แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน

2 คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ ดทาข นภายใต การม ส วนร วมพ จารณาของคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งาน ประก นค ณภาพการศ กษาในป การศ กษา 2556 ซ งว ทยาล ยจ ดการศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ให หน วยงานภายในว ทยาล ยด าเน นการตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย และภารก จหล ก ของว ทยาล ย รวมท งก าหนดค าเป าหมายมาตรฐานของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา และ ส าน กงานร บรอมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) เพ อใช ในการปฏ บ ต งานประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของว ทยาล ยท กระด บ รวมถ งสามารถต ดตามผลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามเป าหมาย ได อย างม ประส ทธ ภาพ งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556

3 สารบ ญ คานา สารบ ญ - ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ สถานศ กษา และเอกล กษณ สถานศ กษา 1 - นโยบายและแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 2 - ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 8 - การกาหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพตามองค ประกอบค ณภาพ 12 และค าเป าหมาย ป การศ กษา กรอบการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย ป การศ กษา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ปฏ ท นการดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพ (Improvement Plan) ป การศ กษา ภาคผนวก - คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ระด บแผนกว ชา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นการประเม นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตามรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2556 หน า

4 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ สถานศ กษา และเอกล กษณ สถานศ กษา ด วยกระทรวงศ กษาธ การพ จารณาเห นควรให ขยายการศ กษาว ชาช พให กว างขวางย งข นและสอดคล อง เพ ยงพอก บความต องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต องการของตลาดแรงงานในท องถ น รวมท งก าวท นการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมส วนรวมของประเทศ จ งจ ดต งสถานศ กษาว ชาช พประเภท ว ทยาล ยการอาช พข น เพ อจ ดการศ กษาและอบรมว ชาช พท กระด บ และประเภทว ชาท ขาดแคลนซ งเป นความ ต องการของท องถ น อ นจะเป นการเสร มสร าง และพ ฒนากาล งคนของประเทศไทยให ม ค ณภาพในการประกอบ อาช พ และม ค ณภาพช ว ตท ด ข นตามนโยบายของร ฐบาล อาศ ยอานาจตามความในมาตรา 25 แห งพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศจ ดต งว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ท อ าเภอพนมทวน จ งหว ดกาญจนบ ร เม อ ว นท 18 ม ถ นายน พ.ศ ปร ชญา ท กษะด ม ว น ย ใฝ พ ฒนา ร ค ณค าช ว ต ว ส ยท ศน ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านอาช วศ กษา ท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน ตรง ตามความต องการของตลาดแรงงาน และเป นเล ศ ทางด านว ชาช พ โดยน อมนาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านอาช วศ กษาตามมาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พ 2. ให บร การว ชาช พอย างหลากหลายตามความต องการของช มชน 3. เร งขยายการศ กษาส ช มชนท งในระบบ นอกระบบ 4. สร างเคร อข ายท งภาคร ฐ และเอกชนเพ อสน บสน นการจ ดการอาช วศ กษา 5. ส งเสร มการพ ฒนางานว จ ย และนว ตกรรมส งประด ษฐ ฯ 6. พ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความเช ยวชาญตามสาขาว ชาช พ 7. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการโดยย ดหล กธรรมาภ บาล อ ตล กษณ สถานศ กษา เน นค ณธรรม นาว ชาช พ ส ส งคม เอกล กษณ สถานศ กษา เน นว ชาช พ บร การส ช มชน บนพ นฐานความพอเพ ยง

5 2 เป าหมาย 1. เร งขยายการศ กษาทางด านว ชาช พ ท งในด านปร มาณและค ณภาพ 2. เร งขยายการจ ดการเร ยนการสอนนอกสถานศ กษาท งภาคร ฐและเอกชน 3. สร างข ดความสามารถของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพ 4. เพ มประส ทธ ภาพในการให บร การและประชาส มพ นธ นโยบายและแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย นโยบายด านการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ของว ทยาล ย 1.พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาท สามารถสร างค ณภาพการศ กษาได อย าง แท จร ง 2.พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาโดยบ รณาการให อย ในกระบวนการทางาน นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให การผล ตน กเร ยน น กศ กษา ม ค ณภาพเป นไปมาตรฐาน และตรงความต องการของ ตลาดแรงงาน ส งคม ช มชน ท องถ น ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ งประกาศนโยบายในการประก นค ณภาพ การศ กษา เพ อให ฝ ายงาน หล กส ตร แผนกว ชา สาขาว ชา และบ คลากรท กฝ ายได ปฏ บ ต ด งน 1. ดาเน นการประก นค ณภาพการปฏ บ ต งาน เพ อยกระด บค ณภาพของการบร หารจ ดการและค ณภาพ ของผลผล ตอย างต อเน อง และให ถ อเป นส วนหน งของการบร หารงานตามปกต 2. จ ดทามาตรฐานและเกณฑ การประเม น เพ อการดาเน นการประเม นค ณภาพของงานใน แต ละด านให สอดคล องก บมาตรฐานของหน วยงานต นส งก ด และมาตรฐานสากล 3. ให ม การดาเน นการ ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นการของท กหน วยงาน ภายใต กรอบและมาตรฐานท กาหนด เพ อเป นข อม ลให ผ บร หารของหน วยงาน และของมหาว ทยาล ยนาไปใช ในการ พ ฒนาระบบการทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. สน บสน นให อาจารย บ คลากรและน กศ กษาม ส วนร วมในการสร างระบบการประก นค ณภาพ การศ กษา ตลอดจนตระหน กถ งบทบาทหน าท ของแต ละฝ ายท ม ส วนสร างค ณภาพให เก ดข น 5. ให สาน กมาตรฐานและจ ดการค ณภาพเป นหน วยงานท ด แล พ ฒนาระบบ และกลไกการประก น ค ณภาพ ให สอดคล องก บกระบวนการดาเน นงานภายในของว ทยาล ย ต ดตาม สน บสน น ให ม การนาระบบ การประก นค ณภาพไปใช ตรวจสอบ ประเม นผลการดาเน นงานของหน วยงานภายในของว ทยาล ย เพ อให เก ดกลไกการปร บปร งอย างต อเน องในท กหน วยงาน และให จ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน เผยแพร ประชาส มพ นธ และเพ อการรองร บการตรวจประเม นค ณภาพภายนอก 6. จ ดทาระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน ให สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ต ดตามด แลให ท กหน วยงานย อยภายในม การดาเน นการตามเป าหมาย

6 3 และว ตถ ประสงค ท กาหนดไว ในการจ ดทาแผนการประก นค ณภาพประจาป ตลอดจนจ ดทาระบบและกลไกเพ อ รองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก (สมศ.) 7. ผ บร หาร ต องนาข อม ลท ได จากรายงานสร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ของคณะกรรมการผ ตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายในของมหาว ทยาล ยไปใช ในการวางแผนพ ฒนา และปร บปร งระบบการ ทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 8. สน บสน นและส งเสร มให น กศ กษาของว ทยาล ย ได ดาเน นงานก จกรรมน กศ กษาตามหล กการ ค ณภาพ PDCA แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา 1. โครงสร างของการประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย 1. การควบค มค ณภาพ 2. การตรวจสอบ ทบทวน ปร บปร ง 3. การประเม นและร กษาค ณภาพ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา การควบค มค ณภาพ การศ กษา *การก าหนดมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา *การดาเน นการพ ฒนาไปส มาตรฐาน การตรวจสอบ ทบทวนและ ปร บปร งค ณภาพการศ กษา *การประเม นค ณภาพภายใน สถานศ กษา *การปร บปร งและพ ฒนาไปส มาตรฐานท กาหนด การประเม นและร บรอง ค ณภาพการศ กษา *การเตร ยมการเพ อร บการ ประเม นจากส าน กงาน ร บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.)

7 การกาก บต ดตามและประเม น 4 จาเป นต องม การกาก บต ดตามและประเม น บนพ นฐานของ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา โดยใช ต วบ งช และเกณฑ การประเม น สถานศ กษานาข อเสนอแนะ ไปปร บปร งงานและแผนงาน การศ กษา ACT ประกอบด วยข นตอนด งน สถานศ กษาก าหนดแผนย ทธศาสตร PLAN ทาอย างต อเน องจากการ ปร บปร งเบ องต นไปส ความเป นเล ศ สถานศ กษาประเม นตนเองโดยม โฟก ส สถานศ กษาดาเน นการตาม แผนและโครงการท ก าหนด DO CHECK และจ ดทา รายงานการประเม นตนเอง (Self Review) น าเสนอ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา แต งต งคณะกรรมการตรวจเย ยมสถานศ กษา ประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อตรวจสอบค ณภาพของ สถานศ กษา

8 ผ งกรอบการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอก ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน 5 Review/analyse ศ กษา ทบทวน ว เคราะห ว เคราะห ตนเอง มาตรฐานการศ กษาของชาต, มาตรฐานอาช วศ กษา, ต วบ งช ของสมศ.รอบสาม, มาตรฐานของว ทยาล ย การบร หารจ ดการระบบประก นค ณภาพของว ทยาล ย ปร บปร งเตร ยมพร อม ผลการประเม นภายใน รายมาตรฐาน สร ปประเด นสาค ญ/เร งด วน ปร บปร ง เตร ยมความพร อม - ประเด นสาค ญประก นภายใน 7 ม. 35 ต วบ งช - ประเด นสาค ญประก นภายนอก 3 กล ม 18 ต วบ งช จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและ สภาพจร งให สอดคล องจร ง วางแผนการบร หารจ ดการระบบ QA ในภาพรวม วางแผนการรวบรวมข อม ลสารสนเทศและสภาพจร ง - ประก นภายใน 7 ม. 35 ต วบ งช - ประก นภายนอก 3 กล ม 18 ต วบ งช Plan คณะกรรมการบร หารประก นฯ สถานศ กษา คณะกรรมการประก นฯ ภายในสถานศ กษา แต งต งคณะทางาน คณะกรรมการประก นฯ ระด บแผนกว ชา การประก น ค ณภาพ การศ กษา ว ทยาล ย การอาช พ พนมทวน วางแผนการดาเน นงาน ดาเน นการตามท วางไว คณะกรรมการประก นฯ การศ กษาภายนอก คณะกรรมการต ดตามประเม นฯ จ ดทาค ม อการประเม น ประช มช แจง สร างความตระหน ก อธ บายให ท กฝ ายเข าใจ ม ส วนร วม กระจายงาน กาหนดปฏ ท นงาน กรอบการดาเน นงานในแต ละมาตรฐาน ท งประก นภายในและภายนอก Do Check รวบรวม จ ดระบบหมวดหม เอกสาร ร องรอย หล กฐาน บร หารจ ดการตามสภาพจร ง เช น เวลา คร น กเร ยน ฯลฯ ต ดตาม ช วยเหล อ รายงานความก าวหน า ตรวจประเม นความพร อม ตารางการฝ กอบรมบ คลากร ตามกล มย อยท ร บผ ดชอบ ตามต วบ งช Act ผลการตรวจประเม นฯ - ผ บร หารส งส ด - Key Persons 8 คน - คร และผ เก ยวข อง ร บการตรวจประเม น/ต ดตามจาก คณะกรรมการประเม นฯ ว ทยาล ยฯ บ คคลท ว ทยาล ยเช ญมา หน วยงานต น ส งก ด สมศ. ร บประเม นภายนอกรอบสามจากสมศ. ท กฝ าย/ท กมาตรฐานต วบ งช /น าผลการตรวจฯ ไปปร บปร ง/แก ไข/เตร ยมความพร อม ท งประก นภายนอกและภายใน Report and Share รายงาน เผยแพร การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาจากคณะกรรมการประเม นฯของว ทยาล ยฯ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ 3 โดยบ คคลภาพนอกท ว ทยาล ยเช ญมา การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาจากโดยหน วยงานต นส งก ด การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ ๓ โดยสมศ. เว บไซต ว ทยาล ย, เคร อข ายโครงการ 1ช วย 9, อ นๆ

9 6 ความเช อมโยงส มพ นธ การประก นค ณภาพภายในและการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายนอก การ ปฏ บ ต งาน ของ ข อม ลป อนกล บ การประเม น ตนเองของ สถานศ กษา รายงานการ ประเม น ตนเอง (SAR) การตรวจ เย ยมของผ ประเม น ค ณภาพ ภายนอก รายงา น ผลการ ประเม น ต ดตา มผล ข อม ลป อนกล บ 2. ภารก จของสถานศ กษาเก ยวก บการประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพการศ กษาควรม ความช ดเจนและส มพ นธ เช อมโยงเก ยวก บการทางานปกต เพ อม งส ค ณภาพในท กข นตอน สถานศ กษาได ดาเน นการอย างเป นร ปธรรม ด งน 1. จ ดทามาตรฐานการศ กษาและต วช ว ดของสถานศ กษา 2. กาหนดค ณภาพแต ละมาตรฐานอย างเหมาะสมก บสภาพสถานศ กษา 3. จ ดทาข อม ลพ นฐานและพ ฒนาระบบสารสนเทศ 4. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 3 ป หร อ 5 ป 5. จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บเป าหมาย และย ทธศาสตร ท กาหนดไว 6. ร วมกาหนดปฏ บ ต งานเพ อม งส ค ณภาพตามเป าหมายท เหมาะสมก บว ถ ช ว ตและว ฒนธรรมของ สถานศ กษา 7. กาก บต ดตามให ม การปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต งานท ก าหนดข น 8. ประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาจ ดทารายงานและการประเม นตนเอง ของสถานศ กษา (Self Access Report: SAR) เสนอต อผ ท เก ยวข อง 9. นาผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษามาปร บปร งพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษาอย าง ต อเน อง

10 7 3. แนวทางการตรวจสอบการดาเน นงาน (ในข อ 2) ภารก จท ง 9 ประการด งกล าว สถานศ กษาม การดาเน นการจนครบถ วนท งหมด แล วตรวจสอบ การดาเน นงาน ด งน 1. ได ดาเน นการครบถ วนท ง 9 ประการ หร อไม 2. ได ดาเน นการในแต ละข นตอนท วถ งหร อไม 3. ดาเน นการต อเน องหร อไม 4. ม การทบทวนการดาเน นงานท ง 9 ประการ หร อสมควรม การปร บเปล ยนส งใดบ างหร อไม 5. ดาเน นการปร บปร งการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บสภาพการเปล ยนแปลงในป จจ บ นหร อไม อย างไร 4. ข นตอนการประก นค ณภาพทางการศ กษาของสถานศ กษา สถานศ กษา ได กาหนดแนวทางการประก นค ณภาพ ไว ด งน จ ดระบบบร หารสารสนเทศ พ ฒนาตามประเภทมาตรฐาน ทาแผนค ณภาพให เก ดงาน ดาเน นการตามแนวทางอย างม นใจ ตรวจสอบทบทวนอย างต อเน อง ประเม นมาตรฐานตามกาหนดให รายงาน SAR อย างรวดเร ว ผด งระบบประก นไว เพ อผ เร ยน เพ อให การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาในว ทยาล ย และหน วยงานสน บสน นของ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลจ งเห นสมควรให กาหนดแนวปฏ บ ต เพ อให ใช เป นแนวทางในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยให เป นผ กาหนดนโยบาย รวมถ งให คาปร กษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ มาตรฐาน และต วบ งช ค ณภาพการศ กษา เพ อให การดาเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ และหน วยงานสน บสน น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ด าเน นก จกรรมประก นค ณภาพการศ กษา โดยใช งบประมาณท ม ตามความจาเป น 3. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาข นเป นการภายใน เพ อพ ฒนาระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพการศ กษา กาหนดมาตรฐานข นต าและข นส ง และเป าหมายท ต องบรรล รวมท งกาหนด ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาให เหมาะสมก บหน วยงาน ประชาส มพ นธ ภายในว ทยาล ยหน วยงานและ ทาให เก ดการดาเน นก จกรรมต าง ๆ ข น ดาเน นการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ย

11 4. จ ดทาระบบข อม ลท ท นสม ย ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เช น ข อม ลน กศ กษา บ คลากร ว สด อ ปกรณ อาคารสถานท โสตท ศน ปกรณ ฯลฯ เพ อนามาใช ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 5. ม ว ธ การให ได มาซ งผ บร หารท ม ความร ความสามารถในการบร หารจ ดการองค กรและงาน 6. ม การศ กษาความต องการ ตรวจสอบ ต ดตามและประเม นหล กส ตรอย างม ระบบตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอาช วศ กษา 7. กาหนดระบบการว ดและประเม นผลการการเร ยนการสอนอย างเป นมาตรฐานและดาเน นการว ด และ ประเม นผลอย างม ประส ทธ ภาพ 8. ม การประเม นผลประส ทธ ภาพการสอนและผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรอย างเป นระบบและ สม าเสมอ 9. ม การพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรในหน วยงานท งด านการเพ มประส ทธ ภาพในการท างานตาม หน าท เช น การศ กษาต อ ฝ กอบรม ศ กษาด งาน และด านประสบการณ ทางการว จ ยอย างท วถ งและต อเน อง รวมท งในด านค ณธรรม จร ยธรรม ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 10. สน บสน นให อาจารย และบ คลากรผล ตผลงานทางว ชาการและส อการเร ยนร ท ม ค ณภาพอย าง สม าเสมอและให ม การดาเน นการว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและพ ฒนางานว ชาการ ท เก ยวข องก บ ค ณภาพการศ กษา โดยการสน บสน นด านงบประมาณและให ม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 11. สน บสน นให ม ระบบห องสม ดและระบบสารสนเทศให ท นสม ยอย างต อเน อง และพอเพ ยงต อความ ต องการ และม การต ดตามผลการใช และการบร การอย างสม าเสมอ 12. จ ดระบบการต ดตามตรวจสอบ และประเม นผล การใช งานอาคารสถานท และทร พยากรทางการ เร ยนร ต าง ๆ อย างสม าเสมอ ตลอดจนการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ 13. ม การจ ดก จกรรมการแลกเปล ยนข อม ลเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย และระหว างว ทยาล ย ท งภายในประเทศและต างประเทศ แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา 14. เป ดโอกาสให หน วยงานภายนอกท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ได เข ามาม ส วนร วมในการเสนอ ความค ดเห นและดาเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 15. ม ระบบการเสร มสร างขว ญและกาล งใจแก คร และบ คลากรท ร บผ ดชอบต อว ทยาล ยในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย างเหมาะสม 16. จ ดทารายงานการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ในระด บว ทยาล ย ระด บแผนกว ชา ระด บ บ คคล เผยแพร แก ประชาชนและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบอย างต อเน อง และพร อมท จะร บการตรวจ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ ดระบบการควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการดาเน นงาน ตามภารก จหล กของว ทยาล ยโดยม แนวค ดด งน 8

12 1. ผ บร หารม ปณ ธานและความม งม น แน วแน ในการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ 2. สร างว ฒนธรรมองค กรและจ ตสาน กท ม งท ค ณภาพ 3. บ คลากรในองค กรม ส วนร วมในการดาเน นงาน และม แนวค ดท จะปร บปร งงานของตนอย เสมอ 4. ม การทางานเป นท มโดยแบ งความร บผ ดชอบ 5. สร างบรรยากาศของการเร ยนร และสร างขว ญและกาล งใจแก ท กคนในองค กร 6. ม แผนพ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง เพ อให เก ดความชานาญและสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 7. ควบค มป จจ ยท ม ผลต อค ณภาพการศ กษาให ม มาตรฐาน 8. บร หารจ ดการอย างเป นระบบ และม เป าหมายท จะปร บปร งค ณภาพของระบบและกระบวนการ ผล ต และผลผล ตอย างต อเน อง ภายใต ทร พยากรท ม อย เพ อให เก ดค ณภาพ 9. ขจ ดอ ปสรรคหร อป องก นไม ไห เก ดความผ ดพลาดในการดาเน นงานหร อการส ญเส ยของผลผล ต 10. ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและให ข อม ลป อนกล บเพ อปร บปร งการดาเน นการให ได ผลผล ตท พ ง ประสงค และสอดคล องก บความต องการของผ ใช โดยใช ทร พยากรอย างค มค าเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ย ใช ทฤษฏ ระบบการประก นค ณภาพโดยนา ป จจ ยนาเข า (Input) กระบวนการ (Process) ผลล พธ /ผลกระทบ (Output) มาอธ บายกระบวนการการผล ต บ ณฑ ตและกาหนดมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาท ม ผลต อการผล ตบ ณฑ ต สาหร บหน วยงาน สน บสน นเน นมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ท เก ยวก บการบร หารและการบร การเพ อตอบสนอง ความต อง ความพ งพอใจของผ ร บบร การท งภายในและภายนอกเป นสาค ญ และใช วงจรเดมม ง (Deming Cycle): PDCA (Plan-Do-check-Act) ซ งเป นวงจรการพ ฒนาค ณภาพงาน เพ อให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพเพ มข น โดยม ข นตอนด งน 1. การวางแผน (Plan) ค อ การวางเป าหมายและว ตถ ประสงค ของการดาเน นการในระบบ ประก นค ณภาพไว ต งแต ต น เพ อให ม จ ดม งหมายและท ศทางในการดาเน นการข นตอนน สะท อนอย ใน แผนงานประจาป ก าก บพ นธก จและภารก จต างๆ ของหน วยงาน 2. การดาเน นการ (Do) การปฏ บ ต งานให บรรล ตามแผนงานท วางไว การดาเน นการต างๆ จา เป นไปตามข นตอนหร อระบบงานท ออกแบบหร อกาหนดโดยหน วยงาน ผ านกลไกการควบค มตามโครงสร างการ บร หารขององค กร 3. การตรวจสอบ (Check) ค อ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดาเน นงานรวม ท งผลการปฏ บ ต งานว าได เป นไปตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ได กาหนดไว ต งแต แรกหร อไม หากม ป ญหา หร อจ ดอ อนของการดาเน นการ ควรได ม การค นหาสาเหต และวางมาตรการแก ไขปร บปร งเพ อให เก ดการ พ ฒนาท ด ย งข น 4. การพ ฒนาปร บปร ง (Act) ค อ การวางมาตรการปร บปร งระบบและกลไกใน การดาเน นการเพ อเอ อให เก ดการพ ฒนาท ด ย งข น ท งน มาตรการด งกล าวควรเป นข อม ลท ใช ในการวางแผนการ 9

13 ด าเน นการของป ต อไป จากระบบด งกล าวทาให ว ทยาล ยม การดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาท สาค ญ ด งน 1. ท กหน วยงานของมหาว ทยาล ย ม กลไกในการตรวจสอบและประเม นเพ อกระต นและส งเสร มให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. ม งเน นท งการควบค มค ณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Auditing) และการประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) 3. เช อมโยงงานประก นค ณภาพก บระบบการบร หารของว ทยาล ย 4. เช อมโยงงานประก นค ณภาพให สอดคล องก บระบบงบประมาณของว ทยาล ย 5. ปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการวางแผนเช งกลย ทธ และแผนดาเน นการท เป นแรงข บเคล อน (Driver) สาค ญในการพ ฒนาค ณภาพตามเป าหมายท กาหนด 6. ม งเน นการดาเน นงานไปส การบร หารจ ดการท ด (Good Governance) 7. ปฏ บ ต ก จกรรมสอดคล องและส งผลก บการประเม นภายนอกและการร บรองมาตรฐานว ชาช พ กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา เป นกระบวนการ และมาตรฐานของการควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นงานในเร องการประก นค ณภาพของว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ม การ ประสานงานแลกเปล ยนข อม ลให คาปร กษาและให การสน บสน นส งเสร มซ งก นและก น กลไกท สาค ญ ม 6 ประการด งน 1. ม คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 2. ต งหน วยงานรองร บด านการประก นค ณภาพการศ กษา ในระด บว ทยาล ย แผนกว ชา บ คคล และ หน วยงานสน บสน น 3. ม ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา 4. ม การรายงานผลการดาเน นงานท จะนาไปส การปร บปร งและพ ฒนา 5. ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน 6. ม ระบบการประก นค ณภาพภายนอก จากกลไกการประก นค ณภาพด งกล าว ว ทยาล ยนาไปจ ดก จกรรมส การปฏ บ ต โดยม ระบบและ กลไกการควบค มค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ย ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการทางานเร องการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ 1.1 จ ดทานโยบายและแนวปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1.2 กาหนดป จจ ยหร อองค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 1.3 พ ฒนาระบบและกลไกการควบค มค ณภาพป จจ ย หร อองค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพ การศ กษา 1.4 จ ดทาเอกสารการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการและ ตรวจสอบผลการดาเน นงาน 10

14 2. ว ทยาล ยจ ดประช ม ส มมนาแก ผ บร หาร คร และบ คลากรเป นระยะๆ เพ อสร างความเข าใจและระดม ความค ดเห นเร องการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบาย แนวปฏ บ ต และขอความร วมม อจากบ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นการเร องการประก นค ณภาพการศ กษา 3. ว ทยาล ยประกาศใช นโยบาย และแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ย 4. มอบหมายให ฝ ายงานและบ คลากรท ร บผ ดชอบงานการประก นค ณภาพการศ กษา รวมท งแต งต ง คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อกาก บด แล ส งเสร มสน บสน น และให คาปร กษาในเร องการ ประก นค ณภาพการศ กษา คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ควรประกอบด วย ผ อานวยการ รอง ผ อานวยการส ฝ าย ห วหน างาน คร เจ าหน าท และบ คลากร ผ แทนจากภายนอกหน วยงาน และต วแทนน กศ กษา 5. กาหนดว นท เร มปฏ บ ต การการประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละหน วยงาน 6. กาหนดมาตรฐานข นต าและข นส ง เง อนไขเวลาท ต องการบรรล เป าหมาย ดาเน นการควบค ม ค ณภาพขององค ประกอบต างๆ ตามแนวทางท กาหนดว ทยาล ยระบ ด ชน และต วบ งช ของค ณภาพการศ กษา 7. ว ทยาล ยพ ฒนาระบบเคร อข ายของฐานข อม ลกลางและระบบรายงาน เพ อร บส งและป อนกล บ ข อม ลให ก บคณะ และหน วยงานสน บสน น 8. ว ทยาล ยพ ฒนาระบบการตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นการของคณะ และหน วยงานสน บสน น เท ยบเท าว ทยาล ยดาเน นการตรวจสอบระบบควบค มค ณภาพและต ดตามประเม นค ณภาพการดาเน นงานภายใน ว ทยาล ย 9. ว ทยาล ยเตร ยมความพร อมสาหร บการตรวจสอบและประเม นโดยองค กรภายนอกว ทยาล ย จ ดทา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ยหร อองค กรภายนอก ท ร บผ ดชอบการประเม นว ทยาล ย 10. ให ข อม ลแก คณะกรรมการท มาตรวจสอบประเม นและร บรองว ทยาล ย (Accreditation) 11. ร บข อม ลจากกรรมการท มาประเม น เพ อปร บปร งพ ฒนา เสร มข อด แก ไขปร บปร งจ ดอ อน 12. ว ทยาล ย โดยฝ ายพ ฒนาก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา สน บสน นส งเสร มให น กศ กษาได ดาเน นงาน ก จกรรมตามหล กการค ณภาพ PDCA และปฏ บ ต ก จกรรมตามนโยบายร ฐบาล 3 ด (3D) 11

15 การกาหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพตามองค ประกอบค ณภาพและค าเป าหมาย ป การศ กษา 2556 ในป การศ กษา 2556 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ม จานวน 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช แยกเป น มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 5 ด 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพ 5 ด มาก ของผ เร ยน 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นมาตรฐานว ชาช พ 5 ด มาก 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต 5 ด ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต 5 ด ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล ม ภาษาต างประเทศ 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ 5 ด มาก ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ร บรอง 1.7 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า 5 ด 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษา 5 ด มาก ต อภายใน 1 ป 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานท หร อ ผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพของผ สาเร จการศ กษา 5 ด มาก 12 ส วนท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา จานวน 5 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล อง ก บความต องการของสถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 5 ด มาก

16 มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 5 ด มาก 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา 5 ด มาก 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา 5 ด มาก 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน 5 ด มาก ส วนท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน 12 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช 13 เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย 5 ด มาก 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา 5 ด มาก 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ 5 ด มาก 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา 5 ด มาก 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศของสถานศ กษา 5 ด มาก 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง 5 ด มาก 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน 5 ด มาก 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ของ 5 ด มาก สถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร 5 ด มาก 3.10 ระด บค ณภาพในการในการพ ฒนาคร แลพะบ คลากรทางการศ กษา 5 ด มาก 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ 5 ด มาก 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท ง ในประเทศและหร อต างประเทศ 5 ด มาก ส วนท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ จานวน 2 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 4.1 ระด บค ณภาพในการบร การจ ดการบร การว ชาการและว ชาช พ 5 ด มาก

17 ส วนท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย จานวน 2 ต วบ งช เป าหมายป 2556 มาตรฐาน/ต วบ งช คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของผ เร ยน 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร 14 5 ด มาก 5 ด มาก ส วนท 6 ด านการปล กฝ งจ ตส าน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก จานวน 4 ต วบ งช เป าหมายป 2556 มาตรฐาน/ต วบ งช คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น 5 ด มาก พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม 5 ด มาก 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและน นทนาการ 5 ด มาก 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5 ด มาก ส วนท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา จานวน 2 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพภายใน 5 ด มาก 7.2 ระด บค ณภาพในการดาเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ ด มาก

18 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ กรอบการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย ป การศ กษา 2556 คาอธ บาย : [ ] = หน วยงานร บการประเม นในต วบ งช น น [ ] = หน วยงานไม ร บการประเม นในต วบ งช น น งปม. = ป งบประมาณ ปกศ. = ป การศ กษา ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ประเภท ระด บการ ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน ต วบ งช ป ท ใช ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ น กศ กษา ในการ มาตรฐาน/ต วบ งช เก บ ข อม ล 15 มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ย สะสม 2.00 ข นไป ปกศ. 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน ปกศ. 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ ปกศ. 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ปกศ. ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล ม ภาษาต างประเทศ ปกศ.

19 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 16 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐาน อาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ปกศ. ร บรอง 1.7 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า ปกศ. 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อ ประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อภายใน 1 ป ปกศ. 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานท หร อผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพ ปกศ. ของผ สาเร จการศ กษา มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐาน สมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ปกศ.

20 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 17 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ปกศ. 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ปกศ. 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการ เร ยนการสอนรายว ชา ปกศ. 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน ปกศ. มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการ ปกศ. สถานศ กษาหร อว ทยาล ย 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการ ปกศ. สถานศ กษา 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ต ปกศ. ล กษณ 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของ ปกศ. ผ บร หารสถานศ กษา

21 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 18 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ น กศ กษา 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศ ปกศ. ของสถานศ กษา 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง ปกศ. 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน ปกศ. 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม ปกศ. และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ ปกศ. คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร 3.10 ระด บค ณภาพในการในการพ ฒนาคร และบ คลากร ปกศ. ทางการศ กษา 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและ ปกศ. งบประมาณ 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการ ปกศ. อาช วศ กษาก บเคร อข ายท งในประเทศและหร อ ต างประเทศ

22 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 19 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 4.1 ระด บค ณภาพในการบร การจ ดการบร การว ชาการ และว ชาช พ ปกศ. มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปกศ. ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปกศ. ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร ก ปกศ. ชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการ ปกศ. อน ร กษ ส งแวดล อม

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information