แผนกว ชาพณ ชยการ ๕ ๕ ๕-๒ ๓ - - ๔ ๑ - แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๔ ๔ - - ๑ ๓-๑ ๓ - - ๔ - - รวมท งหมด ๖๕ ๖๑-๔ ๔๖ ๑๙ ๑ ๓๕ ๒๘ ๑ ๒ ๔๔ ๑๔ - หมำยเหต ไม ได รวมอาจารย ผ ท เกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนด จานวน ๕ ท าน (เม อก นยายน ๒๕๕๕) แต น บรวมอาจารย ท ย ายมา จานวน ๑ ท าน (เม อเด อนต ลาคม ๒๕๕๕)

24 ข ำรำชกำร ก.พ. ล กจ ำงประจำ ล กจ ำงช วครำว ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ 10 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ตำรำงท ๑.5 บ คลำกรสน บสน นกำรเร ยนกำรสอนจำแนกตำมงำน สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ งำนตำมโครงสร ำงบร หำรสถำนศ กษำ (คน) ฝ ำยบร หำรทร พยำกร 1) งานบร หารงานท วไป ) งานบ คลากร ) งานการเง น ) งานบ ญช ) งานพ สด ) งานอาคารสถานท ) งานทะเบ ยน ) งานประชาส มพ นธ ฝ ำยแผนงำนและควำมร วมม อ 1) งานวางแผนและงบประมาณ ) งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ ) งานความร วมม อ ) ง า น ว จ ย พ ฒ น า น ว ต ก ร ร ม แ ล ะ ส งประด ษฐ 5) งานประก นค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา 6) งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบ ธ รก จ ฝ ำยพ ฒนำก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ 1) งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา ) งานคร ท ปร กษา ) งานปกครอง ) งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน ) งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา ) งานโครงการพ เศษและการบร การช มชน ฝ ำยว ชำกำร - - 1) งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน ) งานว ดผลและประเม นผล

25 ข ำรำชกำร ก.พ. ล กจ ำงประจำ ล กจ ำงช วครำว ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 11 สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ งำนตำมโครงสร ำงบร หำรสถำนศ กษำ (คน) 3) งานว ทยบร การและห องสม ด ) งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค ) งานส อการเร ยนการสอน รวมท งหมด

26 12 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๓ ระบบโครงสร ำงบร หำร เพ อให การบร หารจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของสถานศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ บ คลากรได ร วมค ด ร วมท า ร วมประเม นผล ร วมปร บปร ง จ งกระจาย อานาจการบร หารงานภายในสถานศ กษาตามโครงสร างการบร หารงานด งน ผ อำนวยกำรว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม นำยส รพล ดนตร สว สด ฝ ำยบร หำรทร พยำกร ฝ ำยแผนงำนและควำมร วมม อ ฝ ำยพ ฒนำก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ ฝ ำยว ชำกำร นำยส ชำต เทพสง ำ นำงศ ร พ ฒน ส พ มพำนนท นำยว ชระ เก ดส น นำยชย ต ช มเช อ งำนบร หำรงำนท วไป งำนบ คลำกร งำนวำงแผนและงบประมำณ งำนก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ งำนพ ฒนำหล กส ตรกำรเร ยนกำรสอน นางกาญจนา วรก ลด ลก นางกองทอง วนเก ยรต นายส กร จ ายพอควร นายประนม ด ประเสร ฐ นายร งโรจน ส มมาท ต งำนกำรเง น งำนบ ญช งำนศ นย ข อม ลสำรสนเทศ งำนคร ท ปร กษำ งำนว ดผลและประเม นผล นายส ญช ย สม ทธ ช ยนนท นางสาวว ลาส น ว ก ยก ล นายสรว ชญ ช ย ว องร ตนาน ก ล ว าท ร.ต.อ มพร ร ตนร ตน นางสห ทยา เล ศธนา งำนพ สด นายไพร ตน ไชยว เศษ งำนอำคำรสถำนท นายพชรพ ชญ สระแก ว งำนควำมร วมม อ นายบ ญเล ศ บ ญถนอม งำนปกครอง นายสากล โพธ เหล อง งำนว ทยบร กำรและห องสม ด นายบรรเลง นวลแก ว งำนทะเบ ยน งำนประชำส มพ นธ งำนว จ ย พ ฒนำ นว ตกรรมฯ งำนแนะแนวอำช พฯ งำนอำช วศ กษำระบบทว ภำค นางประไพ ป นว เศษ นางสาวปรารถนา ร ตนร กษ นางพ มพาภรณ กรอ ไร นายว โรจน เล ศธ ต วงศ นายวรว ฒ ต งนรก ล งำนประก นค ณภำพฯ งำนสว สด กำรน กเร ยน น กศ กษำ งำนส อกำรเร ยนกำรสอน นางพ นท พย ร ตนราช นางช ญญา พรหมศร ส ข ว าท ร.ท.ขจรศ กด ป นว เศษ งำนส งเสร มผล ตผลกำรค ำ งำนโครงกำรพ เศษฯ นางสาวจรรยา อาร ส ร ร งเร อง นายทว ศ กด มาล ยว จ ตร

27 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 13 ๑.๔ เก ยรต ประว ต ของสถำนศ กษำ รางว ลและผลงานของสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ผ เร ยน ซ งเป นท ยอมร บของส งคมใน รอบป การศ กษา ๒๕๕๕ แสดงรายละเอ ยดด งตารางต อไปน ท รำยกำร หน วยงำน 1 รางว ลหน งแสนคร ด ม คร และบ คลากรทางการศ กษา ของว ทยาล ยฯ ได ร บรางว ลท งส น จานวน 13 คน 2 แผนกว ชาสถาป ตยกรรม เข าร วม การแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บภาค (ภาคกลาง) ห วข อ ท กษะการ ออกแบบบ านพ กอาศ ย ได ร บรางว ล อ นด บท 3 ระหว างว นท ธ นวาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะสตาร จ งหว ดระยอง 3 นายส ชาต เทพสง า ต าแหน งรองผ อ านวยการฝ าย แผนงานและความร วมม อ เข าร วมเป นคณะกรรมการ จ ดท ารายละเอ ยดข อพ จารณาหล กเกณฑ กา ร ประเม นผลการประกวดการจ ดสถานท เร ยนร เทคโนโลย เฉพาะทางอาช วศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ภาค ตะว นออกและกร งเทพมหานคร 4 นายส ชาต เทพสง า ต าแหน งรองผ อ านวยการฝ าย แผนงานและความร วมม อ เข าร วมเป นคณะกรรมการ และเลขาน การการประกวดการจ ดสถานท เร ยนร เทคโนโลย เฉพาะทางอาช วศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ภาคตะว นออกและกร งเทพมหานคร 5 คร และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ด งต อไปน ๑. นางพ นท พย ร ตนราช สอนการเล นดนตร ไทย ๒. นายทศพล เอ ยวเจร ญ สอนท กษะคอมพ วเตอร ๓. นายอร ณศ กด ส ต ญญามณ สอนการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ ได ร บเช ญเป นว ทยากรในการอบรม/ฝ กสอนให ความร แก ผ ต องข งหญ ง ณ ท ณฑสถานหญ งธนบ ร ใน รายว ชาด งกล าว 6 คร และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ด งต อไปน นายวรว ฒ ต งนรก ล ได ร บเช ญเป นว ทยากรฝ กอบรมให ความร หล กส ตร เทคโนโลย ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ส าน กพ ฒนาสมรรถนะคร และบ คลากรทางการศ กษา อาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา ส าน กว จ ยและพ ฒนาการ อาช วศ กษา ส าน กว จ ยและพ ฒนาการ อาช วศ กษา ท ณฑสถานหญ งธนบ ร สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ภาค 11 ส ราษฎร ธาน หล กฐำน/ เอกสำรอ ำงอ ง - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร -หน งส อขอบค ณ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำน ำ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 สถานศ กษามาตรฐานรางว ลพระราชทาน 3 สม ย ในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2543, 2548, และ พ.ศ. 2552) แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย อาช วศ กษาจ งหว ดบ ร ร มย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information