แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน

2 คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ ดทาข นภายใต การม ส วนร วมพ จารณาของคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งาน ประก นค ณภาพการศ กษาในป การศ กษา 2556 ซ งว ทยาล ยจ ดการศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ให หน วยงานภายในว ทยาล ยด าเน นการตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย และภารก จหล ก ของว ทยาล ย รวมท งก าหนดค าเป าหมายมาตรฐานของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา และ ส าน กงานร บรอมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) เพ อใช ในการปฏ บ ต งานประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของว ทยาล ยท กระด บ รวมถ งสามารถต ดตามผลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามเป าหมาย ได อย างม ประส ทธ ภาพ งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556

3 สารบ ญ คานา สารบ ญ - ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ สถานศ กษา และเอกล กษณ สถานศ กษา 1 - นโยบายและแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 2 - ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 8 - การกาหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพตามองค ประกอบค ณภาพ 12 และค าเป าหมาย ป การศ กษา กรอบการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย ป การศ กษา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ปฏ ท นการดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพ (Improvement Plan) ป การศ กษา ภาคผนวก - คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ระด บแผนกว ชา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นการประเม นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจาป การศ กษา คาส งว ทยาล ยว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตามรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2556 หน า

4 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ สถานศ กษา และเอกล กษณ สถานศ กษา ด วยกระทรวงศ กษาธ การพ จารณาเห นควรให ขยายการศ กษาว ชาช พให กว างขวางย งข นและสอดคล อง เพ ยงพอก บความต องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต องการของตลาดแรงงานในท องถ น รวมท งก าวท นการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมส วนรวมของประเทศ จ งจ ดต งสถานศ กษาว ชาช พประเภท ว ทยาล ยการอาช พข น เพ อจ ดการศ กษาและอบรมว ชาช พท กระด บ และประเภทว ชาท ขาดแคลนซ งเป นความ ต องการของท องถ น อ นจะเป นการเสร มสร าง และพ ฒนากาล งคนของประเทศไทยให ม ค ณภาพในการประกอบ อาช พ และม ค ณภาพช ว ตท ด ข นตามนโยบายของร ฐบาล อาศ ยอานาจตามความในมาตรา 25 แห งพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศจ ดต งว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ท อ าเภอพนมทวน จ งหว ดกาญจนบ ร เม อ ว นท 18 ม ถ นายน พ.ศ ปร ชญา ท กษะด ม ว น ย ใฝ พ ฒนา ร ค ณค าช ว ต ว ส ยท ศน ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านอาช วศ กษา ท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน ตรง ตามความต องการของตลาดแรงงาน และเป นเล ศ ทางด านว ชาช พ โดยน อมนาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. ผล ตและพ ฒนากาล งคนด านอาช วศ กษาตามมาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พ 2. ให บร การว ชาช พอย างหลากหลายตามความต องการของช มชน 3. เร งขยายการศ กษาส ช มชนท งในระบบ นอกระบบ 4. สร างเคร อข ายท งภาคร ฐ และเอกชนเพ อสน บสน นการจ ดการอาช วศ กษา 5. ส งเสร มการพ ฒนางานว จ ย และนว ตกรรมส งประด ษฐ ฯ 6. พ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความเช ยวชาญตามสาขาว ชาช พ 7. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการโดยย ดหล กธรรมาภ บาล อ ตล กษณ สถานศ กษา เน นค ณธรรม นาว ชาช พ ส ส งคม เอกล กษณ สถานศ กษา เน นว ชาช พ บร การส ช มชน บนพ นฐานความพอเพ ยง

5 2 เป าหมาย 1. เร งขยายการศ กษาทางด านว ชาช พ ท งในด านปร มาณและค ณภาพ 2. เร งขยายการจ ดการเร ยนการสอนนอกสถานศ กษาท งภาคร ฐและเอกชน 3. สร างข ดความสามารถของบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพ 4. เพ มประส ทธ ภาพในการให บร การและประชาส มพ นธ นโยบายและแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย นโยบายด านการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ของว ทยาล ย 1.พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาท สามารถสร างค ณภาพการศ กษาได อย าง แท จร ง 2.พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาโดยบ รณาการให อย ในกระบวนการทางาน นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให การผล ตน กเร ยน น กศ กษา ม ค ณภาพเป นไปมาตรฐาน และตรงความต องการของ ตลาดแรงงาน ส งคม ช มชน ท องถ น ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ งประกาศนโยบายในการประก นค ณภาพ การศ กษา เพ อให ฝ ายงาน หล กส ตร แผนกว ชา สาขาว ชา และบ คลากรท กฝ ายได ปฏ บ ต ด งน 1. ดาเน นการประก นค ณภาพการปฏ บ ต งาน เพ อยกระด บค ณภาพของการบร หารจ ดการและค ณภาพ ของผลผล ตอย างต อเน อง และให ถ อเป นส วนหน งของการบร หารงานตามปกต 2. จ ดทามาตรฐานและเกณฑ การประเม น เพ อการดาเน นการประเม นค ณภาพของงานใน แต ละด านให สอดคล องก บมาตรฐานของหน วยงานต นส งก ด และมาตรฐานสากล 3. ให ม การดาเน นการ ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นการของท กหน วยงาน ภายใต กรอบและมาตรฐานท กาหนด เพ อเป นข อม ลให ผ บร หารของหน วยงาน และของมหาว ทยาล ยนาไปใช ในการ พ ฒนาระบบการทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. สน บสน นให อาจารย บ คลากรและน กศ กษาม ส วนร วมในการสร างระบบการประก นค ณภาพ การศ กษา ตลอดจนตระหน กถ งบทบาทหน าท ของแต ละฝ ายท ม ส วนสร างค ณภาพให เก ดข น 5. ให สาน กมาตรฐานและจ ดการค ณภาพเป นหน วยงานท ด แล พ ฒนาระบบ และกลไกการประก น ค ณภาพ ให สอดคล องก บกระบวนการดาเน นงานภายในของว ทยาล ย ต ดตาม สน บสน น ให ม การนาระบบ การประก นค ณภาพไปใช ตรวจสอบ ประเม นผลการดาเน นงานของหน วยงานภายในของว ทยาล ย เพ อให เก ดกลไกการปร บปร งอย างต อเน องในท กหน วยงาน และให จ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน เผยแพร ประชาส มพ นธ และเพ อการรองร บการตรวจประเม นค ณภาพภายนอก 6. จ ดทาระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน ให สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ต ดตามด แลให ท กหน วยงานย อยภายในม การดาเน นการตามเป าหมาย

6 3 และว ตถ ประสงค ท กาหนดไว ในการจ ดทาแผนการประก นค ณภาพประจาป ตลอดจนจ ดทาระบบและกลไกเพ อ รองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก (สมศ.) 7. ผ บร หาร ต องนาข อม ลท ได จากรายงานสร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ของคณะกรรมการผ ตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายในของมหาว ทยาล ยไปใช ในการวางแผนพ ฒนา และปร บปร งระบบการ ทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 8. สน บสน นและส งเสร มให น กศ กษาของว ทยาล ย ได ดาเน นงานก จกรรมน กศ กษาตามหล กการ ค ณภาพ PDCA แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา 1. โครงสร างของการประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย 1. การควบค มค ณภาพ 2. การตรวจสอบ ทบทวน ปร บปร ง 3. การประเม นและร กษาค ณภาพ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา การควบค มค ณภาพ การศ กษา *การก าหนดมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา *การดาเน นการพ ฒนาไปส มาตรฐาน การตรวจสอบ ทบทวนและ ปร บปร งค ณภาพการศ กษา *การประเม นค ณภาพภายใน สถานศ กษา *การปร บปร งและพ ฒนาไปส มาตรฐานท กาหนด การประเม นและร บรอง ค ณภาพการศ กษา *การเตร ยมการเพ อร บการ ประเม นจากส าน กงาน ร บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.)

7 การกาก บต ดตามและประเม น 4 จาเป นต องม การกาก บต ดตามและประเม น บนพ นฐานของ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา โดยใช ต วบ งช และเกณฑ การประเม น สถานศ กษานาข อเสนอแนะ ไปปร บปร งงานและแผนงาน การศ กษา ACT ประกอบด วยข นตอนด งน สถานศ กษาก าหนดแผนย ทธศาสตร PLAN ทาอย างต อเน องจากการ ปร บปร งเบ องต นไปส ความเป นเล ศ สถานศ กษาประเม นตนเองโดยม โฟก ส สถานศ กษาดาเน นการตาม แผนและโครงการท ก าหนด DO CHECK และจ ดทา รายงานการประเม นตนเอง (Self Review) น าเสนอ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา แต งต งคณะกรรมการตรวจเย ยมสถานศ กษา ประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อตรวจสอบค ณภาพของ สถานศ กษา

8 ผ งกรอบการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอก ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน 5 Review/analyse ศ กษา ทบทวน ว เคราะห ว เคราะห ตนเอง มาตรฐานการศ กษาของชาต, มาตรฐานอาช วศ กษา, ต วบ งช ของสมศ.รอบสาม, มาตรฐานของว ทยาล ย การบร หารจ ดการระบบประก นค ณภาพของว ทยาล ย ปร บปร งเตร ยมพร อม ผลการประเม นภายใน รายมาตรฐาน สร ปประเด นสาค ญ/เร งด วน ปร บปร ง เตร ยมความพร อม - ประเด นสาค ญประก นภายใน 7 ม. 35 ต วบ งช - ประเด นสาค ญประก นภายนอก 3 กล ม 18 ต วบ งช จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและ สภาพจร งให สอดคล องจร ง วางแผนการบร หารจ ดการระบบ QA ในภาพรวม วางแผนการรวบรวมข อม ลสารสนเทศและสภาพจร ง - ประก นภายใน 7 ม. 35 ต วบ งช - ประก นภายนอก 3 กล ม 18 ต วบ งช Plan คณะกรรมการบร หารประก นฯ สถานศ กษา คณะกรรมการประก นฯ ภายในสถานศ กษา แต งต งคณะทางาน คณะกรรมการประก นฯ ระด บแผนกว ชา การประก น ค ณภาพ การศ กษา ว ทยาล ย การอาช พ พนมทวน วางแผนการดาเน นงาน ดาเน นการตามท วางไว คณะกรรมการประก นฯ การศ กษาภายนอก คณะกรรมการต ดตามประเม นฯ จ ดทาค ม อการประเม น ประช มช แจง สร างความตระหน ก อธ บายให ท กฝ ายเข าใจ ม ส วนร วม กระจายงาน กาหนดปฏ ท นงาน กรอบการดาเน นงานในแต ละมาตรฐาน ท งประก นภายในและภายนอก Do Check รวบรวม จ ดระบบหมวดหม เอกสาร ร องรอย หล กฐาน บร หารจ ดการตามสภาพจร ง เช น เวลา คร น กเร ยน ฯลฯ ต ดตาม ช วยเหล อ รายงานความก าวหน า ตรวจประเม นความพร อม ตารางการฝ กอบรมบ คลากร ตามกล มย อยท ร บผ ดชอบ ตามต วบ งช Act ผลการตรวจประเม นฯ - ผ บร หารส งส ด - Key Persons 8 คน - คร และผ เก ยวข อง ร บการตรวจประเม น/ต ดตามจาก คณะกรรมการประเม นฯ ว ทยาล ยฯ บ คคลท ว ทยาล ยเช ญมา หน วยงานต น ส งก ด สมศ. ร บประเม นภายนอกรอบสามจากสมศ. ท กฝ าย/ท กมาตรฐานต วบ งช /น าผลการตรวจฯ ไปปร บปร ง/แก ไข/เตร ยมความพร อม ท งประก นภายนอกและภายใน Report and Share รายงาน เผยแพร การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาจากคณะกรรมการประเม นฯของว ทยาล ยฯ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ 3 โดยบ คคลภาพนอกท ว ทยาล ยเช ญมา การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาจากโดยหน วยงานต นส งก ด การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ ๓ โดยสมศ. เว บไซต ว ทยาล ย, เคร อข ายโครงการ 1ช วย 9, อ นๆ

9 6 ความเช อมโยงส มพ นธ การประก นค ณภาพภายในและการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายนอก การ ปฏ บ ต งาน ของ ข อม ลป อนกล บ การประเม น ตนเองของ สถานศ กษา รายงานการ ประเม น ตนเอง (SAR) การตรวจ เย ยมของผ ประเม น ค ณภาพ ภายนอก รายงา น ผลการ ประเม น ต ดตา มผล ข อม ลป อนกล บ 2. ภารก จของสถานศ กษาเก ยวก บการประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพการศ กษาควรม ความช ดเจนและส มพ นธ เช อมโยงเก ยวก บการทางานปกต เพ อม งส ค ณภาพในท กข นตอน สถานศ กษาได ดาเน นการอย างเป นร ปธรรม ด งน 1. จ ดทามาตรฐานการศ กษาและต วช ว ดของสถานศ กษา 2. กาหนดค ณภาพแต ละมาตรฐานอย างเหมาะสมก บสภาพสถานศ กษา 3. จ ดทาข อม ลพ นฐานและพ ฒนาระบบสารสนเทศ 4. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 3 ป หร อ 5 ป 5. จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บเป าหมาย และย ทธศาสตร ท กาหนดไว 6. ร วมกาหนดปฏ บ ต งานเพ อม งส ค ณภาพตามเป าหมายท เหมาะสมก บว ถ ช ว ตและว ฒนธรรมของ สถานศ กษา 7. กาก บต ดตามให ม การปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต งานท ก าหนดข น 8. ประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาจ ดทารายงานและการประเม นตนเอง ของสถานศ กษา (Self Access Report: SAR) เสนอต อผ ท เก ยวข อง 9. นาผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษามาปร บปร งพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษาอย าง ต อเน อง

10 7 3. แนวทางการตรวจสอบการดาเน นงาน (ในข อ 2) ภารก จท ง 9 ประการด งกล าว สถานศ กษาม การดาเน นการจนครบถ วนท งหมด แล วตรวจสอบ การดาเน นงาน ด งน 1. ได ดาเน นการครบถ วนท ง 9 ประการ หร อไม 2. ได ดาเน นการในแต ละข นตอนท วถ งหร อไม 3. ดาเน นการต อเน องหร อไม 4. ม การทบทวนการดาเน นงานท ง 9 ประการ หร อสมควรม การปร บเปล ยนส งใดบ างหร อไม 5. ดาเน นการปร บปร งการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บสภาพการเปล ยนแปลงในป จจ บ นหร อไม อย างไร 4. ข นตอนการประก นค ณภาพทางการศ กษาของสถานศ กษา สถานศ กษา ได กาหนดแนวทางการประก นค ณภาพ ไว ด งน จ ดระบบบร หารสารสนเทศ พ ฒนาตามประเภทมาตรฐาน ทาแผนค ณภาพให เก ดงาน ดาเน นการตามแนวทางอย างม นใจ ตรวจสอบทบทวนอย างต อเน อง ประเม นมาตรฐานตามกาหนดให รายงาน SAR อย างรวดเร ว ผด งระบบประก นไว เพ อผ เร ยน เพ อให การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาในว ทยาล ย และหน วยงานสน บสน นของ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลจ งเห นสมควรให กาหนดแนวปฏ บ ต เพ อให ใช เป นแนวทางในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยให เป นผ กาหนดนโยบาย รวมถ งให คาปร กษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ มาตรฐาน และต วบ งช ค ณภาพการศ กษา เพ อให การดาเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ และหน วยงานสน บสน น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ด าเน นก จกรรมประก นค ณภาพการศ กษา โดยใช งบประมาณท ม ตามความจาเป น 3. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาข นเป นการภายใน เพ อพ ฒนาระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพการศ กษา กาหนดมาตรฐานข นต าและข นส ง และเป าหมายท ต องบรรล รวมท งกาหนด ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาให เหมาะสมก บหน วยงาน ประชาส มพ นธ ภายในว ทยาล ยหน วยงานและ ทาให เก ดการดาเน นก จกรรมต าง ๆ ข น ดาเน นการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ย

11 4. จ ดทาระบบข อม ลท ท นสม ย ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เช น ข อม ลน กศ กษา บ คลากร ว สด อ ปกรณ อาคารสถานท โสตท ศน ปกรณ ฯลฯ เพ อนามาใช ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 5. ม ว ธ การให ได มาซ งผ บร หารท ม ความร ความสามารถในการบร หารจ ดการองค กรและงาน 6. ม การศ กษาความต องการ ตรวจสอบ ต ดตามและประเม นหล กส ตรอย างม ระบบตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอาช วศ กษา 7. กาหนดระบบการว ดและประเม นผลการการเร ยนการสอนอย างเป นมาตรฐานและดาเน นการว ด และ ประเม นผลอย างม ประส ทธ ภาพ 8. ม การประเม นผลประส ทธ ภาพการสอนและผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรอย างเป นระบบและ สม าเสมอ 9. ม การพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรในหน วยงานท งด านการเพ มประส ทธ ภาพในการท างานตาม หน าท เช น การศ กษาต อ ฝ กอบรม ศ กษาด งาน และด านประสบการณ ทางการว จ ยอย างท วถ งและต อเน อง รวมท งในด านค ณธรรม จร ยธรรม ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 10. สน บสน นให อาจารย และบ คลากรผล ตผลงานทางว ชาการและส อการเร ยนร ท ม ค ณภาพอย าง สม าเสมอและให ม การดาเน นการว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและพ ฒนางานว ชาการ ท เก ยวข องก บ ค ณภาพการศ กษา โดยการสน บสน นด านงบประมาณและให ม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 11. สน บสน นให ม ระบบห องสม ดและระบบสารสนเทศให ท นสม ยอย างต อเน อง และพอเพ ยงต อความ ต องการ และม การต ดตามผลการใช และการบร การอย างสม าเสมอ 12. จ ดระบบการต ดตามตรวจสอบ และประเม นผล การใช งานอาคารสถานท และทร พยากรทางการ เร ยนร ต าง ๆ อย างสม าเสมอ ตลอดจนการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ 13. ม การจ ดก จกรรมการแลกเปล ยนข อม ลเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย และระหว างว ทยาล ย ท งภายในประเทศและต างประเทศ แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา 14. เป ดโอกาสให หน วยงานภายนอกท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน ได เข ามาม ส วนร วมในการเสนอ ความค ดเห นและดาเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 15. ม ระบบการเสร มสร างขว ญและกาล งใจแก คร และบ คลากรท ร บผ ดชอบต อว ทยาล ยในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย างเหมาะสม 16. จ ดทารายงานการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ในระด บว ทยาล ย ระด บแผนกว ชา ระด บ บ คคล เผยแพร แก ประชาชนและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบอย างต อเน อง และพร อมท จะร บการตรวจ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน จ ดระบบการควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการดาเน นงาน ตามภารก จหล กของว ทยาล ยโดยม แนวค ดด งน 8

12 1. ผ บร หารม ปณ ธานและความม งม น แน วแน ในการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ 2. สร างว ฒนธรรมองค กรและจ ตสาน กท ม งท ค ณภาพ 3. บ คลากรในองค กรม ส วนร วมในการดาเน นงาน และม แนวค ดท จะปร บปร งงานของตนอย เสมอ 4. ม การทางานเป นท มโดยแบ งความร บผ ดชอบ 5. สร างบรรยากาศของการเร ยนร และสร างขว ญและกาล งใจแก ท กคนในองค กร 6. ม แผนพ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง เพ อให เก ดความชานาญและสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 7. ควบค มป จจ ยท ม ผลต อค ณภาพการศ กษาให ม มาตรฐาน 8. บร หารจ ดการอย างเป นระบบ และม เป าหมายท จะปร บปร งค ณภาพของระบบและกระบวนการ ผล ต และผลผล ตอย างต อเน อง ภายใต ทร พยากรท ม อย เพ อให เก ดค ณภาพ 9. ขจ ดอ ปสรรคหร อป องก นไม ไห เก ดความผ ดพลาดในการดาเน นงานหร อการส ญเส ยของผลผล ต 10. ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและให ข อม ลป อนกล บเพ อปร บปร งการดาเน นการให ได ผลผล ตท พ ง ประสงค และสอดคล องก บความต องการของผ ใช โดยใช ทร พยากรอย างค มค าเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ย ใช ทฤษฏ ระบบการประก นค ณภาพโดยนา ป จจ ยนาเข า (Input) กระบวนการ (Process) ผลล พธ /ผลกระทบ (Output) มาอธ บายกระบวนการการผล ต บ ณฑ ตและกาหนดมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาท ม ผลต อการผล ตบ ณฑ ต สาหร บหน วยงาน สน บสน นเน นมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ท เก ยวก บการบร หารและการบร การเพ อตอบสนอง ความต อง ความพ งพอใจของผ ร บบร การท งภายในและภายนอกเป นสาค ญ และใช วงจรเดมม ง (Deming Cycle): PDCA (Plan-Do-check-Act) ซ งเป นวงจรการพ ฒนาค ณภาพงาน เพ อให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพเพ มข น โดยม ข นตอนด งน 1. การวางแผน (Plan) ค อ การวางเป าหมายและว ตถ ประสงค ของการดาเน นการในระบบ ประก นค ณภาพไว ต งแต ต น เพ อให ม จ ดม งหมายและท ศทางในการดาเน นการข นตอนน สะท อนอย ใน แผนงานประจาป ก าก บพ นธก จและภารก จต างๆ ของหน วยงาน 2. การดาเน นการ (Do) การปฏ บ ต งานให บรรล ตามแผนงานท วางไว การดาเน นการต างๆ จา เป นไปตามข นตอนหร อระบบงานท ออกแบบหร อกาหนดโดยหน วยงาน ผ านกลไกการควบค มตามโครงสร างการ บร หารขององค กร 3. การตรวจสอบ (Check) ค อ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดาเน นงานรวม ท งผลการปฏ บ ต งานว าได เป นไปตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ได กาหนดไว ต งแต แรกหร อไม หากม ป ญหา หร อจ ดอ อนของการดาเน นการ ควรได ม การค นหาสาเหต และวางมาตรการแก ไขปร บปร งเพ อให เก ดการ พ ฒนาท ด ย งข น 4. การพ ฒนาปร บปร ง (Act) ค อ การวางมาตรการปร บปร งระบบและกลไกใน การดาเน นการเพ อเอ อให เก ดการพ ฒนาท ด ย งข น ท งน มาตรการด งกล าวควรเป นข อม ลท ใช ในการวางแผนการ 9

13 ด าเน นการของป ต อไป จากระบบด งกล าวทาให ว ทยาล ยม การดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาท สาค ญ ด งน 1. ท กหน วยงานของมหาว ทยาล ย ม กลไกในการตรวจสอบและประเม นเพ อกระต นและส งเสร มให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. ม งเน นท งการควบค มค ณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Auditing) และการประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) 3. เช อมโยงงานประก นค ณภาพก บระบบการบร หารของว ทยาล ย 4. เช อมโยงงานประก นค ณภาพให สอดคล องก บระบบงบประมาณของว ทยาล ย 5. ปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการวางแผนเช งกลย ทธ และแผนดาเน นการท เป นแรงข บเคล อน (Driver) สาค ญในการพ ฒนาค ณภาพตามเป าหมายท กาหนด 6. ม งเน นการดาเน นงานไปส การบร หารจ ดการท ด (Good Governance) 7. ปฏ บ ต ก จกรรมสอดคล องและส งผลก บการประเม นภายนอกและการร บรองมาตรฐานว ชาช พ กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา เป นกระบวนการ และมาตรฐานของการควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นงานในเร องการประก นค ณภาพของว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ม การ ประสานงานแลกเปล ยนข อม ลให คาปร กษาและให การสน บสน นส งเสร มซ งก นและก น กลไกท สาค ญ ม 6 ประการด งน 1. ม คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 2. ต งหน วยงานรองร บด านการประก นค ณภาพการศ กษา ในระด บว ทยาล ย แผนกว ชา บ คคล และ หน วยงานสน บสน น 3. ม ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา 4. ม การรายงานผลการดาเน นงานท จะนาไปส การปร บปร งและพ ฒนา 5. ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน 6. ม ระบบการประก นค ณภาพภายนอก จากกลไกการประก นค ณภาพด งกล าว ว ทยาล ยนาไปจ ดก จกรรมส การปฏ บ ต โดยม ระบบและ กลไกการควบค มค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ย ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการทางานเร องการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ 1.1 จ ดทานโยบายและแนวปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 1.2 กาหนดป จจ ยหร อองค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย 1.3 พ ฒนาระบบและกลไกการควบค มค ณภาพป จจ ย หร อองค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพ การศ กษา 1.4 จ ดทาเอกสารการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการและ ตรวจสอบผลการดาเน นงาน 10

14 2. ว ทยาล ยจ ดประช ม ส มมนาแก ผ บร หาร คร และบ คลากรเป นระยะๆ เพ อสร างความเข าใจและระดม ความค ดเห นเร องการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบาย แนวปฏ บ ต และขอความร วมม อจากบ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นการเร องการประก นค ณภาพการศ กษา 3. ว ทยาล ยประกาศใช นโยบาย และแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ย 4. มอบหมายให ฝ ายงานและบ คลากรท ร บผ ดชอบงานการประก นค ณภาพการศ กษา รวมท งแต งต ง คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อกาก บด แล ส งเสร มสน บสน น และให คาปร กษาในเร องการ ประก นค ณภาพการศ กษา คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ควรประกอบด วย ผ อานวยการ รอง ผ อานวยการส ฝ าย ห วหน างาน คร เจ าหน าท และบ คลากร ผ แทนจากภายนอกหน วยงาน และต วแทนน กศ กษา 5. กาหนดว นท เร มปฏ บ ต การการประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละหน วยงาน 6. กาหนดมาตรฐานข นต าและข นส ง เง อนไขเวลาท ต องการบรรล เป าหมาย ดาเน นการควบค ม ค ณภาพขององค ประกอบต างๆ ตามแนวทางท กาหนดว ทยาล ยระบ ด ชน และต วบ งช ของค ณภาพการศ กษา 7. ว ทยาล ยพ ฒนาระบบเคร อข ายของฐานข อม ลกลางและระบบรายงาน เพ อร บส งและป อนกล บ ข อม ลให ก บคณะ และหน วยงานสน บสน น 8. ว ทยาล ยพ ฒนาระบบการตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นการของคณะ และหน วยงานสน บสน น เท ยบเท าว ทยาล ยดาเน นการตรวจสอบระบบควบค มค ณภาพและต ดตามประเม นค ณภาพการดาเน นงานภายใน ว ทยาล ย 9. ว ทยาล ยเตร ยมความพร อมสาหร บการตรวจสอบและประเม นโดยองค กรภายนอกว ทยาล ย จ ดทา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามแบบฟอร มของว ทยาล ยหร อองค กรภายนอก ท ร บผ ดชอบการประเม นว ทยาล ย 10. ให ข อม ลแก คณะกรรมการท มาตรวจสอบประเม นและร บรองว ทยาล ย (Accreditation) 11. ร บข อม ลจากกรรมการท มาประเม น เพ อปร บปร งพ ฒนา เสร มข อด แก ไขปร บปร งจ ดอ อน 12. ว ทยาล ย โดยฝ ายพ ฒนาก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา สน บสน นส งเสร มให น กศ กษาได ดาเน นงาน ก จกรรมตามหล กการค ณภาพ PDCA และปฏ บ ต ก จกรรมตามนโยบายร ฐบาล 3 ด (3D) 11

15 การกาหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพตามองค ประกอบค ณภาพและค าเป าหมาย ป การศ กษา 2556 ในป การศ กษา 2556 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ม จานวน 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช แยกเป น มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 5 ด 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพ 5 ด มาก ของผ เร ยน 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นมาตรฐานว ชาช พ 5 ด มาก 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต 5 ด ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต 5 ด ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล ม ภาษาต างประเทศ 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ 5 ด มาก ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ร บรอง 1.7 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า 5 ด 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษา 5 ด มาก ต อภายใน 1 ป 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานท หร อ ผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพของผ สาเร จการศ กษา 5 ด มาก 12 ส วนท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา จานวน 5 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล อง ก บความต องการของสถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 5 ด มาก

16 มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 5 ด มาก 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา 5 ด มาก 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา 5 ด มาก 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน 5 ด มาก ส วนท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน 12 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช 13 เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย 5 ด มาก 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา 5 ด มาก 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ 5 ด มาก 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา 5 ด มาก 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศของสถานศ กษา 5 ด มาก 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง 5 ด มาก 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน 5 ด มาก 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ของ 5 ด มาก สถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร 5 ด มาก 3.10 ระด บค ณภาพในการในการพ ฒนาคร แลพะบ คลากรทางการศ กษา 5 ด มาก 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ 5 ด มาก 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท ง ในประเทศและหร อต างประเทศ 5 ด มาก ส วนท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ จานวน 2 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 4.1 ระด บค ณภาพในการบร การจ ดการบร การว ชาการและว ชาช พ 5 ด มาก

17 ส วนท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย จานวน 2 ต วบ งช เป าหมายป 2556 มาตรฐาน/ต วบ งช คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของผ เร ยน 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร 14 5 ด มาก 5 ด มาก ส วนท 6 ด านการปล กฝ งจ ตส าน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก จานวน 4 ต วบ งช เป าหมายป 2556 มาตรฐาน/ต วบ งช คะแนน เป าหมาย มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น 5 ด มาก พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม 5 ด มาก 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและน นทนาการ 5 ด มาก 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 5 ด มาก ส วนท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา จานวน 2 ต วบ งช มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา เป าหมายป 2556 คะแนน เป าหมาย 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพภายใน 5 ด มาก 7.2 ระด บค ณภาพในการดาเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ ด มาก

18 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ กรอบการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บว ทยาล ย ป การศ กษา 2556 คาอธ บาย : [ ] = หน วยงานร บการประเม นในต วบ งช น น [ ] = หน วยงานไม ร บการประเม นในต วบ งช น น งปม. = ป งบประมาณ ปกศ. = ป การศ กษา ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ประเภท ระด บการ ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน ต วบ งช ป ท ใช ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ น กศ กษา ในการ มาตรฐาน/ต วบ งช เก บ ข อม ล 15 มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ย สะสม 2.00 ข นไป ปกศ. 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน ปกศ. 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ ปกศ. 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ปกศ. ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล ม ภาษาต างประเทศ ปกศ.

19 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 16 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐาน อาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ปกศ. ร บรอง 1.7 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า ปกศ. 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อ ประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อภายใน 1 ป ปกศ. 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานท หร อผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพ ปกศ. ของผ สาเร จการศ กษา มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐาน สมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ปกศ.

20 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 17 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ปกศ. 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ปกศ. 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการ เร ยนการสอนรายว ชา ปกศ. 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน ปกศ. มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการ ปกศ. สถานศ กษาหร อว ทยาล ย 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการ ปกศ. สถานศ กษา 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ต ปกศ. ล กษณ 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของ ปกศ. ผ บร หารสถานศ กษา

21 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 18 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ น กศ กษา 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศ ปกศ. ของสถานศ กษา 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง ปกศ. 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน ปกศ. 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม ปกศ. และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ ปกศ. คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร 3.10 ระด บค ณภาพในการในการพ ฒนาคร และบ คลากร ปกศ. ทางการศ กษา 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและ ปกศ. งบประมาณ 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการ ปกศ. อาช วศ กษาก บเคร อข ายท งในประเทศและหร อ ต างประเทศ

22 เช งค ณภาพ เช งปร มาณ ระด บบ คคล ระด บแผนกว ชา ระด บว ทยาล ย งานว ดผลและประเม นผล งานหล กส ตร งานทว ภาค งานส อการเร ยนการสอน งานการเง น งานบ ญช งานบ คคลากร งานทะเบ ยน งานบร หารท วไป งานพ สด งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวฯ งานก จกรรมน กเร ยนฯ งานว ทยบร การ ห องสม ด งานสว สด การ งานวางแผนฯ งานความร วมม อ งานส งเสร มผล ตผลฯ งานศ นย ข อม ลารสนเทศ งานว จ ยและพ ฒนาฯ งานประก นฯ งานโครงการพ เศษฯ 19 มาตรฐาน/ต วบ งช ประเภท ต วบ งช ป ท ใช ในการ เก บ ข อม ล ระด บการ ปฏ บ ต ฝ ายว ชาการ ฝ าย/งานท ร บผ ดชอบดาเน นโครงการ/ก จกรรมตามมาตรฐานต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 4.1 ระด บค ณภาพในการบร การจ ดการบร การว ชาการ และว ชาช พ ปกศ. มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปกศ. ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ปกศ. ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร ก ปกศ. ชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการ ปกศ. อน ร กษ ส งแวดล อม

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนการปฏ บ ต งาน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เป นไปตามพระราชบ ญญ ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ๑. รวบรวมคาของบประมาณของโครงการประจาป โดยประสานขอข อม ลก บหน วยงานปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ท เก

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information