รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร ตน พ ลมห จจะ กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายใน 3) ผศ.น ชนาท จ นทเตม ย กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายใน 4) นางสาวศศ ธร นาคขาว กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายในและเลขาน การ ว น / เด อน / ป ท ประเม น ว นท 14 เด อน กรกฎาคม พ.ศ.2552 ช อหน วยงาน ส าน กว ชาการ สร ปข อม ลพ นฐานของหน วยงาน ( จ ดเน น, ส ณฐานโดยย อ ) ส าน กว ชาการเป นหน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอนม ฐานะเป นส าน กข นตรงต อรอง อธ การบด ฝ ายว ชาการ ตามโครงสร างขององค กร โดยแบ งหน วยงานเป น 1 ฝ าย ได แก ฝ าย บร การว ชาการและมาตรฐานการเร ยนการสอน และ 3 งาน ค อ งานทะเบ ยนประว ต น กศ กษา งาน ผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน และงานว ดผลการศ กษา ม บ คลากรจ านวนท งส น 18 คน โดยแบ งเป นส าน กว ชาการ 4 คน งานทะเบ ยนประว ต น กศ กษา 7 คน งานว ดผลการศ กษา 4 คน และงานผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน 3 คน ว ธ ประเม น 1. การวางแผนและการประเม น การเตร ยมการและวางแผนก อนตรวจเย ยม - ศ กษา SAR รายงานประเม นตนเองของส าน กว ชาการ - ประช มกรรมการเพ อวางแผนการตรวจเย ยม - ประช มร วมก บผ บร หารส าน กว ชาการ เพ อแจ งว ตถ ประสงค และก าหนดการ ตรวจเย ยม ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 1

2 การด าเน นการระหว างตรวจเย ยม ( ศ กษาเอกสาร / เย ยมชมสภาพจร ง / ส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ) - ศ กษาเอกสาร SAR รายงานการประเม นตนเอง ตรวจสอบหล กฐานอ างอ งตาม องค ประกอบท ส าน กว ชาการประเม นไว - เย ยมชมหน วยงานของส าน กว ชาการ ได แก งานทะเบ ยนประว ต น กศ กษา งาน ผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน และงานว ดผลการศ กษา - ส มภาษณ ผ เก ยวข อง ได แก บ คลากรของหน วยงานท ง 3 งาน พร อมท ง ส มภาษณ ผ ใช บร การ ได แก คณาจารย เจ าหน าท และน กศ กษา การด าเน นการหล งตรวจเย ยม - ว เคราะห ตรวจสอบหล กฐานจากเอกสารและการส มภาษณ - ประเม นผลตามองค ประกอบ ค อ การด าเน นงานและต วบ งช - สร ปผลการว เคราะห และประเม น - รายงานผลด วยวาจาให หน วยงานทราบ 2. ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล - ม การตรวจสอบข อม ลหล กฐานเอกสาร - ม การส มภาษณ หน วยงาน และผ ร บบร การ ผลการประเม นรายต วบ งช ( รายงานตามตารางท ป.1 ) ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 2

3 ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพและมาตรฐานการอ ดมศ กษา 1. สร ปผลการประเม น ( รายงานตามตารางท ป.2 ) ตารางท ป.2 ผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ องค ประกอบ ค ณภาพ องค ประกอบท 1 องค ประกอบท 2 องค ประกอบท 3 องค ประกอบท 4 องค ประกอบท 5 องค ประกอบท 6 องค ประกอบท 7 องค ประกอบท 8 องค ประกอบท 9 เฉล ยรวมท กต ว บ งช ของท ก องค ประกอบ คะแนนการ ประเม น เฉล ย ผลการประเม น น อยกว าหร อเท าก บ 1.5 ไม ได มาตรฐาน มาตรฐานอย ในเกณฑ ยอมร บได ได มาตรฐาน 5/2 = 2.50 มาตรฐานอย ในเกณฑ ยอมร บได 11/4 = 2.75 ได มาตรฐาน /9 = 2.22 มาตรฐานอย ในเกณฑ ยอมร บได 3/2 = 3 ได มาตรฐาน 7/3 = 2.33 มาตรฐานอย ในเกณท ยอมร บได 49/20 = 2.45 มาตรฐานอย ในเกณฑ ยอมร บได หมายเหต ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 6

4 2 จ ดแข ง จ ดอ อน และข อเสนอแนะของแต ละองค ประกอบและมาตรฐาน ( ระบ จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต และผลการด าเน นงานท เป นแบบอย างท ด หร อนว ตกรรมท สร างข น ตลอดจนเง อนไขของ ความส าเร จ ระบ จ ดท ควรพ ฒนาพร อมท งสาเหต ของป ญหาและข อเสนอแนะ ) องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ จ ดแข ง ม การก าหนด ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และภารก จไว เป นลายล กษณ อ กษร และ เผยแพร ให บ คคลภายในส าน กท งภายในและภายนอกได ร บทราบ จ ดอ อน 1. การก าหนดปณ ธาน ในค าว า ม ระบบด วยความรวดเร ว น าจะเป นค าว า ม ประส ทธ ภาพ เพราะสามารถครอบคล มได ท งหมด 2. ว ตถ ประสงค ข อ 5, 6 ค าว า ควบค มด แล น าจะใช ค าว า ด าเน นการให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐาน ข อเสนอแนะ ควรก าหนดการด าเน นการด านบร การในว ตถ ประสงค และในภารก จให มากข น ให ความส าค ญก บงานด านบร การเพ มมากข น ภารก จหลายข อควรเพ มเต มการบร การไว ด วย เช น ประสานงานและบร การ ร บผ ดชอบและบร การ ฯลฯ และเสนอให ก าหนดต วบ งช เพ อว ดผลค ณภาพ การด าเน นงานให ครบถ วน องค ประกอบท 2 การด าเน นงานตามภารก จหล ก จ ดแข ง ได ด าเน นงานในฐานะหน วยงานสน บสน นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยได อย างครบถ วน จ ดอ อน - ภารก จส วนใหญ ม ล กษณะเป นงานประจ า (Routine) มากกว าการพ ฒนาการด าเน นงาน - บ คลากรไม เพ ยงพอก บภารงานจ านวนมาก ข อเสนอแนะ - ควรให ความส าค ญก บการพ ฒนาการด าเน นงานให มากข น - ควรเพ มจ านวนบ คลากร และปร บปร งการบร หารจ ดการ และการบร การ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 7

5 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง บ คลากรในหน วยงานส วนใหญ ม ท กษะและประสบการณ การท างานมานานม ผลต อการ ด าเน นงาน เพ อสน บสน นต อภารก จของมหาว ทยาล ยได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดอ อน - การบร หารบางด านย งขาดหล กธรรมาภ บาล - ขาดการค ด ว เคราะห วางแผน เพ อพ ฒนาระบบงานให เก ดประส ทธ ภาพ ข อเสนอแนะ - ควรบร หารด วยหล กธรรมาภ บาลให มากข น - ควรพ ฒนาค ณภาพบ คลากร เช น การอบรม ส มมนา ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ให มากข น -- ควรก าหนดกระบวนการสรรหาไว เช น การร บสม คร, ค ณสมบ ต ของผ ด ารงต าแหน ง, การ ค ดเล อก เป นต น เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ จ ดแข ง สามารถสน บสน นภารก จส าค ญของมหาว ทยาล ยได โดยการใช ทร พยากรอย างจ าก ด จ ดอ อน - การประเม นระด บมหาว ทยาล ย สะท อนการบร หารท ขาดหล กธรรมาภ บาลบางด าน - ทร พยากรในการด าเน นงานม จ าก ด ข อเสนอแนะ - ควรบร หารด วยหล กธรรมาภ บาลให มากข น - ควรจ ดหาทร พยากรเพ อสน บสน นการด าเน นงานให มากข น องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ ดแข ง หน วยงานม ระบบและกลไกในการประก นค ณภาพภายในตามองค ประกอบและมาตรฐาน ต วบ งช จ ดอ อน ระบบและกลไกการประก นค ณภาพย งขาดการม ส วนร วมของน กศ กษา ข อเสนอแนะ ควรด าเน นการให น กศ กษาได ม ส วนร วมและศ กษาท าความเข าใจถ งระบบและศ กษาประก น ค ณภาพให มากข น ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 8

6 ภาคผนวก ตารางการตรวจเย ยม รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ( หน วยงานสน บสน น ) บ นท กภาคสนาม ( เช น รายละเอ ยดในการส มภาษณ ของอาจารย เจ าหน าท น กศ กษา และศ ษย เก า ) การส มภาษณ อาจารย ในการใช บร การหน วยงานของส าน กว ชาการ ค อ หน วยงานผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน - ค ณภาพการถ ายเอกสารไม ด พอ, เอกสารเอ ยงถ ายไม ตรง, เอกสารสล บหน า - เจ าหน าท ควรปร บปร งท าท ในการบร การ ควรบร การด วยความย มแย มแจ มใส - เอกสารจ ดให ไม ครบตามท ต องการ เช น ส ง 30 หน า แต ได เพ ยง 15 หน า หน วยงานทะเบ ยนประว ต น กศ กษา (ส มภาษณ น กศ กษาใหม และน กศ กษาเก า) - การให บร การล าช า ท าให น กศ กษาหร อผ ท มาขอร บบร การย นรอเป นจ านวนมาก บางคร งไม ม เจ าหน าท อย ท จ ดร บบร การ - การใช วาจาไม ค อยอ อนโยน - การให บร การม กม ส หน าไม ย มแย ม - เจ าหน าท บางคนเอาแต ก มหน าก มตาท างานท โต ะไม สนใจน กศ กษาท มาขอร บ บร การ หน วยงานว ดผลการศ กษา (ส มภาษณ อาจารย และน กศ กษา) - ป ญหาด านการค มสอบ อาจารย บางท านไม ร บผ ดชอบ ม พฤต กรรมขาดการค ม สอบซ า ๆ บ อยคร งไม ม มาตรการพ จารณา - การให บร การน กศ กษาย งไม ด พอ ประกาศผลการสอบล าช า ขาดการต ดตาม ประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง - น กศ กษามาเก นเวลาเข าห องสอบ แต กรรมการอน ญาตให เข าห องสอบได ซ งไม เป นไปตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ย - จ ดข อสอบไม เพ ยงพอต อจ านวนคนสอบ และเอาหลายว ชามารวมสอบอย ในห อง สอบเด ยวก น ส าน กว ชาการ - อ ปกรณ ห องเร ยนไม ท นสม ย (คอมพ วเตอร ช ามาก) - การลงทะเบ ยนน าจะใช ระบบลงทะเบ ยนออนไลน - จ านวนน กศ กษาท ลงในกล มว ชาม มากเก นไป - เก ดป ญหาห องเร ยนชนก น ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 9

7 - ในช วงเป ดเร ยนส ปดาห แรกไม ม ใครมาประสานเร องตารางสอน บางคร งน กศ กษา ไม ทราบว าเร ยนห องไหน ** ท งน ม การชมเจ าหน าท ท ประสานงานเร องห อง สามารถให บร การท ด และ แก ป ญหาให ได รวดเร วท นใจ การส มภาษณ เจ าหน าท หน วยงานทะเบ ยนและประว ต น กศ กษา - อ ปกรณ ช า ไม ท นสม ย การส มภาษณ เจ าหน าท หน วยงานผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน - บ คคลากรม ไม เพ ยงพอ - อาจารย บางท านให น กศ กษามาร บเอกสารแต ไม ได บอกรายละเอ ยดว ามาร บ เอกสารว ชาอะไร ใครเป นผ สอน ท าให เก ดป ญหา - อาจารย บางท านส งเอกสารเก นกว าท ก าหนด - ในช วงเป ดเทอมภาระงานจะมาก บางคร งท าให บร การไม ท วถ ง - อาจารย บางท านไม ส งเอกสารล วงหน า เช น ส งว นน แต จะขอร บเอกสารว นน เช นเด ยวก น การส มภาษณ เจ าหน าท หน วยงานว ดผลการศ กษา - บ คลากรม ไม เพ ยงพอ - อ ปกรณ ย งช า ไม ท นสม ย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 10

8 ลงนาม... ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน (อาจารย ย พา ช มจ นทร ) ลงนาม กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายใน (ผ ช วยศาสตราจารย น ชนาท จ นทเตม ย ) ลงนาม กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายใน (อาจารย เยาวร ตน พ ลมห จจะ) ลงนาม กรรมการผ ประเม นค ณภาพภายในและเลขาน การ (นางสาวศศ ธร นาคขาว) ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 11

9 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ( หน วยงานสน บสน น ) ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต วบ งช ค ณภาพ เป าหมาย 1 1 ผลการด าเน นงาน ต วต ง ผลล พธ ต วหาร (%หร อส ดส วน) บรรล เป าหมาย = บรรล X = ไม บรรล คะแนน ประเม น (เกณฑ สกอ.) ต วบ งช 1.1 ระด บ 6 ระด บ 7 3 คะแนน 11X100 ต วบ งช % = คะแนน 13 ต วบ งช 2.1 ระด บ 6 ระด บ 8 3 คะแนน หมายเหต ( เช น เหต ผลของการประเม นท ต างจากท ท ระบ ใน SAR ) ผลการด าเน นการตามต วบ งช ท ไม ครบและกลไกในการ ประเม นม เอกสารย นย นไม ตรง ต วบ งช 2.2 ระด บ 5 ระด บ 5 3 คะแนน ต วบ งช 2.3 ระด บ 5 ระด บ 5 3 คะแนน ต วบ งช 2.4 ระด บ 9 ระด บ 8 2 คะแนน 1 ให ระบ เป นต วเลขท สอดคล องก บเกณฑ ท ใช ประเม นส าหร บต วบ งช น น ๆ เช น ระบ เป นค าร อยละ หร อระบ เป นส ดส วน หร อระบ เป นคะแนน หร อระบ เป นจ านวนหร อระบ เป นข อ หร อระบ เป นระด บ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 3

10 ต วบ งช ค ณภาพ รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ( หน วยงานสน บสน น ) เป าหมาย 1 1 ผลการด าเน นงาน ต วต ง ผลล พธ ต วหาร (%หร อ ส ดส วน) บรรล เป าหมาย = บรรล X = ไม บรรล คะแนน ประเม น (เกณฑ สกอ.) หมายเหต ( เช น เหต ผลของการประเม นท ต างจากท ท ระบ ใน SAR ) ต วบ งช 7.1 ระด บ 5 ระด บ 5 3 คะแนน ต วบ งช 7.2 ระด บ 4 ระด บ 2 1 คะแนน ไม ม หล กฐานย นย นเกณฑ มาตรฐานระด บ 1 และระด บ 2 ต วบ งช 7.3 ระด บ 4 ระด บ 3 1 คะแนน ไม ม หล กฐานการด าเน นการตามเกณฑ มาตรฐานระด บ 2 ต วบ งช 7.4 ระด บ 5 ระด บ 6 3 คะแนน ต วบ งช 7.5 ระด บ 4 ระด บ 6 3 คะแนน ต วบ งช 7.6 ระด บ 3 ระด บ 3 2 คะแนน ต วบ งช % 6X = คะแนน ต วบ งช 7.8 ระด บ 4 ระด บ 5 3 คะแนน ต วบ งช 7.9 ระด บ 5 ระด บ 8 3 คะแนน ต วบ งช 8.1 ระด บ 7 ระด บ 7 3 คะแนน ต วบ งช 8.2 ระด บ 5 ระด บ 5 3 คะแนน ต วบ งช 9.1 ระด บ 6 ระด บ 7 3 คะแนน ต วบ งช 9.2 ระด บ คะแนน ต วบ งช 9.3 ระด บ 4 ระด บ 5 3 คะแนน 1 ให ระบ เป นต วเลขท สอดคล องก บเกณฑ ท ใช ประเม นส าหร บต วบ งช น น ๆ เช น ระบ เป นค าร อยละ หร อระบ เป นส ดส วน หร อระบ เป นคะแนน หร อระบ เป นจ านวนหร อระบ เป นข อ หร อระบ เป นระด บ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา 4

11 5 ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร 2.1.1 รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32 หน าท 1/32 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานธ รการน จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร การด าเน นงานของหน วยงานให เป นระบบ เพ อเอ ออ านวยในการ ปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information