โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม"

Transcription

1 ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท วไป ห วหน ากล มบร หารว ชาการ ห วหน ากล มบร หารงบประมาณ ห วหน ากล มบร หารงานบ คคล ห วหน ากล มบร หารท วไป - งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น - งานวางแผนงานด านว ชาการ - งานจ ดการเร ยนการสอน - งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา - งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร - งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอน ผลการเร ยน - งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล ง เร ยนร - งานน เทศการศ กษา - งานแนะแนว - งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ภายในและมาตรฐานการศ กษา - งานส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข ง ทางว ชาการ - งานประสานความร วมม อในการ พ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น - งานส งเสร มและสน บสน นงาน ว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบ นอ นท จ ดการศ กษา - งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการ - งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา - งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา - งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศ ทางว ชาการ - งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร - งานห วหน าสายช น - งานจ ดทาแผนงบประมาณและคาขอ ต งงบประมาณ - งานจ ดทาแผนปฏ บ ต การ - งานอน ม ต การใช จ ายงบประมาณ - งานขอโอนและขอเปล ยนแปลง งบประมาณ - งานรายงานผลการเบ กจ าย งบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตามและรายงาน การใช งบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตามและรายงาน การใช ผลผล ตจากงบประมาณ - งานระดมทร พยากรและการลงท นเพ อ การศ กษา - งานกองท นเพ อการศ กษา - งานบร หารจ ดการทร พยากรเพ อ การศ กษา - งานวางแผนพ สด - งานกาหนดร ปแบบรายการหร อ ค ณล กษณะคร ภ ณฑ ส งก อสร าง - งานพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ เพ อจ ดทาและจ ดหาพ สด - งานจ ดหาพ สด - งานควบค มด แลบาร งร กษาและ จาหน ายพ สด - งานจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น - งานเบ กเง นจากคล ง - งานร บเง น เก บร กษาเง น จ ายเง น - งานนาเง นส งคล ง - งานจ ดทาบ ญช การเง น - งานจ ดทารายงานทางการเง นและ งบการเง น - งานจ ดทาหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน - งานวางแผนอ ตรากาล ง - งานจ ดสรรอ ตรากาล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - งานสรรหาและบรรจ แต งต ง - งานการเปล ยนต าแหน งให ส งข น การย ายข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - งานการเล อนข นเง นเด อน - งานการลาท กประเภท - งานประเม นผลการปฏ บ ต งาน - งานว น ยและการลงโทษ - งานส งพ กราชการและการออกจาก ราชการ - งานรายงานการดาเน นการทางว น ย และการลงโทษ - งานอ ทธรณ และการร องท กข - งานการออกจากราชการ - งานจ ดทาระบบและการจ ดทา ทะเบ ยนประว ต - งานจ ดทาบ ญช และเสนอขอ เคร องราชอ สร ยาภรณ - งานส งเสร มการประเม นว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา - งานส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต - งานส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและ จรรยาบรรณว ชาช พ - งานส งเสร มว น ย ค ณธรรม จร ยธรรม สาหร บข าราชการคร และบ คลากรทาง การศ กษา - งานส งเสร มขอร บใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พ - งานพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - งานพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ล สารสนเทศ - งานประสานงานและพ ฒนาเคร อข าย การศ กษา - งานการวางแผนการบร หารงาน การศ กษา - งานว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน - งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร - งานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน - งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา - งานธ รการ - งานด แลอาคารสถานท และ สภาพแวดล อม - งานจ ดทาสามะโนผ เร ยน - งานร บน กเร ยน - งานเสนอความเห นเก ยวก บการจ ดต ง ย บรวมหร อเล กสถานศ กษา - งานประสานการศ กษาในระบบ นอก ระบบและตามอ ธยาศ ย - งานระดมทร พยากรเพ อการศ กษา - งานท ศนศ กษาน กเร ยน - งานก จการน กเร ยน - งานประชาส มพ นธ การศ กษา - งานส งเสร ม สน บสน น ประสานการ จ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ด การศ กษา - งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น - งานรายงานผลการปฏ บ ต งานบร หาร ท วไป - งานจ ดระบบควบค มภายในหน วยงาน - งานจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยน พฤต กรรมและลงโทษน กเร ยน - งานเลขาน การคณะกรรมการ สถานศ กษา - งานปฏ คม - งานทะเบ ยนน กเร ยน - งานควบค มและด แลการจาหน าย อาหาร - งานว นสาค ญและประเพณ ว ฒนธรรม - งานด แลห องพ เศษ

2 ห น า 2 โครงสร างการบร หารงานกล มบร หารว ชาการ นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ คณะกรรมการบร หารว ชาการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ นายประยง ส นธ ห วหน ากล มบร หารว ชาการ งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด านว ชาการ งานจ ดการเร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการ ก บสถานศ กษาและองค กรอ น งานแนะแนว งานส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถานประกอบการ และสถาบ นอ น ท จ ดการศ กษา งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการ

3 ห น า 3 ข อม ลพ นฐาน ว ส ยท ศน โรงเร ยนส งขะว ทยาคม จ ดการศ กษาให น กเร ยนม ค ณธรรมนา ความร ตามเศรษฐก จ พอเพ ยง สร างความเข มแข งและม ค ณภาพตามมาตรฐาน โดยย ดหล กการม ส วนร วม พ นธก จ 1. ส งเสร มการจ ดการศ กษาให รองร บส ทธ และโอกาสทางการศ กษาในว ยเร ยน อย างท วถ งท กกล มเป าหมาย และเท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม 2. ส งเสร มการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม 3. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนา ค ณธรรมนาความร และค ณภาพของผ เร ยน ตามแนวปฏ ร ปการศ กษา 4. เร งร ดการน เทศ กาก บ ต ดตามการจ ดการศ กษา 5. ส งเสร ม สน บสน น ความเข มแข ง ให ก บเคร อข ายในการจ ดการศ กษา 6. ส งเสร มการสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างสถานศ กษาก บช มชนท กระด บให เห นความสาค ญและสน บสน นการจ ดการศ กษา 7. ส งเสร มการจ ดสภาพบร บท และบรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร กลย ทธ 1. เร งร ดปฏ ร ปการศ กษาโดยย ดหล กค ณธรรมนาความร ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ความสมานฉ นท ส นต ว ธ ว ถ ประชาธ ปไตย 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างกว างขวางและท วถ ง 3. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างกว างขวางและท วถ ง 4. กระจายอานาจภายในสถานศ กษาและประสานความร วมม อก บองค กรเคร อข ายอ นๆ 5. ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา 6. ส งเสร ม สน บสน น ให ความร วมม อในการจ ดการศ กษา 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต

4 ห น า 4 ปร ชญาโรงเร ยน ว ชชา จรณ สม ปน โน หมายถ ง ถ งพร อมด วยความร และความประพฤต คาขว ญโรงเร ยน สร างค ณธรรม ล าว ทยา พ ฒนาส งคม ส ประจาโรงเร ยน ส เหล อง - ส ดา ส เหล อง หมายถ ง สว าง สงบ ซ อส ตย ส ดา หมายถ ง ความเข มแข ง อดทน

5 ห น า 5 ขอบข ายภารก จการปฏ บ ต หน าท กล มบร หารว ชาการ 1. ห วหน ากล มบร หารว ชาการ 1. เป นท ปร กษาของผ อานวยการโรงเร ยนและรองผ อานวยการโรงเร ยน ในการกาหนดท ศทาง และแนวนโยบายในการดาเน นงานของกล มบร หารว ชาการ 2. ควบค ม ด แล ต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการปฏ บ ต งานบร หารตาม มาตรฐานกล มบร หารว ชาการ ได แก งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด าน ว ชาการ งานจ ดการเร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานทะเบ ยน งานว ดผล งานเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานแนะแนว งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานส งเสร มช มชน ให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด าน ว ชาการ งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น 2. คณะกรรมการบร หารว ชาการ 1. เป นท ปร กษาของผ อานวยการโรงเร ยนและรองผ อานวยการโรงเร ยนในการกาหนด ท ศทาง และแนวนโยบายในการดาเน นงานของกล มบร หารว ชาการ 2. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเร ยนในด านการบร หารงานไปส การปฏ บ ต 3. ร วมประช มเพ อร บทราบข อม ลแนวปฏ บ ต ต างๆ ให ท นเหต การณ รวมท งให คาปร กษาหาร อในการพ ฒนางานตามปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 4. เป นกรรมการท ปร กษา ให คาแนะนาการบร หารงาน 5. เสนอแนะความค ดเห นและให ความร วมม อช วยเหล อ สน บสน นในการดาเน นงาน ตลอดจนเสร มสร างความเข าใจก บบ คลากรท กฝ ายภายในโรงเร ยนและบ คลากรภายนอกโรงเร ยน เพ อให การดาเน นงานของกล มบร หารงานดาเน นการไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพ

6 ห น า 6 6. กาหนดมาตรฐานการบร หารงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน การบร หารงาน ได แก งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด านว ชาการ งานจ ดการ เร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานทะเบ ยน งานว ดผล งานเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานแนะแนว งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานส งเสร มช มชน ให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด าน ว ชาการ งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น 7. ประสานงานคร ในกล มสาระเพ อวางแผนการปฏ บ ต งานทางด านการเร ยนการสอน การ จ ดก จกรรมหร อโครงการท ส งเสร มความร เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนตามกล มสาระน น ๆ 8. ประสานงานคร ในสายช นเพ อวางแผนการปฏ บ ต งาน การเร ยนการสอน การด แล ช วยเหล อน กเร ยน การสร างระเบ ยบว น ยปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมตลอดจนค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ให เก ดข นก บผ เร ยนท กคน 3. งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น 1. ดาเน นงานในร ปคณะกรรมการระด บสถานศ กษา ประกอบด วยคร ผ บร หาร ผ นาทางศาสนา ผ นาช มชนและผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ หลากหลาย เพ อจะได ร วมก นพ จารณาจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นให เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา และสภาพ ช มชนตามกรอบการเร ยนร ท องถ นท สพป. กาหนดไว 2. ว เคราะห กรอบสาระการเร ยนร ท องถ นท สพป.กาหนดไว เพ อจะได ทราบถ ง ขอบข ายในการกาหนดรายละเอ ยดของเน อหา องค ความร เก ยวก บท องถ นของสถานศ กษา ซ ง สพป.ได กาหนดไว

7 ห น า 7 3. ว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษา เพ อจะได ทราบถ งจ ดเน นหร อประเด นท สถานศ กษาให ความสาค ญ และแนวทางการจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นว าควรจะอย ใน กล มสาระการเร ยนร ใดช นป ใดเป นรายว ชาพ นฐาน หร อรายว ชาท ต องการเร ยนเพ มเต มและควร จะม เน อหามากน อยอย างไร ตามท หล กส ตรสถานศ กษากาหนดไว 4. ศ กษา ว เคราะห ข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาและช มชน เช น สภาพ ภ ม ประเทศ ภ ม อากาศ ทร พยากร ส งแวดล อม ประว ต ความเป นมา สภาพเศรษฐก จ ส งคม การดารงช ว ต การประกอบอาช พ ว ฒนธรรมประเพณ ภ ม ป ญญา สภาพช มชนและส งคม เพ อนามาเป นข อม ลจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นของสถานศ กษาให สมบ รณ ข น 5. จ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นของสถานศ กษา เม อคณะกรรมการได ว เคราะห ส งเคราะห กรอบการเร ยนร ท องถ น/ข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา/ช มชนและว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษาทราบว าอย ในกล มสาระการเร ยนร ใด ท จะจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ น และ จ ดทาเป นรายว ชาพ นฐานหร อ รายว ชาเพ มเต มจากน นคณะกรรมการจ งร วมพ จารณากาหนดเน อหา องค ความร เก ยวก บท องถ นให เหมาะสมให สอดคล องก บบร บทและจ ดเน นของสถานศ กษาและ สภาพช มชน 6. ดาเน นการใช หล กส ตรท องถ น 7. น เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผลการใช หล กส ตรท องถ น 8. สร ปผลการดาเน นงานและเข ยนรายงานผลการใช หล กส ตรท องถ น 9. นาข อม ลไปใช ในการปร บหล กส ตรของสถานศ กษา 1. แผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 3. รายงานผลการศ กษาว เคราะห ข อม ลสารสนเทศ 4. หล กส ตรท องถ น 5. บ นท กการประช มงาน 6. สม ดน เทศการใช หล กส ตร 7. แบบต ดตามและประเม นผลการใช หล กส ตรท องถ น 8. สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรท องถ นประจาป 9. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

8 ห น า 8 4. งานวางแผนงานด านว ชาการ 1. จ ดทาปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ 2. กาหนดเวลาเร ยน ว นป ด เป ดเร ยน 3. กาหนดเป าหมายผลส มฤทธ ทางการเร ยนของท กกล มสาระการเร ยนร 1. แผน/โครงการพ ฒนางานว ชาการ 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานว ชาการ 3. ปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ 4. เป าหมายผลส มฤทธ ทางการเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 5. งานจ ดการเร ยนการสอน 1. ศ กษา ว เคราะห ค ดเล อกหน งส อส อการเร ยนการสอน พ ฒนาห องสม ด และ แหล งเร ยนร ห องปฏ บ ต การต าง ๆ ให เอ อต อการเร ยนร จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร การใช ห องสม ด และห องปฏ บ ต การ ก จกรรมส งเสร มการอ าน 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนให ม เน อหาสาระและก จกรรมท สอดคล องก บ ความสนใจ ความถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการการเผช ญสถานการณ การประย กต ใช ความร การเร ยนร จากประสบการณ จร ง และปฏ บ ต จร งการส งเสร มให ร กการอ าน และใฝ ร อย างต อเน อง การผสมผสาน ความร ต าง ๆ ให สมด ลก น ปล กฝ งค ณธรรมค าน ยม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค สอดคล องก บเน อหาสาระ ก จกรรมท งน โดยจ ดบรรยากาศและ ส งแวดล อมและแหล งเร ยนร ให เอ อต อการจ ดกระบวนการเร ยนร และการนาภ ม ป ญญาท องถ นหร อ เคร อข ายผ ปกครองช มชนท องถ นมาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนตามความเหมาะสม 3. จ ดให ม การน เทศการเร ยนการสอนแก คร ใน กล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ โดย การน เทศหลากหลายร ปแบบ เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนร วมก นของบ คลากรภายในสถานศ กษา

9 ห น า 9 4. ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (คร ท กคนเป นคร แนะแนว) 1) จ ดก จกรรมแนะแนว โดย - จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ การจ ดก จกรรมการเร ยนร - จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมแบบบ นท กและ จ ดทาส อ - ให คาปร กษาการแก ไขข อบกพร องและพ ฒนาตนเอง - ให คาปร กษาการศ กษาต อและแนะนาอาช พ 2) จ ดก จกรรมน กเร ยน โดย - สน บสน นเก อก ลตามกล มสาระการเร ยนร เช น โครงงาน - ส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถ ความต องการ ของผ เร ยน เช น ชมรมทางว ชาการ - ส งเสร มการทาประโยชน ต อส งคม เช น ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด - ส งเสร มการฝ กปฏ บ ต งานท เป นประโยชน ต อตนเองและ ส วนรวม - จ ดก จกรรมการเร ยนร และจ ดหาว สด อ ปกรณ - จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมแบบบ นท ก รายงานผล 5. จ ดวางบ คลากรในการเร ยนการสอนรายช น รายว ชา 6. จ ดทาตารางเร ยนของน กเร ยนรายช น และตารางสอนของคร รายบ คคล 7. จ ดสอนแทนกรณ คร ไม สามารถปฏ บ ต การสอนได ตามปกต 8. จ ดการศ กษาพ เศษเร ยนร วม 9. ดาเน นการจ ดการสอนซ อมเสร มน กเร ยน 10. วางแผน ส งเสร มน กเร ยนเก ยวก บ การสอบ NT, LAS, ONET 1. แผน/โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 3. บ นท กการประช มงาน 4. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

10 ห น า งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 1. จ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1) ว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น 2) กาหนดผลการเร ยนร ท คาดหว งรายป รายภาค/สาระการเร ยนร 3) กาหนดโครงสร างของหล กส ตร หน วยน าหน ก/หน วยก ต 4) กาหนดรายว ชา และจ ดทาคาอธ บายรายว ชาให สอดคล องก บ โครงสร างหล กส ตร 5) จ ดทาร ปเล มหล กส ตรของสถานศ กษาท ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค โครงสร าง หล กส ตร ต วช ว ด/สาระการเร ยนร รายป /รายภาค และเกณฑ การจบหล กส ตร 2. วางแผนการใช หล กส ตรของสถานศ กษา 3. ดาเน นการใช หล กส ตร 4. น เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผลการใช หล กส ตร 5. สร ปผลการดาเน นงานและเข ยนรายงาน 6. นาข อม ลไปใช ในการปร บหล กส ตรของสถานศ กษา 1. แผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 3. รายงานผลการศ กษาว เคราะห เอกสารหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศ กษาธ การ 4. หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรสาระการเร ยนร 5. บ นท กการประช มงาน 6. สม ดน เทศการใช หล กส ตร 7. แบบต ดตามและประเม นผลการใช หล กส ตร 8. สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรประจาป 9. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

11 ห น า งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1. ส งเสร มให ใช ว ธ การว จ ยเป นส วนหน งของการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 2. ส งเสร มจ ดกระบวนการเร ยนร ให ย ดหย นตามความเหมาะสมโดย จ ดเน อหา สาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจ ความถน ดของผ เร ยนตลอดจนผ ท ม ความสามารถ พ เศษและผ ท ม ความบกพร องหร อด อยโอกาส 3. ส งเสร มก จกรรมการร กการอ านและใฝ ร อย างต อเน อง โดยการผสมผสาน ความร ต าง ๆ ให สมด ลก น 4. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม 5. ส งเสร มการจ ดบรรยากาศ การใช ส อ เทคโนโลย ส งแวดล อมแหล งเร ยนร ให เอ อต อการเร ยนร 6. นาภ ม ป ญญาท องถ นและประสานความร วมม อเคร อข ายผ ปกครอง ช มชน ท องถ นเข าม ม ส วนร วมในการพ ฒนาและกระบวนการเร ยนร ตามความเหมาะสม 7. ส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาว ธ การจ ดกระบวนการเร ยนร อย างหลากหลาย และต อเน อง เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร ตามความเหมาะสม 8. จ ดหาค ม อในการพ ฒนากระบวนการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนแบบต าง ๆ หลายว ธ ทฤษฎ ท เก ยวข องก บการเร ยนร 9. ค ดกรองน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร และรายงานผล 10. จ ดเก บข อม ลการพ ฒนาจ ดเน นค ณภาพน กเร ยน 4 ด าน ( ท กษะความสามารถ ท กษะการค ดพ นฐาน ค ณล กษณะใฝ ด ผลส มฤทธ ) 1. แผน/โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 3. ข อม ลน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร 4. ข อม ลการพ ฒนาน กเร ยนตามจ ดเน น 4 ด าน หร อ นโยบาย สพฐ. 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

12 ห น า งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน 8.1 การกาหนดระเบ ยบว ดและประเม นผล 8.2 ภารก จการว ดและประเม นผลการเร ยนร 8.3 การพ ฒนาเคร องม อว ดและประเม นผล 8.4 การเท ยบโอนผลการเร ยน 8.5 การต ดส นปละอน ม ต ผลการเร ยน 8.6 การออกหล กฐานแสดงการจบการศ กษา 8.1 การกาหนดระเบ ยบว ดและประเม นผล 1. แต งต งคณะกรรมการจ ดทาระเบ ยบว ดและประเม นผลการเร ยน โดยการม ส วน ร วมของท กฝ าย 2. พ จารณายกร างระเบ ยบประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 3. ประชาพ จารณ โดยผ เก ยวข องท กฝ าย 4. เสนอคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานให ความเห นชอบ 5. ประกาศใช ระเบ ยบ 6. ปร บปร งพ ฒนาแก ไขให เหมาะสมสอดคล องก บเหต การณ ท เปล ยนแปลง 8.2 ภารก จการว ดและประเม นผลการเร ยนร 1. การประเม นผลการเร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ 1) ดาเน นการประเม นผลก อนเร ยนเพ อตรวจสอบและปร บปร งพ นฐาน ของน กเร ยน 2) ประเม นผลระหว างเร ยนและหล งการเร ยน ปลายภาคและปลายป เพ อ นาผลไปต ดส นผลการเร ยน 3) เล อกว ธ การประเม น เคร องม อการประเม นอย างหลากหลาย เน นการ ประเม นตามสภาพจร ง ครอบคล มสาระและเหมาะสมก บธรรมชาต ของผ เร ยน 4) ซ อมเสร มปร บปร งแก ไขผลการเร ยนของผ เร ยนเกณฑ การประเม นให พ ฒนาเต มความสามารถ 5) การต ดส นผลการเร ยนตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด

13 ห น า 13 ผลการเร ยน เร ยน 6) จ ดการเร ยนการสอนซ อมเสร มและเร ยนซ ารายว ชาท ไม ผ านการต ดส น 7) ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นผลการ 2. การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1) คร ผ ควบค มก จกรรมเป นผ ประเม น และต ดส นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป นรายก จกรรม 2) ประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนใน 2 ด าน ค อ การผ านจ ดประสงค ของ ก จกรรมและการม ส วนร วมในก จกรรม โดยพ จารณาจากจานวนเวลาท เข าร วมก จกรรม 3) ต ดส นผลการปฏ บ ต ก จกรรมเป น 2 ระด บ ค อ ผ านและไม ผ าน โดยผ ได ร บการต ดส นไม ผ านจะต องผ านเกณฑ การประเม นท ง 2 ด าน 4) ประเม นและต ดส นก จกรรมการผ านตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด 5) ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นการปฏ บ ต ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 3. การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1) แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาและประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของสถานศ กษาจากผ เก ยวข องท กฝ าย 2) กาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของสถานศ กษา 3) กาหนดแนวการดาเน นการประเม นเป นรายค ณล กษณะโดยประเม นท ง ในห องเร ยนและนอกห องเร ยน 4) ดาเน นการประเม นและสร ปผลเป นรายภาค 5) แจ งผลการประเม นให ผ เร ยนทราบและปร บปร งแก ไขข อบกพร อง 6) ประเม นผ านตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด 7) ผ บร หารเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของผ เร ยน

14 ห น า การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน 1) ประกาศเกณฑ มาตรฐานและแนวทางและว ธ การประเม น 2) แต งต งคณะกรรมการประเม นและต ดส นการอ าน ค ด ว เคราะห และ เข ยนส อความ 3) ดาเน นการประเม น 4) ผ บร หารเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนส อความ สถานศ กษา 5. การประเม นค ณภาพระด บชาต 1) เตร ยมต วผ เร ยนให ม ความพร อมท จะร บการประเม น 2) เตร ยมบ คลากร สถานท และอานวยความสะดวกในการร บการประเม น 3) สร างความตระหน ก ความเข าใจและความสาค ญแก คร และผ เร ยน 4) นาผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการจ ดการศ กษาของ 8.3 การพ ฒนาเคร องม อว ดและประเม นผล 1. จ ดอบรมพ ฒนาการจ ดสร างเคร องม อว ดและประเม นผล เพ อให คร ได ม ความร และความเข าใจ 2. จ ดสร างเคร องม อว ดและประเม นผลให สอดคล อง มาตรฐานการเร ยนร สาระ การเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร และสภาพผ เร ยน 3. นาเทคโนโลย มาประย กต ใช ในการสร างเคร องม อ และใช เป นเคร องม อว ดผล และประเม นผล 4. พ ฒนาปร บปร งเคร องม อและประเม นผลให ม ค ณภาพและมาตรฐาน 8.4 การเท ยบโอนผลการเร ยน 1. ประสานการจ ดการว ดผลประเม นผลระด บสถานศ กษา 1) แต งต งคณะกรรมการเท ยบโอนผลการเร ยน จ ดทามาตรฐาน กรอบ และเกณฑ การประเม นเพ อการเท ยบโดยผลการเร ยนของสถานศ กษา 2) จ ดทาแผนการว ดผลและประเม นผลสร างเคร องม อแบบฟอร มต าง ๆ ในการดาเน นการเท ยบโอน

15 ห น า 15 3) จ ดและดาเน นการให เป นไปตามมาตรฐาน 4) ประกาศผลการเท ยบโอนผลการเร ยน 2. เท ยบโอนผลการเร ยนจากการย ายท เร ยนจากสถานประกอบการ จากพ นฐาน การประกอบอาช พ 1) พ จารณาหล กฐานการศ กษาแสดงถ งความร ความสามารถของผ เร ยน 2) พ จารณาจากความร และประสบการณ ตรงจากการปฏ บ ต จร งโดยการ ทดสอบ 3) พ จารณาจากความสามารถและการปฏ บ ต ได จร ง โดยการประเม นด วย ว ธ การท หลากหลายจ ดทาทะเบ ยนขอเท ยบโอนระเบ ยนผลการเร ยน และออกหล กฐานการเร ยน/ การเท ยบโอน 8.5 การต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยน 1) นายทะเบ ยนของสถานศ กษา ตรวจสอบข อม ลผลการเร ยนของผ เร ยน ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามเกณฑ การจบช วงช นของสถานศ กษา 2) จ ดทาบ ญช รายช อผ เร ยนท จบช วงช นพร อมตรวจทานความถ กต อง ไม ให ม ข อผ ดพลาดใด ๆ ท งส น 3) เสนอคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและว ชาการ เพ อให ความ เห นชอบ 4) ผ บร หารสถานศ กษาออกคาส งแต งต งผ จ ดทาเอกสารรายงานผ สาเร จ การศ กษา ประกอบด วย ผ เข ยน ผ ทาน ผ ตรวจ และม นายทะเบ ยนเป นห วหน า 5) ผ บร หารอน ม ต ผลการเร ยนโดยลงนามในเอกสารรายงานผ สาเร จ การศ กษา 6) จ ดส งเอกสารให หน วยงานท เก ยวข อง 8.6 การออกหล กฐานแสดงการจบการศ กษา การจ ดทาเอกสารประเม นผลตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 1. เอกสารหล กฐานการศ กษาควบค มและบ งค บแกน 1) ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (Transcript) (ปพ.1) 2) หล กฐานแสดงว ฒ การศ กษา (ประกาศน ยบ ตร) (ปพ.2) 3) แบบรายงานผ สาเร จการศ กษา (ปพ.3)

16 ห น า เอกสารหล กฐานการศ กษาท สถานศ กษาดาเน นการเอง 1) แบบบ นท กผลการเร ยนประจารายว ชา 2) แบบรายงานประจาต วน กเร ยน 3) ใบร บรองผลการเร ยน 4) ระเบ ยนสะสม ภารก จ บทบาท หน าท ตามงาน (ย อย) ด งน 1. งานทะเบ ยน 1. จ ดทาระเบ ยบการว ดและประเม นผลระด บสถานศ กษาและเสนอ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานให ความเห นชอบ 2. จ ดทาแบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานทะเบ ยน 3. จ ดทาเอกสารและให น กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยน 4. บ นท กข อม ลการว ดและประเม นผลลงโปรแกรมทางการศ กษา 5. รายงานผลการเร ยน 6. ออกใบร บรองผลการเร ยน ใบร บรองเวลาเร ยน ใบร บรองอ นๆ ตามท น กเร ยนหร อผ ปกครองต องการ 7. ตรวจสอบค ณว ฒ ของน กเร ยนตามท หน วยงานต างๆ ส งมา 8. จ ดทาทะเบ ยน ออกหล กฐานแสดงผลการเร ยน สาหร บผ ท ขอร บ เอกสาร ท งท เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ (Transcript) 9. ตรวจและน เทศแบบรายงานทางการศ กษาต างๆ ได แก ผลการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน แบบบ นท กผลการเร ยนประจารายว ชา แบบรายงานประจาต วน กเร ยน ระเบ ยนสะสม 10. รวบรวม ต ดตามและตรวจสอบผลการเร ยนของกล มสาระการเร ยนร 11. จ ดเก บเอกสารทางการศ กษาอย างเป นระบบสาหร บส บค นหร ออ างอ ง 12. ดาเน นการเก ยวก บการขอพ กการเร ยน การย าย และการลาออก ของน กเร ยน

17 ห น า แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. ระเบ ยบ แนวทางปฏ บ ต เก ยวก บการว ดผล ประเม นผลของสถานศ กษา 4. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานทะเบ ยน 5. แบบลงทะเบ ยน 6. ฐานข อม ลโปรแกรมทางการศ กษา 7. แบบรายงานผลการเร ยน 8. ทะเบ ยนการออกหล กฐานการศ กษา เช น ใบร บรองผลการเร ยน ใบร บรองเวลาเร ยน ฯ 9. ทะเบ ยนการตรวจสอบค ณว ฒ ของน กเร ยน 10. บ นท กการตรวจและน เทศแบบรายงานทางการศ กษาต างๆ 11. ทะเบ ยน/เอกสารการขอพ กการเร ยน การย าย และการลาออกของน กเร ยน 12. บ นท กการประช มงาน 13. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 2. งานว ดผลประเม นผลการศ กษา 1. สารวจรายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยนไม ครบ 80 % 2. ประกาศรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ (มส) 3. ดาเน นการเก ยวก บการย นคาร องขอม ส ทธ สอบ 4. สารวจเวลาท ใช ในการสอบ 5. กาหนดตารางสอบรายภาค/รายป 6. ออกคาส งเก ยวก บการสอบ 7. ตรวจสอบเคร องม อว ดและประเม นผลให ถ กต องสอดคล องตามต วช ว ด 8. ประกาศรายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยน 0 ร มส 9. ดาเน นการในการเปล ยนผลการเร ยน 0 ร มส 10. ดาเน นการหาว ธ แก ไข ในกรณ ท น กเร ยนม ป ญหาตกค าง โดยเฉพาะ น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และช นม ธยมศ กษาป ท สร ปและรายงานผลส มฤทธ เป นร ปเล ม และรายงานหน วยงาน ท เก ยวข อง

18 ห น า ส งรายช อน กเร ยน และจานวนห องสอบ NT ONET และ LAS ต อหน วยงานท เก ยวข อง 13. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลการอ านค ดว เคราะห และเข ยนฯ 14. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลค ณล กษณะอ นพ งประสงค 15. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 16. ควบค มด แลการว ดผลและประเม นผลการเร ยนให เป นไปตามระเบ ยบ สถานศ กษาว าด วยการประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตร 17. ร วมจ ดทาแผนปฏ บ ต งานและปฏ ท นปฏ บ ต งานของงานว ชาการ 18. ให คาแนะนาบ คลากรในโรงเร ยนเก ยวก บการว ดผลและประเม นผล ตลอดจนทาเอกสารเผยแพร ความร เก ยวก บ การประเม นผลการเร ยน 1. แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานว ดผลประเม นผลการศ กษา 4. รายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ (มส) 5. รายช อน กเร ยนท ย นคาร องขอม ส ทธ สอบ 6. แบบสารวจเวลาท ใช ในการสอบ 7. ตารางสอบรายภาค/รายป 8. คาส งเก ยวก บการสอบ 9. เคร องม อว ดและประเม นผล แบบทดสอบ 10. รายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยน 0 ร มส 11. สร ปรายงานผลส มฤทธ ทางการเร ยน 12. รายช อน กเร ยนท จะสอบ NT ONET และ LAS 13. แบบประเม นการอ านค ดว เคราะห และเข ยนฯ 14. แบบประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 15. แบบประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 16. เอกสารเผยแพร เก ยวก บการว ดผลและประเม นผลการเร ยน 17. บ นท กการประช มงาน 18. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

19 ห น า งานเท ยบโอนผลการเร ยน 1. กาหนดแนวทางดาเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 2. เท ยบโอนความร ท กษะประสบการณ และผลการเร ยนจาก สถานศ กษาอ น สถานประกอบการ และอ นๆ ตามระเบ ยบการว ดและประเม นผล หร อแนวทางท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด 3. สร ปและรายงานผลการเท ยบโอนส งหน วยงานท เก ยวข อง 1. แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานเท ยบโอนการศ กษา 4. เอกสารการเท ยบโอนความร 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 9. งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 9.1 การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 9.2 การว จ ยพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา เร ยนร 9.1 การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 1. ว เคราะห ความต องการ พ ฒนาการเร ยนร 1) วางแผนการจ ดการเร ยนร 2) จ ดก จกรรมการเร ยนร 3) ประเม นผลการเร ยนร พบป ญหาต องการพ ฒนาต องทาการว จ ย 2. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ในแต ละกล มสาระการ 3. ส งเสร มให คร ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร

20 ห น า ประสานความร วมม อในการศ กษา ว เคราะห ว จ ย ตลอดจนการเผยแพร ผลงานว จ ย หร อ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน และงานว ชาการก บสถานศ กษา บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานและสถาบ นอ น 9.2 การว จ ยพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 1. ว เคราะห มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ป ญหาและความต องการเพ อกาหนดท ศทาง และว ส ยท ศน และแนวทางการแก ไขผด งพ ฒนาส ความย งย น 2. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยน ระยะปานกลาง 3-5 ป, แผนปฏ บ ต การประจาป 3. ดาเน นการตามแผน 4. น เทศ ต ดตาม ประเม นผลการพ ฒนา ทาว จ ย ตามกระบวนงาน ด งน 1) ว เคราะห ป ญหา การพ ฒนา 2) วางแผนการแก ไขป ญหา การพ ฒนา 3) จ ดก จกรรมแก ไขป ญหา การพ ฒนา 4) เก บรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล 5) สร ปผลการแก ไขป ญหา การพ ฒนา 1. แผน/โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษา 3. สม ดบ นท กการส งเสร มให คร ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ในแต ละกล มสาระการเร ยนร / ทะเบ ยนการพ ฒนาคร ด านการว จ ย 4. งานว จ ย 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

21 ห น า งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 1. สารวจแหล งการเร ยนร ท เก ยวข องก บการพ ฒนาค ณภาพท งใน และนอก สถานศ กษาท จ ดการศ กษาในบร เวณใกล เค ยง(จ ดทาทะเบ ยนแหล งเร ยนร ) 2. จ ดให ม แหล งเร ยนร ตลอดช ว ตท กร ปแบบท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให สอดคล องก บการจ ดการศ กษาให พอเพ ยงและสอดคล องก บการจ ดการเร ยนร 3. จ ดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร แหล งเร ยนร แก คร บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานศ กษาอ น ๆ ท จ ดการศ กษาในบร เวณใกล เค ยง 4. จ ดระบบแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนให เช อมต อการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน เช น พ ฒนาห องสม ด ให เป นแหล งเร ยนร หร อม มหน งส อในห องเร ยน 5. จ ดระบบแหล งเร ยนร ในท องถ น ให เอ อต อการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน ของ สถานศ กษาของตนเอง เช น จ ดทาแผนท เส นทางระบบเช อมโยงเคร อข ายห องสม ดประชาชน สถาบ นการศ กษา พ พ ธภ ณฑ พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ภ ม ป ญญาท องถ น 6. จ ดต งและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนรวมท งพ ฒนาให เก ดองค ความร วางแผนการใช แหล งเร ยนร 7. ประสานความร วมม อวางแผนก บสถานศ กษาอ น บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานท จ ดการศ กษาโดยส งเสร มการใช แหล งเร ยนร ท แต ละแหล งม เพ อใช ประโยชน ให เก ดการ เร ยนร ร วมก น 8. ส งเสร มสน บสน นให คร ได ใช แหล งเร ยนร เช งอน ร กษ ท งภายในและภายนอก โรงเร ยนในการจ ดกระบวนการเร ยนร ให ครอบคล มถ งภ ม ป ญญาท องถ น 1. แผน/โครงการพ ฒนาส งเสร มแหล งเร ยนร 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาส งเสร มแหล งเร ยนร 3. ทะเบ ยนแหล งเร ยนร 4. แบบรายงานการใช แหล งเร ยนร 5. จ ดและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา 6. บ นท กการประช มงาน 7. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

22 ห น า งานน เทศการศ กษา 1. จ ดระบบการน เทศงานว ชาการและการเร ยนการสอนภายในสถานศ กษา 1) ต งคณะกรรมการน เทศภายในสถานศ กษา 2) วางแผนน เทศภายในสถานศ กษาโดยใช ก จกรรมท หลากหลาย และ เหมาะสมก บสถานศ กษา 3) จ ดทาเคร องม อน เทศทางว ชาการและการเร ยนการสอน 2. สร างความตระหน กให แก คร และผ เก ยวข องให ความเข าใจกระบวนการน เทศ ภายในว าเป นกระบวนการทางานร วมก นท ใช เหต ผล การน เทศเป นการพ ฒนาปร บปร งว ธ การ ทางานของแต ละบ คคลให ม ค ณภาพ การน เทศเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร เพ อให ท กคน เช อม นว าได ปฏ บ ต ถ กต อง ก าวหน าและเก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนและต อคร 3. ดาเน นการน เทศงานว ชาการและการเร ยนการสอน ระด บโรงเร ยน กล มสาระการเร ยนร สายช น และรายว ชา 1) สร างความตระหน กความร ความเข าใจก บผ เก ยวข อง 2) กาหนดปฏ ท นการน เทศ 3) ดาเน นการตามแผนน เทศ 4. ประเม นผลระบบและกระบวนการน เทศภายในสถานศ กษา 1) ต งคณะกรรมการประเม นผลการน เทศ 2) จ ดทาเคร องม อประเม นผลการน เทศ 3) ประเม นผลการน เทศอย างต อเน อง 4) นาผลการน เทศไปพ ฒนา 5. ประสานงานก บเขตพ นท การศ กษาเพ อพ ฒนาระบบและกระบวนการน เทศงาน ว ชาการและการเร ยนการสอนของสถานศ กษา 1) ขอความร วมม อเป นว ทยากรพ ฒนาผ น เทศเก ยวก บความร และท กษะ การน เทศงานว ชาการการเร ยนการสอนและการสร างเคร องม อน เทศ 2) ขอความร วมม อประเม นระบบและกระบวนการน เทศภายใน สถานศ กษา

23 ห น า แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ การจ ดระบบการน เทศภายในก บ สถานศ กษาอ นหร อเคร อข ายการน เทศภายในเขตพ นท การศ กษา 1) รวบรวมข อม ลสถานศ กษาท จ ดการน เทศภายในสถานศ กษาท ม ค ณภาพ 2) ศ กษาด งานสถานศ กษาท จ ดการน เทศภายในท ม ค ณภาพ 3) พ ฒนาระบบและกระบวนการน เทศภายในสถานศ กษา โดยห วหน า กล มสาระและผ บร หารแบบก ลยาณม ตร หร อระหว างคร ผ สอน ศ กษาสถานการณ โลกและส งคมท เปล ยนแปลงเพ อเช อมโยงก บองค ความร และประสบการณ เด ม 4) ปร บปร งพ ฒนาองค ความร ใหม อย างต อเน อง จนเก ดผลด ต อการจ ด ประสบการณ เร ยนร 5) แลกเปล ยนประสบการณ เร ยนร ระหว างคร กล มสาระ สถานศ กษา หร อสถาบ นอ น 1. แผน/โครงการน เทศการศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการน เทศการศ กษา 3. บ นท กการน เทศ 4. บ นท กการประช มงาน 5. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 12. งานแนะแนว 1. จ ดระบบการแนะแนวทางว ชาการและว ชาช พภายในสถานศ กษาโดยเช อมโยง ก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและกระบวนการเร ยนการสอน 1) ต งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศ กษา (คร ท กคนเป น คร แนะแนว) 2) วางแผนจ ดก จกรรมแนะแนวทางว ชาการและว ชาช พภายใน สถานศ กษา

24 ห น า ดาเน นการแนะแนวและพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน โดยความร วมม อของคร ท กคน ในสถานศ กษา 1) ประสานความร วมม อก บฝ ายปกครอง คร ท ปร กษา และคร ท กคน เพ อ ทาความเข าใจและขอความร วมม อจ ดก จกรรมตามแผน 2) ร บส งต อน กเร ยนจากคร ท ปร กษาตามระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยน 3) ให การบร การ ด านการให คาปร กษา และช วยเหล อแก น กเร ยน ผ ปกครองในด านการเร ยน, การศ กษาต อ, การประกอบอาช พ, ท นการศ กษา, การพ ฒนาท กษะ ช ว ตและส งคม การเย ยมบ านน กเร ยนหร อด านอ นๆ ตาม ความเหมาะสม 4) จ ดบร การครบ 5 งาน ค อ - งานศ กษารวบรวมข อม ล - งานสารสนเทศ ให ข อม ลด านการศ กษาต อ และอาช พ - งานให คาปร กษา ร บส งต อจากคร ประจาช น และส งต อ หน วยงานภายนอก ต อไป - งานก จกรรมส งเสร ม พ ฒนา ช วยเหล อผ เร ยนร วมก บเคร อข าย หร อองค กรภาคเอกชน 3. ต ดตามและประเม นผล ระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศ กษา 1) จ ดทาเคร องม อประเม นผลระบบแนะแนวให ครอบคล มว ตถ ประสงค และก จกรรมแนะแนว 2) ดาเน นการต ดตาม ประเม นผลการจ ดก จกรรมอย างต อเน อง 4. ประสานความร วมม อ แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ ด านการแนะแนวก บ สถานศ กษาอ น หร อเคร อข ายแนะแนวภายในเขตพ นท การศ กษา 1) รวบรวมข อม ลสถานศ กษาท จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและ แนะแนวด เด น เป นแบบอย างได 2) ศ กษาด งานสถานศ กษาท จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน และ การแนะแนวด เด น 3) พ ฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศ กษา แนวทางการดาเน นงานของ สถานศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช ท ศ ม ชฌ ม จ งหว ดนครสวรรค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครสวรรค เขต 1 1 ค าน า ค ม อ การบร หารงานว ชาการ เป นเอกสารท เข ยนจากการบร

More information