ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

Size: px
Start display at page:

Download "ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด"

Transcription

1

2 คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส งเสร มและกำาก บด แล การตรวจสอบ การประเม นผลและ การประก นค ณภาพการศ กษา น น กระทรวงศ กษาธ การ สำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได จ ดทำามาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยข น ซ งในการจ ดทำามาตรฐานด งกล าว ได นำามาตรฐานการศ กษาของชาต จ ดหมายหล กส ตร และมาตรฐานการ เร ยนร ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานเป นองค ประกอบหล กในการ กำาหนดมาตรฐาน อ กท งได คำาน งถ งความเช อมโยงและความสอดคล องก บ สาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต มาตรา ๙ (๓) และนโยบาย การศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภาด วย กระทรวงศ กษาธ การ จ งประกาศให ใช มาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพ ภายใน สำาหร บสถานศ กษาท กส งก ด ท จ ดการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน และหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย เพ อเป นเป าหมายการพ ฒนาและ ยกระด บค ณภาพผ เร ยนโดยสถานศ กษาจะต องจ ดระบบประก นค ณภาพ ภายในให เข มแข งเพ อค ณภาพการบร หารการจ ดการศ กษาของสถาน ศ กษา และทำาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ท กำาหนดไว ในหล กส ตร ซ งจะถ อได ว าม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาท กำาหนดน

3 สำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หว งว าสถานศ กษา ท กส งก ดท จ ดการศ กษาข นพ นฐานและการศ กษาปฐมว ย จะได นำามาตรฐานน ไปเป นแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อให การจ ดการศ กษา ม ความเป นเอกภาพ และเป นท ศทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เป าหมาย เด ยวก น อ นจะส งผลให สถานศ กษาม ค ณภาพได มาตรฐานใกล เค ยงก น รวมท งหน วยงานท เก ยวข องได นำามาตรฐานไปใช ในการตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษาในส งก ดต อไป (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

4 คำ ช แจง การศ กษาเป นกระบวนการท ทำาให คนม ความร และม ค ณสมบ ต ต างๆ ท ช วยให คนอย รอดในโลกได เป นประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว และส งคมส วนรวม (สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร, ๒๕๔๔) ด งน น หากจะด ค ณภาพการศ กษา จ งควรด ท เป าหมายปลายทาง ค อ ค ณภาพของผ จบการศ กษาว าจะต องม ความร ท กษะ และค ณสมบ ต ต างๆ อย างน อยต องครบถ วนตามท หล กส ตรกำาหนด เน องจากการพ ส จน ค ณภาพผ เร ยนท จบการศ กษาต องอาศ ยเวลา ด งน น กระบวนการบร หาร จ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพ และย งย น จ งเป นส งท จะสร างความเช อม น ให ก บผ ปกครอง ผ ม ส วนได เส ยและผ เก ยวข องท กฝ ายว า เม อบ ตรหลาน จบการศ กษาจากสถาบ นแห งน นๆ แล ว จะเป นคนด คนเก ง และอย ใน ส งคมอย างม ความส ข ตลอดจนสามารถม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมให ก าวหน าไปตามกระแสโลกาภ ว ตน การตอบคำาถามเก ยวก บค ณภาพการศ กษา จำาเป นต องกำาหนดส ง ท จะเป นหล กหร อประเด นในการเท ยบเค ยงท งเพ อการพ ฒนา เพ อการ กำาก บด แล ตลอดท งเพ อการตรวจสอบและการประเม นค ณภาพ ด งน น มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยท ประกาศ ไว น จ งเป นข อกำาหนดเก ยวก บค ณภาพการศ กษาสำาหร บสถานศ กษาท จ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บปฐมว ยท กแห ง นำา ไปใช เป นเป าหมายหร อเป นกรอบท ศทางเพ อการพ ฒนาค ณภาพสถาน ศ กษาให ย งย น และใช เพ อการประเม นตนเองว าในแต ละป หร อแต ละช วง ป ท กำาหนด สามารถบร หารการศ กษาจนบรรล เป าหมายหร อไม เขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานต นส งก ดนำาไปเป นเป าหมายในการกำาก บด แล การตรวจสอบและการประเม นค ณภาพในภาพรวม เพ อนำาข อม ลมาใช วางแผนยกระด บค ณภาพให ส งย งข น

5 มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและมาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ท กำาหนดไว น ครอบคล มท งค ณภาพด านผ เร ยน ค ณภาพด านการเร ยน การสอน (หมายถ งผ สอน) การบร หารและการจ ดการศ กษา (หมายถ ง ผ บร หาร) และค ณภาพด านการพ ฒนาช มชนให เป นแหล งการเร ยนร ซ ง ในการท จะทำาให บรรล มาตรฐานน น เป นหน าท ของท กฝ ายท จะต อง ดำาเน นการ ด งน - สถานศ กษา ใช มาตรฐานการศ กษาเป นเป าหมายการพ ฒนา โดยสถานศ กษาอาจกำาหนดต วบ งช ท เป นบร บทหร อเอกล กษณ ของ สถานศ กษาเพ มเต มอ กก ได ดำาเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยย ด มาตรฐานการเร ยนร ตามหล กส ตร วางแผนการจ ดการเร ยนร ให เหมาะสม ก บความต องการของผ เร ยนและช มชน (จ ดทำาหล กส ตรสถานศ กษา) จ ด ก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาผ เร ยนให บรรล ตามเป าหมายท หล กส ตรกำาหนด ส งเสร มสน บสน นให คร ม การพ ฒนาตนเองเพ อก าวไปส ความเป นคร ท เช ยวชาญการสอนอย างแท จร ง ม การทำาว จ ยในช นเร ยนและนำาผลไปใช จ ดทำาข อม ลสารสนเทศให เป นระบบ เป นป จจ บ น ตลอดจนประเม นตนเอง และจ ดทำารายงานผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจำาป ท สะท อน ผลการบรรล มาตรฐานการศ กษาแจ งให ช มชนและหน วยงานท เก ยวข อง ทราบ ซ งสถานศ กษาท สามารถดำาเน นการตามมาตรฐานการศ กษาน ได จะม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งด วย - เขตพ นท การศ กษา นำามาตรฐานการศ กษาท กำาหนด เป นเป าหมายการพ ฒนาในภาพรวมระด บเขตพ นท เขตพ นท อาจกำาหนด ต วบ งช ท เน นบร บทหร อเอกล กษณ ท องถ นเพ มเต มอ กก ได ดำาเน นการ ส งเสร มสน บสน นสถานศ กษาให ม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง นำาผลการประเม นค ณภาพภายในและภายนอกมาใช เป นข อม ล พ นฐานในการวางแผนพ ฒนา ต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาของ

6 สถานศ กษาท กแห งอย างน อยท กๆ ๓ ป ผล กด นสถานศ กษาท ม ค ณภาพ ระด บส งให ก าวหน าย ง ๆ ข น และเป นสถานศ กษาต วอย างหร อเป นต น แบบให แก สถานศ กษาแห งอ นๆ ร วมม อก บช มชนและองค กรทางว ชาการ ให การช วยเหล อสถานศ กษาท ม ค ณภาพอย ในระด บท ไม น าพ งพอใจให บรรล ตามมาตรฐานให ได ตลอดจนรายงานผลการดำาเน นงานให สำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานหร อหน วยงานต นส งก ดได ทราบเพ อ กำาหนดท ศทางการพ ฒนาต อไป - สำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ร วมก บ หน วยงานท เก ยวข อง กำาหนดท ศทางการดำาเน นงานเพ อไปส เป าหมาย เด ยวก น ค อ การช วยเหล อ สน บสน นให สถานศ กษาสามารถบร หารจ ดการ ให บรรล ตามมาตรฐานการศ กษา โดยจ ดทำาคำาอธ บายและระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน ค นหานว ตกรรมท จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาสถาน ศ กษาให ม ค ณภาพในท กๆ ด าน เพ มพ นความร ความสามารถให แก คร ผ บร หาร รวมท งน กว ชาการของเขตพ นท ให ก าวท นการเปล ยนแปลงของ กระแสโลก ยกย องให เก ยรต สร างขว ญกำาล งใจแก บ คลากรท ปฏ บ ต งาน จนม ผลงานด เด นเป นท ประจ กษ หากท กหน วยงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา นำา เป นเป าหมายหล กและเป นเคร องม อในการพ ฒนา เช อแน ว าในโอกาส ข างหน า การศ กษาของชาต ย อมม ผลการพ ฒนาท ก าวหน าข นโดยลำาด บ และสถานศ กษาท กแห งท กส งก ดได ร บการยอมร บว า จ ดการศ กษาได มาตรฐานท ดเท ยมก น สมด งเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต ท ได กำาหนดไว

7 คำาช แจง สารบ ญ หน า l ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐาน ๑ การศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา l อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ๓ l มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ๔ l ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐาน ๑๔ การศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษา l อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๑๖ l มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ๑๗ l ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ ๒๓ การศ กษาข นพ นฐานเร อง กำาหนดหล กเกณฑ และ แนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคผนวก l คำาส งแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ ๓๒ การศ กษาข นพ นฐาน l คณะผ จ ดทำา ๓๕

8 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท ปร บปร งใหม รวม ท งนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองท กำาหนดเป าหมายและ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยและการศ กษาไทย ในอนาคต กระทรวงศ กษาธ การจ งปร บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ให เหมาะสมและสอดคล องก นเพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก อาศ ยอำานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม การกำาหนดมาตรฐานการศ กษา และ จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา โดยให กระทรวงม อำานาจหน าท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการ ศ กษา และให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายใน เป นส วนหน งของกระบวนการจ ดการศ กษาท ต องดำาเน นการอย างต อเน อง 1

9 กระทรวงศ กษาธ การจ งให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ตามเอกสารแนบท ายประกาศน เพ อเป นหล กในการเท ยบเค ยงสำาหร บ สถานศ กษา หน วยงานต นส งก ด และสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาท ง ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา ในการพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น กำาก บ ด แล และต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ท งน ให ใช ก บสถานศ กษาท เป ดสอนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ท กส งก ด ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายช นวรณ บ ณยเก ยรต ) ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 2

10 - อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เป นการจ ดการ ศ กษาเพ อปวงชนโดยร ฐต องจ ดให ม การศ กษาข นพ นฐานเพ อพ ฒนา เยาวชนไทยท กคนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ท งในฐานะท เป นพลเม อง ไทยและพลเม องโลก เพ อเป นรากฐานท พอเพ ยงสำาหร บการใฝ ร ใฝ เร ยน ตลอดช ว ต รวมท งเพ อการพ ฒนาหน าท การงานและการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตส วนตนและครอบคร ว และเพ อสร างรากฐานท แข งแกร งสำาหร บการ สร างสรรค ส งคมไทยให เป นส งคมแห งการเร ยนร เพ อการพ ฒนาประเทศ ท ย งย นในอนาคต - หล กการสำาค ญของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ย ดหล กท สอดคล องก บอ ดมการณ ด งน ๑. หล กการพ ฒนาผ เร ยนอย างครบถ วนสมบ รณ ท งร างกาย สต ป ญญา อารมณ จ ตใจส งคม ความร และค ณธรรม เป นผ ท ม จร ยธรรม ในการดำาเน นช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ใฝ ร ม ท กษะ ในการแสวงหาความร ท เพ ยงพอต อการพ ฒนางานอาช พและค ณภาพช ว ต ส วนตน สามารถเผช ญความเปล ยนแปลงได อย างเท าท นและชาญฉลาด และม ความเป นประชาธ ปไตย ๒. หล กการจ ดการศ กษาเพ อความเป นไทย ให ม ความร ก และภาคภ ม ใจในท องถ นและประเทศชาต ม ความร และท กษะพ นฐาน สำาหร บการประกอบอาช พส จร ต ม ความม งม น ขย น ซ อส ตย ประหย ด อดทน ม ล กษณะน ส ยและท ศนคต ท พ งประสงค เพ อเป นสมาช กท ด ท ง ของครอบคร ว ช มชน ส งคมไทย และส งคมโลก 3

11 ๓. หล กแห งความเสมอภาค คนไทยท งปวงต องม ส ทธ เสมอ ก นในการร บการศ กษาข นพ นฐาน ไม น อยกว า ๑๒ ป อย างท วถ งเท า เท ยม ควบค ไปก บความม ค ณภาพ โดยไม แบ งชนช นหร อความแตกต าง ทางส งคมว ฒนธรรม ๔. หล กการม ส วนร วม องค กรปกครองส วนท องถ นและ ภาคเอกชนม ส วนร วมในการบร หารและการจ ดการศ กษา ร วมก บคณะ กรรมการเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาเพ อเสร มสร างเอกล กษณ ศ กด ศร และตอบสนองความต องการของท องถ นตามน ยของร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ เก ยวก บการกระจายอำานาจ ๕. หล กแห งความสอดคล อง อ ดมการณ และมาตรฐานในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานต องสอดคล องก บสาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ นโยบายการศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภา สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาของชาต และส มพ นธ เช อมโยงก บมาตรฐานการอาช วศ กษา และมาตรฐานการอ ดมศ กษา - มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งเป น ๕ ด าน ม ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ต วบ งช แต ละมาตรฐานม การกำาหนดต วบ งช ท ครอบคล ม และให น ำาหน กความสำาค ญก บกระบวนการบร หารและการจ ดการ ร อยละ ๗๐ ส วนผลของการบร หารและการจ ดการค อค ณภาพผ เร ยนเป นร อยละ ๓๐ ม รายละเอ ยดของมาตรฐานและและน ำาหน กคะแนน ด งน 4

12 ด านท ๑ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (น ำาหน ก ๓๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ คะแนน) ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกำาล งกาย สม ำาเสมอ (๐.๕ คะแนน) ๑.๒ ม น ำาหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน (๐.๕ คะแนน) ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ (๑ คะแนน) ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออก อย างเหมาะสม (๑ คะแนน) ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น (๑ คะแนน) ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการตามจ นตนาการ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ คะแนน) ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร (๒ คะแนน) ๒.๒ เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ (๑ คะแนน) ๒.๓ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง (๑ คะแนน) ๒.๔ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม (๑ คะแนน) 5

13 มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง (๕ คะแนน) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วยตนเอง จากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว (๒ คะแนน) ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งคำาถาม เพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม (๑ คะแนน) ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความค ดเห น เพ อการเร ยนร ระหว างก น (๑ คะแนน) ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนำาเสนอผลงาน (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป น ระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล (๕ คะแนน) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสาร โดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ดของตนเอง (๒ คะแนน) ๔.๒ นำาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การ ของตนเอง (๑ คะแนน) ๔.๓ กำาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหา โดยม เหต ผลประกอบ (๑ คะแนน) ๔.๔ ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความ ภาคภ ม ใจ (๑ คะแนน) 6

14 มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นตาม หล กส ตร (๕ คะแนน) ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยแต ละกล มสาระ เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสำาค ญตามหล กส ตร เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน เป นไปตามเกณฑ (๒ คะแนน) ๕.๔ ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทำางาน ร กการทำางาน สามารถทำางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ คะแนน) ๖.๑ วางแผนการทำางานและดำาเน นการจนสำาเร จ (๒ คะแนน) ๖.๒ ทำางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และ ภ ม ใจในผลงานของตนเอง (๑ คะแนน) ๖.๓ ทำางานร วมก บผ อ นได (๑ คะแนน) ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ (๑ คะแนน) ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา (น ำาหน ก ๕๐ คะแนน) มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ คะแนน) ๗.๑ คร ม การกำาหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด าน ความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค (๑ คะแนน) 7

15 ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของผ เร ยน (๑ คะแนน) ๗.๓ คร ออกแบบและการจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ความแตกต างระหว างบ คคลและพ ฒนาการทาง สต ป ญญา (๒ คะแนน) ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนำาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร (๑ คะแนน) ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท หลากหลาย (๑ คะแนน) ๗.๖ คร ให คำาแนะนำา คำาปร กษา และแก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและค ณภาพช ว ตด วย ความเสมอภาค (๑ คะแนน) ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บ การสอน (๑ คะแนน) ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป น สมาช กท ด ของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมาย เต มเวลา เต มความสามารถ (๑ คะแนน) 8

16 มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ คะแนน) ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นำา และความค ดร เร ม ท เน นการพ ฒนาผ เร ยน (๑ คะแนน) ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและใช ข อม ลผลการประเม นหร อผลการว จ ยเป นฐานค ด ท งด านว ชาการและการจ ดการ (๒ คะแนน) ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมายตามท กำาหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ (๒ คะแนน) ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ให พร อมร บการกระจายอำานาจ (๒ คะแนน) ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการ บร หารการจ ดการศ กษา(๑ คะแนน) ๘.๖ ผ บร หารให คำาแนะนำา คำาปร กษาทางว ชาการและ เอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและ เต มเวลา (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ คะแนน) ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบกำาหนด (๒ คะแนน) 9

17 ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากำาก บต ดตาม ด แล และข บเคล อนการดำาเน นงานของสถานศ กษาให บรรล ผลสำาเร จตามเป าหมาย (๑ คะแนน) ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษา (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ คะแนน) ๑๐.๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล องก บ ท องถ น (๒ คะแนน) ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด ความสามารถและความ สนใจ (๒ คะแนน) ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนอง ความต องการ ความสามารถ ความถน ด และ ความสนใจของผ เร ยน (๑ คะแนน) ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ปความร ได ด วยตนเอง (๑ คะแนน) ๑๐.๕ น เทศภายใน กำาก บ ต ดตามตรวจสอบ และนำา ผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย างสม ำาเสมอ (๒ คะแนน) ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน (๒ คะแนน) 10

18 มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการ บร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ (๑๐ คะแนน) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอำานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สำาหร บผ เร ยน (๔ คะแนน) ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย และความปลอดภ ยของผ เร ยน (๓ คะแนน) ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเองและ หร อเร ยนร แบบม ส วนร วม (๓ คะแนน) มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษาตามท กำาหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) ๑๒.๑ กำาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๒ จ ดทำาและดำาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนาค ณภาพตาม มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศใน การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นค ณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๐.๕ คะแนน) 11

19 ๑๒.๕ นำาผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอก ไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง (๐.๕ คะแนน) ๑๒.๖ จ ดทำารายงานประจำาป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายใน (๑ คะแนน) ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร (น ำาหน ก ๑๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร (๑๐ คะแนน) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง (๕ คะแนน) ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน สถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง (๕ คะแนน) ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา (น ำาหน ก ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กำาหนด ข น (๕ คะแนน) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา (๓ คะแนน) 12

20 ๑๔.๒ ผลการดำาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา (๒ คะแนน) ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม (น ำาหน ก ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทาง การปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น (๕ คะแนน) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษเพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน น ตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา (๓ คะแนน) ๑๕.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) 13

21 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท ปร บปร งใหม รวมท ง นโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองท กำาหนดเป าหมายและ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยและการศ กษาไทย ในอนาคต กระทรวงศ กษาธ การจ งปร บมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยให เหมาะสมและสอดคล องก น เพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการ ศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก อาศ ยอำานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม การกำาหนดมาตรฐานการศ กษา และ จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา โดยให กระทรวงม อำานาจหน าท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการ ศ กษา และให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายใน เป นส วนหน งของกระบวนการจ ดการศ กษาท ต องดำาเน นการอย างต อเน อง 14

22 กระทรวงศ กษาธ การจ งให ใช มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ตามเอกสารแนบท ายประกาศน เพ อเป นหล กในการเท ยบเค ยงสำาหร บ สถานศ กษา หน วยงานต นส งก ด และสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา ในการพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น กำาก บด แล และต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพการศ กษา ท งน ให ใช ก บสถานศ กษาท เป ดสอนระด บการศ กษาปฐมว ย ท กส งก ด ประกาศ ณ ว นท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายช นวรณ บ ณยเก ยรต ) ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 15

23 - อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาปฐมว ย เป นการจ ดการศ กษา ข นพ นฐานระด บแรกเพ อวางรากฐานช ว ตของเด กไทยให เจร ญเต บโตอย าง สมบ รณ ม พ ฒนาการสมว ยอย างสมด ล ท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา บนพ นฐานความสามารถและความแตกต างระหว าง บ คคลโดยใช ก จกรรมกระต นและส งเสร มพ ฒนาการของสมองอย างเต มท รวมท งเตร ยมเด กให พร อมท จะเร ยนร ในระด บการศ กษาข นพ นฐานและ ระด บท ส งข น อ นจะนำาไปส ความเป นบ คคลท ม ค ณภาพของประเทศชาต ต อไป การศ กษาปฐมว ยม งเน นการพ ฒนาเด กบนพ นฐาน การอบรมเล ยง ด และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ท สนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของ เด ก แต ละบ คคลภายใต บร บททางว ฒนธรรม อารยธรรม และว ถ ช ว ตทาง ส งคม ซ งม ล กษณะเฉพาะและแตกต างก น - หล กการสำาค ญของการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๑. หล กการพ ฒนาเด กโดยองค รวม โดยเร มจากการพ ฒนา ด านร างกายให แข งแรงสมบ รณ กระต นให สมองได ร บการพ ฒนาอย าง เต มท พ ฒนาด านจ ตใจและอารมณ ให เป นผ ม ความร ส กท ด ต อตนเอง เช อม นในตนเอง ร าเร งแจ มใส สามารถควบค มอารมณ ตนเองได พ ฒนา ด านส งคมโดยให ม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล และส งแวดล อมรอบต ว ม มน ษยส มพ นธ ท ด สามารถดำารงช ว ตร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข รวมท งพ ฒนาสต ป ญญา ส งเสร มความค ดสร างสรรค บนว ถ ช ว ตของเด ก ตามสภาพครอบคร ว บร บทของช มชน ส งคม และว ฒนธรรมไทย ๒. หล กการจ ดประสบการณ ท ย ดเด กเป นสำาค ญ โดยจ ดการ อบรมเล ยงด ด วยความร ก ความเอาใจใส และจ ดการเร ยนร ผ านการเล น 16

24 และก จกรรมท เหมาะสมก บว ย โดยคำาน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล เน นเร ยนให สน ก เล นให ม ความร และเก ดพ ฒนาการสมว ยอย างสมด ล ๓. หล กการสร างเสร มความเป นไทย โดยการปล กฝ งจ ตสำาน ก ความเป นคนไทย ความเป นชาต ไทยท ม ว ฒนธรรมอ นด งาม เคารพน บถ อ และกต ญญ กตเวท ต อบ ดามารดา ม ชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย เป นศ นย รวมจ ตใจ ทำาให เก ดความร กและภาคภ ม ใจในตนเอง ครอบคร ว ท องถ น และประเทศไทย ๔. หล กความร วมม อ โดยครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษา ร วมม อก นในการอบรม เล ยงด และพ ฒนาเด กให ม พ ฒนาการเหมาะสม ก บว ย สามารถดำารงช ว ตประจำาว นได อย างม ค ณภาพ และม ความส ข ตลอดจนพร อมท จะเร ยนร ในการศ กษาข นพ นฐานต อไป ๕. หล กแห งความสอดคล อง อ ดมการณ และมาตรฐานในการ จ ดการศ กษาปฐมว ย ต องสอดคล องก บสาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ นโยบายการศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภา สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาของชาต และส มพ นธ เช อมโยงก บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน - มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย แบ งเป น ๕ ด าน ม ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ต วบ งช แต ละมาตรฐานม การกำาหนดต วบ งช ท ครอบคล มและให น ำาหน กความสำาค ญก บกระบวนการบร หารและการจ ดการ ร อยละ ๘๐ ส วนผลของการบร หารและการจ ดการค อค ณภาพผ เร ยนเป นร อยละ ๒๐ ม รายละเอ ยดของมาตรฐานและและน ำาหน กคะแนน ด งน 17

25 ด านท ๑ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (น ำาหน กคะแนน ๒๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑ เด กม พ ฒนาการด านร างกาย (๕ คะแนน) ๑.๑ ม น ำาหน กส วนส งเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน (๑ คะแนน) ๑.๒ ม ท กษะการเคล อนไหวตามว ย (๑.๕ คะแนน) ๑.๓ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพของตน (๑.๕ คะแนน) ๑.๔ หล กเล ยงต อสภาวะท เส ยงต อโรค อ บ ต เหต ภ ย และ ส งเสพต ด (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๒ เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ (๕ คะแนน) ๒.๑ ร าเร งแจ มใส ม ความร ส กท ด ต อตนเอง (๑ คะแนน) ๒.๒ ม ความม นใจและกล าแสดงออก (๑ คะแนน) ๒.๓ ควบค มอารมณ ตนเองได เหมาะสมก บว ย (๑ คะแนน) ๒.๔ ช นชมศ ลปะ ดนตร การเคล อนไหว และร กธรรมชาต (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๓ เด กม พ ฒนาการด านส งคม (๕ คะแนน) ๓.๑ ม ว น ย ร บผ ดชอบ เช อฟ งคำาส งสอนของพ อแม คร อาจารย (๒ คะแนน) ๓.๒ ม ความซ อส ตย ส จร ต ช วยเหล อแบ งป น (๑ คะแนน) ๓.๓ เล นและทำางานร วมก บผ อ นได (๑ คะแนน) ๓.๔ ประพฤต ตนตามว ฒนธรรมไทยและศาสนาท ตนน บถ อ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๔ เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญา (๕ คะแนน) ๔.๑ สนใจเร ยนร ส งรอบต ว ซ กถามอย างต งใจ และร กการ เร ยนร (๑ คะแนน) ๔.๒ ม ความค ดรวบยอดเก ยวก บส งต างๆ ท เก ดจากประสบการณ การเร ยนร (๑ คะแนน) 18

26 ๔.๓ ม ท กษะทางภาษาท เหมาะสมก บว ย (๑ คะแนน) ๔.๔ ม ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร (๑ คะแนน) ๔.๕ ม จ นตนาการและความค ดสร างสรรค (๑ คะแนน) ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา (น ำาหน กคะแนน ๖๕ คะแนน) มาตรฐานท ๕ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล (๒๐ คะแนน) ๕.๑ คร เข าใจปร ชญา หล กการ และธรรมชาต ของการจ ดการ ศ กษาปฐมว ย และสามารถนำามาประย กต ใช ในการจ ด ประสบการณ (๒ คะแนน) ๕.๒ คร จ ดทำาแผนการจ ดประสบการณ ท สอดคล องก บหล กส ตร การศ กษาปฐมว ยและสามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ท หลากหลาย สอดคล องก บความแตกต างระหว างบ คคล (๒ คะแนน) ๕.๓ คร บร หารจ ดการช นเร ยนท สร างว น ยเช งบวก (๒ คะแนน) ๕.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสม สอดคล องก บพ ฒนาการ ของเด ก (๒ คะแนน) ๕.๕ คร ใช เคร องม อการว ดและประเม นพ ฒนาการของเด ก อย างหลากหลาย และสร ปรายงานผลพ ฒนาการของ เด กแก ผ ปกครอง (๒ คะแนน) ๕.๖ คร ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ท ตนร บผ ดชอบ และ ใช ผลในการปร บการจ ดประสบการณ (๒ คะแนน) ๕.๗ คร จ ดส งแวดล อมให เก ดการเร ยนร ได ตลอดเวลา (๒ คะแนน) ๕.๘ คร ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บเด ก และผ ปกครอง (๒ คะแนน) 19

27 ๕.๙ คร ม ว ฒ และความร ความสามารถในด านการศ กษา ปฐมว ย (๒ คะแนน) ๕.๑๐ คร จ ดทำาสารน ท ศน และนำามาไตร ตรองเพ อใช ประโยชน ในการพ ฒนาเด ก (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๖ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล (๒๐ คะแนน) ๖.๑ ผ บร หารเข าใจปร ชญาและหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๓ คะแนน) ๖.๒ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นำา และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาเด กปฐมว ย (๓ คะแนน) ๖.๓ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและใช ข อม ล การประเม นผลหร อการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการ และการจ ดการ (๓ คะแนน) ๖.๔ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา (๓ คะแนน) ๖.๕ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพ (๓ คะแนน) ๖.๖ ผ บร หารให คำาแนะนำา คำาปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาปฐมว ยเต มศ กยภาพและเต มเวลา (๓ คะแนน) ๖.๗ เด ก ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการบร หารจ ดการ ศ กษาปฐมว ย (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๗ แนวการจ ดการศ กษา (๒๐ คะแนน) ๗.๑ ม หล กส ตรการศ กษาปฐมว ยของสถานศ กษาและนำาส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ (๔ คะแนน) 20

28 ๗.๒ ม ระบบและกลไกให ผ ม ส วนร วมท กฝ ายตระหน กและ เข าใจการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๔ คะแนน) ๗.๓ จ ดก จกรรมเสร มสร างความตระหน กร และความเข าใจ หล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๔ คะแนน) ๗.๔ สร างการม ส วนร วมและแสวงหาความร วมม อก บ ผ ปกครอง ช มชน และท องถ น (๔ คะแนน) ๗.๕ จ ดส งอำานวยความสะดวกเพ อพ ฒนาเด กอย างรอบด าน (๔ คะแนน) มาตรฐานท ๘ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กำาหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) ๘.๑ กำาหนดมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๘.๒ จ ดทำาและดำาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาท ม งพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๘.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศในการ บร หารจ ดการ (๑ คะแนน) ๘.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการดำาเน นงาน ค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๐.๕ คะแนน) ๘.๕ นำาผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง (๐.๕ คะแนน) ๘.๖ จ ดทำารายงานประจำาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพ ภายใน (๑ คะแนน) 21

29 ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๙ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษา เป นส งคมแห งการเร ยนร (๕ คะแนน) ๙.๑ เป นแหล งเร ยนร เพ อพ ฒนาการเร ยนร ของเด กและ บ คลากรในสถานศ กษา (๒.๕ คะแนน) ๙.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นภายในสถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง (๒.๕ คะแนน) ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๐ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ว ส ยท ศน และจ ดเน นของการศ กษาปฐมว ย (๕ คะแนน) ๑๐.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ ฒนาเด กให บรรล ตามเป าหมาย ปร ชญา ว ส ยท ศน และจ ดเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ย ของสถานศ กษา (๓ คะแนน) ๑๐.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) ด านท ๕ มาตรฐานมาตรการส งเสร ม (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๑ การพ ฒนาสถานศ กษาตามนโยบายและแนวทางปฏ ร ป การศ กษาเพ อ ยกระด บค ณภาพให ส งข น ๑๑.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมส งเสร มสน บสน นตามนโยบาย เก ยวก บการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๓ คะแนน) ๑๑.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) 22

30 ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง กำาหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพ ภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศ ยอำานาจตามความในข อ ๑๓ (๑) แห งกฎกระทรวง ว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อ นเป นกฎหมายท ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจำาก ด ส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก บมาตรา ๔๓ ของ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย บ ญญ ต ให กระทำาได โดยอาศ ยอำานาจ ตามบทบ ญญ ต แห งกฎหมายคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน โดยความเห นชอบของคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ออกประกาศหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก น ค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐานไว ด งน ก. หล กการสำาค ญ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ดำาเน นการให ผ เก ยวข องท กฝ ายม ความร ความเข าใจ และ ปฏ บ ต ตามหล กการของการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด งต อไปน ๑. การประก นค ณภาพเป นหน าท ของบ คลากรท กคนท ต อง ปฏ บ ต งานตามภารก จท แต ละคนได ร บมอบหมาย 23

31 ๒. การประก นค ณภาพม งพ ฒนาการดำาเน นงานตามความ ร บผ ดชอบของตนให ม ค ณภาพด ย งข น เพราะผลการพ ฒนาของแต ละคน ก ค อผลรวมของการพ ฒนาท งสถานศ กษา ๓. การประก นค ณภาพเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยให เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องดำาเน นการ อย างต อเน อง ไม ใช ทำาเพ อเตร ยมร บการประเม นเป นคร งคราวเท าน น ๔. การประก นค ณภาพต องเก ดจากความร วมม อของ บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข อง ไม สามารถว าจ างหร อขอให บ คคลอ น ๆ ดำาเน นการแทนได ๕. การประก นค ณภาพต องเก ดจากการยอมร บและนำาผล การประเม นค ณภาพการศ กษาไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษา ข. การดำาเน นงานของสถานศ กษา ให สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานดำาเน นการด งต อ ไปน ๑. การกำาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ดำาเน นการด งน ให สถานศ กษาและผ เก ยวข องดำาเน นการและถ อเป น ความร บผ ดชอบร วมก น ด งน ๑.๑ ศ กษา ว เคราะห มาตรฐานและต วบ งช ว าด วย การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การ ประกาศใช ๑.๒ พ จารณาสาระสำาค ญท จะกำาหนดในมาตรฐานและ ต วบ งช ท สะท อนอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของสถานศ กษา 24

32 ๑.๓ กำาหนดค าเป าหมายความสำาเร จของแต ละมาตรฐาน และต วบ งช ๑.๔ ประกาศค าเป าหมายแต ละมาตรฐานและต วบ งช ว าด วยการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให กล มผ เก ยวข องท ง ภายในและภายนอกร บทราบ ท งน สถานศ กษาอาจกำาหนดมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษาเพ มเต มนอกเหน อ จากท กระทรวงศ กษาธ การประกาศใช ได ๒. การจ ดทำาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถาน ศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ดำาเน น การด งน ๒.๑ ให สถานศ กษาจ ดทำาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ด งน ๒.๑.๑ ศ กษา ว เคราะห สภาพป ญหาและความ ต องการจำาเป นของสถานศ กษาอย างเป นระบบโดยใช ข อม ลตามสภาพจร ง ๒.๑.๒ กำาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมาย ด านต างๆ โดยม งเน นท ค ณภาพผ เร ยนท สะท อนค ณภาพความสำาเร จอย าง ช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยท กฝ ายม ส วนร วม ๒.๑.๓ กำาหนดว ธ การดำาเน นงานก จกรรม โครงการ ท สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยใช กระบวนการ ว จ ย หร อผลการว จ ย หร อข อม ลท อ างอ งได ให ครอบคล มการพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา การจ ดประสบการณ การเร ยนร กระบวนการเร ยนร การส งเสร มการเร ยนร การว ดและประเม นผล การพ ฒนาบ คลากร และ การบร หารจ ดการ เพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานท กำาหนดไว ๒.๑.๔ กำาหนดแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น จากภายนอกท ให การสน บสน นทางว ชาการ 25

33 ๒.๑.๕ กำาหนดบทบาทหน าท อย างช ดเจนให บ คลากรของสถานศ กษาและผ เร ยน ร วมร บผ ดชอบและดำาเน นงานตาม ท กำาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๖ กำาหนดบทบาทหน าท และแนวทางการม ส วนร วมของบ ดา มารดา ผ ปกครอง องค กร หน วยงาน ช มชน และท องถ น ๒.๑.๗ กำาหนดการใช งบประมาณและทร พยากร อย างม ประส ทธ ภาพให สอดคล องก บก จกรรม โครงการ ๒.๑.๘ เสนอแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาต อ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และหร อคณะกรรมการสถานศ กษา และหร อคณะกรรมการบร หารสถานศ กษาให ความเห นชอบ ๒.๒ ให สถานศ กษาจ ดทำาแผนปฏ บ ต การประจำาป ด งน ๒.๒.๑ จ ดทำาแผนปฏ บ ต การประจำาป ท สอดคล อง ก บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๒.๒.๒ ให กำาหนดปฏ ท นการนำาแผนปฏ บ ต การ ประจำาป ไปส การปฏ บ ต ท ช ดเจน ๒.๒.๓ เสนอแผนปฏ บ ต การประจำาป ต อคณะ กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และหร อคณะกรรมการสถานศ กษา และ หร อ คณะกรรมการบร หารสถานศ กษาให ความเห นชอบ ๓. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ดำาเน นการด งน ๓.๑ จ ดโครงสร างหร อระบบการบร หารงานของ สถานศ กษาท เอ อต อการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ๓.๒ กำาหนดผ ร บผ ดชอบและจ ดระบบสารสนเทศให เป นหมวดหม ครอบคล ม เป นป จจ บ น สะดวกต อการเข าถ งและการให บร การ หร อการเช อมโยงเคร อข ายก บหน วยงานต นส งก ด 26

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information