ด านการประก นค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ด านการประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ กองการศ กษา กรมแพทย ทหารเร อ ได ด าเน นการพ ฒนา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาข นภายในสถาบ นเพ อตอบสนองนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาของทบวงมหาว ทยาล ย พ.ศ ( ส าน กงานคระกรรมการการอ ดมศ กษาใน ป จจ บ น ) และนโยบายของร ฐบาลตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ตลอดจน นโยบายการจ ดการการศ กษาของกองท พท ม งเน นการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาข น ภายในสถาบ นการศ กษา โดยม การด าเน นการอย างต อเน อง ในพ.ศ.2543 ม การด าเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษาท ช ดเจนมากย งข น ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ และ มอบหมายให ฝ ายแผนและพ ฒนาร บผ ดชอบด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อ พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ก าหนดแนวทางในการควบค ม ค ณภาพ การตรวจสอบค ณภาพ การประเม นค ณภาพ การจ ดท ารายงานการศ กษา ตนเอง และรายงานการประเม นตนเอง 2. ประกาศและแจ งนโยบายประก นค ณภาพการศ กษา 3. จ ดประช ม/ส มมนาว ชาการเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให คณะคร / อาจารย ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา 4. ส งบ คลากรเข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาความร ความเข าใจเร องการประก นค ณภาพ การศ กษาอย างต อเน อง และในป การศ กษา 50 สกอ.ได พ ฒนาเกณฑ การประก น ค ณภาพการศ กษาภายในข นใหม ว ทยาล ยพยาบาลฯได ส งผ บร หารและคณาจารย เข า อบรมและเข าอย ในท าเน ยนผ ประเม นค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา จ านวน 11 คน 5. ด าเน นการตรวจสอบค ณภาพการศ กษาภายในระด บภาคว ชาฯและหน วยงานโดย คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาต งแต ป พ.ศ จนถ งป จจ บ น โดยท าการ ประเม นป ละ 1 คร ง 6. ว ทยาล ยพยาบาลฯได ผ านการประเม นค ณภาพการศ กษาจากส าน กงานร บรอง มาตรฐานค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ในว นท มกราคม พ.ศ.2550 อย ในระด บด 7. ว ทยาล ยพยาบาลฯ ได ร บการร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด ง ครรภ ป การศ กษา

2 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา 1. พ ฒนาระบบและกลไกการการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยพยาบาล กองท พเร อ 2. ก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อใช เป นแนวทางในการ ด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น รวมท งก าหนดเกณฑ มาตรฐานท ว ทยาล ย พยาบาลกองท พเร อจะต องบรรล ตามเป าหมายท ก าหนด 3. ส งเสร มและสน บสน นให ฝ ายและภาคว ชาม การด าเน นงานด านการประก นค ณภาพ การศ กษาอย างเป นระบบ และจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในระด บฝ ายและภาคว ชาท กป การศ กษา 4. ส งเสร มให หน วยงานหร อสถาบ นต างๆรวมท งองค กรว ชาช พได เข ามาม ส วนร วมใน งานการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น และจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในระด บสถาบ น โดยผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท กป การศ กษา 5. สน บสน นให ม การเผยแพร ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อเป นการ ประชาส มพ นธ งานการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ได พ ฒนา ระบบการประก นค ณภาพของว ทยาล ยพยาบาล กองท พเร อ (NNC System : Naval Nursing College System) (พ.ศ ) จากองค ประกอบ หร อ มาตรฐาน 9 ประการ ของทบวงมหาว ทยาล ยท เสนอแนะไว เม อว นท 17 ก มภาพ นธ 2543 ประกอบก บรายการประเม นของสภาการพยาบาล และมาตรฐาน ต วบ งช ท กรมย ทธศ กษาทหารได ก าหนดข น และน ามาพ ฒนาให ม ความสอดคล องก บการด าเน นงานของว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ โดยว ธ การจ ดการเช งระบบ (System Approach) ได ระบบการประก นค ณภาพของว ทยาล ยพยาบาล กองท พเร อ ด งแผนภ ม ท 1

3 INPUT PROCESS 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 2. การเร ยนการสอน ว ตถ ประสงค นโยบายและแผนงาน 2.3 กระบวนการเร ยนการสอน 2. การเร ยนการสอน 2.5 การว ดและประเม นผล 2.1 หล กส ตร 3. ก จกรรมพ ฒนาน กเร ยน 2.2 คร /อาจารย 4. กระบวนการว จ ยและผล ตผลงานว ชาการ 2.4 น กเร ยน 5. กระบวนการบร การว ชาการแก ส งคม 2.6 ป จจ ยเก อหน น 2.7 ศ ษย เก า 6. กระบวนการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 7. การบร หารจ ดการ 7. กระบวนการบร หารและการจ ดการ 7.2 ผ บร หาร 9. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 8. การเง นและงบประมาณ OUTCOME -ศร ทธาของบ ณฑ ตต อสถาบ น -ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต -สนองนโยบายของกองท พ -สถาบ นได ร บการยอมร บ OUTPUT -ปร มาณและค ณภาพของบ ณฑ ตพยาบาลศาสตร -ปร มาณและค ณภาพของงานว จ ย -ปร มาณและค ณภาพของเอกสาร/หน งส อ/ต ารา -ปร มาณและค ณภาพของงานบร การว ชาการ -ปร มาณและค ณภาพของงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม แผนภ ม ท 1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา

4 ป การศ กษา 2549 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อได พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของ ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ (NNC System : Naval Nursing College System) โดยพ ฒนา องค ประกอบของระบบด งน INPUT - การพ ฒนาสถาบ นและบ คลากร - ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค นโยบายและแผนงาน - ผ บร หาร - ระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ - การเง นและงบประมาณ - หล กส ตรและการเร ยนการสอน - หล กส ตร - อาจารย พยาบาล - น กศ กษาและบ ณฑ ต - ป จจ ยเก อหน น PROCESS - หล กส ตรและการเร ยนการสอน - กระบวนการเร ยนการสอน - การว ดและประเม นผล - ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษาเพ อส งเสร ม พ ฒนาการของน กศ กษา - กระบวนการว จ ยและงานสร างสรรค - กระบวนการบร การว ชาการ - กระบวนการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม - กระบวนการพ ฒนาสถาบ นและบ คลากร - ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ OUTCOME -ศร ทธาของบ ณฑ ตต อสถาบ น -ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต -สนองนโยบายของกองท พ -สถาบ นได ร บการยอมร บ OUTPUT -ปร มาณและค ณภาพของบ ณฑ ตพยาบาลศาสตร -ปร มาณและค ณภาพของงานว จ ย -ปร มาณและค ณภาพของเอกสาร/หน งส อ/ต ารา -ปร มาณและค ณภาพของงานบร การว ชาการ -ปร มาณและค ณภาพของงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม แผนภ ม ท 2 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2549

5 กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษาท จะต อง ด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพและต อเน อง จ งจ ดต งองค กรการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ ด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ด งน การจ ดองค กรการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษา - ฝ ายบร หารงานท วไป - ภาคว ชาพ นฐาน - ฝ ายปกครอง - ภาคว ชาพ นฐานการพยาบาล - ฝ ายว ชาการ - ภาคว ชาการพยาบาลแม และเด ก - ฝ ายแผนและพ ฒนา - ภาคว ชาการพยาบาลผ ใหญ และ ผ ส งอาย - ภาคว ชาการพยาบาลอนาม ย ช มชน ส ขภาพจ ตและจ ตเวช ศาสตร แผนภ ม ท 3 การจ ดองค กรการประก นค ณภาพการศ กษา

6

7 เร อง แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ เป นไปด วย ความเร ยบร อย ให ผ ท ม รายช อต อไปน เป นคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ๑. กรรมการท ปร กษา ๑.๑ น.อ.หญ ง ศ ร กาญจน เผ อกเทศ ๑.๒ น.อ.หญ ง น ธ นาถ งอกงาม ๑.๓ น.อ.หญ ง วรรณาภรณ จ ตตก ล ๑.๔ น.อ.หญ ง อนงค น ช ภ ยานนท ๑.๕ น.อ.หญ ง ท พวรรณ เฟ องระบ ล ๒. กรรมการอ านวยการ ๒.๑ น.อ.หญ ง ชลลดา วรรณภ กตร ประธานกรรมการ ๒.๒ น.ท.หญ ง ศร ศ ภรณ ร ธ รว ฒน รองประธานกรรมการ ๒.๓ น.ท.หญ ง ธนพร แย มส ดา กรรมการ ๒.๔ น.ท.หญ ง นวร ตน ถาวรามร กรรมการ ๒.๕ น.ท.หญ ง ว ภาภร ศ ลสว าง กรรมการและเลขาน การ ๒.๖ น.ท.หญ ง อ งคณา นวลยง กรรมการ ๒.๗ น.ท.หญ ง ส จ ตรา แพส พ ฒน กรรมการ ๒.๘ น.ท.หญ ง ร งท พย ช างศ ลา กรรมการ ๒.๙ น.ท.หญ ง ส ร ร ตน ค ณจ กร กรรมการ ๒.๑๐ น.ท.หญ ง ส วพ กตร เวศม ว บ ลย กรรมการ ๒.๑๑ น.ท.หญ ง คณาล กษณ ดลเสมอ กรรมการ ๒.๑๒ น.ท.หญ ง ธ ดาท พย หน ลอย กรรมการ ๒.๑๓ น.ท.หญ ง พน ดา วาราชนนท กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ๒.๑๔ น.ท.หญ ง ว ชราพร เชยส วรรณ กรรมการ ๒.๑๕ น.ต.หญ ง ขว ญตา พล บทอง กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

8 ๒ หน าท ๑. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ๒. ก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานการ ประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น รวมท งก าหนดเกณฑ มาตรฐานท ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อจะต อง บรรล ตามเป าหมายท ก าหนด ๓. ส งเสร มและสน บสน นให ฝ ายและภาคว ชาม การด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา อย างเป นระบบ และจ ดให ม การประเม นค ณภาพในระด บฝ ายและภาคว ชาท กป การศ กษา ๔. ส งเสร มให หน วยงานหร อสถาบ นต าง ๆ รวมท งองค กรว ชาช พได เข ามาม ส วนร วมในงานการ ประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น และจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในระด บสถาบ น โดยผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท กป การศ กษา ๕. สน บสน นให ม การเผยแพร ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อเป นการประชาส มพ นธ งานการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น

9 เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในระด บฝ ายและภาคว ชา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ เพ อให การประเม นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๑ เป นไปด วยความเร ยบร อย ให ผ ม รายช อต อไปน เป นคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในฯ ๑. น.อ.หญ ง ศ ร กาญจน เผ อกเทศ ๒. น.อ.หญ ง น ธ นาถ งอกงาม ๓. น.อ.หญ ง อนงค น ช ภ ยานนท ๔. น.อ.หญ ง วรรณาภรณ จ ตตก ล ๕. น.อ.หญ ง ท พวรรณ เฟ องระบ ล ๖. น.อ.หญ ง ชลลดา วรรณภ กตร ๗. น.อ.หญ ง ศร ศ ภรณ ร ธ รว ฒน ๘. น.ท.หญ ง ธนพร แย มส ดา ๙. น.ท.หญ ง นวร ตน ถาวรามร ๑๐. น.ท.หญ ง ว ภาภร ศ ลสว าง ๑๑. น.ท.หญ ง อ งคณา นวลยง ๑๒. น.ท.หญ ง ส จ ตรา แพส พ ฒน ๑๓. น.ท.หญ ง ร งท พย ช างศ ลา ๑๔. น.ท.หญ ง ส ร ร ตน เน ยมอ นทร ๑๕. น.ท.หญ ง คณาล กษณ ดลเสมอ ๑๖. น.ท.หญ ง ส วพ กตร เวศม ว บ ลย ๑๗. น.ท.หญ ง ธ ดาท พย หน ลอย ๑๘. น.ท.หญ ง พน ดา วาราชนนท ๑๙. น.ท.หญ ง ว ชราพร เชยส วรรณ

10 ท าเน ยบผ ผ านการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา หล กส ตรท 1 และ 2 ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ( สกอ. ) ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ กองการศ กษา กรมแพทย ทหารเร อ Update ข อม ล ม.ค หมายเลข รายช อผ ผ านการอบรม 1389 น.อ.หญ ง ชลลดา วรรณภ กตร 1390 น.อ.หญ ง ท พวรรณ เฟ องระบ ล 1391 น.ท.หญ ง ธนพร แย มส ดา 1392 น.อ.หญ ง นพร ตน หน บ านยาง 1393 น.ท.หญ ง นวร ตน ถาวรามร 1394 น.ท.หญ ง พน ดา วาราชนนท 1395 น.ท.หญ ง ร งท พย ช างศ ลา 1396 น.ท.หญ ง ศร ศ ภรณ ร ธ รว ฒน 1397 น.ท.หญ ง ส ร ร ตน เน ยมอ รทร 1398 น.ท.หญ ง ส วพ กตร เวศม ว บ ลย หล กส ตรท 3 การฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ว นท พฤศจ กายน 2550 ไม อย ในท าเน ยมผ ประเม น หมายเลข รายช อผ ผ านการอบรม - น.ท.หญ ง ว ภาภร ศ ลส วาง

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ

รายงานผลการด าเน นโครงการ รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ. 2555-2559 จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการตามภารก

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information