แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

2 คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาของคณะฯ จ งม งม นพ ฒนาประส ทธ ภาพการประก นค ณภาพให เก ดการบ รณาการการประก นค ณภาพภายในให เป นส วนหน งของการบร หารงานการจ ดการศ กษาตามเจตนารมณ ของ พรบ. การศ กษาชาต (แก ไข) พ.ศ จ งได จ ดทาแผนงานการดาเน นงานประก นค ณภาพ ประจาป การศ กษา 2554 ฉบ บน ข น เพ อใช เป นกรอบการทางานจ ดการศ กษาของคณะและบ คลากร ให สนองต อย ทธศาสตร กลย ทธ และ พ นธก จ ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งหว งเป นอย างย งว าแผนงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อบ คลากรท กภาคส วน ในการสน บสน นให สามารถ บ รณาการการประก นค ณภาพเข าก บงานท ปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป กการรศ กษา 2554

3 สำรบ ญ หน า คานา ความเป นมาของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา 1 ว ตถ ประสงค ของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จหน วยงาน 2 อ ตล กษณ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ 4 การพ ฒนาค ณภาพ - นโยบายการประก นค ณภาพของหน วยงาน 8 - กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 9 - คณะกรรมการบร หารด านค ณภาพ 10 - การทบทวนผลดาเน นงาน 14 - สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ ผลประเม นป การศ กษา แผนดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา กรอบเวลาการดาเน นงานประก นค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 26 - ต วบ งช ในการประก นค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป การศ กษา ค าเป าหมายความสาเร จในการประก นค ณภาพและผ ร บผ ดชอบ 30 การต ดตามค ณภาพ - แนวทางการต ดตามค ณภาพ รอบ 6/9 เด อน 32 การประเม นค ณภาพ - แนวทางการเตร ยมการรองร บการตรวจประเม นค ณภาพประจาป 38 - ส วนประกอบเล มรายงานประเม นตนเอง (SAR) 39

4 1 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป การศ กษา ความเป นมาของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา เป นส วนหน งของการจ ดการศ กษา ท ถ กก าหนดเป นกฎหมายไว ใน พรบ.การศ กษาแห งชาต (แก ไข) พ.ศ และกฎกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ท ก าหนดให การจ ดการศ กษาท กระด บต องด าเน นการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ท ประกอบด วย 3 ส วน ค อ การวางแผนปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพ การต ดตามค ณภาพ และการประเม นค ณภาพ เพ อน าข อค นพบมาวางแผนปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาเป นวงจรท ต องม ความต อเน องท กๆป อ นจะส งผลให เก ด การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของหน วยงานอย างต อเน อง สาหร บในป การศ กษา 2553 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ด าเน นการประก นค ณภาพการจ ดการศ กษาท งในระด บ หล กส ตรและระด บคณะว ชา ครบถ วน ท ง 3 ส วน โดยม การประเม นผลการดาเน นงานจ ดการศ กษาประจาป การศ กษา 2553 ท งใน ระด บหล กส ตรและระด บคณะ ในระหว างเด อนพฤษภาคมและม ถ นายน 2554 เป นท ยอมร บก นว าแนวทางการดาเน นงานก จกรรมใดๆ ก ตามจะม ประส ทธ ภาพส งส ดเม อได ม การดาเน นงานก จกรรมน นภายใต วงจรค ณภาพ PDCA โดยการวางแผนการด าเน นงานท ด จะ เป นกรอบการดาเน นงาน.ให สามารถบรรล ไปส เป าหมาย ม แนวทางในการต ดตามเพ อปร บปร งและพ ฒนางานช ดเจน ด วยความม งม น ให เก ดการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของคณะฯ ในป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได จ ดท าแผน ประก นค ณภาพน ข นเพ อเป นกรอบการดาเน นงานท สอดคล องและสนองต อมาตรฐานประก นค ณภาพ รวมท งม ความสอดคล องสนอง ต อกลย ทธ ของคณะ กลย ทธ ของมหาว ทยาล ย และย ทธ ศาสตร การศ กษาชาต ว ตถ ประสงค 1. เพ อว เคราะห และทบทวนผลการประเม นค ณภาพการดาเน นงาน ป การศ กษา เพ อวางกรอบการด าเน นงานให ม ความครบถ วนตามแนวทางการประก นค ณภาพซ งประกอบด วยการพ ฒนา ค ณภาพ การต ดตามค ณภาพ และการประเม นค ณภาพ 2. เพ อส งเคราะห แนวทางการดาเน นงานโดยจ ดทาเป นแผนดาเน นงานท สอดคล องกรอบมาตรฐานประก นค ณภาพ 3. เพ อบ รณาการแผนประก นค ณภาพส แผนปฏ บ ต การ 4. เพ อพ ฒนาการเร ยนร และความเข าใจในการประก นค ณภาพการศ กษาของบ คลากร ว ธ ดำเน นกำร 1. วางกรอบและข นตอนในการจ ดทาแผนประก นค ณภาพ 2. ทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายในป การศ กษาท ผ านมา 3 ว เคราะห ผลการประเม น ข อเสนอแนะ สภาพจร งในการดาเน นงาน จ ดอ อน จ ดแข งของคณะและหน วยงานภายใน ป จจ ย แวดล อมท เก ยวข อง 4. น าข อค นพบและข อสร ปมาส งเคราะห เพ อจ ดท าแผนการด าเน นงานท สอดคล องกรอบมาตรฐานประก นค ณภาพ และ นาเสนอต อคณะกรรมการบร หารคณะฯ 5. ส อสารแผนประก นค ณภาพภายในท วท งองค กรผ านช องทางต างๆ 6. แปลงแผนประก นค ณภาพบ รณาการส แผนปฏ บ ต การ 7. ดาเน นงานตามแผนและต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน

5 2 คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ปร ชญำ ว ส ยท ศ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ปร ชญำ "ค ดเป น เด นเทคโนโลย ม ค ณธรรม นาการว จ ย" ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ กยภาพทาง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข ง ของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทยและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการน าระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตาม พ นธก จ ประเด นย ทธศำสตร 1. การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การสร างความร ความเข าใจและความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร 4. การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อเป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ 5. การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน 6. การบร หารจ ดการแบบพลว ต หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร เป ำประสงค 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 3. บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท งระบบสน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น 6. การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท ด

6 3 กลย ทธ 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต อ ตล กษณ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยฯได กาหนดให ความเช ยวชาญด งเด มของมหาว ทยาล ยเป นอ ตล กษณ ไว 4 ด าน ได แก ด านการศ กษาปฐมว ย ด านอ ตสาหกรรมอาหาร ด านอ ตสาหกรรมท องเท ยวและบร การ และ ด านพยาบาลศาสตร ในการประก นประก นค ณภาพภายใน ย งได พ ฒนาต วบ งช ท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพตามพ นธก จในมาตรา 8 ของ พรบ.มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพ มเต มอ ก 2 ด าน ไว ในกล มของอ ตล กษณ ได แก สนองพระรำชดำร เศรษฐก จพอเพ ยง ค อ ต วบ งช 11.5 ระด บความสาเร จของการส งเสร มและส บสานโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชดาร และ สนองต อกำรพ ฒนำท องถ น ค อ ต วบ งช 11.6 ระด บความสาเร จของการดาเน นงานด านส งแวดล อม สาหร บคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย นอกจากย ดอ ตล กษณ ท งหมดด งกล าวข างต นแล ว ในการจ ดการการศ กษา คณะฯม เป าหมายสร างค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ ณฑ ตท โดดเด นเป นล กษณะเฉพาะของบ ณฑ ตคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ตามแนวทางการพ ฒนาอ ตล กษณ ของการประก นค ณภาพภายนอก(สมศ.)ค อ ปฏ บ ต เด น บ คล กภำพด ม ควำม ร บผ ดชอบ เอกล กษณ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม ความพร อม ม ความเช ยวชาญ ด านการจ ดการ ส งแวดล อมมาย างยาวนาน ม ประสบการณ และผลงานเช งประจ กอย างต อเน องจนเป นท ยอมร บของหน วยงานต างๆ และเป นท ร จ กของส งคม จ งได กาหนดให ควำมเช ยวชำญในกำรจ ดกำรส งแวดล อม เป นเอกล กษณ ประจาคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ตามแนวทางการพ ฒนาเอกล กษณ ของการประก นค ณภาพภายนอก(สมศ.)

7 4 ควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศำสตร 1 การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต เป ำประสงค 1 ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการของท องถ น กลย ทธ 1 การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศำสตร 3 การสร างความร ความเข าใจและความ ภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร เป ำประสงค 3 บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม กลย ทธ 3 สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย ประเด นย ทธศำสตร 4 การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของ ประเทศ เป ำประสงค 4 การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และ ร กษามาตรฐาน กลย ทธ 4 พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร ประเด นย ทธศำสตร 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และ การนาไปใช ประโยชน เป ำประสงค 5 ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บ ประโยชน จากองค ความร ท สร างข น กลย ทธ 5 การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ด ประโยชน ประเด นย ทธศำสตร 6 การบร หารจ ดการแบบพลว ต เป ำประสงค 6 การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หาร จ ดการท ด กลย ทธ 6 การบร หารจ ดการเช งพลว ต หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด า

8 ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 5 ระด บมหำว ทยำล ย ควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ก บมหำว ทยำล ย ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย : มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตเป นมหาว ทยาล ยเฉพาะทางท ม อ ตล กษณ โดดเด นด านอ ตสาหกรรมอาหาร อ ตสาหกรรมการบร การ พยาบาลศาสตร และการศ กษาปฐมว ย ภายใต การบร หารจ ดการท ม ล กษณะเป นพลว ต เป นท ยอมร บในระด บ ภ ม ภาคอาเซ ยน และแข งข นได อย างย งย น ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 การให บร การว ชาการ เพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด น ย ทธศำสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ด านส งคมศาสตร ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 การสร างความร ความ เข าใจและความภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 การบร หารจ ดการแบบ พลว ต เป ำประสงค ท 1 ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาตลอด ช ว ตตามศ กยภาพ เป ำประสงค ท 2 บ ณฑ ตในสาขาท เป นอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ย ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน เป ำประสงค ท 3 น กศ กษาและประชาชน ตระหน กเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย เป ำประสงค ท 4 กาล งคนด าน ว ทยาศาสตร เพ มข น ท งในเช งปร มาณและ ค ณภาพ เป ำประสงค ท 5 มหาว ทยาล ย ช มชน ส งคม ได ใช ประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น เป ำประสงค ท 6 มหาว ทยาล ยสามารถ สร างความเข มแข งใน การอย รอดได หน วยงำน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 : การให บร การว ชาการ เพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 : การสร างความร ความ เข าใจและความ ภาคภ ม ใจในค ณค า ว ฒนธรรมองค กร ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 : การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 : การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 : การบร หารจ ดการ แบบพลว ต

9 ด านการพ ฒนาสถาบ น 6 ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 : เป ำประสงค 1.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น เป ำประสงค 3.1 บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป ำประสงค 4.1 การจ ดการศ กษาใน หล กส ตรต างๆ ของคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการ พ ฒนารวมท งระบบ สน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษา มาตรฐานการจ ด การศ กษา เป ำประสงค 5.1 ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ ด านค ณภาพ ด านประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ เป ำประสงค 6.1 การบร หารจ ดการคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร

10 7 โครงสร ำงกำรแบ งส วนงำนของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการประจาคณะฯ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชาว ทยาศาสตร ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ศ นย ส งแวดล อม พ นฐาน ว ทยาศาสตร นโยบายและแผน กล มงานเลขาน การ และธ รการ กล มงานบร การ การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อม เม องและอ ตสาหกรรม ว ทยาการความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต

11 8 กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความม งม นในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพสอดคล องก บมหาว ทยาล ย ซ งได ม การทบทวนและปร บปร งมาอย างต อเน อง โดยได ม การกาหนดนโยบายการประก นค ณภาพภายในไว ด งน 1. นโยบำยกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได ด าเน นการจ ดการศ กษา เพ อผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร มาต งแต ป พ.ศ และได พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาในสาขาว ชาต างๆ อย างต อเน องในระด บปร ญญาตร ท งน เพ อตอบสนองความ ต องการขององค กรท งภาคร ฐและเอกชน นอกจากภารก จหล กทางด านจ ดการเร ยนการสอนแล ว คณะว ทยาศาสตร ฯ ย งด าเน น ก จกรรมทางด านการว จ ยว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาองค ความร มาสน บสน นทางด านการเร ยนการสอน และด านการน าเอาความร และ เทคโนโลย ทางว ทยาศาสตร ไปบร การว ชาการแก ช มชน เพ อให ภารก จทางด านการจ ดการศ กษาของ คณะว ทยาศาสตร ฯ บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตลอดจนสามารถสร างความม นใจให แก ส งคมในการผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพและค ณธรรม จ งได ก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาใน คณะว ทยาศาสตร ฯ ข นเพ อเป นแนวทางในการ ดาเน นการด งน 1. ให คณะ/หล กส ตร ม การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บแนวทางของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต และทบวงมหาว ทยาล ย 2. ให คณะพ ฒนาระบบและกลไกการควบค มค ณภาพการศ กษาข นภายในหน วยงานและสร างความพร อมท จะให หน วยงาน ภายนอก และมหาว ทยาล ยตรวจสอบเพ อร บรองค ณภาพได 3. ให ม การประเม นต ค าค ณภาพการศ กษาอย างรอบด าน โดยม การระบ ด ชน บ งช ค ณภาพการศ กษาแต ละด าน ท งน เพ อให คณะ/หล กส ตร พ ฒนาค ณภาพการศ กษาไปส ระด บมาตรฐานท คณะกาหนด 4. ให คณะจ ดต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาข น เพ อให การด าเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะ/หล กส ตร เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบรรล เป าหมาย 5. ส งเสร มและสน บสน นหล กส ตร และหน วยงานในคณะให ม คณะกรรมการร บผ ดชอบด านการประก นค ณภาพการศ กษา อย างเป นระบบ ท งน อาจมอบหมายให คณะกรรมการประจาหล กส ตรทาหน าท กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บหล กส ตรด วย ก ได 6. ส งเสร มให หน วยงานหร อสถาบ นต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งภายในและต างประเทศได เข ามาร วมในก จกรรมการ ประเม นค ณภาพการศ กษาของคณะ และหล กส ตร/กล มว ชา 7. ให ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ/หล กส ตร/กล มว ชา ไปย งบ คลากรภายใน คณะ เพ อซ กซ อมความเข าใจและความร วมม อในการประก นค ณภาพการศ กษา และภายนอกคณะ เพ อให ส งคมภายนอกได ร บทราบ ถ งมาตรฐานการจ ดการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ 8. ให คณะจ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ เพ อเป นแนวทางในการด าเน นก จกรรมการ ประก นค ณภาพภายในคณะ/หล กส ตร 9. ให ม หน วยงานรองร บการประก นค ณภาพการศ กษา

12 9 2. ระบบและกลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษามายาวนาน และต อเน อง โดยใช องค ประกอบและมาตรฐานอ างอ งจากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และเกณฑ มาตรฐานท มหาว ทยาล ยพ ฒนาข นเอง คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งเป นหน วยผล ต บ ณฑ ตหร อจ ดการเร ยนการสอน ได ด าเน นการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดยค าน งถ งองค ประกอบ ค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท ง 9 ด านค อ (1) ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ (2) การผล ตบ ณฑ ต (3) ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา (4) การว จ ย (5) การบร การว ชาการแก ส งคม (6) การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม (7) การบร หารและ การจ ดการ (8) การเง นและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 3. กลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง โดยม นโยบายอย างช ดเจนให ระบบการประก นค ณภาพเป นส วนหน งของการจ ดการศ กษา โดยม คณะกรรมการด านประก นค ณภาพภายใน ด งน 1. คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาคณะ ทาหน าท พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของคณะ ก าก บ ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพของคณะและหล กส ตร จ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายในของคณะเสนอต อ มหาว ทยาล ย 2. คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาหล กส ตร ทาหน าท พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของ หล กส ตร กาก บ ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพของหล กส ตร จ ดทารายงานการประเม นค ณภาพภายในของหล กส ตรเสนอต อคณะ และมหาว ทยาล ย

13 ข อม ลย อนกล บ ข อม ลย อนกล บ 10 ระบบและกลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย มหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนด ส ต ประจำป กำรศ กษำ 2554 ระบบ กลไก การพ ฒนา ค ณภาพ P ทบทวนผลการประเม น มาตรฐาน ต วบ งช ค าเป าหมาย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในประจ าป การศ กษา จ ดทา - แผนปร บปร งค ณภาพ - แผนงานประก นค ณภาพ - แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป - ค ม อประก นค ณภาพฯ กรรมการสภา /กรรมการประก น/ กรรมการบร หาร/บ คลากรของ หน วยงาน แผนการศ กษาชาต / พรบ.มหาว ทยาล ย / กฎหมายท เก ยวข อง/ แผนกลย ทธ / ว ส ยท ศน และพ นธก จของหน วยงาน / ว ตถ ประสงค หล กส ตร / ต วบงช และเกณฑ มาตรฐานค ณภาพต างๆ / ผ บร หาร / บ คลากรของหน วยงาน / น กศ กษา / ผ ม ส วน ได ส วนเส ย D ประชาส มพ นธ และส อสาร ท วท งองค กร ดาเน นงานตามแผนและพ นธก จ ผ บร หาร/บ คลากรของหน วยงาน/น กศ กษา / ผ ม ส วนได ส วนเส ย การต ดตาม ค ณภาพ C - จ ดทารายงานประเม นตนเอง - ต ดตามการดาเน นงาน - รายงานผลการต ดตาม (รอบ 6 เด อนและ 9 เด อน) ผ บร หาร / บ คลากรของหน วยงาน / คณะกรรมการประก นค ณภาพหน วยงาน/ แผนงานประก นค ณภาพ จ ดทารายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา การประเม น ค ณภาพ A ว พากษ และปร บปร ง รายงานการประเม นตนเอง ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจ าป กรรมการต วบ งช / ผ บร หาร / บ คลากรของ หน วยงาน /คณะกรรมการประก นค ณภาพ หน วยงาน / น กศ กษา / ผ ม ส วนได ส วนเส ย / คณะกรรมการตรวจประเม น /คาส ง / ค ม อประก นค ณภาพภายใน/ แผนงานฯ จ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา จ ดส งผลการประเม นค ณภาพให ต นส งก ด คณะกรรมการประก นค ณภาพหน วยงาน / หน วยงานต นส งก ด ปร บปร งเม อ ส งหาคม 2553 : กล มงานประก นค ณภาพ

14 11 โครงสร ำงกำรบร หำรระบบประก นค ณภำพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม โครงสร างองค กรการประก นค ณภาพท ส าค ญ ประกอบด วยคณะกรรมการดาเน นงานการประก นค ณภาพประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บต าง ๆ ด งต อไปน คณะกรรมกำรบร หำรด ำนค ณภำพ คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประธานกรรมการ รองคณบด ฝ ายบร หาร กรรมการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรการจ ดการส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการความปลอดภ ย กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเคม กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาคณะว ทยาศาสตร ฯ กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาหล กส ตร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ ห วหน าฝ ายว จ ย กรรมการ ห วหน าฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ ห วหน าสาน กงานคณบด กรรมการ ฝ ายเลขาน การคณะ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ผ ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน ำท ๑. พ จารณาอน ม ต เก ยวก บเอกสารประก นค ณภาพ ๒. สน บสน นนโยบายและก จกรรมประก นค ณภาพให ก าวหน าและอย างต อเน อง ๓. สน บสน นทร พยากรท จาเป นในการดาเน นงานและแก ป ญหาต างๆ ท เก ดจากการดาเน นงาน ๔. ปร บปร งแก ไขข อบกพร องต างๆ ท ม ผลกระทบต อค ณภาพหร อท ไม เป นไปตามข อกาหนด ๕. กาก บด แลระบบงานด านประก นค ณภาพและให ข อเสนอแนะเก ยวก บงานประก นค ณภาพ

15 12 คณะทำงำนด ำนค ณภำพ รองคณบด ฝ ายบร หาร ประธาน รองคณบด ฝ ายว ชาการ รองประธาน ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรการจ ดการส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการความปลอดภ ย กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเคม กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาคณะว ทยาศาสตร ฯ กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาหล กส ตร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ ห วหน าฝ ายว จ ย กรรมการ ห วหน าฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ ห วหน าสาน กงานคณบด กรรมการ ฝ ายเลขาน การคณะ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ผ ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน ำท ๑. จ ดทาแผนและตารางการปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพ ๒. จ ดการก จกรรมท กๆ อย างตามท ระบ ไว ในแผนการประก นค ณภาพ ๓. จ ดทาเอกสารค ณภาพ และนาเอกสารค ณภาพไปส การปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม ๔. ประสานงาน อานวยความสะดวก ตลอดจนกาก บด แลเพ อให ท กหน วยงานปฏ บ ต งานตามข อกาหนด ๕. รายงานความค บหน าของงานประก นค ณภาพต อคณะกรรมการบร หารด านค ณภาพของคณะ

16 13 คำส งคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ท วทท. ๐๔๕ /๒๕๕๔ เร อง แต งต งผ ทรงค ณว ฒ ฝ ำยประก นค ณภำพประจำคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย... เพ อให กำรบร หำรจ ดกำรงำนด ำนประก นค ณภำพกำรศ กษำของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย เป นไปด วยควำมเร ยบร อย เก ดประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลในกำรด ำเน นงำน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย จ ง เห นสมควรแต งต ง ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.ประเสร ฐ ค นธมำนนท และ ผ ช วยศำสตรำจำรย พ ชร น ด ำรงก ตต ก ล ดำรงตำแหน ง ผ ทรงค ณว ฒ ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ท งน ต งแต ว นท ๒๔ ก นยำยน ๒๕๕๔ เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๔ เด อน ก นยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ย พำภรณ ณ พ ทล ง) คณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย

17 14 ทบทวนผลประเม นการดาเน นงานป การศ กษา 2553 สร ปผลกำรประเม นผลกำรดำเน นงำน ประจำป กำรศ กษำ 2553 ผลดาเน นการ ต วบ งช ผลคะแนน ค าเป าหมาย ต วต ง บรรล ค ณภาพ ผลล พธ ประเม น ต วหาร ไม บรรล สกอ ข อ 8 ข อ 5.00 สมศ. 16 (16.1) 4 ข อ 4 ข อ NA (16.2) ระด บ 4.0 ระด บ 4.00 NA สมศ ข อ 5 ข อ NA สกอ ข อ 6 ข อ 5.00 สกอ 2.2 ร อยละ ร อยละ สกอ 2.3 ร อยละ ร อยละ สกอ ข อ ข อ 5.00 สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ 2.6 7ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ. 1 ร อยละ ร อยละ สมศ NA สมศ. 3 ร อยละ 20 NA สมศ. 4 ร อยละ 10 NA สมศ. 14 ด ชน ค ณภาพ = ด ชน = สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 4.00 สกอ ข อ 8 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ,000บาท/คน 9,309, , บ./คน

18 15 ต วบ งช ค ณภาพ ผลดาเน นการ ผลคะแนน บรรล ประเม น ไม บรรล ค าเป าหมาย ต วต ง ต วหาร ผลล พธ สมศ. 5 ร อยละ ร อยละ สมศ. 6 ร อยละ ร อยละ สมศ. 7 ร อยละ ร อยละ สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ. 8 ร อยละ 30 ร อยละ สมศ. 9 4 ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ ข อ 3 ข อ ข อ 3 ข อ 4.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ ข อ 3 ข อ 3.00 สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ NA สกอ ข อ 6 ข อ 5.00 สมศ. 12 NA สมศ. 13 ผลการประเม น 4 ผลการประเม น สกอ ข อ NA สกอ ข อ 8 ข อ 4.00 สมศ คะแนน 4.47 คะแนน 4.47 ประก นค ณภาพ 33 ต วบ งช คะแนนเฉล ยไม รวม สมศ ต วท ประก นค ณภาพต วบ งช สกอ. 21 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.68 ประก นค ณภาพต วบ งช สมศ. 12 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.13 เฉล ย สกอ.และ สมศ. จานวน 33 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.47

19 16 ตำรำง ป 2. ผลกำรประเม นตำมองค ประกอบค ณภำพ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท องค ประกอบท ด เฉล ยรวม ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต องค ประกอบท 9 ไม รวม สมศ. ต วท 15

20 17 ตาราง ป 3. ผลการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา องค ประกอบ มำตฐำนท 1 (ค ณภำพบ ณฑ ต) มำตฐำนท 2 (กำรบร หำรจ ดกำร) มำตรฐำนท 2 ก (ธรรมำภ บำลกำรบร หำร) มำตรฐำนท 2 ข (พ นธก จกำรบร หำร) มำตรฐำนท 3 (กำรสร ำงและพ ฒนำส งคม) คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด มำก ด มำก ด ด เฉล ยรวมท กต วบ งช ของท กมำตรฐำน ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

21 18 ตาราง ป 4. ผลการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวม เฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด ำนน กศ กษำและผ ม ส วนได ส วนเส ย ด มำก ด ำนกระบวนกำรภำยใน ด มำก ด ำนกำรเง น ด มำก ด ำนบ คลำกรกำรเร ยนร และนว ตกรรม ด เฉล ยรวมท กต วบ งช ของท กม มมอง ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

22 19 ตำรำง ป 5. ผลกำรประเม นตำมมำตรฐำนสถำบ นอ ดมศ กษำ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 1.มำตรฐำนด ำนศ กยภำพและควำมพร อมในกำรจ ดกำรศ กษำ (1) ด านกายภาพ ด มำก (2) ด านว ชาการ ด (3) ด านการเง น - - (4) ด านการบร หารจ ดการ ด เฉล ยมำตรฐำนท ด 2. มำตรฐำนด ำนกำรดำเน นกำรตำมภำรก จของสถำบ นอ ดมศ กษำ (1) ด านการผล ตบ ณฑ ต ด มำก (2) ด านการว จ ย ด มำก (3) ด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคม ด มำก (4) ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ด เฉล ยมำตรฐำนท ด มำก เฉล ยรวมท กมำตรฐำน ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

23 20 สร ปผลการต ดตามและการประเม นค ณภาพตามเกณฑ ค ณภาพภายนอก(สมศ.) กล มต วบ งช ด ำนของค ณภำพ ต วบ งช ผลประเม น เฉล ย เฉล ยรำยกล ม ค ณภำพ ต วบ งช ท ต วบ งช ท 2 1. ด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช ท 3 ต วบ งช ท 4 รวม ต วบ งช ท ด านงานว จ ยและงาน ต วบ งช ท สร างสรรค ต วบ งช ท รวม กล มต วบ งช พ นฐำน 2. กล มต ว บ งช อ ตล กษณ 3. กล มต วบ งช มำตรกำร ส งเสร ม 3. ด านบร การว ชาการ แก ส งคม 4. ด านการทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนะธรรม 5. ด านการบร หารและ การพ ฒนาสถาบ น 6. ด านการพ ฒนาและ ประก นค ณภาพภายใน ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท 12 ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท 16 ต วบ งช ท 17 รวม 0.00 ต วบ งช ท รวม เฉล ยต วบ งช พ นธก จหล ก(ต วบ งช 1-11) ด เฉล ยภำพรวม 12 ต วบ งช คะแนน ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท ด 4.00 ด

24 21 สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ ผลประเม นป กำรศ กษำ 2553 จ ดเด นในภำพรวม 1. ผ บร หารคณะและบ คลากรท เก ยวข องให ความส าค ญต อการประก นค ณภาพการศ กษา สามารถประสานงานระด บ มหาว ทยาล ย และถ ายทอดแนวค ดด านการประก นค ณภาพการศ กษาได อย างครบถ วน และม ความต อเน อง 2. คณะปร บต วในการร เร มเป ดหล กส ตรว ทยาศาสตร ประย กต ซ งสอดร บก บภารก จและบร บทของมหาว ทยาล ยในกล ม ค ล กษณะท 2 (สถาบ นเฉพาะทาง เน นระด บปร ญญาตร ) เช น หล กส ตรเทคโนโลย เคม ว ทยาศาสตร เคร องส าอาง ซ งน บว าเป น ท ศทางของการพ ฒนาว ชาการท ตอบสนองความต องการของส งคมและผ ใช บ ณฑ ต 3. การบร การว ชาการแก ช มชน และส งคมม ความหลากหลาย และตอบสนองต อความต องการของช มชน และน ามาบ รณ า การเข าก บการเร ยนการสอน และการว จ ย ในส วนของศ นย ส งแวดล อม สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ และได ร บ มาตรฐานระด บนานาชาต 4. ผลงานว จ ยระด บชาต และนานาชาต ม จานวนมาก และม ความต อเน อง ข อเสนอแนะในภำพรวม 1. ควรม งเน นพ ฒนาป จจ ยนาเข าอย างต อเน อง โดยเฉพาะด านตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ ซ งส งผลกระทบ ต อหลายต วบ งช (สกอ. 2.3, สมศ. 14) 2. ควรจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ในเช งร ก เพ อข บเคล อนองค กรอย างสอดคล องก บโครงสร างบร หารท เปล ยนแปลง เช น การทาแผนควรม งเน นพ ฒนาอ ตล กษณ ใหม ของคณะ (การจ ดการส งแวดล อม หร อว ทยาการคอมพ วเตอร ) เพ อสร างจ ดเด น และเอกล กษณ ของคณะอย างเป นร ปธรรมได โดยเร ว 3. ควรเสร มความแข งแกร งด านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษ ในท กม ต ของการปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เช น การจ ดการเร ยนการสอนและส อการสอนสองภาษา (bilingual) การประชาส มพ นธ ผ านเว บไซต สอง ภาษา 4. คณะสามารถดาเน นงานได อย างด ในต วบ งช ด านกระบวนการ โดยเฉพาะในเช งปร มาณ ซ งจะส งผลด ต อผลล พธ ในระยะ ต อไป อย างไรก ตาม ย งคงต องม การพ ฒนาเช งค ณภาพในบางต วบ งช สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ รำยองค ประกอบ องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ องค ประกอบท 1 คณะม แผนกลย ทธ แล ะแผน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (action plan) ควรเป นไปในเช งร กมากข น ท งน ปฏ บ ต การท สอดร บก บประเด น เพ อข บเคล อนองค กรให สอดร บก บการปร บโครงสร างการบร หารของ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะ เช น แผนปฏ บ ต การควรม งเน นการพ ฒนาอ ตล กษณ ใหม ของคณะ (การจ ดการส งแวดล อม หร อว ทยาการคอมพ วเตอร ) เพ อสร างจ ดเด น และเอกล กษณ ของคณะได อย างเป นร ปธรรม โดยเร ว องค ประกอบท 2 - ม อาจารย จบปร ญญาเอกใน - สน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอกของคณาจารย ให เป นไปตาม จ านวนท ส งกว าเป าหมาย แสดง ก าหนดเวลาหร อตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ต งไว โดยเฉพาะควร ให เห นถ งศ กยภาพของคณะฯ สน บสน นให อาจารย ศ กษาต อในสาขาท ม งเน นให เป นจ ดเด นของคณะ - ม การจ ดการเร ยนการสอนท เน น เพ อเสร มสร างความแข งแกร งทางว ชาการในด านด งกล าว

25 22 องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ ผ เร ยนเป นส าค ญ ด วยร ปแบบการ - ก าหนดมาตรการส งเสร มให อาจารย ขอต าแหน งว ชาการตาม สอนหลากหลาย ก าหนดเวลา หร อตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ต งไว โดยเฉพาะผ ท ส าเร จ - ม การด าเน นการเพ อส งเสร ม การศ กษาระด บปร ญญาเอก น กศ กษาให เข าร วมก จกรรม - จ ดระบบอาจารย พ เล ยง โดยให อาจารย อาว โสถ ายทอดประสบการณ ประช มว ชาการ โดยม การสร าง การขอตาแหน งว ชาการให แก อาจารย ร นน อง ความร วมม อระหว างเคร อข าย - ควรปร บปร งค ณภาพการให บร การในด านต างๆ เพ มมากข น ค ณ ะ ว ท ย า ศ า ส ต ร ข อ ง เน องจากผลการประเม นการให บร การแก น กศ กษาบางข อย งอย ในระด บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏท ง 9 แห ง ปานกลาง - ม การจ ดต งเกณฑ ค ณธรรม - ขยายวงก จกรรม/โครงการ ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมไปย งช มชน จร ยธรรมไว อย างช ดเจน และม การ ใกล เค ยง องค กรศาสนาอ นๆ นอกจากว ด ก จกรรมอาจอย ในร ปของการ เผยแพร ผ านส อออนไลน สาธารณะ บาเพ ญประโยชน ในล กษณะต างๆ -เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ผลงานของบ คลากรท ได ร บรางว ล ผลงานต างๆ องค ประกอบท 3 - ม เคร อข ายน กศ กษาคณะ - ควรจ ดท าฐานข อม ลศ ษย เก า และป จจ บ นให เป นระบบ และข อม ล ว ทยาศาสตร ร วมก น 9 ราชภ ฏ ต างๆ จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาน กศ กษาในด านต างๆ รวมท งการ - คณะฯ ม การส งเสร มการจ ด ต ดตามการม งานท าของน กศ กษาท ส าเร จการศ กษา และการม ส วนร วม ก จกรรมน กศ กษาท ส งเสร ม ของศ ษย เก าในการดาเน นงานของคณะฯ ในด านต างๆ มาตรฐานผลการเร ยนร ตามกรอบ - ควรม การน าผลการประเม นท ได ไปพ ฒนาปร บปร งในท กๆ โครงการ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา หร อ ก จกรรม แห งชาต ในท กด าน - คณะกรรมการดาเน นงานในด านศ ลปว ฒนธรรมของคณะฯ ควรม การ ดาเน นการทา น บาร งศ ลปว ฒนธรรมท ครบวงจรค ณภาพ โดยเฉพาะ ในข นตอนส ดท ายค อ Act ควรน าผลการด าเน นงานมาทบทวนและ วางแผนในการปร บปร งการดาเน นงานในป ถ ดไป องค ประกอบท 4 - คณะฯ ม ผ บร หาร และบ คลากรท - ต อยอดโครงงานว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร ให ม เน อหาและ เข มแข ง ด านงานว จ ย และม องค ความร ในระด บท ส งข น จนสามารถต พ มพ ในระด บชาต ได ศ กยภาพท พร อมในการพ ฒนาด าน - ส งเสร มและจ ดสรรท นว จ ยในสาขาท คณะม งเน นสร างจ ดเด น/ งานว จ ย เอกล กษณ - คณะฯ ม บ คลากรท ม ความ - ปร บปร งระบบสารสนเทศด านการว จ ยผ านเว บไซต คณะ เพ อเผยแพร เช ยวชาญในการท าว จ ย และได ร บ ข อม ลให เป นป จจ บ นตลอดเวลา การสน บสน นท นว จ ยจากท ง - จ ดระบบน กว จ ยพ เล ยง เพ อสร างน กว จ ยร นใหม และเตร ยมความ หน วยงานภายใน และภายนอกเป น พร อมเพ อรองร บการเกษ ยณอาย ของน กว จ ยท ม ประสบการณ ซ งจะช วย จานวนมาก ร กษาระด บให การสร างผลงานว จ ยม ความต อเน องไม สะด ด - คณะฯ ม จ านวนงานว จ ยท - ควรม การจ ดเก บหล กฐานด านการขอนางานว จ ยไปใช ประโยชน น าไปใช ประโยชน ในการเผยแพร ทางว ชาการเป นจานวนมาก

26 23 องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ - คณะฯม ผลงานทางว ชาการท ได ร บรองค ณภาพจ านวนมาก แต ท งน ควรม การส งเสร มให บ คลากร ต พ มพ งานว จ ยในวารสารอ นๆ เพ มข นนอก เหน อจากวารสาร มสด. เพ อเพ มศ กยภาพในการ เผยแพร งานว จ ย องค ประกอบท 5 - การบร การว ชาการแก ช มชน และ - ปร บนโยบาย และหล กเกณฑ การให บร การว ชาการแก ส งคม โดยให ส งคมม ความหลากหลาย และ เป นภาระงานเท ยบเค ยง และทดแทนภาระงานต างๆ ได ตอบสนองต อความต องการของ - ควรระบ งานว จ ยท ก อให เก ดความร ใหม ให ม ความช ดเจนย งข นว า ช มชน และน ามาบ รณาการเข าก บ งานว จ ยน นก อให เก ดองค ความร ใหม ในด านใดบ าง การเร ยนการสอน และการว จ ย ใน - ควรจ ดทาร ปแบบการประเม นให ม ล กษณะท งเช งปร มาณ และค ณภาพ ส วนของศ นย ส งแวดล อม สามารถ เพ อได ทราบข อม ลท สามารถน าไปปร บปร งก จกรรมได อย างม ม ต ด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ ครอบคล มย งข น และได ร บมาตรฐานระด บนานาชาต - ควรม โครงการท ม ความร วมม อทางว ชาการก บคณะและหน วยงาน ระด บนานาชาต - ควรจ ดท าตารางท แสดงว าแต ละโครงการท ได ด าเน นการไปแล ว ก อให เก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข นแก ช มชนอย างไรบ าง - ควรจ ดทาเป นต วเลขการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นของช มชน จะท าให ข อม ลม ความช ดเจนข นให บร การทางว ชาการม ความแพร หลายมากข น - ควรจ ดท าแบบประเม นท แสดงผลการประเม นท งเช งปร มาณ และ ค ณภาพ (การส งเกต/ การนส มภาษณ / การม ส วนร วม) - การประชาส มพ นธ ผลงาน/ โครงการให เป นท แพร หลาย และขยายพ นท ดาเน นงานให กว างขวางย งข น องค ประกอบท 6 - คณะฯ ควรจ ดท า flow chart แสดงกระบวนการในการด าเน นงานด าน ศ ลปว ฒนธรรมให ช ดเจน โดยแสดงข นตอนการถ ายทอดนโยบายลงส การ ปฏ บ ต - การจ ดท ารายงานสร ปโครงการจะม ร ปแบบในการรายงานให ช ดเจน แผนปฏ บ ต ในท กโครงการ ให สอดคล องก บเป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แต ละโครงการ องค ประกอบท 7 - คณะฯ เป นหน วยงานท ม การ - ควรจ ดโครงการ ก จกรรมท ม งในด านของการน าผลการประเม นไปใช รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการจ งเป นโอกาสด ในการ บร หารจ ดการได อย างเด นช ด ในการปร บปร งการบร หารงานต อไป - ควรเพ มโครงการก จกรรมท ม งเน นในด านของการแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายในและภายนอก เพ อเพ มความแตกต างท อย บนพ นฐานความ เหม อนของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในโลกป จจ บ น

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information