รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

2 คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย คานา การตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนคร งน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ร บมอบหมายจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายให ด าเน นการใน ว นท 22 ม ถ นายน 2555 ซ งการตรวจสอบจะเน นการประเม นตามสภาพจร งในป จจ บ น ประกอบก บการว เคราะห เอกสารรายงานการประเม นตนเอง รวมท งเอกสารและหล กฐานอ างอ งต างๆ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในหว งเป นอย างย งว า ผลการตรวจสอบน จะเป น ประโยชน ต อการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาของหน วยงาน รวมถ งการพ ฒนามหาว ทยาล ยโดยรวม ขอขอบค ณผ บร หาร บ คลากรท กคนท ได ให การต อนร บ ให ข อม ล และให ความร วมม อในการด าเน นการในคร งน ให สาเร จล ล วงไปด วยด... (ดร.นาว น พรมใจสา) ประธาน (นายสมฤทธ ถมหนวด) ( นายวรากร โสธรา ) กรรมการ กรรมการและเลขาน การ

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา รายช อคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.2 ข อม ลของหน วยงาน 1.3 ว ตถ ประสงค ของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.4 ว ธ การดาเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.5 ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล บทท 2 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ 27 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในรายต วบ งช บทท 3 สร ปผลการประเม น จ ดแข งจ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 39 สร ปภาพรวมผลการประเม น จ ดแข ง จ ดอ อน และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา ภาคผนวก - คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 43 - ร ปภาพก จกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 46

4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน ได ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในตามองค ประกอบค ณภาพจ านวน 4 องค ประกอบ 7 ต ว บ งช ผลการประเม นในภาพรวมท กต วบ งช พบว า กองพ ฒนาน กศ กษาม เกณฑ มาตรฐานท ร บผ ดชอบท งหมด 28 ข อ โดยสามารถดาเน นการได ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานจานวน 33 ข อ ค ดเป นร อยละ ต วบ งช ท ร บผ ดชอบ จานวน เกณฑ ท งหมดท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการ ประเม น ตนเอง ผลการตรวจประเม น ผลการตรวจ ร อยละ การบรรล ประเม นของ ของการ เป าหมาย คณะกรรมการ ดาเน นงาน (ข อ) (ข อ) ตามเกณฑ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 6 ข อ 8 ข อ 8 ข อ 133 บรรล 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 100 บรรล 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 133 บรรล การเร ยนร 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 100 บรรล

5 ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 125 บรรล 7.4 ระบบบร หารความเส ยง 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 120 บรรล 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 100 บรรล ภายใน รวมท กต วบ งช 28 ข อ 33 ข อ 33 ข อ จ ดเด นของหน วยงาน 1. ม การพ ฒนาหล กส ตรโดยการปร บปร งให ท นต อการเปล ยนแปลงม ระบบและกลไกในการเป ด หล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรเด มบางหล กส ตรให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จของ มหาว ทยาล ย และความต องการของส งคม ประเด นท ควรพ ฒนาในภาพรวม 1. ควรจ ดต งคณะกรรมการจ ดท าแผนตามต วช ว ดท ก าหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด 2. ควรม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน 3. ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานบร หารความเส ยง 4. ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน บทท 1 บทนา 1.1 รายช อคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ดร.นาว น พรมใจสา ประธาน 2. นายสมฤทธ ถมหนวด กรรมการ 3. นายวรากร โสธรา กรรมการและเลขาน การ 1.2 ข อม ลของหน วยงาน 1. ช อหน วยงาน สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

6 2. สถานท ต ง อาคารหมายเลข 5 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3. ประว ต และความเป นมา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน จ ดต งข นเป นส วนราชการตามกฎกระทรวงศ กษาธ การ ลง ว นท 1 ม นาคม ปร ชญา บร การ ส งเสร มและสน บสน นเพ อพ ฒนางานว ชาการก บหน วยงานจ ดการศ กษาต าง ๆ ในมหาว ทยาล ย และท องถ น 5. ว ส ยท ศน น กศ กษาและอาจารย สามารถจ ดการข อม ลด านการเร ยนการสอน หล กส ตร งานทะเบ ยนประมวลผล การชาระเง นและการส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 6. พ นธก จ 1.ส งเสร มและสน บสน นหน วยงานของมหาว ทยาล ยในการดาเน นงานว ชาการให บรรล ว ตถ ประสงค ตามมาตร 9 แห ง พรบ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ภารก จเฉพาะให บร การด าน หล กส ตร แผนการสอน ตารางเร ยน ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบ ยนเร ยนและอ น ๆ แก น กศ กษาและอาจารย ในมหาว ทยาล ย ทาฐานข อม ลประว ต ประมวลผลการ เร ยน ออกหล กฐานการศ กษาแก น กศ กษา ท าหน าท สรรหาบ คคลเข าเร ยนให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ย พ ฒนางานบร การว ชาการให ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาหล กส ตรร วมระหว างคณะให สอดคล องก บ ความต องการของท องถ นและม มาตรฐาน 7. ว ตถ ประสงค การดาเน นงานจะต องผ านการประเม นไม น อยกว าร อยละ80 ในด านต างๆ ด งน ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ด านค ณภาพการให บร การ ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ และด านการพ ฒนาองค กร 8. แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ แผนการดาเน นงาน ย ทธศาสตร หน วยงานย ทธศาสตร ท 1 ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร

7 1.ม แผนการผล ตบ ณฑ ต จ านวนร บท สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศและช มชนตาม ศ กยภาพของมหาว ทยาล ย 2.สน บสน นการเร ยนผ านส ออ เล กทรอน กส 3.พ ฒนาระบบการร บน กศ กษาให สอดคล องก บหน วยร บน กศ กษาโดยว ธ โควตา ร บสม ครตรง โครงการความร วมม อระหว างโรงเร ยนเคร อข ายและโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 4.พ ฒนาระบบการเท ยบโอนความร และประสบการณ จากการเร ยนร นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย การฝ กอาช พหร อประสบการณ การทางาน ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร ท 2 ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1.การประก นค ณภาพด านการเร ยนการสอน ดาเน นการให การจ ดการเร ยนการสอน การว ดผล และประเม นผลของอาจารย ม ค ณภาพมาตรฐานสากล 2.ลดข นตอนการทางานเป นแบบ One Stop Service ย ทธศาสตร หน วยงาน ย ทธศาสตร ท 3 ค ณภาพการให บร การ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1.น กศ กษาสามารถส บค นผลการเร ยน ตารางเร ยน การย นย นการลงทะเบ ยนประมวนผล การ ส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 2.อาจารย สามารถจ ดการข อม ลด านการเร ยนการสอน หล กส ตร งานทะเบ ยนประมวลผลการ ส งเกรดผ านระบบเคร อข าย Internet 3.หน วยงานอ นสามารถเช อมโยงระบบข อม ลผ านระบบ Internet เช น กองคล ง ส าน กว ทย บร การ หน วยงานสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 9. รายช อผ บร หารคณะกรรมการ รายช อ คณะกรรมการประจาสาน ก 1 ดร.สายสมร สร อยอ นต ะ 2 นายโกว ท ศ ภมงคล 3 เร ออากาศเอกว วรรธ เพ มพ น รายช อคณะกรรมการผ บร หาร 1.นายว ร ช น ลอ าวทอง ผ อานวยการ 2.นายประส ทธ สารภ รองผ อานวยการ 3.นางย วด กาญจนส นทร รองผ อานวยการ 4.รศ.ด รพ ฒน บ ญจนาว โรจน ผ ช วยผ อานวยการ

8 10. โครงสร างองค กรโครงสร างการบร หารงาน โครงสร างองค กรโครงสร างการบร หารงาน ประกอบด วย 4 กล มงาน 1. กล มงานบร หารท วไป 2. กล มงานทะเบ ยนและสถ ต น กศ กษา 3. กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและการสอน 4. กล มงานส งเสร มและบร การว ชาการ ภาระงานตามโครงสร าง 1. กล มงานบร หารท วไป 1. งานธ รการ - หน งส อเข าออก - ต ดต อส อสารประสานงาน ในนอกองค กร 2..งานเลขาน การ - จ ดประช มและบ นท กการประช ม - สร ปและจ ดพ มพ บ นท กการประช ม - งานท ได ร บมอบหมายเฉพาะ 3. งานประชาส มพ นธ และงานต อนร บ

9 - ประชาส มพ นธ ประจาว น และระยะยาว - ร บรองผ มาต ดต อหร อผ มาเย ยม 4.งานบ คคล - ฝ กอบรมบ คลากร -จ ดการศ กษาด งานของบ คลากร - สว สด การของบ คลากรและผ เก ยวข อง 5. งานวางแผนและงบประมาณ - จ ดทาแผนย ทธศาสตร แผนระยะยาว - จ ดทาแผนภารก จประจาป - จ ดทางบประมาณประจาป 6.งานการเง นและการบ ญช - การเง นและบ ญช ตามแผนงานและงบฯของสาน ก - ตรวจสอบการเบ กค าสอนของอาจารย ท งหมด - ดาเน นเร องเบ ก จ าย ค าดาเน นการต าง ๆ 7. งานพ สด - จ ดซ อจ ดจ าง - ตรวจร บพ สด - ทะเบ ยนพ สด - ซ อมบ าร ง เก บร กษา ด แลทร พย ส นของสาน ก 8.งานสถ ต ข อม ลและว จ ย - รวบรวมข อม ลอ นเป นผลจากการดาเน นงานท กงาน - ว เคราะห นาเสนอ ว จ ยเพ อพ ฒนางานท กงาน 9.งานประก นค ณภาพการศ กษา - จ ดทาเอกสารเพ อการประเม นภายในและภายนอก 2. กล มงานทะเบ ยนและสถ ต น กศ กษา ประกอบด วย 1.งานธ รการ - ร บหน งส อเข าออก (จากภายในและภายนอก) - การย ายโปรแกรมว ชาย ายสถานศ กษา - จ ดทาบ ญช รายช อผ สาเร จการศ กษา - จ ดทาใบร บรองค ณว ฒ - จ ดทาเก ยรต บ ตรเร ยนด และอ น ๆ - ทารายช อผ เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร

10 - การขอสาเร จการศ กษา - เสนอขออน ม ต ผล 2.งานทะเบ ยนประว ต - ร บตรวจสอบเอกสารว นรายงานต วน กศ กษาใหม - จ ดทาฐานข อม ลประว ต น กศ กษา - จ ดทาระเบ ยนผลการเร ยนของน กศ กษา - แจ งผลการเร ยนประจาภาคเร ยนแก ผ ปกครอง 3.งานออกหล กฐานการศ กษา - ร บคาร องท กชน ด - ออกเอกสารหล กฐานการศ กษาท กประเภท - จ ายหล กฐานการศ กษาค น 4.งานประมวลผลการเร ยน - จ ดทาใบรายช อน กศ กษาและใบส งเกรดรายว ชา - ร บผลการเร ยนจากคณะบ นท กผลการเร ยนท กว ชา - คานวณเกรดเฉล ยรายเทอมสะสม - แจ งผลการเร ยนให น กศ กษาทราบ - ตรวจสอบการเร ยนครบหล กส ตร - ประกาศรายช อน กศ กษาท พ นสภาพ 5.งานเท ยบโอนผลการเร ยน - เท ยบโอนกรณ เคยเร ยนจากสถาบ นราชภ ฏ - เท ยบโอนกรณ เคยเร ยนจากสถาบ นอ ดมศ กษาอ น - เท ยบโอนโดยการสอบ - เท ยบโอนจากประสบการณ 3. กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและการสอนประกอบด วย 1.งานธ รการ - ร บบ นท กคาร องของน กศ กษาและอาจารย - ดาเน นการตามคาร องท ได ร บการพ จารณาแล ว 2.งานหล กส ตร - รวบรวมเอกสารหล กส ตร - จ ดทาระบบฐานข อม ลหล กส ตรท กหล กส ตร 3. งานแผนการเร ยน

11 - จ ดทาแผนการเร ยนท กโปรแกรมว ชา - จ ดทาระบบฐานข อม ลแผนการเร ยน - ขออน ม ต แผนการเร ยนต อกรรมการว ชาการ 4.งานตารางเร ยน ตารางสอบ - จ ดตารางเร ยนตารางสอนสอบ ประจาภาคเร ยน - ขออน ม ต ผ สอนและตารางสอนต อกรรมการว ชาการ - กาหนดเกณฑ การสอนว ชาศ กษาท วไป - กาหนดเกณฑ การสอนรายว ชาเด ยวก น - กาหนดเกณฑ ภาระงานสอนของอาจารย 5.งานลงทะเบ ยนเร ยน - จ ดให น กศ กษาจองว ชาเร ยน ผ านอ นเตอร เน ต - จ ดให น กศ กษา เพ ม ถอน ว ชาเร ยน - พ มพ ใบแจ งชาระเง นให น กศ กษาท กคน - ตรวจสอบการลงทะเบ ยน 4. กล มงานส งเสร มและบร การ ประกอบด วย 1.งานจ ดทาข อสอบ - จ ดทาข อสอบว ชาศ กษาท วไปท กว ชา - ตรวจข อสอบและต ดเกรดว ชาศ กษาท วไป - ว เคราะห และปร บปร งข อสอบว ชาศ กษาท วไป - จ ดทาข อสอบค ดเล อกเข าเร ยนในมหาว ทยาล ย - จ ดทาข อสอบสาหร บกรณ สอบเท ยบโอนรายว ชา - รวบรวมแผนการสอนว ชาศ กษาท วไป - นาผลการเร ยนเข าส ระบบฐานข อม ลของสาน กฯ 2.งานร บเข าศ กษา - ประชาส มพ นธ ผ าน Web Site -ให บร การแนะแนวแก น กเร ยนท มาเย ยมสถาบ น - จ ดทาแผนการร บน กศ กษาประจาป -ขออน ม ต แผนการร บน กศ กษาจากกรรมการว ชาการ -ขออน ม ต แผนการร บน กศ กษาจากสภามหาว ทยาล ย - ดาเน นการร บรายงานต วน กศ กษาประเภทโควตา - ดาเน นการร บรายงานต วน กศ กษาประเภทสอบค ด 3.งานเทคโนโลย สารสนเทศ

12 11. จานวนบ คลากร - สร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ลท กงานในสาน ก - พ ฒนาโปรแกรมใช งานของท กงานในสาน ก - พ ฒนาและแจ งข าวสารของสาน กทางเว บไซต - พ ฒนาโปรแกรมการชาระเง นจากข อม ลงานทะเบ ยนก บกองคล ง - จ ดทาข อม ลส ง สกอ. 4.งานพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ของท กงานในสาน ก - วางระบบงาน เคร อข ายคอมพ วเตอร ของสาน ก - วางระบบการบร การสารสนเทศ 5.งานเอกสารการพ มพ สายงาน ว ฒ การศ กษา รวม ตากว า ปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก 1. Academic Staff Support Staff รวม งบประมาณป 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) แหล งงบประมาณ จานวนเง น งบแผ นด น 3,893,300 งบรายได 1,445,900 รวม 5,339, ด านการบร การว ชาการแก ส งคม (ให น บผลการดาเน นงานต งแต ม.ย.54 พ.ค.55) ไม ม ผลการด าเน นงานด านการบร การว ชาการแก ส งคมต งแต ม.ย.54 พ.ค ด านการพ ฒนาบ คลากร (ให น บผลการดาเน นงานต งแต ม.ย.54 พ.ค.55) ไม ม ผลการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรต งแต ม.ย.54 พ.ค ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 15.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพของหน วยงาน

13 เพ อให การประก นค ณภาพการศ กษาเก ดประโยชน ส งส ดและ เพ อให ทราบถ งสถานภาพท แท จร งอ น จะน าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง ส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยนจ งม แนวทางการจ ดกระบวนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป น 4 ข นตอนตาม ระบบการพ ฒนาค ณภาพ PDCA ค อ การวางแผน(Plan) การด าเน นงานเก บข อม ล (Do) การประเม นค ณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปร บปร ง (Act) 15.2 ผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นในป ท ผ านมา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ปร บปร งแก ไขตามท คณะกรรมการฯ ด าเน นการ ตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในในรอบป การศ กษา 2553 ไปแล วน นม ข อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพ ใน รอบป การศ กษา 2554 ทางส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได จ ดท าตามข อเสนอแนะของกรรมการไป แล ว จานวน 3 ประเด นหล กด งต อไปน ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเม น ผลการปร บปร งพ ฒนาตามข อเสนอแนะ 1.หน วยงานควรม การแบ งแยกคณะกรรมการ ต ดตามหล กส ตรของหน วยงานให ช ดเจน เพ อ ความสะดวกในการด าเน นงานและต ดตามผลต ว บ งช ท หน วยงานควรจ ดท าเอกสารอ างอ งให ช ดเจน ถ กต องตามต วช ว ดท หน วยงานได ร บ ในการประช มคณบด สภาว ชาการและสภา มหาว ทยาล ยฯได ม การต ดตามให ท กคณะได ม การ พ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2552ให ครบท ก หล กส ตร ให แล วเสร จภายในป การศ กษา 2555 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได จ ดท า เอกสารต างเพ อนเป นเอกสารอ างอ งให ช ดเจนถ กต อง ตามต วช ว ดหน วยงานได ร บผ ดชอบ 1.3 ว ตถ ประสงค ของการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ตรวจสอบระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน 2. พ จารณาความเช อมโยงของท กองค ประกอบในระบบประก นค ณภาพของหน วยงาน 3. ว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และให ข อเสนอแนะเพ มเต มในการพ ฒนาปร บปร งค ณภาพของ หน วยงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น

14 4. ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาปร บปร ง และการพ ฒนาปร บปร งในระบบประก นค ณภาพ 5. เพ อเตร ยมความพร อมสาหร บการประเม นค ณภาพภายนอก 1.4 ว ธ การดาเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ศ กษารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ของหน วยงาน 2. วางแผนการประเม นค ณภาพภายใน 3. ศ กษาเอกสาร 4. ส มภาษณ และเย ยมชมหน วยงาน 5. ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล และตรวจสอบเอกสารหล กฐานอ างอ ง 6. สร ปผลการประเม น 7. จ ดทารายงานผลการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและส งให หน วยงาน 8. ส งรายงานผลการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในให มหาว ทยาล ย 1.5 ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข องม ล ก าหนดให กรรมการท ตรวจประเม น ศ กษาเอกสารเช งประจ กษ และสอบทานข อม ลโดยการส มภาษณ และตรวจเย ยมหน วยงาน จากน นน าข อม ลมาเสนอต อคณะกรรมการท กคน เพ อต ดส นผลในท กองค ประกอบ และท กต วบ งช และในการน าเสนอผ บร หารและท มงาน ได เป ดโอกาสให แสดงความค ดเห นโต แย งในผลการ ประเม นได โดยต องม หล กฐานเช งประจ กษ มาแสดง และเม อน าเสนอแล วได จ ดท ารายงานผลการประเม นฉบ บ ร างส งให มหาว ทยาตรวจสอบ หากม ประเด นใดขอแก ไขให แจ งประธานกรรมการพ จารณาภายในระยะเวลาท ก าหนด และเม อคณะย นย น ผลการประเม นแล ว คณะกรรมการจ ดท าฉบ บสมบ รณ ส งให หน วยงานและ มหาว ทยาล ย

15 บทท 2 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของสภาสถาบ น โดย การม ส วนร วมของบ คลากรในสถาบ น และได ร บความเห นชอบจาก สภาสถาบ นโดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต สถาบ น ตลอดจนสอดคล องก บจ ดเน นของกล ม สถาบ น กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาฉบ บท 10 (พ.ศ ) ข อ 2 ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท กหน วยงานภายใน ข อ 3 ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ข อ 4 ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาป และค าเป าหมาย ของแต ละต วบ งช เพ อว ดความสาเร จของการด าเน นงานตามแผนกล ย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป ข อ 5 ม การดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ครบ 4 พ นธก จ ข อ 6 ม การต ดตามผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต การ ประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณา ข อ 7 ม การประเม นผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย าง น อย ป ละ 1 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารและสภาสถาบ น เพ อพ จารณา ข อ 8 ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และข อเสนอแนะของสภา สถาบ นไปปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ ผลการประเม นตนเอง ผลการตรวจประเม น การบรรล (ข อ) ของคณะกรรมการ (ข อ) เป าหมาย 6 ข อ 8 ข อ 7 ข อ 8 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม

16 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 2 ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 3 ท กหล กส ตรม การด าเน นงานให เป นไปตา มเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษาและกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (การ ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ ง ต องม การประเม นผลตาม ต วบ งช ผลการด าเน นงานตามประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา เพ อการประก นค ณภาพหล กส ตรและการเร ยนการสอน กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อสาขาว ชา ให ประเม นตามต วบ งช กลางท กาหนดในภาคผนวก ก) ส าหร บหล กส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บการร บรองหล กส ตรจากสภาหร อองค กรว ชาช พ ท เก ยวข องด วย ( หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อหล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ดตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ) ข อ 4 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การดาเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การประเม นหล กส ตรท ก หล กส ตรอย างน อยตามกรอบเวลาท กาหนดในเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ดาเน นงานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค มกาก บให การดาเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การ ประเม น 5 ข อแรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท กาหนดในแต ละป ท ก หล กส ตร ข อ 5 ม คณะกรรมการร บผ ดชอบควบค มก าก บให ม การด าเน นการได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ดการศ กษา และม การพ ฒนาหล กส ตรท ก หล กส ตรตามผลการประเม นในข อ 4 กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบมาตรฐาน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

17 ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จะต องควบค มก าก บให การด าเน นงานตามต วบ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเม นครบ ท กต วบ งช และท กหล กส ตร ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม ต วบ งช ท 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 4,6,7) ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การจ ดการหร อจ ดบร การเพ อให น กศ กษาม เคร อง คอมพ วเตอร ใช ในอ ตราไม ส งกว า 8 FTES ต อเคร อง ข อ 2 ม บร การห องสม ดและแหล งเร ยนร อ นๆ ผ านระบบ เคร อข ายคอมพ วเตอร และม การฝ กอบรมการใช งานแก น กศ กษาท กป การศ กษา ข อ 3 ม บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการ สอนและพ ฒนาน กศ กษาอย างน อยในด านห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อ ปกรณ การศ กษา และจ ดเช อมต อ อ นเตอร เน ตในระบบไร สาย ข อ 4 ม บร การส งอานวยความสะดวกท จาเป นอย างอ นๆ อย าง น อยในด านงานทะเบ ยนน กศ กษาผ านเคร อข าย คอมพ วเตอร การบร การอานาม ยและการร กษาพยาบาล การจ ดการการจ ดการหร อจ ดบร การด านอาหารและสนาม ก ฬา ข อ 5 ม ระบบสาธารณ ปโภคและการร กษาความปลอดภ ยของ อาคารตลอดจนบร เวณโดยรอบ อย างน อยในเร องประปา ไฟฟ า ระบบก าจ ดของเส ย การจ ดการขยะ รวมท งม ระบบ และอ ปกรณ ป องก นอ คค ภ ยในบร เวณอาคารต างๆ โดย เป นไปตามกฎหมายท เก ยวข อง ข อ 6 ม ผลการประเม นค ณภาพของบร การในข อ 2-5 ท กข อไม ต า ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

18 ข อ 7 กว า 3.51 จากคะแนนเต ม 5 ม การนาผลการประเม นค ณภาพในข อ 6 มาใช เป นข อม ลใน การพ ฒนาการจ ดบร การด านกายภาพท สนองความ ต องการของผ ร บบร การ ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 3 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 3 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 4) ผลการดาเน นงานระด บมหาว ทยาล ย เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การสารวจค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ตอย างน อยสาหร บท กหล กส ตรระด บ ปร ญญาตร ท กรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศ กษา ของหล กส ตร ข อ 2 ม การนาผลจากข อ 1 มาใช ในการปร บปร งหล กส ตร การ จ ดการเร ยนการสอนการว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผล ทางการเร ยนท ส งเสร มท กษะอาช พและค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ข อ 3 ม การส งเสร มสน บสน นทร พยากรท งด านบ คลากร เทคโนโลย สารสนเทศ และงบประมาณเอ อต อการพ ฒนา ค ณล กษณะของบ ณฑ ต ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทา ไม ได ข อค นพบของกรรมการ

19 ข อ 4 ข อ 5 ม ระบบและกลไกการส งเสร มให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อ นาเสนอผลงานทางว ชาการในท ประช มระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมให แก น กศ กษา ระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาท จ ดโดยสถาบ น ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ไม ม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล มพ นธก จด านการ ผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย ผลการตรวจ ข อค นพบของกรรมการ ประเม น ทาได ทา ไม ได ม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน ข อ 2 ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ต ม การกาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท

20 บ ณฑ ตและด านการว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท กาหนดในข อ 1 ช ดเจน ข อ 3 ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท กาหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด ข อ 4 ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต ว บ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย าง เป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ข อ 5 ม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจาก ความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน - ม การกาหนดบ คลากรกล มเป าหมายท ช ดเจน ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ

21 ข อ 1 ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและต วแทนท ร บผ ดชอบพ นธก จหล กของสถาบ นร วมเป น คณะกรรมการหร อคณะทางาน ข อ 2 ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย าง น อย 3 ด านตามบร บทของสถาบ น ต วอย างเช น - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของกระบวนการบร หาร หล กส ตรการบร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของอาจารย และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - อ น ๆ ตามบร บทของสถาบ น ข อ 3 ม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยงและจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ 2 ข อ 4 ม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส ง และด าเน นการ ตามแผน ข อ 5 ม การต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อสภา สถาบ นเพ อพ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง ข อ 6 ม การนาผลการประเม น และข อเสนอแนะจากสภาสถาบ นไปใช ในการปร บ แผนหร อว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป ควรม การประช มเพ อต ดตามและ ประเม นผลการดาเน นงาน ม การประช มเพ อนาผลการประเม นไปปร บ แผนในป ต อไป ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 6 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน - ควรม การประช มเพ อนาผลการประเม นไปปร บแผนในป ต อไป

22 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (ประเม นเฉพาะเกณฑ ข อ 1,2,4,5) เกณฑ ข อท เกณฑ มาตรฐาน ข อ 1 ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท เหมาะสมและ สอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนาการของสถาบ น ต งแต ระด บภาคว ชาหร อ หน วยงานเท ยบเท า และดาเน นการตามระบบท กาหนด ข อ 2 ม การกาหนดนโยบายและให ความสาค ญเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในโดยคณะกรรมการระด บนโยบายและผ บร หารส งส ดของสถาบ น ข อ 3 ม การกาหนดต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของสถาบ น ข อ 4 ม การด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ครบถ วน ประกอบด วย 1) การควบค ม ต ดตามการด าเน นงาน และประเม นค ณภาพ 2) การจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพเสนอต อสภา สถาบ นและส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาตามก าหนดเวลา โดย เป นรายงานท ม ข อม ลครบถ วนตามท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กาหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเม นค ณภาพไปท า แผนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ข อ 5 ม การน าผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมาปร บปร งการท างาน และส งผลให ม การพ ฒนาผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ ท ก ต วบ งช ข อ 6 ม ระบบสารสนเทศท ให ข อม ลสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ครบท ง 9 องค ประกอบค ณภาพ ข อ 7 ม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ยในการประก นค ณภาพการศ กษา โดยเฉพาะน กศ กษา ผ ใช บ ณฑ ต และผ ใช บร การตามพ นธก จของสถาบ น ข อ 8 ม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาระหว าง สถาบ นและม ก จกรรมร วมก น ข อ 9 ม แนวปฏ บ ต ท ด หร องานว จ ยด านการประก นค ณภาพการศ กษาท หน วยงาน พ ฒนาข นและเผยแพร ให หน วยงานอ นสามารถนาไปใช ประโยชน ผลการตรวจ ประเม น ทาได ทาไม ได ข อค นพบของกรรมการ ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน ผลการตรวจประเม น เป าหมาย จานวนเกณฑ ท งหมด ท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการประเม นตนเอง (ข อ) ผลการตรวจประเม น ของคณะกรรมการ (ข อ) การบรรล เป าหมาย 4 ข อ 4 ข อ 6 ข อ 4 ข อ บรรล ข อเสนอแนะส งท ควรปร บปร ง - ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน

23 บทท 3 สร ปผลการประเม น จ ดแข งจ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 3.1 สร ปภาพรวมผลการประเม น ผลการประเม นในภาพรวมท กต วบ งช พบว า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม เกณฑ มาตรฐานท ร บผ ดชอบท งหมด 28 ข อ โดยสามารถด าเน นการได ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานจ านวน 33 ข อ ค ดเป นร อยละ ต วบ งช ท ร บผ ดชอบ จานวน เกณฑ ท งหมดท ร บผ ดชอบ (ข อ) ผลการ ประเม น ตนเอง ผลการตรวจประเม น ผลการตรวจ ร อยละ การบรรล ประเม นของ ของการ เป าหมาย คณะกรรมการ ดาเน นงาน (ข อ) (ข อ) ตามเกณฑ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 6 ข อ 8 ข อ 8 ข อ 133 บรรล 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 100 บรรล 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 133 บรรล การเร ยนร 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน 1 ข อ 1 ข อ 1 ข อ 100 บรรล ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 125 บรรล 7.4 ระบบบร หารความเส ยง 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 120 บรรล 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 100 บรรล ภายใน รวมท กต วบ งช 28 ข อ 33 ข อ 33 ข อ

24 3.2 จ ดแข งจ ดอ อน และข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา คณะกรรมการฯ ด าเน นการตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในแล ว ม ความเห นเพ มเต ม โดยให ข อส งเกตและข อเสนอแนะเพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพ ด งน องค ประกอบ จ ดแข งจ ดอ อนข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และ แผนการ ดาเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งไม ม คณะกรรมการจ ดทาแผนตามต วช ว ดท กาหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตาม ต วบ งช ท ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - จ ดต งคณะกรรมการจ ดท าแผนตามต วช ว ดท ก าหนดร อยละของการบรรล เป าหมายตาม ต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท กาหนด จ ดแข ง - ม การพ ฒนาหล กส ตรโดยการปร บปร งให ท นต อการเปล ยนแปลงม ระบบและกลไกในการ เป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตรเด มบางหล กส ตรให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย และความต องการของส งคม จ ดอ อน -

25 องค ประกอบท 7 การบร หารและ การจ ดการ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไก การประก น ค ณภาพ ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งม การก าหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ไม ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ม การกาหนดแผนพ ฒนาประเด นความร และค าเป าหมายของการจ ดการความร ท ช ดเจน - ควรม การประช มเพ อต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานบร หารความเส ยง จ ดแข ง - จ ดอ อน - ย งขาดนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ควรม การประกาศเป นนโยบายด านงานประก นค ณภาพการศ กษา ท ช ดเจน

26 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

27

28

29

30 ภาพก จกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

31 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information