การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)ในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3) ห วหน าหน วยงาน ดร.เอนก เจร ญภ กด คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 4) เบอร โทรศ พท /จดหมายอ เล กทรอน กส VolP15000 E- mail 5) บทสร ปผ บร หาร "การประก นค ณภาพการศ กษา" เป นการบร หารจ ดการและการดาเน นก จกรรมตามภารก จปกต ของสถานศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนอย างต อเน อง ซ งจะเป นการสร างความม นใจให ผ ร บการบร การ ทางการศ กษาท งผ ร บบร การโดยตรง ได แก ผ เร ยน และผ ปกครอง และผ ร บบร การทางอ อม ได แก สถาน ประกอบการ ประชาชน และส งคม โดยรวมว าการดาเน นงานของสถานศ กษาจะม ประส ทธ ภาพ และทาให ผ เร ยนม ค ณภาพ หร อค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐาน การศ กษาท กาหนด การประก นค ณภาพม แนวค ดอย บนพ นฐานของการ "ป องก น" ไม ให เก ดการทางานท ไม ม ประส ทธ ภาพ และผลผล ตท ไม ม ค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได พ จารณาเห นสมควรดาเน นการส งเสร มและพ ฒนาการศ กษาให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และม ค ณภาพตามมาตรฐานสากลท วไป จ งได ประกาศนโยบายและแนวปฏ บ ต ใน การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อเป นแนวทางในการดาเน นการด าน ค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างม ระบบและม กลไกท เหมาะสม ด งต อไปน 1. จ ดให ม ความร และท กษะการประก นค ณภาพแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2. สน บสน นให สาขาว ชา ร บผ ดชอบด านการประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป นระบบ 3. คณะจ ดทาค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเพ อเป นแนวทางในการดาเน น ก จกรรมการประก นค ณภาพภายในคณะ และสาขาว ชา 4. พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อระหว างหน วยงานภายในคณะก บบ คคล องค กร หร อหน วยงาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ในก จกรรมการประก นค ณภาพ 5. ส งเสร มให ม การเผยแพร ข อม ลข าวสาร และก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ของ คณะแก น กศ กษาและส งเร มให น กศ กษานากระบวนการประก นค ณภาพไปใช ในงานก จกรรมน กศ กษา สน บสน นและส งเสร มการดาเน นการประก นค ณภาพในระบบ CHE QA O RMUTSB Good Practices 1

2 6) ประว ต หน วยงาน(โดยย อ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นหน งในหกคณะของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณ ภ ม ซ งได ร บการสถาปนาเป นมหาว ทยาล ย เม อว นท ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ม ฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษา ของร ฐ ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ม พ นท จ ด การศ กษา ๔ แห งค อ ส าน กงานอธ การบด ต งอย ท ต าบลห นตรา อ าเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา ศ นย วาส กร ต งอย ท ต าบลท าวาส กร อ าเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ศ นย นนทบ ร ต งอย ท ตาบลสวนใหญ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร และ ศ นย ส พรรณบ ร ต งอย ท ต าบลย านยาว อาเภอสามช ก จ งหว ดส พรรณบ ร ประกอบด วย 4 สาขาว ชา ค อ 1. สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. สาขาว ชาว ทยาศาสตร 3. สาขาว ชาคณ ตศาสตร 4. สาขาว ชาพลศ กษาและน นทนาการ ปณ ธาน (Determination) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนากาล งคน ให ม ค ณสมบ ต พร อมท จะ ประย กต และพ ฒนาเทคโนโลย นาไปส การพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จของประเทศ ว ส ยท ศน (Vision) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเนนความเปนเล ศทางว ชาการดานว ทยาศาสตรและเทคโนโลย ควบค ก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม พ นธก จ (Mission) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร และความชานาญทางด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศและว ทยาศาสตร โดยสามารถนาไปประย กต ใช ได 2. ผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ใฝ ร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และสามารถดารงตนตามศ ลธรรมและ ว ฒนธรรมอ นด งามของชาต 3. ว จ ยเพ อให ได นว ตกรรมและองค ความร ด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาศาสตร ตรงตามความต องการของช มชนและส งคม 4. บร การว ชาการตามความตองการของช มชนและส งคม สงเสร มภ ม ปญญา ทองถ น ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษธรรมชาต และส งแวดล อม 5. พ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการในท ก ๆ ด าน ตามหล กธรรมาภ บาล และใช เทคโนโลย สารสนเทศพ ฒนางานให สอดคล องก บหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ภารก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อพ ฒนากาล งคนด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และ RMUTSB Good Practices 2

3 ว ทยาศาสตร ให เป นคนด ม ความร และความชานาญตามมาตรฐานท สอดคล องก บความต องการ ในการ พ ฒนาเศรษฐก จของช มชนและส งคม 2. ดาเน นการค นคว าว จ ยเพ อสร างนว ตกรรมและองค ความร ด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาศาสตร ตามความต องการของส งคม 3. ให บร การว ชาการ สงเสร มภ ม ปญญาทองถ น ตามความตองการของช มชนและส งคม 4. ท าน บ าร งและฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นเป นจาร ตประเพณ พร อมท งอน ร กษธรรมชาต และ ส งแวดล อม เพ อให เป นแหล งรวมความร ของช มชนและเป นแบบอย างท ด ของช มชน 7) กระบวนการ/ว ธ การดาเน นการในอด ต เด มว ธ การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไม ได สร างให บ คคลากรในคณะเห นความส าค ญในงานด านประก นค ณภาพการศ กษา เพราะโดยส วนใหญ ผ ร บผ ดชอบจะเป น เจ าหน าท ห วหน างาน ห วหน าสาขาว ชา และผ บร หาร การดาเน นงานจ งไปอย างม อ ปสรรค ไม สามารถรวบรวม ข อม ลได อย างครบถ วน ท งในส วนระด บสาขาว ชางานด านประก นค ณภาพการศ กษาก ย งขาดความร ความเข าใจ ส งผลต องานประก นค ณภาพการศ กษาในส วนของคณะ 8) แนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ/กระบวนการ/แนวทางการดาเน นงานท ได ดาเน นการตามหล ก PDCA) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ (มาตรา 47 ) และท แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ ท กาหนด ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาให เป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง น นได นาไปส การจ ดทากฎกระทรวงม การปร บปร งโดยหลอมรวมกฎกระทรวงของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาและ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) เป นกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ท งน เพ อให สถานศ กษาย ดเป นกรอบในการ ด าเน นงาน โดยกาหนดภาระงานหล กไว 8 ข อ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน(2549) จ งได กาหนดแนวทางการดาเน นงานเพ อการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ซ งคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ย ดถ อและน ามาปฏ บ ต เป นแนวทาง ด งม สาระสาค ญสร ปได 8 ประการ ด งน 1. การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ม การนาไปส การปฏ บ ต ให เก ดผลเพ อยกระด บ การศ กษาของประเทศให เก ดประโยชน ก บประชาชนไทยท กคน และเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของ ประเทศ 2. การจ ดทาแผนพ ฒนาสถานศ กษาท ม งเน นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา สถานศ กษาต องม การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท ม งเน นค ณภาพการศ กษาต องคาน งถ งหล กการ กระจายอานาจ การม ส วนร วม และการนาไปส การปฏ บ ต ได จร ง ซ งแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท ด ม ล กษณะสาค ญโดยสร ปจานวน 8 ประการ ด งน RMUTSB Good Practices 3

4 (1) ม การว เคราะห สภาพป ญหาและความจาเป นในการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างเป น ระบบ และม แผนปฏ บ ต การประจาป รองร บ (2) ม การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายการพ ฒนา และสภาพความสาเร จของการพ ฒนาตาม มาตรฐานการศ กษาท กาหนดไว อย างต อเน อง ช ดเจน และเป นร ปธรรม (3) กาหนดว ธ การดาเน นงาน โดยอาศ ยหล กว ชาการหร อผลการว จ ย หร อข อม ลเช งประจ กษ ท อ างอ งได ครอบคล มการพ ฒนาหล กส ตร ด านการจ ดการเร ยนการสอน/การจ ดประสบการณ การเร ยนร กระบวนการเร ยนร การส งเสร มการเร ยนร การว ดและการประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร และการบร หาร จ ดการเพ อนาไปส เป าหมายท กาหนดไว (4) เสาะหาและประสานส มพ นธ ก บแหล งว ทยาการภายนอกท ให การสน บสน นทางว ชาการได และระบ ไว อย างม ประส ทธ ภาพ (5) กาหนดบทบาทหน าท ให บ คลากรของสถานศ กษาท กคน รวมท งผ เร ยน ร บผ ดชอบและ ดาเน นงานตามท กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ (6) กาหนดบทบาทหน าท และแนวทางการม ส วนร วมของบ ดา มารดา ผ ปกครองและบ คลากร ภายในช มชน เพ อการพ ฒนาผ เร ยนร วมก น (7) กาหนดการใช งบประมาณ และทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ (8) ม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนและนาผลการประเม นไปใช อย างต อเน อง 3. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ สถานศ กษาควรจ ดโครงสร างการบร หารจ ดการท เอ อต อการ พ ฒนางาน และการสร างระบบการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาขนาดใหญ และขนาดกลาง ควรม คณะทางานทาหน าท วางแผนต ดตามตรวจสอบค ณภาพ และจ ดทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป ของสถานศ กษา โดยแต งต งคณะทางานท ม ต วแทนบ คลากรจากหลายฝ ายมาร วมค ดร วมวางแผน และ ร วมต ดตามตรวจสอบ เก บข อม ล ส วนสถานศ กษาขนาดเล กท ม จานวนคร น อยมาก ควรร วมก นวางแผน จ ดระบบการเก บและรวบรวมข อม ลเป นหมวดหม ต งแต ต นป การศ กษา ทาให ได ตามแผนท วางไว สถานศ กษา ควรม การจ ดระบบสารสนเทศให เป นหมวดหม ให ครอบคล มและข อม ลม ความสมบ รณ ค นได ง าย และสะดวก รวดเร ว ม การนาข อม ลมาใช ให เก ดประโยชน อย เสมอ 4. การดาเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท ม งเน น ค ณภาพการศ กษา ม โครงการ / ก จกรรมท ต องดาเน นงานให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเก ดผลสาเร จตามท ระบ ไว ในต วช ว ดของโครงการ การดาเน นงานตามแผนน น สถานศ กษาต องสร างระบบการทางานท เข มแข ง เน นการม ส วนร วม ใช เทคน คการบร หารและการจ ดการ ท จะทาให ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาสถานศ กษาบรรล เป าหมาย ต วอย างเทคน คการบร หารและการจ ดการท ใช แล วประสบผลสาเร จ เช น วงจรการพ ฒนาค ณภาพ PCDA ของเดม ง (Deming Cycle) แนวค ด Balanced Scorecard การกาหนดกรอบกลย ทธ (Strategy Framework) และเทคน คการบร หารอ นๆ เช น เทคน ค 5ส, TQM, QC, Six Sigma, RMUTSB Good Practices 4

5 Benchmarking,ToPSTAR เป นต น 5. การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา เป นการต ดตามตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา ช วย ให สถานศ กษาม ข อม ลถ กต องและเพ ยงพอในการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษาท เน นค ณภาพการศ กษาในรอบ ถ ดไป นอกจากน ผลจากการตรวจสอบค ณภาพภายในของสถานศ กษาย งม ส วนช วยกระต นผ ท เก ยวข อง ท งน ก การศ กษา ผ ปกครอง และช มชนให ตระหน กถ งการกาหนดนโยบายและท ศทางการพ ฒนาการศ กษาในระด บ ท องถ น หร อระด บชาต อ กทางหน งด วย โดยสถานศ กษาควรต งคณะทางานข นเพ อวางแผนต ดตามและ รวบรวมข อม ลสารสนเทศการดาเน นงาน / โครงการตลอดป การศ กษาโดยใช มาตรฐานการศ กษาเป นกรอบการ ต ดตามตรวจสอบ สถานศ กษาควรม การต ดตามตรวจสอบค ณภาพภายในของสถานศ กษาท กป ดาเน นการอย าง จร งจ ง ต อเน อง และเป นระบบสน บสน นให คร ผ ปกครอง และผ แทนช มชนเข ามาม ส วนร วม 6. การประเม นค ณภาพภายในตามาตรฐานท กาหนด จากการต ดตามตรวจสอบค ณภาพภายในของ สถานศ กษาข างต น สถานศ กษาจะม ข อม ลสารสนเทศสาหร บประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสถานศ กษา ข างต น สถานศ กษาจะม ข อม ลสารสนเทศสาหร บประเม นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษาตามมาตรฐาน การศ กษาท กาหนดไว ด วย อย างไรก ตาม สถานศ กษาท ม ความพร อมอาจต งคณะทางานข นทาหน าท ประเม น ค ณภาพในของสถานศ กษาก ได ซ งเป นการสร างระบบการประเม นตนเองอ กทางหน ง แล วนาผลจากการ ประเม นไประบ ไว ในรายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา การประเม นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ต องครอบคล มมาตรฐานการศ กษากาหนดไว นอกจากน สถานศ กษา อาจประเม นค ณภาพผ เร ยน โดยรวม จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร เพ อเปร ยบเท ยบก บผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของน กเร ยนเป นราย คน เป นการตรวจสอบและย นย นค ณภาพผ เร ยนทางด านว ชาการโดยขอใช แบบทดสอบจากองค กรท ม แบบทดสอบท ได มาตรฐาน 7. การรายงานค ณภาพการศ กษาประจาป เป นการรายงานผลการจ ดการศ กษาแก บ คลากรในท ก ระด บ 8. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ควรพ จารณาจากประเด นด งต อไปน (1) ถ าเป นโครงการท ด สมควรดาเน นต อไปก ดารงโครงการน นไว (2) ถ าเป นโครงการท ด แต ย งดาเน นการไม สาเร จหร อไม บรรล เป าหมายเพราะม จ ดบกพร อง ถ าม การปร บปร งแก ไขให สามารถบรรล ผลสาเร จได ก ดาเน นการต อไปและทาให ด ย งข น (3) ถ าเป นโครงการท ม ความก าวหน าในการดาเน นงานอย ตลอดเวลา ก พ ฒนาดาเน นโครงการน น ต อไปอย างไม หย ดย ง (4) หากม เหต การณ หร อส งท ส อเค าว าจะเก ดป ญหาต องหาทางป องก นไว ก อน ก จาเป นต องจ ดทา โครงการใหม ๆ ข นเพ อป องก นป ญหา สร ป ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา เป นระบบท สถานศ กษาร วมก บช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง ภายใต การก าก บ ด แลและสน บสน นส งเสร มของหน วยงานต นส งก ด เพ อสร างความ RMUTSB Good Practices 5

6 ม นใจท ต งอย บนพ นฐานของหล กว ชา ข อม ลหล กฐาน ท ตรวจสอบได และการม ส วนร วมของท กฝ ายท เก ยวข อง ว า ผ เร ยนท กคนจะได ร บบร การด านการศ กษาท ม ค ณภาพจากสถานศ กษา เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท กาหนดในมาตรฐานหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๔๔ และ มาตรฐานการศ กษาและต วบ งช เพ อการประเม นค ณภาพภายนอก ระด บการศ กษาข นพ นฐาน การประก น ค ณภาพจ งได ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ฉบ บแก ไขปร บปร ง (พ.ศ.2545) หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา 9) ป ญหา อ ปสรรคและแนวทางการแก ไข ป ญหา อ ปสรรค 1. บ คคลากรส วนใหญ ขาดความร ความเข าใจและการม ส วนร วมในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาทาให เก ดอ ปสรรคในการด าเน นงาน 2. ขาดความพร อมในการประก นค ณภาพการศ กษาในระด บสาขา แนวทางการแก ไข ผ บร หารท กระด บควรเพ มความสาค ญในการบร หารงานประก นค ณภาพการศ กษา คณะควรเพ มการพ ฒนา ความร ความเข าใจงานประก นค ณภาพการศ กษาให บ คลากรในท กระด บอย างท วถ ง บ รณาการกลไกการ ดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของระบบต างๆ 10) ป จจ ยแห งความสาเร จ 1. ศ กษาค ม อ เกณฑ มาตรฐานของต วบ งช วางแผนการดาเน นงานและปฎ บ ต ตามแนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) 2. รวบรวมข อม ลและก าหนดช วงเวลาการจ ดเก บรวมรวมข อม ลอย างช ดเจน 3. ประสานงานประก นค ณภาพเข าส งานประจา เพ อลดภาระการเก บข อม ลกระจายต วบ งช ส ระด บบ คคล (SOP) 11) ความท าทายต อไป 1. การดาเน นงานของการประก นค ณภาพการศ กษาในระด บสาขาจะต องม ความพร อมมากย งข น 2. ผ บร หารและบ คคลากรเห นความสาค ญในประก นค ณภาพการศ กษามากย งข น RMUTSB Good Practices 6

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information