ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน"

Transcription

1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค ลมด านก จกรรมน กศ กษา การ ให บร การทางว ชาการ การว จ ย การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม และการประก นค ณภาพ โดยการประก นค ณภาพ ระด บคณะว ชาท เท ยบเค ยงได เช น ระบบ EdPEX และม การตรวจประเม นด วยคณะกรรมการท สกอ.แต งต งและม ผล การประเม นเป นไปตามเกณฑ ท กาหนด สาหร บการประก นค ณภาพระด บคณะว ชา ประกอบด วยผลการดาเน นงานระด บหล กส ตรฯ และเพ มเต มต ว บ งช ท ดาเน นการในระด บคณะว ชา จานวน 13 ต งบ งช ด งน เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บคณะว ชาฯ (ป การศ กษา 2557) องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช องค ประกอบด าน : - ค ณภาพบ ณฑ ต (ม 6 ต วบ งช ) การว จ ย (ม 3 ต วบ งช ) การบร การว ชาการ (ม 1 ต วบ งช ) การทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม (ม 1 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 2.1 การบร หารจ ดการหล กส ตรโดยรวม (ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตร/สาขาว ชาท คณะว ชา ร บผ ดชอบ ในป ท ม การประเม นหล กส ตรฯ โดยผ ประเม นภายนอก) ต วบ งช ท 2.2 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ต วบ งช ท 2.3 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ตาแหน งทางว ชาการ ต วบ งช ท 2.4 ส ดส วนจ านวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจ านวน อาจารย ประจ าในคณะว ชา ต วบ งช ท 2.5 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 2.6 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร องาน สร างสรรค ต วบ งช ท 2.8 เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวน อาจารยประจ าและน กว จ ยประจ า ต วบ งช ท 2.9 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าและน กว จ ย -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ป จจ ยนาเข า -ผลผล ต ต วบ งช ท 2.10 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 2.11 ระบบและกลไกการทาน บาร งศ ละและว ฒนธรรม

2 องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช การบร หารจ ดการ (ม 2 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 2.12 การบร หารของคณะว ชาเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและกล มสถาบ น ต วบ งช ท 2.13 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา 1. การผล ตบ ณฑ ต ม 6 ต วบ งช ต วบ งช ท 2.1 ผลการบร หารจ ดการหล กส ตร/สาขาว ชาฯ โดยรวม ชน ดของต วบ งช ผลล พธ เกณฑ การประเม น ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตท คณะร บผ ดชอบ เกณฑ การประเม นหล กส ตร/สาขาว ชา ม 6 ระด บ เกณฑ การประเม น ต วบ งช มาตรฐาน คะแนนเฉล ยของ ต วบ งช ระด บการพ ฒนา ผลการประเม น (จานวนหล กส ตรฯ) ไม ผ าน 0 ไม ผ านมาตรฐาน - ผ าน ต องปร บปร ง - ผ าน พอใช ผ าน ปานกลาง ผ าน ด ผ าน ด มาก ส ตรการคานวณ ค าเฉล ย = ผลบวกของค าคะแนนของท กหล กส ตร/สาขาว ชาฯ จ านวนหล กส ตร/สาขาว ชาท งหมดท คณะร บผ ดชอบ

3 ต วบ งช ท 2.2 ร อยละของอาจารย ประจาคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช การศ กษาระด บอ ดมศ กษาถ อเป นการศ กษาระด บส งส ดท ต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถและการล มส กบางว ชาการ เพ อปฏ บ ต พ นธ จสาค ญของสถาบ นในการผล ตบ ณฑ ตศ กษา ว จ ย เพ อต ดตมความก าวหน าทางว ชาการและการพ ฒนาองค ความร ด งน น หล กส ตรจ งควรม อาจารย ท ม ระด บ ค ณว ฒ ทางการศ กษาท ตรงหร อส มพ นธ ก บหล กส ตรท เป ดสอนในส ดส วนท เหมาะสมก บพ นธก จหร อจ ดเน น ของหล กส ตรน น ๆ เกณฑ การประเม น : แปลงค าร อยละของอาจารย ประจาคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก เป นคะแนนระหว าง 0-5 ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของอาจารย ประจาท คณะว ชาม ว ฒ ปร ญญาเอก ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก = X 5 ร อยละของอาจารย ประจ าคณะท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 หมายเหต : 1. ค ณว ฒ ปร ญญาเอก พ จารณาจากระด บค ณว ฒ ท ได ร บหร อเท ยบเท าตามหล กเกณฑ การพ จารณาค ณว ฒ ของกระทรวงศ กษาธ การ กรณ ท ม การปร บว ฒ การศ กษาให ม หล กฐานการสาเร จการศ กษาภายในรอบ ป การศ กษาน น ท งน อาจใช ค ณว ฒ อ นแทน ณว ฒ ปร ญญาเอกได สาหร บกรณ ท บางสาขาว ชาช พ ม ค ณว ฒ อ นท เหมาะสมกว า ท งน ต องได ร บความเห นชอบจาก สกอ. 2. การน บจ านวนอาจารย ประจ า ให น กบตามป การศ กษาและน บท งท ปฏ บ ต งานจร งและลาศ กษาต อ ใน กรณ ท ม อาจารย บรรจ ใหม ให คานวณตามเกณฑ อาจารย ประจาท ระบ ในคาช แจงเก ยวก บการน บจานวน อาจารย ประจาและน กว จ ย

4 ต วบ งช ท 2.3 ร อยละของอาจารย ประจาคณะท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาถ อเป นข มป ญหาของประเทศ และม ความร บผ ดชอบท จะต อง ส งเสร มให อาจรย ในสถาบ นทาการศ กษาว จ ยเพ อแสวงหาและพ ฒนาองค ความร ในศาสตร สาขาว ชาต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อนาไปใช ในการเร ยนการสอน รวมท งการแก ไขป ญหาและพ ฒนาประเทศ การดารง ตาแหน งทางว ชาการเป น งสะท อนการปฏ บต งานด งกล าวของอาจารย ตามพ นธก จของหล กส ตร/สาขาว ชา เกณฑ การประเม น : แปลงค าร อยละของอาจารย ประจาคณะท ดารงตาแหน งทางว ชาการ เป นคะแนนระหว าง เกณฑ เฉพาะสถาบ นกล ม ข และ ค2 ค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย รวมก น ท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 = ร อยละ 60 ข นไป 2. เกณฑ เฉพาะสถาบ นกล ม ค1 และ ง ค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย รวมก น ท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5 = ร อยละ 80 ข นไป ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของอาจารย ประจาคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ = X 5 ร อยละอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ตาแหน งทางว ชาการท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5

5 ต วบ งช ท 2.4 ส ดส วนจานวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจานวนอาจารย ประจา ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช ป จจ ยสาค ญประการหน งสาหร บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ค อ ส ดส วน ของน กศ กษาต ออาจารย ท จะต องสอดคล องก บศาสต ในแต ละสาขาว ชาและล กษณะการเร ยนการสอน รวมท งม ความเช อมโยงไปส การวางแผนต างๆ เช น การวางอ ตรากาล ง ภาระงานอาจารย เป าหมายการผล ต บ ณฑ ต ด งน น สถาบ นจ งควรม จานวนน กศ กษาเต มเวลาเท ยบเท าต อจานวนอาจารย ประจาท ปฏ บ ต งานจร ง ในส ดส วนท เหมาะมก บสาขาว ชา เกณฑ การประเม น : คานวณหาค าความแตกต างระหว างจานวนน กศ กษาเต มเวลาต ออาจารย ประจาส งก ดหล กส ตรแยกตามกล มสาขาก บเกณฑ มาตรฐานฯ

6 กล มสาขาฯ ส ดส วนจานวนน กศ กษา เต มเวลาต ออาจารย ประจาฯ 1. ว ทยาศาสตร ส ขภาพ 8 : 1 2. ว ทยาศาสตร กายภาพ 20 : 1 3. ว ศวกรรมศาสตร 20 : 1 4. สถาป ตยกรรมศาสตร และการผ งเม อง 8 : 1 5. เกษตร ป าไม และประมง 20 : 1 6. บร หารธ รก จ พาณ ชยศาสตร บ ญช การจ ดการ การท องเท ยว และเศรษฐศาสตร 25 : 1 7. น ต ศาสตร 50 : 1 8. คร ศาสตร / ศ กษาศาสตร 30 : 1 9. ศ ลปกรรมศาสตร ว จ ตรศ ลป และประย กต ศ ลป 8 : ส งคมศาสตร / มน ษยศาสตร 25 : 1 (20 - ค าร อยละท คานวณได จากข อ 1 x 5 = 10 โดยด จาก-ต วอย างการคานวณ และการแปลงค าความแตกต างเป นคะแนน...

7 ต วบ งช ท 2.5 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาควรจ ดบ การด านต าง ๆ ให น กศ กษาและศ ษย เก าในก จกรรมท เป นประโยชน ก บน กศ กษาเพ อการดารงช ว ตอย างม ควมส ขและค มค าในระหว างการใช ช ว ตในคณะว ชา ต งแต การให คา ปร กษา ท งด านว ชาการและการใช ช ว ต จ ดบร การข อม ลหน วยงานท ให บร การ เช น ท นก ย มการศ กษา แหล ง ท นการศ กษาต อ การบร การจ ดหางาน แหล งข อม ลกรฝ กประสบการณ ว ชาช พ การเตร ยมความพร อมเพ อการ ทางานเม อสาเร จการศ กษา ข อม ลข ายสารควมเคล อนไหวในและนอกสถาบ นท จาเป นแก น กศ กษาและศ ษย เก า โดยการให บร การท งหมดต องให ความสาค ญก บการบร การท ม ค ณภาพและเก ดประโยชน แก ผ ร บบร การ อย างแท จร ง เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและการใช ช ว ตแก น กศ กษาในคณะว ชา 2. ม การให ข อม ลของหน วยงานท ให บร การ ก จกรรมพ เศษนอกหล กส ตร แหล งงานท งเต มเวลา และนอกเวลาแก น กศ กษา 3. จ ดก จกรรมเตร ยมความพร อมเพ อการทางานเม อสาเร จการศ กษาแก น กศ กษา 4. ประเม นค ณภาพของการจ ดก จกรรมและการจ ดบร การในข อ 1-3 ท กข อ ไม ต าว า 3.51 จาก คะแนนเต ม 5 5. นาผลการประเม นจากาข อ 4 มาปร บปร งพ ฒนาการให บร การและการให ข อม ล เพ อส งให ผล การประเม นส งข นหร อเป นไปตามความคาดหว งของน กศ กษา 6. ให ข อม ลและความร ท เป นประโยชน ในสายอาช พแก ศ ษย เก า เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

8 ต วบ งช ท 2.6 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาต องส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน กศ กษาต าง ๆ อย างเหมาะสมและครบถ วน ก จกรรมน กศ กษา หมายถ ง ก จกรรมเสร มหล กส ตรท ดาเน นการท งโดยคณะว ชาและโดยองค กรน กศ กษาเป น ก จกรรมท ผ เข าร วมจะม โอกาสได ร บการพ ฒนาสต ป ญญา ส งคม อารมณ ร างกาย และค ณธรรมจร ยธรรม สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 5 ประการ ได แก (1) ค ณธรรมจร ยธรรม (2) ความร (3) ท กษะทางป ญญา (4) ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ (5) ท กษะการว เคราะห เช ง ต วเลย การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และสอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ท คณะว ชา สภา/องค กรว ชาช พ ได กาหนดเพ มเต ม ตลอดจนสอดคล องก บความต องการของผ ใช บ ณฑ ตและ นาหล ก PDCA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช ในช ว ตประจาว นเป นการพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาอย างย งย น ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาในภาพรวมของคณะว ชา โดยให น กศ กษาม ส วนร วมใน การจ ดทาแผนและการจ ดก จกรรม 2. ในแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ในระด บปร ญญาตร ให ดาเน นก จกรรมในประเภทต อไปน ให ครบถ วน - ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ท กาหนดโดยสถาบ น - ก จกรรมก ฬา หร อการส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม - ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนาธรรม 3. จ ดก จกรรมให ความร และท กษะประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา 4. ท กก จกรรมท ดาเน นการ ม การประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของก จกรรมและนาผลการ ประเม นมาปร บปร งการดาเน นงานคร งต อไป 5. ประเม นความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6. นาผลการประเม นไปปร บปร งแผน/ปร บปร งการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษา เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

9 ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช คณะว ชาต องม การบร หารจ ดการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ โดยม แนว ทางการดาเน นงานท เป นระบบและม กลไกส งเสร มสน บสน นครบถ วนเพ อให สามารถดาเน นการได ตามแผน ท กาหนดไว ท งการสน บสน นด านการจ ดหาแหล งท นว จ ยและการจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณของสถาบ น ให ก บบ คลากร ส งเสร มพ ฒนาสมรรถนะแก อาจารย และน กว จ ยและท มว จ ย การสน บสน นทร พยากรท จาเป น ซ งรวมถ งทร พยากรบ คคล ทร พยากรการเง น เคร องม ออ ปกรณ ท เก ยวข องต าง ๆ ตลอดจนจ ดระบบสร างขว ญ และกาล งใจแก น กว จ ยอย างเหมาะสม ตลอดจนม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน เพ อก าวส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อบร หารงานว จ ยท สามารถนาไปใช ประโยชน ในงานว จ ยและงานสร างสรรค 2. สน บสน นพ นธก จด านการว จ ยหร องานสร างสรรค อย างน อยในประเด นต อไปน - ห องปฏ บ ต การว จ ยฯ หร อหน วยว จ ยหร อศ นย เคร องม อหร อศ นย ให คาปร กษาและสน บสน นการว จ ย - ห องสม ดหร อแหล งค นคว าข อม ลสน บสน นตการว จ ยฯ - ส งอานวยความสะดวกหร อการร กษาความปลอดภ ยในการว จ ยฯ เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบร กษาความปลอดภ ยในห องปฏ บ ต การว จ ย - ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มงานว จ ยฯ เช น การจ ดประช มว ชาการ การจ ดแสดงงานสร างสรรค การจ ด ให ม ศาสตราจารย อาค นต กะหร อศาสตราจารย ร บเช ญ (visiting professor) 3. จ ดสรรงบประมาณของสถาบ น เพ อเป นท นว จ ยหร องานสร างสรรค 4. จ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ในการประช มว ชาการ หร อการต พ มพ ในวารสารระด บชาต หร อนานาชาต และม การเผยแพร ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ในการประช มว ชาการหร อการต พ มพ ในวารสารระด บชาต หร อนานาชาต 5. ม การพ ฒนาสมรรถนะน กว จ ย ม การสร างขว ญและกาล งใจตลอดจนยกย องอาจารย ท ม ผลงานว จ ยและ งานสร างสรรค ด เด น 6. ม ระบบและกลไกเพ อช วยในการค มครองส ทธ ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน และดาเน นการตามระบบท กาหนด เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

10 ต วบ งช ท 2.8 เง นสน บสน นงานว จ ยและสร างสรรค ต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ย ชน ดของต วบ งช ป จจ ยนาเข า อธ บายต วบ งช ป จจ ยสาค ญท ส งเสร มสน บสน นให เก ดการผล ตงานว จ ยหรองานสร างสรรค ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ค อ เง นสน บสน นงานว จ ยหร องานสร างสรรค ด งน น สถาบ นอ ดมศ กษาจ งต องจ ดสรรเง น จากภายในสถาบ นและท ด บจากภายนอกสถาบ นเพ อสน บสน นการทาว จ ยหร องานสร างสรรค อย างม ประส ทธ ภาพ ตามสภาพแวดล อมและจ ดเน นของสถาบ น เกณฑ การประเม น : โดยการแปลงจานวนเง นต อจานวนอาจารย ประจาและน กว จ ยประจา เป นคะแนนระหว าง 0 5 เกณฑ เฉพาะสถาบ น กล ม ข และ ค 2 : จาแนกเป น 3 กล มสาขาว ชา กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 60,000 บาทข นไปต อคน กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 50,000 บาทข นไปต อคน กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร - จ านวนเง นสน บสน นงานว จ หร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นท กาหนดให คะแนนเต ม 5 = 25,000 บาทข นไปต อคน

11 ต วบ งช ท 2.9 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจาคณะว ชาและน กว จ ย ชน ดของต วบ งช ผลผล ต อธ บายต วบ งช ผลงานว ชาการเป นข อม ลท สาค ญในการแสดงให เห นว าอาจารย ประจาคณะว ชาและ น กว จ ย ได สร างสรรค ข นเพ อแสดงให เห นถ งความก าวหน าทางว ชาการและการพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง เป น ผลงานท ม ค ณค า สมควรส งเสร มให ม การเผยแพร และนาไปใช ประโยชน ท งเช งว ชาการและการแข งข นของประเทศ ผลงานว ชาการอย ในร ปของบทความว จ ยหร อบทความว ชาการท ต พ พม ในรายงานส บเน องจากการประช มว ชาการ ระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฏในฐานข อม ล TCI หร อ SCOPUS ผลงานได ร บ การจตดอน ส ทธ บ ตจรหร อส ทธ บ ตร หร อเป นผลงานว ชาการร บใช ส งคมท ผ านการประเม นตาแหน งทางว ชาการแล ว ผลงานว จ ยท หน วยงานหร องค กรระด บชาต ว าจ างให ดาเน นการ ตาราหร อหน งส อท ใช ในการขอผลงานทางว ชาการ และผ านการพ จารณาตามเกณฑ การขอตาแหน งทางว ชาการแล ว โดยม ว ธ การค ด ด งน เกณฑ การประเม น : กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย = ร อยละ 30 = 5 กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ = ร อยละ 30 = 5 กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร = ร อยละ 20 = 5 ส ตรการคานวณ 1) คานวณค าร อยละของของผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจาคณะว ชาและน กว จ ย ตามส ตรตานวณ ด งน ร อยละของอาจารย ประจ าคณะว ชาท ม ผลงานว ชาการ = ผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการอาจารย ประจ าคณะว ชา = X 100 จ านวนอาจารย ประจ าคณะว ชาท งหมด 2) แปลงค าร อยละท คานวณได ในข อ 1) เท ยบก บคะแนนเต ม 5 โดยคะแนนท ได = ร อยละผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าคณะว ชา = X 5 ร อยละผลรวมถ วงน าหน กของผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าคณะว ชาท กาหนดให เป นคะแนนเต ม 5

12 กาหนดระด บค ณภาพผลงานท ต พ มพ ด งน ค าน าหน ก ระด บค ณภาพผลงานว ชาการ บทความว จ ยหร อบทความว ชาการฉบ บเต มท ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช ม ว ชาการระด บชาต บทความว จ ยหร อบทความว ชาการฉบ บเต มท ม การต พ มพ ในรายงานส บเน องจากการประช ม ว ชาการระด บนานาชาต หร อในวารสารว ชาการท ไม อย ในประกาศของ กกอ. แต สถาบ นนาเสนอสภาเพ ออน ม ต (ด จากข อยกเว นในประกาศของ กกอ.เร องวารสารงนว จ ยท ต อง ให สภาอน ม ต วารสารเหล าน ) บทความว จ ยหร อบทความว ชาการม การต พ มพ ในวารสารว ชาการท ปรากฏในฐานข อม ล TCI (กล มท 2) -ผลงานได ร บการจดอน ส ทธ บ ตร บทความว จ ยหร อบทความว ชาการม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏใน ฐานข อม ลท เป นท ยอมร บในระด บสากลนอกเหน อจากฐานข อม ลระด บนานาชาต ตามประกาศ ก.พ.อ.หร อระเบ ยบคณะกรรมการการอ ดมศ กษาว าด วย หล กเกณฑ การพ จารณาวารสารทาง ว ชาการสาหร บเผยแพร ผลงานทางว ชาการ พ.ศ.2556 หร อม การต พ มพ ในสารสารว ชาการท ปรากฎในฐานข อม ล TCI (กล มท 1) บทความว จ ยหร อบทความว ชาการ ม การต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ท ปรากฏ ในฐานข อม ลระด บนานาชาต ตามประกาศ ก.พ.อ.หร อระเบ ยบคณะกรรมการการอ ดมศ กษาว า ด วยหล กเกณฑ การพ จารณาวารสารทางว ชาการสาหร บเผยแพร ผลงานทางว ชาการ พ.ศ ผลงานได ร บการจดส ทธ บ ตร - ผลงานว ชาการร บใช ส งคมท ผ านการประเม นตาแหน งว ชาการแล ว(ผศ./รศ./ศ.) - ผลงานว จ ยท หน วยงานหร อองค กรระด บชาต ว าจ างให ดาเน นการ - ผลงานค นพบพ นธ พ ช พ นธ ส ตว ท ค นพบใหม และได ร บการจดทะเบ ยน - ตาราหร อหน งส อท ผ านการประเม นตาแหน งว ชาการแล ว(ผศ./รศ./ศ.) - ตาราหร อหน งส อท ผ านการพ จารณาตามหล กเกณฑ การประเม นตาแหน งว ชาการ แต ไม ได นา มาขอร บการประเม นตาแหน งทางว ชาการ ค าน าหน ก กาหนดระด บค ณภาพงานสร างสรรค ท เผยแพร 0.20 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในล กษณะใดล กษณะหน ง หร อผ านส อ อ เล กทรอน กส online 0.40 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บสถาบ น 0.60 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บชาต 0.80 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บความร วมม อระหว างประเทศ 1.00 งานสร างสรรค ท ได ร บการเผยแพร ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน/นานาชาต

13 ต วบ งช ท 2.10 การบร การว ชาการแก ส งคม ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช การบร การว ชาการเป นภารก จหล กอ กอย างหจค งของสถาบ นอ ดมศ กษา คณะว ชาควร คาน งถ งกระบวนการในการให บร การว ชาการแก ส งคม โดยศ กษาความต องของกล มเป าหมายนามาจ ดทา แผนบร การว ชาการประจาป ท งการบร การว ชาการท ทาให เก ดรายได และการบร การว ชาการท คณะว ชาจ ด ทาเพ อสร างประโยชน แก ช มชน โดยม การประเม นความสาเร จของการบร การว ชาการ และนามาจ ดทาเป น แผนเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแก น กศ กษาให ม ประสบการณ จากสภาพจร งและนามาใช ประโยชน จนเก ด ผลล พธ ท สร างความพ งพอใจต อช มชนและส งคมอย างต อเน องและย งย น ม จานวน 6 เกณฑ มาตรฐาน 1. จ ดทาแผนการบร การว ชาการท สอดคล องก บความต องการของส งคมและกาหนดต วบ งช ว ดความ สาเร จในระด บแผนและโครงการบร การว ชาการแก ส งคมและเสนอสภามหาว ทยาล ย/สถาบ นเพ อ พ จารณาอน ม ต 2. โครงการบร การว ชาการแก ส งคมตามแผนฯท กโครงการม การจ ดทาแผนการใช ประโยชน จากการ บร การว ชาการเพ อให เก ดผลต อการพ ฒนาน กศ กษาหร อช มชนหร อส งคม 3. โครงการบร การว ชาการแก ส งคมในข อ 1 ม ท งโครงการท ม รายได และโครงการท ให บร การแบบไม หว งผลเช งธ รก จ 4. ประเม นความสาเร จตามต วบ งช ของแผนและโครงการบร การว ชาการแก ส งคมในข อ 1 และนาเสนอ สภามหาว ทยาล ย/สถาบ นเพ อพ จารณา 5. นาผลการประเม นตามข อ ๔ มาปร บปร งแผนหร อพ ฒนาการให บร การว ชาการแก ส งคม 6. คณะว ชาต องม ส วนร วมในการบร การว ชาการแก ส งคมในระด บสถาบ น เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6 ข อ

14 ต วบ งช ท 2.11 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมไทย ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาต องม นโยบาย แผนงาน โครงสร างและการบร หารจ ดการงาน ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมท งการอน ร กษ พ นฟ ส บสาน เผยแพร ว ฒนธรรมไทย ภ ม ป ญญาท องถ น ตามจ ดเน นของสถาบ นอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม จานวน 7 เกณฑ มาตรฐาน 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. จ ดทาแผนด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม และกาหนดต วบ งช ว ดความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผน รวมท งจ ดสรรงบประมาณเพ อให สามารถดาเน นการได ตามแผน 3. กาก บต ดตามให ม การดาเน นตงานตามแผนด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 4. ประเม นควมสาเร จตามต วบ งช ท ว ดความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของแผนด านทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม 5. นาผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อก จกรรมด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 6. เผยแพร ก จกรรมหร อการบร การด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมต อสาธารณชน 7. กาหนดหร อสร างมาตรฐานค ณภาพด านศ ลปะและว ฒนธรรมและม ผลงานเป นท ยอมร บในระด บชาต (ระด บคณะอาจไม ต องทา) เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6-7 ข อ

15 ต วบ งช ท 2.12 การบร หารของคณะเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและ กล มสถาบ น ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช สถาบ นอ ดมศ กษาม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทาง ว ชาการแก ส งคม และการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ในการดาเน นพ นธก จหล ก สถาบ นอ ดมศ กษา จะเป นต องม การพ ฒนาแผนเพ อกาหนดท ศทางการพ ฒนาและการดาเน นงานของสถาบ นให สอดคล อง ก บเป าหมายและกล มสถาบ น ตลอดจนม การบร หารท งด านบ คลากร การเง น ความเส ยงและการประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อสน บสน นการดาเน นงานตามพ นธก จหล กให บรรล ตามเป าหมายท กาหนดไว เกณฑ การประเม น : ม จานวน 7 เกณฑ มาตรฐาน 1. พ ฒนาแผนกลย ทธ จากผลการว เคราะห SWOT ก บว ส ยท ศน ของคณะว ชา และพมนาไปส แผน กลย ทธ ทางการเง นและแผนปฏ บ ต การประจาป ตามกรอบเวลาเพ อให บรรล ผลตามต วบ งช และ เป าหมายของแผนกลย ทธ 2. ดาเน นการว เคราะห ข อม ลทางการเง นท ประกอบไปด วยต นท นต อหน วยในแต ละหล กส ตร/ สาขาว ชา ส ดส วนค าใช จ ายเพ อพ ฒนาน กศ กษา อาจารย บ คลากร การจ ดการเร ยนการสอนอย งต อ เน อง เพ อว เคราะห ความค มค าของการบร หารหล กส ตรฯประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในการผล ต บ ณฑ ต และโอกาสในการแข งข น 3. ดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ท เป นผลจากการว เคราะห และระบป จจ ยเส ยงท เก ดจากป จจ ย ภายนอก หร อป จจ ยท ไม สามารถควบค มได ท ส งผลต อการดาเน นงานตามพ นธก จของคณะว ชา และให ระด บความเส ยงลดลงจากเด ม 4. บร หารงานด วยหล กธรรมมาภ บาลอย างครบถ วนท ง 10 ประการ ท แสดงผลการดาเน นงานอย าง ช ดเจน 5. ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด จากความร ท งท ม อย ในต วบ คคล ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง(KM) และ แหล งเร ยนร อ นๆ ตามประเด นความร อย างน อยครอลบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด าน การว จ ย จต ดเก บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษรและนามาปร บใช ในการ ปฏ บ ต งานจร ง 6. การกาก บต ดตามการบร หารและพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน น 7. ดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน(สกอ.) ตามระบบและกาลไกท เหมาะสมและ สอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนาการของคณะท ได ร บให การดาเน นงานด านการประก นค ณภาพ เป นส วนหน งของการบร หารงานคณะว ชาตามปกต ซ งประกอบด วย การควบค มค ณภาพ การ ตรวจสอบค ณภาพ และการประเม นค ณภาพระด บหล กส ตร/สาขาว ชา

16 เกณฑ การประเม น : ระด บคณะว ชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3-4 ข อ 5 ข อ 6-7 ข อ ต วบ งช ท 2.13 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา ชน ดของต วบ งช กระบวนการ อธ บายต วบ งช ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาระด บหล กส ตร/สาขาว ชา ต งแต การควบค มค ณภาพ การต ดตามตรวจสอบค ณภาพ และการพ ฒนาค ณภาพ การพ ฒนาต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นฯ จะม งไปท ระบบการประก นค ณภาพการศ กษมากกว าการประเม นค ณภาพ เพ อให สามารถส งเสร ม สน บสน น กาก บต ดตาม การดาเน นงานให เป นไปตามท กาหนด สะท อนการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ ม จานวน 5 เกณฑ มาตรฐาน 1. ม ระบบและกลไกในการดาเน นการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา ให เป นไปตามองค ประกอบ การประก นค ณภาพหล กส ตรฯ 2. ม คณะกรรมการกาก บ ต ดตามการดาเน นงานให เป นไปตามระบบท กาหนดในข อ 1 และรายงานผล การต ดตามให กรรมการประจาคณะ(กปจ.) พ จารณาท กภาคการศ กษา(ป ละ 2 คร ง) 3. ม การจ ดสรรทร พยากรเพ อสน บสน นการดาเน นงานของหล กส ตร/สาขาว ชาให เก ดผลตาม องค ประกอบการประก นค ณภาพหล กส ตรฯ 4. ม การประเม นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชาตาม มคอ.7 ตามกาหนดเวลาท กหล กส ตรฯ และรายงาน ผลการประเม นให กรรมการประจาคณะ(กปจ.) เพ อพ จารณา 5. นาผลการประเม นและข อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะ(กปจ.) มาปร บปร งหล กส ตรฯ ให ม ค ณภาพด ข นอย างต อเน อง เกณฑ การประเม น : ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตรฯ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ

17 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น/มหาว ทยาล ย ********* เป นการประก นค ณภาพในระด บสถาบ น โดยพ จารณาให เป นไปตามมาตรฐานสถาบ น ซ งประด วย (ต วบ งช ส วนใหญ คล ายก บระด บคณะว ชา) 1. มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา -ด านกายภาพ -ด านว ชาการ -ด านการเง น -ด านการบร หารจ ดการ 2. มาตรฐานด านการดาเน นการตามภารก จของสถาบ น -ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย -ด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคม -ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บคณะว ชาฯ (ป การศ กษา 2557) องค ประกอบด าน ด ชน ช ว ด(KPI) ชน ดต วบ งช องค ประกอบด าน : - ค ณภาพบ ณฑ ต (ม 3 ต วบ งช ) การว จ ย (ม 3 ต วบ งช ) การบร การว ชาการ (ม 1 ต วบ งช ) การทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม การบร หารจ ดการ (ม 3 ต วบ งช ) ต วบ งช ท 3.1 การบร หารจ ดการหล กส ตรโดยรวม -ป จจ ยนาเข า (ค าเฉล ยของระด บค ณภาพของท กหล กส ตร/สาขาว ชาท คณะว ชา ร บผ ดชอบ ในป ท ม การประเม นหล กส ตรฯ โดยผ ประเม นภายนอก) ต วบ งช ท 3.2 การบร การน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 3.3 ก จกรรมน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต วบ งช ท 3.4 ระบบและกลไกการบร หารและพ ฒนางานว จ ยหร อ งานสร างสรรค ต วบ งช ท 3.5 เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวน -ป จจ ยนาเข า อาจารยประจ าและน กว จ ยประจ า ต วบ งช ท 3.6 ผลงานว ชาการของอาจารย ประจ าและน กว จ ย -ผลผล ต ต วบ งช ท 3.7 การบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 3.8 ระบบและกลไกการทาน บาร งศ ละและว ฒนธรรม ต วบ งช ท 3.9 กาบร หารของสถาบ นเพ อการกาก บต ดตามผลล พธ ตามพ นธก จและกล มสถาบ น ต วบ งช ท 3.10 ผลการบร หารของคณะว ชา(คะแนนเฉล ยของผลการ ประเม นระด บคณะท กคณะว ชา) ต วบ งช ท 3.11 ระบบการประก นค ณภาพหล กส ตร/สาขาว ชา

18

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information