ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน"

Transcription

1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค ลมด านก จกรรมน กศ กษา การ ให บร การทางว ชาการ การว จ ย การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม และการประก นค ณภาพ โดยการประก นค ณภาพ ระด บคณะว ชาท เท ยบเค ยงได เช น ระบบ EdPEX และม การตรวจประเม นด วยคณะกรรมการท สกอ.แต งต งและม ผล การประเม นเป นไปตามเกณฑ ท กาหนด สาหร บการประก นค ณภาพระด บคณะว ชา ประกอบด วยผลการดาเน นงานระด บหล กส ตรฯ และเพ มเต มต ว บ งช ท ดาเน นการในระด บคณะว ชา จานวน 13 ต งบ งช ด งน เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บคณะว ชาฯ (ป การศ กษา 2557) องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช องค ประกอบด าน : - ค ณภาพบ ณฑ ต (ม 6 ต วบ งช ) การว จ ย (ม 3 ต วบ งช ) การบร การว ชาการ (ม 1 ต วบ งช ) การทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม (ม 1 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 2.1 การบร หารจ ดการหล กส ตรโดยรวม (ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตร/สาขาว ชาท คณะว ชา ร บผ ดชอบ ในป ท ม การประเม นหล กส ตรฯ โดยผ ประเม นภายนอก) ต วบ งช ท 2.2 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ต วบ งช ท 2.3 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ตาแหน งทางว ชาการ ต วบ งช ท 2.4 ส ดส วนจ านวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจ านวน อาจารย ประจ าในคณะว ชา ต วบ งช ท 2.5 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 2.6 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร องาน สร างสรรค ต วบ งช ท 2.8 เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวน อาจารยประจ าและน กว จ ยประจ า ต วบ งช ท 2.9 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าและน กว จ ย -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ผลผล ต ต วบ งช ท 2.10 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 2.11 ระบบและกลไกการทาน บาร งศ ละและว ฒนธรรม

2 องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช การบร หารจ ดการ (ม 2 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 2.12 การบร หารของคณะว ชาเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและกล มสถาบ น ต วบ งช ท 2.13 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา 1. การผล ตบ ณฑ ต ม 6 ต วบ งช ต วบ งช ท 2.1 ผลการบร หารจ ดการหล กส ตร/สาขาว ชาฯ โดยรวม ชน ดของต วบ งช ผลล พธ เกณฑ การประเม น ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตท คณะร บผ ดชอบ เกณฑ การประเม นหล กส ตร/สาขาว ชา ม 6 ระด บ เกณฑ การประเม น ต วบ งช มาตรฐาน คะแนนเฉล ยของ ต วบ งช ระด บการพ ฒนา ผลการประเม น (จานวนหล กส ตรฯ) ไม ผ าน 0 ไม ผ านมาตรฐาน - ผ าน ต องปร บปร ง - ผ าน พอใช ผ าน ปานกลาง ผ าน ด ผ าน ด มาก ส ตรการคานวณ ค าเฉล ย = ผลบวกของค าคะแนนของท กหล กส ตร/สาขาว ชาฯ จ านวนหล กส ตร/สาขาว ชาท งหมดท คณะร บผ ดชอบ

3 ต วบ งช ท 2.2 ร อยละของอาจารย ประจาคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช การศ กษาระด บอ ดมศ กษาถ อเป นการศ กษาระด บส งส ดท ต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถและการล มส กบางว ชาการ เพ อปฏ บ ต พ นธ จสาค ญของสถาบ นในการผล ตบ ณฑ ตศ กษา ว จ ย เพ อต ดตมความก าวหน าทางว ชาการและการพ ฒนาองค ความร ด งน น หล กส ตรจ งควรม อาจารย ท ม ระด บ ค ณว ฒ ทางการศ กษาท ตรงหร อส มพ นธ ก บหล กส ตรท เป ดสอนในส ดส วนท เหมาะสมก บพ นธก จหร อจ ดเน น ของหล กส ตรน น ๆ เกณฑ การประเม น : แปลงค าร อยละของอาจารย ประจาคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก เป นคะแนนระหว าง 0-5 ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของอาจารย ประจาท คณะว ชาม ว ฒ ปร ญญาเอก ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = X 5 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 หมายเหต : 1. ค ณว ฒ ปร ญญาเอก พ จารณาจากระด บค ณว ฒ ท ได ร บหร อเท ยบเท าตามหล กเกณฑ การพ จารณาค ณว ฒ ของกระทรวงศ กษาธ การ กรณ ท ม การปร บว ฒ การศ กษาให ม หล กฐานการสาเร จการศ กษาภายในรอบ ป การศ กษาน น ท งน อาจใช ค ณว ฒ อ นแทน ณว ฒ ปร ญญาเอกได สาหร บกรณ ท บางสาขาว ชาช พ ม ค ณว ฒ อ นท เหมาะสมกว า ท งน ต องได ร บความเห นชอบจาก สกอ. 2. การน บจ านวนอาจารย ประจ า ให น กบตามป การศ กษาและน บท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ ใน กรณ ท ม อาจารย บรรจ ใหม ให คานวณตามเกณฑ อาจารย ประจาท ระบ ในคาช แจงเก ยวก บการน บจานวน อาจารย ประจาและน กว จ ย

4 ต วบ งช ท 2.3 ร อยละของอาจารย ประจาคณะท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาถ อเป นข มป ญหาของประเทศ และม ความร บผ ดชอบท จะต อง ส งเสร มให อาจรย ในสถาบ นทาการศ กษาว จ ยเพ อแสวงหาและพ ฒนาองค ความร ในศาสตร สาขาว ชาต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อนาไปใช ในการเร ยนการสอน รวมท งการแก ไขป ญหาและพ ฒนาประเทศ การดารง ตาแหน งทางว ชาการเป น งสะท อนการปฏ บต งานด งกล าวของอาจารย ตามพ นธก จของหล กส ตร/สาขาว ชา เกณฑ การประเม น : แปลงค าร อยละของอาจารย ประจาคณะท ดารงตาแหน งทางว ชาการ เป นคะแนนระหว าง เกณฑ เฉพาะสถาบ นกล ม ข และ ค2 ค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย รวมก น ท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 = ร อยละ 60 ข นไป 2. เกณฑ เฉพาะสถาบ นกล ม ค1 และ ง ค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย รวมก น ท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 = ร อยละ 80 ข นไป ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = X 5 ร อยละอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ตาแหน งทางว ชาการท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5

5 ต วบ งช ท 2.4 ส ดส วนจานวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจานวนอาจารย ประจา ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช ป จจ ยสาค ญประการหน งสาหร บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ค อ ส ดส วน ของน กศ กษาต ออาจารย ท จะต องสอดคล องก บศาสต ในแต ละสาขาว ชาและล กษณะการเร ยนการสอน รวมท งม ความเช อมโยงไปส การวางแผนต างๆ เช น การวางอ ตรากาล ง ภาระงานอาจารย เป าหมายการผล ต บ ณฑ ต ด งน น สถาบ นจ งควรม จานวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจานวนอาจารย ประจาท ปฏ บ ต งานจร ง ในส ดส วนท เหมาะมก บสาขาว ชา เกณฑ การประเม น : คานวณหาค าความแตกต างระหว างจานวนน กศ กษาเต มเวลาต ออาจารย ประจาส งก ดหล กส ตรแยกตามกล มสาขาก บเกณฑ มาตรฐานฯ

6 กล มสาขาฯ ส ดส วนจานวนน กศ กษา เต มเวลาต ออาจารย ประจาฯ 1. ว ทยาศาสตร ส ขภาพ 8 : 1 2. ว ทยาศาสตร กายภาพ 20 : 1 3. ว ศวกรรมศาสตร 20 : 1 4. สถาป ตยกรรมศาสตร และการผ งเม อง 8 : 1 5. เกษตร ป าไม และประมง 20 : 1 6. บร หารธ รก จ พาณ ชยศาสตร บ ญช การจ ดการ การท องเท ยว และเศรษฐศาสตร 25 : 1 7. น ต ศาสตร 50 : 1 8. คร ศาสตร / ศ กษาศาสตร 30 : 1 9. ศ ลปกรรมศาสตร ว จ ตรศ ลป และประย กต ศ ลป 8 : ส งคมศาสตร / มน ษยศาสตร 25 : 1 (20 - ค าร อยละท คานวณได จากข อ 1 x 5 = 10 โดยด จาก-ต วอย างการคานวณ และการแปลงค าความแตกต างเป นคะแนน...

7 ต วบ งช ท 2.5 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาควรจ ดบ การด านต าง ๆ ให น กศ กษาและศ ษย เก าในก จกรรมท เป นประโยชน ก บน กศ กษาเพ อการดารงช ว ตอย างม ควมส ขและค มค าในระหว างการใช ช ว ตในคณะว ชา ต งแต การให คา ปร กษา ท งด านว ชาการและการใช ช ว ต จ ดบร การข อม ลหน วยงานท ให บร การ เช น ท นก ย มการศ กษา แหล ง ท นการศ กษาต อ การบร การจ ดหางาน แหล งข อม ลกรฝ กประสบการณ ว ชาช พ การเตร ยมความพร อมเพ อการ ทางานเม อสาเร จการศ กษา ข อม ลข ายสารควมเคล อนไหวในและนอกสถาบ นท จาเป นแก น กศ กษาและศ ษย เก า โดยการให บร การท งหมดต องให ความสาค ญก บการบร การท ม ค ณภาพและเก ดประโยชน แก ผ ร บบร การ อย างแท จร ง เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและการใช ช ว ตแก น กศ กษาในคณะว ชา 2. ม การให ข อม ลของหน วยงานท ให บร การ ก จกรรมพ เศษนอกหล กส ตร แหล งงานท งเต มเวลา และนอกเวลาแก น กศ กษา 3. จ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมเพ อการทางานเม อสาเร จการศ กษาแก น กศ กษา 4. ประเม นค ณภาพของการจ ดก จกรรมและการจ ดบร การในข อ 1-3 ท กข อ ไม ต าว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 5. นาผลการประเม นจากาข อ 4 มาปร บปร งพ ฒนาการให บร การและการให ข อม ล เพ อส งให ผล การประเม นส งข นหร อเป นไปตามความคาดหว งของน กศ กษา 6. ให ข อม ลและความร ท เป นประโยชน ในสายอาช พแก ศ ษย เก า เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

8 ต วบ งช ท 2.6 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาต องส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน กศ กษาต าง ๆ อย างเหมาะสมและครบถ วน ก จกรรมน กศ กษา หมายถ ง ก จกรรมเสร มหล กส ตรท ดาเน นการท งโดยคณะว ชาและโดยองค กรน กศ กษาเป น ก จกรรมท ผ เข าร วมจะม โอกาสได ร บการพ ฒนาสต ป ญญา ส งคม อารมณ ร างกาย และค ณธรรมจร ยธรรม สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ประการ ได แก (1) ค ณธรรมจร ยธรรม (2) ความร (3) ท กษะทางป ญญา (4) ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ (5) ท กษะการว เคราะห เช ง ต วเลย การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และสอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ท คณะว ชา สภา/องค กรว ชาช พ ได กาหนดเพ มเต ม ตลอดจนสอดคล องก บความต องการของผ ใช บ ณฑ ตและ นาหล ก PDCA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช ในช ว ตประจาว นเป นการพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาอย างย งย น ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาในภาพรวมของคณะว ชา โดยให น กศ กษาม ส วนร วมใน การจ ดทาแผนและการจ ดก จกรรม 2. ในแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ในระด บปร ญญาตร ให ดาเน นก จกรรมในประเภทต อไปน ให ครบถ วน - ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ท กาหนดโดยสถาบ น - ก จกรรมก ฬา หร อการส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนาธรรม 3. จ ดก จกรรมให ความร และท กษะประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา 4. ท กก จกรรมท ดาเน นการ ม การประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของก จกรรมและนาผลการ ประเม นมาปร บปร งการดาเน นงานคร งต อไป 5. ประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6. นาผลการประเม นไปปร บปร งแผน/ปร บปร งการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษา เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

9 ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาต องม การบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ โดยม แนว ทางการดาเน นงานท เป นระบบและม กลไกส งเสร มสน บสน นครบถ วนเพ อให สามารถดาเน นการได ตามแผน ท กาหนดไว ท งการสน บสน นด านการจ ดหาแหล งท นว จ ยและการจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณของสถาบ น ให ก บบ คลากร ส งเสร มพ ฒนาสมรรถนะแก อาจารย และน กว จ ยและท มว จ ย การสน บสน นทร พยากรท จาเป น ซ งรวมถ งทร พยากรบ คคล ทร พยากรการเง น เคร องม ออ ปกรณ ท เก ยวข องต าง ๆ ตลอดจนจ ดระบบสร างขว ญ และกาล งใจแก น กว จ ยอย างเหมาะสม ตลอดจนม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน เพ อก าวส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อบร หารงานว จ ยท สามารถนาไปใช ประโยชน ในงานว จ ยและงานสร างสรรค 2. สน บสน นพ นธก จด านการว จ ยหร องานสร างสรรค อย างน อยในประเด นต อไปน - ห องปฏ บ ต การว จ ยฯ หร อหน วยว จ ยหร อศ นย เคร องม อหร อศ นย ให คาปร กษาและสน บสน นการว จ ย - ห องสม ดหร อแหล งค นคว าข อม ลสน บสน นตการว จ ยฯ - ส งอานวยความสะดวกหร อการร กษาความปลอดภ ยในการว จ ยฯ เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบร กษาความปลอดภ ยในห องปฏ บ ต การว จ ย - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มงานว จ ยฯ เช น การจ ดประช มว ชาการ การจ ดแสดงงานสร างสรรค การจ ด ให ม ศาสตราจารย อาค นต กะหร อศาสตราจารย ร บเช ญ (visiting professor) 3. จ ดสรรงบประมาณของสถาบ น เพ อเป นท นว จ ยหร องานสร างสรรค 4. จ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ในการประช มว ชาการ หร อการต พ มพ ในวารสารระด บชาต หร อนานาชาต และม การเผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ในการประช มว ชาการหร อการต พ มพ ในวารสารระด บชาต หร อนานาชาต 5. ม การพ ฒนาสมรรถนะน กว จ ย ม การสร างขว ญและกาล งใจตลอดจนยกย องอาจารย ท ม ผลงานว จ ยและ งานสร างสรรค ด เด น 6. ม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน และดาเน นการตามระบบท กาหนด เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

10 ต วบ งช ท 2.8 เง นสน บสน นงานว จ ยและสร างสรรค ต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ย ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช ป จจ ยสาค ญท ส งเสร มสน บสน นให เก ดการผล ตงานว จ ยหรองานสร างสรรค ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ค อ เง นสน บสน นงานว จ ยหร องานสร างสรรค ด งน น สถาบ นอ ดมศ กษาจ งต องจ ดสรรเง น จากภายในสถาบ นและท ด บจากภายนอกสถาบ นเพ อสน บสน นการทาว จ ยหร องานสร างสรรค อย างม ประส ทธ ภาพ ตามสภาพแวดล อมและจ ดเน นของสถาบ น เกณฑ การประเม น : โดยการแปลงจานวนเง นต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ยประจา เป นคะแนนระหว าง 0 5 เกณฑ เฉพาะสถาบ น กล ม ข และ ค 2 : จาแนกเป น 3 กล มสาขาว ชา กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 60,000 บาทข นไปต อคน กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 50,000 บาทข นไปต อคน กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 25,000 บาทข นไปต อคน

11 ต วบ งช ท 2.9 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจาคณะว ชาและน กว จ ย ชน ดของต วบ งช ผลผล ต อธ บายต วบ งช ผลงานว ชาการเป นข อม ลท สาค ญในการแสดงให เห นว าอาจารย ประจาคณะว ชาและ น กว จ ย ได สร างสรรค ข นเพ อแสดงให เห นถ งความก าวหน าทางว ชาการและการพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง เป น ผลงานท ม ค ณค า สมควรส งเสร มให ม การเผยแพร และนาไปใช ประโยชน ท งเช งว ชาการและการแข งข นของประเทศ ผลงานว ชาการอย ในร ปของบทความว จ ยหร อบทความว ชาการท ต พ พม ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการ ระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฏในฐานข อม ล TCI หร อ SCOPUS ผลงานได ร บ การจตดอน ส ทธ บ ตจรหร อส ทธ บ ตร หร อเป นผลงานว ชาการร บใช ส งคมท ผ านการประเม นตาแหน งทางว ชาการแล ว ผลงานว จ ยท หน วยงานหร องค กรระด บชาต ว าจ างให ดาเน นการ ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการ และผ านการพ จารณาตามเกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการแล ว โดยม ว ธ การค ด ด งน เกณฑ การประเม น : กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย = ร อยละ 30 = 5 กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ = ร อยละ 30 = 5 กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร = ร อยละ 20 = 5 ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของของผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจาคณะว ชาและน กว จ ย ตามส ตรตานวณ ด งน ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ผลงานว ชาการ = ผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการอาจารย ประจ าคณะว ชา = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = ร อยละผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าคณะว ชา = X 5 ร อยละผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าคณะว ชาท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5

12 กาหนดระด บค ณภาพผลงานท ต พ มพ ด งน ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ บทความว จ ยหร อบทความว ชาการฉบ บเต มท ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช ม ว ชาการระด บชาต บทความว จ ยหร อบทความว ชาการฉบ บเต มท ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช ม ว ชาการระด บนานาชาต หร อในวารสารว ชาการท ไม อย ในประกาศของ กกอ. แต สถาบ นนาเสนอสภาเพ ออน ม ต (ด จากข อยกเว นในประกาศของ กกอ.เร องวารสารงนว จ ยท ต อง ให สภาอน ม ต วารสารเหล าน ) บทความว จ ยหร อบทความว ชาการม การต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฏในฐานข อม ล TCI (กล มท 2) -ผลงานได ร บการจดอน ส ทธ บ ตร บทความว จ ยหร อบทความว ชาการม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏใน ฐานข อม ลท เป นท ยอมร บในระด บสากลนอกเหน อจากฐานข อม ลระด บนานาชาต ตามประกาศ ก.พ.อ.หร อระเบ ยบคณะกรรมการการอ ดมศ กษาว าด วย หล กเกณฑ การพ จารณาวารสารทาง ว ชาการสาหร บเผยแพร ผลงานทางว ชาการ พ.ศ.2556 หร อม การต พ มพ ในสารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI (กล มท 1) บทความว จ ยหร อบทความว ชาการ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏ ในฐานข อม ลระด บนานาชาต ตามประกาศ ก.พ.อ.หร อระเบ ยบคณะกรรมการการอ ดมศ กษาว า ด วยหล กเกณฑ การพ จารณาวารสารทางว ชาการสาหร บเผยแพร ผลงานทางว ชาการ พ.ศ ผลงานได ร บการจดส ทธ บ ตร - ผลงานว ชาการร บใช ส งคมท ผ านการประเม นตาแหน งว ชาการแล ว(ผศ./รศ./ศ.) - ผลงานว จ ยท หน วยงานหร อองค กรระด บชาต ว าจ างให ดาเน นการ - ผลงานค นพบพ นธ พ ช พ นธ ส ตว ท ค นพบใหม และได ร บการจดทะเบ ยน - ตาราหร อหน งส อท ผ านการประเม นตาแหน งว ชาการแล ว(ผศ./รศ./ศ.) - ตาราหร อหน งส อท ผ านการพ จารณาตามหล กเกณฑ การประเม นตาแหน งว ชาการ แต ไม ได นา มาขอร บการประเม นตาแหน งทางว ชาการ ค าน าหน ก กาหนดระด บค ณภาพงานสร างสรรค ท เผยแพร 0.20 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในล กษณะใดล กษณะหน ง หร อผ านส อ อ เล กทรอน กส online 0.40 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บสถาบ น 0.60 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บชาต 0.80 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บความร วมม อระหว างประเทศ 1.00 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน/นานาชาต

13 ต วบ งช ท 2.10 การบร การว ชาการแก ส งคม ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช การบร การว ชาการเป นภารก จหล กอ กอย างหจค งของสถาบ นอ ดมศ กษา คณะว ชาควร คาน งถ งกระบวนการในการให บร การว ชาการแก ส งคม โดยศ กษาความต องของกล มเป าหมายนามาจ ดทา แผนบร การว ชาการประจาป ท งการบร การว ชาการท ทาให เก ดรายได และการบร การว ชาการท คณะว ชาจ ด ทาเพ อสร างประโยชน แก ช มชน โดยม การประเม นความสาเร จของการบร การว ชาการ และนามาจ ดทาเป น แผนเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแก น กศ กษาให ม ประสบการณ จากสภาพจร งและนามาใช ประโยชน จนเก ด ผลล พธ ท สร างความพ งพอใจต อช มชนและส งคมอย างต อเน องและย งย น ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดทาแผนการบร การว ชาการท สอดคล องก บความต องการของส งคมและกาหนดต วบ งช ว ดความ สาเร จในระด บแผนและโครงการบร การว ชาการแก ส งคมและเสนอสภามหาว ทยาล ย/สถาบ นเพ อ พ จารณาอน ม ต 2. โครงการบร การว ชาการแก ส งคมตามแผนฯท กโครงการม การจ ดทาแผนการใช ประโยชน จากการ บร การว ชาการเพ อให เก ดผลต อการพ ฒนาน กศ กษาหร อช มชนหร อส งคม 3. โครงการบร การว ชาการแก ส งคมในข อ 1 ม ท งโครงการท ม รายได และโครงการท ให บร การแบบไม หว งผลเช งธ รก จ 4. ประเม นความสาเร จตามต วบ งช ของแผนและโครงการบร การว ชาการแก ส งคมในข อ 1 และนาเสนอ สภามหาว ทยาล ย/สถาบ นเพ อพ จารณา 5. นาผลการประเม นตามข อ ๔ มาปร บปร งแผนหร อพ ฒนาการให บร การว ชาการแก ส งคม 6. คณะว ชาต องม ส วนร วมในการบร การว ชาการแก ส งคมในระด บสถาบ น เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

14 ต วบ งช ท 2.11 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมไทย ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาต องม นโยบาย แผนงาน โครงสร างและการบร หารจ ดการงาน ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมท งการอน ร กษ พ นฟ ส บสาน เผยแพร ว ฒนธรรมไทย ภ ม ป ญญาท องถ น ตามจ ดเน นของสถาบ นอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม จานวน 7 เกณฑ มาตรฐาน 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. จ ดทาแผนด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม และกาหนดต วบ งช ว ดความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผน รวมท งจ ดสรรงบประมาณเพ อให สามารถดาเน นการได ตามแผน 3. กาก บต ดตามให ม การดาเน นตงานตามแผนด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 4. ประเม นควมสาเร จตามต วบ งช ท ว ดความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม 5. นาผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อก จกรรมด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 6. เผยแพร ก จกรรมหร อการบร การด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมต อสาธารณชน 7. กาหนดหร อสร างมาตรฐานค ณภาพด านศ ลปะและว ฒนธรรมและม ผลงานเป นท ยอมร บในระด บชาต (ระด บคณะอาจไม ต องทา) เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6-7 ข อ

15 ต วบ งช ท 2.12 การบร หารของคณะเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและ กล มสถาบ น ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทาง ว ชาการแก ส งคม และการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ในการดาเน นพ นธก จหล ก สถาบ นอ ดมศ กษา จะเป นต องม การพ ฒนาแผนเพ อกาหนดท ศทางการพ ฒนาและการดาเน นงานของสถาบ นให สอดคล อง ก บเป าหมายและกล มสถาบ น ตลอดจนม การบร หารท งด านบ คลากร การเง น ความเส ยงและการประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อสน บสน นการดาเน นงานตามพ นธก จหล กให บรรล ตามเป าหมายท กาหนดไว เกณฑ การประเม น : ม จานวน 7 เกณฑ มาตรฐาน 1. พ ฒนาแผนกลย ทธ จากผลการว เคราะห SWOT ก บว ส ยท ศน ของคณะว ชา และพมนาไปส แผน กลย ทธ ทางการเง นและแผนปฏ บ ต การประจาป ตามกรอบเวลาเพ อให บรรล ผลตามต วบ งช และ เป าหมายของแผนกลย ทธ 2. ดาเน นการว เคราะห ข อม ลทางการเง นท ประกอบไปด วยต นท นต อหน วยในแต ละหล กส ตร/ สาขาว ชา ส ดส วนค าใช จ ายเพ อพ ฒนาน กศ กษา อาจารย บ คลากร การจ ดการเร ยนการสอนอย งต อ เน อง เพ อว เคราะห ความค มค าของการบร หารหล กส ตรฯประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในการผล ต บ ณฑ ต และโอกาสในการแข งข น 3. ดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ท เป นผลจากการว เคราะห และระบป จจ ยเส ยงท เก ดจากป จจ ย ภายนอก หร อป จจ ยท ไม สามารถควบค มได ท ส งผลต อการดาเน นงานตามพ นธก จของคณะว ชา และให ระด บความเส ยงลดลงจากเด ม 4. บร หารงานด วยหล กธรรมมาภ บาลอย างครบถ วนท ง 10 ประการ ท แสดงผลการดาเน นงานอย าง ช ดเจน 5. ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด จากความร ท งท ม อย ในต วบ คคล ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง(KM) และ แหล งเร ยนร อ นๆ ตามประเด นความร อย างน อยครอลบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด าน การว จ ย จต ดเก บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษรและนามาปร บใช ในการ ปฏ บ ต งานจร ง 6. การกาก บต ดตามการบร หารและพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน น 7. ดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน(สกอ.) ตามระบบและกาลไกท เหมาะสมและ สอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนาการของคณะท ได ร บให การดาเน นงานด านการประก นค ณภาพ เป นส วนหน งของการบร หารงานคณะว ชาตามปกต ซ งประกอบด วย การควบค มค ณภาพ การ ตรวจสอบค ณภาพ และการประเม นค ณภาพระด บหล กส ตร/สาขาว ชา

16 เกณฑ การประเม น : ระด บคณะว ชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6-7 ข อ ต วบ งช ท 2.13 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาระด บหล กส ตร/สาขาว ชา ต งแต การควบค มค ณภาพ การต ดตามตรวจสอบค ณภาพ และการพ ฒนาค ณภาพ การพ ฒนาต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นฯ จะม งไปท ระบบการประก นค ณภาพการศ กษมากกว าการประเม นค ณภาพ เพ อให สามารถส งเสร ม สน บสน น กาก บต ดตาม การดาเน นงานให เป นไปตามท กาหนด สะท อนการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ ม จานวน 5 เกณฑ มาตรฐาน 1. ม ระบบและกลไกในการดาเน นการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา ให เป นไปตามองค ประกอบ การประก นค ณภาพหล กส ตรฯ 2. ม คณะกรรมการกาก บ ต ดตามการดาเน นงานให เป นไปตามระบบท กาหนดในข อ 1 และรายงานผล การต ดตามให กรรมการประจาคณะ(กปจ.) พ จารณาท กภาคการศ กษา(ป ละ 2 คร ง) 3. ม การจ ดสรรทร พยากรเพ อสน บสน นการดาเน นงานของหล กส ตร/สาขาว ชาให เก ดผลตาม องค ประกอบการประก นค ณภาพหล กส ตรฯ 4. ม การประเม นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชาตาม มคอ.7 ตามกาหนดเวลาท กหล กส ตรฯ และรายงาน ผลการประเม นให กรรมการประจาคณะ(กปจ.) เพ อพ จารณา 5. นาผลการประเม นและข อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะ(กปจ.) มาปร บปร งหล กส ตรฯ ให ม ค ณภาพด ข นอย างต อเน อง เกณฑ การประเม น : ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตรฯ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ

17 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น/มหาว ทยาล ย ********* เป นการประก นค ณภาพในระด บสถาบ น โดยพ จารณาให เป นไปตามมาตรฐานสถาบ น ซ งประด วย (ต วบ งช ส วนใหญ คล ายก บระด บคณะว ชา) 1. มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา -ด านกายภาพ -ด านว ชาการ -ด านการเง น -ด านการบร หารจ ดการ 2. มาตรฐานด านการดาเน นการตามภารก จของสถาบ น -ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย -ด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคม -ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บคณะว ชาฯ (ป การศ กษา 2557) องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช องค ประกอบด าน : - ค ณภาพบ ณฑ ต (ม 3 ต วบ งช ) การว จ ย (ม 3 ต วบ งช ) การบร การว ชาการ (ม 1 ต วบ งช ) การทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม การบร หารจ ดการ (ม 3 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 3.1 การบร หารจ ดการหล กส ตรโดยรวม -ป จจ ยนาเข า (ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตร/สาขาว ชาท คณะว ชา ร บผ ดชอบ ในป ท ม การประเม นหล กส ตรฯ โดยผ ประเม นภายนอก) ต วบ งช ท 3.2 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 3.3 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 3.4 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร อ งานสร างสรรค ต วบ งช ท 3.5 เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวน -ป จจ ยนาเข า อาจารยประจ าและน กว จ ยประจ า ต วบ งช ท 3.6 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าและน กว จ ย -ผลผล ต ต วบ งช ท 3.7 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 3.8 ระบบและกลไกการทาน บาร งศ ละและว ฒนธรรม ต วบ งช ท 3.9 กาบร หารของสถาบ นเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและกล มสถาบ น ต วบ งช ท 3.10 ผลการบร หารของคณะว ชา(คะแนนเฉล ยของผลการ ประเม นระด บคณะท กคณะว ชา) ต วบ งช ท 3.11 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา

18

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information