โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม"

Transcription

1 ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท วไป ห วหน ากล มบร หารว ชาการ ห วหน ากล มบร หารงบประมาณ ห วหน ากล มบร หารงานบ คคล ห วหน ากล มบร หารท วไป - งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น - งานวางแผนงานด านว ชาการ - งานจ ดการเร ยนการสอน - งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา - งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร - งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอน ผลการเร ยน - งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล ง เร ยนร - งานน เทศการศ กษา - งานแนะแนว - งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ภายในและมาตรฐานการศ กษา - งานส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข ง ทางว ชาการ - งานประสานความร วมม อในการ พ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น - งานส งเสร มและสน บสน นงาน ว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบ นอ นท จ ดการศ กษา - งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการ - งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา - งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา - งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศ ทางว ชาการ - งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร - งานห วหน าสายช น - งานจ ดทาแผนงบประมาณและคาขอ ต งงบประมาณ - งานจ ดทาแผนปฏ บ ต การ - งานอน ม ต การใช จ ายงบประมาณ - งานขอโอนและขอเปล ยนแปลง งบประมาณ - งานรายงานผลการเบ กจ าย งบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตามและรายงาน การใช งบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตามและรายงาน การใช ผลผล ตจากงบประมาณ - งานระดมทร พยากรและการลงท นเพ อ การศ กษา - งานกองท นเพ อการศ กษา - งานบร หารจ ดการทร พยากรเพ อ การศ กษา - งานวางแผนพ สด - งานกาหนดร ปแบบรายการหร อ ค ณล กษณะคร ภ ณฑ ส งก อสร าง - งานพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ เพ อจ ดทาและจ ดหาพ สด - งานจ ดหาพ สด - งานควบค มด แลบาร งร กษาและ จาหน ายพ สด - งานจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น - งานเบ กเง นจากคล ง - งานร บเง น เก บร กษาเง น จ ายเง น - งานนาเง นส งคล ง - งานจ ดทาบ ญช การเง น - งานจ ดทารายงานทางการเง นและ งบการเง น - งานจ ดทาหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน - งานวางแผนอ ตรากาล ง - งานจ ดสรรอ ตรากาล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - งานสรรหาและบรรจ แต งต ง - งานการเปล ยนต าแหน งให ส งข น การย ายข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - งานการเล อนข นเง นเด อน - งานการลาท กประเภท - งานประเม นผลการปฏ บ ต งาน - งานว น ยและการลงโทษ - งานส งพ กราชการและการออกจาก ราชการ - งานรายงานการดาเน นการทางว น ย และการลงโทษ - งานอ ทธรณ และการร องท กข - งานการออกจากราชการ - งานจ ดทาระบบและการจ ดทา ทะเบ ยนประว ต - งานจ ดทาบ ญช และเสนอขอ เคร องราชอ สร ยาภรณ - งานส งเสร มการประเม นว ทยฐานะ ข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา - งานส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต - งานส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและ จรรยาบรรณว ชาช พ - งานส งเสร มว น ย ค ณธรรม จร ยธรรม สาหร บข าราชการคร และบ คลากรทาง การศ กษา - งานส งเสร มขอร บใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พ - งานพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา - งานพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ล สารสนเทศ - งานประสานงานและพ ฒนาเคร อข าย การศ กษา - งานการวางแผนการบร หารงาน การศ กษา - งานว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน - งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร - งานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน - งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา - งานธ รการ - งานด แลอาคารสถานท และ สภาพแวดล อม - งานจ ดทาสามะโนผ เร ยน - งานร บน กเร ยน - งานเสนอความเห นเก ยวก บการจ ดต ง ย บรวมหร อเล กสถานศ กษา - งานประสานการศ กษาในระบบ นอก ระบบและตามอ ธยาศ ย - งานระดมทร พยากรเพ อการศ กษา - งานท ศนศ กษาน กเร ยน - งานก จการน กเร ยน - งานประชาส มพ นธ การศ กษา - งานส งเสร ม สน บสน น ประสานการ จ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ด การศ กษา - งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น - งานรายงานผลการปฏ บ ต งานบร หาร ท วไป - งานจ ดระบบควบค มภายในหน วยงาน - งานจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยน พฤต กรรมและลงโทษน กเร ยน - งานเลขาน การคณะกรรมการ สถานศ กษา - งานปฏ คม - งานทะเบ ยนน กเร ยน - งานควบค มและด แลการจาหน าย อาหาร - งานว นสาค ญและประเพณ ว ฒนธรรม - งานด แลห องพ เศษ

2 ห น า 2 โครงสร างการบร หารงานกล มบร หารว ชาการ นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ คณะกรรมการบร หารว ชาการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ นายประยง ส นธ ห วหน ากล มบร หารว ชาการ งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด านว ชาการ งานจ ดการเร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการ ก บสถานศ กษาและองค กรอ น งานแนะแนว งานส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถานประกอบการ และสถาบ นอ น ท จ ดการศ กษา งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการ

3 ห น า 3 ข อม ลพ นฐาน ว ส ยท ศน โรงเร ยนส งขะว ทยาคม จ ดการศ กษาให น กเร ยนม ค ณธรรมนา ความร ตามเศรษฐก จ พอเพ ยง สร างความเข มแข งและม ค ณภาพตามมาตรฐาน โดยย ดหล กการม ส วนร วม พ นธก จ 1. ส งเสร มการจ ดการศ กษาให รองร บส ทธ และโอกาสทางการศ กษาในว ยเร ยน อย างท วถ งท กกล มเป าหมาย และเท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม 2. ส งเสร มการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม 3. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนา ค ณธรรมนาความร และค ณภาพของผ เร ยน ตามแนวปฏ ร ปการศ กษา 4. เร งร ดการน เทศ กาก บ ต ดตามการจ ดการศ กษา 5. ส งเสร ม สน บสน น ความเข มแข ง ให ก บเคร อข ายในการจ ดการศ กษา 6. ส งเสร มการสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างสถานศ กษาก บช มชนท กระด บให เห นความสาค ญและสน บสน นการจ ดการศ กษา 7. ส งเสร มการจ ดสภาพบร บท และบรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร กลย ทธ 1. เร งร ดปฏ ร ปการศ กษาโดยย ดหล กค ณธรรมนาความร ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ความสมานฉ นท ส นต ว ธ ว ถ ประชาธ ปไตย 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างกว างขวางและท วถ ง 3. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างกว างขวางและท วถ ง 4. กระจายอานาจภายในสถานศ กษาและประสานความร วมม อก บองค กรเคร อข ายอ นๆ 5. ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา 6. ส งเสร ม สน บสน น ให ความร วมม อในการจ ดการศ กษา 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต

4 ห น า 4 ปร ชญาโรงเร ยน ว ชชา จรณ สม ปน โน หมายถ ง ถ งพร อมด วยความร และความประพฤต คาขว ญโรงเร ยน สร างค ณธรรม ล าว ทยา พ ฒนาส งคม ส ประจาโรงเร ยน ส เหล อง - ส ดา ส เหล อง หมายถ ง สว าง สงบ ซ อส ตย ส ดา หมายถ ง ความเข มแข ง อดทน

5 ห น า 5 ขอบข ายภารก จการปฏ บ ต หน าท กล มบร หารว ชาการ 1. ห วหน ากล มบร หารว ชาการ 1. เป นท ปร กษาของผ อานวยการโรงเร ยนและรองผ อานวยการโรงเร ยน ในการกาหนดท ศทาง และแนวนโยบายในการดาเน นงานของกล มบร หารว ชาการ 2. ควบค ม ด แล ต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการปฏ บ ต งานบร หารตาม มาตรฐานกล มบร หารว ชาการ ได แก งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด าน ว ชาการ งานจ ดการเร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานทะเบ ยน งานว ดผล งานเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานแนะแนว งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานส งเสร มช มชน ให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด าน ว ชาการ งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น 2. คณะกรรมการบร หารว ชาการ 1. เป นท ปร กษาของผ อานวยการโรงเร ยนและรองผ อานวยการโรงเร ยนในการกาหนด ท ศทาง และแนวนโยบายในการดาเน นงานของกล มบร หารว ชาการ 2. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเร ยนในด านการบร หารงานไปส การปฏ บ ต 3. ร วมประช มเพ อร บทราบข อม ลแนวปฏ บ ต ต างๆ ให ท นเหต การณ รวมท งให คาปร กษาหาร อในการพ ฒนางานตามปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 4. เป นกรรมการท ปร กษา ให คาแนะนาการบร หารงาน 5. เสนอแนะความค ดเห นและให ความร วมม อช วยเหล อ สน บสน นในการดาเน นงาน ตลอดจนเสร มสร างความเข าใจก บบ คลากรท กฝ ายภายในโรงเร ยนและบ คลากรภายนอกโรงเร ยน เพ อให การดาเน นงานของกล มบร หารงานดาเน นการไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพ

6 ห น า 6 6. กาหนดมาตรฐานการบร หารงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน การบร หารงาน ได แก งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น งานวางแผนงานด านว ชาการ งานจ ดการ เร ยนการสอน งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน งานทะเบ ยน งานว ดผล งานเท ยบโอนผลการเร ยน งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร งานน เทศการศ กษา งานแนะแนว งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา งานส งเสร มช มชน ให ม ความเข มแข งทางว ชาการ งานประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น งานส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กรหน วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา งานจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด าน ว ชาการ งานค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา งานพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อ การศ กษา งานส งเสร มและพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ งานห วหน ากล มสาระการเร ยนร งานห วหน าสายช น 7. ประสานงานคร ในกล มสาระเพ อวางแผนการปฏ บ ต งานทางด านการเร ยนการสอน การ จ ดก จกรรมหร อโครงการท ส งเสร มความร เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนตามกล มสาระน น ๆ 8. ประสานงานคร ในสายช นเพ อวางแผนการปฏ บ ต งาน การเร ยนการสอน การด แล ช วยเหล อน กเร ยน การสร างระเบ ยบว น ยปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมตลอดจนค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ให เก ดข นก บผ เร ยนท กคน 3. งานพ ฒนาสาระหล กส ตรท องถ น 1. ดาเน นงานในร ปคณะกรรมการระด บสถานศ กษา ประกอบด วยคร ผ บร หาร ผ นาทางศาสนา ผ นาช มชนและผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร และประสบการณ หลากหลาย เพ อจะได ร วมก นพ จารณาจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นให เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา และสภาพ ช มชนตามกรอบการเร ยนร ท องถ นท สพป. กาหนดไว 2. ว เคราะห กรอบสาระการเร ยนร ท องถ นท สพป.กาหนดไว เพ อจะได ทราบถ ง ขอบข ายในการกาหนดรายละเอ ยดของเน อหา องค ความร เก ยวก บท องถ นของสถานศ กษา ซ ง สพป.ได กาหนดไว

7 ห น า 7 3. ว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษา เพ อจะได ทราบถ งจ ดเน นหร อประเด นท สถานศ กษาให ความสาค ญ และแนวทางการจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นว าควรจะอย ใน กล มสาระการเร ยนร ใดช นป ใดเป นรายว ชาพ นฐาน หร อรายว ชาท ต องการเร ยนเพ มเต มและควร จะม เน อหามากน อยอย างไร ตามท หล กส ตรสถานศ กษากาหนดไว 4. ศ กษา ว เคราะห ข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาและช มชน เช น สภาพ ภ ม ประเทศ ภ ม อากาศ ทร พยากร ส งแวดล อม ประว ต ความเป นมา สภาพเศรษฐก จ ส งคม การดารงช ว ต การประกอบอาช พ ว ฒนธรรมประเพณ ภ ม ป ญญา สภาพช มชนและส งคม เพ อนามาเป นข อม ลจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นของสถานศ กษาให สมบ รณ ข น 5. จ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ นของสถานศ กษา เม อคณะกรรมการได ว เคราะห ส งเคราะห กรอบการเร ยนร ท องถ น/ข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา/ช มชนและว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษาทราบว าอย ในกล มสาระการเร ยนร ใด ท จะจ ดทาสาระการเร ยนร ท องถ น และ จ ดทาเป นรายว ชาพ นฐานหร อ รายว ชาเพ มเต มจากน นคณะกรรมการจ งร วมพ จารณากาหนดเน อหา องค ความร เก ยวก บท องถ นให เหมาะสมให สอดคล องก บบร บทและจ ดเน นของสถานศ กษาและ สภาพช มชน 6. ดาเน นการใช หล กส ตรท องถ น 7. น เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผลการใช หล กส ตรท องถ น 8. สร ปผลการดาเน นงานและเข ยนรายงานผลการใช หล กส ตรท องถ น 9. นาข อม ลไปใช ในการปร บหล กส ตรของสถานศ กษา 1. แผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 3. รายงานผลการศ กษาว เคราะห ข อม ลสารสนเทศ 4. หล กส ตรท องถ น 5. บ นท กการประช มงาน 6. สม ดน เทศการใช หล กส ตร 7. แบบต ดตามและประเม นผลการใช หล กส ตรท องถ น 8. สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรท องถ นประจาป 9. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

8 ห น า 8 4. งานวางแผนงานด านว ชาการ 1. จ ดทาปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ 2. กาหนดเวลาเร ยน ว นป ด เป ดเร ยน 3. กาหนดเป าหมายผลส มฤทธ ทางการเร ยนของท กกล มสาระการเร ยนร 1. แผน/โครงการพ ฒนางานว ชาการ 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานว ชาการ 3. ปฏ ท นการปฏ บ ต งานว ชาการ 4. เป าหมายผลส มฤทธ ทางการเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 5. งานจ ดการเร ยนการสอน 1. ศ กษา ว เคราะห ค ดเล อกหน งส อส อการเร ยนการสอน พ ฒนาห องสม ด และ แหล งเร ยนร ห องปฏ บ ต การต าง ๆ ให เอ อต อการเร ยนร จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร การใช ห องสม ด และห องปฏ บ ต การ ก จกรรมส งเสร มการอ าน 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนให ม เน อหาสาระและก จกรรมท สอดคล องก บ ความสนใจ ความถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการการเผช ญสถานการณ การประย กต ใช ความร การเร ยนร จากประสบการณ จร ง และปฏ บ ต จร งการส งเสร มให ร กการอ าน และใฝ ร อย างต อเน อง การผสมผสาน ความร ต าง ๆ ให สมด ลก น ปล กฝ งค ณธรรมค าน ยม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค สอดคล องก บเน อหาสาระ ก จกรรมท งน โดยจ ดบรรยากาศและ ส งแวดล อมและแหล งเร ยนร ให เอ อต อการจ ดกระบวนการเร ยนร และการนาภ ม ป ญญาท องถ นหร อ เคร อข ายผ ปกครองช มชนท องถ นมาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนตามความเหมาะสม 3. จ ดให ม การน เทศการเร ยนการสอนแก คร ใน กล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ โดย การน เทศหลากหลายร ปแบบ เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนร วมก นของบ คลากรภายในสถานศ กษา

9 ห น า 9 4. ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (คร ท กคนเป นคร แนะแนว) 1) จ ดก จกรรมแนะแนว โดย - จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ การจ ดก จกรรมการเร ยนร - จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมแบบบ นท กและ จ ดทาส อ - ให คาปร กษาการแก ไขข อบกพร องและพ ฒนาตนเอง - ให คาปร กษาการศ กษาต อและแนะนาอาช พ 2) จ ดก จกรรมน กเร ยน โดย - สน บสน นเก อก ลตามกล มสาระการเร ยนร เช น โครงงาน - ส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถ ความต องการ ของผ เร ยน เช น ชมรมทางว ชาการ - ส งเสร มการทาประโยชน ต อส งคม เช น ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด - ส งเสร มการฝ กปฏ บ ต งานท เป นประโยชน ต อตนเองและ ส วนรวม - จ ดก จกรรมการเร ยนร และจ ดหาว สด อ ปกรณ - จ ดทาแผนการจ ดก จกรรมแบบบ นท ก รายงานผล 5. จ ดวางบ คลากรในการเร ยนการสอนรายช น รายว ชา 6. จ ดทาตารางเร ยนของน กเร ยนรายช น และตารางสอนของคร รายบ คคล 7. จ ดสอนแทนกรณ คร ไม สามารถปฏ บ ต การสอนได ตามปกต 8. จ ดการศ กษาพ เศษเร ยนร วม 9. ดาเน นการจ ดการสอนซ อมเสร มน กเร ยน 10. วางแผน ส งเสร มน กเร ยนเก ยวก บ การสอบ NT, LAS, ONET 1. แผน/โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 3. บ นท กการประช มงาน 4. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

10 ห น า งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 1. จ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1) ว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น 2) กาหนดผลการเร ยนร ท คาดหว งรายป รายภาค/สาระการเร ยนร 3) กาหนดโครงสร างของหล กส ตร หน วยน าหน ก/หน วยก ต 4) กาหนดรายว ชา และจ ดทาคาอธ บายรายว ชาให สอดคล องก บ โครงสร างหล กส ตร 5) จ ดทาร ปเล มหล กส ตรของสถานศ กษาท ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค โครงสร าง หล กส ตร ต วช ว ด/สาระการเร ยนร รายป /รายภาค และเกณฑ การจบหล กส ตร 2. วางแผนการใช หล กส ตรของสถานศ กษา 3. ดาเน นการใช หล กส ตร 4. น เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผลการใช หล กส ตร 5. สร ปผลการดาเน นงานและเข ยนรายงาน 6. นาข อม ลไปใช ในการปร บหล กส ตรของสถานศ กษา 1. แผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 3. รายงานผลการศ กษาว เคราะห เอกสารหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศ กษาธ การ 4. หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรสาระการเร ยนร 5. บ นท กการประช มงาน 6. สม ดน เทศการใช หล กส ตร 7. แบบต ดตามและประเม นผลการใช หล กส ตร 8. สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรประจาป 9. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

11 ห น า งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1. ส งเสร มให ใช ว ธ การว จ ยเป นส วนหน งของการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 2. ส งเสร มจ ดกระบวนการเร ยนร ให ย ดหย นตามความเหมาะสมโดย จ ดเน อหา สาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจ ความถน ดของผ เร ยนตลอดจนผ ท ม ความสามารถ พ เศษและผ ท ม ความบกพร องหร อด อยโอกาส 3. ส งเสร มก จกรรมการร กการอ านและใฝ ร อย างต อเน อง โดยการผสมผสาน ความร ต าง ๆ ให สมด ลก น 4. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม 5. ส งเสร มการจ ดบรรยากาศ การใช ส อ เทคโนโลย ส งแวดล อมแหล งเร ยนร ให เอ อต อการเร ยนร 6. นาภ ม ป ญญาท องถ นและประสานความร วมม อเคร อข ายผ ปกครอง ช มชน ท องถ นเข าม ม ส วนร วมในการพ ฒนาและกระบวนการเร ยนร ตามความเหมาะสม 7. ส งเสร มให คร ได ร บการพ ฒนาว ธ การจ ดกระบวนการเร ยนร อย างหลากหลาย และต อเน อง เพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร ตามความเหมาะสม 8. จ ดหาค ม อในการพ ฒนากระบวนการเร ยนร เทคน คว ธ การสอนแบบต าง ๆ หลายว ธ ทฤษฎ ท เก ยวข องก บการเร ยนร 9. ค ดกรองน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร และรายงานผล 10. จ ดเก บข อม ลการพ ฒนาจ ดเน นค ณภาพน กเร ยน 4 ด าน ( ท กษะความสามารถ ท กษะการค ดพ นฐาน ค ณล กษณะใฝ ด ผลส มฤทธ ) 1. แผน/โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร 3. ข อม ลน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร 4. ข อม ลการพ ฒนาน กเร ยนตามจ ดเน น 4 ด าน หร อ นโยบาย สพฐ. 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

12 ห น า งานทะเบ ยนว ดผลและเท ยบโอนผลการเร ยน 8.1 การกาหนดระเบ ยบว ดและประเม นผล 8.2 ภารก จการว ดและประเม นผลการเร ยนร 8.3 การพ ฒนาเคร องม อว ดและประเม นผล 8.4 การเท ยบโอนผลการเร ยน 8.5 การต ดส นปละอน ม ต ผลการเร ยน 8.6 การออกหล กฐานแสดงการจบการศ กษา 8.1 การกาหนดระเบ ยบว ดและประเม นผล 1. แต งต งคณะกรรมการจ ดทาระเบ ยบว ดและประเม นผลการเร ยน โดยการม ส วน ร วมของท กฝ าย 2. พ จารณายกร างระเบ ยบประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 3. ประชาพ จารณ โดยผ เก ยวข องท กฝ าย 4. เสนอคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานให ความเห นชอบ 5. ประกาศใช ระเบ ยบ 6. ปร บปร งพ ฒนาแก ไขให เหมาะสมสอดคล องก บเหต การณ ท เปล ยนแปลง 8.2 ภารก จการว ดและประเม นผลการเร ยนร 1. การประเม นผลการเร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ 1) ดาเน นการประเม นผลก อนเร ยนเพ อตรวจสอบและปร บปร งพ นฐาน ของน กเร ยน 2) ประเม นผลระหว างเร ยนและหล งการเร ยน ปลายภาคและปลายป เพ อ นาผลไปต ดส นผลการเร ยน 3) เล อกว ธ การประเม น เคร องม อการประเม นอย างหลากหลาย เน นการ ประเม นตามสภาพจร ง ครอบคล มสาระและเหมาะสมก บธรรมชาต ของผ เร ยน 4) ซ อมเสร มปร บปร งแก ไขผลการเร ยนของผ เร ยนเกณฑ การประเม นให พ ฒนาเต มความสามารถ 5) การต ดส นผลการเร ยนตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด

13 ห น า 13 ผลการเร ยน เร ยน 6) จ ดการเร ยนการสอนซ อมเสร มและเร ยนซ ารายว ชาท ไม ผ านการต ดส น 7) ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นผลการ 2. การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1) คร ผ ควบค มก จกรรมเป นผ ประเม น และต ดส นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป นรายก จกรรม 2) ประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนใน 2 ด าน ค อ การผ านจ ดประสงค ของ ก จกรรมและการม ส วนร วมในก จกรรม โดยพ จารณาจากจานวนเวลาท เข าร วมก จกรรม 3) ต ดส นผลการปฏ บ ต ก จกรรมเป น 2 ระด บ ค อ ผ านและไม ผ าน โดยผ ได ร บการต ดส นไม ผ านจะต องผ านเกณฑ การประเม นท ง 2 ด าน 4) ประเม นและต ดส นก จกรรมการผ านตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด 5) ผ บร หารสถานศ กษาเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นการปฏ บ ต ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 3. การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1) แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาและประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของสถานศ กษาจากผ เก ยวข องท กฝ าย 2) กาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของสถานศ กษา 3) กาหนดแนวการดาเน นการประเม นเป นรายค ณล กษณะโดยประเม นท ง ในห องเร ยนและนอกห องเร ยน 4) ดาเน นการประเม นและสร ปผลเป นรายภาค 5) แจ งผลการประเม นให ผ เร ยนทราบและปร บปร งแก ไขข อบกพร อง 6) ประเม นผ านตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด 7) ผ บร หารเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของผ เร ยน

14 ห น า การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน 1) ประกาศเกณฑ มาตรฐานและแนวทางและว ธ การประเม น 2) แต งต งคณะกรรมการประเม นและต ดส นการอ าน ค ด ว เคราะห และ เข ยนส อความ 3) ดาเน นการประเม น 4) ผ บร หารเป นผ อน ม ต ผลการประเม นและต ดส นการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนส อความ สถานศ กษา 5. การประเม นค ณภาพระด บชาต 1) เตร ยมต วผ เร ยนให ม ความพร อมท จะร บการประเม น 2) เตร ยมบ คลากร สถานท และอานวยความสะดวกในการร บการประเม น 3) สร างความตระหน ก ความเข าใจและความสาค ญแก คร และผ เร ยน 4) นาผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการจ ดการศ กษาของ 8.3 การพ ฒนาเคร องม อว ดและประเม นผล 1. จ ดอบรมพ ฒนาการจ ดสร างเคร องม อว ดและประเม นผล เพ อให คร ได ม ความร และความเข าใจ 2. จ ดสร างเคร องม อว ดและประเม นผลให สอดคล อง มาตรฐานการเร ยนร สาระ การเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร และสภาพผ เร ยน 3. นาเทคโนโลย มาประย กต ใช ในการสร างเคร องม อ และใช เป นเคร องม อว ดผล และประเม นผล 4. พ ฒนาปร บปร งเคร องม อและประเม นผลให ม ค ณภาพและมาตรฐาน 8.4 การเท ยบโอนผลการเร ยน 1. ประสานการจ ดการว ดผลประเม นผลระด บสถานศ กษา 1) แต งต งคณะกรรมการเท ยบโอนผลการเร ยน จ ดทามาตรฐาน กรอบ และเกณฑ การประเม นเพ อการเท ยบโดยผลการเร ยนของสถานศ กษา 2) จ ดทาแผนการว ดผลและประเม นผลสร างเคร องม อแบบฟอร มต าง ๆ ในการดาเน นการเท ยบโอน

15 ห น า 15 3) จ ดและดาเน นการให เป นไปตามมาตรฐาน 4) ประกาศผลการเท ยบโอนผลการเร ยน 2. เท ยบโอนผลการเร ยนจากการย ายท เร ยนจากสถานประกอบการ จากพ นฐาน การประกอบอาช พ 1) พ จารณาหล กฐานการศ กษาแสดงถ งความร ความสามารถของผ เร ยน 2) พ จารณาจากความร และประสบการณ ตรงจากการปฏ บ ต จร งโดยการ ทดสอบ 3) พ จารณาจากความสามารถและการปฏ บ ต ได จร ง โดยการประเม นด วย ว ธ การท หลากหลายจ ดทาทะเบ ยนขอเท ยบโอนระเบ ยนผลการเร ยน และออกหล กฐานการเร ยน/ การเท ยบโอน 8.5 การต ดส นและอน ม ต ผลการเร ยน 1) นายทะเบ ยนของสถานศ กษา ตรวจสอบข อม ลผลการเร ยนของผ เร ยน ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามเกณฑ การจบช วงช นของสถานศ กษา 2) จ ดทาบ ญช รายช อผ เร ยนท จบช วงช นพร อมตรวจทานความถ กต อง ไม ให ม ข อผ ดพลาดใด ๆ ท งส น 3) เสนอคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและว ชาการ เพ อให ความ เห นชอบ 4) ผ บร หารสถานศ กษาออกคาส งแต งต งผ จ ดทาเอกสารรายงานผ สาเร จ การศ กษา ประกอบด วย ผ เข ยน ผ ทาน ผ ตรวจ และม นายทะเบ ยนเป นห วหน า 5) ผ บร หารอน ม ต ผลการเร ยนโดยลงนามในเอกสารรายงานผ สาเร จ การศ กษา 6) จ ดส งเอกสารให หน วยงานท เก ยวข อง 8.6 การออกหล กฐานแสดงการจบการศ กษา การจ ดทาเอกสารประเม นผลตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 1. เอกสารหล กฐานการศ กษาควบค มและบ งค บแกน 1) ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (Transcript) (ปพ.1) 2) หล กฐานแสดงว ฒ การศ กษา (ประกาศน ยบ ตร) (ปพ.2) 3) แบบรายงานผ สาเร จการศ กษา (ปพ.3)

16 ห น า เอกสารหล กฐานการศ กษาท สถานศ กษาดาเน นการเอง 1) แบบบ นท กผลการเร ยนประจารายว ชา 2) แบบรายงานประจาต วน กเร ยน 3) ใบร บรองผลการเร ยน 4) ระเบ ยนสะสม ภารก จ บทบาท หน าท ตามงาน (ย อย) ด งน 1. งานทะเบ ยน 1. จ ดทาระเบ ยบการว ดและประเม นผลระด บสถานศ กษาและเสนอ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานให ความเห นชอบ 2. จ ดทาแบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานทะเบ ยน 3. จ ดทาเอกสารและให น กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยน 4. บ นท กข อม ลการว ดและประเม นผลลงโปรแกรมทางการศ กษา 5. รายงานผลการเร ยน 6. ออกใบร บรองผลการเร ยน ใบร บรองเวลาเร ยน ใบร บรองอ นๆ ตามท น กเร ยนหร อผ ปกครองต องการ 7. ตรวจสอบค ณว ฒ ของน กเร ยนตามท หน วยงานต างๆ ส งมา 8. จ ดทาทะเบ ยน ออกหล กฐานแสดงผลการเร ยน สาหร บผ ท ขอร บ เอกสาร ท งท เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ (Transcript) 9. ตรวจและน เทศแบบรายงานทางการศ กษาต างๆ ได แก ผลการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน แบบบ นท กผลการเร ยนประจารายว ชา แบบรายงานประจาต วน กเร ยน ระเบ ยนสะสม 10. รวบรวม ต ดตามและตรวจสอบผลการเร ยนของกล มสาระการเร ยนร 11. จ ดเก บเอกสารทางการศ กษาอย างเป นระบบสาหร บส บค นหร ออ างอ ง 12. ดาเน นการเก ยวก บการขอพ กการเร ยน การย าย และการลาออก ของน กเร ยน

17 ห น า แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. ระเบ ยบ แนวทางปฏ บ ต เก ยวก บการว ดผล ประเม นผลของสถานศ กษา 4. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานทะเบ ยน 5. แบบลงทะเบ ยน 6. ฐานข อม ลโปรแกรมทางการศ กษา 7. แบบรายงานผลการเร ยน 8. ทะเบ ยนการออกหล กฐานการศ กษา เช น ใบร บรองผลการเร ยน ใบร บรองเวลาเร ยน ฯ 9. ทะเบ ยนการตรวจสอบค ณว ฒ ของน กเร ยน 10. บ นท กการตรวจและน เทศแบบรายงานทางการศ กษาต างๆ 11. ทะเบ ยน/เอกสารการขอพ กการเร ยน การย าย และการลาออกของน กเร ยน 12. บ นท กการประช มงาน 13. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 2. งานว ดผลประเม นผลการศ กษา 1. สารวจรายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยนไม ครบ 80 % 2. ประกาศรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ (มส) 3. ดาเน นการเก ยวก บการย นคาร องขอม ส ทธ สอบ 4. สารวจเวลาท ใช ในการสอบ 5. กาหนดตารางสอบรายภาค/รายป 6. ออกคาส งเก ยวก บการสอบ 7. ตรวจสอบเคร องม อว ดและประเม นผลให ถ กต องสอดคล องตามต วช ว ด 8. ประกาศรายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยน 0 ร มส 9. ดาเน นการในการเปล ยนผลการเร ยน 0 ร มส 10. ดาเน นการหาว ธ แก ไข ในกรณ ท น กเร ยนม ป ญหาตกค าง โดยเฉพาะ น กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และช นม ธยมศ กษาป ท สร ปและรายงานผลส มฤทธ เป นร ปเล ม และรายงานหน วยงาน ท เก ยวข อง

18 ห น า ส งรายช อน กเร ยน และจานวนห องสอบ NT ONET และ LAS ต อหน วยงานท เก ยวข อง 13. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลการอ านค ดว เคราะห และเข ยนฯ 14. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลค ณล กษณะอ นพ งประสงค 15. ส งเสร มพ ฒนาและประเม นผลก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 16. ควบค มด แลการว ดผลและประเม นผลการเร ยนให เป นไปตามระเบ ยบ สถานศ กษาว าด วยการประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตร 17. ร วมจ ดทาแผนปฏ บ ต งานและปฏ ท นปฏ บ ต งานของงานว ชาการ 18. ให คาแนะนาบ คลากรในโรงเร ยนเก ยวก บการว ดผลและประเม นผล ตลอดจนทาเอกสารเผยแพร ความร เก ยวก บ การประเม นผลการเร ยน 1. แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานว ดผลประเม นผลการศ กษา 4. รายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ (มส) 5. รายช อน กเร ยนท ย นคาร องขอม ส ทธ สอบ 6. แบบสารวจเวลาท ใช ในการสอบ 7. ตารางสอบรายภาค/รายป 8. คาส งเก ยวก บการสอบ 9. เคร องม อว ดและประเม นผล แบบทดสอบ 10. รายช อน กเร ยนท ม ผลการเร ยน 0 ร มส 11. สร ปรายงานผลส มฤทธ ทางการเร ยน 12. รายช อน กเร ยนท จะสอบ NT ONET และ LAS 13. แบบประเม นการอ านค ดว เคราะห และเข ยนฯ 14. แบบประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 15. แบบประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 16. เอกสารเผยแพร เก ยวก บการว ดผลและประเม นผลการเร ยน 17. บ นท กการประช มงาน 18. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

19 ห น า งานเท ยบโอนผลการเร ยน 1. กาหนดแนวทางดาเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 2. เท ยบโอนความร ท กษะประสบการณ และผลการเร ยนจาก สถานศ กษาอ น สถานประกอบการ และอ นๆ ตามระเบ ยบการว ดและประเม นผล หร อแนวทางท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด 3. สร ปและรายงานผลการเท ยบโอนส งหน วยงานท เก ยวข อง 1. แผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนางานทะเบ ยน 3. แบบพ มพ ต างๆ ท ใช ในงานเท ยบโอนการศ กษา 4. เอกสารการเท ยบโอนความร 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 9. งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 9.1 การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 9.2 การว จ ยพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา เร ยนร 9.1 การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 1. ว เคราะห ความต องการ พ ฒนาการเร ยนร 1) วางแผนการจ ดการเร ยนร 2) จ ดก จกรรมการเร ยนร 3) ประเม นผลการเร ยนร พบป ญหาต องการพ ฒนาต องทาการว จ ย 2. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ในแต ละกล มสาระการ 3. ส งเสร มให คร ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร

20 ห น า ประสานความร วมม อในการศ กษา ว เคราะห ว จ ย ตลอดจนการเผยแพร ผลงานว จ ย หร อ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน และงานว ชาการก บสถานศ กษา บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานและสถาบ นอ น 9.2 การว จ ยพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 1. ว เคราะห มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ป ญหาและความต องการเพ อกาหนดท ศทาง และว ส ยท ศน และแนวทางการแก ไขผด งพ ฒนาส ความย งย น 2. จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยน ระยะปานกลาง 3-5 ป, แผนปฏ บ ต การประจาป 3. ดาเน นการตามแผน 4. น เทศ ต ดตาม ประเม นผลการพ ฒนา ทาว จ ย ตามกระบวนงาน ด งน 1) ว เคราะห ป ญหา การพ ฒนา 2) วางแผนการแก ไขป ญหา การพ ฒนา 3) จ ดก จกรรมแก ไขป ญหา การพ ฒนา 4) เก บรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล 5) สร ปผลการแก ไขป ญหา การพ ฒนา 1. แผน/โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษา 3. สม ดบ นท กการส งเสร มให คร ศ กษา ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ในแต ละกล มสาระการเร ยนร / ทะเบ ยนการพ ฒนาคร ด านการว จ ย 4. งานว จ ย 5. บ นท กการประช มงาน 6. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

21 ห น า งานพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 1. สารวจแหล งการเร ยนร ท เก ยวข องก บการพ ฒนาค ณภาพท งใน และนอก สถานศ กษาท จ ดการศ กษาในบร เวณใกล เค ยง(จ ดทาทะเบ ยนแหล งเร ยนร ) 2. จ ดให ม แหล งเร ยนร ตลอดช ว ตท กร ปแบบท งภายในและภายนอกสถานศ กษาให สอดคล องก บการจ ดการศ กษาให พอเพ ยงและสอดคล องก บการจ ดการเร ยนร 3. จ ดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร แหล งเร ยนร แก คร บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานศ กษาอ น ๆ ท จ ดการศ กษาในบร เวณใกล เค ยง 4. จ ดระบบแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนให เช อมต อการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน เช น พ ฒนาห องสม ด ให เป นแหล งเร ยนร หร อม มหน งส อในห องเร ยน 5. จ ดระบบแหล งเร ยนร ในท องถ น ให เอ อต อการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน ของ สถานศ กษาของตนเอง เช น จ ดทาแผนท เส นทางระบบเช อมโยงเคร อข ายห องสม ดประชาชน สถาบ นการศ กษา พ พ ธภ ณฑ พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ภ ม ป ญญาท องถ น 6. จ ดต งและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนรวมท งพ ฒนาให เก ดองค ความร วางแผนการใช แหล งเร ยนร 7. ประสานความร วมม อวางแผนก บสถานศ กษาอ น บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานท จ ดการศ กษาโดยส งเสร มการใช แหล งเร ยนร ท แต ละแหล งม เพ อใช ประโยชน ให เก ดการ เร ยนร ร วมก น 8. ส งเสร มสน บสน นให คร ได ใช แหล งเร ยนร เช งอน ร กษ ท งภายในและภายนอก โรงเร ยนในการจ ดกระบวนการเร ยนร ให ครอบคล มถ งภ ม ป ญญาท องถ น 1. แผน/โครงการพ ฒนาส งเสร มแหล งเร ยนร 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการพ ฒนาส งเสร มแหล งเร ยนร 3. ทะเบ ยนแหล งเร ยนร 4. แบบรายงานการใช แหล งเร ยนร 5. จ ดและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา 6. บ นท กการประช มงาน 7. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง

22 ห น า งานน เทศการศ กษา 1. จ ดระบบการน เทศงานว ชาการและการเร ยนการสอนภายในสถานศ กษา 1) ต งคณะกรรมการน เทศภายในสถานศ กษา 2) วางแผนน เทศภายในสถานศ กษาโดยใช ก จกรรมท หลากหลาย และ เหมาะสมก บสถานศ กษา 3) จ ดทาเคร องม อน เทศทางว ชาการและการเร ยนการสอน 2. สร างความตระหน กให แก คร และผ เก ยวข องให ความเข าใจกระบวนการน เทศ ภายในว าเป นกระบวนการทางานร วมก นท ใช เหต ผล การน เทศเป นการพ ฒนาปร บปร งว ธ การ ทางานของแต ละบ คคลให ม ค ณภาพ การน เทศเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร เพ อให ท กคน เช อม นว าได ปฏ บ ต ถ กต อง ก าวหน าและเก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนและต อคร 3. ดาเน นการน เทศงานว ชาการและการเร ยนการสอน ระด บโรงเร ยน กล มสาระการเร ยนร สายช น และรายว ชา 1) สร างความตระหน กความร ความเข าใจก บผ เก ยวข อง 2) กาหนดปฏ ท นการน เทศ 3) ดาเน นการตามแผนน เทศ 4. ประเม นผลระบบและกระบวนการน เทศภายในสถานศ กษา 1) ต งคณะกรรมการประเม นผลการน เทศ 2) จ ดทาเคร องม อประเม นผลการน เทศ 3) ประเม นผลการน เทศอย างต อเน อง 4) นาผลการน เทศไปพ ฒนา 5. ประสานงานก บเขตพ นท การศ กษาเพ อพ ฒนาระบบและกระบวนการน เทศงาน ว ชาการและการเร ยนการสอนของสถานศ กษา 1) ขอความร วมม อเป นว ทยากรพ ฒนาผ น เทศเก ยวก บความร และท กษะ การน เทศงานว ชาการการเร ยนการสอนและการสร างเคร องม อน เทศ 2) ขอความร วมม อประเม นระบบและกระบวนการน เทศภายใน สถานศ กษา

23 ห น า แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ การจ ดระบบการน เทศภายในก บ สถานศ กษาอ นหร อเคร อข ายการน เทศภายในเขตพ นท การศ กษา 1) รวบรวมข อม ลสถานศ กษาท จ ดการน เทศภายในสถานศ กษาท ม ค ณภาพ 2) ศ กษาด งานสถานศ กษาท จ ดการน เทศภายในท ม ค ณภาพ 3) พ ฒนาระบบและกระบวนการน เทศภายในสถานศ กษา โดยห วหน า กล มสาระและผ บร หารแบบก ลยาณม ตร หร อระหว างคร ผ สอน ศ กษาสถานการณ โลกและส งคมท เปล ยนแปลงเพ อเช อมโยงก บองค ความร และประสบการณ เด ม 4) ปร บปร งพ ฒนาองค ความร ใหม อย างต อเน อง จนเก ดผลด ต อการจ ด ประสบการณ เร ยนร 5) แลกเปล ยนประสบการณ เร ยนร ระหว างคร กล มสาระ สถานศ กษา หร อสถาบ นอ น 1. แผน/โครงการน เทศการศ กษา 2. รายงานผลการดาเน นงานตามแผน/โครงการน เทศการศ กษา 3. บ นท กการน เทศ 4. บ นท กการประช มงาน 5. เอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 12. งานแนะแนว 1. จ ดระบบการแนะแนวทางว ชาการและว ชาช พภายในสถานศ กษาโดยเช อมโยง ก บระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและกระบวนการเร ยนการสอน 1) ต งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศ กษา (คร ท กคนเป น คร แนะแนว) 2) วางแผนจ ดก จกรรมแนะแนวทางว ชาการและว ชาช พภายใน สถานศ กษา

24 ห น า ดาเน นการแนะแนวและพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน โดยความร วมม อของคร ท กคน ในสถานศ กษา 1) ประสานความร วมม อก บฝ ายปกครอง คร ท ปร กษา และคร ท กคน เพ อ ทาความเข าใจและขอความร วมม อจ ดก จกรรมตามแผน 2) ร บส งต อน กเร ยนจากคร ท ปร กษาตามระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยน 3) ให การบร การ ด านการให คาปร กษา และช วยเหล อแก น กเร ยน ผ ปกครองในด านการเร ยน, การศ กษาต อ, การประกอบอาช พ, ท นการศ กษา, การพ ฒนาท กษะ ช ว ตและส งคม การเย ยมบ านน กเร ยนหร อด านอ นๆ ตาม ความเหมาะสม 4) จ ดบร การครบ 5 งาน ค อ - งานศ กษารวบรวมข อม ล - งานสารสนเทศ ให ข อม ลด านการศ กษาต อ และอาช พ - งานให คาปร กษา ร บส งต อจากคร ประจาช น และส งต อ หน วยงานภายนอก ต อไป - งานก จกรรมส งเสร ม พ ฒนา ช วยเหล อผ เร ยนร วมก บเคร อข าย หร อองค กรภาคเอกชน 3. ต ดตามและประเม นผล ระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศ กษา 1) จ ดทาเคร องม อประเม นผลระบบแนะแนวให ครอบคล มว ตถ ประสงค และก จกรรมแนะแนว 2) ดาเน นการต ดตาม ประเม นผลการจ ดก จกรรมอย างต อเน อง 4. ประสานความร วมม อ แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ ด านการแนะแนวก บ สถานศ กษาอ น หร อเคร อข ายแนะแนวภายในเขตพ นท การศ กษา 1) รวบรวมข อม ลสถานศ กษาท จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนและ แนะแนวด เด น เป นแบบอย างได 2) ศ กษาด งานสถานศ กษาท จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน และ การแนะแนวด เด น 3) พ ฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศ กษา แนวทางการดาเน นงานของ สถานศ กษา

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information