รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

2 คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย คานา การตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนคร งน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ร บมอบหมายจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายให ด าเน นการใน ว นท 22 ม ถ นายน 2555 ซ งการตรวจสอบจะเน นการประเม นตามสภาพจร งในป จจ บ น ประกอบก บการว เคราะห เอกสารรายงานการประเม นตนเอง รวมท งเอกสารและหล กฐานอ างอ งต างๆ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในหว งเป นอย างย งว า ผลการตรวจสอบน จะเป น ประโยชน ต อการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาของหน วยงาน รวมถ งการพ ฒนามหาว ทยาล ยโดยรวม ขอขอบค ณผ บร หาร บ คลากรท กคนท ได ให การต อนร บ ให ข อม ล และให ความร วมม อในการด าเน นการในคร งน ให สาเร จล ล วงไปด วยด... (ดร.นาว น พรมใจสา) ประธาน (นายสมฤทธ ถมหนวด) ( นายวรากร โสธรา ) กรรมการ กรรมการและเลขาน การ

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา รายช อคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.2 ข อม ลของหน วยงาน 1.3 ว ตถ ประสงค ของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.4 ว ธ การดาเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.5 ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล บทท 2 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ 27 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในรายต วบ งช บทท 3 สร ปผลการประเม น จ ดแข งจ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 39 สร ปภาพรวมผลการประเม น จ ดแข ง จ ดอ อน และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา ภาคผนวก - คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 43 - ร ปภาพก จกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 46

4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน ได ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในตามองค ประกอบค ณภาพจ านวน 4 องค ประกอบ 7 ต ว บ งช ผลการประเม นในภาพรวมท กต วบ งช พบว า กองพ ฒนาน กศ กษาม เกณฑ มาตรฐานท ร บผ ดชอบท งหมด 28 ข อ โดยสามารถดาเน นการได ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานจานวน 33 ข อ ค ดเป นร อยละ ต วบ งช ท ร บผ ดชอบ จานวน เกณฑ ท งหมดท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการ ประเม น ตนเอง ผลการตรวจประเม น ผลการตรวจ ร อยละ การบรรล ประเม นของ ของการ เป าหมาย คณะกรรมการ ดาเน นงาน (ข อ) (ข อ) ตามเกณฑ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 6 ข อ 8 ข อ 8 ข อ 133 บรรล 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 100 บรรล 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 133 บรรล การเร ยนร 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 100 บรรล

5 ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 125 บรรล 7.4 ระบบบร หารความเส ยง 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 120 บรรล 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 100 บรรล ภายใน รวมท กต วบ งช 28 ข อ 33 ข อ 33 ข อ จ ดเด นของหน วยงาน 1. ม การพ ฒนาหล กส ตรโดยการปร บปร งให ท นต อการเปล ยนแปลงม ระบบและกลไกในการเป ด หล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรเด มบางหล กส ตรให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จของ มหาว ทยาล ย และความต องการของส งคม ประเด นท ควรพ ฒนาในภาพรวม 1. ควรจ ดต งคณะกรรมการจ ดท าแผนตามต วช ว ดท ก าหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด 2. ควรม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน 3. ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานบร หารความเส ยง 4. ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน บทท 1 บทนา 1.1 รายช อคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ดร.นาว น พรมใจสา ประธาน 2. นายสมฤทธ ถมหนวด กรรมการ 3. นายวรากร โสธรา กรรมการและเลขาน การ 1.2 ข อม ลของหน วยงาน 1. ช อหน วยงาน สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

6 2. สถานท ต ง อาคารหมายเลข 5 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3. ประว ต และความเป นมา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน จ ดต งข นเป นส วนราชการตามกฎกระทรวงศ กษาธ การ ลง ว นท 1 ม นาคม ปร ชญา บร การ ส งเสร มและสน บสน นเพ อพ ฒนางานว ชาการก บหน วยงานจ ดการศ กษาต าง ๆ ในมหาว ทยาล ย และท องถ น 5. ว ส ยท ศน น กศ กษาและอาจารย สามารถจ ดการข อม ลด านการเร ยนการสอน หล กส ตร งานทะเบ ยนประมวลผล การชาระเง นและการส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 6. พ นธก จ 1.ส งเสร มและสน บสน นหน วยงานของมหาว ทยาล ยในการดาเน นงานว ชาการให บรรล ว ตถ ประสงค ตามมาตร 9 แห ง พรบ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ภารก จเฉพาะให บร การด าน หล กส ตร แผนการสอน ตารางเร ยน ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบ ยนเร ยนและอ น ๆ แก น กศ กษาและอาจารย ในมหาว ทยาล ย ทาฐานข อม ลประว ต ประมวลผลการ เร ยน ออกหล กฐานการศ กษาแก น กศ กษา ท าหน าท สรรหาบ คคลเข าเร ยนให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ย พ ฒนางานบร การว ชาการให ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาหล กส ตรร วมระหว างคณะให สอดคล องก บ ความต องการของท องถ นและม มาตรฐาน 7. ว ตถ ประสงค การดาเน นงานจะต องผ านการประเม นไม น อยกว าร อยละ80 ในด านต างๆ ด งน ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ด านค ณภาพการให บร การ ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ และด านการพ ฒนาองค กร 8. แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ แผนการดาเน นงาน ย ทธศาสตร หน วยงานย ทธศาสตร ท 1 ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร

7 1.ม แผนการผล ตบ ณฑ ต จ านวนร บท สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศและช มชนตาม ศ กยภาพของมหาว ทยาล ย 2.สน บสน นการเร ยนผ านส ออ เล กทรอน กส 3.พ ฒนาระบบการร บน กศ กษาให สอดคล องก บหน วยร บน กศ กษาโดยว ธ โควตา ร บสม ครตรง โครงการความร วมม อระหว างโรงเร ยนเคร อข ายและโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 4.พ ฒนาระบบการเท ยบโอนความร และประสบการณ จากการเร ยนร นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย การฝ กอาช พหร อประสบการณ การทางาน ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร ท 2 ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1.การประก นค ณภาพด านการเร ยนการสอน ดาเน นการให การจ ดการเร ยนการสอน การว ดผล และประเม นผลของอาจารย ม ค ณภาพมาตรฐานสากล 2.ลดข นตอนการทางานเป นแบบ One Stop Service ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร ท 3 ค ณภาพการให บร การ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1.น กศ กษาสามารถส บค นผลการเร ยน ตารางเร ยน การย นย นการลงทะเบ ยนประมวนผล การ ส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 2.อาจารย สามารถจ ดการข อม ลด านการเร ยนการสอน หล กส ตร งานทะเบ ยนประมวลผลการ ส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 3.หน วยงานอ นสามารถเช อมโยงระบบข อม ลผ านระบบ Internet เช น กองคล ง ส าน กว ทย บร การ หน วยงานสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 9. รายช อผ บร หารคณะกรรมการ รายช อ คณะกรรมการประจาสาน ก 1 ดร.สายสมร สร อยอ นต ะ 2 นายโกว ท ศ ภมงคล 3 เร ออากาศเอกว วรรธ เพ มพ น รายช อคณะกรรมการผ บร หาร 1.นายว ร ช น ลอ าวทอง ผ อานวยการ 2.นายประส ทธ สารภ รองผ อานวยการ 3.นางย วด กาญจนส นทร รองผ อานวยการ 4.รศ.ด รพ ฒน บ ญจนาว โรจน ผ ช วยผ อานวยการ

8 10. โครงสร างองค กรโครงสร างการบร หารงาน โครงสร างองค กรโครงสร างการบร หารงาน ประกอบด วย 4 กล มงาน 1. กล มงานบร หารท วไป 2. กล มงานทะเบ ยนและสถ ต น กศ กษา 3. กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและการสอน 4. กล มงานส งเสร มและบร การว ชาการ ภาระงานตามโครงสร าง 1. กล มงานบร หารท วไป 1. งานธ รการ - หน งส อเข าออก - ต ดต อส อสารประสานงาน ในนอกองค กร 2..งานเลขาน การ - จ ดประช มและบ นท กการประช ม - สร ปและจ ดพ มพ บ นท กการประช ม - งานท ได ร บมอบหมายเฉพาะ 3. งานประชาส มพ นธ และงานต อนร บ

9 - ประชาส มพ นธ ประจาว น และระยะยาว - ร บรองผ มาต ดต อหร อผ มาเย ยม 4.งานบ คคล - ฝ กอบรมบ คลากร -จ ดการศ กษาด งานของบ คลากร - สว สด การของบ คลากรและผ เก ยวข อง 5. งานวางแผนและงบประมาณ - จ ดทาแผนย ทธศาสตร แผนระยะยาว - จ ดทาแผนภารก จประจาป - จ ดทางบประมาณประจาป 6.งานการเง นและการบ ญช - การเง นและบ ญช ตามแผนงานและงบฯของสาน ก - ตรวจสอบการเบ กค าสอนของอาจารย ท งหมด - ดาเน นเร องเบ ก จ าย ค าดาเน นการต าง ๆ 7. งานพ สด - จ ดซ อจ ดจ าง - ตรวจร บพ สด - ทะเบ ยนพ สด - ซ อมบ าร ง เก บร กษา ด แลทร พย ส นของสาน ก 8.งานสถ ต ข อม ลและว จ ย - รวบรวมข อม ลอ นเป นผลจากการดาเน นงานท กงาน - ว เคราะห นาเสนอ ว จ ยเพ อพ ฒนางานท กงาน 9.งานประก นค ณภาพการศ กษา - จ ดทาเอกสารเพ อการประเม นภายในและภายนอก 2. กล มงานทะเบ ยนและสถ ต น กศ กษา ประกอบด วย 1.งานธ รการ - ร บหน งส อเข าออก (จากภายในและภายนอก) - การย ายโปรแกรมว ชาย ายสถานศ กษา - จ ดทาบ ญช รายช อผ สาเร จการศ กษา - จ ดทาใบร บรองค ณว ฒ - จ ดทาเก ยรต บ ตรเร ยนด และอ น ๆ - ทารายช อผ เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร

10 - การขอสาเร จการศ กษา - เสนอขออน ม ต ผล 2.งานทะเบ ยนประว ต - ร บตรวจสอบเอกสารว นรายงานต วน กศ กษาใหม - จ ดทาฐานข อม ลประว ต น กศ กษา - จ ดทาระเบ ยนผลการเร ยนของน กศ กษา - แจ งผลการเร ยนประจาภาคเร ยนแก ผ ปกครอง 3.งานออกหล กฐานการศ กษา - ร บคาร องท กชน ด - ออกเอกสารหล กฐานการศ กษาท กประเภท - จ ายหล กฐานการศ กษาค น 4.งานประมวลผลการเร ยน - จ ดทาใบรายช อน กศ กษาและใบส งเกรดรายว ชา - ร บผลการเร ยนจากคณะบ นท กผลการเร ยนท กว ชา - คานวณเกรดเฉล ยรายเทอมสะสม - แจ งผลการเร ยนให น กศ กษาทราบ - ตรวจสอบการเร ยนครบหล กส ตร - ประกาศรายช อน กศ กษาท พ นสภาพ 5.งานเท ยบโอนผลการเร ยน - เท ยบโอนกรณ เคยเร ยนจากสถาบ นราชภ ฏ - เท ยบโอนกรณ เคยเร ยนจากสถาบ นอ ดมศ กษาอ น - เท ยบโอนโดยการสอบ - เท ยบโอนจากประสบการณ 3. กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและการสอนประกอบด วย 1.งานธ รการ - ร บบ นท กคาร องของน กศ กษาและอาจารย - ดาเน นการตามคาร องท ได ร บการพ จารณาแล ว 2.งานหล กส ตร - รวบรวมเอกสารหล กส ตร - จ ดทาระบบฐานข อม ลหล กส ตรท กหล กส ตร 3. งานแผนการเร ยน

11 - จ ดทาแผนการเร ยนท กโปรแกรมว ชา - จ ดทาระบบฐานข อม ลแผนการเร ยน - ขออน ม ต แผนการเร ยนต อกรรมการว ชาการ 4.งานตารางเร ยน ตารางสอบ - จ ดตารางเร ยนตารางสอนสอบ ประจาภาคเร ยน - ขออน ม ต ผ สอนและตารางสอนต อกรรมการว ชาการ - กาหนดเกณฑ การสอนว ชาศ กษาท วไป - กาหนดเกณฑ การสอนรายว ชาเด ยวก น - กาหนดเกณฑ ภาระงานสอนของอาจารย 5.งานลงทะเบ ยนเร ยน - จ ดให น กศ กษาจองว ชาเร ยน ผ านอ นเตอร เน ต - จ ดให น กศ กษา เพ ม ถอน ว ชาเร ยน - พ มพ ใบแจ งชาระเง นให น กศ กษาท กคน - ตรวจสอบการลงทะเบ ยน 4. กล มงานส งเสร มและบร การ ประกอบด วย 1.งานจ ดทาข อสอบ - จ ดทาข อสอบว ชาศ กษาท วไปท กว ชา - ตรวจข อสอบและต ดเกรดว ชาศ กษาท วไป - ว เคราะห และปร บปร งข อสอบว ชาศ กษาท วไป - จ ดทาข อสอบค ดเล อกเข าเร ยนในมหาว ทยาล ย - จ ดทาข อสอบสาหร บกรณ สอบเท ยบโอนรายว ชา - รวบรวมแผนการสอนว ชาศ กษาท วไป - นาผลการเร ยนเข าส ระบบฐานข อม ลของสาน กฯ 2.งานร บเข าศ กษา - ประชาส มพ นธ ผ าน Web Site -ให บร การแนะแนวแก น กเร ยนท มาเย ยมสถาบ น - จ ดทาแผนการร บน กศ กษาประจาป -ขออน ม ต แผนการร บน กศ กษาจากกรรมการว ชาการ -ขออน ม ต แผนการร บน กศ กษาจากสภามหาว ทยาล ย - ดาเน นการร บรายงานต วน กศ กษาประเภทโควตา - ดาเน นการร บรายงานต วน กศ กษาประเภทสอบค ด 3.งานเทคโนโลย สารสนเทศ

12 11. จานวนบ คลากร - สร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ลท กงานในสาน ก - พ ฒนาโปรแกรมใช งานของท กงานในสาน ก - พ ฒนาและแจ งข าวสารของสาน กทางเว บไซต - พ ฒนาโปรแกรมการชาระเง นจากข อม ลงานทะเบ ยนก บกองคล ง - จ ดทาข อม ลส ง สกอ. 4.งานพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ของท กงานในสาน ก - วางระบบงาน เคร อข ายคอมพ วเตอร ของสาน ก - วางระบบการบร การสารสนเทศ 5.งานเอกสารการพ มพ สายงาน ว ฒ การศ กษา รวม ตากว า ปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก 1. Academic Staff Support Staff รวม งบประมาณป 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) แหล งงบประมาณ จานวนเง น งบแผ นด น 3,893,300 งบรายได 1,445,900 รวม 5,339, ด านการบร การว ชาการแก ส งคม (ให น บผลการดาเน นงานต งแต ม.ย.54 พ.ค.55) ไม ม ผลการด าเน นงานด านการบร การว ชาการแก ส งคมต งแต ม.ย.54 พ.ค ด านการพ ฒนาบ คลากร (ให น บผลการดาเน นงานต งแต ม.ย.54 พ.ค.55) ไม ม ผลการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรต งแต ม.ย.54 พ.ค ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 15.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพของหน วยงาน

13 เพ อให การประก นค ณภาพการศ กษาเก ดประโยชน ส งส ดและ เพ อให ทราบถ งสถานภาพท แท จร งอ น จะน าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง ส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยนจ งม แนวทางการจ ดกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป น 4 ข นตอนตาม ระบบการพ ฒนาค ณภาพ PDCA ค อ การวางแผน(Plan) การด าเน นงานเก บข อม ล (Do) การประเม นค ณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปร บปร ง (Act) 15.2 ผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นในป ท ผ านมา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ปร บปร งแก ไขตามท คณะกรรมการฯ ด าเน นการ ตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในในรอบป การศ กษา 2553 ไปแล วน นม ข อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพ ใน รอบป การศ กษา 2554 ทางส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได จ ดท าตามข อเสนอแนะของกรรมการไป แล ว จานวน 3 ประเด นหล กด งต อไปน ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเม น ผลการปร บปร งพ ฒนาตามข อเสนอแนะ 1.หน วยงานควรม การแบ งแยกคณะกรรมการ ต ดตามหล กส ตรของหน วยงานให ช ดเจน เพ อ ความสะดวกในการด าเน นงานและต ดตามผลต ว บ งช ท หน วยงานควรจ ดท าเอกสารอ างอ งให ช ดเจน ถ กต องตามต วช ว ดท หน วยงานได ร บ ในการประช มคณบด สภาว ชาการและสภา มหาว ทยาล ยฯได ม การต ดตามให ท กคณะได ม การ พ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2552ให ครบท ก หล กส ตร ให แล วเสร จภายในป การศ กษา 2555 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได จ ดท า เอกสารต างเพ อนเป นเอกสารอ างอ งให ช ดเจนถ กต อง ตามต วช ว ดหน วยงานได ร บผ ดชอบ 1.3 ว ตถ ประสงค ของการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ตรวจสอบระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน 2. พ จารณาความเช อมโยงของท กองค ประกอบในระบบประก นค ณภาพของหน วยงาน 3. ว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และให ข อเสนอแนะเพ มเต มในการพ ฒนาปร บปร งค ณภาพของ หน วยงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น

14 4. ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาปร บปร ง และการพ ฒนาปร บปร งในระบบประก นค ณภาพ 5. เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บการประเม นค ณภาพภายนอก 1.4 ว ธ การดาเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ศ กษารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของหน วยงาน 2. วางแผนการประเม นค ณภาพภายใน 3. ศ กษาเอกสาร 4. ส มภาษณ และเย ยมชมหน วยงาน 5. ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล และตรวจสอบเอกสารหล กฐานอ างอ ง 6. สร ปผลการประเม น 7. จ ดทารายงานผลการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและส งให หน วยงาน 8. ส งรายงานผลการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในให มหาว ทยาล ย 1.5 ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข องม ล ก าหนดให กรรมการท ตรวจประเม น ศ กษาเอกสารเช งประจ กษ และสอบทานข อม ลโดยการส มภาษณ และตรวจเย ยมหน วยงาน จากน นน าข อม ลมาเสนอต อคณะกรรมการท กคน เพ อต ดส นผลในท กองค ประกอบ และท กต วบ งช และในการน าเสนอผ บร หารและท มงาน ได เป ดโอกาสให แสดงความค ดเห นโต แย งในผลการ ประเม นได โดยต องม หล กฐานเช งประจ กษ มาแสดง และเม อน าเสนอแล วได จ ดท ารายงานผลการประเม นฉบ บ ร างส งให มหาว ทยาตรวจสอบ หากม ประเด นใดขอแก ไขให แจ งประธานกรรมการพ จารณาภายในระยะเวลาท ก าหนด และเม อคณะย นย น ผลการประเม นแล ว คณะกรรมการจ ดท าฉบ บสมบ รณ ส งให หน วยงานและ มหาว ทยาล ย

15 บทท 2 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของสภาสถาบ น โดย การม ส วนร วมของบ คลากรในสถาบ น และได ร บความเห นชอบจาก สภาสถาบ นโดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต สถาบ น ตลอดจนสอดคล องก บจ ดเน นของกล ม สถาบ น กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 10 (พ.ศ ) ข อ 2 ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท กหน วยงานภายใน ข อ 3 ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ข อ 4 ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาป และค าเป าหมาย ของแต ละต วบ งช เพ อว ดความสาเร จของการด าเน นงานตามแผนกล ย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป ข อ 5 ม การดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ครบ 4 พ นธก จ ข อ 6 ม การต ดตามผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต การ ประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณา ข อ 7 ม การประเม นผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย าง น อย ป ละ 1 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารและสภาสถาบ น เพ อพ จารณา ข อ 8 ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และข อเสนอแนะของสภา สถาบ นไปปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ ผลการประเม นตนเอง ผลการตรวจประเม น การบรรล (ข อ) ของคณะกรรมการ (ข อ) เป าหมาย 6 ข อ 8 ข อ 7 ข อ 8 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม

16 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 2 ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 3 ท กหล กส ตรม การด าเน นงานให เป นไปตา มเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษาและกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (การ ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ ง ต องม การประเม นผลตาม ต วบ งช ผลการด าเน นงานตามประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา เพ อการประก นค ณภาพหล กส ตรและการเร ยนการสอน กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา ให ประเม นตามต วบ งช กลางท กาหนดในภาคผนวก ก) ส าหร บหล กส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บการร บรองหล กส ตรจากสภาหร อองค กรว ชาช พ ท เก ยวข องด วย ( หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อหล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ดตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ) ข อ 4 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การดาเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การประเม นหล กส ตรท ก หล กส ตรอย างน อยตามกรอบเวลาท กาหนดในเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ดาเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค มกาก บให การดาเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การ ประเม น 5 ข อแรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท กาหนดในแต ละป ท ก หล กส ตร ข อ 5 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การพ ฒนาหล กส ตรท ก หล กส ตรตามผลการประเม นในข อ 4 กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐาน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

17 ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค มก าก บให การด าเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม นครบ ท กต วบ งช และท กหล กส ตร ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม ต วบ งช ท 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 4,6,7) ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การจ ดการหร อจ ดบร การเพ อให น กศ กษาม เคร อง คอมพ วเตอร ใช ในอ ตราไม ส งกว า 8 FTES ต อเคร อง ข อ 2 ม บร การห องสม ดและแหล งเร ยนร อ นๆ ผ านระบบ เคร อข ายคอมพ วเตอร และม การฝ กอบรมการใช งานแก น กศ กษาท กป การศ กษา ข อ 3 ม บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการ สอนและพ ฒนาน กศ กษาอย างน อยในด านห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อ ปกรณ การศ กษา และจ ดเช อมต อ อ นเตอร เน ตในระบบไร สาย ข อ 4 ม บร การส งอานวยความสะดวกท จาเป นอย างอ นๆ อย าง น อยในด านงานทะเบ ยนน กศ กษาผ านเคร อข าย คอมพ วเตอร การบร การอานาม ยและการร กษาพยาบาล การจ ดการการจ ดการหร อจ ดบร การด านอาหารและสนาม ก ฬา ข อ 5 ม ระบบสาธารณ ปโภคและการร กษาความปลอดภ ยของ อาคารตลอดจนบร เวณโดยรอบ อย างน อยในเร องประปา ไฟฟ า ระบบก าจ ดของเส ย การจ ดการขยะ รวมท งม ระบบ และอ ปกรณ ป องก นอ คค ภ ยในบร เวณอาคารต างๆ โดย เป นไปตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อ 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของบร การในข อ 2-5 ท กข อไม ต า ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

18 ข อ 7 กว า 3.51 จากคะแนนเต ม 5 ม การนาผลการประเม นค ณภาพในข อ 6 มาใช เป นข อม ลใน การพ ฒนาการจ ดบร การด านกายภาพท สนองความ ต องการของผ ร บบร การ ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 3 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 3 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 4) ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การสารวจค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ตอย างน อยสาหร บท กหล กส ตรระด บ ปร ญญาตร ท กรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศ กษา ของหล กส ตร ข อ 2 ม การนาผลจากข อ 1 มาใช ในการปร บปร งหล กส ตร การ จ ดการเร ยนการสอนการว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผล ทางการเร ยนท ส งเสร มท กษะอาช พและค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ข อ 3 ม การส งเสร มสน บสน นทร พยากรท งด านบ คลากร เทคโนโลย สารสนเทศ และงบประมาณเอ อต อการพ ฒนา ค ณล กษณะของบ ณฑ ต ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทา ไม ได ข อค นพบของกรรมการ

19 ข อ 4 ข อ 5 ม ระบบและกลไกการส งเสร มให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อ นาเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช มระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมให แก น กศ กษา ระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาท จ ดโดยสถาบ น ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล มพ นธก จด านการ ผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย ผลการตรวจ ข อค นพบของกรรมการ ประเม น ทาได ทา ไม ได ม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน ข อ 2 ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ต ม การกาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท

20 บ ณฑ ตและด านการว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท กาหนดในข อ 1 ช ดเจน ข อ 3 ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท กาหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด ข อ 4 ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต ว บ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย าง เป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ข อ 5 ม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจาก ความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน - ม การกาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท ช ดเจน ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

21 ข อ 1 ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและต วแทนท ร บผ ดชอบพ นธก จหล กของสถาบ นร วมเป น คณะกรรมการหร อคณะทางาน ข อ 2 ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย าง น อย 3 ด านตามบร บทของสถาบ น ต วอย างเช น - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของกระบวนการบร หาร หล กส ตรการบร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของอาจารย และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - อ น ๆ ตามบร บทของสถาบ น ข อ 3 ม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยงและจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ 2 ข อ 4 ม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส ง และด าเน นการ ตามแผน ข อ 5 ม การต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อสภา สถาบ นเพ อพ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง ข อ 6 ม การนาผลการประเม น และข อเสนอแนะจากสภาสถาบ นไปใช ในการปร บ แผนหร อว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป ควรม การประช มเพ อต ดตามและ ประเม นผลการดาเน นงาน ม การประช มเพ อนาผลการประเม นไปปร บ แผนในป ต อไป ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 6 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน - ควรม การประช มเพ อนาผลการประเม นไปปร บแผนในป ต อไป

22 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 1,2,4,5) เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท เหมาะสมและ สอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนาการของสถาบ น ต งแต ระด บภาคว ชาหร อ หน วยงานเท ยบเท า และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 2 ม การกาหนดนโยบายและให ความสาค ญเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในโดยคณะกรรมการระด บนโยบายและผ บร หารส งส ดของสถาบ น ข อ 3 ม การกาหนดต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของสถาบ น ข อ 4 ม การด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ครบถ วน ประกอบด วย 1) การควบค ม ต ดตามการด าเน นงาน และประเม นค ณภาพ 2) การจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพเสนอต อสภา สถาบ นและส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาตามก าหนดเวลา โดย เป นรายงานท ม ข อม ลครบถ วนตามท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กาหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเม นค ณภาพไปท า แผนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ข อ 5 ม การน าผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมาปร บปร งการท างาน และส งผลให ม การพ ฒนาผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ ท ก ต วบ งช ข อ 6 ม ระบบสารสนเทศท ให ข อม ลสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ครบท ง 9 องค ประกอบค ณภาพ ข อ 7 ม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ยในการประก นค ณภาพการศ กษา โดยเฉพาะน กศ กษา ผ ใช บ ณฑ ต และผ ใช บร การตามพ นธก จของสถาบ น ข อ 8 ม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาระหว าง สถาบ นและม ก จกรรมร วมก น ข อ 9 ม แนวปฏ บ ต ท ด หร องานว จ ยด านการประก นค ณภาพการศ กษาท หน วยงาน พ ฒนาข นและเผยแพร ให หน วยงานอ นสามารถนาไปใช ประโยชน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 4 ข อ 6 ข อ 4 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน

23 บทท 3 สร ปผลการประเม น จ ดแข งจ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 3.1 สร ปภาพรวมผลการประเม น ผลการประเม นในภาพรวมท กต วบ งช พบว า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม เกณฑ มาตรฐานท ร บผ ดชอบท งหมด 28 ข อ โดยสามารถด าเน นการได ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานจ านวน 33 ข อ ค ดเป นร อยละ ต วบ งช ท ร บผ ดชอบ จานวน เกณฑ ท งหมดท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการ ประเม น ตนเอง ผลการตรวจประเม น ผลการตรวจ ร อยละ การบรรล ประเม นของ ของการ เป าหมาย คณะกรรมการ ดาเน นงาน (ข อ) (ข อ) ตามเกณฑ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 6 ข อ 8 ข อ 8 ข อ 133 บรรล 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 100 บรรล 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 133 บรรล การเร ยนร 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 100 บรรล ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 125 บรรล 7.4 ระบบบร หารความเส ยง 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 120 บรรล 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 100 บรรล ภายใน รวมท กต วบ งช 28 ข อ 33 ข อ 33 ข อ

24 3.2 จ ดแข งจ ดอ อน และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา คณะกรรมการฯ ด าเน นการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในแล ว ม ความเห นเพ มเต ม โดยให ข อส งเกตและข อเสนอแนะเพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพ ด งน องค ประกอบ จ ดแข งจ ดอ อนข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนการ ดาเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งไม ม คณะกรรมการจ ดทาแผนตามต วช ว ดท กาหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตาม ต วบ งช ท ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - จ ดต งคณะกรรมการจ ดท าแผนตามต วช ว ดท ก าหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตาม ต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด จ ดแข ง - ม การพ ฒนาหล กส ตรโดยการปร บปร งให ท นต อการเปล ยนแปลงม ระบบและกลไกในการ เป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรเด มบางหล กส ตรให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย และความต องการของส งคม จ ดอ อน -

25 องค ประกอบท 7 การบร หารและ การจ ดการ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไก การประก น ค ณภาพ ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งม การก าหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ไม ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน - ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานบร หารความเส ยง จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งขาดนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน

26 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

27

28

29

30 ภาพก จกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

31 Powered by TCPDF (

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information