รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕"

Transcription

1

2

3 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก คำนำ ด วยกระทรวงศ กษาธ การได ก าหนดกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส วนท ๒ การอาช วศ กษา ข อ ๒๒ ให สถานศ กษาอาช วศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา นอกจากน นกระทรวงศ กษาธ การได ออกประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ซ งมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ การจ ดการ อาช วศ กษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ต วบ งช และส วนท ๒ การฝ กอบรมว ชาช พ จ านวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ต วบ งช ด งน น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามจ งได จ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ข น โดยจ ดท าเฉพาะส วนท ๑ การจ ดการอาช วศ กษา จ านวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ต วบ งช เพ อแสดงผลการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา การต ดตาม และการตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาของว ทยาล ยฯ ตามท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ขอขอบค ณผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท กท านท ให ข อม ล ในการจ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ในคร งน ท าให รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว ารายงานการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จะเป นประโยชน แก ท กท านในการนาไปปร บปร งแก ไขการดาเน นงานของแต ละฝ าย แต ละแผนกและแต ละงาน ให ม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามให ด ย งข นตลอดไป ว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม ก นยำยน พ.ศ. 2556

4 ข รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

5 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค สำรบ ญ คำนำ ก สำรบ ญ ค บทสร ปผ บร หำร ช ตอนท ๑ สภำพท วไปของสถำนศ กษำ 1 ๑.๑ ข อม ลเก ยวก บสถานศ กษา 3 ๑.๒ สภาพป จจ บ นของสถานศ กษา 7 ๑.๓ ระบบโครงสร างการบร หาร 12 ๑.๔ เก ยรต ประว ต ของสถานศ กษา 13 ๑.๕ ความสาเร จตามเป าหมายของแผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 14 ๑.๖ ความสาเร จตามเป าหมายของแผนบร หารความเส ยง 16 ตอนท ๒ กำรดำเน นงำนของสถำนศ กษำ 19 ๒.๑ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของสถานศ กษา 21 ๒.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 21 ๒.๓ มาตรการป องก นและควบค มความเส ยง 29 ๒.๔ การพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 33 ตอนท ๓ กำรดำเน นงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศ กษำ 39 มาตรฐานท ๑ ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 41 มาตรฐานท ๒ ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 78 มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 91 มาตรฐานท ๔ ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 109 มาตรฐานท ๕ ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อว จ ย 111 มาตรฐานท ๖ ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทย 114 และพลโลก มาตรฐานท ๗ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 121 หน ำ

6 ง รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

7 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ จ สำรบ ญ (ต อ) ตอนท ๔ สร ปและแนวทำงกำรพ ฒนำสถำนศ กษำ 125 ๔.๑ สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐาน 127 ๔.๒ แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษา 128 ๔.๓ ความต องการสน บสน นจากหน วยงานท เก ยวข อง 129 ภำคผนวก 131 คาส งแต งต งคณะกรรมการรวบรวมข อม ลเพ อจ ดทารายงาน 133 การประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 หน ำ

8 ฉ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หำร ๑. ข อม ลท วไปของสถำนศ กษำ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดต งข นเม อป พ.ศ เด มช อโรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ต งอย บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร ป พ.ศ ได โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษาและได ย ายมาอย ท ว ดราชส ทธาราม ถนนอ สรภาพ แขวงท าพระ เขตบางกอกใหญ กร งเทพมหานคร ว นท 25 มกราคม 2502 ได ทาพ ธ เป ดโรงเร ยนใหม ม ช อว า โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การประกาศรวม สถานศ กษา 2 แห งเข าด วยก น ได แก โรงเร ยนการ ช างว ดราชส ทธารามก บว ทยาล ยอาช วศ กษากร งเทพมหานคร ต งช อใหม ว า ว ทยาล ยอาช วศ กษา กร งเทพมหานคร (ว ทยาเขตราชส ทธาราม) ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การประกาศรวม ว ทยาเขต 3 แห งเข าด วยก น ได แก ว ทยาเขต 1 ช างก อสร างด ส ต, ว ทยาเขต 4 ราชส ทธาราม และว ทยาเขต 5 ช างเย บหน งกร งเทพ ต งช อใหม ว า ว ทยาล ยช าง อ ตสาหกรรมนครหลวง ป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได จ ดต งเป นว ทยาล ยเอกเทศ แยกออกจากว ทยาเขต ได ช อใหม ว า ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ป พ.ศ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามได ย ายมาต งในสถานท แห งใหม ป จจ บ น ต งอย เลขท 19 ซอยเอกช ย 116 ถนนเอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย ตรงข ามก บสถาน ตารวจนครบาลบางบอน และเร อนจาพ เศษธนบ ร บนเน อท 214 ไร 1 งาน 190 ตารางวา ผ บร หารท งหมดของว ทยาล ยฯ ต งแต ป พ.ศ.2479 ในต าแหน งผ อ านวยการ ม จ านวน 19 คน ป จจ บ น ค อ ดร.ส รพล ดนตร สว สด ม รองผ อานวยการฝ าย 4 คน บ คลากรท งหมดของว ทยาล ยฯ จ านวน 105 คน แบ งออกเป นผ บร หาร 5 คน, คร อาจารย ประจ า 61 คน, ข าราชการพลเร อน 2 คน, คร อาจารย พ เศษ 4 คน, ล กจ างประจ า 19 คน และล กจ างช วคราว 19 คน น กเร ยนท งหมดรวม 1,055 คน จ าแนกเป น น กเร ยนระด บปวช. จ านวน 659 คน และน กศ กษา ระด บปวส. จานวน 396 คน (ข อม ล ณ ว นท 29 ม ถ นายน 2554) งบประมาณด าเน นงาน ท ว ทยาล ยได ร บในป การศ กษา 2555 จ านวนเง น 56,975, บาท (-ห าส บหกล านเก าแสนเจ ดหม นห าพ นสามร อยส ส บส บาทย ส บสองสตางค -) ๒. หล กส ตรกำรเร ยนกำรสอน หล กส ตรท เป ดสอนม 2 หล กส ตร ได แก หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) แบ งออกเป น 2 ประเภทว ชา ค อ ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรมและ ประเภทว ชาพณ ชยกรรม ในระด บ ปวช. เป ดสอน 6 สาขาว ชา 10 สาขางาน ส วนระด บ ปวส. เป ดสอน 8 สาขาว ชา 8 สาขางาน ม แผนกว ชา จานวน 12 แผนกว ชา

9 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ช ๓. สภำพกำรดำเน นงำนและผลกำรประเม นค ณภำพภำยใน ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ประจ าป การศ กษา 2554 จานวน 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช สร ปได ด งน มำตรฐำนท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.2 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 3 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.1, 1.3 และ 1.85 ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร งเร งด วน ม 4 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 1.4, 1.5, 1.7 และ 1.9 มำตรฐำนท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 3 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.1, 2.3 และ 2.5 ผลประเม นอย ในระด บด ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.2 ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร งเร งด วน ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 2.4 มำตรฐำนท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 8 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, และ 3.11 ผลประเม นอย ในระด บด ม 2 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 3.10 และ 3.12 มำตรฐำนท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ผลประเม นอย ในระด บต องปร บปร ง ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 4.1 มำตรฐำนท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ผลประเม นอย ในระด บด ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 5.1 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 5.2 มำตรฐำนท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 4 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 มำตรฐำนท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ผลประเม นอย ในระด บด มำก ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 7.1 ผลประเม นอย ในระด บพอใช ม 1 ต วบ งช ค อต วบ งช ท 7.2

10 ซ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ สร ปผลกำรประเม นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ ป กำรศ กษำ 2555 ว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ ส ำเร จกำรศ กษำ อำช วศ กษำ ต วบ งช ท 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ พอใช เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป ต วบ งช ท 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน ด มาก ต วบ งช ท 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ พอใช ต วบ งช ท 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป ต วบ งช ท 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชา ภาษาอ งกฤษ ต วบ งช ท 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบ มาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ร บรอง ต วบ งช ท 1.7 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร เท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.8 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า หร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อภายใน 1 ป ต วบ งช ท 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานศ กษา หร อผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพ ของผ สาเร จการศ กษา ต อง ปร บปร ง เร งด วน ต อง ปร บปร ง เร งด วน - - ต อง ปร บปร ง เร งด วน พอใช 0 ต อง ปร บปร ง เร งด วน (ไม ต องเก บ ข อม ล เพราะย ง ไม ม สถาบ น ค ณว ฒ ว ชาช พ)

11 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ฌ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยน กำรสอน ต วบ งช ท 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตร ปฏ บ ต ข อ 1-5 ด มาก ฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการ เร ยนร รายว ชา ด ต วบ งช ท 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอน รายว ชา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการ จ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ปฏ บ ต 1 ข อ ต อง ปร บปร ง เร งด วน ต วบ งช ท 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 2.6 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาผ เร ยนเข าส โลก อาช พและส งคมอาเซ ยน - - มำตรฐำนท 3 ด ำนกำรบร หำรจ ดกำรอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของ ปฏ บ ต 3 ข อ พอใช คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ต วบ งช ท 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการบร หาร จ ดการสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษา ตามอ ตล กษณ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะ ผ นาของผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แล สภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก

12 ญ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต ต วบ งช ท 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.10 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษา ปฏ บ ต 4 ข อ ด ต วบ งช ท 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและ งบประมาณ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรใน การจ ดการอาช วศ กษา ก บเคร อข ายท งในประเทศ และ ปฏ บ ต 4 ข อ ด หร อ ต างประเทศ มำตรฐำนท 4 ด ำนบร กำรว ชำกำรและว ชำช พ ต อง ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการ ปฏ บ ต 2 ข อ ปร บปร ง บร การว ชาการและว ชาช พ มำตรฐำนท 5 ด ำนนว ตกรรมส งประด ษฐ งำนสร ำงสรรค หร องำนว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปฏ บ ต 4 ข อ ด ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน ต วบ งช ท 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร ปฏ บ ต 3 ข อ พอใช มำตรฐำนท 6 ด ำนกำรปล กฝ งจ ตส ำน กและเสร มสร ำง ควำมเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน การร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน การอน ร กษ ส งแวดล อม ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและ น นทนาการ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ต วบ งช ท 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด าน ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก

13 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ฎ ต วบ งช กำรประก นค ณภำพภำยใน คะแนนร อยละ ระด บ หมำยเหต มำตรฐำนท 7 ด ำนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ต วบ งช ท 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพ ปฏ บ ต 5 ข อ ด มาก ภายใน ต วบ งช ท 7.2 ระด บค ณภาพในการด าเน นงานตาม ต วบ งช ท ม ผลการ มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ.2555 ต ดส นตามเกณฑ ส งส ดในระด บ ๕ พอใช คะแนน จานวน ๑๘ ต วบ งช ๔. จ ดเด น-จ ดท ต องพ ฒนำ จากการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา 2555 ของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ปรากฏว า ม จ ดเด นและจ ดควรพ ฒนาในการดาเน นงานของสถานศ กษา ด งน ๔.๑ จ ดเด น ๑) สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะท สอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการ ซ งคร จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพท กรายว ชา และจ ดระบบการฝ กงาน อย างม ค ณภาพให แก น กเร ยนน กศ กษา จ งเป นผลให สถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ม ความพ งพอใจต อค ณภาพของผ เร ยนในระด บด มาก ๒) ผ บร หารม ภาวะผ น าในการบร หารงานอย างด เย ยม สามารถด าเน นการให บ คลากรท กฝ าย ร วมก นจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษาอย างม ค ณภาพ สามารถด าเน นการตามแผน และพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ได และม การจ ดท าแผนค ณภาพในการบร หารความ เส ยงครบท กด าน จ ดระบบด แลผ เร ยนผ านเคร อข ายคร ท ปร กษาและผ ปกครองเป นอย างด รวมท งวางแผนบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาได อย างเป นระบบ ครบวงจรและให เก ดผลด ต อการพ ฒนาสถานศ กษา ๓) ในด านของอาคารสถานท สภาพแวดล อม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ สถานศ กษาได บร หาร จ ดการอย างเป นระบบ ม ระเบ ยบเหมาะสมก บการเร ยนการสอน ม การบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ท ม ค ณภาพและอย างเพ ยงพอต อการใช งาน รวมท ง ดาเน นการบร หารการเง นและงบประมาณได อย างเหมาะสม เก ดประโยชน ต อการด าเน นงาน ตามโครงการต างๆ ของสถานศ กษา ๔) ในด านก จกรรมเสร มค ณภาพการเร ยนการสอน ปรากฏว าสถานศ กษาได จ ดก จกรรมให ผ เร ยน อย างต อเน อง เหมาะสม และเก ดผลด ต อจ ตพ ส ยของผ เร ยนได แก การปล กฝ งจ ตส าน กด าน การร กชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย การปกครองในระบอบประชาธ ปไตย การปล กฝ ง

14 ฏ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและส งเสร มด านก ฬาและ น นทนาการ เพ อส งเสร มส ขภาพกายให แข งแรง ๕) ด านการประก นค ณภาพ ม การจ ดระบบประก นค ณภาพโดยได ร บความร วมม อจากบ คลากร และผ เก ยวข องในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพสถานศ กษา ต งแต การจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป แผนการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพ จ ดทารายงานการประเม นตนเองและเผยแพร ต อสาธารณชน ๔.๒ จ ดท ต องพ ฒนำ ๑) ค ณภาพของผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาในเร องการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-NET) โดยเฉพาะส งเสร มการส อสารด านภาษาอ งกฤษ การจ ดท าแผน ป องก นการลาออกกลางค น เพ อให ยอดผ เร ยนได ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรเพ มมากข น และจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนในด านการม ท กษะการต ดต อส อสาร ท กษะทาง เทคโนโลย และการปร บต วเพ อเข าส ส งคมของโลกอาช พ เพ อให สถานประกอบการหน วยงาน และผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อค ณภาพผ สาเร จการศ กษาของสถานศ กษา ๒) ด านค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ควรส งเสร มให คร ได ใช ว ธ การว ดผลท หลากหลาย ว ดผลตามสภาพจร งและว ดผลโดยให ผ เก ยวข องได ม ส วนร วมใน การว ดผลด วย เป นต นว า ผ เร ยน ผ ปกครอง สถานประกอบการ ๓) การบร หารจ ดการด านการบร การว ชาการและว ชาช พควรให ผ เร ยนท กคนได ม โอกาสแสดง ความสามารถของตนเองในการให บร การว ชาการและว ชาช พต อช มชน และจ ดก จกรรมท หลากหลาย ก อให เก ดประโยชน ต อช มชนอย างแท จร ง ๕. แนวทำงกำรพ ฒนำกำรจ ดกำรศ กษำ ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ปรากฏว าม ต วบ งช ท ได ระด บ ด มาก จ านวน ๑๘ ต ว ม ต วบ งช ท ไม ได มาตรฐาน ค อได ระด บต องปร บปร ง จ านวน ๑ ต ว และได ระด บต องปร บปร ง เร งด วน จานวน ๕ ต ว จ ดเด นในการดาเน นงานของว ทยาล ยค อ การจ ดก จกรรมส งเสร มผ เร ยนท กด าน แต จ ด ท ต องพ ฒนาของว ทยาล ย ค อ จ านวนและค ณภาพของผ ส าเร จการศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ท กว ชา ตลอดจนความพ งพอใจของหน วยงาน และผ เก ยวข องท ม ต อผ ส าเร จ การศ กษา แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษา ค อ ขอความช วยเหล อด านงบประมาณจากภาคร ฐและเอกชนใน การส งเสร มน กเร ยน น กศ กษาท กคนได ออกบร การว ชาการและว ชาช พแก ช มชนอย างท วถ ง และม ประส ทธ ภาพ ขอความช วยเหล อจากต นส งก ดในการเสร มความร ด านการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา(V-NET) โดยเฉพาะด านภาษาอ งกฤษ การจ ดว ทยากรให การพ ฒนาบ คลากรและคร ในสถานศ กษา ในเร องการควบค มด แลน กเร ยนน กศ กษาท ม ป ญหา การจ ดการเร ยนการสอนว ชาสาม ญและว ชาช พพ นฐานท บ รณาการก บว ชาช พ รวมท งการว ดผลประเม นผลตามสภาพจร ง และความช วยเหล อจากช มชนและสถาน ประกอบการในการสอดส องด แลความประพฤต ของน กเร ยนน กศ กษา และส งเสร มให น กเร ยนน กศ กษาเข า ฝ กงาน เข าทางาน รวมท งการสน บสน นให ม รายได ระหว างเร ยนอย างต อเน อง

15 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 1 ตอนท 1 สภำพท วไปของสถำนศ กษำ

16 2 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

17 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 3 ตอนท ๑ สภำพท วไปของสถำนศ กษำ ๑.๑ ข อม ลเก ยวก บสถำนศ กษำ ๑.๑.๑ ประว ต ของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดต งข นเม อ ป พ.ศ. ๒๔๗๙ เด มช อโรงเร ยนช างไม ว ด ทองธรรมชาต ต งอย บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร ร บน กเร ยนท จบช น ประถมศ กษาป ท ๔ เข าเร ยนต ออ ก ๒ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมอาช วศ กษาจ ดหล กส ตรขยายสถานศ กษาต างๆ ท วประเทศ โรงเร ยนช างไม ว ด ทองธรรมชาต เป นสถานศ กษาแห งหน ง ท ได ร บการปร บปร งขยายสถานศ ก ษาและย ายมาอย ท ว ดราชส ทธารามเน อท ๖ ไร เศษ เป นท เช าของกรมศาสนา พ.ศ. ๒๔๙๗ ช อ โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต พ.ศ. ๒๕๐๒ ท าพ ธ เป ดโรงเร ยนใหม เม อว นท ๒๕ มกราคม ๒๕๐๒ ม ช อว า โรงเร ยนการช างว ด ราชส ทธาราม เลขท ๓๙/๒ ถนนอ สรภาพ แขวงท าพระ เขตบางกอกใหญ กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๙ ช อว ทยาล ยอาช วศ กษากร งเทพมหานคร (ว ทยาเขต ๔ ราชส ทธาราม) โดย กระทรวงศ กษาธ การ ประกาศรวมโรงเร ยนการช างว ดราชส ทธารามรวมก บว ทยาเขตอาช วศ กษา - กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑ ช อ ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครหลวง โดยกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศ รวม ๓ ว ทยาเขต ได แก ว ทยาเขต ๑ ช างก อสร างด ส ต ว ทยาเขต ๔ ราชส ทธารามและว ทยาเขต ๕ ช างเย บหน ง กร งเทพ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โดยกระทรวงศ กษาธ การ จ ดต งเป นว ทยาล ยเอกเทศแยกจากว ทยาเขต ๑.๑.๒ ขนาดและท ต ง พ.ศ. ๒๕๓๑ ได ย ายจากว ดราชส ทธาราม มา ณ สถานท แห งใหม เลขท ๑๙ ซอยเอกช ย ๑๑๖ ถนนเอกช ย เขตบางบอน แขวงบางบอน กร งเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ เน อท ๒๑๔ ไร ๑ งาน ๑๙๐ ตารางวา ๑.๑.๓ สภาพช มชน เศรษฐก จ ส งคม สภาพทางภ ม ศาสตร (Geography) เขตบางบอน จ ดเป นเขตช นนอก ทางด านฝ งตะว นตกของกร งเทพมหานครโดยม พ นท ต ดต อ ก บจ งหว ดสม ทรสาคร ม พ นท การปกครอง จ านวน ๑ แขวง ค อแขวงบางบอน ประกอบด วยหม บ านจ านวน ๑๑ หม บ าน ซ งม อาณาเขต ด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตหนองแขม ท ศใต ต ดต อก บ เขตบางข นเท ยน ท ศตะว นออก ต ดต อก บ เขตจอมทอง ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อาเภอกระท มแบนและอ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร

18 4 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ สภาพทางภ ม ศาสตร ท วไปจากเด มซ งเป นพ นท เกษตรกรรม ได เปล ยนแปลงไปตามกาลเวลาอ นส บเน องมาจาก ความเจร ญของกร งเทพมหานครได แผ ขยายออกส พ นท รอบนอก ด งน นใ นป จจ บ นพ นท เขตบางบอน จ งประกอบด วยพ นท ซ งประชากรย งคงประกอบอาช พด านการเกษตร โดยพ ชเศรษฐก จท ท า รายได ให แก ประชาชน ค อ ดอกกล วยไม ดอกร ก และดอกจ าป พ นท ว างเปล าและบ านจ ดสรร โดยประชากร ในว ยแรงงานจะประกอบอาช พร บจ างตามโรงงานอ ตสาหกรรม ซ งม สถานประกอบการอย ในพ นท เขตบางบอน อย จานวนมาก สภาพทางเศรษฐก จ (Economic) เขตบางบอน เป นเขตท กาล งม การขยายต วทางด านส งคม และเศรษฐก จอย างมาก ท าให พ นท การเกษตรได ลดจานวนลง เกษตรกรได นาท ด นของตนเองออกขายให ก บน กธ รก จเพ อจ ดท าเป นหม บ านจ ดสรร และโรงงานอ ตสาหกรรม แนวเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตหนองแขมและเขตบางแค ท ศตะว นออก ต ดต อก บ เขตจอมทอง ท ศใต ต ดต อก บ เขตบางข นเท ยน ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อาเภอกระท มแบนและอ าเภอเม องจ งหว ดสม ทรสาคร แนวเขตการปกครอง ท ศเหน อ เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างแนวเขตการปกครองกร งเทพมหานครก บอ าเภอ กระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร ก บคลองหนามแดงฝ งเหน อไปทางท ศตะว นออก ตามแนวคลองหนามแดง ฝ งเหน อ บรรจบคลองบางโคล ดฝ งเหน อ บรรจบก บคลองว ดส งห ฝ งตะว นออก ท ศตะว นออก เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างคลองบางโคล ดฝ งเหน อ ก บคลองว ดส งห ฝ งตะว นออกไปทางท ศใต ตามแนวคลองว ดส งห ตะว นออก บรรจบแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด านเหน อ ท ศใต เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างคลองบางโคล ดฝ งเหน อก บแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยน ใหญ -มหาช ย ด านเหน อ ไปทางท ศตะว นตกตามแนวทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด านเหน อบรรจบแนว แบ งเขตการปกครอง กร งเทพมหานครก บอาเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร ท ศตะว นตก เร มต นจากจ ดบรรจบระหว างแนวเขตทางรถไฟสายวงเว ยนใหญ -มหาช ย ด าน เหน อ ก บแนวแบ งเขตการปกครองกร งเทพมหานครก บอาเภอเม องจ งหว ดสม ทรสาครไปทางท ศเหน อตามแนว แบ งเขตการปกครอง กร งเทพมหานคร ก บอ าเภอเม อง และอ าเภอกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร บรรจบ คลองหนามแดงฝ งเหน อ เขตการปกครอง เขตบางบอนม พ นท การปกครอง จานวน ๑ แขวง ค อ แขวงบางบอน ประกอบไปด วย ๑๑ หม บ าน จานวนประชากร ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เท าก บ ๑๐๔,๗๖๘ คน ช มชน (Community) ในพ นท เขตม ๑๐ ช มชนค อ ๑. ช มชนสถาน รางโพธ ๒. ช มชนซอยกาน นแม น ๓. ช มชนร มคลองพระยาราชมนตร ๔. ช มชนการเกษตรบ านนายผล ๕. ช มชนหม บ านรางไผ ๖. ช มชนว ดบางบอน ๗. ช มชนสวนผ ก

19 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 5 ๘. ช มชนว ดน อย ๙. ช มชนหม บ านกานดาคลาสส คว ลล ๑๐. ช มชนหนทางใหม การศ กษาในเขตบางบอน (Education of Bangbon) โรงเร ยนส งก ดกรมอาช วศ กษาม ๑ แห ง ค อ ๑. ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โรงเร ยนส งก ดกรมสาม ญศ กษา ๒ แห ง ค อ ๑. โรงเร ยนศ กษานาร ว ทยา ๒. โรงเร ยนนวลนรด ศว ทยาคม ร ชม งคลาภ เษก โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ๘ แห ง ได แก ๑. บ านนายเหร ยญ หม ๑๑ คลองหนามแดง แขวงบางบอน เขตบางบอน ๒. บ านนายผล หม ๒ ถ.เอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน ๓. บ านนายส ๗๗ หม ๑๐ แขวงบางบอน เขตบางบอน ๔. ว ดบางบอน ๓๓/๑ ถ.เอกช ย แขวงบางบอน เขตบางบอน ๕. โรงเร ยนพรหมราษฎร ร งสรรค หม ๕ ถ.ธนบ ร -ปากท อ แขวงบางบอน เขตบางบอน ๖. โรงเร ยนสถาน พรมแดน ๒๓ หม.๓ ใกล สถาน พรหมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน ๗. โรงเร ยนว ดน นส ขาราม ๙๔/๑ หม.๑๐ ซอยว ดน นส ขาราม ถ. เอกช ย ๘ แขวงบางบอน ๘. โรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร ๘๙ หม ๗ ถ.บางข นเท ยน แขวงบางบอน โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชนม ๕ แห งได แก ๑. โรงเร ยนฐานเทคโนโลย ๒. โรงเร ยนว ช ยว ทยา ๓. โรงเร ยนดวงว ภา ๔. โรงเร ยนอน บาลเอกช ย ๕. โรงเร ยนอน บาลทานตะว น ศาสนสถานในพ นท เขตบางบอน (Religion) จานวน ๔ แห ง ๑. ว ดบางบอน ๒. ว ดน นส ขาราม ๓. ว ดว ส ทธาร ตนาราม ซ งชาวบ านเร ยกว าว ดน อย ๔. ว ดโพธ พ ฒตาล การสาธารณส ข ( Health Center) ม ศ นย บร การสาธารณส ข จานวน ๒ สาขา ได แก ๑. ศ นย บร การสาธารณส ขท ๒๙ สาขาล อมส ขา ๒. ศ นย บร การสาธารณส ขท ๒๙ สาขาศ ข และ ศ นย สาธารณส ข ๔๒ (ถนอม ทองส มา) จานวน ๑ สาขา ค อ ศ นย บร การสาธารณส ขท ๔๒ สาขาม วงศ ร ถนนในพ นท เขตบางบอน (Road) ม ถนนสายหล กท สาค ญม ๔ สาย ได แก ๑. ถนนกาญจนาภ เษก ๒. ถนนเอกช ย ๓. ถนนบางข นเท ยน ๔. ถนนบางบอน ๑

20 6 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๑.๔ งบประมาณ จ านวนเง น 56,975, บาท (-ห าส บหกล านเก าแสนเจ ดหม นห าพ นสาม ร อยส ส บส บาทย ส บสองสตางค -) รายละเอ ยดม ด งต อไปน รำยกำร ภำคเร ยนท 1/55 งปม เม.ย ก.ย. 55 ภำคเร ยนท 2/55 งปม ต.ค ม.ค. 56 รำยร บ 1.ยอดยกมา (บกศ.) 3,963, เง นงบประมาณ 27,613, ,227, ,840, เง นค าบาร งการศ กษา 1,257, ,157, ,415, รวมรำยร บ 28,870, ,348, ,219, รำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 1.เง นเด อนและค าล กจ างประจา 18,468, ,009, ,477, ค าล กจ างช วคราว 1,176, ,139, ,315, ค าตอบแทน 1,157, , ,946, ค าใช สอย 1,663, , ,930, ค าว สด 3,696, ,550, ,246, ค าสาธารณ ปโภค 749, , ,664, ค าใช จ ายงบกลาง 1,298, , ,280, ค าใช จ ายอ น 3, , งบลงท น รวมรำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 28,210, ,656, ,867, เง นคงเหล อส ทธ (เง นงบประมำณ) 596, ,570, ,167, ค าเล อมราคา ค าเส อมราคาอาคาร 853, , ค าเส อมราคาคร ภ ณฑ 5,255, ,255, รวมค ำเล อมรำคำ 6,108, ,108, รวมรำยจ ำย (เง นงบประมำณ) 50,867, ห ก งบลงท น - ยอดรำยจ ำยห กงบลงท น 50,867, บวก ค ำเล อมรำคำ 6,108, งบดำเน นกำรป กำรศ กษำ ,975, รวม

21 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 7 ๑.๒ สภำพป จจ บ นของสถำนศ กษำ ๑.๒.๑ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอ ยดม ด งน ตำรำงท 1.1 แสดงหล กส ตรกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน ของว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม หล กส ตรประกำศน ยบ ตรว ชำช พ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทว ชำ สำขำว ชำ/สำขำงำน ป กำรศ กษำ 2555 สำขำว ชำ สำขำงำน สาขาว ชาเคร องกล สาขางานยานยนต สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบาร ง สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาโลหะการ สาขางานเช อมโลหะ อ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางานไฟฟ ากาล ง สาขางานอ เล กทรอน กส สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาการก อสร าง สาขางานก อสร าง สาขางานสถาป ตยกรรม บร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการบ ญช สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกำศน ยบ ตรว ชำช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทว ชำ อ ตสาหกรรม บร หารธ รก จ สำขำว ชำ/สำขำงำน ป กำรศ กษำ 2555 สำขำว ชำ สำขำงำน สาขาว ชาเคร องกล สาขางานเทคน คยานยนต สาขาว ชาเทคน คโลหะ สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง สาขางานต ดต งไฟฟ า สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขางานระบบโทรคมนาคม สาขาว ชาการก อสร าง สาขางานเทคน คการควบค มงาน ก อสร าง สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม สาขาว ชาการบ ญช สาขางานการบ ญช สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน หมายเหต : สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เป ดสอน ๒ ภาค ค อ ภาคปกต เร ยนท ว ทยาล ยเทคน คราช- ส ทธาราม ภาคเท ยบโอนความร ม ๒ กล ม ค อ กล มท ๑ เร ยนท ศ นย ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม และกล ม ท ๒ เร ยนท ศ นย บางเขน

22 8 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๒.๒ จ านวนผ เร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ด งแสดงในตาราง ต อไปน ตำรำงท ๑.2 จ ำนวนน กเร ยนน กศ กษำ ภำคเร ยนท ๑ ป กำรศ กษำ ๒๕๕๕ ข อม ล ณ ว นท ๒๙ ม ถ นำยน ๒๕๕๕ หล กส ตร ระด บช น ปกต +ทว ภำค เท ยบโอนฯ รวม ชำย หญ ง ชำย หญ ง ชำย หญ ง ท งหมด ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวมระด บปวช ปวส.๑ ปวส.๒ รวมระด บปวส รวมท งหมด ,055 ตำรำงท ๑.๓ จานวนผ เร ยนหล กส ตรว ชาช พระยะส นและ/หร อแกนม ธยม จาแนกตามหล กส ตร ประเภทว ชา สาขาว ชา เพศ ร นท /ป หล กส ตร ประเภทว ชำ/สำขำว ชำ ผ เร ยน รำยว ชำ ชำย หญ ง รวม 4/2555 ว ชาช พช างพ นฐาน 1. ช างอ ตสาหกรรม (แกนม ธยม) 2. ช างยนต ช างไฟฟ ากาล ง ช างอ เล กทรอน กส ช างเมคคาทรอน กส รวม

23 ข ำรำชกำร พน กงำนฯ อ ตรำจ ำง ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ คร ผ ช วย ชำนำญกำร ชำนำญกำรพ เศษ เช ยวชำญ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 9 ตำรำงท ๑.4 ผ บร หำรจำแนกตำมสถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ ตำแหน ง ผ บร หำร/แผนกว ชำ (คน) สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ ตำแหน งผ บร หำร/ คร ฝ ายผ บร หาร ๕ ๕ - - ๕-๑ ๔ ๑ ๔ - แผนกว ชาช างยนต ๗ ๖-๑ ๗ - - ๓ ๔ - - ๕ ๑ - แผนกว ชาช างกลโรงงาน ๓ ๓ - - ๓ - - ๑ ๒ - - ๓ - - แผนกว ชาช างเช อมโลหะ ๓ ๓ - - ๓ - - ๓ ๒ ๑ - แผนกว ชาช างไฟฟ ากาล ง ๕ ๕ - - ๕ - - ๒ ๓-๑ ๔ - - แผนกว ชาช างอ เล กทรอน กส ๗ ๗ - - ๖ ๑-๔ ๓ - - ๖ ๑ - แผนกว ชาช างเมคคาทรอน กส ๔ ๔ - - ๓ ๑-๒ ๒ - - ๔ - - แผนกว ชาช างก อสร าง ๑ ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ - - แผนกว ชาช างเทคน ค สถาป ตยกรรม ๕ ๔-๑ ๔ ๑-๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - แผนกว ชาเทคน คพ นฐาน ๓ ๒-๑ ๓ - - ๑ ๒ - - ๑ ๑ - แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ๑๓ ๑๒-๑ ๕ ๘-๙ ๔ - - ๘ ๔ - แผนกว ชาพณ ชยการ ๕ ๕ ๕-๒ ๓ - - ๔ ๑ - แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๔ ๔ - - ๑ ๓-๑ ๓ - - ๔ - - รวมท งหมด ๖๕ ๖๑-๔ ๔๖ ๑๙ ๑ ๓๕ ๒๘ ๑ ๒ ๔๔ ๑๔ - หมำยเหต ไม ได รวมอาจารย ผ ท เกษ ยณอาย ราชการก อนกาหนด จานวน ๕ ท าน (เม อก นยายน ๒๕๕๕) แต น บรวมอาจารย ท ย ายมา จานวน ๑ ท าน (เม อเด อนต ลาคม ๒๕๕๕)

24 ข ำรำชกำร ก.พ. ล กจ ำงประจำ ล กจ ำงช วครำว ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ 10 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ตำรำงท ๑.5 บ คลำกรสน บสน นกำรเร ยนกำรสอนจำแนกตำมงำน สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ งำนตำมโครงสร ำงบร หำรสถำนศ กษำ (คน) ฝ ำยบร หำรทร พยำกร 1) งานบร หารงานท วไป ) งานบ คลากร ) งานการเง น ) งานบ ญช ) งานพ สด ) งานอาคารสถานท ) งานทะเบ ยน ) งานประชาส มพ นธ ฝ ำยแผนงำนและควำมร วมม อ 1) งานวางแผนและงบประมาณ ) งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ ) งานความร วมม อ ) ง า น ว จ ย พ ฒ น า น ว ต ก ร ร ม แ ล ะ ส งประด ษฐ 5) งานประก นค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา 6) งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบ ธ รก จ ฝ ำยพ ฒนำก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ 1) งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา ) งานคร ท ปร กษา ) งานปกครอง ) งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน ) งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา ) งานโครงการพ เศษและการบร การช มชน ฝ ำยว ชำกำร - - 1) งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน ) งานว ดผลและประเม นผล

25 ข ำรำชกำร ก.พ. ล กจ ำงประจำ ล กจ ำงช วครำว ชำย หญ ง ปร ญญำเอก ปร ญญำโท ปร ญญำตร ต ำว ำปร ญญำ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 11 สถำนภำพ เพศ ว ฒ กำรศ กษำ งำนตำมโครงสร ำงบร หำรสถำนศ กษำ (คน) 3) งานว ทยบร การและห องสม ด ) งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค ) งานส อการเร ยนการสอน รวมท งหมด

26 12 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑.๓ ระบบโครงสร ำงบร หำร เพ อให การบร หารจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของสถานศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ บ คลากรได ร วมค ด ร วมท า ร วมประเม นผล ร วมปร บปร ง จ งกระจาย อานาจการบร หารงานภายในสถานศ กษาตามโครงสร างการบร หารงานด งน ผ อำนวยกำรว ทยำล ยเทคน ครำชส ทธำรำม นำยส รพล ดนตร สว สด ฝ ำยบร หำรทร พยำกร ฝ ำยแผนงำนและควำมร วมม อ ฝ ำยพ ฒนำก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ ฝ ำยว ชำกำร นำยส ชำต เทพสง ำ นำงศ ร พ ฒน ส พ มพำนนท นำยว ชระ เก ดส น นำยชย ต ช มเช อ งำนบร หำรงำนท วไป งำนบ คลำกร งำนวำงแผนและงบประมำณ งำนก จกำรน กเร ยนน กศ กษำ งำนพ ฒนำหล กส ตรกำรเร ยนกำรสอน นางกาญจนา วรก ลด ลก นางกองทอง วนเก ยรต นายส กร จ ายพอควร นายประนม ด ประเสร ฐ นายร งโรจน ส มมาท ต งำนกำรเง น งำนบ ญช งำนศ นย ข อม ลสำรสนเทศ งำนคร ท ปร กษำ งำนว ดผลและประเม นผล นายส ญช ย สม ทธ ช ยนนท นางสาวว ลาส น ว ก ยก ล นายสรว ชญ ช ย ว องร ตนาน ก ล ว าท ร.ต.อ มพร ร ตนร ตน นางสห ทยา เล ศธนา งำนพ สด นายไพร ตน ไชยว เศษ งำนอำคำรสถำนท นายพชรพ ชญ สระแก ว งำนควำมร วมม อ นายบ ญเล ศ บ ญถนอม งำนปกครอง นายสากล โพธ เหล อง งำนว ทยบร กำรและห องสม ด นายบรรเลง นวลแก ว งำนทะเบ ยน งำนประชำส มพ นธ งำนว จ ย พ ฒนำ นว ตกรรมฯ งำนแนะแนวอำช พฯ งำนอำช วศ กษำระบบทว ภำค นางประไพ ป นว เศษ นางสาวปรารถนา ร ตนร กษ นางพ มพาภรณ กรอ ไร นายว โรจน เล ศธ ต วงศ นายวรว ฒ ต งนรก ล งำนประก นค ณภำพฯ งำนสว สด กำรน กเร ยน น กศ กษำ งำนส อกำรเร ยนกำรสอน นางพ นท พย ร ตนราช นางช ญญา พรหมศร ส ข ว าท ร.ท.ขจรศ กด ป นว เศษ งำนส งเสร มผล ตผลกำรค ำ งำนโครงกำรพ เศษฯ นางสาวจรรยา อาร ส ร ร งเร อง นายทว ศ กด มาล ยว จ ตร

27 รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ 13 ๑.๔ เก ยรต ประว ต ของสถำนศ กษำ รางว ลและผลงานของสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ผ เร ยน ซ งเป นท ยอมร บของส งคมใน รอบป การศ กษา ๒๕๕๕ แสดงรายละเอ ยดด งตารางต อไปน ท รำยกำร หน วยงำน 1 รางว ลหน งแสนคร ด ม คร และบ คลากรทางการศ กษา ของว ทยาล ยฯ ได ร บรางว ลท งส น จานวน 13 คน 2 แผนกว ชาสถาป ตยกรรม เข าร วม การแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บภาค (ภาคกลาง) ห วข อ ท กษะการ ออกแบบบ านพ กอาศ ย ได ร บรางว ล อ นด บท 3 ระหว างว นท ธ นวาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะสตาร จ งหว ดระยอง 3 นายส ชาต เทพสง า ต าแหน งรองผ อ านวยการฝ าย แผนงานและความร วมม อ เข าร วมเป นคณะกรรมการ จ ดท ารายละเอ ยดข อพ จารณาหล กเกณฑ กา ร ประเม นผลการประกวดการจ ดสถานท เร ยนร เทคโนโลย เฉพาะทางอาช วศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ภาค ตะว นออกและกร งเทพมหานคร 4 นายส ชาต เทพสง า ต าแหน งรองผ อ านวยการฝ าย แผนงานและความร วมม อ เข าร วมเป นคณะกรรมการ และเลขาน การการประกวดการจ ดสถานท เร ยนร เทคโนโลย เฉพาะทางอาช วศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ภาคตะว นออกและกร งเทพมหานคร 5 คร และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ด งต อไปน ๑. นางพ นท พย ร ตนราช สอนการเล นดนตร ไทย ๒. นายทศพล เอ ยวเจร ญ สอนท กษะคอมพ วเตอร ๓. นายอร ณศ กด ส ต ญญามณ สอนการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ ได ร บเช ญเป นว ทยากรในการอบรม/ฝ กสอนให ความร แก ผ ต องข งหญ ง ณ ท ณฑสถานหญ งธนบ ร ใน รายว ชาด งกล าว 6 คร และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ด งต อไปน นายวรว ฒ ต งนรก ล ได ร บเช ญเป นว ทยากรฝ กอบรมให ความร หล กส ตร เทคโนโลย ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ส าน กพ ฒนาสมรรถนะคร และบ คลากรทางการศ กษา อาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา ส าน กว จ ยและพ ฒนาการ อาช วศ กษา ส าน กว จ ยและพ ฒนาการ อาช วศ กษา ท ณฑสถานหญ งธนบ ร สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ภาค 11 ส ราษฎร ธาน หล กฐำน/ เอกสำรอ ำงอ ง - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร - เก ยรต บ ตร -หน งส อขอบค ณ

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information