บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม การ ด าเน นการตามภารก จท ง ๔ ประการด งกล าวจ าเป นต องประก นได ว าม ค ณภาพ สอดคล องก บ การพ ฒนาประเทศท งระยะส นและระยะยาว ประกอบก บในป จจ บ นม ป จจ ยภายนอกและ ภายในประเทศหลายประการท ท าให การประก นค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาเป น ส งจ าเป น ป จจ ยด งกล าวประกอบด วย ๑) ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาและค ณภาพบ ณฑ ต ม แนวโน มท จะม ความแตกต าง ก นมากข น ท งน เน องจากม สถาบ นอ ดมศ กษาจ ดต งข นใหม จ านวนมาก ๒) การแข งข นก นท งในเช งค ณภาพของการจ ดการศ กษาและค ณภาพของบ ณฑ ตม มากข นในวงการอ ดมศ กษาท งภายในประเทศและระหว างประเทศ ๓) สถาบ นอ ดมศ กษาม ความจ าเป นท จะต องพ ฒนาองค ความร ให เป นสากล เพ อให ได ร บการยอมร บจากนานาชาต ในการสร างความร วมม อต างๆ ตลอดจนเพ อพ ฒนาประเทศ ๔) สถาบ นอ ดมศ กษาม ความจ าเป นท จะต องสร างความม นใจให แก ส งคมว าสามารถ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพแข งข นได ในระด บสากล ๕) สถาบ นอ ดมศ กษาม หน าท ท จะต องให ข อม ลสาธารณะ (public information) ท เป น ประโยชน ต อน กศ กษา ผ จ างงาน ผ ปกครอง ร ฐบาล และประชาชนท วไป ๖) ส งคมต องการระบบอ ดมศ กษาท ม ความโปร งใส (transparency) และม ความ ร บผ ดชอบซ งตรวจสอบได (accountabillity) ๗) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม การก าหนดให สถานศ กษาท กแห งจ ดระบบการประก นค ณภาพภายใน รวมถ งให ม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาท าหน าท ประเม นค ณภาพสถานศ กษา จากภายนอก ๒. ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างมาตรฐานการศ กษาก บการประก นค ณภาพ คณะร ฐมนตร ได ให ความเห นชอบ มาตรฐานการศ กษาของชาต เม อว นท ๒๖ ต ลาคม ๒๕๔๗ เพ อเป นข อก าหนดเก ยวก บค ณล กษณะค ณภาพท พ งประสงค และมาตรฐานท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาท กแห ง และเพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยงส าหร บการ ส งเสร มและก าก บด แล การตรวจสอบการประเม นผลและการประก นค ณภาพการศ กษา ต อมาใน

2 21 เด อนส งหาคมป ๒๕๔๙ กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศ มาตรฐานการอ ดมศ กษา เพ อใช เป นกรอบในการพ ฒนา โดยม สาระส าค ญท ครอบคล มเป าหมายและหล กการของการจ ด การศ กษาระด บอ ดมศ กษาของไทย และค าน งถ งความหลากหลายของกล มหร อประเภทของ สถาบ นอ ดมศ กษา เพ อให ท กสถาบ นสามารถน าไปใช ก าหนดพ นธก จและมาตรฐานของการ ปฏ บ ต งานได นอกจากมาตรฐานการอ ดมศ กษาแล ว คณะกรรมการการอ ดมศ กษาย งได จ ดท าเกณฑ มาตรฐานอ นๆ อาท เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา เกณฑ มาตรฐานก จการน กศ กษา หล กเกณฑ การขอเป ดและด าเน นการหล กส ตระด บปร ญญาในระบบการศ กษาทางไกล กรอบ มาตรฐานค ณว ฒ เป นต น ท งน เพ อส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาได พ ฒนาว ชาการและว ชาช พ รวมท งการพ ฒนาค ณภาพและยกระด บมาตรฐานในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ม ความ ท ดเท ยมก นและพ ฒนาส ความเป นสากล เพ อให การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภท ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท ระบ ข างต น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ฯ ในหมวด ๖ จ งได ก าหนดให ม ระบบการประก น ค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก น ค ณภาพภายนอก ความเช อมโยงระหว างมาตรฐานการศ กษา หล กเกณฑ ท เก ยวข องและการ ประก นค ณภาพการศ กษาสามารถแสดงในแผนภาพท ๑

3 22 แผนภาพท ๑ ความเช อมโยงระหว างมาตรฐานการศ กษา หล กเกณฑ ท เก ยวข องและ การประก นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานท ๑ ค ณล กษณะของคนไทยท พ ง ประสงค ท งในฐานพลเม อง และพลโลก มาตรฐานท ๒ แนวทางการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๓ แนวการสร างส งคมแห งการ เร ยนร / ส งคมแห งความร มาตรฐานการ อ ดมศ กษา มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพ บ ณฑ ต มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านการบร หาร จ ดการการอ ดมศ กษา มาตรฐานท 3 มาตรฐานด านการสร างและ พ ฒนาส งคมฐานความร และ ส งคมแห งการเร ยนร หล กเกณฑ ก าก บ มาตรฐานรวมถ ง มาตรฐานอ ดมศ กษา และกรอบมาตาฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และการประเม นภายนอกค ณภาพ 9 ด าน ผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ

4 23 ๓. การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบ ไว ว าการประก นค ณภาพภายในจะด าเน นการโดยบ คลากรของสถานศ กษาร วมก บ หน วยงานต นส งก ดท ม หน าท ก าก บด แลสถานศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ งม หน าท ร วมก บสถานศ กษาในการจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อ ส งเสร มสน บสน นและยกระด บค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐและเอกชน การประก น ค ณภาพภายในเป นการสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ และประเม นการ ด าเน นงานของสถานศ กษาให เป นไปตามนโยบาย เป าหมาย และระด บค ณภาพตามมาตรฐานท ก าหนดโดยสถานศ กษาและหร อหน วยงานต นส งก ด โดยให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง ๓.๑ ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในประกอบด วย ๑.) เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของคณะว ชาหน วยงานและ สถาบ นอ ดมศ กษาในภาพรวมตามระบบค ณภาพและกลไกท สถาบ นน นๆ ก าหนดข น โดย ว เคราะห เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานตามต วบ งช ในท กองค ประกอบค ณภาพว าเป นไปตาม เกณฑ และได มาตรฐาน ๒.) เพ อให คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าในสถาบ นอ ดมศ กษาทราบ สถานภาพของตนเองอ นจะน าไปส การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เป าหมาย (targets) และเป าประสงค (goals) ท ต งไว และเป นสากล ๓.) เพ อให คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าในสถาบ นอ ดมศ กษาทราบจ ดแข ง จ ดท ควรปร บปร งตลอดจนได ร บข อเสนอแนะในการพ ฒนาการด าเน นงานเพ อเสร มจ ดแข ง และ พ ฒนาจ ดอ อนท ควรปร บปร งของสถาบ นอย างต อเน อง ๔.) เพ อให ข อม ลสาธารณะท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยท าให ม นใจว า สถาบ นอ ดมศ กษาสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ ๕.) เพ อให หน วยงานต นส งก ดของสถาบ นอ ดมศ กษาม ข อม ลพ นฐานท จ าเป น ส าหร บการส งเสร มสน บสน นการจ ดการอ ดมศ กษาในแนวทางท เหมาะสม

5 24 ๓.๒ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท เหมะสม สอดคล องก บระด บการพ ฒนาของสถาบ น โดยอาจเป นระบบประก นค ณภาพท ใช ก บแพร หลาย ในระด บชาต หร อนานาชาต หร อเป นระบบเฉพาะท สถาบ นพ ฒนาข นเอง แต ไม ว าจะเป นระบบ ค ณภาพแบบใดจะต องม กระบวนการท างานท เร มต นจากการวางกลย ทธ และแผนด าเน นการ ตลอดจนม เป าหมายและต วบ งช ความส าเร จท ช ดเจน (Plan) ม การด าเน นงานและเก บข อม ลตาม แผน (Do) ม การตรวจสอบและประเม นผลเท ยบก บแผน (Check) และม การปร บปร งพ ฒนาตาม ผลการประเม นอย างเป นระบบ (Act) ท งน เพ อให การด าเน นภารก จของสถาบ นบรรล เป าประสงค และม พ ฒนาการอย างต อเน อง ขณะเด ยวก นก เป นหล กประก นแก สาธารณส ขให ม นใจว า สถาบ นอ ดมศ กษาสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ ๓.๒.๑ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ในด านของระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ผ ท ม ความส าค ญส งผลให การด าเน นงานประสบความส าเร จและน าไปส การพ ฒนาค ณภาพอย าง ต อเน องค อ คณะกรรมการระด บนโยบายและผ บร หารส งส ดของสถาบ นท จะต องให ความส าค ญ และก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน และเข าใจร วมก นท กระด บ โดย มอบหมายให หน วยงานหร อคณะกรรมการร บผ ดชอบในการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และ กระต นให เก ดการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง หน าท ส าค ญประการหน งของคณะกรรมการของ หน วยงานน ค อ การจ ดระบบประก นค ณภาพพร อมท งก าหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม น ค ณภาพท เหมาะสมส าหร บสถาบ นโดยอาจเพ มเต มจากท ส าค กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษาก าหนดได ท งน ระบบประเม นค ณภาพท ใช ต องสามารถเช อมโยงให เก ดคณะการ ปฏ บ ต งาน ต งแต ระด บบ คคล ระด บภาคว ชาหร อสาขาว ชา ระด บคณะไปจนถ งระด บสถาบ น โดยอาจจ าเป นต องจ ดท าค ม อค ณภาพในแต ละระด บเพ อก าก บการด าเน นงาน แต ท ส าค ญ คณะกรรมการหร อหน วยงานน ต องประสานงานและผล กด นให เก ดระบบฐานข อม ลและ สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพซ งสามารถใช งานร วมก นได ในท กระด บ ๓.๒.๒ มาตรฐาน องค ประกอบ ต วบ งช และเกณฑ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน มาตรฐานส าค ญท เป นกรอบในการด าเน นงานของ สถาบ นอ ดมศ กษาค อมาตรฐานการอ ดมศ กษา (ภาคผนวกท ๑) อย างไรก ตามในป จจ บ น สถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ ย งต องด าเน นการให ได ตามมาตรฐานและหล กเกณฑ อ นๆ ท เก ยวข อง อ กมาก เช น เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร มาตรฐานเพ อการประเม นค ณภาพภายนอกของ ส าน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) หร อ สมศ. กรอบ การปฏ บ ต ราชการตามม ต ด านต างๆ ของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณ มหาว ทยาล ยของร ฐ มาตรฐานองค กรว ชาช พเฉพาะ เป นต น

6 25 ด วยเหต ด งกล าว องค ประกอบและต วบ งช ของส าน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษาท พ ฒนาข น เพ อให ท กสถาบ นอ ดมศ กษาน าไปใช จ งต องสามารถช ว ด ค ณล กษณะท พ งประสงค มาตรฐานการอ ดมศ กษา ตลอดจนมาตรฐานและหล กเกณฑ อ นท เก ยวข องได ท งหมด องค ประกอบและต วบ งช ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาพ ฒนาข นประกอบด วย ๙ องค ประกอบ ๔๔ ต วบ งช ในแต ละองค ประกอบ ต วบ งช และเกณฑ ท พ ฒนาข นม ประเภท ท วไปท ใช ก บท กสถาบ นอ ดมศ กษา และประเภทท แยกใช เฉพาะก บสถาบ นท ม จ ดเน นต างก น ตามพ นธก จ และอ ตล กษณ ของสถาบ น แสดงด งตารางท ๑ รายละเอ ยดต วบ งช ปรากฏใน ภาคผนวกท ๓ ตารางท ๑ องค ประกอบค ณภาพและต วบ งช เพ อการประก นค ฯภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาของ สกอ. องค ประกอบค ณภาพ จ านวนต วบ งช ๑.ปร ชญา ปณ ธานว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ๑+ ๒.การเร ยนการสอน ๘+ ๓.ก จกรรมการพ ฒนาน ส ตน กศ กษา ๒+ ๔.การว จ ย ๓+ ๕.การบร การทางว ชาการแก ส งคม ๒+ ๖.การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๑+ ๗.การบร หารและการจ ดการ ๔+ ๘.การเง นและงบประมาณ ๑+ ๙.ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ๑+ รวม ๙ องค ประกอบค ณภาพ ๒๓+ *จ านวนต วบ งช ข นอย ก บกล มหร อประเภทสถาบ น องค ประกอบและต วบ งช เหล าน สถาบ นอ ดมศ กษาสามารถน าไปใช ได ท งเพ อ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอก นอกจากน ในกรณ ของต วบ งช ท ใช ประเม น กระบวนการ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาย งได น าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด และต วอย าง แนวทางการพ ฒนาไว ด วย ท งน เพ อประโยชน ของสถาบ นอ ดมศ กษาในการน าไปใช

7 26 ๔. การประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ร ปแบบและว ธ การด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกจะเป นไปตามท ก าหนดใน ระเบ ยบของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) หร อ สมศ. ซ งม หล กการส าค ญ ๕ ประการ ด งต อไปน ๑)เป นการประเม นเพ อม งให ม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ไม ได ม งเน นเร องการต ดส น การจ บผ ด หร อการให ค ณให โทษ ๒)ย ดหล กการความเท ยงตรง เป นธรรม โปร งใส ม หล กฐานข อม ลตามสภาพความเป น จร ง (Evidence-based)และม ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (Accontability) ๓)ม งเน นในเร องการส งเสร มและประสานงานในล กษณะก ลยาณม ตรมากกว าการก าก บ ควบค ม ๔)ส งเสร มการม ส วนร วมในการประเม นค ณภาพและการพ ฒนาจ ดการศ กษาจากท กฝ าย ท เก ยวข อง ๕)ม งสร างความสมด ลระหว างเสร ภาพทางการศ กษาก บจ ดม งหมายและหล กการศ กษา ของชาต ท ได ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให เอกภาพเช ง นโยบาย แต ย งคงม ความหลากหลายในทางปฏ บ ต ท สถาบ นสามารถก าหนดเป าหมายเฉพาะ และพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให เต มตามศ กยภาพของสถาบ นและผ เร ยน ๔.๑ ว ตถ ประสงค ของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ว ตถ ประสงค ท วไป ๑)เพ อให ทราบระด บค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาในการด าเน นภารก จด าน ต างๆ ๒)เพ อกระต นเต อนให สถาบ นอ ดมศ กษาพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและ ประส ทธ ภาพการบร หารอย างต อเน อง ๓)เพ อให ทราบความก าวหน าของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ สถาบ นอ ดมศ กษา ๔)เพ อรายงานสถานภาพและพ ฒนาการในด านค ณภาพและมาตรฐานของ สถาบ นอ ดมศ กษาสาธารณชนและหน วยงานท เก ยวข อง ว ตถ ประสงค เฉพาะ ๑)เพ อตรวจสอบย นย นสภาพจร งในการด าเน นงานของสถาบ นอ ดมศ กษา และ ประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ตามกรอบแนวทางและ ว ธ การท ส าน กงานก าหนด และสอดคล องก บระบบการประก นค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษา และหน วยงานต นส งคม

8 27 ๒)เพ อให ได ข อม ลซ งช วยสะท อนให เห นจ ดเด นและจ ดด อยของ สถาบ นอ ดมศ กษา เง อนไขของความส าเร จ และสาเหต ของป ญหา รวมท งนว ตกรรมและการ ปฏ บ ต ท ด ของสถาบ นอ ดมศ กษา ๓)เพ อช วยเสนอแนะแนวทางปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแก สถาบ นอ ดมศ กษา ๔)เพ อส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาม การพ ฒนาค ณภาพและประก นค ณภาพ ภายในอย างต อเน อง ๕)เพ อรายงานผลการประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ น อ ดมศ กษาต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ๔.๒ การด าเน นการของส าน กงานร บรองมาตาฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) หร อ สมศ. ด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกตามภาระหน าท ท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ประกอบด วย ๑)พ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพภายนอก ก าหนกรอบแนวทางและว ธ การ ประเม นค ณภาพภายนอกท ม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บระบบการประก นค ณภาพภายใน ๒)พ ฒนามาตรฐานและเกณฑ ส าหร บการประเม นค ณภาพภายนอก ๓)ให การร บรองผ ประเม นภายนอก ๔)ก าก บ ด แล และก าหนดมาตรฐานการประเม นค ณภาพภายนอก รวมท งให การร บรองมาตรฐาน ๕)พ ฒนาและฝ กอบรมผ ประเม นภายนอก ๖)เสนอรายงานการประเม นค ณภาพและมาตาฐานการศ กษาประจ าป ต อ คณะร ฐมนตร ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงบประมาณ เพ อประกอบการ พ จารณาในการก าหนดนโยบายทางการศ กษา และการจ ดสรรงบประมาณเพ อการศ กษา รวมท งเผยแพร รายงานด งกล าวต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ท งน การประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ระด บอ ดมศ กษาในป จจ บ นซ ง เป นการประเม นในรอบท สอง สมศ. ด าเน นการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งในระด บสถาบ นและระด บกล มสาขาว ชา ๔.๓ มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ก าหนดให การประเม นค ณภาพภายนอกครอบคล มมาตรฐานว าด วย๑) ผลการจ ด การศ กษา ๒) การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓) การบร หารจ ดการศ กษา และ ๔)

9 28 การประก นค ณภาพภายใน ประกอบด วยต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช อ ตล กษณ และต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม จ านวน ๑๘ ต วบ งช ด งน ต วบ งช พ นฐาน (น าหน กร อยละ ๗๕) ต วบ งช อ ตล กษณ (น าหน กร อยละ ๑๕) ด านค ณภาพบ ณฑ ต ๑. บ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานท าหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ๑ ป ๒. ค ณภาพของบ ณฑ ตปร ญญาตร โทและเอกตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต ๓. ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร ๔. ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอกท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ๕. งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร ๖. งานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ๗. ผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ๘. การน าความร และประสบการณ จากการให บร การว ชาการมาใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอนหร อการว จ ย ๙. การเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนหร อองค กรภายนอก ด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ๑๐. การส งเสร มและสน บสน นด านศ ลปะและว ฒนธรรม ๑๑. การพ ฒนาส นทร ยภาพในม ต ทางศ ลปะและว ฒนธรรม ด านการบร หารและพ ฒนาสถาบ น ๑๒. การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของสภาสถาบ น ๑๓. การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของผ บร หารสถาบ น ๑๔. การพ ฒนาคณาจารย ด านการพ ฒนาและประก นค ณภาพภายใน ๑๕. ผลประเม นการประก นค ณภาพภายในร บรองโดยต นส งก ด ๑๖. การพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญาและว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถาบ น หมายเหต สถาบ นเล อกด าเน นการตามกล มสถาบ น สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร (ข) และสถาบ นเฉพาะทางท เน นระด บปร ญญาตร (ค 2) ๑๖.๑ งานว จ ยหร องานสร างสรรค บนพ นฐานภ ม ป ญญาท องถ น ๑๖.๒ การส บสานโครงการพระราชด าร ๑๖.๓ การพ ฒนาว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษาและว ชาช พอ น ๑๖.๔ ม หน วยบ มเพาะว สาหก จ สถาบ นเฉพาะทางท เน นระด บบ ณฑ ตศ กษา (ค 1) และสถาบ นท เน นการว จ ยข นส งและผล ต บ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะ (ง) ๑๖.๕ ผลงานว ทยาน พนธ ระด บบ ณฑ ตศ กษาท น าไปใช ประโยชน ๑๖.๖ งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บการจดส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตร ๑๖.๗ งานว จ ยท ต พ มพ ระด บนานาชาต ๑๖.๘ ผลงานว จ ยได ร บการอ างอ งระด บนานาชาต ๑๖.๙ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาสถาบ นส สากล ๑๖.๑๐ ม ศ นย ความเป นเล ศ ๑๗. การพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นของสถาบ น หมายเหต สถาบ นเสนอผ านสภาสถาบ นและต นส งก ด

10 29 ต วบ งช มาตรการส งเสร ม (น าหน กร อยละ ๑๐) ๑๘. การช น าและ/หร อแก ป ญหาส งคมในด านต างๆ ของสถาบ น อาท การส งเสร มและส บสานโครงการ มาจาก พระราชด าร / ร กชาต บ าร งศาสนา เท ดท นพระมหากษ ตร ย / ส ขภาพ / ค าน ยม จ ต สาธารณะ / ส งเสพต ด / ความฟ มเฟ อย / การแก ป ญหาความข ดแย ง สร างส งคมส นต ส ข ความ ปรองดอง / ส งแวดล อม พล งงาน / อ บ ต ภ ย / ความค ดสร างสรรค / ผ ด อยโอกาส ผ ส งอาย / นโยบายร ฐบาล / การพร อมร บการเป น สมาช กส งคมอาเซ ยน / ฯลฯ หมายเหต สถาบ นเล อกด าเน นการอย างน อย ๒ เร อง ๕. ระบบฐานข อม ลและสารสนเทศส าหร บการประก นค ณภาพการศ กษา เป นท ทราบก นด ว า การว เคราะห และว ดผลด าเน นงานเป นส งจ าเป นในกระบวนการ ประเม นค ณภาพการว ดและว เคราะห ผลการด าเน นงานจะไม สามารถท าได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพปราศจากฐานข อม ลและสารสนเทศท เป นจร ง ถ กต องตรงก นท กระด บต งแต ระด บ บ คคล ภาคว ชา คณะ สถาบ น ตลอดจนเป นข อม ลท สามารถเร ยกใช ได อย างรวดเร ว ด งน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ด ม ประส ทธ ภาพจ งเป นป จจ ยส าค ญย งท จะส งผลต อความส าเร จ ของการประก นค ณภาพการศ กษา และส งผลต อค ณภาพในท กข นตอนการด าเน นงานต งแต การ วางแผน การปฏ บ ต งานประจ า การตรวจสอบประเม น ตลอดจนถ งการปร บ ปร บปร งและพ ฒนา ๖. ความเช อมโยงระหว างการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายนอก การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร การศ กษาปกต ท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การควบค มด แลป จจ ยท เก ยวข องก บ ค ณภาพ ม การตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานเพ อน าไปส การพ ฒนาปร บปร ง ค ณภาพอย างสม าเสมอ ด วยเหต น ระบบประก นค ณภาพภายในจ งต องด แลท งป จจ ยน าเข า (input) กระบวนการ (process) และผลผล ตหร อผลล พธ (output/outcome) ซ งต างจาก การ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอก ท เน นการประเม นผลการจ ดการศ กษา (out/outcome) ด งน น ความเช อมโยงระหว างการประก นค ณภาพการศ กษาภายในก บการประเม นค ณภาพ ภายนอก จ งเป นส งจ าเป น โดยในระด บป จจ บ นม การเช อมโยงผ านรายงานประจ าป ท เป น รายงานการประเม นค ณภาพภายในท ท กสถาบ นจ ดท าข น ความเช อมโยงเช นน ได แสดงไว ใน แผนภาพท ๔

11 30 แผนภาพท ๔ ความเช อมโยงระหว างการประก นค ณภาพการศ กษาภายในก บการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายนอก การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายนอก การ ปฏ บ ต งาน ของสถาบ น การประเม นฯ ภายในของ สถาบ น รายงานประจ าป (SAR) การตรวจเย ยม รายงานผลการ ประเม น การต ดตามผล ข อม ลป อนกล บ ต ดตามตรวจสอบ โดยต นส งก ดท ก 3 ป ข อม ลป อนกล บ

12 บรรณาน กรม กองบร การการศ กษา ส าน กงานปล ดทบวงมหาว ทยาล ย. (2543) มาตรฐานก จการน กศ กษา กร งเทพ : ห างห นส วนจ าก ดภาพพ มพ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (2551) ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บปร บปร ง. กร งเทพฯ : ห างห นส วนจ าก ด ภาพพ มพ ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข (2551) ค ม อหล กส ตรฝ กอบรมการประก นค ณภาพ การศ กษาส าหร บน กศ กษา ว ทยาล ยในส งก ดสถาบ นพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณส ข. กร งเทพฯ : ไม ปรากฏส าน กพ มพ ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน). (2550) ค ม อการ ประเม นค ณภาพภายนอกระด บอ ดมศ กษา รอบท สอง (พ.ศ ). กร งเทพฯ : ไม ปรากฏส าน กพ มพ ส าน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. (2549) มาตรฐานการอ ดมศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง. กร งเทพฯ : ห าง ห นส วนจ าก ดภาพพ มพ ส าน กมาตรฐานอ ดมศ กษา ส าน กงานปล ดทบวงมหาว ทยาล ย. (2544) นโยบาย แนวทาง และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา. กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภา ลาดพร าว ส าน กมาตรฐานอ ดมศ กษา ส าน กงานปล ดทบวงมหาว ทยาล ย. (2546). หล กส ตรฝ กอบรม น ส ตน กศ กษาเพ อส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นอ ดมศ กษา. กร งเทพฯ : สหม ตรพร นต ง

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information