บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต"

Transcription

1 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2555 เพ อแต งต งคณะ กรรมการ ด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน จากคณะหน วยงาน ซ งม คณะกรรมการจากคณะ ประกอบด วยผ บร หาร เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานด านประก นค ณภาพ และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โดยม อธ การบด เป นประธาน ด าเน นการประช มหาร อเด อนละ 1 คร ง เม อท ประช มม มต พ จารณาให ความเห นชอบในประเด นท เป นเช ง นโยบายแล วน น ฝ ายเลขาน การของคณะกรรมการฯ ค อ ส าน กประก นประก นค ณภาพการศ กษาและฝ าย เลขาสภามหาว ทยาล ย ด าเน นการบรรจ วาระในท ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย เพ อพ จารณา ขอข อเสนอแนะและความเห นชอบอ กคร ง อาท กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ต วบ งช อ ต ล กษณ ระด บสถาบ น เป นต น กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในจะก าหนดตามบร บท ตามพ นธก จประเภทของ หน วยงาน เช น ส าหร บการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บคณะว ชา-ภาคว ชา-หล กส ตร และ ส าหร บการประก นค ณภาพการศ กษาภายในหน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน ซ งหน วยงานสน บสน น การเร ยนการสอนสามารถก าหนดเป นองค ประกอบด านภารก จหล ก หร ออ ตล กษณ ก าหนดต วบ งช ของ การด าเน นงานตามภารก จของแต ละหน วยงาน การต ดตามผลการด าเน นงานของคณะและหน วยงานเท ยบเท าตามกรอบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ด าเน นการท กรอบ 3 เด อน และรายงานต อท ประช มคณะกรรมการด าเน นงานประก น ค ณภาพภายใน คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย และสภามหาว ทยาล ยตามล าด บ ในขณะเด ยวก น ได น าเคร องม อการจ ดการความร มาช วยข บเคล อน เช น การแลกเปล ยนเร ยนร เป นต น แผนการประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละป การศ กษา ซ งสอดคล องก บแนวทางการประก น ค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ก าหนดให ระด บภาคว ชาและหน วยงานเท ยบเท า ด าเน นการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ระด บคณะและหน วยงานเท ยบเท าด าเน นการจ ดท า รายงานการประเม นตนเอง (SAR) และประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ช วงเด อนพฤษภาคมถ งก นยายน โดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพระด บคณะ/หน วยงานเท ยบเท า และระด บสถาบ นจะต องเป นไปตาม แนวทางของ สกอ. และระด บสถาบ นจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) และประเม นค ณภาพ ภายใน โดยผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก มหาว ทยาล ยพยายามเล อกคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท เป น ช ดเด ยวก น เพ อการต ดตามการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง

2 2 หล งจากท ระด บคณะหน วยงานด าเน นการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแล ว ม กลไกการ ยกย องและสร างแรงจ งใจแก คณะหน วยงานท ม ผลส าเร จจากการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ แต ละวงรอบป การศ กษา และให หน วยงานมาน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด ในองค ประกอบค ณภาพท ม คะแนน ในระด บด มาก และทบทวนป ญหาอ ปสรรคต างๆของการด าเน นงานของระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในโดยการม ส วนร วม รวมถ งน าข อสนเทศจากการประเม นอภ มานผ ประเม นมาประกอบการ ทบทวน คณะ หน วยงานเท ยบเท า และสถาบ นน าผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของ คณะกรรมการประเม นเสนอต อท ประช มคณะกรรมการบร หารของหน วยงาน คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ย และสภามหาว ทยาล ยตามล าด บ เพ อพ จารณาให ข อเสนอแนะ เพ อจ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา (Improvement Plan) ในการยกระด บค ณภาพการด าเน นงานตามแนวทางวงจร ค ณภาพ PDCA

3 3 แผนภาพระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ของมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต สภามหาว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายในฯ หน วยสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน คณะว ชา - Benchmark - Share & Learn - Best Practice - Network ต ดตาม/ตรวจสอบการพ ฒนา รอบ 3 เด อน KM หน วยสน บสน น SAR/ประเม นภายในระด บภาคว ชา/เท ยบเท า และ ระด บคณะ/หน วยงานเท ยบเท า คณะว ชา SAR/ประเม นภายใน ระด บสถาบ น Show&Share Best Practice ทบทวน SWOT Show&Share Best Practice Improvement Plan

4 4 1.2 กลไกการข บเคล อนการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. คณะท างานป การศ กษา 1.1 คณะกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน 1.2 คณะกรรมการด าเน นงานจ ดท ารายงานการประเม นตนเองตามเกณฑ การประก น ค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น 1.3 คณะกรรมการด าเน นงานประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บสถาบ น 1.4 คณะกรรมการด าเน นงานจ ดการความร 2. การอบรมให ความร และท กษะด านการประก นค ณภาพการศ กษา 2.1 โครงการอบรมให ความร และท กษะด านการประก นค ณภาพการศ กษาแก น ส ต น กศ กษาน กก จกรรม 2.2 โครงการอบรมให ความร การประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรใหม และบ คลากร ท ย งไม ม ความร 2.3 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการประเม น ค ณภาพภายใน 2.4 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง 2.5 โครงการอบเช งปฏ บ ต การระบบฐานข อม ล CHE QA Online 3. การประช มคณะท างานช ดต างๆ รายละเอ ยดปรากฏด งตารางสร ปก จกรรมการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน 4. การเผยแพร ข อม ลและเอกสารท เป นประโยชน 4.1 ประกาศนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ย 4.2 รายงานการประเม นอภ มานผ ประเม นค ณภาพภายใน 4.3 รายงานผลการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 4.5 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของ สกอ. 4.6 ค ม อการเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บอ ดมศ กษา 4.7 แผ นพ บการประก นค ณภาพการศ กษาส าหร บน ส ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

5 5 1.3 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการประก นค ณภาพ การศ กษา ตามสาระส าค ญท ระบ ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 โดยมหาว ทยาล ยม งม นท จะพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาอย างย งย น อ นแสดงถ งปณ ธานและ ความร บผ ดชอบต อส งคมและประเทศชาต ในการด าเน นภารก จหล กของมหาว ทยาล ย ค อ การผล ต บ ณฑ ต การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ช มชน และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ท งน เพ อให การ ด าเน นการด านการประก นค ณภาพเป นไปอย างสอดคล องในท ศทางเด ยวก นท วท งมหาว ทยาล ย จ งได ก าหนดนโยบายด านประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ย ด งน 1) มหาว ทยาล ยจะใช ระบบประก นค ณภาพการศ กษาเป นเคร องม อและกลไกพ นฐาน ในการพ ฒนาและบร หารมหาว ทยาล ยอย างต อเน องม งส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ย งย น 2) ท กคณะว ชาต องได ร บการร บรองมาตรฐาน ท งจากการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และภายนอก 3) มหาว ทยาล ยต องได ร บการร บรองมาตรฐานจากการประเม นค ณภาพภายนอก 4) มหาว ทยาล ยจะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเม นผลการประก นค ณภาพ การศ กษาของต งแต ระด บหล กส ตร สาขาว ชา ภาคว ชา ส าน กว ชาและระด บคณะ 5) คณะว ชาท ม การจ ดการศ กษาร วมหร อม ความร วมม อในการจ ดการศ กษาก บหน วยงาน หร อองค กรอ น ต องม การวางระบบและกลไกการด าเน นงาน การตรวจสอบและประเม นผลการประก น ค ณภาพการศ กษาร วมก นอย างต อเน อง โดยให ถ อเป นส วนหน งของคณะว ชาน นๆ 7) ส งเสร มให บ คลากรท กคนท กสายงานม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งาน ครบวงจรค ณภาพ โดยกระจายอ านาจและความร บผ ดชอบให ท กหน วยงานในมหาว ทยาล ย และ ใช กระบวนการประก นค ณภาพเป นว ฒนธรรมการปฏ บ ต งานของท กหน วยงาน 8) ส งเสร มและสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง เพ อม งให เก ดว ฒนธรรมการท างานขององค กร และน าไปส การสร างนว ตกรรมขององค กร 9) ส งเสร มและสน บสน นการถ ายทอดองค ความร ในระบบประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ยส น ส ตและบ คลากร เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะและม ส วนร วมในระบบประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อส งเสร มการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยให ม ความเข มแข ง รวมท งให ม การ ประก นค ณภาพก จกรรมหร อโครงการของน ส ตและบ คลากรด วย 10) ส งเสร มและสน บสน นความร วมม อก บมหาว ทยาล ยและหน วยงานอ นๆ ในก จกรรม ด านการประก นค ณภาพ

6 6 11) สน บสน นการน าระบบฐานข อม ลและสารสนเทศมาใช ในการประก นค ณภาพ ให ครบท ก องค ประกอบค ณภาพ และสามารถใช ร วมก นได ท งระด บบ คคล ภาคว ชา คณะว ชา และมหาว ทยาล ย รวมท งสามารถเช อมต อก บหน วยงานภายนอกท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพ เช น สกอ. สมศ. เป นต น 12) ส งเสร มการเผยแพร ข อม ลอ นเป นผลจากการด าเน นการประก นค ณภาพ แก สาธารณะ เพ อแสดงความร บผ ดชอบของสถาบ นต อส งคม 13) สน บสน นและยกย องหน วยงาน และท มงานต างๆ ท ม ผลงานในการค ดค นนว ตกรรม หร อแนวปฏ บ ต ท ด หร อม ผลการด าเน นงานด านต างๆท ก อให เก ดการยกระด บค ณภาพของมหาว ทยาล ย เพ อน าไปส องค กรแห งการเร ยนร 14) เช อมโยงผลการประเม นประก นค ณภาพก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ท กระด บ

7 7 บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา 2.1 ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องปฏ บ ต ม 4 ประการ ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม การด าเน นการตามภารก จท ง 4 ประการด งกล าว ม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาประเทศท งระยะส นและระยะยาว ป จจ บ นม ป จจ ย ภายในและภายนอกหลายประการท ท าให การประก นค ณภาพการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาเป นส ง จ าเป นท จะต องเร งด าเน นการ ป จจ ยด งกล าวค อ 1) ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาและบ ณฑ ตภายในประเทศ ม แนวโน มท จะม ความ แตกต างก นมากข น ซ งจะก อให เก ดผลเส ยแก ส งคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 2) ความท าทายของโลกาภ ว ตน ต อการอ ดมศ กษา ท งในประเด นการบร การการศ กษา ข ามพรมแดน และการเคล อนย ายน กศ กษาและบ ณฑ ต อ นเป นผลจากการรวมต วของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยน ซ งท งสองประเด นต องการการร บประก นของค ณภาพการศ กษา 3) สถาบ นอ ดมศ กษาม ความจ าเป นท จะต องสร างความม นใจแก ส งคมว าสามารถพ ฒนา องค ความร และผล ตบ ณฑ ต ตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศให มากข น ไม ว าจะเป นการ สร างข ดความสามารถในการแข งข นระด บสากล การพ ฒนาภาคการผล ตจร ง ท งอ ตสาหกรรมและบร การ การพ ฒนาอาช พ ค ณภาพช ว ต ความเป นอย ระด บท องถ นและช มชน 4) สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องให ข อม ลสาธารณะ (public information) ท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท งน กศ กษา ผ จ างงาน ผ ปกครอง ร ฐบาล และประชาชนท วไป 5) ส งคมต องการระบบอ ดมศ กษาท เป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ย ม ส วนร วม (participation) ม ความโปร งใส (transparency) และม ความร บผ ดชอบซ งตรวจสอบได (accountability) ตามหล กธรรมาภ บาล 6) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให สถานศ กษาท กแห งจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน รวมถ งให ม ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาท าหน าท ประเม นค ณภาพภายนอก โดยการประเม นผลการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา 7) คณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ประกาศใช มาตรฐานการอ ดมศ กษา เม อว นท 7 ส งหาคม 2549 เพ อเป นกลไกก าก บมาตรฐานระด บกระทรวง ระด บคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ ระด บหน วยงาน โดยท กหน วยงานระด บอ ดมศ กษาจะได ใช เป นกรอบการด าเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา

8 8 8) กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องมาตรฐานสถาบ น อ ดมศ กษา เม อว นท 12 พฤศจ กายน 2551 เพ อเป นกลไกส งเสร มและก าก บให สถาบ นอ ดมศ กษาจ ดการ ศ กษาให ม มาตรฐานตามประเภทหร อกล มสถาบ นอ ดมศ กษา 4 กล ม 9) กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เม อว นท 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ประกาศแนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เม อว นท 16 กรกฎาคม 2552 เพ อให การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเป นไปตามมาตรฐานการอ ดมศ กษาและเพ อการประก น ค ณภาพของบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขาว ชา ด วยความจ าเป นด งกล าวสถาบ นอ ดมศ กษาร วมก บต นส งก ดจ งจ าเป นต องพ ฒนาระบบและกลไก การประก นค ณภาพการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1) เพ อตรวจสอบและประเม นการด าเน นงานของภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงาน เท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาในภาพรวม ตามระบบค ณภาพและกลไกท สถาบ นน น ๆ ก าหนดข น โดยว เคราะห เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานตามต วบ งช ในท กองค ประกอบค ณภาพ ว าเป นไปตามเกณฑ และได มาตรฐาน 2) เพ อให ภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาทราบ สถานภาพของตนเองอ นจะน าไปส การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพไปส เป าหมาย (targets) และเป าประสงค (goals) ท ต งไว ตามจ ดเน นของตนเองและเป นสากล 3) เพ อให ภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท าและสถาบ นอ ดมศ กษาทราบจ ดแข ง จ ดท ควรปร บปร ง ตลอดจนได ร บข อเสนอแนะในการพ ฒนาการด าเน นงานเพ อเสร มจ ดแข ง และพ ฒนา จ ดท ควรปร บปร งของสถาบ นอย างต อเน อง 4) เพ อให ข อม ลสาธารณะท เป นประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท าให ม นใจว าสถาบ น อ ดมศ กษาสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท ก าหนด 5) เพ อให หน วยงานต นส งก ดของสถาบ นอ ดมศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง ม ข อม ล พ นฐานท จ าเป นส าหร บการส งเสร มสน บสน นการจ ดการอ ดมศ กษาในแนวทางท เหมาะสม

9 9 2.2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ก บการประก นค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนด จ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาท ม งเน นค ณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอ ยดไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและมาตรฐานของ สถาบ นอ ดมศ กษา การประก นค ณภาพภายใน เป นการสร างระบบและกลไกในการพ ฒนา ต ดตามตรวจสอบและ ประเม นการด าเน นงานของสถานศ กษาให เป นไปตามนโยบาย เป าหมายและระด บค ณภาพตามมาตรฐาน ท ก าหนดโดยสถานศ กษาและหร อหน วยงานต นส งก ด โดยหน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาก าหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง ม การจ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงาน ประเม นค ณภาพภายในเสนอต อสภาสถาบ น หน วยงานต นส งก ด และหน วยงานท เก ยวข องเพ อพ จารณา และเป ดเผยต อสาธารณชนเพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเพ อรองร บการ ประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายนอก เป นการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาเพ อให ม การต ดตามและ ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยค าน งถ งความม งหมาย หล กการ และ แนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บ ซ งประเม นโดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) หร อเร ยกช อย อว า สมศ. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนดให สถานศ กษาท กแห งต องได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกอย างน อย 1 คร งในท กรอบ 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผลการประเม น ต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ซ ง สมศ. ได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ ) รอบท สอง (พ.ศ ) เสร จส นแล ว และป จจ บ นอย ระหว างการเตร ยมการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบท สาม (พ.ศ ) ในการประเม นรอบท สามของ สมศ. เป นการ ประเม นท งระด บสถาบ นและคณะว ชา แต หากสถาบ นใดจ ดการศ กษานอกสถานท ต งหล กการประเม นจะ ครอบคล มการจ ดการนอกสถานท ต งหล กท งหมด นอกจากน นการประเม นค ณภาพจะม ความสอดคล อง ก บจ ดเน นหร อกล มสถาบ นท แต ละสถาบ น เล อกตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ร ปแบบและว ธ การประเม นค ณภาพภายนอกจะเป นไปตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ซ งม หล กการส าค ญ 5 ประการ ด งต อไปน 1) เป นการประเม นเพ อม งให ม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ไม ได ม งเน นเร องการต ดส น การจ บผ ด หร อการให ค ณ ให โทษ

10 10 2) ย ดหล กความเท ยงตรง เป นธรรม โปร งใส ม หล กฐานข อม ลตามสภาพความเป นจร ง (evidence based) และม ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (accountability) 3) ม งเน นในเร องการส งเสร มและประสานงานในล กษณะก ลยาณม ตรมากกว าการก าก บ ควบค ม 4) ส งเสร มการม ส วนร วมในการประเม นค ณภาพและการพ ฒนาการจ ดการศ กษาจาก ท กฝ ายท เก ยวข อง 5) ม งสร างความสมด ลระหว างเสร ภาพทางการศ กษาก บจ ดม งหมายและหล กการศ กษา ของชาต ตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ให เอกภาพเช งนโยบาย แต ย งคง ม ความหลายหลายในทางปฏ บ ต โดยสถาบ นสามารถก าหนดเป าหมายเฉพาะและพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาให เต มตามศ กยภาพของสถาบ นและผ เร ยน 2.3 กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ได ก าหนดแนวทางการพ ฒนา และแก ป ญหาอ ดมศ กษาท ไร ท ศทาง ซ าซ อน ขาดค ณภาพ และขาดประส ทธ ภาพ โดยใช กลไกการ ประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาเป นกลไกหล กในการด าเน นการ กล าวค อ ให ม การสร างกลไกการ ประเม นค ณภาพสถาบ นอ ดมศ กษาตามพ นธก จของสถาบ นในแต ละกล ม ซ งม พ นท บร การและจ ดเน น ระด บการศ กษาท ต างก น รวมท งม พ นธก จและบทบาทในการพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จของประเทศ ต างก นตามความหลากหลาย ท งการพ ฒนาฐานรากส งคม เศรษฐก จรวมถ งการกระจายอ านาจในระด บ ท องถ น การข บเคล อนภาคการผล ตในชนบท ท องถ นและระด บประเทศ จนถ งการแข งข นในโลกาภ ว ตน ซ งระบบอ ดมศ กษาแต ละกล มเหล าน จะน าไปส การเปล ยนแปลงอ ดมศ กษา และส งผลกระทบท เป น ประโยชน ต อประเทศอย างม น ยส าค ญ อาท สามารถสร างความเป นเล ศได ตามพ นธก จของต วเอง สามารถ ตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศด ข น ส งผลเช งบวกต อการผล ต พ ฒนาและการท างานของ อาจารย สามารถปร บจ านวนของบ ณฑ ตในสาขาท เป นความต องการของส งคม ลดการว างงาน โดยท สถาบ นอ ดมศ กษาในกล มเหล าน ม กลไกร วมก นในการประก นค ณภาพ เพ อให น กศ กษาสามารถต อยอด ถ ายโอนแลกเปล ยนก นได ระหว างกล ม และในระยะยาวการประเม นค ณภาพควรน าไปส ระบบร บรอง ว ทยฐานะ (accreditation) ท น กศ กษาและสาธารณะให ความเช อถ อ เป นฐานและเง อนไขในการจ ดสรร งบประมาณของร ฐ และการสน บสน นจากภาคเอกชน รวมท งการโอนย ายหน วยก ต จากกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ในป 2551 ก าหนดประเภทหร อกล มสถาบ นอ ดมศ กษา เป น 4 กล ม ค อ กล ม ก ว ทยาล ยช มชน หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บต ากว าปร ญญาตร จ ดฝ กอบรมสนองตอบความต องการของท องถ น เพ อเตร ยมก าล งคนท ม ความร เข าส ภาคการผล ตจร งใน ช มชน สถาบ นสน บสน นรองร บการเปล ยนอาช พพ นฐาน เช น แรงงานท ออกจากภาคเกษตรเป นแหล ง

11 11 เร ยนร ท ส งเสร มให ประชาชนได ม โอกาสเร ยนร ตลอดช ว ตอ นจะน าไปส ความเข มแข งของช มชนและการ พ ฒนาท ย งย น กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร เพ อให ได บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเป นหล กในการข บเคล อนการพ ฒนาและการ เปล ยนแปลงในระด บภ ม ภาค สถาบ นม บทบาทในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยงาน ธ รก จ และ บ คคลในภ ม ภาค เพ อรองร บการด ารงช พ สถาบ นอาจม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาโทด วยก ได กล ม ค สถาบ นเฉพาะทาง หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตเฉพาะทางหร อเฉพาะ กล มสาขาว ชา ท งสาขาว ชาทางว ทยาศาสตร กายภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ส งคมศาสตร หร อ มน ษยศาสตร รวมท งสาขาว ชาช พเฉพาะทาง สถาบ นอาจเน นการท าว ทยาน พนธ หร อการว จ ย หร อ เน นการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะในการประกอบอาช พระด บส ง หร อ เน นท งสองด าน รวมท งสถาบ นอาจม บทบาทในการพ ฒนาภาคการผล ตจร ง ท งอ ตสาหกรรมและบร การ สถาบ นในกล มน อาจจ าแนกได เป น 2 ล กษณะค อ ล กษณะท 1 เป นสถาบ นท เน นระด บบ ณฑ ตศ กษา และ ล กษณะท 2 เป นสถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร กล ม ง สถาบ นท เน นการว จ ยข นส งและผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บ ปร ญญาเอก หมายความถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก และเน นการท าว ทยาน พนธ และการว จ ยรวมถ งการว จ ยหล งปร ญญาเอก สถาบ นเน นการผล ตบ ณฑ ตท เป นผ น าทางความค ดของประเทศ สถาบ นม ศ กยภาพในการข บเคล อนอ ดมศ กษาไทยให อย ในแนวหน า ระด บสากล ม งสร างองค ความร ทฤษฎ และข อค นพบใหม ทางว ชาการ ด งน น การประก นค ณภาพ การศ กษาจ งต องสร างกลไกการประเม นค ณภาพให สอดร บก บการแบ งกล มสถาบ นอ ดมศ กษา 4 กล ม ด งกล าว ส าหร บมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท อย ในกล ม ข สถาบ นท เน นระด บ ปร ญญาตร (ตามมต สภามหาว ทยาล ย คราวประช มว นท 28 ส งหาคม 2552) 2.4 การประก นค ณภาพก บมาตรฐานการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ท ว าด วยการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรา 34 ได ก าหนดให คณะกรรมการการอ ดมศ กษาม หน าท พ จารณาเสนอมาตรฐานการอ ดมศ กษาท สอดคล องก บความต องการตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต โดยค าน งถ งความเป นอ สระและความเป นเล ศ ทางว ชาการของสถาบ นอ ดมศ กษา คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งได จ ดท ามาตรฐานการอ ดมศ กษา เพ อใช เป นกลไกระด บกระทรวง ระด บคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และระด บหน วยงาน เพ อน าไปส การ ก าหนดนโยบายการพ ฒนาการอ ดมศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาต อไป มาตรฐานการอ ดมศ กษาท จ ดท าข น ฉบ บน ได ใช มาตรฐานการศ กษาของชาต ท เปร ยบเสม อนร มใหญ เป นกรอบในการพ ฒนาโดยม สาระส าค ญ

12 12 ท ครอบคล มเป าหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของไทยและเป นมาตรฐานท ค าน งถ งความหลากหลายของกล มหร อประเภทของสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อให ท กสถาบ นสามารถน าไปใช ก าหนดพ นธก จและมาตรฐานของการปฏ บ ต งานได มาตรฐานการอ ดมศ กษา ท ปรากฏตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 7 ส งหาคม 2549 ประกอบด วยมาตรฐาน 3 ด าน ได แก มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต มาตรฐานด านการบร หารจ ดการการ อ ดมศ กษา และมาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐาน ย อยท ง 3 ด านน อย ในมาตรฐานการศ กษาของชาต ท ประกอบด วยมาตรฐานย อย 3 มาตรฐานเช นก น ค อ มาตรฐานท 1 ค ณล กษณะของคนไทยท พ งประสงค ท งในฐานะพลเม องและพลโลก มาตรฐานท 2 แนวการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 3 แนวการสร างส งคมแห งการเร ยนร /ส งคมแห งความร แต ละ มาตรฐานย อยของมาตรฐานการอ ดมศ กษาจะม ความสอดคล องและส มพ นธ ก บมาตรฐานย อยของ มาตรฐานการศ กษาของชาต เพ อให การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาบรรล ตามจ ดม งหมายและ หล กการของการจ ดการศ กษาของชาต นอกเหน อจากมาตรฐานการอ ดมศ กษาท เป นมาตรฐานแม บทแล ว คณะกรรมการการอ ดมศ กษาได จ ดท ามาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ เพ อน าไปส การพ ฒนาสถาบ นอ ดมศ กษาตามกล มสถาบ นท ม ปร ชญา ว ตถ ประสงค และ พ นธก จในการจ ดต งท แตกต างก นได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ประกอบด วยมาตรฐานหล ก 2 ด าน ค อ มาตรฐานด านศ กยภาพและความพร อมในการจ ดการศ กษา และมาตรฐานด านการด าเน นการ ตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา และก าหนดกล มสถาบ นอ ดมศ กษาเป น 4 กล ม ได แก กล ม ก ว ทยาล ย ช มชน กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร กล ม ค สถาบ นเฉพาะทาง และกล ม ง สถาบ นท เน น การว จ ยข นส งและผล ตบ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก นอกจากน นย งได จ ดท า กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อให เป นไปตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และเพ อเป นการประก นค ณภาพบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขาว ชา โดยก าหนดให ค ณภาพของ บ ณฑ ตท กระด บค ณว ฒ และสาขาว ชาต องเป นไปตามมาตรฐานผลการเร ยนร อย างน อย 5 ด าน ค อ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ด านความร ด านท กษะทางป ญญา ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและ ความร บผ ดชอบ และด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ คณะกรรมการการอ ดมศ กษาย งได ก าหนดเกณฑ มาตรฐานอ น ๆ อาท เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ระด บอ ดมศ กษา หล กเกณฑ การขอเป ดและด าเน นการหล กส ตรระด บปร ญญาในระบบการศ กษาทางไกล หล กเกณฑ การก าหนดช อปร ญญา หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการพ จารณาประเม นค ณภาพการ จ ดการศ กษานอกสถานท ต งของสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาได พ ฒนาด านว ชาการ และว ชาช พ รวมท งการพ ฒนาค ณภาพและยกระด บมาตรฐานในการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ม ความท ดเท ยมก นและพ ฒนาส สากล ซ งท าให สถาบ นอ ดมศ กษาสามารถจ ดการศ กษาได อย างย ดหย น คล องต ว และต อเน องในท กระด บการศ กษา ตลอดจนสะท อนให เห นถ งมาตรฐานค ณภาพการจ ด การศ กษาในระด บอ ดมศ กษา

13 13 เพ อให การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภทม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท ก าหนด ท งมาตรฐานการศ กษาระด บชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา และส มพ นธ ก บ มาตรฐานและหล กเกณฑ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาอ นๆ รวมถ งกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต จ งจ าเป นต องม ระบบประก นค ณภาพท พ ฒนาข นตามท ก าหนดไว ใน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ก อนม ประกาศพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ทบวงมหาว ทยาล ยได ตระหน กด ถ ง ความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษาและได จ ดท าประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง นโยบายและ แนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษามาต งแต ป พ.ศ เพ อเป นแนวทางใน การประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาตามหล กการส าค ญ 3 ประการ ค อ การให เสร ภาพ ทางว ชาการ (academic freedom) ความม อ สระในการด าเน นการของสถาบ น (institutional autonomy) และความพร อมของสถาบ นท จะร บการตรวจสอบค ณภาพจากภายนอกตามหล กการของ ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (accountability) ต อมาพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ระบ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประกอบก บ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ ง ส วนราชการก าหนด ให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการอ ดมศ กษาท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และแผนการศ กษา แห งชาต สน บสน นทร พยากร ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา โดย ค าน งถ งความเป นอ สระและความเป นเล ศทางว ชาการของสถานศ กษาระด บปร ญญาตามกฎหมายว าด วย การจ ดต งสถานศ กษาแต ละแห งและกฎหมายท เก ยวข องส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งม หน าท ร วมก บสถานศ กษาในการจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม รายละเอ ยดด งน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา หล งจากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ม ผลบ งค บใช ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (ทบวงมหาว ทยาล ยเด ม) ในฐานะหน วยงานต นส งก ดท ท าหน าท ก าก บด แล สถาบ นอ ดมศ กษา ได เสนอระบบการประก นค ณภาพการศ กษาให คณะร ฐมนตร พ จารณาเพ อให สอดคล อง ก บเจตนารมณ แห งพระราชบ ญญ ต ฉบ บด งกล าว ซ งคณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท 21 ม นาคม 2543 ได ม มต เห นชอบก บระบบประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (ทบวงมหาว ทยาล ยเด ม) ซ งต อมาได จ ดท าเป นประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2545 เพ อใช เป นแนวปฏ บ ต สาระส าค ญ ของประกาศฉบ บน ระบ ให ทบวงมหาว ทยาล ยสน บสน นและส งเสร มสถาบ นอ ดมศ กษาจ ดท าระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในตามภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษาให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

14 14 รวมท งให ม การประเม นผลและต ดตามตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษา จากภายใน หร อโดยหน วยงานต นส งก ดท ม หน าท ก าก บด แลสถาบ นการศ กษาเพ อเตร ยมความพร อม ส าหร บการประเม นค ณภาพจากภายนอก รวมถ งสน บสน นให ม การแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ภายในระด บอ ดมศ กษาข นในแต ละคณะว ชา หร อสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อก าหนดนโยบายหล กเกณฑ แนวทาง ว ธ การตรวจสอบและประเม นระบบกลไกและประเม นผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของแต ละคณะว ชาหร อสถาบ นอ ดมศ กษา หล งจากด าเน นการตามประกาศฉบ บป พ.ศ.2545 ไประยะหน ง ส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษาจ งได จ ดท ากฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2546 เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าค ญ เก ยวก บระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของกฎกระทรวงฉบ บน ย งคงไว ตามประกาศ ทบวงมหาว ทยาล ยฯ พ.ศ.2545 ซ งส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ถ อปฏ บ ต มาอย างต อเน อง ต อมาในป 2553 กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ แทนฉบ บเด ม โดยรวมการประก นค ณภาพภายในและภายนอกของ การศ กษาท กระด บไว ในฉบ บเด ยวก น ม คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บอ ดมศ กษาท าหน าท หล ก 2 ประการค อ 1) วางระเบ ยบหร อออกประกาศก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการ ประก นค ณภาพภายในระด บอ ดมศ กษา เพ อส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการประก นค ณภาพภายใน ระด บอ ดมศ กษา โดยความเห นชอบของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปร บปร ง และพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแก สถานศ กษา โดยน าผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไป ปร บปร งค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง นอกจากน ย งม การปร บเปล ยนให ระบบการประก นค ณภาพ ภายในประกอบด วย การประเม นคณภาพ การต ดตามตรวจสอบค ณภาพ และการพ ฒนาค ณภาพ และ ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดจ ดให ม การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาอย างน อยหน งคร งในท ก สามป และแจ งผลให สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาทราบ รวมท งเป ดเผยผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาต อสาธารณชน หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ระบ ในกฎกระทรวงให พ จารณาจากประเด นต อไปน 1) ระบบการประก นค ณภาพภายในของคณะว ชาและสถานศ กษาระด บ อ ดมศ กษา โดยค าน งถ งมาตรฐานการศ กษาระด บอ ดมศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การประกาศก าหนด 2) ผลการปฏ บ ต งานของคณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาตามระบบ การประก นค ณภาพภายในท ก าหนดไว 3) ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพ ภายในท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาตามต วบ งช ค ณภาพการศ กษา

15 ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ระบ ในกฎกระทรวงให ใช แนวปฏ บ ต ด งน 1) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม หน วยงานหร อคณะ กรรมการท ร บผ ดชอบการด าเน นการด านการประก นค ณภาพข น โดยม หน าท พ ฒนาบร หารและต ดตาม การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตลอดจนประสานก บหน วยงานภายนอก เพ อให เก ดความม นใจว า การจ ดการศ กษาจะเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายใน เพ อใช ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพภายใต กรอบนโยบายและหล กการท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด 3) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาด าเน นการตามระบบการ ประก นค ณภาพภายใน โดยถ อเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา 4) ให คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม ระบบและกลไกควบค ม ค ณภาพขององค ประกอบต างๆ ท ใช ในการผล ตบ ณฑ ต ด งน (1) หล กส ตรการศ กษาในสาขาว ชาต างๆ (2) คณาจารย และระบบการพ ฒนาคณาจารย (3) ส อการศ กษาและเทคน คการสอน (4) ห องสม ดและ แหล งการเร ยนร อ น (5) อ ปกรณ การศ กษา (6) สภาพแวดล อมในการเร ยนร และบร การการศ กษา(7) การ ว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผลทางการเร ยนของน กศ กษา (8) องค ประกอบอ นตามท แต ละสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาเห นสมควร ท งน ให แต ละคณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม ระบบการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาตามท เห นสมควร โดยให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาด านการประก นค ณภาพการศ กษาในระด บคณะว ชาของสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาอย างต อเน อง การรายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายใน ถ อเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท คณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาต อง ด าเน นการอย างม ระบบ และต อเน องสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาต องจ ดท ารายงานประจ าป ท เป น รายงานการประเม นค ณภาพภายในเสนอต อสภาสถาบ น หน วยงานต นส งก ด และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อพ จารณาและเป ดเผยต อสาธารณชน โดยให สอดคล องก บเจตนารมณ และแนวทางของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ การต ดตามตรวจสอบของต นส งก ด

16 16 ให หน วยงานต นส งก ดของสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาจ ดให ม การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษาน นอย างน อยหน งคร งในท กสามป และแจ งผลให สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาทราบ รวมท งเป ดเผยผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาต อสาธารณชน แนวทางการพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นอ ดมศ กษาอาจพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท เหมาะสมสอดคล องก บ ระด บการพ ฒนาของสถาบ น โดยอาจเป นระบบประก นค ณภาพท ใช ก นแพร หลายในระด บชาต หร อ นานาชาต หร อเป นระบบเฉพาะท สถาบ นพ ฒนาข นเอง แต ไม ว าจะเป นระบบค ณภาพแบบใดจะต องม กระบวนการท างานท เร มต นจากการวางแผน การด าเน นงานตามแผน การตรวจสอบประเม น และการ ปร บปร งพ ฒนา ท งน เพ อให การด าเน นภารก จของสถาบ นบรรล เป าประสงค และม พ ฒนาการ อย างต อเน อง ขณะเด ยวก นก เป นหล กประก นแก สาธารณชนให ม นใจว าสถาบ นอ ดมศ กษาสามารถสร าง ผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ ประเม นค ณภาพ มาตรฐาน เป นกรอบส าค ญในการด าเน นงานของสถาบ นอ ดมศ กษา ค อ มาตรฐานการอ ดมศ กษา อย างไรก ตาม ในป จจ บ นสถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ ย งต องด าเน นการให ได ตาม มาตรฐานและหล กเกณฑ อ น ๆ ท เก ยวข องอ กมาก เช น มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา มาตรฐานเพ อการประเม น ค ณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏ บ ต ราชการตามม ต ด านต างๆ ของส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณ มหาว ทยาล ยของร ฐ เป นต น ต วบ งช เป นข อก าหนดของการประก นค ณภาพภายในท พ ฒนาข นใน องค ประกอบค ณภาพ 9 ด านท ม ความครอบคล มพ นธก จหล ก 4 ประการของการอ ดมศ กษาและพ นธก จ สน บสน น ได แก (1) ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ (2) การผล ตบ ณฑ ต (3) ก จกรรม การพ ฒนาน กศ กษา (4) การว จ ย (5) การบร การทางว ชาการแก ส งคม (6) การท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม (7) การบร หารและการจ ดการ (8) การเง นและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพ ซ งต วบ งช ด งกล าวสามารถช ว ดค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานและหล กเกณฑ อ นๆ ท เก ยวข องก บองค ประกอบค ณภาพน นๆ ได ท งหมด ท งต วบ งช ท ใช ประเม นป จจ ยน าเข า กระบวนการและผลผล ตหร อผลล พธ นอกจากน เกณฑ การประเม น เป นมาตรว ดของแต ละต วบ งช ซ งพ ฒนาจากเกณฑ และ แนวปฏ บ ต ท เป นมาตรฐานซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หร อโดยหน วยงานท เก ยวข อง อาท สมศ. ท งน เพ อให การประเม นค ณภาพการศ กษาม ความสอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น กลไกการประก นค ณภาพ

17 17 ในด านของกลไกการประก นค ณภาพ ผ ท ม ความส าค ญส งผลให การด าเน นงาน ประสบความส าเร จและน าไปส การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ค อ คณะกรรมการระด บนโยบาย และ ผ บร หารส งส ดของสถาบ นท จะต องให ความส าค ญและก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน และเข าใจร วมก นท กระด บ โดยมอบหมายให หน วยงานหร อคณะกรรมการร บผ ดชอบในการ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และกระต นให เก ดการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง หน าท ส าค ญประการหน ง ของคณะกรรมการหร อหน วยงานน ค อ การจ ดระบบประก นค ณภาพ พร อมท งต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพท เหมาะสมส าหร บสถาบ น ระบบประก นค ณภาพท ใช ต องสามารถเช อมโยงให เก ด ค ณภาพของการปฏ บ ต งาน ต งแต ระด บบ คคล ระด บภาคว ชาหร อสาขาว ชา ระด บคณะว ชาไปจนถ งระด บ สถาบ น โดยอาจจ าเป นต องจ ดท าค ม อค ณภาพในแต ละระด บ เพ อก าก บการด าเน นงาน แต ท ส าค ญ คณะกรรมการหร อหน วยงานน ต องประสานงานและผล กด นให เก ดระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพซ งสามารถใช งานร วมก นได ในท กระด บ ระบบฐานข อม ลและระบบสารสนเทศ การว เคราะห และว ดผลด าเน นงานเป นส งจ าเป นในกระบวนการประก น ค ณภาพ การว ดและว เคราะห ผลการด าเน นงาน จะไม สามารถท าได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ หากปราศจากฐานข อม ล และระบบสารสนเทศท เป นจร ง ถ กต องตรงก นท กระด บต งแต ระด บบ คคล ภาคว ชา คณะว ชา และสถาบ น ตลอดจนเป นข อม ลท สามารถเร ยกใช ได อย างรวดเร ว ด งน น ระบบ สารสนเทศท ด ม ประส ทธ ภาพจ งเป นป จจ ยส าค ญย งท จะส งผลต อความส าเร จของการประก นค ณภาพ การศ กษา และส งผลต อค ณภาพในท กข นตอนการด าเน นงานต งแต การวางแผน การปฎ บ ต งานประจ า การตรวจสอบประเม นตลอดจนถ งการปร บปร งและพ ฒนา

18 18 บทท 3 กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 3.1 กรอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม การปร บปร งกรอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นประก นค ณภาพภายใน ระด บอ ดมศ กษา โดยเร มใช ต งแต ป การศ กษา 2553 ประกอบก บ ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ได จ ดท าค ม อการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ.2554 ด งน น เพ อให การ ด าเน นการเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ภาคว ชา สาขา หล กส ตร และหน วยงานสน บสน นการเร ยนการสอน ป การศ กษา 2554 เป นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ และหน วยงานท กระด บสามารถเตร ยมพร อมในการวางแผนการด าเน นงาน เพ อให สามารถ พ ฒนาหน วยงานให บรรล ตามเป าหมายท ก าหนด ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา จ งได จ ดท า กรอบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ส าหร บคณะ/หน วยงาน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต โดยบ รณาการ ต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย เพ อให คณะหน วยงานใช เป น กรอบและแนวทาง ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ต อไป

19 19 องค ประกอบ และ ต วบ งช หน วยงานท ร บผ ดชอบ ชน ดต วบ งช ประเภทต วบ งช ด าเน นการ / ค าช แจงเพ มเต มต วบ งช ประสานงานหล ก สถาบ น I P O ค ณภาพ ปร มาณ ระด บสถาบ น คณะ ระด บการประเม นประก นค ณภาพภายใน หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ภาคว ชา/ หล กส ตร สาขาว ชา/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 1.1 (สกอ) กระบวนการพ ฒนาแผน ฝ ายแผน/ส าน กประก นฯ (สมศ16.1) ผลการบร หารสถาบ นให เก ดอ ตล กษณ ส าน กประก นค ณภาพ ท กคณะว ชาร บประเม น แต เป นการด าเน นการร วมก บ ระด บสถาบ น หร อด าเน นการ แยกจากสถาบ นก ได 1.3 (สมศ16.2) ผลการพ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ฝ ายแผน/ส าน กประก น ค ณภาพ 1.4 (สมศ17) ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อน เป นเอกล กษณ ของสถาบ น ส าน กประก นค ณภาพ ท กคณะว ชาร บประเม น แต เป นการด าเน นการร วมก บ ระด บสถาบ น หร อด าเน นการ แยกจากสถาบ นก ได หน วยงาน สน บสน น คณะว ชา องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 2.1 (สกอ) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ฝ ายว ชาการ ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา - ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง 2.2 (สกอ) อาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ส าน กบ คลากร ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา (สกอ) อาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ส าน กบ คลากร ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา (สกอ) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และ ส าน กบ คลากร - - บ คลากรสายสน บสน น 2.5 (สกอ) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อม การเร ยนร ส าน กคอมพ วเตอร / ส าน กสารบรรณ/ กองอาคารสถานท / กองทะเบ ยนและ ประมวลผล/ ฝานก จกรรมน ส ต/ คณะว ชาใช ผลการประเม น จากระด บสถาบ น

20 20 หน วยงานท ร บผ ดชอบ ระด บการประเม นประก นค ณภาพภายใน ชน ดต วบ งช ประเภทต วบ งช ด าเน นการ / หน วยงานจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบ และ ต วบ งช ค าช แจงเพ มเต มต วบ งช ประสานงานหล ก หน วยงาน สถาบ น ภาคว ชา/ I P O ค ณภาพ ปร มาณ ระด บสถาบ น คณะ หล กส ตร สน บสน น สาขาว ชา/ 2.6 (สกอ) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน ฝ ายว ชาการ/คณะว ชา ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา (สกอ) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยน ตามค ณล กษณะของบ ณฑ ต ส าน กทะเบ ยน/ ฝ ายก จการน กศ กษา/ ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา ประเม นในเกณฑ ท เก ยวข อง (สกอ) ระด บความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมท จ ดให ก บน ส ต 2.9 (สมศ1) บ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานท าหร อ ประกอบอาช พอ สระ ภายใน 1 ป ฝ ายก จการน กศ กษา ฝ ายทะเบ ยน ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา (สมศ2) ค ณภาพของบ ณฑ ตปร ญญาตร โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 2.11 (สมศ3) ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร ฝ ายว ชาการ/ฝ ายทะเบ ยน ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา /คณะว ชา (สมศ4) ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก บ ณฑ ตว ทยาล ย ระด บหล กส ตร/สาขาว ชา - ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร /คณะว ชา 2.13 (สมศ14) การพ ฒนาคณาจารย ส าน กบ คลากล ระด บสาขาว ชา/คณะว ชา - - องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต 3.1 (สกอ) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การ ด านข อม ลข าวสาร ศ นย ให ค าปร กษา/ กองประชาส มพ นธ ฯ 3.2 (สกอ) ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน ส ต ฝ ายาก จการน กศ กษา/ บ ณฑ ตว ทยาล ย องค ประกอบท 4 การว จ ย

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information