ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด"

Transcription

1

2 คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส งเสร มและกำาก บด แล การตรวจสอบ การประเม นผลและ การประก นค ณภาพการศ กษา น น กระทรวงศ กษาธ การ สำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได จ ดทำามาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยข น ซ งในการจ ดทำามาตรฐานด งกล าว ได นำามาตรฐานการศ กษาของชาต จ ดหมายหล กส ตร และมาตรฐานการ เร ยนร ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานเป นองค ประกอบหล กในการ กำาหนดมาตรฐาน อ กท งได คำาน งถ งความเช อมโยงและความสอดคล องก บ สาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต มาตรา ๙ (๓) และนโยบาย การศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภาด วย กระทรวงศ กษาธ การ จ งประกาศให ใช มาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพ ภายใน สำาหร บสถานศ กษาท กส งก ด ท จ ดการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน และหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย เพ อเป นเป าหมายการพ ฒนาและ ยกระด บค ณภาพผ เร ยนโดยสถานศ กษาจะต องจ ดระบบประก นค ณภาพ ภายในให เข มแข งเพ อค ณภาพการบร หารการจ ดการศ กษาของสถาน ศ กษา และทำาให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ท กำาหนดไว ในหล กส ตร ซ งจะถ อได ว าม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาท กำาหนดน

3 สำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หว งว าสถานศ กษา ท กส งก ดท จ ดการศ กษาข นพ นฐานและการศ กษาปฐมว ย จะได นำามาตรฐานน ไปเป นแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อให การจ ดการศ กษา ม ความเป นเอกภาพ และเป นท ศทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เป าหมาย เด ยวก น อ นจะส งผลให สถานศ กษาม ค ณภาพได มาตรฐานใกล เค ยงก น รวมท งหน วยงานท เก ยวข องได นำามาตรฐานไปใช ในการตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษาในส งก ดต อไป (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

4 คำ ช แจง การศ กษาเป นกระบวนการท ทำาให คนม ความร และม ค ณสมบ ต ต างๆ ท ช วยให คนอย รอดในโลกได เป นประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว และส งคมส วนรวม (สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร, ๒๕๔๔) ด งน น หากจะด ค ณภาพการศ กษา จ งควรด ท เป าหมายปลายทาง ค อ ค ณภาพของผ จบการศ กษาว าจะต องม ความร ท กษะ และค ณสมบ ต ต างๆ อย างน อยต องครบถ วนตามท หล กส ตรกำาหนด เน องจากการพ ส จน ค ณภาพผ เร ยนท จบการศ กษาต องอาศ ยเวลา ด งน น กระบวนการบร หาร จ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพ และย งย น จ งเป นส งท จะสร างความเช อม น ให ก บผ ปกครอง ผ ม ส วนได เส ยและผ เก ยวข องท กฝ ายว า เม อบ ตรหลาน จบการศ กษาจากสถาบ นแห งน นๆ แล ว จะเป นคนด คนเก ง และอย ใน ส งคมอย างม ความส ข ตลอดจนสามารถม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมให ก าวหน าไปตามกระแสโลกาภ ว ตน การตอบคำาถามเก ยวก บค ณภาพการศ กษา จำาเป นต องกำาหนดส ง ท จะเป นหล กหร อประเด นในการเท ยบเค ยงท งเพ อการพ ฒนา เพ อการ กำาก บด แล ตลอดท งเพ อการตรวจสอบและการประเม นค ณภาพ ด งน น มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยท ประกาศ ไว น จ งเป นข อกำาหนดเก ยวก บค ณภาพการศ กษาสำาหร บสถานศ กษาท จ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บปฐมว ยท กแห ง นำา ไปใช เป นเป าหมายหร อเป นกรอบท ศทางเพ อการพ ฒนาค ณภาพสถาน ศ กษาให ย งย น และใช เพ อการประเม นตนเองว าในแต ละป หร อแต ละช วง ป ท กำาหนด สามารถบร หารการศ กษาจนบรรล เป าหมายหร อไม เขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานต นส งก ดนำาไปเป นเป าหมายในการกำาก บด แล การตรวจสอบและการประเม นค ณภาพในภาพรวม เพ อนำาข อม ลมาใช วางแผนยกระด บค ณภาพให ส งย งข น

5 มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและมาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ท กำาหนดไว น ครอบคล มท งค ณภาพด านผ เร ยน ค ณภาพด านการเร ยน การสอน (หมายถ งผ สอน) การบร หารและการจ ดการศ กษา (หมายถ ง ผ บร หาร) และค ณภาพด านการพ ฒนาช มชนให เป นแหล งการเร ยนร ซ ง ในการท จะทำาให บรรล มาตรฐานน น เป นหน าท ของท กฝ ายท จะต อง ดำาเน นการ ด งน - สถานศ กษา ใช มาตรฐานการศ กษาเป นเป าหมายการพ ฒนา โดยสถานศ กษาอาจกำาหนดต วบ งช ท เป นบร บทหร อเอกล กษณ ของ สถานศ กษาเพ มเต มอ กก ได ดำาเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยย ด มาตรฐานการเร ยนร ตามหล กส ตร วางแผนการจ ดการเร ยนร ให เหมาะสม ก บความต องการของผ เร ยนและช มชน (จ ดทำาหล กส ตรสถานศ กษา) จ ด ก จกรรมการเร ยนร พ ฒนาผ เร ยนให บรรล ตามเป าหมายท หล กส ตรกำาหนด ส งเสร มสน บสน นให คร ม การพ ฒนาตนเองเพ อก าวไปส ความเป นคร ท เช ยวชาญการสอนอย างแท จร ง ม การทำาว จ ยในช นเร ยนและนำาผลไปใช จ ดทำาข อม ลสารสนเทศให เป นระบบ เป นป จจ บ น ตลอดจนประเม นตนเอง และจ ดทำารายงานผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจำาป ท สะท อน ผลการบรรล มาตรฐานการศ กษาแจ งให ช มชนและหน วยงานท เก ยวข อง ทราบ ซ งสถานศ กษาท สามารถดำาเน นการตามมาตรฐานการศ กษาน ได จะม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งด วย - เขตพ นท การศ กษา นำามาตรฐานการศ กษาท กำาหนด เป นเป าหมายการพ ฒนาในภาพรวมระด บเขตพ นท เขตพ นท อาจกำาหนด ต วบ งช ท เน นบร บทหร อเอกล กษณ ท องถ นเพ มเต มอ กก ได ดำาเน นการ ส งเสร มสน บสน นสถานศ กษาให ม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง นำาผลการประเม นค ณภาพภายในและภายนอกมาใช เป นข อม ล พ นฐานในการวางแผนพ ฒนา ต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาของ

6 สถานศ กษาท กแห งอย างน อยท กๆ ๓ ป ผล กด นสถานศ กษาท ม ค ณภาพ ระด บส งให ก าวหน าย ง ๆ ข น และเป นสถานศ กษาต วอย างหร อเป นต น แบบให แก สถานศ กษาแห งอ นๆ ร วมม อก บช มชนและองค กรทางว ชาการ ให การช วยเหล อสถานศ กษาท ม ค ณภาพอย ในระด บท ไม น าพ งพอใจให บรรล ตามมาตรฐานให ได ตลอดจนรายงานผลการดำาเน นงานให สำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานหร อหน วยงานต นส งก ดได ทราบเพ อ กำาหนดท ศทางการพ ฒนาต อไป - สำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ร วมก บ หน วยงานท เก ยวข อง กำาหนดท ศทางการดำาเน นงานเพ อไปส เป าหมาย เด ยวก น ค อ การช วยเหล อ สน บสน นให สถานศ กษาสามารถบร หารจ ดการ ให บรรล ตามมาตรฐานการศ กษา โดยจ ดทำาคำาอธ บายและระด บค ณภาพ ตามมาตรฐาน ค นหานว ตกรรมท จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาสถาน ศ กษาให ม ค ณภาพในท กๆ ด าน เพ มพ นความร ความสามารถให แก คร ผ บร หาร รวมท งน กว ชาการของเขตพ นท ให ก าวท นการเปล ยนแปลงของ กระแสโลก ยกย องให เก ยรต สร างขว ญกำาล งใจแก บ คลากรท ปฏ บ ต งาน จนม ผลงานด เด นเป นท ประจ กษ หากท กหน วยงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา นำา เป นเป าหมายหล กและเป นเคร องม อในการพ ฒนา เช อแน ว าในโอกาส ข างหน า การศ กษาของชาต ย อมม ผลการพ ฒนาท ก าวหน าข นโดยลำาด บ และสถานศ กษาท กแห งท กส งก ดได ร บการยอมร บว า จ ดการศ กษาได มาตรฐานท ดเท ยมก น สมด งเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต ท ได กำาหนดไว

7 คำาช แจง สารบ ญ หน า l ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐาน ๑ การศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา l อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ๓ l มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ๔ l ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐาน ๑๔ การศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษา l อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๑๖ l มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ๑๗ l ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ ๒๓ การศ กษาข นพ นฐานเร อง กำาหนดหล กเกณฑ และ แนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคผนวก l คำาส งแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ ๓๒ การศ กษาข นพ นฐาน l คณะผ จ ดทำา ๓๕

8 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท ปร บปร งใหม รวม ท งนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองท กำาหนดเป าหมายและ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยและการศ กษาไทย ในอนาคต กระทรวงศ กษาธ การจ งปร บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ให เหมาะสมและสอดคล องก นเพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก อาศ ยอำานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม การกำาหนดมาตรฐานการศ กษา และ จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา โดยให กระทรวงม อำานาจหน าท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการ ศ กษา และให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายใน เป นส วนหน งของกระบวนการจ ดการศ กษาท ต องดำาเน นการอย างต อเน อง 1

9 กระทรวงศ กษาธ การจ งให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ตามเอกสารแนบท ายประกาศน เพ อเป นหล กในการเท ยบเค ยงสำาหร บ สถานศ กษา หน วยงานต นส งก ด และสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาท ง ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา ในการพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น กำาก บ ด แล และต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ท งน ให ใช ก บสถานศ กษาท เป ดสอนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ท กส งก ด ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายช นวรณ บ ณยเก ยรต ) ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 2

10 - อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เป นการจ ดการ ศ กษาเพ อปวงชนโดยร ฐต องจ ดให ม การศ กษาข นพ นฐานเพ อพ ฒนา เยาวชนไทยท กคนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ท งในฐานะท เป นพลเม อง ไทยและพลเม องโลก เพ อเป นรากฐานท พอเพ ยงสำาหร บการใฝ ร ใฝ เร ยน ตลอดช ว ต รวมท งเพ อการพ ฒนาหน าท การงานและการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตส วนตนและครอบคร ว และเพ อสร างรากฐานท แข งแกร งสำาหร บการ สร างสรรค ส งคมไทยให เป นส งคมแห งการเร ยนร เพ อการพ ฒนาประเทศ ท ย งย นในอนาคต - หล กการสำาค ญของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ย ดหล กท สอดคล องก บอ ดมการณ ด งน ๑. หล กการพ ฒนาผ เร ยนอย างครบถ วนสมบ รณ ท งร างกาย สต ป ญญา อารมณ จ ตใจส งคม ความร และค ณธรรม เป นผ ท ม จร ยธรรม ในการดำาเน นช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ใฝ ร ม ท กษะ ในการแสวงหาความร ท เพ ยงพอต อการพ ฒนางานอาช พและค ณภาพช ว ต ส วนตน สามารถเผช ญความเปล ยนแปลงได อย างเท าท นและชาญฉลาด และม ความเป นประชาธ ปไตย ๒. หล กการจ ดการศ กษาเพ อความเป นไทย ให ม ความร ก และภาคภ ม ใจในท องถ นและประเทศชาต ม ความร และท กษะพ นฐาน สำาหร บการประกอบอาช พส จร ต ม ความม งม น ขย น ซ อส ตย ประหย ด อดทน ม ล กษณะน ส ยและท ศนคต ท พ งประสงค เพ อเป นสมาช กท ด ท ง ของครอบคร ว ช มชน ส งคมไทย และส งคมโลก 3

11 ๓. หล กแห งความเสมอภาค คนไทยท งปวงต องม ส ทธ เสมอ ก นในการร บการศ กษาข นพ นฐาน ไม น อยกว า ๑๒ ป อย างท วถ งเท า เท ยม ควบค ไปก บความม ค ณภาพ โดยไม แบ งชนช นหร อความแตกต าง ทางส งคมว ฒนธรรม ๔. หล กการม ส วนร วม องค กรปกครองส วนท องถ นและ ภาคเอกชนม ส วนร วมในการบร หารและการจ ดการศ กษา ร วมก บคณะ กรรมการเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาเพ อเสร มสร างเอกล กษณ ศ กด ศร และตอบสนองความต องการของท องถ นตามน ยของร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ เก ยวก บการกระจายอำานาจ ๕. หล กแห งความสอดคล อง อ ดมการณ และมาตรฐานในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานต องสอดคล องก บสาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ นโยบายการศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภา สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาของชาต และส มพ นธ เช อมโยงก บมาตรฐานการอาช วศ กษา และมาตรฐานการอ ดมศ กษา - มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งเป น ๕ ด าน ม ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ต วบ งช แต ละมาตรฐานม การกำาหนดต วบ งช ท ครอบคล ม และให น ำาหน กความสำาค ญก บกระบวนการบร หารและการจ ดการ ร อยละ ๗๐ ส วนผลของการบร หารและการจ ดการค อค ณภาพผ เร ยนเป นร อยละ ๓๐ ม รายละเอ ยดของมาตรฐานและและน ำาหน กคะแนน ด งน 4

12 ด านท ๑ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (น ำาหน ก ๓๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ คะแนน) ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกำาล งกาย สม ำาเสมอ (๐.๕ คะแนน) ๑.๒ ม น ำาหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน (๐.๕ คะแนน) ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ (๑ คะแนน) ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออก อย างเหมาะสม (๑ คะแนน) ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น (๑ คะแนน) ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการตามจ นตนาการ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ คะแนน) ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร (๒ คะแนน) ๒.๒ เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ (๑ คะแนน) ๒.๓ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง (๑ คะแนน) ๒.๔ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม (๑ คะแนน) 5

13 มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง (๕ คะแนน) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วยตนเอง จากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว (๒ คะแนน) ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งคำาถาม เพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม (๑ คะแนน) ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความค ดเห น เพ อการเร ยนร ระหว างก น (๑ คะแนน) ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนำาเสนอผลงาน (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป น ระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล (๕ คะแนน) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสาร โดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ดของตนเอง (๒ คะแนน) ๔.๒ นำาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การ ของตนเอง (๑ คะแนน) ๔.๓ กำาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหา โดยม เหต ผลประกอบ (๑ คะแนน) ๔.๔ ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความ ภาคภ ม ใจ (๑ คะแนน) 6

14 มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นตาม หล กส ตร (๕ คะแนน) ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยแต ละกล มสาระ เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสำาค ญตามหล กส ตร เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน เป นไปตามเกณฑ (๒ คะแนน) ๕.๔ ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตามเกณฑ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทำางาน ร กการทำางาน สามารถทำางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ คะแนน) ๖.๑ วางแผนการทำางานและดำาเน นการจนสำาเร จ (๒ คะแนน) ๖.๒ ทำางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และ ภ ม ใจในผลงานของตนเอง (๑ คะแนน) ๖.๓ ทำางานร วมก บผ อ นได (๑ คะแนน) ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ (๑ คะแนน) ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา (น ำาหน ก ๕๐ คะแนน) มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ คะแนน) ๗.๑ คร ม การกำาหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด าน ความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค (๑ คะแนน) 7

15 ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของผ เร ยน (๑ คะแนน) ๗.๓ คร ออกแบบและการจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ความแตกต างระหว างบ คคลและพ ฒนาการทาง สต ป ญญา (๒ คะแนน) ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนำาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร (๑ คะแนน) ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท หลากหลาย (๑ คะแนน) ๗.๖ คร ให คำาแนะนำา คำาปร กษา และแก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและค ณภาพช ว ตด วย ความเสมอภาค (๑ คะแนน) ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บ การสอน (๑ คะแนน) ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป น สมาช กท ด ของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมาย เต มเวลา เต มความสามารถ (๑ คะแนน) 8

16 มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ คะแนน) ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นำา และความค ดร เร ม ท เน นการพ ฒนาผ เร ยน (๑ คะแนน) ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและใช ข อม ลผลการประเม นหร อผลการว จ ยเป นฐานค ด ท งด านว ชาการและการจ ดการ (๒ คะแนน) ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมายตามท กำาหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ (๒ คะแนน) ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ให พร อมร บการกระจายอำานาจ (๒ คะแนน) ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการ บร หารการจ ดการศ กษา(๑ คะแนน) ๘.๖ ผ บร หารให คำาแนะนำา คำาปร กษาทางว ชาการและ เอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและ เต มเวลา (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ คะแนน) ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบกำาหนด (๒ คะแนน) 9

17 ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากำาก บต ดตาม ด แล และข บเคล อนการดำาเน นงานของสถานศ กษาให บรรล ผลสำาเร จตามเป าหมาย (๑ คะแนน) ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษา (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ คะแนน) ๑๐.๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล องก บ ท องถ น (๒ คะแนน) ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด ความสามารถและความ สนใจ (๒ คะแนน) ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนอง ความต องการ ความสามารถ ความถน ด และ ความสนใจของผ เร ยน (๑ คะแนน) ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ปความร ได ด วยตนเอง (๑ คะแนน) ๑๐.๕ น เทศภายใน กำาก บ ต ดตามตรวจสอบ และนำา ผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย างสม ำาเสมอ (๒ คะแนน) ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน (๒ คะแนน) 10

18 มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการ บร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ (๑๐ คะแนน) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอำานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สำาหร บผ เร ยน (๔ คะแนน) ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย และความปลอดภ ยของผ เร ยน (๓ คะแนน) ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเองและ หร อเร ยนร แบบม ส วนร วม (๓ คะแนน) มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษาตามท กำาหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) ๑๒.๑ กำาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๒ จ ดทำาและดำาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนาค ณภาพตาม มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศใน การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นค ณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๐.๕ คะแนน) 11

19 ๑๒.๕ นำาผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอก ไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง (๐.๕ คะแนน) ๑๒.๖ จ ดทำารายงานประจำาป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายใน (๑ คะแนน) ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร (น ำาหน ก ๑๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร (๑๐ คะแนน) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง (๕ คะแนน) ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน สถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง (๕ คะแนน) ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา (น ำาหน ก ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กำาหนด ข น (๕ คะแนน) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา (๓ คะแนน) 12

20 ๑๔.๒ ผลการดำาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา (๒ คะแนน) ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม (น ำาหน ก ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทาง การปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น (๕ คะแนน) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษเพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน น ตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา (๓ คะแนน) ๑๕.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) 13

21 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย เพ อการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท ปร บปร งใหม รวมท ง นโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองท กำาหนดเป าหมายและ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยและการศ กษาไทย ในอนาคต กระทรวงศ กษาธ การจ งปร บมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยให เหมาะสมและสอดคล องก น เพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการ ศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก อาศ ยอำานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ม การกำาหนดมาตรฐานการศ กษา และ จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา โดยให กระทรวงม อำานาจหน าท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการ ศ กษา และให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายใน เป นส วนหน งของกระบวนการจ ดการศ กษาท ต องดำาเน นการอย างต อเน อง 14

22 กระทรวงศ กษาธ การจ งให ใช มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย ตามเอกสารแนบท ายประกาศน เพ อเป นหล กในการเท ยบเค ยงสำาหร บ สถานศ กษา หน วยงานต นส งก ด และสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา ในการพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น กำาก บด แล และต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพการศ กษา ท งน ให ใช ก บสถานศ กษาท เป ดสอนระด บการศ กษาปฐมว ย ท กส งก ด ประกาศ ณ ว นท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายช นวรณ บ ณยเก ยรต ) ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 15

23 - อ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย อ ดมการณ ของการจ ดการศ กษาปฐมว ย เป นการจ ดการศ กษา ข นพ นฐานระด บแรกเพ อวางรากฐานช ว ตของเด กไทยให เจร ญเต บโตอย าง สมบ รณ ม พ ฒนาการสมว ยอย างสมด ล ท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา บนพ นฐานความสามารถและความแตกต างระหว าง บ คคลโดยใช ก จกรรมกระต นและส งเสร มพ ฒนาการของสมองอย างเต มท รวมท งเตร ยมเด กให พร อมท จะเร ยนร ในระด บการศ กษาข นพ นฐานและ ระด บท ส งข น อ นจะนำาไปส ความเป นบ คคลท ม ค ณภาพของประเทศชาต ต อไป การศ กษาปฐมว ยม งเน นการพ ฒนาเด กบนพ นฐาน การอบรมเล ยง ด และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ท สนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของ เด ก แต ละบ คคลภายใต บร บททางว ฒนธรรม อารยธรรม และว ถ ช ว ตทาง ส งคม ซ งม ล กษณะเฉพาะและแตกต างก น - หล กการสำาค ญของการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๑. หล กการพ ฒนาเด กโดยองค รวม โดยเร มจากการพ ฒนา ด านร างกายให แข งแรงสมบ รณ กระต นให สมองได ร บการพ ฒนาอย าง เต มท พ ฒนาด านจ ตใจและอารมณ ให เป นผ ม ความร ส กท ด ต อตนเอง เช อม นในตนเอง ร าเร งแจ มใส สามารถควบค มอารมณ ตนเองได พ ฒนา ด านส งคมโดยให ม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล และส งแวดล อมรอบต ว ม มน ษยส มพ นธ ท ด สามารถดำารงช ว ตร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข รวมท งพ ฒนาสต ป ญญา ส งเสร มความค ดสร างสรรค บนว ถ ช ว ตของเด ก ตามสภาพครอบคร ว บร บทของช มชน ส งคม และว ฒนธรรมไทย ๒. หล กการจ ดประสบการณ ท ย ดเด กเป นสำาค ญ โดยจ ดการ อบรมเล ยงด ด วยความร ก ความเอาใจใส และจ ดการเร ยนร ผ านการเล น 16

24 และก จกรรมท เหมาะสมก บว ย โดยคำาน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล เน นเร ยนให สน ก เล นให ม ความร และเก ดพ ฒนาการสมว ยอย างสมด ล ๓. หล กการสร างเสร มความเป นไทย โดยการปล กฝ งจ ตสำาน ก ความเป นคนไทย ความเป นชาต ไทยท ม ว ฒนธรรมอ นด งาม เคารพน บถ อ และกต ญญ กตเวท ต อบ ดามารดา ม ชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย เป นศ นย รวมจ ตใจ ทำาให เก ดความร กและภาคภ ม ใจในตนเอง ครอบคร ว ท องถ น และประเทศไทย ๔. หล กความร วมม อ โดยครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษา ร วมม อก นในการอบรม เล ยงด และพ ฒนาเด กให ม พ ฒนาการเหมาะสม ก บว ย สามารถดำารงช ว ตประจำาว นได อย างม ค ณภาพ และม ความส ข ตลอดจนพร อมท จะเร ยนร ในการศ กษาข นพ นฐานต อไป ๕. หล กแห งความสอดคล อง อ ดมการณ และมาตรฐานในการ จ ดการศ กษาปฐมว ย ต องสอดคล องก บสาระบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ นโยบายการศ กษาของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภา สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาของชาต และส มพ นธ เช อมโยงก บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน - มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย มาตรฐานการศ กษาปฐมว ย แบ งเป น ๕ ด าน ม ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ต วบ งช แต ละมาตรฐานม การกำาหนดต วบ งช ท ครอบคล มและให น ำาหน กความสำาค ญก บกระบวนการบร หารและการจ ดการ ร อยละ ๘๐ ส วนผลของการบร หารและการจ ดการค อค ณภาพผ เร ยนเป นร อยละ ๒๐ ม รายละเอ ยดของมาตรฐานและและน ำาหน กคะแนน ด งน 17

25 ด านท ๑ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (น ำาหน กคะแนน ๒๐ คะแนน) มาตรฐานท ๑ เด กม พ ฒนาการด านร างกาย (๕ คะแนน) ๑.๑ ม น ำาหน กส วนส งเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน (๑ คะแนน) ๑.๒ ม ท กษะการเคล อนไหวตามว ย (๑.๕ คะแนน) ๑.๓ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพของตน (๑.๕ คะแนน) ๑.๔ หล กเล ยงต อสภาวะท เส ยงต อโรค อ บ ต เหต ภ ย และ ส งเสพต ด (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๒ เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ (๕ คะแนน) ๒.๑ ร าเร งแจ มใส ม ความร ส กท ด ต อตนเอง (๑ คะแนน) ๒.๒ ม ความม นใจและกล าแสดงออก (๑ คะแนน) ๒.๓ ควบค มอารมณ ตนเองได เหมาะสมก บว ย (๑ คะแนน) ๒.๔ ช นชมศ ลปะ ดนตร การเคล อนไหว และร กธรรมชาต (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๓ เด กม พ ฒนาการด านส งคม (๕ คะแนน) ๓.๑ ม ว น ย ร บผ ดชอบ เช อฟ งคำาส งสอนของพ อแม คร อาจารย (๒ คะแนน) ๓.๒ ม ความซ อส ตย ส จร ต ช วยเหล อแบ งป น (๑ คะแนน) ๓.๓ เล นและทำางานร วมก บผ อ นได (๑ คะแนน) ๓.๔ ประพฤต ตนตามว ฒนธรรมไทยและศาสนาท ตนน บถ อ (๑ คะแนน) มาตรฐานท ๔ เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญา (๕ คะแนน) ๔.๑ สนใจเร ยนร ส งรอบต ว ซ กถามอย างต งใจ และร กการ เร ยนร (๑ คะแนน) ๔.๒ ม ความค ดรวบยอดเก ยวก บส งต างๆ ท เก ดจากประสบการณ การเร ยนร (๑ คะแนน) 18

26 ๔.๓ ม ท กษะทางภาษาท เหมาะสมก บว ย (๑ คะแนน) ๔.๔ ม ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร (๑ คะแนน) ๔.๕ ม จ นตนาการและความค ดสร างสรรค (๑ คะแนน) ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา (น ำาหน กคะแนน ๖๕ คะแนน) มาตรฐานท ๕ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล (๒๐ คะแนน) ๕.๑ คร เข าใจปร ชญา หล กการ และธรรมชาต ของการจ ดการ ศ กษาปฐมว ย และสามารถนำามาประย กต ใช ในการจ ด ประสบการณ (๒ คะแนน) ๕.๒ คร จ ดทำาแผนการจ ดประสบการณ ท สอดคล องก บหล กส ตร การศ กษาปฐมว ยและสามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ท หลากหลาย สอดคล องก บความแตกต างระหว างบ คคล (๒ คะแนน) ๕.๓ คร บร หารจ ดการช นเร ยนท สร างว น ยเช งบวก (๒ คะแนน) ๕.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสม สอดคล องก บพ ฒนาการ ของเด ก (๒ คะแนน) ๕.๕ คร ใช เคร องม อการว ดและประเม นพ ฒนาการของเด ก อย างหลากหลาย และสร ปรายงานผลพ ฒนาการของ เด กแก ผ ปกครอง (๒ คะแนน) ๕.๖ คร ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ท ตนร บผ ดชอบ และ ใช ผลในการปร บการจ ดประสบการณ (๒ คะแนน) ๕.๗ คร จ ดส งแวดล อมให เก ดการเร ยนร ได ตลอดเวลา (๒ คะแนน) ๕.๘ คร ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บเด ก และผ ปกครอง (๒ คะแนน) 19

27 ๕.๙ คร ม ว ฒ และความร ความสามารถในด านการศ กษา ปฐมว ย (๒ คะแนน) ๕.๑๐ คร จ ดทำาสารน ท ศน และนำามาไตร ตรองเพ อใช ประโยชน ในการพ ฒนาเด ก (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๖ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล (๒๐ คะแนน) ๖.๑ ผ บร หารเข าใจปร ชญาและหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๓ คะแนน) ๖.๒ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นำา และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาเด กปฐมว ย (๓ คะแนน) ๖.๓ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและใช ข อม ล การประเม นผลหร อการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการ และการจ ดการ (๓ คะแนน) ๖.๔ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา (๓ คะแนน) ๖.๕ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพ (๓ คะแนน) ๖.๖ ผ บร หารให คำาแนะนำา คำาปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาปฐมว ยเต มศ กยภาพและเต มเวลา (๓ คะแนน) ๖.๗ เด ก ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการบร หารจ ดการ ศ กษาปฐมว ย (๒ คะแนน) มาตรฐานท ๗ แนวการจ ดการศ กษา (๒๐ คะแนน) ๗.๑ ม หล กส ตรการศ กษาปฐมว ยของสถานศ กษาและนำาส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ (๔ คะแนน) 20

28 ๗.๒ ม ระบบและกลไกให ผ ม ส วนร วมท กฝ ายตระหน กและ เข าใจการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๔ คะแนน) ๗.๓ จ ดก จกรรมเสร มสร างความตระหน กร และความเข าใจ หล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๔ คะแนน) ๗.๔ สร างการม ส วนร วมและแสวงหาความร วมม อก บ ผ ปกครอง ช มชน และท องถ น (๔ คะแนน) ๗.๕ จ ดส งอำานวยความสะดวกเพ อพ ฒนาเด กอย างรอบด าน (๔ คะแนน) มาตรฐานท ๘ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กำาหนดในกฎกระทรวง (๕ คะแนน) ๘.๑ กำาหนดมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๘.๒ จ ดทำาและดำาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาท ม งพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา (๑ คะแนน) ๘.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศในการ บร หารจ ดการ (๑ คะแนน) ๘.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการดำาเน นงาน ค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (๐.๕ คะแนน) ๘.๕ นำาผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง (๐.๕ คะแนน) ๘.๖ จ ดทำารายงานประจำาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพ ภายใน (๑ คะแนน) 21

29 ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๙ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษา เป นส งคมแห งการเร ยนร (๕ คะแนน) ๙.๑ เป นแหล งเร ยนร เพ อพ ฒนาการเร ยนร ของเด กและ บ คลากรในสถานศ กษา (๒.๕ คะแนน) ๙.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นภายในสถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง (๒.๕ คะแนน) ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๐ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ว ส ยท ศน และจ ดเน นของการศ กษาปฐมว ย (๕ คะแนน) ๑๐.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ ฒนาเด กให บรรล ตามเป าหมาย ปร ชญา ว ส ยท ศน และจ ดเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ย ของสถานศ กษา (๓ คะแนน) ๑๐.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) ด านท ๕ มาตรฐานมาตรการส งเสร ม (น ำาหน กคะแนน ๕ คะแนน) มาตรฐานท ๑๑ การพ ฒนาสถานศ กษาตามนโยบายและแนวทางปฏ ร ป การศ กษาเพ อ ยกระด บค ณภาพให ส งข น ๑๑.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมส งเสร มสน บสน นตามนโยบาย เก ยวก บการจ ดการศ กษาปฐมว ย (๓ คะแนน) ๑๑.๒ ผลการดำาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย (๒ คะแนน) 22

30 ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง กำาหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพ ภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศ ยอำานาจตามความในข อ ๑๓ (๑) แห งกฎกระทรวง ว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อ นเป นกฎหมายท ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจำาก ด ส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก บมาตรา ๔๓ ของ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย บ ญญ ต ให กระทำาได โดยอาศ ยอำานาจ ตามบทบ ญญ ต แห งกฎหมายคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน โดยความเห นชอบของคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ออกประกาศหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก น ค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐานไว ด งน ก. หล กการสำาค ญ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ดำาเน นการให ผ เก ยวข องท กฝ ายม ความร ความเข าใจ และ ปฏ บ ต ตามหล กการของการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด งต อไปน ๑. การประก นค ณภาพเป นหน าท ของบ คลากรท กคนท ต อง ปฏ บ ต งานตามภารก จท แต ละคนได ร บมอบหมาย 23

31 ๒. การประก นค ณภาพม งพ ฒนาการดำาเน นงานตามความ ร บผ ดชอบของตนให ม ค ณภาพด ย งข น เพราะผลการพ ฒนาของแต ละคน ก ค อผลรวมของการพ ฒนาท งสถานศ กษา ๓. การประก นค ณภาพเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยให เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องดำาเน นการ อย างต อเน อง ไม ใช ทำาเพ อเตร ยมร บการประเม นเป นคร งคราวเท าน น ๔. การประก นค ณภาพต องเก ดจากความร วมม อของ บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข อง ไม สามารถว าจ างหร อขอให บ คคลอ น ๆ ดำาเน นการแทนได ๕. การประก นค ณภาพต องเก ดจากการยอมร บและนำาผล การประเม นค ณภาพการศ กษาไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษา ข. การดำาเน นงานของสถานศ กษา ให สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานดำาเน นการด งต อ ไปน ๑. การกำาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ดำาเน นการด งน ให สถานศ กษาและผ เก ยวข องดำาเน นการและถ อเป น ความร บผ ดชอบร วมก น ด งน ๑.๑ ศ กษา ว เคราะห มาตรฐานและต วบ งช ว าด วย การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การ ประกาศใช ๑.๒ พ จารณาสาระสำาค ญท จะกำาหนดในมาตรฐานและ ต วบ งช ท สะท อนอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของสถานศ กษา 24

32 ๑.๓ กำาหนดค าเป าหมายความสำาเร จของแต ละมาตรฐาน และต วบ งช ๑.๔ ประกาศค าเป าหมายแต ละมาตรฐานและต วบ งช ว าด วยการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให กล มผ เก ยวข องท ง ภายในและภายนอกร บทราบ ท งน สถานศ กษาอาจกำาหนดมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษาเพ มเต มนอกเหน อ จากท กระทรวงศ กษาธ การประกาศใช ได ๒. การจ ดทำาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถาน ศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ดำาเน น การด งน ๒.๑ ให สถานศ กษาจ ดทำาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ด งน ๒.๑.๑ ศ กษา ว เคราะห สภาพป ญหาและความ ต องการจำาเป นของสถานศ กษาอย างเป นระบบโดยใช ข อม ลตามสภาพจร ง ๒.๑.๒ กำาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมาย ด านต างๆ โดยม งเน นท ค ณภาพผ เร ยนท สะท อนค ณภาพความสำาเร จอย าง ช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยท กฝ ายม ส วนร วม ๒.๑.๓ กำาหนดว ธ การดำาเน นงานก จกรรม โครงการ ท สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยใช กระบวนการ ว จ ย หร อผลการว จ ย หร อข อม ลท อ างอ งได ให ครอบคล มการพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา การจ ดประสบการณ การเร ยนร กระบวนการเร ยนร การส งเสร มการเร ยนร การว ดและประเม นผล การพ ฒนาบ คลากร และ การบร หารจ ดการ เพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานท กำาหนดไว ๒.๑.๔ กำาหนดแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น จากภายนอกท ให การสน บสน นทางว ชาการ 25

33 ๒.๑.๕ กำาหนดบทบาทหน าท อย างช ดเจนให บ คลากรของสถานศ กษาและผ เร ยน ร วมร บผ ดชอบและดำาเน นงานตาม ท กำาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๖ กำาหนดบทบาทหน าท และแนวทางการม ส วนร วมของบ ดา มารดา ผ ปกครอง องค กร หน วยงาน ช มชน และท องถ น ๒.๑.๗ กำาหนดการใช งบประมาณและทร พยากร อย างม ประส ทธ ภาพให สอดคล องก บก จกรรม โครงการ ๒.๑.๘ เสนอแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาต อ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และหร อคณะกรรมการสถานศ กษา และหร อคณะกรรมการบร หารสถานศ กษาให ความเห นชอบ ๒.๒ ให สถานศ กษาจ ดทำาแผนปฏ บ ต การประจำาป ด งน ๒.๒.๑ จ ดทำาแผนปฏ บ ต การประจำาป ท สอดคล อง ก บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๒.๒.๒ ให กำาหนดปฏ ท นการนำาแผนปฏ บ ต การ ประจำาป ไปส การปฏ บ ต ท ช ดเจน ๒.๒.๓ เสนอแผนปฏ บ ต การประจำาป ต อคณะ กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และหร อคณะกรรมการสถานศ กษา และ หร อ คณะกรรมการบร หารสถานศ กษาให ความเห นชอบ ๓. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ดำาเน นการด งน ๓.๑ จ ดโครงสร างหร อระบบการบร หารงานของ สถานศ กษาท เอ อต อการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ๓.๒ กำาหนดผ ร บผ ดชอบและจ ดระบบสารสนเทศให เป นหมวดหม ครอบคล ม เป นป จจ บ น สะดวกต อการเข าถ งและการให บร การ หร อการเช อมโยงเคร อข ายก บหน วยงานต นส งก ด 26

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information