บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต"

Transcription

1 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2555 เพ อแต งต งคณะ กรรมการ ด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน จากคณะหน วยงาน ซ งม คณะกรรมการจากคณะ ประกอบด วยผ บร หาร เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานด านประก นค ณภาพ และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โดยม อธ การบด เป นประธาน ด าเน นการประช มหาร อเด อนละ 1 คร ง เม อท ประช มม มต พ จารณาให ความเห นชอบในประเด นท เป นเช ง นโยบายแล วน น ฝ ายเลขาน การของคณะกรรมการฯ ค อ ส าน กประก นประก นค ณภาพการศ กษาและฝ าย เลขาสภามหาว ทยาล ย ด าเน นการบรรจ วาระในท ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย เพ อพ จารณา ขอข อเสนอแนะและความเห นชอบอ กคร ง อาท กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ต วบ งช อ ต ล กษณ ระด บสถาบ น เป นต น กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในจะก าหนดตามบร บท ตามพ นธก จประเภทของ หน วยงาน เช น ส าหร บการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บคณะว ชา-ภาคว ชา-หล กส ตร และ ส าหร บการประก นค ณภาพการศ กษาภายในหน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน ซ งหน วยงานสน บสน น การเร ยนการสอนสามารถก าหนดเป นองค ประกอบด านภารก จหล ก หร ออ ตล กษณ ก าหนดต วบ งช ของ การด าเน นงานตามภารก จของแต ละหน วยงาน การต ดตามผลการด าเน นงานของคณะและหน วยงานเท ยบเท าตามกรอบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ด าเน นการท กรอบ 3 เด อน และรายงานต อท ประช มคณะกรรมการด าเน นงานประก น ค ณภาพภายใน คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย และสภามหาว ทยาล ยตามล าด บ ในขณะเด ยวก น ได น าเคร องม อการจ ดการความร มาช วยข บเคล อน เช น การแลกเปล ยนเร ยนร เป นต น แผนการประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละป การศ กษา ซ งสอดคล องก บแนวทางการประก น ค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ก าหนดให ระด บภาคว ชาและหน วยงานเท ยบเท า ด าเน นการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ระด บคณะและหน วยงานเท ยบเท าด าเน นการจ ดท า รายงานการประเม นตนเอง (SAR) และประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ช วงเด อนพฤษภาคมถ งก นยายน โดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพระด บคณะ/หน วยงานเท ยบเท า และระด บสถาบ นจะต องเป นไปตาม แนวทางของ สกอ. และระด บสถาบ นจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) และประเม นค ณภาพ ภายใน โดยผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก มหาว ทยาล ยพยายามเล อกคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท เป น ช ดเด ยวก น เพ อการต ดตามการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง

2 2 หล งจากท ระด บคณะหน วยงานด าเน นการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแล ว ม กลไกการ ยกย องและสร างแรงจ งใจแก คณะหน วยงานท ม ผลส าเร จจากการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ แต ละวงรอบป การศ กษา และให หน วยงานมาน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด ในองค ประกอบค ณภาพท ม คะแนน ในระด บด มาก และทบทวนป ญหาอ ปสรรคต างๆของการด าเน นงานของระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในโดยการม ส วนร วม รวมถ งน าข อสนเทศจากการประเม นอภ มานผ ประเม นมาประกอบการ ทบทวน คณะ หน วยงานเท ยบเท า และสถาบ นน าผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของ คณะกรรมการประเม นเสนอต อท ประช มคณะกรรมการบร หารของหน วยงาน คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ย และสภามหาว ทยาล ยตามล าด บ เพ อพ จารณาให ข อเสนอแนะ เพ อจ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ในการยกระด บค ณภาพการด าเน นงานตามแนวทางวงจร ค ณภาพ PDCA

3 3 แผนภาพระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ของมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต สภามหาว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายในฯ หน วยสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน คณะว ชา - Benchmark - Share & Learn - Best Practice - Network ต ดตาม/ตรวจสอบการพ ฒนา รอบ 3 เด อน KM หน วยสน บสน น SAR/ประเม นภายในระด บภาคว ชา/เท ยบเท า และ ระด บคณะ/หน วยงานเท ยบเท า คณะว ชา SAR/ประเม นภายใน ระด บสถาบ น Show&Share Best Practice ทบทวน SWOT Show&Share Best Practice Improvement Plan

4 4 1.2 กลไกการข บเคล อนการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. คณะท างานป การศ กษา 1.1 คณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน 1.2 คณะกรรมการด าเน นงานจ ดท ารายงานการประเม นตนเองตามเกณฑ การประก น ค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น 1.3 คณะกรรมการด าเน นงานประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บสถาบ น 1.4 คณะกรรมการด าเน นงานจ ดการความร 2. การอบรมให ความร และท กษะด านการประก นค ณภาพการศ กษา 2.1 โครงการอบรมให ความร และท กษะด านการประก นค ณภาพการศ กษาแก น ส ต น กศ กษาน กก จกรรม 2.2 โครงการอบรมให ความร การประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรใหม และบ คลากร ท ย งไม ม ความร 2.3 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน 2.4 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง 2.5 โครงการอบเช งปฏ บ ต การระบบฐานข อม ล CHE QA Online 3. การประช มคณะท างานช ดต างๆ รายละเอ ยดปรากฏด งตารางสร ปก จกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน 4. การเผยแพร ข อม ลและเอกสารท เป นประโยชน 4.1 ประกาศนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ย 4.2 รายงานการประเม นอภ มานผ ประเม นค ณภาพภายใน 4.3 รายงานผลการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 4.5 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของ สกอ. 4.6 ค ม อการเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บอ ดมศ กษา 4.7 แผ นพ บการประก นค ณภาพการศ กษาส าหร บน ส ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

5 5 1.3 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการประก นค ณภาพ การศ กษา ตามสาระส าค ญท ระบ ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 โดยมหาว ทยาล ยม งม นท จะพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาอย างย งย น อ นแสดงถ งปณ ธานและ ความร บผ ดชอบต อส งคมและประเทศชาต ในการด าเน นภารก จหล กของมหาว ทยาล ย ค อ การผล ต บ ณฑ ต การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ช มชน และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ท งน เพ อให การ ด าเน นการด านการประก นค ณภาพเป นไปอย างสอดคล องในท ศทางเด ยวก นท วท งมหาว ทยาล ย จ งได ก าหนดนโยบายด านประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ย ด งน 1) มหาว ทยาล ยจะใช ระบบประก นค ณภาพการศ กษาเป นเคร องม อและกลไกพ นฐาน ในการพ ฒนาและบร หารมหาว ทยาล ยอย างต อเน องม งส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ย งย น 2) ท กคณะว ชาต องได ร บการร บรองมาตรฐาน ท งจากการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และภายนอก 3) มหาว ทยาล ยต องได ร บการร บรองมาตรฐานจากการประเม นค ณภาพภายนอก 4) มหาว ทยาล ยจะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเม นผลการประก นค ณภาพ การศ กษาของต งแต ระด บหล กส ตร สาขาว ชา ภาคว ชา ส าน กว ชาและระด บคณะ 5) คณะว ชาท ม การจ ดการศ กษาร วมหร อม ความร วมม อในการจ ดการศ กษาก บหน วยงาน หร อองค กรอ น ต องม การวางระบบและกลไกการด าเน นงาน การตรวจสอบและประเม นผลการประก น ค ณภาพการศ กษาร วมก นอย างต อเน อง โดยให ถ อเป นส วนหน งของคณะว ชาน นๆ 7) ส งเสร มให บ คลากรท กคนท กสายงานม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งาน ครบวงจรค ณภาพ โดยกระจายอ านาจและความร บผ ดชอบให ท กหน วยงานในมหาว ทยาล ย และ ใช กระบวนการประก นค ณภาพเป นว ฒนธรรมการปฏ บ ต งานของท กหน วยงาน 8) ส งเสร มและสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง เพ อม งให เก ดว ฒนธรรมการท างานขององค กร และน าไปส การสร างนว ตกรรมขององค กร 9) ส งเสร มและสน บสน นการถ ายทอดองค ความร ในระบบประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ยส น ส ตและบ คลากร เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะและม ส วนร วมในระบบประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อส งเสร มการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยให ม ความเข มแข ง รวมท งให ม การ ประก นค ณภาพก จกรรมหร อโครงการของน ส ตและบ คลากรด วย 10) ส งเสร มและสน บสน นความร วมม อก บมหาว ทยาล ยและหน วยงานอ นๆ ในก จกรรม ด านการประก นค ณภาพ

6 6 11) สน บสน นการน าระบบฐานข อม ลและสารสนเทศมาใช ในการประก นค ณภาพ ให ครบท ก องค ประกอบค ณภาพ และสามารถใช ร วมก นได ท งระด บบ คคล ภาคว ชา คณะว ชา และมหาว ทยาล ย รวมท งสามารถเช อมต อก บหน วยงานภายนอกท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพ เช น สกอ. สมศ. เป นต น 12) ส งเสร มการเผยแพร ข อม ลอ นเป นผลจากการด าเน นการประก นค ณภาพ แก สาธารณะ เพ อแสดงความร บผ ดชอบของสถาบ นต อส งคม 13) สน บสน นและยกย องหน วยงาน และท มงานต างๆ ท ม ผลงานในการค ดค นนว ตกรรม หร อแนวปฏ บ ต ท ด หร อม ผลการด าเน นงานด านต างๆท ก อให เก ดการยกระด บค ณภาพของมหาว ทยาล ย เพ อน าไปส องค กรแห งการเร ยนร 14) เช อมโยงผลการประเม นประก นค ณภาพก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ท กระด บ

7 7 บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 2.1 ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องปฏ บ ต ม 4 ประการ ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม การด าเน นการตามภารก จท ง 4 ประการด งกล าว ม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาประเทศท งระยะส นและระยะยาว ป จจ บ นม ป จจ ย ภายในและภายนอกหลายประการท ท าให การประก นค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาเป นส ง จ าเป นท จะต องเร งด าเน นการ ป จจ ยด งกล าวค อ 1) ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาและบ ณฑ ตภายในประเทศ ม แนวโน มท จะม ความ แตกต างก นมากข น ซ งจะก อให เก ดผลเส ยแก ส งคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 2) ความท าทายของโลกาภ ว ตน ต อการอ ดมศ กษา ท งในประเด นการบร การการศ กษา ข ามพรมแดน และการเคล อนย ายน กศ กษาและบ ณฑ ต อ นเป นผลจากการรวมต วของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยน ซ งท งสองประเด นต องการการร บประก นของค ณภาพการศ กษา 3) สถาบ นอ ดมศ กษาม ความจ าเป นท จะต องสร างความม นใจแก ส งคมว าสามารถพ ฒนา องค ความร และผล ตบ ณฑ ต ตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศให มากข น ไม ว าจะเป นการ สร างข ดความสามารถในการแข งข นระด บสากล การพ ฒนาภาคการผล ตจร ง ท งอ ตสาหกรรมและบร การ การพ ฒนาอาช พ ค ณภาพช ว ต ความเป นอย ระด บท องถ นและช มชน 4) สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องให ข อม ลสาธารณะ (public information) ท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท งน กศ กษา ผ จ างงาน ผ ปกครอง ร ฐบาล และประชาชนท วไป 5) ส งคมต องการระบบอ ดมศ กษาท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ย ม ส วนร วม (participation) ม ความโปร งใส (transparency) และม ความร บผ ดชอบซ งตรวจสอบได (accountability) ตามหล กธรรมาภ บาล 6) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให สถานศ กษาท กแห งจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน รวมถ งให ม ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาท าหน าท ประเม นค ณภาพภายนอก โดยการประเม นผลการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา 7) คณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ประกาศใช มาตรฐานการอ ดมศ กษา เม อว นท 7 ส งหาคม 2549 เพ อเป นกลไกก าก บมาตรฐานระด บกระทรวง ระด บคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ ระด บหน วยงาน โดยท กหน วยงานระด บอ ดมศ กษาจะได ใช เป นกรอบการด าเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา

8 8 8) กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องมาตรฐานสถาบ น อ ดมศ กษา เม อว นท 12 พฤศจ กายน 2551 เพ อเป นกลไกส งเสร มและก าก บให สถาบ นอ ดมศ กษาจ ดการ ศ กษาให ม มาตรฐานตามประเภทหร อกล มสถาบ นอ ดมศ กษา 4 กล ม 9) กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เม อว นท 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ประกาศแนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เม อว นท 16 กรกฎาคม 2552 เพ อให การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเป นไปตามมาตรฐานการอ ดมศ กษาและเพ อการประก น ค ณภาพของบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขาว ชา ด วยความจ าเป นด งกล าวสถาบ นอ ดมศ กษาร วมก บต นส งก ดจ งจ าเป นต องพ ฒนาระบบและกลไก การประก นค ณภาพการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1) เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงาน เท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาในภาพรวม ตามระบบค ณภาพและกลไกท สถาบ นน น ๆ ก าหนดข น โดยว เคราะห เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานตามต วบ งช ในท กองค ประกอบค ณภาพ ว าเป นไปตามเกณฑ และได มาตรฐาน 2) เพ อให ภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาทราบ สถานภาพของตนเองอ นจะน าไปส การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เป าหมาย (targets) และเป าประสงค (goals) ท ต งไว ตามจ ดเน นของตนเองและเป นสากล 3) เพ อให ภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาทราบจ ดแข ง จ ดท ควรปร บปร ง ตลอดจนได ร บข อเสนอแนะในการพ ฒนาการด าเน นงานเพ อเสร มจ ดแข ง และพ ฒนา จ ดท ควรปร บปร งของสถาบ นอย างต อเน อง 4) เพ อให ข อม ลสาธารณะท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท าให ม นใจว าสถาบ น อ ดมศ กษาสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท ก าหนด 5) เพ อให หน วยงานต นส งก ดของสถาบ นอ ดมศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง ม ข อม ล พ นฐานท จ าเป นส าหร บการส งเสร มสน บสน นการจ ดการอ ดมศ กษาในแนวทางท เหมาะสม

9 9 2.2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ก บการประก นค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนด จ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาท ม งเน นค ณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอ ยดไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและมาตรฐานของ สถาบ นอ ดมศ กษา การประก นค ณภาพภายใน เป นการสร างระบบและกลไกในการพ ฒนา ต ดตามตรวจสอบและ ประเม นการด าเน นงานของสถานศ กษาให เป นไปตามนโยบาย เป าหมายและระด บค ณภาพตามมาตรฐาน ท ก าหนดโดยสถานศ กษาและหร อหน วยงานต นส งก ด โดยหน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาก าหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง ม การจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงาน ประเม นค ณภาพภายในเสนอต อสภาสถาบ น หน วยงานต นส งก ด และหน วยงานท เก ยวข องเพ อพ จารณา และเป ดเผยต อสาธารณชนเพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเพ อรองร บการ ประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายนอก เป นการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาเพ อให ม การต ดตามและ ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยค าน งถ งความม งหมาย หล กการ และ แนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บ ซ งประเม นโดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) หร อเร ยกช อย อว า สมศ. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนดให สถานศ กษาท กแห งต องได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกอย างน อย 1 คร งในท กรอบ 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผลการประเม น ต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ซ ง สมศ. ได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ ) รอบท สอง (พ.ศ ) เสร จส นแล ว และป จจ บ นอย ระหว างการเตร ยมการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบท สาม (พ.ศ ) ในการประเม นรอบท สามของ สมศ. เป นการ ประเม นท งระด บสถาบ นและคณะว ชา แต หากสถาบ นใดจ ดการศ กษานอกสถานท ต งหล กการประเม นจะ ครอบคล มการจ ดการนอกสถานท ต งหล กท งหมด นอกจากน นการประเม นค ณภาพจะม ความสอดคล อง ก บจ ดเน นหร อกล มสถาบ นท แต ละสถาบ น เล อกตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ร ปแบบและว ธ การประเม นค ณภาพภายนอกจะเป นไปตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ซ งม หล กการส าค ญ 5 ประการ ด งต อไปน 1) เป นการประเม นเพ อม งให ม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ไม ได ม งเน นเร องการต ดส น การจ บผ ด หร อการให ค ณ ให โทษ

10 10 2) ย ดหล กความเท ยงตรง เป นธรรม โปร งใส ม หล กฐานข อม ลตามสภาพความเป นจร ง (evidence based) และม ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (accountability) 3) ม งเน นในเร องการส งเสร มและประสานงานในล กษณะก ลยาณม ตรมากกว าการก าก บ ควบค ม 4) ส งเสร มการม ส วนร วมในการประเม นค ณภาพและการพ ฒนาการจ ดการศ กษาจาก ท กฝ ายท เก ยวข อง 5) ม งสร างความสมด ลระหว างเสร ภาพทางการศ กษาก บจ ดม งหมายและหล กการศ กษา ของชาต ตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ให เอกภาพเช งนโยบาย แต ย งคง ม ความหลายหลายในทางปฏ บ ต โดยสถาบ นสามารถก าหนดเป าหมายเฉพาะและพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาให เต มตามศ กยภาพของสถาบ นและผ เร ยน 2.3 กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ได ก าหนดแนวทางการพ ฒนา และแก ป ญหาอ ดมศ กษาท ไร ท ศทาง ซ าซ อน ขาดค ณภาพ และขาดประส ทธ ภาพ โดยใช กลไกการ ประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาเป นกลไกหล กในการด าเน นการ กล าวค อ ให ม การสร างกลไกการ ประเม นค ณภาพสถาบ นอ ดมศ กษาตามพ นธก จของสถาบ นในแต ละกล ม ซ งม พ นท บร การและจ ดเน น ระด บการศ กษาท ต างก น รวมท งม พ นธก จและบทบาทในการพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จของประเทศ ต างก นตามความหลากหลาย ท งการพ ฒนาฐานรากส งคม เศรษฐก จรวมถ งการกระจายอ านาจในระด บ ท องถ น การข บเคล อนภาคการผล ตในชนบท ท องถ นและระด บประเทศ จนถ งการแข งข นในโลกาภ ว ตน ซ งระบบอ ดมศ กษาแต ละกล มเหล าน จะน าไปส การเปล ยนแปลงอ ดมศ กษา และส งผลกระทบท เป น ประโยชน ต อประเทศอย างม น ยส าค ญ อาท สามารถสร างความเป นเล ศได ตามพ นธก จของต วเอง สามารถ ตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศด ข น ส งผลเช งบวกต อการผล ต พ ฒนาและการท างานของ อาจารย สามารถปร บจ านวนของบ ณฑ ตในสาขาท เป นความต องการของส งคม ลดการว างงาน โดยท สถาบ นอ ดมศ กษาในกล มเหล าน ม กลไกร วมก นในการประก นค ณภาพ เพ อให น กศ กษาสามารถต อยอด ถ ายโอนแลกเปล ยนก นได ระหว างกล ม และในระยะยาวการประเม นค ณภาพควรน าไปส ระบบร บรอง ว ทยฐานะ (accreditation) ท น กศ กษาและสาธารณะให ความเช อถ อ เป นฐานและเง อนไขในการจ ดสรร งบประมาณของร ฐ และการสน บสน นจากภาคเอกชน รวมท งการโอนย ายหน วยก ต จากกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ในป 2551 ก าหนดประเภทหร อกล มสถาบ นอ ดมศ กษา เป น 4 กล ม ค อ กล ม ก ว ทยาล ยช มชน หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บต ากว าปร ญญาตร จ ดฝ กอบรมสนองตอบความต องการของท องถ น เพ อเตร ยมก าล งคนท ม ความร เข าส ภาคการผล ตจร งใน ช มชน สถาบ นสน บสน นรองร บการเปล ยนอาช พพ นฐาน เช น แรงงานท ออกจากภาคเกษตรเป นแหล ง

11 11 เร ยนร ท ส งเสร มให ประชาชนได ม โอกาสเร ยนร ตลอดช ว ตอ นจะน าไปส ความเข มแข งของช มชนและการ พ ฒนาท ย งย น กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร เพ อให ได บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเป นหล กในการข บเคล อนการพ ฒนาและการ เปล ยนแปลงในระด บภ ม ภาค สถาบ นม บทบาทในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยงาน ธ รก จ และ บ คคลในภ ม ภาค เพ อรองร บการด ารงช พ สถาบ นอาจม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาโทด วยก ได กล ม ค สถาบ นเฉพาะทาง หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตเฉพาะทางหร อเฉพาะ กล มสาขาว ชา ท งสาขาว ชาทางว ทยาศาสตร กายภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ส งคมศาสตร หร อ มน ษยศาสตร รวมท งสาขาว ชาช พเฉพาะทาง สถาบ นอาจเน นการท าว ทยาน พนธ หร อการว จ ย หร อ เน นการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะในการประกอบอาช พระด บส ง หร อ เน นท งสองด าน รวมท งสถาบ นอาจม บทบาทในการพ ฒนาภาคการผล ตจร ง ท งอ ตสาหกรรมและบร การ สถาบ นในกล มน อาจจ าแนกได เป น 2 ล กษณะค อ ล กษณะท 1 เป นสถาบ นท เน นระด บบ ณฑ ตศ กษา และ ล กษณะท 2 เป นสถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร กล ม ง สถาบ นท เน นการว จ ยข นส งและผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บ ปร ญญาเอก หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก และเน นการท าว ทยาน พนธ และการว จ ยรวมถ งการว จ ยหล งปร ญญาเอก สถาบ นเน นการผล ตบ ณฑ ตท เป นผ น าทางความค ดของประเทศ สถาบ นม ศ กยภาพในการข บเคล อนอ ดมศ กษาไทยให อย ในแนวหน า ระด บสากล ม งสร างองค ความร ทฤษฎ และข อค นพบใหม ทางว ชาการ ด งน น การประก นค ณภาพ การศ กษาจ งต องสร างกลไกการประเม นค ณภาพให สอดร บก บการแบ งกล มสถาบ นอ ดมศ กษา 4 กล ม ด งกล าว ส าหร บมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท อย ในกล ม ข สถาบ นท เน นระด บ ปร ญญาตร (ตามมต สภามหาว ทยาล ย คราวประช มว นท 28 ส งหาคม 2552) 2.4 การประก นค ณภาพก บมาตรฐานการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ท ว าด วยการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรา 34 ได ก าหนดให คณะกรรมการการอ ดมศ กษาม หน าท พ จารณาเสนอมาตรฐานการอ ดมศ กษาท สอดคล องก บความต องการตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต โดยค าน งถ งความเป นอ สระและความเป นเล ศ ทางว ชาการของสถาบ นอ ดมศ กษา คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งได จ ดท ามาตรฐานการอ ดมศ กษา เพ อใช เป นกลไกระด บกระทรวง ระด บคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และระด บหน วยงาน เพ อน าไปส การ ก าหนดนโยบายการพ ฒนาการอ ดมศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาต อไป มาตรฐานการอ ดมศ กษาท จ ดท าข น ฉบ บน ได ใช มาตรฐานการศ กษาของชาต ท เปร ยบเสม อนร มใหญ เป นกรอบในการพ ฒนาโดยม สาระส าค ญ

12 12 ท ครอบคล มเป าหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของไทยและเป นมาตรฐานท ค าน งถ งความหลากหลายของกล มหร อประเภทของสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อให ท กสถาบ นสามารถน าไปใช ก าหนดพ นธก จและมาตรฐานของการปฏ บ ต งานได มาตรฐานการอ ดมศ กษา ท ปรากฏตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 7 ส งหาคม 2549 ประกอบด วยมาตรฐาน 3 ด าน ได แก มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต มาตรฐานด านการบร หารจ ดการการ อ ดมศ กษา และมาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐาน ย อยท ง 3 ด านน อย ในมาตรฐานการศ กษาของชาต ท ประกอบด วยมาตรฐานย อย 3 มาตรฐานเช นก น ค อ มาตรฐานท 1 ค ณล กษณะของคนไทยท พ งประสงค ท งในฐานะพลเม องและพลโลก มาตรฐานท 2 แนวการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 3 แนวการสร างส งคมแห งการเร ยนร /ส งคมแห งความร แต ละ มาตรฐานย อยของมาตรฐานการอ ดมศ กษาจะม ความสอดคล องและส มพ นธ ก บมาตรฐานย อยของ มาตรฐานการศ กษาของชาต เพ อให การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาบรรล ตามจ ดม งหมายและ หล กการของการจ ดการศ กษาของชาต นอกเหน อจากมาตรฐานการอ ดมศ กษาท เป นมาตรฐานแม บทแล ว คณะกรรมการการอ ดมศ กษาได จ ดท ามาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ เพ อน าไปส การพ ฒนาสถาบ นอ ดมศ กษาตามกล มสถาบ นท ม ปร ชญา ว ตถ ประสงค และ พ นธก จในการจ ดต งท แตกต างก นได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ประกอบด วยมาตรฐานหล ก 2 ด าน ค อ มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา และมาตรฐานด านการด าเน นการ ตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา และก าหนดกล มสถาบ นอ ดมศ กษาเป น 4 กล ม ได แก กล ม ก ว ทยาล ย ช มชน กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร กล ม ค สถาบ นเฉพาะทาง และกล ม ง สถาบ นท เน น การว จ ยข นส งและผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก นอกจากน นย งได จ ดท า กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อให เป นไปตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และเพ อเป นการประก นค ณภาพบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขาว ชา โดยก าหนดให ค ณภาพของ บ ณฑ ตท กระด บค ณว ฒ และสาขาว ชาต องเป นไปตามมาตรฐานผลการเร ยนร อย างน อย 5 ด าน ค อ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ด านความร ด านท กษะทางป ญญา ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและ ความร บผ ดชอบ และด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ คณะกรรมการการอ ดมศ กษาย งได ก าหนดเกณฑ มาตรฐานอ น ๆ อาท เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษา หล กเกณฑ การขอเป ดและด าเน นการหล กส ตรระด บปร ญญาในระบบการศ กษาทางไกล หล กเกณฑ การก าหนดช อปร ญญา หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาประเม นค ณภาพการ จ ดการศ กษานอกสถานท ต งของสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาได พ ฒนาด านว ชาการ และว ชาช พ รวมท งการพ ฒนาค ณภาพและยกระด บมาตรฐานในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ม ความท ดเท ยมก นและพ ฒนาส สากล ซ งท าให สถาบ นอ ดมศ กษาสามารถจ ดการศ กษาได อย างย ดหย น คล องต ว และต อเน องในท กระด บการศ กษา ตลอดจนสะท อนให เห นถ งมาตรฐานค ณภาพการจ ด การศ กษาในระด บอ ดมศ กษา

13 13 เพ อให การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภทม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท ก าหนด ท งมาตรฐานการศ กษาระด บชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา และส มพ นธ ก บ มาตรฐานและหล กเกณฑ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาอ นๆ รวมถ งกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จ งจ าเป นต องม ระบบประก นค ณภาพท พ ฒนาข นตามท ก าหนดไว ใน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ก อนม ประกาศพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ทบวงมหาว ทยาล ยได ตระหน กด ถ ง ความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษาและได จ ดท าประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง นโยบายและ แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษามาต งแต ป พ.ศ เพ อเป นแนวทางใน การประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาตามหล กการส าค ญ 3 ประการ ค อ การให เสร ภาพ ทางว ชาการ (academic freedom) ความม อ สระในการด าเน นการของสถาบ น (institutional autonomy) และความพร อมของสถาบ นท จะร บการตรวจสอบค ณภาพจากภายนอกตามหล กการของ ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (accountability) ต อมาพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ระบ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประกอบก บ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ ง ส วนราชการก าหนด ให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการอ ดมศ กษาท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และแผนการศ กษา แห งชาต สน บสน นทร พยากร ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา โดย ค าน งถ งความเป นอ สระและความเป นเล ศทางว ชาการของสถานศ กษาระด บปร ญญาตามกฎหมายว าด วย การจ ดต งสถานศ กษาแต ละแห งและกฎหมายท เก ยวข องส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งม หน าท ร วมก บสถานศ กษาในการจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม รายละเอ ยดด งน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา หล งจากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ม ผลบ งค บใช ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (ทบวงมหาว ทยาล ยเด ม) ในฐานะหน วยงานต นส งก ดท ท าหน าท ก าก บด แล สถาบ นอ ดมศ กษา ได เสนอระบบการประก นค ณภาพการศ กษาให คณะร ฐมนตร พ จารณาเพ อให สอดคล อง ก บเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต ฉบ บด งกล าว ซ งคณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท 21 ม นาคม 2543 ได ม มต เห นชอบก บระบบประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (ทบวงมหาว ทยาล ยเด ม) ซ งต อมาได จ ดท าเป นประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2545 เพ อใช เป นแนวปฏ บ ต สาระส าค ญ ของประกาศฉบ บน ระบ ให ทบวงมหาว ทยาล ยสน บสน นและส งเสร มสถาบ นอ ดมศ กษาจ ดท าระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในตามภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษาให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

14 14 รวมท งให ม การประเม นผลและต ดตามตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษา จากภายใน หร อโดยหน วยงานต นส งก ดท ม หน าท ก าก บด แลสถาบ นการศ กษาเพ อเตร ยมความพร อม ส าหร บการประเม นค ณภาพจากภายนอก รวมถ งสน บสน นให ม การแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ภายในระด บอ ดมศ กษาข นในแต ละคณะว ชา หร อสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อก าหนดนโยบายหล กเกณฑ แนวทาง ว ธ การตรวจสอบและประเม นระบบกลไกและประเม นผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของแต ละคณะว ชาหร อสถาบ นอ ดมศ กษา หล งจากด าเน นการตามประกาศฉบ บป พ.ศ.2545 ไประยะหน ง ส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษาจ งได จ ดท ากฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2546 เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าค ญ เก ยวก บระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของกฎกระทรวงฉบ บน ย งคงไว ตามประกาศ ทบวงมหาว ทยาล ยฯ พ.ศ.2545 ซ งส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ถ อปฏ บ ต มาอย างต อเน อง ต อมาในป 2553 กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ แทนฉบ บเด ม โดยรวมการประก นค ณภาพภายในและภายนอกของ การศ กษาท กระด บไว ในฉบ บเด ยวก น ม คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บอ ดมศ กษาท าหน าท หล ก 2 ประการค อ 1) วางระเบ ยบหร อออกประกาศก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการ ประก นค ณภาพภายในระด บอ ดมศ กษา เพ อส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการประก นค ณภาพภายใน ระด บอ ดมศ กษา โดยความเห นชอบของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปร บปร ง และพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแก สถานศ กษา โดยน าผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไป ปร บปร งค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง นอกจากน ย งม การปร บเปล ยนให ระบบการประก นค ณภาพ ภายในประกอบด วย การประเม นคณภาพ การต ดตามตรวจสอบค ณภาพ และการพ ฒนาค ณภาพ และ ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดจ ดให ม การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาอย างน อยหน งคร งในท ก สามป และแจ งผลให สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาทราบ รวมท งเป ดเผยผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาต อสาธารณชน หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ระบ ในกฎกระทรวงให พ จารณาจากประเด นต อไปน 1) ระบบการประก นค ณภาพภายในของคณะว ชาและสถานศ กษาระด บ อ ดมศ กษา โดยค าน งถ งมาตรฐานการศ กษาระด บอ ดมศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การประกาศก าหนด 2) ผลการปฏ บ ต งานของคณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาตามระบบ การประก นค ณภาพภายในท ก าหนดไว 3) ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพ ภายในท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาตามต วบ งช ค ณภาพการศ กษา

15 ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ระบ ในกฎกระทรวงให ใช แนวปฏ บ ต ด งน 1) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม หน วยงานหร อคณะ กรรมการท ร บผ ดชอบการด าเน นการด านการประก นค ณภาพข น โดยม หน าท พ ฒนาบร หารและต ดตาม การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตลอดจนประสานก บหน วยงานภายนอก เพ อให เก ดความม นใจว า การจ ดการศ กษาจะเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายใน เพ อใช ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพภายใต กรอบนโยบายและหล กการท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด 3) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาด าเน นการตามระบบการ ประก นค ณภาพภายใน โดยถ อเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา 4) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม ระบบและกลไกควบค ม ค ณภาพขององค ประกอบต างๆ ท ใช ในการผล ตบ ณฑ ต ด งน (1) หล กส ตรการศ กษาในสาขาว ชาต างๆ (2) คณาจารย และระบบการพ ฒนาคณาจารย (3) ส อการศ กษาและเทคน คการสอน (4) ห องสม ดและ แหล งการเร ยนร อ น (5) อ ปกรณ การศ กษา (6) สภาพแวดล อมในการเร ยนร และบร การการศ กษา(7) การ ว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผลทางการเร ยนของน กศ กษา (8) องค ประกอบอ นตามท แต ละสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาเห นสมควร ท งน ให แต ละคณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม ระบบการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาตามท เห นสมควร โดยให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาด านการประก นค ณภาพการศ กษาในระด บคณะว ชาของสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาอย างต อเน อง การรายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายใน ถ อเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาต อง ด าเน นการอย างม ระบบ และต อเน องสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาต องจ ดท ารายงานประจ าป ท เป น รายงานการประเม นค ณภาพภายในเสนอต อสภาสถาบ น หน วยงานต นส งก ด และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อพ จารณาและเป ดเผยต อสาธารณชน โดยให สอดคล องก บเจตนารมณ และแนวทางของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ การต ดตามตรวจสอบของต นส งก ด

16 16 ให หน วยงานต นส งก ดของสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาน นอย างน อยหน งคร งในท กสามป และแจ งผลให สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาทราบ รวมท งเป ดเผยผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาต อสาธารณชน แนวทางการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นอ ดมศ กษาอาจพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท เหมาะสมสอดคล องก บ ระด บการพ ฒนาของสถาบ น โดยอาจเป นระบบประก นค ณภาพท ใช ก นแพร หลายในระด บชาต หร อ นานาชาต หร อเป นระบบเฉพาะท สถาบ นพ ฒนาข นเอง แต ไม ว าจะเป นระบบค ณภาพแบบใดจะต องม กระบวนการท างานท เร มต นจากการวางแผน การด าเน นงานตามแผน การตรวจสอบประเม น และการ ปร บปร งพ ฒนา ท งน เพ อให การด าเน นภารก จของสถาบ นบรรล เป าประสงค และม พ ฒนาการ อย างต อเน อง ขณะเด ยวก นก เป นหล กประก นแก สาธารณชนให ม นใจว าสถาบ นอ ดมศ กษาสามารถสร าง ผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ ประเม นค ณภาพ มาตรฐาน เป นกรอบส าค ญในการด าเน นงานของสถาบ นอ ดมศ กษา ค อ มาตรฐานการอ ดมศ กษา อย างไรก ตาม ในป จจ บ นสถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ ย งต องด าเน นการให ได ตาม มาตรฐานและหล กเกณฑ อ น ๆ ท เก ยวข องอ กมาก เช น มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา มาตรฐานเพ อการประเม น ค ณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏ บ ต ราชการตามม ต ด านต างๆ ของส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณ มหาว ทยาล ยของร ฐ เป นต น ต วบ งช เป นข อก าหนดของการประก นค ณภาพภายในท พ ฒนาข นใน องค ประกอบค ณภาพ 9 ด านท ม ความครอบคล มพ นธก จหล ก 4 ประการของการอ ดมศ กษาและพ นธก จ สน บสน น ได แก (1) ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ (2) การผล ตบ ณฑ ต (3) ก จกรรม การพ ฒนาน กศ กษา (4) การว จ ย (5) การบร การทางว ชาการแก ส งคม (6) การท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม (7) การบร หารและการจ ดการ (8) การเง นและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพ ซ งต วบ งช ด งกล าวสามารถช ว ดค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานและหล กเกณฑ อ นๆ ท เก ยวข องก บองค ประกอบค ณภาพน นๆ ได ท งหมด ท งต วบ งช ท ใช ประเม นป จจ ยน าเข า กระบวนการและผลผล ตหร อผลล พธ นอกจากน เกณฑ การประเม น เป นมาตรว ดของแต ละต วบ งช ซ งพ ฒนาจากเกณฑ และ แนวปฏ บ ต ท เป นมาตรฐานซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หร อโดยหน วยงานท เก ยวข อง อาท สมศ. ท งน เพ อให การประเม นค ณภาพการศ กษาม ความสอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น กลไกการประก นค ณภาพ

17 17 ในด านของกลไกการประก นค ณภาพ ผ ท ม ความส าค ญส งผลให การด าเน นงาน ประสบความส าเร จและน าไปส การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ค อ คณะกรรมการระด บนโยบาย และ ผ บร หารส งส ดของสถาบ นท จะต องให ความส าค ญและก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน และเข าใจร วมก นท กระด บ โดยมอบหมายให หน วยงานหร อคณะกรรมการร บผ ดชอบในการ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และกระต นให เก ดการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง หน าท ส าค ญประการหน ง ของคณะกรรมการหร อหน วยงานน ค อ การจ ดระบบประก นค ณภาพ พร อมท งต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพท เหมาะสมส าหร บสถาบ น ระบบประก นค ณภาพท ใช ต องสามารถเช อมโยงให เก ด ค ณภาพของการปฏ บ ต งาน ต งแต ระด บบ คคล ระด บภาคว ชาหร อสาขาว ชา ระด บคณะว ชาไปจนถ งระด บ สถาบ น โดยอาจจ าเป นต องจ ดท าค ม อค ณภาพในแต ละระด บ เพ อก าก บการด าเน นงาน แต ท ส าค ญ คณะกรรมการหร อหน วยงานน ต องประสานงานและผล กด นให เก ดระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพซ งสามารถใช งานร วมก นได ในท กระด บ ระบบฐานข อม ลและระบบสารสนเทศ การว เคราะห และว ดผลด าเน นงานเป นส งจ าเป นในกระบวนการประก น ค ณภาพ การว ดและว เคราะห ผลการด าเน นงาน จะไม สามารถท าได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ หากปราศจากฐานข อม ล และระบบสารสนเทศท เป นจร ง ถ กต องตรงก นท กระด บต งแต ระด บบ คคล ภาคว ชา คณะว ชา และสถาบ น ตลอดจนเป นข อม ลท สามารถเร ยกใช ได อย างรวดเร ว ด งน น ระบบ สารสนเทศท ด ม ประส ทธ ภาพจ งเป นป จจ ยส าค ญย งท จะส งผลต อความส าเร จของการประก นค ณภาพ การศ กษา และส งผลต อค ณภาพในท กข นตอนการด าเน นงานต งแต การวางแผน การปฎ บ ต งานประจ า การตรวจสอบประเม นตลอดจนถ งการปร บปร งและพ ฒนา

18 18 บทท 3 กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 3.1 กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม การปร บปร งกรอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นประก นค ณภาพภายใน ระด บอ ดมศ กษา โดยเร มใช ต งแต ป การศ กษา 2553 ประกอบก บ ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ได จ ดท าค ม อการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ.2554 ด งน น เพ อให การ ด าเน นการเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ภาคว ชา สาขา หล กส ตร และหน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน ป การศ กษา 2554 เป นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ และหน วยงานท กระด บสามารถเตร ยมพร อมในการวางแผนการด าเน นงาน เพ อให สามารถ พ ฒนาหน วยงานให บรรล ตามเป าหมายท ก าหนด ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา จ งได จ ดท า กรอบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ส าหร บคณะ/หน วยงาน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต โดยบ รณาการ ต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย เพ อให คณะหน วยงานใช เป น กรอบและแนวทาง ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ต อไป

19 19 องค ประกอบ และ ต วบ งช หน วยงานท ร บผ ดชอบ ชน ดต วบ งช ประเภทต วบ งช ด าเน นการ / ค าช แจงเพ มเต มต วบ งช ประสานงานหล ก สถาบ น I P O ค ณภาพ ปร มาณ ระด บสถาบ น คณะ ระด บการประเม นประก นค ณภาพภายใน หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ภาคว ชา/ หล กส ตร สาขาว ชา/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 1.1 (สกอ) กระบวนการพ ฒนาแผน ฝ ายแผน/ส าน กประก นฯ (สมศ16.1) ผลการบร หารสถาบ นให เก ดอ ตล กษณ ส าน กประก นค ณภาพ ท กคณะว ชาร บประเม น แต เป นการด าเน นการร วมก บ ระด บสถาบ น หร อด าเน นการ แยกจากสถาบ นก ได 1.3 (สมศ16.2) ผลการพ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ฝ ายแผน/ส าน กประก น ค ณภาพ 1.4 (สมศ17) ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อน เป นเอกล กษณ ของสถาบ น ส าน กประก นค ณภาพ ท กคณะว ชาร บประเม น แต เป นการด าเน นการร วมก บ ระด บสถาบ น หร อด าเน นการ แยกจากสถาบ นก ได หน วยงาน สน บสน น คณะว ชา องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 2.1 (สกอ) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ฝ ายว ชาการ ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา - ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง 2.2 (สกอ) อาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ส าน กบ คลากร ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา (สกอ) อาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ส าน กบ คลากร ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา (สกอ) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และ ส าน กบ คลากร - - บ คลากรสายสน บสน น 2.5 (สกอ) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม การเร ยนร ส าน กคอมพ วเตอร / ส าน กสารบรรณ/ กองอาคารสถานท / กองทะเบ ยนและ ประมวลผล/ ฝานก จกรรมน ส ต/ คณะว ชาใช ผลการประเม น จากระด บสถาบ น

20 20 หน วยงานท ร บผ ดชอบ ระด บการประเม นประก นค ณภาพภายใน ชน ดต วบ งช ประเภทต วบ งช ด าเน นการ / หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบ และ ต วบ งช ค าช แจงเพ มเต มต วบ งช ประสานงานหล ก หน วยงาน สถาบ น ภาคว ชา/ I P O ค ณภาพ ปร มาณ ระด บสถาบ น คณะ หล กส ตร สน บสน น สาขาว ชา/ 2.6 (สกอ) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน ฝ ายว ชาการ/คณะว ชา ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา (สกอ) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต ส าน กทะเบ ยน/ ฝ ายก จการน กศ กษา/ ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง (สกอ) ระด บความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมท จ ดให ก บน ส ต 2.9 (สมศ1) บ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานท าหร อ ประกอบอาช พอ สระ ภายใน 1 ป ฝ ายก จการน กศ กษา ฝ ายทะเบ ยน ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา (สมศ2) ค ณภาพของบ ณฑ ตปร ญญาตร โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 2.11 (สมศ3) ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร ฝ ายว ชาการ/ฝ ายทะเบ ยน ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา (สมศ4) ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก บ ณฑ ตว ทยาล ย ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา - ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร /คณะว ชา 2.13 (สมศ14) การพ ฒนาคณาจารย ส าน กบ คลากล ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา - - องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต 3.1 (สกอ) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การ ด านข อม ลข าวสาร ศ นย ให ค าปร กษา/ กองประชาส มพ นธ ฯ 3.2 (สกอ) ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน ส ต ฝ ายาก จการน กศ กษา/ บ ณฑ ตว ทยาล ย องค ประกอบท 4 การว จ ย

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information