แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

2 คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาของคณะฯ จ งม งม นพ ฒนาประส ทธ ภาพการประก นค ณภาพให เก ดการบ รณาการการประก นค ณภาพภายในให เป นส วนหน งของการบร หารงานการจ ดการศ กษาตามเจตนารมณ ของ พรบ. การศ กษาชาต (แก ไข) พ.ศ จ งได จ ดทาแผนงานการดาเน นงานประก นค ณภาพ ประจาป การศ กษา 2554 ฉบ บน ข น เพ อใช เป นกรอบการทางานจ ดการศ กษาของคณะและบ คลากร ให สนองต อย ทธศาสตร กลย ทธ และ พ นธก จ ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งหว งเป นอย างย งว าแผนงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อบ คลากรท กภาคส วน ในการสน บสน นให สามารถ บ รณาการการประก นค ณภาพเข าก บงานท ปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป กการรศ กษา 2554

3 สำรบ ญ หน า คานา ความเป นมาของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา 1 ว ตถ ประสงค ของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จหน วยงาน 2 อ ตล กษณ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ 4 การพ ฒนาค ณภาพ - นโยบายการประก นค ณภาพของหน วยงาน 8 - กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา 9 - คณะกรรมการบร หารด านค ณภาพ 10 - การทบทวนผลดาเน นงาน 14 - สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ ผลประเม นป การศ กษา แผนดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา กรอบเวลาการดาเน นงานประก นค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 26 - ต วบ งช ในการประก นค ณภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป การศ กษา ค าเป าหมายความสาเร จในการประก นค ณภาพและผ ร บผ ดชอบ 30 การต ดตามค ณภาพ - แนวทางการต ดตามค ณภาพ รอบ 6/9 เด อน 32 การประเม นค ณภาพ - แนวทางการเตร ยมการรองร บการตรวจประเม นค ณภาพประจาป 38 - ส วนประกอบเล มรายงานประเม นตนเอง (SAR) 39

4 1 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป การศ กษา ความเป นมาของแผนงานประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา เป นส วนหน งของการจ ดการศ กษา ท ถ กก าหนดเป นกฎหมายไว ใน พรบ.การศ กษาแห งชาต (แก ไข) พ.ศ และกฎกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ท ก าหนดให การจ ดการศ กษาท กระด บต องด าเน นการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ท ประกอบด วย 3 ส วน ค อ การวางแผนปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพ การต ดตามค ณภาพ และการประเม นค ณภาพ เพ อน าข อค นพบมาวางแผนปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาเป นวงจรท ต องม ความต อเน องท กๆป อ นจะส งผลให เก ด การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของหน วยงานอย างต อเน อง สาหร บในป การศ กษา 2553 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ด าเน นการประก นค ณภาพการจ ดการศ กษาท งในระด บ หล กส ตรและระด บคณะว ชา ครบถ วน ท ง 3 ส วน โดยม การประเม นผลการดาเน นงานจ ดการศ กษาประจาป การศ กษา 2553 ท งใน ระด บหล กส ตรและระด บคณะ ในระหว างเด อนพฤษภาคมและม ถ นายน 2554 เป นท ยอมร บก นว าแนวทางการดาเน นงานก จกรรมใดๆ ก ตามจะม ประส ทธ ภาพส งส ดเม อได ม การดาเน นงานก จกรรมน นภายใต วงจรค ณภาพ PDCA โดยการวางแผนการด าเน นงานท ด จะ เป นกรอบการดาเน นงาน.ให สามารถบรรล ไปส เป าหมาย ม แนวทางในการต ดตามเพ อปร บปร งและพ ฒนางานช ดเจน ด วยความม งม น ให เก ดการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของคณะฯ ในป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได จ ดท าแผน ประก นค ณภาพน ข นเพ อเป นกรอบการดาเน นงานท สอดคล องและสนองต อมาตรฐานประก นค ณภาพ รวมท งม ความสอดคล องสนอง ต อกลย ทธ ของคณะ กลย ทธ ของมหาว ทยาล ย และย ทธ ศาสตร การศ กษาชาต ว ตถ ประสงค 1. เพ อว เคราะห และทบทวนผลการประเม นค ณภาพการดาเน นงาน ป การศ กษา เพ อวางกรอบการด าเน นงานให ม ความครบถ วนตามแนวทางการประก นค ณภาพซ งประกอบด วยการพ ฒนา ค ณภาพ การต ดตามค ณภาพ และการประเม นค ณภาพ 2. เพ อส งเคราะห แนวทางการดาเน นงานโดยจ ดทาเป นแผนดาเน นงานท สอดคล องกรอบมาตรฐานประก นค ณภาพ 3. เพ อบ รณาการแผนประก นค ณภาพส แผนปฏ บ ต การ 4. เพ อพ ฒนาการเร ยนร และความเข าใจในการประก นค ณภาพการศ กษาของบ คลากร ว ธ ดำเน นกำร 1. วางกรอบและข นตอนในการจ ดทาแผนประก นค ณภาพ 2. ทบทวนผลการประเม นค ณภาพภายในป การศ กษาท ผ านมา 3 ว เคราะห ผลการประเม น ข อเสนอแนะ สภาพจร งในการดาเน นงาน จ ดอ อน จ ดแข งของคณะและหน วยงานภายใน ป จจ ย แวดล อมท เก ยวข อง 4. น าข อค นพบและข อสร ปมาส งเคราะห เพ อจ ดท าแผนการด าเน นงานท สอดคล องกรอบมาตรฐานประก นค ณภาพ และ นาเสนอต อคณะกรรมการบร หารคณะฯ 5. ส อสารแผนประก นค ณภาพภายในท วท งองค กรผ านช องทางต างๆ 6. แปลงแผนประก นค ณภาพบ รณาการส แผนปฏ บ ต การ 7. ดาเน นงานตามแผนและต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน

5 2 คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ปร ชญำ ว ส ยท ศ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ปร ชญำ "ค ดเป น เด นเทคโนโลย ม ค ณธรรม นาการว จ ย" ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ กยภาพทาง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข ง ของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทยและอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการน าระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตาม พ นธก จ ประเด นย ทธศำสตร 1. การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การสร างความร ความเข าใจและความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร 4. การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อเป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ 5. การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน 6. การบร หารจ ดการแบบพลว ต หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร เป ำประสงค 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 3. บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท งระบบสน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น 6. การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท ด

6 3 กลย ทธ 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต อ ตล กษณ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยฯได กาหนดให ความเช ยวชาญด งเด มของมหาว ทยาล ยเป นอ ตล กษณ ไว 4 ด าน ได แก ด านการศ กษาปฐมว ย ด านอ ตสาหกรรมอาหาร ด านอ ตสาหกรรมท องเท ยวและบร การ และ ด านพยาบาลศาสตร ในการประก นประก นค ณภาพภายใน ย งได พ ฒนาต วบ งช ท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพตามพ นธก จในมาตรา 8 ของ พรบ.มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพ มเต มอ ก 2 ด าน ไว ในกล มของอ ตล กษณ ได แก สนองพระรำชดำร เศรษฐก จพอเพ ยง ค อ ต วบ งช 11.5 ระด บความสาเร จของการส งเสร มและส บสานโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชดาร และ สนองต อกำรพ ฒนำท องถ น ค อ ต วบ งช 11.6 ระด บความสาเร จของการดาเน นงานด านส งแวดล อม สาหร บคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย นอกจากย ดอ ตล กษณ ท งหมดด งกล าวข างต นแล ว ในการจ ดการการศ กษา คณะฯม เป าหมายสร างค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ ณฑ ตท โดดเด นเป นล กษณะเฉพาะของบ ณฑ ตคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ตามแนวทางการพ ฒนาอ ตล กษณ ของการประก นค ณภาพภายนอก(สมศ.)ค อ ปฏ บ ต เด น บ คล กภำพด ม ควำม ร บผ ดชอบ เอกล กษณ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม ความพร อม ม ความเช ยวชาญ ด านการจ ดการ ส งแวดล อมมาย างยาวนาน ม ประสบการณ และผลงานเช งประจ กอย างต อเน องจนเป นท ยอมร บของหน วยงานต างๆ และเป นท ร จ กของส งคม จ งได กาหนดให ควำมเช ยวชำญในกำรจ ดกำรส งแวดล อม เป นเอกล กษณ ประจาคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ตามแนวทางการพ ฒนาเอกล กษณ ของการประก นค ณภาพภายนอก(สมศ.)

7 4 ควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศำสตร 1 การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต เป ำประสงค 1 ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการของท องถ น กลย ทธ 1 การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศำสตร 3 การสร างความร ความเข าใจและความ ภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร เป ำประสงค 3 บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม กลย ทธ 3 สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย ประเด นย ทธศำสตร 4 การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของ ประเทศ เป ำประสงค 4 การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และ ร กษามาตรฐาน กลย ทธ 4 พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร ประเด นย ทธศำสตร 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และ การนาไปใช ประโยชน เป ำประสงค 5 ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บ ประโยชน จากองค ความร ท สร างข น กลย ทธ 5 การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ด ประโยชน ประเด นย ทธศำสตร 6 การบร หารจ ดการแบบพลว ต เป ำประสงค 6 การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หาร จ ดการท ด กลย ทธ 6 การบร หารจ ดการเช งพลว ต หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด า

8 ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 5 ระด บมหำว ทยำล ย ควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ก บมหำว ทยำล ย ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย : มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตเป นมหาว ทยาล ยเฉพาะทางท ม อ ตล กษณ โดดเด นด านอ ตสาหกรรมอาหาร อ ตสาหกรรมการบร การ พยาบาลศาสตร และการศ กษาปฐมว ย ภายใต การบร หารจ ดการท ม ล กษณะเป นพลว ต เป นท ยอมร บในระด บ ภ ม ภาคอาเซ ยน และแข งข นได อย างย งย น ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 การให บร การว ชาการ เพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด น ย ทธศำสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ด านส งคมศาสตร ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 การสร างความร ความ เข าใจและความภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 การบร หารจ ดการแบบ พลว ต เป ำประสงค ท 1 ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาตลอด ช ว ตตามศ กยภาพ เป ำประสงค ท 2 บ ณฑ ตในสาขาท เป นอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ย ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน เป ำประสงค ท 3 น กศ กษาและประชาชน ตระหน กเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย เป ำประสงค ท 4 กาล งคนด าน ว ทยาศาสตร เพ มข น ท งในเช งปร มาณและ ค ณภาพ เป ำประสงค ท 5 มหาว ทยาล ย ช มชน ส งคม ได ใช ประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น เป ำประสงค ท 6 มหาว ทยาล ยสามารถ สร างความเข มแข งใน การอย รอดได หน วยงำน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 : การให บร การว ชาการ เพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 : การสร างความร ความ เข าใจและความ ภาคภ ม ใจในค ณค า ว ฒนธรรมองค กร ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 : การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 : การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 : การบร หารจ ดการ แบบพลว ต

9 ด านการพ ฒนาสถาบ น 6 ประเด น ย ทธศำสตร ท 1 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 3 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 4 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 5 : ประเด น ย ทธศำสตร ท 6 : เป ำประสงค 1.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น เป ำประสงค 3.1 บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป ำประสงค 4.1 การจ ดการศ กษาใน หล กส ตรต างๆ ของคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการ พ ฒนารวมท งระบบ สน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษา มาตรฐานการจ ด การศ กษา เป ำประสงค 5.1 ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ ด านค ณภาพ ด านประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ เป ำประสงค 6.1 การบร หารจ ดการคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด หมำยเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร

10 7 โครงสร ำงกำรแบ งส วนงำนของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการประจาคณะฯ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชาว ทยาศาสตร ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ศ นย ส งแวดล อม พ นฐาน ว ทยาศาสตร นโยบายและแผน กล มงานเลขาน การ และธ รการ กล มงานบร การ การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อม เม องและอ ตสาหกรรม ว ทยาการความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต

11 8 กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความม งม นในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพสอดคล องก บมหาว ทยาล ย ซ งได ม การทบทวนและปร บปร งมาอย างต อเน อง โดยได ม การกาหนดนโยบายการประก นค ณภาพภายในไว ด งน 1. นโยบำยกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได ด าเน นการจ ดการศ กษา เพ อผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร มาต งแต ป พ.ศ และได พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาในสาขาว ชาต างๆ อย างต อเน องในระด บปร ญญาตร ท งน เพ อตอบสนองความ ต องการขององค กรท งภาคร ฐและเอกชน นอกจากภารก จหล กทางด านจ ดการเร ยนการสอนแล ว คณะว ทยาศาสตร ฯ ย งด าเน น ก จกรรมทางด านการว จ ยว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาองค ความร มาสน บสน นทางด านการเร ยนการสอน และด านการน าเอาความร และ เทคโนโลย ทางว ทยาศาสตร ไปบร การว ชาการแก ช มชน เพ อให ภารก จทางด านการจ ดการศ กษาของ คณะว ทยาศาสตร ฯ บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตลอดจนสามารถสร างความม นใจให แก ส งคมในการผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพและค ณธรรม จ งได ก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาใน คณะว ทยาศาสตร ฯ ข นเพ อเป นแนวทางในการ ดาเน นการด งน 1. ให คณะ/หล กส ตร ม การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บแนวทางของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต และทบวงมหาว ทยาล ย 2. ให คณะพ ฒนาระบบและกลไกการควบค มค ณภาพการศ กษาข นภายในหน วยงานและสร างความพร อมท จะให หน วยงาน ภายนอก และมหาว ทยาล ยตรวจสอบเพ อร บรองค ณภาพได 3. ให ม การประเม นต ค าค ณภาพการศ กษาอย างรอบด าน โดยม การระบ ด ชน บ งช ค ณภาพการศ กษาแต ละด าน ท งน เพ อให คณะ/หล กส ตร พ ฒนาค ณภาพการศ กษาไปส ระด บมาตรฐานท คณะกาหนด 4. ให คณะจ ดต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาข น เพ อให การด าเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะ/หล กส ตร เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบรรล เป าหมาย 5. ส งเสร มและสน บสน นหล กส ตร และหน วยงานในคณะให ม คณะกรรมการร บผ ดชอบด านการประก นค ณภาพการศ กษา อย างเป นระบบ ท งน อาจมอบหมายให คณะกรรมการประจาหล กส ตรทาหน าท กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บหล กส ตรด วย ก ได 6. ส งเสร มให หน วยงานหร อสถาบ นต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งภายในและต างประเทศได เข ามาร วมในก จกรรมการ ประเม นค ณภาพการศ กษาของคณะ และหล กส ตร/กล มว ชา 7. ให ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ/หล กส ตร/กล มว ชา ไปย งบ คลากรภายใน คณะ เพ อซ กซ อมความเข าใจและความร วมม อในการประก นค ณภาพการศ กษา และภายนอกคณะ เพ อให ส งคมภายนอกได ร บทราบ ถ งมาตรฐานการจ ดการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ 8. ให คณะจ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ เพ อเป นแนวทางในการด าเน นก จกรรมการ ประก นค ณภาพภายในคณะ/หล กส ตร 9. ให ม หน วยงานรองร บการประก นค ณภาพการศ กษา

12 9 2. ระบบและกลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษามายาวนาน และต อเน อง โดยใช องค ประกอบและมาตรฐานอ างอ งจากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และเกณฑ มาตรฐานท มหาว ทยาล ยพ ฒนาข นเอง คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งเป นหน วยผล ต บ ณฑ ตหร อจ ดการเร ยนการสอน ได ด าเน นการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดยค าน งถ งองค ประกอบ ค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท ง 9 ด านค อ (1) ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ (2) การผล ตบ ณฑ ต (3) ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา (4) การว จ ย (5) การบร การว ชาการแก ส งคม (6) การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม (7) การบร หารและ การจ ดการ (8) การเง นและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 3. กลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง โดยม นโยบายอย างช ดเจนให ระบบการประก นค ณภาพเป นส วนหน งของการจ ดการศ กษา โดยม คณะกรรมการด านประก นค ณภาพภายใน ด งน 1. คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาคณะ ทาหน าท พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของคณะ ก าก บ ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพของคณะและหล กส ตร จ ดท ารายงานการประเม นค ณภาพภายในของคณะเสนอต อ มหาว ทยาล ย 2. คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาหล กส ตร ทาหน าท พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของ หล กส ตร กาก บ ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพของหล กส ตร จ ดทารายงานการประเม นค ณภาพภายในของหล กส ตรเสนอต อคณะ และมหาว ทยาล ย

13 ข อม ลย อนกล บ ข อม ลย อนกล บ 10 ระบบและกลไกกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย มหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนด ส ต ประจำป กำรศ กษำ 2554 ระบบ กลไก การพ ฒนา ค ณภาพ P ทบทวนผลการประเม น มาตรฐาน ต วบ งช ค าเป าหมาย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในประจ าป การศ กษา จ ดทา - แผนปร บปร งค ณภาพ - แผนงานประก นค ณภาพ - แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป - ค ม อประก นค ณภาพฯ กรรมการสภา /กรรมการประก น/ กรรมการบร หาร/บ คลากรของ หน วยงาน แผนการศ กษาชาต / พรบ.มหาว ทยาล ย / กฎหมายท เก ยวข อง/ แผนกลย ทธ / ว ส ยท ศน และพ นธก จของหน วยงาน / ว ตถ ประสงค หล กส ตร / ต วบงช และเกณฑ มาตรฐานค ณภาพต างๆ / ผ บร หาร / บ คลากรของหน วยงาน / น กศ กษา / ผ ม ส วน ได ส วนเส ย D ประชาส มพ นธ และส อสาร ท วท งองค กร ดาเน นงานตามแผนและพ นธก จ ผ บร หาร/บ คลากรของหน วยงาน/น กศ กษา / ผ ม ส วนได ส วนเส ย การต ดตาม ค ณภาพ C - จ ดทารายงานประเม นตนเอง - ต ดตามการดาเน นงาน - รายงานผลการต ดตาม (รอบ 6 เด อนและ 9 เด อน) ผ บร หาร / บ คลากรของหน วยงาน / คณะกรรมการประก นค ณภาพหน วยงาน/ แผนงานประก นค ณภาพ จ ดทารายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา การประเม น ค ณภาพ A ว พากษ และปร บปร ง รายงานการประเม นตนเอง ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจ าป กรรมการต วบ งช / ผ บร หาร / บ คลากรของ หน วยงาน /คณะกรรมการประก นค ณภาพ หน วยงาน / น กศ กษา / ผ ม ส วนได ส วนเส ย / คณะกรรมการตรวจประเม น /คาส ง / ค ม อประก นค ณภาพภายใน/ แผนงานฯ จ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา จ ดส งผลการประเม นค ณภาพให ต นส งก ด คณะกรรมการประก นค ณภาพหน วยงาน / หน วยงานต นส งก ด ปร บปร งเม อ ส งหาคม 2553 : กล มงานประก นค ณภาพ

14 11 โครงสร ำงกำรบร หำรระบบประก นค ณภำพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม โครงสร างองค กรการประก นค ณภาพท ส าค ญ ประกอบด วยคณะกรรมการดาเน นงานการประก นค ณภาพประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บต าง ๆ ด งต อไปน คณะกรรมกำรบร หำรด ำนค ณภำพ คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประธานกรรมการ รองคณบด ฝ ายบร หาร กรรมการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรการจ ดการส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการความปลอดภ ย กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเคม กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาคณะว ทยาศาสตร ฯ กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาหล กส ตร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ ห วหน าฝ ายว จ ย กรรมการ ห วหน าฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ ห วหน าสาน กงานคณบด กรรมการ ฝ ายเลขาน การคณะ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ผ ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน ำท ๑. พ จารณาอน ม ต เก ยวก บเอกสารประก นค ณภาพ ๒. สน บสน นนโยบายและก จกรรมประก นค ณภาพให ก าวหน าและอย างต อเน อง ๓. สน บสน นทร พยากรท จาเป นในการดาเน นงานและแก ป ญหาต างๆ ท เก ดจากการดาเน นงาน ๔. ปร บปร งแก ไขข อบกพร องต างๆ ท ม ผลกระทบต อค ณภาพหร อท ไม เป นไปตามข อกาหนด ๕. กาก บด แลระบบงานด านประก นค ณภาพและให ข อเสนอแนะเก ยวก บงานประก นค ณภาพ

15 12 คณะทำงำนด ำนค ณภำพ รองคณบด ฝ ายบร หาร ประธาน รองคณบด ฝ ายว ชาการ รองประธาน ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรการจ ดการส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาการความปลอดภ ย กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร ส งแวดล อม กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง กรรมการ ประธานกรรมการบร หารหล กส ตรเคม กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาคณะว ทยาศาสตร ฯ กรรมการ ประธานน กศ กษาประจาหล กส ตร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก กรรมการ ห วหน าฝ ายว จ ย กรรมการ ห วหน าฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ ห วหน าสาน กงานคณบด กรรมการ ฝ ายเลขาน การคณะ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ผ ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน ำท ๑. จ ดทาแผนและตารางการปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพ ๒. จ ดการก จกรรมท กๆ อย างตามท ระบ ไว ในแผนการประก นค ณภาพ ๓. จ ดทาเอกสารค ณภาพ และนาเอกสารค ณภาพไปส การปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม ๔. ประสานงาน อานวยความสะดวก ตลอดจนกาก บด แลเพ อให ท กหน วยงานปฏ บ ต งานตามข อกาหนด ๕. รายงานความค บหน าของงานประก นค ณภาพต อคณะกรรมการบร หารด านค ณภาพของคณะ

16 13 คำส งคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ท วทท. ๐๔๕ /๒๕๕๔ เร อง แต งต งผ ทรงค ณว ฒ ฝ ำยประก นค ณภำพประจำคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย... เพ อให กำรบร หำรจ ดกำรงำนด ำนประก นค ณภำพกำรศ กษำของคณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย เป นไปด วยควำมเร ยบร อย เก ดประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลในกำรด ำเน นงำน คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย จ ง เห นสมควรแต งต ง ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.ประเสร ฐ ค นธมำนนท และ ผ ช วยศำสตรำจำรย พ ชร น ด ำรงก ตต ก ล ดำรงตำแหน ง ผ ทรงค ณว ฒ ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ท งน ต งแต ว นท ๒๔ ก นยำยน ๒๕๕๔ เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๔ เด อน ก นยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ย พำภรณ ณ พ ทล ง) คณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย

17 14 ทบทวนผลประเม นการดาเน นงานป การศ กษา 2553 สร ปผลกำรประเม นผลกำรดำเน นงำน ประจำป กำรศ กษำ 2553 ผลดาเน นการ ต วบ งช ผลคะแนน ค าเป าหมาย ต วต ง บรรล ค ณภาพ ผลล พธ ประเม น ต วหาร ไม บรรล สกอ ข อ 8 ข อ 5.00 สมศ. 16 (16.1) 4 ข อ 4 ข อ NA (16.2) ระด บ 4.0 ระด บ 4.00 NA สมศ ข อ 5 ข อ NA สกอ ข อ 6 ข อ 5.00 สกอ 2.2 ร อยละ ร อยละ สกอ 2.3 ร อยละ ร อยละ สกอ ข อ ข อ 5.00 สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ 2.6 7ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ. 1 ร อยละ ร อยละ สมศ NA สมศ. 3 ร อยละ 20 NA สมศ. 4 ร อยละ 10 NA สมศ. 14 ด ชน ค ณภาพ = ด ชน = สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 4.00 สกอ ข อ 8 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ,000บาท/คน 9,309, , บ./คน

18 15 ต วบ งช ค ณภาพ ผลดาเน นการ ผลคะแนน บรรล ประเม น ไม บรรล ค าเป าหมาย ต วต ง ต วหาร ผลล พธ สมศ. 5 ร อยละ ร อยละ สมศ. 6 ร อยละ ร อยละ สมศ. 7 ร อยละ ร อยละ สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ. 8 ร อยละ 30 ร อยละ สมศ. 9 4 ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ ข อ 3 ข อ ข อ 3 ข อ 4.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สมศ ข อ 3 ข อ 3.00 สกอ ข อ 7 ข อ 5.00 สกอ ข อ 5 ข อ 5.00 สกอ ข อ NA สกอ ข อ 6 ข อ 5.00 สมศ. 12 NA สมศ. 13 ผลการประเม น 4 ผลการประเม น สกอ ข อ NA สกอ ข อ 8 ข อ 4.00 สมศ คะแนน 4.47 คะแนน 4.47 ประก นค ณภาพ 33 ต วบ งช คะแนนเฉล ยไม รวม สมศ ต วท ประก นค ณภาพต วบ งช สกอ. 21 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.68 ประก นค ณภาพต วบ งช สมศ. 12 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.13 เฉล ย สกอ.และ สมศ. จานวน 33 ต วบ งช คะแนนเฉล ย 4.47

19 16 ตำรำง ป 2. ผลกำรประเม นตำมองค ประกอบค ณภำพ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท ด องค ประกอบท ด มำก องค ประกอบท องค ประกอบท ด เฉล ยรวม ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต องค ประกอบท 9 ไม รวม สมศ. ต วท 15

20 17 ตาราง ป 3. ผลการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา องค ประกอบ มำตฐำนท 1 (ค ณภำพบ ณฑ ต) มำตฐำนท 2 (กำรบร หำรจ ดกำร) มำตรฐำนท 2 ก (ธรรมำภ บำลกำรบร หำร) มำตรฐำนท 2 ข (พ นธก จกำรบร หำร) มำตรฐำนท 3 (กำรสร ำงและพ ฒนำส งคม) คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด มำก ด มำก ด ด เฉล ยรวมท กต วบ งช ของท กมำตรฐำน ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

21 18 ตาราง ป 4. ผลการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวม เฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งเร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด ำนน กศ กษำและผ ม ส วนได ส วนเส ย ด มำก ด ำนกระบวนกำรภำยใน ด มำก ด ำนกำรเง น ด มำก ด ำนบ คลำกรกำรเร ยนร และนว ตกรรม ด เฉล ยรวมท กต วบ งช ของท กม มมอง ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

22 19 ตำรำง ป 5. ผลกำรประเม นตำมมำตรฐำนสถำบ นอ ดมศ กษำ องค ประกอบ คะแนนกำรประเม นเฉล ย I P O รวมเฉล ย ผลกำรประเม น ปร บปร งด วน ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 1.มำตรฐำนด ำนศ กยภำพและควำมพร อมในกำรจ ดกำรศ กษำ (1) ด านกายภาพ ด มำก (2) ด านว ชาการ ด (3) ด านการเง น - - (4) ด านการบร หารจ ดการ ด เฉล ยมำตรฐำนท ด 2. มำตรฐำนด ำนกำรดำเน นกำรตำมภำรก จของสถำบ นอ ดมศ กษำ (1) ด านการผล ตบ ณฑ ต ด มำก (2) ด านการว จ ย ด มำก (3) ด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคม ด มำก (4) ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ด เฉล ยมำตรฐำนท ด มำก เฉล ยรวมท กมำตรฐำน ด ผลกำรประเม น ด ด มำก ด ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท 15

23 20 สร ปผลการต ดตามและการประเม นค ณภาพตามเกณฑ ค ณภาพภายนอก(สมศ.) กล มต วบ งช ด ำนของค ณภำพ ต วบ งช ผลประเม น เฉล ย เฉล ยรำยกล ม ค ณภำพ ต วบ งช ท ต วบ งช ท 2 1. ด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช ท 3 ต วบ งช ท 4 รวม ต วบ งช ท ด านงานว จ ยและงาน ต วบ งช ท สร างสรรค ต วบ งช ท รวม กล มต วบ งช พ นฐำน 2. กล มต ว บ งช อ ตล กษณ 3. กล มต วบ งช มำตรกำร ส งเสร ม 3. ด านบร การว ชาการ แก ส งคม 4. ด านการทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนะธรรม 5. ด านการบร หารและ การพ ฒนาสถาบ น 6. ด านการพ ฒนาและ ประก นค ณภาพภายใน ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท 12 ต วบ งช ท ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท รวม ต วบ งช ท 16 ต วบ งช ท 17 รวม 0.00 ต วบ งช ท รวม เฉล ยต วบ งช พ นธก จหล ก(ต วบ งช 1-11) ด เฉล ยภำพรวม 12 ต วบ งช คะแนน ด หมำยเหต ไม รวมสมศ. ต วท ด 4.00 ด

24 21 สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ ผลประเม นป กำรศ กษำ 2553 จ ดเด นในภำพรวม 1. ผ บร หารคณะและบ คลากรท เก ยวข องให ความส าค ญต อการประก นค ณภาพการศ กษา สามารถประสานงานระด บ มหาว ทยาล ย และถ ายทอดแนวค ดด านการประก นค ณภาพการศ กษาได อย างครบถ วน และม ความต อเน อง 2. คณะปร บต วในการร เร มเป ดหล กส ตรว ทยาศาสตร ประย กต ซ งสอดร บก บภารก จและบร บทของมหาว ทยาล ยในกล ม ค ล กษณะท 2 (สถาบ นเฉพาะทาง เน นระด บปร ญญาตร ) เช น หล กส ตรเทคโนโลย เคม ว ทยาศาสตร เคร องส าอาง ซ งน บว าเป น ท ศทางของการพ ฒนาว ชาการท ตอบสนองความต องการของส งคมและผ ใช บ ณฑ ต 3. การบร การว ชาการแก ช มชน และส งคมม ความหลากหลาย และตอบสนองต อความต องการของช มชน และน ามาบ รณ า การเข าก บการเร ยนการสอน และการว จ ย ในส วนของศ นย ส งแวดล อม สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ และได ร บ มาตรฐานระด บนานาชาต 4. ผลงานว จ ยระด บชาต และนานาชาต ม จานวนมาก และม ความต อเน อง ข อเสนอแนะในภำพรวม 1. ควรม งเน นพ ฒนาป จจ ยนาเข าอย างต อเน อง โดยเฉพาะด านตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ ซ งส งผลกระทบ ต อหลายต วบ งช (สกอ. 2.3, สมศ. 14) 2. ควรจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ในเช งร ก เพ อข บเคล อนองค กรอย างสอดคล องก บโครงสร างบร หารท เปล ยนแปลง เช น การทาแผนควรม งเน นพ ฒนาอ ตล กษณ ใหม ของคณะ (การจ ดการส งแวดล อม หร อว ทยาการคอมพ วเตอร ) เพ อสร างจ ดเด น และเอกล กษณ ของคณะอย างเป นร ปธรรมได โดยเร ว 3. ควรเสร มความแข งแกร งด านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษ ในท กม ต ของการปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เช น การจ ดการเร ยนการสอนและส อการสอนสองภาษา (bilingual) การประชาส มพ นธ ผ านเว บไซต สอง ภาษา 4. คณะสามารถดาเน นงานได อย างด ในต วบ งช ด านกระบวนการ โดยเฉพาะในเช งปร มาณ ซ งจะส งผลด ต อผลล พธ ในระยะ ต อไป อย างไรก ตาม ย งคงต องม การพ ฒนาเช งค ณภาพในบางต วบ งช สร ป จ ดเด น และข อเสนอแนะ รำยองค ประกอบ องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ องค ประกอบท 1 คณะม แผนกลย ทธ แล ะแผน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (action plan) ควรเป นไปในเช งร กมากข น ท งน ปฏ บ ต การท สอดร บก บประเด น เพ อข บเคล อนองค กรให สอดร บก บการปร บโครงสร างการบร หารของ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะ เช น แผนปฏ บ ต การควรม งเน นการพ ฒนาอ ตล กษณ ใหม ของคณะ (การจ ดการส งแวดล อม หร อว ทยาการคอมพ วเตอร ) เพ อสร างจ ดเด น และเอกล กษณ ของคณะได อย างเป นร ปธรรม โดยเร ว องค ประกอบท 2 - ม อาจารย จบปร ญญาเอกใน - สน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอกของคณาจารย ให เป นไปตาม จ านวนท ส งกว าเป าหมาย แสดง ก าหนดเวลาหร อตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ต งไว โดยเฉพาะควร ให เห นถ งศ กยภาพของคณะฯ สน บสน นให อาจารย ศ กษาต อในสาขาท ม งเน นให เป นจ ดเด นของคณะ - ม การจ ดการเร ยนการสอนท เน น เพ อเสร มสร างความแข งแกร งทางว ชาการในด านด งกล าว

25 22 องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ ผ เร ยนเป นส าค ญ ด วยร ปแบบการ - ก าหนดมาตรการส งเสร มให อาจารย ขอต าแหน งว ชาการตาม สอนหลากหลาย ก าหนดเวลา หร อตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ต งไว โดยเฉพาะผ ท ส าเร จ - ม การด าเน นการเพ อส งเสร ม การศ กษาระด บปร ญญาเอก น กศ กษาให เข าร วมก จกรรม - จ ดระบบอาจารย พ เล ยง โดยให อาจารย อาว โสถ ายทอดประสบการณ ประช มว ชาการ โดยม การสร าง การขอตาแหน งว ชาการให แก อาจารย ร นน อง ความร วมม อระหว างเคร อข าย - ควรปร บปร งค ณภาพการให บร การในด านต างๆ เพ มมากข น ค ณ ะ ว ท ย า ศ า ส ต ร ข อ ง เน องจากผลการประเม นการให บร การแก น กศ กษาบางข อย งอย ในระด บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏท ง 9 แห ง ปานกลาง - ม การจ ดต งเกณฑ ค ณธรรม - ขยายวงก จกรรม/โครงการ ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมไปย งช มชน จร ยธรรมไว อย างช ดเจน และม การ ใกล เค ยง องค กรศาสนาอ นๆ นอกจากว ด ก จกรรมอาจอย ในร ปของการ เผยแพร ผ านส อออนไลน สาธารณะ บาเพ ญประโยชน ในล กษณะต างๆ -เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ผลงานของบ คลากรท ได ร บรางว ล ผลงานต างๆ องค ประกอบท 3 - ม เคร อข ายน กศ กษาคณะ - ควรจ ดท าฐานข อม ลศ ษย เก า และป จจ บ นให เป นระบบ และข อม ล ว ทยาศาสตร ร วมก น 9 ราชภ ฏ ต างๆ จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาน กศ กษาในด านต างๆ รวมท งการ - คณะฯ ม การส งเสร มการจ ด ต ดตามการม งานท าของน กศ กษาท ส าเร จการศ กษา และการม ส วนร วม ก จกรรมน กศ กษาท ส งเสร ม ของศ ษย เก าในการดาเน นงานของคณะฯ ในด านต างๆ มาตรฐานผลการเร ยนร ตามกรอบ - ควรม การน าผลการประเม นท ได ไปพ ฒนาปร บปร งในท กๆ โครงการ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา หร อ ก จกรรม แห งชาต ในท กด าน - คณะกรรมการดาเน นงานในด านศ ลปว ฒนธรรมของคณะฯ ควรม การ ดาเน นการทา น บาร งศ ลปว ฒนธรรมท ครบวงจรค ณภาพ โดยเฉพาะ ในข นตอนส ดท ายค อ Act ควรน าผลการด าเน นงานมาทบทวนและ วางแผนในการปร บปร งการดาเน นงานในป ถ ดไป องค ประกอบท 4 - คณะฯ ม ผ บร หาร และบ คลากรท - ต อยอดโครงงานว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร ให ม เน อหาและ เข มแข ง ด านงานว จ ย และม องค ความร ในระด บท ส งข น จนสามารถต พ มพ ในระด บชาต ได ศ กยภาพท พร อมในการพ ฒนาด าน - ส งเสร มและจ ดสรรท นว จ ยในสาขาท คณะม งเน นสร างจ ดเด น/ งานว จ ย เอกล กษณ - คณะฯ ม บ คลากรท ม ความ - ปร บปร งระบบสารสนเทศด านการว จ ยผ านเว บไซต คณะ เพ อเผยแพร เช ยวชาญในการท าว จ ย และได ร บ ข อม ลให เป นป จจ บ นตลอดเวลา การสน บสน นท นว จ ยจากท ง - จ ดระบบน กว จ ยพ เล ยง เพ อสร างน กว จ ยร นใหม และเตร ยมความ หน วยงานภายใน และภายนอกเป น พร อมเพ อรองร บการเกษ ยณอาย ของน กว จ ยท ม ประสบการณ ซ งจะช วย จานวนมาก ร กษาระด บให การสร างผลงานว จ ยม ความต อเน องไม สะด ด - คณะฯ ม จ านวนงานว จ ยท - ควรม การจ ดเก บหล กฐานด านการขอนางานว จ ยไปใช ประโยชน น าไปใช ประโยชน ในการเผยแพร ทางว ชาการเป นจานวนมาก

26 23 องค ประกอบ จ ดเด น ข อเสนอแนะ - คณะฯม ผลงานทางว ชาการท ได ร บรองค ณภาพจ านวนมาก แต ท งน ควรม การส งเสร มให บ คลากร ต พ มพ งานว จ ยในวารสารอ นๆ เพ มข นนอก เหน อจากวารสาร มสด. เพ อเพ มศ กยภาพในการ เผยแพร งานว จ ย องค ประกอบท 5 - การบร การว ชาการแก ช มชน และ - ปร บนโยบาย และหล กเกณฑ การให บร การว ชาการแก ส งคม โดยให ส งคมม ความหลากหลาย และ เป นภาระงานเท ยบเค ยง และทดแทนภาระงานต างๆ ได ตอบสนองต อความต องการของ - ควรระบ งานว จ ยท ก อให เก ดความร ใหม ให ม ความช ดเจนย งข นว า ช มชน และน ามาบ รณาการเข าก บ งานว จ ยน นก อให เก ดองค ความร ใหม ในด านใดบ าง การเร ยนการสอน และการว จ ย ใน - ควรจ ดทาร ปแบบการประเม นให ม ล กษณะท งเช งปร มาณ และค ณภาพ ส วนของศ นย ส งแวดล อม สามารถ เพ อได ทราบข อม ลท สามารถน าไปปร บปร งก จกรรมได อย างม ม ต ด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ ครอบคล มย งข น และได ร บมาตรฐานระด บนานาชาต - ควรม โครงการท ม ความร วมม อทางว ชาการก บคณะและหน วยงาน ระด บนานาชาต - ควรจ ดท าตารางท แสดงว าแต ละโครงการท ได ด าเน นการไปแล ว ก อให เก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข นแก ช มชนอย างไรบ าง - ควรจ ดทาเป นต วเลขการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นของช มชน จะท าให ข อม ลม ความช ดเจนข นให บร การทางว ชาการม ความแพร หลายมากข น - ควรจ ดท าแบบประเม นท แสดงผลการประเม นท งเช งปร มาณ และ ค ณภาพ (การส งเกต/ การนส มภาษณ / การม ส วนร วม) - การประชาส มพ นธ ผลงาน/ โครงการให เป นท แพร หลาย และขยายพ นท ดาเน นงานให กว างขวางย งข น องค ประกอบท 6 - คณะฯ ควรจ ดท า flow chart แสดงกระบวนการในการด าเน นงานด าน ศ ลปว ฒนธรรมให ช ดเจน โดยแสดงข นตอนการถ ายทอดนโยบายลงส การ ปฏ บ ต - การจ ดท ารายงานสร ปโครงการจะม ร ปแบบในการรายงานให ช ดเจน แผนปฏ บ ต ในท กโครงการ ให สอดคล องก บเป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แต ละโครงการ องค ประกอบท 7 - คณะฯ เป นหน วยงานท ม การ - ควรจ ดโครงการ ก จกรรมท ม งในด านของการน าผลการประเม นไปใช รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการจ งเป นโอกาสด ในการ บร หารจ ดการได อย างเด นช ด ในการปร บปร งการบร หารงานต อไป - ควรเพ มโครงการก จกรรมท ม งเน นในด านของการแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายในและภายนอก เพ อเพ มความแตกต างท อย บนพ นฐานความ เหม อนของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในโลกป จจ บ น

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information